ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.192.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 192

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
30. juni 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2012/C 192/01

Rådets afgørelse af 18. juni 2012 om udnævnelse af halvdelen af medlemmerne af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse og om ændring af afgørelsen af 24. juni 2010

1

2012/C 192/02

Erklæring fra rådet

3

 

Europa-Kommissionen

2012/C 192/03

Euroens vekselkurs

4

2012/C 192/04

Meddelelse fra Kommissionen om de myndigheder, der er bemyndiget til at udstede ægthedscertifikater i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2012

5

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2012/C 192/05

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) af 7. marts 2012 om databeskyttelsesreformpakken

7

 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 192/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6659 — Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

16

2012/C 192/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6621 — CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne) ( 1 )

18

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

30.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 192/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. juni 2012

om udnævnelse af halvdelen af medlemmerne af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse og om ændring af afgørelsen af 24. juni 2010

2012/C 192/01

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 25, stk. 1,

under henvisning til den liste over kandidater, som Europa-Kommissionen har forelagt Rådet,

under henvisning til Europa-Parlamentets synspunkter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er afgørende, at det sikres, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er uafhængig, besidder en høj videnskabelig standard og er gennemsigtig og effektiv. Samarbejde med medlemsstaterne er også uomgængeligt nødvendigt.

(2)

For halvdelen af medlemmerne af EFSA's bestyrelse udløber deres mandatperiode den 30. juni 2012. Tre af disse medlemmer har en baggrund i organisationer, der repræsenterer forbrugere og andre interesser i fødevarekæden.

(3)

Den liste, som Kommissionen har forelagt, er blevet gennemgået med henblik på at udnævne syv nye medlemmer af EFSA's bestyrelse på grundlag af dokumentation fra Kommissionen og i lyset af Europa-Parlamentets synspunkter. Målet er at sikre det højest mulige kompetenceniveau, en bred vifte af relevant ekspertise, f.eks. i ledelse og i offentlig forvaltning, og den størst mulige geografiske spredning i Unionen.

(4)

Ved gennemgangen af den af Kommissionen forelagte liste har Rådet taget i betragtning, at Kommissionen snarest vil erstatte et medlem, der for nylig er trådt tilbage fra EFSA's bestyrelse, ved en særskilt procedure og med henblik herpå vil forelægge en liste over kandidater i overensstemmelse med betingelserne i artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002.

(5)

Rådet har også taget i betragtning, at et af de nuværende medlemmer af EFSA's bestyrelse, hvis mandat udløber den 30. juni 2014, på grund af en ændring i vedkommendes professionelle aktiviteter, kan blive betragtet som medlem med baggrund i organisationer, der repræsenterer andre interesser i fødevarekæden.

(6)

Afgørelsen af 24. juni 2010 om udnævnelse af halvdelen af medlemmerne af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse (2) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende udnævnes til medlemmer af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2016:

 

Valérie BADUEL

 

Sue DAVIES (3)  (4)

 

Piergiuseppe FACELLI (4)

 

Jaana HUSU-KALLIO

 

Radu ROATIȘ CHEȚAN

 

Jiří RUPRICH (4)

 

Tadeusz WIJASZKA

Artikel 2

I artikel 1 i afgørelsen af 24. juni 2010 tilføjes tegnet »(**)« efter navnet »Jan MOUSING«.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2012.

På Rådets vegne

M. GJERSKOV

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT C 171 af 30.6.2010, s. 3.

(3)  Medlem med baggrund i organisationer, der repræsenterer forbrugere.

(4)  Nuværende medlem af EFSA's bestyrelse.


30.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 192/3


ERKLÆRING FRA RÅDET

2012/C 192/02

Rådet minder Kommissionen om, at det i henhold til artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 er påkrævet for så vidt angår udnævnelse af EFSA's bestyrelse at opstille en liste, der indeholder et væsentligt større antal kandidater end antallet af medlemmer, der skal udpeges, og som giver Rådet valgmuligheder med hensyn til både medlemmer med en bag-grund i organisationer, der repræsenterer forbrugere og andre interesser i fødevarekæden, og andre medlemmer i bestyrelsen. Det opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre fuld overholdelse af disse krav ved udarbejdelsen af lister med hen-blik på fremtidige udnævnelser til bestyrelsen.


Europa-Kommissionen

30.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 192/4


Euroens vekselkurs (1)

29. juni 2012

2012/C 192/03

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2590

JPY

japanske yen

100,13

DKK

danske kroner

7,4334

GBP

pund sterling

0,80680

SEK

svenske kroner

8,7728

CHF

schweiziske franc

1,2030

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,5330

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,640

HUF

ungarske forint

287,77

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6967

PLN

polske zloty

4,2488

RON

rumænske leu

4,4513

TRY

tyrkiske lira

2,2834

AUD

australske dollar

1,2339

CAD

canadiske dollar

1,2871

HKD

hongkongske dollar

9,7658

NZD

newzealandske dollar

1,5746

SGD

singaporeanske dollar

1,5974

KRW

sydkoreanske won

1 441,00

ZAR

sydafrikanske rand

10,3669

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,0011

HRK

kroatiske kuna

7,5178

IDR

indonesiske rupiah

11 878,51

MYR

malaysiske ringgit

3,9960

PHP

filippinske pesos

53,055

RUB

russiske rubler

41,3700

THB

thailandske bath

39,873

BRL

brasilianske real

2,5788

MXN

mexicanske pesos

16,8755

INR

indiske rupee

70,1200


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


30.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 192/5


Meddelelse fra Kommissionen om de myndigheder, der er bemyndiget til at udstede ægthedscertifikater i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2012

2012/C 192/04

Rådets forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet (1) blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 464/2012 af 22. maj 2012 (2).

