ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.116.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 116

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
14. april 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2011/C 116/01

Bekendtgørelse til de personer, som er omfattet af foranstaltningerne i Rådets afgørelse 2011/235/FUSP og i Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

1

2011/C 116/02

Bekendtgørelse til de personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2011/137/FUSP og Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

2

 

Europa-Kommissionen

2011/C 116/03

Euroens vekselkurs

3

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 116/04

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

4

 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2011/C 116/05

Meddelelse om det forestående udløb af visse udligningsforanstaltninger

10

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 116/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV) ( 1 )

11

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2011/C 116/07

Informationsnotat — Offentlig høring — Geografiske betegnelser fra Kroatien

12

2011/C 116/08

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/1


Bekendtgørelse til de personer, som er omfattet af foranstaltningerne i Rådets afgørelse 2011/235/FUSP og i Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

2011/C 116/01

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer, der er anført i bilaget til Rådets afgørelse 2011/235/FUSP (1) og i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 (2) om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran.

Rådet for Den Europæiske Union har besluttet, at de personer, der er nævnt i de ovennævnte bilag, skal opføres på listen over personer og enheder, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2011/235/FUSP og i Rådets forordning (EU) nr. 359/2011.

Disse personer gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i de(n) relevante medlemsstat(er), jf. de websteder, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EU) nr. 359/2011, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne midler i forbindelse med vitale behov eller specifikke betalinger (jf. artikel 4 i forordningen).

De berørte personer kan til Rådet indgive en anmodning med tilhørende dokumentation om, at afgørelsen om at opføre dem på ovennævnte liste tages op til fornyet overvejelse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariat

TEFS Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Der gøres ligeledes opmærksom på, at de berørte personer har mulighed for at indbringe Rådets afgørelse for Den Europæiske Unions Ret på de betingelser, der er fastsat i artikel 275, stk. 2, og artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EFT L 100 af 14.4.2011, s. 51.

(2)  EFT L 100 af 14.4.2011, s. 1.


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/2


Bekendtgørelse til de personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2011/137/FUSP og Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

2011/C 116/02

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer og enheder, der er anført i bilag II og IV til Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/236/FUSP (1) om gennemførelse af Rådets afgørelse 2011/137/FUSP og i bilag II til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 360/2011 (2) om gennemførelse af Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen.

Rådet for Den Europæiske Union har besluttet, at de personer og enheder, der er anført i ovennævnte bilag, skal opføres på listen over personer og enheder, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2011/137/FUSP og Rådets forordning (EU) nr. 204/2011.

De berørte personer og enheder gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, jf. de websteder, der er anført i bilag IV til forordning (EU) nr. 204/2011, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne pengemidler i forbindelse med basale behov eller specifikke betalinger (jf. artikel 7 i forordningen).

De berørte personer og enheder kan indgive en anmodning, med tilhørende dokumentation, om, at beslutningen om at opføre dem på ovennævnte liste tages op til fornyet overvejelse; anmodningen rettes til Rådet på følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berørte personer og enheder gøres ligeledes opmærksom på muligheden for at indbringe Rådets beslutning for Den Europæiske Unions Ret på de betingelser, der er fastsat i artikel 275, stk. 2, og artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EFT L 100 af 14.4.2011, s. 58.

(2)  EFT L 100 af 14.4.2011, s. 12.


Europa-Kommissionen

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/3


Euroens vekselkurs (1)

13. april 2011

2011/C 116/03

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,4493

JPY

japanske yen

121,84

DKK

danske kroner

7,4584

GBP

pund sterling

0,88980

SEK

svenske kroner

9,0300

CHF

schweiziske franc

1,2995

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,8620

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,390

HUF

ungarske forint

266,17

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7091

PLN

polske zloty

3,9584

RON

rumænske leu

4,1110

TRY

tyrkiske lira

2,1921

AUD

australske dollar

1,3814

CAD

canadiske dollar

1,3938

HKD

hongkongske dollar

11,2693

NZD

newzealandske dollar

1,8360

SGD

singaporeanske dollar

1,8197

KRW

sydkoreanske won

1 573,87

ZAR

sydafrikanske rand

9,7978

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,4687

HRK

kroatiske kuna

7,3671

IDR

indonesiske rupiah

12 546,36

MYR

malaysiske ringgit

4,3812

PHP

filippinske pesos

62,654

RUB

russiske rubler

40,7905

THB

thailandske bath

43,696

BRL

brasilianske real

2,2999

MXN

mexicanske pesos

17,1016

INR

indiske rupee

64,5010


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/4


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

2011/C 116/04

Støtte nr.: SA.31983 (2010/XA)

Medlemsstat: Forbundsrepublikken Tyskland

Region: Freistaat Sachsen

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Retsgrundlag: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: 2,3 mio. EUR årligt

