ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.019.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 19

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
26. januar 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2010/C 019/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 11. januar 2010 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændringer af direktiverne 2003/71/EF og 2004/109/EF (CON/2010/6)

1

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 019/02

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

5

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

2010/C 019/03

Afgørelse

9

 

Europa-Kommissionen

2010/C 019/04

Euroens vekselkurs

10

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2010/C 019/05

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) ( 1 )

11

2010/C 019/06

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) ( 1 )

16

2010/C 019/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) ( 1 )

21

2010/C 019/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) ( 1 )

26

 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Parlamentet

2010/C 019/09

Bekendtgørelse om ledig stilling PE/121/S

30

 

PROCEDURER FOR GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2010/C 019/10

Statsstøtte — Rumænien — Statsstøtte C 36/09 (ex NN 56/09) — Midlertidig rammegaranti til fordel for Oltchim — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 ( 1 )

31

 

ANDRE RETSAKTER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 019/11

Meddelelse til de personer, enheder, organer og grupper, som ved Kommissionens forordning (EU) nr. 70/2010 er føjet til den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

43

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

UDTALELSER

Den Europæiske Centralbank

26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 11. januar 2010

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændringer af

direktiverne 2003/71/EF og 2004/109/EF

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 14. oktober 2009 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (1) (i det følgende benævnt »direktivforslaget«).

ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, da direktivforslaget indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers bidrag til den smidige udførelse af politikker, der angår det finansielle systems stabilitet, som anført i artikel 127, stk. 5, i traktaten. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB’s Styrelsesråd.

Alle bemærkninger indeholdt i denne udtalelse er med forbehold af ECB’s udtalelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EC for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (2).

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

ECB ser med tilfredshed på formålet om at styrke investorbeskyttelse ved at gøre oplysningerne i prospekter enklere og lettere af læse. Især for mindre standardiserede værdipapirer såsom værdipapirer af asset-backed typen og for andre typer af værdipapirer, som er støttet på sikkerhed, specielt dækkede obligationer, ville et veldefineret resumé indeholdende de vigtigste oplysninger om værdipapirerne og om de involverede parter tillige med en omfattende ansvarsordning vedrørende oplysningerne i resuméet være nyttig for investorer og tilsynsmyndigheder. Dette vil sikre sammenlignelighed, ikke blot mellem kategorier af aktiver men også mellem værdipapirer inden for kategorier af aktiver.

1.2.

I denne forbindelse hilser ECB navnlig den aktuelle dialog mellem ECB, de kompetente myndigheder og branchen velkommen om muligheden for at skabe en standard for referencedata vedrørende værdipapirer og udstedere, som har til formål at gøre disse data tilgængelige for beslutningstagere, tilsynsmyndigheder og de finansielle markeder gennem en international offentlig infrastruktur. En sådan infrastruktur ville give alle interesseparter data af høj kvalitet, som er nødvendige for at udarbejde mere rettidige og pålidelige analyser af stadig mere komplekse finansielle markeder, især i perioder med uro (3).

2.   Særlige bemærkninger

Oplysning om centralbankers låneoperationer i henhold til EU lovgivning

2.1.

Direktiv 2003/71/EF (4), direktiv 2004/109/EF (5) og anden EU lovgivning (6) indeholder forskellige krav om oplysning til gavn for markederne og til beskyttelse af investor. Nogle af disse direktiver giver mulighed for undtagelse fra oplysningsreglerne. I særdeleshed gælder i henhold til direktiv 2003/71/EF, artikel 8, stk. 2, at: »Hjemlandets kompetente myndighed kan tillade udeladelse fra prospektet af visse oplysninger som omhandlet i dette direktiv eller i de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, hvis den finder at: a) videregivelsen af disse oplysninger vil stride mod den offentlige interesse«. En tilsvarende undtagelse findes ikke i direktiv 2004/109/EF.

2.2.

Der bør skabes et klart retligt grundlag med henblik på at bidrage til den smidige og hurtige gennemførelse af centralbankernes långivning eller andre likviditetsfaciliteter, herunder i krisesituationer, som det blev tydeliggjort ved den seneste finansielle krise. I denne forbindelse er det nødvendigt at holde oplysninger fortrolige om centralbankers långivning eller andre likviditetsfaciliteter til et bestemt kreditinstitut, herunder likviditetsstøtte i en krisesituation, for at bidrage til det finansielle systems stabilitet som helhed og bevare offentlighedens tillid i en kriseperiode. Den ovennævnte undtagelse i henhold til direktiv 2003/71/EF, artikel 8, stk. 2, litra a), kunne muligvis anvendes som retligt grundlag for ikke at give visse oplysninger om centralbankers operationer, herunder likviditetsstøtte i en krisesituation. En undtagelse fra oplysningskravene bør imidlertid tydeligt fremgå af al relevant EU lovgivning. Endvidere kræver det finansielle systems smidige funktion en klar undtagelse, da en vurdering af behovet for oplysning fra sag til sag ville skabe fastlåsning i en situation, hvor hurtig handling er påkrævet. Af disse grunde er der i bilaget formuleret ændringsforslag til direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF og tilsvarende ændringer bør indføjes i al relevant EU lovgivning, der indeholder oplysningskrav.

2.3.

ECB står til rådighed vedrørende yderligere samarbejde med Kommissionen om dette spørgsmål.

3.   Ændringsforslag

Hvor ECB anbefaler, at direktivforslaget ændres, vedlægges bilag med specifikke ændringsforslag og bemærkninger hertil.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 11. januar 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2009) 0491 endelig udg.

(2)  KOM(2009) 0576 endelig udg.

(3)  Jf. »Remarks on the future of European financial regulation and supervision« (Kommentarer til Europas fremtidige finansielle regulering og tilsyn), en programtale af Jean-Claude Trichet, formand for ECB, til Udvalget af Europæiske Værdipapirtilsynsmyndigheder (Committee of European Securities Regulators), Paris, den 23. februar 2009. Kan ses på http://www.ecb.europa.eu

(4)  Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

(6)  Det drejer sig om Rådets Fjerde direktiv 78/660 af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54 , stk. 3 , litra g) , om årsregnskaberne for visse selskabsformer, EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11, Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g) om konsoliderede regnskaber, EFT L 193, af 18.7.1983, s. 1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Artikel 2, stk.1, litra e) i), i direktiv 2003/71/EF

»e)

»kvalificerede investorer«:

i)

Personer eller enheder, der betragtes som eller efter anmodning behandles som professionelle kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF eller anerkendes som godkendte modparter i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/39/EF.«

»e)

»kvalificerede investorer«:

i)

Personer eller enheder, der betragtes som eller efter anmodning behandles som professionelle kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF eller anerkendes som godkendte modparter i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/39/EF. Personer eller enheder, der efter anmodning behandles som ikke-professionelle kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF, betragtes ikke som kvalificerede investorer

Forklaring

Definitionen af kvalificeret investor i direktiv 2003/71/EF omfatter udtrykkeligt ECB og centralbankerne (artikel 2, stk. 1, litra e, ii)). Som følge heraf finder forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt ikke anvendelse, når et udbud af værdipapirer udelukkende er rettet til dem (artikel 3, stk. 2, litra a). Efter direktivforslaget er der ikke længere nogen udtrykkelig reference til ECB og centralbanker som kvalificerede investorer, men den foreslåede nye definition af »kvalificerede investorer« omfatter »personer eller enheder, som betragtes som eller efter anmodning behandles som kvalificerede kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller anerkendes som godkendte modparter i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/39/EF«. ECB og centralbankerne betragtes både som professionelle kunder og anerkendes som godkendte modparter, så ECB lægger til grund, at de normalt fortsat vil blive betragtet som kvalificerede investorer. Men det er dog ikke klart af direktivforslaget, hvilken ordning der gælder for professionelle kunder, der efter anmodning behandles som ikke-professionelle, i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF. For tydeligheds skyld vil ændringsforslaget bringe listen over professionelle kunder og godkendte modparter i direktiv 2004/39/EF i overensstemmelse med listen over kvalificerede investorer i direktiv 2003/71/EF, som det fremgår med formålet med Kommissionens ændring (jf. betragtning 6 i direktivforslaget).

Ændringsforslag 2

Artikel 8, stk. 2, litra a), i direktiv 2003/71/EF (ny)

Ingen tekst

»2a.   Der består intet krav om, at prospektet eller noget supplement hertil skal indeholde oplysninger om centralbanklångivning eller andre likviditetsfaciliteter (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer) til et bestemt kreditinstitut fra en centralbank i ESCB

Forklaring

En centralbanks låneoperationer (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer) til gavn for et bestemt kreditinstitut skal være fortrolige for at bidrage til det finansielle systems stabilitet og således ikke unødigt øge stress i systemet. Det finansielle systems smidige funktion kræver en klar undtagelse, idet en vurdering af behovet for oplysning fra sag til sag ville skabe en fastlåsning i en situation, hvor hurtig handling er påkrævet.

Ændringsforslag 3

Artikel 8, stk. 4, i direktiv 2004/109/EF (ny)

Ingen tekst

»4.   Der består intet krav om, at de oplysninger, der gives i henhold til artikel 4, 5 og 6, indeholder oplysninger om centralbanklångivning eller andre likviditetsfaciliteter (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer) til et bestemt kreditinstitut fra en centralbank i ESCB

Forklaring

En centralbanks låneoperationer (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer) til gavn for et bestemt kreditinstitut må holdes fortrolige for at bidrage til det finansielle systems stabilitet og således ikke unødigt øge stress i systemet. Det finansielle systems smidige funktion kræver en klar undtagelse, idet en vurdering af behovet for oplysning fra sag til sag ville skabe en fastlåsning i en situation, hvor hurtig handling er påkrævet.

