ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.366.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 366

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
24. november 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2012/C 366/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 355 af 17.11.2012

1

 

Domstolen

2012/C 366/02

Domstolens nye medlemmers edsaflæggelse

2

2012/C 366/03

Valg af Domstolens præsident

2

2012/C 366/04

Valg af Domstolens vicepræsident

2

2012/C 366/05

Valg af formænd til afdelinger med fem dommere

3

2012/C 366/06

Valg af formænd til afdelinger med tre dommere

3

2012/C 366/07

Dommernes fordeling mellem afdelinger med fem dommere

3

2012/C 366/08

Dommernes fordeling mellem afdelingerne med tre dommere

4

2012/C 366/09

Lister til fastlæggelse af sammensætningen af dommerkollegierne

4

2012/C 366/10

Udpegelse af førstegeneraladvokaten

6

2012/C 366/11

Udpegelse af den afdeling, der skal behandle de sager, der er omhandlet i artikel 104b i Domstolens procesreglement

6

 

Retten

2012/C 366/12

Rettens nye dommeres edsaflæggelse

7

 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2012/C 366/13

Forenede sager C-113/10, C-147/10 og C-234/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Zuckerfabrik Jülich AG mod Hauptzollamt Aachen (sag C-113/10), British Sugar plc mod Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (sag C-147/10) og Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable mod Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (sag C-234/10) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland, High Court of Justice (Chancery Division) — Det Forenede Kongerige og Tribunal de grande instance de Nanterre– Frankrig) (Fælles landbrugspolitik — fælles markedsordning — sukker- og isoglucoseproducenter — beregning af produktionsafgifter — gyldigheden af en beregningsmetode, hvormed der tages hensyn til fiktive restitutionsbeløb for de mængder sukker, der er eksporteret uden restitutioner — lovgivningens tilbagevirkende kraft — valutakurs — tilkendelse af renter)

8

2012/C 366/14

Sag C-587/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mod Finanzamt Plauen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Beskatning — merværdiafgift — levering af goder — afgiftspålæggelse af kædetransaktioner — afslag på fritagelse på grund af erhververens manglende momsregistreringsnummer)

9

2012/C 366/15

Sag C-22/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. oktober 2012 — Finnair Oyj mod Timy Lassooy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus — Finland) (Luftfart — forordning (EF) nr. 261/2004 — kompensation til passagerer ved boardingafvisning — begrebet boardingafvisning — ikke omfattet af kvalifikationen boardingafvisning — aflysning af en flyvning på grund af strejke i afgangslufthavnen — omorganisering af de flyvninger, som efterfulgte den aflyste flyvning — ret til kompensation til passagererne på disse flyvninger)

9

2012/C 366/16

Sag C-75/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig (Traktatbrud — unionsborgerskab — ret til at færdes og til ophold — artikel 20 TEUF og 21 TEUF — forskelsbehandling på grundlag af nationalitet — artikel 18 TEUF — direktiv 2004/38/EF — artikel 24 — undtagelse — rækkevidde — medlemsstat, hvor nedsatte befordringstakster er forbeholdt studerende, hvis forældre modtager familietillæg i denne stat)

10

2012/C 366/17

Sag C-115/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2012 — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. mod Zakład Ubezpieczeń Społecznych (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polen) (Social sikring — bestemmelse af, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 14, stk. 2, litra b) — en person, der normalt udøver lønnet beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters område — på hinanden følgende arbejdskontrakter — arbejdsgiver med hjemsted i den medlemsstat, hvor arbejdstageren almindeligvis har ophold — lønnet beskæftigelse udøvet udelukkende i andre medlemsstater)

11

2012/C 366/18

Sag C-137/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Partena ASBL mod Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour du travail de Bruxelles — Belgien) (Social sikring af vandrende arbejdstagere — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 13 og 14c — lovgivning, der finder anvendelse — selvstændige erhvervsdrivende — social sikringsordning — tilslutning — person, som har lønnet beskæftigelse eller ikke har nogen beskæftigelse i en medlemsstat — selvstændig beskæftigelse i en anden medlemsstat — et selskabs befuldmægtigede — bopæl i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted — ledelse af selskabet fra bopælsmedlemsstaten — national regel, som fastsætter en uafviselig formodning for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted — obligatorisk tilslutning til den sociale vedtægt for selvstændige i denne medlemsstat)

11

2012/C 366/19

Sag C-179/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) mod Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Asylansøgninger — direktiv 2003/9/EF — minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne — forordning (EF) nr. 343/2003 — forpligtelse til at sikre asylansøgere minimumsmodtagelsesforhold mens proceduren for overtagelse eller tilbagetagelse verserer i den ansvarlige medlemsstat — fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der har pligt til at bære den økonomiske byrde i forbindelse med minimumsmodtagelsesforholdene)

12

2012/C 366/20

Sag C-249/11: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2012 — Hristo Byankov mod Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område — direktiv 2004/38/EF — artikel 27 — en administrativ foranstaltning om forbud mod at forlade det nationale område på grund af manglende betaling af gæld stiftet over for en privatretlig juridisk person — retssikkerhedsprincippet i forhold til endelige forvaltningsakter — ækvivalens- og effektivitetsprincipperne)

12

2012/C 366/21

Sag C-321/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. oktober 2012 — Germán Rodríguez Cachafeiro og María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor mod Iberia, Líneas Aéreas de España SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Spanien) (Luftfart — forordning (EF) nr. 261/2004 — kompensation til passagerer ved boardingafvisning — begrebet boardingafvisning — luftfartsselskabs annullation af en passagers boardingkort som følge af en forventet forsinkelse af en forudgående flyvning, som var registreret samtidigt med den pågældende flyvning, og som blev varetaget af samme luftfartsselskab)

13

2012/C 366/22

Sag C-390/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 4. oktober 2012 — CS AGRO Ronov s.r.o. mod Ministerstvo zemědělství (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Landbrug — sukkersektoren — fælles markedsordning — ansøgning om omstruktureringsstøtte — avlerens tilsagn om at ophøre med levering af en vis mængde kvotesukkerroer — begreb — ensidig erklæring fra avleren — afslag på tildeling af støtte — nødvendigt at opsige den eksisterende leveringskontrakt)

14

2012/C 366/23

Sag C-391/11: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 4. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 2000/53/EF — artikel 2, nr. 3) — miljøbeskyttelse — udrangerede køretøjer — begrebet producent)

14

2012/C 366/24

Sag C-392/11: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. september 2012 — Field Fisher Waterhouse LLP mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Moms — fritagelse for udlejning af fast ejendom — udlejning af erhvervslokaler — tjenesteydelser knyttet til nævnte udlejning — kvalificering af en transaktion i momsmæssig henseende — transaktion, der udgøres af en enkelt ydelse eller flere selvstændige ydelser)

15

2012/C 366/25

Sag C-403/11: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 4. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — direktiv 2000/60/EF — vandområdeplaner — offentliggørelse og rapportering til Kommissionen — oplysning og høring af offentligheden — foreligger ikke)

15

2012/C 366/26

Sag C-550/11: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 4. oktober 2012 — PIGI — Pavleta Dimova ET mod Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Skatter og afgifter — moms — direktiv 2006/112/EF — ret til fradrag — regulering — tyveri af varer)

16

2012/C 366/27

Sag C-629/11 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 4. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mod Europa-Kommissionen (Appel — offentlig kontrakt udbudt af Kommissionen — afvisning af et bud — begrundelsespligt — forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 — artikel 100, stk. 2 — frist for besvarelse af en anmodning om oplysninger — forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 — artikel 149, stk. 2)

16

2012/C 366/28

Sag C-669/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 4. oktober 2012 — Société ED et F Man Alcohols mod Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Beskyttelse af Unionens finansielle interesser — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — materielt anvendelsesområde — begrebet skade på Unionens finansielle interesser — almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne ligger inde med, til eksport — eksport af partier alkohol uden for Unionen efter fristens udløb — fortabelse af sikkerhedsstillelse for korrekt gennemførelse — administrative foranstaltninger — administrative sanktioner — forordning (EF) nr. 360/95 — forordning (EF) nr. 1623/2000 — anvendelse af den mindst hårde sanktion med tilbagevirkende kraft)

17

2012/C 366/29

Sag C-38/11: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 18. juni 2012 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Amorim Energia BV mod Ministério das Finanças e da Administração Pública (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — artikel 49 TEUF og 54 TEUF — artikel 63 TEUF og 65 TEUF — direktiv 90/435/EØF — artikel 3, stk. 2 — skattelovgivning — selskabsskat — beskatning af udbytte — kildeskat — fritagelse — besiddelse af en minimumsandel i det selskab, som udlodder udbyttet — betingelser — minimumsperiode for uafbrudt besiddelse af nævnte andel — betingelser — hjemmehørende og ikke-hjemmehørende modtagende selskaber — forskellig behandling)

18

2012/C 366/30

Sag C-278/11 P: Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Densmore Ronald Dover mod Europa-Parlamentet (Appel — regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — kontrol af anvendelsen af godtgørelserne — assistentgodtgørelse — dokumentation for udgifterne — tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb)

18

2012/C 366/31

Sag C-372/11 P: Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Power-One Italy SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — ansvar uden for kontraktforhold — projekt, der medfinansieres af det finansielle instrument LIFE — udviklingen af et nyt energiforsyningssystem i forbindelse med mobiltelefoni (Pneuma-projektet) — Kommissionens beslutning om at indstille projektet og at tilbagesøge det udbetalte forskud — erstatning for det angiveligt lidte tab)

19

2012/C 366/32

Sag C-384/11: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 12. juli 2012 — Tate & Lyle Investments Ltd mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — artikel 63 TEUF — skattelovgivning — udlodning af udbytte — kildeskat — undgåelse eller lempelse af kædebeskatning — forskellig behandling af udbyttemodtagende hjemmehørende selskaber og udbyttemodtagende ikke-hjemmehørende selskaber)

19

2012/C 366/33

Sag C-407/11 P: Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Government of Gibraltar mod Europa-Kommissionen, Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Appel — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturtyper — liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det mediterrane biogeografiske område — optagelse på listen efter forslag fra Kongeriget Spanien af lokaliteten Estrecho Oriental, der omfatter britisk gibraltarisk søterritorium og dele af det åbne hav — annullationssøgsmål — påstand om delvis annullation — udskillelse — ret til forsvar)

20

2012/C 366/34

Sag C-491/11 P: Domstolens kendelse af 27. juni 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH mod Europa-Kommissionen (Appel — fælles landbrugspolitik — Ungarns interventionsorgans køb af majs — utilstrækkelige lagre — Kommissionens angivelige tilsidesættelse af dens kontrolforpligtelse — ansvar uden for kontraktforhold)

20

2012/C 366/35

Sag C-493/11 P: Domstolens kendelse af 15. juni 2012 — United Technologies Corp. mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper — bøder — moder- og datterselskaber — tilregnelse af den ulovlige adfærd)

20

2012/C 366/36

Sag C-494/11 P: Domstolens kendelse af 15. juni 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, tidligere General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV og Otis Elevator Company mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper — bøder — moder- og datterselskaber — tilregnelse af den ulovlige adfærd)

21

2012/C 366/37

Sag C-608/11 P: Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Land Wien mod Europa-Kommissionen (Appel — atomenergi — udvidelse af atomkraftværket i Mochovce (Den Slovakiske Republik) — Kommissionens afgørelse om at henlægge klagen — annullationssøgsmål — Kommissionens afslag på at udlevere de dokumenter, hvorom der er fremsat begæring — passivitetssøgsmål — minimumskravene i artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement — afvisning)

21

2012/C 366/38

Sag C-310/12: Sag anlagt den 27. juni 2012 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

22

2012/C 366/39

Sag C-359/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 30. juli 2012 — Michael Timmel mod Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Sag C-366/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 1. august 2012 — Finanzamt Dortmund-West mod Klinikum Dortmund gGmbH

23

2012/C 366/41

Sag C-385/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Székesfehérvári Törvényszék (Ungarn) den 13. august 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Sag C-395/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel (Luxembourg) den 27. august 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg og Administration de l’enregistrement et des domaines mod Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Sag C-412/12: Sag anlagt den 11. september 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Cypern

24

2012/C 366/44

Sag C-415/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeitsgericht Nienburg (Tyskland) den 13. september 2012 — Bianca Brandes mod Land Niedersachsen

25

2012/C 366/45

Sag C-419/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14. september 2012 — Crono Service Scarl m.fl. mod Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Sag C-420/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14. september 2012 — Anitrav mod Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Sag C-434/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 26. september 2012 — Slancheva sila EOOD mod Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond Zemedelie — Razplashtatelna agentsia

26

2012/C 366/48

Sag C-445/12 P: Appel iværksat den 3. oktober 2012 af Rivella International AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 12. juli 2012 i sag T-170/11 — Rivella International AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

27

2012/C 366/49

Sag C-70/11: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Ottende den 5. juli 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige

27

2012/C 366/50

Sag C-194/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. august 2012 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado Contencioso-Administrativo — Spanien) — Susana Natividad Martínez Álvarez mod Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

Sag C-195/11: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. juli 2012 — Europa-Kommissionen mod Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd og Rådet for Den Europæiske Union

27

 

Retten

2012/C 366/52

Sag T-426/08: Rettens dom af 9. oktober 2012 — Italien mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL — udgifter, som er udelukket fra finansiering — frugt og grøntsager — sukker — forarbejdning af citrusfrugter — mælk — markafgrøder — finansiel standardkorrektion — proportionalitet — begrundelsespligt — fejlagtigt skøn)

28

2012/C 366/53

Sag T-591/08: Rettens dom af 5. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — levering af edb-tjenesteydelser — indplacering af en tilbudsgiver som næstbedste bud i flerledsproceduren — annullationssøgsmål — klausuler om udelukkelse fra udbudsproceduren — interessekonflikt — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ligebehandling — ansvar uden for kontraktforhold)

28

2012/C 366/54

Sag T-150/09: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners mod Rådet (Dumping — import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina — status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår — frist for vedtagelsen af en beslutning vedrørende denne status — åbenbart urigtigt skøn — bevisbyrde — justering af omkostninger — artikel 2, stk. 5, og artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 2, stk. 5, og artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1225/2009))

29

2012/C 366/55

Sag T-158/09: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Grækenland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra finansiering — regnskabsafslutning for medlemsstaternes udbetalende organer over de udgifter, der finansieres af EUGFL — forsømmelser fra medlemsstatens side ved tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb — medlemsstaten pålagt at bære de finansielle konsekvenser af den manglende tilbagesøgning)

29

2012/C 366/56

Sag T-170/09: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener og Shanghai Prime Machinery mod Rådet (Dumping — import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina — status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår — frist for vedtagelsen af en beslutning vedrørende denne status — princippet om god forvaltningsskik — bevisbyrde — begrundelsespligt — artikel 2, stk. 7, litra b) og c), og artikel 2, stk. 10, i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 2, stk. 7, litra b) og c), og artikel 2, stk. 10, i forordning (EF) nr. 1225/2009))

30

2012/C 366/57

Sag T-172/09: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Gem-Year og Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) mod Rådet (Dumping — import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina — EF-erhvervsgrens støtte til klagen — definitionen af den pågældende vare — skade — status som virksomhed, der opererer på markedsøkonomiske vilkår — udgifter til de vigtigste input, der i alt væsentligt afspejler markedsværdierne — artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1225/2009))

30

2012/C 366/58

Sag T-247/09: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — levering af udarbejdelses- og formidlingsydelser i forbindelse med supplement til EUT og relaterede online- og offline-medier — afvisning af buddet fra en tilbudsgiver og beslutning om at tildele kontrakten til en anden tilbudsgiver — begrundelsespligt — ligebehandling — åbenbart urigtigt skøn — ansvar uden for kontraktforhold)

31

2012/C 366/59

Sag T-183/10: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Sviluppo Globale mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — ydelse af teknisk bistand til Syriens regering — afslag på ansøgningen — begrundelsespligt)

31

2012/C 366/60

Sag T-204/10: Rettens dom af 5. oktober 2012 — Lancôme mod KHIM — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket COLOR FOCUS — det ældre EF-ordmærke FOCUS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — reel brug af det ældre varemærke — misbrug af rettighed)

31

2012/C 366/61

Sag T-556/10: Rettens dom af 11. oktober 2012 — Novatex mod Rådet (Subsidier — import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Iran, Pakistan og De Forenede Arabiske Emirater — endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told — artikel 3, stk. 1 og 2, artikel 6, litra b), og artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 597/2009)