Maksimal støtteintensitet:

Stambogføring udført af anerkendte avlsforeninger: 80 % (maks. 80 000 EUR)

Præstationsprøver og avlsværdivurdering som led i avlsprogrammer: 70 %

Afholdelse af dyrskuer for avlsdyr: 70 % (maks. 33 000 EUR)

Gennemførelsesdato: Fra den 1. januar 2011

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: December 2015

Målet med støtten: Formålet med støtten er at forbedre konkurrenceevnen inden for dyreavlen gennem avlsmæssige foranstaltninger. Først og fremmest vil rationelle avlsprogrammer støtte bevarelsen og forbedringen af dyrebestandens genetiske kvalitet. Støtten tjener ligeledes til indsamling og analyse af data for inden for rammerne af avlsprogrammer at bevare og forbedre den genetiske kvalitet hos dyr, der avles til landbrugsformål. Til dette formål udfører tjenesteyderen forsøg og indsamler og analyserer data. Tjenesteyderen modtager et vederlag på markedsvilkår bestående af støtten og den andel af omkostningerne, som landmanden afholder. Omkostninger til rutinemæssigt gennemførte kontroller af mælkekvaliteten er ikke omfattet af støtten.

Foranstaltningerne bygger på artikel 15 (teknisk bistand/deltagelse i udstillinger og messer) og artikel 16 (støtte til husdyrsektoren).

Berørt(e) sektor(er): Landbrug (kvæg-, svine-, fåre-, gede- og hestehold)

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 33 „Förderung“

Postfach 80 01 32

01101 Dresden

DEUTSCHLAND

Websted:

 

http://www.smul.sachsen.de > Foerderung > Foerderrichtlinien > Besondere Aufgaben

 

http://www.smul.sachsen.de/foerderung/374.htm

Andre oplysninger:

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Referat 35 „Tierische Erzeugnisse“

Postanschrift: 01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 351564-2350

Støtte nr.: SA.32108 (2010/XA)

Medlemsstat: Belgien.

Region: Flandern.

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Biologische bedrijfsnetwerken 2011 (netværk af økologiske virksomheder 2011)

Retsgrundlag: Subsidiebesluit voor het project Biologische bedrijfsnetwerken 2011 van Bioforum vzw.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: 0,109 mio. EUR.

Maksimal støtteintensitet: Den maksimale støtteintensitet udgør 100 % af de dokumenterede omkostninger ved det forelagte projekt. Der ydes ikke støtte til dækning af generalomkostninger.

Gennemførelsesdato: Støtten ydes først efter, at beslutningen om støtte er undertegnet af ministeren, og midlerne er afsat på budgettet. I den forbindelse overholdes »stand still«-princippet.

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Støtten tildeles i 2011 (1. januar-31. december 2011).

Målet med støtten: Målet med støtten er opnå den bedst mulige indbyrdes udveksling af viden mellem virksomhederne, at styrke dynamikken mellem virksomhedsnetværkene og at støtte feltundersøgelser, oplysning og almen forskning. Et dynamisk samspil mellem de forskellige aktører i videncirklen fremmer en optimal videnudvikling, der fører til innovation og forbedring af metoderne i det økologiske landbrug. I 2009-2010 blev der i Flandern lanceret »økovirksomhedsnetværk« i fire sektorer inden for økologisk land- og havebrug: malkekvæghold, gedehold, bærdyrkning og grønsagsdyrkning på friland.

I 2011 ydes der fortsat støtte til disse økovirksomhedsnetværk, og der udarbejdes en flerårig plan for netværkenes udvikling i retning af uafhængighed.

De specifikke mål er:

videreførelse af netværksgruppernes møder

inddragelse af forskere/undervisere i virksomhedsnetværkene

udbredelse af metoder

undersøgelse af mulighederne for at inddrage flere sektorer (kernefrugt, kødkvæg og fjerkræ).

Foranstaltningen er omfattet af artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006, der omhandler teknisk bistand i landbrugssektoren. Støtten kan dække 100 % af følgende omkostninger:

Artikel 15, stk. 2, litra c) — konsulenttjenester leveret af tredjemand.

Artikel 15, stk. 2, litra d) — tilrettelæggelse af og deltagelse i fora for videnudveksling mellem virksomheder, konkurrencer, udstillinger og messer:

Artikel 15, stk. 2, litra e) — faktiske oplysninger om kvalitetssystemer med adgang for produkter fra andre lande, om generiske produkter og om ernæringsmæssige fordele ved generiske produkter og foreslåede anvendelser af sådanne.

