ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2011.377.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 377

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
23. december 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Rådet

2011/C 377/01

Rådets resolution af 6. december 2011Retningslinjer vedrørende merværdien af og fordelene ved rummet for de europæiske borgeres sikkerhed

1

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2011/C 377/02

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

5

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 377/03

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

8

2011/C 377/04

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 2 )

13

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2011/C 377/05

Bekendtgørelse til de personer, grupper og enheder, der er optaget på den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (jf. bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 1375/2011)

17

 

Europa-Kommissionen

2011/C 377/06

Euroens vekselkurs

19

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

 

(2)   EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I.

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

Rådet

23.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 377/1


RÅDETS RESOLUTION

af 6. december 2011

»Retningslinjer vedrørende merværdien af og fordelene ved rummet for de europæiske borgeres sikkerhed«

2011/C 377/01

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM HENVISER TIL

1.

resolutionen »Globale udfordringer: fuld udnyttelse af de europæiske rumsystemer«, der blev vedtaget på det syvende møde i Rumrådet den 25. november 2010,

2.

EU-Rådets konklusioner af 31. maj 2011 om en rumstrategi for Den Europæiske Union til gavn for borgerne og meddelelsen fra Europa-Kommissionen om en EU-rumstrategi til gavn for borgerne, der blev vedtaget den 4. april 2011,

3.

resolutionen af 26. november 2008 fra ESA-Rådet på ministerplan om rummets rolle i forbindelse med opfyldelsen af Europas overordnede mål,

4.

meddelelsen fra Europa-Kommissionen om Europa 2020 — En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst — der blev vedtaget den 3. marts 2010 (1),

5.

rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab — der er blevet afløst af Den Europæiske Union — og Den Europæiske Rumorganisation (»rammeaftalen«), der trådte i kraft den 28. maj 2004, og det stadig større samarbejde mellem de to parter,

6.

SOM ERKENDER, at EU's kompetence på rumområdet, der er blevet indført med ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, styrker den politiske dimension af rummet i Europa (2),

7.

SOM FREMHÆVER den rolle, som rumsystemer spiller i forbindelse med at levere oplysninger og praktiske værktøjer til udviklingen og gennemførelsen af europæiske politikker på områderne miljø, klimaændringer, humanitær bistand, civilbeskyttelse og krisestyring for at sikre bedre beskyttelse af mennesker, ejendom, miljø og kulturarv i tilfælde af store naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer,

8.

SOM UNDERSTREGER, at rumaktiver kan bidrage betydeligt til målene for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), og i den forbindelse NOTERER SIG undertegnelsen af en administrativ ordning mellem EDA og ESA den 20. juni 2011 (3),

9.

SOM ANERKENDER, at fuldførelsen og udnyttelsen af de globale navigationssystemer Galileo og Egnos og den globale miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) vil give beslutningstagere og andre brugere avancerede og pålidelige værktøjer, der er målrettet til at opfylde kravene om de europæiske og ikkeeuropæiske borgeres sikkerhed og tryghed, bl.a. gennem interoperabilitet og integreret brug af rumapplikationer til krisestyring, civilbeskyttelse og humanitær bistand,

10.

SOM SER MED TILFREDSHED PÅ opsendelsen af de første to Galileosatellitter i forbindelse med den første Sojusopsendelse fra rumcentret i Guyana, den europæiske rumhavn, der repræsenterer et vigtigt nyt skridt i Europas rumaktiviteter,

11.

SOM MINDER OM, at ruminfrastruktur, der er afgørende af ovennævnte grunde, skal beskyttes mod både naturbetingede risici, herunder potentielle virkninger af solstorme, og -risici som følge af menneskelige aktiviteter (f.eks. rumaffald),

12.

SOM NOTERER SIG Kommissionens meddelelse »Et budget for Europa 2020« (4), der indeholder forslag til EU's flerårige finansielle ramme 2014-2020 (FFR),

13.

SOM ANERKENDER, at nærværende retningslinjer fra Rumrådet ikke foregriber afgørelserne om den næste FFR,

I.   Rum for sikkerhed og bæredygtig udvikling

14.

MINDER OM, at GMES og Galileo/Egnos er Den Europæiske Unions flagskibsprogrammer under Europa-Kommissionens ansvar og forvaltning, og at GMES også bygger på et partnerskab med ESA og dens medlemsstater med inddragelse af andre relevante europæiske organer; BEKRÆFTER PÅ NY, at det er en prioritet for EU at sikre udviklingen og udnyttelsen af bæredygtige GMES-tjenester og -infrastrukturer på mellemlang og lang sigt; OPFORDRER INDTRÆNGENDE Kommissionen TIL at gøre den nødvendige og rettidige indsats for at sikre programmets videreførelse og forsikre GMES-brugere og -interessenter om sit engagement i GMES-programmet,

15.