Kommissionens forordning (EF) nr. 620/2009 af 13. juli 2009 om forvaltning af et toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet (3) blev ophævet ved og erstattet af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2012 af 7. juni 2012 om fastlæggelse af regler for forvaltningen af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet (4).

I artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2012 er det fastsat, at overgangen til fri omsætning af de produkter, der importeres under kontingentet med løbenummer 09.2202, som har erstattet kontingentet med løbenummer 09.4449, som er omfattet af forordning (EF) nr. 620/2009, skal ske mod forelæggelse af ægthedscertifikat.

Følgende udstedende myndigheder er bemyndiget til at udstede ægthedscertifikater i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2012.

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) of the Australian Government

18 Marcus Clarke Street

Canberra City ACT 2601

AUSTRALIA

Kontaktorgan: Biosecurity Service Group

Greg READ, Executive Manager

Tlf. +61 262723594

E-mail: pr@aqis.gov.au

Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA)

Washington D.C., 20250

UNITED STATES OF AMERICA

Internet: http://www.fsis.usda.gov

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

1400 Merivale Road

Ottawa, Ontario

K1A 0Y9

CANADA

E-mail: bertrand.st-arnaud@inspection.gc.ca

Internet: http://www.inspection.gc.ca

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tlf. +64 48940100

Fax +64 48940720

E-mail: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz

Dirección General de Servicios Ganaderos

División Industria Animal

Constituyente 1476, Piso 2

Montevideo

URUGUAY

Tlf. +598 24126369

Fax +598 24126304

E-mail: digesega@mgap.gub.uy

Internet: http://www.mgap.gub.uy/DGSG


(1)  EUT L 182 af 15.7.2009, s. 1.

(2)  EUT L 149 af 8.6.2012, s. 1.

(3)  EUT L 182 af 15.7.2009, s. 25.

(4)  EUT L 148 af 8.6.2012, s. 9.


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

30.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 192/7


Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) af 7. marts 2012 om databeskyttelsesreformpakken

(Udtalelsen i sin helhed findes på engelsk, fransk og tysk på EDPS’s hjemmeside http://www.edps.europa.eu)

2012/C 192/05

Den 25. januar 2012 vedtog Kommissionen en pakke til reformering af EU's databeskyttelsesregler, herunder et forslag til en forordning indeholdende de generelle regler for databeskyttelse og et forslag til et direktiv om databeskyttelse inden for retshåndhævelsessektoren.

Den 7. marts 2012 vedtog EDPS en udtalelse, som indeholder en detaljeret kommentar til begge lovforslag. Den fulde ordlyd af udtalelsen kan ses på EDPS' hjemmeside: http://www.edps.europa.eu

I udtalelsen skitserer EDPS kort indholdet af forslagene og kommer med sin overordnede vurdering.

EDPS sætter pris på den foreslåede forordning, da den udgør et stort fremskridt for databeskyttelse i Europa. De foreslåede regler styrker privatpersoners rettigheder og gør registeransvarlige mere ansvarlige for, hvordan de håndterer personoplysninger. Derudover styrkes nationale kontrolmyndigheders rolle og beføjelser væsentligt (alene og i forening).

EDPS er især glad for at se, at instrumentet forordning foreslås i forbindelse med de generelle regler for databeskyttelse. Den foreslåede forordning ville finde direkte anvendelse i medlemsstaterne og ville afskaffe mange kompleksiteter og uoverensstemmelser som følge af de forskellige gennemførelseslove, der findes i medlemsstaterne.

EDPS er imidlertid meget skuffet over det foreslåede direktiv om databeskyttelse inden for retshåndhævelsesområdet. EDPS beklager, at Kommissionen har valgt at regulere dette forhold i et selvstændigt juridisk instrument, som giver en utilstrækkelig grad af beskyttelse, der er meget lavere end i den foreslåede forordning.

Et positivt element i det foreslåede direktiv er, at det omfatter national behandling og således har et større anvendelsesområde end den aktuelle rammeafgørelse. Denne forbedring har dog kun merværdi, hvis direktivet i væsentlig grad øger graden af databeskyttelse inden for dette område, hvilket ikke er tilfældet.