Gældende ordlyd

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 4

Artikel 11, stk. 1, i direktiv 2004/109/EF

»1.   Artikel 9 og artikel 10, litra c), finder ikke anvendelse på aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmerne af ESCB under udførelsen af deres opgave som pengepolitisk myndighed, herunder aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmer af ESCB i henhold til en pante- eller tilbagekøbsaftale eller en lignende likviditetsaftale, der er indrømmet med et pengepolitisk formål eller inden for et betalingssystem.«

»1.   Artikel 9 og artikel 10, litra c), finder ikke anvendelse på aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmerne af ESCB under udførelsen af deres opgave som pengepolitisk myndighed, herunder aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmer af ESCB i henhold til en pante- eller tilbagekøbsaftale eller en lignende likviditetsaftale, der er indrømmet med et pengepolitisk formål eller inden for et betalingssystem eller i forbindelse med andre af centralbankens långivning eller likviditetsfaciliteter (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer)

Forklaring

En centralbanks låneoperationer (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer) til gavn for et bestemt kreditinstitut må holdes fortrolig for at bidrage til det finansielle systems stabilitet og således ikke unødigt øge stress i systemet. Det finansielle systems smidige funktion kræver en klar undtagelse, idet en vurdering af behovet for oplysning fra sag til sag ville skabe en fastlåsning i en situation, hvor hurtig handling er påkrævet.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/5


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2010/C 19/02

Godkendelsesdato

17.6.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 473/08

Medlemsstat

Spanien

Region

Valencia

Titel (og/eller modtagerens navn)

Ford España

Retsgrundlag

Ley 50/85, de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales; Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento los incentivos regionales de desarrollo de la ley 50/1985 de 27 de diciembre; Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la Zona de Promoción Económica de la Comunitat Valenciana

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 51,9 mio. EUR

Støtteintensitet

11 %

Varighed

2009-2012

Økonomisk sektor

Fremstillingsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

D.G. de Fondos Comunitarios.S.G

Incentivos Regionales

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

15.9.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 365/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Methode zur Ermittlung der Beihilfeintensitäten der staatlichen Rückbürgschaften und Rückgarantien für die Bürgschaftsbanken bzw. Kreditgarantiegemeinschaften

Retsgrundlag

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Regionaludvikling, Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Støtteform

Garanti

Rammebeløb

Støtteintensitet

Varighed

indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Federal Republic of Germany + Länder

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

17.11.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 390/09

Medlemsstat

Letland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība

Retsgrundlag

Ministru kabineta noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti “Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Regionaludvikling, Sektorudvikling, Miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 49,06 mio. LVL

Støtteintensitet

50 %

Varighed

indtil 10.9.2012

Økonomisk sektor

Service ydelser

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Vides Ministrija

Perdu iela 25

Rīga, LV-1494

LATVIJA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

8.9.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 476/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Hessen

Titel (og/eller modtagerens navn)

FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm — Verlängerung der Beihilfenregelung N 103/06

Retsgrundlag

Richtlinie FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm; Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen der hessischen Wirtschaft; Jährliches Haushaltsgesetz

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse 5 mio. EUR

Samlet forventet støtteydelse 20 mio. EUR

Støtteintensitet

50 %

Varighed

15.4.2006-31.12.2013

Økonomisk sektor

Massemedier

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Investitionsbank Hessen

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

6.11.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 532/09

Medlemsstat

Belgien

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Assurance-crédit export de court terme (BELGACAP)

Retsgrundlag

Code des assurances (articles L432-1 et L432-2)

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien, Eksportkredit

Støtteform

Garanti

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 300 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

indtil 31.12.2010

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministère des finances et des réformes institutionnelles

Rue de la Loi/Wetstraat 12

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/9


AFGØRELSE

2010/C 19/03

EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETÆR HAR —

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber som fastsat ved Rådets forordning (EØF, EURATOM, EKSF) nr. 259/68, senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004, og særlig til artikel 30 i denne vedtægt,

under henvisning til Præsidiets afgørelse om udpegelse af ansættelsesmyndigheden, senest ændret den 26. oktober 2004,

under henvisning til bekendtgørelser om almindelig udvælgelsesprøve:

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/80/S, PE/91/S, A/94, A/95, A/96-P, EUR/A/167, EUR/A/169;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S, B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

PE/133/C, PE/134/C, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

under henvisning til Det Paritetiske Samarbejdsudvalgs udtalelse på mødet den 26. november 2009 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Gyldigheden af listerne over egnede ansøgere fra almindelig udvælgelsesprøve nr.:

 

PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/72/S, PE/80/S, A/94, A/95, A/96-P;

 

EUR/A/167, EUR/A/169;

 

B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/67/S, PE/91/S;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S;

 

PE/133/C, PE/134/C;

forlænges til den 31. december 2010.

Luxembourg, den 22. december 2009.

Klaus WELLE


Europa-Kommissionen

26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/10


Euroens vekselkurs (1)

25. januar 2010

2010/C 19/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,4151

JPY

japanske yen

127,74

DKK

danske kroner

7,4450

GBP

pund sterling

0,87730

SEK

svenske kroner

10,2075

CHF

schweiziske franc

1,4728

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,2020

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

26,011

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

271,18

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7083

PLN

polske zloty

4,0674

RON

rumænske leu

4,1185

TRY

tyrkiske lira

2,1049

AUD

australske dollar

1,5635

CAD

canadiske dollar

1,4996

HKD

hongkongske dollar

10,9929

NZD

newzealandske dollar

1,9829

SGD

singaporeanske dollar

1,9810

KRW

sydkoreanske won

1 627,65

ZAR

sydafrikanske rand

10,7487

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,6607

HRK

kroatiske kuna

7,2955

IDR

indonesiske rupiah

13 211,91

MYR

malaysiske ringgit

4,8106

PHP

filippinske pesos

65,430

RUB

russiske rubler

42,6050

THB

thailandske bath

46,649

BRL

brasilianske real

2,5699

MXN

mexicanske pesos

18,2545

INR

indiske rupee

65,4060


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/11


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 19/05

Referencenummer til statsstøtte

X 738/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Pomorskie

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na badania i rozwój dla DGT Sp. z o.o.

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Støtteordning

Ad hoc-støtte

DGT Sp. z o.o.

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

25.11.2008

Erhvervssektor(er)

Telekommunikation

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløb til virksomheden

0,51 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

10 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.ncbir.gov.pl

Referencenummer til statsstøtte

X 739/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Kujawsko-pomorskie

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na badania i rozwój dla FINAKO Sp. z o.o.

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04249/C.ZR7-6/2008

Støtteordning

Ad hoc-støtte

FINAKO Sp. z o.o.

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

15.10.2008

Erhvervssektor(er)

Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager, Fremstilling af smagspræparater og krydderier

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløb til virksomheden

0,65 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.mnisw.gov.pl

Referencenummer til statsstøtte

X 740/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Małopołskie

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na badania i rozwój dla Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04252/C.ZR7-6/2008

Støtteordning

Ad hoc-støtte

Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

15.10.2008

Erhvervssektor(er)

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløb til virksomheden

0,28 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

10 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

10 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.mnisw.gov.pl

Referencenummer til statsstøtte

X 741/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Dolnośląskie

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na badania i rozwój dla MINE MASTER Sp. z o.o.

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04240/C.ZR8-6/2008

Støtteordning

Ad hoc-støtte

MINE MASTER Sp. z o.o.

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

23.9.2008

Erhvervssektor(er)

Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløb til virksomheden

0,66 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

10 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

10 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.mnisw.gov.pl

Referencenummer til statsstøtte

X 742/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Małopolskie

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na badania i rozwój dla INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04246/C.ZR7-6/2008

Støtteordning

Ad hoc-støtte

INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

15.9.2008

Erhvervssektor(er)

Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløb til virksomheden

0,27 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/16


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 19/06

Referencenummer til statsstøtte

X 732/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Mazowieckie

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na badania i rozwój dla TELESTO Sp. z o.o.

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Støtteordning

Ad hoc-støtte

TELESTO Sp. z o.o.

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

14.11.2008

Erhvervssektor(er)

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

0,78 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.ncbir.gov.pl

Referencenummer til statsstøtte

X 733/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Śląskie

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na badania i rozwój dla LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04248/C.ZR7-6/2008

Støtteordning

Ad hoc-støtte

LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

10.10.2008

Erhvervssektor(er)

Fremstilling af brød, fremstilling af friske kager, tærter mv.

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

0,59 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.mnisw.gov.pl

Referencenummer til statsstøtte

X 734/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Łódzkie

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Støtteordningens navn

Pomoc dla badania i rozwój dla FOS „POLMO” ŁÓDŹ S.A.

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04211/C.ZR7-6/2008

Støtteordning

Ad hoc-støtte

FOS „POLMO” LÓDZ S.A.

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

10.10.2008

Erhvervssektor(er)

Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

0,42 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.mnisw.gov.pl

Referencenummer til statsstøtte

X 735/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Wielkopolskie

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na badania i rozwój dla GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04243/C.ZR9-6/2008

Støtteordning

Ad hoc-støtte

GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

2.10.2008

Erhvervssektor(er)

Fremstilling af plastemballage

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

0,29 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.mnisw.gov.pl

Referencenummer til statsstøtte

X 736/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr.

PL

Regionens navn (NUTS)

Małopolskie

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Støtteordningens navn

Pomoc na badania i rozwój dla EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04235/C.ZR7-6/2008

Støtteordning

Ad hoc-støtte

EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.9.2008

Erhvervssektor(er)

Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning

Støttemodtagerkategori

SMV

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

0,29 PLN (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/21


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 19/07

Referencenummer til statsstøtte

X 66/08

Medlemsstat

Frankrig

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

France

Blandede

Støtteydende myndighed

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Støtteordningens navn

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

13.10.2008-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

20,00 EUR (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Rentetilskud, Tilskud, Lån

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires — 5,00 EUR (millions)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Støtte til små og mellemstore virksomheders deltagelse i messer (artikel 27)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Referencenummer til statsstøtte

X 67/08

Medlemsstat

Frankrig

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

France

Blandede

Støtteydende myndighed

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Støtteordningens navn

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à l’entrepreneuriat féminin pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

13.10.2008-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

15,00 EUR (mio.)

For garantier

1,00 EUR (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Rentetilskud, Garanti, Tilskud, Lån, Tilbagebetalingspligtige lån

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 7,00 EUR (millions)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til nye små virksomheder oprettet af kvindelige iværksættere (artikel 16)

15 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Referencenummer til statsstøtte

X 68/08

Medlemsstat

Frankrig

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

France

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Artikel 87, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Støtteordningens navn

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à finalité régionale pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

13.10.2008-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

110,00 EUR (mio.)