ERKENDER, at GMES spiller en vigtig rolle for at sikre Europas uafhængige adgang til centrale strategiske oplysninger, der støtter mange traktatfæstede EU-politikker som f.eks. landbrug, miljø, transport, energi, sundhed, civilbeskyttelse, humanitær bistand og sikkerhed, og UNDERSTREGER derfor behovet for at sikre, at infrastruktur og tjenester er kontinuerlige og tilgængelige efter 2013,

16.

BEMÆRKER, at klimaændringerne har alvorlige følger for både samfund og økonomi såvel som for naturlige og forvaltede økosystemer, ERKENDER, at GMES er et vigtigt europæisk bidrag til den globale indsats for at forstå klimaændringer og for både at kontrollere og modvirke deres virkninger, og UNDERSTREGER, at realiseringen af en decideret GMES-klimatjeneste bør supplere og interagere med andre eksisterende tjenester og aktiviteter for at imødegå denne udfordring,

17.

SER MED TILFREDSHED PÅ den effektive levering af satellitbaserede oplysninger inden for GMES-programmets rammer for at støtte kriseoperationer under de seneste katastrofer verden over; MENER, at GMES har en vigtig rolle at spille som rygraden i en forbedret europæisk katastrofeberedskabskapacitet i synergi med eksisterende mekanismer, og OPFORDRER Europa-Kommissionen til yderligere at forbedre adgangen til relevante data og oplysninger leveret af nationale programmer i krisesituationer,

18.

SER MED TILFREDSHED PÅ de resultater, Europa-Kommissionen har opnået med udviklingen af præoperationelle kapaciteter for GMES-sikkerhedstjenester, og ANBEFALER, at Europa-Kommissionen i snævert samarbejde med EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaterne og relevante EU-agenturer såsom Frontex, EUSC og EMSA færdigudformer definitionen af og fremskynder overgangen til fuldt operationelle GMES-sikkerhedstjenester til støtte for EU's optræden udadtil og grænse- og havovervågning baseret på brugernes krav,

19.

OPFORDRER Europa-Kommissionen TIL i tæt samråd med alle relevante interessenter at foreslå en organisatorisk ramme, herunder styring, og oprettelsen af de planlagte operationelle tjenester; OPFORDRER navnlig INDTRÆNGENDE Europa-Kommissionen TIL i samråd med alle relevante interessenter at fuldføre fastlæggelsen af en passende datapolitik for GMES på grundlag af fuld og åben adgang til information produceret af GMES-tjenesterne og data indsamlet gennem GMES-infrastrukturen, med forbehold af en relevant international aftale, sikkerhedsrestriktioner og licensbetingelser, herunder registrering og godkendelse af brugerlicenser, som maksimerer anvendelsen af GMES og er baseret på en tilgang med en passende balance mellem gratis adgang til visse offentlige data og tjenester og behovet for at styrke markederne for jordobservation i Europa og væksten i eksisterende og nye europæiske virksomheder, der leverer data og datatjenester, samt styring af sikkerheden i forbindelse med GMES-komponenter og -information,

20.

FINDER spørgsmålet om ejerskab til GMES-ruminfrastrukturen af central betydning for GMES' fremtid og OPFORDRER Europa-Kommissionen og ESA TIL at fuldføre vurderingen af dette spørgsmål hurtigst muligt,

21.

BEMÆRKER Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om reglerne for adgang til den statsregulerede tjeneste, der leveres af det globale satellitbaserede navigationssystem etableret under Galileoprogrammet (5), og OPFORDRER Europa-Kommissionen TIL med støtte fra EU-Udenrigstjenesten og i tæt samarbejde med medlemsstaterne og tilknyttede brugersamfund at fastlægge hensigtsmæssige foranstaltninger til at sikre en gnidningsløs indførelse af den statsregulerede tjeneste og tilknyttede systemer under fuldt hensyn til den nationale infrastruktur, da dette vil forbedre EU's krisestyringskapaciteter,

22.

ERKENDER, at satellitkommunikation udgør en central kapacitet i enhver krisereaktions- og krisestyringsoperation og en yderst vigtig og knap ressource, navnlig når jordbaserede infrastrukturer er beskadigede eller ødelagte, og ANBEFALER Europa-Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne med støtte fra EDA at arbejde hen imod en sikker og garanteret adgang til kommerciel og statslig satellitkommunikation til brug for krisereaktions- og krisestyringsaktører,

23.

UNDERSTREGER, at effektiv styring af krisesituationer kræver mobilisering af passende ressourcer samt passende oplysninger for at bruge dem optimalt og derfor kræver integration af forskellige rum- og jordbaserede applikationer til at støtte koordineringen af aktiviteter udført af forskellige aktører, der er inddraget i civilbeskyttelse og humanitære operationer,

24.

