ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.147.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 147

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
27. juni 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 147/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2009/C 147/02

Godkendelse af statsstøtte i forbindelse med EF-traktatens artikel 87 og 88 — Sager, som Kommissionen ikke gør indsigelse mod

5

2009/C 147/03

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

6

2009/C 147/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5508 — Soffin/Hypo Real Estate) ( 1 )

8

2009/C 147/05

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5523 — CVC/The Belgian State/De Post-La Poste) ( 1 )

8

2009/C 147/06

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5484 — SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) ( 1 )

9

2009/C 147/07

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5320 — Almeco/Mage/Tinox) ( 1 )

9

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 147/08

Euroens vekselkurs

10

2009/C 147/09

Udtalelse afgivet af det Rådigvende Udvalg for Fusioner på dets møde den 16. april 2008 om beslutningsudkastet i Sag COMP/M.4956 — STX/Aker Yards — Rapporterende medlemsstat: UK

11

2009/C 147/10

Høringskonsulentens Endelige Rapport i Sag COMP/M.4956 — STX/Aker Yards (i henhold til artikel 15 og 16 i Kommissionens afgørelse (2001/462/EF, EKSF) af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)

13

2009/C 147/11

Resume af Kommissionens Beslutning af 5. maj 2008 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.4956 — STX/Aker Yards) ( 1 )

14

2009/C 147/12

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg For Kartel- og Monopolspørgsmål på dets 382. møde den 18. oktober 2004 om et beslutningsudkast i Sag COMP/F-1/38.338 — PO/Synåle

19

2009/C 147/13

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets 383. møde den 25. oktober 2004 om et udkast til beslutning i sag COMP/F-1/38.338 — PO/Synåle

20

2009/C 147/14

Høringskonsulentens endelige rapport om proceduren i sag COMP/F-1/38.338 — Synåle af metal (udarbejdet i henhold til artikel 15 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)

21

2009/C 147/15

Resume af Kommissionens Beslutning af 26. oktober 2004 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 (Sag COMP/F-1/38.338 — PO/Nåle) (meddelt under nummer K(2004) 4221)  ( 1 )

23

 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Rådet

2009/C 147/16

Åben indkaldelse — Europæisk samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST)

26

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2009/C 147/17

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2009/C 147/01

Godkendelsesdato

24.11.2008

Referencenummer til statsstøtte

NN 68/08

Medlemsstat

Letland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Public support measures to JSC Parex Banka

Retsgrundlag

Law on Budget and Financial Management

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Garanti, Andre former for kapitalindgreb, Lavtforrentede lån

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 945 mio. LVL

Støtteintensitet

100 %

Varighed

11.11.2008-11.5.2009

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato

21.4.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 664/08

Medlemsstat

Ungarn

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Support measure for the banking industry in Hungary

Retsgrundlag

Reinforcement of the Stability of the Financial Intermediary System (2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről)

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Garanti, rekapitalisering

Rammebeløb

Samlet budget: 300 mia. HUF til rekapitalisering og 1 500 mia. HUF til statsgarantier

Støtteintensitet

Varighed

Rekapitalisering: 31. marts 2009

Statsgarantier: 30. juni 2009

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministry of Finance

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato

11.2.2009

Referencenummer til statsstøtte

NN 3/09

Medlemsstat

Letland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Amendments to the Public support measures to JSC Parex Banka

Retsgrundlag

The Government Regulation ‘Issuing and supervision of guarantees for bank loans’, Law on Bank takeover, Parex investment agreement, Individual decision taken by the Government

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Garanti, Andre former for kapitalindgreb, Lavtforrentede lån

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 2 245 mio. LVL

Støtteintensitet

Varighed

11.11.2008-11.5.2009

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato

21.4.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 232/09

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Assets Backed Securities Scheme

Retsgrundlag

Section 228 of the Banking Act 2009

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Garanti

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 50 000 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

indtil 22.11.2009

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

HM Treasury

1 Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

UNITED KINGDOM

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato

7.5.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 244/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Commerzbank

Retsgrundlag

Gesetz sur Errichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 1 820 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)

Finanzmarktstabilisierungsanstalt

Taunusanlage 6

60329 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/5


Godkendelse af statsstøtte i forbindelse med EF-traktatens artikel 87 og 88

Sager, som Kommissionen ikke gør indsigelse mod

2009/C 147/02

Vedtagelsesdato

8.4.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 147/09

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

Støtteordning (og/eller modtagers navn)

Pigmeat processors hardship assistance (Northern Ireland)

Retsgrundlag

The Budget Act (Northern Ireland) 2009;

European Communities Act 1972;

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982;

Industrial Development Act (Northern Ireland) 2002.

Foranstaltningens art

Kompensation, der skal afhjælpe følgerne af en ekstraordinær begivenhed (traktatens artikel 87, stk. 2, litra b))

Formål

Offentlig sundhed, forebyggelse af markedets sammenbrud og forbrugernes tillid til markedet. Tilbagekaldelse og destruktion af irske svinekødsprodukter efter dioxinforurening i Irland på grund af forurening af dyrefoder.

Støtteform

Direkte støtte og subsidierede serviceydelser

Budget

Omkring 7 mio. GBP

Støtteintensitet

Højst 100 %

Varighed

Ansøgninger kan indgives i perioden 13. til 31. marts 2009. Der forventes ingen betalinger efter den 31. december 2009.

Erhvervssektorer

Landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Department of Enterprise Trade and Investment for Northern Ireland

Netherleigh Massey Avenue

Belfast

BT4 2JP

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Andre oplysninger

Teksten til beslutningen på det autentiske sprog, renset for fortrolige oplysninger, findes på netstedet:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/6


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2009/C 147/03

Godkendelsesdato

24.3.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 500/08

Medlemsstat

Slovakiet

Region

Západné Slovensko

Titel (og/eller modtagerens navn)

Pomoc pre Baňu Čáry a.s. (ťažba lignitu)

Retsgrundlag

Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernica MH SR č. 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole Ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Výnosy MH SR č. 1/2005, 3/2005 a 5/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 3,85 mio. EUR

Støtteintensitet

30 %

Varighed

Økonomisk sektor

Råstofudvikling

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato

13.5.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 98/09

Medlemsstat

Sverige

Region

Stockholms Laen, Norrbottens Laen, Kalmar Laen

Titel (og/eller modtagerens navn)

Utbildningsstöd till Scania

Retsgrundlag

Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007-2013 (CCI-nummer 2007SE052PO001). Beslut av Svenska ESF-rådet, Stockholm, den 2 februari 2009, see »bilaga B«.

