ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.289.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 289

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
1. oktober 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 289/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2011/C 289/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6347 — DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

Meddelelse fra Kommissionen om den samlede tildeling for bestemte kontingenter, som Den Europæiske Union har åbnet for produkter i rissektoren i 2011

3

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2011/C 289/04

Bekendtgørelse til den person, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2011/486/FUSP som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/639/FUSP, og i Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 968/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Afghanistan

4

 

Europa-Kommissionen

2011/C 289/05

Euroens vekselkurs

6

 

Den Europæiske Unions Domstol

2011/C 289/06

Domstolens afgørelse af 13. september 2011 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

7

2011/C 289/07

Rettens Afgørelse af 14. september 2011 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

9

2011/C 289/08

Personalerettens afgørelse Nr. 3/2011 vedtaget i plenum den 20. september 2011 om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

11

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

2011/C 289/09

Åben indkaldelse af forslag — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 — ReferNet — Cedefops europæiske netværk for erhvervsuddannelse (EUD)

13

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2011/C 289/10

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I.

 

(2)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/1


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I)

2011/C 289/01

Godkendelsesdato

2.9.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33142 (11/N)

Medlemsstat

Italien

Region

Calabria

Titel (og/eller modtagerens navn)

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Retsgrundlag

PSR Calabria 2007-2013, allegato X — Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Skovbrug, miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Samlet budget: 8 EUR (mio.)

 

Årligt budget: 8 EUR (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

Indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Skovbrug og skovning

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/2


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6347 — DOW/UBE/JV)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 289/02

Den 21. september 2011 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32011M6347. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/3


Meddelelse fra Kommissionen om den samlede tildeling for bestemte kontingenter, som Den Europæiske Union har åbnet for produkter i rissektoren i 2011

2011/C 289/03

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1274/2009 (1) er der åbnet importtoldkontingenter for ris med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (OLT).

I bilaget til denne meddelelse er anført den samlede tildeling for 2011 for hvert af de kontingenter, der er åbnet ved nævnte forordning.


(1)  EUT L 344 af 23.12.2009, s. 3.


BILAG

Den samlede tildeling for 2011 for de kontingenter, der er åbnet ved forordning (EU) nr. 1274/2009

Oprindelse

Løbenummer

Importlicensansøgninger indgivet for delperioden september 2011

Den samlede tildeling for kontingentet for 2011

Nederlandske Antiller og Aruba

09.4189

 (1)

0 %

De mindst udviklede OLT

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Ingen anvendelse af tildelingskoefficient for denne delperiode: Kommissionen har ikke modtaget meddelelser om licensansøgninger.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/4


Bekendtgørelse til den person, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2011/486/FUSP som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/639/FUSP, og i Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 968/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Afghanistan

2011/C 289/04

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer, der er anført i bilaget til Rådets afgørelse 2011/486/FUSP som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/639/FUSP (1), og i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 968/2011 (2) om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Afghanistan.

FN's Sikkerhedsråd har vedtaget resolution 1988 (2011) om indførelse af restriktive foranstaltninger over for personer og enheder udpeget før dagen for vedtagelsen af resolutionen som værende Taleban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, jf. del A (»personer knyttet til Taleban«) og del B (»enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban«) på den konsoliderede liste fra den komité, der er nedsat ved resolution 1267 (1999) og 1333 (2000), samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til Taleban.

De berørte personer kan til enhver tid til den FN-komité, der er nedsat i henhold til punkt 30 i UNSCR 1988 (2011), med tilhørende dokumentation indgive en anmodning om, at afgørelsen om at opføre dem på FN's liste tages op til fornyet overvejelse. Sådanne anmodninger stiles til følgende adresse:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Yderligere oplysninger: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

I forlængelse af FN's beslutning har Rådet for Den Europæiske Union besluttet, at den person, der er udpeget i ovennævnte resolution, skal opføres på listerne over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i afgørelse 2011/486/FUSP og i forordning (EU) nr. 753/2011. Begrundelsen for opførelsen af de berørte personer på listen gives i de relevante afsnit i bilaget til Rådets afgørelse og i bilag I til Rådets forordning.