OPFORDRER under hensyn til ovenstående Europa-Kommissionen TIL med støtte fra EU-Udenrigstjenesten, ESA og medlemsstaterne, alt efter omstændighederne, og med støtte fra EDA

at højne bevidstheden om potentielle kapaciteter til at integrere rumapplikationer i passende systemer blandt potentielle brugere

at sikre optimal anvendelse af rumløsninger inden for rammerne af den europæiske koordinationsmekanisme på civilbeskyttelsesområdet

at udarbejde løsninger, der fører til interoperabilitet mellem rumrelaterede tekniske systemer og en sammenhængende ramme af operationelle procedurer med henblik på anvendelse af rumbaserede applikationer til krisestyring

endvidere at undersøge mulighederne for miniaturisering ved at anvende små (mikro-, nano- og pico-) satellitter til at opnå omkostningsreduktioner,

II.   Rummets sikkerhed og bæredygtighed

25.

BEMÆRKER, at der findes alvorlige trusler mod rumaktiverne og de dertil knyttede jordbaserede infrastrukturer, som kan omfatte kollisionsrisikoen og betydningen af vejrforholdene i rummet; ERKENDER vigtigheden af at beskytte sådanne rumaktiver og -tjenester, der er afgørende for Europas økonomi og politikker, og ANERKENDER behovet for en effektiv kapacitet vedrørende kendskab til situationen i rummet (SSA) som en aktivitet på europæisk niveau, bl.a. for at øge beskyttelsen af europæiske rumaktiver og fremtidige opsendelser mod rumaffald og andre genstande i rummet samt mod rumvejrsfænomener; Den Europæiske Union bør med henblik herpå gøre videst mulig brug af de aktiver, kompetencer og færdigheder, der allerede findes eller udvikles i medlemsstaterne, på europæisk plan og i givet fald på internationalt plan,

26.

ANERKENDER det vigtige bidrag fra ESA's forberedelsesprogram for SSA; OPFORDRER i anerkendelse af et sådant systems dobbelte anvendelse og under hensyntagen til dets særlige sikkerhedsdimension Europa-Kommissionen TIL i samarbejde med den højtstående repræsentant og i tæt samarbejde med ESA og de medlemsstater, der ejer sådanne aktiver og har kapacitet, og i samråd med alle involverede aktører at forelægge forslag til, hvordan man fuldt ud kan udnytte og basere sig på disse aktiver og denne kapacitet med henblik på udvikling af en kapacitet vedrørende kendskab til situationen i rummet (SSA) som en aktivitet på europæisk niveau og i den forbindelse udforme en passende styrings- og datapolitik, der tager hensyn til SSA-dataenes høje følsomhed,

27.

BEMÆRKER, at den fremtidige operationelle kapacitet på europæisk plan på SSA-området bør dække tre segmenter: overvågning og sporing af objekter i kredsløb, forudsigelse og overvågning af vejrfænomener i rummet og deres virkninger, navnlig på vigtig infrastruktur, og overvågning af objekter nær jorden inden for definitionen af en SSA-kapacitet, der bygger på den godkendte samling (6) af civile og militære SSA-brugerkrav,

28.

ANERKENDER, at beskyttelsen af rumaktiver vil kræve fortsatte forskningsaktiviteter på områder som vejreffekt i rummet, objekter nær jorden og sporing af affald og forudsigelse, modvirkning og bortskaffelse, og OPFORDRER Europa-Kommissionen, ESA og medlemsstaterne TIL at evaluere passende aktioner for på passende vis at tackle disse spørgsmål,

29.

ANERKENDER behovet for at skabe større sikkerhed, tryghed og bæredygtighed i forbindelse med alle aktiviteter i det ydre rum; UNDERSTREGER i denne forbindelse betydningen af at fortsætte drøftelserne på multilateralt plan om udkastet til en international adfærdskodeks for aktiviteterne i det ydre rum med henblik på at sikre, at det størst mulige antal stater tilslutter sig kodeksen; MENER desuden, at en bredere adgang til passende og pålidelige oplysninger om rumaktiviteter vil udgøre en tillidsskabende foranstaltning, der giver et grundlag for øget tillid med hensyn til fredelig brug af det ydre rum,

30.

MENER, at industripolitikken for rummet bør tage hensyn til rumsektorens særlige karakter og alle medlemsstaternes interesse i at investere i rumaktiver og sigte mod følgende fælles mål: støtte den europæiske kapacitet til at udtænke, udvikle, iværksætte, drive og udnytte rumsystemer, styrke den europæiske industris konkurrenceevne på både hjemme- og eksportmarkederne og fremme konkurrence og en afbalanceret udvikling og inddragelse af kapaciteter i Europa, UNDERSTREGER behovet for at undersøge, hvorvidt passende foranstaltninger kan være nødvendige på europæisk og internationalt plan for at garantere rumaktiviteternes bæredygtighed og økonomiske udvikling, herunder aktiviteter i den europæiske kommercielle sektor,

31.

