ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.071.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 71

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
9. marts 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/01

Udtalelse fra Kommissionen af 7. marts 2012 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SPIRAL-2 kernekraftværket i Frankrig, indberettet i henhold til artikel 37 i Euratomtraktaten

1

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

3

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2012/C 071/04

Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2010/656/FUSP og Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder i Côte d'Ivoire

6

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/05

Euroens vekselkurs

7

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

2012/C 071/06

Åben indkaldelse af forslag — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 — ReferNet — Cedefops europæiske netværk for erhvervsuddannelse (EUD)

8

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/07

Meddelelse om indledning af en interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

10

2012/C 071/08

Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina

23

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

32

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/10

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

UDTALELSER

Europa-Kommissionen

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/1


UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN

af 7. marts 2012

om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SPIRAL-2 kernekraftværket i Frankrig, indberettet i henhold til artikel 37 i Euratomtraktaten

(Kun den franske udgave er autentisk)

2012/C 71/01

Nedenstående vurdering foretages i henhold til Euratomtraktatens bestemmelser, uden at dette berører eventuelle yderligere vurderinger, der skal foretages i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, samt de forpligtelser, der følger heraf og af afledt ret.

Den 15. september 2011 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Euratomtraktatens artikel 37 almindelige oplysninger fra den franske regering om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SPIRAL-2 kernekraftværket i Frankrig.

På grundlag af disse oplysninger og efter høring af ekspertgruppen har Kommissionen udfærdiget følgende udtalelse:

1)

Afstanden mellem anlægget og det nærmeste punkt på en anden medlemsstats område, i dette tilfælde Det Forenede Kongerige, er 170 km.

2)

Under normale driftsforhold vil der ikke være sandsynlighed for, at radioaktive væske- og gasformige udslip vil give anledning til en sundhedsskadelig eksponering af betydning af befolkningen i andre medlemsstater.

3)

Fast radioaktivt affald lagres midlertidigt på stedet, før det overføres til godkendte behandlings- eller bortskaffelsesanlæg i Frankrig.

4)

Skulle der ske utilsigtede radioaktive udslip som følge af en ulykke af den type og størrelse, der er beskrevet i de almindelige oplysninger, vil de doser, som befolkningen i andre medlemsstater vil kunne blive udsat for, ikke være af sundhedsmæssig betydning.

Kommissionen konkluderer, at iværksættelsen af planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SPIRAL-2 kernekraftværket i Frankrig, ikke - hverken under normal drift eller i tilfælde af en ulykke af den art og det omfang, der er beskrevet i de almindelige oplysninger - kan antages at ville forårsage nogen sundhedsskadelig radioaktiv kontaminering af betydning af en anden medlemsstats vande, jord eller luftrum.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2012.

På Kommissionens vegne

Günther OETTINGER

Medlem af Kommissionen


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/2


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers)

(EØS-relevant tekst)

2012/C 71/02

Den 6. marts 2012 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32012M6507. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/3


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2012/C 71/03

Godkendelsesdato

12.10.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33023 (11/NN)

Medlemsstat

Irland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Retsgrundlag

Insurance Act 1964

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 738 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Insurance Compensation Fund

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

26.1.2012

Referencenummer til statsstøtte

SA.33314 (11/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Cataluña

Titel (og/eller modtagerens navn)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Retsgrundlag

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Forventet årligt støtteydelse 1 mio. EUR

 

Samlet forventet støtteydelse 6 mio. EUR

Støtteintensitet

20 %

Varighed

13.4.2011-31.12.2016

Økonomisk sektor

Massemedier

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

20.12.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33422 (11/N)

Medlemsstat

Polen

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Retsgrundlag

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Eksportfremme og Internationalisering

Støtteform

Garanti

Rammebeløb

Fastlægges i den årlige finanslov.

Støtteintensitet

Varighed

1.1.2012-31.12.2016

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/6


Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2010/656/FUSP og Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder i Côte d'Ivoire

2012/C 71/04

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer, der er anført i bilag II til Rådets afgørelse 2010/656/FUSP (1) som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/144/FUSP (2) og i bilag IA til Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 (3) som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 193/2012 (4) om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder i Côte d'Ivoire.

Rådet for Den Europæiske Union har fastslået, at de personer, der er anført i ovennævnte bilag, fortsat skal være opført på listen over personer, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger i afgørelse 2010/656/FUSP og i forordning (EF) nr. 560/2005.

De berørte personer gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, jf. de websteder, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 560/2011, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne pengemidler i forbindelse med basale behov eller specifikke betalinger (jf. artikel 3 i forordningen).

De berørte personer kan til Rådet indgive en anmodning med tilhørende dokumentation om, at afgørelsen om at opføre dem på ovennævnte lister tages op til fornyet overvejelse, til følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

GD K Koordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berørte personer gøres ligeledes opmærksom på muligheden for at indbringe Rådets afgørelse for Den Europæiske Unions Ret på de betingelser, der er fastsat i artikel 275, stk. 2, og artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EUT L 285 af 30.10.2010, s. 28.

(2)  EUT L 71 af 9.3.2012, s. 50.

(3)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 1.

(4)  EUT L 71 af 9.3.2012, s. 5.


Europa-Kommissionen

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/7


Euroens vekselkurs (1)

8. marts 2012

2012/C 71/05

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3242

JPY

japanske yen

108,18

DKK

danske kroner

7,4344

GBP

pund sterling

0,83865

SEK

svenske kroner

8,8894

CHF

schweiziske franc

1,2050

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,4210

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,767

HUF

ungarske forint

292,90

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6977

PLN

polske zloty

4,1135

RON

rumænske leu

4,3558

TRY

tyrkiske lira

2,3514

AUD

australske dollar

1,2441

CAD

canadiske dollar

1,3178

HKD

hongkongske dollar

10,2720

NZD

newzealandske dollar

1,6045

SGD

singaporeanske dollar

1,6593

KRW

sydkoreanske won

1 477,43

ZAR

sydafrikanske rand

9,9663

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,3664

HRK

kroatiske kuna

7,5575

IDR

indonesiske rupiah

12 097,94

MYR

malaysiske ringgit

3,9772

PHP

filippinske pesos

56,430

RUB

russiske rubler

39,3346

THB

thailandske bath

40,441

BRL

brasilianske real

2,3298

MXN

mexicanske pesos

16,9511

INR

indiske rupee

66,7463


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/8


Åben indkaldelse af forslag — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet — Cedefops europæiske netværk for erhvervsuddannelse (EUD)

2012/C 71/06

1.   Mål og beskrivelse

Med henblik på at oprette et europæisk EUD-netværk (ReferNet) har denne indkaldelse til formål at udvælge en ansøger fra henholdsvis Irland og Spanien (se punkt 3 nedenfor, kriterier for støtteberettigelse), som Cedefop vil indgå en fireårig rammepartnerskabsaftale med, og at indgå en specifik tilskudsaftale til en otte måneders arbejdsplan, der skal gennemføres i 2012, med hver af de udvalgte ansøgere.

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) er et EU-agentur, der blev grundlagt i 1975. Det har siden 1995 haft hjemsted i Grækenland. Agenturet er anerkendt som en autoritativ kilde til information om og ekspertise i erhvervsuddannelse, færdigheder og kompetencer, og det har til opgave at støtte udviklingen af en europæisk erhvervsuddannelsespolitik og bidrage til gennemførelsen heraf.

ReferNet er Cedefops europæiske netværk for erhvervsuddannelse (EUD). ReferNet har til opgave at støtte Cedefop ved at rapportere om nationale EUD-systemer og om den politiske udvikling og ved at gøre erhvervsuddannelse og Cedefops produkter mere synlige. ReferNet har 29 medlemmer, kaldet nationale partnere, fra EU-medlemsstaterne og Island og Norge. ReferNets nationale partnere er centrale institutioner, der er aktive på erhvervsuddannelsesområdet i det land, de repræsenterer.

