ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.058.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 58

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
24. februar 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 058/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) ( 1 )

1

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2011/C 058/02

Rådets holdning til forslaget til den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011

2

 

Europa-Kommissionen

2011/C 058/03

Euroens vekselkurs

3

 

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

2011/C 058/04

Afgørelse af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Ricisi af 20. januar 2011 om vedtagelse af forretningsordenen for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB/2011/1)

4

 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

EFTA-Domstolen

2011/C 058/05

Sag anlagt den 22. december 2010 af EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Norge (Sag E-18/10)

11

2011/C 058/06

Sag anlagt den 22. december 2010 af Hertugdømmet Liechtenstein mod EFTA-Tilsynsmyndigheden (Sag E-17/10)

12

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2011/C 058/07

Meddelelse vedrørende en anmodning i henhold til artikel 30 i direktiv 2004/17/EF — Anmodningen er trukket tilbage — Anmodning indgivet af en medlemsstat

13

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

24.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 58/01

Den 17. februar 2011 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32011M5976. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

24.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/2


Rådets holdning til forslaget til den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011

2011/C 58/02

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

under henvisning til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), senest ændret ved Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1081/2010 af 24. november 2010 (3),

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2009/1005/EU af 17. december 2009 (4), særlig den flerårige finansielle ramme i del I i aftalen, og

ud fra følgende betragtninger:

den 26. november 2010 forelagde Kommissionen et nyt forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011 (5),

i betragtning af behovet for, at Rådet så hurtigt som muligt vedtager en holdning til det nye budgetforslag med henblik på endelig vedtagelse af et budget inden begyndelsen af regnskabsåret 2011, hvorved kontinuiteten i Unionens indsats sikres, er det berettiget at forkorte den periode på otte uger, der er fastsat i artikel 4 i protokol nr. 1 for information af de nationale parlamenter, samt perioden på ti dage for optagelse af punktet på Rådets foreløbige dagsorden i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i Rådets forretningsorden —

VEDTAGET DENNE HOLDNING:

Eneste artikel

Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 blev vedtaget af Rådet den 10. december 2010.

Den fuldstændige tekst kan læses eller downloades på Rådets websted: http://www.consilium.europa.eu/

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2010.

På Rådets vegne

V. VAN QUICKENBORNE

Formand


(1)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af 30.1.2003, s. 43, og i EUT L 99 af 14.4.2007, s. 18.

(3)  EUT L 311 af 26.11.2010, s. 9.

(4)  EUT L 347 af 24.12.2009, s. 26.

(5)  KOM(2010) 750 endelig.


Europa-Kommissionen

24.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/3


Euroens vekselkurs (1)

23. februar 2011

2011/C 58/03

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3731

JPY

japanske yen

113,69

DKK

danske kroner

7,4551

GBP

pund sterling

0,84590

SEK

svenske kroner

8,7935

CHF

schweiziske franc

1,2853

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,7390

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,527

HUF

ungarske forint

272,65

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7045

PLN

polske zloty

3,9583

RON

rumænske leu

4,2253

TRY

tyrkiske lira

2,1878

AUD

australske dollar

1,3691

CAD

canadiske dollar

1,3629

HKD

hongkongske dollar

10,7008

NZD

newzealandske dollar

1,8394

SGD

singaporeanske dollar

1,7518

KRW

sydkoreanske won

1 543,26

ZAR

sydafrikanske rand

9,7189

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,0272

HRK

kroatiske kuna

7,4105

IDR

indonesiske rupiah

12 156,39

MYR

malaysiske ringgit

4,1838

PHP

filippinske pesos

59,849

RUB

russiske rubler

40,1920

THB

thailandske bath

42,044

BRL

brasilianske real

2,2910

MXN

mexicanske pesos

16,6260

INR

indiske rupee

61,9710


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

24.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/4


AFGØRELSE AF DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RICISI

af 20. januar 2011

om vedtagelse af forretningsordenen for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

(ESRB/2011/1)

2011/C 58/04

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RICISI HAR —

Under henvisning til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (1), særlig artikel 6, stk. 4, og

Under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til funktionsmåden for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (2)

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

Denne forretningsorden supplerer forordning (EU) nr. 1092/2010 i forbindelse med forordning (EU) nr. 1096/2010. Begreberne i denne forretningsorden har samme betydning som i forordning (EU) nr. 1092/2010 of forordning (EU) nr. 1096/2010.

AFSNIT 1

ORGANISATION

KAPITEL I

Det Almindelige Råd

Artikel 2

Det Almindelige Råds møder

1.   Det Almindelige Råd fastsætter datoerne for sine ordinære møder efter forslag fra formanden for ESRB. Det Almindelige Råds ordinære møder afholdes principielt efter en tidsplan, som Rådet fastlægger i god tid før begyndelsen af hvert kalenderår. Yderligere ordinære møder kan tilføjes til kalenderen i årets løb.

2.   I henhold til artikel 9, stk. 1 i forordning (EU) nr. 1092/2010 kan formanden indkalde til ekstraordinære møder efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne af Det Almindelige Råd med stemmeret. Formanden indkalder som regel til ekstraordinære møder med to kalenderdages varsel, medmindre møderne afholdes ved telekonference, i hvilke tilfælde de kan indkaldes med en dags varsel.