32

2012/C 366/62

Sag T-569/10: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Bimbo mod KHIM — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket BIMBO DOUGHNUTS — det ældre nationale ordmærke DOGHNUTS — relativ registreringshindring — artikel 75 i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 — påstand om ændring — formaliteten)

32

2012/C 366/63

Sag T-333/11: Rettens dom af 10. oktober 2012 — Wessang mod KHIM — Greinwald (star foods) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket star foods — de ældre EF-ord- og figurmærker STAR SNACKS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

32

2012/C 366/64

Sag T-366/11: Rettens dom af 9. oktober 2012 — Bial-Portela mod KHIM — Isdin (ZEBEXIR) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ZEBEXIR — det ældre EF-ordmærke ZEBINIX — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

33

2012/C 366/65

Sag T-371/11: Rettens dom af 16. oktober 2012 — Monier Roofing Components mod KHIM (CLIMA COMFORT) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket CLIMA COMFORT — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk.1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — ret til kontradiktion — artikel 75, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

33

2012/C 366/66

Sag T-360/10: Rettens kendelse af 3. oktober 2012 — Tecnimed mod KHIM — Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (EF-varemærker — søgsmålsfrist — for sent anlagt søgsmål — omstændigheder, som ikke kunne forudses, foreligger ikke — force majeure foreligger ikke — adgang til domstolsprøvelse — åbenbart afvisningsgrundlag)

34

2012/C 366/67

Sag T-622/11 P: Rettens kendelse af 11. oktober 2012 — Cervelli mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — udlandstillæg — ansøgning om en fornyet gennemgang — nye faktiske omstændigheder — appel åbenbart ugrundet)

34

2012/C 366/68

Sag T-639/11: Rettens kendelse af 28. september 2012 — Heads! mod KHIM (HEADS) (EF-varemærker — udelukkelse fra registrering — tilbagetagelse af registreringsansøgningen — ufornødent at træffe afgørelse)

34

2012/C 366/69

Sag T-31/12: Rettens kendelse af 9. oktober 2012 — Région Poitou Charentes mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — strukturfonde — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — retsakt, som er delvis informativ, delvis forberedende — afvisning)

34

2012/C 366/70

Sag T-62/12: Rettens kendelse af 8. oktober 2012 — ClientEarth mod Rådet (Annullationssøgsmål — aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — udtalelse fra Rådets Juridiske Tjeneste om et forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionensdokumenter — bekræftelse af afslaget på at give fuld aktindsigt — afvisning — søgsmålsfrist — begrebet anfægtelig retsakt i henhold til artikel 263 TEUF — bekræftende akt)

35

2012/C 366/71

Sag T-389/12 R: Kendelse afsagt af Retten den 11. oktober 2012 — EDF mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — fusioner — elektricitetsmarkedet — beslutning om godkendelse af en fusion under forudsætning af, at visse forpligtelser overholdes — afslag på at indrømme forlængelse af den frist, der blev fastsat for at opfylde disse forpligtelser — begæring om foreløbige forholdsregler — ingen uopsættelighed)

35

2012/C 366/72

Sag T-378/12: Sag anlagt den 14. august 2012 — Capitalizaciones Mercantiles mod KHIM — Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

Sag T-411/12: Sag anlagt den 14. september 2012 — Celtipharm mod KHIM — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Sag T-418/12: Sag anlagt den 21. september 2012 — Beninca mod Kommissionen

36

2012/C 366/75

Sag T-428/12: Sag anlagt den 26. september 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mod KHIM (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Sag T-431/12: Sag anlagt den 28. september 2012 — Distillerie Bonollo m.fl. mod Rådet

37

2012/C 366/77

Sag T-432/12: Sag anlagt den 26. september 2012 — VTZ m.fl. mod Rådet

38

2012/C 366/78

Sag T-433/12: Sag anlagt den 28. september 2012 — Steiff mod KHIM (metalknap i midten af øret på et tøjdyr)

39

2012/C 366/79

Sag T-434/12: Sag anlagt den 28. september 2012 — Steiff mod KHIM (et rektangulært, aflangt stykke stof, som er anbragt midt i øret på et tøjdyr)

39

2012/C 366/80

Sag T-442/12: Sag anlagt den 5. oktober 2012 — Changmao Biochemical Engineering mod Rådet

39

2012/C 366/81

Sag T-25/12: Rettens kendelse af 3. oktober 2012 — 3M Pumps mod KHIM — 3M (3M Pumps)

40

 

Retten for EU-Personalesager

2012/C 366/82

Sag F-102/12: Sag anlagt den 25. september 2012 — ZZ mod Parlamentet

41

2012/C 366/83

Sag F-107/12: Sag anlagt den 28. september 2012 — ZZ mod EIB

41

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/1


2012/C 366/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende

EUT C 355 af 17.11.2012

Liste over tidligere offentliggørelser

EUT C 343 af 10.11.2012

EUT C 331 af 27.10.2012

EUT C 319 af 20.10.2012

EUT C 311 af 13.10.2012

EUT C 303 af 6.10.2012

EUT C 295 af 29.9.2012

Teksterne er tilgængelige i:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Domstolen

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/2


Domstolens nye medlemmers edsaflæggelse

2012/C 366/02

Efter at J.L. da Cruz Vilaça og C. Vajda for perioden fra den 7. oktober 2012 til den 6. oktober 2018 ved afgørelser af 25. april 2012 (1) og af 20. juni 2012 (2), truffet af repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, er blevet udnævnt til dommere ved Domstolen, har de den 8. oktober 2012 aflagt ed for Domstolen.

Efter at M. Wathelet for perioden fra den 7. oktober 2012 til den 6. oktober 2018 ved afgørelse af 25. april 2012 (1), truffet af repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, er blevet udnævnt til generaladvokat ved Domstolen, har han den 8. oktober 2012 aflagt ed for Domstolen.


(1)  EUT L 121 af 8.5.2012, s. 21.

(2)  EUT L 169 af 29.6.2012, s. 60.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/2


Valg af Domstolens præsident

2012/C 366/03

På et møde den 9. oktober 2012 har Domstolens dommere, i medfør af artikel 9a, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, valgt V. Skouris til præsident for Domstolen for perioden fra den 9. oktober 2012 til den 6. oktober 2015.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/2


Valg af Domstolens vicepræsident

2012/C 366/04

På et møde den 9. oktober 2012 har Domstolens dommere, i medfør af artikel 9a, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, valgt M. Lenaerts til vicepræsident for Domstolen for perioden fra den 9. oktober 2012 til den 6. oktober 2015.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/3


Valg af formænd til afdelinger med fem dommere

2012/C 366/05

På et møde den 9. oktober 2012 har Domstolens dommere, i medfør af artikel 16, stk. 1, i statutten, for Den Europæiske Unions Domstol valgt A. Tizzano som formand for Første Afdeling, R. Silva de Lapuerta som formand for Anden Afdeling, M. Ilešič som formand for Tredje Afdeling, L. Bay Larsen som formand for Fjerde Afdeling og T. von Danwitz som formand for Femte Afdeling, for en periode af tre år, der udløber den 6. oktober 2015.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/3


Valg af formænd til afdelinger med tre dommere

2012/C 366/06

På et møde den 11. oktober 2012 har Domstolens dommere, i medfør af artikel 16, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, valgt M. Berger som formand for Sjette Afdeling, G. Arestis som formand for Syvende Afdeling, M. E. Jarašiūnas som formand for Ottende Afdeling, J. Malenovský som formand for Niende Afdeling og A. Rosas som formand for Tiende Afdeling for en periode på et år, der udløber den 6. oktober 2013.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/3


Dommernes fordeling mellem afdelinger med fem dommere

2012/C 366/07

På et møde den 11. oktober 2012 har Domstolen besluttet at tilknytte dommerne afdelingerne med fem dommere som på følgende måde:

 

Første Afdeling

 

Afdelingsformand A. Tizzano

 

Dommerne A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel og M. Berger

 

Anden Afdeling

 

Afdelingsformand R. Silva de Lapuerta

 

Dommerne G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev og J.L. da Cruz Vilaça

 

Tredje Afdeling

 

Afdelingsformand M. Ilešič

 

Dommerne A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas og C.G. Fernlund

 

Fjerde Afdeling

 

Afdelingsformand L. Bay Larsen

 

J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan og A. Prechal

 

Femte Afdeling

 

Afdelingsformand T. von Danwitz

 

Dommerne A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby og C. Vajda


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/4


Dommernes fordeling mellem afdelingerne med tre dommere

2012/C 366/08

På et møde den 12. oktober 2012 har Domstolen besluttet at tilknytte dommerne afdelingerne med tre dommere som på følgende måde:

 

Sjette Afdeling

 

Afdelingsformand M. Berger

 

Dommerne A. Borg Barthet, E. Levits og J.-J. Kasel

 

Syevende Afdeling

 

Afdelingsformand G. Arestis

 

Dommerne J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev og da J.L. Cruz Vilaça

 

Ottende Afdeling

 

Afdelingsformand E. Jarašiūnas

 

Dommerne A. Ó Caoimh, C. Toader og C.G. Fernlund

 

Niende Afdeling

 

Afdelingsformand J. Malenovský

 

Dommerne U. Lõhmus, M. Safjan og A. Prechal

 

Tiende Afdeling

 

Afdelingsformand A. Rosas

 

Dommerne E. Juhász, D. Šváby og C. Vajda


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/4


Lister til fastlæggelse af sammensætningen af dommerkollegierne

2012/C 366/09

På et møde den 11. oktober 2012 har Domstolen udarbejdet følgende liste til fastlæggelse af sammensætningen af Store Afdeling:

 

A. Rosas

 

C. Vajda

 

E. Juhász

 

J.L. da Cruz Vilaça

 

G. Arestis

 

C.G. Fernlund

 

A. Borg Barthet

 

E. Jarašiūnas

 

J. Malenovský

 

A. Prechal

 

U. Lõhmus

 

M. Berger

 

E. Levits

 

D. Šváby

 

A. Ó Caoimh

 

M. Safjan

 

J.-C. Bonichot

 

J.-J. Kasel

 

A. Arabadjiev

 

C. Toader

På et møde den 11. oktober 2012 har Domstolen udarbejdet følgende liste til fastlæggelse af sammensætningen af de afdelinger, der sættes af fem dommere:

 

Første Afdeling

 

A. Borg Barthet

 

M. Berger

 

E. Levits

 

J.-J. Kasel

 

Anden Afdeling

 

G. Arestis

 

J.L. da Cruz Vilaça

 

J.-C. Bonichot

 

A. Arabadjiev

 

Tredje Afdeling

 

A. Ó Caoimh

 

C.G. Fernlund

 

C. Toader

 

E. Jarašiūnas

 

Fjerde Afdeling

 

J. Malenovský

 

A. Prechal

 

U. Lõhmus

 

M. Safjan

 

Femte Afdeling

 

A. Rosas

 

C. Vajda

 

E. Juhász

 

D. Šváby

På et møde den 12. oktober 2012 har Domstolen udarbejdet følgende liste til fastlæggelse af sammensætningen af de afdelinger, der sættes af tre dommere:

 

Sjette Afdeling

 

A. Borg Barthet

 

E. Levits

 

J.-J. Kasel

 

Syvende Afdeling

 

J.-C. Bonichot

 

A. Arabadjiev

 

J.L. da Cruz Vilaça

 

Ottende Afdeling

 

A. Ó Caoimh

 

C. Toader

 

C.G. Fernlund

 

Niende Afdeling

 

U. Lõhmus

 

M. Safjan

 

A. Prechal

 

Tiende Afdeling

 

E. Juhász

 

D. Šváby

 

C. Vajda


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/6


Udpegelse af førstegeneraladvokaten

2012/C 366/10

På et møde den 11. oktober 2012 har Domstolen udpeget N. Jääskinen som førstegeneraladvokat for en periode på et år, der udløber den 6. oktober 2013.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/6


Udpegelse af den afdeling, der skal behandle de sager, der er omhandlet i artikel 104b i Domstolens procesreglement

2012/C 366/11

På et møde den 12. oktober 2012 har Domstolen besluttet, at Domstolens Anden Afdeling i en periode på et år, der udløber den 6. oktober 2013, er den afdeling, der i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i Domstolens procesreglement skal behandle de sager, der er omhandlet i procesreglementets artikel 104b.


Retten

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/7


Rettens nye dommeres edsaflæggelse

2012/C 366/12

Efter at G. Berardis ved afgørelse af 5. september 2012 (1) truffet af repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, er blevet udnævnt til dommer ved Retten for perioden fra den 7. september 2012 til den 31. august 2013, har han den 17. september 2012 aflagt ed for Domstolen.

Efter at E. Buttigieg ved afgørelse af 20. september 2012 (2) truffet af repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater er blevet udnævnt til dommer ved Retten for perioden fra den 22. september 2012 til den 31. august 2013, har han den 8. oktober 2012 aflagt ed for Domstolen.


(1)  EUT L 240 af 6.9.2012, s. 6.

(2)  EUT L 255 af 21.9.2012, s. 30.


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

Domstolen

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/8


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Zuckerfabrik Jülich AG mod Hauptzollamt Aachen (sag C-113/10), British Sugar plc mod Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (sag C-147/10) og Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable mod Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (sag C-234/10) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland, High Court of Justice (Chancery Division) — Det Forenede Kongerige og Tribunal de grande instance de Nanterre– Frankrig)

(Forenede sager C-113/10, C-147/10 og C-234/10) (1)

(Fælles landbrugspolitik - fælles markedsordning - sukker- og isoglucoseproducenter - beregning af produktionsafgifter - gyldigheden af en beregningsmetode, hvormed der tages hensyn til fiktive restitutionsbeløb for de mængder sukker, der er eksporteret uden restitutioner - lovgivningens tilbagevirkende kraft - valutakurs - tilkendelse af renter)

2012/C 366/13

Processprog: tysk, engelsk og fransk

De forelæggende retter

Finanzgericht Düsseldorf, High Court of Justice (Chancery Division) og Tribunal de grande instance de Nanterre

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Zuckerfabrik Jülich AG (sag C-113/10), British Sugar plc (sag C-147/10) og Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable (sag C-234/10)

Sagsøgte: Hauptzollamt Aachen (sag C-113/10), Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (sag C-147/10) og Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (sag C-234/10)

Sagens genstand

(Sag C-113/10)

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Finanzgericht Düsseldorf — gyldigheden af Kommissionens forordning (EF) nr. 1193/2009 af 3. november 2009 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1762/2003, (EF) nr. 1775/2004, (EF) nr. 1686/2005 og (EF) nr. 164/2007 og om fastsættelse af produktionsafgifterne i sukkersektoren for produktionsåret 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 (EUT L 321, s. 1) under hensyn til retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — forordningens tilbagevirkende kraft — beregningsmetoden for produktionsafgifter

(Sag C-147/10)

Anmodning om præjudiciel afgørelse — High Court of Justice (Chancery Division) — gyldigheden af Kommissionens forordning (EF) nr. 1193/2009 af 3. november 2009 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1762/2003, (EF) nr. 1775/2004, (EF) nr. 1686/2005 og (EF) nr. 164/2007 og om fastsættelse af produktionsafgifterne i sukkersektoren for produktionsåret 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 (EUT L 321, s. 1) — tilbagebetaling af beløb opkrævet på grundlag af ugyldige fællesskabsfordringer — fastsættelse af den gældende vekselkurs

(Sag C-234/10)

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Tribunal de grande instance de Nanterre — gyldighed i forhold til artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178, s. 1) af Kommissionens forordning (EF) nr. 1193/2009 af 3. november 2009 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1762/2003, (EF) nr. 1775/2004, (EF) nr. 1686/2005 og (EF) nr. 164/2007 og om fastsættelse af produktionsafgifterne i sukkersektoren for produktionsåret 2002/03, 2003/04, 2004/05 og 2005/06 (EUT L 321, s. 1) — fastsættelse af produktionsafgifterne i sukkersektoren — fastsættelse af det gennemsnitlige tab

Konklusion

1)

Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1193/2009 af 3. november 2009 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1762/2003, (EF) nr. 1775/2004, (EF) nr. 1686/2005 og (EF) nr. 164/2007 og om fastsættelse af produktionsafgifterne i sukkersektoren for produktionsåret 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, med undtagelse af artikel 3, som allerede er blevet annulleret som følge af Den Europæiske Unions Rets annullation af artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1686/2005 af 14. oktober 2005 om fastsættelse for produktionsåret 2004/05 af produktionsafgifterne samt koefficienten for tillægsafgiften for sukker ved dom af 29. september 2011, Polen mod Kommissionen (sag T-4/06), er ugyldige.