Den største svaghed ved pakken som helhed er, at den ikke afhjælper det manglende omfang af EU's databeskyttelsesregler. Den undlader at omfatte mange EU-databeskyttelsesinstrumenter, f.eks. databeskyttelsesreglerne for EU's institutioner og organer, men også alle specifikke instrumenter, som er vedtaget inden for politisamarbejdet og det retlige samarbejde i strafferetlige sager som f.eks. Prüm-afgørelsen og reglerne for Europol og Eurojust. Derudover adresserer de foreslåede instrumenter som helhed ikke fuldt ud faktiske situationer, som falder ind under begge politikområder såsom brugen af PNR eller telekommunikationsdata til retshåndhævelsesformål.

Med hensyn til den foreslåede forordning er et af de horisontale emner forholdet mellem EU og national lovgivning. Den foreslåede forordning strækker sig langt for at skabe en enkelt gældende lov for databeskyttelse i EU, men alligevel er der stadig mere plads til sameksistens og interaktion mellem EU-lov og national lov, end man umiddelbart ville antage. EDPS har den holdning, at lovgiveren i højere grad burde erkende dette.

En anden problemstilling af generel vigtighed opstår som følge af de talrige bestemmelser, som bemyndiger Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter. EDPS påskønner denne metode, for så vidt at den bidrager til en konsistent anvendelse af forordningen, men har forbehold vedrørende det omfang, i hvilket væsentlige juridiske bestemmelser overlades til delegerede beføjelser. Flere af disse beføjelser burde revurderes.

På detailniveau peger EDPS på de vigtigste positive elementer i den foreslåede forordning, som er følgende:

Præciseringen af anvendelsesområdet for den foreslåede forordning

De øgede gennemsigtighedskrav over for den registrerede og en styrkelse af indsigelsesretten

De registeransvarliges generelle forpligtelse til at sikre og være i stand til at påvise overholdelse af bestemmelserne i forordningen

Styrkelsen af nationale tilsynsmyndigheders position og rolle

Retningslinjerne for sammenhængsmekanismen.

De vigtigste negative elementer i den foreslåede forordning er følgende:

Den nye begrundelse for undtagelser til formålsbegrænsningsprincippet

Mulighederne for at begrænse grundlæggende principper og rettigheder

De registeransvarliges forpligtelse til at føre dokumentation for al behandling

Videregivelsen af data til tredjelande via undtagelser

Kommissionens rolle i sammenhængsmekanismen

Den obligatoriske måde, hvorpå der pålægges administrative sanktioner.

Med hensyn til direktivet har EDPS den holdning, at forslaget på mange måder ikke opfylder kravet om et konsistent og højt databeskyttelsesniveau. Det efterlader alle eksisterende instrumenter på området uberørte, og i mange tilfælde er der slet ingen berettigelse til at afvige fra bestemmelserne i den foreslåede forordning.

EDPS understreger, at mens retshåndhævelsesområdet kræver specifikke regler, skal enhver afvigelse fra de generelle databeskyttelsesregler være behørigt begrundet ud fra en passende balance mellem samfundsinteresser og borgernes grundlæggende rettigheder.

EDPS er særligt bekymret med hensyn til:

manglen på klarhed i udarbejdelsen af princippet om formålsbegrænsning

fraværet af en forpligtelse for kompetente myndigheder til at påvise overholdelse af direktivet

de svage betingelser for videregivelser til tredjelande

tilsynsmyndighedernes urimeligt begrænsede beføjelser.

Der gives følgende anbefalinger

Anbefalinger vedrørende hele reformprocessen

Offentliggør hurtigst muligt tidsplanen for andet stadie af reformprocessen.

Indarbejd reglerne for EU-institutioner og -organer i den foreslåede forordning eller sørg i det mindste for, at der er etableret tilpassede regler, når den foreslåede forordning finder anvendelse.

Fremlæg hurtigst muligt et forslag til fælles regler for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik på grundlag af artikel 39 TEUF.

Anbefalinger vedrørende den foreslåede forordning

Horisontale emner

Tilføj en bestemmelse, som præciserer det territorielle anvendelsesområde for national lovgivning i henhold til forordningen.

Revurder delegeringen af beføjelser i artikel 31, stk. 5 og 6, 32, stk. 5 og 6, 33, stk. 6 og 7, 34, stk. 2, litra a), og 44, stk. 1, litra d), og stk. 7.

Etabler passende og specifikke foranstaltninger for mikro, små og mellemstore virksomheder alene i udvalgte gennemførelsesretsakter, og ikke i delegerede retsakter, i artikel 8, stk. 3, 14, stk. 7, 22, stk. 4 og 33, stk. 6.

Præciser begrebet »samfundsinteresser« i hver bestemmelse, hvor det bruges. Specifikke samfundsinteresser skal identificeres eksplicit i sammenhæng med den tilsigtede behandling i hver relevant bestemmelse i forslaget (se især betragtning 87, artikel 17, stk. 5, 44, stk. 1, litra d), og 81, stk. 1, litra b) og c). Yderligere krav kunne være, at grunden kun kan påberåbes under presserende omstændigheder eller af tvingende årsager fastsat ved lov.

Kapitel I —   Generelle bestemmelser

Artikel 2, stk. 2, litra d): Indsæt et kriterium for at skelne mellem offentlige og private aktiviteter ud fra det ubegrænsede antal personer, som kan få adgang til oplysningerne.

