ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.083.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 83

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
17. marts 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 083/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2011/C 083/02

Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om ændring af Rådets afgørelse af 22. november 2010 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2

2011/C 083/03

Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger for Irland, Frankrig og Nederlandene

3

2011/C 083/04

Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for Grækenland, Frankrig, Italien, Ungarn og Slovakiet

4

 

Europa-Kommissionen

2011/C 083/05

Euroens vekselkurs

5

2011/C 083/06

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF om sommertid — Plan for sommertidens varighed

6

 

Revisionsretten

2011/C 083/07

Særberetning nr. 14/2010 Kommissionens forvaltning af systemet for veterinærkontrol af importeret kød efter reformen af hygiejnelovgivningen i 2004

7

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2011/C 083/08

EFTA-staternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til den retsakt, der er nævnt under punkt 1j i bilag XV til EØS-aftalen (Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning))

8

 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2011/C 083/09

Meddelelse fra Kommissionen om parter, der er fritaget i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 og opretholdes ved Rådets forordning (EF) nr. 1524/2000, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005: ændringer af visse fritagne parters navn og adresse

10

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 083/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

13

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2011/C 083/11

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

14

2011/C 083/12

Meddelelse til Doku Khamatovich Umarov, som ved Kommissionens forordning (EU) nr. 260/2011 er føjet til den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

18

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6019 — APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 83/01

Den 10. marts 2011 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32011M6019. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 7. marts 2011

om ændring af Rådets afgørelse af 22. november 2010 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2011/C 83/02

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse af 22. november 2010 (2) (i det følgende benævnt »afgørelsen«) udnævnte Rådet medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for perioden 8. november 2010 til 7. november 2013.

(2)

Det Internationale Fagforeningshus underrettede den 23. november 2010 generalsekretariatet om en fejl i udnævnelsen af det belgiske medlem af og den belgiske suppleant til bestyrelsen som repræsentanter for arbejdstagerorganisationer.

(3)

Fejlen forekommer i originalteksten til afgørelsen, der er undertegnet af formanden, og findes på alle de officielle sprog.

(4)

Afgørelsen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I Rådets afgørelse af 22. november 2010, artikel 1, liste II, erstattes navnene på medlemmet og på suppleanten fra Belgien med følgende:

»II.   REPRÆSENTANTER FOR ARBEJDSTAGERORGANISATIONER

Land

Medlemmer

Suppleanter

Belgien

Herman FONCK

François PHILIPS«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2011.

På Rådets vegne

CZOMBA S.

Formand


(1)  EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.

(2)  EUT C 322 af 27.11.2010, s. 3.


17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 7. marts 2011

om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger for Irland, Frankrig og Nederlandene

2011/C 83/03

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), særlig artikel 75,

under henvisning til de indstillinger, Rådet har fået forelagt af medlemsstaternes regeringer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 883/2004 nedsattes Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger.

(2)

Rådet har ved afgørelse af 21. oktober 2010 (2) udnævnt medlemmerne af og suppleanterne til Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger for perioden fra den 20. oktober 2010 til den 19. oktober 2015 med undtagelse af visse medlemmer.

(3)

Den irske, franske og nederlandske regering har foretaget indstilling til pladser, der skal besættes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende udnævnes til medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Koordinering af Sociale Sikringsordninger for Irland, Frankrig og Nederlandene for perioden indtil den 19. oktober 2015:

I.   REGERINGSREPRÆSENTANTER

Land

Medlemmer

Suppleanter

Irland

Anne McMANUS

Tim RYAN

Nederlandene

A.A.J. VRIJ

A.G. BLOEMHEUVEL


II.   REPRÆSENTANTER FOR ARBEJDSTAGERORGANISATIONER

Land

Medlemmer

Suppleanter

Irland

Stellan HERMANSSON

Eamonn DEVOY

Nederlandene

G. VELDHUIS

H. DE GEUS


III.   REPRÆSENTANTER FOR ARBEJDSGIVERORGANISATIONER

Land

Medlemmer

Suppleanter

Irland

Claire JONES

Jean WINTERS

Frankrig

Emilie MARTINEZ

Marie-Christine FAUCHOIS

Nederlandene

L.M. VAN EMBDEN ANDRES

R. BLAAKMAN

Artikel 2

Rådet vil senere udnævne de medlemmer og suppleanter, der endnu ikke er indstillede.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2011.