ERINDRER i forbindelse med rumaktiviteternes bæredygtighed OM (7) sin opfordring til alle europæiske institutionelle aktører om, at de, for at bevare en uafhængig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet på økonomisk overkommelige vilkår, som en høj prioritet overvejer brugen af løfteraketter udviklet i Europa og undersøger spørgsmål vedrørende deres eventuelle deltagelse i udnyttelsesaktiviteter med relation til løfteraketter,

III.   Udforskning

32.

MINDER OM drøftelserne på politisk plan blandt europæiske og internationale partnere på tredje konference om udforskning og første møde i den internationale platform på højt niveau om udforskning den 10. november 2011 i Lucca (Italien) og erklæringen derfra, der erkender nytten af en fortsat og struktureret politikdialog på højt plan om fremtidig udforskning af rummet, som kan hjælpe med at indkredse potentielle områder for internationalt samarbejde; HILSER tilbuddet fra USA om at være vært for næste dialog VELKOMMEN,

33.

ANERKENDER potentialet i robotteknisk og menneskelig udforskning i lavt kredsløb om jorden og videre med støtte fra en international politikdialog på højt plan på regeringsniveau, for at skabe samfundsmæssigt, intellektuelt og økonomisk fremskridt og fordele for borgerne. Disse omfatter oprettelsen af globale partnerskaber ved at dele krævende og fredelige mål, tilskynde til videnskabeligt fremskridt, stimulere fremtidige opdagelser, tackle globale udfordringer i rummet og på jorden gennem brug af innovativ teknologi, inspirere samfundet og navnlig de yngre generationer gennem kollektive og individuelle bestræbelser og fremme økonomisk ekspansion og nye erhvervsmuligheder,

34.

OPFORDRER Europa-Kommissionen, ESA og medlemsstaterne TIL at fortsætte drøftelserne på europæisk plan og med internationale partnere med henblik på at fastlægge en strategi efter 2020, herunder den europæiske deltagelse deri, som led i forberedelsen af det næste dialogmøde, der skal tage hensyn til europæiske forhåbninger, prioriteringer og ressourcer.


(1)  Dok. 7110/10.

(2)  Navnlig artikel 4 og 189.

(3)  Dok. 10085/11.

(4)  Dok. 12475/11.

(5)  EUT L 287 af 4.11.2011, s. 1.

(6)  Dok. 15715/11.

(7)  16864/10.


UDTALELSER

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

23.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 377/5


Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

2011/C 377/02

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16,

under henvisning til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 7 og 8,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2), særlig artikel 28, stk. 2, —

VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE:

1.   INDLEDNING

1.

Den 31. marts 2011 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (i det følgende benævnt »forslaget«).

1.1.   Høring af den tilsynsførende

2.

Kommissionen fremsendte forslaget til den tilsynsførende den 31. marts 2011. Den tilsynsførende opfatter denne henvendelse som en anmodning om at rådgive Fællesskabets institutioner og organer i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (i det følgende benævnt »forordning (EF) nr. 45/2001«). Tidligere (3), inden forslaget blev vedtaget, gav Kommissionen den tilsynsførende mulighed for at fremsætte uformelle bemærkninger. Den tilsynsførende glæder sig over åbenheden i processen, som har bidraget til at forbedre teksten, hvad angår databeskyttelsen i en tidlig fase. Nogle af disse bemærkninger er blevet indarbejdet i forslaget. Den tilsynsførende hilser henvisningen til den igangværende høring i præamblen til forslaget velkommen.

1.2.   Generelle baggrundsoplysninger

3.

Ifølge forslaget er ansvarlig långivning defineret ved, at kreditgivere og kreditformidlere drager omsorg for at udlåne beløb, som forbrugerne har råd til, og som opfylder deres behov under de givne omstændigheder. Princippet om ansvarlig långivning indebærer, at forbrugerne skal afgive relevante, fuldstændige og nøjagtige oplysninger om deres økonomiske situation, og at de tilskyndes til at træffe beslutninger på et velinformeret og bæredygtigt grundlag.

4.

I forslaget nævnes en række faktorer, der ligger til grund for beslutningen om at yde et bestemt realkreditlån, låntagers valg af realkreditprodukt og låntagers evne til at tilbagebetale lånet. Der er bl.a. tale om det økonomiske klima, asymmetriske oplysninger og interessekonflikter, mangelfuld og inkonsekvent lovgivning samt andre faktorer såsom låntagers kendskab til det finansielle område samt finansieringsstrukturer på realkreditområdet. Ifølge forslaget lå visse markedsaktørers uansvarlige adfærd til grund for finanskrisen, og derfor er målet med dette lovgivningsinitiativ at undgå uansvarlig långivning og låntagning, så finanskrisen ikke gentages.

5.

Forslaget indeholder derfor krav til finansielt tilsyn med og overvågning af långivere og låntageres rettigheder og pligter med henblik på at skabe en klar juridisk ramme, der kan sikre, at EU's realkreditmarked undgår de ødelæggende virkninger, man oplevede under finanskrisen.

1.3.   Forholdet til EU's databeskyttelsesordning

6.