Artikel 2, stk. 2, litra e): Anfør, at undtagelsen gælder for kompetente offentlige myndigheder. Betragtning 16 skal bringes i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, litra e).

Artikel 4, stk. 1, nr. 2): Tilføj en tydeligere forklaring i en betragtning, hvor det understreges, at så snart der er et tæt forhold mellem en identifikator og en person, vil dette udløse anvendelse af databeskyttelsesprincipperne.

Artikel 4, stk. 13: Præciser kriterierne for identifikation af den relevante registeransvarliges hovedvirksomhed, idet der tages højde for en virksomheds »bestemmende indflydelse« i forhold til andre i tæt forbindelse med beføjelsen til at implementere regler for beskyttelse af personoplysninger eller regler, der er relevante for databeskyttelse. Alternativt kan definitionen fokusere på hele koncernens hovedvirksomhed.

Tilføj nye definitioner af »videregivelse« og »begrænsning af behandling«.

Kapitel II —   Principper

Artikel 6: Tilføj en betragtning for yderligere at præcisere, hvad der falder ind under en opgave udført »i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse« i artikel 6, stk. 1, litra e).

Artikel 6, stk. 4: Slet bestemmelsen eller som minimum begræns den til yderligere behandling af data til uforenelige formål af de grunde, der er anført i artikel 6, stk. 1, litra a), og 6, stk. 1, litra d). Dette ville også kræve en ændring af betragtning 40.

Tilføj en ny bestemmelse vedrørende repræsentation af alle personer, som ikke har tilstrækkelig retsevne, eller som på anden vis er ude af stand til at handle.

Artikel 9: Inkluder lovovertrædelser og forhold, der ikke har ført til straffedomme inden for de særlige kategorier af data. Udvid kravet om kontrol af offentlig myndighed til alle grunde i artikel 9, stk. 2, litra j).

Artikel 10: Gør det tydeligere i betragtning 45, at den registeransvarlige ikke må kunne påberåbe sig manglende oplysninger i forbindelse med afvisning af en anmodning om adgang, når disse oplysninger kan fremskaffes af den registrerede for at opnå en sådan adgang.

Kapitel III —   Den registreredes rettigheder

Artikel 14: Inkluder oplysninger om eksistensen af visse behandlinger, som har en særlig virkning på personer, samt konsekvenserne af sådan behandling for disse personer.

Artikel 17: Uddyb bestemmelsen for at sikre, at den fungerer i virkeligheden. Slet artikel 17, stk. 3, litra d).

Artikel 18: Præciser, at udøvelsen af rettigheden ikke berører forpligtelsen i artikel 5, litra e), til at slette data, når de ikke længere er nødvendige. Sørg for, at artikel 18, stk. 2, ikke kun er begrænset til data, som er fremlagt af den registrerede på baggrund af samtykke eller en kontrakt.

Artikel 19: Præciser, hvad den registeransvarlige skal gøre i tilfælde af uenighed med den registrerede og foretag tilpasning til artikel 17, stk. 1, litra c). Forklar i en betragtning, hvad der anses for »vægtige legitime grunde«.

Artikel 20: Inkluder personers ret til at forelægge deres synspunkt i artikel 20, stk. 2, litra a), som det er tilfældet i den nuværende artikel 15 i direktiv 95/46/EF.

Artikel 21: Indfør detaljerede garantier for, at national lovgivning skal anføre formålene med behandlingen, kategorierne for de personoplysninger, der skal behandles, de specifikke formål med og metoder til behandlingen, den registeransvarlige, kategorierne af personer, som er bemyndiget til at behandle oplysningerne, den procedure, der skal følges ved behandlingen, samt garantier over for vilkårlig indgriben fra offentlige myndigheder. Som yderligere garantier bør det anføres, at registrerede skal oplyses om en begrænsning og deres ret til at henvise sagen til tilsynsmyndigheden for at opnå indirekte adgang. Tilføj i artikel 21, at muligheden for at anvende begrænsninger i behandling udført af private registeransvarlige med henblik på retshåndhævelse ikke skal tvinge dem til at opbevare data ud over dem, der er strengt nødvendige for det oprindelige formål, eller til at ændre deres it-arkitektur. Slet grunden i artikel 21, stk. 1, litra e).

Kapitel IV —   Registeransvarlig og registerfører

Artikel 22: Henvis udtrykkeligt til princippet om ansvarlighed, i hvert tilfælde i betragtning 60. Slå artikel 22, stk. 1 og 3, sammen og anfør udtrykkeligt, at foranstaltningerne skal være passende og effektive. Indsæt en generel bestemmelse inden de specifikke forpligtelser i artikel 22, stk. 2, som uddyber begrebet »ledelsesmæssig kontrol«, og som omfatter tildeling af forpligtelser, oplæring af personale og tilstrækkelige instruktioner, og som kræver, at den registeransvarlige som minimum skal have et overblik og en generel opgørelse over behandlingsaktiviteterne inden for dennes ansvarsområde. Tilføj et nyt afsnit, hvori det anføres, at når den registeransvarlige beslutter eller er forpligtet til at offentliggøre en regelmæssig rapport over sine aktiviteter, skal denne rapport også indeholde en beskrivelse af de politikker og foranstaltninger, som er nævnt i artikel 22, stk. 1.