2)

Den valutakurs, der skal anvendes ved beregningen af den kompensation, der skal betales med hensyn til de for meget betalte produktionsafgifter i sukkersektoren, skal, i mangel af EU-retlige bestemmelser herom, fastsættes i medfør af den berørte medlemsstats nationale ret.

3)

Det følger af EU-retten, at borgere, der har krav på tilbagebetaling af produktionsafgifter i sukkersektoren, som er betalt med urette, og som er fastsat ved en ugyldig forordning, også har krav på betaling af de dertilhørende renter. En national ret kan ikke gøre brug af sin skønsbeføjelse til at afvise, at der skal betales renter af beløb, som en medlemsstat har opkrævet på grundlag af en ugyldig forordning, med den begrundelse, at denne medlemsstat ikke vil kunne gøre krav på tilsvarende renter af Den Europæiske Unions egne indtægter.


(1)  EUT C 134 af 25.5.2010.

EUT C 148 af 5.6.2010.

EUT C 221 af 14.8.2010.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/9


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mod Finanzamt Plauen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland)

(Sag C-587/10) (1)

(Beskatning - merværdiafgift - levering af goder - afgiftspålæggelse af kædetransaktioner - afslag på fritagelse på grund af erhververens manglende momsregistreringsnummer)

2012/C 366/14

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Sagsøgt: Finanzamt Plauen

Procesdeltager: Bundesministerium der Finanzen

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Bundesfinanzhof — fortolkning af Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1) — levering af goder — beskatning af en kædetransaktion — køb af varer, der foretages af en virksomhed med hjemsted i en medlemsstat hos et andet ikke-momsregistreret selskab, der har hjemsted i en tredjestat, og som køber varerne hos en virksomhed med hjemsted i en anden medlemsstat, hvorved varerne sendes direkte fra denne leverandør til den erhvervende virksomhed — situation, hvor leverandøren angiver erhververens momsregistreringsnummer

Konklusion

Artikel 28c, punkt A, litra a), første afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 98/80/EF af 12. oktober 1998, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en medlemsstats skatte- og afgiftsmyndigheder gør merværdiafgiftsfritagelsen for en levering inden for Fællesskabet betinget af, at leverandøren angiver erhververens merværdiafgiftsregistreringsnummer, dog under den forudsætning, at afslaget på at indrømme denne fritagelse ikke alene begrundes med, at denne forpligtelse ikke er blevet opfyldt, når leverandøren — efter at have truffet alle de foranstaltninger, som med rimelighed kan kræves af ham — ikke er i stand til i god tro at angive dette registreringsnummer, og når han i øvrigt er fremkommet med andre oplysninger, som i tilstrækkelig grad kan godtgøre, at erhververen er en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab under den omhandlede transaktion.


(1)  EUT C 80 af 12.3.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/9


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. oktober 2012 — Finnair Oyj mod Timy Lassooy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus — Finland)

(Sag C-22/11) (1)

(Luftfart - forordning (EF) nr. 261/2004 - kompensation til passagerer ved boardingafvisning - begrebet »boardingafvisning« - ikke omfattet af kvalifikationen »boardingafvisning« - aflysning af en flyvning på grund af strejke i afgangslufthavnen - omorganisering af de flyvninger, som efterfulgte den aflyste flyvning - ret til kompensation til passagererne på disse flyvninger)

2012/C 366/15

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Korkein oikeus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Finnair Oyj

Sagsøgt: Timy Lassooy

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Korkein oikeus — fortolkning af artikel 2, litra j), artikel 4, 5 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 91 (EUT L 46, s. 1) — usædvanlige omstændigheder — fly aflyst på grund af strejke blandt personalet i afgangslufthavnen — omlægning af afgange for at mindske de negative virkninger for passagererne til den aflyste afgang — omlægning som også berører afgangene efter den aflyste afgang — ret til kompensation for passagerer til disse afgange

Konklusion

1)

Begrebet »boardingafvisning« som omhandlet i artikel 2, litra j), og artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 skal fortolkes således, at det ikke kun omfatter boardingafvisninger, som skyldes tilfælde af overbookning, men ligeledes boardingafvisninger af andre grunde, såsom driftsmæssige grunde.

2)

Artikel 2, litra j), og artikel 4, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 skal fortolkes således, at det forhold, at der indtræffer »usædvanlige omstændigheder«, som medfører, at et luftfartsselskab omorganiserer de flyvninger, som skal gennemføres efter at disse omstændigheder er indtrådt, ikke kan begrunde »boardingafvisning« på de nævnte efterfølgende flyvninger eller fritage dette luftfartsselskab fra dets forpligtelse til at yde kompensation i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, til en passager, som bliver nægtet boarding på en af de flyvninger, som er chartret efter de nævnte omstændigheders indtræden.


(1)  EUT C 80 af 12.3.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/10


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

(Sag C-75/11) (1)

(Traktatbrud - unionsborgerskab - ret til at færdes og til ophold - artikel 20 TEUF og 21 TEUF - forskelsbehandling på grundlag af nationalitet - artikel 18 TEUF - direktiv 2004/38/EF - artikel 24 - undtagelse - rækkevidde - medlemsstat, hvor nedsatte befordringstakster er forbeholdt studerende, hvis forældre modtager familietillæg i denne stat)

2012/C 366/16

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved V. Kreuschitz og D. Roussanov, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig (ved C. Pesendorfer og M. Fruhmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af artikel 18, 20 og 21 TEUF, samt artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158, s. 77) — kontrakter mellem forskellige myndigheder i en medlemsstat og forskellige offentlige transportselskaber om salg af billetter til studerende til nedsat takst — studerende, hvis forældre ikke har ret til familietillæg i denne stat, udelukkes fra nedsat takst

Konklusion

1)

Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 18 TEUF, 20 TEUF og 21 TEUF, sammenholdt med artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF, idet den i princippet forbeholder nedsatte befordringstakster for studerende, hvis forældre modtager østrigske familietillæg.

2)

Republikken Østrig betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 130 af 30.4.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/11


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2012 — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. mod Zakład Ubezpieczeń Społecznych (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polen)

(Sag C-115/11) (1)

(Social sikring - bestemmelse af, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse - forordning (EØF) nr. 1408/71 - artikel 14, stk. 2, litra b) - en person, der normalt udøver lønnet beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters område - på hinanden følgende arbejdskontrakter - arbejdsgiver med hjemsted i den medlemsstat, hvor arbejdstageren almindeligvis har ophold - lønnet beskæftigelse udøvet udelukkende i andre medlemsstater)

2012/C 366/17

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o.

Sagsøgt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Sąd Apelacyjny w Warszawie — fortolkning af artikel 14, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149, s. 2) med senere ændringer — afgrænsningen mellem begreberne en »person, der normalt har lønnet beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters område« og en »udsendt medarbejder« — arbejdstager, der er ansat i en virksomhed med hjemsted i arbejdstagerens oprindelsesmedlemsstat, og som udelukkende udfører sit arbejde i andre EU-medlemsstater, idet den pågældende opretholder sin bopæl og centrum for sine livsinteresser i oprindelsesmedlemsstaten

Konklusion

Artikel 14, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som ændret og ajourført ved Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2. december 1996, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1992/2006 af 18. december 2006, skal fortolkes således, at under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede kan en person — der inden for rammerne af flere på hinanden følgende arbejdskontrakter, hvori stedet for arbejdets udførelse præciseres som værende flere medlemsstaters område, faktisk under varigheden af hver af disse kontrakter kun arbejder på én af disse staters område ad gangen — ikke henhøre under begrebet »person, der normalt udøver lønnet beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters område« i denne bestemmelses forstand.


(1)  EUT C 152 af 21.5.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/11


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Partena ASBL mod Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour du travail de Bruxelles — Belgien)

(Sag C-137/11) (1)

(Social sikring af vandrende arbejdstagere - forordning (EØF) nr. 1408/71 - artikel 13 og 14c - lovgivning, der finder anvendelse - selvstændige erhvervsdrivende - social sikringsordning - tilslutning - person, som har lønnet beskæftigelse eller ikke har nogen beskæftigelse i en medlemsstat - selvstændig beskæftigelse i en anden medlemsstat - et selskabs befuldmægtigede - bopæl i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted - ledelse af selskabet fra bopælsmedlemsstaten - national regel, som fastsætter en uafviselig formodning for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted - obligatorisk tilslutning til den sociale vedtægt for selvstændige i denne medlemsstat)

2012/C 366/18

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour du travail de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Partena ASBL

Sagsøgt: Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Cour du travail — fortolkning af artikel 21 TEUF og af artikel 13 og 14c i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149, s. 2) — person der samtidig udøver lønnet beskæftigelse i en medlemsstat og selvstændig virksomhed i en anden medlemsstat — tilslutning til den sociale vedtægt for selvstændige for så vidt angår en person, der er bosat i en anden medlemsstat og som fra udlandet leder et selskab, der er undergivet dens skattelovgivning — ikke forskelsbehandling og unionsborgerskab

Konklusion

EU-retten, navnlig artikel 13, stk. 2, litra b), og artikel 14c, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1606/98 af 29. juni 1998, samt bilag VII til nævnte forordning, er til hinder for nationale bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede, for så vidt som de gør det muligt for en medlemsstat på uafviselig måde at anse en ledelsesvirksomhed, som har fundet sted fra en anden medlemsstat, af et selskab, som er skattepligtigt i denne første medlemsstat, for at være udøvet på medlemsstatens område.


(1)  EUT C 179 af 18.6.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/12


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) mod Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig)

(Sag C-179/11) (1)

(Asylansøgninger - direktiv 2003/9/EF - minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne - forordning (EF) nr. 343/2003 - forpligtelse til at sikre asylansøgere minimumsmodtagelsesforhold mens proceduren for overtagelse eller tilbagetagelse verserer i den ansvarlige medlemsstat - fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der har pligt til at bære den økonomiske byrde i forbindelse med minimumsmodtagelsesforholdene)

2012/C 366/19

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti)

Sagsøgt: Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Conseil d’État — fortolkning af Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne (EUT L 31, s. 18) og af Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (EUT L 50, s. 1) — rækkevidde af forpligtelsen til at garantere asylansøgere minimumsmodtagelsesforhold, så længe proceduren for forsørgelse eller fornyet forsørgelse verserer for den ansvarlige medlemsstat — fastlæggelse af den medlemsstat der har pligt til at bære den økonomiske byrde i forbindelse med tilrådighedsstillelse af minimumsmodtagelsesforhold i nævnte periode

Konklusion

1)

Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne skal fortolkes således, at en medlemsstat, som har modtaget en asylansøgning, også er forpligtet til at tildele de minimumsmodtagelsesforhold til asylansøgere, der er fastsat i direktiv 2003/9, til en asylansøger, som medlemsstaten i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, har besluttet at anmode en anden medlemsstat om at overtage eller tilbagetage, idet den anden medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen.

2)

Forpligtelsen for en medlemsstat, som har modtaget en asylansøgning, til at tildele de minimumsmodtagelsesforhold, der er fastsat i direktiv 2003/9, til en asylansøger, som medlemsstaten i henhold til forordning nr. 343/2003 har besluttet at anmode en anden medlemsstat om at overtage eller tilbagetage, idet den anden medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen, ophører ved den anmodende medlemsstats faktiske overførsel af denne asylansøger, og den økonomiske byrde i forbindelse med tildeling af disse minimumsforhold påhviler sidstnævnte medlemsstat, som er pålagt denne forpligtelse.


(1)  EUT C 186 af 25.6.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/12


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. oktober 2012 — Hristo Byankov mod Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien)

(Sag C-249/11) (1)

(Unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område - direktiv 2004/38/EF - artikel 27 - en administrativ foranstaltning om forbud mod at forlade det nationale område på grund af manglende betaling af gæld stiftet over for en privatretlig juridisk person - retssikkerhedsprincippet i forhold til endelige forvaltningsakter - ækvivalens- og effektivitetsprincipperne)

2012/C 366/20

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen sad Sofia-grad

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hristo Byankov

Sagsøgt: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Administrativen sad Sofia-grad — fortolkning artikel 4 TEU, sammenholdt med artikel 20 TEUF og 21 TEUF, samt artikel 52, stk. 1, i charteret om grundlæggende rettigheder — fortolkning af artikel 27, stk. 1, og artikel 31, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EFT L 158, s. 77) — begrænsninger for retten til fri bevægelighed — forvaltningsakt med forbud mod at en debitor forlader det nationale område på grund af manglende inddrivelse af en fordring — retssikkerhedsprincippet med henblik på endelige forvaltningsakter — består der en forpligtelse for den kompetente administrative myndighed til at foretage en fornyet prøvelse af lovligheden af en forvaltningsakt, der ikke er blevet anfægtet og derfor er blevet endelig, for at sikre, at der ikke foreligger en uforholdsmæssig begrænsning for retten til fri bevægelighed

Konklusion

1)

EU-retten skal fortolkes således, at den er til hinder for anvendelsen af en national bestemmelse, som foreskriver en pålæggelse af en begrænsning af retten for en statsborger i en medlemsstat til at færdes frit i Den Europæiske Union alene med den begrundelse, at vedkommende er betalingspligtig over for en privatretlig juridisk person for en gæld, der overstiger et bestemt, usikret beløb, der er fastsat ved lov.

2)

EU-retten skal fortolkes således, at den er til hinder for en medlemsstats lovgivning, i medfør af hvilken den administrative procedure, der har ført til udstedelsen af et forbud mod udrejse fra området som det i hovedsagen omhandlede, som er blevet endeligt og ikke har været genstand for domstolsprøvelse — i det tilfælde, hvor dette forbud er i åbenlys modstrid med EU-retten — kun kan genoptages på betingelser som dem, der er udtømmende opregnet i artikel 99 i forvaltningsprocesloven (Administrativnoprotsesualen kodeks), og det uanset det forhold, at et sådant forbud fortsætter med at afføde retsvirkninger for sin adressat.


(1)  EUT C 232 af 6.8.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/13


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. oktober 2012 — Germán Rodríguez Cachafeiro og María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor mod Iberia, Líneas Aéreas de España SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Spanien)

(Sag C-321/11) (1)

(Luftfart - forordning (EF) nr. 261/2004 - kompensation til passagerer ved boardingafvisning - begrebet »boardingafvisning« - luftfartsselskabs annullation af en passagers boardingkort som følge af en forventet forsinkelse af en forudgående flyvning, som var registreret samtidigt med den pågældende flyvning, og som blev varetaget af samme luftfartsselskab)

2012/C 366/21

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Germán Rodríguez Cachafeiro og María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

Sagsøgt: Iberia, Líneas Aéreas de España SA

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Juzgado de lo Mercantil de A Coruña — fortolkning af artikel 2, litra j), artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 3, 5 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1) — begrebet »boardingafvisning« — afvisning af boarding på et tilslutningsfly begrundet med et første flys forsinkelse, der skyldes luftfartsselskabet — pladserne i tilslutningsflyet tildelt andre passagerer henset til den formodede, men ikke påviste mulighed af, at de afviste passagerer kunne nå rettidigt frem til deres tilslutningsfly

Konklusion

Artikel 2, litra j), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91, sammenholdt med artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 261/2004, skal fortolkes således, at begrebet »boardingafvisning« omfatter den situation, hvor et luftfartsselskab i forbindelse med en samlet transportkontrakt, som omfatter flere reservationer til flyvninger, der følger umiddelbart efter hinanden og er registreret samtidigt, nægter visse passagerer at boarde med den begrundelse, at den første flyvning, der er omfattet af deres reservation, er forsinket, hvilket kan tilskrives dette luftfartsselskab, og at luftfartsselskabet fejlagtigt har vurderet, at disse passagerer ikke vil nå frem i tide til at boarde den anden flyvning.


(1)  EUT C 282 af 24.9.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/14


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 4. oktober 2012 — CS AGRO Ronov s.r.o. mod Ministerstvo zemědělství (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik)

(Sag C-390/11) (1)

(Landbrug - sukkersektoren - fælles markedsordning - ansøgning om omstruktureringsstøtte - avlerens tilsagn om at ophøre med levering af en vis mængde kvotesukkerroer - begreb - ensidig erklæring fra avleren - afslag på tildeling af støtte - nødvendigt at opsige den eksisterende leveringskontrakt)

2012/C 366/22

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Nejvyšší správní soud

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CS AGRO Ronov s.r.o.

