ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.CE2009.234.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 234E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
29. september 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Europa-Parlamentet

 

SESSIONEN 2008-2009
Mødet den 9. marts 2009

2009/C 234E/01

Mødereferat af mødet den 9. marts 2009

1

 

SESSIONEN 2009-2010
Mødeperioden fra den 10. til 12. marts 2009

2009/C 234E/02

Mødereferat af mødet den 10. marts 2009

25

2009/C 234E/03

Mødereferat af mødet den 11. marts 2009

188

2009/C 234E/04

Mødereferat af mødet den 12. marts 2009

374

Bemærkning til læseren:FRA OG MED MØDEPERIODEN I JANUAR 2008 OFFENTLIGGØRES DE VEDTAGNE TEKSTER SÆRSKILT I ET EFTERFØLGENDE EU-TIDENDE

(C … E SERIE).

Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Oplysninger vedrørende afstemningerne

Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.

Forkortelser af udvalgenes navne

AFET

Udenrigsudvalget

DEVE

Udviklingsudvalget

INTA

Udvalget om International Handel

BUDG

Budgetudvalget

CONT

Budgetkontroludvalget

ECON

Økonomi- og Valutaudvalget

EMPL

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

ENVI

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ITRE

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

IMCO

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

TRAN

Transport- og Turismeudvalget

REGI

Regionaludviklingsudvalget

AGRI

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

PECH

Fiskeriudvalget

CULT

Kultur- og Uddannelsesudvalget

JURI

Retsudvalget

LIBE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

AFCO

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

FEMM

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

PETI

Udvalget for Andragender

Forkortelser for de politiske grupper

PPE-DE

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater

PSE

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe

ALDE

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

UEN

Gruppen Union for Nationernes Europa

Verts/ALE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

GUE/NGL

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

IND/DEM

Gruppen for Selvstændighed og Demokrati

NI

Løsgængere

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Europa-Parlamentet

SESSIONEN 2008-2009 Mødet den 9. marts 2009

29.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 234/1


Mandag, den 9. marts 2009
MØDEREFERAT AF MØDET DEN 9. MARTS 2009

2009/C 234 E/01

Indhold

AFVIKLING AF MØDET

1.

Genoptagelse af sessionen

2.

Erklæringer fra formanden

3.

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

4.

Parlamentets sammensætning

5.

Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

6.

Reaktion på anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

7.

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

8.

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

9.

Anmodning om uopsættelig forhandling

10.

Modtagne dokumenter

11.

Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

12.

Andragender

13.

Tekster til aftaler sendt af Rådet

14.

Bevillingsoverførsler

15.

Arbejdsplan

16.

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

17.

Budgetretningslinjer 2010 — Kommissionen — Budgetretningslinjer 2010 — Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX (forhandling)

18.

Statutten for det europæiske private selskab * — Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted — »Small Business Act« — Arbejdstagernes deltagelse i selskaber med europæisk statut (forhandling)

19.

Det fælles europæiske asylsystems fremtid (forhandling)

20.

Romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU (kortfattet forelæggelse)

21.

Integreret struktur for intern kontrol (kortfattet forelæggelse)

22.

Sikkerhed ved online-spil (kortfattet forelæggelse)

23.

Sikring af fødevarekvalitet (kortfattet forelæggelse)

24.

Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (kortfattet forelæggelse)

25.

Lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (kortfattet forelæggelse)

26.

Udfordringer i forbindelse med olieforsyningen (kortfattet forelæggelse)

27.

Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 (kortfattet forelæggelse)

28.

Dagsorden

29.

Dagsorden for næste møde

30.

Hævelse af mødet

31.

Afslutning af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.

2.   Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han på Parlamentets vegne fordømte attentatet den 7. marts 2009 mod militærbasen Massereene i Nordirland, som havde krævet to dødsofre blandt soldaterne, Mark Quinsey og Cengiz Azimkar, og adskillige sårede.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.

Talere: James Nicholson, Liam Aylward og Jim Allister, som tilsluttede sig fornanden erklæring.

*

* *

Formanden afgav en erklæring i anledning af den internationale dag for kvinders rettigheder 2009.

3.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

*

* *

Adina-Ioana Vălean havde meddelt, at hun havde været til stede under mødet den 19.02.2009, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

4.   Parlamentets sammensætning

De kompetente rumænske myndigheder havde meddelt, at Marian Zlotea var blevet udnævnt til et hverv, der i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne til Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. Parlamentet tog dette til efterretning og konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at hans mandat var ledigt at regne fra den 17. februar 2009.

De kompetente rumænske myndigheder havde ligeledes meddelt, at Ioan Lucian Hămbășan var blevet valgt til Europa-Parlamentet i stedet for Marian Zlotea at regne fra den 1. marts 2009.

Ioan Lucian Hămbășan deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

5.   Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Aldo Patriciello havde fremsat en anmodning om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet og sine privilegier i forbindelse med en sag ved rettet i Isernia.

Umberto Bossi, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, havde gennem sin advokat fremsat en anmodning om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet og sine privilegier i forbindelse med en sag ved rettet i Verbania vedrørende begivenheder, der havde fundet sted, mens han var medlem af Europa-Parlamentet.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 3, var disse anmodninger blevet henvist til det kompetente udvalg JURI.

6.   Reaktion på anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Efter Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2006 om efter anmodning fra anklagermyndigheden ved appeldomstolen i Bruxelles at ophæve Bogdan Goliks parlamentariske immunitet havde de kompetente belgiske myndigheder i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 7, stk. 9, meddelt, at retssagen mod ham var afsluttet.

Denne meddelelse vil til information blive videresendt til JURI.

7.   Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-DE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

IMCO: Ioan Lucian Hămbășan

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar: Ioan Lucian Hămbășan

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina: Ioan Lucian Hămbășan.

8.   Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder (03601/2009/LEX — C6-0082/2009 — 2007/0187(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol — Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del To (03692/2008/LEX — C6-0083/2009 — 2007/0293(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne (03706/2008/LEX — C6-0084/2009 — 2008/0026(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker og om ophævelse af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (03708/2008/LEX — C6-0085/2009 — 2007/0220(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lufthavnsafgifter (03712/2008/LEX — C6-0086/2009 — 2007/0013(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning) (03620/2008/LEX — C6-0087/2009 — 2007/0260(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (03694/2008/LEX — C6-0089/2009 — 2007/0271(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (03743/2008/LEX — C6-0090/2009 — 2008/0199(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning) (03633/2008/LEX — C6-0091/2009 — 2007/0264(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning) (03648/2008/LEX — C6-0092/2009 — 2007/0268(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (03693/2008/LEX — C6-0093/2009 — 2008/0030(COD)).

9.   Anmodning om uopsættelig forhandling

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet [KOM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)]

Begrundelse for uopsættelighed:

Dette forslag om iværksættelse af en ny plan for almindelig tun bør træde i kraft inden den 15. april 2009, hvor hovedfangstsæsonen begynder.

Parlamentet skulle tage stilling til anmodningen om uopsættelig forhandling ved begyndelsen af mødet den følgende dag.

10.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra Rådet og Kommissionen:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (KOM(2009)0011 — C6-0030/2009 — 2009/0005(COD))

henvist til:

kor.udv.: TRAN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for så vidt angår inddragelse af finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger og ændring af finansieringsloftet (KOM(2009)0067 — C6-0070/2009 — 2009/0026(COD))

henvist til:

kor.udv.: LIBE

rådg.udv.: BUDG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (KOM(2009)0066 — C6-0071/2009 — 2009/0027(COD))

henvist til:

kor.udv.: LIBE

rådg.udv.: DEVE, AFET, BUDG

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodificeret udgave) (KOM(2008)0761 — C6-0072/2009 — 2008/0225(CNS))

henvist til:

kor.udv.: JURI

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen om gennemførelse af Alpe-konventionen på transportområdet (Transportprotokollen) (KOM(2008)0895 — C6-0073/2009 — 2008/0262(CNS))

henvist til:

kor.udv.: TRAN

rådg.udv.: ENVI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder (KOM(2009)0083 — C6-0074/2009 — 2009/0035(COD))

henvist til:

kor.udv.: JURI

rådg.udv.: ECON

Forslag til ændringsbudget nr. 1 for regnskabsåret 2009 som vedtaget af Rådet den 26. februar 2009 (06952/2009 — C6-0075/2009 — 2009/2008(BUD))

henvist til:

kor.udv.: BUDG

Forslag til ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2009 som vedtaget af Rådet den 26. februar 2009 (06953/2009 — C6-0077/2009 — 2009/2010(BUD))

henvist til:

kor.udv.: BUDG

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler (KOM(2009)0021 — C6-0078/2009 — 2009/0009(CNS))

henvist til:

kor.udv.: ECON

rådg.udv.: JURI

Forslag til Rådets beslutning om berigtigelse af direktiv 2008/73/EF om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF og 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF (KOM(2009)0045 — C6-0079/2009 — 2009/0016(CNS))

henvist til:

kor.udv.: AGRI

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2008)0081 — C6-0080/2009 — 2008/0036(CNS))

henvist til:

kor.udv.: TRAN

Forslag til Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (KOM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS))

henvist til:

kor.udv.: PECH

rådg.udv.: ENVI

2)

fra udvalgene:

2.1)

følgende betænkninger:

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 for at forbedre det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed (KOM(2008)0388 — C6-0250/2008 — 2008/0127(COD)) — TRAN

Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Betænkning om ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten (2008/2182(INI)) — FEMM

Ordfører: Claire Gibault (A6-0003/2009)

Betænkning om gennemførelse af direktiv 2006/43/EF om lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (2008/2247(INI)) — JURI

Ordfører: Bert Doorn (A6-0014/2009)

Betænkning om fremtidsudsigterne for ophavsret i EU (2008/2121(INI)) — JURI

Ordfører: Manuel Medina Ortega (A6-0017/2009)

Betænkning om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol (2008/2150(INI)) — CONT

Ordfører: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om strategisk partnerskab EU-Mexico (2008/2289(INI)) — AFET

Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

Betænkning om romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU (2008/2137(INI)) — EMPL

Ordfører: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers vedtægtsmæssige hjemsted (2008/2196(INI)) — JURI

Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen (2008/2122(INI)) — ECON

Ordfører: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Betænkning med anmodning til Kommissionen om at fremsætte et forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af borgerinitiativet (2008/2169(INI)) — AFCO

Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab (KOM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)) — JURI

Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (KOM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)) — ENVI

Ordfører: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Armenien om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2007)0729 — C6-0519/2008 — 2007/0251(CNS)) — TRAN

Ordfører: Paolo Costa (A6-0049/2009)

Betænkning om det fælles europæiske asylsystems fremtid (2008/2305(INI)) — LIBE

Ordfører: Giusto Catania (A6-0050/2009)

Betænkning om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen af videospil (2008/2173(INI)) — IMCO

Ordfører: Toine Manders (A6-0051/2009)

* Betænkning om forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (KOM(2008)0869 — C6-0050/2009 — 2008/0252(CNS)) — EMPL

Ordfører: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Betænkning om bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU (2008/2071(INI)) — FEMM

Ordfører: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

Betænkning om en mere miljøvenlig transport og internalisering af eksterne omkostninger (2008/2240(INI)) — TRAN

Ordfører: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge, om tilsyn med en sådan virksomhed og om ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (KOM(2008)0627 — C6-0350/2008 — 2008/0190(COD)) — ECON

Ordfører: John Purvis (A6-0056/2009)

Betænkning om retningslinjerne for 2010-budgetproceduren — Sektion I — EuropaParlamentet; Sektion II — Rådet; Sektion IV — Domstolen; Sektion V — Revisionsretten; Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Sektion VII — Regionsudvalget; Sektion VIII — Den Europæiske Ombudsmand; Sektion IX — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2009/2004(BUD)) — BUDG

Ordfører: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

Betænkning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (2008/2180(INI)) — JURI

Ordfører: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2008)0178 — C6-0520/2008 — 2008/0068(CNS)) — TRAN

Ordfører: Paolo Costa (A6-0059/2009)

* Betænkning om forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder (kodificeret udgave) (KOM(2008)0575 — C6-0347/2008 — 2008/0181(CNS)) — JURI

Ordfører: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0060/2009)

Betænkning om de kommende faser af grænseforvaltningen i Den Europæiske Union og tilsvarende erfaringer i tredjelande (2008/2181(INI)) — LIBE

Ordfører: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om et strategisk partnerskab EU-Brasilien (2008/2288(INI)) — AFET

Ordfører: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

Betænkning om en europæisk økonomisk genopretningsplan (2008/2334(INI)) — ECON

Ordfører: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Betænkning om sikkerhed ved online-spil (2008/2215(INI)) — IMCO

Ordfører: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (KOM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)) — TRAN

Ordfører: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Betænkning om bedre karrieremuligheder og øget mobilitet: Et europæisk partnerskab for forskere (2008/2213(INI)) — ITRE

Ordfører: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

*** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (16447/2008 — C6-0017/2009 — 2008/0212(AVC)) — DEVE

Ordfører: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

Betænkning om en lov for små virksomheder (2008/2237(INI)) — ITRE

Ordfører: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Betænkning om samhørighedspolitik: realøkonomiske investeringer (2009/2009(INI)) — REGI

Ordfører: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) (KOM(2008)0229 — C6-0184/2008 — 2008/0090(COD)) — LIBE

Ordfører: Michael Cashman (A6-0077/2009)

* Betænkning om Republikken Frankrigs initiativ om Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (14479/2008 — C6-0038/2009 — 2009/0804(CNS)) — LIBE

Ordfører: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0078/2009)

Betænkning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2008 (2008/2303(INI)) — DEVE

