ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2011.349.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 349

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
30. november 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 349/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company) ( 1 )

1

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2011/C 349/02

Rådets afgørelse af 14. november 2011 om udnævnelse af medlemmer og efterfølgere for medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

2

 

Europa-Kommissionen

2011/C 349/03

Euroens vekselkurs

3

2011/C 349/04

Kommissionens afgørelse af 28. november 2011 om oprettelse af Den Europæiske Multistakeholderplatform for Ikt-standardisering

4

2011/C 349/05

Kommissionens afgørelse af 29. november 2011 om udnævnelse af medlemmerne af ekspertgruppen for teknisk rådgivning om skolefrugtordningen

7

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 349/06

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

9

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 349/07

Indkaldelse af forslag — EACEA/38/11 — Samarbejdsprogram på uddannelsesområdet under ICI — Samarbejde om højere uddannelse og erhvervsuddannelse mellem Den Europæiske Union og Australien samt Den Europæiske Union og Republikken Korea — Indkaldelse af forslag for 2011 til Fælles mobilitetsprojekter (JMP) samt Fællesgradprojekter (JDP)

11

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 349/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6442 — Virgin Money/Northern Rock) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

30.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 349/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 349/01

Den 8. november 2011 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32011M6388. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

30.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 349/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. november 2011

om udnævnelse af medlemmer og efterfølgere for medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

2011/C 349/02

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse, særlig artikel 4 (1),

under henvisning til indstilling indgivet til Rådet af Kommissionen for så vidt angår kategorien arbejdstagerrepræsentanter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har ved afgørelse af 14. september 2009 (2) udnævnt medlemmerne af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for perioden fra den 18. september 2009 til den 17. september 2012.

(2)

En plads som medlem af centrets bestyrelse i kategorien arbejdstagerrepræsentanter er blevet ledig, efter at Leslie MANASSEH er trådt tilbage —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Til medlem af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse udnævnes hermed for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 17. september 2012:

ARBEJDSTAGERREPRÆSENTANTER:

DET FORENEDE KONGERIGE

Iain MURRAY

TUC (UK)

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Rådets vegne

M. SAWICKI

Formand


(1)  EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.

(2)  EUT C 226 af 19.9.2009, s. 2.


Europa-Kommissionen

30.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 349/3


Euroens vekselkurs (1)

29. november 2011

2011/C 349/03

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3336

JPY

japanske yen

103,82

DKK

danske kroner

7,4377

GBP

pund sterling

0,85365

SEK

svenske kroner

9,2195

CHF

schweiziske franc

1,2282

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,8495

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,548

HUF

ungarske forint

309,08

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6980

PLN

polske zloty

4,5270

RON

rumænske leu

4,3518

TRY

tyrkiske lira

2,4692

AUD

australske dollar

1,3332

CAD

canadiske dollar

1,3717

HKD

hongkongske dollar

10,3929

NZD

newzealandske dollar

1,7519

SGD

singaporeanske dollar

1,7306

KRW

sydkoreanske won

1 523,71

ZAR

sydafrikanske rand

11,1472

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,4778

HRK

kroatiske kuna

7,5010

IDR

indonesiske rupiah

12 211,39

MYR

malaysiske ringgit

4,2255

PHP

filippinske pesos

58,174

RUB

russiske rubler

41,8100

THB

thailandske bath

41,715

BRL

brasilianske real

2,4621

MXN

mexicanske pesos

18,6147

INR

indiske rupee

69,4210


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


30.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 349/4


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. november 2011

om oprettelse af Den Europæiske Multistakeholderplatform for Ikt-standardisering

2011/C 349/04

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa 2020-strategien, som beskrevet i Kommissionens meddelelse »Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (1), skitserer en vision for den europæiske sociale markedsøkonomi i det 21. århundrede, hvor de økonomiske og sociale fordele ved et digitalt samfund udnyttes fuldt ud. Den understreger betydningen af at styrke væksten i den europæiske økonomi og samtidig opnå høj beskæftigelse, produktivitet, en økonomi med lavt CO2-udslip og social samhørighed.

(2)

Et af flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien, jf. Kommissionens meddelelse »En digital dagsorden for Europa« (2), tildeler øget fastsættelse af standarder en fremtrædende rolle inden for informations- og kommunikationsteknologien (ikt) for at sikre interoperabilitet mellem ikt-applikationer, tjenester og varer med henblik på at mindske opsplitningen af det digitale indre marked og samtidig fremme innovation og konkurrence.