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Uddannelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse 123,5 mio. SEK; Samlet forventet støtteydelse 123,5 mio. SEK

Støtteintensitet

53 %

Varighed

1.5.2009-1.11.2009

Økonomisk sektor

Motorkøretøjindustrien

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Svenska ESF-rådet

Box 220 80

SE-104 22 Stockholm

SVERIGE

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/8


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5508 — Soffin/Hypo Real Estate)

(EØS-relevant tekst)

2009/C 147/04

Den 14. maj 2009 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32009M5508. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/8


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5523 — CVC/The Belgian State/De Post-La Poste)

(EØS-relevant tekst)

2009/C 147/05

Den 19. juni 2009 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32009M5523. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/9


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5484 — SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV)

(EØS-relevant tekst)

2009/C 147/06

Den 27. maj 2009 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32009M5484. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/9


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5320 — Almeco/Mage/Tinox)

(EØS-relevant tekst)

2009/C 147/07

Den 18. juni 2009 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32009M5320. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/10


Euroens vekselkurs (1)

26. juni 2009

2009/C 147/08

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,4096

JPY

japanske yen

134,50

DKK

danske kroner

7,4464

GBP

pund sterling

0,85430

SEK

svenske kroner

10,9595

CHF

schweiziske franc

1,5275

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,0400

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,998

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

275,30

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6990

PLN

polske zloty

4,4945

RON

rumænske leu

4,2174

TRY

tyrkiske lira

2,1645

AUD

australske dollar

1,7457

CAD

canadiske dollar

1,6168

HKD

hongkongske dollar

10,9245

NZD

newzealandske dollar

2,1795

SGD

singaporeanske dollar

2,0493

KRW

sydkoreanske won

1 805,28

ZAR

sydafrikanske rand

11,1439

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,6329

HRK

kroatiske kuna

7,2860

IDR

indonesiske rupiah

14 407,13

MYR

malaysiske ringgit

4,9794

PHP

filippinske pesos

67,921

RUB

russiske rubler

43,8580

THB

thailandske bath

47,997

BRL

brasilianske real

2,7210

MXN

mexicanske pesos

18,5461

INR

indiske rupee

67,8020


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/11


Udtalelse afgivet af det Rådigvende Udvalg for Fusioner på dets møde den 16. april 2008 om beslutningsudkastet i Sag COMP/M.4956 — STX/Aker Yards

Rapporterende medlemsstat: UK

2009/C 147/09

1.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den anmeldte transaktion er en fusion som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i fusionsforordningen.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

2.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den anmeldte transaktion har en fællesskabsdimension som omhandlet i fusionsforordningens artikel 1 og 4.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

3.

Det rådgivende udvalg er enigt i, at det relevante produktmarked i den foreliggende sag kan defineres således:

Der sondres mellem forskellige skibstyper inden for den kommercielle skibsbygningsindustri.

Kemikalie-/olietankskibe og produkttankskibe bør betragtes som to særskilte markeder eller som et enkelt produktmarked; dette spørgsmål kan imidlertid stå åbent i denne sag.

Krydstogtskibe og færger bør betragtes som to særskilte produktmarkeder eller som et enkelt produktmarked; dette spørgsmål kan imidlertid stå åbent i denne sag.

Kommissionen bør fokusere sin analyse omkring krydstogtskibe på over 30 000 gt, hvor Aker Yards er aktiv, medens det i den foreliggende sag ikke er nødvendigt at sondre mellem forskellige markeder for forskellige størrelser af krydstogtskibe.

Spørgsmålet om, hvorvidt produktion af skibsmotorer bør opdeles i segmenter kan stå åbent i denne sag.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

4.

Det rådgivende udvalg er enigt i, at de geografiske markeder for bygning af kommercielle skibe og produktion af skibsmotorer i den foreliggende sag er verdensomspændende.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

5.

Det rådgivende udvalg er enigt i, at den foreslåede transaktion ikke umiddelbart medfører en styrkelse af Aker Yards stilling inden for bygning og udbud af krydstogtskibe, da der ikke er horisontale overlapninger.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

6.

Det rådgivende udvalg er enigt i, at fjernelse af STX som potentiel konkurrent inden for bygning og udbud af krydstogtskibe ikke vil få betydelige konkurrenceskadelige virkninger.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

7.

Det rådgivende udvalg er enigt i, at STX's finansielle position ikke er af en sådan art, at den fusionerede enhed bliver dominerende på markedet for bygning af krydstogtskibe, uanset om de af klageren nævnte finansielle instrumenter er baseret på aktuel eller tidligere støtte ydet af den sydkoreanske stat.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

8.

Det rådgivende udvalg er enigt i, at selv om der foreligger bevis for, at den fusionerede enhed sandsynligvis i fremtiden vil modtage produktionsstøtte som hævdet af klageren, er det ikke sandsynligt, at det vil resultere i en betydelig styrkelse af den fusionerende enheds finansielle styrke af de i beslutningen nævnte årsager.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

9.

Det rådgivende udvalg er enigt i, at krydstogtskibe købes af store og avancerede foretagender, som i den aktuelle markedsstruktur vil kunne dæmpe en eventuel konkurrencebegrænsende adfærd efter fusionen.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

10.

Det rådgivende udvalg er enigt i, at den planlagte transaktion ikke i væsentlig grad vil hæmme den effektive konkurrence på markedet for krydstogtskibe og færger betragtet under ét eller på markedet for færger betragtet isoleret.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

11.

Det rådgivende udvalg er enigt i, at den planlagte transaktion ikke i væsentlig grad vil hæmme den effektive konkurrence på markedet for produkttankskibe.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

12.

Det rådgivende udvalg er enigt i, at de vertikale relationer, der opstår som følge af den planlagte transaktion, ikke i væsentlig grad vil hæmme den effektive konkurrence i de forskellige markeder for kommercielle skibe, herunder især markedet for krydstogtskibe og færger.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

13.

Det rådgivende udvalg er enigt i, den planlagte transaktion ikke i væsentlig grad vil hæmme den effektive konkurrence på markedet for søtransportydelser.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

14.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at den påtænkte fusion bør erklæres forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen.

Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/13


Høringskonsulentens Endelige Rapport i Sag COMP/M.4956 — STX/Aker Yards

(i henhold til artikel 15 og 16 i Kommissionens afgørelse (2001/462/EF, EKSF) af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)

2009/C 147/10

Den 16. november 2007 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i fusionsforordningen anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved STX Corporation (»STX«) gennem køb af aktier i realiteten erhverver kontrol over hele Aker Yards A.S.A. (»Aker«).