De berørte personer gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, jf. de websteder, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 753/2011, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne pengemidler i forbindelse med basale behov eller specifikke betalinger (jf. artikel 5 i forordningen).

De berørte personer kan med den fornødne dokumentation på følgende adresse rette en anmodning til Rådet om, at beslutningen om at optage dem på ovennævnte liste tages op til fornyet overvejelse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berørte personer gøres ligeledes opmærksom på muligheden for at indbringe Rådets afgørelse for Den Europæiske Unions Ret på de betingelser, der er fastsat i artikel 275, stk. 2, og artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EUT L 257 af 1.10.2011, s. 24.

(2)  EUT L 257 af 1.10.2011, s. 1.


Europa-Kommissionen

1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/6


Euroens vekselkurs (1)

30. september 2011

2011/C 289/05

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3503

JPY

japanske yen

103,79

DKK

danske kroner

7,4417

GBP

pund sterling

0,86665

SEK

svenske kroner

9,2580

CHF

schweiziske franc

1,2170

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,8880

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,754

HUF

ungarske forint

292,55

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7093

PLN

polske zloty

4,4050

RON

rumænske leu

4,3575

TRY

tyrkiske lira

2,5100

AUD

australske dollar

1,3874

CAD

canadiske dollar

1,4105

HKD

hongkongske dollar

10,5213

NZD

newzealandske dollar

1,7660

SGD

singaporeanske dollar

1,7589

KRW

sydkoreanske won

1 594,92

ZAR

sydafrikanske rand

10,9085

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,6207

HRK

kroatiske kuna

7,4995

IDR

indonesiske rupiah

12 253,97

MYR

malaysiske ringgit

4,3112

PHP

filippinske pesos

59,039

RUB

russiske rubler

43,3500

THB

thailandske bath

42,048

BRL

brasilianske real

2,5067

MXN

mexicanske pesos

18,5936

INR

indiske rupee

66,1190


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Den Europæiske Unions Domstol

1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/7


DOMSTOLENS AFGØRELSE

af 13. september 2011

om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

(000/2011/)

DOMSTOLEN HAR —

under henvisning til procesreglementet og navnlig artikel 37, stk. 7, og artikel 79, stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at tage hensyn til den kommunikationsteknologiske udvikling er der udviklet en it-applikation, som muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter.

(2)

Applikationen, der hviler på en elektronisk autentifikationsmekanisme, som kombinerer indtastning af et bruger-id og en adgangskode, imødekommer kravene om de udvekslede dokumenters ægthed, integritet og fortrolighed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

En it-applikation, benævnt »e-Curia«, der er fælles for de tre retsinstanser, som Den Europæiske Unions Domstol består af, muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter på de i denne afgørelse fastsatte betingelser.

Artikel 2

Anvendelsen af denne applikation kræver indtastning af et personligt bruger-id og en personlig adgangskode.

Artikel 3

Et procesdokument indleveret via e-Curia anses for at være det originale eksemplar, som omhandlet i procesreglementets artikel 37, stk. 1, første afsnit, når bruger-id og adgangskode for repræsentanten i en sag har været anvendt til at foretage indleveringen. Denne identifikation har samme gyldighed som at underskrive det omhandlede dokument.

Artikel 4

Dokumenter indleveret via e-Curia skal vedlægges de deri nævnte bilag samt en fortegnelse over disse bilag.

Indlevering af bekræftede genparter af det dokument og eventuelle bilag hertil, som er indleveret via e-Curia, er ikke påkrævet.

Artikel 5

Et procesdokument anses for indleveret i henhold til procesreglementets artikel 37, stk. 3, på det tidspunkt, hvor repræsentanten i en sag har valideret indleveringen af dokumentet.

Det afgørende klokkeslæt er Storhertugdømmet Luxembourgs lokaltid.

Artikel 6

Procesdokumenter, herunder domme og kendelser, forkyndes via e-Curia til partsrepræsentanter, når disse udtrykkeligt har accepteret denne forkyndelsesmåde, eller når de inden for rammerne af en sag har givet samtykke til denne forkyndelsesmåde ved at indlevere et procesdokument via e-Curia.