Ordfører: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

Betænkning om forringelse af landbrugsarealerne i EU og navnlig i Sydeuropa: en udfordring for EU's landbrugspolitiske instrumenter (2008/2219(INI)) — AGRI

Ordfører: Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

Betænkning om sikring af fødevarekvalitet — Harmonisering eller gensidig anerkendelse af standarder (2008/2220(INI)) — AGRI

Ordfører: Maria Petre (A6-0088/2009)

Betænkning om en dagsorden for et fælles luftfartsområde med Israel (2008/2136(INI)) — TRAN

Ordfører: Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (omarbejdning) (05724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD)) — CODE

Ordfører: Luis De Grandes Pascual (A6-0097/2009)

***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (omarbejdning) (05726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD)) — CODE

Ordfører: Luis De Grandes Pascual (A6-0098/2009)

***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol (omarbejdning) (05722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD)) — CODE

Ordfører: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (05719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD)) — CODE

Ordfører: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af direktiv 1999/35/EF og 2002/59/EF (05721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD)) — CODE

Ordfører: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer (06389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD)) — CODE

Ordfører: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2009)0023 — C6-0040/2009 — 2009/2007(ACI)) — BUDG

Ordfører: Reimer Böge (A6-0106/2009)

Betænkning om retningslinjerne for 2010-budgetproceduren — Sektion III — Kommissionen (2009/2005(BUD)) — BUDG

Ordfører: László Surján (A6-0111/2009)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om mandatet til Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det tidligere Jugoslavien (2008/2290(INI)) — AFET

Ordfører: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2009 for regnskabsåret 2009 — Sektion III — Kommissionen (2009/2008(BUD)) — BUDG

Ordfører: Jutta Haug (A6-0113/2009)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed (KOM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)) — IMCO

Ordfører: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kosmetiske midler (omarbejdning) (KOM(2008)0049 — C6-0053/2008 — 2008/0035(COD)) — ENVI

Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. XXX/XXXX [om fælles procedure] (KOM(2007)0872 — C6-0027/2008 — 2008/0002(COD)) — ENVI

Ordfører: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af Rådets direktiv 2006/23/EF (KOM(2008)0390 — C6-0251/2008 — 2008/0128(COD)) — TRAN

Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

2.2)

følgende indstillinger ved andenbehandling:

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater (14288/2/2008 — C6-0484/2008 — 2005/0236(COD)) — TRAN

Ordfører: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes forsikring mod søretlige krav (14287/2/2008 — C6-0483/2008 — 2005/0242(COD)) — TRAN

Ordfører: Gilles Savary (A6-0072/2009)

3)

fra medlemmerne:

3.1)

spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 109) (B6-0009/2009)

til Rådet

Harkin Marian, Crowley Brian, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Higgins Jim, Doyle Avril, Posselt Bernd, PanayotopoulosCassiotou Marie, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Țicău Silvia-Adriana, Sonik Bogusław, Pleštinská Zita, Paleckis Justas Vincas, Mikko Marianne, Holm Jens, Pafilis Athanasios, Sinnott Kathy, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Allister Jim, Droutsas Konstantinos, Martin David, Karim Sajjad, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro — Țicău Silvia-Adriana, Dimitrakopoulos Giorgos, Guerreiro Pedro

til Kommissionen

Moraes Claude, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, van Nistelrooij Lambert, Hołowczyc Krzysztof, Gardini Elisabetta, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papadimoulis Dimitrios, Matsis Yiannakis, Öger Vural, Andrikienė Laima Liucija, Czarnecki Ryszard, Harkin Marian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ebner Michl, Kirilov Evgeni, Hutchinson Alain, Batzeli Katerina, Angelakas Emmanouil, McGuinness Mairead, Gklavakis Ioannis, França Armando, Crowley Brian, Papastamkos Georgios, Doyle Avril, Csibi Magor Imre, Pleštinská Zita, Holm Jens, Sonik Bogusław, Cederschiöld Charlotte, Mikko Marianne, Seppänen Esko, Staes Bart, Hasse Ferreira Joel, Figueiredo Ilda, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Pafilis Athanasios, Sinnott Kathy, Droutsas Konstantinos, Belet Ivo, De Rossa Proinsias, Allister Jim, Mavrommatis Manolis, Fraga Estévez Carmen, Martin David, Karim Sajjad, Jensen Anne E., Toussas Georgios, Rack Reinhard

3.2)

beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

Philip Claeys. Forslag til beslutning om Kommissionens indblanding i Vlaams-Brabants interne anliggen der (B6-0103/2009)

henvist til:

kor.udv.: LIBE

rådg.udv.: REGI

4)

fra Forligsudvalget:

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (omarbejdning) (03719/2008 — C6-0042/2009 — 2005/0237A(COD))

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (omarbejdning) (03720/2008 — C6-0043/2009 — 2005/0237B(COD))

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol (omarbejdning) (03721/2008 — C6-0044/2009 — 2005/0238(COD))

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (03722/2008 — C6-0045/2009 — 2005/0239(COD))

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af direktiv 1999/35/EF og 2002/59/EF (03723/2008 — C6-0046/2009 — 2005/0240(COD))

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer (03724/2008 — C6-0047/2009 — 2005/0241(COD)).

11.   Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1)

følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

(O-0005/2009) af Carlos Coelho for PPE-DE-Gruppen, Martine Roure for PSE-Gruppen, og Henrik Lax for ALDE-Gruppen til Rådet: Status over SIS II (B6-0010/2009)

(O-0006/2009) af Carlos Coelho for PPE-DE-Gruppen, Martine Roure for PSE-Gruppen, og Henrik Lax for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Status over SIS II (B6-0011/2009)

(O-0012/2009) af Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz for ALDE-Gruppen, Monica Frassoni og Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: 50-års-dagen for opstanden i Tibet og dialogen mellem Dalai Lama og den kinesiske regering (B6-0012/2009)

(O-0018/2009) af Pervenche Berès for ECON til Kommissionen: Gennemførelser af det fælles eurobetalingsområde (SEPA) (B6-0013/2009)

(O-0023/2009) af Jan Andersson for EMPL til Kommissionen: Børn af vandrende arbejdstagere (B6-0014/2009)

(O-0026/2009) af Josep Borrell Fontelles for DEVE til Kommissionen: Det 5. Verdensvandforum, 16.-22. marts 2009 (B6-0015/2009)

(O-0030/2009) af Josep Borrell Fontelles for DEVE til Kommissionen: Revisionsrettens særberetning nr. 10/2008 om EF's udviklingsbistand til sundhedstjenester i Afrika syd for Sahara (B6-0016/2009).

2)

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo og Paulo Casaca om betydningen af beskæftigelse og arbejdstagerrettigheder i EU (0025/2009)

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula og Vasco Graça Moura om lancering af det europæiske år for nabosprog (0026/2009)

Riccardo Ventre om fremme af familiens rettigheder (0027/2009)

Riccardo Ventre om iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af børne- og ungdomsbandefænomenet i EU's medlemsstater (0028/2009)

Eleonora Lo Curto og Paolo Bartolozzi om skolepsykologer (0029/2009)

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre og Elisabetta Gardiniom harmonisering af skattesystemet i EU's medlemsstater via indførelsen af en familiekoefficient (0030/2009)

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre og Elisabetta Gardiniom en hasteplan for skattebegunstigelse til de små og mellemstore virksomheder i Europa (0031/2009)

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête og Amalia Sartori om europæiske standarder for børnefodtøj (0032/2009)

Alexandru Nazare om faren ved at træffe protektionistiske foranstaltninger under finanskrisen (0033/2009)

Daniel Strož, Jiří Maštálka og Jaromír Kohlíček om afvisning af politiseringen af historien og instrumentaliseringen af ideologien med det formål at miskreditere og undertrykke den europæiske venstrefløj (0034/2009).

12.   Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 191, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

 

Den 4. februar 2009

Viktoria Roth (nr. 0001/2009)

Marianne Söderberg (nr. 0002/2009)

Gerhard Evert (nr. 0003/2009)

Desislav Slavov Chukolov (nr. 0004/2009)

František Faber (nr. 0005/2009)

Fosso Jean-Marie Taga (nr. 0006/2009)

Tobias Jost (nr. 0007/2009)

Gabriele Schmid (nr. 0008/2009)

Gabriele Laganà (Unime Group) (nr. 0009/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0010/2009)

Eduardo Braga (nr. 0011/2009)

Cinzia Mancinelli (nr. 0012/2009)

Júlio César De Oliveira Lopes (nr. 0013/2009)

Friedhelm Höfer (nr. 0014/2009)

Gerda Schumann (2 underskrifter) (nr. 0015/2009)

J.C. Herbreteau (MAN-Mouvement pour une Alternative Non-violente (Vendée) (16 underskrifter) (nr. 0016/2009)

Cruz Fuertes Balbuena (nr. 0017/2009)

Mihail-Vasile Chiorean (nr. 0018/2009)

Fernando Mesquita (nr. 0019/2009)

Momir Veselinov (nr. 0020/2009)

Johan Robesin (Partij voor Zeeland) (nr. 0021/2009)

Angela Ferretti (nr. 0022/2009)

Simon Collyer (Justice Organisation) (nr. 0023/2009)

Jürgen Lohrbächer (nr. 0024/2009)

Jean-Luc Darcourt (nr. 0025/2009)

Bojan Navodnik (nr. 0026/2009)

Jerzy Bajik (2 underskrifter) (nr. 0027/2009)

Mariano Martinez Fernández (nr. 0028/2009)

Sammy El Ahdal (nr. 0029/2009)

Dirk Utermann (nr. 0030/2009).

 

Den 17. februar 2009

Wilfried Mauz (Bürgerinitiative Lebenswertes Erbach-Donaurieden) (2 underskrifter) (nr. 0031/2009)

Karl Bauch (Deutscher Erfinder-Verband e.V.) (nr. 0032/2009)

Klaus Landahl (nr. 0033/2009)

Theodoros Tzioumis (Dimos Tripolis) (nr. 0034/2009)

Konstantinos Aivaliotis (3 underskrifter) (nr. 0035/2009)

Konstantinos Aivaliotis (3 underskrifter) (nr. 0036/2009)

Klaus Ecker (Montessori Fördergemeinschaft Landau und Umgebung e.V.) (35 underskrifter) (nr. 0037/2009)

Roland Polant Lato (Eurolines and Albania Interlines) (nr. 0038/2009)

André Laurens (nr. 0039/2009)

Frank Cavanagh (Biocycle Ltd.) (nr. 0040/2009)

Kandiah Pathmaseni (Tamil Women Development Forum (TWDF)) (nr. 0041/2009)

Yvonne Hewitt (6 underskrifter) (nr. 0042/2009)

Inga Speck (nr. 0043/2009)

Hélder Marques Gonçalves (nr. 0044/2009)

Siegfried Mascherek (nr. 0045/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0046/2009)

Klaus Sojka (nr. 0047/2009)

Ulrich Parth (nr. 0048/2009)

Nikolaos Kalamitsis (nr. 0049/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0050/2009)

Dagmar Kusa (EUROCLID-The European Association of History Educators) (nr. 0051/2009)

Francesco Zurlo (Verdi Crotone — Co. Ver. Kr (Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone) (nr. 0052/2009)

Lech Keller-Krawczyk (nr. 0053/2009)

Jean-Christophe Nivard (nr. 0054/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0055/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0056/2009)

Hilkka Becker (Immigrant Council of Ireland — Independent Law Centre) (nr. 0057/2009)

Adrian Karpinski (nr. 0058/2009)

Georgios Mihail Mourtzilas (nr. 0059/2009)

Knut W. Schlanert (nr. 0060/2009)

Sara Josefina Occhipinti (nr. 0061/2009)

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (nr. 0062/2009)

Giorgio Germani (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) (nr. 0063/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0064/2009)

Antonio García Jiménez (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)) (nr. 0065/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0066/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0067/2009)

Dawn White (nr. 0068/2009)

Marina Micu (nr. 0069/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0070/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0071/2009)

Elisabeta Hanciu (nr. 0072/2009)

Kai Möller (nr. 0073/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0074/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0075/2009)

Marisa Tusha (nr. 0076/2009)

Luis Sintra (nr. 0077/2009)

Sergio González Molina (nr. 0078/2009)

Mark Meijer (nr. 0079/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0080/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0081/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0082/2009)

Elena Alexa (nr. 0083/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0084/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0085/2009)

Silviu Marin (nr. 0086/2009)

Iveta Cīrule (nr. 0087/2009)

Sean Farren (nr. 0088/2009)

Thomas Hackmann (61 underskrifter) (nr. 0089/2009)

Pál Németh (nr. 0090/2009)

Diamantino Futinio (nr. 0091/2009)

Marco Perotti (Asociación Veïns de L'Alfàs) (2 300 underskrifter) (nr. 0092/2009)

Angel Simeonov Angelov (2 underskrifter) (nr. 0093/2009)

Radboud Verberne (nr. 0094/2009)

Antonio Dima (nr. 0095/2009)

Agnès Rouart (21 underskrifter) (nr. 0096/2009)

Stanisław Mocarski (Związek Zawodowy Pracowników »REMY«) (nr. 0097/2009)

Josef Tresl (nr. 0098/2009)

(navn fortroligt) (3 underskrifter) (nr. 0099/2009)

Nadine Hopp (nr. 0100/2009).