Sagsøgt: Ministerstvo zemědělství

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Nejvyšší správní soud — fortolkning af artikel 4a i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 58, s. 42), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1261/2007 af 9. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet (EUT L 283, s. 8) — fælles markedsordning for sukker — begrebet »tilsagn« der skal ledsage en ansøgning om omstruktureringsstøtte, hvorved sukkerroeavleren forpligter sig til at ophøre med levering af en vis mængde kvotesukkerroer til virksomheder, med hvilke den har indgået en leveringskontrakt i det foregående produktionsår — afslag på tildeling af omstruktureringsstøtte med den begrundelse, at det nævnte tilsagn skal have form af opsigelse af den eksisterende leveringskontrakt og ikke en ensidig erklæring fra producenten

Konklusion

1)

Artikel 4a, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1261/2007 af 9. oktober 2007, skal fortolkes således, at tilsagnet om at ophøre med at levere en bestemt mængde sukkerroer i produktionsåret 2008/09 kan have form af en ensidig erklæring fra avleren.

2)

Artikel 4a, stk. 1, i forordning nr. 320/2006, som ændret ved forordning nr. 1261/2007, skal fortolkes således, at avlerens ensidige tilsagn om at ophøre med at levere en bestemt mængde sukkerroer i produktionsåret 2008/09 ikke i sig selv medfører, at hans kontraktmæssige forpligtelser over for sukkervirksomheden ikke finder anvendelse.


(1)  EUT C 311 af 22.10.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/14


Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 4. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

(Sag C-391/11) (1)

(Traktatbrud - direktiv 2000/53/EF - artikel 2, nr. 3) - miljøbeskyttelse - udrangerede køretøjer - begrebet producent)

2012/C 366/23

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A. Marghelis og M. Patakia, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Belgien (ved C. Pochet og T. Materne, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Traktatbrud — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 2, nr. 1) og 3), og artikel 5, stk. 1, 2 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 269, s. 34) — begreberne »køretøj« og »producent« — vederlagsfri aflevering af udrangerede køretøjer, som er underlagt betingelser, der ikke er opført i direktivet

Konklusion

1)

Kongeriget Belgien frifindes.

2)

Europa-Kommissionen og Kongeriget Belgien bærer hver deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 305 af 15.10.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/15


Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. september 2012 — Field Fisher Waterhouse LLP mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Det Forenede Kongerige)

(Sag C-392/11) (1)

(Moms - fritagelse for udlejning af fast ejendom - udlejning af erhvervslokaler - tjenesteydelser knyttet til nævnte udlejning - kvalificering af en transaktion i momsmæssig henseende - transaktion, der udgøres af en enkelt ydelse eller flere selvstændige ydelser)

2012/C 366/24

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Field Fisher Waterhouse LLP

Sagsøgt: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — fortolkning af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1) — fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter — rækkevidden af momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom — spørgsmålet om visse drifts — og vedligeholdelsesydelser — vedrørende ejendommen og de fælles arealer er omfattet — kvalifikation i momsmæssig henseende som en enkelt ydelse eller som selvstændige ydelser — fortolkning af Domstolens dom af 11. juni 2009 i sag C-570/07, RLRE Tellmer Property

Konklusion

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at udlejning af fast ejendom og levering af tjenesteydelser, der er knyttet til denne udlejning, såsom de i hovedsagen omhandlede, i merværdiafgiftsmæssig henseende kan udgøre en enkelt ydelse. I denne forbindelse udgør den til udlejeren i lejeaftalen indrømmede mulighed for at opsige denne, såfremt lejeren ikke betaler tjenesteydelsesafgifterne, et indicium, som taler for, at der foreligger en enkelt ydelse, selv om denne mulighed ikke nødvendigvis udgør det afgørende forhold med henblik på vurderingen af, om en sådan ydelse foreligger. Derimod er det ud fra det forhold, at tjenesteydelser som de i hovedsagen omhandlede i princippet kan leveres af tredjemand, ikke muligt at konkludere, at disse ikke kan udgøre en enkelt ydelse under de i hovedsagen omhandlede omstændigheder. Det tilkommer den forelæggende ret at afgøre, om de pågældende transaktioner, i lyset af de fortolkningselementer, som Domstolen er fremkommet med i denne sag, og henset til de særlige omstændigheder i nævnte sag, er indbyrdes forbundet med hinanden i en sådan grad, at de skal anses for at udgøre en enkelt ydelse bestående i udlejning af fast ejendom.


(1)  EUT C 282 af 24.9.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/15


Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 4. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-403/11) (1)

(Traktatbrud - direktiv 2000/60/EF - vandområdeplaner - offentliggørelse og rapportering til Kommissionen - oplysning og høring af offentligheden - foreligger ikke)

2012/C 366/25

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (først ved I. Hadjiyannis og G. Valero Jordana, derefter ved B. Simon, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien (ved A. Rubio González, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af artikel 13, stk. 1, 2, 3 og 6, artikel 14, stk. 1, litra c), og artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327, s. 1) — vandområdeplaner — oplysning og høring af offentligheden — rapportering om disse planer.

Konklusion

1)

Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til

artikel 13, stk. 1-3 og 6, såvel som artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/32/EF af 11. marts 2008, idet det ikke inden den 22. december 2009 havde vedtaget vandområdeplaner, bortset fra hvad angår vandområdet Cuenca Fluvial de Cataluña, og idet det ikke inden den 22. marts 2010 havde sendt en kopi af disse planer til Europa-Kommissionen og de øvrige berørte EU-medlemsstater.

direktivets artikel 14, stk. 1, litra c), idet det ikke senest den 22. december 2008, bortset fra hvad angår vandområderne Cuenca Fluvial de Cataluña, Balearerne, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental og Cantábrico Oriental, havde indledt proceduren for oplysning og høring af offentligheden vedrørende vandområdeplaner.

2)

Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 290 af 1.10.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/16


Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 4. oktober 2012 — PIGI — Pavleta Dimova ET mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto« — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien)

(Sag C-550/11) (1)

(Skatter og afgifter - moms - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag - regulering - tyveri af varer)

2012/C 366/26

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen sad — Varna

Parter i hovedsagen

Sagsøger: PIGI — Pavleta Dimova ET

Sagsøgt: Direktor na Direktsia »Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto« — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Administrativen sad — Varna — fortolkning af artikel 185, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1) — national skattepraksis, hvorefter fradrag for indgående moms ved erhvervelse af goder obligatorisk skal reguleres, såfremt goderne forsvinder som følge af tyveri — begrebet »behørigt påvist eller godtgjort tyveri«

Konklusion

Artikel 185, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for nationale afgiftsbestemmelser som dem, der er indeholdt i artikel 79 og 80 i Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (lov om merværdiafgift), som i et tilfælde, hvor det konstateres, at merværdiafgiftspligtige goder mangler, kræver regulering af fradraget for den indgående merværdiafgift ved købet af disse goder i en situation, hvor den afgiftspligtige person har været udsat for tyveri af nævnte goder, og hvor gerningsmanden ikke er blevet fundet.


(1)  EUT C 13 af 14.1.2012.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/16


Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 4. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mod Europa-Kommissionen

(Sag C-629/11 P) (1)

(Appel - offentlig kontrakt udbudt af Kommissionen - afvisning af et bud - begrundelsespligt - forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 - artikel 100, stk. 2 - frist for besvarelse af en anmodning om oplysninger - forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 - artikel 149, stk. 2)

2012/C 366/27

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ved dikigoros N. Korogiannakis)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved D. Calciu og S. Delaude, som befuldmægtigede, bistået af advocaat P. Wytinck)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 20. september 2011 i sag T-298/09, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen, hvorved Retten ikke gav medhold i et annullationssøgsmål anlagt til prøvelse af Kommissionens afgørelse af 12. maj 2009 om afvisning af bud indgivet af appellanten inden for rammerne af udbuddet EAC/01/2008 vedrørende eksterne tjenesteydelser for undervisningsprogrammer (ESP-ISEP) (EUT 2008/S 158-212752), samt beslutningen om at tildele kontrakten til en anden tilbudsgiver og en påstand om erstatning — finansforordningens artikel 93, stk. 1, litra f) — buddenes gyldighedsperiode — ansvar uden for kontraktforhold

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 49 af 18.2.2012.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/17


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 4. oktober 2012 — Société ED et F Man Alcohols mod Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig)

(Sag C-669/11) (1)

(Beskyttelse af Unionens finansielle interesser - forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 - materielt anvendelsesområde - begrebet »skade på Unionens finansielle interesser« - almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne ligger inde med, til eksport - eksport af partier alkohol uden for Unionen efter fristens udløb - fortabelse af sikkerhedsstillelse for korrekt gennemførelse - administrative foranstaltninger - administrative sanktioner - forordning (EF) nr. 360/95 - forordning (EF) nr. 1623/2000 - anvendelse af den mindst hårde sanktion med tilbagevirkende kraft)

2012/C 366/28

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Société ED et F Man Alcohols

Sagsøgt: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Conseil d'État (Frankrig) — fortolkning af artikel 5, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 360/95 af 22. februar 1995 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne ligger inde med, til eksport (EFT L 41, s. 14), af artikel 91, stk. 12, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (EFT L 194, s. 45), af artikel 1 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312, s. 1), og af bestemmelser i Kommissionens forordning (EØF) nr. 377/93 af 12. februar 1993 om gennemførelsesbestemmelser for afsætning af alkohol, der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36 og 39 i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer, og som interventionsorganerne ligger inde med (EFT L 143, s. 6), samt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (EFT L 205, s. 5) — salg ved almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne ligger inde med, til eksport med henblik på endelig anvendelse i brændstofbranchen — tilslagsmodtagerens overskridelse af fristen for eksport — sanktioner af administrativ eller anden karakter — tilsidesættelse, der kan skade Unionens budget

Konklusion

1)

En erhvervsdrivendes overskridelse af den fastsatte frist for eksport af den mængde alkohol, som den pågældende har opnået inden for rammerne af en licitationsprocedure afholdt af Europa-Kommissionen, således som den, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 360/95 af 22. februar 1995 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne ligger inde med, til eksport, udgør en »uregelmæssighed« som omhandlet i artikel 1 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.

2)

Den fuldstændige eller delvise fortabelse af en sikkerhedsstillelse for korrekt gennemførelse, såsom den, der er fastsat ved artikel 5, stk. 5, i forordning nr. 360/95, eller en sikkerhedsstillelse med henblik på at sikre en eksport indenfor de fastsatte frister, såsom den, der er fastsat ved artikel 91, stk. 12, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer, henhører under begrebet »administrative sanktioner« som omhandlet i artikel 5 i forordning nr. 2988/95.

3)

Under omstændigheder, som de i hovedsagen foreliggende udgør artikel 5, stk. 5, i forordning nr. 360/95 det nødvendige retsgrundlag med henblik på at pålægge en sanktion, der består i fuldstændig eller delvis fortabelse af en sikkerhedsstillelse for korrekt gennemførelse.

4)

Under omstændigheder, som de i hovedsagen foreliggende skal artikel 2, stk. 2, i forordning nr. 2988/95 med henblik på at sanktionere manglende overholdelse af den fastsatte frist for at gennemføre eksport til Brasilien af alkoholmængder, som er opnået ved licitation i henhold til bestemmelser i forordning nr. 360/95, fortolkes således, at de nationale myndigheder skal anvende den sanktion, der er fastsat ved sidstnævnte forordnings artikel 5, stk. 5, og ikke den der er fastsat ved artikel 91, stk. 12, i forordning nr. 1623/2000.


(1)  EUT C 89 af 24.3.2012


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/18


Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 18. juni 2012 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Amorim Energia BV mod Ministério das Finanças e da Administração Pública

(Sag C-38/11) (1)

(Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit - artikel 49 TEUF og 54 TEUF - artikel 63 TEUF og 65 TEUF - direktiv 90/435/EØF - artikel 3, stk. 2 - skattelovgivning - selskabsskat - beskatning af udbytte - kildeskat - fritagelse - besiddelse af en minimumsandel i det selskab, som udlodder udbyttet - betingelser - minimumsperiode for uafbrudt besiddelse af nævnte andel - betingelser - hjemmehørende og ikke-hjemmehørende modtagende selskaber - forskellig behandling)

2012/C 366/29

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Amorim Energia BV

Sagsøgt: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Procesdeltager: Ministério Público

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Supremo Tribunal Administrativo — fortolkning af artikel 63 TEUF og 65 TEUF — national lovgivning, der underlægger udbytte udloddet til ikke-hjemmehørende selskaber en mindre fordelagtig beskatningsordning end den, der finder anvendelse for udbytte udloddet til hjemmehørende selskaber — krav om, at ikke-hjemmehørende selskaber skal besidde aktierne i en længere minimumsperiode og skal besidde en større minimumsandel af selskabskapitalen

Konklusion

1)

Artikel 63 TEUF og 65 TEUF er til hinder for en medlemsstats lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter det ikke er muligt for et i en anden medlemsstat hjemmehørende selskab, som i et i Portugal hjemmehørende selskab besidder en andel på over 10 % men under 20 %, at blive indrømmet kildeskattefritagelse for de af det i Portugal hjemmehørende selskab foretagne udbytteudlodninger, og hvorefter dette udbytte således underlægges økonomisk dobbeltbeskatning, mens der ikke er fastsat en sådan økonomisk dobbeltbeskatning af udbyttet, når udbyttet udloddes til selskaber, der er aktionærer og hjemmehørende i Portugal og som besidder samme type andele. Når en medlemsstat påberåber sig en med en anden medlemsstat indgået overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, tilkommer det den nationale ret at fastslå, om der skal tages hensyn til denne overenskomst, og i givet fald at prøve, om denne gør det muligt at udligne virkningerne af restriktionen for de frie kapitalbevægelser.

2)

Artikel 49 TEUF og 54 TEUF er til hinder for en medlemsstats lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter det kun er muligt for et i en anden medlemsstat hjemmehørende selskab, som i et i Portugal hjemmehørende selskab besidder en andel på over 20 %, at få tilbagebetalt den kildeskat, der er indeholdt af de af det i Portugal hjemmehørende selskab foretagne udbytteudlodninger, når det har besiddet en sådan andel uafbrudt i to år, og hvorved ophævelsen af økonomisk dobbeltbeskatning således forsinkes i forhold til selskaber, der er aktionærer og hjemmehørende i Portugal og som besidder samme type andele. Når en medlemsstat påberåber sig en med en anden medlemsstat indgået overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, tilkommer det den nationale ret at fastslå, om der skal tages hensyn til denne overenskomst, og i givet fald at prøve, om denne gør det muligt at udligne virkningerne af restriktionen for de frie kapitalbevægelser.


(1)  EUT C 130 af 30.4.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/18


Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Densmore Ronald Dover mod Europa-Parlamentet

(Sag C-278/11 P) (1)

(Appel - regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer - kontrol af anvendelsen af godtgørelserne - assistentgodtgørelse - dokumentation for udgifterne - tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb)

2012/C 366/30

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Densmore Ronald Dover (ved D. Vaughan, QC, barrister M. Lester og solicitor R. Collard)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet (ved D. Moore og M. Windisch, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 24. marts 2011 i sag T-149/09, Dover mod Europa-Parlamentet, hvorved Retten delvist annullerede afgørelsen truffet af Europa-Parlamentets generalsekretær den 29. januar 2009 om tilbagesøgning af visse beløb, som sagsøgeren har fået udbetalt uretmæssigt som godtgørelser fra Parlamentet.

Konklusion.

1)

Appellen forkastes.

2)

Densmore Ronald Dover betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 252 af 27.8.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/19


Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Power-One Italy SpA mod Europa-Kommissionen

(Sag C-372/11 P) (1)

(Appel - ansvar uden for kontraktforhold - projekt, der medfinansieres af det finansielle instrument »LIFE« - udviklingen af et nyt energiforsyningssystem i forbindelse med mobiltelefoni (Pneuma-projektet) - Kommissionens beslutning om at indstille projektet og at tilbagesøge det udbetalte forskud - erstatning for det angiveligt lidte tab)

2012/C 366/31

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: Power-One Italy SpA (ved avvocati R. Giuffrida og A. Giussani)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved P. Oliver og D. Recchia, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 24. maj 2011 i sag T-489/08, Power-One Italy mod Kommissionen, hvorved Retten afviste et søgsmål med påstand om erstatning af det tab, sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af Kommissionens beslutning om at indstille Pneuma-projektet (LIFE04 ENV/IT/000595), der har til formål at medfinansiere udviklingen af et nyt energiforsyningssystem i forbindelse med mobiltelefoni — den berettigede forventning — begrundelsespligt

Konklusion.