3.   Det Almindelige Råds møder kan afholdes ved telekonference, medmindre: i) mindst fem medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret gør indsigelse mod telekonference ved ordinære møder, eller ii) mindst 10 medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret gør indsigelse mod telekonference ved ekstraordinære møder.

Artikel 3

Medlemskab

1.   De kompetente nationale tilsynsmyndigheder meddeler ESRB’s sekretariat navnene på de respektive højtstående repræsentanter eller hvis relevant de fælles repræsentanter, som er udpeget af de kompetente nationale tilsynsmyndigheder som medlemmer af Det Almindelige Råd uden stemmeret, og giver oplysning om den tilsynsmyndighed, som de tilhører.

2.   ESRB’s sekretariat fører og ajourfører en liste of de kompetente nationale tilsynsmyndigheder og deres repræsentanter i Det Almindelige Råd. Enhver ændring af denne liste meddeles ESRB’s sekretariat.

Artikel 4

Deltagelse i Det Almindelige Råds møder

1.   Med undtagelse af hvad der er bestemt i artikel 9, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1092/2010 kan alene de i artikel 6, stk. 1 og 2, omtalte medlemmer deltage i Det Almindelige Råds møder.

2.   Udover medlemmer med stemmeret og formanden for det Økonomiske og Finansielle Udvalg kan kun én højtstående repræsentant for de nationale tilsynsmyndigheder i hver medlemsstat have plads ved hovedbordet under drøftelser om spørgsmål, for hvilke de er udpeget som national repræsentant for de nationale tilsynsmyndigheder, medens de øvrige repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder deltager som observatører. I fravær af en fælles repræsentant aftaler de udpegede repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder indbyrdes og meddeler ESRB’s sekretariat mindst fem kalenderdage forud for Det Almindelige Råds møde de punkter på dagsordenen for Det Almindelige Råds møde, hvori de vil deltage. Såfremt dagsordenspunkter falder inden for to eller flere nationale tilsynsmyndigheders beføjelser, må der træffes særlige aftaler mellem dem om gennemførelse af rotationsreglen i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010. Hvis de nationale tilsynsmyndigheder ikke kan nå en aftale om gennemførelsen af rotationsreglen, afgør ESRB-medlemmet fra den nationale centralbank for den pågældende medlemsstat før hvert møde, hvilken repræsentant der bør sidde ved hovedbordet vedrørende de pågældende spørgsmål og giver repræsentanterne meddelelse herom.

3.   Et medlem som ikke kan deltage, kan skriftligt udpege en stedfortræder til at deltage i mødet uden stemmeret. Der kan udpeges suppleanter til at deltage i møderne med stemmeret, såfremt det er godtgjort, at de faste ESRB-medlemmer ikke er i stand til at deltage i møderne i tre måneder. Udpegning af en suppleant eller stedfortræder samt deltagelsse af en ledsager meddeles skriftligt til ESRB's sekretariat i god tid forud for mødet. I formandens fravær har første næstformand forsædet i Det Almindelige Råd. Såfremt begge er fraværende, har den anden næstformand forsædet. Formanden for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg og de to næstformænd heraf udpeger deres suppleanter eller stedfortrædere blandt medlemmerne af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg. Næstformanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg er suppleant eller stedfortræder for formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg.

4.   Medlemmerne af Det Almindelige Råd og deres suppleanter eller stedfortrædere kan ledsages af én person. Forhandlingerne skal transmitteres i et særligt lokale for de ledsagende personer.

5.   Formanden for sekretariatet bistår formanden for ESRB i ledelse af drøftelserne og stemmeafgivningen.

6.   Formanden for ESRB kan invitere andre personer på ad hoc grundlag med henblik på særlige dagsordenspunkter på grundlag af forslag fra formanden eller andre medlemmer af Det Almindelige Råd, når det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med kravene om fortrolighed.

Artikel 5

Organisering af Det Almindelige Råds møder

1.   Formanden for ESRB udarbejder en foreløbig dagsorden for de ordinære møder i Det Almindelige Råd, som fremsendes til Styringskomitéen i høring senest otte kalenderdage før Styringskomitéens møde sammen de dertil hørende bilag. Formanden sender derpå den foreløbige dagsorden til medlemmerne af Det Almindelige Råd sammen med alle relevante bilag senest 10 kalenderdage før Det Almindelige Råds møde.

2.   Det Almindelige Råd kan beslutte at fjerne punkter fra eller tilføje punkter til den foreløbige dagsorden efter forslag fra formanden eller et medlem af Det Almindelige Råd. Alle forslag skal angive de grunde, der ligger til grund for det, og sendes til alle medlemmer af Det Almindelige Råd. Ved begyndelsen af alle møder vedtager Det Almindelige Råd på forslag af formanden for ESRB dagsordenen. Et punkt tages af dagsordenen efter anmodning fra formanden for ESRB eller mindst fem medlemmer af Det Almindelige Råd, hvis de relevante dokumenter ikke er fremsendt rettidigt til Det Almindelige Råds medlemmer.

