ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.155.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 155

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
25. maj 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

III   Forberedende retsakter

 

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

 

Den Europæiske Centralbank

2011/C 155/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 7. april 2011 om et forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro (CON/2011/32)

1

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2011/C 155/02

Rådets konklusioner af 7. marts 2011 om Den europæiske ligestillingspagt (2011-2020)

10

 

Europa-Kommissionen

2011/C 155/03

Euroens vekselkurs

14

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 155/04

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

15

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2011/C 155/05

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve

18

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 155/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

19

2011/C 155/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


III Forberedende retsakter

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Den Europæiske Centralbank

25.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 7. april 2011

om et forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro

(CON/2011/32)

2011/C 155/01

Indledning og retsgrundlag

Den 28. januar 2011 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (1) (herefter »forslaget til forordning«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forslaget til forordning indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) grundlæggende opgave, som er at fremme betalingssystemernes smidige funktion, som anført i traktatens artikel 127, stk. 2. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

ECB glæder sig over og støtter Europa-Kommissionens forslag om at indføre slutdatoer for overgang til SEPA-ordningen for kreditoverførsler og SEPA-ordningen for direkte debiteringer (Single Euro Payments Area) ved hjælp af en EU-retsakt. ECB og Eurosystement har gentagne gange påpeget behovet for fastsættelse af ambitiøse, men realistiske slutdatoer for overgang til SEPA-ordningen for kreditoverførsler og SEPA-ordningen for direkte debiteringer for at høste fuld fordel af SEPA. Selv om der er betydelige potentielle fordele ved SEPA-projektet, kan den primært markedsdrevne aktuelle tilgang ikke betegnes som værende fuldt ud vellykket. Den usikkerhed, der hersker på markedet som følge af de vanskelige økonomiske forhold, ulemperne for pionerer inden for et netværksforretningsområde og dobbeltomkostningerne ved både at anvende SEPA-ordninger og traditionelle betalingssystemer har fået mange markedsaktører, særlig på udbudssiden, til at efterspørge EU-lovgivning, hvori der fastsættes en slutdato for overgang til SEPA. En almengyldig EU-retsakt, som er bindende i sin helhed, og som finder direkte anvendelse i alle medlemsstater, vurderes således at være nødvendig for en vellykket overgang til SEPA, da projektet ellers vil være i en alvorlig risiko for at mislykkes.

Særlige bemærkninger

ECB har ved flere lejligheder påpeget behovet for en klar vejledning med hensyn til interbankgebyrer for direkte debiteringer (2). Med artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 (3) indførtes et midlertidigt automatisk interbankgebyr for grænseoverskridende direkte debiteringer, sammen med en midlertidig godkendelse af nationale interbankgebyrer for direkte debiteringer. Ingen af disse artikler finder anvendelse efter den 1. november 2012, og for at undgå et retligt tomrum, som vil hæmme overgangen til SEPA-ordningen for direkte debiteringer, er det vigtigt, at der findes en langsigtet løsning for interbankgebyrer for direkte debiteringer. Artikel 6 i forslaget til forordning, som vedrører interbankgebyrer for direkte debiteringer, bidrager til at opnå en sådan retssikkerhed.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med en begrundelse herfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. april 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM (2010) 775 endelig.

(2)  Jf. den fælles erklæring fra Kommissionen og Den Europæiske Centralbank af 24. marts 2009, der præciserer visse principper for en fremtidig forretningsmodel for SEPA-ordningen for direkte debitering (SDD) og Single Euro Payments Area, syvende statusrapport, fra teori til praksis, oktober 2010, side 17, som begge findes på ECB's websted http://www.ecb.europa.eu

(3)  EUT L 266 af 9.10.2009, s. 11.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Første sætning i betragtning 2 i forslaget til forordning

»SEPA's succes er meget vigtig i økonomisk, monetær samt politisk henseende.«

»SEPA's succes er meget vigtig i såvel økonomisk, som politisk henseende.«

Begrundelse

SEPA er vigtig i økonomisk og politisk henseende, men spiller ingen rolle i pengepolitikken, og ordet »monetær« bør derfor slettes.

Ændringsforslag 2

Tredje og ny fjerde sætning i betragtning 6 i forslaget til forordning

»Pengeoverførsler, interne betalingstransaktioner, betalingstransaktioner med store beløb mellem betalingstjenesteudbydere og betalinger via mobiltelefon bør ikke være omfattet af de pågældende bestemmelser, idet disse betalingstjenester ikke kan sammenlignes med kreditoverførsler og direkte debiteringer.«

»Pengeoverførsler, interne betalingstransaktioner, betalingstransaktioner med store beløb mellem betalingstjenesteudbydere og betalinger via mobiltelefon bør ikke være omfattet af de pågældende bestemmelser, idet disse betalingstjenester ikke kan sammenlignes med kreditoverførsler og direkte debiteringer som anført i denne forordning. Betalingstransaktioner gennemført og afviklet ved hjælp af betalingssystemer for store beløb bør heller ikke være omfattet af denne forordning.«

Begrundelse

ECB foreslår at tilføje »som anført i denne forordning« for at præcisere, at pengeoverførsler, interne betalingstransaktioner og lignende ikke er kreditoverførsler og direkte debiteringer som omhandlet i forslaget til forordning. Hvad angår begrundelsen for den nye fjerde sætning, som ECB foreslår, henvises til ændringsforslag 5.