Procesdokumenter forkyndes ligeledes via e-Curia til medlemsstaterne, til andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og til Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, som har accepteret denne forkyndelsesmåde.

Artikel 7

De forkyndelsesmodtagere, som er omhandlet i foregående artikel, underrettes pr. e-mail om enhver forkyndelse, som sendes til dem via e-Curia.

Et procesdokument er forkyndt på det tidspunkt, hvor modtageren (repræsentanten eller dennes assistent) anmoder om adgang til dokumentet. Anmodes der ikke om adgang, anses dokumentet for forkyndt syv dage efter fremsendelsen af e-mailen med underretning herom.

Når en part har flere befuldmægtigede eller advokater, regnes fristerne fra første gang, der foretages en anmodning om adgang.

Det afgørende klokkeslæt er Storhertugdømmet Luxembourgs lokaltid.

Artikel 8

Justitssekretæren opstiller betingelserne for anvendelsen af e-Curia og overvåger, at de overholdes. Anvendes e-Curia ikke i overensstemmelse med disse betingelser, kan det medføre, at den pågældende adgangskonto desaktiveres.

Domstolen træffer de nødvendige forholdsregler for at beskytte e-Curia mod enhver form for misbrug og fejlagtig anvendelse.

Brugeren underrettes elektronisk om foranstaltninger efter denne artikel, som hindrer anvendelsen af vedkommendes adgangskonto.

Artikel 9

Denne beslutning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. september 2011.

Justitssekretær

A. CALOT ESCOBAR

Præsident

V. SKOURIS


1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/9


RETTENS AFGØRELSE

af 14. september 2011

om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

2011/C 289/07

RETTEN HAR —

under henvisning til procesreglementet og navnlig artikel 43, stk. 7, og artikel 100, stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at tage hensyn til den kommunikationsteknologiske udvikling er der udviklet en it-applikation, som muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter.

(2)

Applikationen, der hviler på en elektronisk autentifikationsmekanisme, som kombinerer indtastning af et bruger-id og en adgangskode, imødekommer kravene om de udvekslede dokumenters ægthed, integritet og fortrolighed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

En it-applikation, benævnt »e-Curia«, der er fælles for de tre retsinstanser, som Den Europæiske Unions Domstol består af, muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter på de i denne afgørelse fastsatte betingelser.

Artikel 2

Anvendelsen af denne applikation kræver indtastning af et personligt bruger-id og en personlig adgangskode.

Artikel 3

Et procesdokument indleveret via e-Curia anses for at være det originale eksemplar, som omhandlet i procesreglementets artikel 43, stk. 1, første afsnit, når bruger-id og adgangskode for repræsentanten i en sag har været anvendt til at foretage indleveringen. Denne identifikation har samme gyldighed som at underskrive det omhandlede dokument.

Artikel 4

Dokumenter indleveret via e-Curia skal vedlægges de deri nævnte bilag samt en fortegnelse over disse bilag.

Indlevering af bekræftede genparter af det dokument og eventuelle bilag hertil, som er indleveret via e-Curia, er ikke påkrævet.

Artikel 5

Et procesdokument anses for indleveret i henhold til procesreglementets artikel 43, stk. 3, på det tidspunkt, hvor repræsentanten i en sag har valideret indleveringen af dokumentet.

Det afgørende klokkeslæt er Storhertugdømmet Luxembourgs lokaltid.

Artikel 6

Procesdokumenter, herunder domme og kendelser, forkyndes via e-Curia til partsrepræsentanter, når disse udtrykkeligt har accepteret denne forkyndelsesmåde, eller når de inden for rammerne af en sag har givet samtykke til denne forkyndelsesmåde ved at indlevere et procesdokument via e-Curia.

Procesdokumenter forkyndes ligeledes via e-Curia til medlemsstaterne, til andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og til Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, som har accepteret denne forkyndelsesmåde.

Artikel 7

De forkyndelsesmodtagere, som er omhandlet i foregående artikel, underrettes pr. e-mail om enhver forkyndelse, som sendes til dem via e-Curia.