Under den indledende fase i undersøgelsen af den anmeldte fusion var der konkurrencemæssige betænkeligheder, og Kommissionen besluttede derfor den 20. december 2007 at indlede proceduren efter artikel 6, stk. 1, litra c), i fusionsforordningen.

Den anmeldende part anmodede ikke om indsigt i nøgledokumenter i henhold til GD for Konkurrences retningslinjer for »god praksis i forbindelse med EU's fusionskontrolprocedurer«.

Efter en grundig markedsundersøgelse konkluderede Kommissionen, at den anmeldte transaktion ikke i væsentlig grad hæmmer en effektiv konkurrence inden for fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf, og at den derfor er forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen. Der blev derfor ikke fremsendt nogen klagepunktsmeddelelse til den anmeldende part.

Der er hverken indkommet spørgsmål eller bemærkninger fra de deltagende parter under proceduren.

Beslutning om dispensation

Den 5. marts 2008 anmodede STX i henhold til artikel 7, stk. 3, i fusionsforordningen om dispensation. Den 10. marts 2008 gentog STX anmodningen på basis af den udvikling, der var sket siden den første anmodning. Den 19. marts 2008 gav Kommissionen den ønskede dispensation fra de i artikel 7, stk. 1, i fusionsforordningen omhandlede forpligtelser med forbehold af en række betingelser.

Anmodning fra tredjepart om aktindsigt

Den 1. april 2008 skrev Fincantieri-Cantieri Navali S.p.A (»Fincantieri«) som tredjepart til vicegeneraldirektøren i Generaldirektoratet for Konkurrence og gentog en anmodning om indsigt i Kommissionens sagsakter. En lignende anmodning blev sendt til mig den 9. april 2008, hvori det blev hævdet, at afvisning af anmodningen var en krænkelse af Fincantieris ret til at blive hørt. Ved brev af of 14. april 2008 gav vicegeneraldirektøren et detaljeret begrundet svar på Fincantieris brev af 1. april 2008, hvori det konkluderedes, at Fincantieri som tredjepart ikke var berettiget til indsigt i sagens akter. Jeg skrev også til Fincantieri den 15. april 2008 og bekræftede, at GD for Konkurrences analyse var korrekt. Jeg bekræftede endvidere, at Fincantieri under henvisning til de skriftlige og mundtlige kontakter, der havde været med Kommissionens tjenestegrene under proceduren, efter min opfattelse var blevet behørigt hørt som interesseret tredjepart i denne sag.

Sagen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger med hensyn til retten til at blive hørt.

Bruxelles, den 22. april 2008.

Karen WILLIAMS


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/14


RESUME AF KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. maj 2008

om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen

(Sag COMP/M.4956 — STX/Aker Yards)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

2009/C 147/11

Den 5. maj 2008 vedtog Kommissionen en beslutning i en fusionssag efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, særlig artikel 8, stk. 1. En ikke-fortrolig version af hele beslutningen på sagens autentiske sprog og på Kommissionens arbejdssprog findes på Generaldirektoratet for Konkurrences websted på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/competition/index_da.html

Dette resumé udgør kun en forenklet fremstilling af hovedpunkterne i beslutningen; det har ingen retskraft og tjener kun til orientering.

I.   INDLEDNING

1.

Den 16. november 2007 modtog Kommissionen en anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved STX Corporation (»STX«, Sydkorea) anmeldte, at virksomheden havde til hensigt at erhverve kontrol over Aker Yards A.S.A (»Aker Yards«, Norge) genem opkøb af aktier.

2.

Kommissionen fandt, at den planlagte transaktion udgjorde en fusion efter artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004.

3.

STX er et sydkoreansk holdingselskab, der er aktivt inden for tre hovedområder: skibsbygning og skibsudstyr (inklusive motorer), shipping og logistisk samt energi og bygge- og anlægsarbejder. Som led i sine skibsbygningsaktiviteter tegner og bygger STX forskellige typer handelsskibe. STX har for tiden to skibsværfter i Sydkorea og et, der er ved at blive opført i Kina.

4.

Aker Yards er en norsk virksomhed, der er aktiv inden for skibsbygningsindustrien og koncentrerer sig om at bygge avancerede fartøjer, herunder krydstogtsskibe og færger, handelsskibe, offshore produktionsskibe og specialbyggede skibe. Krydstogtsskibe og færger tegnede sig for omkring 44 % af Aker Yards’ samlede salg i 2006. Aker Yards omfatter atten skibsværfter i forskellige europæiske lande, Vietnam og Brasilien.

5.

Den anmeldte fusion består i, at STX erhverver en minoritetsaktiepost på 39,2 % i Aker Yards som følge af en såkaldt book building process over to dage på Oslo fondsbørs, jf. artikel 7, stk. 2, i fusionsforordningen. Derfor forudsætter STX’ udøvelse af sine stemmerettigheder i forbindelse med aktierne i Aker Yards, at Europa-Kommissionen har givet dispensation.

6.

I betragtning af aktiestrukturen i Aker Yards og udøvelsen af stemmerettigheder ved de sidste tre aktionærmøder, er det højst sandsynligt, at minoritetsaktieposten på 39,2 % vil gøre det muligt for STX at udøve flertallet af stemmerettighederne og således opnå effektiv faktisk kontrol over Aker Yards. Transaktionen udgør derfor en fusion i den i fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), anførte betydning.

7.

Efter en gennemgang af anmeldelsen besluttede Kommissionen derfor den 20. december 2007 at indlede en procedure i henhold til fusionsforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

8.

Kommissionen konkluderede, at den planlagte fusion ikke ville medføre nogen betydelig begrænsning af den effektive konkurrence i fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf, og at den derfor kan erklæres forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen. Derfor erklærede den den 5. maj 2008 fusionen forenelig med fællesmarkedet i medfør af artikel 8, stk. 1, i fusionsforordningen og artikel 57 i EØS-aftalen.

II.   DE RELEVANTE MARKEDER

A.   Relevante produktmarkeder

Kommerciel skibsbygning

9.

Parternes aktiviteter overlapper hinanden inden for bygning af handelsskibe med hensyn til følgende kategorier af skibe: containerskibe og gastankskibe (LNG-skibe) (for begges vedkommende er der tale om et ikke-påvirket marked). kemikalie- og olietankere samt produkttankere. Desuden spiller Aker Yards en stor rolle på markedet for krydstogtsskibe og færger.

Produkttankere og kemikalie-/olietankere

10.