3.   Formanden for ESRB’s sekretariat udarbejder udkast til referat fra Det Almindelige Råds forhandlinger. Referatet skal også indeholde en henvisning til de til Det Almindelige Råd fremsendt bilag, en protokollering af de vedtagne beslutninger og/eller konklusioner, som Det Almindelige Råd har truffet, samt en liste over de tilstedeværende.

4.   ESRB’s formand fremsender udkastet til referat til medlemmerne af Det Almindelige Råd for bemærkninger og godkendelse ved skriftlig procedure senest to uger efter mødet eller, såfremt dette ikke muligt, på det næstfølgende møde. Efter godkendelse underskrives referatet af formanden for ESRB.

5.   Det Almindelige Råds møder er fortrolige.

6.   Ved ekstraordinære møder i Det Almindelige Råd kan de i artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 1, i forretningsordenen angivne tidsfrister forkortes.

Artikel 6

Fremgangsmåden for afstemninger i Det Almindelige Råd

1.   Det Almindelige Råd stemmer på anmodning fra formanden for ESRB. Formanden indleder desuden en afstemningsprocedure, hvis et medlem af Det Almindelige Råd med stemmeret anmoder herom.

2.   I henhold til artikel 10, stk. 4 i forordning (EU) nr. 1092/2010 er Det Almindelige Råd beslutningsdygtigt når mindst to tredjedele af medlemmerne med stemmeret deltager i afstemningen. Hvis det ikke er beslutningsdygtig, kan formanden for ESRB indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket der kan træffes afgørelse, når en tredjedel deltager. Her finder artikel 2, stk. 2, anvendelse.

3.   Formanden for ESRB kan foranstalte hemmelig afstemning på anmodning fra mindst fem medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret. Hemmelig afstemning skal altid foretages med hensyn til Det Almindelige Råds afstemning vedrørende personer.

4.   Afgørelser kan også træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst fem medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret gør indsigelse. Ved skriftlig procedure kræves: (i) normalt mindst fem arbejdsdage til behandling af spørgsmålet for alle medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret; og (ii) en personlig underskrift fra alle medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret (eller disses suppleant i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i forordning 1092/2010); og (iii) at en eventuel afgørelse føres til protokols i referatet af Det Almindelige Råds næstfølgende møde.

KAPITEL II

Første Næstformand

Artikel 7

Valg af første næstformand

Valg af første næstformand for ESRB, foretages som angivet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1092/2011 på følgende måde:

a)

de valgberettigede består af medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) Generelle Råd i personlig egenskab

b)

formanden for ESRB, som formand for ECB, inviterer medlemmerne af ECB’s Generelle Råd til et afstemningsmøde med mindst 15 kalenderdages varsel. Formanden anmoder ligeledes om interessetilkendegivelser fra medlemmer af ECB's Generelle Råd. Sekretæren for ECB’s Generelle Råd optræder ad hoc som sekretær for valgforsamlingen

c)

Formanden for ESRB fremlægger for valgforsamlingen listen af kandidater til første viceformand på grundlag af de interessetilkendegivelser, der er modtaget ved valgforsamlingens begyndelse.

d)

Først næstformand vælges ved hemmelig afstemning. Såfremt der kun er en kandidat, vælges første næstformand ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Såfremt der er flere end en kandidat, foretager formanden for ESRB successive hemmelige afstemninger. Såfremt ingen af kandidaterne opnår simpelt flertal af de afgivne stemmer ved første afstemning, omfatter anden afstemning de to kandidater, der har opnået det højeste antal stemmer. I tilfælde af stemmelighed blandt kandidaterne på andenpladsen, er alle berettiget til at deltage i den anden afstemning

e)

såfremt anden afstemning ikke giver et simpelt flertal af alle afgivne stemmer for en kandidat, er den kandidat med det højeste antal stemmer valgt.

KAPITEL III

Styringskomitéen

Artikel 8

Medlemskab

1.   Medlemmer af Det Almindelige Råd, som er medlemmer af ECB’s Generelle Råd, med undtagelse af formanden for ESRB, første næstformand for ESRB og næstformanden for ECB, valgbare kandidater til valg af de fire medlemmer af Styringskomitéen, som angivet i artikel 11, stk. 1, litra c, i forordning (EU) nr. 1092/2010.

2.   Under hensyn til antallet af medlemsstater inden for og uden for euroområdet på tidspunktet for valget, beslutter de valgberettige bestående af medlemmerne af Det Almindelige Råd, som tillige er medlemmer af ECB’s Generelle Råd, følgelig antallet af medlemmer af Styringskomitéen, som angivet i artikel 11, stk. 1, litra c, i forordning (EU) nr. 1092/2010. Med henblik herpå rundes antallet af de valgberettigede op eller ned til det nærmeste hele tal.

3.   Under henvisning til forannævnte afgørelse fra Det Almindelige Råd anmoder formanden for ESRB om interessetilkendegivelser fra valgbare kandidater senest 15 kalenderdage for valget. Formanden for ESRB fremlægger for Det Almindelige Råd listen over kandidater på basis af de modtagne interessetilkendegivelser før begyndelsen af mødet, der er indkaldt med henblik på valget.

