ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.CA2010.188.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 188A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
13. juli 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2010/C 188A/01

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve på oversættere (AD 5) — EPSO/AD/183/10 — DA — EPSO/AD/184/10 — DE — EPSO/AD/185/10 — EN — EPSO/AD/186/10 — FR — EPSO/AD/187/10 — SL

1

OVERSIGT OVER UDVÆLGELSESPRØVER I EU-TIDENDE, C … A-UDGAVEN

Nedenstående liste viser, hvilke udvælgelsesprøver der er offentliggjort i indeværende år.

Medmindre andet er angivet, er de pågældende EU-Tidender udkommet på alle sprog.

5

(FR)

9

 

19

(FR)

23

(DE/ES/PT)

28

 

48

 

53

 

56

 

57

 

60

 

61

(DE/EN/FR)

62

 

64

 

66

(BG/RO)

67

(ES)

70

(PT)

73

(FI)

74

(SV)

91

 

95

 

104

 

110

 

116

(ET)

119

 

129

(EL)

137

(LT/LV/MT)

138

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

143

(DE/EN/FR)

144

(DE/EN/FR)

146

(DA/FI/MT)

147

(FI)

149

(IT)

150

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

151

 

155

 

156

(PL)

157

 

163

 

164

 

171

(IT)

178

(DE/EN/FR)

184

 

188

(DA/DE/EN/FR/SL)

DA

 


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 188/1


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE PÅ OVERSÆTTERE (AD 5)

EPSO/AD/183/10 — DA

EPSO/AD/184/10 — DE

EPSO/AD/185/10 — EN

EPSO/AD/186/10 — FR

EPSO/AD/187/10 — SL

(2010/C 188 A/01)

Er du interesseret i ansættelse i EU-institutionerne?

Har du en profil, der opfylder vores kriterier?

Så opfordres du til at søge.

Det er en chance, der bør afprøves!

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder følgende almindelige udvælgelsesprøver med henblik på opstilling af lister over ansøgere, der kan ansættes som oversættere (1) (AD5).

EPSO/AD/183/10 — DANSKSPROGEDE OVERSÆTTERE (DA)

EPSO/AD/184/10 — TYSKSPROGEDE OVERSÆTTERE (DE)

EPSO/AD/185/10 — ENGELSKSPROGEDE OVERSÆTTERE (EN)

EPSO/AD/186/10 — FRANSKSPROGEDE OVERSÆTTERE (FR)

EPSO/AD/187/10 — SLOVENSKSPROGEDE OVERSÆTTERE (SL)

Formålet med udvælgelsesprøverne er at opstille nogle lister over egnede ansøgere, som kan anvendes ved besættelse af ledige stillinger i EU-institutionerne.

Inden man søger, bør man nøje læse vejledningen, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 184 A af 8. juli 2010 og på EPSO's websted.

Vejledningen, som udgør en integreret del af meddelelsen om udvælgelsesprøve, indeholder de nødvendige oplysninger om de forskellige procedurer og om ansøgningskravene.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I.

GENERELT

II.

ARBEJDSOPGAVER

III.

ADGANGSBETINGELSER

IV.

ADGANGSPRØVER

V.

ADGANG TIL UDVÆLGELSESPRØVEN

VI.

ASSESSMENTCENTER

VII.

LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE

VIII.

HVORDAN SØGER MAN?

I.   GENERELT

1.

Antal pladser på listen over egnede ansøgere

 

Option 1 — Option 2

 

EPSO/AD/183/10 (DA)

35

6

EPSO/AD/184/10 (DE)

24

9

EPSO/AD/185/10 (EN)

21

20

EPSO/AD/186/10 (FR)

13

20

EPSO/AD/187/10 (SL)

34

10

2.

Bemærkninger

Alle udvælgelsesprøverne omfatter to optioner.

Man kan kun tilmelde sig en udvælgelsesprøve og en option. Valget foretages i forbindelse med onlinetilmeldingen og kan ikke ændres, når ansøgningen er bekræftet og godkendt elektronisk.

II.   ARBEJDSOPGAVER

Lønklasse AD5 er startlønklassen for administratorer, herunder både sprogadministratorer og andre administratorer, i EU-institutionerne.

En sprogadministrators (oversætters) primære opgave er at levere oversættelser af høj kvalitet af dokumenter inden for de fastsatte frister og at yde sproglig vejledning og således være med til at sikre, at den institution eller det organ, hvor vedkommende er ansat, kan nå sine mål.