Rammepartnerskabsaftaler gennemføres gennem specifikke tilskudsaftaler. Ansøgerne skal derfor ikke alene indsende et forslag til det fireårige rammepartnerskab (som, hvis det udvælges, vil føre til indgåelse af en rammepartnerskabsaftale for perioden 2012-2015), men også tilskudsansøgningen for handlingsplanen for 2012 (som kan føre til indgåelse af en specifik tilskudsaftale for otte måneder i 2012). Ansøgeren skal påvise sin evne til at gennemføre alle de planlagte aktiviteter over den fireårige periode og skal sikre passende samfinansiering af gennemførelsen af arbejdsplanen.

2.   Budget og projektvarighed

Det anslåede budget for den fireårige periode, rammepartnerskabsaftalerne varer, udgør 4 000 000 EUR, afhængigt af budgetmyndighedens afgørelser.

Det samlede årlige budget, som er til rådighed for arbejdsplanen for 2012 (projektvarighed: 12 måneder), er 955 000 EUR for de 27 medlemsstater, Island og Norge.

Tilskuddet varierer afhængigt af landets befolkningstal og tildeles for gennemførelsen af en årlig arbejdsplan. Det samlede budget, som er til rådighed for arbejdsplanen for 2012, vil blive fordelt baseret på tre landegrupper, som er opdelt i henhold til befolkningstal:

—   Landegruppe 1: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovenien og Island. Maksimalt tilskudsbeløb: 23 615 EUR

—   Landegruppe 2: Østrig, Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Finland, Grækenland, Ungarn, Irland, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Den Slovakiske Republik, Sverige og Norge. Maksimalt tilskudsbeløb: 33 625 EUR.

—   Landegruppe 3: Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Spanien og Det Forenede Kongerige. Maksimalt tilskudsbeløb: 43 620 EUR.

Eftersom det årlige arbejde for ReferNet-partneren i Irland og Spanien vil vare under 12 måneder i 2012, vil det aktuelle tilskud, som tildeles, være lavere end ovennævnte maksimale tilskud pr. land i løbet af det pågældende år.

EU-tilskuddet er et finansielt bidrag til tilskudsmodtagerens (og/eller medmodtagernes) omkostninger, som skal suppleres med egenfinansiering og/eller lokale, regionale, nationale og/eller private bidrag. Det samlede EU-bidrag kan ikke overstige 70 % af de støtteberettigede omkostninger.

Cedefop forbeholder sig ret til ikke at tildele det samlede disponible budget.

3.   Kriterier for støtteberettigelse

For at være støtteberettiget skal ansøgerne opfylde følgende krav:

a)

være en offentlig eller privat organisation med retlig status og status som juridisk person (som følge heraf kan fysiske personer — dvs. privatpersoner — ikke indsende ansøgninger).

b)

være etableret i et af følgende lande:

Irland,

Spanien.

4.   Ansøgningsfrist

Ansøgninger om rammepartnerskabsaftalen og arbejdsplanen for 2012 skal indsendes senest den 16. april 2012.

Arbejdsplanen for 2012, der følger efter tildelingen af den specifikke tilskudsaftale for 2012, vil starte i maj 2012 og varer i otte måneder.

5.   Yderligere oplysninger

De detaljerede specifikationer til indkaldelsen af forslag, ansøgningsskemaet og bilagene hertil er tilgængelige fra den 13. marts 2012 på Cedefops websted:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Ansøgninger skal overholde bestemmelserne i den fulde tekst til indkaldelsen og indsendes ved anvendelse af de dertil bestemte officielle formularer.

Forslagene vil blive vurderet på grundlag af princippet om gennemsigtighed og ligebehandling.

Alle indsendte ansøgninger vil blive vurderet af et ekspertudvalg ud fra kriterierne for støtteberettigelse, udelukkelse, udvælgelse og tildeling, som er defineret i den fulde tekst til indkaldelsen.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/10


Meddelelse om indledning af en interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

2012/C 71/07

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har på eget initiativ besluttet at indlede en interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina i henhold til artikel 11, stk. 3, og artikel 13, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«).

1.   Vare

Den vare, der er genstand for denne fornyede undersøgelse, er cykler (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler) uden motor (»den undersøgte vare«). Den vare, om hvilken det tidligere er konstateret, at den er importeret til dumpingpriser (2), er den undersøgte vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»det pågældende land«), som for øjeblikket tariferes under KN-kode 8712 00 30 og ex 8712 00 70.

2.   Gældende foranstaltninger

Ved forordning (EØF) nr. 2474/93 (3) indførte Rådet en endelig antidumpingtold på 30,6 % på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Efter en antiomgåelsesundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 13 blev denne told ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 (4) udvidet til også at omfatte importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«). Desuden blev det besluttet, at der burde oprettes en fritagelsesordning på grundlag af grundforordningens artikel 13, stk. 2 (»fritagelsesordningen«). Den retlige ramme for anvendelsen af fritagelsesordningen blev fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 (5). For at opnå fritagelse fra den udvidede told skal cykelproducenterne i EU respektere en andel af kinesiske cykeldele i produktionen på højst 60 % eller en værditilvækst på mere end 25 % til alle indførte dele. På nuværende tidspunkt er mere end 250 virksomheder omfattet af en fritagelse.

Efter en interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, besluttede Rådet ved forordning (EF) nr. 1095/2005 (6) at øge den gældende antidumpingtold til 48,5 % (»ændringsinterimsundersøgelsen«).

Efter en fornyet undersøgelse af udvidelsen af antidumpingtolden på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, og artikel 13, stk. 4, vedtog Rådet ved forordning (EF) nr. 171/2008 (7) at opretholde antiomgåelsesforanstaltningerne.

Efter en udløbsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2, besluttede Rådet ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 (8), at ovennævnte foranstaltninger skulle opretholdes.

3.   Begrundelse for den fornyede undersøgelse

Kommissionen har for så vidt angår dumping og skade tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at de omstændigheder, som lå til grund for indførelsen af de gældende foranstaltninger, har ændret sig, og at disse ændringer kan være af varig karakter.

Især peger den information, der er til rådighed for Kommissionen, på, at det eksportkvotesystem, der anvendtes på cykelproducenter i Folkerepublikken Kina, og som i forbindelse med ændringsinterimsundersøgelsen forhindrede, at de eksporterende producenter kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling, er blevet afskaffet i januar 2011.

Desuden har der fundet betydelige ændringer sted i EU-erhvervsgrenens struktur. Især har en række EU-producenter skiftet den komplette produktionscyklus ud med (delvise) samleprocesser, hvor der benyttes importerede dele.

Som følge af EU-udvidelserne i 2004 og 2007 er EU's cykelindustri blevet forøget med et betydeligt antal producenter. Desuden har adskillige producenter, som var en del af EU-erhvervsgrenen forud for de to udvidelsesrunder, flyttet deres produktionsfaciliteter eller oprettet nye faciliteter i de nye medlemsstater. Som et resultat heraf kan EU-erhvervsgrenens omkostningsniveau have ændret sig.

Endelig blev den nuværende skadestærskel beregnet på grundlag af cykler, der er fremstillet af stål, men det ser ud til, at de fleste cykler i dag fremstilles af aluminiumlegeringer. Alle disse ændringer synes at være af varig art, og de underbygger derfor behovet for at revurdere skadeskonklusionerne.

Desuden er antallet af virksomheder, der er omfattet af fritagelsesordningen, hastigt voksende, og ordningen er ikke blevet tilpasset siden dens indførelse i 1997. Desuden er systemet til overvågning af importen af de dele, der er undtaget fra antidumpingforanstaltningerne, blevet meget komplekst og byrdefuldt, hvilket kan bringe dets effektivitet i fare.

På denne baggrund ser det ud til, at den fortsatte opretholdelse af foranstaltninger på det nuværende niveau ikke længere er nødvendig for at afhjælpe virkningerne af den skadevoldende dumping.

4.   Procedure

Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en interimsundersøgelse, og den indleder hermed en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, og artikel 13, stk. 4.