4.   Formanden foranstalter en eller flere hemmelige afstemninger, der skal resultere i, at de valgbare kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt i overensstemmelse med den krævede andel under stk. 2. I tilfælde af stemmelighed finder succesive afstemninger sted. Ved stemmeafgivningen bør medlemmerne af Det Almindelige Råd, som er medlemmer af ECB’s Generelle Råd, søge at sikre en afbalanceret repræsentation af medlemsstater.

5.   Der kræves et simpelt flertal af stemmer fra medlemmerne af Det Almindelige Råd, som er medlemmer af ECB's Generelle Råd, der er tilstedt ved Det Almindelige Råds møde, til valg af alle de i stk. 1 nævnte fire medlemmer.

Artikel 9

Organisering af Styrelsesrådets møder

1.   Formanden for ESRB har formandskabet i Styringskomitéens møder.

2.   Styringskomitéen fastsætter mødedatoerne efter forslag fra sit formandskab. Ordinære møder finder som hovedregel sted i løbet de fire uger før Det Almindelige Råds møde.

3.   Møder kan også afholdes ved telekonference, medmindre: i) mindst to medlemmer af Styringskomitéen gør indsigelse mod telekonference ved ordinære møder, eller ii) mindst fem medlemmer af Styringskomitéen gør indsigelse mod telekonference ved ekstraordinære møder.

4.   Formanden for Styringskomitéen kan invitere andre personer på forslag af formandskabet eller af andre medlemmer af Styringskomitéen, når det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med kravene om fortrolighed.

5.   Et medlem af Styringskomitéen, som ikke kan deltage i et møde, kan skriftligt udpege en suppleant. Formanden for det rådgivende videnskabelige udvalg erstattes som hovedregel af en af de to næstformænd for Det Rådgivende Videnskabelige Uudvalg. Næstformanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg er suppleant for formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Formanden for ESRB’s sekretariat underrettes skriftligt om disse ændringer i god tid før Styringskomitéens møde.

Artikel 10

Dagsorden og forhandlinger

1.   Dagsordenen for Styringskomitéens møder foreslås af formanden for ESRB og godkendes ved begyndelsen af hvert møde. Formanden for ESRB udarbejder en foreløbig dagsorden, der med tilhørende bilag principielt sendes til medlemmerne af Styringskomitéen mindst 10 kalenderdage før mødet. Alle medlemmer af Styringskomitéen kan foreslå punkter og bilag over for formanden til overvejelse i Styringskomitéen.

2.   Styringskomitéen gennemgår på forhånd punkter på den foreløbige dagsorden sammen med de dertil hørende bilag for møder i Det Almindelige Råd. Styringskomitéen sørger for forberedelse af sagsmapper for Det Almindelige Råd og foreslår efter omstændighederne muligheder eller løsninger. Styringskomitéen rapporterer løbende til Det Almindelige Råd om udviklingen af ESRB’s aktiviteter.

3.   Formanden for ESRB’s sekretariat udarbejder udkast til referat af forhandlingerne på Styringskomitéens møder og sender det med henblik på bemærkninger og godkendelse ved skriftlig procedure til medlemmer af Styringskomitéen, som regel før det næstfølgende møde i Det Almindelige Råd. Referat af forhandlingerne underskrives af formanden for ESRB.

4.   Formanden for ESRB har ansvar for opfølgning af alle aktionspunkter besluttet i Styringskomitéen, herunder fremsendelse af Styringskomitéens drøftelser til de andre organer i ESRB.

5.   Sammenfatningen af Styringskomitéens forhandlinger, aktiviteter og drøftelser er fortrolige.

KAPITEL IV

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg

Artikel 11

Medlemskab

1.   Styringskomitéen foreslår 15 eksperter til Det Almindelige Råds godkendelse i medfør af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1092/2010 i overensstemmelse med principperne om offentlighed, gennemsigtighed, lige adgang og ikke-diskrimination. Det Almindelige Råds afgørelser skal angive proceduren og kravene for valg, udpegelse og erstatning af medlemmerne af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg.

2.   Formanden for ESRB foreslår formand og første og anden næstformand blandt de eksperter, der er udpeget som medlemmer af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg, med henblik på udnævnelse af Det Almindelige Råd i henhold til artikel 7, stk. 2, og 12, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1092/2010. Formanden og de to næstformænd af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg skal være borgere i Den Europæiske Union. Formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg kan ikke udpeges som formand eller næstformand for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg.

3.   Formandskabet skal gå på skift blandt den udpegede formand og de to næstformænd i en 16-måneders turnus.

4.   Det Almindelige Råd for ESRB skal høres om de vilkår, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har fastsat med hensyn til godtgørelse og tilbagebetaling af udgifter for de ovenfor nævnte 15 eksperter inden for det budget, som ECB har afsat til dette formål.

5.   Listen over medlemmer af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg offentliggøres på ESRB’s websted.

Artikel 12

Organisering af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalgs møder

1.   Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg mødes mindst to gange årligt. Formanden for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg indkalder til møderne.

2.   Formanden for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg foreslår en dagsorden, som på forhånd er udarbejdet i henhold til artikel 12, stk. 3, i forordningen (EU) nr. 1092/2010, og fremsender den til Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg til godkendelse.

3.   ESRB’s sekretariat bistår Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg. Formanden for ESRB’s sekretariat deltager i møderne i Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg og udarbejder sammenfatning af forhandlingerne, som fremlægges for bemærkninger og vedtagelse på det efterfølgende møde eller til godkendelse forinden ved skriftlig procedure.