Blandt en sprogadministrators (oversætters) opgaver kan nævnes oversættelse, revision og terminologiarbejde fra mindst to fremmedsprog til et hovedsprog. Det drejer sig ofte om komplicerede emner, men som regel er teksterne af politisk, juridisk, økonomisk, finansiel, videnskabelig eller teknisk karakter, og de dækker alle EU's aktivitetsområder. I arbejdet gøres der intensiv brug af fagspecifikke edb- og kontorautomatiseringsredskaber.

Vejledningen for almindelige udvælgelsesprøver indeholder i punkt 1.2 en beskrivelse af den generelle profil, som institutionerne søger.

III.   ADGANGSBETINGELSER

Ansøgerne skal opfylde alle generelle og særlige betingelser:

1.

Generelle betingelser

a)

være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemslande

b)

være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

c)

have opfyldt sine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt

d)

opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde.

2.

Særlige betingelser

2.1

Eksamensbevis

 

Uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed, der er afsluttet med et eksamensbevis.

2.2

Erhvervserfaring

 

Der kræves ingen erhvervserfaring.

2.3

Sprogkundskaber

Den Europæiske Unions officielle sprog er:

BG (bulgarsk)

CS (tjekkisk)

DA (dansk)

DE (tysk)

EL (græsk)

EN (engelsk)

ES (spansk)

ET (estisk)

FI (finsk)

FR (fransk)

GA (irsk)

HU (ungarsk)

IT (italiensk)

LT (litauisk)

LV (lettisk)

MT (maltesisk)

NL (nederlandsk)

PL (polsk)

PT (portugisisk)

RO (rumænsk)

SK (slovakisk)

SL (slovensk)

SV (svensk)

OPTION 1

 

Sprog 1

hovedsprog:

fuld beherskelse af udvælgelsesprøvens sprog

Sprog 2

første udgangssprog (må ikke være det samme som sprog 1):

indgående kendskab — der vælges mellem DE (tysk), EN (engelsk) og FR (fransk)

Sprog 3

andet udgangssprog (må ikke være det samme som sprog 1 og 2):

indgående kendskab — der vælges mellem DE (tysk), EN (engelsk) og FR (fransk)

OPTION 2

 

Sprog 1

hovedsprog:

fuld beherskelse af udvælgelsesprøvens sprog

Sprog 2

første udgangssprog (må ikke være det samme som sprog 1):

indgående kendskab — der vælges mellem DE (tysk), EN (engelsk) og FR (fransk)

Sprog 3

andet udgangssprog (må ikke være det samme som sprog 1 og 2):

indgående kendskab — der vælges et af EU's officielle sprog.

IV.   ADGANGSPRØVER

1.

Indkaldelse til prøverne

Alle, som har oplyst, at de opfylder de generelle og særlige betingelser i afsnit III, indkaldes til prøverne.

2.

Prøvernes art og bedømmelsen af dem

Prøver i form af multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere ansøgernes generelle egnethed og kvalifikationer:

Prøve a)

Verbalt ræsonnement

Denne prøve aflægges på ansøgerens hovedsprog (sprog 1).

Bedømmelse: 0-20 point

Der kræves mindst: 10 point

Prøve b)

Numerisk ræsonnement

Denne prøve aflægges på ansøgerens hovedsprog (sprog 1).

Bedømmelse: 0-10 point

Prøve c)

Abstrakt ræsonnement

Denne prøve aflægges på ansøgerens hovedsprog (sprog 1).

Bedømmelse: 0-10 point

 

For prøverne b) og c) kræves der tilsammen mindst: 8 point

Prøve d)

Verbalt ræsonnement

Denne prøve aflægges på ansøgerens første udgangssprog (sprog 2).

Bedømmelse: 0-10 point

Der kræves mindst: 5 point

Prøve e)

Verbalt ræsonnement

Denne prøve aflægges på ansøgerens andet udgangssprog (sprog 3).

Bedømmelse: 0-10 point

Der kræves mindst: 5 point

V.   ADGANG TIL UDVÆLGELSESPRØVEN

1.   Indkaldelse til assessmentcenter

For at finde frem til de ansøgere, der opfylder betingelserne for at få adgang til udvælgelsesprøven, gennemgås de generelle og særlige betingelser på grundlag af ansøgerens oplysninger i den elektroniske ansøgning.