(3)

Et andet flagskibsinitiativ under Europa 2020-strategien, jf. meddelelse fra Kommissionen »En integreret industripolitik for en globaliseret verden: Fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed« (3), opfordrer Europa til at udvikle et standardsystem, der lever op til forventningerne hos både markedsdeltagere og europæiske offentlige myndigheder og samtidig fremmer europæisk indflydelse uden for det indre marked i den globaliserede økonomi.

(4)

I meddelelsen fra Kommissionen med titlen »En strategisk vision for europæiske standarder: En indsats for at forbedre og fremskynde bæredygtig vækst i den europæiske økonomi inden 2020« (4), fremgår det, at Kommissionen i 2011 vil oprette og lede en multistakeholderplatform til at rådgive sig i spørgsmål vedrørende gennemførelsen af ikt-standardiseringspolitikken, herunder arbejdsprogrammet for ikt-standardisering, prioritering til støtte for lovgivning og politikker og kortlæggelse af specifikationer udviklet af verdensomspændende ikt-standardiseringsorganisationer.

(5)

Det er derfor nødvendigt at oprette en multistakeholderplatform for ikt-standardisering og fastlægge dens opgaver og struktur.

(6)

Multistakeholderplatformen bør være sammensat af repræsentanter for de nationale myndigheder i medlemsstaterne og EFTA-landene, stakeholderorganisationer, der repræsenterer industrien, små og mellemstore virksomheder, forbrugere og andre stakeholdere i civilsamfundet samt europæiske og internationale standardiseringsorganer og andre nonprofitorganisationer, der er brancheforeninger, virksomheds- eller brancheorganisationer eller andre organisationer og foreninger, der er aktive i Europa, og som inden for deres fagområder udvikler standarder på ikt-området.

(7)

Der bør fastsættes regler for platformsmedlemmernes videregivelse af oplysninger, uden at det i øvrigt påvirker Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom.

(8)

Personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Genstand

Herved oprettes Den Europæiske Multistakeholderplatform for Ikt-standardisering, herefter benævnt »platformen«.

Artikel 2

Opgaver

Platformens opgaver bliver:

a)

at rådgive Kommissionen i alle spørgsmål vedrørende europæisk ikt-standardiseringspolitik og dens effektive gennemførelse

b)

at rådgive Kommissionen om det årlige arbejdsprogram for ikt-standardisering og de prioriterede områder

c)

at indkredse potentielle kommende ikt-standardiseringsbehov til støtte for lovgivning, politikker og offentlige indkøb på EU-plan

d)

at rådgive Kommissionen om mulige standardiseringsmandater vedrørende ikt møntet på europæiske standardiseringsorganer og aktiviteter, der kunne iværksættes af andre organer i samarbejde med europæiske standardiseringsorganer

e)

at rådgive Kommissionen om, hvilke fremskridt der sker i forbindelse med ikt-standardisering og dermed forbundne aktiviteter til støtte for lovgivning og politikker

f)

at rådgive Kommissionen om tekniske specifikationer på ikt-området, der ikke er nationale, europæiske eller internationale standarder, for så vidt angår kravene i bilag II til forslaget til forordning om europæisk standardisering (5)

g)

at rådgive Kommissionen om samarbejde mellem standardiseringsorganisationer og europæiske standardiseringsorganer for bedre at integrere deres arbejde i den europæiske ikt-standardisering og sikre tilgængelige ikt-standarder, der fremmer interoperabiliteten

h)

at indsamle oplysninger om ikt-standardiseringsorganisationers arbejdsprogrammer for at bidrage til at sikre samordning og undgå unødigt dobbeltarbejde eller opsplitning af indsatsen.

Artikel 3

Høring

Kommissionen kan høre platformen i spørgsmål vedrørende:

a)

andre initiativer, der måtte blive taget på EU-plan, for at håndtere hindringer for ikt-interoperabilitet

b)

nationale, europæiske og internationale initiativer vedrørende standardisering til støtte for ikt-interoperabilitet.