4.   Formanden for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg rapporterer til Det Almindelige Råd via Styringskomitéen.

5.   Sammenfatningen af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalgs sammenfatning af forhandlinger, aktiviteter og drøftelser er fortrolige. Rapporterne kan offentliggøres efter godkendelse af Det Almindelige Råd.

KAPITEL V

Det Rådgivende Tekniske Udvalg

Artikel 13

Organisation af møderne

1.   Det Rådgivende Tekniske Udvalg mødes mindst fire gange årligt. Formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg indkalder til møderne.

2.   De deltagende myndigheder skal meddele ESRB's sekretariat navnene på deres repræsentanter. Efter omstændighederne oplyser de kompetente nationale myndigheder ESRB’s sekretariat om navnet på den fælles repræsentant for de nationale tilsynsmyndigheder, der er udpeget, og den myndighed, vedkommende tilhører. ESRB’s sekretariat fører og ajourfører en liste herover. Enhver ændring af denne liste meddeles ESRB’s sekretariat.

3.   I fravær af en fælles repræsentant for de kompetente nationale tilsynsmyndigheder har kun én repræsentant fra de nationale tilsynsmyndigheder for hver medlemsstat plads ved hovedbordet under drøftelser om spørgsmål, som vedkommende er udpeget som national repræsentant for. De øvrige repræsentanter for nationale myndigheder deltager som observatører. Såfremt dagsordenspunkter falder inden for to eller flere nationale tilsynsmyndigheder beføjelser, må der træffes særlige aftaler mellem dem om gennemførelse af rotationsreglen i artikel 13, stk. 1, andet led, i forordning (EU) nr. 1092/2010. Hvis de nationale tilsynsmyndigheder ikke kan nå en aftale om gennemførelsen af rotationsreglen, afgør repræsentanten fra den nationale centralbank for den pågældende medlemsstat før hvert møde, hvilken repræsentant der bør sidde ved hovedbordet vedrørende det pågældende spørgsmål og giver repræsentanterne meddelelse herom.

4.   Formanden for ESRB foreslår Det Almindelige Råd en kortliste med tre personer, herunder medlemmer fra Det Rådgivende Tekniske Udvalg eller højtplacerede ansatte fra ESRB-medlemsinstitutioner til kandidater til stillingen som formand for Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Formanden for ESRB foranstalter hemmelig afstemning og udpeger den kandidat, som har modtaget de fleste stemmer fra medlemmerne af Det Almindelige Råd. Mandatperioden for formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg er tre år med mulighed for forlængelse.

5.   Medlemmerne af Det Rådgivende Tekniske Udvalg vælger fra sin midte næstformanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Valget sker ved hemmelig afstemning og ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Repræsentanterne af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg kan ikke vælges til næstformand for Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Mandatperioden for næstformanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg er tre år med mulighed for forlængelse.

6.   Formanden for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg udpeger et af udvalgets medlemmer med undtagelse af formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg og sig selv som medlem af Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Repræsentanten for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg kan skifte afhængig af de spørgsmål, der skal drøftes i Det Rådgivende Tekniske Udvalg.

7.   Formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg foreslår en dagsorden senest 10 kalenderdage før mødet, som på forhånd er udarbejdet i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordningen (EU) nr. 1092/2010, og fremsender denne til Det Rådgivende Tekniske Udvalg til godkendelse. Bilag til dagsordenspunkter fremsendes af ESRB’s sekretariat til alle medlemmer af Det Rådgivende Tekniske Udvalg.

8.   ESRB’s sekretariat bistår Det Rådgivende Tekniske Udvalg. Formanden for ESRB’s sekretariat udarbejder referat af forhandlingerne på møderne i Det Rådgivende Tekniske Udvalg, som fremsendes med henblik på bemærkninger og godkendelse senest to uger efter mødet, eller såfremt det ikke er muligt, på det næstfølgende møde.

9.   Formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg rapporterer til Det Almindelige Råd via Styringskomitéen.

10.   Sammenfatningen af forhandlinger, aktiviteter og drøftelser i Det Rådgivende Tekniske Udvalg er fortrolige.

KAPITEL VI

Esrb’s Sekretariat

Artikel 14

Formand for ESRB’s sekretariat

1.   Det Almindelige Råd skal høres om de(n) kandidater, ESB har valgt til stillingen som formand for ESRB’s sekretariat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1096/2010.

2.   Ansatte i ESRB’s sekretariat kan repræsentere formanden for ESRB’s sekretariat ved møder i Det Almindelige Råd, Styringskomitéen, Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg samt efter omstændighederne i andre møder og fungere som suppleant i tilfælde af fravær af formanden for ESRB’s sekretariat.

Artikel 15

ESRB’s sekretariats opgaver

1.   Formanden for ESRB’s sekretariat er ansvarlig for organisering og udarbejdelse af referat fra Det Almindelige Råds forhandlinger og af sammenfatning af forhandlingerne i Styringskomitéens møder. Formanden er ansvarlig for udarbejdelse af sammenfatning af forhandlingerne fra de Rådgivende udvalgs møder.