Artikel 15, stk. 2, litra f) — publikationer såsom kataloger eller websteder med faktiske oplysninger om produkter fra en bestemt region eller producenter af et bestemt produkt, forudsat at der er tale om neutrale oplysninger og en neutral præsentation, og at alle berørte producenter har samme muligheder for at blive optaget i publikationen. Der ydes alene støtte til aktiviteter og informationsmateriale, hvori produktets oprindelse ikke omtales.

Ordningen omfatter ikke støtte til reklameformål.

Hele artikel 15 skal være opfyldt.

Berørt(e) sektor(er): Økologisk landbrug.

Der ydes alene støtte til små og mellemstore virksomheder.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Websted: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.32132 (2010/XA)

Medlemsstat: Forbundsrepublikken Tyskland

Region: Alle tyske delstater, der udbetaler støtten

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Retsgrundlag: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschuzes“

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ca. 3 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet: Maks. 80 % og maks. 1 500 EUR

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed:

Målet med støtten: Der kan gives støtte til rutinemæssig rådgivning, som går ud over almen rådgivning, til individuelle bedrifter i forbindelse med anvendelsen af dokumentationssystemer. Foranstaltningen skal fremme landbrugernes overholdelse af normerne for et moderne og kvalitetsbevidst landbrug, herunder navnlig opfyldelse af bestemmelserne i artikel 5 og 6 samt bilag II og III til forordning (EF) nr. 73/2009 (krydsoverensstemmelse). Rådgivningen varetages af offentlige og private rådgivningstjenester, som skal godkendes af delstaterne. Rådgivningen til den enkelte bedrift tager udgangspunkt i dokumentationssystemernes registreringer. Alle støttemodtagere har i princippet ret til denne art rådgivning, og støtten betales som et tilskud til rådgivningstjenesten.

Berørt(e) sektor(er): Alle sektorer inden for landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse: Støtten ydes af de ansvarlige delstatsmyndigheder.

Adresser på de støttetildelende myndigheder:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 7111260

Fax + 49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 8921820

Fax +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 309028-0

Fax + 49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 331866-0

Fax +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 421361-0 / 4213618502

Fax +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 4042841-0

Fax +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tlf. +49 611/8 15-0

Fax +49 611/8 15-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Tlf. +49 611/815-0

Fax +49 611/815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 3855880

Fax +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 5111200

Fax +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 2114566-0

Fax +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 6131160

Fax +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 681501-00

Fax +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 3515640

Fax +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 39156701

Fax +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 431988-0

Fax +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 361379-00

Fax +49 3613799-950

Websted: http://www.bmelv.de/GAK2011-EMS

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.32133 (2010/XA)

Medlemsstat: Forbundsrepublikken Tyskland

Region: Alle tyske delstater, der udbetaler støtten

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschuzes“ (GAK)

Retsgrundlag: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschuzes“

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ca. 175 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet: Maks. 40 % og maks. 400 000 EUR i tre regnskabsår

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed:

Målet med støtten: Der gives støtte til investeringer i landbrugsbedrifter til primær produktion af landbrugsprodukter for at støtte et konkurrencedygtigt, bæredygtigt, miljø- og dyrevenligt samt multifunktionelt landbrug. Der tages i denne forbindelse hensyn til forbrugerinteresser, udviklingen af landdistrikterne, bevarelse af den biologiske mangfoldighed og forbedring af leve-, arbejds- og produktionsvilkår.

Foranstaltningen bygger på artikel 4 (Investeringer i landbrugsbedrifter).

Berørt(e) sektor(er): Alle sektorer inden for landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse: Støtten ydes af de ansvarlige delstatsmyndigheder.

Adresser på de støttetildelende myndigheder:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 7111260

Fax +49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 8921820

Fax +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 309028-0

Fax +49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 331866-0

Fax +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 421361-0 / 4213618502

Fax +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 4042841-0

Fax +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tlf. +49 611815-0

Fax +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Tlf. +49 611815-0

Fax +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 3855880

Fax +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 5111200

Fax +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 2114566-0

Fax +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 6131160

Fax +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 681501-00

Fax +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 3515640

Fax +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 39156701

Fax +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 431988-0

Fax +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tlf. +49 361379-00

Fax +49 3613799-950

Websted: http://www.bmelv.de/GAK2011-AFP

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.32267 (2011/XA)

Medlemsstat: Spanien

Region: Salamanca

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Sistemas de control lechero 2011

Retsgrundlag: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2011.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,02 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 50,00 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 22. januar 2011-31. december 2011

Målet med støtten: Husdyrsektoren (art. 16 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Avl af får og geder, avl af malkekvæg

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Websted: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/ControlLechero.pdf

Andre oplysninger: —


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/10


Meddelelse om det forestående udløb af visse udligningsforanstaltninger

2011/C 116/05

1.   Kommissionen skal meddele, at medmindre der indledes en fornyet undersøgelse efter følgende procedure, udløber gyldigheden af de nedenfor anførte udligningsforanstaltninger på den i nedenstående tabel angivne dato, jf. artikel 18, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1).