 

Den 3. marts 2009

Friedhelm Müller (nr. 0101/2009)

Eduardo Galguera García (Fuente Grande) (nr. 0102/2009)

Margarita García Jaime (nr. 0103/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0104/2009)

Svilen Radev (AGROBULS OOD) (nr. 0105/2009)

Riccardo Puccioni (nr. 0106/2009)

Heinrich Sobol (7 underskrifter) (nr. 0107/2009)

Sokrat Lolo (nr. 0108/2009)

Georgios Karatzaferis (LAIKOS ORTHODOXOS SINAPISMOS) (nr. 0109/2009)

Gerlinde Rogatsch (ÖVP Salzburg) (2 underskrifter) (nr. 0110/2009)

Eleftheria Karagkouni (nr. 0111/2009)

Reinhard Muschter (nr. 0112/2009)

Ugur Topcu (nr. 0113/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0114/2009)

Alex García-Miguel i Ricart (nr. 0115/2009)

Anca Paduraru (nr. 0116/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0117/2009)

Stefan Kohler (nr. 0118/2009)

Jan Jacob Van Stuyvesant Meijen (Comunidad de Propietarios Sector 1 Veraplaya) (2 underskrifter) (nr. 0119/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0120/2009)

Jeannette Krause (nr. 0121/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0122/2009)

Jean-Pierre Picaud (nr. 0123/2009)

R. Ghozzi (nr. 0124/2009)

Siegfried Huber (nr. 0125/2009)

Pia Diana Fuchs (nr. 0126/2009)

Adrian Damian (nr. 0127/2009)

Norbert Kaiser (nr. 0128/2009)

Hans Henrik Holbek (nr. 0129/2009)

Sefa Yavuzoglu (nr. 0130/2009)

Ignacio Oni Peral (nr. 0131/2009)

Eduardo Marín García (nr. 0132/2009)

Bartosz Smalec (nr. 0133/2009)

Martin Wyness (nr. 0134/2009)

Artur Bac (nr. 0135/2009)

Stefano Rossato (nr. 0136/2009)

Jürgen Gose (nr. 0137/2009)

Franco Antonio Lores (Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simon) (nr. 0138/2009)

Rodolfo Rizzo (nr. 0139/2009)

Ricos Thanopoulos (250 underskrifter) (nr. 0140/2009)

Giannis Fetfatsidis (nr. 0141/2009)

Roberto Jacchia (De Berti Jacchia Franchini Forlani) (2 underskrifter) (nr. 0142/2009)

Olanrewaju Adebayo (nr. 0143/2009)

Zbigniew Popławski (nr. 0144/2009)

Hermann Voorhoeve (Ziegenfarm Voorhoeve Biolandbetrieb) (nr. 0145/2009)

Magdalena Chelsoi (nr. 0146/2009)

Joanna Kowalczyk (nr. 0147/2009)

(navn fortroligt) (2 underskrifter) (nr. 0148/2009)

Herbert Flemming (nr. 0149/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0150/2009)

Reinhold Otto (nr. 0151/2009)

Sebastian Hochwarth (nr. 0152/2009)

Gonzalo Caro Sagüés (nr. 0153/2009)

Melanie Wagner (nr. 0154/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0155/2009)

José Martínez Rico (nr. 0156/2009)

Willem Bekius Namens J Engeltjesw (nr. 0157/2009)

Silvia Kuck (Pflegeeltern) (nr. 0158/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0159/2009)

Giorgio Andrea Bartolomeo (nr. 0160/2009)

Augusto Spadini (nr. 0161/2009)

Manuel Pascual Arboleya Rodríguez (nr. 0162/2009)

Quintin Cross (nr. 0163/2009)

(navn fortroligt) (nr. 0164/2009)

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (nr. 0165/2009)

José Manuel Dolón García (nr. 0166/2009)

Julie Spatz (nr. 0167/2009)

Emil Ivascu (nr. 0168/2009)

Juan José Amate Ruiz (nr. 0169/2009)

Malgorzata Pomaranska-Bielecta (nr. 0170/2009)

Ana Luiza Gora (nr. 0171/2009)

Ioan-Irineu Farcas (Rumänische Katholische Mission) (nr. 0172/2009)

Marek Aleksander Czarnecki (nr. 0173/2009)

Spyridon Andriopoulos (nr. 0174/2009)

Alexandros Panagiotidis (nr. 0175/2009)

Dieter Schulze (nr. 0176/2009)

A. Ontansa Dobrescu (nr. 0177/2009)

Sidonia Duma (nr. 0178/2009)

Paweł Dobrzyński (nr. 0179/2009)

Corneliu Dobranici (nr. 0180/2009)

Karl Wezel (nr. 0181/2009)

Anton Stan (nr. 0182/2009)

Iuliu Winkler (2 underskrifter) (nr. 0183/2009).

13.   Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side.

14.   Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 01/2009 (C6-0053/2009).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

15.   Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne marts og I 2009 (PE 420.647/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

 

Mandag

Anmodning fra PSE-Gruppen om at opføre betænkning Magda Kósáné Kovács Romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU (A6-0038/2009) (punkt 12 i PDOJ) under afstemningstiden om tirsdagen.

Anmodning fra PPE-DE-Gruppen om at opføre betænkning Herbert Reul Udfordringer i forbindelse med olieforsyningen (A6-0035/2009) (punkt 73 i PDOJ) under afstemningstiden om tirsdagen.

Formanden meddelte, at fristen for ændringsforslag til den nye fælles beslutning var fastsat til mandag aften kl. 19.00, og at det derfor ikke var teknisk muligt at sætte disse tekster under afstemning allerede om tirsdagen. Han foreslog, at afstemningen om de to betænkninger skulle finde sted onsdag den 11. marts 2009.

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen tog ordet.

Parlamentet godkendte formandens forslag.

 

Tirsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at opføre en redegørelse fra Kommissionen om den genetisk modificerede majs MON810 på dagsordenen og afslutte forhandlingen med et beslutningsforslag.

Talere: Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, som begrundede anmodningen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Christofer Fjellner for PPE-DE-Gruppen, og Martin Schulz.

Parlamentet forkastede anmodningen ved navneopråb (38 for, 111 imod, 39 hverken/eller).

Formanden hørte derefter Parlamentet om opførelsen på dagsordenen af en redegørelse fra Kommissionen om den genetisk modificerede majs MON810, uden at forhandlingen blev afsluttet med et beslutningsforslag.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (82 for, 102 imod, 6 hverken/eller).

Anmodning fra PSE-Gruppen om at forlænge forhandlingerne om eftermiddagen til kl. 18.30, hvorefter spørgetiden til Kommissionen ville finde sted fra kl. 18.30 til 20.00.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

 

Onsdag

Formanden meddelte, at der var stillet 113 ændringsforslag til betænkning Elisa Ferreira En europæisk økonomisk genopretningsplan (A6-0063/2009) (punkt 35 i PDOJ). Han konstaterede, at den grænse på 50 ændringsforslag, der var fastsat i forretningsordenens artikel 156, var overskredet og opfordrede derfor det kompetente udvalg til at mødes med henblik på at behandle dem. Forhandlingen om denne betænkning forblev på dagsordenen for onsdag.

Anmodning fra PPE-DE om at flytte forhandlingen om de mundtlige forespørgsler til Rådet (O-0005/2009) og Kommissionen (O-0006/2009) om status over SIS II til kl. 15.00 (punkt 80 i PDOJ).

Alle de politiske grupper støttede dette forslag, og dagsordenen blev derfor ændret i overensstemmelse hermed.

 

Torsdag

Anmodning fra Verts/ALE og ALDE om at afslutte forhandlingen om den mundtlige forespørgsel til Kommissionen om 50-års-dagen for opstanden i Tibet og dialogen mellem Dalai Lama og den kinesiske regering (O-0012/2009) med fremsættelse af et beslutningsforslag.

Talere: Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Marco Cappato for ALDE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Nirj Deva.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Fristerne var fastsat som følger:

forslag til beslutning: tirsdag den 10. marts 2009, kl. 10.00

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 11. marts 2009 kl. 10.00

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 115):

Anmodning fra PSE-Gruppen om at erstatte punktet »Støtte til særdomstolen for Sierra Leone« (punkt 89 i PDOJ) med et punkt »Udvisning af ngo'er i Darfur«.

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen tog ordet og begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

*

* *

Arbejdsplanen fastsattes således.

16.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Pașcu, Magor Imre Csibi, Jan Tadeusz Masiel, Kyriacos Triantaphyllides, Hans-Peter Martin og Tunne Kelam.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI

næstformand

Talere: Hannes Swoboda, Marco Cappato, Bogusław Rogalski, Georgios Toussas, Zsolt László Becsey, Thierry Cornillet, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt, Hanna Foltyn-Kubicka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Chris Davies, Călin Cătălin Chiriță, Jelko Kacin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iosif Matula, Marco Pannella, Zita Pleštinská, Marian Harkin, Csaba Sógor, Nickolay Mladenov, Bruno Gollnisch og Mieczysław Edmund Janowski.

17.   Budgetretningslinjer 2010 — Kommissionen — Budgetretningslinjer 2010 — Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX (forhandling)

Betænkning: Retningslinjerne for 2010-budgetproceduren Sektion III — Kommissionen [2009/2005(BUD)] — Budgetudvalget

Ordfører: László Surján (A6-0111/2009)

Betænkning: Retningslinjerne for 2010-budgetproceduren; Sektion I — Europa-Parlamentet; Sektion II — Rådet; Sektion IV — Domstolen; Sektion V — Revisionsretten; Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Sektion VII — Regionsudvalget; Sektion VIII — Den Europæiske Ombudsmand; Sektion IX — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [2009/2004(BUD)] — Budgetudvalget

Ordfører: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

László Surján og Vladimír Maňka forelagde deres betænkninger.

Dalia Grybauskaitė (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Margaritis Schinas for PPE-DE-Gruppen, Costas Botopoulos for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Wiesław Stefan Kuc for UEN-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík løsgænger, Salvador Garriga Polledo, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, István Szent-Iványi og James Elles.

FORSÆDE: Marek SIWIEC

næstformand

Maria Petre tog ordet.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Ville Itälä.

Talere: László Surján og Vladimír Maňka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.14 i protokollen af 10.03.2009 og punkt 8.15 i protokollen af 10.03.2009.

18.   Statutten for det europæiske private selskab * — Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted — »Small Business Act« — Arbejdstagernes deltagelse i selskaber med europæisk statut (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab [KOM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)] — Retsudvalget

Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

Betænkning: Henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers vedtægtsmæssige hjemsted [2008/2196(INI)] — Retsudvalget

Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Betænkning: »Small Business Act« [2008/2237(INI)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Redegørelse fra Kommissionen: Arbejdstagernes deltagelse i selskaber med europæisk statut

Klaus-Heiner Lehne forelagde sine betænkninger.

Edit Herczog forelagde sin betænkning.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Gunnar Hökmark (ordfører for udtalelse fra ECON), Harald Ettl (ordfører for udtalelse fra ECON), Donata Gottardi (ordfører for udtalelse fra ECON), Harald Ettl (ordfører for udtalelse fra EMPL), Anja Weisgerber (ordfører for udtalelse fra EMPL), Othmar Karas (ordfører for udtalelse fra JURI), Nicole Fontaine for PPE-DE-Gruppen, Ieke van den Burg for PSE-Gruppen, Jean Marie Beaupuy for ALDE-Gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk for UEN-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Roberto Fiore løsgænger, Georgios Papastamkos og Manuel Medina Ortega.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

næstformand

Talere: Jorgo Chatzimarkakis, Eoin Ryan, Georgios Toussas, Jim Allister, Kurt Lechner, Juan Fraile Cantón, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Vladimír Remek, Tadeusz Zwiefka, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Pilar del Castillo Vera, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Dragoș Florin David, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon og Martí Grau i Segú (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Richard Corbett og Ieke van den Burg.

Talere: Ján Figeľ, Klaus-Heiner Lehne og Edit Herczog.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 103, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 10.03.2009, punkt 8.5 i protokollen af 10.03.2009, punkt 8.19 i protokollen af 10.03.2009 og punkt 7.7 i protokollen af 12.03.2009.

19.   Det fælles europæiske asylsystems fremtid (forhandling)

Betænkning: Det fælles europæiske asylsystems fremtid [2008/2305(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Giusto Catania (A6-0050/2009)

Giusto Catania forelagde sin betænkning.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Mechtild ROTHE

næstformand

Talere: Danutė Budreikaitė (ordfører for udtalelse fra DEVE), Carlos Coelho for PPE-DE-Gruppen, Martine Roure for PSE-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Jan Tadeusz Masiel for UEN-Gruppen, Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppen, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström, Gerard Batten, Simon Busuttil, Daciana Octavia Sârbu, Alin Lucian Antochi og Katrin Saks.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová.

Talere: Jacques Barrot og Giusto Catania.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 10.03.2009.

20.   Romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU [2008/2137(INI)] — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

Magda Kósáné Kovács foretog forelæggelsen.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.17 i protokollen af 11.03.2009.

21.   Integreret struktur for intern kontrol (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol [2008/2150(INI)] — Budgetkontroludvalget

Ordfører: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

Gabriele Stauner foretog forelæggelsen.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 10.03.2009.

22.   Sikkerhed ved online-spil (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Sikkerhed ved online-spil [2008/2215(INI)] — Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

Christel Schaldemose foretog forelæggelsen.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.16 i protokollen af 10.03.2009.

23.   Sikring af fødevarekvalitet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Sikring af fødevarekvalitet — Harmonisering eller gensidig anerkendelse af standarder [2008/2220(INI)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Maria Petre (A6-0088/2009)

Maria Petre foretog forelæggelsen.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.17 i protokollen af 10.03.2009.

24.   Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område [2008/2180(INI)] — Retsudvalget

Ordfører: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

Manuel Medina Ortega foretog forelæggelsen.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 10.03.2009.

25.   Lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Gennemførelse af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber [2008/2247(INI)] — Retsudvalget

Ordfører: Bert Doorn (A6-0014/2009)

Bert Doorn foretog forelæggelsen.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 10.03.2009.