Et procesdokument er forkyndt på det tidspunkt, hvor modtageren (repræsentanten eller dennes assistent) anmoder om adgang til dokumentet. Anmodes der ikke om adgang, anses dokumentet for forkyndt syv dage efter fremsendelsen af e-mailen med underretning herom.

Når en part har flere befuldmægtigede eller advokater, regnes fristerne fra første gang, der foretages en anmodning om adgang.

Det afgørende klokkeslæt er Storhertugdømmet Luxembourgs lokaltid.

Artikel 8

Justitssekretæren opstiller betingelserne for anvendelsen af e-Curia og overvåger, at de overholdes. Anvendes e-Curia ikke i overensstemmelse med disse betingelser, kan det medføre, at den pågældende adgangskonto desaktiveres.

Retten træffer de nødvendige forholdsregler for at beskytte e-Curia mod enhver form for misbrug og fejlagtig anvendelse.

Brugeren underrettes elektronisk om foranstaltninger efter denne artikel, som hindrer anvendelsen af vedkommendes adgangskonto.

Artikel 9

Denne beslutning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. september 2011.

Justitssekretær

E. COULON

Præsident

M. JAEGER


1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/11


PERSONALERETTENS AFGØRELSE

Nr. 3/2011

vedtaget i plenum den 20. september 2011

om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

2011/C 289/08

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER HAR —

under henvisning til procesreglementet og navnlig artikel 34, stk. 7, og artikel 99, stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at tage hensyn til den kommunikationsteknologiske udvikling er der udviklet en it-applikation, som muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter.

(2)

Applikationen, der hviler på en elektronisk autentifikationsmekanisme, som kombinerer indtastning af et bruger-id og en adgangskode, imødekommer kravene om de udvekslede dokumenters ægthed, integritet og fortrolighed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

En it-applikation, benævnt »e-Curia«, der er fælles for de tre retsinstanser, som Den Europæiske Unions Domstol består af, muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter på de i denne afgørelse fastsatte betingelser.

Artikel 2

Anvendelsen af denne applikation kræver indtastning af et personligt bruger-id og en personlig adgangskode.

Artikel 3

Et procesdokument indleveret via e-Curia anses for at være det originale eksemplar, som omhandlet i procesreglementets artikel 34, stk. 1, første afsnit, når bruger-id og adgangskode for repræsentanten i en sag har været anvendt til at foretage indleveringen. Denne identifikation har samme gyldighed som at underskrive det omhandlede dokument.

Artikel 4

Dokumenter indleveret via e-Curia skal vedlægges de deri nævnte bilag samt en fortegnelse over disse bilag.

Indlevering af bekræftede genparter af det dokument og eventuelle bilag hertil, som er indleveret via e-Curia, er ikke påkrævet.

Artikel 5

Et procesdokument anses for indleveret i henhold til procesreglementets artikel 34, stk. 3, på det tidspunkt, hvor repræsentanten i en sag har valideret indleveringen af dokumentet.

Det afgørende klokkeslæt er Storhertugdømmet Luxembourgs lokaltid.

Artikel 6

Procesdokumenter, herunder domme og kendelser, forkyndes via e-Curia til partsrepræsentanter, når disse udtrykkeligt har accepteret denne forkyndelsesmåde, eller når de inden for rammerne af en sag har givet samtykke til denne forkyndelsesmåde ved at indlevere et procesdokument via e-Curia.

Procesdokumenter forkyndes ligeledes via e-Curia til medlemsstaterne, til andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og til Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, som har accepteret denne forkyndelsesmåde.

Artikel 7

De forkyndelsesmodtagere, som er omhandlet i foregående artikel, underrettes pr. e-mail om enhver forkyndelse, som sendes til dem via e-Curia.

Et procesdokument er forkyndt på det tidspunkt, hvor modtageren (repræsentanten eller dennes assistent) anmoder om adgang til dokumentet. Anmodes der ikke om adgang, anses dokumentet for forkyndt syv dage efter fremsendelsen af e-mailen med underretning herom.

Når en part har flere befuldmægtigede eller advokater, regnes fristerne fra første gang, der foretages en anmodning om adgang.