For garantier

10,00 EUR (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Rentetilskud, Garanti, Tilskud, Lån, Tilbagebetalingspligtige lån

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Programmes opérationels régionaux de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 20,00 EUR (millions)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Regional investerings- og beskæftigelsesstøtte (artikel 13) Støtteordning

25 %

25 %

Støtte til nyoprettede små virksomheder (artikel 14)

40 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Referencenummer til statsstøtte

X 94/08

Medlemsstat

Estland

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

Estonia

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Eesti Vabariik

EESTI/ESTONIA

http://www.eas.ee

Støtteordningens navn

Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

1)

„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus” (RTI, 22.12.2006, 59, 440)

2)

„Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.6.2008, 51, 717)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

30.6.2008-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

27,00 EEK (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – 27,00 EEK (miljonites)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Specifik uddannelse (artikel 38, stk. 1)

25 %

10 %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12978588

Referencenummer til statsstøtte

X 102/08

Medlemsstat

Estland

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

Estonia

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Maaelu Edendamise Sihtasutus

R. Tobiase 4

10147 Tallinn

Harjumaa

EESTI/ESTONIA

http://www.mes.ee

Støtteordningens navn

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu 20. novembri 2008 otsusega (protokoll nr 10 p 2)

Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12997647

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

20.11.2008-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

312,93 EEK (mio.)

For garantier

1 564,66 EEK (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Garanti

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Regional investerings- og beskæftigelsesstøtte (artikel 13) Støtteordning

50 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.mes.ee/failid/Tagatiste%20abikava%2020.11.2008.pdf


26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/26


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 19/08

Referencenummer til statsstøtte

X 138/08

Medlemsstat

Østrig

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

Österreich

Blandede

Støtteydende myndighed

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung V/4 (Tourismusförderungen)

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

http://wwww.bmwa.gv.at

Støtteordningens navn

Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.11.2008-31.12.2008

Erhvervssektor(er)

Landtransport; rørtransport, Overnatningsfaciliteter, Restaurationsvirksomhed, Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser, Fast ejendom, Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse, Udlejning og leasing, Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed, reservationstjensteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed, Undervisning, Lotteri- og anden spillevirksomhed, Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter, Andre personlige serviceydelser

Støttemodtagerkategori

SMV

stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

13,00 EUR (mio.)

For garantier

13,00 EUR (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Garanti

Henvisning til kommissionsbeslutning

N 179/08

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Regional investerings- og beskæftigelsesstøtte (artikel 13) Støtteordning

20 %

20 %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.oeht.at/page/media/finanzierung/garantie%20betriebe/RHaftung2007-2013.pdf

Referencenummer til statsstøtte

X 144/08

Medlemsstat

Estland

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

Estonia

Artikel 87, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

http://www.pria.ee/

Støtteordningens navn

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. aasta määrus nr 20 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2008, 22, 343; 92, 1286)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Ændring XS 223/07

Varighed

21.11.2008-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget

141,00 EEK (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Tilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) – 106,00 EEK (miljonites)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Regional investerings- og beskæftigelsesstøtte (artikel 13) Støtteordning

50 %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's deltagelse i messer (artikel 27)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13067987

Referencenummer til statsstøtte

X 148/08

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr.

E 13/01

Regionens navn (NUTS)

Nordrhein-Westfalen

Artikel 87, stk. 3, litra c)

Områder, der ikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Jägerhofstraße 6

40479 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

http://www.fm.nrw.de

Støtteordningens navn

Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.12.2008-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

For garantier

60,00 EUR (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Garanti

Henvisning til kommissionsbeslutning

N 197/07, N 541/07, N 762/07

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Regional investerings- og beskæftigelsesstøtte (artikel 13) Støtteordning

15 %

20 %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.fm.nrw.de/allgemein_fa/steuerzahler/gesetze/erlasse/buergschaftsrichtlinie/01_buergschaftsrichtlinie_nrw_01_2008.pdf

Referencenummer til statsstøtte

X 783/09

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

Wales

Blandede

Støtteydende myndighed

University of Glamorgan

European and External Resource Office

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

UNITED KINGDOM

http://www.glam.ac.uk/

Støtteordningens navn

University of Glamorgan Support for Foundation Degrees

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Further and Higher Education Act 1992

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

18.8.2009-31.8.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigede erhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget

2,40 GBP (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Andet — Subsidised Training Schemes

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

European Social Fund — GBP 8,24 (in millions)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Specifik uddannelse (artikel 38, stk. 1)

25 %

20 %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

60 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst:

http://www.glam.ac.uk/european/470/projects


V Udtalelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Europa-Parlamentet

26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/30


Bekendtgørelse om ledig stilling PE/121/S

2010/C 19/09

Europa-Parlamentet gennemfører følgende udvælgelsesprocedure:

PE/121/S — Midlertidigt ansat — Assistent (AST 5) på bygningsområdet.

Denne udvælgelsesprocedure kræver en afsluttet videregående uddannelse på det bygningstekniske område af en normeret varighed på mindst to år

eller

en afsluttet uddannelse på sekundærtrinnet, som giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse, efterfulgt af mindst tre års relevant erhvervserfaring.

Ansøgerne skal ved ansøgningsfristens udløb og efter erhvervelse af de nævnte eksamensbeviser have mindst ni års relevant erfaring.

Denne bekendtgørelse om ledig stilling offentliggøres kun på fransk. Den fuldstændige tekst findes i Den Europæiske Unions Tidende C 19 A på det nævnte sprog.


PROCEDURER FOR GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/31


STATSSTØTTE — RUMÆNIEN

Statsstøtte C 36/09 (ex NN 56/09) — Midlertidig rammegaranti til fordel for Oltchim

Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

(EØS-relevant tekst)

2010/C 19/10

Ved brev af 19. november 2009, der er gengivet på det autentiske sprog efter dette resumé, meddelte Kommissionen Rumænien, at den havde besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for ovennævnte støtteforanstaltning.

Interesserede parter kan senest en måned efter offentliggørelsen af nærværende resumé og det efterfølgende brev sende eventuelle bemærkninger til de støtteforanstaltninger, over for hvilke Kommissionen indleder proceduren, til:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Statsstøtte

Kontor: J70, 3/225

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

Fax +32 22961242

Disse bemærkninger vil blive videresendt til Rumænien. Interesserede parter, der fremsætter bemærkninger til sagen, kan skriftligt anmode om at få deres navne hemmeligholdt. Anmodningen skal være begrundet.

RESUME

I.   PROCEDURE

1.

Efter bekendtgørelsen af en planlagt midlertidig rammegaranti for den kemiske virksomhed Oltchim indgav en mindretalsaktionær den 29. juli 2009 en klage til Kommissionen, hvori der blev sat spørgsmålstegn ved garantiens overensstemmelse med de kriterier, der var fastsat under de midlertidige rammer. Kommissionen videresendte den 7. august 2009 denne klage til Rumænien, som svarede den 4. september 2009.

II.   BESKRIVELSE

2.

Den pågældende garanti udstedes af EximBank under den midlertidige rumænske rammeordning og dækker et lån på markedsvilkår på 62 mio. EUR, som skal anvendes til køb af virksomhedens leverandør Arpechim.

III.   VURDERING

3.

Rumænien besluttede at yde garantien inden for rammerne af en midlertidig rammestøtteordning, der er godkendt af Kommissionen. I overensstemmelse med den midlertidige rammeordnings relevante bestemmelser udelukker den udtrykkeligt virksomheder, som pr. 1. juli 2008 var i vanskeligheder, jf. ordningens punkt 4.3.2, litra i). Den henviser desuden til kriterierne med hensyn til lønudgifter, jf. punkt 4.3.2, litra d).

4.

På indeværende tidspunkt nærer Kommissionen tvivl om, hvorvidt den planlagte EximBank-garanti opfylder betingelserne i punkt 4.3.2, litra i) og d), i de midlertidige rammer. Følgende gør sig gældende:

Hvad angår virksomhedens berettigelse til statsstøtte i henhold til punkt 4.3.2., litra i), stiller Kommissionen sig ikke tilfreds med den dokumentation, der indtil videre er fremlagt af Rumænien med henblik på at bevise, at Oltchim ikke var i vanskeligheder den 1. juli 2008.

Det er for det andet uklart, om den planlagte EximBank-garanti er i overensstemmelse med den midlertidige rammeordnings punkt 4.3.2., litra d), som fastsætter, at det maksimale lån (i den pågældende sag 62 mio. EUR) ikke må overstige støttemodtagerens samlede lønudgifter for 2008.

IV.   KONKLUSION

5.

På baggrund af ovenstående betragtninger har Kommissionen besluttet at indlede den formelle undersøgelsesprocedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for den beskrevne foranstaltning.

BREVETS ORDLYD

»Comisia dorește să informeze România că, după examinarea informațiilor furnizate de autoritățile statului dumneavoastră cu privire la măsura susmenționată, a decis să inițieze procedura de investigare prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE.

I.   PROCEDURA

(1)

La data de 5 iunie 2009, România a notificat în prealabil în temeiul punctului 4.3. din Cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize financiare și economice (1) (denumit în continuare «CT») o garanție de stat în favoarea societății Oltchim SA Râmnicu Vâlcea (denumită în continuare «Oltchim» sau «societatea») pentru garantarea unui împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR în vederea achiziționării și reabilitării furnizorului de etilenă al societății, Arpechim Pitești (denumit în continuare «Arpechim»).

(2)

La data de 11 iunie 2009 a avut loc o întâlnire a reprezentanților DG Concurență cu autoritățile române și reprezentanții societății Oltchim, pentru discutarea acestei notificări prealabile.

(3)

La data de 29 iulie 2009, în urma publicării unui pachet de măsuri de sprijin de stat avute în vedere pentru Oltchim, PCC SE (denumită în continuare PCC), o societate germană cu sediul la Duisburg, care deține un pachet minoritar de acțiuni în cadrul Oltchim, a depus o plângere (2) prin care pune la îndoială eligibilitatea garanției acordate în baza CT, în temeiul criteriilor stabilite în CT.

(4)

Comisia a transmis plângerea în cauză României la data de 7 august 2009, care a răspuns la 4 septembrie 2009.

II.   CONTEXTUL CAZULUI

II.1.   Societatea

(5)

Oltchim este una dintre cele mai mari societăți petrochimice din România și din Europa de Sud-Est, producând 78 de sortimente pentru 40 de produse chimice de bază. Societatea vinde aproximativ 80 % din producția sa în Europa și în afara acesteia.

(6)

Producția de PVC (un material cu multiple aplicații în domeniul construcțiilor și în cel al producției de mașini grele) reprezintă aproximativ 32 % din activitatea societății. Potrivit declarațiilor societății Oltchim, cota sa de piață la nivelul Uniunii Europene pentru producția de PVC este de 2,1 %. O parte importantă a producției de PVC realizate în cadrul societății Oltchim este exportată în afara Uniunii Europene. Alte produse principale ale societății sunt: soda caustică, DOF și poliolii polieteri.

(7)

În iulie 2009, societatea avea aproximativ 3 600 de angajați (3). Oltchim este singurul angajator industrial din Râmnicu Vâlcea [un oraș cu o populație de aproximativ 110 000 de locuitori, centrul administrativ al unei zone din sud-vestul României cu statut de regiune asistată în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE].