FORSÆDE: Gérard ONESTA

næstformand

26.   Udfordringer i forbindelse med olieforsyningen (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Udfordringer i forbindelse med olieforsyningen [2008/2212(INI)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Herbert Reul (A6-0035/2009)

Herbert Reul foretog forelæggelsen.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.18 i protokollen af 11.03.2009.

27.   Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 [2008/2243(INI)] — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

Jonathan Evans foretog forelæggelsen.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.18 i protokollen af 10.03.2009.

28.   Dagsorden

Formanden meddelte, at den korte forelæggelse af betænkning Claire Gibault Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten (A6-0003/2009) ikke ville finde sted, da ordføreren ikke var til stede, men at betænkningen ville forblive opført under afstemningstiden om tirsdagen.

29.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 420.647/OJMA).

30.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.55.

31.   Afslutning af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session 2008-2009 for afsluttet.

Parlamentet ville jf. traktatens bestemmelser holde møde den følgende dag, tirsdag den 10. marts 2009 kl. 09.00.

Harald Rømer

generalsekretær

Adam Bielan

næstformand


Mandag, den 9. marts 2009
TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka


SESSIONEN 2009-2010 Mødeperioden fra den 10. til 12. marts 2009

29.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 234/25


Tirsdag, den 10. marts 2009
MØDEREFERAT AF MØDET DEN 10. MARTS 2009

2009/C 234 E/02

Indhold

AFVIKLING AF MØDET

1.

Åbning af sessionen

2.

Åbning af mødet

3.

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

4.

Afgørelse om uopsættelighed

5.

Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I (forhandling)

6.

Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I (forhandling)

7.

Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) ***I (forhandling)

8.

Afstemningstid

8.1.

Aftale EF/Armenien om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

8.2.

Aftale EF/Israel om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

8.3.

Tillægsprotokol til aftale EF/Sydafrika for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

8.4.

Grænseforvaltningen i EU og i tredjelande (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

8.5.

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

8.6.

Det fælles europæiske asylsystems fremtid (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

8.7.

Integreret struktur for intern kontrol (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

8.8.

Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

8.9.

Lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

8.10.

Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

8.11.

Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I (afstemning)

8.12.

Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I (afstemning)

8.13.

Statutten for det europæiske private selskab * (afstemning)

8.14.

Budgetretningslinjer 2010, Sektion III — Kommissionen (afstemning)

8.15.

Budgetretningslinjer 2010 — Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX (afstemning)

8.16.

Sikkerhed ved online-spil (afstemning)

8.17.

Sikring af fødevarekvalitet (afstemning)

8.18.

Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 (afstemning)

8.19.

»Small Business Act« (afstemning)

9.

Stemmeforklaringer

10.

Stemmerettelser og -intentioner

11.

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

12.

Inspektion og syn af skibe og søfartsmyndighedernes aktiviteter (direktiv) (omarbejdning) ***III — Inspektion og syn af skibe (forordning) (omarbejdning) ***III — Havnestatskontrol (omarbejdning) ***III — Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet ***III — Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren ***III — Transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer ***III — Rederes forsikring mod søretlige krav ***II — Opfyldelse af kravene til flagstater ***II (forhandling)

13.

Afgifter på tunge godskøretøjer ***I — Miljøvenlig transport (forhandling)

14.

Dagsorden

15.

Afgifter på tunge godskøretøjer ***I — Miljøvenlig transport (fortsat forhandling)

16.

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

17.

Pasningsmuligheder for børn — Barcelonamålene (forhandling)

18.

Børn af vandrende arbejdstagere (forhandling)

19.

Risiko for lukning af Qimonda i Tyskland og Portugal og tab af tusindvis af arbejdspladser i Europa (forhandling)

20.

Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet * (forhandling)

21.

Dagsorden for næste møde

22.

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

BILAG I

AFSTEMNINGSRESULTATER

1.

Aftale EF/Armenien om visse aspekter af lufttrafik *

2.

Aftale EF/Israel om visse aspekter af lufttrafik *

3.

Tillægsprotokol til aftale EF/Sydafrika for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU ***

4.

Grænseforvaltningen i EU og i tredjelande

5.

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

6.

Det fælles europæiske asylsystems fremtid

7.

Integreret struktur for intern kontrol

8.

Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område

9.

Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

10.

Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten

11.

Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I

12.

Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I

13.

Statutten for det europæiske private selskab *

14.

Budgetretningslinjer 2010, Sektion III — Kommissionen

15.

Budgetretningslinjer 2010 — Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX

16.

Sikkerhed ved online-spil

17.

Sikring af fødevarekvalitet

18.

Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007

19.

»Small Business Act«

BILAG II

RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB

1.

Betænkning af Costa A6-0049/2009 — Beslutning

2.

Betænkning af Costa A6-0059/2009 — Beslutning

3.

Betænkning af Borrell Fontelles A6-0073/2009 — Beslutning

4.

Betænkning af Hennis-Plasschaert A6-0061/2009 — Beslutning

5.

Betænkning af Lehne A6-0040/2009 — Beslutning

6.

Betænkning af Catania A6-0050/2009 — Beslutning

7.

Betænkning af Stauner A6-0022/2009 — Beslutning

8.

Betænkning af Medina Ortega A6-0058/2009 — Beslutning

9.

Betænkning af Doorn A6-0014/2009 — Beslutning

10.

Betænkning af Gibault A6-0003/2009 — Beslutning

11.

Betænkning af Schwab A6-0482/2008 — Lovgivningsmæssig beslutning

12.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 5/1

13.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 5/2

14.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 11

15.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 57

16.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 62/1

17.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 62/2

18.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 72

19.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 73

20.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 74

21.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 75

22.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 119S

23.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 120S

24.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 121S

25.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 122S

26.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 96S

27.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 114

28.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 123S

29.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 116

30.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 133/rev

31.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 128/rev

32.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 141

33.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 131/rev

34.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 117

35.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 93+115

36.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 142

37.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 97

38.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 143

39.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Nr. 78

40.

Betænkning af Krahmer A6-0046/2009 — Lovgivningsmæssig beslutning

41.

Betænkning af Lehne A6-0044/2009 — Lovgivningsmæssig beslutning

42.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 12

43.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 3

44.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 13

45.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 20

46.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 5+14

47.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 15

48.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 19

49.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 6

50.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 7

51.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 16/1

52.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 16/2

53.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 16/3

54.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 16/4

55.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 9

56.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 10

57.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Nr. 18

58.

Betænkning af Surján A6-0111/2009 — Beslutning

59.

Betænkning af Maňka A6-0057/2009 — Nr. 2

60.

Betænkning af Maňka A6-0057/2009 — Beslutning

61.

Betænkning af Schaldemose A6-0064/2009 — Nr. 1

62.

Betænkning af Schaldemose A6-0064/2009 — Beslutning

63.

Betænkning af Petre A6-0088/2009 — Beslutning

64.

Betænkning af Jonathan Evans A6-0011/2009 — Beslutning

65.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 8/1

66.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 8/2

67.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 29

68.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 31

69.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 36

70.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 37

71.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 39

72.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 44

73.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 47

74.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 51

75.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 53

76.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 54/1

77.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 54/2

78.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 59

79.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 67

80.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 68/1

81.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 68/2

82.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 69

83.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 78

84.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 80

85.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Punkt 82

86.

Betænkning af Herczog A6-0074/2009 — Beslutning

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Mechtild ROTHE

næstformand

1.   Åbning af sessionen

I henhold til EF-traktatens artikel 196, stk. 1, og forretningsordenens artikel 127, stk. 2, åbnede formanden Europa-Parlamentets session for 2009-2010.

2.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

3.   Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.

GUINEA-BISSAU

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om Guinea-Bissau(B6-0115/2009)

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen om situationen i Guinea-Bissau (B6-0116/2009)

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om Guinea-Bissau (B6-0117/2009)

Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Guinea-Bissau (B6-0118/2009)

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om Guinea-Bissau (B6-0119/2009)

Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen om Guinea-Bissau (B6-0120/2009)

II.

FILIPPINERNE

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen om Filippinerne (B6-0121/2009)

Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Filippinerne (B6-0122/2009)

Kartika Tamara Liotard og Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Filippinerne (B6-0123/2009)

Marios Matsakis, Jules Maaten og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppenom Filippinerne (B6-0124/2009)

Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas og Adam Bielan for UEN-Gruppen om situationen i Filippinerne (B6-0125/2009)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Filippinerne (B6-0126/2009)

III.

UDVISNING AF NGO'ER I DARFUR

José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Sudan (B6-0127/2009)

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Alain Hutchinson for PSE-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0128/2009)

Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0129/2009)

Thierry Cornillet, Marco Cappato og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om Darfur (B6-0130/2009)

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański og Dariusz Maciej Grabowski for UEN-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0131/2009

Margrete Auken og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0132/2009)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.

4.   Afgørelse om uopsættelighed

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet [KOM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)]

Philippe Morillon (formand for PECH) tog ordet.

Anmodningen om uopsættelig forhandling blev godkendt.

Dette punkt blev opført på dagsordenen for dette møde (punkt 51 i OJ af 10. marts 2009).

Fristen for indgivelse af ændringsforslag blev fastsat til den onsdag den 11. marts 2009 kl. 10.00.

Afstemningen ville finde sted torsdag den 12. marts 2009 kl. 12.00.

*

* *

José Ribeiro e Castro tog ordet om den manglende opførelse på dagsordenen for den 11. marts 2009 af et punkt om den europæiske dag for ofre for terrorisme (Formanden svarede, at formandskabet dagen efter ville afgive en redegørelse herom).

5.   Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I(forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed [KOM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)] — Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jorgo Chatzimarkakis (ordfører for udtalelse fra ITRE), Malcolm Harbour for PPE-DE-Gruppen, Gary Titley for PSE-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Jim Allister løsgænger, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon og Toine Manders.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Avril Doyle.

Talere: Günter Verheugen og Andreas Schwab.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 10.03.2009.

6.   Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) [KOM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Marcello Vernola for PPE-DE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO

næstformand

Talere: Guido Sacconi for PSE-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola og Anders Wijkman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová og Robert Sturdy.

Talere: Stavros Dimas og Holger Krahmer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 10.03.2009.

7.   Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) ***I(forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) [KOM(2008)0229 — C6-0184/2008 — 2008/0090(COD)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman forelagde sin betænkning.

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Monica Frassoni (ordfører for udtalelse fra JURI), Anneli Jäätteenmäki (ordfører for udtalelse fra AFCO), David Hammerstein (ordfører for udtalelse fra PETI), Charlotte Cederschiöld for PPE-DE-Gruppen, Costas Botopoulos for PSE-Gruppen, Marco Cappato for ALDE-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Hanne Dahl for IND/DEM-Gruppen, Hans-Peter Martin løsgænger, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen og Andrzej Jan Szejna.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness og Danutė Budreikaitė.

Talere: Margot Wallström og Michael Cashman.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 11.03.2009.

(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT

næstformand

8.   Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget »Afstemningsresultater«, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Formanden gav inden afstemingen meddelelse om indførelsen af et nyt system til meddelelse af resultaterne af afstemningerne på skærmene i mødesalen.

Talere: Graham Watson for ALDE-Gruppen om afstemningen om betænkningerne Holger Krahmer (A6-0046/2009) og Michael Cashman (A6-0077/2009) (punkt 8.12 i protokollen af 10.03.2009), Thomas Mann om det nye system til meddelelse af resultaterne af afstemningerne på skærmene, om 50-årsdagen for besættelsen af Tibet og om muligheden for at hænge det tibetanske flag op i mødesalen (Formanden bekræftede, at denne mulighed eksisterede, og bød velkommen til Kasur Tashi Wangdi, repræsentant for Dalai Lama, det var til stede på tilhørerpladserne) og Zbigniew Zaleski om massakren på flere tusinde polakker i Katyń-skoven i 1940.

8.1.   Aftale EF/Armenien om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Armenien om visse aspekter af lufttrafik [KOM(2007)0729 — C6-0519/2008 — 2007/0251(CNS)] — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Paolo Costa (A6-0049/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0082).

8.2.   Aftale EF/Israel om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om visse aspekter af lufttrafik [KOM(2008)0178 — C6-0520/2008 — 2008/0068(CNS)] — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Paolo Costa (A6-0059/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0083).

8.3.   Tillægsprotokol til aftale EF/Sydafrika for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [16447/2008 — C6-0017/2009 — 2008/0212(AVC)] — Udviklingsudvalget

Ordfører: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0084).

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.

8.4.   Grænseforvaltningen i EU og i tredjelande (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: De kommende faser af grænseforvaltningen i Den Europæiske Union og tilsvarende erfaringer i tredjelande [2008/2181(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0085).

8.5.   Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers vedtægtsmæssige hjemsted [2008/2196(INI)] — Retsudvalget

Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0086).

8.6.   Det fælles europæiske asylsystems fremtid (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Det fælles europæiske asylsystems fremtid [2008/2305(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Giusto Catania (A6-0050/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0087).

8.7.   Integreret struktur for intern kontrol (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol [2008/2150(INI)] — Budgetkontroludvalget

Ordfører: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0088).

8.8.   Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område [2008/2180(INI)] — Retsudvalget

Ordfører: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0089).

8.9.   Lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Gennemførelse af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber [2008/2247(INI)] — Retsudvalget

Ordfører: Bert Doorn (A6-0014/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0090).

8.10.   Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten [2008/2182(INI)] — Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Ordfører: Claire Gibault (A6-0003/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2009)0091)

Talere:

Claire Gibault (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

8.11.   Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed [KOM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)] — Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0092)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0092).

8.12.   Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) [KOM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0093)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0093).

Talere:

Graham Watson for ALDE-Gruppen om anvendelsen af forretningsordenens artikel 80 på betænkningerne Holger Krahmer (A6-0046/2009) og Michael Cashman (A6-0077/2009). Han anmodede om udsættelse af afstemningen om den første betænkning til afstemningstiden om onsdagen.