Det afgørende klokkeslæt er Storhertugdømmet Luxembourgs lokaltid.

Artikel 8

Justitssekretæren opstiller betingelserne for anvendelsen af e-Curia og overvåger, at de overholdes. Anvendes e-Curia ikke i overensstemmelse med disse betingelser, kan det medføre, at den pågældende adgangskonto desaktiveres.

Personaleretten træffer de nødvendige forholdsregler for at beskytte e-Curia mod enhver form for misbrug og fejlagtig anvendelse.

Brugeren underrettes elektronisk om foranstaltninger efter denne artikel, som hindrer anvendelsen af vedkommendes adgangskonto.

Artikel 9

Denne beslutning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. september 2011.

Justitssekretær

W. HAKENBERG

Præsident

P. MAHONEY


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/13


Åben indkaldelse af forslag — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNet — Cedefops europæiske netværk for erhvervsuddannelse (EUD)

2011/C 289/09

1.   Mål og beskrivelse

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) er et EU-agentur, der blev grundlagt i 1975. Det har siden 1995 haft hjemsted i Grækenland. Agenturet er anerkendt som en autoritativ kilde til information om og ekspertise i erhvervsuddannelse, færdigheder og kompetencer, og det har til opgave at støtte udviklingen af en europæisk erhvervsuddannelsespolitik og bidrage til gennemførelsen heraf.

ReferNet er Cedefops europæiske netværk for erhvervsuddannelse (EUD). ReferNet har til opgave at støtte Cedefop ved at rapportere om nationale EUD-systemer og om den politiske udvikling og ved at gøre erhvervsuddannelse og Cedefops produkter mere synlige. ReferNet har 29 medlemmer, kaldet nationale partnere, fra EU-medlemsstaterne og Island og Norge. ReferNets nationale partnere er centrale institutioner, der er aktive på erhvervsuddannelsesområdet i det land, de repræsenterer.

Med henblik på at oprette et europæisk EUD-netværk (ReferNet) har denne indkaldelse til formål at udvælge en ansøger i hvert af de støtteberettigede lande, som Cedefop vil indgå en fireårig rammepartnerskabsaftale med, og at indgå en specifik tilskudsaftale til en arbejdsplan, der skal gennemføres i 2012, med hver af de udvalgte ansøgere.

Rammepartnerskabsaftaler gennemføres gennem specifikke tilskudsaftaler. Ansøgerne skal derfor ikke alene indsende et forslag til det fireårige rammepartnerskab (som, hvis det udvælges, vil føre til indgåelse af en rammepartnerskabsaftale for perioden 2012-2015), men også tilskudsansøgningen for handlingsplanen for 2012 (som kan føre til indgåelse af en specifik tilskudsaftale for 2012). Ansøgeren skal påvise sin evne til at gennemføre alle de planlagte aktiviteter over den fireårige periode, og skal sikre passende samfinansiering af gennemførelsen af arbejdsplanen.

2.   Budget og projektvarighed

Det anslåede budget for den fireårige periode, rammepartnerskabsaftalerne varer, udgør 4 000 000 EUR, afhængigt af budgetmyndighedens afgørelser.

Det samlede årlige budget, som er til rådighed for arbejdsplanen for 2012 (projektvarighed: 12 måneder), er 955 000 EUR for de 27 medlemsstater, Island og Norge.

Tilskuddet varierer afhængigt af landets befolkningstal og tildeles for gennemførelsen af en årlig arbejdsplan. Det samlede budget, som er til rådighed for arbejdsplanen for 2012, vil blive fordelt baseret på tre landegrupper, som er opdelt i henhold til befolkningstal:

—   Landegruppe 1: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovenien og Island. Maksimalt tilskudsbeløb: 23 615 EUR

—   Landegruppe 2: Østrig, Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Finland, Grækenland, Ungarn, Irland, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Den Slovakiske Republik, Sverige og Norge. Maksimalt tilskudsbeløb: 33 625 EUR.

—   Landegruppe 3: Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Spanien og Det Forenede Kongerige. Maksimalt tilskudsbeløb: 43 620 EUR.