Forslaget indeholder et mindre antal aktiviteter, der er relevante i forhold til EU's databeskyttelsesordning. Disse vedrører hovedsagelig kreditgiveres og kreditformidleres søgning i den såkaldte »kreditdatabase« med henblik på at vurdere forbrugernes kreditværdighed og forbrugernes mulighed for at overdrage oplysninger til kreditgivere og kreditformidlere.

7.

Den tilsynsførende konstaterer med tilfredshed, at man har medtaget vigtige henvisninger til de relevante databeskyttelsesregler i forslagets nuværende tekst. Men den tilsynsførende ønsker dog at påpege behovet for en række præciseringer. På den ene side bør man ikke med dette forslag indføre for detaljerede bestemmelser vedrørende overholdelsen af databeskyttelsesprincipperne, som sikres, idet de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF finder anvendelse på alle databehandlingsoperationer. På den anden siden foreslår den tilsynsførende en række forbedringer af teksten med henblik på at præcisere dens indhold og undgå, at kriterierne for adgangsrettighederne til kreditdatabasen fastsættes i delegerede retsakter.

2.   ANALYSE AF FORSLAGET

2.1.   Henvisning til direktiv 95/46/EF og pligten til at vurdere en forbrugers kreditværdighed

Betragtning 30

8.

Den tilsynsførende bemærker med tilfredshed, at forslaget indeholder en henvisning til direktiv 95/46/EF i præamplen til direktivets tekst. I betragtning 30 indføres princippet om anvendelse af direktiv 95/46/EF ved databehandlingsaktiviteter, der udføres i forbindelse med vurderingen af forbrugeres kreditværdighed.

9.

Men for at afspejle det forhold, at alle databehandlingsaktiviteter skal udføres i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne, og at de forskellige nationale love til gennemførelse af et sådant direktiv er den korrekte reference, kan forslaget indeholde en generel artikel som den følgende: »Enhver behandling af personoplysninger i henhold til dette direktiv skal ske i overensstemmelse med de relevante love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF«. Ved at indføre en sådan artikel kan de specifikke henvisninger til direktivet i artikel 15, stk. 3, og artikel 16, stk. 4, fjernes.

Artikel 14

10.

I forslagets artikel 14 indføres en forpligtelse til, at kreditgiverne skal foretage en grundig vurdering af forbrugerens kreditværdighed. Denne vurdering skal ske ud fra bestemte kriterier som f.eks. forbrugerens indtægt, opsparing og andre finansielle forpligtelser. Denne pligt kan få betydelige konsekvenser for privatlivets fred for personer, der fremsætter en kreditanmodning, idet arten og omfanget af de oplysninger, som kreditgiveren har adgang til, potentielt er meget omfattende. Derfor glæder den tilsynsførende sig over, at man i teksten indfører en begrænsning på kreditgiverens søgning til kun at omfatte de »nødvendige oplysninger«, som kreditgiveren har fået. I artiklen indføres der en generel bestemmelse om, at disse oplysninger kun kan fås fra »relevante interne eller eksterne kilder«. Den tilsynsførende glæder sig over den udtrykkelige henvisning til kravene om nødvendighed og proportionalitet som fastlagt i artikel 6 i direktiv 95/46/EF, men foreslår, at man så vidt muligt medtager mere specifikke angivelser af, fra hvilke kilder oplysningerne kan fås.

2.2.   Søgning i kreditdatabasen

11.

Kreditdatabasen nævnes første gang i betragtning 27, hvor den fremhæves som et nyttigt element i forbindelse med vurderingen af kreditværdigheden og i løbet af lånets løbetid. Det fastslås endvidere i betragtningen, at forbrugerne i henhold til direktiv 95/46/EF bør underrettes om søgningen i databasen og have ret til at få adgang til, foretage berigtigelse af, blokere eller slette oplysningerne i databasen. I artikel 14 indføres der specifikke forpligtelser for kreditgiveren vedrørende et eventuelt afslag på kreditanmodningen, navnlig når dette gives efter søgning i »kreditdatabasen«.

12.