Følgende tog ordet til anmodningen om udsættelse af afstemningen og til behandlingen af ændringsforslagene: Guido Sacconi for PSE-Gruppen, Caroline Jackson for PPE-DE-Gruppen, og Holger Krahmer (ordfører).

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (301 for, 311 imod, 28 hverken/eller).

Følgende tog derefter ordet: Avril Doyle, Monica Frassoni og Anders Wijkman om omarbejdningsproceduren i forretningsordenens artikel 80a (Formanden meddelte, at Parlamentets formand om onsdagen ville afgive en erklæring derom), samt Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer og Chris Davies.

8.13.   Statutten for det europæiske private selskab * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab [KOM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)] — Retsudvalget

Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0094)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0094).

Talere:

Zbigniew Zaleski om det nye system til meddelelse af resultaterne af afstemningerne på skærmene og bekendtgørelsen af dem.

8.14.   Budgetretningslinjer 2010, Sektion III — Kommissionen (afstemning)

Betænkning: Retningslinjerne for 2010-budgetproceduren Sektion III — Kommissionen [2009/2005(BUD)] — Budgetudvalget

Ordfører: László Surján (A6-0111/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0095).

Talere:

László Surján (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 13, som var blevet godtaget, og Anne E. Jensen havde redegjort nærmere for indholdet af dette ændringsforslag.

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag (godtaget) til første del af punkt 16 (forkastet), og László Surján var kommet ind på det mundtlige ændringsforslag, afviklingen af afstemningen og originalteksten til punkt 24 (Formanden forklarede, hvilken procedure, der skulle følges).

László Surján havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 31, som var blevet godtaget.

8.15.   Budgetretningslinjer 2010 — Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX (afstemning)

Betænkning: Retningslinjerne for 2010-budgetproceduren; Sektion I — Europa-Parlamentet; Sektion II — Rådet; Sektion IV — Domstolen; Sektion V — Revisionsretten; Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Sektion VII — Regionsudvalget; Sektion VIII — Den Europæiske Ombudsmand; Sektion IX — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [2009/2004(BUD)] — Budgetudvalget

Ordfører: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0096).

Talere:

Christopher Beazley kom med en bemærkning om den efter hans mening overdrevne anvendelse af afstemning ved navneopråb (Formanden to bemærkningen til efterretning).

8.16.   Sikkerhed ved online-spil (afstemning)

Betænkning: Sikkerhed ved online-spil [2008/2215(INI)] — Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0097).

8.17.   Sikring af fødevarekvalitet (afstemning)

Betænkning: Sikring af fødevarekvalitet — Harmonisering eller gensidig anerkendelse af standarder [2008/2220(INI)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Maria Petre (A6-0088/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0098).

8.18.   Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 (afstemning)

Betænkning: Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 [2008/2243(INI)] — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0099).

8.19.   »Small Business Act« (afstemning)

Betænkning: »Small Business Act« [2008/2237(INI)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Edit Herczog (A6-0074/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0100)

Talere:

Alexander Alvaro om det foregående indlæg af Christopher Beazley.

9.   Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Klaus-Heiner Lehne — A6-0040/2009: Daniel Hannan

Betænkning: Giusto Catania — A6-0050/2009: Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker og Daniel Hannan

Betænkning: Andreas Schwab — A6-0482/2008: Mairead McGuinness og James Nicholson

Betænkning: Holger Krahmer — A6-0046/2009: Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill og James Nicholson

*

* *

Richard Corbett tog ordet og vendte tilbage til proceduren om »omarbejdning«(punkt 8.12 i protokollen af 10.03.2009)

*

* *

Betænkning: Holger Krahmer — A6-0046/2009: Jim Allister

Betænkning: László Surján — A6-0111/2009 og Betænkning: Vladimír Maňka — A6-0057/2009: Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys og Richard Corbett

Betænkning: Christel Schaldemose — A6-0064/2009: Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris og Syed Kamall

Betænkning: Maria Petre — A6-0088/2009: Jim Allister

Betænkning: Jonathan Evans — A6-0011/2009: Syed Kamall

Betænkning: Edit Herczog — A6-0074/2009: Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris og Syed Kamall.

10.   Stemmerettelser og -intentioner

»Stemmerettelser og -intentioner« findes på websiden »Séance en direct«, »Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)« og i den trykte udgave af bilaget »Resultat af afstemningerne ved navneopråb«.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet udsat kl. 13.50 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Adam BIELAN

næstformand

11.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

12.   Inspektion og syn af skibe og søfartsmyndighedernes aktiviteter (direktiv) (omarbejdning) ***III — Inspektion og syn af skibe (forordning) (omarbejdning) ***III — Havnestatskontrol (omarbejdning) ***III — Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet ***III — Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren ***III — Transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer ***III — Rederes forsikring mod søretlige krav ***II — Opfyldelse af kravene til flagstater ***II (forhandling)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (omarbejdning) [PE-CONS 3719/2008 — C6-0042/2009 — 2005/0237A(COD)] — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (omarbejdning) [PE-CONS 3720/2008 — C6-0043/2009 — 2005/0237B(COD)] — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol (omarbejdning) [PE-CONS 3721/2008 — C6-0044/2009 — 2005/0238(COD)] — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet [PE-CONS 3722/2008 — C6-0045/2009 — 2005/0239(COD)] — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af direktiv 1999/35/EF og 2002/59/EF [PE-CONS 3723/2008 — C6-0046/2009 — 2005/0240(COD)] — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer [PE-CONS 3724/2008 — C6-0047/2009 — 2005/0241(COD)] — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes forsikring mod søretlige krav [14287/2/2008 — C6-0483/2008 — 2005/0242(COD)] — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater [14288/2/2008 — C6-0484/2008 — 2005/0236(COD)] — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček og Paolo Costa forelagde deres betænkninger.

Gilles Savary og Emanuel Jardim Fernandes forelagde deres indstillinger til andenbehanling.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Mogens Camre for UEN-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Fernand Le Rachinel, løsgænger, Ioannis Kasoulides og Michel Teychenné.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

næstformand

Talere: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva og Marian-Jean Marinescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jim Higgins, Silvia-Adriana Țicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle og Brian Simpson.

Talere: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary og Emanuel Jardim Fernandes.

Talere: Georg Jarzembowski og Inés Ayala Sender.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.6 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.7 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.8 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.9 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.10 i protokollen af 11.03.2009, punkt 5.11 i protokollen af 11.03.2009 og punkt 5.12 i protokollen af 11.03.2009.

13.   Afgifter på tunge godskøretøjer ***I — Miljøvenlig transport (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [KOM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)] — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Betænkning: En mere miljøvenlig transport og internalisering af eksterne omkostninger [2008/2240(INI)] — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Saïd El Khadraoui og Georg Jarzembowski forelagde deres betænkninger.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Claude Turmes (ordfører for udtalelse fra ITRE) og Corien Wortmann-Kool for PPE-DE-Gruppen.

14.   Dagsorden

På sit møde den 9. marts 2009 havde AFET vedtaget et forslag til beslutning om forværringen af den humanitære situation i Sri Lanka og havde i betragtning af sagens hastende karakter anmodet om, at det blev opført på dagsordenen for den igangværende mødeperiode i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 91.

Beslutningsforslaget ville blive anset for vedtaget, medmindre mindst 40 medlemmer skriftligt havde gjort indsigelse inden kl. 12.00 den følgende dag; i så fald ville beslutningsforslaget blive sat på dagsordenen for den igangværende mødeperiode med henblik på forhandling og afstemning.

15.   Afgifter på tunge godskøretøjer ***I — Miljøvenlig transport (fortsat forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [KOM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)] — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Betænkning: En mere miljøvenlig transport og internalisering af eksterne omkostninger [2008/2240(INI)] — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Talere: Silvia-Adriana Țicău for PSE-Gruppen, og Dirk Sterckx for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Mario MAURO

næstformand

Talere: Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual og Emanuel Jardim Fernandes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare og Jörg Leichtfried.

Talere: Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen), Saïd El Khadraoui og Georg Jarzembowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 11.03.2009 og punkt 5.19 i protokollen af 11.03.2009.

(Mødet udsat kl. 18.10 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.30)

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS

næstformand

16.   Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0009/2009).

Første del

Spørgsmål nr. 31 (Silvia-Adriana Țicău): Foranstaltninger til fremme af produkter og tjenester, som bidrager til at øge energieffektiviteten og fremme vedvarende energi.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Țicău og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 32 (Giorgos Dimitrakopoulos): Mere fleksibel fortolkning af Stabilitets- og Vækstpagten.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Giorgos Dimitrakopoulos, Jörg Leichtfried og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 33 (Pedro Guerreiro): Afskaffelse af skattelyer.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Pedro Guerreiro og Robert Evans.

Anden del

Spørgsmål nr. 34 (Claude Moraes): Internettet og hadforbrydelser.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Jim Allister.

Spørgsmål nr. 35 (Eoin Ryan): ICT og informationssamfundet.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Eoin Ryan, Silvia-Adriana Țicău og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 36 (Gay Mitchell): Overvågning af internettet.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell.

Spørgsmål nr. 37 til 40 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 41 (Bernd Posselt): Serbiens status som kandidatland.

Leonard Orban (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 42 (Sarah Ludford): Serbiens tiltrædelse.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford og Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 43 til 44 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 45 (Yiannakis Matsis): Ulovlig tilegnelse af græsk-cypriotisk ejendom i den besatte del af Cypern med finansiel støtte fra Tyrkiet.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Yiannakis Matsis.

Spørgsmål nr. 46 (Vural Öger): Åbning af kapitlet om »Energi« i EU-forhandlingerne med Tyrkiet.

Leonard Orban besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Vural Öger.

Spørgsmål nr. 47 til 48 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 49 (Marian Harkin): Markedsstøtte.

Spørgsmål nr. 51 (Seán Ó Neachtain): Mejerisektoren i EU.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marian Harkin, Seán Ó Neachtain, Jim Allister og Jim Higgins.

Spørgsmål nr. 50 (Liam Aylward): Mærkning af fårekødsprodukter.

Mariann Fischer Boel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Liam Aylward.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 20.05 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS

næstformand

17.   Pasningsmuligheder for børn — Barcelonamålene (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Pasningsmuligheder for børn — Barcelonamålene

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Philip Bushill-Matthews for PPE-DE-Gruppen, Zita Gurmai for PSE-Gruppen, Karin Resetarits for ALDE-Gruppen, Roberta Angelilli for UEN-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Crețu, Anna Záborská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová og Katrin Saks.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Flaviu Călin Rus, Catherine Stihler, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Țicău, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski og José Ribeiro e Castro.

Vladimír Špidla tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

18.   Børn af vandrende arbejdstagere (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0023/2009) af Jan Andersson for EMPL til Kommissionen: Børn af vandrende arbejdstagere (B6-0014/2009)

Rovana Plumb (for stilleren) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Marie Panayotopoulos-Cassiotou for PPE-DE-Gruppen, Inger Segelström for PSE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, og Alessandro Battilocchio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Flaviu Călin Rus, Gabriela Crețu, Nicodim Bulzesc, Silvia-Adriana Țicău og Anna Záborská.

Vladimír Špidla tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

Jan Andersson for EMPL om børn af vandrende arbejdstagere efterladt i oprindelseslandet (B6-0112/2009)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 12.03.2009.

19.   Risiko for lukning af Qimonda i Tyskland og Portugal og tab af tusindvis af arbejdspladser i Europa (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Risiko for lukning af Qimonda i Tyskland og Portugal og tab af tusindvis af arbejdspladser i Europa

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: José Albino Silva Peneda for PPE-DE-Gruppen, og Edite Estrela for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS

næstformand

Talere: Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Joel Hasse Ferreira og Ilda Figueiredo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Colm Burke og José Ribeiro e Castro.

Vladimír Špidla tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

20.   Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet * (forhandling)

Forslag til Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet [KOM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)] — PECH

Philippe Morillon (formand for PECH)tog ordet.

Joe Borg (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Carmen Fraga Estévez for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis og Sebastiano Sanzarello.

Joe Borg tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 12.03.2009.

21.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 420.647/OJME).

22.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.20.

Harald Rømer

generalsekretær

Gérard Onesta

næstformand


Tirsdag, den 10. marts 2009
TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Țicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


Tirsdag, den 10 marts 2009
BILAG I

AFSTEMNINGSRESULTATER

Tegnforklaring

+

vedtaget

forkastet

bortfaldet

R

taget tilbage

AN (…, …, …)

afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller)

VE (…, …, …)

elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller)

div

opdelt afstemning

vs

særskilt afstemning

am

ændringsforslag

AC

kompromisændringsforslag

PC

tilsvarende tekstdel

S

ændringsforslag udgår

=

identiske ændringsforslag

§

punkt/stk./betragtning

art

artikel

FB

beslutningsforslag

PRC

fælles beslutningsforslag

SEC

hemmelig afstemning

1.   Aftale EF/Armenien om visse aspekter af lufttrafik *

Betænkning: Paolo COSTA (A6-0049/2009)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Enkelt afstemning

AN

+

638, 10, 14

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PPE-DE endelig afstemning

IND/DEM endelig afstemning

2.   Aftale EF/Israel om visse aspekter af lufttrafik *

Betænkning: Paolo COSTA (A6-0059/2009)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Enkelt afstemning

AN

+

615, 23, 23

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning

3.   Tillægsprotokol til aftale EF/Sydafrika for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU ***

Betænkning: Josep BORRELL FONTELLES (A6-0073/2009)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Enkelt afstemning

AN

+

643, 7, 10

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning

4.   Grænseforvaltningen i EU og i tredjelande

Betænkning: Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (A6-0061/2009)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Enkelt afstemning

AN

+

600, 46, 30

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PPE-DE endelig afstemning

IND/DEM endelig afstemning

5.   Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Betænkning: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0040/2009) (kvalificeret flertal påkrævet)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Enkelt afstemning

AN

+

608, 51, 13

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PPE-DE endelig afstemning

IND/DEM endelig afstemning

6.   Det fælles europæiske asylsystems fremtid

Betænkning: Giusto CATANIA (A6-0050/2009)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Enkelt afstemning

AN

+

593, 65, 18

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning

7.   Integreret struktur for intern kontrol

Betænkning: Gabriele STAUNER (A6-0022/2009)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Enkelt afstemning

AN

+

647, 8, 19

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning

8.   Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område

Betænkning: Manuel MEDINA ORTEGA (A6-0058/2009)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Enkelt afstemning

AN

+

646, 18, 9

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning

9.   Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Betænkning: Bert DOORN (A6-0014/2009)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Enkelt afstemning

AN

+

645, 11, 18

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning

10.   Ligebehandling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten

Betænkning: Claire GIBAULT (A6-0003/2009)

Angående

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Enkelt afstemning

AN

+

604, 18, 43

11.   Krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed ***I

Betænkning: Andreas SCHWAB (A6-0482/2008)

Angående

nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Tekst som helhed Blok nr. 1 — kompromis-ændringsforslag

56rev

commission, PPE-DE, PSE, UEN

 

+

 

Blok nr. 2 — Ændringsforslag fra det kor. udv.