På Rådets vegne

CZOMBA S.

Formand


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT C 290 af 27.10.2010, s. 5.


17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 7. marts 2011

om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for Grækenland, Frankrig, Italien, Ungarn og Slovakiet

2011/C 83/04

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (1), særlig artikel 6,

under henvisning til de kandidatlister, som medlemsstaternes regeringer og arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer har fremlagt for Rådet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har ved afgørelse af 22. november 2010 (2) udnævnt medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for perioden fra den 1. december 2010 til den 30. november 2013 med undtagelse af visse medlemmer.

(2)

Den græske, franske, italienske, ungarske og slovakiske regering og arbejdstagernes organisationer har foretaget indstilling til pladser, der skal besættes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene udnævnes for perioden indtil den 30. november 2013:

I.   REGERINGSREPRÆSENTANTER

Land

Medlemmer

Suppleanter

Italien

Michele TIRABOSCHI

Francesco CIPRIANI

Ungarn

 

Eszter ENYEDI

Slovakiet

Lilit MAMIKONYAN

Silvia GREGORCOVÁ


II.   REPRÆSENTANTER FOR ARBEJDSTAGERNES ORGANISATIONER

Land

Medlemmer

Suppleanter

Grækenland

Alexandros KALIVIS

Konstantinos ISSYCHOS

Frankrig

 

Jean Jacques DANIS

Ungarn

 

László GYIMESI

Artikel 2

Rådet vil senere udnævne de endnu ikke indstillede medlemmer og suppleanter.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2011.

På Rådets vegne

CZOMBA S.

Formand


(1)  EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.

(2)  EUT C 322 af 27.11.2010, s. 8.


Europa-Kommissionen

17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/5


Euroens vekselkurs (1)

16. marts 2011

2011/C 83/05

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3951

JPY

japanske yen

112,43

DKK

danske kroner

7,4586

GBP

pund sterling

0,86730

SEK

svenske kroner

8,9730

CHF

schweiziske franc

1,2755

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,8690

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,368

HUF

ungarske forint

273,40

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7060

PLN

polske zloty

4,0625

RON

rumænske leu

4,1788

TRY

tyrkiske lira

2,2126

AUD

australske dollar

1,4066

CAD

canadiske dollar

1,3740

HKD

hongkongske dollar

10,8761

NZD

newzealandske dollar

1,8991

SGD

singaporeanske dollar

1,7857

KRW

sydkoreanske won

1 580,49

ZAR

sydafrikanske rand

9,7506

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,1676

HRK

kroatiske kuna

7,3750

IDR

indonesiske rupiah

12 242,84

MYR

malaysiske ringgit

4,2637

PHP

filippinske pesos

61,117

RUB

russiske rubler

39,9640

THB

thailandske bath

42,453

BRL

brasilianske real

2,3179

MXN

mexicanske pesos

16,7828

INR

indiske rupee

62,9430


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/6


Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF om sommertid (1)

Plan for sommertidens varighed

2011/C 83/06

I 2012 til og med 2016 hhv. begynder og ophører sommertiden på følgende dage kl. 1.00. UTC — koordineret universal tid:

i 2012: søndag den 25. marts og søndag den 28. oktober

i 2013: søndag den 31. marts og søndag den 27. oktober

i 2014: søndag den 30. marts og søndag den 26. oktober

i 2015: søndag den 29. marts og søndag den 25. oktober

i 2016: søndag den 27. marts og søndag den 30. oktober.


(1)  EFT L 31 af 2.2.2001, s. 21.


Revisionsretten

17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/7


Særberetning nr. 14/2010 »Kommissionens forvaltning af systemet for veterinærkontrol af importeret kød efter reformen af hygiejnelovgivningen i 2004«

2011/C 83/07

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 14/2010 »Kommissionens forvaltning af systemet for veterinærkontrol af importeret kød efter reformen af hygiejnelovgivningen i 2004« er netop blevet offentliggjort.

Beretningen kan læses på eller downloades fra Den Europæiske Revisionsrets websted: http://www.eca.europa.eu

Beretningen kan rekvireres gratis i papirudgave ved henvendelse til:

Den Europæiske Revisionsret

Kommunikation og Beretninger

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

eller ved udfyldelse af en elektronisk ordreseddel på EU Bookshop.


OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

EFTA-Tilsynsmyndigheden

17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/8


EFTA-staternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til den retsakt, der er nævnt under punkt 1j i bilag XV til EØS-aftalen (Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning))

2011/C 83/08

DEL I

Støtte nr.

GBER 9/10/R&D ENV

EFTA-stat

Island

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn

Industriministeriet

Adresse

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Websted

http://www.idnadarraduneyti.is/

Støtteforanstaltningens navn

Generelle investeringsstøtteordninger som beskrevet i kapitel IV i lov nr. 99/2010

Nationalt retsgrundlag (henvisning til den nationale officielle publikation)

Lov nr. 99/2010 om støtteordninger i forbindelse med initialinvesteringer i Island. Offentliggjort i Stjornartidindi på:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Weblink til støtteforanstalt-ningens fulde ordlyd

Lovens fulde ordlyd:

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

samt

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Foranstaltningens art

Ordning

Ja

Varighed

Ordning

13.10.2010 til 31.12.2013

Dato for ydelse af støtten

Ad hoc-støtte

Ikke relevant

Berørte sektorer

Alle sektorer er støtteberettigede

Alle undtagen virksomheder, der er udelukket i henhold til artikel 2, stk. 3, i lov nr. 99/2010 (finansielle virksomheder)

Type virksomheder, der modtager støtte

SMV

Ja

Store virksomheder

Ja

Budget

Ordningens samlede, planlagte budget pr. år

Der foreligger p.t. ikke noget budget eller budgetoverslag for ordningen

Støtteinstrument (artikel 5)

Tilskud

Afhængigt af budgetgodken-delse

Afgiftsmæssig foranstaltning

Mulighed for afgiftsfritagelse som fastlagt i artikel 9 i lov nr. 99/2010


DEL II

Generelle formål

Formål

Maksimal støtteinten-sitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

SMV — bonus i %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til SMV

(artikel 15)

Henvisning til artikel 13 i lov nr. 99/2010

10 % til mellemstore virksom-heder

+ 10 % til små virksomheder

Støtte til miljøbeskyttelse

(artikel 17-25)

Investeringsstøtte, der sætter virksomheder i stand til at gå videre end fællesskabsstandarderne for miljøbeskyttelse eller øge miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 18)

Det angives, hvilken specifik standard der er tale om

35 %

0 %

Støtte til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end fællesskabsstandarderne eller øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 19)

35 %

0 %

Støtte til tidlig tilpasning til nye fællesskabsstandarder for små og mellemstore virksomheder (artikel 20)

15 %

+ 10 %

Støtte til miljøinvesteringer i energibesparende foranstaltninger (artikel 21)

35 %

0 %

Støtte til miljøinvesteringer i højeffektiv kraftvarmeproduktion (artikel 22)

35 %

0 %

Støtte til miljøinvesteringer til fremme af energi fra vedvarende energikilder (artikel 23)

35 %

0 %

Støtte til miljøundersøgelser (artikel 24)

35 %

0 %

Støtte i form af nedsættelse af miljøafgifter (artikel 25)

 

 

Støtte til forskning, udvikling og innovation

(artikel 30-37)

Støtte til forsknings- og udviklings-projekter (artikel 31)

Grundforskning

(artikel 31, stk. 2, litra a))

35 %

0 %

Industriel forskning

(artikel 31, stk. 2, litra b))

35 %

0 %

Eksperimentel udvikling

(artikel 31, stk. 2, litra c))

25 %

+ 10 %

Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser (artikel 32)

35 %

0 %

Støtte til SMV's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)

35 %

0 %

Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren (artikel 34)

35 %

0 %

Støtte til unge innovative virksomheder (artikel 35)

15 %

 

Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupportydelser (artikel 36)

35 %

 

Støtte til lån af højt kvalificerede medarbejdere (artikel 37)

35 %

0 %

Uddannelsesstøtte

(artikel 38-39)

Specifik uddannelse (artikel 38, stk. 1)

25 %

+ 10 %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

35 %

0 %


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/10


Meddelelse fra Kommissionen om parter, der er fritaget i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 og opretholdes ved Rådets forordning (EF) nr. 1524/2000, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005: ændringer af visse fritagne parters navn og adresse

2011/C 83/09

Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 (1) (»forordningen om fritagelse«) bevilger fritagelse for den udvidede antidumpingtold på importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Denne told er et resultat af den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 (2) fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der blev indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 (3), og som opretholdes ved forordning (EF) nr. 1524/2000 (4), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005 (5).