2.   Procedure

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse. Anmodningen skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at udløbet af foranstaltningernes gyldighed sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde subsidiering sted med deraf følgende skade.

Skulle Kommissionen beslutte at foretage en fornyet undersøgelse af de pågældende foranstaltninger, vil importørerne, eksportørerne, repræsentanterne for eksportlandet og EU-producenterne få lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til oplysningerne i anmodningen om en fornyet undersøgelse.

3.   Tidsfrist

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse på ovennævnte grundlag til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel (Kontor H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgien (2), på et hvilket som helst tidspunkt efter denne meddelelses offentliggørelse, men ikke senere end tre måneder før den i nedenstående tabel angivne dato.

4.   Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 597/2009.

Vare

Oprindelses- eller eksportland(e)

Foranstaltninger

Reference

Udløbsdato

Polyethylente-rephthalat (PET)

Indien

Udligningstold

Rådets forordning (EF) nr. 193/2007 (EUT L 59 af 27.2.2007, s. 34)

28.2.2012


(1)  EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 116/06

1.

Den 5. april 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved PetroChina International (London) Company Limited (»PCIL« — Det Forenede Kongerige), der ejes 100 % af PetroChina Company Limited (»PetroChina« — Kina), som igen kontrolleres af China National Petroleum Corporation (»CNPC« — Kina), og Ineos AG (»Ineos« — Schweiz), gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Ineos' nuværende raffinaderivirksomhed, dvs. de to raffinaderier i Grangemouth (Skotland) og Lavera (Frankrig) og de hermed forbundne aktiver (under ét benævnt »Målvirksomheden«), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

PetroChina: produktion og distribution af olie og petrokemiske produkter

Ineos: produktion af petrokemikalier, specialkemikalier og olieprodukter på globalt plan

Målvirksomheden: produktion og levering på engrosmarkedet af produkter, der fremstilles ved raffinering af råolie i olieraffinaderier.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).


ANDET

Europa-Kommissionen

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/12


INFORMATIONSNOTAT — OFFENTLIG HØRING

Geografiske betegnelser fra Kroatien

2011/C 116/07

For tiden føres der tiltrædelsesforhandlinger mellem EU og Republikken Kroatien, herunder om beskyttelse af geografiske betegnelser for vine, aromatiserede vine og spiritus. I den sammenhæng overvejes det at beskytte nedennævnte navne som geografiske betegnelser i EU.

De af Kroatien ønskede navne kan først medtages i tiltrædelsestraktaten efter en undersøgelses- og indsigelsesprocedure. For disse navne vil beskyttelse blive indrømmet på tiltrædelsesdatoen og i en overgangsperiode, hvor Kroatien skal forelægge de fuldstændige dossierer.

Kommissionen opfordrer medlemsstater, tredjelande og fysiske eller juridiske personer, der har legitime interesser, og som har bopæl eller er etableret i en medlemsstat eller et tredjeland, til at rejse indsigelse mod en sådan beskyttelse ved at fremsende en behørigt begrundet erklæring.

Indsigelserne skal være Kommissionen i hænde senest to måneder efter datoen for dette notats offentliggørelse. Indsigelserne sendes til følgende e-mailadresse: AGRI-B2@ec.europa.eu

Indsigelserne behandles kun, hvis de modtages inden fristens udløb, og hvis de viser, at beskyttelsen af den foreslåede betegnelse vil:

1)

være helt eller delvis enslydende med en betegnelse, der allerede er beskyttet i EU i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (2) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (3), eller indeholdt i de aftaler, som EU har indgået med et af følgende lande:

Republikken Albanien (Rådets afgørelse 2006/580/EF af 12. juni 2006 om undertegnelse og indgåelse af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Albanien på den anden side (4) (protokol 3 om gensidige præferencehandelsindrømmelser for visse vine og om gensidig anerkendelse, beskyttelse og kontrol af betegnelser for vin, spiritus og aromatiserede drikkevarer)

Australien (Rådets afgørelse 2009/49/EF af 28. november 2008 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien om handel med vin (5))

Bosnien-Hercegovina (Rådets afgørelse 2008/474/EF af 16. juni 2008 om undertegnelse og indgåelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side om handel og handelsanliggender (6) — protokol 6)

Canada (Rådets afgørelse 2004/91/EF af 30. juli 2003 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada om handel med vin og spiritus (7))

Republikken Chile (Rådets afgørelse 2002/979/EF af 18. november 2002 om undertegnelse af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side (8))