(8)

Societatea și-a început activitatea în 1966, a fost reorganizată în 1990, iar începând cu 1997 a fost cotată la Bursa de Valori din București. Statul român (în prezent prin Ministerul Economiei) deține un pachet majoritar de 54,8 % în cadrul societății. Principalul acționar minoritar este PCC, o societate holding germană (care deține, de asemenea, Rokita SA, un concurent polonez al societății Oltchim), cu un pachet de aproximativ 12,2 %. Celelalte acțiuni ale societății sunt deținute de SIF Oltenia (6,5 %), Sorin Apostol (2,5 %), Leo Overseas Ltd (1,7 %) și diverși alți mici acționari.

(9)

În 2003, datoria publică în valoare de 303 milioane RON a fost convertită în acțiuni (4), iar pachetul de acțiuni deținut de stat în cadrul Oltchim a fost majorat de la 53,26 % la 95,73 %. În noiembrie 2005, un tribunal comercial din Vâlcea a anulat decizia Adunării generale a societății Oltchim cu privire la conversie (5). În iunie 2006 guvernul României a emis o ordonanță de urgență (6) autorizând reprezentanții statului din Adunarea generală a societății Oltchim să voteze în favoarea renunțării la calea de atac împotriva hotărârii judecătorești care anula prima conversie și să ia măsurile necesare pentru revocarea conversiei. Hotărârea judecătorească de anulare a conversiei a devenit definitivă în august 2006. Diminuarea efectivă a capitalului social a avut loc în noiembrie 2007 (7).

II.2.   Situația actuală a societății Oltchim și planul de afaceri al acesteia

(10)

Potrivit autorităților române, problemele cu care se confruntă în prezent societatea sunt: (i) oprirea furnizării principalelor materii prime de la principalul furnizor, Arpechim; (ii) impactul negativ asupra valorii nete a activelor societății, determinat de reapariția unei datorii semnificative în urma revocării, în 2007, a conversiei creanței în acțiuni din 2003; (iii) subcapitalizarea societății (care s-ar datora, de asemenea, revocării conversiei); și, în fine (iv) efectele crizei financiare globale.

(11)

Situația generală a societății Oltchim s-a deteriorat în ultimii ani. La sfârșitul anului 2008, Oltchim înregistrase o pierdere netă de 53 de milioane EUR. După închiderea principalului furnizor de etilenă, Arpechim, în noiembrie 2008, societatea a funcționat la 40 % din capacitate.

(12)

Statul român intenționează să pună în aplicare un pachet de măsuri pentru sprijinirea unui plan propus de societate pentru restabilirea viabilității acesteia pe termen lung. Planul de afaceri al societății presupune un așa-numit «Scenariu complet de dezvoltare», constând în principal într-o nouă conversie a creanței în acțiuni în valoare de aproximativ 135 de milioane EUR și în efectuarea unor investiții suplimentare în valoare totală estimată de 486 de milioane EUR, pentru modernizarea/extinderea instalațiilor și adaptarea acestora la standardele de mediu (8).

II.3.   Proceduri conexe de ajutor de stat

(13)

La 17 iulie 2009, România a notificat Comisiei două măsuri de sprijin în favoarea societății Oltchim. Măsurile notificate presupuneau (i) o nouă conversie în acțiuni a datoriei publice în valoare de aproximativ 135 milioane EUR (9), provenind din împrumuturi garantate de stat și nerambursate, ce fuseseră contractate în perioada 1995-2000; (ii) o garanție de stat care acoperă 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 424 de milioane EUR pentru renovarea societății și investiții suplimentare. România susține că aceste măsuri de sprijin nu implică ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE întrucât statul, în calitate de acționar principal și creditor principal al societății, acționează într-un mod comparabil cu un operator economic privat în condiții similare.

(14)

La data de 15 septembrie 2009, Comisia a decis să inițieze procedura oficială de investigare (cazul C 28/2009) cu privire la măsurile notificate și, în plus, cu privire la neplata dobânzii aferente datoriei publice începând cu 1 ianuarie 2007.

III.   DESCRIEREA MĂSURII ÎN CAUZĂ

(15)

Din valoarea totală a investițiilor de 486 de milioane EUR, 424 de milioane EUR vor fi finanțate prin împrumuturi comerciale garantate printr-o garanție de stat acoperind până la 80 % din valoarea totală a împrumutului; această măsură a fost notificată Comisiei la 17 iulie 2009 ca neimplicând ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratat. Această măsură nu face obiectul prezentei decizii.

(16)

Pe lângă garanția susmenționată, un alt împrumut comercial de 62 de milioane EUR va fi acoperit de o garanție CT care urmează să fie emisă în temeiul schemei române de garantare CT (10). Împrumutul este destinat achiziționării furnizorului Arpechim. Această garanție nu este inclusă în notificarea României din 17 iulie 2009 și face obiectul prezentei decizii.

(17)

Potrivit informațiilor prezentate de reclamant, la 5 august 2009, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al guvernului român a aprobat acordarea garanției de către EximBank (11).

(18)

Garanția ar acoperi 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR. Oltchim ar plăti o primă anuală de 9,8 % pe an, adică prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating «CCC» sau mai jos și cu garanții colaterale de nivel scăzut. Pentru primii 2 ani, prima anuală va fi de 8,33 %, prin aplicarea reducerii de 15 % permise la punctul 4.3.2 litera (b) din CT. Se presupune că banca comercială ar accepta o garanție colaterală de 20 % din valoarea totală a împrumutului.

IV.   PLÂNGEREA

(19)

În plângerea sa din 29 iulie 2009, PCC observă că garanția de stat care urmează să fie emisă în baza schemei CT din România în vederea achiziționării furnizorului Arpechim nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite în CT. PCC consideră, în special, că măsura nu este în conformitate cu prevederile punctului 4.3.2 litera (i) din CT, întrucât societatea se afla în dificultate înainte de 1 iulie 2008. De asemenea, PCC susține că valoarea împrumutului subsidiar, adică 62 de milioane EUR, depășește costurile salariale anuale ale societății Oltchim, ceea ce contravine condițiilor stabilite la punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

V.   POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE

(20)

În răspunsul său la plângerea din 4 septembrie 2009, România subliniază că garanția EximBank care urmează a fi emisă intră sub incidența schemei CT autorizate pentru România.

(21)

În esență, România susține că, contrar analizei efectuate de PCC, Oltchim nu era o societate în dificultate în sensul dispozițiilor prevăzute de Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (12) (denumite în continuare «Liniile directoare S & R») la 1 iulie 2008. Pentru a susține această afirmație, autoritățile române au prezentat un raport independent realizat de experți din cadrul Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel, ambele datând din iulie 2009.

(22)

Rapoartele concluzionează că la 1 iulie 2008 Oltchim nu îndeplinea condițiile pentru a fi considerată o societate în dificultate în sensul punctelor 10 și 11 din Liniile directoare S & R, și în special că:

la 1 iulie 2008 nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R deoarece, deși societatea pierduse peste jumătate din capitalul său social, nu era îndeplinită cea de a doua parte a criteriului, respectiv societatea nu pierduse peste un sfert din capital în ultimele 12 luni;

nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, aceasta însemnând că la 1 iulie 2008 societatea nu era în stare de insolvență potrivit legislației românești. Potrivit legii privind insolvența aplicabilă în România, societățile ale căror datorii depășesc fondurile disponibile pe o perioadă de 30 de zile se prezumă a fi insolvabile. Raportul Vilau & Mitel argumentează că pe parcursul celor 30 de zile precedente datei de 1 iulie 2008, Oltchim nu s-a aflat în această situație;

criteriile prevăzute la punctul 11 din Liniile directoare S & R nu au fost întrunite deoarece anterior crizei economice și financiare societatea nu a prezentat simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, în sensul că societatea înregistra o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o supracapacitate semnificativă, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(23)

La un nivel mai general, România susține că dificultățile societății Oltchim sunt pur contextuale și rezultatul combinat al următorilor factori: subcapitalizarea societății (o problemă care ar trebui soluționată prin conversia creanței în acțiuni); închiderea furnizorului Arpechim (o problemă care va fi abordată prin măsura CT propusă) și criza financiară și economică actuală.

(24)

În ceea ce privește costurile salariale ale societății, România susține în primul rând că, prin aplicarea ratei medii de schimb valutar din 2008, astfel cum a fost publicată de Banca Națională a României (13), costurile salariale directe ale societății, în valoare de aproximativ 140 de milioane RON pentru 2008, se vor ridica la aproximativ 38 de milioane EUR.

(25)

În al doilea rând, România include pe lângă costurile salariale proprii, anumite părți ale costurilor salariale suportate de cinci subcontractanți/furnizori, în funcție de contribuția acestora la activitatea societății Oltchim. Acest calcul include și costurile salariale medii ale societății Arpechim, furnizorul care urmează a fi achiziționat. Pe această bază, autoritățile române estimează că totalul costurilor salariale se va ridica la 62,4 milioane EUR, ceea ce depășește suma împrumutului garantat de către EximBank.

VI.   EVALUAREA EXISTENȚEI AJUTORULUI DE STAT

(26)

Articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE prevede că este incompatibil cu piața comună orice ajutor acordat de un stat membru sau prin resurse de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producției anumitor mărfuri, și care afectează schimburile comerciale între statele membre.

(27)

Trebuie menționat în primul rând că România intenționează să acorde garanția în temeiul unei scheme de ajutor existente. Astfel, caracterul de ajutor de stat al măsurii nu este contestat de România.

VI.1.   Resurse de stat

(28)

Garantul EximBank este o instituție financiară specializată de stat, a cărei funcționare este reglementată de Legea 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior. Scopul său este de a sprijini prin instrumente financiare specifice activitatea guvernului României și politicile privind schimburile comerciale internaționale.

(29)

Deși controlul public al unei instituții nu înseamnă automat că acțiunile acesteia sunt imputabile statului (14), în cazul de față, condițiile stabilite de CEJ (15) pentru a se concluziona că o măsură este imputabilă statului par a fi îndeplinite.

(30)

EximBank este organizată ca o societate pe acțiuni. AVAS, agenția română pentru privatizare, deține 95,374 % din capitalul acesteia. Sursele financiare pentru operațiunile EximBank provin parțial de la bugetul de stat. Deoarece banca efectuează activități atât în numele statului, cât și în nume propriu, operațiunile sunt înregistrate în conturi diferite. Prin urmare, autoritățile publice exercită o intensă supraveghere asupra gestionării acesteia.