Den anmeldende part har gjort gældende, at kemikalie-/olietankere og produkttankere i praksis kan anvendes til transport af forskellige produkter og derfor kan betragtes som et samlet relevant produktmarked. Undersøgelsen har vist, at der er en høj grad af substitution på efterspørgselssiden. Imidlertid kan spørgsmålet om, hvorvidt kemikalie-/olietankere og produkttankere bør betragtes som udgørende et samlet produktmarked eller separate markeder lades ubesvaret, eftersom transaktionen ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på baggrund af nogen af de to markedsafgrænsninger.

Passagerskibe

11.

I beslutningen Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique fandt Kommissionen det hensigtsmæssigt at holde markedet for krydstogtsskibe og markedet for færger adskilt fra det generelle marked for handelsskibe ud fra både efterspørgsels- og udbudsmæssige overvejelser. Den anmeldende part er enig i denne sondring. Markedsundersøgelsen har ikke indikeret, at Kommissionen skulle fravige sin tidligere praksis i så henseende.

12.

Hvad angår krydstogtsskibe, viste markedsundersøgelsen, at små krydstogtsskibe med en kapacitet på under 20 000-30 000 GT udgør et andet marked end mellemstore og store krydstogtsskibe på over 30 000 GT, som det allerede er fremført i ovennævnte beslutning. Aker Yards er kun aktiv i segmentet over 30 000 GT, og der blev taget hensyn til dette marked med henblik på den konkurrencemæssige vurdering i denne sag. Imidlertid er der ikke noget behov for at tage endelig stilling til dette punkt, da den konkurrencemæssige vurdering ville forblive uændret.

13.

Med henblik på den konkurrencemæssige vurdering af dette opkøb er der taget hensyn til følgende relevante produktmarkeder i) krydstogtsskibe, ii) færger og iii) kemikalie-/olietankere og produkttankere (enten separat eller som et samlet marked).

Produktion af skibsmotorer

14.

STX er også aktiv inden for produktion af skibsmotorer gennem sine datterselskaber Engine Co, Ltd. og STX Heavy Industries Co, Ltd.

15.

Ifølge den anmeldende part udgør markedet for hovedmotorer til fremdrift af skibe et samlet produktmarked, eftersom motorer generelt teknisk set er substituerbare for alle typer handelsskibe, og producenterne typisk fremstiller hele sortimentet af skibsmotorer. Den eneste undtagelse, der nævnes af den anmeldende part er specifikke motorer med dobbelt brændstof, der er velegnede til LNG-skibe. Markedsundersøgelsen lod formode, at motorer til fremdrift af skibe kunne opdeles i to hovedkategorier alt efter, hvilken form for brændstof der anvendes til fremdriften: dieselmotorer og motorer med dobbelt brændstof. I denne sag kan den nøjagtige afgrænsning af produktmarkedet imidlertid lades stå åben.

B.   Relevante geografiske markeder

16.

Den anmeldende part har gjort gældende, at det relevante geografiske marked for bygning af handelsskibe og for skibsmotorer er af globalt omfang. Kommissionens markedsundersøgelse har understøttet parternes synspunkt.

III.   KONKURRENCEMÆSSIG VURDERING

17.

De største betænkeligheder, der blev givet udtryk for under markedsundersøgelsen, var koncentreret om den indvirkning, opkøbet vil kunne få på markederne for krydstogtsskibe og færger. Disse betænkeligheder var baseret på elimineringen af STX som en potentiel ny markedsdeltager og på de fordele, som STX efter sigende ville have sammenlignet med andre skibsværfter i kraft af subsidier fra den sydkoreanske regering, andre omkostningsfordele og virksomhedens vertikale integration i produktionen af skibsmotorer, som kan benyttes af STX til at underbyde priserne med det resultat, at de eksisterende konkurrenter marginaliseres, og at der opstår konkurrencefordrejende virkninger på markedet som følge af, at der skabes en dominerende markedsdeltager. Disse betænkeligheder behandles nedenfor.

Markedet for Krydstogtsskibe

Eliminering af STX som et potentiel markedsdeltager

18.

På grundlag af undersøgelsen fremgår det, at STX ikke er kommet langt med at finde fodfæste på markedet for krydstogtsskibe og dermed blive en betydelig konkurrent på kort sigt. Kommissionen er i løbet af undersøgelsen blevet orienteret om, at STX har deltaget i en udbudsrunde for et krydstogtsskib, som blev afholdt af en kunde ved navn Saga Lines, og det er derfor, at nogle markedsdeltagere i en række tilfælde forbinder STX med markedet for krydstogtsskibe. Imidlertid er virksomhedens deltagelse i denne licitation begrænset til forelæggelse af meget foreløbige dokumenter, og formålet med deltagelse i udbudsrunden præsenteres som overvejende at være et første forsøg på at skaffe sig et indblik i markedssituationen med henblik på eventuelt at vinde fodfæste på længere sigt. Undersøgelsen har vist, at STX ikke har deltaget i nogen anden licitation, sonderinger eller drøftelser om bygning af et krydstogtsskib, og markedsdeltagerne opfatter generelt ikke STX som en egentlig konkurrent, men snarere som en potentiel ny markedsdeltager på linje med en række andre asiatiske skibsværfter. Det kan konkluderes, at der er forskellige forhold, der bekræfter, at STX ikke er bedre placeret for at komme ind på markedet end en række andre asiatiske skibsværfter.

19.

Desuden har markedsundersøgelsen vist, at der er et tilstrækkeligt antal andre potentielle konkurrenter, som er mindst lige så godt placeret som STX for at vinde fodfæste på markedet for krydstogtsskibe, dvs. andre skibsværfter fra Fjernøsten, såsom Mitsubishi (Japan) og koreanske virksomheder som Samsung og Daewoo. Mitsubishi har allerede været aktiv inden for de seneste år og leverede i 2004 to store krydstogtsskibe. De to andre koreanske skibsværfter har (ligesom STX) hidtil ikke fået nogen ordrer på bygning af krydstogtsskibe, men undersøgelserne har bekræftet, at de koreanske skibsværfter, navnlig Samsung og Daewoo, af markedsdeltagerne betragtes som de mest sandsynlige potentielle nye markedsdeltagere.

20.

I betragtning af, at STX for tiden ikke udøver noget nævneværdigt konkurrencemæssigt pres på markedet for krydstogtsskibe, at der ikke er grund til at tro, at virksomheden skulle kunne blive en effektiv konkurrent i den nærmeste fremtid, og at der efter fusionen stadig vil være et tilstrækkelig stort antal andre mulige nye markedsdeltagere, skulle den planlagte fusion ikke i betydelig grad hæmme den effektive konkurrence på markedet for krydstogtsskibe som et resultat af elimineringen af en potentiel konkurrent.