1)

Appellen forkastes.

2)

Power-One Italy SpA betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 282 af 24.9.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/19


Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 12. juli 2012 — Tate & Lyle Investments Ltd mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien)

(Sag C-384/11) (1)

(Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit - artikel 63 TEUF - skattelovgivning - udlodning af udbytte - kildeskat - undgåelse eller lempelse af kædebeskatning - forskellig behandling af udbyttemodtagende hjemmehørende selskaber og udbyttemodtagende ikke-hjemmehørende selskaber)

2012/C 366/32

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Tate & Lyle Investments Ltd

Sagsøgt: Belgische Staat

Procesdeltager: Syral Belgium NV

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — fortolkning af artikel 63 TEUF — restriktioner for de frie kapitalbevægelser — skattelovgivning — selskabsskat — beskatning af udbytte — national lovgivning, hvorefter der indeholdes 10 % kildeskat af udbytte udloddet af hjemmehørende selskaber og i ligestillede indtægter — modregning af denne kildeskat i selskabsskatten kun mulig for hjemmehørende selskaber

Konklusion

Artikel 63 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter der er pålagt kildeskat på udbytte, der udloddes af et hjemmehørende selskab til udbyttemodtagende hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskaber, som ejer en andel af det udloddende selskabs kapital på mindre end 10 %, men hvis anskaffelsesværdi er mindst 1.2 mio. EUR, mens der kun for de udbyttemodtagende hjemmehørende selskaber er fastsat en ordning med henblik på at undgå kædebeskatning. Når en medlemsstat påberåber sig en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der er indgået med en anden medlemsstat, tilkommer det den nationale ret at fastslå, om der i den sag, der er indbragt for den, skal tages hensyn til denne overenskomst og i givet fald at efterprøve, om den gør det muligt at udligne virkningerne af restriktionen for de frie kapitalbevægelser.


(1)  EUT C 282 af 24.9.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/20


Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Government of Gibraltar mod Europa-Kommissionen, Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

(Sag C-407/11 P) (1)

(Appel - direktiv 92/43/EØF - bevaring af naturtyper - liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det mediterrane biogeografiske område - optagelse på listen efter forslag fra Kongeriget Spanien af lokaliteten »Estrecho Oriental«, der omfatter britisk gibraltarisk søterritorium og dele af det åbne hav - annullationssøgsmål - påstand om delvis annullation - udskillelse - ret til forsvar)

2012/C 366/33

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Government of Gibraltar (ved D. Vaughan, QC, og barrister M. Llamas)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved D. Recchia og M.K. Mifsud-Bonnici, som befuldmægtigede), Kongeriget Spanien (ved N. Díaz Abad og M. Muñoz Pérez, som befuldmægtigede) og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Sagens genstand

Appel af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 24. maj 2011 i sag T-176/09, Government of Gibraltar mod Kommissionen, vedrørende Rettens afvisning af et søgsmål med påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse 2009/95/EF af 12. december 2008 om vedtagelse af anden ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det mediterrane biogeografiske område i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF (meddelt under nummer K(2008) 804), for så vidt som Kommissionen, som foreslået af Spanien, på listen har opført en lokalitet benævnt »Estrecho Oriental« (ES6120032), og som omfatter britisk gibraltarisk søterritorium og dele af det åbne hav.

Konklusion.

1)

Appellen forkastes.

2)

Government of Gibraltar betaler sagens omkostninger.

3)

Kongeriget Spanien bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 290 af 1.10.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/20


Domstolens kendelse af 27. juni 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH mod Europa-Kommissionen

(Sag C-491/11 P) (1)

(Appel - fælles landbrugspolitik - Ungarns interventionsorgans køb af majs - utilstrækkelige lagre - Kommissionens angivelige tilsidesættelse af dens kontrolforpligtelse - ansvar uden for kontraktforhold)

2012/C 366/34

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (ved Rechtsanwalt G. Lehner)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved G. von Rintelen og D. Triantafyllou, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 21. juli 2011 i sag T-451/10, Fuchshuber Agrarhandel mod Kommissionen, hvorved Retten afviste søgsmålet med påstand om erstatning for det tab, som sagsøgeren angiveligt havde lidt som følge af udbud med henblik på videresalg af korn på EF’s marked, i dette tilfælde videresalg af majs fra det ungarske interventionsorgan, som åbenbart retligt ugrundet.

Konklusion.

1)

Appellen forkastes.

2)

Fuchshuber Agrarhandel GmbH betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 13 af 14.1.2012.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/20


Domstolens kendelse af 15. juni 2012 — United Technologies Corp. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-493/11 P) (1)

(Appel - konkurrence - karteller - markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper - bøder - moder- og datterselskaber - tilregnelse af den ulovlige adfærd)

2012/C 366/35

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: United Technologies Corp. (ved avocats A. Winckler og D. Gerard samt solicitors J. Temple Lang og C. Cook)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved A. Bouquet, R. Sauer og J. Bourke, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juli 2011 i de forenede sager T-141/07, T-142/07, T-145/07 og T-146/07, General Technic-Otis m.fl. mod Kommissionen, hvorved Retten frifandt Kommissionen for en påstand om delvis annullation af Kommissionens beslutning K(2007) 512 endelig af 21. februar 2007 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 (sag COMP/E-1/38.823 — Elevatorer og rulletrapper) angående et kartel på markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper i Belgien, Tyskland, Luxembourg og Nederlandene med henblik på manipulering af udbud, opdeling af markeder, prisfastsættelse, tildeling af projekter og af kontrakter derom og udveksling af oplysninger samt, subsidiært, annullation eller nedsættelse af den bøde, der var blevet pålagt appellanten — et moderselskabs ansvar for de overtrædelser af konkurrencereglerne, som dets datterselskaber har begået

Konklusion.

1)

Appellen forkastes.

2)

United Technologies Corp. betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 347 af 26.11.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/21


Domstolens kendelse af 15. juni 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, tidligere General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV og Otis Elevator Company mod Europa-Kommissionen

(Sag C-494/11 P) (1)

(Appel - konkurrence - karteller - markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper - bøder - moder- og datterselskaber - tilregnelse af den ulovlige adfærd)

2012/C 366/36

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Otis Luxembourg Sàrl, tidligere General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV og Otis Elevator Company (ved avocats A. Winckler og D. Gerard, samt solicitors J. Temple Lang og C. Cook)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved A. Bouquet, R. Sauer og J. Bourke, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juli 2011 i de forenede sager T-141/07, T-142/07, T-145/07 og T-146/07, General Technic-Otis m.fl. mod Kommissionen, hvorved Retten frifandt Kommissionen for en påstand om delvis annullation af Kommissionens beslutning K(2007) 512 endelig af 21. februar 2007 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 (sag COMP/E-1/38.823 — Elevatorer og rulletrapper) angående et kartel på markedet for installation og vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper i Belgien, Tyskland, Luxembourg og Nederlandene med henblik på manipulering af udbud, opdeling af markeder, prisfastsættelse, tildeling af projekter og af kontrakter derom og udveksling af oplysninger samt, subsidiært, annullation eller nedsættelse af den bøde, der var blevet pålagt appellanterne — et moderselskabs ansvar for de overtrædelser af konkurrencereglerne, som dets datterselskaber har begået.

Konklusion.

1)

Appellen forkastes.

2)

Otis Luxembourg Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV og Otis Elevator Company betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 347 af 26.11.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/21


Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Land Wien mod Europa-Kommissionen

(Sag C-608/11 P) (1)

(Appel - atomenergi - udvidelse af atomkraftværket i Mochovce (Den Slovakiske Republik) - Kommissionens afgørelse om at henlægge klagen - annullationssøgsmål - Kommissionens afslag på at udlevere de dokumenter, hvorom der er fremsat begæring - passivitetssøgsmål - minimumskravene i artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement - afvisning)

2012/C 366/37

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Land Wien (ved Rechtsanwalt W.-G. Schärf)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved M. Patakia, P. Oliver og G. Wilms, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 20. september 2011 i sag T-267/10, Land Wien mod Kommissionen, hvorved Retten afviste sagsøgerens påstand om, dels annullation af Kommissionens afgørelse af 25. marts 2010 om henlæggelse af sagsøgerens klage vedrørende projektet om udbygning af reaktor 3 og 4 på atomkraftværket i Mochovce (Den Slovakiske Republik), dels at det fastslås, at Kommissionen har udvist passivitet som omhandlet i artikel 265 TEUF, i den udstrækning ikke alle de dokumenter, hvorom der er fremsat begæring, vedrørende dette projekt er blevet fremsendt til sagsøger i strid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 15, s. 43) — tilsidesættelse af retten til aktindsigt i dokumenter, af artikel 263, stk. 4, TEUF og af Euratom-traktaten.

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Land Wien betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 25 af 28.1.2012.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/22


Sag anlagt den 27. juni 2012 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

(Sag C-310/12)

2012/C 366/38

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved P. Hetsch, D. Düsterhaus og A. Sipos, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Ungarn

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (1), idet medlemsstaten ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at bringe den nationale lovgivning i overensstemmelse med direktivet, eller under alle omstændigheder ikke har underrettet Kommissionen herom.

Ungarn pålægges i henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF at betale en tvangsbøde på 27 316,80 EUR pr. dag fra datoen for dommens afsigelse, idet Ungarn ikke har meddelt Kommissionen de nationale bestemmelser, som medlemsstaten har vedtaget med henblik på gennemførelse af direktiv 2008/98/EF.

Ungarn tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver er det vigtigste retlige redskab på dette område, og det fastlægger bl.a. de grundlæggende begreber vedrørende behandlingen af affald, herunder hvad der forstås ved affald, genanvendelse og nyttiggørelse.

Den fastsatte frist for gennemførelse af dette direktiv udløb den 12. december 2010. Ungarn meddelte Kommissionen, at medlemsstaten ikke havde afsluttet de lovgivningsmæssige procedurer med henblik på gennemførelsen af direktivet. Henset til, at medlemsstaten på nuværende tidspunkt endnu ikke har vedtaget nogen gennemførelsesforanstaltninger, finder Kommissionen, at Ungarn ikke har opfyldt sine forpligtelser vedrørende direktivets fuldstændige gennemførelse.

I henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF, kan Kommissionen, når den indbringer en traktatbrudssag for Domstolen i henhold til artikel 258 TEUF, anmode Domstolen om, at den — i den dom, hvori den fastslår, at forpligtelsen ikke er opfyldt — forpligter den pågældende medlemsstat til at meddele Kommissionen de gennemførelsesforanstaltninger, den har vedtaget efter en lovgivningsprocedure, eller Kommissionen kan angive størrelsen af det faste beløb eller den tvangsbøde, som den under omstændighederne finder det passende, at den pågældende stat betaler. I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om gennemførelse af artikel 260, stk. 3, i TEUF (2) har Kommissionen foretaget en beregning af den foreslåede tvangsbøde efter den metode, der er fastsat i meddelelsen om gennemførelse af EF-traktatens artikel 228.


(1)  EUT L 312, s. 3.

(2)  EUT C 12 af 15.1.2011, s. 1.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/22


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 30. juli 2012 — Michael Timmel mod Aviso Zeta AG

(Sag C-359/12)

2012/C 366/39

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Handelsgericht Wien

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Michael Timmel

Biintervenient til støtte for sagsøger: Lore Tinhofer

Sagsøgt: Aviso Zeta AG

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 22, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (prospektforordning nr. 809/2004) (1) fortolkes således, at oplysninger, der i princippet obligatorisk skal medtages, og som endnu ikke var kendt på det tidspunkt, da basisprospektet godkendtes, men dog på det tidspunkt, da der blev offentliggjort et prospekttillæg, skal medtages i dette tillæg?

2)

Finder undtagelsen i artikel 22, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (prospektforordning nr. 809/2004), hvorefter der kan udelades oplysninger som omhandlet i artikel 22, stk. 1, tredje punktum, også anvendelse, såfremt disse oplysninger (som obligatorisk skal medtages) var kendt før udstedelsesdatoen men dog efter offentliggørelsen af basisprospektet, som ikke indeholdt disse oplysninger?

3)

Foreligger der en forskriftsmæssig offentliggørelse, såfremt der kun er offentliggjort et basisprospekt uden de obligatorisk nødvendige oplysninger i henhold til artikel 22, stk. 1, tredje punktum, i Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (prospektforordning nr. 809/2004), særligt (ved værdipapirer med en pålydende værdi på under 50 000 EUR) i henhold til forordningens bilag V, og der ikke skete nogen offentliggørelse af de endelige vilkår?

4)

Opfyldes kravet i henhold til artikel 29, stk. 1, nr. 1), i Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (prospektforordning nr. 809/2004) om, at prospektet eller basisprospektet skal være let tilgængeligt på det websted, hvor de stilles til rådighed,

a)

såfremt der for at opnå adgang, downloade og printe kræves en registrering på webstedet, hvorpå der derefter kan skabes adgang, og hvorved registreringen forudsætter en accept fra en disclaimer og meddelelse af en email-adresse, eller

b)

såfremt der skal betales et vederlag herfor, eller

c)

såfremt gratis adgang til prospektdele er begrænset til 2 dokumenter pr. måned, men det imidlertid er nødvendigt at downloade mindst tre dokumenter for at modtage samtlige obligatoriske oplysninger som omhandlet i artikel 22, stk. 1, tredje punktum, i Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (prospektforordning nr. 809/2004)?

5)

Skal bestemmelsen i artikel 14, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (prospektforordning nr. 2003/71/EF) (2) fortolkes således, at basisprospektet skal stilles til rådighed på udstederens og den finansielle formidlers hjemsted?


(1)  EUT L 149, s. 1.

(2)  EUT L 345, s. 64.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/23


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 1. august 2012 — Finanzamt Dortmund-West mod Klinikum Dortmund gGmbH

(Sag C-366/12)

2012/C 366/40

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Finanzamt Dortmund-West

Sagsøgt: Klinikum Dortmund gGmbH

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal det ved en transaktion i nær tilknytning dreje sig om en tjenesteydelse som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (1)?

2)

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende: Er der kun tale om en transaktion i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje, såfremt denne transaktion gennemføres af den samme afgiftspligtige person, som også yder hospitalsbehandlingen og plejen?

3)

Såfremt spørgsmål 2 besvares benægtende: Er der også tale om en transaktion i nær tilknytning, såfremt behandlingen ikke er fritaget for afgift på grundlag af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter, men på grundlag af denne bestemmelses litra c)?


(1)  EFT L 145, s. 1.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/24


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Székesfehérvári Törvényszék (Ungarn) den 13. august 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Sag C-385/12)

2012/C 366/41

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Székesfehérvári Törvényszék

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.

Sagsøgt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Præjudicielt spørgsmål

Er det foreneligt med bestemmelserne vedrørende princippet om det grundlæggende [forbud] mod forskelsbehandling (artikel 18 TEUF og artikel 26 TEUF), princippet om den frie etableringsret (artikel 49 TEUF), ligebehandlingsprincippet (artikel 54 TEUF), princippet om ligestilling af statsborgere vedrørende kapitalanbringelser i selskaber som defineret i artikel 54 (artikel 55 TEUF), princippet om fri [udveksling] af tjenesteydelser (artikel 56 TEUF), princippet om frie kapitalbevægelser (artikel 63 TEUF og artikel 65 TEUF) og princippet om forbud mod diskriminerende interne afgifter (artikel 110 TEUF), at afgiftspligtige personer, der udøver detailhandel fra forretninger, skal betale en særlig afgift, hvis deres årlige nettoomsætning overstiger 500 mio. HUF?