Ændringsforslag 3

Anden sætning i betragtning 9 i forslaget til forordning

»Hvis der skal oprettes et integreret marked for elektroniske betalingssystemer, hvor der gøres brug af euro, skal kreditoverførsler og direkte debiteringer kunne foregå uden tekniske hindringer og være omfattet af en ordning med grundlæggende regler, som hovedparten af betalingstjenesteudbyderne i hovedparten af medlemsstaterne tilslutter sig, og som er de samme for både grænseoverskridende og rent indenlandske kreditoverførsler og direkte debiteringer.«

»Hvis der skal oprettes et integreret marked for elektroniske betalingssystemer, hvor der gøres brug af euro, skal kreditoverførsler og direkte debiteringer kunne foregå uden tekniske hindringer, være omfattet af en ordning med grundlæggende regler, som hovedparten af betalingstjenesteudbyderne i hovedparten af medlemsstaterne, der har euroen som valuta, tilslutter sig, og som er de samme for både grænseoverskridende og rent indenlandske kreditoverførsler og direkte debiteringer.«

Begrundelse

Interoperabilitet er af afgørende vigtighed for at sikre, at betalinger kan gennemføres effektivt i hele Unionen. De dobbelte krav, dvs. at reglerne er de samme for både rent indenlandske og grænseoverskridende kreditoverførsler og direkte debiteringer og kravet om, at hovedparten af betalingstjenesteudbyderne skal tilslutte sig, som fremgår af betragtning 9 og artikel 4, stk. 1, i forslaget til forordning, er vigtige foranstaltninger til sikring af, at betalingsordningerne bliver paneuropæiske. Under hensyn til udviklingen af nye betalingstjenester, vurderes tilslutningen fra betalingstjenesteudbydere i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, ikke at være en prioritet som følge af det lave antal transaktioner i euro i visse af disse medlemsstater. Det foreslås derfor at begrænse betingelsen i artikel 4, stk. 1, litra b), (jf. ændringsforslag 14) og følgelig betragtning 9 til hovedparten af betalingstjenesteudbyderne i hovedparten af medlemsstaterne, der har euroen som valuta. Derved undgås der på den ene side uoverstigelige forhindringer ved indførelsen af innovative kreditoverførsler og direkte debiteringer og på den anden side sikres det, at ordningen bliver paneuropæisk.

Ændringsforslag 4

Første sætning i betragtning 16 i forslaget til forordning

»I nogle medlemsstater findes der visse traditionelle betalingsinstrumenter, som svarer til kreditoverførsler eller direkte debiteringer, men som har meget specifikke funktionaliteter, ofte af historiske eller juridiske årsager.«

»I nogle medlemsstater findes der visse traditionelle betalingsinstrumenter, som er klassificeret som kreditoverførsler eller direkte debiteringer, men som har meget specifikke funktionaliteter, ofte af historiske eller juridiske årsager.«

Begrundelse

Dette forslag har til formål at præcisere, at visse traditionelle betalingsinstrumenter er klassificeret som kreditoverførsler eller direkte debiteringer, på trods af deres meget specifikke funktionaliteter.

Ændringsforslag 5

Artikel 1, stk. 2, litra b), i forslaget til forordning

»2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende:

[…]

b)

betalingstransaktioner gennemført og afviklet ved hjælp af betalingssystemer for store beløb, hvor både den oprindelige initiativtager og den endelige modtager af betalingen er en betalingstjenesteudbyder«

»2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende:

[…]

b)

betalingstransaktioner gennemført og afviklet ved hjælp af betalingssystemer for store beløb, «

Begrundelse

Betalinger, som foretages ved hjælp af betalingssystemer for store beløb, har aldrig været omfattet af SEPA og bør derfor udelukkes fra anvendelsesområdet for forslaget til forordning. I den forbindelse bør forslaget til forordning klart fokusere på hovedmassen af detailbetalinger, da en inddragelse af betalingssystemer for store beløb vil kræve en separat og mere kompleks EU-retsakt som følge af meget forskellige serviceniveauer. Under hensyn til kompleksiteten af betalingssystemer for store beløb, de tekniske udfordringer, som banksektoren ville stå over for i forbindelse med en overgang hertil, og at detailbetalinger, som afvikles inden for betalingssystemerne for store beløb, udgør mindre end 1 % af det samlede antal detailbetalinger i euroområdet, mener ECB ikke, at der er behov for en sådan EU-retsakt.

ECB og de nationale centralbanker mener dog, i deres rolle som operatør af de enkelte systemkomponenter i Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2), i henhold til ESCB-statuttens artikel 3.1, fjerde led, og artikel 22, at indførelsen af standarden ISO 20022 XML er et strategisk vigtigt punkt.

Ændringsforslag 6

Artikel 1, stk. 2, litra c), i forslaget til forordning

»2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende:

[…]

c)

betalingstransaktioner ved hjælp af et betalingskort, herunder hævning af kontanter fra en betalingskonto, hvis de ikke fører til en kreditoverførsel eller direkte debitering til eller fra en betalingskonto, der er identificeret ved nummeret til identifikation af betalingskontoen (BBAN) eller det internationale nummer til identifikation af betalingskontoen (IBAN).«

»2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende:

[…]

c)

betalingskorttransaktioner , herunder hævning af kontanter fra en betalingskonto, .«

Begrundelse

ECB er enig i, at kortbetalinger og hævning af kontanter skal fritages fra anvendelsesområdet for forslaget til forordning, men mener, at kortbetalinger, bortset fra hævning af kontanter fra en betalingskonto, altid fører til en kreditoverførsel eller direkte debitering til eller fra en betalingskonto, der er identificeret ved BBAN- eller IBAN-nummeret. Endvidere er kortbetalinger ikke omfattet af Kommissionens konsekvensanalyse, der ledsager forslaget til forordning, og de er derfor ikke omfattet af anvendelsesområdet for forslaget til forordning. Følgelig foreslår ECB at fjerne henvisningen til brugen af BBAN og IBAN for at undgå en fortolkning, hvorefter forslaget til forordning de facto omfatter kortbetalinger, hvilket er i modstrid med hensigten med denne bestemmelse.