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (Rådets afgørelse 2001/916/EF af 3. december 2001 om indgåelse af en tillægsprotokol om tilpasning af handelsaspekterne i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af forhandlingerne mellem parterne om gensidige præferenceindrømmelser for visse vine, gensidig anerkendelse, beskyttelse og kontrol af vinbetegnelser og gensidig anerkendelse, beskyttelse og kontrol af betegnelser for spiritus og aromatiserede drikkevarer (9))

Mexico (Rådets afgørelse 97/361/EF af 27. maj 1997 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Mexicanske Stater om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser inden for spiritussektoren (10))

Montenegro (Rådets afgørelse 2007/855/EF af 15. oktober 2007 om undertegnelse og indgåelse af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side (11))

Serbien (Rådets afgørelse 2010/36/EF af 29. april 2008 om undertegnelse og indgåelse af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (12))

Sydafrika (Rådets afgørelse 2002/51/EF af 21. januar 2002 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel med vin (13) — og Rådets afgørelse 2002/52/EF af 21. januar 2002 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel med spiritus (14))

Schweiz (Rådets og Kommissionens afgørelse 2002/309/EF, Euratom af 4. april 2002, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund, særlig aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (15) — bilag 7 og 8)

Amerikas Forenede Stater (Rådets afgørelse 2006/232/EF af 20. december 2005 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om handel med vin (16))

2)

kunne vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse i betragtning af et varemærkes anseelse og omdømme og varigheden af dets anvendelse.

Ovennævnte kriterier vil blive vurderet i forhold til EU's område, som i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder kun refererer til det eller de områder, hvor de pågældende rettigheder er beskyttet. Den eventuelle beskyttelse af disse betegnelser i EU afhænger af, om disse forhandlinger afsluttes med succes, og at de udmunder i en senere retsakt.

Liste over geografiske betegnelser for vine, aromatiserede vine og spiritus  (17)

Kategori af produkter

Betegnelse registreret i Kroatien

Vin

Dalmatinska zagora

Vin

Dingač

Vin

Hrvatsko primorje

Vin

Istočna kontinentalna Hrvatska

Vin

Hrvatska Istra

Vin

Moslavina

Vin

Plešivica

Vin

Podunavlje

Vin

Pokuplje

Vin

Prigorje-Bilogora

Vin

Primorska Hrvatska

Vin

Sjeverna Dalmacija

Vin

Slavonija

Vin

Srednja i Južna Dalmacija

Vin

Zagorje – Međimurje

Vin

Zapadna kontinentalna Hrvatska

Aromatiseret vin

Samoborski Bermet

Spiritus

Hrvatska loza

Spiritus

Hrvatska travarica

Spiritus

Hrvatska stara šljivovica

Spiritus

Slavonska šljivovica

Spiritus

Pelinkovac

Spiritus

Zadarski maraschino


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1.

(3)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

(4)  EUT L 239 af 1.9.2006, s. 1.

(5)  EUT L 28 af 30.1.2009, s. 1.

(6)  EUT L 169 af 30.6.2008, s. 10.

(7)  EUT L 35 af 6.2.2004, s. 1.

(8)  EFT L 352 af 30.12.2002, s. 1.

(9)  EFT L 342 af 27.12.2001, s. 6.

(10)  EFT L 152 af 11.6.1997, s. 15.

(11)  EUT L 345 af 28.12.2007, s. 1.

(12)  EUT L 28 af 30.1.2010, s. 1.

(13)  EFT L 28 af 30.1.2002, s. 3.

(14)  EFT L 28 af 30.1.2002, s. 112.

(15)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.

(16)  EUT L 87 af 24.3.2006, s. 1.

(17)  Liste som meddelt af myndighederne i Republikken Kroatien. På grundlag af bekendtgørelse om geografiske vinbetegnelser offentliggjort i OG 141/10 og OG 31/11, om aromatiserede vine i OG 14/11 og spiritus i OG 61/09 og 141/09.


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/15


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2011/C 116/08

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde inden seks måneder efter datoen for denne offentliggørelse.

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»MIÓD Z SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY«/»SEINŲ/LAZDIJŲ KRAŠTO MEDUS«

EF-Nr.: PL-PDO-0005-0684-26.02.2008

EF-Nr.: LT-PDO-0005-0850-26.02.2008

BGB ( ) BOB ( X )

1.   Betegnelse:

»Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus«

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Polen og Litauen

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produkttype:

Kategori 1.4 —

Andre animalske produkter, honning

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1:

Kun bihonning af nektar fra diverse blomster må sælges under betegnelsen »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus«. På salgstidspunktet kan honningen være flydende (patoka) eller krystalliseret (krupiec). Honningens konsistens kan være tyk og halvgennemsigtig, flydende eller krystalliseret. Honningen fremstilles på basis af snesevis af nektargivende planter, der er karakteristiske for regionen, herunder bl.a.: forskellige arter af pil og løn, almindelig mælkebøtte, hindbær, tørst, hvid- og rødkløver, kællingetand, stenkløver og andre ærteblomstarter (Papilionaceae), slangehoved, lungeurt, lind, ukrudt af korsblomstfamilien (Brassicacae), kornblomst, gederams, robinie, steppelilje, blomme og arter af skærmplante-, nellike- og læbeblomstfamilierne.