Konkurrencemæssige betænkeligheder på grund af subsidier

21.

Under markedsundersøgelsen blev der fremført det klagepunkt, at den fusionerede virksomhed ud over en række andre påståede fordele, såsom lave omkostninger til arbejdskraft, energi og stål, vil kunne få støtte fra den koreanske stat og derfor vil være i stand til at benytte urimelige subsidier til at underbyde priserne med det resultat, at eksisterende konkurrenter marginaliseres, og at dette i sidste instans vil føre til en dominerende stilling på markedet for krydstogtsskibe. Klageren anførte som argument, at Kommissionen er forpligtet til i sine fusionskontrolprocedurer at tage hensyn til statsstøtte og skal foretage en uafhængig vurdering af, om der er blevet ydet statsstøtte eller ej.

22.

Selv om de påståede lave arbejdskraft-, energi- og stålomkostninger kan variere geografisk, står det alle konkurrenter frit for at benytte sig af sådanne fordele ved at tage hensyn hertil i deres valg af produktionssted. Disse aspekter er derfor ikke fusionsspecifikke. Med hensyn til de påståede subsidier er det værd at bemærke, at de finansielle transaktioner, som klageren påpeger — og som heller ikke på nogen måde er udløst af fusionen — ikke kan identificeres som oplagte subsidier. Det skal også bemærkes, at WTO, som er det kompetente organ til at vurdere påståede subsidier i en ikke-medlemsstat, ikke på nuværende tidspunkt har indledt nogen procedure over for Korea vedrørende subsidier til skibsværfter. Det kan derfor konkluderes, at det derfor ikke i forbindelse med denne fusionsundersøgelse kunne konstateres, at de af klageren nævnte finansielle transaktioner udgør subsidier (1).

23.

Selv om denne mangel på beviser for forekomsten af subsidier allerede er et tegn på, at der på dette grundlag ikke kan antages, at der er tale om en forøgelse af den fusionerede virksomheds finansielle styrke, blev der taget yderligere skridt til at evaluere sandsynligheden og de potentielle virkninger af de angivne tidligere og fremtidige transaktioner. Denne undersøgelse viste, at selv hvis de angivne transaktioner indeholdt elementer, der pegede i retning af subsidier, ville de under alle omstændigheder ikke ændre den fusionerede virksomheds finansielle styrke i betydeligt omfang.

24.

Klageren udtalte, at tidligere subsidier blev ydet til STX i form af i) programmer til støtte for den teknologiske viden og ii) fordelagtige vilkår for et særligt lån, som STX modtog tidligere. Markedsundersøgelsen har imidlertid vist, at det særlige forskningsprogram dækker en lang række projekter og deltagere. Den andel, der kunne tildeles STX’ skibsbygningsaktiviteter ville kun være meget begrænsede. Desuden blev det lån, som klageren har nævnt, ydet af et konsortium af banker, der omfatter private banker. Eftersom alle medlemmerne af konsortiet ydede det samme beløb på de samme vilkår, er det umiddelbart usandsynligt, at lånene skulle kunne indeholde subsidier. Eftersom subsidierne under alle omstændigheder kun ville kunne dække forskellen mellem markedsrenten og den subsidierede rente, ville det samlede beløb for sådanne subsidier desuden ikke formodes at føre til en betydelig forøgelse af den fusionerede virksomheds finansielle styrke.

25.

De påståede fremtidige subsidier vil ifølge klageren hovedsagelig blive ydet i form af lån i byggeperioden (pre-shipment loans, PLS) og refusionsgarantier for forudbetalte beløb (advanced payment refund guarantees, APRG) til den fusionerede virksomheds skibsbygningsprojekter og ville blive ydet af KEXIM, den statsejede koreanske eksportbank. Markedsundersøgelsen har vist, at skibsværfter over hele kloden, også i Europa, typisk benytter samme form for instrumenter til at finansiere deres arbejdskapital. Desuden er de påståede subsidier, der hævdes at skabe konkurrencebegrænsende virkninger, i dette tilfælde fremtidige, usikre og spekulative, eftersom det ikke er muligt at forudsige fremtidige beslutninger fra den koreanske regerings side om subsidiering af skibsbygningsindustrien. En tidligere WTO-procedure bekræftede desuden, at KEXIM's programmer ikke i sig selv indeholder elementer, der peger i retning af subsidier. Der er derfor heller ikke beviser på, at Korea i fremtiden vil subsidiere den fusionerede virksomhed i strid med sine WTO-forpligtelser.

Selv hvis det antages, at der udbetales urimelige subsidier, ville STX ikke være i stand til at udøve markedsstyrke på markedet for krydstogtsskibe

26.

Kommissionen har også vurderet, om STX, selv hvis det antages, at virksomheden havde adgang til de påståede subsidier, ville være i stand til at gøre sin markedsstyrke gældende på markedet for krydstogtsskibe.

27.

STX’ og klagerens vigtigste finansielle indikatorer viser, at STX’ finansielle styrke ikke øges i betydelig grad (og ikke vil blive øget efter fusionen).

28.

Kommissionen har anlagt den betragtning, at ovennævnte påståede subsidiering i form af finansieringsinstrumenterne kun ville gøre det muligt for den fusionerede virksomhed at reducere prisen på prototyper af de skibe, der bygges på værfter i Korea ved at mindske finansieringsomkostningerne på grund af bedre rentesatser og garantipræmier. Selv om det antages, at finansieringsinstrumenterne kunne tilbyde lån til under markedsvilkårene, ville mindskelsen af omkostningerne i kraft af disse subsidier være meget begrænset sammenlignet med de samlede omkostninger ved at bygge et krydstogtsskib. Denne mindskelse af omkostningerne synes ikke at være nok til at forårsage prisunderbud, der fører til monopolisering af markedet for krydstogtsskibe.

29.

Markedsundersøgelsen har da også vist, at der ikke er sandsynlighed for, at dette sker. Det skal især nævnes, at i) den fusionerede virksomhed i dag ikke besidder en betydelig markedsstyrke (Aker Yards andel af markedet for krydstogtsskibe er [30-35] %, mens Fincantieris andel er [40-50] % og Meyer-Werfts andel er [25-30] %, at ii) der er tale om store og sofistikerede kunder (de fire vigtigste kunder er Carnival, Royal Caribbean, MSC and STAR/NCL, som kontrollerer omkring 80 % af efterspørgslen krydstogtsskibe på verdensplan), og disse vil være i stand til at mildne en eventuel konkurrencebegrænsende adfærd, og at iii) konkurrenterne ikke vil være ude af stand til at reagere og i yderste fald vil kunne opretholde en troværdig trussel om at trænge ind på markedet igen.