Ændringsforslag 7

Artikel 1, stk. 4, i forslaget til forordning (ny)

»Ingen nuværende tekst«

»4.   Denne forordning finder ikke anvendelse på Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker, når de handler i deres egenskab af monetære myndigheder eller andre offentlige myndigheder.«

Begrundelse

Aktiviteter udført af ECB eller en national centralbank i overensstemmelse med traktatens artikel 127, stk. 2, fjerde led, og artikel 3 i ESCB-statutten bør udelukkes fra anvendelsesområdet for forslaget til forordning af hensyn til centralbankernes uafhængighed (jf. traktatens artikel 130). I den forbindelse foreslår ECB, at den samme undtagelse, som fremgår af artikel 1, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (2) indsættes i forslaget til forordning.

Ændringsforslag 8

Artikel 2 i forslaget til forordning (ny definition)

»Ingen nuværende tekst«

»»betalingskort«:

en anordning, der gør det muligt for betaleren, at i) gennemføre betalingstransaktioner i en kortmodtagende anordning eller på fjernbasis, herunder pr. mail, telefon eller via internettet, eller ii) at få adgang til kontanter i en pengeautomat«

Begrundelse

ECB forstår, at formålet med artikel 1, stk. 2, litra c), i forslaget til forordning er at udelukke traditionelle korttransaktioner fra forordningens anvendelsesområde, samtidig med at transaktioner, hvor et betalingskort primært anvendes til at identificere betaleren, når denne indleder en direkte debitering eller en kreditoverførende transaktion, inkluderes. Da hovedparten af kortbetalinger afvikles endeligt via en kreditoverførsel eller en direkte debiteringstransaktion, kan det foreliggende forslag fortolkes således, at det også omfatter korttransaktioner i almindelighed. Af hensyn til retssikkerheden foreslår ECB, at der indføjes en definition af betalingskort, og at artikel 7, stk. 2, i forslaget til forordning omarbejdes, således at direkte betalingstransaktioner, som er indledt ved hjælp af et betalingskort på salgsstedet fritages (jf. ændringsforslag 17). Endvidere fritager artikel 1, stk. 2, litra c), i forslaget til forordning betalingstransaktioner ved hjælp af et betalingskort fra forordningens anvendelsesområde uden at definere begrebet betalingskort.

Ændringsforslag 9

Artikel 2 i forslaget til forordning (ny definition)

»Ingen nuværende tekst«

»»betalingssystemer for store beløb«:

betalingssystemer, hvis hovedformål er at behandle, cleare og/eller afvikle enkeltstående betalingstransaktioner af høj prioritet og hovedsagelig på et større beløb«

Begrundelse

Den foreslåede nye artikel 1, stk. 2, litra b), i forslaget til forordning (jf. ændringsforslag 5) indeholder termen »betalingssystemer for store beløb«, som bør defineres.

Ændringsforslag 10

Artikel 2 i forslaget til forordning (ny definition)

»Ingen nuværende tekst«

»»detailbetalingssystemer«:

betalingssystemer, hvis hovedformål er at behandle, cleare og/eller afvikle betalingstransaktioner, som videresendes samlet, og som hovedsagelig består af mindre beløb og med lavere prioritet.«

Begrundelse

Med artikel 4, stk. 2, i forslaget til forordning indføres begrebet interoperabilitet mellem betalingssystemer, hvilket kun bør gælde for detailbetalingssystemer (jf. ændringsforslag 15). I lyset heraf bør termen »detailbetalingssystemer« defineres.

Ændringsforslag 11

Artikel 2, stk. 1, i forslaget til forordning

»1)   »kreditoverførsel«: en betalingstjeneste med henblik på at kreditere en betalingsmodtagers betalingskonto, hvor en betalingstransaktion eller en række betalingstransaktioner initieres af betaleren på grundlag af det samtykke, som betaleren har meddelt sin udbyder af betalingstjenester«

»1)   »kreditoverførsel«: en betalingstjeneste med henblik på at kreditere en betalingsmodtagers betalingskonto, hvor en betalingstransaktion eller en række betalingstransaktioner initieres af betaleren på grundlag af en instruktion, som betaleren har givet sin udbyder af betalingstjenester«

Begrundelse

Da en kreditoverførsel kræver konkret handling, som er mere end blot et samtykke fra betaleren, bør definitionen heraf være mere specifik.