(31)

Comisia observă, de asemenea, faptul că EximBank efectuează operațiunea de garantare pentru Oltchim în numele și în contul statului, în temeiul deciziei adoptate de un organism guvernamental (Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări). Având în vedere aceste circumstanțe ale cazului, Comisia consideră că măsura este imputabilă statului și, în consecință, garanția acordată de EximBank ar implica utilizarea resurselor de stat.

VI.2.   Avantajul

(32)

Comisia are îndoieli în ceea ce privește posibilitatea ca beneficiarul, având în vedere situația sa actuală și circumstanțele piețelor financiare, să fi obținut finanțare pe piață, în termeni similari. Prin urmare, garanția EximBank oferă un avantaj societății Oltchim.

VI.3.   Selectivitate, denaturarea concurenței și efectele asupra schimburilor comerciale

(33)

Măsura de sprijin de stat în cauză este selectivă, în măsura în care aduce beneficii unei singure societăți, Oltchim. Măsura are potențialul de a denatura concurența, favorizând Oltchim în detrimentul concurenților acesteia. În fine, între statele membre există un comerț intensiv de produse chimice, iar societatea exportă o mare parte a produselor sale în țările Uniunii Europene. Astfel, comerțul intracomunitar va fi probabil afectat.

VI.4.   Concluzie privind existența ajutorului de stat

(34)

Având în vedere argumentele expuse, Comisia consideră, în această etapă, că măsura descrisă mai sus îndeplinește criteriile consacrate la articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE și, prin urmare, trebuie considerată a fi ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.

VII.   EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII

(35)

Având în vedere că garanția acordată de EximBank implică ajutor de stat, compatibilitatea acesteia trebuie evaluată din perspectiva excepțiilor prevăzute la articolele 87 alineatul (2) și 87 alineatul (3) din Tratatul CE.

(36)

România a acordat garanția în temeiul unei scheme CT aprobate. Astfel, trebuie să se verifice în primul rând dacă măsura este conformă cu condițiile respectivei scheme de ajutor de stat.

(37)

Schema a fost aprobată în temeiul CT, care stabilește criteriile în baza cărora anumite măsuri, care au ca scop remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru, pot fi compatibile în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE.

(38)

În special, punctul 2.6 din decizia de aprobare a schemei (16), în conformitate cu dispozițiile relevante ale CT, exclude în mod explicit întreprinderile care se aflau în dificultate la 1 iulie 2008 [punctul 4.3.2 litera (i) CT]. De asemenea, punctul 2.8 din decizie se referă la criteriul privind costurile salariale, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

(39)

În această etapă, Comisia are îndoieli că garanția EximBank preconizată este conformă cu condițiile care reies din punctul 4.3.2 literele (i) și (d) din CT. În special:

în ceea ce privește eligibilitatea societății pentru sprijin de stat în temeiul punctului 4.3.2 litera (i) din CT, Comisia nu consideră satisfăcătoare probele prezentate de România până în prezent pentru a dovedi că Oltchim nu era o societate în dificultate la 1 iulie 2008;

în al doilea rând, nu este clar dacă garanția EximBank preconizată este conformă cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care stabilește că suma maximă a împrumutului (în cazul de față 62 de milioane EUR) nu ar trebui să depășească suma totală a costurilor salariale ale beneficiarului pe 2008.

VII.1.   Punctul 4.3.2.(i) din CT: societate aflată în dificultate la 1 iulie 2008

(40)

Garanția de stat acordată în temeiul CT este compatibilă doar dacă este acordată societăților care nu erau în dificultate la 1 iulie 2008. Cu toate acestea, după o evaluare preliminară, Comisia consideră că există indicii că Oltchim era o societate în dificultate la 1 iulie 2008. Astfel, chiar dacă măsura ar îndeplini toate celelalte criterii din CT, nu ar fi eligibilă pentru sprijin de stat în temeiul acestui cadru.

(41)

În ceea ce privește problema situației societății, în opinia României, Oltchim este o societate de succes care, «datorită capacității sale constante de a răspunde cererilor pieței, […] a realizat o creștere substanțială a cifrei sale de afaceri». România adaugă că în 2007, «Oltchim era o societate de succes, cu o activitate în extindere și cu o creștere constantă a vânzărilor și veniturilor. Capitalizarea pe piață a societății Oltchim la momentul respectiv era de peste 1 miliard EUR».

(42)

În sprijinul afirmației potrivit căreia Oltchim nu era o întreprindere în dificultate la 1 iulie 2008, România a prezentat un memorandum explicativ elaborat de Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel (17).

(43)

În esență, aceste rapoarte ale experților susțin că la 1 iulie 2008 Oltchim nu putea fi calificată drept întreprindere în dificultate în sensul punctelor 10 literele (a) și (c) și 11 din Liniile directoare S & R. La data menționată, societatea nu pierduse, potrivit afirmațiilor, jumătate din capitalul său social (din care un sfert în cele 12 luni anterioare), nici nu făcuse obiectul procedurilor naționale de insolvabilitate și nici nu prezentase simptomele obișnuite ale unei situații precare. În special, societatea a avut profit operațional până la jumătatea anului 2008, iar rezultatele financiare negative au apărut doar în ultimele 9 luni înainte de 1 iulie 2008. În plus, societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o rată semnificativă de neutilizare a capacității, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(44)

În observațiile sale, România susține că actualele provocări cu care se confruntă Oltchim se datorează în principal unor factori externi (explicați prin revocarea conversiei, închiderea furnizorului Arpechim și actuala criză financiară globală). Alte cauze, precum fluctuația ratei de schimb valutar, creșterea prețurilor la materii prime și utilități, tendința de creștere marcată a costului forței de muncă românești și caracterul ciclic al piețelor pe care operează Oltchim au fost, de asemenea, menționate drept factori care au contribuit la erodarea marjelor societății.

(45)

Comisia consideră totuși că majoritatea acestor variabile sunt inerente oricărei activități economice și că, deși pot explica bine motivele anumitor dificultăți cu care se confruntă o societate, nu constituie în mod necesar o justificare în analiza privind ajutorul de stat.

(46)

În plus, în opinia Comisiei, există indicii puternice că supraviețuirea societății Oltchim s-a datorat faptului că, pe o perioadă lungă de timp, nu a fost executată o datorie publică substanțială și că, timp de mai mulți ani, această datorie nu a fost purtătoare de nicio dobândă. Efectele acestei abordări favorabile societății în ceea ce privește recuperarea datoriei publice sunt similare cu oferirea de capital societății, cu titlu gratuit.

(47)

În fine, Comisia dorește să remarce că analiza de mai jos a fost efectuată pe baza conturilor IFRS (18) prezentate de autoritățile române (19).

VII.1.1.   Punctul 9 din Liniile directoare S & R

(48)

În general, în conformitate cu punctul 9 din Liniile directoare S & R, Comisia consideră că o întreprindere este în dificultate atunci când nu poate elimina pierderile care, în condițiile în care nu există o intervenție a autorităților publice, determină falimentul acesteia pe termen scurt sau mediu.

(49)

Comisia dorește să sublinieze că, în opinia sa, este irelevant dacă dificultățile cu care se confruntă Oltchim sunt cauzate sau nu de revocarea/nefinalizarea conversiei sau de alți factori. În plus, Comisia consideră că dificultățile societății, contrar afirmațiilor României, nu provin doar din faptul că nu a putut fi realizată conversia planificată de autoritățile române. Situația societății ar fi putut fi problematică indiferent de conversie.

(50)

În acest sens, Comisia dorește să citeze raportul auditorului independent, prezentat de autoritățile române, întocmit de KPMG pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007 (din 15 iulie 2008), în care auditorii afirmă următoarele cu privire la situația financiară a societății: «Aceste condiții, împreună cu alte aspecte […] indică existența unei incertitudini care ar putea pune la îndoială capacitatea grupului de continuare a activității, în afara cazului în care acționarii nu vor sprijini grupul, în sensul îmbunătățirii situației financiare».

(51)

Trebuie menționat că în acest raport (pentru exercițiul financiar 2007), conversia în valoare de 323 de milioane RON a fost deja anulată, însă întreaga datorie către AVAS, care se ridica la momentul respectiv la 508 milioane RON, a fost introdusă în categoria capital propriu la rubrica «datorie convertibilă». În plus, în nota 38 la raport, auditorii au pornit de la premisa conform căreia creanța va fi din nou convertită în acțiuni și au făcut referire în acest sens la Legea 96/2008 (20). Auditorii și-au exprimat însă îndoielile cu privire la viitorul societății.

(52)

În alte rapoarte ale auditorilor independenți referitoare la primul semestru al anului 2008 (21) (încheiat la 30 iunie 2008, raport din 20 august 2008), KPMG reiterează temerile menționate deja în raportul pe anul precedent.

(53)

În fine, trebuie reamintit faptul că autoritățile române însele admit că lipsa intervenției statului ar conduce la insolvența societății.

(54)

În acest context, Comisia consideră că la mijlocul anului 2008, existau deja îndoieli serioase cu privire la viitorul societății și că aceasta intra probabil sub incidența punctului 9 din liniile directoare S & R la 1 iulie 2008.

VII.1.2.   Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R

(55)

Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R definește societatea în dificultate ca societatea care a pierdut peste jumătate din capitalul său social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni.

(56)

În ceea ce privește capitalul social, a existat o diminuare a capitalului tehnic reprezentând revocarea conversiei, care a fost introdusă în bilanț în 2007. În plus, trebuie precizat că în conturile financiare din 2007 și din 30 iunie 2008 aproape întreaga datorie către AVAS, de 508 milioane RON, (și nu doar suma conversiei anulate a creanței în acțiuni în valoare de 322 de milioane RON) a fost clasificată drept «datorie convertibilă» în categoria capital propriu. La sfârșitul anului 2008, această sumă a fost inclusă în categoria obligații.

(57)

Autoritățile române afirmă că uriașa subcapitalizare a societății se datorează doar revocării conversiei creanței în acțiuni în 2007. Comisia nu consideră că acest argument este convingător. Astfel cum ilustrează tabelul 1 de mai jos, o parte importantă a capitalului social al întreprinderii Oltchim a dispărut, ținând seama de pierderile acumulate și de rezerve, ceea ce a avut ca rezultat un capital propriu negativ la 30 iunie 2008. În cazul în care efectele «creanței convertibile» ar fi fost neutralizate, capitalul propriu total ar fi fost deja negativ în 2007.