Artikel 4

Medlemskab — Udpegning

1.   Platformen sammensættes af op til 67 medlemmer.

2.   Medlemmerne skal være nationale myndigheder i medlemsstaterne og EFTA-landene og organisationer, der repræsenterer ikt-standardiseringsstakeholdere udpeget af Kommissionen som følger:

a)

Op til 18 organisationer, der repræsenterer industrien, små og mellemstore virksomheder og stakeholdere i civilsamfundet

b)

Op til 14 europæiske og internationale standardiseringsorganer og andre nonprofitorganisationer, der er brancheforeninger, virksomheds- eller brancheorganisationer eller andre organisationer og foreninger, der er aktive i Europa, og som inden for deres fagområder udvikler standarder på ikt-området.

3.   De medlemmer, der er nævnt i stk. 2, litra a) og b), udpeges af generaldirektørerne for GD for Erhvervspolitik og GD for Informationssamfundet og Medier på vegne af Kommissionen blandt relevante stakeholderorganisationer med henblik på at opnå en afbalanceret repræsentation under hensyntagen til de opgaver og den ekspertise, der kræves.

4.   Nationale myndigheder og organisationer udpeget af Kommissionen skal udnævne deres repræsentant samt stedfortræder til at deltage i platformens aktiviteter.

5.   Medlemmerne af platformen udpeges for en periode på 3 år. De varetager deres hverv, indtil de afløses, eller deres mandatperiode udløber. Mandatet kan fornyes.

6.   Medlemmer, som ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til platformens arbejde, som træder tilbage, eller som ikke overholder bestemmelserne i traktatens artikel 339, kan blive afløst i den resterende del af deres mandatperiode.

7.   Navnene på de medlemmer, der er omhandlet i artikel 2, litra a) og b), offentliggøres i Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder (»registret«).

8.   Indsamling, behandling og offentliggørelse af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Funktionsmåde

1.   Platformen skal ledes af tjenesterne i GD for Erhvervspolitik og GD for Informationssamfundet og Medier.

2.   Efter aftale med Kommissionens repræsentant kan platformen nedsætte undergrupper til at undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et mandat, som platformen opstiller. Sådanne undergrupper opløses, når deres mandat er opfyldt.

3.   Kommissionens repræsentant kan efter behov invitere eksperter med specifik viden om et emne på dagsordenen til at deltage i platformens arbejde. Kommissionens repræsentant kan desuden give observatørstatus til enkeltpersoner, organisationer, som defineret i regel 8, stk. 3, i de horisontale regler om ekspertgrupper, og kandidatlande.

4.   Medlemmerne af platformen og deres repræsentanter samt de indbudte eksperter og observatører skal overholde reglerne om behandling af fortrolige oplysninger, som følger af traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil, samt Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede oplysninger i bilaget til afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Hvis de tilsidesætter disse forpligtelser, kan Kommissionen træffe alle relevante foranstaltninger.

5.   Platformens og undergruppernes møder afholdes i Kommissionens lokaler. Sekretariatsopgaverne varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i platformens og undergruppernes møder kan deltage i disse.

6.   Platformen fastsætter selv i nødvendigt omfang sin forretningsorden, herunder regler om interessekonflikter, på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden for ekspertgrupper.

7.   Kommissionen offentliggør relevante oplysninger om platformens aktiviteter enten i registret eller via et link fra registret til et særligt websted.

8.   Det Fælles Forskningscenter kan yde videnskabelig rådgivning og tjenester inden for sit fagområde.

Artikel 6

Mødeudgifter

1.   Der ydes ikke vederlag for det arbejde, der udføres af deltagerne i forbindelse med platformens aktiviteter.

2.   Deltagernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med platformens aktiviteter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser.

3.   Disse udgifter refunderes inden for rammerne af de tilgængelige midler, der hvert år tildeles som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes fra 1. januar 2012.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2011.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  KOM(2010) 2020 endelig af 3.3.2010.

(2)  KOM(2010) 245 endelig af 19.5.2010.

(3)  KOM(2010) 614 endelig af 28.10.2010.

(4)  KOM(2011) 311 endelig af 1.6.2011.

(5)  KOM(2011) 315 endelig af 1.6.2011.