2.   Formanden for ESRB’s sekretariat bistår Styringskomitéen ved forberedelse møderne i Styringskomitéen og Det Almindelige Råd. Vedkommende bistår formandskabet i de rådgivende udvalg ved udførelse af deres opgaver.

3.   ESRB’s sekretariat udfører sine opgaver i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EU) nr. 1096/2010 og artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1092/2010, herunder:

a)

optræder som kontakt og bidrage til samarbejde inden for ESRB og mellem ESRB, Det Europæiske System af Centralbanker, andre parter i det Europæiske Finanstilsynssystem, og andre relevante institutioner på nationalt, europæisk og internationalt niveau og sikre effektiv kommunikation

b)

bidrage til definering og vurdering af den overordnede tilsynsramme på makro-niveau (mål, politikværktøjer, operationelle elementer) for ESRB

c)

udføre analyse og syntese, udarbejde notater til drøftelse i ESRB, bistå Styringskomitéen under hensyntagen til ESRB-medlemmernes bidrag samt påpege spørgsmål til overvejelse

d)

opbygge ekspertise i samarbejde med ESRB-medlemmer om tilsynsinstrumenter på makro-niveau samt vurdere tilsynsinstrumenter på makro-niveau som grundlag for eventuelle ESRB politik-henstillinger

e)

bidrage til forberedelse og overvågning af opfølgning på advarsler og henstillinger

f)

opbevare dokumentation og dokumenter for ESRB, administrere ESRB’s websted samt varetage ESRB’s korrespondance

g)

lede de finansielle, materielle og menneskelige ressourcer, som ECB stiller til rådighed for ESRB i overensstemmelse med artikel 2 og 3 i forordning (EU) nr. 1096/2010 samt ECB egne relevante regler.

KAPITEL VII

ESRB og det Europæiske Finanstilsynssystem

Artikel 16

Deltagelse i møderne i tilsynsrådene for de europæiske tilsynsmyndigheder

Formanden for ESRB deltager som repræsentant for ESRB uden stemmeret i møderne i tilsynsrådene for de europæiske tilsynsmyndigheder eller kan udpege en suppleant.

Artikel 17

Deltagelse i møderne i Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder

1.   Formanden for ESRB deltager som observatør i Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder eller kan udpege en suppleant.

2.   Formanden for ESRB udpeger formanden for ESRB’s sekretariat eller en repræsentant til at deltage som observatør i Underudvalget for finansielle konglomerater eller andre underudvalg, som Fællesudvalget nedsætter.

AFSNIT 2

ADVARSLER OG HENSTILLINGER

Artikel 18

Forberedende aktiviteter

1.   Inden vedtagelse af en advarsel eller en henstilling og under forbehold af relevante fortrolighedsregler kan ESRB:

a)

indhente teknisk råd fra Det Europæiske System af Centralbanker, Den Europæiske Kommission, de europæiske tilsynsmyndigheder og de nationale tilsynsmyndigheder

b)

indhente synspunkter fra de potentielle adressater, som ikke er repræsenteret i Det Almindelige Råd i ESRB, samt synspunkter fra relevante interessenter i den private sektor

c)

tage hensyn til arbejdet i internationale organisationer og organer vedrørende finansiel stabilitet i tredjelande, der udfører aktiviteter, som direkte står i forbindelse med ESRB’s opgaver.

2.   Formanden for ESCB kan anmode Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg og Det Rådgivende Tekniske Udvalg om at give råd eller bistand.

3.   Det Almindelige Råd kan desuden angive fremgangsmåder for udstedelse af advarsler og henstillinger.

Artikel 19

Vedtagelse

1.   Advarsler og henstillinger skal være begrundet med henvisning til betydningen af den systemiske risiko, som ESRB har konstateret, vurderet og prioriteret med henblik på at nå det formål, som ESRB har fået tillagt som opgave i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1092/2010.

2.   ESRB’s advarsler og henstillinger vedtages af Det Almindelige Råd og underskrives på dettes vegne af formanden for ESRB.

3.   Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende for vedtagelse.

4.   Alle Det Almindelige Råds afgørelser, hvor der vedtager en advarsel eller henstilling, skal angive, hvorvidt den skal forblive fortrolig eller offentliggøres. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.   Advarsler og henstillinger, hvis offentliggørelse er besluttet af Det Almindelige Råd, gøres tilgængelig på ESRB’s websted. De offentliggøres også i Den Europæiske Unions Tidende på alle Unionens officielle sprog.

Artikel 20

Opfølgning på advarsler og henstillinger

1.   Det Almindelige Råd sikrer, at ESRB overvåger opfølgning på de af ESRB vedtagne advarsler og henstillinger. Det vurderer desuden de handlinger og begrundelser, som adressaterne for ESRB’s henstillinger har foretaget og meddelt.

2.   Det Almindelige Råd afgør, hvorvidt ESRB’s henstillinger ikke er fulgt og modtagerne ikke har givet en tilstrækkelig begrundelse for undladelse heraf, i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1092/2010.

3.   Det Almindelige Råd kan indbyde adressater for ESRB’s advarsler og henstillinger til et møde med Det Almindelige Råd, hvor de kan fremlægge deres synspunkter før eller efter vedtagelse af sådanne advarsler eller henstillinger. Det Almindelige Råd skal tage disse synspunkter behørigt i betragtning.