Tabelul 1

Structura capitalului societății Oltchim

000 RON

31 decembrie 2006

31 decembrie 2007

30 iunie 2008

31 decembrie 2008

Capital social

1 339 565

1 016 338

1 016 338

1 016 338

Datorie convertibilă

508 485

508 485

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

Rezerve totale

72 600

132 376

116 606

100 677

Pierderi acumulate – minus rezerve

1 015 546

1 022 832

1 061 737

1 266 242

Pierderi acumulate – minus rezerve + datorie convertibilă

1 015 546

514 347

553 252

1 266 242

Participație minoritară

379

15

17

Total capital propriu acționari

324 019

501 991

463 086

– 249 904

Total capital propriu

(inclusiv «datoria convertibilă» către AVAS)

324 398

502 006

463 086

– 249 887

50 % din capitalul social

669 783

508 169

508 169

508 169

Capital propriu total mai mic de jumătate din capitalul social?

DA

DA

DA

DA

Capital social minus pierderi acumulate + rezerve

(neutralizarea efectului «datoriei convertibile»)

324 398

–6 479

–45 399

– 249 887

(58)

Având în vedere cele de mai sus, se poate concluziona că mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut la 30 iunie 2008. Trebuie subliniat că aceasta era situația chiar înainte de anularea conversiei.

(59)

Trebuie remarcat că, în prezent, Oltchim a pierdut în realitate mai mult decât întregul său capital social și că, începând cu 1 iulie 2008, capitalul propriu este pozitiv doar datorită faptului că articolul «datorie convertibilă» a fost introdus în categoria capital propriu. Totuși, se poate susține că peste jumătate din capital dispăruse la 1 iulie 2008.

(60)

În acest stadiu, în absența cifrelor corespunzătoare datei de 30 iunie 2007, se pare că peste un sfert din acest capital nu s-a pierdut în cele 12 luni precedente, ci anterior acestei perioade.

VII.1.3.   Punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R

(61)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, o societate este considerată în dificultate, «în cazul în care îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență».

(62)

Autoritățile române au prezentat un aviz juridic emis de cabinetul de avocatură Vilau & Mitel cu privire la calificarea societății Oltchim pentru procedura de insolvență, în temeiul legislației din România, la 1 iulie 2008.

(63)

Cadrul procedurilor de insolvență în România este stabilit de Legea 85/2006 (publicată în Monitorul Oficial din 21 aprilie 2006, denumită în continuare «Legea privind insolvența»). Articolul 3 din Legea privind insolvența definește insolvența ca «stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile». Insolvența este presupusă atunci când debitorul nu plătește una sau mai multe datorii în termen de 30 de zile de la data la care acestea devin scadente (22). Procedura de insolvență este declanșată la cererea debitorului sau la cererea unui creditor, după cum urmează.

(64)

În temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența, debitorul este obligat să solicite insolvența în termen de 30 de zile de la data la care apare situația de insolvență. Prin contrast, orice creditor care deține un titlu ajuns la scadență poate solicita procedura de insolvență după 30 de zile de la data la care datoria a devenit scadentă, dacă suma depășește 10 000 RON (aproximativ 3 000 EUR) (23).

(65)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, Comisia ar trebui să verifice doar dacă au fost îndeplinite condițiile procedurii de insolvență în temeiul legislației interne, fără a fi necesară examinarea în detaliu a motivelor (indiferent de natura acestora) care ar fi putut conduce în practică la concluzia că societatea nu făcea obiectul procedurii de insolvență la momentul respectiv (adică motivele pentru care societatea și diferiții săi creditori nu au solicitat începerea procedurii de insolvență).

(66)

Din această perspectivă, avizul juridic emis de Vilau & Mitel susține că: (i) situația societății la 1 iulie 2008 nu era de așa natură încât să determine obligația juridică de a solicita procedura de insolvență în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența și, respectiv, de a îndreptăți creditorii societății, alții decât AVAS, să solicite procedura de insolvență și (ii) OUG nr. 45/2006 și Legea 30/2007 nu permiteau recuperarea propriei datorii de către AVAS în orice alt mod în afara conversiei creanței în acțiuni și, astfel, aceasta nu avea competența legală de a solicita insolvența la 1 iulie 2008.

(67)

România precizează că la sfârșitul lunii iunie 2008, Oltchim avea datorii în valoare de 19 132 000 RON și fonduri disponibile de 16 949 000 RON. Se susține totuși că deficitul aparent la 30 iunie 2008 nu a declanșat obligația societății de a solicita procedura de insolvență (24) deoarece situația nu a continuat timp de 30 de zile. România susține în plus că: (i) în timpul lunii precedente (mai) și în luna care a urmat (iulie), datoriile scadente ale societății Oltchim nu au depășit fondurile disponibile; (ii) Legea privind insolvența nu este concepută pentru declanșarea insolvenței pe baza unor evenimente izolate, (iii) Oltchim deținea în orice caz creanțe împotriva statului și celorlalți creditori pentru sume depășind datoriile scadente.

(68)

Comisia observă în primul rând că sumele raportate scadente pentru perioada mai-iulie 2008 nu includ datoria restantă de aproximativ 135 de milioane EUR față de AVAS. Dacă și această datorie restantă ar fi luată în considerare, ar fi evident că datoria restantă depășea cu mult fondurile disponibile pentru perioada avută în vedere, aspect care este per se suficient pentru a se presupune că societatea este insolventă în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(69)

În al doilea rând, dacă datoria către AVAS ar fi luată în considerare, societatea ar fi avut în mod clar obligația de a solicita procedura de insolvență la 1 iulie 2008 – fără a mai menționa că această obligație a fost în realitatea generată mult mai devreme, respectiv după 30 de zile de la data la care hotărârea judecătorească din 2005 de revocare a conversiei creanței în acțiuni a devenit definitivă.

(70)

În al treilea rând, Legea românească privind insolvența nu exclude în mod specific datoriile către stat, de tipul celei avute de Oltchim față de AVAS (adică o datorie care provine dintr-un împrumut comercial neexecutat pentru care a fost plătită garanția de stat).

(71)

În observațiile sale, România afirmă că Ministerul Finanțelor Publice a considerat inițial datoriile ca datorii bugetare. Totuși, chiar dacă datoria față de AVAS nu ar fi putut fi calificată drept «datorie bugetară», aceasta ar fi fost calificată automat drept comercială și ar fi intrat și în acest caz sub incidența Legii privind insolvența – articolul 3 alineatul (6) din Legea privind insolvența definește un creditor care are dreptul de a solicita insolvența ca orice creditor, indiferent de natura datoriei, care deține o creanță scadentă în valoare mai mare de 10 000 RON.

(72)

În al patrulea rând, România susține că OUG 45/2006 obligă AVAS să aibă în vedere doar un scenariu de conversie, deși legislația românească generală prevede și alte metode de recuperare a datoriilor de către AVAS (respectiv OUG 51/1998 pentru transferul datoriilor, subrogare și cesiune). În temeiul OUG 45/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea 30/2007 și Legea 96/2008, AVAS a fost autorizată să efectueze o conversie a creanței în acțiuni la valoarea nominală, pentru a-și recupera datoriile.

(73)

În plus, România susține că la 1 iulie 2008, în conformitate cu același cadru juridic, procedura de conversie a creanței în acțiuni era în desfășurare în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor societății Oltchim. Astfel, AVAS nu putea opta în același timp pentru solicitarea insolvenței.

(74)

În ceea ce privește argumentul potrivit căruia, în temeiul OUG 45/2006, AVAS nu putea să solicite insolvența, Comisia observă că această interpretare omite dispozițiile din OUG 45/2006 care restabilesc calitatea de creditor a AVAS, cu posibilitatea de percepere a unei dobânzi pe perioada din noiembrie 2003 până la data la care hotărârea judecătorească de revocare a conversiei a devenit definitivă (august 2006). Dispozițiile articolului 2 alineatul (3) din ordonanță prevăd în mod clar scenariul recuperării datoriei de către AVAS prin lichidarea societății și vânzarea activelor acesteia, iar articolului 3 din Ordonanță are în vedere un scenariu de privatizare.

(75)

În ianuarie 2007, OUG 45/2006 a fost modificată de Legea 30/2007 prin care a fost menținut scenariul privatizării și AVAS a fost autorizată să efectueze în termen de 6 luni o conversie a creanțelor în acțiuni cu respectarea drepturilor preferențiale ale acționarilor minoritari.

(76)

Deoarece conversia nu a putut fi efectuată în acest termen, OUG 45/2006 a fost modificată printr-o altă lege, Legea 96/2008, de această dată stipulându-se doar conversia.

(77)

În fine, OUG 163/2008 de abrogare a OUG 45/2006 a fost adoptată în noiembrie 2008. Aceasta prevede că creanța față de Oltchim, împreună cu dobânda pentru perioada noiembrie 2003-septembrie 2006, va fi executată în conformitate cu OUG 51/1998.

(78)

Pe scurt, potrivit interpretării Comisiei, datoria către AVAS ar trebui, probabil, să fie considerată «scadentă» în contextul Legii privind insolvența, iar AVAS se califica la 1 iulie 2008 drept creditor îndreptățit să solicite insolvența.

(79)

Prin urmare, Comisia are motive să considere că Oltchim îndeplinea criteriul societății în dificultate, astfel cum e definit la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, la 1 iulie 2008.

VII.1.4.   Punctul 11 din Liniile directoare S & R

(80)

Punctul 11 din Liniile directoare S & R enumeră simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, precum: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea stocurilor, supracapacitate, diminuarea fluxului de numerar, creșterea accentuată a datoriilor, creșterea dobânzilor datorate și scăderea sau reducerea la zero a valorii nete a activelor.

(81)

Astfel cum s-a menționat deja mai sus, autoritățile române consideră că la 1 iulie 2008 societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu avea o supracapacitate semnificativă, iar fluxul de numerar operațional era pozitiv.

(82)

Pe baza datelor prezentate de autoritățile române, Comisia observă următoarele.

(83)

În primul rând, în ceea ce privește argumentul autorităților române potrivit căruia Oltchim prezenta rezultate operaționale pozitive, Comisia observă că, în pofida profitului operațional din 2006 și 2007, Oltchim a generat pierderi nete începând cu 2007, tendința negativă a început în ultimul trimestru al anului 2007, iar Oltchim fusese «îndatorată» timp de nouă luni consecutive înainte de 1 iulie 2008.