30.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 349/7


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 29. november 2011

om udnævnelse af medlemmerne af ekspertgruppen for teknisk rådgivning om skolefrugtordningen

2011/C 349/05

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Kommissionens afgørelse 2009/986/EF af 18. december 2009 om nedsættelse af en ekspertgruppe for teknisk rådgivning om skolefrugtordningen (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har ved afgørelse 2009/986/EU nedsat et udvalg af uafhængige eksperter og fastlagt dets opgaver og struktur.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 2, litra c), i afgørelse 2009/986/EU blev der på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og i Den Europæiske Unions Tidende  (2) offentliggjort en indkaldelse af ansøgninger. På baggrund af ansøgningerne og under hensyn til kravet om, at indsamling, behandling og offentliggørelse af de relevante personoplysninger skal overholde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3), udnævner Kommissionen medlemmer af ekspertgruppen blandt kredsen af specialister, der har den relevante baggrund —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Følgende kandidater udnævnes hermed for en periode på tre år, som kan forlænges, fra datoen for vedtagelsen til permanent medlem af ekspertgruppen:

Saida Barnat

Margherita Caroli

Bela Franchini

Victoria Anna Kovacs

Athena Linos

Charles Fergus Lowe

Mario Mazzocchi

Bent Egberg Mikkelsen

Loes Neven

Martine Padilla

2.   Følgende kandidater udpeges hermed en periode på tre år, som kan forlænges, regnet fra datoen for vedtagelsen til stedfortrædende medlem af ekspertgruppen:

Alessandra Bordoni

Michele Cecchini

Inken Birte Christoph

Piero Ferrari

Susana González Manzano

Michael Kenneth Heasman

Vaios Karathanos

Chrystalleni Lazarou

Yannis Manios

Timothy (Tim) Marsch

Morten Kromann Nielsen

Andrea Pezzana

Ana Isabel Rito

Aileen Robertson

Inge Tetens

Antonia Trichopoulou

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen og gælder indtil 31. december 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2011.

På Kommissionens vegne

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 338 af 19.12.2009, s. 99.

(2)  EUT C 296 af 30.10.2010, s. 25.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

30.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 349/9


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

2011/C 349/06

Støtte nr.: SA.33768 (11/XA)

Medlemsstat: Ungarn

Region: Hungary

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram

Retsgrundlag:

A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII.21.) Korm. határozat 2. és 3. pontjai.

A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló …/2011. (… …) VM rendelettervezet.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 1 000 HUF (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 90 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 22. november 2011-31. august 2012

Målet med støtten: Ugunstige vejrforhold (art. 11 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministry of Rural Development

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Websted:

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=5&type=302#!DocumentBrowse

 

http://www.kormany.hu/download/8/e3/60000/fagykar%20jogszab%20tervezet.zip#!DocumentBrowse

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.33818 (11/XA)

Medlemsstat: Belgien

Region: Vlaams Gewest

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Investeringen in landbouwbedrijven

Retsgrundlag: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 121 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 50 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 38 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 19. november 2011-31. december 2013

Målet med støtten: Investeringer i landbrugsbedrifter (art. 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Websted: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1838

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.33819 (11/XA)

Medlemsstat: Belgien

Region: Vlaams Gewest

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Vestiging van jonge landbouwers

Retsgrundlag: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2004, 14 juli 2004, 3 december 2004, 16 juni 2006, 27 juni 2008 en 23 december 2010.

Maatregel 112 van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 7 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 50 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 19. november 2011-31. december 2013

Målet med støtten: Unge landbrugeres etablering (art. 7 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Vlaamse Overheid

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Ellips 4e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 41

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Websted: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1839

Andre oplysninger: —


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Kommissionen

30.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 349/11


INDKALDELSE AF FORSLAG — EACEA/38/11

Samarbejdsprogram på uddannelsesområdet under ICI

Samarbejde om højere uddannelse og erhvervsuddannelse mellem Den Europæiske Union og Australien samt Den Europæiske Union og Republikken Korea

Indkaldelse af forslag for 2011 til Fælles mobilitetsprojekter (JMP) samt Fællesgradprojekter (JDP)

2011/C 349/07

1.   Mål og beskrivelse

Det overordnede mål er at opnå større gensidig forståelse mellem befolkningerne i EU og partnerlandene, herunder et bredere kendskab til de respektive sprog, kulturer og institutioner, og forbedre kvaliteten af de videregående uddannelser og erhvervsuddannelser ved at fremme udviklingen af afbalancerede partnerskaber mellem de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne i EU og partnerlandene.

2.   Støtteberettigede ansøgere

I forbindelse med denne indkaldelse kan anmodninger om tilskud indsendes af konsortier af højere læreanstalter og/eller erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Støtteberettigede ansøgere skal være etableret i et af partnerlandene eller en af de 27 medlemsstater i Den Europæiske Union.