EU-tilskuddet er et finansielt bidrag til tilskudsmodtagerens (og/eller medmodtagernes) omkostninger, som skal suppleres med egenfinansiering og/eller lokale, regionale, nationale og/eller private bidrag. Det samlede EU-bidrag kan ikke overstige 70 % af de støtteberettigede omkostninger.

Cedefop forbeholder sig ret til ikke at tildele det samlede disponible budget.

3.   Kriterier for støtteberettigelse

For at være støtteberettiget skal ansøgerne opfylde følgende krav:

a)

være en offentlig eller privat organisation med retlig status og status som juridisk person (som følge heraf kan fysiske personer — dvs. privatpersoner — ikke indsende ansøgninger).

b)

være etableret i et af følgende lande:

Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Letland, Malta, Portugal, Slovenien, Spanien, Norge

4.   Ansøgningsfrist

Ansøgninger om rammepartnerskabsaftalen OG arbejdsplanen for 2012 skal indsendes senest den 20. oktober 2011.

Arbejdsplanen for 2012, der følger efter tildelingen af den specifikke tilskudsaftale for 2012, vil starte i januar 2012 og varer i tolv måneder.

5.   Yderligere oplysninger

De detaljerede specifikationer til indkaldelsen af forslag, ansøgningsskemaet og bilagene hertil er tilgængelige fra den 30. september 2011 på Cedefops websted:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Ansøgninger skal overholde bestemmelserne i den fulde tekst til indkaldelsen og indsendes ved anvendelse af de dertil bestemte officielle formularer.

Forslagene vil blive vurderet på grundlag af princippet om gennemsigtighed og ligebehandling.

Alle indsendte ansøgninger vil blive vurderet af et ekspertudvalg ud fra kriterierne for støtteberettigelse, udelukkelse, udvælgelse og tildeling, som er defineret i den fulde tekst til indkaldelsen.


ANDET

Europa-Kommissionen

1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/15


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2011/C 289/10

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»VADEHAVSSTUDE«

EF-Nr.: DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

BGB ( X ) BOB ( )

1.   Betegnelse:

»Vadehavsstude«

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Danmark

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produkttype:

Kategori 1,1.

Kød (og slagteaffald), fersk

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1:

»Vadehavsstude« er fersk kød fra ungkvæg, opdrættet i det angivne geografiske område. Dyrene er af racen Sortbroget Dansk malkeko (SDM) også kendt som Dansk Holstein eller af en krydsning mellem Dansk Holstein og Belgisk Blåhvid. Vadehavsstude er udelukkende kastrerede hanner, som skal være født i det geografisk bestemte område.

Fersk kød

:

hele kroppe, halve kroppe, fjerdinger og udskæringer.

Slagtevægt

:

200-380 kg

Slagtealder

:

minimum 18 — under 30 måneder

Form

:

min 3,50

Farve

:

3-4

Fedme

:

3-4

Den anvendte farve og fedme skala er ækvivalent til den fornødne minimums kvalitetsskala fra Danish Crowns notifikation om oksekød.

3.3.   Råvarer:

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

I vinterperioden skal foder, der er produceret i det afgrænsede område udgøre mindst 50 % af foderet.

I vinterperioden består foderet af ensilage af græs og ensilage af majs.

Dyrene skal græsse i marsken i det geografisk bestemte område i mindst 4½ måned pr år.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

Alle dyr skal opdrættes i det geografisk bestemte område og skal fødes i det definerede område.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.:

3.7.   Specifikke mærkningsregler:

Alle slagtede dyr stemples med Vadehav Marsk og Mad’s logo.

Image

Image

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område:

Det geografiske område er Vadehavsregionen i det sydvestlige Danmark. Til Vadehavsregionen hører de tre øer, Rømø, Mandø og Fanø. Desuden fastlandet hvor den danske vadehavsregion afgrænses i syd af grænsen til Tyskland. I nord er grænsen identisk med Nationalpark Vadehavets nordlige grænse. Mod øst afgrænses området af hovedvej A11.