Konklusion med hensyn til markedet for krydstogtsskibe

30.

På grundlag af ovenstående må det konkluderes, at den foreslåede transaktion ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i relation til bygning af krydstogtsskibe.

Bygning af færger

31.

Den indgående markedsundersøgelse analyserede også fusionens potentielle indvirkning på markedet for færger, hvor Aker Yards er en af de store markedsdeltagere, og hvor STX endnu ikke er til stede. Imidlertid er markedssituationen ikke den samme for færger som for krydstogtsskibe. I sammenligning med det meget koncentrerede marked for krydstogtsskibe er der mange flere markedsdeltager på markedet for færger. Ud over Aker Yard (med en markedsandel på omkring [10-15] %) er der et stort antal andre værfter på markedet, såsom Fincantieri, Flensburger, Visentini, Apania, Barreras og mange andre, herunder også japanske Mitsubishi og koreanske virksomheder som Hyundai, Samsung and Daewoo, hvilket betyder, at det er højst usandsynligt, at der bliver tale om eventuelle konkurrencebegrænsende virkninger.

32.

STX har hidtil ikke bygget nogen færger og har ikke fået nogen kontrakter på færger, Selv om STX kunne være en potentiel ny markedsdeltager, ville virksomhedens indtrængen på markedet under alle omstændigheder ikke medføre nogen signifikant ændring i markedsstrukturen. Der er derfor ikke nogen grund til at tro, at fjernelse af STX som en potentiel ny markedsdeltager ville føre til en betydelig hindring af den effektive konkurrence på markedet for færger.

Bygning af produkttankere

33.

Hvis produkttankere skulle betragtes som et produktmarked med kemikalie- og olietankere ville den samlede gennemsnitlige markedsandel for begge selskaber i perioden 2004-2007 være 14,75 % udtrykt i leverancer baseret på tonnage og 11 % udtrykt i ordrer baseret på tonnage. Også på grundlag af en snævrere afgrænsning af produktmarkedet (et marked kun for produkttankere) ville parternes kombinerede markedsandel være begrænset og ligge under 15 % (med en overlapning på højst 1,5 %).

34.

På grundlag af transaktionens begrænsede indvirkning på dette marked og resultaterne af markedsundersøgelsen må det konkluderes, at den planlagte transaktion ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i relation til bygning af produkttankere.

Vertikale aspekter

Fremstilling af dieselmotorer til fremdrift af skibe

35.

Under markedsundersøgelsen blev der rejst visse betænkeligheder om eventuelle negative virkninger af det vertikale forhold, der skabes ved denne transaktion, eftersom STX er aktiv inden for fremstilling af skibsmotorer.

36.

Markedsundersøgelsen har vist, at markedet for skibsmotorer generelt ikke er koncentreret. På det generelle marked for dieselmotorer til skibe lå STX’ markedsandel på verdensplan i 2007 på omkring [15-20] %. De andre vigtige konkurrenter er Wärtsilä [15-20] %, Yanmar [15-20] %, Daihatsu [25-30] %, Dosan [5-10] % og Mitsui [5-10] %.

37.

STX fremstiller eller sælger ikke motorer til krydstogtsskibe, som er et markedssegment, der er domineret af to selskaber, MAN B&W Diesel Group (»MAN«) og Wärtsilä Corporation (»Wärtsilä«). STX kan ikke med sin egen teknologi fremstille motorer, der er egnede til krydstogtsskibe og/eller færger, og virksomheden har aldrig leveret sådanne motorer, hverken direkte eller indirekte. Den benytter snarere teknologi på licens fra MAN til fremstilling af motorer til handelsskibe. Imidlertid har STX aldrig som led i licensaftalen fremstillet eller leveret motorer, som ville være egnede til krydstogtsskibe eller færger, enten direkte eller indirekte Det må konkluderes, at STX ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at levere motorer til sine egne krydstogtsskibe.

38.

Det må konkluderes, at det ikke er sandsynligt, at vertikale forhold, der skabes i kraft af denne transaktion, kan give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på markedet for krydstogtsskibe.

Søtransportydelser

39.

STX er desuden via sit datterselskab STX Pan Ocean aktiv inden for søtransportydelser, primært med tørlastskibe.

40.

Den anmeldende part har gjort gældende, at STX for søtransportydelser i forbindelse med tørlastskibe havde en markedsandel på omkring [0-5] % på verdensplan i perioden 2004-2007. I betragtning af, at skibsbygningsmarkedet er verdensomspændende, og at fartøjerne købes på det internationale marked, giver STX’ meget begrænsede tilstedeværelse på shippingmarkedet (i tidligere omsætningsled) ikke anledning til betænkeligheder med hensyn til en eventuel kundeafskærmning for den fusionerede virksomheds konkurrenter på skibsbygningsmarkedet (i senere omsætningsled).

IV.   KONKLUSION

41.

Kommissionen har besluttet ikke at modsætte sig den anmeldte transaktion og erklære den forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen. Denne beslutning vedtages i henhold til artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004.


(1)  I modsætning til klagerens opfattelse, er Kommissionen ikke forpligtet til at foretage en parallel analyse for at kunne drage konklusioner om forekomsten af subsidier — hvilket kan sammenlignes med statsstøtteproceduren efter EF-traktatens artikel 88 — i forbindelse med en fusionsprocedure, især hvis de påståede subsidier blev ydet af et land, der ikke er en medlemsstat. Den retspraksis (især dommen RJB Mining), ifølge hvilken også formodet statsstøtte bør tages op til behandling i fusionskontrolprocedurer, henviser til meget specifikke omstændigheder, hvor Kommissionen i et parallelt forløb havde iværksat både en fusionskontrol- og en statsstøtteprocedure, hvilket ikke er tilfældet i denne sag. Sag T-156/98, RJB Mining mod Kommissionen, Sml. 2001, s. II-337.


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/19


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg For Kartel- og Monopolspørgsmål på dets 382. møde den 18. oktober 2004 om et beslutningsudkast i Sag COMP/F-1/38.338 — PO/Synåle

2009/C 147/12

1.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i dens konklusioner vedrørende de relevante markeder.

2.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i, at adressaterne af beslutningsudkastet har deltaget i aftaler og/eller samordnet praksis som omhandlet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1.