Artikel 23: Henvis i artikel 23, stk. 2, og betragtning 61 til det faktum, at de registrerede i princippet skal have mulighed for at tillade en bredere brug af deres personoplysninger.

Artikel 25, stk. 2, litra a): Slet undtagelse for tredjelande med tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Artikel 26: Tilføj registerførerens forpligtelse til at tage højde for princippet om indbygget databeskyttelse til listen over specifikationer i artikel 26, stk. 2.

Artikel 28: Revurder eller slet undtagelserne i artikel 28, stk. 4.

Artikel 30: Præciser artikel 30 for at sikre registerførerens overordnede ansvar og tilføj en forpligtelse for registerføreren til at etablere en metode til informationssikkerhedsstyring i organisationen, herunder ved behov indførelse af en informationssikkerhedspolitik, der er specifik for den udførte databehandling. Inkluder en tydelig henvisning til konsekvensanalysen vedrørende databeskyttelse i artikel 30.

Artikel 31 og 32: Anfør kriterierne for og kravene til fastslåelse af brud på persondatasikkerhed og de omstændigheder, under hvilke det skal anmeldes. Ændr tidsfristen på 24 timer i artikel 31 til senest 72 timer.

Artikel 33: Listen over behandlinger i artikel 33, stk. 2, litra b) og d), må ikke begrænses til behandling af omfattende grupper. Tilpas artikel 33, stk. 5, til betragtning 73. Begræns artikel 33, stk. 6, til ikke-væsentlige elementer. Præciser, at størrelsen af en virksomhed aldrig må fjerne forpligtelsen til at udføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse med hensyn til de behandlinger, som involverer specifikke risici.

Artikel 34: Flyt artikel 34, stk. 1, til kapitel V i den foreslåede forordning.

Artikel 35 til 37: Nedsæt grænsen på 250 medarbejdere i artikel 35, stk. 1, og præciser omfanget af artikel 35, stk. 1, litra c). Tilføj garantier, især strengere betingelser for den databeskyttelsesansvarliges afskedigelse, og sørg for, at den databeskyttelsesansvarlige i artikel 36, stk. 1, gives adgang til alle relevante oplysninger og til lokaler, der er nødvendige for udførelse af dennes forpligtelser. Inkluder den databeskyttelsesansvarliges rolle i oplysningskampagner i artikel 37, stk. 1, litra a).

Kapitel V —   Videregivelse til tredjelande

Anfør i betragtning 79, at den manglende anvendelighed af forordningen på internationale aftaler alene er tidsbegrænset til allerede eksisterende internationale aftaler.

Indsæt en overgangsbestemmelse, der indeholder en gennemgang af disse internationale aftaler inden for en fastsat tid for at tilpasse dem til forordningen.

Artikel 41 (og betragtning 82): Præciser, at i tilfælde af afgørelse om utilstrækkeligt beskyttelsesniveau er videregivelser kun tilladt i henhold til de fornødne garantier, eller hvis en sådan videregivelse falder ind under de undtagelser, der er anført i artikel 44.

Artikel 42: Sørg for, at muligheden for at bruge ikke-juridisk bindende instrumenter for at etablere de fornødne garantier skal være tydeligt begrundet og alene begrænset til tilfælde, hvor nødvendigheden af at påberåbe sig sådanne instrumenter er påvist.

Artikel 44 (og betragtning 87): Tilføj, at muligheden for at videregive data kun skal vedrøre lejlighedsvise videregivelser og være baseret på en nøje vurdering af alle omstændighederne omkring videregivelsen i det enkelte tilfælde. Erstat eller præciser henvisningen til »fornødne garantier« i artikel 44, stk. 1, litra h), og i artikel 44, stk. 3.

Betragtning 90: Ændr betragtningen til en materiel bestemmelse. Etabler de fornødne garantier for disse sager, herunder både retlige garantier og databeskyttelsesgarantier.

Kapitel VI og VII —   Uafhængige tilsynsmyndigheder, samarbejde og sammenhæng

Artikel 48: Indarbejd en rolle for de nationale parlamenter i proceduren med udpegning af medlemmer af tilsynsmyndigheder.

Artikel 52, stk. 1: Inkluder en pligt til at udarbejde retningslinjer for brugen af de forskellige håndhævelsesbeføjelser. Dette kan ved behov koordineres på EU-niveau i Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Dette kunne muligvis også indarbejdes i artikel 66.

Artikel 58: Erstat ordet »straks« i artikel 58, stk.6, med »snarest«, og forlæng fristen på én måned i artikel 58, stk. 7, til to måneder/otte uger.

Artikel 58: Læg mere vægt på flertalsreglen ved at sikre, at en anmodning fra en myndighed kan underkastes afstemning, hvis det relevante emne ikke vedrører en af hovedforanstaltningerne i artikel 58, stk. 2.