Pollen af kulturplanter fra monokulturer må kun forekomme i ubetydelige mængder i honningen (i alt højst 5 %). Dette må under ingen omstændigheder ændre honningens smag, duft eller farve. Honningen har en meget karakteristisk farve, der varierer fra mørkegul til mørkegylden. En karakteristisk egenskab ved honningen er, at den er lettere grumset. Det tillades, at honningen er lidt mørkere; dette skyldes det ekstra indhold af pollen, der sommetider optræder i forbindelse med visse planter i den periode, hvor der produceres nektar. Det maksimale indhold af honningdug målt som elektrisk ledningsevne er 0,5 mS/cm.

Fysisk-kemiske egenskaber

vandindhold: højst 18 %

massefylde: over 1 400 g/cm3

prolinindhold: mindst 25 mg/100 g honning

indhold af 5-hydroxymethylfurfural (HMF): højst 2,0 mg/100 g honning

pH-værdi: 3,8-4,8

indhold af monosaccharider (glukose og fruktose): mindst 60 g/100 g

sakkaroseindhold: højst 5 g/100 g

diastasetal (efter Schade-skalaen): mindst 8

frie fedtsyrer: ikke over 50 meq/1 000 g

elektrisk ledeevne: ikke højere end 0,8 mS/cm.

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter):

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

Biernes vigtigste føde i løbet af biavlssæsonen og overvintringen er den naturlige honning eller pollen, som bierne har samlet i bistadet. Den lagres i mængder, der er tilstrækkelige til en god overvintring, indtil der i foråret atter tilføres friske mængder af nektar og pollen. I tilfælde af dårlige vejrbetingelser i løbet af sensommeren kan bierne imidlertid forbruge en del af den indsamlede føde. I så fald er det nødvendigt at supplere forrådet i august og september. Til dette formål anvendes en sukkeropløsning fremstillet af sukker (sakkarose) og vand i forholdet 1,5:1-2:1 alt efter årstid og lufttemperatur. Foderet gives om aftenen for ikke at lokke snyltere til stadet, og i flere omgange, således at det kan bearbejdes og omsættes af bierne. Hvis det er nødvendigt med supplerende føde i det tidlige forår på grund af en forlænget vinter, dårligt vejr eller mangel på plantenektar, anvendes i første omgang honning og propolis fra biavlerens eget forråd, som gradvis frigives. Hvis et sådant forråd ikke forefindes, gives der en sukkeropløsning, som er tyndere end om efteråret, idet bierne behøver mere vand om foråret, (i forholdet sukker til vand på 1:2-1:1) sammen med fintmalet pollen, for at bierne kan få protein. Som foder er en sukkeropløsning fremstillet af roesukker og vand eller en invertsukkeropløsning med sakkarose velegnet. Sukkeropløsningen indgives via fødeåbninger i stadets top eller i rammerne. Det er ikke tilladt at fodre bierne i den periode, hvor der indsamles »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus«.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

Alle produktionsetaper — fra udsætningen af stader til den endelige emballering af honningen — skal finde sted i det afgrænsede geografiske område. På grund af den meget korte vækstsæson for planterne i området udvindes der kun »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« i en periode på tre måneder: fra midten af maj til midten af august. Honningen slynges i kold tilstand i en honningslynge på basis af centrifugalkraft. Den tappede honning pakkes (hældes) i detailemballager med en kapacitet på højst 1 400 g. Honningen bør opbevares i mørke ved en temperatur på 4-18 °C i tørre, velventilerede omgivelser. Filtrering af honningen for pollen og omrøring, pasteurisering og kunstig opvarmning af honningen er ikke tilladt. Honningens temperatur må ikke under nogen af produktionens etaper overstige 42 °C. I den periode, hvor der produceres honning, er det forbudt at give bierne medicin. Det er også forbudt at anvende kemikalier eller andre midler til at holde bierne på afstand, hvad enten disse anvendes i fast eller i flydende form eller som gas.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning, emballering osv.:

Biavlerne hælder selv honningen på detailemballager (højst 1 400 g). Herved undgås risikoen for ændring af honningens fysisk-kemiske og organoleptiske egenskaber ved transport over lange afstande af honning, der ikke er korrekt emballeret.