3.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i, at formålet og virkningen af aftalerne og/eller den samordnede praksis var at begrænse konkurrencen, som omhandlet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1.

4.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i, at adressaterne af beslutningsudkastet har deltaget i en enkelt og vedvarende overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 1.

5.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i, at aftalerne og/eller den samordnede praksis i væsentlig grad har kunne påvirke samhandelen mellem EU's medlemsstater.

6.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i dens vurdering af EF-traktatens artikel 81, stk. 3.

7.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i, at artikel 7 i forordning (EF) nr. 1/2003 finder anvendelse i denne sag.

8.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i overtrædelsens alvor og varighed.

9.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i, at der hverken er formildende eller skærpende omstændigheder i denne sag.

10.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i, at samarbejds-meddelelsen anvendes i denne sag.

11.

Det rådgivende udvalg henstiller til, at dets udtalelse offentliggøre.

12.

Det rådgivende udvalg anmoder Kommissionen om at tage hensyn til alle de øvrige spørgsmål, der blev rejst under drøftelserne.


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/20


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets 383. møde den 25. oktober 2004 om et udkast til beslutning i sag COMP/F-1/38.338 — PO/Synåle

2009/C 147/13

1.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i bødernes grundbeløb for så vidt angår:

a)

overtrædelsernes alvor

b)

overtrædelsernes varighed.

2.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i bødenedsættelserne i medfør af Kommissionens meddelelse af 1996 om bødefritagelse i kartelsager.

3.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i udmålingen af de endelige bøder.

4.

Det rådgivende udvalg henstiller til, at dets udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

5.

Det rådgivende udvalg anmoder Kommissionen om at tage hensyn til alle de øvrige spørgsmål, der blev rejst under drøftelserne.


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/21


Høringskonsulentens endelige rapport om proceduren i sag COMP/F-1/38.338 — Synåle af metal

(udarbejdet i henhold til artikel 15 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)

2009/C 147/14

Beslutningsudkastet giver anledning til følgende bemærkninger:

Denne sag er opstået som følge af oplysninger fra en repræsentant for Entaco Ltd og kontrolundersøgelse i henhold til artikel 14, stk. 3, i forordning nr. 17 (1), som Kommissionen foretog den 7. og 8. november 2001 hos en række EU-producenter af syartikler i metal og plast samt hos den tyske sammenslutning af producenter af luknings- og fastgørelsesartikler, VBT. Som følge af den nævnte kontrol og efterfølgende undersøgelser i henhold til artikel 11 i forordning nr. 17 opnåede Kommissionen dokumentation for, at de nedenfor anførte virksomheder gennem aftaler og samordnet praksis havde overtrådt EF-traktatens artikel 81, stk. 1:

William Prym GmbH & Co. KG og Prym Consumer GmbH & Co. KG (»Prym«) Coats plc (nu: Coats Holdings Ltd) og J & P Coats Ltd (»Coats«), Entaco Group Ltd og Entaco Ltd. (»Entaco«).

Den 15. marts 2004 fremsendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til Prym, Entaco og Coats i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EF) nr. 2842/98 (2), som blev modtaget af Entaco den 16. marts 2004 og af Coats og Prym den 17. marts 2004. Fristen for at svare på klagepunktsmeddelelsen var 13. maj 2004. Coats og Prym fik forlænget denne frist til 28. maj 2004.

Kommissionen modtog Entacos svar den 5. maj 2004 og svarene fra Coats og Prym den 28. maj 2004.

Parterne fik indsigt i sagsakterne, idet hver part modtog en Cd-rom med Kommissionens sagsakter den 26. marts 2004.

Ved brev af 13. april og 5. maj 2004 anmodede Coats om indsigt i yderligere dokumenter i sagen, idet det blev hævdet, at andre dokumenter, der var kopieret hos Prym og VBT, kunne være relevante for Coats’ forsvar. Coats kritiserede endvidere, at nogle afsnit i klagepunktsmeddelelsen var blevet fjernet, selv om de vedrørte dokumenter, der var relevante for Coats.

Ved brev af 3. maj og 7. maj 2004 godkendte jeg, at stort set alle de dokumenter, der var kopieret hos Prym, og som Prym i mellemtiden havde klassificeret som ikke-fortrolige, blev fremsendt til Coats. Jeg lovede endvidere, at næsten alle de passager, som Coats havde henvist til, igen blev indføjet i klagepunktsmeddelelsen. Kommissionens tjenestegrene gav derfor i de efterfølgende dage indsigt i de ønskede dokumenter.

Hvad angår de øvrige dokumenter, der var kopieret hos VBT, var jeg imidlertid af den opfattelse, at tilknytningen til den foreliggende sag ikke var tilstrækkelig til at berettige, at disse dokumenter blev videregivet, og imødekom derfor ikke Coats’ anmodning. Coats gjorde ikke indsigelse mod denne afgørelse.

Efter ønske fra parterne fandt der en mundtlig høring sted den 18. juni 2004.

Efter den mundtlige høring fik hver af parterne forelagt en ikke-fortrolig version af de andre parters svar. Alle parter blev informeret om, at svarene kunne anses for at indeholde nyt bevismateriale vedrørende påstandene i klagepunktsmeddelelsen. Parterne fik en frist på 4 uger til at fremsætte yderligere bemærkninger.

Den 28. juli fremsendte Coats yderligere dokumenter som svar på en række spørgsmål, der var blevet drøftet eller klarlagt ved den mundtlige høring. Det samme gjorde Prym den 30. juli 2004.

Den 19. august 2004 tilsendte Coats Kommissionen et memorandum med en sammenfatning af deres vigtigste indvendinger mod Kommissionens sag.

Det beslutningsudkast, der forelægges Kommissionen, omfatter udelukkende de klagepunker, som parterne har haft mulighed for at fremsætte bemærkninger til.

I lyset af ovenstående finder jeg, at parternes ret til at blive hørt er blevet respekteret i denne sag.

Bruxelles, den 19. oktober 2004

Karen WILLIAMS


(1)  Rådets forordning nr. 17 af 6. februar 1962, den første forordning om gennemførelse af EF-traktatens artikel 85 og 86 (EFT 13 af 21.2.1962, s. 204).

(2)  Kommissionens forordning EF nr. 2842/98 af 22. december 1998 om høring af parterne i visse sager under EF-traktatens artikel 85 og 86 (EFT L 354 af 30.12.1998, s. 18).