Artikel 59 og 60: Begræns Kommissionens beføjelser ved at slette muligheden for at underkende en afgørelse truffet af en national tilsynsmyndighed i en bestemt sag via en gennemførelsesretsakt. Sørg for, at Kommissionens rolle i første fase består i at foranledige inddragelse af Databeskyttelsesrådet som anført i artikel 58, stk. 4, og i en efterfølgende fase omfatter en beføjelse til at vedtage udtalelser. Indsæt en henvisning til en yderligere procedure ved EU-Domstolen i forbindelse med en overtrædelsesprocedure eller en anmodning om foreløbige foranstaltninger såsom en suspensionsafgørelse.

Artikel 66: Tilføj, at Databeskyttelsesrådet skal konsulteres i forbindelse med vurderinger af tilstrækkelighed.

Revurder den aktuelle vurdering af virkningen af Databeskyttelsesrådets sekretariat med hensyn til økonomiske og menneskelige ressourcer (se bilaget til nærværende udtalelse, som kan ses på EDPS' hjemmeside).

Kapitel VIII —   Klageadgang, ansvar og sanktioner

Artikel 73 og 76: Vær præcis omkring det mandat, som organisationen skal indhente fra registrerede, og den fornødne formalitetsgrad. Indfør en bredere bestemmelse om kollektive søgsmål.

Artikel 74, stk. 4: Begræns den type af »berøring« hos en registreret, som kunne udløse søgsmålet, og begræns den til en mere præcis risiko for berøring af den registreredes rettigheder.

Artikel 75, stk. 2: Anfør, at undtagelsen ikke gælder for en offentlig myndighed i et tredjeland.

Artikel 76, stk. 3 og 4: Indsæt en mere systematisk informationsprocedure på domstolsniveau.

Præciser interaktionen med Bruxelles I-forordningen.

Præciser foreneligheden af brugen af oplysninger indhentet fra en registeransvarlig (på baggrund af artikel 53) med den generelle ret til ikke at vidne mod sig selv.

Artikel 77: Tilføj, at en registreret altid skal kunne henvende sig til den registeransvarlige, uanset hvor og hvordan skaden opstod, med henblik på skadeserstatning. Indsæt den efterfølgende skadeserstatning mellem den registeransvarlige og registerføreren, når ansvarsfordelingen mellem dem er fastsat. Tilføj, at dette også skal gælde for erstatning for immateriel skade eller udlæg.

Indfør en bestemmelse med anvendelse af begrebet enkelt økonomisk enhed eller enkelt virksomhed for at gøre det muligt at holde koncernen ansvarlig for en overtrædelse begået af et datterselskab.

Artikel 79: Indsæt en skønsmargen for tilsynsmyndigheder med hensyn til administrative sanktioner. Tilføj specificeringer, som fremhæver de omstændigheder, under hvilke en administrativ sanktion kan pålægges. Sørg for, at manglende overholdelse af et specifikt påbud fra en tilsynsmyndighed normalt udløser en højere administrativ sanktion end en enkelt overtrædelse af samme generelle bestemmelse.

Kapitel IX —   Specifikke databehandlingssituationer

Artikel 80: Omformuler artikel 80 og anfør, at medlemsstater skal fastsætte fritagelser eller undtagelser fra bestemmelserne i forordningen som anført, hvis dette er nødvendigt for at forene retten til databeskyttelse med retten til ytringsfrihed. Tilføj i bestemmelsen eller i en betragtning, at når de to grundlæggende rettigheder forenes, må det væsentlige i begge rettigheder ikke forringes.

Tilføj en materiel bestemmelse om offentlig adgang til dokumenter, hvori det anføres, at personoplysninger i dokumenter, som opbevares af offentlige myndigheder og organer, kan offentliggøres, hvis dette er 1) fastsat af EU eller ved national lov, 2) nødvendigt for at forene retten til databeskyttelse med retten til offentlig adgang til officielle dokumenter og 3) udgør en rimelig balance mellem de forskellige involverede interesser.

I artikel 81, 82, 83 og 84 erstattes ordlyden »under overholdelse af denne forordning« med »med forbehold af bestemmelserne i denne forordning«.

Artikel 81: Tilpas artikel 81, stk. 1, nr. 3), og stk. 9, nr. 3), og præciser omfanget og arten af artikel 81. Der skal gives yderligere vejledning om kravet til samtykke, fastsættelse af forpligtelser og sikkerhedskravene.

Artikel 83: Inkluder yderligere garantier, hvis der behandles særlige kategorier af data. Gør det klart i artikel 83, stk. 1, at udgangspunktet for forskningsformål skal være, at sådan behandling udføres med anvendelse af anonymiserede data. Præciser, hvad der menes med ordet »adskilt«, og sørg for, at adskilt opbevaring faktisk beskytter de registrerede. Henvis i artikel 83, stk. 1, litra b), til »data, som gør det muligt at relatere visse oplysninger til en registreret« i stedet for »oplysninger, der gør det muligt at knytte oplysninger til en identificeret eller identificerbar registreret«. Udelad begrænsningen af personers rettigheder via delegerede retsakter.