Artikel 16 indeholder mere generelle bestemmelser vedrørende kriterierne for adgang til databaser. Artikel 16 er meget bredt formuleret (»Hver medlemsstat sikrer en ikke-diskriminerende adgang for alle kreditgivere til de databaser, som anvendes i den pågældende medlemsstat i forbindelse med vurderingen af […] kreditværdighed og tilsyn med forbrugernes overholdelse af kreditforpligtelserne […]«). Det specificeres ikke nærmere i teksten, hvorvidt databaserne skal være udformet specifikt med henblik på sådanne kontroller af kreditværdighed, hvem der er ansvarlig for databasen, hvilke typer oplysninger databasen kan indeholde, hvad »tilsynet« med forbrugernes overholdelse indebærer osv. Den tilsynsførende har forståelse for, at kreditdatabaser har forskellige strukturer og er oprettet under forskellige juridiske rammer i de forskellige medlemsstater, og at en fuldstændig harmonisering af ovennævnte kriterier ligger uden for direktivets anvendelsesområde. Formålet med forslaget vil imidlertid være at indføre harmoniserede betingelser for adgangen til databasen, så en kreditgiver i Belgien f.eks. kan få adgang til en italiensk forbrugers kredithistorie (selv om de belgiske og italienske databaser måske er forskellige) på de samme betingelser som italienske kreditgivere, hvis forbrugeren ansøger om et realkreditlån i Belgien. De nærmere kriterier for harmoniseret adgang fastlægges i delegerede retsakter fra Kommissionen (jf. artikel 16, stk. 2). Den tilsynsførende bemærker ligeledes henvisningen til direktiv 95/46/EF i artikel 16, stk. 4 (4).

13.

Den tilsynsførende har allerede givet udtryk for det synspunkt, at foranstaltninger med betydelige konsekvenser for borgernes privatliv ikke bør gennemføres via delegerede retsakter. De nærmere bestemmelser kan naturligvis fastsættes i denne type lovgivning. Men de vigtigste konsekvenser for borgerne bør imidlertid fastlægges klart og tydeligt og aftales gennem den lovgivning, der vedtages i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure. Set ud fra et databeskyttelsesperspektiv er den tilsynsførende særligt bekymret over det tilsyneladende modsætningsforhold mellem, at (et endnu ikke fastlagt antal) kreditgivere får generel mulighed for at søge i databasen i henhold til artikel 16, og den »lette« forpligtelse, der kun er medtaget i betragtning 27, om, at »forbrugerne [bør] underrettes […] om søgningen i kreditdatabasen« og »bør have ret til at få adgang til de oplysninger […] for […] at foretage berigtigelse af, slette eller blokere personoplysninger om dem«. Efter den tilsynsførendes mening hænger de konkrete muligheder for at håndhæve den registreredes rettigheder i henhold til direktiv 95/46/EF sammen med muligheden for at identificere de mulige modtagere af personoplysningerne i kreditdatabasen. Effektiviteten af henvisningen til rettighederne i henhold til direktiv 95/46/EF kan derfor blive neutraliseret, fordi den registrerede ikke har mulighed for klart og på forhånd at identificere de fysiske eller juridiske personer, der har adgang til databasen.

14.

Den tilsynsførende foreslår derfor en række ændringer af direktivets tekst med henblik på at afhjælpe nogle af ovennævnte mangler. Enhver (5) adgang til databasen bør ske på følgende betingelser, som bør indsættes i teksten til artikel 16: i) definition af kriterierne for, hvornår kreditgivere eller kreditformidlere kan få adgang til databasen, og navnlig en præcisering af, hvorvidt kun kreditgivere eller kreditformidlere, der har indgået en kontrakt med en forbruger, eller som forbrugeren anmoder om at tage skridt til at indgå en kontrakt med ham (6), kan få adgang til vedkommendes oplysninger, ii) pligt til på forhånd at meddele forbrugeren, at en bestemt kreditgiver eller kreditformidler har til hensigt at søge adgang til vedkommendes personoplysninger i databasen, iii) pligt til samtidig at underrette forbrugeren om dennes ret til at få adgang til, foretage berigtigelse af, blokere eller slette oplysningerne i databasen, jf. principperne i direktiv 95/46/EF.

15.

Som følge af indsættelsen af disse generelle kriterier og forpligtelser i teksten kan den specifikke bestemmelse i artikel 14, stk. 2, litra c), og betragtning 29 vedrørende forpligtelsen til at oplyse forbrugeren om søgningen i databasen i tilfælde af et afslag på en kreditanmodning fjernes fra teksten.

3.   KONKLUSION

16.

Den tilsynsførende glæder sig over forslagets specifikke henvisning til direktiv 95/46/EF. Men man foreslår nogle mindre ændringer af teksten for at præcisere, at databeskyttelsesprincipperne skal gælde for de behandlingsoperationer, som forslaget indeholder. Dette gælder især følgende:

Med henblik bedre at afspejle det forhold, at den nationale gennemførelseslovgivning for direktiv 95/46/EF er den korrekte referenceramme, og understrege, at enhver behandling af personoplysninger skal ske i henhold til denne gennemførelseslovgivning, foreslår den tilsynsførende, at der indsættes en ny artikel med en specifik ordlyd, der udtrykker dette. Dette vil også gøre det muligt at fjerne andre henvisninger til direktiv 95/46/EF fra forslagets tekst.

Forslagets tekst kan indeholde en mere detaljeret specifikation af de kilder, hvorfra man kan få oplysninger om forbrugerens kreditværdighed.