3.   Støtteberettigede aktioner

Inden for rammerne af denne indkaldelse af forslag findes der to typer aktioner, nemlig fælles mobilitetsprojekter og fællesgradprojekter.

For fælles mobilitetsprojekter (JMP) ydes støtten med henblik på at gøre det muligt for konsortier af højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner i EU og partnerlandet at gennemføre fælles studie- og erhvervsuddannelsesprogrammer og at gennemføre mobilitet for studerende og fakultetsansatte. Støtten omfatter finansiering med et fast beløb til administration, tilskud til studerende og akademiske og administrative medarbejdere. Et konsortium, der ansøger til et ICI-ECP Fælles Mobilitetsprojekt, skal bestå af mindst tre højere læreanstalter fra tre forskellige EU-medlemsstater samt mindst to sådanne institutioner fra partnerlandet. JMP-projekterne må højst vare 36 måneder. Særlig opmærksomhed skal gives til projekter, der omfatter praktik- og erhvervspraktikophold.

For fællesgradprojekter (JDP) ydes støtten til udvikling og gennemførelse af dobbelt- eller fællesgradprogrammer. Støtten omfatter finansiering med et fast beløb til udviklingsarbejde og administration, tilskud til studerende og akademiske og administrative medarbejdere. Et konsortium, der ansøger til et ICI-ECP Fælles Mobilitetsprojekt, skal være sammensat af mindst to højere læreanstalter fra to forskellige EU-medlemsstater, og mindst to sådanne institutioner fra partnerlandet. JDP-projekterne må højst vare 48 måneder. Der vil i særlig grad blive fokuseret på ansøgninger til fællesgradprojekter.

Aktiviteterne skal starte i oktober 2012.

4.   Tildelingskriterier

A.   Projektets betydning for forholdet mellem EU og partnerlandene og bidrag til kvalitet og ekspertise (20 %),

der bedømmes på baggrund af:

a)   Relevansen af forslaget for målene i indkaldelsen og for forholdet mellem EU og partnerlandet

Relevansen af forslaget for målene i indkaldelsen, og navnlig den særlige merværdi, som studieprogrammet tilfører den pågældende disciplin eller branche, når det gælder relationerne mellem EU og partnerlandet.

b)   Projektets bidrag til kvalitet, ekspertise og innovation på uddannelsesområdet

Projektets forventede bidrag til kvalitet, ekspertise og innovation på uddannelsesområdet, herunder forbedring af undervisningsmetoder og studerendes muligheder for fortsatte studier eller erhvervsarbejde og definitionen af et effektivt kontrolsystem for akademisk ekspertise.

B.   Kvaliteten af projektgennemførelsen (80 %),

der bedømmes på baggrund af:

a)   Håndtering af partnerskabet og samarbejdet mellem partnerne

Omfanget af samarbejdsmekanismer og administrative strukturer er kendetegnende for et velfungerende partnerskab.

Partnernes indgåelse af en omfattende partnerskabsaftale og/eller et aftalememorandum i starten af mobiliteten.

Omfanget af partnerinstitutionernes inddragelse i projektet.

b)   Mobilitetsprogram for studerende

I hvilket omfang mobilitetsordningen er integreret blandt partnerinstitutionerne (dvs. fordelingen af mobilitetsaktiviteter for studerende blandt partnerne og balancen i partnerinstitutionernes deltagelse i aktionen).

Opfyldelsen af kravene med hensyn til antal af og former for mobilitetsaktiviteter og fordelingen af de foreslåede mobilitetsstrømme.

Udvikling af korrekte procedurer for udvælgelse af studerende, baseret på gennemsigtighed, princippet om ligebehandling og fortjeneste, der finder anvendelse på alle partnerinstitutioner inden for rammerne af det foreslåede projekt.

Beskrivelsen af fælles standarder aftalt af partnerskabet for fælles procedurer for anvendelse, udvælgelse, egnethed og eksaminering.

c)   Ordninger vedrørende akademisk anerkendelse og overførsel af merit

Korrektheden og klarheden af ordningerne vedrørende akademisk anerkendelse og overførsel af merit, herunder eventuelt i hvor stort omfang ECTS-ordninger, f.eks. karakterskalaer og andre ordninger for studieperioder, der er forenelige med ECTS, vil blive anvendt.