I henhold til ovenstående og ved efterfølgende kommissionsbeslutninger er et vist antal cykelproducenter blevet fritaget for den udvidede antidumpingtold: bl.a.

Azor Bikes (Taric-tillægskode 8091) (6), BELVE sro (Taric-tillægskode A535) (7), BH Bicicletas de Alava (Taric-tillægskode 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (Taric-tillægskode A168) (9), Cicli Esperia SpA (Taric-tillægskode 8068) (10), Madirom PROD SRL (Taric-tillægskode A896) (11), Mama spol. sro (Taric-tillægskode A551) (12), Mara Srl (Taric-tillægskode 8983) (13), SPDAD, Lda (Taric-tillægskode A320) (14).

Azor Bikes har meddelt Kommissionen, at virksomhedens registrerede adresse er ændret fra 7707 AB Balkbrug, Nederlandene, til Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Nederlandene. Samtidig er virksomhedens registrerede navn endvidere korrigeret fra Azor Bikes til Azor Bike BV.

BELVE sro har meddelt Kommissionen, at virksomhedens registrerede adresse er ændret fra Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakiet, til Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovakiet.

BH Bicicletas de Alava har meddelt Kommissionen, at virksomhedens registrerede navn er ændret fra BH Bicicletas de Alava til Bicicletas de Alava SL. Virksomhedens registrerede adresse er C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Spanien.

CHERRI di Cherri Mario & C. snc har meddelt Kommissionen, at virksomhedens registrerede navn er ændret fra CHERRI di Cherri Mario & C. snc til CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Cicli Esperia SpA har meddelt Kommissionen, at virksomhedens registrerede adresse er ændret fra Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Italien, til Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Italien.

Madirom PROD SRL har meddelt Kommissionen, at virksomhedens registrerede adresse er ændret fra Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bukarest, Rumænien, til blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Rumænien.

Mama spol. sro har meddelt Kommissionen, at virksomhedens registrerede navn er ændret fra Mama spol. sro til Kellys Bicycles sro.

Mara Srl har meddelt Kommissionen, at virksomhedens registrerede navn er ændret fra Mara Srl til MARA CICLI Srl. Virksomhedens registrerede adresse er via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Italien.

SPDAD Lda har meddelt Kommissionen, at virksomhedens registrerede navn og adresse er ændret fra SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugal, til RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugal.

Kommissionen har efter at have gennemgået oplysningerne fastslået, at ændringerne i virksomhedernes registrerede navn og adresse ikke har nogen indflydelse på samleprocessen for så vidt angår betingelserne i forordningen om fritagelse, og Kommissionen er derfor af den opfattelse, at ændringerne ikke får nogen betydning for fritagelsen for den udvidede antidumpingtold.

Derfor skal henvisninger til Azor Bikes i Kommissionens beslutning 98/115/EF, til BELVE sro i Kommissionens beslutning 2006/772/EF, til BH Bicicletas de Alava i Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97, til CHERRI di Cherri Mario & C. snc i Kommissionens beslutning 2002/134/EF, til Cicli Esperia SpA i Kommissionens beslutning 97/447/EF, i Kommissionens meddelelse 2007/C 158/06 og i Kommissionens meddelelse 2008/C 135/04, til Madirom PROD SRL i Kommissionens beslutning 2009/867/EF, til Mama spol. sro i Kommissionens beslutning 2006/22/EF, til Mara Srl i Kommissionens beslutning 98/115/EF og til SPDAD Lda i Kommissionens beslutning 2002/606/EF læses som anført i nedenstående bilag.


(1)  EFT L 17 af 21.1.1997, s. 17.

(2)  EFT L 16 af 18.1.1997, s. 55.

(3)  EFT L 228 af 9.9.1993, s. 1.

(4)  EFT L 175 af 14.7.2000, s. 39.

(5)  EUT L 183 af 14.7.2005, s. 1.

(6)  EFT L 31 af 6.2.1998, s. 25.

(7)  EUT L 313 af 14.11.2006, s. 5.

(8)  Se fodnote 1.

(9)  EFT L 47 af 19.2.2002, s. 43.

(10)  EFT L 193 af 22.7.1997, s. 32, EUT C 158 af 11.7.2007, s. 6, EUT C 135 af 3.6.2008, s. 5.

(11)  EUT L 314 af 1.12.2009, s. 106.

(12)  EUT L 17 af 21.1.2006, s. 16.