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/24


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel (Luxembourg) den 27. august 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg og Administration de l’enregistrement et des domaines mod Edenred Luxembourg SA

(Sag C-395/12)

2012/C 366/42

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: État du Grand-duché de Luxembourg og Administration de l’enregistrement et des domaines

Sagsøgt: Edenred Luxembourg SA

Præjudicielt spørgsmål

Er ydelser, der leveres af en udsteder af spisebilletter i Luxembourg til en restauratør, der er tilknyttet denne udsteders netværk, helt eller delvis fritaget for moms i henhold til bestemmelsen i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF (1) af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, med senere ændringer, selv om det er korrekt, at spisebilletten ikke udgør den fulde betaling, og disse ydelser ikke har til formål at sikre betalingen af det måltid, som er indtaget af den ansatte i den tilknyttede virksomhed [jf. nævnte artikel 13, punkt B, litra d), nr. 2)], når der er tale om spisebilletter, som en arbejdsgiver har tildelt dens ansatte inden for rammerne af [den] nationale lovgivning, og når tilknytningen til et spisebilletnetværk giver mulighed for at drage fordel af en kundekreds bestående af ansatte i de virksomheder, der er kunder hos spisebilletselskabet, og når dette selskab påtager sig omkostningerne ved behandlingen af spisebilletter?


(1)  EFT L 145, s. 1.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/24


Sag anlagt den 11. september 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Cypern

(Sag C-412/12)

2012/C 366/43

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Zavvos og D. Düsterhaus, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Cypern

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Cypern har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 14 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (1), idet ikke alle de ukontrollerede affaldsbortskaffelsesområder, der var i drift på cypriotisk område, er blevet nedlagt eller bragt i overensstemmelse med direktivets krav.

Republikken Cypern tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 14 i direktiv 1999/31/EF kan bestående deponeringsanlæg, som allerede er i drift på tidspunktet for dette direktivs gennemførelse, kun fortsætte driften, såfremt de i henhold til EU-lovgivningen fornødne foranstaltninger træffes senest den 16. juli 2009; i modsat fald skal de nedlægges.

De cypriotiske myndigheder har selv medgivet, at der på de 115 ukontrollerede bortskaffelsesområder, der tidligere var i drift på det cypriotiske område (der som følge af den »ukontrollerede« karakter af bortskaffelsen og håndteringen af affald ikke opfylder kriterierne i artikel 14 i direktiv 1999/31/EF, således at de ikke kan fortsætte driften) fortsat findes to områder med deponeringsanlæg, der er i drift i distrikterne Nicosia og Limassol, og at de ikke forventes nedlagt før midt i 2012 eller i begyndelsen af 2016.

Det bemærkes, at der er konstateret en vis forbedring af affaldshåndteringen på cypriotisk område, men at denne indtraf med en væsentlig forsinkelse, eftersom de fornødne foranstaltninger i henhold til artikel 14 i direktiv 1999/31/EF skulle have været truffet senest den 16. juli 2009, og der — desuagtet — fortsat er to ukontrollerede affaldsbortskaffelsesområder, hvilket de cypriotiske myndigheder har medgivet, i drift, og tilsidesættelsen af direktivets artikel 14 består således fortsat uden udsigt til, at denne tilsidesættelse vil blive bragt til ophør før tidligst om tre år.


(1)  EFT L 182, s.1.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/25


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeitsgericht Nienburg (Tyskland) den 13. september 2012 — Bianca Brandes mod Land Niedersachsen

(Sag C-415/12)

2012/C 366/44

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Arbeitsgericht Nienburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Bianca Brandes

Sagsøgt: Land Niedersachsen

Præjudicielt spørgsmål

Skal den relevante EU-ret, navnlig § 4), nr. 1) og 2), i rammeaftalen om deltidsarbejde i bilaget til Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS (1), som ændret ved direktiv 98/23 (2), fortolkes således, at den er til hinder for nationale bestemmelser i lov eller kollektive aftaler eller praksis, hvorefter — ved en ændring af omfanget af arbejdstagerens arbejdstid, som er forbundet med en ændring af antallet af ugentlige arbejdsdage — varigheden af endnu ikke afholdt ferie, som arbejdstageren ikke havde mulighed for at tage i referenceperioden, tilpasses på en sådan måde, at feriens omfang udtrykt i uger ganske vist forbliver uændret, mens feriens omfang udtrykt i dage omregnes på grundlag af den nye arbejdstid?


(1)  Rådets direktiv 97/81/EF af 15.12.1997 (EFT 1998 L 14, s. 9).

(2)  Rådets direktiv 98/23/EF af 7.4.1998 om udvidelse af direktiv 97/81/EF om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, til også at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (EFT L 131, s. 10).


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/25


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14. september 2012 — Crono Service Scarl m.fl. mod Roma Capitale

(Sag C-419/12)

2012/C 366/45

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Crono Service Scarl m. fl.

Sagsøgt: Roma Capitale

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 49 TEUF, artikel 3 TEU, artikel 3 TEUF, 4 TEUF, 5 TEUF, 6 TEUF, 101 TEUF og 102 TEUF til hinder for anvendelsen af artikel 3, stk. 3, artikel 8, stk. 3, og artikel 11, i lov nr. 21/1992, for så vidt som de henholdsvis bestemmer, at »[t]ransportørens hjemsted og garagen udelukkende må være beliggende på det geografiske område for den kommune, der har udstedt tilladelsen«, at »[d]et for at opnå og bevare tilladelsen til at udbyde tjenesteydelsen med udlejning med chauffør er nødvendigt på grundlag af en gyldig adkomst at råde over et hjemsted, en garage eller en dok på det geografiske område for den kommune, der har udstedt tilladelsen«, og at »[b]estillingerne af transport med tjenesten med udlejning med chauffør skal foretages ved garagen. Begyndelsen og afslutningen af hver enkelt tjeneste med udlejning med chauffør skal ske ved en garage, som ligger i den kommune, der har udstedt tilladelsen, idet tilbageleveringen foregår samme sted, mens afhentningen og ankomsten til brugerens bestemmelsessted også kan ske på andre kommuners geografiske område«?


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/26


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14. september 2012 — Anitrav mod Roma Capitale

(Sag C-420/12)

2012/C 366/46

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (Anitrav)

Sagsøgt: Roma Capitale

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 49 TEUF, artikel 3 TEU, artikel 3 TEUF, 4 TEUF, 5 TEUF, 6 TEUF, 101 TEUF og 102 TEUF til hinder for anvendelsen af artikel 3, stk. 3, artikel 8, stk. 3, og artikel 11, i lov nr. 21/1992, for så vidt som de henholdsvis bestemmer, at »[t]ransportørens hjemsted og garagen udelukkende må være beliggende på det geografiske område for den kommune, der har udstedt tilladelsen«, at »[d]et for at opnå og bevare tilladelsen til at udbyde tjenesteydelsen med udlejning med chauffør er nødvendigt på grundlag af en gyldig adkomst at råde over et hjemsted, en garage eller en dok på det geografiske område for den kommune, der har udstedt tilladelsen«, og at »[b]estillingerne af transport med tjenesten med udlejning med chauffør skal foretages ved garagen. Begyndelsen og afslutningen af hver enkelt tjeneste med udlejning med chauffør skal ske ved en garage, som ligger i den kommune, der har udstedt tilladelsen, idet tilbageleveringen foregår samme sted, mens afhentningen og ankomsten til brugerens bestemmelsessted også kan ske på andre kommuners geografiske område«?


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/26


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 26. september 2012 — »Slancheva sila« EOOD mod Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond »Zemedelie« — Razplashtatelna agentsia

(Sag C-434/12)

2012/C 366/47

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen sad Sofia-grad

Parter i hovedsagen

Sagsøger:»Slancheva sila« EOOD

Sagsøgt: Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond »Zemedelie« — Razplashtatelna agentsia

Præjudicielle spørgsmål

1)

Hvorledes skal begrebet »kunstigt skabte betingelser« fortolkes i lyset af bestemmelsen i artikel 4, nr. 8), i forordning nr. 65/2011 (1)?

2)

Skal artikel 4, nr. 8), i forordning nr. 65/2011 fortolkes således, at den er til hinder for artikel 7, stk. 2, i den bulgarske bekendtgørelse nr. 29 af 11. august 2008, hvorefter der ikke udbetales støtte til ansøgere/begunstigede, såfremt det står fast, at de kunstigt har skabt betingelserne for at modtage støtten for at få en fordel i strid med foranstaltningens mål?

3)

Skal artikel 4, nr. 8), i forordning nr. 65/2011 fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for den retspraksis i Republikken Bulgarien, hvorefter betingelserne for at modtage støtte for at få en fordel i strid med foranstaltningens mål er blevet kunstigt skabt, når der er en retlig forbindelse mellem ansøgerne?

4)

Foreligger der »kunstigt skabte betingelser«, når forskellige ansøgere, der er selvstændige retssubjekter, har anvendt selvstændige naboarealer, der før indleveringen af ansøgningen var dele af et enkelt areal, samt når der konstateres en faktiske forbundethed, som eksempelvis de samme befuldmægtigede, udbydere, udførende selskaber, selskabernes hjemsted og adresser på ansøgerne?

5)

Er det nødvendigt at fastslå, at der foreligger en forsætlig koordinering mellem ansøgerne og/eller tredjemand med det formål at skabe en fordel for en konkret ansøger?

6)

Hvori består den fordel, der er omhandlet i artikel 4, nr. 8), i forordning nr. 65/2011 og omfatter den nærmere bestemt udarbejdelsen af flere mindre investeringstilbud, som søger at opnå, at en konkret ansøger for hvert enkelt af disse tilbud, også selv om de er indleveret for forskellige ansøgere, modtager en finansiering på maksimalt 200 000 EUR?

7)

Skal artikel 4, nr. 8), i forordning nr. 65/2011 fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for den retspraksis i Republikken Bulgarien, hvorefter forudsætningen for, at bestemmelsen finder anvendelse, er at tre kumulative betingelser er opfyldt: 1. der foreligger mangel på funktionel selvstændighed og/eller kunstigt skabte betingelser for at modtage støtte, 2. disse faktiske omstændigheder har til formål at opnå en fordel og 3. dette er i strid med foranstaltningens formål?


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27.1.2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne (EUT L 25, s.8).


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/27


Appel iværksat den 3. oktober 2012 af Rivella International AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 12. juli 2012 i sag T-170/11 — Rivella International AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

(Sag C-445/12 P)

2012/C 366/48

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Rivella International AG (ved Rechtsanwälte C. Spintig, S. Pietzcker og R. Jacobs)

Den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves og sagen hjemvises til Retten.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas tilpligtes at betale de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med appelsagen og sagen i første instans.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten anfægter med denne appel dommen afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 12. juli 2012 vedrørende en klage over en afgørelse truffet den 10. januar 2011 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 534/2010-4), der vedrørte en indsigelsessag mellem Rivella International AG og Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas.

Appellanten har fremsat følgende appelanbringender:

Retten har tilsidesat artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 (1), idet

den har anmodet om bevis for reel brug af det varemærke, som er lagt til grund for indsigelsen, skønt dette varemærke ikke er noget EF-varemærke og heller ikke et »ældre nationalt varemærke«, men den tyske del af et internationalt registreret varemærke

den er af den opfattelse, at spørgsmålet om anvendelsesområdet for det ældre (internationalt) registrerede varemærke er reguleret udtømmende i forordning nr. 207/2009, hvorved medlemsstaternes nationale ret i denne henseende kun finder subsidiær anvendelse

den ikke har taget i betragtning, at en sådan fortolkning medfører et resultat, der ikke er målet med forordning nr. 207/2009, og særligt dennes betragtning 3, nemlig at der opstår en forskel på registrering og muligheden for at gøre brug af et EF-varemærke, der går ud over de i forordningen udtrykkeligt fastsatte tilfælde.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/27


Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Ottende den 5. juli 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige

(Sag C-70/11) (1)

2012/C 366/49

Processprog: svensk

Formanden for Ottende Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  ) EUT C 120 af 16.4.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/27


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. august 2012 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado Contencioso-Administrativo — Spanien) — Susana Natividad Martínez Álvarez mod Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

(Sag C-194/11) (1)

2012/C 366/50

Processprog: spansk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 226 af 30.7.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/27


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. juli 2012 — Europa-Kommissionen mod Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd og Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-195/11) (1)

2012/C 366/51

Processprog: engelsk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  ) EUT C 179 af 18.6.2011.


Retten

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/28


Rettens dom af 9. oktober 2012 — Italien mod Kommissionen

(Sag T-426/08) (1)

(EUGFL - »Garantisektionen« - EGFL - udgifter, som er udelukket fra finansiering - frugt og grøntsager - sukker - forarbejdning af citrusfrugter - mælk - markafgrøder - finansiel standardkorrektion - proportionalitet - begrundelsespligt - fejlagtigt skøn)

2012/C 366/52

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Den Italienske Republik (ved avvocato dello Stato P. Gentili)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved P. Rossi og F. Jimeno Fernández, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2008/582/EF af 8. juli 2008 om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), »Garantisektionen«, og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) (EUT L 186, s. 39) i det omfang den indebærer, at et beløb på 174 704 912,66 EUR, som er afholdt af Den Italienske Republik, udelukkes fra fællesskabsfinansiering.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Den Italienske Republik bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 301 af 22.11.2008.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/28


Rettens dom af 5. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

(Sag T-591/08) (1)

(Offentlige tjenesteydelsesaftaler - udbudsprocedure - levering af edb-tjenesteydelser - indplacering af en tilbudsgiver som næstbedste bud i flerledsproceduren - annullationssøgsmål - klausuler om udelukkelse fra udbudsproceduren - interessekonflikt - begrundelsespligt - åbenbart urigtigt skøn - ligebehandling - ansvar uden for kontraktforhold)

2012/C 366/53

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athen, Grækenland) (ved advokaterne N. Korogiannakis og P. Katsimani)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Simon og E. Manhaeve, som befuldmægtigede, bistået af advokat P. Wytinck, derefter ved E. Manhaeve, bistået af advokaterne P. Wytinck og B. Hoorelbeke)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Kommissionens beslutning af 17. oktober 2008 om at vælge sagsøgeren — med hensyn til bud afgivet inden for rammerne af en udbudsprocedure med overskriften »Statistical Information Technologies« om rådgivnings- og udviklingstjenesteydelser vedrørende formatet for udveksling af statistiske data og metadata (SDMX) (EUT 2008/S 120-159017) — som den anden kontrahent i rækkefølgen for så vidt angår del 2 og 3 samt alle de efterfølgende beslutninger, som er forbundne hermed, herunder beslutningerne om at tildele kontrakten til andre tilbudsgivere, indplaceret som nr. 1 i rækkefølgen for disse dele, dels påstand om erstatning

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 82 af 4.4.2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/29


Rettens dom af 10. oktober 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners mod Rådet

(Sag T-150/09) (1)

(Dumping - import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina - status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår - frist for vedtagelsen af en beslutning vedrørende denne status - åbenbart urigtigt skøn - bevisbyrde - justering af omkostninger - artikel 2, stk. 5, og artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 2, stk. 5, og artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1225/2009))

2012/C 366/54

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (Zhouhan, Kina) (ved advokaterne F. Graafsma og J. Cornelis)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved J.-P. Hix, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne G. Berrisch og G. Wolf, derefter ved J.-P. Hix og B. Driessen, som befuldmægtigede, bistået af advokat G. Berrisch)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved H. van Vliet og C. Clyne, som befuldmægtigede) og European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne J. Bourgeois, Y. van Gerven og E. Wäktare, derefter ved advokat J. Bourgeois)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 29, s. 1)

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Rådet for Den Europæiske Union og European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 141 af 20.6.2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/29


Rettens dom af 10. oktober 2012 — Grækenland mod Kommissionen

(Sag T-158/09) (1)

(EUGFL - Garantisektionen - udgifter, som er udelukket fra finansiering - regnskabsafslutning for medlemsstaternes udbetalende organer over de udgifter, der finansieres af EUGFL - forsømmelser fra medlemsstatens side ved tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb - medlemsstaten pålagt at bære de finansielle konsekvenser af den manglende tilbagesøgning)

2012/C 366/55

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Den Hellenske Republik (ved I. Chalkias, S. Papaïoannou og V. Karra, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Jimeno Fernández og E. Tserepa-Lacombe, som befuldmægtigede, bistået af advokat N. Korogiannakis)

Sagens genstand

Påstand om annullation eller omgørelse af Kommissionens beslutning K(2009) 810 endelig af 13. februar 2009 om den finansielle behandling af visse uregelmæssigheder begået af erhvervsdrivende i forbindelse med regnskabsafslutningen for udgifter, som finansieres af Garantisektionen, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), i det omfang den for Den Hellenske Republik indebærer, at et beløb på 13 348 979,02 EUR blev udelukket fra fællesskabsfinansiering.