Ansøgerne indkaldes med forbehold af en senere kontrol af de bilag, som ansøgeren har vedlagt sin ansøgning. Der indkaldes ca. tre gange så mange ansøgere til assessmentcentret, som der er pladser på listen over egnede ansøgere, jf. oplysningerne i denne meddelelse om udvælgelsesprøve. Antallet oplyses desuden på EPSO's hjemmeside (www.eu-careers.eu).

2.   Kontrol af ansøgernes oplysninger

Efter assessmentcentret kontrolleres de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i forbindelse med den elektroniske ansøgning, idet EPSO kontrollerer de generelle betingelser, og udvælgelseskomiteen kontrollerer de særlige betingelser. Hvis det viser sig, at oplysningerne ikke bekræftes af de fremlagte bilag, vil de pågældende ansøgere blive udelukket fra udvælgelsesprøven.

Kontrollen foretages for de ansøgere, som har opnået de krævede point og er blandt dem, der samlet har klaret sig bedst ved assessmentcentrets forskellige dele (jf. afsnit V), dvs. at der startes med den, der har opnået det bedste resultat, og nedefter. Der fortsættes, indtil grænsen for, hvor mange ansøgere der er plads til på listen over egnede ansøgere, er nået; ansøgerne skal desuden opfylde alle adgangsbetingelser. Bilagene gennemgås ikke for de ansøgere, hvis resultat ligger under denne grænse.

VI.   ASSESSMENTCENTER

1.

Indkaldelse til assessmentcentret

Ansøgere, som er blandt de bedst placerede (2) ved stopprøverne, og som desuden har opnået det krævede minimum ved hver enkelt af disse prøver, indkaldes til assessmentcentret, hvis de samtidig i henhold til de oplysninger, de har afgivet ved onlinetilmeldingen, opfylder de generelle og særlige betingelser i afsnit III.

2.

Assessmentcenter

Ansøgerne indkaldes til at deltage i et assessmentcenter af en dags varighed (normalt i Bruxelles). Ansøgerne prøves i:

A.

deres særlige kompetencer inden for oversættelse. Kompetencerne prøves ved hjælp af følgende:

a)

en prøve i oversættelse fra sprog 2 til sprog 1 ()

b)

en prøve i oversættelse fra sprog 3 til sprog 1 ()

og

B.

følgende generelle kompetencer:

analyse og problemløsning

kommunikation

kvalitet og resultater

læring og udvikling

prioritering og organisation

håndtering af stress og forandringer

samarbejde

ledelsesevner

I vejledningen for udvælgelsesprøver redegøres der nærmere for disse kompetencer i punkt 1.2.

Prøverne i de generelle kompetencer aflægges på ansøgerens første udgangssprog (sprog 2), dvs. engelsk (EN), fransk (FR) eller tysk (DE), i form af:

a)

en struktureret samtale

b)

gruppearbejde

c)

mundtlig fremstilling.

3.

Bedømmelse

A.

Særlige kompetencer

For hver oversættelsesprøve gives der 0-40 point.

For hver prøve kræves der mindst: 20 point

B.

Generelle kompetencer:

For disse kompetencer gives der samlet 0-40 point.

Der kræves mindst: i alt 20 point for alle 8 kompetencer.

VII.   LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE

1.

Optagelse på listen over egnede ansøgere

Udvælgelseskomiteen opfører navnene på de ansøgere, der opfylder alle adgangsbetingelserne i afsnit V, på listen over egnede ansøgere (3) (antallet af egnede ansøgere er angivet i afsnit I, punkt 1).

2.

Opstilling af listerne

For hver udvælgelsesprøve og option opstilles en liste, som opdeles i alfabetisk ordnede meritgrupper (maks. 4).

VIII.   HVORDAN SØGER MAN?

1.

Elektronisk tilmelding

Tilmeldingen sker elektronisk ved hjælp af den procedure, der er beskrevet på EPSO's hjemmeside.

Frist: 12. august 2010 kl. 12 middag (Bruxelles-tid).

2.

Indlevering af ansøgning med tilhørende bilag

Ansøgerne vil i en senere fase, forudsat at de er blandt dem, der indkaldes til assessmentcentret, blive bedt om at indgive en fuldstændig ansøgning (underskrevet elektronisk ansøgning vedlagt bilag).

Frist: Fristen meddeles i rette tid udelukkende via ansøgernes EPSO-konto.

Hvordan: jf. punkt 2.2 i vejledningen.


(1)  Enhver henvisning i denne meddelelse til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn.

(2)  Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle indkaldt til assessmentcentret.

(3)  Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle optaget på listen over egnede ansøgere.