Artikel 21

Særlige anmodninger

ESRB’s svar på opfordringer fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010 til at undersøge bestemte forhold, skal som hovedregel offentliggøres.

AFSNIT 3

DRIFT

Artikel 22

Fortrolighed med hensyn til ESRB oplysninger

1.   ESRB’s sekretariat klassificerer og behandler oplysninger og dokumenter i forbindelse med ESRB i overensstemmelse med ECB’s interne regler og andre supplerende regler om fortrolighed, som er vedtaget af ECB og/eller ESRB, med henblik på ESRB’s’ funktion i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1092/2010 og forordning (EU) nr. 1096/2010.

2.   Det Almindelige Råd vedtager de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at de i stk. 1 anførte regler omfatter alle personer, som arbejder eller har arbejdet for eller i forbindelse med ESRB.

3.   Sammenfatning af forhandlingerne fra Styringskomitéen, Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg og Det Rådgivende Tekniske Udvalg stilles til rådighed for medlemmer af Det Almindelige Råd.

Artikel 23

Stedet for møder

Det Almindelige Råd, Styringskomitéen, Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg og Det Rådgivende Tekniske Udvalg afholder normalt deres møder på ECB's hovedsæde.

Artikel 24

Nødsituationer

Det Almindelige Råd fastsætter interne regler til forenkling af beslutningstagning og driftskontinuitet i nødsituationer. Sådanne regler skal i videst muligt omfang respektere nærværende forretningsorden.

Artikel 25

Offentlige konsultationer og høringer

1.   I forbindelse med udførelse af sine opgaver og hvor det er hensigtsmæssigt kan ESRB afholde offentlige konsultationer om spørgsmål inden for sine beføjelser. ESRB offentliggør resultaterne af konsultationsproceduren på sit websted.

2.   Det Almindelige Råd, Styringskomitéen, Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg og Det Rådgivende Tekniske Udvalg kan afholde offentlige eller ikke-offentlige høringer. Interessenter og eksperter, der skal interviewes ved en høring, udvælges uden diskrimination med henblik på en behørig behandling af særlige situationer.

Artikel 26

Adfærdskodeks

Det Almindelige Råd vedtager en adfærdskodeks for medlemmerne af Det Almindelige Råd, Styringskomitéen, Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg med henblik på at fremme tiltroen til og integriteten af ESRB. Denne adfærdskodeks vil blive offentliggjort på ESRB’s websted.

Artikel 27

Retlige instrumenter

1.   Alle ESRB's retlige instrumenter nummereres fortløbende, så de er nemme at identificere. ESRB’s sekretariat sørger for sikker opbevaring af originaler, meddelelser til adressater og, efter omstændighederne, offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende på alle Unionens officielle sprog for så vidt angår alle de retlige instrumenter, hvis offentliggørelse Det Almindelige Råd udtrykkeligt besluttet.

2.   Bestemmelserne i Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område, af 15. april 1958 (3) finder anvendelse på ESRB’s retsakter.

Artikel 28

Udveksling af oplysninger

1.   Det Almindelige Råd træffer afgørelser angående indsamling af oplysninger i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1092/2010 og artikel 2 og 5 i forordning (EU) nr. 1096/2010.

2.   De i artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1092/2010 anførte aftaler samt eventuelle andre aftaler med andre institutioner og myndigheder, der angår udveksling af oplysninger herunder fortrolige oplysninger, godkendes af Det Almindelige Råd og underskrives af formanden for ESRB på dettes vegne.

Artikel 29

Årsrapport

ESRB’s Almindelige Råd vedtager og offentliggør ESRB's årsrapport.

Artikel 30

Meddelelser, bekendtgørelser og publikationer

Generelle meddelelser og bekendtgørelser af beslutninger truffet af ESRB kan offentliggøres på ECB’s websted, i Den Europæiske Unions Tidende eller gennem telegrambureauer, der anvendes af finansmarkeder, eller andre medier. ESRB’s publikationer offentliggøres efter omstændighederne på ESRB’s websted.

Artikel 31

Dialog med Europa-Parlamentet

Den i artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1092/2010 anførte aftale godkendes af Det Almindelige Råd og underskrives af formanden for ESRB på dettes vegne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. januar 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ESRB


(1)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1.

(2)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162.

(3)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58.


V Øvrige meddelelser

RETSLIGE PROCEDURER

EFTA-Domstolen

24.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/11


Sag anlagt den 22. december 2010 af EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Norge

(Sag E-18/10)

2011/C 58/05

Den 22. december 2010 anlagde EFTA-Tilsynsmyndigheden, ved Xavier Lewis og Ólafur Jóhannes Einarsson som partsrepræsentanter for EFTA-Tilsynsmyndigheden, Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgien, sag mod Norge ved EFTA-Domstolen.

EFTA-Tilsynsmyndigheden anmoder EFTA-Domstolen om at fastslå følgende:

1)

Kongeriget Norge har ikke truffet de nødvendige foranstaltninger for at efterleve EFTA-Domstolens dom i sag E-2/07, EFTA-tilsynsmyndigheden mod Norge, og har derved tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 33 i aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol.