(84)

Autoritățile române susțin că performanța societății nu poate fi evaluată izolat și că evaluarea nu se poate concentra doar pe anii 2007 și 2008. Comisia observă totuși că pierderile acumulate ale societății au crescut constant. Datorită acestui aspect, la finalul anului 2008, societatea avea un capital social total negativ (ținând seama de capitalul social, pierderile acumulate și rezervele) de aproximativ 250 de milioane RON. Până în 2006 (înainte de anularea conversiei și în perioada în care se presupune că societatea avea o situație bună), Oltchim a acumulat pierderi în valoare de peste 1 miliard RON. Tabelul 2 sintetizează evoluția profitului și pierderilor societății.

Tabelul 2

Evoluția profitului și pierderilor societății Oltchim

000 RON

2006

2007

Jumătatea anului 2008

2008

Profit/pierderi operaționale

44 040

19 517

7 926

–70 947

Profit/pierderi înainte de taxe

34 482

–83 721

–31 749

– 218 682

Profit/pierderi nete

3 236

–93 159

–38 903

– 226 353

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

(85)

În al doilea rând, autoritățile române fac referire la un flux de numerar pozitiv al societății. În acest sens, Comisia subliniază că, astfel cum se demonstrează în Tabelul 3, deși societatea a produs un flux de numerar operațional pozitiv, numerarul net al societății Oltchim a fost în mod constant negativ.

Tabelul 3

Evoluția fluxului de numerar

000 RON

2006

2007

2008

Flux de numerar generat de activitățile operaționale

74 492

156 324

97 647

Flux de numerar provenind din activități de finanțare

8 957

–5 076

–67 373

Flux de numerar utilizat în investiții

– 192 753

– 214 341

– 109 347

NUMERAR NET

– 109 304

–63 093

–79 073

(86)

În al treilea rând, în ceea ce privește gradul de îndatorare al societății, acesta a crescut constant de-a lungul anilor, nu doar față de organisme de stat, ci și față de părți terțe.

Tabelul 4

Evoluția datoriilor societății Oltchim

000 RON

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Februarie 2009

AVAS

84 852

131 272

163 779

190 942

538 336

538 336

538 336

Părți terțe

741 587

641 134

701 780

849 396

1 116 187

1 191 310

1 195 015

Total

826 439

772 406

865 559

1 040 338

1 654 523

1 729 646

1 733 351

(87)

În al patrulea rând, fondul de rulment al societății Oltchim a fost negativ si în scădere. În plus, Oltchim s-a confruntat cu o crestere a cheltuielilor financiare pe perioada 2006-2008. De asemenea, valoarea netă a activelor societății este în scădere si a fost negativă în 2008.

Tabelul 5

000 RON

2006

2007

2008

Fond de rulment

(Active curente minus pasive curente)

– 287 759

– 368 657

– 714 876

Cheltuieli de finanțare nete

11 098

104 261

148 959

Valoarea NETĂ a activelor/(Activele totale minus pasivele totale)

324 019

484 931 (25)

– 249 887

(88)

În fine, Oltchim nu a primit un rating de la o agentie specializată de rating. Tabelul 6 indică ratingul atribuit societății de către (o bancă românească) pe parcursul ultimilor ani. Ratingul (o bancă românească) a scăzut începând cu decembrie 2007. Tabelul 6 arată că ratingul societății nu s-ar fi îmbunătătit semnificativ chiar dacă ar fi fost neutralizat efectul revocării conversiei.

Tabelul 6

Ratingul atribuit societății Oltchim de către (o bancă românească) (26)

 

Dec. 2003

Dec. 2004

Dec. 2005

Dec. 2006

Dec. 2007

Iunie 2008

Dec. 2008

Principal

(Risc mare)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mare)

(Risc maxim)

(Risc maxim)

Ajustat (27)

 

 

 

 

(Risc mare)

(Risc mare)

(Risc mare)

(89)

Prin urmare, în opinia Comisiei, există indicii că «simptomele obișnuite» ale unei societăți aflate în dificultate sunt prezente în cazul Oltchim.

VII.1.5.   Concluzie

(90)

Pe baza considerentelor de mai sus, Comisia este de părere că există indicii puternice că Oltchim putea fi calificată drept societate în dificultate la 1 iulie 2008.

VII.2.   Punctul 4.3.2. litera (d) din CT: criteriul costurilor salariale

(91)

Există, de asemenea, îndoieli cu privire la îndeplinirea de către garanția CT a condițiilor care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care prevede că «valoarea maximă a împrumutului nu depășește costurile salariale anuale totale ale beneficiarului (inclusiv contribuțiile sociale, precum și costurile cu personalul care lucrează în locațiile societății, dar care este oficial pe statul de plată al unor subcontractanți) pentru 2008». Situația financiară pe 2008 indică costuri salariale totale de 136 de milioane RON (28), valoare care este mai mică decât suma împrumutului, respectiv 62 de milioane EUR.

(92)

Pentru calculul costurilor salariale, autoritățile române țin seama de angajații a patru alte societăți (proporțional cu munca prestată de aceștia în folosul societății Oltchim).

(93)

Trei dintre aceste societăți au fost create prin externalizarea mai multor activități efectuate de Oltchim și sunt localizate la sediul acesteia. Partea din producția acestora care contribuie la activitatea societății Oltchim reprezintă, potrivit autorităților române, între 84,81 % și 96,05 %. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind cuantificarea serviciilor pe care acești subcontractanți le prestează pentru societate.

(94)

În ceea ce privește cea de a patra societate, furnizorul de abur industrial, potrivit României, 53,58 % din producția acestuia este furnizată societății Oltchim. Acest furnizor are sediul în vecinătate și activitatea sa este direct legată de Oltchim. Dacă furnizarea de abur către Oltchim ar înceta, acest furnizor ar trebui închis. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind calitatea de subcontractor a acestei societăți și privind cuantificarea serviciilor prestate de acest furnizor în beneficiul societății.

(95)

În ceea ce privește costurile salariale ale Arpechim, în 2008 aceasta nu era o societate controlată de Oltchim. România susține că împrumutul care face obiectul garanției de stat va fi pus la dispoziție fie în două tranșe (cea de a doua tranșă urmând a fi acordată după integrarea societății Arpechim), fie garanția pentru întregul împrumut va fi emisă după încheierea unui contract obligatoriu din punct de vedere juridic cu vânzătorul, Petrom. În orice caz, autoritățile române nu au prezentat dovezi suplimentare privind costurile salariale ale uzinei Arpechim.

(96)

Comisia este de părere că România nu a prezentat suficiente probe pentru a elimina îndoiala potrivit căreia împrumutul nu depășește cu adevărat costurile salariale ale beneficiarului și îndeplinește condițiile care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

VII.3.   Alte condiții în temeiul punctului 4.3.2 din CT

(97)

Pe baza informațiilor prezentate de România, celelalte condiții prevăzute la punctul 4.3.2 din CT par a fi îndeplinite.

(98)

În special, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (b), taxele percepute pentru garanția de stat respectă prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating CCC sau inferior și cu un nivel de garantare scăzut, și anume o primă anuală de 9,8 %. Pentru primii 2 ani, punctul 4.3.2 litera (h) permite o primă anuală de 8,33 % care rezultă din aplicarea reducerii de 15 %.

(99)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (e), care prevede că garanția se va acorda până la 31 decembrie 2010 cel târziu, trebuie observat că România acordase deja garanția, deși nu fusese emisă. Cu toate acestea, pe baza informațiilor furnizate, garanția va fi emisă cât mai curând posibil.

(100)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (f), garanția acoperă 80 % din împrumut, nedepășind astfel 90 %.

(101)

Punctul 4.3.2 litera (g) permite ca garanțiile să acopere împrumuturile pentru investiții sau pentru fondul de rulment. Autoritățile române au informat că garanția va acoperi un împrumut acordat pentru finanțarea atât a investițiilor, cât și a fondului de rulment.

VII.4.   Evaluarea în temeiul Liniilor directoare S & R

(102)

Astfel cum s-a prezentat mai sus, Comisia consideră că Oltchim ar putea fi considerată o societate în dificultate la 1 iulie 2008, în conformitate cu definiția din Liniile directoare S & R.

(103)

Comisia consideră că ajutorul pentru salvare sau restructurare acordat unei societăți în dificultate este compatibil cu piața comună în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE dacă îndeplinește criteriile prevăzute în Liniile directoare S & R.

(104)

Cu condiția ca Oltchim să fi fost o societate în dificultate, garanția EximBank ar putea fi, în principiu, eligibilă atât pentru ajutor de salvare, cât și pentru ajutor de restructurare. Totuși, în această etapă, criteriile pentru acordarea unui ajutor de salvare sau restructurare compatibil prevăzute în Liniile directoare S & R, nu par a fi respectate. În special:

(a)

ajutor de salvare: există îndoieli că măsura, dacă este considerată ajutor de restructurare, ar fi limitată la minimul necesar, ar fi impusă de dificultăți sociale grave și nu ar avea efecte negative asupra altor state membre. În plus, garanția acoperă o perioadă care depășește 6 luni;

(b)

ajutor de restructurare: în absența notificării unei restructurări, Comisia nu poate evalua componentele planului de afaceri, inclusiv măsurile de investiție și modernizare, și nici nu poate evalua dacă măsurile ar restabili viabilitatea pe termen lung și s-ar menține la un minim, astfel încât să se evite denaturări ilegale ale concurenței.

(105)

În orice caz, Comisia observă că evaluarea compatibilității în temeiul Liniilor directoare S & R ar trebui, în principiu, să aibă în vedere măsurile de sprijin în ansamblul lor, și anume acelea notificate la 17 iulie 2009 (conversia și garanția de stat de 80 % destinată acoperirii împrumutului de 424 de milioane EUR).

VII.5.   Concluzie privind compatibilitatea

(106)

Pe baza celor de mai sus și pe baza informațiilor disponibile în acest stadiu, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că garanția CT în favoarea societății Oltchim ar fi compatibilă cu schema românească în temeiul CT, în baza căreia a fost acordată, și, la nivel mai general, cu CT.

(107)

În plus, Comisia consideră improbabil ca măsura să fie compatibilă cu tratatul, ca ajutor de salvare sau restructurare în temeiul Liniilor directoare S & R.

(108)

Având în vedere faptul că societatea este probabil o societate în dificultate, nu pare a fi aplicabilă nicio altă derogare prevăzută în Tratatul CE.

(109)

Prin urmare, Comisia consideră că garanția CT analizată pare a fi incompatibilă cu Tratatul.