Den fornyede undersøgelse vil vurdere, om den fortsatte opretholdelse af foranstaltningen ikke længere er nødvendig for at afhjælpe dumping, og om skaden ikke kan forventes at fortsætte eller blive fornyet, hvis foranstaltningerne fjernes eller ændres, eller om de gældende foranstaltninger ikke eller ikke længere, er tilstrækkelige til at modvirke den skadevoldende dumping.

Den fornyede undersøgelse vil således vurdere, om der er behov for at videreføre, fjerne eller ændre de eksisterende foranstaltninger.

Endvidere vil den fornyede undersøgelse også vurdere fritagelsesordningen og dens funktion og fastslå, om der er behov for eventuelle ændringer hertil.

4.1.    Procedure vedrørende dumping  (9)

Eksporterende producenter (10) af den undersøgte vare fra det pågældende land, herunder dem, der ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, som førte til ændring og opretholdelse af de gældende foranstaltninger, opfordres til at deltage i Kommissionens fornyede undersøgelse.

4.1.1.   Undersøgelse af eksporterende producenter

4.1.1.1.   Procedure for udvælgelse af eksporterende producenter, der skal undersøges i det pågældende land

a)   Stikprøver

I betragtning af det potentielt store antal eksporterende producenter i det pågældende land, som er berørt af denne procedure, og for at afslutte den fornyede undersøgelse inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af eksporterende producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagning udføres i henhold til grundforordningens artikel 17.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle eksporterende producenter eller deres repræsentanter hermed om at give sig til kende over for Kommissionen. Dette skal de gøre senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplysninger om deres virksomhed eller virksomheder til Kommissionen, som der anmodes om i bilag A til denne meddelelse.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i det pågældende land og vil kunne kontakte alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af eksporterende producenter.

Alle interesserede parter, der ønsker at afgive andre relevante oplysninger vedrørende udtagelsen af stikprøven, ekskl. de oplysninger, der anmodes om ovenfor, skal gøre dette senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan de eksporterende producenter udvælges ud fra den største repræsentative eksportmængde til Unionen, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Alle kendte eksporterende producenter, myndighederne i det pågældende land og sammenslutninger af eksporterende producenter vil i givet fald blive orienteret af Kommissionen gennem myndighederne i det pågældende land om, hvilke virksomheder der er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse af de eksporterende producenter, vil Kommissionen sende spørgeskemaer til de eksporterende producenter, der er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven, og til alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter samt til det pågældende lands myndigheder.

Alle de eksporterende producenter, der er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven, skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter, at de har fået meddelelse om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet.

Det udfyldte spørgeskema skal bl.a. indeholde oplysninger om den eksporterende producents virksomheds/virksomheders struktur, virksomhedens/virksomhedernes aktiviteter i forbindelse med den undersøgte vare, produktionsomkostningerne, salget af den undersøgte vare på det pågældende lands hjemmemarked og salget af den undersøgte vare til Unionen.

Virksomheder, der var indforstået med eventuelt at indgå i stikprøven, men som ikke blev udtaget til at indgå heri, vil blive betragtet som samarbejdsvillige (»samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven«). Uden at tilsidesætte afsnit b) nedenfor kommer den antidumpingtold, der finder anvendelse på importen fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter, som ikke indgår i stikprøven, ikke til at ligge over den vejede gennemsnitlige dumpingmargen, der er fastsat for de eksporterende producenter i stikprøven (11).

b)   Individuel dumpingmargin for virksomheder, der ikke indgår i stikprøven

Samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven, kan i henhold til grundforordningens artikel 17, stk. 3, anmode om, at Kommissionen fastsætter en individuel dumpingmargen for dem (»individuel dumpingmargen«). De eksporterende producenter, som ønsker at anmode om en individuel dumpingmargen, skal anmode om et spørgeskema og andre ansøgningsskemaer og indsende disse behørigt udfyldt inden for de frister, der er angivet i følgende punktum og i afsnit 4.1.2.2 nedenfor. Det udfyldte spørgeskema skal indsendes senest 37 dage efter, at de eksporterende producenter har fået meddelelse om udtagningen af stikprøven, medmindre andet er angivet. Det understreges, at det for at sætte Kommissionen i stand til at fastsætte individuelle dumpingmargener for disse eksporterende producenter i et land uden markedsøkonomi skal godtgøres, at de opfylder kriterierne for at blive indrømmet markedsøkonomisk behandling eller i det mindste individuel behandling, jf. afsnit 4.1.2.2. nedenfor.

Eksporterende producenter, der anmoder om en individuel dumpingmargen, bør imidlertid være opmærksomme på, at Kommissionen alligevel kan beslutte ikke at fastsætte en individuel dumpingmargen for dem, hvis f.eks. antallet af eksporterende producenter er så stort, at fastsættelsen af en individuel dumpingmargen ville være urimeligt byrdefuld og hindre en rettidig afslutning af undersøgelsen.

4.1.2.   Supplerende procedure i forbindelse med eksporterende producenter i det pågældende land uden markedsøkonomi

4.1.2.1.   Valg af tredjeland med markedsøkonomi

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), skal den normale værdi i tilfælde af import fra det pågældende land fastsættes på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi, jf. dog bestemmelserne i afsnit 4.1.2.2 nedenfor. Kommissionen skal til det formål udvælge et passende tredjeland med markedsøkonomi. Kommissionen har foreløbigt valgt Mexico, der også er valgt i de undersøgelser, der førte til ændring og opretholdelse af de gældende foranstaltninger på importen af den undersøgte vare fra det pågældende land. Interesserede parter opfordres hermed til at fremsætte bemærkninger om, hvorvidt dette valg er velegnet, senest 10 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

4.1.2.2.   Behandling af eksporterende producenter i det pågældende land uden markedsøkonomi

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), kan individuelle eksporterende producenter i det pågældende land, som er af den opfattelse, at markedsøkonomiske vilkår gælder for dem i forbindelse med fremstilling og salg af den undersøgte vare, indgive en behørigt begrundet anmodning herom (»anmodning om markedsøkonomisk behandling«). Der vil blive indrømmet markedsøkonomisk behandling, hvis vurderingen af anmodningen om markedsøkonomisk behandling viser, at kriterierne i grundforordningens (12) artikel 2, stk. 7, litra c), er opfyldt. Dumpingmargenen for de eksporterende producenter, der indrømmes markedsøkonomisk behandling, vil i det omfang, det er muligt, blive beregnet ud fra deres egen normale værdi og eksportpriser, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), jf. dog brug af de foreliggende faktiske oplysninger i henhold til grundforordningens artikel 18.

Individuelle eksporterende producenter i det pågældende land kan også, evt. som et alternativ, anmode om individuel behandling. For at blive indrømmet individuel behandling skal disse eksporterende producenter kunne godtgøre, at de opfylder de i grundforordningens artikel 9, stk. 5, opstillede kriterier (13). Dumpingmargenen for de eksporterende producenter, der indrømmes individuel behandling, vil blive beregnet ud fra deres egne eksportpriser. Den normale værdi for eksporterende producenter, der indrømmes individuel behandling, baseres på de værdier, der fastsættes for det tredjeland med markedsøkonomi, der udvælges som anført ovenfor.

Yderligere vigtige oplysninger findes i afsnit 9 i denne meddelelse.

a)   Markedsøkonomisk behandling

Kommissionen sender ansøgningsskemaer vedrørende markedsøkonomisk behandling til alle de eksporterende producenter i det pågældende land, som er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven, til samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven, og som ønsker at anmode om en individuel dumpingmargen, til alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter og til myndighederne i det pågældende land.

Alle eksporterende producenter, der anmoder om markedsøkonomisk behandling, skal indsende et udfyldt ansøgningsskema herom senest 21 dage efter datoen for meddelelsen om, at de er udvalgt til at indgå i stikprøven, eller efter afgørelsen om ikke at udtage en stikprøve, medmindre andet er angivet.

b)   Individuel behandling

For at anmode om individuel behandling skal eksporterende producenter i det pågældende land, der er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven, og samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven, og som ønsker at anmode om en individuel dumpingmargen, indsende ansøgningsskemaet vedrørende markedsøkonomisk behandling, hvori afsnittene vedrørende individuel behandling er behørigt udfyldt, senest 21 dage efter datoen for meddelelsen om udtagelsen af stikprøven, medmindre andet er angivet.