Ændringsforslag 12

Artikel 2, stk. 2, i forslaget til forordning

»2)   »direkte debitering«: en betalingstjeneste med henblik på at debitere en betalers betalingskonto, hvor en betalingstransaktion initieres af betalingsmodtageren på grundlag af betalerens samtykke«

»2)   »direkte debitering«: en betalingstjeneste med henblik på at debitere en betalers betalingskonto, hvor en betalingstransaktion initieres af betalingsmodtageren på grundlag af betalerens samtykke, som denne har meddelt betalingsmodtageren, betalingsmodtagerens udbyder af betalingstjenester eller betalerens egen betalingstjenesteudbyder«

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med andre relevante afledte EU-retsakter og af hensyn til retssikkerheden foreslås det at bringe definitionen af »direkte debiteringer« i forslaget til forordning i overensstemmelse med definitionen heraf i artikel 2, stk. 14, i forordning (EF) nr. 924/2009 og i artikel 4, stk. 28, i direktiv 2007/64/EF.

Ændringsforslag 13

Artikel 2, stk. 7, i forslaget til forordning

»7)   »betalingsordning«: et sæt regler, praksisser og standarder for gennemførelse af betalinger mellem ordningens deltagere, der adskiller sig fra infrastruktur eller betalingssystemer, som ligger til grund for ordningens funktion på tværs af og i medlemsstater«

»7)   »betalingsordning«: et fælles sæt regler, praksisser og standarder, som er aftalt mellem betalingstjenesteudbydere med henblik på gennemførelse af betalingstransaktioner«

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med andre relevante afledte EU-retsakter og af hensyn til retssikkerheden bør definitionen af »betalingsordning« i forslaget til forordning bringes i overensstemmelse med definitionen af »direkte debiteringsordning« i artikel 2, stk. 15, i forordning (EF) nr. 924/2009 under hensyn til de fælles elementer i »ordning«, som indgår i begge definitionerne.

Ændringsforslag 14

Artikel 4, stk. 1, i forslaget til forordning

»1.   Betalingstjenesteudbydere gennemfører kreditoverførsler og direkte debitering i henhold til en betalingsordning, som opfylder følgende betingelser:

a)

den har de samme regler for indenlandske og grænseoverskridende kreditoverførsler og direkte debiteringer på tværs af og i medlemsstaterne

b)

deltagerne i ordningen repræsenterer hovedparten af betalingstjenesteudbyderne i hovedparten af medlemsstaterne.«

»1.   Betalingstjenesteudbydere gennemfører kreditoverførsler og direkte debitering i henhold til en betalingsordning, som opfylder følgende betingelser:

a)

den har de samme regler for indenlandske og grænseoverskridende kreditoverførsler og direkte debiteringer på tværs af og i medlemsstaterne

b)

b) deltagerne i ordningen repræsenterer hovedparten af betalingstjenesteudbyderne i hovedparten af de medlemsstater, der har euroen som valuta.«

Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 15

Artikel 4, stk. 2, i forslaget til forordning

»2.   Betalingssystemer og, hvis det er relevant, betalingsordninger gøres teknisk interoperable ved brug af standarder udviklet af internationale eller europæiske standardiseringsorganer.«

»2.   Detailbetalingssystemer gøres teknisk interoperable ved brug af standarder udviklet af internationale eller europæiske standardiseringsorganer.«

Begrundelse

Artikel 4, stk. 2, i forslaget til forordning kræver, at betalingssystemer og betalingsordninger, hvis det er relevant, gøres teknisk interoperable uden at definere konkret, hvad der menes med en sådan teknisk interoperabilitet. Det vil være ønskeligt med en mere præcis formulering, der beskriver, hvad denne term indebærer. I fraværet heraf foreslår ECB at fjerne henvisningen til betalingsordninger, da teknisk interoperabilitet mellem sådanne ordninger ikke betragtes som praktisk muligt. Af endnu større betydning er det, at detailbetalingssystemer og betalingssystemer for store beløb er meget forskellige henset til behandling, clearing og afvikling, på trods af at begge typer systemer kan anvendes til behandling af detailbetalingstransaktioner. Generelt set anvender detailbetalingssystemer betalingssystemer for store beløb til udligning af deres saldi. Det bør præciseres, at der kun kan forventes interoperabilitet blandt betalingssystemer af samme type. At kræve interoperabilitet mellem detailbetalingssystemer og betalingssystemer for store beløb vil ikke kun rejse spørgsmål om proportionalitet, da detailbetalinger, som behandles i betalingssystemer for store beløb som TARGET2 og EURO1, udgør mindre end 1 % af det samlede antal detailbetalinger i euroområdet, men vil også kunne have utilsigtede sideeffekter henset til risiko og stabilitet.

Ændringsforslag 16

Artikel 5, stk. 1 og 2, i forordningsforslaget.

»1.   Senest [indsæt konkret dato 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse] gennemføres kreditoverførsler i overensstemmelse med de tekniske krav, som er omhandlet i bilagets punkt 1 og 2.

2.   Senest [indsæt konkret dato 24 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse] gennemføres direkte debiteringer i overensstemmelse med artikel 6 og de tekniske krav, som er omhandlet i bilagets punkt 1 og 3.«

»1.   Senest den 31. januar 2013 gennemføres kreditoverførsler i overensstemmelse med de tekniske krav, som er omhandlet i bilagets punkt 1 og 2.

2.   Senest den 31. januar 2014 gennemføres direkte debiteringer i overensstemmelse med artikel 6 og de tekniske krav, som er omhandlet i bilagets punkt 1 og 3.«

Begrundelse

ECB er enig i, at kravene til kreditoverførsler og direkte debiteringer skal træde i kraft inden for en kort tidsramme, navnlig da SEPA-ordningen for kreditoverførsler blev indført i januar 2008 og SEPA-ordningen for direkte debiteringer i november 2009. Under hensyn til betalingssektorens behov for en tilstrækkelig lang indkøringstid foreslår ECB, at der fastsættes konkrete datoer, helst med udgangen af januar 2013 for kreditoverførsler og udgangen af januar 2014 for direkte debiteringer.