Forslagets tekst bør indeholde en definition af kriterierne for muligheden for at søge i databasen og forpligtelsen til at underrette de registrerede om deres rettigheder forud for søgningen i databasen og derved sikre, at de registrerede får konkrete og effektive muligheder for at udøve deres rettigheder.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Assisterende europæisk tilsynsførende for databeskyttelse


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31 (i det følgende benævnt »direktiv 95/46/EF«).

(2)  EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(3)  I december 2010.

(4)  Artiklen »berører ikke anvendelsen af […] direktiv 95/46/EF«. Se dog punkt 9, hvor der foreslås en ændring af denne artikel.

(5)  Denne term anvendes i betydningen »enhver godkendt kreditgivers adgang på et hvilket som helst tidspunkt«.

(6)  Jf. artikel 7, litra b), i direktiv 95/46/EF.


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

23.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 377/8


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2011/C 377/03

Godkendelsesdato

6.7.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 261/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Mecklenburg-Vorpommern

Titel (og/eller modtagerens navn)

Liebherr MCCtec Rostock GmbH

Retsgrundlag

Investitionszulagengesetz 2007 vom 23. Februar 2007, Investitionszulagengesetz 2010 vom 7. Dezember 2008, 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom 12. April 2007

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling, beskæftigelse

Støtteform

Direkte støtte, skattefradrag

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 22,33 mio. EUR

Støtteintensitet

17,21 %

Varighed

2010-2015

Økonomisk sektor

Fremstillingsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstr. 213

19061 Schwerin

DEUTSCHLAND

Finanzamt Ribnitz-Damgarten

Postfach 1061

18301 Ribnitz-Damgarten

DEUTSCHLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

22.8.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.32037 (10/N)

Medlemsstat

Sverige

Region

Västra Götalands län

Titel (og/eller modtagerens navn)

Broadband development in Västra Götaland

Retsgrundlag

Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och Kommunallagen (1991:900).

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 350 mio. SEK

Støtteintensitet

Varighed

Indtil 2014

Økonomisk sektor

Post og telekommunikation

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Västra Götalandsregionen

Box 1091

SE-405 23 Göteborg

SVERIGE

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

8.11.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33076 (11/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Pais Vasco

Titel (og/eller modtagerens navn)

Régimen de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual en el País Vasco

Retsgrundlag

Orden de 25 de mayo de 2011, de la Consejera de Cultura de País Vasco, por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual.

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen, sektorudvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Forventet årligt støtteydelse 3,02 mio. EUR

 

Samlet forventet støtteydelse 3,02 mio. EUR

Støtteintensitet

50 %

Varighed

1.4.2011-31.3.2012

Økonomisk sektor

Massemedier

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Dirección de Promoción de la Cultura

Departamento de Cultura

Gobierno Vasco

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

8.11.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33077 (11/N)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

North East

Titel (og/eller modtagerens navn)

Northumberland Uplands Rural Community Broadband

Retsgrundlag

Local Government Act 2003

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Sektorudvikling, regionaludvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Forventet årligt støtteydelse 0,5 mio. GBP

 

Samlet forventet støtteydelse 0,5 mio. GBP

Støtteintensitet

70 %

Varighed

1.11.2011-1.4.2012

Økonomisk sektor

Post og telekommunikation

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Northumberland County Council

Regeneration Programmes & Funding Team

County Hall

Morpeth

NE61 2EF

UNITED KINGDOM

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

25.7.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33221 (11/N)

Medlemsstat

Sverige

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Amendment of the State aid broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10).

Retsgrundlag

Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 453 mio. SEK

Støtteintensitet

Varighed

2010-2013

Økonomisk sektor

Post og telekommunikation

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Länsstyrelserna i respektive län, Sametinget

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

8.11.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33241 (11/N)

Medlemsstat

Cypern

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Κρατική ενίσχυση προς το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου

Retsgrundlag

Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 64.387 της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 και Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 35/2011 της 10ης Ιανουαρίου 2011

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 140,18 mio. EUR

Støtteintensitet

100 %

Varighed

2011-2024

Økonomisk sektor

Forlystelser, kultur og sport

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου — Ιφηγενίας 27 Λευκωσία

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


23.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 377/13


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I)

2011/C 377/04

Godkendelsesdato

11.11.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33043 (11/N)

Medlemsstat

Nederlandene

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) — konijnenstallen

Retsgrundlag

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31 (Wet werken aan winst, artikel I, onderdeel D en Da); Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Investeringer i landbrugsbedrifter

Støtteform

Mindskelse af skattegrundlaget,

Rammebeløb

 

Samlet budget: 0,60 EUR (mio.)

 

Årligt budget: 0,15 EUR (mio.)

Støtteintensitet

18,80 %

Varighed

Indtil 31.12.2014

Økonomisk sektor

Husdyravl

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerie van Financiën

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

NEDERLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

31.10.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33157 (11/N)

Medlemsstat

Bulgarien

Region

Bulgaria

Titel (og/eller modtagerens navn)

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

Retsgrundlag

Чл. 189б от Закона за корпоративно подоходно облагане,

Чл. 48, ал. 6—7 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Investeringer i landbrugsbedrifter

Støtteform

Skattefradrag

Rammebeløb

Samlet budget: 132,02 BGN (mio.)