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

Ribe grundlagdes ca. 710 som handelsplads og gennem arkæologiske udgravninger har man kunnet dokumentere, hvilke varer der solgtes herfra. Et af de produkter, som tidligt fandtes på markedet, var stude. Studene stammede fra landsbyerne i marsken langs med Vadehavet, så allerede i jernalderen avlede marskens bønder stude. Markederne for stude fortsatte i Ribe op gennem middelalderen, og for handelsbyen Ribe var studene fra Vadehavsregionen igennem mange århundrede den vigtigste eksport-vare.

Produktion af vadehavsstude bygger på den lange tradition for opdræt af stude i marsken. Livsbetingelserne for landbrugerne i regionen var ofte hårdt. Hvert år ramtes området af stormfloder, som oversvømmede landbrugsjorden. Havet efterlod frugtbart silt og skabte dermed frodige engarealer i marsken, hvor dyrene græssede om sommeren, og hvorfra vinterfoderet kunne indsamles.

I artiklen »Jordbundsundersøgelser i marsken« fra »Tidskrift for planteavl« 1968 behandler Lorens Hansen jordprøver udelukkende fra marsken. Heri står: »Marskjordene er fra naturens side meget kaliumrige, hvilket hænger sammen med det store lerindhold og med dannelsesmåden.« I almindelig agerjord bestemmes natriumtallet sjældent, da natriumindholdet der er meget lavt og uden betydning for jordstrukturen. I marskjorderne træffes ofte et meget højt natriumindhold, der stammer fra havsaltet og er afsat ved marskdannelsen.

De sejlivede græsarter, som trives i marsken, er rige på næring og samtidig modstandsdygtige over for forskellige vejrtyper. Faktisk er det den barske, salte påvirkning fra Vadehavet, som gør området helt unikt til græsningsformål. Når arealerne oversvømmes ved højvande, aflejres salt og mineraler i jorden. Følgende urter og græsser findes især på forlandet:

Længst inde mod diget gror fint græs, små selvsåede hvidkløver, kællingtand, skjaller, ranunkel og engelskgræs.

I det lavereliggende område gror hindebæger, strandtrehage og lidt groft græs.

I det yderste/laveste del af forlandet gror annelgræs og salturt.

5.2.   Produktets egenart:

En undersøgelse med blindsmagning foretaget af kød fra kvæg opdrættet på Marsken har vist, at kødet er:

mere mørt

mere saftigt

har mere salt smag

har bedre konsistens

har mere duft

sammenlignet med kød fra konventionelt kvæg.

Kun på områderne fedme og farve får det konventionelle kød højere point en vadekødet.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn:

Den barske natur stiller store krav til de landmænd, som producerer stude i vadehavsregionen. En gammel beskrivelse af forholdene lyder således »En ting var specielt for området. Det var de store engarealer, hvor man producerede mængder af græs til sultne dyr samt høstede hø til vinterfoder. Græsset på marskengene var specielt sundt, fordi det oversvømmedes flere gange årligt og derved modtog tilskud af naturlige salte og mineraler fra havvandet. Mange kalve blev født på gårdene inde i landet og derefter sendt ud i marskengene til opfedning før salg på markederne i Husum eller Hamborg. Ofte var de store kalve svagelige eller direkte syge, når de blev ført ud på engene, men en sommers god enggræs gjorde dem til sunde og velnærede stude«.

Stude produceret i Vadehavsregionen har gennem århundrede været kendt som et godt produkt med høj kvalitet, hvor kødet har en særlig salt smag, der skyldes områdets specielle opvækstbetingelser. Når jorden er oversvømmet med havvand bliver salt og mineraler tilført jorden. Dyrene grasser på de marsken, hvor det høje indhold af kalium og natrium i græsset påvirker kødets smag og giver vadehavsstudde dets specielle kvalitet og særprægede salte smag.

Vadehavstudene forhandles som et specialprodukt fra Nationalpark Vadehavet, og navnet bruges af såvel lokale producenter som forhandlerne af kødet.

I turistorganisationers markedsføring af Vadehavsregionen og Nationalpark Vadehavet beskrives produktionen af vadehavsstude som et vigtigt karakteristika for området.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.