Ændringsforslag 17

Artikel 7, stk. 2, i forslaget til forordning

»2.   Medlemsstaterne kan tillade de kompetente myndigheder at fritage de betalingstransaktioner indledt ved hjælp af et betalingskort på salgsstedet, som fører til direkte debitering fra en betalingskonto, der er identificeret ved et BBAN- eller IBAN-nummer, fra alle eller nogle af kravene i artikel 5, stk. 1, 2 og 3, indtil [indsæt konkret dato 60 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse].«

»2.   Medlemsstaterne kan tillade de kompetente myndigheder at fritage de betalingstransaktioner indledt ved hjælp af et betalingskort på salgsstedet, som fører til en direkte debiteringstransaktion, fra alle eller nogle af kravene i artikel 5, stk. 1 til 3, indtil [indsæt konkret dato 60 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse].«

Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslag 8 og ændringsforslag 20.

Ændringsforslag 18

Artikel 12, stk. 1, i forslaget til forordning

»1.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 5, stk. 4, for en ubegrænset periode. I særligt hastende tilfælde finder artikel 15 anvendelse.«

»1.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 5, stk. 4, for en ubegrænset periode. Kommissionen udarbejder forslag til delegerede retsakter i tæt samarbejde med Eurosystemet og, hvor det er relevant, med de andre medlemmer af ESCB, og i samråd med tjenesteudbydere og repræsentanter for brugerne. I særligt hastende tilfælde finder artikel 15 anvendelse.«

Begrundelse

For at undgå at hæmme udviklingen af nye og innovative betalingssystemer er det yderst vigtigt, at de tekniske krav, der fastsættes i delegerede retsakter, kan ændres på en smidig og effektiv måde. Kommissionen bør udøve sine delegerede beføjelser i tæt samarbejde med Eurosystemet og, hvor det er relevant, med de andre medlemmer af ESCB og på grundlag af en høring af betalingssektoren og andre interessenter bl.a. for at sikre, at ændringer foretages under hensyn til betalingssektorens konjunkturcyklus.

Ændringsforslag 19

Punkt 1, litra d), i bilaget til forslaget til forordning

»d)

Datafeltet har ved overførsler plads til 140 tegn. Betalingsordninger kan have plads til flere tegn, medmindre det redskab, der anvendes til at overføre oplysninger, har tekniske begrænsninger med hensyn til tegn; i så fald finder redskabets teknisk betingede grænse anvendelse.«

»d)

Datafeltet har ved overførsler plads til minimum 140 tegn. Betalingsordninger kan have plads til flere tegn, medmindre det redskab, der anvendes til at overføre oplysninger, har tekniske begrænsninger med hensyn til tegn; i så fald finder redskabets teknisk betingede grænse anvendelse.«

Begrundelse

Betalingsordninger bør ikke begrænses af det antal tegn, som der er plads til, hvorfor det foreslås at sætte 140 tegn som et minimum.

Ændringsforslag 20

Punkt 3, litra f), i bilaget til forslaget til forordning

»f)

Samtykke gives både til betalingsmodtageren og til betalerens betalingstjenesteudbyder (direkte eller indirekte gennem betalingsmodtageren), og mandaterne opbevares sammen med senere ændringer og/eller annulleringer, af betalingsmodtageren eller af tredjemand på betalingsmodtagerens vegne.«

»f)

Samtykke gives både til betalingsmodtageren og direkte eller indirekte gennem betalingsmodtageren til betalerens betalingstjenesteudbyder , og mandaterne opbevares sammen med senere ændringer og/eller annulleringer, af betalingsmodtageren eller af tredjemand på betalingsmodtagerens vegne.«

Begrundelse

Formuleringen af punkt 3, litra f) i bilaget til forslaget til forordning kan fortolkes ukorrekt, således at de eksisterende mandater, der ikke udtrykkeligt omfatter både betalingsmodtageren og betalerens betalingstjenesteudbyder, er ugyldige og skal undertegnes på ny. Det vil kunne blive meget byrdefuldt som følge af det meget store antal eksisterende mandater vedrørende direkte debitering. For at undgå enhver tvivl, bør det derfor præciseres, at samtykke til betalerens betalingstjenesteudbyder kan gives indirekte via betalingsmodtageren.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.

(2)  EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

25.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/10


Rådets konklusioner af 7. marts 2011 om Den europæiske ligestillingspagt (2011-2020)

2011/C 155/02

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM MINDER OM FØLGENDE:

1.

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi i Den Europæiske Union, der er fastsat i traktaterne, ligesom det er én af Fællesskabets målsætninger og opgaver, og integrering af princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd i alle aktiviteter udgør et generelt mål for Unionen (1).

2.

Ligestilling mellem kvinder og mænd er fastsat i artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

3.

Den Europæiske Union råder over et betydeligt antal retsakter, der fremmer overholdelsen af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for områder som beskæftigelse og adgang til varer og tjenesteydelser (2), men det fremgår af flere på hinanden følgende årsrapporter om ligestilling mellem kvinder og mænd (3), som Europa-Kommissionen har vedtaget, at fremskridtene sker i et langsomt tempo, og at der endnu ikke er opnået reel ligestilling mellem kvinder og mænd.