(13)  Se fodnote 6.

(14)  EFT L 195 af 24.7.2002, s. 81.


BILAG

Tidligere henvisning

Ny henvisning

Land

Taric-tillægskode

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Nederlandene

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovakiet

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Spanien

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Italien

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Italien

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Rumænien

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovakiet

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Italien

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugal

A320


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/13


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 83/10

1.

Den 8. marts 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Ageas Insurance International N.V. (»Ageas Insurance International« — Nederlandene), der kontrolleres af Ageas (»Ageas« — Belgien/Nederlandene), og H.Ö. Sabancı Holding A.S. (»Sabancı« — Tyrkiet) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Aksigorta A.S. (»Aksigorta« — Tyrkiet), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Ageas Insurance International: aktiv i forsikringsbranchen (livs- og skadesforsikring) i Europa og i Asien (undtagen Tyrkiet)

Ageas: moderselskab for Ageas Insurance International, aktiviteter inden for livsforsikring og personaleydelser i Belgien og inden for skadesforsikring internationalt

Sabanci: tyrkisk industrielt og finansielt konglomerat, der opererer internationalt

Aksigorta: aktiv i skadesforsikringsbranchen i Tyrkiet.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


ANDET

Europa-Kommissionen

17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/14


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2011/C 83/11

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS«

EF-Nr.: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

BGB ( X ) BOB ( )

1.   Betegnelse:

»Magyar szürkemarha hús«

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Ungarn

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produkttype:

1.1.

Kød (og slagteaffald), fersk

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1:

Betegnelsen »Magyar szürkemarha hús« (gråt ungarsk oksekød) kan kun benyttes for kød, der udelukkende stammer fra certificeret, ungarsk, racerent, gråt kvæg, som er opdrættet i Ungarn under meget ekstensive forhold.

»Magyar szürkemarha hús« kendes nemt på den kraftige mørkerøde farve, da pigmentindholdet i muskulaturen er større end i andet oksekød, hvilket giver den mørkere farve end andet kød.

Dryptabet er minimalt, og konsistensen er tør og fiberholdig som følge af de traditionelle ekstensive græsningsmetoder.

Den meget synlige marmorering skyldes mere bindevævsfedtet end det intramuskulære fedt, da kødet fra kvæg, der udelukkende holdes på græs, har et lavt indhold af intramuskulært fedt (ca. 1,2 %).

Tørstofindholdet i »Magyar szürkemarha hús« er højt og vandindholdet meget mindre end i standardoksekød, hvilket giver bedre stegeegenskaber. Kødets usædvanlige smag, der er lidt mere syrlig og minder om vildtsmag, adskiller sig fra den klassiske smag.

Kropbygningsklasse (i EUROP-ordningen): R, O, P

Fedningsgrad: 1, 2, 3

Præsentationsmåder:

1)

Halve slagtekroppe samt fjerdinger — kølet eller frosset, emballeret, hvor det er påkrævet.

2)

Udskæringer — kølet eller frosset, emballeret, hvor det er påkrævet.

3)

Udbenet kød — kølet eller frosset, emballeret, hvor det er påkrævet.

4)

Detailsalgspakninger — kølet eller frosset, emballeret, hvor det er påkrævet.

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter):

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

Opdræt af det kvæg, hvorfra »Magyar szürkemarha hús« stammer, sker ved ekstensiv græsning.

Dyrenes fodring sker gennem to faser, der afhænger af den naturlige vegetation: i sommerperioden sættes dyrene på græs, og i vinterperioden drives dyrene ind igen.

Græsningsperioden varer fra midten af april til udgangen af november måned afhængigt af vejret. Foderet stammer hovedsagelig fra den lokale vegetation, der består af den flora, som findes overalt i den ungarske natur. Kombinationen af ekstensiv græsning på græsmarker og de traditionelle opdrætsmetoder bidrager til den kvalitet og særlige smag, som — Magyar szürkemarha hús — har.

I sommergræsningsperiode får dyrene kun et fodertilskud (ud over græsset på græsmarkerne) i tilfælde af tørke (hø eller ensilage).

I vinterperioden består foderet af hø af god kvalitet, der stammer fra ekstensivt administrerede græsgange. Som supplement kan dyrene få GMO-frie majsstængler eller -pulp, tørfoder og lucerne samt hø eller ensilage.