1-55

kor. udv.

 

 

Afstemning: ændret forslag

 

+

 

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

AN

+

610, 34, 20

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning (lovgivningsmæssig beslutning)

12.   Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I

Betænkning: Holger KRAHMER (A6-0046/2009)

Angående

nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Ændringsforslag fra det kor. udv. — afstemning under ét

1-4

6-10

12-14

16-19

21

24-26

28

30

32-36

38-39

43-56

58-61

63

65

67-68

71

76-77

79-80

kor. udv.

 

+

 

Ændringsforslag fra det kor. udv. — særskilt afstemning

5

kor. udv.

div/AN

 

 

1

+

623, 52, 6

2

+

374, 278, 11

11

kor. udv.

AN

+

367, 297, 10

57

kor. udv.

AN

+

394, 271, 8

62

kor. udv.

div/AN

 

 

1

+

554, 107, 17

2

+

348, 314, 14

64

kor. udv.

vs / VE

+

371, 298, 11

70

kor. udv.

vs / VE

+

362, 300, 11

72

kor. udv.

AN

+

594, 81, 4

73

kor. udv.

AN

+

594, 79, 6

74

kor. udv.

AN

328, 337, 11

75

kor. udv.

AN

+

558, 116, 7

Art 3, § 15

119S

PPE-DE

AN

332, 341, 6

15

kor. udv.

 

+

 

Art 3, § 26

82

IND/DEM

 

 

Art 6, § 1

118

PPE-DE

 

kunne ikke behandles

se diverse

Art 8, § 1

126rev

PPE-DE

 

 

20

kor. udv.

 

+

 

100

Verts/ALE

 

 

Art 10

138

≥ 40 medlemmer

 

kunne ikke behandles

se diverse

Art 12, § 8

120S

PPE-DE

AN

319, 355, 7

22

kor. udv.

 

+

 

Art 13, § 1, litra e

121S

PPE-DE

AN

332, 332, 8

23

kor. udv.

 

+

 

Art 14, § 1

27PC

kor. udv.

 

+

 

Art 14, § 2

134rev

PPE-DE

 

 

27PC

kor. udv.

VE

+

419, 237, 14

Art 15, § 1, litra d

122S

PPE-DE

AN

326, 332, 5

29

kor. udv.

 

+

 

Art 15, § 3

102

Verts/ALE

 

 

Art 16, § 2, underafsnit 2

103

Verts/ALE

 

 

31

kor. udv.

 

+

 

Art 16, § 4

96S

ALDE

AN

224, 432, 24

114

PPE-DE

AN

+

422, 243, 5

Art 22, § 3, underafsnit 1

105

Verts/ALE

 

 

37

kor. udv.

VE

+

359, 277, 9

125rev

PPE-DE

 

 

140

≥ 40 medlemmer

 

 

Art 23

123S

PPE-DE

AN

332, 338, 6

40-41

kor. udv.

 

+

 

116

PPE-DE

AN

305, 363, 9

42

kor. udv.

 

+

 

Art 31, efter § 2

133rev

PPE-DE

AN

+

327, 319, 19

Art 33, efter § 2

84

IND/DEM

 

kunne ikke behandles

se diverse

Art 33, efter § 6

128rev

PPE-DE

AN

321, 328, 13

130rev

PPE-DE

 

 

141

≥ 40 medlemmer

AN

272, 389, 17

Efter art 33

106

Verts/ALE

AN

kunne ikke behandles

se diverse

139

≥ 40 medlemmer

 

kunne ikke behandles

se diverse

Art 38, § 1, underafsnit 1

88

IND/DEM

 

se diverse

Art. 39, litra b

89

IND/DEM

 

kunne ikke behandles

se diverse

Art 73, § 3

131rev

PPE-DE

AN

322, 350, 10

Bilag I, efter § 1

129rev

PPE-DE

VE

+

471, 169, 12

Bilag 1, § 1.1

132rev

PPE-DE

 

 

Bilag I, § 3.1

90

IND/DEM

 

kunne ikke behandles

se diverse

Bilag I, § 3.5

117

PPE-DE

AN

+

354, 318, 7

Bilag 1, § 5.3, indledning

91

IND/DEM

 

 

Bilag I, § 5.3, litra a og b

127rev

PPE-DE

 

 

66

kor. udv.

 

+

 

Bilag 1, § 6.4, litra b

92

IND/DEM

 

 

Bilag 1, § 6.6, litra a

93=

IND/DEM

AN

+

439, 224, 8

115

PPE-DE

Bilag 1, § 2, afsnit 2

144S

≥ 40 medlemmer

 

 

69

kor. udv.

 

+

 

Bilag 5, del 1, § 2, efter § 2

142

≥ 40 medlemmer

AN

287, 370, 15

Bilag 5, del 1 § 5, tabel

135rev

PPE-DE

 

 

97

ALDE

AN

+

342, 304, 18

Bilag 5, del 2, § 2, tabel

110

Verts/ALE

 

 

Bilag 5, del 2, § 2, efter § 2

143

≥ 40 medlemmer

AN

262, 405, 16

Bilag 6, del 4, § 3.1

94

IND/DEM

 

 

Bilag 6, del 4, § 3.2

95

IND/DEM

 

 

Bilag 6, del 6, § 2.5

78

kor. udv.

AN

+

362, 295, 15

124rev2

PPE-DE

 

 

§ 7

136

≥ 40 medlemmer

 

 

Efter § 19

137

≥ 40 medlemmer

 

kunne ikke behandles

se diverse

Efter § 22

81

IND/DEM

 

 

Afstemning: ændret forslag

VE

+

410, 213, 51

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

AN

+

402, 189, 54

Am 83, 85, 86, 87, 98, 99, 101, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113 var blevet taget tilbage.

Ændringsforslag 138, 139, 136 og 137 var stillet af Anders Wijkman m.fl.

Ændringsforslag 140 var stillet af Lambert van Nistelrooij m.fl.

Ændringsforslag 141, 142, og 143 var stillet af Christian Ehler m.fl.

Ændringsforslag 144 var stillet af Glenis Willmott m.fl.

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM am 57, 72, 73, 74, 75, endelig afstemning (lovgivningsmæssig beslutning)

PPE-DE am 5, 11, 62, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123

Verts/ALE og GUE/NGL am 62, 78, 93/115, 96, 97, 106, 117, 128, 131, 133, 141, 142, 143

Anmodning om opdelt afstemning

PPE-DE

am 5

1. del:»Det er … fastlagte krav«

2. del: resten

am 62

1. del: §§ 1 og 2

2. del: § 3

Anmodning om særskilt afstemning

PPE-DE am 11, 64, 70

Diverse

Ændringsforslag 82, 84, 88, 89, 90, 106, 118, 137, 138 og 139 kunne ikke behandles, jf. forretningsordenens artikel 80a.

13.   Statutten for det europæiske private selskab *

Betænkning: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0044/2009)

Angående

nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Forslag om forkastelse af den fælles holdning

78

GUE/NGL

 

 

Ændringsforslag fra det kor. udv. — afstemning under ét

1-7

9-10

12-15

18-19

21-25

27-54

56-69

kor. udv.

 

+

 

Ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — særskilt afstemning

26

kor. udv.

vs

 

Art 3, § 1, efter litra e

16-17

kor. udv.

 

 

70

PPE-DE, PSE

 

+

 

Art 8, § 2

20PC

kor. udv.

 

 

79

ALDE

VE

+

351, 274, 10

Art 8, § 3

20PC

kor. udv.

 

+

 

Art 34

71

PPE-DE, PSE

 

+

 

55

kor. udv.

 

 

Efter art 34

72

PPE-DE, PSE

 

+

 

Art 38

73

PPE-DE, PSE

 

+

 

§ 15

74

PPE-DE, PSE

 

+

 

8

kor. udv.

 

 

Efter § 15

75

PPE-DE, PSE

 

+

 

76

PPE-DE, PSE

 

+

 

§ 17

77

PPE-DE, PSE

 

+

 

Afstemning: ændret forslag

 

+

 

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

AN

+

578, 72, 25

Ændringsforslag 11 vedrørte ikke alle sprogversioner og blev derfor ikke sat under afstemning (jf. forretningsordenens artikel 151, stk. 1, litra d).

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning (lovgivningsmæssig beslutning)

Anmodning om særskilt afstemning

ALDE am 26

14.   Budgetretningslinjer 2010, Sektion III — Kommissionen

Betænkning: László SURJÁN (A6-0111/2009)

Angående

nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

§ 1

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 2

1

Verts/ALE

 

 

§ 9

12

PSE

AN

+

628, 29, 13

§ 11

2

Verts/ALE

 

 

§ 13

3

Verts/ALE

AN

260, 403, 5

13

PSE

AN

269, 394, 7

§

originaltekst

 

+

ændret mundtligt

§ 16

20

PSE

AN

+

604, 63, 8

4

Verts/ALE

 

 

§ 17

5=

Verts/ALE

AN

285, 358, 27

14

PSE

§ 18

15

PSE

AN

284, 353, 9

Efter § 18

21

GUE/NGL

 

 

Efter § 21

19

PSE

AN

+

596, 64, 10

§ 22

6

Verts/ALE

AN

273, 387, 11

§ 24

7

Verts/ALE

AN

251, 404, 8

16

PSE

div/AN

 

 

1

259, 382, 14

2

+

600, 46, 11

3

254, 373, 15

4

219, 420, 18

§

originaltekst

div

 

1

 

 

2

 

 

§ 27

8

Verts/ALE

 

 

§ 29

9

Verts/ALE

AN

276, 379, 19

17

PSE

 

+

 

Overskrift før § 31

11

Verts/ALE

 

 

§ 31

10

Verts/ALE

AN

290, 379, 9

18

PSE

AN

 

230, 390, 39

§

originaltekst

 

+

ændret mundtligt

§ 36

§

originaltekst

vs / VE

+

445, 208, 9

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)

AN

+

537, 73, 59

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PSE am 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20

Verts/ALE am 3, 5, 6, 7, 9, 10

PPE-DE endelig afstemning

IND/DEM endelig afstemning

Anmodning om opdelt afstemning

PSE

§ 1

1. del: teksten uden ordet »udfordrende«

2. del: dette ord

§ 24

1. del: teksten uden ordene »forventer … Nabucco-projektet«

2. del: disse ord

PSE, PPE-DE

am 16

1. del:»ønsker … Nabucco-projektet«

2. del: uden ordene »herunder bl.a.«

3. del:»skal dette være konkurrenceneutralt«

4. del: resten

Anmodning om særskilt afstemning

PSE § 36

Diverse

Ordføreren havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til hhv. §§ 13 og 31:

§ 13

erindrer om, at EU's 2010-budget skal løse kolossale udfordringer; påpeger, at det centrale mål er at sætte de europæiske borgere i første række og give dem øget sikkerhed, hvilket kræver særlig opmærksomhed på: den seneste finanskrise og den økonomiske krise og deres indvirkning på vækst og konkurrenceevne, beskæftigelse og samhørighed, bedre og enklere gennemførelse af strukturfondene, forbedret energiforsyning og transportsikkerhed samt intern sikkerhed, navnlig i forhold til indvandring, kampen mod terror, demografiske udfordringer samt ligeledes spørgsmålet om klimaforandringer og miljøbeskyttelse, social samhørighed og borgernes sikkerhed samt EU's rolle i verden;

§ 31

Ordet »frygt« erstattes af »bekymringer«

15.   Budgetretningslinjer 2010 — Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX *

Betænkning: Vladimír MAŇKA (A6-0057/2009)

Angående

nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

§ 4

3

PPE-DE

VE

+

375, 258, 14

§ 11

4

PPE-DE

 

+

 

§ 21

5

PPE-DE

 

+

 

2

PSE

AN

290, 362, 18

§ 24

6rev

PPE-DE

 

 

§ 25

7

PPE-DE

 

 

Efter § 25

8

PPE-DE

VE

+

491, 136, 16

§ 27

9

PPE-DE

 

+

 

§ 33

1

Verts/ALE

 

 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)

AN

+

610, 21, 41

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PSE am 2

IND/DEM endelig afstemning

16.   Sikkerhed ved online-spil

Betænkning: Christel SCHALDEMOSE (A6-0064/2009)

Angående

nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Forslag til erstatnings-beslutning

1

≥ 40 medlemmer

AN

74, 570, 13

Afstemning: IMCO's beslutning (tekst som helhed)

AN

+

544, 36, 66

Ændringsforslag 1 var stillet af Malcolm Harbour m.fl.