4.1.3.   Undersøgelse af ikke forretningsmæssigt forbundne importører  (14)  (15)

Ikke forretningsmæssigt forbundne importører af den undersøgte vare fra det pågældende land, herunder dem, der ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, som førte til ændring og opretholdelse af de gældende foranstaltninger, opfordres til at deltage i Kommissionens fornyede undersøgelse.

I betragtning af det potentielt store antal ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som er berørt af denne procedure, og for at afslutte den fornyede undersøgelse inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af ikke forretningsmæssigt forbundne importører, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagning udføres i henhold til grundforordningens artikel 17.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle ikke forretningsmæssigt forbundne importører eller deres repræsentanter om at give sig til kende over for Kommissionen. Dette skal de gøre senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplysninger om deres virksomhed eller virksomheder til Kommissionen, som der anmodes om i bilag B til denne meddelelse.

Kommissionen kan desuden kontakte alle kendte importørsammenslutninger for at indhente de oplysninger, den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af ikke forretningsmæssigt forbundne importører.

Alle interesserede parter, der ønsker at afgive andre relevante oplysninger vedrørende udtagningen af stikprøven, ekskl. de oplysninger, der anmodes om ovenfor, skal gøre dette senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan importørerne udvælges ud fra den største repræsentative salgsmængde af den undersøgte vare i Unionen, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen vil oplyse alle kendte ikke forretningsmæssigt forbundne importører og sammenslutninger af importører om, hvilke virksomheder der er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige i forbindelse med sin undersøgelse, fremsender den spørgeskemaer til de ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som indgår i stikprøven, og til alle kendte sammenslutninger af importører. Disse parter skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter, at de har fået meddelelse om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet. Det udfyldte spørgeskema skal bl.a. indeholde oplysninger om deres virksomheds/virksomheders struktur, virksomhedens/virksomhedernes aktiviteter i forbindelse med den undersøgte vare og salget af samme.

4.2.    Procedure vedrørende skade  (16) og undersøgelse af EU-producenter

EU-producenter af den undersøgte vare, herunder dem, der ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, som førte til ændring og opretholdelse af de gældende foranstaltninger, opfordres til at deltage i Kommissionens fornyede undersøgelse.

I betragtning af det potentielt store antal EU-producenter, som er berørt af denne procedure, og for at afslutte den fornyede undersøgelse inden for den fastsatte frist har Kommissionen besluttet at begrænse antallet af EU-producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen udføres i henhold til grundforordningens artikel 17.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt at anvende stikprøveudtagning og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle EU-producenter eller deres repræsentanter om at give sig til kende over for Kommissionen. Dette skal de gøre senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplysninger om deres virksomhed eller virksomheder til Kommissionen, som der anmodes om i bilag C til denne meddelelse.

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af producenter i EU, kan Kommissionen desuden kontakte alle kendte sammenslutninger af EU-producenter.

Alle interesserede parter, der ønsker at afgive andre relevante oplysninger vedrørende udvælgelsen af stikprøven, ekskl. de oplysninger, der anmodes om ovenfor, skal gøre dette senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan EU-producenterne udvælges ud fra den største repræsentative salgsmængde af den undersøgte vare i Unionen, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen vil oplyse alle kendte EU-producenter og/eller EU-producentsammenslutninger om, hvilke virksomheder der er endeligt udtaget til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige i forbindelse med sin undersøgelse, fremsender den spørgeskemaer til de EU-producenter, som indgår i stikprøven, og til alle kendte sammenslutninger af EU-producenter. Disse parter skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter datoen for meddelelsen om, at der vil blive anvendt stikprøver, medmindre andet er angivet. Det udfyldte spørgeskema skal bl.a. indeholde oplysninger om deres virksomheds/virksomheders struktur, virksomhedens/virksomhedernes finansielle situation, virksomhedens/virksomhedernes aktiviteter i forbindelse med den undersøgte vare samt produktionsomkostninger for og salg af den undersøgte vare.

4.3.    Procedure for vurdering af Unionens interesser

Der træffes afgørelse i henhold til grundforordningens artikel 21 om, hvorvidt opretholdelse, ændring eller ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vil være i strid med Unionens interesser. EU-producenterne, EU-importørerne og deres repræsentative sammenslutninger, brugere og disses repræsentative sammenslutninger og repræsentative forbrugerorganisationer opfordres til at give sig til kende senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet. For at deltage i undersøgelsen skal de repræsentative forbrugerorganisationer godtgøre, inden for den samme tidsfrist, at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare.

Parter, der giver sig til kende inden for ovenstående tidsfrist, kan indgive oplysninger til Kommissionen om Unionens interesser senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet. Oplysningerne kan indgives enten i et frit format eller ved at udfylde et spørgeskema, der er udarbejdet af Kommissionen. I alle tilfælde vil oplysninger indgivet i henhold til artikel 21 kun blive taget i betragtning, hvis de på indgivelsestidspunktet er underbygget med faktuelle beviser.

4.4.    Procedure med hensyn til fritagelsesordningen

Uden at det berører resultatet af den nuværende fornyede undersøgelse, opfordres interesserede parter hermed til at fremsætte bemærkninger om den nuværende og mulige fremtidige model for fritagelsesordningen. Disse bemærkninger bør især vedrøre anvendelsen og forvaltningen af fritagelsesordningen i sin nuværende form. I denne forbindelse vil den igangværende fornyede undersøgelse især fokusere på de udfordringer, som de små og mellemstore virksomheder står over for.

Interesserede parter kan forelægge Kommissionen bemærkninger om fritagelsesordningen senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

4.5.    Andre skriftlige bemærkninger

I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Disse oplysninger med tilhørende dokumentation skal være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

4.6.    Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt bør ske skriftligt med angivelse af årsagerne til anmodningen. For høringer angående emner, der vedrører den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen indgives senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter bør en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen opstiller i sin kommunikation med parterne.

4.7.    Vejledning om indgivelse af skriftlige bemærkninger og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

Interesserede parter anmodes om at indgive alle deres bemærkninger og anmodninger i elektronisk form (ikke fortrolige bemærkninger via e-mail, fortrolige bemærkninger på CD-R/DVD) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer. Fuldmagter, underskrevne certifikater og eventuelle opdateringer heraf, der ledsager ansøgningsformularer vedrørende markedsøkonomisk og individuel behandling, samt besvarelser af spørgeskemaer skal imidlertid indgives på papir, dvs. pr. post eller ved aflevering på nedenstående adresse. Hvis en interesseret part ikke kan indgive sine bemærkninger og anmodninger i elektronisk form, skal denne i henhold til grundforordningens artikel 18, stk. 2, omgående kontakte Kommissionen. Yderligere oplysninger om korrespondance med Kommissionen kan findes på de relevante websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(anvendes af eksportører, forretningsmæssigt forbundne importører, foreninger og repræsentanter for Folkerepublikken Kina og producenter i et tredjeland med markedsøkonomi) og

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(anvendes af EU-producenter, ikke forretningsmæssigt forbundne importører, brugere, forbrugere og sammenslutninger i Unionen)

5.   Manglende samarbejdsvilje

Hvis en af de berørte parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes foreløbige eller endelige afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvis undlader at samarbejde, og konklusionerne af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

6.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister om fortrolige oplysninger, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. For høringer angående emner, der vedrører den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen indgives senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen opstiller i sin kommunikation med parterne.

Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter i spørgsmål vedrørende bl.a. dumping, skade, årsagssammenhæng og Unionens interesser.

Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Tidsplan for den fornyede undersøgelse

Den fornyede undersøgelse vil i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 5, blive afsluttet senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

8.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne fornyede undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (17).