Anvendelse af et tillæg til eksamensbeviset (fælles udstedelse på vegne af partnerskabet til beståede studerende, der giver oplysning om arten, niveauet, sammenhængen og status af de studier, den pågældende har gennemført).

d)   Vært for studerende og fakultetspersonale, studieadministration, sproglig og kulturel forberedelse

Kvaliteten af de ressourcer, der er afsat til værtsvirksomhed for udenlandske studerende og fakultetsmedlemmer (især indkvarteringsfaciliteter, visumassistance, opholdstilladelse og forsikring, sproglig assistance).

Kvaliteten af sprog- og kulturplanlægning, der tilbydes mobile studerende.

e)   Mobilitetsordning for fakultetsmedlemmer

Mobilitetsplanen for fakultetsmedlemmer og balancen i mobilitetsstrømmene for fakultetsmedlemmer blandt partnerinstitutionerne. De aktiviteter, der planlægges udført af fakultetsmedlemmer og personale, der deltager i en mobilitetsordning. Forholdet mellem aktiviteten og projektet, og hvordan denne aktivitet skal registreres.

f)   Evalueringsplan

Udviklingen af et løbende overvågningssystem, kvaliteten af evalueringsplanen og de studerendes inddragelse i selvevalueringen af projektet.

g)   Formidlingsplan

Kvaliteten af formidlingsaktiviteterne og deres virkninger, for så vidt angår synlighed og opmærksomhedsfremme, af samarbejdet mellem EU og partnerlandet.

h)   Bæredygtighedsplan

Kvaliteten af bæredygtighedsplanen (inden for og efter den planlagte kontraktperiode) og sandsynligheden for, at projektet er bæredygtigt med hensyn til dets virkninger på institutionelt niveau (herunder anerkendelse af studier blandt partnere, udvikling af internationalt samarbejde osv.).

5.   Budget

Det budget, der er til rådighed, udgør ca. 2,3 mio. EUR. Der stilles tilsvarende finansiering til rådighed af partnerlandene i overensstemmelse med de regler, der er gældende for hvert af dem.

Det maksimale beløb, som EU finansierer, vil være 350 000 EUR for et fireårigt JDP-projekt med to eller flere EU-institutioner, og 262 500 EUR for et treårigt JMP-projekt med tre eller flere EU-institutioner.

6.   Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal indsendes både til EU og til gennemførelsesorganerne i Australien (Australian Department of Education — DEEWR) og i Republikken Korea (National Research Foundation of Korea — NRF).

Ansøgningerne fra de ledende institutioner i EU skal indgives til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur senest den 30. marts 2012. Ansøgninger poststemplet efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning. Ansøgningerne skal fremsendes til følgende adresse:

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-ICI ECP Call for Proposals 2011

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

BOUR 02/17

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ansøgninger fra de ledende institutioner i EU skal være indgivet på det korrekte ansøgningsskema, være behørigt udfyldt, dateret og underskrevet af den person, som har beføjelse til at indgå retlige forpligtelser på ansøgerorganisationens vegne.

Australske ansøgninger og støttedokumentation sendes med anbefalet post til:

The Director International Engagement Section (C50MA10)

International Group

Department of Education, Employment and Workplace Relations

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Koreanske ansøgninger og støttedokumentation afleveres personligt eller med privat kurertjeneste til:

ICI Education Co-operation Programme

Team of European & American Cooperation Programme

Division of International Affairs

National Research Foundation of Korea

25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA 137-748

7.   Yderligere oplysninger:

Retningslinjer og ansøgningsskemaer findes på følgende websted:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Ansøgningerne skal indsendes ved brug af det pågældende ansøgningsskema og skal omfatte alle de krævede bilag og informationer.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

30.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 349/15


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6442 — Virgin Money/Northern Rock)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 349/08

1.

Den 17. november 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Virgin Money Holdings (UK) Limited (der kontrolleres i fællesskab af Virgin Financial Services UK Holding Limited, der er et datterselskab af Virgin Group Holdings Limited, og WLR IV VM LLC, der er et SPV-selskab, hvis underliggende investorer i sidste ende kontrolleres af WL Ross Group L.P) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Northern Rock plc (Det Forenede Kongerige), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Virgin Money Holdings Limited: detailbank og distribution af forsikringsprodukter

Northern Rock plc: detailbank og distribution af forsikringsprodukter.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6442 — Virgin Money/Northern Rock sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).