Anbefalinger vedrørende det foreslåede direktiv

Horisontale spørgsmål

Artikel 59: Specifikke retsakter inden for politisamarbejde og retligt samarbejde i strafferetlige sager skal ændres senest på tidspunktet for direktivets ikrafttrædelse.

Tilføj en ny bestemmelse, som indfører en evalueringsmekanisme for regelmæssige evidensbaserede vurderinger af, om databehandlingsaktiviteter af et vist omfang rent faktisk udgør en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge straffelovsovertrædelser.

Tilføj en ny bestemmelse for at sikre, at videregivelse af personoplysninger fra retshåndhævelsesmyndigheder til andre offentlige organer eller til privatpersoner kun er tilladt under specifikke og strenge betingelser.

Tilføj en ny bestemmelse om specifikke garantier vedrørende behandling af oplysninger om børn.

Kapitel I og II —   Generelle bestemmelser og principper

Artikel 3, stk. 4: Foretag yderligere underbyggelse i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i den foreslåede forordning

Artikel 4, litra b): Indsæt en præcisering i en betragtning, hvori det anføres, at begrebet »forenelig brug« skal fortolkes restriktivt.

Artikel 4, litra f): Foretag tilpasning til artikel 5, litra f), i den foreslåede forordning, og ændr artikel 18 og 23 i henhold hertil.

Artikel 5: Inkluder ikke-mistænkte personer i en særskilt kategori. Slet »i videst muligt omfang« og anfør konsekvenserne af kategoriseringen.

Artikel 6: Slet »i videst muligt omfang« i afsnit 1 og 2.

Artikel 7, litra a): Gør den til en selvstændig bestemmelse, så det generelt sikres, at al databehandling er omfattet af loven og således opfylder kravene i EU's charter om grundlæggende rettigheder og ECHR.

Artikel 7, litra b)-d): Erstattes af en yderligere, særskilt bestemmelse, som udtømmende oplister grundene af samfundsinteresse, af hvilke en undtagelse fra formålsbegrænsningsprincippet kunne tillades.

Tilføj en ny bestemmelse om behandling af personoplysninger til historiske, statistiske og videnskabelige formål.

Tilføj en forpligtelse for den kompetente myndighed til at etablere mekanismer, der sikrer, at der fastsættes frister for sletning af personoplysninger og for periodisk gennemgang af behovet for opbevaring af dataene, herunder fastsættelse af opbevaringsperioder for de forskellige kategorier af personoplysninger samt regelmæssige kontroller af deres kvalitet.

Artikel 8: Indsæt den nøjagtige ordlyd fra betragtning 26 i artikel 8. Anfør, hvad der menes med passende bestemmelser, der rækker ud over almindelige garantier.

Kapitel III —   Den registreredes rettigheder

Artikel 10: Slet henvisningen til »alle rimelige foranstaltninger« i artikel 10, stk. 1 og 2. Indsæt en eksplicit tidsfrist i artikel 10, stk. 4, og anfør, at den registrerede skal modtage information senest inden for én måned efter modtagelse af anmodningen. Erstat ordlyden »usaglig« i artikel 10, stk. 5, med »klart uforholdsmæssig« og giv yderligere vejledning om dette begreb i en betragtning.

Tilføj en ny bestemmelse, i henhold til hvilken den registeransvarlige er forpligtet til at underrette hver enkelt modtager, til hvem der er videregivet oplysninger, om enhver berigtigelse, sletning eller ændring af oplysningerne, uanset om det er foretaget i henhold til artikel 15 eller 16, medmindre underretning viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig.

Artikel 11 og 13: Tilføj en sætning i artikel 11, stk. 4, og artikel 13, stk. 1, hvori det anføres, at den registeransvarlige skal være forpligtet til ved en konkret og individuel undersøgelse i det enkelte tilfælde at vurdere, om der gælder delvise eller fuldstændige begrænsninger for en af begrundelserne. Sørg for, at der er en begrænset fortolkning af omfanget af artikel 11, stk. 5, og artikel 13, stk. 2. Slet ordet »udsætter« i artikel 11, stk. 4, og betragtning 33.

Artikel 15 og 16: Tilføj begrundelser og betingelser for at begrænse retten til berigtigelse og retten til sletning.

Artikel 16: Brug ordlyden »skal begrænse behandling« i stedet for »skal markere« i artikel 16, stk. 3. I artikel 16 indsættes en forpligtelse for den registeransvarlige til at informere den registrerede, inden en begrænsning af behandling fjernes.

Kapitel IV —   Registeransvarlig og registerfører

Artikel 18: Anfør også i artikel 4, litra f), at dokumentationskravet stammer fra den generelle forpligtelse til at kunne påvise overholdelse af direktivet. Indsæt et krav om at opbevare oplysninger med den retlige begrundelse, for hvilken dataene er videregivet, med en materiel forklaring, især hvis videregivelsen er sket på baggrund af artikel 35 eller 36.

Artikel 19: Underbyg begrebet databeskyttelse gennem »indstillinger«.