9.   Vigtige oplysninger til eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina: konsekvenser af WTO-appelorganets rapport, EC-Antidumping measures on fasteners (WT/DS397 — »antidumpingforanstaltninger over for importen af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer«), vedrørende den måde, Kommissionen vil foretage denne undersøgelse på

Kommissionen opfordrer alle eksporterende producenter fra det pågældende land, der i betragtning af bestemmelserne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, betragtes som et land uden markedsøkonomi, til at give sig til kende senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvis de er interesserede i at samarbejde og opnå individuel antidumpingtold, selv hvis de mener, at de ikke opfylder kriterierne for at opnå individuel behandling. Kommissionen henleder deres opmærksomhed på følgende (18).

I EC-Certain Iron or Steel fasteners from China (WT/DS397) fandt WTO-appelorganet bl.a., at grundforordningens artikel 9, stk. 5, er i strid med visse bestemmelser i WTO's antidumpingaftale og med artikel XVI.4 i WTO-overenskomsten.

Artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1515/2001 af 23. juli 2001 om de foranstaltninger, der kan træffes af EF på grundlag af en rapport vedtaget af WTO's Tvistbilæggelsesorgan vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger (19) (»bemyndigelsesforordningen«), fastsætter, at Rådet for Den Europæiske Union bl.a. kan ændre de foranstaltninger, EU har truffet i henhold til grundforordningen, for at der kan tages hensyn til de retlige fortolkninger, der foretages i en rapport vedtaget af WTO's Tvistbilæggelsesorgan med hensyn til en ikke-omtvistet foranstaltning, hvis det finder dette hensigtsmæssigt.

Hvis den fornyede undersøgelse, der er indledt ved nærværende indledningsmeddelelse, resulterer i en ændring af de gældende antidumpingforanstaltninger, vil ovennævnte artikel 2 efter Kommissionens opfattelse udgøre et retsgrundlag for at efterkomme de retlige fortolkninger, der er udviklet af appelorganet i ovennævnte tvist. Dette indebærer i praksis, at hvis en eksporterende producent har givet sig til kende inden for ovennævnte frist og samarbejdet fuldt ud ved at forelægge alle relevante oplysninger, men ikke har anmodet om individuel behandling, eller har ansøgt herom, men ikke anses for at opfylde kriterierne, kan førnævnte artikel 2 i bemyndigelsesforordningen i behørigt begrundede tilfælde anvendes som retsgrundlag ved fastsættelse af en individuel told for den pågældende eksporterende producent. Ved undersøgelsen af dette spørgsmål vil Kommissionen tage hensyn til appelorganets begrundelse i ovennævnte tvist, herunder navnlig de elementer, der er drøftet i punkt 371-384 i organets beretning.

Virksomheder, der indrømmes en individuel told på grundlag af denne del af nærværende indledningsmeddelelse, bør være klar over, at resultaterne kan medføre en stigning i tolden i forhold til den, som ville være gældende, hvis der ikke var blevet fastsat en individuel toldsats.


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ved dumping forstås den praksis at sælge en vare til eksport (»den pågældende vare«) til en pris, der ligger under den »normale værdi«. Den normale værdi er sædvanligvis en sammenlignelig pris for »samme« vare på hjemmemarkedet i det pågældende land. Ved udtrykket »samme vare« forstås en vare, som er identisk med, dvs. i enhver henseende mage til den pågældende vare, eller, hvis en sådan vare ikke findes, en anden vare, hvis egenskaber ligger tæt op ad den pågældende vares egenskaber.

(3)  EFT L 228 af 9.9.1993, s. 1.

(4)  EFT L 16 af 18.1.1997, s. 55.

(5)  EFT L 17 af 21.1.1997, s. 17.

(6)  EUT L 183 af 14.7.2005, s. 1.

(7)  EUT L 55 af 28.2.2008, s. 1.

(8)  EUT L 261 af 6.10.2011, s. 2.

(9)  Se fodnote 2.

(10)  En eksporterende producent er en virksomhed i det pågældende land, som producerer og eksporterer den undersøgte vare til EU-markedet, enten direkte eller gennem en tredjepart, herunder alle dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der er beskæftiget med produktion, hjemmemarkedssalg eller eksport af den pågældende vare.

(11)  I henhold til grundforordningens artikel 9, stk. 6, ses der bort fra enhver nulmargen eller minimalmargen samt margener, der fastsættes under de omstændigheder, som er omhandlet i grundforordningens artikel 18.

(12)  De eksporterende producenter skal navnlig påvise, at: i) virksomhedernes beslutninger om omkostninger træffes som reaktion på markedssignaler og uden nogen omfattende statslig indgriben, ii) virksomhederne har ét klart sæt grundlæggende regnskaber, som revideres uafhængigt i henhold til internationale standarder for regnskabsføring, og som anvendes til alle formål, iii) der ikke er nogen væsentlige fordrejninger, der er overført fra det tidligere ikkemarkedsøkonomiske system, iv) love om konkurs og ejerforhold garanterer retssikkerhed og stabilitet, og v) valutaomregninger foretages til markedskursen.

(13)  De eksporterende producenter skal navnlig påvise, at: i) eksportører, som er helt eller delvist udenlandsk ejede selskaber eller joint ventures, frit kan tilbageføre kapital og fortjeneste, ii) eksportpriser og -mængder og salgsbetingelser fastsættes frit, iii) størstedelen af aktierne tilhører private. Statslige tjenestemænd i bestyrelsen eller i ledende managementstillinger skal være i klart mindretal, eller det skal påvises, at virksomheden er tilstrækkeligt uafhængig af statslig indgriben, iv) valutaomregninger foretages til markedskursen, og v) at statens indgriben ikke er af en sådan art, at der er mulighed for omgåelse af foranstaltningerne, hvis der fastsættes forskellige toldsatser for individuelle eksportører.

(14)  Kun importører, der ikke er forretningsmæssigt forbundet med eksporterende producenter, kan indgå i stikprøven. Importører, som er forretningsmæssigt forbundne med eksporterende producenter, skal udfylde bilag I til spørgeskemaet for disse eksporterende producenter. I henhold til artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen kan personer kun anses for at være indbyrdes afhængige: a) hvis den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed og omvendt, b) hvis de juridisk set anses for interessenter eller kompagnoner, c) hvis de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) hvis en af personerne direkte eller indirekte besidder, kontrollerer eller råder over 5 % eller derover af den andens aktier eller anparter med stemmeret, e) hvis den ene af dem direkte eller indirekte kontrollerer den anden, f) hvis de begge direkte eller indirekte kontrolleres af en tredjemand, g) hvis de tilsammen direkte eller indirekte kontrollerer en tredjemand, h) hvis de er medlemmer af samme familie. Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinde (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1). I denne sammenhæng betyder »person« enhver fysisk eller juridisk person.

(15)  De oplysninger, som ikke forretningsmæssigt forbundne importører fremkommer med, kan også bruges i forbindelse med andre aspekter af denne undersøgelse end fastsættelse af dumping.

(16)  Ved skade forstås væsentlig skade for EU-erhvervsgrenen eller trussel om væsentlig skade for erhvervsgrenen eller væsentlig forsinkelse med hensyn til etableringen af en sådan erhvervsgren.

(17)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(18)  Hvis stikprøver af eksporterende producenter anses for nødvendige, vil der kun blive fastsat en individuel antidumpingtold for de eksporterende producenter, der i) er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven, eller ii) for hvilke en individuel dumpingmargen er fastsat i henhold til grundforordningens artikel 17, stk. 3.

(19)  EFT L 201 af 26.7.2001, s. 10.


BILAG A

Image

Image


BILAG B

Image

Image


BILAG C

Image

Image


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/23


Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina

2012/C 71/08

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (1) af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»det pågældende land«) har Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) modtaget en anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (2) (»grundforordningen«).

1.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

Anmodningen blev indgivet den 12. december 2011 af Eurométaux (»ansøgeren«) på vegne af en EU-producent, der tegner sig for en betydelig del, i dette tilfælde over 50 %, af EU-produktionen af visse wolframelektroder.