VIII.   CONCLUZIE

(110)

În acest stadiu al procedurii Comisia concluzionează că garanția în cauză constituie ajutor de stat, iar Comisia are îndoieli în ceea ce privește compatibilitatea acesteia cu Tratatul.

IX.   DECIZIE

(111)

În lumina considerentelor de mai sus, Comisia a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE și solicită României să furnizeze, în termen de o lună de la primirea prezentei scrisori, toate documentele, informațiile și datele necesare pentru evaluarea măsurii.

(112)

Comisia reamintește României că va informa părțile interesate prin publicarea prezentei scrisori și a unui rezumat pertinent al acesteia în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. De asemenea, Comisia va informa Autoritatea AELS de Supraveghere prin trimiterea unei copii a prezentei scrisori. Toate părțile interesate vor fi invitate să își prezinte observațiile în termen de o lună de la data publicării.«


(1)  JO C 83, 7.4.2009, p. 1.

(2)  PCC a depus o primă plângere în aprilie 2008, cu privire la o conversie proiectată a creanței în acțiuni în valoare de 135 de milioane EUR, susținând că ar implica un ajutor de stat incompatibil. A se vedea, de asemenea, Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(3)  Conform informațiilor oferite de sindicatul societății. La data de 18 iunie 2009, Consiliul de administrație al Oltchim a decis să trimită în «șomaj tehnic» temporar aproximativ 1 400 de angajați. Din septembrie 2009, societatea va disponibiliza încă 500 de angajați, reducând astfel definitiv numărul total de angajați la 3 100 (a se vedea articolul de presă în limba română la http://www.ziaruldevalcea.ro/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=7193 a se vedea, de asemenea, raportul publicat pe site-ul web al societății, la adresa http://www.oltchim.ro/uploaded/RCsomajtehnic.pdf). Potrivit altor articole de presă din România, societatea intenționează să angajeze până la sfârșitul anului 2009 600 de persoane, ca urmare a achiziționării și reînceperii activității furnizorului Arpechim.

(4)  Datoria era față de agenția română de privatizare AVAS (la acea vreme «AVAB», «Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare», care a fuzionat cu agenția de privatizare «APAPS», «Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiunilor Statului» în mai 2004 și a fost redenumită). Toate plățile ulterioare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în numele a ceea ce s-a numit inițial garanții de stat, au devenit datorii față de AVAS.

(5)  Motivul anulării a fost că operațiunea de conversie conducea la diluarea pachetelor minoritare de acțiuni fără a respecta drepturile preferențiale ale acționarilor.

(6)  OUG 45/2006.

(7)  Pentru mai multe informații cu privire la istoricul datoriei publice și la conversia creanței în acțiuni, a se vedea Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(8)  Aceste investiții vizează în special: achiziționarea de la Petrom a activelor petrochimice ale furnizorului Arpechim; modernizarea și extinderea capacității instalației de piroliză din Arpechim; eliminarea blocajelor din fluxul de producție PVC; modernizarea instalației de electroliză cu mercur; alte măsuri pentru protecția mediului. A se vedea, de asemenea, cazul C 28/2009.

(9)  Valoarea conversiei originale plus datoriile acumulate ulterior.

(10)  Ajutorul de stat N 286/09 – România, schemă temporară de ajutor pentru acordarea de ajutor sub formă de garanții, Decizia Comisiei din 5 iunie 2009, încă nepublicată.

(11)  Conform informațiilor de care dispune Comisia, EximBank nu a emis încă garanția în cauză.

(12)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(13)  RON/EUR – 3,6826.

(14)  Cauza C-345/02 Pearle BV, Rec., 2004, p. I-7139, punctele 34-35.

(15)  Cauza C-482/99 Franța/Comisia, Rec., 2002, p. I-4397, punctele 52-57.

(16)  Decizia C (2009)/4501 a Comisiei din 5 iunie 2009; Rectificarea C (2009)/5651 din 9 iulie 2009, nepublicată încă.

(17)  «Memorandum privind cadrul legal în legătură cu procedurile de insolvență în România aplicabil societății Oltchim SA la 1 iulie 2008».

(18)  Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Trebuie remarcat că Oltchim întocmește conturile și în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate (RAS). Cifrele RAS sunt diferite de rapoartele IFRS, în special deoarece capitalul social este raportat la 32 de milioane RON. Potrivit autorităților române, rapoartele RAS nu iau în considerare efectele hiperinflaționiste ale fostei monede, ROL, în timp ce conturile IFRS au fost ajustate în consecință. Trebuie menționat că potrivit conturilor RAS, la 31 decembrie 2008, Oltchim are un capital propriu negativ în valoare de 251 de milioane RON.

(19)  Trebuie menționat că par să existe anumite neconcordanțe în situațiile financiare prezentate, deoarece cifrele finale din 2007 și cifrele inițiale din 2008 nu corespund. În plus, având în vedere că ultimele situații prezentate în notificare se referă la exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2008, au fost utilizate conturile la 31 decembrie 2008 publicate pe site-ul web al Oltchim.

(20)  Legea 96/2008 din 14 aprilie 2008 de modificare a OUG 45/2006, M.O. 304 din 18 aprilie 2008.

(21)  Autoritățile române afirmă totuși că acestea a reprezentat o «opinie rezervată» datorită insuficienței informațiilor.

(22)  Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(23)  Articolul 12 din Legea privind insolvența.

(24)  Articolul 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența.

(25)  Inclusiv 508 milioane RON «datorii convertibile» față de AVAS. Dacă această sumă ar fi considerată pasiv, valoarea NETĂ a activelor ar fi negativă.

(26)  […]

(27)  În situația în care nu ar fi fost revocată CONVERSIA creanțelor în acțiuni.

(28)  Autoritățile române prezintă costurile salariale directe ale Oltchim ca fiind de aproximativ 140 de milioane EUR.


ANDRE RETSAKTER

Europa-Kommissionen

26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/43


Meddelelse til de personer, enheder, organer og grupper, som ved Kommissionens forordning (EU) nr. 70/2010 er føjet til den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

2010/C 19/11

1.

Fælles holdning 2002/402/FUSP (1) opfordrer Fællesskabet/EU til at indefryse midler og andre økonomiske ressourcer, der tilhører Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, og som er opført på den liste, der er opstillet i medfør af FN’s Sikkerhedsråds resolution UNSCR 1267(1999) og 1333(2000), og som ajourføres regelmæssigt af FN’s Sanktionskomité nedsat i medfør af UNSCR 1267(1999).

Den liste, som FN’s Sanktionskomité har opstillet, omfatter:

Al-Qaida, Taliban og Usama bin Laden

fysiske eller juridiske personer, enheder, organer og grupper med tilknytning til Al-Qaida, Taliban og Usama bin Laden og

juridiske personer, enheder og organer, som ejes eller kontrolleres af eller på anden måde støtter enhver af disse tilknyttede personer, enheder, organer og grupper.

Handlinger eller aktiviteter, der viser, at en person, gruppe, virksomhed eller enhed »har tilknytning« til Al-Qaida, Usama bin Laden eller Taliban, omfatter:

a)

deltagelse i finansiering, planlægning, forberedelse eller udførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for Al-Qaida, Taliban eller Usama bin Laden eller enhver celle, affilieret gruppe, fraktion eller afledt gruppe heraf

b)

levering, salg eller overførsel af våben og dertil hørende materiel til alle sådanne

c)

rekruttering for alle sådanne eller

d)

anden form for støtte til alle sådannes handlinger eller aktiviteter.

2.

FN's Sanktionskomité besluttede den 19. januar 2010 at tilføje Said Ali Al-Shihri, Nasir »Abd-Al-Karim «Abdullah Al-Wahishi og Al-Qaida på Den Arabiske Halvø til den relevante liste. Hver af de pågældende parter kan til enhver tid med den fornødne dokumentation rette en anmodning til FN’s Sanktionskomité om, at beslutningen om at optage ham på ovennævnte FN-liste tages op til fornyet overvejelse. Anmodningen stiles til følgende adresse:

De Forenende Nationer — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

USA

For yderligere oplysninger henvises til http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

På grundlag af den FN-beslutning, der er nævnt under punkt 2, og i medfør af artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 881/2002 vedtog Kommissionen forordning (EU) nr. 70/2010 (2) om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban (3).

Følgende foranstaltninger under forordning (EF) nr. 881/2002 finder derfor anvendelse på de pågældende fysiske og juridiske personer, enheder, organer og grupper:

1)

indefrysning af alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af de pågældende personer, og forbud (gældende for alle) mod direkte eller indirekte at stille midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til rådighed for de pågældende personer eller frigive sådanne til fordel for dem (artikel 2 og 2a) (4)

og

2)

forbud mod direkte eller indirekte at yde, sælge, levere eller overføre teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed gældende for alle de pågældende personer (artikel 3).

4.

Hvis de pågældende parter, der er blevet optaget på listen, fremsætter bemærkninger hertil, foretages der en revurdering, jf. artikel 7a i forordning (EF) nr. 881/2002 (5). De pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder, organer og grupper på listen i forordning (EF) nr. 70/2010 kan anmode Kommissionen om at få oplyst, hvad der ligger til grund for opførelsen på listen. En sådan anmodning stiles til:

Europa-Kommissionen

»Restriktive foranstaltninger«

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

De pågældende personer, enheder, organer og grupper gøres tillige opmærksom på, at Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2010 kan indbringes for Den Europæiske Unions Ret, jf. artikel 263, fjerde og sjette afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

6.

Personoplysninger for de fysiske personer, der er berørt af listen i forordning (EU) nr. 70/2010, vil blive behandlet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6). Enhver anmodning, f.eks. om yderligere oplysninger eller med henblik på udøvelse af rettighederne i medfør af forordning (EF) nr. 45/2001 (eksempelvis indsigt i eller berigtigelse af personoplysninger), stiles ligeledes til Kommissionen på den samme adresse som nævnt under punkt 4.

7.

For en god ordens skyld gøres de fysiske og juridiske personer, enheder, organer og grupper, der er opført i bilag I, opmærksom på, at de har mulighed for at indgive en ansøgning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 881/2002, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne midler og økonomiske ressourcer i forbindelse med basale behov eller specifikke betalinger, jf. artikel 2a i forordningen.


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 4.

(2)  EFT L 20 af 26.1.2010, s. 1.

(3)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(4)  Artikel 2a blev indsat ved Rådets forordning (EF) nr. 561/2003 (EUT L 82 af 29.3.2003, s. 1).

(5)  Artikel 7a blev indsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1286/2009 (EUT L 346 af 23.12.2009, s. 42).

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.