Artikel 23, stk. 2: Foretag tilpasning til artikel 28, stk. 2, i den foreslåede forordning.

Artikel 24: Inkluder identiteten af modtagerne af oplysningerne.

Indsæt en ny bestemmelse, i henhold til hvilken de kompetente myndigheder forpligtes til at foretage en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, medmindre der allerede er foretaget en specifik vurdering, der svarer til en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, under lovgivningsprocessen.

Artikel 26: Foretag en nærmere tilpasning til procedurerne i artikel 34, stk. 2, i den foreslåede forordning.

Artikel 30: Adressér emnet interessekonflikt og fastsæt en embedsperiode på mindst to år.

Artikel 31: Fastsæt en passende administrativ tilknytning med hensyn til den databeskyttelsesansvarliges uafhængige rolle og især med henblik på at undgå mulige ulige relationer eller indflydelse fra højtplacerede registeransvarlige.

Kapitel V —   Videregivelse til tredjelande

Artikel 33: Tilføj et krav om, at videregivelse kun kan finde sted, hvis den registeransvarlige i tredjelandet eller den internationale organisation er en kompetent myndighed inden for betydningen i det foreslåede direktiv.

Artikel 35: Slet artikel 35, stk. 1, litra b), eller indsæt som minimum et krav om en forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden.

Artikel 36: Præciser i en betragtning, at enhver undtagelse, der bruges til at begrunde en videregivelse, skal fortolkes restriktivt, og der må ikke gives tilladelse til hyppig, massiv og strukturel videregivelse af personoplysninger. Heller ikke i individuelle sager bør det tillades at videregive oplysninger i stor målestok, og en sådan videregivelse skal begrænses til de strengt nødvendige oplysninger. Tilføj yderligere garantier som f.eks. forpligtelsen til specifikt at dokumentere videregivelserne.

Artikel 35 og 36: Tilføj, at i tilfælde af en negativ afgørelse om tilstrækkelighed af databeskyttelse skal videregivelser baseres på nr. i) om artikel 35, stk. 1, litra a), hvis der er en juridisk bindende international aftale, som tillader videregivelse under særlige forhold med garanti for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller nr. ii) undtagelser i artikel 36, litra a) eller c).

Kapitel VI og VII —   Tilsynsmekanismer

Artikel 44: Beskriv i en betragtning, hvad der er omfattet af »egenskab af domstol«.

Artikel 46: Tilpas tilsynsmyndighedernes beføjelser over for nationale politimyndigheder til beføjelserne i henhold til den foreslåede forordning. Tilpas artikel 46, litra a), til artikel 53 i den foreslåede forordning og ændr ordlyden »såsom« i artikel 46, litra a) og b), til »herunder«.

Artikel 47: Tilføj, at den årlige aktivitetsrapport fra tilsynsmyndighederne skal præsenteres for det nationale parlament og offentliggøres.

Artikel 48: Indsæt bestemmelserne i artikel 55, stk. 2-7, i den foreslåede forordning i artikel 48.

Overvej behovet for en forstærket samarbejdsmekanisme også inden for anvendelsesområdet for det foreslåede direktiv.

(Forkortet udgave. Forkortet udgave. Udtalelsen i sin helhed findes på engelsk, fransk og tysk på EDPS’s hjemmeside http://www.edps.europa.eu)

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2012.

Peter HUSTINX

Tilsynsførende for Databeskyttelse


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

30.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 192/16


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6659 — Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2012/C 192/06

1.

Den 22. juni 2012 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Bain Capital Investors, LLC (»Bain«, USA) og Sumitomo Corporation (»Sumitomo«, Japan) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Jupiter Shop Channel Co., Ltd. (»Shop«, Japan), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Bain: private egenkapitalinvesteringer på tværs af de fleste industrier, herunder informationsteknologi, sundhedspleje, detailhandels- og forbrugsvarer samt kommunikation

Sumitomo: integreret handelsselskab, der er aktiv i forskellige sektorer såsom metalprodukter, transport- og byggesystemer, kemikalier og elektronik, medier, net og detailhandel med livsstilsvarer samt mineralske ressourcer

Shop: drift af en tv-shoppingkanal i Japan og et shoppingsite, der hovedsageligt henvender sig til japanske forbrugere.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6659 — Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


30.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 192/18


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6621 — CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne)

(EØS-relevant tekst)

2012/C 192/07

1.

Den 22. juni 2012 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomhederne CNP Assurances (»CNP Assurances«, Frankrig) og BNP Paribas via sit datterselskab Cardif Assurance vie (»Cardif«, Frankrig), gennem opkøb af aktiver erhverver fælles kontrol over en ejendom (»ejendommen«), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

CNP Assurances: personforsikring i Frankrig, mere præcist segmenterne livsforsikring, pension og socialforsikring

Cardif: livsforsikringsselskab, der tilhører den franske bankkoncern BNP Paribas

Ejendommen: en erhvervsejendom beliggende i Charenton-le-Pont (departementet Val-de-Marne i Frankrig).

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6621 — CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).