Det er forbudt at anvende vækstfremmere i foderet.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

Det beskyttede kød må kun stamme fra gråt, ungarsk kvæg, der er født, opdrættet, opfedet og slagtet i det afgrænsede geografiske område.

Opdræt af det kvæg, hvorfra — Magyar szürkemarha hús — stammer, sker efter en praksis, der afspejler en mere end hundredårig gammel kulturarv og folkelig tradition, hvor den naturlige bedækning foregår i ekstensive græsgange, hvortil kommer en oprindelsescertificering efter de nuværende krav. Under de ekstensive opdrætsbetingelser føder køerne én kalv om året, og disse kalve er fra starten fritgående. Kvæget opdeles i flokke gennem hele græsningsperioden. Og flokkene kan efter gammel praksis være fritgående hele vinteren uden negative virkninger, og det eneste, der kræves, er, at dyrene har læ og tørt halm.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.:

3.7.   Specifikke mærkningsregler:

Ud over de allerede eksisterende lovbestemmelser skal følgende anføres på produktets emballage:

produktets betegnelse: — Magyar szürkemarha hús —

EU-symbolet BGB (efter EU-registreringen)

kødets ENAR-identifikationsnummer

produktets logo.

Logoets farver og størrelse:

Mindste tilladte størrelse: skjoldets højde på modellen er 15 mm. Logoet kan forstørres ubegrænset efter ønske. Inskriptionen og billedet på logoet er sort og baggrunden hvid.

Hvis kødet sælges uemballeret, skal ovennævnte oplysninger forefindes synligt for forbrugerne på køle- og frysediske.

Image

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område:

Ungarn

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

Det område, hvori — Magyar szürkemarha hús — køddyrene opdrættes, omfatter i de 19 ungarske amter de områder, der er egnet til ekstensivt opdræt, dvs. græsenge (1 051 000 ha), vådområder (59 000 ha) og sumpede områder, der ikke dyrkes (30-40 000 ha).

Det geografiske område er på grænsen mellem kyst-, fastlands- og Middelhavsklima, men det kan ofte give ekstreme udslag (kolde vintermåneder og meget varme sommermåneder). Selv om disse klimatiske forhold har givet et godt grundlag for udviklingen af græsmarker og opdræt på græsgange, har de nødvendiggjort en anvendelse af dyr, der har kunnet tilpasse sig ekstreme forhold. Derfor har Ungarn altid haft store områder, der er velegnede til græsning for gråt ungarsk kvæg, som kan tåle de klimatiske forhold. Som følge heraf har opdræt på græsmarker og handel med det pågældende slagtekvæg traditionelt være et vigtigt landbrugserhverv i området.

Det traditionelle kvægopdræt har spillet en væsentlig rolle for etableringen og udviklingen af mindre byområder i den geografiske region. Historiske kilder nævner en næsten uafbrudt kvægeksport fra det XIV. århundrede og indtil midten af det XIX. århundrede. Efter de gentagne angreb fra tyrkerne er de mindre bæredygtige bosættelser i den affolkede region blevet nedlagt og deres grænser forladt, fordi indbyggerne flyttede til landsbyer med mere betydningsfulde naturressourcer. Disse samfund opgav i vidt omfang dyrkningen af jorden for i stedet at udvikle opdræt af kvæg på græsgange. Dette opdræt (hovedsagelig slagtekvæg), der blev organiseret af ejerne eller forpagtere af de opgivne arealer, gav samfundene en supplerende indkomst, således at de kunne gøre sig uafhængige af herregårdene, skabe deres eget økonomiske vækstgrundlag og åbne vejen for bymæssig udvikling. Det er ikke overdrevet at påstå, at opdræt af gråt, ungarsk, kvæg er blevet en økonomisk vækstsektor i et land i Europas udkant.

»Magyar szürkemarha hús« har haft en stor indflydelse på udviklingen af den folkelige kultur og den pastorale kunst. Produkter fra de slagtede dyr er blevet anvendt som råvarer til fremstilling af instrumenter og redskaber, som kvægvogterne har benyttet i deres daglige liv. Specielt har dyrenes horn haft stor værdi: de er blevet anvendt til fremstilling af ornamenterede jagthorn samt salt- og medicinbeholdere. Denne dekorative, folkelige kunst eksisterer stadig visse steder i det geografiske område.