2.   Den undersøgte vare

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er wolframsvejseelektroder, herunder wolframstænger og stænger til svejseelektroder, med et vægtindhold af wolfram på mindst 94 %, undtagen kun sintrede stænger, også afskåret i passende længder, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»den undersøgte vare«), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8101 99 10 og ex 8515 90 00 (Taric-kode 8101991010 og 8515900010).

3.   Gældende foranstaltninger

De gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold, som blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 260/2007 (3).

4.   Begrundelse for udløbsundersøgelsen

Ansøgeren har forelagt tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil føre til fortsat dumping og skade.

4.1.   Påstand om sandsynligheden for fortsat dumping

På baggrund af bestemmelserne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, fastsatte ansøgeren den normale værdi for de eksporterende producenter fra Folkerepublikken Kina, der ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling i forbindelse med den undersøgelse, som førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger, på grundlag af salgspriserne i et egnet land med markedsøkonomi, jf. punkt 5.1.3. i denne meddelelse. For de virksomheder, som blev indrømmet markedsøkonomisk behandling i forbindelse med undersøgelsen, blev den normale værdi fastsat på grundlag af en beregnet normal værdi i Folkerepublikken Kina. Påstanden om fortsat dumping er baseret på en sammenligning af den normale værdi som ovenfor fastsat og eksportpriserne på den undersøgte vare ved salg til eksport til Unionen.

På dette grundlag er de beregnede dumpingmargener betydelige.

4.2.   Påstand om sandsynligheden for fortsat skade

Det påstås også, at importen af den undersøgte vare fra Folkerepublikken Kina er fortsat i betydeligt omfang til fortsat skade for EU-erhvervsgrenen.

Det af ansøgeren fremlagte umiddelbare bevis godtgør, at mængden af og priserne på den undersøgte importerede vare bl.a. har fortsat med at have negative virkninger på EU-erhvervsgrenens salgsmængder, prisniveau og markedsandel, hvilket har haft betydelige negative følger for EU-erhvervsgrenens samlede resultater og finansielle situation.

Ansøgeren hævder endvidere, at enhver stigning i importen til dumpingpriser fra det pågældende land sandsynligvis vil medføre yderligere skade for EU-erhvervsgrenen, hvis foranstaltningerne bortfalder. Ansøgeren har således fremlagt bevis for, at den undersøgte vares nuværende importniveau sandsynligvis vil stige på grund af uudnyttet produktionskapacitet i det pågældende land, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

5.   Procedure

Kommissionen har efter høring af det rådgivende udvalg fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige, at der indledes en udløbsundersøgelse, og indleder hermed en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2.

Undersøgelsen vil fastslå, hvorvidt det er sandsynligt, at udløbet af foranstaltningerne vil føre til fortsat eller fornyet dumping og skade.

5.1.   Procedure for fastsættelse af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping

5.1.1.   Undersøgelse af eksporterende producenter

Eksporterende producenter (4) af den undersøgte vare fra det pågældende land opfordres til at deltage i denne fornyede undersøgelse.

I betragtning af det potentielt store antal eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina, som er berørt af denne procedure, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af eksporterende producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagning vil foregå i henhold til grundforordningens artikel 17.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i så fald udtage en stikprøve, anmodes alle eksporterende producenter eller deres repræsentanter hermed om at give sig til kende over for Kommissionen. Dette skal de gøre senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplysninger om deres virksomhed eller virksomheder til Kommissionen, som der anmodes om i bilag A til denne meddelelse.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i Folkerepublikken Kina og evt. kendte sammenslutninger af eksporterende producenter for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af eksporterende producenter.

Alle interesserede parter, som ønsker at indgive oplysninger, der er relevante for stikprøveudtagningen, med undtagelse af de oplysninger, hvorom der anmodes ovenfor, skal gøre dette inden for en frist på 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan de eksporterende producenter udvælges ud fra den største repræsentative eksportmængde af den undersøgte vare til Unionen, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Alle kendte eksporterende producenter, myndighederne i det pågældende land og sammenslutninger af eksporterende producenter vil i givet fald blive underrettet af Kommissionen gennem myndighederne i det pågældende land om, hvilke virksomheder der er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse af de eksporterende producenter, vil den sende spørgeskemaer til de eksporterende producenter, der er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven, til alle kendte sammenslutninger af eksporterende producenter samt til myndighederne i det pågældende land.

Alle de eksporterende producenter, der er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven, skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter, at de har fået meddelelse om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet.

Spørgeskemaet skal bl.a. indeholde oplysninger om strukturen i den eksporterende producents virksomhed/virksomheder, virksomhedens/virksomhedernes aktiviteter i forbindelse med den undersøgte vare, produktionsomkostninger, salget af den undersøgte vare på det pågældende lands hjemmemarked og salget af samme til Unionen.

Virksomheder, der var indforstået med eventuelt at indgå i stikprøven, men som ikke blev udvalgt til at indgå heri, vil blive betragtet som samarbejdsvillige (»samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven«).

5.1.2.   Undersøgelse af ikke forretningsmæssigt forbundne importører  (5)  (6)

Ikke forretningsmæssigt forbundne importører af den undersøgte vare fra Folkerepublikken Kina til Unionen opfordres til at deltage i denne undersøgelse.

I betragtning af det potentielt store antal ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som er berørt af denne procedure, og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af ikke forretningsmæssigt forbundne importører, der skal indgå i undersøgelsen, til et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagning vil foregå i henhold til grundforordningens artikel 17.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt med stikprøveudtagning, og i så fald udtage en stikprøve, anmodes alle ikke forretningsmæssigt forbundne importører eller deres repræsentanter om at give sig til kende over for Kommissionen. Dette skal de gøre senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplysninger om deres virksomhed eller virksomheder til Kommissionen, som der anmodes om i bilag B til denne meddelelse.

Kommissionen kan desuden kontakte alle kendte sammenslutninger af importører for at indhente de oplysninger, den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af ikke forretningsmæssigt forbundne importører.

Alle interesserede parter, som ønsker at indgive oplysninger, der er relevante for stikprøveudtagningen, med undtagelse af de oplysninger, hvorom der anmodes ovenfor, skal gøre dette inden for en frist på 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan importørerne udvælges ud fra den største repræsentative salgsmængde af den undersøgte vare i Unionen, som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen vil oplyse alle kendte ikke forretningsmæssigt forbundne importører og sammenslutninger af importører om, hvilke virksomheder der er blevet udvalgt til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse, vil den sende spørgeskemaer til de ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som indgår i stikprøven, og til alle kendte importørsammenslutninger. Disse parter skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter datoen for meddelelsen om stikprøveudtagningen, medmindre andet er angivet.

Spørgeskemaet skal bl.a. indeholde oplysninger om deres virksomheds/virksomheders struktur, virksomhedens/virksomhedernes aktiviteter i forbindelse med den undersøgte vare og salg den af undersøgte vare.

5.1.3.   Valg af tredjeland med markedsøkonomi

I den tidligere undersøgelse blev USA benyttet som et egnet referenceland med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina. Kommissionen påtænker igen at benytte USA til dette formål. Interesserede parter opfordres til at fremsætte bemærkninger hertil. Deres bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.2.   Procedure for fastsættelse af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade og undersøgelse af EU-producenter

EU-producenter af den undersøgte vare opfordres til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for sin undersøgelse af EU-producenterne, vil den sende spørgeskemaer til kendte EU-producenter eller repræsentative EU-producenter og til alle kendte sammenslutninger af EU-producenter. Alle EU-producenter og sammenslutninger af EU-producenter opfordres til straks at kontakte Kommissionen, helst via e-mail, dog senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet, med henblik på at give sig selv til kende og anmode om et spørgeskema.