4.

»Europa 2020«, Den Europæiske Unions nye strategi for beskæftigelse og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (4), vil hjælpe medlemsstaterne og Den Europæiske Union med at bringe konkurrenceevne, produktivitet, vækst, social samhørighed og økonomisk konvergens op på et højt niveau.

5.

Europa 2020-strategien omfatter det overordnede mål om at øge beskæftigelsesfrekvensen for kvinder og mænd i alderen 20-64 år til 75 %, hvilket betyder, at det i forbindelse med gennemførelsen af strategien er nødvendigt først og fremmest at tackle de faktorer, der hindrer kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.

6.

Beskæftigelsesretningslinjerne, der indgår i de integrerede retningslinjer for Europa 2020 (5), og som overvåges i den fælles evalueringsramme (6), understreger i den forbindelse betydningen af at gennemføre, evaluere og følge op på beskæftigelsespolitikker, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder og balance mellem arbejde og privatliv.

7.

Den årlige vækstundersøgelse (7), som Europa-Kommissionen har vedtaget, viser, at ufrivilligt deltidsarbejde stadig er et problem i visse medlemsstater, og at der stadig lægges hindringer i vejen for kvinder, der ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

8.

Europa-Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) følger op på Kommissionens køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd (2006-2010) (8), der var genstand for en midtvejsrevision (9), og på kvindechartret, som Europa-Kommissionen vedtog den 5. marts 2010 (10).

9.

Europa-Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) sætter fokus på følgende fem prioriteter: økonomisk uafhængighed på lige fod, lige løn for lige arbejde eller arbejde af samme værdi, ligestilling i beslutningstagningen, værdighed, integritet og standsning af kønsbestemt vold og ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med foranstaltninger i forhold til tredjelande; der bliver også i denne strategi taget en række væsentlige horisontale emner op i forbindelse med kønsroller, lovgivning, governance og redskaber til opnåelse af ligestilling mellem kvinder og mænd.

10.

I 2006 vedtog Det Europæiske Råd den første europæiske ligestillingspagt (11), og i marts 2010 opfordrede formandskabstrojkaen til højtideligholdelse af pagtens femårsdag;

SOM TAGER HENSYN TIL FØLGENDE:

11.

Den 6. december 2010 vedtog Rådet både konklusioner til støtte for gennemførelsen af Europa-Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) (12) og konklusioner om styrkelse af engagementet og forøgelse af indsatsen for at lukke løngabet mellem mænd og kvinder og om gennemgang af gennemførelsen af Beijinghandlingsprogrammet (13), hvori Det Europæiske Råd opfordres til at tilpasse og forbedre den europæiske ligestillingspagt i foråret 2011 i lyset af Kommissionen nye strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015), Europa 2020-strategien og de nævnte konklusioner.

12.

Det er nødvendigt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe alle former for forskelsbehandling af kvinder, se nærmere på årsagerne til multidiskrimination og undersøge, hvordan dette kan bekæmpes effektivt.

13.

VEDTAGER den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), således som den foreligger i bilaget,

14.

OPFORDRER Det Europæiske Råd til at tilslutte sig pagten i konklusionerne fra forårsmødet for at tage de foreliggende udfordringer op inden for ligestillingspolitikken og sikre, at kønsaspektet integreres i alle politikområder, navnlig i forbindelse med Europa 2020-strategien,

15.

TILSKYNDER Det Europæiske Råd til at sætte ligestilling mellem kvinder og mænd på dagsordenen, inden Europa-Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015 udløber.


(1)  Artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i TEU og artikel 8 i TEUF.

(2)  Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1), Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23), Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF (EUT L 68 af 18.3.2010, s. 13), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

(3)  Den seneste rapport findes i 6571/11. De dokumenter, der er nævnt i fodnote 3-4 og 6-12 findes på Rådets offentlige register: http://register.consilium.eu.int/

(4)  EUCO 13/1/10 REV 1.

(5)  EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46.

(6)  16984/10 + ADD 1.

(7)  18066/10 + ADD 1-3.

(8)  7034/06.

(9)  17495/08.

(10)  7370/10.

(11)  7775/1/06 REV 1.

(12)  16880/10.

(13)  EUT C 345 af 18.12.2010, s. 1.


BILAG

Den europæiske ligestillingspagt (2011-2020)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION anerkender, at ligestilling mellem kvinder og mænd er en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier, og at ligestillingspolitikker er af afgørende betydning for økonomisk vækst, velstand og konkurrenceevne. Fem år efter vedtagelsen af den første europæiske ligestillingspagt er der behov for nye impulser, navnlig med henblik på at bekræfte og støtte den nære sammenhæng mellem Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) og »Europa 2020«, Den Europæiske Unions strategi for beskæftigelse og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. RÅDET bekræfter derfor, at det er fast besluttet på at opfylde EU's ambitioner med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd, som de er udtrykt i traktaten, herunder navnlig

1)

at fjerne kønsskævhederne med hensyn til beskæftigelse og social beskyttelse, herunder løngabet mellem mænd og kvinder, for at opfylde målene i Europa 2020-strategien, navnlig inden for tre områder, der har stor relevans for ligestillingen, nemlig beskæftigelse, uddannelse og fremme af social inklusion (især gennem reduktion af fattigdom), og derved bidrage til den europæiske arbejdsstyrkes vækstpotentiale,

2)

at fremme en bedre balance mellem arbejde og privatliv for kvinder og mænd gennem hele livet og dermed styrke ligestillingen, øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og bidrage til at tackle de demografiske udfordringer og

3)

at bekæmpe alle former for vold mod kvinder for at sikre, at kvinder i fuldt omfang kan nyde deres menneskerettigheder, og for at opnå ligestilling, herunder med henblik på inklusiv vækst.