Hvis honningen kunne transporteres uden for området i anden emballage end detailemballage, ville der også være risiko for opblanding af »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« med andre typer honning eller for, at honning, der ikke har oprindelse i det i punkt 4 afgrænsede geografiske område, kunne markedsføres under den beskyttede betegnelse.

Denne restriktion har til formål at eliminere enhver faktor, der kan true kvaliteten af »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« og opretholdelsen af kontrolsystemets høje troværdighed.

3.7.   Specifikke mærkningsregler:

Alle biavlere og alle foretagender, der er beskæftiget med indkøb og videreforarbejdning af honningen under den beskyttede betegnelse i Polen og Litauen, skal anvende en og samme type mærkning. Mærkningen er udformet på det relevante officielle sprog. Produktbetegnelsen kan være angivet på det relevante nationale sprog.

Hver etiket skal indeholde betegnelsen »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« og en angivelse af bl.a. beholderens kapacitet, producentens adresse, det veterinære registreringsnummer, honningens tapningsdato og dens holdbarhedsperiode. Etiketten skal også være påført EU-symbolet for beskyttet oprindelsesbetegnelse eller EU-symbolet med påskriften »Beskyttet oprindelsesbetegnelse«.

Etiketterne vil i Polen blive distribueret af den lokale biavlerforening (Terenowe Koło Pszczelarzy) i Sejny og i Litauen af den regionale biavlersammenslutning i Lazdijai. Den pågældende sammenslutning fremsender de detaljerede forskrifter for distribution af etiketter til det kompetente kontrolorgan. Disse forskrifter må på ingen måde diskriminere producenter, der ikke er medlemmer af sammenslutningen, men som producerer »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus» i overensstemmelse med specifikationen.

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område:

»Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« indsamles i følgende områder:

i Polen: fire kommuner i powiaten Sejny (Sejny, Giby, Krasnopol og Puńsk) og fem kommuner i powiaten Suwałki (Suwałki, Szypliszki, Jeleniewo, Rutka-Tartak og Wiżajny)

i Litauen: 12 kommuner i regionen Lazdijai (Kapčiamiestis, Veisejai, Kučiūnai, Lazdijai, Seirijai, Noragėliai, Šventežeris, Teizai, Šlavantai, Būdvietis, Šeštokai og Krosna).

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

Det område, hvor »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« produceres, er beliggende i Niemen-flodlejet på grænsen mellem Polen og Litauen i mellemregionen Pojezierze Wschodniosuwalskie. Dette område, der engang var et samlet territorium beboet af jatvingerstammerne, er nu en del af områderne Ziemia Sejneńska (Sejneńszczyzna) og Lazdijų kraštas. Betegnelsen »miód z Sejneńszczyzny« refererer til den honning, der produceres i den polske del af området, og betegnelsen »Lazdijų krašto medus« refererer til den honning, der produceres i litauiske del. Der er imidlertid tale om et ensartet område, hvor der anvendes de samme metoder til fremstillingen af samme produkt. »Miód z Sejneńszczyzny« og »Lazdijų krašto medus« er betegnelser for den samme honning.

Ziemia Sejneńska og Ziemia Łoździejska (Lazdijų kraštas) er beliggende i området Pojezierze Wschodniosuwalskie i regionen Pojezierze Litewskie. Dette område er især sammenknyttet ved geografisk beliggenhed, klima, flora, fauna og topografi. Området er også forenet i kraft af en fælles historie. Regionen blev delt ved en landegrænse i 1919 (efter den endelige dannelse af Polen og Litauen efter Første Verdenskrig). Denne landegrænse har imidlertid ikke svækket de kulturelle bånd mellem de mennesker, der bor i området, og disse bånd vil påny kunne styrkes i kraft af Polens og Litauens tiltrædelse af Schengen-aftalen i 2007.

Områdets topografi er resultatet af adskillige istidsfaser. De karakteristiske elementer i dette område er søerne, som er dybe gletsjertunneller, der er dannet under isen (nu søer og floder) og de postglaciale sænkninger, som er små fordybninger uden afløb, sommetider fyldt med vand, som hovedsagelig blev dannet som følge af smeltningen af stationære isblokke. Der er ca. 150 søer i Lazdijai-regionen og adskillige dusin søer i Ziemia Sejneńska, hvoraf den største er Gaładuś-søen, som delvis ligger i Litauen.

Det pågældende område har et hårdt klima med meget udtalte kontinentale træk. Vintertemperaturerne er lavere og sommertemperaturerne højere end landsgennemsnittet. Den årlige gennemsnitstemperatur er på 6,1 °C. Nedbørsmængden i hele det beskrevne område er i gennemsnit 550-600 mm om året. Planternes vækstsæson begynder én eller to uger senere end i de omgivende regioner og er meget kortvarig (mindre end 150 dage).