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning (det kompetente udvalgs beslutning)

PSE am1 og endelig afstemning (det kompetente udvalgs beslutning)

17.   Sikring af fødevarekvalitet

Betænkning: Maria PETRE (A6-0088/2009)

Angående

nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)

AN

+

547, 37, 49

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning

18.   Beretning om konkurrencepolitikken 2006 og 2007

Betænkning: Jonathan EVANS (A6-0011/2009)

Angående

nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Forslag til erstatnings-beslutning

1

Verts/ALE

 

 

Ordførerens ændringsforslag (afstemning under ét)

3-6

ordfører

 

+

 

Afstemning: ECON's beslutning (tekst som helhed)

AN

+

570, 84, 9

Anmodning om afstemning ved navneopråb

IND/DEM endelig afstemning (ECON's beslutning)

Diverse

PSE-Gruppen havde taget sit alternative beslutningsforslag tilbage (ændringsforslag 2).

19.   »Small Business Act«

Betænkning: Edit HERCZOG (A6-0074/2009)

Angående

nr.

Stiller

AN, osv.

Afstemning

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

§ 4

2

Verts/ALE

 

 

§ 8

§

originaltekst

div/AN

 

 

1

+

619, 12, 18

2

+

354, 250, 30

§ 29

§

originaltekst

AN

+

588, 6, 29

§ 31

§

originaltekst

AN

+

563, 25, 51

§ 32

1

Verts/ALE

 

 

§ 36

§

originaltekst

AN

+

565, 81, 14

§ 37

§

originaltekst

AN

+

558, 15, 11

§ 39

§

originaltekst

AN

+

614, 13, 11

§ 44

§

originaltekst

AN

+

635, 5, 11

§ 47

§

originaltekst

AN

+

604, 16, 11

§ 51

§

originaltekst

AN

+

634, 6, 11

§ 53

§

originaltekst

AN

+

608, 22, 14

§ 54

§

originaltekst

div/AN

 

 

1

+

646, 6, 11

2

+

581, 44, 14

§ 59

§

originaltekst

AN

+

629, 9, 8

§ 67

§

originaltekst

AN

+

552, 80, 19

§ 68

§

originaltekst

div/AN

 

 

1

+

545, 84, 17

2

+

590, 35, 11

§ 69

§

originaltekst

AN

+

613, 17, 19

§ 78

§

originaltekst

AN

+

623, 9, 13

§ 80

§

originaltekst

AN

+

566, 8, 19

§ 82

§

originaltekst

AN

+

604, 16, 20

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)

AN

+

536, 47, 47

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PPE-DE §§ 8, 29, 31, 36, 37, 39, 44, 47, 51, 53, 54, 59, 67, 68, 69, 78, 80, 82

IND/DEM endelig afstemning

Anmodning om opdelt afstemning

PPE-DE

§ 8

1. del:»… lønmodtagere«

2. del: resten

§ 54

1. del:»… de offentlige forvaltninger«

2. del: resten

§ 68

1. del:»… selskabsbeskatning«

2. del: resten


Tirsdag, den 10. marts 2009
BILAG II

RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB

1.   Betænkning af Costa A6-0049/2009

Beslutning

Ja-stemmer: 638

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 10

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Allister, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Hverken eller: 14

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Betænkning af Costa A6-0059/2009

Beslutning

Ja-stemmer: 615

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Dillen, Giertych, Gollnisch, Hannan, Kozlík, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 23

ALDE: Bowles, Matsakis

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, Guidoni, Musacchio, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Titford

NI: Fiore, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Burke, Higgins

PSE: Ford, Napoletano

UEN: Masiel

Verts/ALE: Smith

Hverken eller: 23

ALDE: Chatzimarkakis, Deprez

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Morgantini, Rizzo, Søndergaard

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Claeys, Lang, Mote

PPE-DE: McGuinness, Mitchell

PSE: Chiesa, El Khadraoui, Evans Robert, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, van Buitenen, Flautre, Frassoni

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Gérard Onesta

Nej-stemmer : Elizabeth Lynne

Hverken eller : Colm Burke

3.   Betænkning af Borrell Fontelles A6-0073/2009

Beslutning

Ja-stemmer: 643

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 7

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Hverken eller: 10

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Binev, Fiore, Le Rachinel, Mölzer, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Betænkning af Hennis-Plasschaert A6-0061/2009

Beslutning

Ja-stemmer: 600

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 46

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

UEN: Camre

Hverken eller: 30

IND/DEM: Krupa

NI: Claeys, Hannan, Martinez

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Betænkning af Lehne A6-0040/2009

Beslutning

Ja-stemmer: 608

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Hannan, Kozlík, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 51

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Titford

NI: Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Wohlin

Hverken eller: 13

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Krupa

NI: Allister, Le Rachinel, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Zahradil, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Betænkning af Catania A6-0050/2009

Beslutning

Ja-stemmer: 593

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Hannan, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 65

GUE/NGL: Meijer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Karas, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pirker, Pleštinská, Purvis, Rack, Rübig, Seeber, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Hverken eller: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

IND/DEM: Dahl, Krupa

PPE-DE: Jackson, Záborská, Zvěřina

UEN: Grabowski, Piotrowski

Verts/ALE: Auken, Beer, van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Margrete Auken

Nej-stemmer : Agnes Schierhuber

7.   Betænkning af Stauner A6-0022/2009

Beslutning

Ja-stemmer: 647

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 8

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Hverken eller: 19

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Fajmon

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Betænkning af Medina Ortega A6-0058/2009

Beslutning

Ja-stemmer: 646

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 18

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Wohlin

Hverken eller: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Claeys, Dillen, Martinez

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Betænkning af Doorn A6-0014/2009

Beslutning

Ja-stemmer: 645

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 11

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Titford

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

Hverken eller: 18

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Triantaphyllides

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Betænkning af Gibault A6-0003/2009

Beslutning

Ja-stemmer: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 18

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Callanan, Ehler, Fajmon, Heaton-Harris, Strejček, Wohlin

UEN: Camre, Grabowski, Piotrowski, Speroni

Hverken eller: 43

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Piskorski, Schuth

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Clark, Colman, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Dillen, Gollnisch

PPE-DE: Cabrnoch, Caspary, Duchoň, Hybášková, Jałowiecki, Koch, De Lange, Lauk, Lechner, Liese, Reul, Roithová, Škottová, Varvitsiotis, Vlasák, Zahradil, Zieleniec, Zvěřina

UEN: Borghezio, Libicki, Pęk, Robusti, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Betænkning af Schwab A6-0482/2008

Lovgivningsmæssig beslutning

Ja-stemmer: 610

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Claeys, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 34

ALDE: Alvaro, Bowles, Drčar Murko, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Kacin, Lebech, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Prodi, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Veraldi, Watson

IND/DEM: Clark, Coûteaux

NI: Belohorská, Bobošíková, Kilroy-Silk, Knapman, Kozlík, Mote, Wise

Hverken eller: 20

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Colman, Dahl, Krupa, Titford

NI: Giertych, Hannan, Mölzer

UEN: Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 5/1

Ja-stemmer: 623

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Nej-stemmer: 52

ALDE: Pohjamo, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Guerreiro, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Titford

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ayuso

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 6

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Pedro Guerreiro

13.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 5/2

Ja-stemmer: 374

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Brepoels, Busuttil, Casa, del Castillo Vera, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote, Garriga Polledo, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kušķis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Pietikäinen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Siitonen, Sógor, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Basile

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 278

ALDE: Harkin, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Corbey, Siwiec, Szejna

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Hverken eller: 11

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Bobošíková, Dillen, Fiore, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Peterle, Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Luis de Grandes Pascual

14.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 11

Ja-stemmer: 367

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Esteves, Hennicot-Schoepges, Kastler, Sanzarello, Sógor, Vlasto, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Mussa

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 297

ALDE: Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Kirilov, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Hverken eller: 10

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Kilroy-Silk

PPE-DE: Busuttil, Casa, Vlasák

PSE: Paparizov

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Sebastiano Sanzarello

15.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 57

Ja-stemmer: 394

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Battilocchio, Berger, Crețu Gabriela, Falbr, Goebbels, Grabowska, Kósáné Kovács, Mann Erika, Napoletano, Pleguezuelos Aguilar, Rasmussen, Schapira, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Nej-stemmer: 271

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Susta, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Doorn, Gardini, Hennicot-Schoepges, Jeggle, De Lange, Martens, van Nistelrooij, Urutchev, Ventre, Vernola, Visser

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 8

NI: Allister, Dillen, Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Vlasák

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Elisabetta Gardini

Nej-stemmer : Corien Wortmann-Kool, Francisca Pleguezuelos Aguilar

16.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 62/1

Ja-stemmer: 554

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Giertych, Kozlík, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Guellec, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Sanzarello, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 107

ALDE: Csibi, Dăianu, Harkin, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford

NI: Bobošíková, Hannan, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Galeote, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, de Grandes Pascual, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kirkhope, Korhola, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Méndez de Vigo, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nicholson, Parish, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schwab, Seeber, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Tannock, Toubon, Van Orden, Vidal-Quadras, Vlasto, Zappalà

PSE: Berman, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Schapira, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Hverken eller: 17

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

PSE: Țicău

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Pierre Schapira

Nej-stemmer : Robert Evans

17.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 62/2

Ja-stemmer: 348

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Kozlík, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Esteves, Grosch, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Ventre, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 314

ALDE: Csibi, Harkin

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Hannan, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cashman, Evans Robert, Ford, Gill, Herczog, Honeyball, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Szejna, Tabajdi, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Hverken eller: 14

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

PSE: Țicău

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Riccardo Ventre

18.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 72

Ja-stemmer: 594

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Hammerstein, Voggenhuber

Nej-stemmer: 81

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Roithová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Andersson, Beňová, Färm, Hedh, Rouček, Segelström, Westlund

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Hverken eller: 4

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

Verts/ALE: van Buitenen

19.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 73

Ja-stemmer: 594

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Nej-stemmer: 79

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Gräßle, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Roithová, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Westlund

UEN: Camre, Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 6

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Wise

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 74

Ja-stemmer: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Daul, Esteves, Gauzès, Jarzembowski, Langendries, Mathieu, Mauro, Vlasto

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott

UEN: Zapałowski

Verts/ALE: Frassoni

Nej-stemmer: 337

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Siwiec, Szejna, Tabajdi, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 11

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Jean-Paul Gauzès

21.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 75

Ja-stemmer: 558

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Goudin, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Strejček, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Speroni, Tatarella, Zapałowski

Nej-stemmer: 116

ALDE: Ek, Schmidt Olle

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Hannan, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Garriga Polledo, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, Lamassoure, McMillan-Scott, Morin, Nicholson, Olbrycht, Parish, Protasiewicz, Purvis, Roithová, Saïfi, Saryusz-Wolski, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tannock, Van Orden, Vidal-Quadras, Wijkman, Záborská

PSE: Andersson, Corbett, Färm, Hedh, Segelström, Westlund

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 7

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Wise

PPE-DE: Vlasák

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

22.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 119S

Ja-stemmer: 332

ALDE: Birutis, Busk, Cornillet, Duff, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Lynne, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Corbey, Fraile Cantón, Goebbels, Golik, Madeira, Saks, dos Santos, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Nej-stemmer: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Belohorská, Hannan, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 6

ALDE: Degutis

NI: Allister, Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Jim Allister

Nej-stemmer : Juan Fraile Cantón, Graham Watson

23.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 120S

Ja-stemmer: 319

ALDE: Czarnecki Marek Aleksander, Harkin, Pohjamo, Takkula, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Jöns, Siwiec, Szejna

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Nej-stemmer: 355

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 7

ALDE: Bușoi, Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Petre

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Karin Jöns

24.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 121S

Ja-stemmer: 332

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Davies, De Sarnez, Donnici, Duff, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jensen, Lehideux, Ludford, Lynne, Onyszkiewicz, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Watson, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Golik, Pinior, Siwiec

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Nej-stemmer: 332

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 8

ALDE: Degutis

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Petre

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Martí Grau i Segú, Dan Jørgensen

25.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 122S

Ja-stemmer: 326

ALDE: Busk, Degutis, Donnici, Ek, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Neyts-Uyttebroeck, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: van den Burg, Carnero González, De Vits, Grabowska, Martínez Martínez, Siwiec, Szejna, Tabajdi

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Nej-stemmer: 332

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 5

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Petre

PSE: Antinucci

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Ieke van den Burg, Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos Carnero González

26.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 96S

Ja-stemmer: 224

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Chichester, Coelho, Dehaene, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Freitas, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Graça Moura, de Grandes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, De Lange, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Méndez de Vigo, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nicholson, Parish, Pinheiro, Purvis, Roithová, Sanz Palacio, Schnellhardt, Siitonen, Silva Peneda, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Thyssen, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Weisgerber

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Berès, Borrell Fontelles, Cashman, Cercas, Corbett, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gill, Grau i Segú, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Ryan

Verts/ALE: Smith

Nej-stemmer: 432

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Schmidt Olle, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fjellner, Fontaine, Fouré, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kelam, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Beňová, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kuc, Masiel, Mussa, Musumeci, Robusti, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 24

GUE/NGL: Flasarová, Remek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Giertych, Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Esteves, Vlasák

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Jim Allister, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

27.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 114

Ja-stemmer: 422

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Cercas, Falbr, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Grau i Segú, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Nej-stemmer: 243

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Prodi, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Dover, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 5

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Raimon Obiols i Germà, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