EU-producenter og sammenslutninger af EU-producenter skal indsende det udfyldte spørgeskema senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet. Det udfyldte spørgeskema skal bl.a. indeholde oplysninger om deres virksomheds/virksomheders struktur, virksomhedens/virksomhedernes økonomiske situation, virksomhedens/virksomhedernes aktiviteter i forbindelse med den undersøgte vare samt produktionsomkostninger ved og salg af den undersøgte vare.

5.3.   Procedure for vurdering af Unionens interesser

Hvis det kan godtgøres, at der er sandsynlighed for fortsat eller fornyet dumping og skade, vil der i henhold til grundforordningens artikel 21 blive truffet afgørelse om, hvorvidt det vil være i strid med Unionens interesser at opretholde antidumpingforanstaltninger. EU-producenter, importører og deres repræsentative sammenslutninger, brugere og deres repræsentative sammenslutninger og repræsentative forbrugerorganisationer opfordres til at give sig til kende senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet. For at deltage i undersøgelsen skal de repræsentative forbrugerorganisationer inden for den samme tidsfrist påvise, at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den undersøgte vare.

Parter, der giver sig til kende inden for ovenstående tidsfrist, kan indgive oplysninger til Kommissionen om Unionens interesser senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet. Oplysningerne kan indgives enten i et frit format eller ved at udfylde et spørgeskema, der er udarbejdet af Kommissionen. I alle tilfælde vil oplysninger indgivet i henhold til artikel 21 kun blive taget i betragtning, hvis de er behørigt dokumenteret på indgivelsestidspunktet.

5.4.   Andre skriftlige bemærkninger

I henhold til retningslinjerne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter hermed til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre andet er angivet skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.5.   Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt bør indgives skriftligt med angivelse af årsagerne til anmodningen. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen indgives senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter bør en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

5.6.   Vejledning om indgivelse af skriftlige bemærkninger og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Limited« (7).

Interesserede parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, skal indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indgiver fortrolige oplysninger uden at indgive et ikke-fortroligt sammendrag, der med hensyn til form og indhold opfylder kravene, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger.

Interesserede parter anmodes om at indgive alle deres bemærkninger og anmodninger i elektronisk form (ikke-fortrolige bemærkninger via e-mail, fortrolige bemærkninger på cd-r/dvd) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer. Fuldmagter og underskrevne certifikater, der ledsager besvarelser af spørgeskemaer, eller alle opdateringer heraf skal dog indgives på papir, dvs. pr. post eller ved aflevering på nedenstående adresse. Hvis en interesseret part ikke kan indgive sine bemærkninger og anmodninger i elektronisk form, skal denne omgående oplyse Kommissionen herom, jf. grundforordningens artikel 18, stk. 2. Yderligere oplysninger om korrespondance med Kommissionen kan findes på den relevante webside på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(for eksporterende producenter, forretningsmæssigt forbundne importører, sammenslutninger og repræsentanter for Folkerepublikken Kina, producenter i tredjelandet med markedsøkonomi), og

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(for EU-producenter, ikke forretningsmæssigt forbundne importører, brugere, forbrugere, sammenslutninger i Unionen).

6.   Manglende samarbejdsvilje

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes foreløbige eller endelige afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvis undlader at samarbejde, og konklusionerne derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

7.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister om fortrolige oplysninger, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

Enhver anmodning om høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen indgives senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter i spørgsmål vedrørende bl.a. sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping og skade samt EU's interesser.

Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 5, blive afsluttet senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

9.   Mulighed for anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3

Da denne udløbsundersøgelse indledes i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 11, stk. 2, vil konklusionerne ikke medføre, at omfanget af de gældende foranstaltninger ændres, men at foranstaltningerne ophæves eller opretholdes i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 6.

Hvis en af de interesserede parter mener, at det er berettiget at foretage en fornyet undersøgelse af foranstaltningernes omfang med henblik på at muliggøre en ændring (dvs. en forøgelse eller en reduktion) af foranstaltningernes omfang, kan den pågældende part anmode om en fornyet undersøgelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3.

Parter, der ønsker at anmode om en sådan fornyet undersøgelse, som vil blive gennemført uafhængigt af den udløbsundersøgelse, der er nævnt i denne meddelelse, kan henvende sig til Kommissionen på ovennævnte adresse.

10.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (8).


(1)  EUT C 169 af 9.6.2011, s. 14.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(3)  EUT L 72 af 13.3.2007, s. 1.

(4)  En eksporterende producent er en virksomhed i det pågældende land, som producerer og eksporterer den undersøgte vare til EU-markedet enten direkte eller gennem en tredjepart, herunder alle dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der er beskæftiget med produktion, hjemmemarkedssalg eller eksport af den undersøgte vare.

(5)  Kun importører, der ikke er forretningsmæssigt forbundet med eksporterende producenter, kan indgå i stikprøven. Importører, som er forretningsmæssigt forbundet med eksporterende producenter, skal udfylde bilag 1 til spørgeskemaet for disse eksporterende producenter. I henhold til artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen kan personer kun anses for at være forretningsmæssigt forbundne: a) hvis den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed og omvendt, b) hvis de juridisk set anses for interessenter eller kompagnoner, c) hvis de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) hvis en person direkte eller indirekte besidder, kontrollerer eller råder over 5 % eller derover af den andens aktier eller anparter med stemmeret, e) hvis den ene af dem direkte eller indirekte kontrollerer den anden, f) hvis de begge direkte eller indirekte kontrolleres af en tredjemand, g) hvis de tilsammen direkte eller indirekte kontrollerer en tredjemand, eller h) hvis de er medlemmer af samme familie. Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinde (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1). I denne sammenhæng betyder «person» enhver fysisk eller juridisk person.

(6)  De oplysninger, som ikke forretningsmæssigt forbundne importører fremkommer med, kan også bruges i forbindelse med andre aspekter af denne undersøgelse end fastsættelse af dumping.

(7)  Et dokument med påtegningen «Limited» er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51) og artikel 6 i WTO-aftalen om gennemførelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(8)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG A

Image

Image


BILAG B

Image

Image


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/32


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2012/C 71/09

1.

Den 5. marts 2012 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Sortiva B.V. (»Sortiva«, Nederlandene) og Remondis Nederland B.V. (»Remondis«, Nederlandene) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (»Sortiva P&K«, Nederlandene) og Stam Papier-Recycling B.V. (»Stam«, Nederlandene), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Remondis: indsamling, udvælgelse og sortering af papir, karton og andet affaldsstrøm

Sortiva: udvælgelse, sortering og genbrug af ikke-farlige affaldsstrømme som træ og murbrokker

Sortiva P&K: udvælgelse og sortering af papir og karton

Stam: indsamling, udvælgelse og sortering af papir og karton og destruktion af arkiver.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


ANDET

Europa-Kommissionen

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/33


Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2012/C 71/10

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen om ændring, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

ANSØGNING OM ÆNDRING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

ANSØGNING OM ÆNDRING I HENHOLD TIL ARTIKEL 9

»CARNE MARINHOA«

EF-Nr.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

BGB ( ) BOB ( X )

1.   Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen:

Navn

Image

Beskrivelse af produktet

Image

Geografisk område

Image

Oprindelsesbevis

Produktionsmetode

Angives

Image

Mærkning

Krav i nationale bestemmelser

Andet (angives nærmere)

2.   Type ændring(er):

Ændring af enhedsdokument eller resuméark

Image

Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, for hvilken hverken enhedsdokumentet eller resuméet er offentliggjort

Ændring af en varespecifikation, hvor der ikke kræves ændring af det offentliggjorte enhedsdokument (artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 510/2006)

Midlertidig ændring af varespecifikationen, fordi de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger (artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 510/2006)

3.   Ændring(er):

3.1.   Produktbeskrivelse:

Det er formålet at kunne sælge Carne Marinhoa (Marinhoa-kød) efter aldersklasse og vægt i overensstemmelse med den gældende lovgivning og med dyrenes reelle vægt på slagtningstidspunktet med henvisning til de genetiske forbedringer, der er gennemført for at valorisere »kødfunktionen« i forhold til »arbejdsfunktionen«.