RÅDET opfordrer indtrængende til at iværksætte tiltag i medlemsstaterne og, hvor det er relevant, på EU-plan på følgende områder:

 

Foranstaltninger til fjernelse af kønsskævheder og bekæmpelse af opdeling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet:

a)

beskæftigelse for kvinder i alle aldersgrupper skal fremmes, og forskellene mellem mænd og kvinder på beskæftigelsesområdet skal fjernes, bl.a. ved bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling

b)

kønsstereotyper skal fjernes, og ligestillingen skal fremmes på alle niveauer inden for uddannelse og i arbejdslivet for at begrænse opdeling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet

c)

lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi

d)

kvinders indflydelse og status i det politiske og økonomiske liv skal fremmes, og kvinders iværksættermuligheder skal styrkes

e)

arbejdsmarkedets parter og virksomhederne skal tilskyndes til at udforme ligestillingsinitiativer og gennemføre dem i praksis, og ligestillingsplaner på arbejdspladsen skal fremmes og

f)

for at hele talentmassen kan udnyttes fuldt ud, skal kvinders og mænds ligelige deltagelse i beslutningstagning på alle niveauer og på alle områder fremmes.

 

Foranstaltninger til at fremme en bedre balance mellem arbejde og privatliv for kvinder og mænd:

a)

udbuddet af passende, økonomisk overkommelige børnepasningsydelser af høj kvalitet for børn i førskolealderen skal forbedres med henblik på at nå de mål, som Det Europæiske Råd fastsatte i Barcelona i marts 2002, under hensyn til efterspørgslen efter børnepasningsydelser og i overensstemmelse med de nationale mønstre på børnepasningsområdet

b)

tilbuddene om pasningsfaciliteter for andre omsorgsafhængige personer skal forbedres, og

c)

fleksible arbejdsordninger og forskellige former for orlov skal fremmes for både kvinder og mænd.

 

Foranstaltninger til tackling af alle former for vold mod kvinder:

a)

strategier skal vedtages, gennemføres og overvåges på nationalt plan og EU-plan med henblik på at fjerne vold mod kvinder

b)

forebyggelsen af vold mod kvinder samt beskyttelsen af ofre og potentielle ofre, herunder kvinder fra alle dårligt stillede grupper, skal styrkes, og

c)

mænds og drenges rolle og ansvar i processen med at udrydde vold mod kvinder skal fremhæves.

 

Governance, gennemførelse og overvågning:

I mekanismerne i Europa 2020-strategien bør der, når det er hensigtsmæssigt, tages hensyn til både de relevante aspekter af denne pagt og Kommissionens årsrapporter om ligestilling mellem kvinder og mænd.

RÅDET bekræfter, at det er fast besluttet på at styrke governance gennem integrering af kønsaspektet ved at indarbejde kønsperspektivet i alle politikområder, herunder EU's optræden udadtil, også under hensyntagen til den afgørende rolle, mænd og drenge spiller i arbejdet med at fremme ligestillingen, og ved at sikre, at ligestilling tages med i betragtning ved konsekvensvurderingen af nye EU-politikker. RÅDET tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til, navnlig gennem Eurostat, at videreudvikle de eksisterende, kønsopdelte statistikker og indikatorer og udnytte kapaciteten på Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder fuldt ud.

Når medlemsstaterne udformer og gennemfører deres nationale reformprogrammer, tilskyndes de til at anlægge et ligestillingsperspektiv og fremme ligestillingspolitikker, navnlig i forbindelse med beskæftigelsesretningslinjerne, og opfordres til en hensigtsmæssig udnyttelse af de vedtagne ligestillingsindikatorer, der er udviklet inden for den fælles evalueringsramme og inden for opfølgningen af Beijinghandlingsprogrammet, i forbindelse med alle relevante politikområder og processer.

Kommissionen og Rådet opfordres også til at indarbejde et ligestillingsperspektiv i den årlige vækstundersøgelse og i de landespecifikke udtalelser og anbefalinger. Ministrene bør hvert år på rådsplan drøfte de fremskridt, der sker med hensyn til gennemførelse af den europæiske ligestillingspagt.


Europa-Kommissionen

25.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/14


Euroens vekselkurs (1)

24. maj 2011

2011/C 155/03

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,4089

JPY

japanske yen

115,45

DKK

danske kroner

7,4566

GBP

pund sterling

0,87285

SEK

svenske kroner

8,9200

CHF

schweiziske franc

1,2405

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,8385

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,580

HUF

ungarske forint

269,40

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7093

PLN

polske zloty

3,9473

RON

rumænske leu

4,1218

TRY

tyrkiske lira

2,2547

AUD

australske dollar

1,3328

CAD

canadiske dollar

1,3780

HKD

hongkongske dollar

10,9563

NZD

newzealandske dollar

1,7608

SGD

singaporeanske dollar

1,7559

KRW

sydkoreanske won

1 540,85

ZAR

sydafrikanske rand

9,8834

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,1543

HRK

kroatiske kuna

7,4328

IDR

indonesiske rupiah

12 072,47

MYR

malaysiske ringgit

4,2971

PHP

filippinske pesos

61,169

RUB

russiske rubler

40,0100

THB

thailandske bath

42,859

BRL

brasilianske real

2,2918

MXN

mexicanske pesos

16,5036

INR

indiske rupee

63,6890


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

25.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/15


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

2011/C 155/04

Støtte nr.: SA.32801 (11/XA)

Medlemsstat: Tyskland

Region: Sachsen

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Zuschuss für den Einstieg ins Umweltmanagement, analog dem Zuschuss den ein gewerblicher KMU-Teilnehmer über die Sächsische Mittelstandsrichtlinie — „Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit“, gemäß Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“ erhält.