Vegetationen i området er resultatet af klimatiske, geologiske, hydrologiske og menneskeskabte påvirkninger, og den er tilpasset de herskende betingelser. Områdets topografi, luftens temperatur om vinteren og om sommeren, den moderate nedbørsmængde, den meget korte vækstsæson og det rene miljø har afgørende betydning for vegetationen. I det område, hvor der produceres »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus«, forekommer der reliktplantearter og boreale og arktiske plantearter, herunder bl.a.: laplandspil (Salix lapponum), buskbirk (Betula humilis), multebær (Rubus chamaemorus), mosepost (Ledum palustre), litauisk sødgræs (Glyceria lithuanica) og Baeothryon alpinum. Vegetationen i området danner følgende økotyper: mark/eng, skov og sump/tørvemose (i vid udstrækning bevaret i meget nær oprindelig form). I alle disse vegetationer, naturlige såvel som menneskeskabte, forekommer der mange ærteblomstarter: kløver (Trifolium), stenkløver (Melilothus), vikke (Vicia), sneglebælg (Medicago), fladbælg (Lathyrus) og lotus; disse planters nektar indeholder en række alkaloider, glykosider og æteriske olier.

Ved produktionen af »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« er den menneskelige faktor af stor betydning. Biavlernes færdigheder består især i deres viden om placeringen af bistader, om biavl og om traditionerne i forbindelse hermed, herunder bl.a. om anvendelsen af træbistader, overholdelsen af restriktionerne vedrørende fodring af bier i vinterperioden og forbuddet mod filtrering af pollen og omrøring, pasteurisering og kunstig opvarmning af honningen samt om koldslyngning af honningen og om overholdelse af restriktionerne vedrørende tapning og opbevaring af honning. Biavlernes færdigheder er opbygget over mange år og videregivet fra generation til generation. Et omfattende materiale om biavl og talrige publikationer og bestemmelser herom vidner om den langvarige biavlstraditionen i området. Loven om biavl med vilde bipopulationer blev officielt indført i lovbogen for storhertugdømmet Litauen i 1529. I det 14. og 15. århundrede gav Litauens fyrster områdets befolkning ret til at udnytte skovenes rigdomme, herunder retten til at anvende primitive skovbistader (wchody bartne). I 1873 dannedes biavlersammenslutningen i Sejny som den første i det polske kongerige. For det pågældende område er der også bevaret talrige fortegnelser over bistader, f.eks. fra 1830'erne og fra 1948.

5.2.   Produktets egenart:

De karakteristiske egenskaber ved »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« er:

et lavt vandindhold: højst 18 %

en høj massefylde: over 1 400 g/cm3

en stærk aroma

en let bitter eftersmag

et lavt indhold af pollen fra blomster af monokulturplanter: maks. 5 %

et højt prolinindhold: mindst 25 mg/100 g honning

et lavt indhold af 5-hydroxymethylfurfural (HMF): højst 2,0 mg/100 g honning

en stabil pH-værdi: 3,8-4,8

en karakteristisk farvning fra mørkegul til mørkegylden, sommetider mørkere som følge af et ekstra indhold af honningdug og lettere grumsning.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB):

»Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« er et unikt produkt, der er tæt forbundet med sin oprindelsesregion. Den for det i punkt 4 afgrænsede geografiske område karakteristiske mangfoldighed af nektargivende planter og den betydelige forekomst af ærteblomsarter bevirker, at denne honning har en karakteristisk kraftig aroma og en let bitter eftersmag. Det geografiske områdes egenart har også indvirkning på den kendsgerning, at det maksimale indhold af pollen fra monokulturplanter i denne honning er på højst 5 %.

Af stor betydning for kvaliteten af »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« er også de lokale biavleres særlige færdigheder. De har måttet tilpasse deres færdigheder til de vanskelige klimatiske betingelser (i dette område kan der på grund af den meget korte vækstperiode kun produceres honning i tre måneder, fra midten af maj til midten af august). Biavlernes høje færdighedsniveau og områdets egenart bevirker, at den producerede honning udmærker sig ved bl.a. et lavt vandindhold, en høj vægtfylde, et lavt indhold af 5-hydroxymethylfurfural og en stabil pH-værdi.

Et tegn på, hvor unik »miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny«/»Seinų/Lazdijų krašto medus« er, og som også vidner om honningens høje kvalitet, er dens høje prolinindhold, der skyldes dens naturlige oprindelse, forskellige miljøfaktorer og lejlighedsvis et ekstra indhold af honningdug.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen:

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006)

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0

http://www.zum.lt/documents/Kokybe-medus.doc


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.