I dag er en betydelig del af det geografiske område, der anvendes til græsning, omfattet af miljøbeskyttelsesforanstaltninger. De lokale landmænd benytter af miljøhensyn ekstensiv græsning for at pleje landbrugsjorden. Denne nyttiggørelse er ikke kun bæredygtig og traditionel, men den sikrer også, at den beskyttede floras og faunas righoldighed beskyttes i disse områder og bevares på lang sigt.

5.2.   Produktets egenart:

Som følge af den traditionelle opdrætsmetode adskiller produktets biokemiske, fysiske og organoleptiske egenskaber (se punkt 3.2) sig klart fra andet oksekød på markedet. De mest bemærkelsesværdige særtræk ved dette kød er det minimale dryptab, den tørre og fiberholdige konsistens, det lave indhold af bindevævsfedt samt den usædvanlige smag, der minder om vildtsmag, og derved adskiller sig fra den klassiske oksekødssmag.

Fedtsyresammensætningen i »Magyar szürkemarha hús« indebærer yderligere fordele hvad angår sund kost. Det er nemlig videnskabeligt bevist, at kød med den fedttype, som findes hos gråt ungarsk kvæg, der er opdrættet ekstensivt, har et større indhold af flerumættede fedtsyrer end det, der findes hos intensivt opdrættet kvæg. Endvidere er forholdet i disse flerumættede fedtsyrer mellem to grupper af fedtsyrer [(n-6)/(n-3)] ligesom forholdet mellem linolsyre, der tilhører fedtsyregruppe n-6, og linolensyre, der tilhører fedtsyregruppe n-3, på 3:1 for gråt kvæg fra Ungarn, der er opdrættet ekstensivt, hvilket er et bedre resultat end forholdet 4:1, som anses for tilfredsstillende, og som findes hos racen Holstein-Friesian i ekstensivt opdræt. Da dette forhold er på 9:1 eller 10:1 for intensivt opdrættet kvæg, kan det hævdes, at fedtsyreforholdet n-6/n-3, som gælder for gråt ungarsk kvæg, der er opdrættet ekstensivt, er mere gunstigt ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB):

Eksporten til Europa af gråt kvæg fra Ungarn, som »Magyar szürkemarha hús« stammer fra, spillede en væsentlig rolle i middelalderen (ca. 100 000 dyr om året). Denne store efterspørgsel skyldtes allerede dengang produktets gode smagsegenskaber, som adskiller produktet fra andet oksekød.

Slagtekvæget blev drevet over lange strækninger på brede veje, der var anlagt til dette formål. På denne måde nåede — Magyar szürkemarha hús — helt frem til kødmarkederne i byer som Nürnberg, München, Augsburg, Regensburg, Ulm, Strasbourg, Hustopeče, Legrad, Bakar og Venedig, hvor det blev et meget populært produkt.

Der er bevaret mange dokumenter fra datiden herom i arkiverne i ovennævnte tyske byer (Augsburg 1578, Nürnberg 1571), hvor det bevidnes, at kvæg fra Ungarn blev anset for at være det bedste kødkvæg. Ifølge lovgivningen i de tyske kejserbyer havde de slagtere, der slagtede den type kvæg, ikke ret til at sælge andet kød, for at forhindre, at produkter med anden oprindelse svigagtigt blev solgt som ungarsk kød.

Det ekstensive opdræt, der foregår med ovennævnte traditionelle metoder, indebærer, at de dyr, produktet stammer fra, bevæger sig over meget længere strækninger, når de græsser, end standardkvæg gør (dvs. 20-30 km om dagen). Det bevirker, at kødet er karakteriseret ved et minimalt dryptab, en tør og fiberholdig konsistens og et lavt indhold af bindevævsfedt.

I vore dage er — Magyar szürkemarha hús —, der produceres under ekstensive betingelser i et naturligt miljø uden kemiske produkter, stadig mere efterspurgt på markedet og repræsenterer således den kulturelle og naturlige diversitet i Europa.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen:

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006)

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.


17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/18


Meddelelse til Doku Khamatovich Umarov, som ved Kommissionens forordning (EU) nr. 260/2011 er føjet til den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

2011/C 83/12

1.

Fælles holdning 2002/402/FUSP (1) opfordrer Unionen til at indefryse midler og andre økonomiske ressourcer, der tilhører Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, og som er opført på den liste, der er opstillet i medfør af FN’s Sikkerhedsråds resolution UNSCR 1267(1999) og 1333(2000), og som ajourføres regelmæssigt af FN’s Sanktionskomité nedsat i medfør af UNSCR 1267(1999).