Retsgrundlag: Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie), Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“

Vertrag zur Umweltallianz Sachsen

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb:

 

Samlet ad hoc-støttebeløb til virksomheden: 0,15 EUR (mio.)

 

Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,05 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 50 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 17. maj 2011-31. december 2013

Målet med støtten: Produktion af kvalitetslandbrugs-produkter (art. 14 i forordning (EF) nr. 1857/2006), Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Websted:

 

http://www.sab.sachsen.de/de/foerderung/programme/p_wirtschaft/fp_wirtschaft/detailfp_wi_2475.html

 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=2202814313422

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.32841 (11/XA)

Medlemsstat: Spanien

Region: Comunidad Valenciana

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Ayuda nominativa FEDACOVA

Retsgrundlag: Resolución del expediente acogido a la línea «programas intersectoriales en materia de atributos y valores de la calidad agroalimentaria»

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,09 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 18. maj 2011-31. december 2011

Målet med støtten: Produktion af kvalitetslandbrugs-produkter (art. 14 i forordning (EF) nr. 1857/2006), Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder efter høst

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Websted: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=af5ee4ee-4d51-4b4f-8399-a5c64eda74ac&groupId=16

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.32947 (11/XA)

Medlemsstat: Letland

Region: Latvia

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Grozījumi atbalsta shēmā “Nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radīto zaudējumu kompensēšana”

Retsgrundlag: Ministru kabineta 2008. gada 18. augusta noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 1 LVL (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 80 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 13. maj 2011-30. december 2013

Målet med støtten: Ugunstige vejrforhold (art. 11 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Websted: http://www.likumi.lv/doc.php?id=180589

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.32968 (11/XA)

Medlemsstat: Estland

Region: Estonia

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus

Retsgrundlag: „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” paragrahvi 11 lõike 1 alusel

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,25 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 13. maj 2011-31. december 2013

Målet med støtten: Plantesygdomme — skadedyrsangreb (art. 10 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

Websted: http://www.agri.ee/siseriiklikud-toetused/

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.32973 (11/XA)

Medlemsstat: Tyskland

Region: Bayern

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Förderung der Vermittlung und des Einsatzes von Fachkräften der Betriebs- und Haushaltshilfe sowie für die Melkeraushilfe

Retsgrundlag:

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Eckpunktepapier; Zuwendungsbescheide

Bay. Haushaltsordnung (BayHO)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb:

 

Samlet ad hoc-støttebeløb til virksomheden: 17,50 EUR (mio.)

 

Ordningens planlagte samlede årlige budget: 3,50 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 17. maj 2011-31. december 2015

Målet med støtten: Teknisk bistand (art. 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

80638 München

DEUTSCHLAND

Websted:

 

http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-AgrarWiGBYrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

 

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/foerdkath.pdf

Andre oplysninger: —


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

25.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/18


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

2011/C 155/05

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder almindelig udvælgelsesprøve:

EPSO/AD/215/11 — Administratorer (AD 5) for engelsk- (EN), spansk- (ES), estisk- (ET), fransk- (FR), nederlandsk- (NL), polsk- (PL), portugisisk- (PT), slovakisk- (SK), slovensk- (SL) og svensksprogede (SV) administratorer inden for Kommunikation

Meddelelsen om udvælgelsesprøve offentliggøres udelukkende på engelsk, spansk, estisk, fransk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk og svensk i Den Europæiske Unions Tidende C 155 A af 25. maj 2011.

Yderligere oplysninger findes på EPSO’s hjemmeside: http://eu-careers.eu


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

25.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/19


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 155/06

1.

Den 16. maj 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved CIE Management II Limited (»CIE«) (Guernsey), der kontrolleres af BC Partners Holdings, gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Giorgione Investimenti SpA (»Giorgione«, Italien), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

CIE: komplementar og forvalter eller advokat for BC Funds (som er en private equity-investeringsfond)

Giorgione: holdingselskab for Gruppo Coin SpA, distributør, detailforhandler og producent af udstyr, tilbehør, helse- og skønhedsprodukter og dekorationsartikler.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


25.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/20


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 155/07

1.

Den 18. maj 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved General Mills Inc. (»General Mills«, USA), der er noteret på fondsbørsen i New York, gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over koncernen Yoplait (»Yoplait«, Frankrig), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

General Mills: fremstilling og salg af fødevarer som f.eks. færdigpakkede morgenmadsprodukter, færdigretter, dybfrosne fødevarer, mellemretter, desserter, is, mel, bageblandinger og snacks. General Mills har siden 1977 været franchisetager for Yoplait i USA

Yoplait: fremstilling og salg af friske mejeriprodukter som f.eks. yoghurt, mælkedesserter, frisk ost og fløde.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).