De forskellige produktklasser er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, hvad angår dyrenes alder og vægt på slagtningstidspunktet.

3.2.   Geografisk område:

Opdrætterne i kommunerne Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho og Soure, som grænser op til det geografiske produktionsområde for Carne Marinhoa, har anmodet den producentgruppe, som har ansvaret for oprindelsesbetegnelsen, om at udvide produktionsområdet med henvisning til, at alle de fastsatte betingelser for produktets fremstilling — bl.a. med hensyn til foder, avlsmetoder, besætningstæthed, driftssystemer, race og de traditioner, der er forbundet med produktet — er opfyldt. Det kan således fastslås, at der her ikke blot er tale om opdræt af Marinhoa-kvægracen, men også at jordbundsforholdene, de klimatiske forhold, opdrætsmetoderne, besætningstætheden, den dominerende flora, landbrugsmetoderne, driftsmetoderne og foderet i disse kommuner er meget lig — om ikke identiske med — de tilsvarende faktorer i det oprindeligt afgrænsede produktionsområde, og at de derfor fremstiller et produkt, der har de samme fysiske, kemiske og sensoriske egenskaber som Carne Marinhoa.

3.3.   Oprindelsesbevis:

Det er formålet at anvende bestemmelserne i forordning (EF) nr. 510/2006 og forordning (EF) nr. 1898/2006, hvad angår bevis for oprindelse, og forenkle og tydeliggøre de procedurer, som opdrætterne og slagterierne, samt opskærings- og emballeringsvirksomhederne skal følge, for at der kan være garanti for produkternes geografiske oprindelse.

3.4.   Mærkning:

De tidligere bestemmelser skal præciseres og tydeliggøres, og der skal vedtages bestemmelser, som forbyder, at distributører og andre erhvervsdrivende udnytter den prestige, der er forbundet med oprindelsesbetegnelsen, ved at de kobler deres navne samme med betegnelsen. Det forbydes imidlertid ikke, at disse navne optræder i forbindelse med mærkningen.

Der er desuden foretaget visse redaktionelle og sproglige forbedringer af varespecifikationen.

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»CARNE MARINHOA«

EF-Nr.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

BGB ( ) BOB ( X )

1.   Navn:

»Carne Marinhoa«

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Portugal

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produktets art:

Kategori 1.1:

Kød (og slagtebiprodukter), fersk

3.2.   Beskrivelse af det produkt, der er angivet i pkt. 1:

Meget mørt og saftigt kød hidrørende fra kvæg af racen Marinhoa, som er meget kraftige dyr med en lang mule. Carne Marinhoa's farve går fra bleg lyserød hos kalvene til mørkerød hos de voksne dyr; kødet er fast og let fugtigt, hvilket er et tegn på saftighed. Fedtets farve går fra hvidt til gulligt alt efter dyrenes alder. Der afsættes følgende produkter:

Kalv — slagtekroppe eller stykker hidrørende fra dyr, der slagtes inden de er 8 år gamle; slagtekroppene vejer mellem 70 og 180 kg

Stud — slagtekroppe eller stykker hidrørende fra dyr, der slagtes, når de er mellem 8 og 12 måneder gamle; slagtekroppene vejer op til 240 kg

Ungkvæg — slagtekroppe eller stykker hidrørende fra handyr eller hundyr, der slagtes, når de er mellem 12 og 30 måneder; slagtekroppene vejer over 180 kg

Ko — slagtekroppe eller stykker hidrørende fra hundyr, der er mere end 30 måneder gamle; slagtekroppene vejer over 220 kg

Tyr — slagtekroppe eller stykker hidrørende fra handyr, der er mere end 30 måneder gamle; slagtekroppene vejer over 220 kg.

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter):

N/A

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

Der anvendes i forbindelse med opdrættet af marinhoa-kvæget i det pågældende geografiske område traditionel opfodring, som især omfatter græsning på de græsgange, der er så mange af i dette område.

Når de er på stald og alt efter årstiden fodres dyrene med rajgræs, majs (majsblade), kornstrå og hø fra de pågældende bedrifter eller andre bedrifter beliggende i området.

Det er også almindeligt at fodre dyrene med fodermel, der er fremstillet i de pågældende bedrifter, og hvis hovedbestanddel er majs, ris og andre korntyper samt andet plantefoder hidrørende fra bedriften.

3.5.   Specifikke produktionstrin, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

De dyr, der anvendes i forbindelse med produktionen af Carne Marinhoa, skal være født, opvokset og slagtet i det afgrænsede geografiske område; alle dyrene skal være opført i bogen over fødsler, og forældrene skal være registreret i stambogen for Raça Marinhoa.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.:

3.7.   Specifikke mærkningsregler:

Uanset hvordan kødet præsenteres ved salg, skal det være ledsaget af den obligatoriske mærkning Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida, overensstemmelsesmærket, som ikke må kunne beskadiges eller fjernes, samt logoet for Carne Marinhoa.

Image

Salgsbetegnelsen Carne Marinhoa DOP kan ikke suppleres med andre ord eller angivelser, herunder mærker for distributører eller andre, selv om sidstnævnte kan optræde på etiketten.

4.   Afgrænsning af det geografiske område:

Det geografiske område for fødsel, opdræt og slagtning af de dyr, som Carne Marinhoa stammer fra, er følgende: kommunerne Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure e Vagos samt landkommunerne Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta og Palmaz i kommunen Oliveira de Azeméis.

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

Det afgrænsede geografiske område, som omfatter afvandingsområderne for floderne Vouga, Águeda og Antuã, er et af de mest frugtbare områder i Portugal. Marinha-området er præget af temmelig våde jorder med højtliggende grundvand, som er meget frodige og meget velegnede til foderformål. På de mindre våde arealer dyrkes der hovedsageligt korn, navnlig majs. Disse jorders egenskaber gør, at det er svært at anvende maskiner på dem, hvorfor det oprindeligt var nødvendigt at anvende højt kvæg, der var i stand til at arbejde på meget tunge jorder, og som kunne holdes med både arbejde og kødproduktion for øje.

De lokale betingelser gør det muligt for dyrene at græsse frit på små jordparceller, eller de fodres med foderplanter og korn.

5.2.   Produktets egenart:

Marinhoa-kvæget, som er perfekt tilpasset regionen, blev oprindeligt holdt med henblik på både arbejde og kødproduktion. Nu om stunder anvendes kvæget ikke længere som arbejdsdyr, men de traditionelle afgrøder og det traditionelle foder er det samme. Udviklingen af racen har derfor taget sigte på at forbedre dens egenskaber som kødkvæg.

Marinhoa-racen har en kropsbygning og egenskaber, som passer godt sammen med de tunge jorder i regionen og den type landbrug, der er tilpasset disse omstændigheder.

De slagtekroppe, der produceres inden for disse rammer, er relativt store. Kødet hidrørende fra opskæring af disse slagtekroppe har en farve, der går fra blegt lyserødt hos kalvene til mørkerødt hos de voksne dyr; kødet er fast og let fugtigt. Fedtets farve går fra hvidt til gulligt alt efter dyrenes alder.

Dette kød er meget saftigt og velsmagende.

5.3.   Sammenhæng mellem det geografiske område og kvaliteten eller produktets egenskaber (for BOB), eller en specifik kvalitet, ry eller en anden egenskab ved produktet (for BGB):

Jordbundsforholdene og de klimatiske forhold i produktionsområdet sammenholdt med racens karakteristika og det naturlige foder er bestemmende for, at der er tale om mellemstore til store dyr med slagtekroppe, som i visse tilfælde er tunge i forhold til slagtningstidspunktet. Kødet har kun et ringe fedtindhold og en ringe fedtdækning, det har særlige sensoriske egenskaber og er meget saftigt og mørt; smagen er kraftig, konsistensen er fast, kødet er behageligt at tygge. Aromaen og smagen, som er et resultat af det omgivende miljø og adgangen til græsning eller naturligt foder, når dyrene er på stald, er karakteristiske, ikke for stærke.

Henvisning til offentliggørelsen af specifikationen:

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.