Konklusion

1)

Kommissionens beslutning K(2009) 810 endelig af 13. februar 2009 om den finansielle behandling af visse uregelmæssigheder begået af erhvervsdrivende i forbindelse med regnskabsafslutningen for udgifter, som finansieres af Garantisektionen, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), annulleres, idet den afslutter sagerne EL/1993/01 og EL/1994/031 og herved tilskriver Den Hellenske Republik beløb på 519 907 og 300 914,99 EUR.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)

Den Hellenske Republik bærer fire femtedele af sine egne omkostninger og betaler fire femtedele af Europa-Kommissionens omkostninger.

4)

Kommissionen bærer en femtedel af sine egne omkostninger og betaler en femtedel af Den Hellenske Republiks omkostninger.


(1)  EUT C 153 af 4.7.2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/30


Rettens dom af 10. oktober 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener og Shanghai Prime Machinery mod Rådet

(Sag T-170/09) (1)

(Dumping - import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina - status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår - frist for vedtagelsen af en beslutning vedrørende denne status - princippet om god forvaltningsskik - bevisbyrde - begrundelsespligt - artikel 2, stk. 7, litra b) og c), og artikel 2, stk. 10, i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 2, stk. 7, litra b) og c), og artikel 2, stk. 10, i forordning (EF) nr. 1225/2009))

2012/C 366/56

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener Co. Ltd (Baoshan, Kina) og Shanghai Prime Machinery Co. Ltd (Shanghai, Kina) (først ved advokaterne K. Adamantopoulos og Y. Melin, derefter ved advokaterne Y. Melin, V. Akritidis og F. Crespo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved J.-P. Hix, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne G. Berrisch og G. Wolf, derefter ved J.-P. Hix og B. Driessen, som befuldmægtigede, bistået af advokat G. Berrisch)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved H. van Vliet og C. Clyne, som befuldmægtigede) og European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne J. Bourgeois, Y. van Gerven og E. Wäktare, derefter ved advokat J. Bourgeois)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 29, s. 1)

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener Co. Ltd og Shanghai Prime Machinery Co. Ltd bærer deres egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Rådet for Den Europæiske Union og European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 153 af 4.7.2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/30


Rettens dom af 10. oktober 2012 — Gem-Year og Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) mod Rådet

(Sag T-172/09) (1)

(Dumping - import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Kina - EF-erhvervsgrens støtte til klagen - definitionen af den pågældende vare - skade - status som virksomhed, der opererer på markedsøkonomiske vilkår - udgifter til de vigtigste input, der i alt væsentligt afspejler markedsværdierne - artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 384/96 (nu artikel 2, stk. 7, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1225/2009))

2012/C 366/57

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Gem-Year Industrial Co. Ltd (Zhejiang, Kina) og Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (Zhejiang) (ved advokaterne K. Adamantopoulos og Y. Melin, derefter ved advokaterne Y. Melin, V. Akritidis og F. Crespo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved J.-P. Hix, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne G. Berrisch og G. Wolf, derefter J.-P. Hix og B. Driessen, som befuldmægtigede, bistået af advokat G. Berrisch)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved H. van Vliet og C. Clyne, som befuldmægtigede) og European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne J. Bourgeois, Y. van Gerven og E. Wäktare, derefter ved advokat J. Bourgeois)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 29, s. 1)

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Gem-Year Industrial Co. Ltd (Zhejiang, Kina) og Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd bærer deres egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Rådet for Den Europæiske Union og European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 153 af 4.7.2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/31


Rettens dom af 10. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

(Sag T-247/09) (1)

(Offentlige tjenesteydelsesaftaler - udbudsprocedure - levering af udarbejdelses- og formidlingsydelser i forbindelse med supplement til Den Europæiske Unions Tidende og relaterede online- og offline-medier - afvisning af buddet fra en tilbudsgiver og beslutning om at tildele kontrakten til en anden tilbudsgiver - begrundelsespligt - ligebehandling - åbenbart urigtigt skøn - ansvar uden for kontraktforhold)

2012/C 366/58

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athen, Grækenland) (ved advokaterne N. Korogiannakis og M. Dermitzakis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved N. Bambara og E. Manhaeve, som befuldmægtigede, bistået først ved solicitor N. Dimopoulos, derefter ved advokat E. Petritsi, og endelig ved solicitor O. Graber-Soudry)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer beslutning af 7. april 2009 om ikke at vælge sagsøgerens bud, der blev afgivet under den åbne udbudsprocedure om udarbejdelses- og formidlingsydelser i forbindelse med supplement til Den Europæiske Unions Tidende og relaterede online- og offline-medier, herunder beslutningen om at tildele kontrakten til en anden tilbudsgiver, dels påstand om erstatning.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE bærer sine egne omkostninger samt Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 205 af 29.8.2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/31


Rettens dom af 10. oktober 2012 — Sviluppo Globale mod Kommissionen

(Sag T-183/10) (1)

(Offentlige tjenesteydelsesaftaler - udbudsprocedure - ydelse af teknisk bistand til Syriens regering - afslag på ansøgningen - begrundelsespligt)

2012/C 366/59

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Sviluppo Globale GEIE (Rom, Italien) (ved advokaterne F. Sciaudone, R. Sciaudone og A. Neri)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Erlbacher, som befuldmægtiget, bistået af advokat P. Manzini)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 14. februar 2010 om udelukkelse af et bud fremsat af sagsøgeren som led i udbudsproceduren EuropeAid/129038/C/SER/SYR (EUT 2009/S 223-319862) vedrørende leveringen af tjenesteydelser i form af teknisk bistand til den syriske regering med henblik på decentralisering og lokal udvikling.

Konklusion

1)

Kommissionens afgørelse af 14. februar 2010 om udelukkelse af et bud fremsat af sagsøgeren som led i udbudsproceduren EuropeAid/129038/C/SER/SY (EUT 2009/S 223-319862) vedrørende leveringen af tjenesteydelser i form af teknisk bistand til den syriske regering med henblik på decentralisering og lokal udvikling, annulleres.

2)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Sviluppo Globale GEIE’s omkostninger.


(1)  EUT C 179 af 3.7.2010.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/31


Rettens dom af 5. oktober 2012 — Lancôme mod KHIM — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS)

(Sag T-204/10) (1)

(EF-varemærker - ugyldighedssag - EF-ordmærket COLOR FOCUS - det ældre EF-ordmærke FOCUS - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - lighed mellem tegnene - artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 - reel brug af det ældre varemærke - misbrug af rettighed)

2012/C 366/60

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Lancôme parfums et beauté & Cie (Paris, Frankrig) (ved advokaterne A. von Mühlendahl og S. Abel)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (først ved S. Schäffner, som befuldmægtiget, derefter ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Focus Magazin Verlag GmbH (München, Tyskland) (ved advokaterne R. Schweizer og J. Berlinger)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 11. februar 2010 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 238/2009-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem Focus Magazin Verlag GmbH og Lancôme parfums et beauté & Cie

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Lancôme parfums et beauté & Cie betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 179 af 3.7.2010.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/32


Rettens dom af 11. oktober 2012 — Novatex mod Rådet

(Sag T-556/10) (1)

(Subsidier - import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Iran, Pakistan og De Forenede Arabiske Emirater - endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told - artikel 3, stk. 1 og 2, artikel 6, litra b), og artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 597/2009)

2012/C 366/61

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Novatex Ltd (Karachi, Pakistan) (ved advokat B. Servais)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved B. Driessen, som befuldmægtiget, bistået af advokat G. Berrisch og barrister N. Chesaites)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Europa-Kommissionen (ved H. van Vliet, M. França og G. Luengo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets gennemførelsesordning (EU) nr. 857/2010 af 27. september 2010 om indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Iran, Pakistan og De Forenede Arabiske Emirater (EUT L 254, s. 10) i det omfang, den vedrører sagsøgeren.

Konklusion

1)

Artikel 1 i Rådets gennemførelsesordning (EU) nr. 857/2010 af 27. september 2010 om indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Iran, Pakistan og De Forenede Arabiske Emirater annulleres i det omfang, den vedrører Novatex Ltd, for så vidt som den endelige udligningstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat til Den Europæiske Union er højere end den told, der ville finde anvendelse, hvis det beløb, der er opgivet i linje 74 i selvangivelsen for skatteåret 2008 ikke havde været behæftet med en fejl.

2)

I øvrigt frifindes Rådet for Den Europæiske Union.

3)

Rådet bærer sine egne omkostninger og 50 % af Novatex’ omkostninger. Novatex bærer 50 % af sine egne omkostninger. Europa-Komissionen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 30 af 29.1.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/32


Rettens dom af 10. oktober 2012 — Bimbo mod KHIM — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

(Sag T-569/10) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket BIMBO DOUGHNUTS - det ældre nationale ordmærke DOGHNUTS - relativ registreringshindring - artikel 75 i forordning (EF) nr. 207/2009 - artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 - påstand om ændring - formaliteten)

2012/C 366/62

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Bimbo, SA (Barcelona, Spanien) (ved advokat J. Carbonell Callicó)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Panrico, SA (Barcelona, Spanien) (ved advokat D. Pellisé Urquiza)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 7. oktober 2010 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 838/2009-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Panrico, SA og Bimbo, SA

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Bimbo, SA bærer sine egne omkostninger og betaler Harmoniseringskontorets omkostninger.

3)

Panrico, SA bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 46 af 12.2.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/32


Rettens dom af 10. oktober 2012 — Wessang mod KHIM — Greinwald (star foods)

(Sag T-333/11) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-figurmærket star foods - de ældre EF-ord- og figurmærker STAR SNACKS - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

2012/C 366/63

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Frankrig) (ved advokat A. Grolée)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved G. Schneider, som befuldmægtiget)

Den anden part sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Greinwald GmbH (Kempten, Tyskland) (ved advokaterne A. Schulz og C. Onken)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 15. april 2011 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1837/2010-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Nicolas Wessang og Greinwald GmbH.

Konklusion

1)

Afgørelsen, der blev truffet den 15. april 2011 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1837/2010-4), annulleres for så vidt angår varerne i klasse 29, 30 og 32 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, med undtagelse af »øl« i klasse 32 i Nicearrangementet.

2)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3)

Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler tre fjerdedele af Nicolas Wessangs omkostninger.

4)

Nicolas Wessang bærer en fjerdedel af sine egne omkostninger.

5)

Greinwald GmbH bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 269 af 10.9.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/33


Rettens dom af 9. oktober 2012 — Bial-Portela mod KHIM — Isdin (ZEBEXIR)

(Sag T-366/11) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket ZEBEXIR - det ældre EF-ordmærke ZEBINIX - relative registreringshindringer - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

2012/C 366/64

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugal) (ved advokaterne B. Braga da Cruz og J.M. Conceição Pimenta)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved P. Geroulakos, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Isdin, SA (Barcelona, Spanien) (ved advokaterne P. López Ronda, G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal og H.L. Curtis-Oliver)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 6. april 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1212/2009-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Bial-Portela & Ca, SA og Isdin, SA.

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 6. april 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1212/2009-1) annulleres.

2)

Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de af Bial-Portela & Ca, SA afholdte omkostninger.

3)

Isdin, SA bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 269 af 10.9.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/33


Rettens dom af 16. oktober 2012 — Monier Roofing Components mod KHIM (CLIMA COMFORT)

(Sag T-371/11) (1)

(EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket CLIMA COMFORT - absolut registreringshindring - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk.1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 - ret til kontradiktion - artikel 75, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 - prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder - artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009)

2012/C 366/65

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Tyskland) (ved advokat F. Ekey)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved A. Pohlmann, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 28. april 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2026/2010-1) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet CLIMA COMFORT som EF-varemærke

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Monier Roofing Components GmbH betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 269 af 10.9.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/34


Rettens kendelse af 3. oktober 2012 — Tecnimed mod KHIM — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

(Sag T-360/10) (1)

(EF-varemærker - søgsmålsfrist - for sent anlagt søgsmål - omstændigheder, som ikke kunne forudses, foreligger ikke - force majeure foreligger ikke - adgang til domstolsprøvelse - åbenbart afvisningsgrundlag)

2012/C 366/66

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Tecnimed Srl (Vedano Olona, Italien) (ved advokaterne M. Franzosi og V. Piccarreta)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved P. Bullock, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Ecobrands Ltd (London, Det Forenede Kongerige)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 14. juni 2010 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1795/2008-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem Tecnimed Srl og Ecobrands Ltd.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Tecnimed Srl betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 55 af 19.2.2011.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/34


Rettens kendelse af 11. oktober 2012 — Cervelli mod Kommissionen

(Sag T-622/11 P) (1)

(Appel - personalesag - tjenestemænd - udlandstillæg - ansøgning om en fornyet gennemgang - nye faktiske omstændigheder - appel åbenbart ugrundet)

2012/C 366/67

Processprog: fransk

Parter

Appellant): Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgien) (ved advokat J. García-Gallardo Gil-Fournier)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af kendelse afsagt af Personaleretten (Tredje Afdeling) den 12. september 2011 i sag F-98/10, Cervelli mod Kommissionen (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser), med påstand om ophævelse af denne kendelse

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Francesca Cervelli bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, som Europa-Kommissionen har afholdt i appelsagen.


(1)  EUT C 32 af 4.2.2012.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/34


Rettens kendelse af 28. september 2012 — Heads! mod KHIM (HEADS)

(Sag T-639/11) (1)

(EF-varemærker - udelukkelse fra registrering - tilbagetagelse af registreringsansøgningen - ufornødent at træffe afgørelse)

2012/C 366/68

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Heads! GmbH & Co. (München, Tyskland) (ved advokaterne A. Jaeger-Lenz og T. Bösling)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved D. Walicka, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 11. oktober 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2348/2010-1) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket »HEADS« som EF-varemærke

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Heads! GmbH & Co. betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 49 af 18.2.2012.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/34


Rettens kendelse af 9. oktober 2012 — Région Poitou Charentes mod Kommissionen

(Sag T-31/12) (1)

(Annullationssøgsmål - strukturfonde - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål - retsakt, som er delvis informativ, delvis forberedende - afvisning)

2012/C 366/69

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Région Poitou Charentes (Frankrig) (ved advokat J. Capiaux)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Dintilhac og A. Steiblytė, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den afgørelse, der var indeholdt i Kommissionens skrivelse af 18. november 2011 med »Afslutning af programmet »Atlanterhavsområdet« 2000/2006, godkendelse af den endelige rapport, CCI: 2001 RG 16 0PC 006« nævnt som genstand.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Région Poitou Charentes bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 109 af 14.4.2012.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/35


Rettens kendelse af 8. oktober 2012 — ClientEarth mod Rådet

(Sag T-62/12) (1)

(Annullationssøgsmål - aktindsigt - forordning (EF) nr. 1049/2001 - udtalelse fra Rådets Juridiske Tjeneste om et forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionensdokumenter - bekræftelse af afslaget på at give fuld aktindsigt - afvisning - søgsmålsfrist - begrebet »anfægtelig retsakt« i henhold til artikel 263 TEUF - bekræftende akt)

2012/C 366/70

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ClientEarth (London, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne O. Brouwer og P. van den Berg)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved B. Driessen og C. Fekete, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets skrivelse af 1. december 2011 med referencenummer 24/c/01/11 om ikke at yde sagsøgeren fuld aktindsigt i en udtalelse, som Rådets Juridiske Tjeneste har afgivet (dokument nr. 6865/09) om ændringsforslag fra Europa-Parlamentet til Europa-Kommissionens forslag til forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145, s. 43).

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Det er ufornødent at træffe afgørelse vedrørende begæringerne om intervention fra Kongeriget Danmark, Republikken Finland og Kongeriget Sverige.