Den liste, som FN’s Sanktionskomité har opstillet, omfatter:

Al-Qaida, Taliban og Usama bin Laden

fysiske eller juridiske personer, enheder, organer og grupper med tilknytning til Al-Qaida, Taliban og Usama bin Laden og

juridiske personer, enheder og organer, som ejes eller kontrolleres af eller på anden måde støtter enhver af disse tilknyttede personer, enheder, organer og grupper.

Handlinger eller aktiviteter, der viser, at en person, gruppe, virksomhed eller enhed »har tilknytning« til Al-Qaida, Usama bin Laden eller Taliban, omfatter:

a)

deltagelse i finansiering, planlægning, forberedelse eller udførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for Al-Qaida, Taliban eller Usama bin Laden eller enhver celle, affilieret gruppe, fraktion eller afledt gruppe heraf

b)

levering, salg eller overførsel af våben og dertil hørende materiel til alle sådanne

c)

rekruttering for alle sådanne eller

d)

anden form for støtte til alle sådannes handlinger eller aktiviteter.

2.

FN's Sanktionskomité besluttede den 10. marts 2011 at opføre Doku Khamatovich Umarov på den relevante liste. Han kan til enhver tid med den fornødne dokumentation rette en anmodning til FN’s Ombudsperson om, at beslutningen om at optage ham på ovennævnte FN-liste tages op til fornyet overvejelse. Anmodningen stiles til følgende adresse:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tlf. +1 212 9632671

Fax +1 212 9631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

For yderligere oplysninger henvises til http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

På grundlag af den FN-beslutning, der er nævnt under punkt 2, vedtog Kommissionen forordning (EU) nr. 260/2011 (2) om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban (3). Ved den ændring, som foretages i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 881/2002 (4), tilføjes Doku Khamatovich Umarov til listen i bilag I i den pågældende forordning (»bilag I«).

Følgende foranstaltninger i forordning (EF) nr. 881/2002 finder anvendelse på de personer og enheder, som indsættes i bilag I:

1)

indefrysning af alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af de pågældende personer og enheder, og forbud (gældende for alle) mod direkte eller indirekte at stille midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til rådighed for de pågældende personer og enheder eller frigive sådanne til fordel for dem (artikel 2 og 2a (5)) og

2)

forbud mod direkte eller indirekte at yde, sælge, levere eller overføre teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed gældende for alle de pågældende personer og enheder (artikel 3).

4.

Hvis de pågældende parter, der er blevet optaget på listen, fremsætter bemærkninger hertil, foretages der en revurdering, jf. artikel 7a i forordning (EF) nr. 881/2002. De personer og enheder, der indsættes i bilag I ved forordning (EU) nr. 260/2011, kan anmode Kommissionen om at få oplyst, hvad der ligger til grund for opførelsen på listen. En sådan anmodning stiles til:

Europa-Kommissionen

»Restriktive foranstaltninger«

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

De pågældende personer og enheder gøres tillige opmærksom på, at forordning (EU) nr. 260/2011 kan indbringes for Den Europæiske Unions Ret, jf. artikel 263, fjerde og sjette afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

6.

Personoplysninger om de pågældende personer vil blive behandlet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 (6) om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne (nu EU-institutionerne og EU-organerne) og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Enhver anmodning, f.eks. om yderligere oplysninger eller med henblik på udøvelse af rettighederne i medfør af forordning (EF) nr. 45/2001 (eksempelvis indsigt i eller berigtigelse af personoplysninger), stiles ligeledes til Kommissionen på den samme adresse som nævnt under punkt 4.

7.

For en god ordens skyld gøres de personer og enheder, der er opført i bilag I, opmærksom på, at de har mulighed for at indgive en ansøgning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 881/2002, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne midler og økonomiske ressourcer i forbindelse med basale behov eller specifikke betalinger, jf. artikel 2a i forordningen.


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 4.

(2)  EUT L 70 af 17.3.2011, s. 33.

(3)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(4)  Artikel 7a blev indsat ved Rådets forordning (EU) nr. 1286/2009 (EUT L 346 af 23.12.2009, s. 42).

(5)  Artikel 2a blev indsat ved Rådets forordning (EF) nr. 561/2003 (EUT L 82 af 29.3.2003, s. 1).

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.