28.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 123S

Ja-stemmer: 332

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Czarnecki Marek Aleksander, Davies, Donnici, Duff, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Ludford, Lynne, Piskorski, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Goudin, Lundgren, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ferreira Anne, Glante, Goebbels, Golik

UEN: Angelilli, Basile, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Nej-stemmer: 338

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hyusmenova, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, van Nistelrooij, Pietikäinen, Pleštinská, Vlasák

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 6

ALDE: Ek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Petre

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

29.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 116

Ja-stemmer: 305

ALDE: Donnici, Harkin, Jäätteenmäki, Piskorski, Pohjamo

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Castex, Goebbels, Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith

Nej-stemmer: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Dahl, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Deß, Esteves, Fajmon, Friedrich, Garriga Polledo, Kastler, Niebler, Pietikäinen, Posselt, Stauner, Strejček, Vlasák, Weber Manfred

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 9

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Wise

PPE-DE: Brepoels, Ferber, Weisgerber

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Ieke van den Burg

30.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 133/rev

Ja-stemmer: 327

ALDE: Chatzimarkakis, Donnici, Piskorski, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Hannan, Mölzer, Mote, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Barón Crespo, Bullmann, Capoulas Santos, De Vits, Ferreira Elisa, França, Glante, Goebbels, Golik, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Krehl, Kuhne, Le Foll, Lyubcheva, Paparizov, Poignant, Prets, Rapkay, Stockmann, Walter

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tomaszewska, Zapałowski

Nej-stemmer: 319

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Esteves, Hennicot-Schoepges, Pietikäinen, Trakatellis, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Juri, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 19

IND/DEM: Coûteaux

NI: Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Rivera, Schenardi, Wise

PPE-DE: Fajmon, Strejček

PSE: van den Burg, Dobolyi, Gierek, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Edite Estrela, Jo Leinen

Nej-stemmer : Enrique Barón Crespo, Jorgo Chatzimarkakis, Jorgo Chatzimarkakis, Dan Jørgensen

31.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 128/rev

Ja-stemmer: 321

ALDE: Donnici, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Kazak, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Giertych, Hannan, Knapman, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Capoulas Santos, Corbett, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, França, Gill, Honeyball, Hughes, Iotova, Kirilov, Martin David, Moraes, Morgan, Paparizov, Simpson, Siwiec, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Lipietz, Smith

Nej-stemmer: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Cederschiöld, Esteves, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Karas, Pietikäinen, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Strejček, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 13

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Tomczak

NI: Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Rivera, Schenardi

PSE: Gierek

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Edite Estrela, Peter Skinner

Nej-stemmer : Alain Lipietz, Silvia-Adriana Țicău

32.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 141

Ja-stemmer: 272

ALDE: Donnici, Piskorski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Dahl, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Binev, Claeys, Knapman, Martinez, Romagnoli, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Capoulas Santos, Cashman, Corbett, Estrela, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, França, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Martin David, Moraes, Morgan, Severin, Simpson, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Kuc, Zapałowski

Nej-stemmer: 389

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Bowis, Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Friedrich, Higgins, Hołowczyc, Hybášková, Ibrisagic, Karas, McGuinness, Mitchell, Olbrycht, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Wijkman, Záborská, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Giuntini, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 17

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Busuttil, Casa, Fajmon, Strejček, Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Edite Estrela, Gunnar Hökmark

33.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 131/rev

Ja-stemmer: 322

ALDE: Donnici, Hyusmenova, Kazak, Panayotov, Pohjamo, Raeva, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Iotova, Kirilov, Lyubcheva, Öger, Paparizov

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Nej-stemmer: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Brepoels, Cederschiöld, Esteves, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen, Strejček, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 10

ALDE: Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Kilroy-Silk, Knapman, Mote, Rivera, Wise

PSE: Giuntini

Verts/ALE: van Buitenen

34.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 117

Ja-stemmer: 354

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Donnici, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Borrell Fontelles, Capoulas Santos, Cercas, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Grau i Segú, Harangozó, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Öger, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Nej-stemmer: 318

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Esteves, Fjellner, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Gebhardt, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 7

ALDE: Degutis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Freitas, Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Manuel Medina Ortega

35.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 93+115

Ja-stemmer: 439

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Dahl, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Binev, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Borrell Fontelles, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Estrela, Evans Robert, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gierek, Gill, Glante, Grau i Segú, Honeyball, Howitt, Hughes, Madeira, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Riera Madurell, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Țicău, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Smith, Trüpel

Nej-stemmer: 224

ALDE: Cocilovo, Costa, Ferrari, Lebech, Prodi, Schmidt Olle, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Fjellner, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Beňová, Berès, Berger, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Matsouka, Medina Ortega, Myller, Napoletano, Neris, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 8

ALDE: Ek

GUE/NGL: Pafilis, Remek, Toussas

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Christine De Veyrac, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Carlos Carnero González, Manuel Medina Ortega

Nej-stemmer : Silvia-Adriana Țicău

36.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 142

Ja-stemmer: 287

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Mănescu, Schuth

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Le Rachinel, Mölzer, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bullmann, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gröner, Groote, Hänsch, Haug, Jöns, Kindermann, Krehl, Kuhne, Lienemann, Prets, Rapkay, Rodust, Stockmann, Tabajdi, Walter, Weiler

UEN: Bielan, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Zapałowski

Nej-stemmer: 370

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Grosch, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jordan Cizelj, Karas, Mann Thomas, Mitchell, Olbrycht, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schwab, Seeber, Vakalis, Wijkman, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podimata, Poignant, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 15

IND/DEM: Coûteaux

NI: Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Schenardi, Wise

PPE-DE: Bonsignore, Fajmon, Strejček

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Jo Leinen, Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff

37.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 97

Ja-stemmer: 342

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Hannan, Kozlík, Mölzer, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Callanan, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Dehaene, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Galeote, Garriga Polledo, Gräßle, de Grandes Pascual, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Langendries, López-Istúriz White, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mathieu, Mauro, Millán Mon, Naranjo Escobar, Nazare, Nicholson, Parish, Pirker, Purvis, Reul, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Schierhuber, Schwab, Seeber, Siekierski, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Wieland, Wohlin

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Berlato, Camre

Nej-stemmer: 304

ALDE: Beaupuy, Cappato, Deprez, De Sarnez, Ek, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski, Schmidt Olle, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Giertych, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Carollo, Casa, Caspary, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ferber, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kelam, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Veneto, Ventre, Vernola, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Castex, Christensen, Jørgensen, Kindermann, Pittella, Rasmussen, Schaldemose, Siwiec, Szejna, Tarand, Thomsen

UEN: Aylward, Basile, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 18

NI: Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Rivera, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Varvitsiotis, Zieleniec

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Nej-stemmer : Jean-Paul Gauzès

38.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 143

Ja-stemmer: 262

ALDE: Bușoi, Chatzimarkakis, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Schuth

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Allister, Binev, Dillen, Hannan

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kamall, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bullmann, Douay, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kuhne, Masip Hidalgo, Rapkay, Rodust, Stockmann, Tabajdi, Walter, Weiler

Nej-stemmer: 405

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Brepoels, Burke, Cederschiöld, Doyle, Esteves, Fjellner, Grosch, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jordan Cizelj, Karas, McGuinness, Mitchell, Olbrycht, Pietikäinen, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Seeber, Siekierski, Trakatellis, Vakalis, Wijkman, Záborská, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gill, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 16

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke, Wise

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Jo Leinen, Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff

Nej-stemmer : Antonio Masip Hidalgo

39.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Nr. 78

Ja-stemmer: 362

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Binev, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Bauer, Bodu, Esteves, Hennicot-Schoepges, Mauro, Pietikäinen, Pomés Ruiz, Spautz, Wijkman, Zahradil

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berger, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Harangozó, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 295

ALDE: Andrejevs, Kazak

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Giertych, Hannan, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Berman, Castex, Giuntini, Madeira, Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Hverken eller: 15

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Dillen, Kilroy-Silk, Knapman, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Busuttil, Casa, Fajmon, Strejček

PSE: Borrell Fontelles

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Thijs Berman, Frieda Brepoels, Josep Borrell Fontelles

40.   Betænkning af Krahmer A6-0046/2009

Lovgivningsmæssig beslutning

Ja-stemmer: 402

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ayuso, Brepoels, Burke, Busuttil, Casa, Cederschiöld, Dehaene, Deva, Doyle, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Karas, Klaß, Langendries, Liese, Manole, Nazare, Olajos, Papastamkos, Pietikäinen, Pirker, Rack, Rus, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Seeber, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Wijkman

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Giuntini, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Basile, Bielan, Borghezio, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuc, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Robusti, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 189

ALDE: Harkin, Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Krupa, Titford, Tomczak

NI: Allister, Bobošíková, Giertych, Kilroy-Silk, Knapman, Mölzer, Mote, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Caspary, del Castillo Vera, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fajmon, Ferber, Fraga Estévez, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Herranz García, Hołowczyc, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kastler, Kelam, Koch, Korhola, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lechner, Lehne, Lo Curto, Lulling, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pīks, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Thyssen, Ulmer, Urutchev, Varvitsiotis, Vatanen, Visser, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gierek, Glante, Hedh, Segelström

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Masiel, Muscardini, Musumeci, Szymański

Hverken eller: 54

ALDE: Degutis, Kazak, Lynne

IND/DEM: Coûteaux

NI: Claeys, Hannan, Martin Hans-Peter, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bauer, Belet, Callanan, Chichester, Coelho, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Hoppenstedt, Jackson, Járóka, Jordan Cizelj, Kamall, Karim, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Morin, Panayotopoulos-Cassiotou, Pinheiro, Queiró, Rübig, Stavreva, Stevenson, Tannock, Van Orden

PSE: Andersson, Corbey, Färm, Westlund

UEN: Chruszcz, Didžiokas, Grabowski, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Buitenweg, Schlyter, Schmidt Frithjof, Smith, Trüpel

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Cristina Gutiérrez-Cortines, Hans-Peter Martin, Tokia Saïfi, Riccardo Ventre, Jas Gawronski, Paolo Bartolozzi, Ambroise Guellec

Nej-stemmer : Adam Bielan, Åsa Westlund, Jan Andersson, Göran Färm, Stefano Zappalà, Maddalena Calia

Hverken eller : Nirj Deva, Colm Burke, Ewa Tomaszewska

41.   Betænkning af Lehne A6-0044/2009

Lovgivningsmæssig beslutning

Ja-stemmer: 578

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bartolozzi, Beazley, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 72

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Coûteaux, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Kilroy-Silk, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, De Blasio, Duka-Zólyomi, Glattfelder, Olajos, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Strejček, Surján, Szájer, Wohlin

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Hverken eller: 25

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Kohlíček, Remek

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Vanhecke

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Škottová, Toubon, Vlasák, Wieland, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Christensen, Färm, Hedh, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Thomsen, Westlund

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Jacques Toubon

Hverken eller : Dan Jørgensen

42.   Betænkning af Surján A6-0111/2009

Nr. 12

Ja-stemmer: 628

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 29

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Schenardi, Wise

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Hverken eller: 13

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Dillen, Kilroy-Silk, Martinez, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Grech

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

43.   Betænkning af Surján A6-0111/2009

Nr. 3

Ja-stemmer: 260

ALDE: Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Binev, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Guellec, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 403

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Batzeli, Botopoulos, Jørgensen, Kirilov, Koppa, Lambrinidis, Plumb, Podimata, Tzampazi

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Hverken eller: 5

GUE/NGL: Guerreiro

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Esteves

PSE: Fazakas

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Dan Jørgensen

Nej-stemmer : Stavros Arnaoutakis

44.   Betænkning af Surján A6-0111/2009

Nr. 13

Ja-stemmer: 269

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, in 't Veld, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Binev, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Guellec, Herranz García, Pomés Ruiz, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 394

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Hverken eller: 7

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Belet, Dehaene, Thyssen

PSE: Myller

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Hverken eller : Riitta Myller

45.   Betænkning af Surján A6-0111/2009

Nr. 20

Ja-stemmer: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Claeys, Dillen, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Burke, Busuttil, Calia, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stolojan, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Libicki, Masiel, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 63

ALDE: Donnici, Watson

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Clark, Dahl, Farage, Goudin, Lundgren, Titford

NI: Allister, Bobošíková, Fiore, Gollnisch, Hannan, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Galeote, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karim, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Hverken eller: 8

ALDE: Starkevičiūtė

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Krupa

NI: Kilroy-Silk, Rivera

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Graham Watson

46.   Betænkning af Surján A6-0111/2009

Nr. 5+14

Ja-stemmer: 285

ALDE: Deprez, De Sarnez, Ek, Griesbeck, Jäätteenmäki, Laperrouze, Lebech, Lehideux, Morillon, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Goudin, Lundgren

NI: Binev, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Belet, Bonsignore, Brepoels, Dehaene, Járóka, Pietikäinen, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Foltyn-Kubicka, Ó Neachtain, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 358

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Clark, Colman, Farage, Titford, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Hannan, Knapman, Kozlík, Mote, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Didžiokas, Krasts, Kuc, Masiel, Mussa, Musumeci, Pęk, Robusti, Speroni, Tatarella

Hverken eller: 27

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Tomczak

NI: Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Rivera, Schenardi, Vanhecke

UEN: Bielan, Chruszcz, Grabowski, Janowski, Libicki, Piotrowski, Rutowicz, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser og -intentioner

Ja-stemmer : Jean Marie Beaupuy

47.   Betænkning af Surján A6-0111/2009

Nr. 15

Ja-stemmer: 284

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Morillon, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Binev, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arif, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berger, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Crețu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Michelis, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Tarand, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Bielan, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Libicki, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 353

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lebech, Lynne, Maaten, Manders, Mănescu, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Colman, Coûteaux, Titford

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Knapman, Kozlík, Mölzer, Mote, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowsk