ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.203.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 203

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
9. juli 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 203/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6236 — Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) ( 1 )

1

2011/C 203/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6271 — RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) ( 1 )

1

2011/C 203/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6226 — Media-Saturn/Redcoon) ( 1 )

2

 

III   Forberedende retsakter

 

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

 

Den Europæiske Centralbank

2011/C 203/04

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 19. maj 2011 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (CON/2011/44)

3

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 203/05

Euroens vekselkurs

11

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 203/06

Offentliggørelse i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

12

2011/C 203/07

Ajourføring af listen over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 316 af 28.12.2007, s. 1; EUT C 134 af 31.5.2008, s. 16; EUT C 177 af 12.7.2008, s. 9; EUT C 200 af 6.8.2008, s. 10; EUT C 331 af 31.12.2008, s. 13; EUT C 3 af 8.1.2009, s. 10; EUT C 37 af 14.2.2009, s. 10; EUT C 64 af 19.3.2009, s. 20; EUT C 99 af 30.4.2009, s. 7; EUT C 229 af 23.9.2009, s. 28; EUT C 263 af 5.11.2009, s. 22; EUT C 298 af 8.12.2009, s. 17; EUT C 74 af 24.3.2010, s. 13; EUT C 326 af 3.12.2010, s. 17; EUT C 355 af 29.12.2010, s. 34; EUT C 22 af 22.1.2011, s. 22; EUT C 37 af 5.2.2011, s. 12; EUT C 149 af 20.5.2011, s. 8; EUT C 190 af 30.6.2011, s. 17)

14

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

Europa-Kommissionen

2011/C 203/08

Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 38, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 19, EUT C 37 af 14.2.2009, s. 8, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 7, EUT C 304 af 10.11.2010, s. 5, EUT C 24 af 26.1.2011, s. 6, EUT C 157 af 27.5.2011, s. 8)

16

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Rådet

2011/C 203/09

Åben indkaldelse — Europæisk samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST)

17

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 203/10

Meddelelse fra Den Tjekkiske Republiks miljøministerium i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

19

2011/C 203/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

20

2011/C 203/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

21

2011/C 203/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products) ( 1 )

22

 

Berigtigelser

2011/C 203/14

Berigtigelse til godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (EUT C 187 af 28.6.2011)

23

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6236 — Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 203/01

Den 27. juni 2011 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32011M6236. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6271 — RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 203/02

Den 30. juni 2011 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på tysk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32011M6271. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/2


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6226 — Media-Saturn/Redcoon)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 203/03

Den 23. juni 2011 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på tysk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32011M6226. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


III Forberedende retsakter

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Den Europæiske Centralbank

9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/3


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 19. maj 2011

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 3. februar 2011 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem (1) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forordningsforslaget falder inden for ECB’s kompetenceområde. I overensstemmelse med artikel 17.5, første afsnit i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

1.

Som producent og bruger af europæisk statistik byder ECB forordningsforslaget velkommen som et vigtigt skridt i retning af yderligere forbedring af kvaliteten af europæisk statistik, navnlig nationalregnskaber, ved at bringe dem i overensstemmelse med ændringerne i de økonomiske og finansielle forhold og de metodologiske fremskridt. Det europæiske system af nationale og regionale regnskaber udgør det centrale element i europæisk makroøkonomisk statistik og er derfor af afgørende betydning til pengepolitiske formål.

2.

ECB hilser det ligeledes velkomment, at der tilsigtes overensstemmelse mellem forordningsforslagets statistiske begreber og definitioner og bla. Nationalregnskabssystemet (SNA 2008), som er vedtaget af De Forenede Nationers Statistiske Udvalg, Den Internationale Valutafonds (IMF) 6. betalingsbalancemanual vedrørende kapitalbalancen (BPM6) over for udlandet, OECD’s Benchmark-definition af udenlandske direkte investeringer (4. udgave) samt Nomenklatur for europæiske økonomiske aktiviteter (NACE rev). 2). Forordningsforslaget har også draget nytte af ovennævnte instrumenter med hensyn til konsekvens og harmoniserede metodologier.

Særlige bemærkninger

3.

Såvel Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og det europæiske statistiske system (EES) har fået tillagt opgaver i traktaten med hensyn til at udvikle, producere og offentliggøre europæisk statistik men på særskilt retligt grundlag, der afspejler deres respektive ledelsesstruktur. Forordningsforslaget har indflydelse på den statistik, der udarbejdes af disse to systemer. Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (2) giver ECB tilladelse til med bistand af de nationale centralbanker at indsamle statistisk information inden for grænserne af referencerapporteringspopulationen og inden for, hvad der er nødvendigt for at udføre Det Europæiske System af Centralbankers opgaver. Navnlig består referencepopulationen af juridiske og fysiske personer, der er bosiddende i en medlemsstat og som falder inden for sektoren »finansielle selskaber«, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (3) samt juridiske og fysiske personer, der er bosiddende i en medlemsstat i det omfang, at de har grænseoverskridende positioner eller har udført grænseoverskridende transaktioner.

4.

Sikring af tæt samarbejde og hensigtsmæssig koordinering mellem ESCB og ESS begrænser indberetningsbyrden og er sikkerhed for den nødvendige kohærens for at udarbejde europæisk statistik. Dette behov for tæt samarbejde afspejles også i Aftalememorandummet om Økonomisk og Finansiel statistik af 10. marts 2003 mellem ECB's Generaldirektorat for Statistik (GD Statistik) og De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat) (4).

5.

På baggrund af det tætte samarbejde med hensyn til forberedelse af det metodologiske grundlag for forordningsforslaget har ECB efter anmodning fra Eurostat aftalt at udarbejde udkast til forskellige kapitler i bilag A, som er tæt forbundet med ESCB's statistiske grundlag. ECB har navnlig leveret faktisk input til definitionen af sektoren »finansielt foretagende« med hensyn til institutionelle enheder og delsektorer som del af kapitel 2 og beskrivelse af finansielle aktiver og passiver og deres præsentation i kontosystemet (kapitel 5 og dele af kapitel 6 og 7). Der blev også udarbejdet udkast til kapitel 17 (socialforsikring herunder pensioner) og til dele af kapitel 21 (offentlige regnskaber) og til kapitel 19 (europæiske regnskaber).

6.

Angående definitionen af den institutionelle sektor »finansielle selskaber« og dennes delsektorer (bilag A til forordningsforslaget, Kapitel 2), hilser ECB velkommen, at definitionen af delsektoren monetære finansielle selskaber følger ECB's definition i afsnit 2.67 i bilag A. Definitionerne af delsektorer af »andre finansielle selskaber« er i høj grad i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som anvendes i ECB’s retsakter. For at formindske indberetningsbyrden og sikre den nødvendige kohærens ved udarbejdelse af europæisk statistik skal ECB foreslå en yderligere tilpasning af den foreslåede definition af finansielle formidlingsselskaber, der foretager securitisation-transaktioner med forordning ECB/2008/30 af 19. december 2008 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (5).

7.

Med udgangspunkt i ovenstående og i betragtning af sammenhængene mellem ESCB’s og ESS’s statistiske grundlag er forordningsforslaget særdeles relevant for ECB’s statistiske indberetningskrav, bla. inden for monetære og finansielle institutioner og markedsstatistik, betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet, kvartalsvise finansielle sektorkonti samt statistik over offentlige finanser. I overensstemmelse med den gældende praksis og behovet for nært samarbejde og hensigtsmæssig koordinering mellem ESCB og ESS ved ændring af forordningsforslaget ved hjælp af delegationsbeføjelser bør Kommissionen sikre, at ECB bliver inddraget på passende måde ved udarbejdelse af delegerede retsakter i overensstemmelse med forordningsforslaget.

8.

Med hensyn til vigtigheden af delegerede retsakter, som vedtages i medfør af artikel 290 i traktaten, skal ECB desuden fremføre følgende kommentarer med hensyn til udøvelse af sin egen rådgivende funktion i medfør af artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5 i traktaten.

For det første udgør Kommissionens delegerede retsakter »forslag til EU-retsakter« i samme betydning som i første led i artikel 127, stk. 4 og 282, stk. 5, i traktaten (6). Delegerede retsakter udgør EU-retsakter (7). Det er bemærkelsesværdigt, at hovedparten af sprogversionerne af artikel 282, stk. 5, i traktaten henviser til »udkast« til EU-retsakt, som ECB skal høres om (8). Rækkevidden af pligten til at høre ECB kan derfor ikke begrænses alene til de udkast til retsakter, som er baseret på et Kommissionsforslag.

For det andet, gjorde Domstolen i dommen i OLAF-sagen (9) det klart, at forpligtelsen til høring af ECB om forslag til EU-retsakter skal »navnlig sikre, at lovgiver kun vedtager en sådan retsakt efter at have hørt det organ, der på grund af de særlige opgaver, de[t] udfører inden for Fællesskabets rammer på det omhandlede område og dets høje grad af ekspertise, er særligt egnet til at bidrage konstruktivt til den planlagte vedtagelsesproces.«

På denne baggrund og med henblik få fuld anvendelse af ECB’s udøven af dens rådgivende rolle høres i god tid om alle udkast til EU-retsakter, herunder udkast til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som falder inden for dens kompetence. ECB vil udøve sin rådgivende rolle med den yderste hensyntagen til rettidigheden af vedtagelse af disse retsakter.

9.

På grund af sine opgaver inden for pengepolitik koncentrerer ECB sig på det statistiske område om europæiske aggregater. ECB lægger vægt på de integrerede kvartalsregnskaber inden for euroområdet efter institutionel sektor. Til dette formål er det nødvendigt med tilstrækkelig datadækning med hensyn til tilvejebringelse af nationale bidrag, der er rettidige med henblik på pengepolitiske beslutninger.

10.

Indsamling af data fra de enkelte medlemslande er blevet vigtigere i lyset af de nye statistiske krav med hensyn til finansiel stabilitet og makroøkonomisk tilsyn, ikke mindst i forbindelse med den nylige oprettelse af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici og dets ansvar for makrotilsyn med det finansielle system inden for Unionen. Rettidig og pålidelig nationalregnskabsstatistik for de enkelte medlemsstater er også nødvendige til støtte for de mål, som bliver fremmet gennem Euro-Plus-Pagten og til brug for den europæiske stabilitetsmekanisme.

11.

Set fra en synsvinkel vedrørende pengepolitik og finansiel stabilitet lægger ECB stor vægt på rettidige kvartalsdata, som er tilstrækkeligt pålidelige, hvilket er vigtigere end detaljerede årlige data eller data af ringere hyppighed. Udarbejdelsen af et helt sæt af tabeller for de seneste år bør desuden have prioritet fremfor lange serier af detaljerede historiske data.

12.

ECB er generelt set enig i programmet for indberetning af nationalregnskabsdata (bilag B til forordningsforslaget). Indberetningssprogrammet bør dog tage hensyn til statistik udarbejdet af ECB med bistand fra de nationale centralbanker og bør afspejle de prioriteter, som er udviklet mellem brugerne og dem, der indsamler dataene.

13.

ECB hilser forbedringen af rettidigheden af kvartalsposterne velkommen, punkterne 1-12, 27 og 28 i Tabel 1 over vigtigste aggregater, kvartalvise og årlig udarbejdelse til t + 2 måneder. ECB er dog ikke enig i den foreslåede differentierede indberetning mellem større og mindre medlemsstater, som er omtalt i fodnote 4 og 7 i »Oversigt over tabellerne« og fodnote 10 i Tabel 1, samt den dermed forbundne forringelse af rettidighed for mindre medlemsstater til t + 80 dage for de vigtigste aggregater. Aktuelt ville 17 medlemsstater være omfattet af den differentierede indberetning og som resultat af udvidelsen af Unionen vil et stadig større antal medlemsstater falde under den foreslåede grænseværdi for differentieret indberetning. Som en følge heraf vil kvaliteten af såvel de europæiske aggregater som den statistiske information vedrørende mindre medlemsstater falde.

14.

Rådet (økonomi- og finans) godkendte i september 2000 ØMU-handlingsplanen for statistikkrav og fastsatte et mål-tidspunkt for integrerede kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer inden for euroområdet til t + 90 dage efter udløb af referencekvartalet for at opfylde ECB's pengepolitiske behov. Dette indebar, at Eurostat og ECB skulle indsamle de respektive nationale data efter t + 82 dage. På grund af den planlagte kalender for ECB’s Styrelsesrådsmøder i 2015 og 2016 ville en reduktion af tidsforsinkelsen til t + 85 være tilstrækkelig for 2015 og 2016. ECB kan derfor støtte, at indberetningsfristerne for kvartalsvise sektorregnskaber i henhold ENS’s indberetningsprogram fremrykkes til t + 85 dage i 2014, med et mål om t + 82 dage i 2017 for at støtte indsamlingen af fuldt integrerede kvartalsregnskaber for euroområdet på t + 90 dage. Dette er også i overensstemmelse med G-20’s initiativ vedrørende data-huller, der pegede på sektorregnskaber som en af prioriteterne til udfyldning af disse data-huller som en opfølgning på den finansielle krise. I ESA 2010 indberetningsprogram vedrører dette Tabel 801.

15.

ECB foretrækker desuden en konsekvent transmissionsfrist for alle nationale kvartalsvise og årlige data for offentlig forvaltning og service, som indebærer en synkronisering af kvartalsvise data vedrørende offentlig forvaltning og service med målene for rettidighed i Tabel 801, hvilket også påvirker Tabel 27 og 28, samt på samme måde indberetningsfristerne for Tabel 2 og dataene som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. ECB støtter derfor, at indberetningsfristerne for kvartalsvise konti for den offentlige forvaltning og service i ENS’s indberetningsprogram og for data vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud fremrykkes til t + 85 i 2014 og sigtende mod t + 82 i 2017 for dermed at støtte indsamlingen af fuldt integrerede kvartalsregnskaber for euroområdet på t + 90.

16.

I Udtalelse CON/2010/28 af 31. marts 2010 om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (10) støttede ECB også en forbedring af gennemsigtigheden af indberetningsprocessen ved at anvende underskuddet i nationalregnskabet (B.9) i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Ved at udelukke afviklinger under swap-arrangementer og FRA-aftaler fra underskuddet, der anvendes til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, vil underskudsbeløbet blive mindre sårbart over for ændringer, der skyldes komplekse finansielle transaktioner. I denne sammenhæng hilser ECB det velkommen, at Bilag A til forordningsforslaget ikke længere definerer EDP_B.9 og EDP_D.41, proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Dette medfører også, at alle henvisninger til disse to variabler bør fjernes fra Tabel 2 i Bilag B. Som følge heraf må forordning (EF) nr. 479/2009 ændres for at afspejle, at underskuddet på nationalregnskaber (B.) skal anvendes til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud samt for at afspejle definitionen af den nominelle værdi i forordningsforslaget.

17.

For at kunne opfylde det offentlige og politiske behov for målet for lønsum pr. ansat og timelønomkostninger inden for sektoren offentlig forvaltning og service, med vægt på en bedre forståelse for lønvæksten og eventuelle afsmitningseffekter mellem den offentlige og den private sektor, skal ECB foreslå, at der i Tabel 801 for offentlig forvaltning og service tilføjes kvartalsdata for antallet af ansatte og antallet af arbejdstimer idet lønudgiften per ansat i sektoren offentlig forvaltning og service allerede er omfattet af indberetningsprogrammet.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med begrundelse herfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. maj 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2010) 774 endelig.

(2)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(3)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.

(4)  Findes på ECB’s websted http://www.ecb.europa.eu

(5)  EUT L 15 af 20.1.2009, s. 1.

(6)  Første led i artikel 127, stk. 4, i traktaten fastslår, at ECB skal høres om »ethvert forslag til EU-retsakt inden for dens kompetenceområder«. Artikel 282, stk. 5, i traktaten fastslår, at: »Den Europæiske Centralbank skal på sine beføjelsesområder høres om ethvert udkast til EU-retsakt«.

(7)  Artikel 290 i traktaten er en del af Del 6, kapitel 2, Afdeling 1, med overskriften »Unionens retsakter».

(8)  Artikel 282, stk. 5, i traktaten henviser til udkast til EU-retsakter i følgende sprogversioner: Bulgarsk (»проект на акт на Съюза«); Spansk (»proyecto de acto de la Unión«); Dansk (»udkast«); Tysk (»Entwürfen für Rechtsakte der Union«); Estisk (»ettepanekute«); Græsk (»προτεινόμενη πράξη της Ένωσης«); Fransk (»projet d'acte de l'Union«); Italiensk (»progetto di atto dell'Unione«); Lattisk (»projektiem«); Lithuanisk (»Sąjungos aktų projektų«); Hollandsk (»ontwerp van een handeling van de Unie«); Portugisisk (»projectos de acto da União«); Rumænsk (»proiect de act al Uniunii«); Slovakisk (»navrhovaných aktoch Únie«); Slovensk (»osnutki aktov Unije»); Finnsk (»esityksistä«); Svensk (»utkast«). Den irske version har »gniomh Aontais arna bheartu«, som svarer til begrebet »planlagte« EU-retsakter.

(9)  Sag C-11/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Centralbank, Sml. I, s. 7147, navnlig præmis 110 og 111.

(10)  EUT C 103 af 22.4.2010, s. 1.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Artikel 2, stk. 2

»2.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 vedtage ændringer af metodologien for ENS 2010 med det formål at præcisere og forbedre indholdet af systemet, forudsat at de ikke indebærer ændringer af grundbegreberne, at der ikke kræves yderligere ressourcer til deres gennemførelse, og at anvendelsen af dem ikke medfører en forøgelse af de egne indtægter.«

»2.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 vedtage ændringer af metodologien for ENS 2010 med det formål at præcisere og forbedre indholdet af systemet, forudsat at de ikke indebærer ændringer af grundbegreberne, at der ikke kræves yderligere ressourcer til deres gennemførelse, og at anvendelsen af dem ikke medfører en forøgelse af de egne indtægter. Kommissionen skal udarbejde udkast til delegerede retsakter i nært samarbejde med Den Europæiske Centralbank.«

Begrundelse

Det retlige grundlag for vedtagelse af forordningsforslaget er artikel 338, stk. 1, i traktaten, som udtrykkeligt præciserer, at vedtagelse af foranstaltninger under artikel 338, stk. 1, er »med forbehold af artikel 5 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank« (herefter »ESCB-statutten«). ESCB-statutten bestemmer omvendt i artikel 5.3, at »ECB skal bidrage til harmoniseringen, når denne er nødvendig, af de regler og den praksis, der gælder for indsamling, udarbejdelse og udgivelse af statistikker inden for dens kompetenceområder.« På baggrund af disse nærmere bestemmelser i traktaten, bør Kommissionen ved udøvelse af sine delegerede beføjelser under forordningsforslaget forberede udkast til delegerede retsakter i nært samarbejde med ECB for bla. at sikre konsekvens og kvalitet i dataene og begrænsning af indberetningsbyrden.

Ændringsforslag 2

Artikel 2.21 i Bilag A

»2.21

Et holdingselskab, der blot ejer aktiverne i datterselskaber er et eksempel på en koncerntilknyttet finansiel institution. Blandt andre enheder, der behandles som koncerntilknyttede finansielle institutioner, kan nævnes enheder, der har SPE'ers kendetegn som beskrevet ovenfor, herunder investeringsforeninger og pensionskasser og enheder, der anvendes til at besidde og forvalte formuegoder for enkeltpersoner eller familier, besidde aktiver med henblik på securitisation og udstede gældsværdipapirer på vegne af tilknyttede selskaber (et sådant selskab kan kaldes et conduitselskab eller et gennemstrømningsselskab) og securitisationsinstrumenter samt udføre andre finansielle opgaver.«

»2.21

Et holdingselskab, der blot ejer aktiverne i datterselskaber er et eksempel på en koncerntilknyttet finansiel institution. Blandt andre enheder, der behandles som koncerntilknyttede finansielle institutioner, kan nævnes enheder, der har SPE'ers kendetegn som beskrevet ovenfor, herunder investeringsforeninger og pensionskasser og enheder, der anvendes til at besidde og forvalte formuegoder for enkeltpersoner eller familier, udstede gældsværdipapirer på vegne af tilknyttede selskaber (et sådant selskab kan kaldes et conduitselskab eller et gennemstrømningsselskab) samt udføre andre finansielle opgaver.«

Begrundelse

Financial vehicle corporations, der beskæftiger sig med en eller anden form for securitisationstransaktioner, kan ikke behandles på samme måde som koncerntilknyttet finansiel institution — navnlig fordi de ikke bliver konsolideret med det oprindelige selskab, uden hensyn til kriterier om »uafhængighed«. De klassificeres som andre finansielle mellemmænd (S.125). Jf artikel 1 i forordning ECB/2008/30 af 19. december 2008 om aktiver og passiver over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (2).

Ændringsforslag 3

Artikel 2.75 i Bilag A

»2.75

Definition: Delsektoren pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at yde lån og/eller foretage investeringer i værdipapir.«

»2.75

Definition: Delsektoren pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder undtagen MFI’er og for egen regning at yde lån og/eller foretage investeringer i værdipapirer.«

Begrundelse

Formuleringen bør tilpasses til definitionen af »andre MFI’er« i artikel 1 i forordning ECB/2008/32 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdet)  (3). En tilsvarende formulering er benyttet i SNA 2008.

Ændringsforslag 4

Artikel 2.90 i Bilag A

»2.90

Definition: Financial vehicle corporations, der deltager i securitisationsstransaktioner (FVC'er), er foretagender, der udfører securitisationsstransaktioner. FVC'er, der opfylder kriterierne for en institutionel enhed, klassificeres i S.125. I modsat fald behandles de som en integrerende del af moderselskabet.«

»2.90

Definition: FVC’er, der deltager i securitisationsstransaktioner (FVC'er), er foretagender, der udfører securitisationsstransaktioner. .«

Begrundelse

FVC’er bør behandles som særlige institutionelle enheder, uafhængig af sådanne kriterier som »grad af afhængighed af et moderselskab« (jf. 2.22). Jf. artikel 1 i forordning (ECB)/2008/30.

Ændringsforslag 5

Artikel 5.108 i Bilag A

»5.108

Det er meget vigtigt at fastslå…klassificeres som koncerntilknyttede finansielle institutioner.«

Begrundelse

Dette afsnit bør slettes, da det ikke er i overensstemmelse med definitionerne og de kriterier, der gælder for securitiseringsinstrumenter. Anvendelsen deraf kunne føre til en sammensmeltning af residente instrumenter med residente moderselskaber, idet securitiseringsinstrumenter ikke normalt opfylder de foreslåede kriterier om at være forbundet med markeds- og kreditrisiko (jf. også ændringsforslag 4).

Ændringsforslag 6

Artikel 5.111 i Bilag A

»5.111

Dækkede obligationer er gældsværdipapirer, som udstedes eller fuldt ud garanteres af et finansielt selskab. I tilfælde af misligholdelse hos det udstedende eller garantistillende finansielle selskab har obligationsindehaverne en prioriteret fordring på sikkerhedspuljen ud over deres almindelige fordring på det finansielle selskab.«

»5.111

Dækkede obligationer er gældsværdipapirer, som udstedes eller fuldt ud garanteres af et finansielt selskab. I tilfælde af misligholdelse hos det udstedende eller garantistillende finansielle selskab har obligationsindehaverne en prioriteret fordring på sikkerhedspuljen ud over deres almindelige fordring på det finansielle selskab. Dækkede obligationer er forskellige fra værdipapirer med sikkerhed i specificerede aktiver udstedt i forbindelse med en securitisation, idet udstederen/indehaveren af aktiverne påtager sig en ubetinget forpligtelse til at tilbagebetale hovedstol og renter uafhængig af aktivernes udvikling. Aktiverne fungerer udelukkende som sikkerhed, der er stillet til fordel for obligationsindehaverne i tilfælde af, at forpligtelserne ikke er opfyldt.«

Begrundelse

Uden forklaring på forskellen mellem dækkede obligationer og værdipapirer med sikkerhed i specificerede aktiver er det uklart, hvorfor afsnittet om securitisation henviser til dækkede obligationer. Som alternativ kunne alle henvisninger til dækkede obligationer slettes, da dækkede obligationer ikke er knyttet til securitisation.

Ændringsforslag 7

Program for indberetning af nationalregnskabsdata

Oversigt over tabellerne (Bilag B)

Kolonne 3 »Frist t + måneder (dage hvor angivet)« i tabel 2, 801, 27 28 og ny fodnote.

2/Vigtigste aggregater for offentlig forvaltning og service — på årsbasis/3/9

2/Vigtigste aggregater for offentlig forvaltning og service — på årsbasis/85 dage  (4) /85 dage i tredje kvartal

801/Ikke-finansielle konti efter sektor — på kvartalsbasis/85 dage

801/Ikke-finansielle konti efter sektor — på kvartalsbasis/85 dage (4)

27/Finansielle konti efter sektor — på kvartalsbasis/85 dage

27/Finansielle konti efter sektor — på kvartalsbasis/85 dage (4)

28/Offentlig gæld — på kvartalsbasis/3

28/Offentlig gæld — på kvartalsbasis/85 dage  (4)

Begrundelse

Rådet (økonomi- og finans) godkendte i september 2000 ØMU-handlingsplanen for statistikkrav og fastsatte mål for tidspunktet for integrerede kvartalsvise regnskaber efter institutionel sektor inden for euroområdet til t+90 dage efter udløb af referencekvartalet for at opfylde ECB's pengepolitiske behov. Dette indebar, at Eurostat og ECB skulle indsamle de respektive nationale data efter t+82 dage. På grund af den planlagte kalender for ECB’s Styrelsesrådsmøder i 2015 og 2016 ville en reduktion af tidsforsinkelsen til t+85 være tilstrækkelig for 2015 og 2016. ECB støtter derfor en fremrykning af indberetningsfristerne for kvartalsvise sektorregnskaber i henhold ENS’s indberetningsprogram til t+85 dage i 2014, med et mål om t+82 dage i 2017 for at støtte indsamlingen af fuldt integrerede kvartalsvise regnskaber for euroområdet på t+90 dage.

ECB støtter derudover en konsekvent indberetningsfrist for alle nationale kvatals- og årsdata for offentlig forvaltning og service, der indebærer en synkronisering af kvartalsdata om offentlig forvaltning og service med målene for rettidighed i Tabel 801, hvilket også påvirker Tabel 27 og 28, samt på samme måde indberetningsfristerne for Tabel 2 og dataene som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. ECB støtter derfor, at indberetningsfristerne for kvartalsvise konti for den offentlige forvaltning og service i ENS’s indberetningsprogram og for data vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud fremrykkes til t+85 i 2014 og med et mål om t+85 i 2017 for dermed at støtte indsamlingen af fuldt integrerede kvartalsregnskaber for euroområdet på t+90.

Ændringsforslag 8

Slutningen af Tabel 2 i bilag B - Vigtigste aggregater for offentlig forvaltning og service

EDP_D.41

Renter herunder rentestrømme i forbindelse med swaps og FRAer (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

ED P_B.9

(+)Fordringserhvervelse, netto, som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Renter (1

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Fordringserhvervelse, netto,

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Begrundelse

Bilag A i forordningsforslaget definerer ikke længere EDP_D.41 og EDP_B.9. Det følger heraf, at alle henvisninger til disse to variabler bør udgå af Tabel 2 i Bilag B. Dette gælder også for fodnote 4 til Tabel 2.

Ændringsforslag 9

Slutning af søjle S.13 i tabel 801 — Ikke-finansielle konti efter sektor — på kvartalsbasis

OTE Offentlig forvaltning og services udgifter i alt/x

OTE Offentlig forvaltning og services udgifter i alt/x

OTE Offentlig forvaltning og services indtægter i alt/x

OTE Offentlig forvaltning og services indtægter i alt/x

 

EMH Udførte arbejdstimer/x

 

EMP Antal ansatte/x

Begrundelse

For at opfylde det offentlige og politiske behov for målet for lønsum pr. ansat og timelønomkostninger inden for sektoren offentlig forvaltning og service bør indberetningsprogrammet (Tabel 801) suppleres med kvartalsvise data for antal ansatte og udførte arbejdstimer for sektoren offentlig forvaltning og service.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.

(2)  EUT L 15 af 20.1.2009, s. 1.

(3)  EUT L 15 af 20.1.2009, s. 14.

(4)  dage 82 dage fra 2017


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/11


Euroens vekselkurs (1)

8. juli 2011

2011/C 203/05

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,4242

JPY

japanske yen

115,98

DKK

danske kroner

7,4587

GBP

pund sterling

0,89320

SEK

svenske kroner

9,0838

CHF

schweiziske franc

1,2102

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,7450

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,224

HUF

ungarske forint

263,08

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7091

PLN

polske zloty

3,9401

RON

rumænske leu

4,2010

TRY

tyrkiske lira

2,3124

AUD

australske dollar

1,3231

CAD

canadiske dollar

1,3645

HKD

hongkongske dollar

11,0824

NZD

newzealandske dollar

1,7111

SGD

singaporeanske dollar

1,7364

KRW

sydkoreanske won

1 505,56

ZAR

sydafrikanske rand

9,5102

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,2072

HRK

kroatiske kuna

7,3910

IDR

indonesiske rupiah

12 133,26

MYR

malaysiske ringgit

4,2565

PHP

filippinske pesos

60,892

RUB

russiske rubler

39,8226

THB

thailandske bath

43,025

BRL

brasilianske real

2,2214

MXN

mexicanske pesos

16,4491

INR

indiske rupee

63,2270


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/12


Offentliggørelse i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

2011/C 203/06

PÅLÆG TIL ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED OG IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY I HENHOLD TIL § 50 I CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010

Den 7. april 2011 udstedte det irske finansministerium (»ministeriet«) pålæg (»pålæg«) til Anglo Irish Bank Corporation Limited (»Anglo«) og Irish Nationwide Building Society (»INBS«) i medfør af § 50 i loven fra 2010 om stabilisering af kreditinstitutter (Credit Institutions (Stabilisation) Act) (»loven«), hvori:

1.

det kræves, at Anglo:

1.1.

gennemfører alle væsentlige punkter i planen om lukning af visse af Anglos kontorer i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Anglos kontorer i Wien, Düsseldorf og Jersey

1.2.

gennemfører alle væsentlige punkter i planen om afhændelse af Anglos formueforvaltningsafdeling

1.3.

gennemfører alle væsentlige punkter i planen om overtagelse af og/eller fusion med INBS og

1.4.

sammen med INBS og NTMA og med NTMA's forhåndsgodkendelse gennemfører alle væsentlige punkter i en omstrukturerings- og gældsomlægningsplan for Anglo og INBS, der bygger på Joint EC Restructuring and Work Out Plan for Anglo and INBS, indgivet til Europa-Kommissionen den 31. januar 2011 (med forbehold af eventuelle variationer af planen som anvist og godkendt af Europa-Kommissionen), og

2.

det kræves, at INBS:

2.1.

gennemfører alle væsentlige punkter i planen om Anglos overtagelse af INBS og/eller om fusion med Anglo og

2.2.

sammen med Anglo og NTMA og med NTMA's forhåndsgodkendelse gennemfører alle væsentlige punkter i en plan, der bygger på Joint EC Restructuring and Work Out Plan for Anglo and INBS, indgivet til Europa-Kommissionen den 31. januar 2011 (med forbehold af eventuelle variationer af planen som anvist og godkendt af Europa-Kommissionen)

(under ét »kravene«)

3.

det erklæres, at kravene er en saneringsforanstaltning som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 (»direktivet om likvidation af kreditinstitutioner«) og i De Europæiske Fællesskabers 2011-bestemmelser (om sanering og likvidation af kreditinstitutioner) (»2011-bestemmelserne«), og at kravene derfor bør få fuld virkning i overensstemmelse med direktivet om likvidation af kreditinstitutioner, 2011-bestemmelserne og loven, særlig, men ikke kun lovens § 61.

4.

det erklæres, at kravene får virkning omgående.

I henhold til lovens § 63 kan personer, som berøres af pålæggene, anmode High Court of Ireland, Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irland, om tilladelse til at begære prøvelse af en afgørelse i henhold til loven, der vedrører pålægget, senest 14 dage efter at den pågældende person har fået meddelelse om afgørelsen eller på anden måde har fået kendskab til den.


9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/14


Ajourføring af listen over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 316 af 28.12.2007, s. 1; EUT C 134 af 31.5.2008, s. 16; EUT C 177 af 12.7.2008, s. 9; EUT C 200 af 6.8.2008, s. 10; EUT C 331 af 31.12.2008, s. 13; EUT C 3 af 8.1.2009, s. 10; EUT C 37 af 14.2.2009, s. 10; EUT C 64 af 19.3.2009, s. 20; EUT C 99 af 30.4.2009, s. 7; EUT C 229 af 23.9.2009, s. 28; EUT C 263 af 5.11.2009, s. 22; EUT C 298 af 8.12.2009, s. 17; EUT C 74 af 24.3.2010, s. 13; EUT C 326 af 3.12.2010, s. 17; EUT C 355 af 29.12.2010, s. 34; EUT C 22 af 22.1.2011, s. 22; EUT C 37 af 5.2.2011, s. 12; EUT C 149 af 20.5.2011, s. 8; EUT C 190 af 30.6.2011, s. 17)

2011/C 203/07

Offentliggørelsen af listen over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) er baseret på de oplysninger, som medlemsstaterne meddeler Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengengrænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender oplysninger, som ajourføres regelmæssigt.

SPANIEN

Ændrer de oplysninger, der er offentliggjort i EUT C 316 af 28.12.2007

Punkt »Luftgrænser« affattes således:

1)

Albacete

2)

Alicante

3)

Almería

4)

Asturias

5)

Barcelona

6)

Bilbao

7)

Castellón

8)

Ciudad Real

9)

Fuerteventura

10)

Gerona

11)

Gran Canaria

12)

Granada

13)

Huesca-Pirineos

14)

Ibiza

15)

Jerez de la Frontera

16)

La Coruña

17)

La Palma

18)

Lanzarote

19)

León

20)

Madrid-Barajas

21)

Málaga

22)

Matacán (Salamanca)

23)

Menorca

24)

Murcia

25)

Palma de Mallorca

26)

Pamplona

27)

Reus

28)

Santander

29)

Santiago

30)

Sevilla

31)

Tenerife North

32)

Tenerife South

33)

Valencia

34)

Valladolid

35)

Vigo

36)

Vitoria

37)

Zaragoza


OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Europa-Kommissionen

9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/16


Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 38, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 19, EUT C 37 af 14.2.2009, s. 8, EUT C 35 af 12.2.2010, s. 7, EUT C 304 af 10.11.2010, s. 5, EUT C 24 af 26.1.2011, s. 6, EUT C 157 af 27.5.2011, s. 8)

2011/C 203/08

Offentliggørelsen af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne meddeler Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengengrænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender oplysninger, som ajourføres hver måned.

NORGE

Erstatter de oplysninger, der er offentliggjort i EUT C 247 af 13.10.2006

I henhold til § 17, litra f), i den norske immigrationslov kan enhver udenlandsk statsborger nægtes indrejse, hvis han eller hun ikke er i stand til at godtgøre, at han eller hun har tilstrækkelige midler til sit ophold i Norge og til hjemrejsen, eller at han eller hun kan regne med at modtage sådanne midler.

De beløb, der skønnes nødvendige, fastsættes individuelt og der træffes afgørelser i hvert enkelt tilfælde. Der tages hensyn til opholdets varighed samt til, om den udenlandske statsborger skal bo hos familie eller venner, om vedkommende har billet til sin hjemrejse, og om der er stillet garanti for opholdet (et vejledende beløb på 500 NOK om dagen skønnes at være tilstrækkeligt for besøgende, der ikke bor hos familie eller venner).


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Rådet

9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/17


ÅBEN INDKALDELSE

Europæisk samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST)

2011/C 203/09

COST bringer forskere og eksperter i forskellige lande, som arbejder med specifikke emner, sammen. COST finansierer IKKE selve forskningen, men støtter netværksaktiviteter såsom møder, konferencer, kortvarig videnskabelig udveksling og opsøgende aktiviteter. I øjeblikket modtager over 250 videnskabelige netværk (aktioner) støtte.

COST indkalder forslag til aktioner, der bidrager til Europas videnskabelige, teknologiske, økonomiske, kulturelle eller samfundsmæssige udvikling. Forslag, der fungerer som forløbere for andre europæiske programmer og/eller forelægges af nyuddannede forskere, er særligt velkomne.

Det er afgørende for opbygningen af det europæiske forskningsrum (EFR), at der udvikles stærkere forbindelser mellem europæiske forskere. COST stimulerer nye, innovative, tværfaglige og brede forskningsnetværk i Europa. Forskerhold gennemfører COST aktiviteter for at styrke grundlaget for opbygning af videnskabelig ekspertise i Europa.

COST er inddelt i ni brede områder (biomedicin og molekylær biovidenskab; kemi og molekylær videnskab og teknologi; Earth System Science og miljøstyring; fødevarer og landbrug; skove og produkter og tjenesteydelser i forbindelse hermed; individer, samfund, kulturer og sundhed; informations- og kommunikationsteknologier; materialer, fysik og nanovidenskab; transport og byudvikling). Nærmere oplysninger om, hvad hvert område skal dække, findes på http://www.cost.eu

Ansøgere bedes angive, hvilket område deres emne falder ind under. Tværfaglige forslag, der ikke umiddelbart falder ind under et enkelt område, modtages dog særdeles gerne og vil blive vurderet separat.

Forslagene bør inddrage forskere fra mindst fem COSTlande. Der kan forventes finansiel støtte på ca. 100 000 EUR om året, normalt i fire år, forudsat at der er budgetmidler til rådighed.

Forslagene vurderes i to trin. Foreløbige forslag (højst 1 500 ord/3 sider), som skal indgives ved hjælp af onlinemodellen på http://www.cost.eu/opencall, skal indeholde en kort oversigt over forslaget og dets tilsigtede resultater. Forslag, der ikke opfylder COSTs støttekriterier (f.eks. anmodninger om forskningsfinansiering), udelukkes. Støtteberettigede forslag vurderes af de relevante områdeudvalg i overensstemmelse med de kriterier, der er offentliggjort på http://www.cost.eu. Ansøgere, der har indgivet foreløbige forslag, som er blevet udvalgt, vil blive anmodet om at forelægge et fuldstændigt forslag. Fuldstændige forslag underkastes peerevaluering i overensstemmelse med vurderingskriterierne på http://www.cost.eu/opencall. Afgørelsen træffes sædvanligvis i løbet af seks måneder fra indkaldelsesdatoen, og aktionerne forventes herefter iværksat inden for tre måneder.

Indkaldelsesdatoen for foreløbige forslag er den 30. september 2011 kl. 17.00 Bruxellestid. Indtil 80 fuldstændige forslag vil blive udvalgt med henblik på den endelige udvælgelse af indtil 30 nye aktioner, forudsat at der er budgetmidler til rådighed. Fuldstændige forslag vil blive indkaldt den 25. november 2011 med indgivelsesfrist den 27. januar 2012, og afgørelserne forventes truffet i juni 2012. Næste indkaldelsesdato forventes at blive den 30. marts 2012.

Ansøgere, der ønsker det, kan kontakte deres nationale COSTkoordinator for at få oplysninger og vejledning — se http://www.cost.eu/cnc

Forslag skal indgives online til COSTkontorets websted.

COST modtager finansiel støtte til sine koordineringsaktiviteter fra EU's FTU-rammeprogram. COSTkontoret, der er oprettet af European Science Foundation (ESF), som er ansvarlig for gennemførelsen af COST, varetager og forvalter de administrative, videnskabelige og tekniske sekretariatsopgaver i forbindelse med COST, dets områdeudvalg og dets aktioner.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/19


Meddelelse fra Den Tjekkiske Republiks miljøministerium i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

2011/C 203/10

Den Tjekkiske Republiks miljøministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et område for prospektering og efterforskning af kulbrinter i den nordøstlige del af Den Tjekkiske Republik (Trutnovsko). Området er afmærket på kortet i bilag 1.

Under henvisning til ovennævnte direktiv og artikel 11 i lov nr. 44/1988 om beskyttelse og udnyttelse af mineralholdige ressourcer (loven om minedrift), som ændret, samt til artikel 4d i det tjekkiske nationalråds lov nr. 62/1988 om geologiske arbejder, som ændret, opfordrer miljøministeriet fysiske og juridiske personer med tilladelse til at drive minedrift (ordregivende myndigheder) til at indsende konkurrerende ansøgninger om at etablere et område til prospektering og efterforskning af kulbrinter i den nordøstlige del af Den Tjekkiske Republik (Trutnovsko).

Den kompetente besluttende myndighed er Den Tjekkiske Republiks miljøministerium. Kriterier, vilkår og betingelser, som fremgår af artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 6, stk. 2, i ovennævnte direktiv, er fuldt gennemført i tjekkisk lovgivning, nærmere bestemt i det tjekkiske nationalråds lov nr. 62/1988 om geologiske arbejder, som ændret.

Ansøgningerne, som kan indsendes de følgende 13 uger efter denne opfordrings offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, sendes til:

Martin Holý

ředitel odboru horninového a půdního prostředí

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Ansøgninger, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. Afgørelse om ansøgningerne træffes senest 12 måneder efter fristens udløb.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jaroslav Česnek (Tlf. +420 267122652).


9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/20


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 203/11

1.

Den 1. juli 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Allianz SE (»Allianz«, Tyskland) og Banco Popular Español SA (»BPE«, Spanien) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Popular Gestión, SGIIC, SA (»PG«, Spanien), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Allianz: international udbyder af forsikringsydelser og finansielle ydelser

BPE: forretningsbankvirksomhed, factoring, kapitalforvaltning, pensionsfondforvaltning, værdipapir- og valutaforvaltning, leasing og forsikringsvirksomhed

PG: kapitalforvaltningsydelser.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/21


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 203/12

1.

Den 29. juni 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Temasek Holdings (Private) Limited (»Temasek«, Singapore) og E. OPPENHEIMER & Son International Ltd (»E. OPPENHEIMER«, De Britiske Jomfruøer) gennem opkøb af aktier i et nyligt oprettet joint venture-selskab erhverver fælles kontrol over et joint venture, der udgøres af to de selskaber Tana Africa Capital Limited og Tana Africa Investment Managers Limited (under ét »Tana«), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Temasek: et holdingselskab. Porteføljen dækker et bredt spektrum af industrier: finansielle tjenesteydelser, telekommunikation, medier og teknologi, transport & industri, biovidenskab, salg til forbrugere & fast ejendom samt energi & ressourcer

E. OPPENHEIMER: et familiedrevet investeringsselskab, hvis primære aktiv er en væsentlig egenkapitalandel i De Beers, sammen med andre interesser på et investeringsgrundlag

Tana: et nyt joint venture, som skal investere i private og offentlige selskaber i den hastigt voksende forbrugsvareindustri i Afrika. Tana har i øjeblikket ingen forretning eller aktivitet.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/22


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 203/13

1.

Den 1. juli 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Aurubis AG (Aurubis, »Tyskland«), gennem opkøb af aktier og aktiver, der på nuværende tidspunkt ejes af datterselskaberne under Luvata Oy (Luvata, »Finland«), som udgør Luvatas »Rolled Products Division« (»LRP«), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Aurubis: en af Europas største kobberproducenter. Dens hovedvirksomhed er fremstilling af kobberkatoder af kobberkoncentrat, kobberskrot og genbrugte råmaterialer. Heraf produceres valsetråd, genstande og valsede kobberprodukter

Luvata: leverer metaller og tilbyder løsninger, tjenesteydelser, komponenter og materialer til fremstillingsprocesser og byggeri. Målet for den planlagte transaktion, LRP, er en af fire afdelinger under Luvata

LRP: produktion af tyndt kobber og kobberlegerede valsede produkter til industriel brug.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).


Berigtigelser

9.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 203/23


Berigtigelse til godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

( Den Europæiske Unions Tidende C 187 af 28. juni 2011 )

2011/C 203/14

Side 6:

I stedet for:

»Samlet forventet støtteydelse 10 625 700 mio. EUR«

læses:

»Samlet forventet støtteydelse 10 625 700 EUR«.