2)

Kongeriget Norge tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige og faktiske omstændigheder samt anbringender:

Norge har i henhold til søgsmålet tilsidesat EFTA-Domstolens dom af 30. oktober 2007 i sag E-2/07 ved efter afsigelsen af denne dom ikke at have truffet passende foranstaltninger til at sikre udbetaling af korrekt beregnede pensioner til alle, der led skade på grund af Norges tilsidesættelse som fastslået i dommen.

EFTA-Tilsynsmyndigheden fastslår, at de norske myndigheder aldrig har afvist eller sat spørgsmålstegn ved forpligtelsen til at finde en løsning på problemerne for dem, der ulovligt blev frataget deres rettigheder fra og med 1. januar 1994 som fastslået af EFTA-Domstolen.

EFTA-Tilsynsmyndigheden finder, at det har taget Norge for lang tid at efterleve dommen af 30. oktober 2007. Selv om det vil kunne være vanskeligt at afslutte nogle eller — endog — mange af de enkelte sager og kræve grundig sagsbehandling, er det klart, at de norske myndigheder ikke har taget de krævede skridt og afsat tilstrækkelige ressourcer til at efterkomme dommen hurtigt.


24.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/12


Sag anlagt den 22. december 2010 af Hertugdømmet Liechtenstein mod EFTA-Tilsynsmyndigheden

(Sag E-17/10)

2011/C 58/06

Fyrstendømmet Liechtenstein ved dr. Andrea Entner-Koch, som befuldmægtiget, Stabsstelle EWR, Austrasse 79/Europark, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, har den 22. december 2010 anlagt sag mod EFTA-Tilsynsmyndigheden ved EFTA-Domstolen.

Fyrstendømmet Liechtenstein har nedlagt følgende påstande:

1)

EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 416/10/KOL af 3. november 2010 om beskatning af investeringsinstitutter i henhold til skatteloven i Liechtenstein annulleres.

2)

Subsidiært, artikel 3 og 4 i EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 416/10/KOL af 3. november 2010 annulleres, i det omfang de kræver tilbagesøgning af den støtte, der er omhandlet i afgørelsens artikel 1.

og

3)

EFTA-Tilsynsmyndigheden tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige og faktiske omstændigheder samt anbringender:

I EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 416/10/KOL af 3. november 2010 blev det fastslået, at de skattefritagelser, der fandt anvendelse på investeringsselskaber, og som blev ophævet med virkning fra den 30. juni 2006, ikke var forenelige med EØS-aftalens artikel 61, stk. 1.

EFTA-Tilsynsmyndigheden fastslog endvidere, at den påståede støtte udgjorde ulovlig støtte, der skulle tilbagesøges fra de investeringsselskaber, der havde modtaget den fra den 15. marts 1997 til den dato, hvor støttemodtagerne sidst var omfattet af fritagelserne, der blev ophævet i 2006.

EFTA-Tilsynsmyndigheden besluttede, at tilbagesøgningen skulle ske straks og senest den 3. marts 2011 og foretages efter procedurerne i national ret, for så vidt som de giver mulighed for straks og effektivt at gennemføre afgørelsen.

Sagsøgeren anfører, at de pågældende skattebestemmelser ikke udgør statsstøtte i betydningen i EØS-aftalens artikel 61, stk. 1.

Sagsøgeren gør gældende, at EFTA-Tilsynsmyndigheden:

begik en fejl, da den anvendte EØS-aftalens artikel 61, stk. 1, på beskatning af investeringsselskaber i henhold til Liechtensteins skattelov, og da den krævede, at investeringsselskaberne skulle tilbagebetale den påståede ulovlige støtte med virkning fra 15. marts 1997.

har tilsidesat EØS-rettens almindelige principper ved at pålægge tilbagesøgning af påstået ulovlig støtte.

ikke begrundede den anfægtede afgørelse tilstrækkeligt som krævet i artikel 16 i aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen.


ANDET

Europa-Kommissionen

24.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/13


Meddelelse vedrørende en anmodning i henhold til artikel 30 i direktiv 2004/17/EF — Anmodningen er trukket tilbage

Anmodning indgivet af en medlemsstat

2011/C 58/07

Kommissionen modtog den 26. oktober 2010 en anmodning i henhold til artikel 30, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (1).

Denne anmodning fra Kongeriget Danmark vedrører efterforskning efter og udvinding af olie og gas i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Anmodningen er offentliggjort i EUT C 300 af 6.11.2010, s. 37. Den oprindelige frist udløb den 27. januar 2011. Denne frist er blevet forlænget indtil den 28. februar 2011, og denne forlængelse af fristen er offentliggjort i EUT C 332 af 9.12.2010, s. 11, og i EUT C 32 af 1.2.2011, s. 26.

Den 15. februar 2011 trak de danske myndigheder denne anmodning tilbage, og den betragtes derfor som bortfaldet. Det er derfor ikke påkrævet at træffe afgørelse om, hvorvidt artikel 30, stk. 1, finder anvendelse på disse sektorer i Danmark. Dermed finder direktiv 2004/17/EF fortsat anvendelse, når ordregivere indgår kontrakter, der har til formål at sikre efterforskning efter og udvinding af olie og gas i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, og når de afholder projektkonkurrencer med henblik på udøvelsen af en sådan aktivitet i disse geografiske områder.


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.