3)

ClientEarth betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 109 af 14.4.2012.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/35


Kendelse afsagt af Retten den 11. oktober 2012 — EDF mod Kommissionen

(Sag T-389/12 R)

(Særlige rettergangsformer - konkurrence - fusioner - elektricitetsmarkedet - beslutning om godkendelse af en fusion under forudsætning af, at visse forpligtelser overholdes - afslag på at indrømme forlængelse af den frist, der blev fastsat for at opfylde disse forpligtelser - begæring om foreløbige forholdsregler - ingen uopsættelighed)

2012/C 366/71

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Électricité de France (EDF) (Paris, Frankrig) (ved advokaterne A. Creus Carreras og A. Valiente Martin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Giolito og S. Noë, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Begæring om foreløbige forholdsregler vedrørende Kommissionens afgørelse K(2012) 4617 endelig af 28. juni 2012, hvorved sagsøgeren meddeltes afslag på forlængelse af den frist, der blev fastsat for at opfylde visse af selskabets forpligtelser, som er gentaget i afgørelse K(2009) 9059 af 12. november 2009, som godkendte fusionen med henblik på Electricité de France S.A.’s erhvervelse af enekontrol over aktiverne i virksomheden Segebel (sag COMP/M.5549 — EDF/Segebel)

Konklusion

1)

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

2)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/35


Sag anlagt den 14. august 2012 — Capitalizaciones Mercantiles mod KHIM — Leineweber (X)

(Sag T-378/12)

2012/C 366/72

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogota, Colombia) (ved advokaterne J. Devaureix og L. Montoya Terán)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Leineweber GmbH & Co. KG (Herford, Tyskland)

Sagsøgerens påstande

Påstanden om annullation antages til realitetsbehandling tillige med alle bilag og tilhørende kopier.

Alt bevismateriale, der er vedlagt stævningen, antages til realitetsbehandling.

Sagsøger gives medhold, hvorved afgørelsen truffet den 15. maj 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1524/2011-1) vedrørende ansøgning om EF-varemærkeregistrering nr. 7045818 gøres uvirksom, således at indsigelsesafdelingens afgørelse af 25. maj 2011, som tillod registrering af EF-varemærke nr. 7045818, »X« (figurmærke), for varer i klasse 25, stadfæstes.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Capitalizaciones Mercantiles Ltda

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket »X« for varer i klasse 25 — EF-varemærkeansøgning nr. 7045818

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Leineweber GmbH & Co. KG

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-varemærkeregistrering nr. 4736609 af figurmærket »X« for bl.a. varer i klasse 25

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen forkastet for alle de anfægtede varer

Appelkammerets afgørelse: Annullerede den påklagede afgørelse og afslog den anfægtede ansøgning for varer i klasse 25.

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning nr. 207/2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/36


Sag anlagt den 14. september 2012 — Celtipharm mod KHIM — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

(Sag T-411/12)

2012/C 366/73

Stævningen er affattet på fransk

Parter

Sagsøger: Celtipharm (Vannes, Frankrig) (ved advokaterne P. Greffe og C. Fendeleur)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, Frankrig)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse om berigtigelse (af afgørelsen af 2.5.2012) truffet den 26. juni 2012 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 767/2011-2) annulleres.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Alliance Healthcare France SA

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »PHARMASTREET« for varer og tjenesteydelser i klasse 3, 5 og 35 — EF-varemærkeansøgning nr. 8 658 445

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Celtipharm

Det påberåbte varemærke eller tegn: Det nationale ordmærke »PHARMASEE« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 35, 38, 42 og 44

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Delvist medhold i indsigelsen

Appelkammerets afgørelse: Medhold i klagen og annullation af indsigelsesafdelingens afgørelse

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/36


Sag anlagt den 21. september 2012 — Beninca mod Kommissionen

(Sag T-418/12)

2012/C 366/74

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Jürgen Beninca (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokat C. Zschocke)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 26. juli 2012 om stiltiende afslag på aktindsigt i et dokument, som var udarbejdet inden for rammerne af fusionsprocedurer (sag COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse) annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

1)

Første anbringende hvorved det gøres gældende, at Kommissionen ikke har truffet afgørelse vedrørende sagsøgerens anmodning om aktindsigt i et bestemt dokument inden for den frist, der er fastsat ved artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 1049/2001 (1). I henhold til forordningens artikel 8, stk. 3, skal dette anses for et stiltiende, ubegrundet afslag og udgør derved en overtrædelse af bestemmelserne om aktindsigt i dokumenter.

2)

Andet anbringende hvorved det gøres gældende, at ingen af de af Kommissionen fremførte argumenter i dens foreløbige vurdering kan begrunde, at sagsøgeren blev nægtet aktindsigt i det ønskede dokument.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145, s. 43).


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/37


Sag anlagt den 26. september 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mod KHIM (VALORES DE FUTURO)

(Sag T-428/12)

2012/C 366/75

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spanien) (ved advokaterne J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa og N. González-Alberto Rodríguez)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Sagsøgerens påstande

Den del af afgørelsen, der blev truffet den 4. juli 2012 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2299/2011-2), og som stadfæster afslaget på registrering af EF-varemærke nr. 9 408 758, annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det ansøgte EF-varemærke: Ordmærket »VALORES DE FUTURO« for varer og tjenesteydelser i klasse 16, 36 og 41 — EF-varemærkeansøgning nr. 9 408 758

Undersøgerens afgørelse: Delvist afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde:

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/37


Sag anlagt den 28. september 2012 — Distillerie Bonollo m.fl. mod Rådet

(Sag T-431/12)

2012/C 366/76

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italien), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italien), Distillerie Mazzari SpA (Sant'Agata sul Santerion, Italien), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italien) og Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spanien) (ved solicitor R. MacLean)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgernes påstande

Artikel 1 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 626/2012 af 26. juni 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 349/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (1) (den »den anfægtede forordning«) annulleres for så vidt som de antidumpingtoldsatser, der er anvendt i forhold til Ninghai Organic Chemical Factory and Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd, er blevet fastsat ulovligt på grund af åbenbart urigtige vurderinger og for så vidt som der er sket en tilsidesættelse af artikel 2 og artikel 11, stk. 9, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (2) (»grundforordningen om antidumping«), og en tilsidesættelse af sagsøgernes ret til forsvar, og idet der ikke er givet en tilstrækkelig begrundelse for den anfægtede forordning.

Det fastslås, at den anfægtede forordning opretholdes, indtil Rådet har truffet de foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde Rettens dom i overensstemmelse med artikel 264 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.

Rådet for Den Europæiske Union og eventuelle intervenienter tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført fem anbringender.

1)

Første anbringende hvorefter Rådet anlagde et åbenbart urigtigt skøn ved at ændre den metode, der blev anvendt til at fastsætte den normale værdi i et referenceland uden tilstrækkelig begrundelse til støtte for, at der forelå ændrede omstændigheder, og således tilsidesatte artikel 11, stk. 9, i grundforordningen om antidumping.

2)

Andet anbringende hvorefter Rådet anlagde et åbenbart urigtigt skøn ved at se bort fra de faktiske salgspriser på hjemmemarkedet i referencelandet og urigtigt at anvende konstruerede værdier i strid med artikel 2, stk. 1, artikel 2, stk. 2, artikel 2, stk. 7, litra a) og artikel 2, stk. 7, litra b), i grundforordningen om antidumping.

3)

Tredje anbringende hvorefter Rådet anlagde et åbenbart urigtigt skøn ved at anvende amerikanske og vesteuropæiske benzenpriser i stedet for de faktiske råmaterialeomkostninger i produktionslandet i strid med artikel 2, stk. 3, i grundforordningen om antidumping og derved kom frem til en fejlagtig værdi for den normale værdi, der blev anvendt ved undersøgelsen.

4)

Fjerde anbringende hvorefter Rådet anlagde åbenbare urigtige skøn ved at foretage en urigtig gengivelse af produktionsomkostningerne i den konstruerede normalværdi, der blev fastlagt, og ved at anvende omkostninger for råmatriale, der ikke var tilsvarende, i strid med artikel 2, stk. 3, i grundforordningen om antidumping.

5)

Femte anbringende hvorefter Rådet og Europa-Kommissionen tilsidesatte sagsøgernes ret til forsvar ved ikke at give den nødvendige aktindsigt for en ordentlig forståelse af den metode, der blev benyttet til at fastsætte normalværdien, og ved ikke at give en tilstrækkelig begrundelse for væsentlige forhold vedrørende beregningen af den normale værdi i et referenceland og de tilsvarende dumpingmargener, hvilket betyder, at den anfægtede forordning er ugyldig.


(1)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 626/2012 af 26.6.2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 349/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 182, s. 1).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30.11.2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 343, s. 51), med senere ændringer.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/38


Sag anlagt den 26. september 2012 — VTZ m.fl. mod Rådet

(Sag T-432/12)

2012/C 366/77

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Rusland), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Rusland), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky, Rusland) og Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Rusland) (ved advokaterne J. F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo og C. Van Hemelrijck)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgernes påstande

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 585/2012 af 26. juni 2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Rusland og Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009, og om afslutning af udløbsundersøgelsesproceduren vedrørende importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Kroatien, annulleres, for så vidt angår sagsøgerne

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1)

Med det første anbringende gøres gældende, at Rådet ved at kumulere importen fra Rusland med importen fra Ukraine har anlagt en åbenbart urigtig bedømmelse af de faktiske omstændigheder, tilsidesat artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EU) nr. 585/2012 (1) (herefter »grundforordningen«) og tilsidesat princippet om ligebehandling.

2)

Med det andet anbringende gøres gældende, at Rådet ved at fastslå, at ophævelsen af foranstaltningerne sandsynligvis føre være til fornyet skade, har tilsidesat princippet om ligebehandling og har anlagt en åbenbart urigtig bedømmelse af de faktiske omstændigheder og derfor tilsidesat grundforordningens artikel 11, stk. 2.

3)

Med det tredje anbringende gøres gældende, at Rådet har tilsidesat grundforordningens artikel 9, stk. 4, og artikel 21 og princippet om ligebehandling, idet det har anlagt et åbenbart urigtigt skøn med hensyn til vurderingen af Unionens interesser.

4)

Med det fjerde anbringende gøres gældende, at Rådet har tilsidesat princippet om god forvaltning og sagsøgernes ret til forsvar, idet det har undladt at undersøge de argumenter, som sagsøgerne har fremført under undersøgelsen, og undladt at give sagsøgerne de vigtigste kendsgerninger og betragtninger vedrørende sagen, begrundelsespligten og princippet om god forvaltning og sagsøgernes ret til forsvar ved at give medlemsstaterne oplysninger om sagen, inden det modtog bemærkninger fra sagsøgerne, og ved at rådføre sig med Det Rådgivende Antidumpingudvalg, inden sagsøgerne var blevet hørt.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30.11.2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 343, s. 51), med senere ændringer.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/39


Sag anlagt den 28. september 2012 — Steiff mod KHIM (metalknap i midten af øret på et tøjdyr)

(Sag T-433/12)

2012/C 366/78

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Tyskland) (ved advokat D. Fissl)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 23. juli 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1693/2011-1) annulleres.

Harmoniseringskontorets afslag på EF-varemærkeansøgning nr. 9 439 613 annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Positionsvaremærke, hvormed der ansøges om beskyttelse til en skinnende eller mat rund metalknap, der er anbragt i midten af øret på et tøjdyr, for varer i klasse 28 — EF-varemærkeansøgning nr. 9 439 613

Undersøgerens afgørelse: Afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/39


Sag anlagt den 28. september 2012 — Steiff mod KHIM (et rektangulært, aflangt stykke stof, som er anbragt midt i øret på et tøjdyr)

(Sag T-434/12)

2012/C 366/79

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Tyskland) (ved advokat D. Fissl)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 19. juli 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1692/2011-1), annulleres.

EF-varemærkeansøgning nr. 9 439 654 annulleres.

Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Positionsvaremærke, for hvilket der søges beskyttelse af et rektangulært, aflangt stykke stof, som er anbragt midt i øret på et tøjdyr ved hjælp af en skinnende eller mat rund metalknap, for varer i klasse 28 — EF-varemærkeansøgning nr. 9 469 654

Undersøgerens afgørelse: Afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/39


Sag anlagt den 5. oktober 2012 — Changmao Biochemical Engineering mod Rådet

(Sag T-442/12)

2012/C 366/80

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kina) (ved advokaterne E. Vermulst og S. Van Cutsem)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 626/2012 af 26. juni 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 349/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 182, s. 1), annulleres, i det omfang, den berører sagsøgeren.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender.

1)

Med det første anbringende gøres gældende, at Rådet har anlagt et åbenbart urigtigt skøn og foretaget en tilsidesættelse af artikel 2, stk. 7, litra c), første led, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (2009 L 343, s. 51), idet det afviste sagsøgerens anmodning om markedsøkonomisk behandling under henvisning til den angivelige fordrejning af prisen på det grundlæggende råstof, benzen. Unionens institutioner anlagde et åbenbart urigtigt skøn, da de sammenlignede priserne på benzen, der udvindes af koks, med priserne for benzen, der udvindes af mineralolie, og baserede deres vurdering på eksportafgifter for benzen, som de anerkendte ikke var gældende. Derudover tilsidesatte institutionerne artikel 2, stk. 7, litra c), første led, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009, idet de fandt, at den manglende tilbagebetaling af moms ved udførsel af benzen udgjorde en væsentlig indgriben fra statens side i sagsøgerens forretningsmæssige beslutninger.

2)

Med det andet anbringende gøres gældende, at Rådet har anlagt et åbenbart urigtigt skøn og foretaget en tilsidesættelse af artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009, idet det skulle have tildelt markedsøkonomisk behandling til sagsøgeren under interimsundersøgelsen, og derfor fejlagtigt har fastslået, at omstændighederne med hensyn til dumping har ændret sig betydeligt, og at disse forandringer var af varig art.

3)

Med det tredje anbringende gøres gældende, at Rådet har tilsidesat begrundelsespligten, artikel 296 TEUF og artikel 6, stk. 7, artikel 11, stk. 3, artikel 14, stk. 2, og artikel 18, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009, idet det har undladt at tage hensyn til og ikke har givet en begrundelse for afvisningen af de kommentarer og beviser, som sagsøgeren har fremlagt, og idet det har undladt at give en utvetydig begrundelse for den angivelige fordrejning af prisen på det grundlæggende råstof, benzen.

4)

Med det fjerde anbringende gøres gældende, at Rådet har tilsidesat artikel 2, stk. 7, litra c), andet afsnit, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009, ved at undlade at træffe en afgørelse om markedsøkonomisk behandling inden for tre måneder efter iværksættelsen af undersøgelsen.

5)

Med det fjerde anbringende gøres gældende, at Rådet har tilsidesat artikel 20, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 og retten til forsvar, idet det afslog at fremlægge de nærmere oplysninger, på grundlag af hvilke den normale værdi blev beregnet.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/40


Rettens kendelse af 3. oktober 2012 — 3M Pumps mod KHIM — 3M (3M Pumps)

(Sag T-25/12) (1)

2012/C 366/81

Processprog: italiensk

Formanden for Femte Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 98 af 31.3.2012.


Retten for EU-Personalesager

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/41


Sag anlagt den 25. september 2012 — ZZ mod Parlamentet

(Sag F-102/12)

2012/C 366/82

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne C. Bernard-Glanz og S. Rodrigues)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om at omplacere sagsøgeren til lønklasse AST5, løntrin 3, med tilbagevirkende kraft.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den anfægtede afgørelse og, om fornødent, af afgørelsen om afslag på klagen.

Retten oplyser Europa-Parlamentet om de retsvirkninger, som følger af denne annullation, dvs. at sagsøgeren omplaceres til lønklasse D4, løntrin 8, med virkning fra den 1. maj 2004, at hans karriere genoprettes i overensstemmelse med de forfremmelser og løntrinsstigninger, der har været siden dette tidspunkt, og at der sker betaling af eventuelle skyldige lønefterbetalinger.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.


24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/41


Sag anlagt den 28. september 2012 — ZZ mod EIB

(Sag F-107/12)

2012/C 366/83

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Den Europæiske Investeringsbanks stiltiende afgørelse om ikke at foretage en beregning af sagsøgerens opskrevne årlige pensionsrettigheder

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning af 10. juli 2011 om, at Den Europæiske Investeringsbank foretager en opskrevet beregning af hans opskrevne årlige pensionsrettigheder, og derudover udbetaler det beløb, der svarer til denne opskrivning.

Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at bevilge sagsøgeren en opskrivning af hans opskrevne årlige pensionsrettigheder svarende til seks år og én måneds supplerende forsikringsår.

Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at betale et beløb, der efter ret og billighed foreløbigt fastsættes til 5 000 EUR, i erstatning for den forvoldte ikke-økonomiske skade.

Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.