Støtteintensitet

50 %

Varighed

Indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Национална агенция за приходите

бул. Княз Дондуков № 52

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

18.11.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33372 (11/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Saarland

Titel (og/eller modtagerens navn)

Förderung der Erhaltung von genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Retsgrundlag

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem jeweiligen vom Planungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beschlossenen Rahmenplan, hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen — EGR);

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO);

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) in der jeweils geltenden Fassung.

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Forpligtelser om at drive miljøvenligt landbrug

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: 0,09 EUR (mio.)

Støtteintensitet

90 %

Varighed

Indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

18.11.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33429 (11/N)

Medlemsstat

Rumænien

Region

România

Titel (og/eller modtagerens navn)

Acordarea unui ajutor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

Retsgrundlag

Proiect de Hotărâre de Guvern privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului;

Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010.

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Plantesygdomme

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet budget: 27,30 RON (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

Indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Bd. Carol I nr. 24, sector 3

București

ROMÂNIA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

21.11.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33800 (11/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Aides aux groupements de producteurs dans les secteurs ovin et caprin

Retsgrundlag

Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Igangsætningsstøtte til producentsammenslutninger, Investeringer i landbrugsbedrifter

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Samlet budget: 20 EUR (mio.)

 

Årligt budget: 20 EUR (mio.)

Støtteintensitet

50 %

Varighed

1.1.2012-31.12.2012

Økonomisk sektor

Avl af får og geder

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Alfonso XIII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

23.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 377/17


Bekendtgørelse til de personer, grupper og enheder, der er optaget på den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme

(jf. bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 1375/2011)

2011/C 377/05

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer, grupper og enheder, der er medtaget på listen i Rådets forordning (EU) nr. 1375/2011 (1).

Rådet for Den Europæiske Union har fastslået, at begrundelsen for at optage de personer, grupper og enheder, der forekommer på ovennævnte liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (2), fortsat er gyldig. Rådet har derfor besluttet at bibeholde disse personer, grupper og enheder på listen.

Ifølge forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 indefryses alle midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der tilhører de berørte personer, grupper og enheder, og der må hverken direkte eller indirekte stilles pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til rådighed for dem.

Disse personer, grupper og enheder gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, der er anført i bilaget til forordningen, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne midler i forbindelse med essentielle behov eller specifikke betalinger i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i denne forordning. Der findes en ajourført liste over disse kompetente myndigheder på følgende websted:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

De berørte personer, grupper og enheder kan fremsende en anmodning om at få Rådets begrundelse for, at de bibeholdes på ovennævnte liste (medmindre begrundelsen allerede er blevet meddelt dem), til følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

(att.: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berørte personer, grupper og enheder kan til enhver tid fremsende en anmodning, sammen med den fornødne dokumentation, til Rådet om, at afgørelsen om at optage og bibeholde dem på ovennævnte liste tages op til fornyet overvejelse, til ovennævnte adresse. Anmodninger vil blive behandlet, når de er modtaget. I den forbindelse gøres de berørte personer, grupper og enheder opmærksom på Rådets regelmæssige revision af listen, jf. artikel 1, stk. 6, i fælles holdning 2001/931/FUSP. For at anmodninger kan behandles under den kommende revision, bør de fremsendes senest den 29. februar 2012.

Der gøres tillige opmærksom på, at de berørte personer, grupper og enheder har mulighed for at indbringe Rådets forordning for Den Europæiske Unions Ret, jf. artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EUT L 343 af 23.12.2011, s. 10.

(2)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70.


Europa-Kommissionen

23.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 377/19


Euroens vekselkurs (1)

22. december 2011

2011/C 377/06

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3047

JPY

japanske yen

101,93

DKK

danske kroner

7,4336

GBP

pund sterling

0,83250

SEK

svenske kroner

8,9952

CHF

schweiziske franc

1,2232

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,7640

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,625

HUF

ungarske forint

306,45

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6965

PLN

polske zloty

4,4352

RON

rumænske leu

4,3000

TRY

tyrkiske lira

2,4650

AUD

australske dollar

1,2878

CAD

canadiske dollar

1,3369

HKD

hongkongske dollar

10,1523

NZD

newzealandske dollar

1,6888

SGD

singaporeanske dollar

1,6884

KRW

sydkoreanske won

1 509,47

ZAR

sydafrikanske rand

10,6521

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,2705

HRK

kroatiske kuna

7,5156

IDR

indonesiske rupiah

11 820,58

MYR

malaysiske ringgit

4,1261

PHP

filippinske pesos

56,989

RUB

russiske rubler

41,0980

THB

thailandske bath

40,785

BRL

brasilianske real

2,4218

MXN

mexicanske pesos

17,9918

INR

indiske rupee

68,6660


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.