27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/23


RESUME AF KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. oktober 2004

om en procedure efter EF-traktatens artikel 81

(Sag COMP/F-1/38.338 — PO/Nåle)

(meddelt under nummer K(2004) 4221)

(Kun den engelske og tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

2009/C 147/15

1.   INDLEDNING OG OVERTRÆDELSER

Tre virksomheder og deres respektive filialer, William Prym GmbH & Co. KG og Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd og J & P Coats Ltd samt Entaco Ltd og Entaco Group Ltd, indgik en række skriftlige, formelt bilaterale, aftaler mellem den 10. september 1994 (rammeaftalen blev undertegnet i juni, men trådte først i kraft den 10. september 1994) og den 31. december 1999, som i praksis udgjorde en trepartsaftale, hvorved disse virksomheder gennemførte eller bidrog til en opdeling af visse produktmarkeder (gennem segmentering af det europæiske marked for syartikler i metal og plast) og geografiske markeder (gennem en segmentering af det europæiske marked for nåle). Desuden deltog virksomhederne i bilaterale eller trilaterale møder mellem den 10. maj 1993 og den 8. november 2001 (Coats deltog dog kun i indledende møder). Disse aftalte fremgangsmåder og aftaler betegner en overtrædelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og havde følgende formål og virkning:

for så vidt angår William Prym GmbH & Co. KG og Prym Consumer GmbH & Co. KG og Entaco Ltd og Entaco Group Ltd:

opdeling af det europæiske marked for syartikler i metal og plast ved at begrænse Entaco Ltd's forretningsaktiviteter til kun at omfatte håndsynåle og specialnåle, hvilket er ensbetydende med en markedsopdeling mellem markedet for håndsynåle og specialnåle og de øvrige markeder for nåle i bred forstand og for syartikler i metal og plast

segmentering af det europæiske marked for nåle ved at Entaco Ltd's aktiviteter begrænses til Det Forenede Kongerige, Irland og (delvis) Italien og ved at forhindre, at denne virksomhed kommer ind på de kontinentaleuropæiske markeder for nåle (med undtagelse af såkaldte »label accounts«, dvs. allerede eksisterende kunder). Derved forbeholdes disse markeder i praksis William Prym GmbH & Co. KG og virksomhedens filialer, hvilket betegner en geografisk opdeling af markedet for nåle

for så vidt angår Coats Holdings Ltd og J & P Coats Ltd:

beskyttelse af virksomhedens eget varemærke (Milward) mod konkurrence fra Entaco Ltd i detailleddet gennem: i) at indgå en eksklusiv leverings- og købsaftale med Entaco Ltd, omfattende Det Forenede Kongerige og (delvis) Italien og ii) at pålægge Entaco Ltd en forpligtelse til at overholde den aftale om geografisk markedsopdeling, som virksomheden har indgået med William Prym GmbH & Co. KG og dens filialer.

Nærværende udkast til beslutning er baseret på de gensidigt forpligtende klausuler, som findes i de ovennævnte skriftlige bilaterale aftaler, og på visse dokumenter fra den tilsvarende periode. Disse klausuler er fortløbende blevet videreført.

I denne forbindelse skal det understreges, at den ansøgning om favorabel behandling, som blev indgivet på vegne af Entaco Ltd, kun bekræfter samtlige Kommissionens oplysninger i sagen. I sit svar på klagepunktsmeddelelsen indrømmede Prym sin deltagelse i overtrædelserne, men bestred de pågældende markeders omfang.

2.   SAGSFORLØB

De foreliggende oplysninger stammer fra kontrolbesøg, som Kommissionen aflagde den 7. og 8. november 2001, i henhold til artikel 14, stk. 3, i forordning nr. 17, hos en række EU-producenter af syartikler i metal og plast og andre artikler (bl.a. Entaco Ltd, Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG og den tyske sammenslutning af producenter af luknings- og fastgørelsesartikler (Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik)). Gennem den nævnte kontrol og efterfølgende undersøgelser i henhold til artikel 11 i forordning nr. 17 opnåede Kommissionen dokumentation for, at følgende virksomheder havde overtrådt EF-traktatens artikel 81: William Prym GmbH og Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd, J & P Coats Ltd og Entaco Ltd. Undersøgelserne kunne gennemføres takket være oplysninger, som blev afgivet af Martin Ellis fra Entaco mellem den 23. august 2000 og den 6. august 2001. Ved brev af 21. august 2001 meddelte de pågældende tjenestegrene i Kommissionen, at de betragtede disse oplysninger som en ansøgning om favorabel behandling.

I april, maj, juni og oktober 2003 fremsendte Kommissionen i henhold til artikel 11 anmodninger om oplysninger til følgende producenter af syartikler i metal og plast og andre syartikler i Fællesskabet: Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG, Entaco Ltd samt til sammenslutningen VBT og Needle Industries (India) Private Ltd.

Den 15. marts 2004 fremsendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til Prym, Entaco og Coats i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 2842/98, som blev modtaget af Entaco den 16. marts 2004 og af Coats og Prym den 17. marts 2004. Parterne fik adgang til sagsakterne i elektronisk form. Hver part modtog en CD-rom med Kommissionens sagsakter den 26. marts 2004.

Høringen fandt sted den 18. juni 2004. Direktorat A og Den Juridiske Tjeneste blev konsulteret den 18. september 2004.

3.   RELEVANTE MARKEDER

Kommissionen har identificeret tre relevante markeder: i) det europæiske marked for hånd- og maskinsynåle (inklusive bl.a. specialnåle), hvor opdelingen af produktmarked og geografisk marked fandt sted (markedsværdi ca. 30 mio. EUR); ii) det europæiske marked for »andre sy- og strikkeartikler, herunder knappenåle, strikkepinde/hæklenåle« (markedsværdi ca. 30 mio. EUR); og iii) det europæiske marked for andre syartikler af metal og plast, herunder lynlåse og andre lukkeanordninger (1,5 mia. EUR); på begge disse markeder fandt markedsopdelingen først sted fra den 10. september 1994 til den 13. marts 1997. Markedet for hånd- og maskinsynåle bør adskilles fra markedet for nåle til industrisymaskiner, som ikke blev fremstillet af virksomhederne i overtrædelsesperioden. Prym fastholder, at hånd- og maskinsynåle bør betragtes som separate relevante markeder. Dette synspunkt kan imidlertid ikke godtages, da de øvrige virksomheder ikke kan bekræfte det, og da overtrædelsesaftalerne vedrører begge typer af nåle.

4.   MEKANISMEN I OVERTRÆDELSERNE

1)

Coats var beskyttet mod konkurrence fra Entaco og Prym i detailleddet, for så vidt angår virksomhedens mærke Milward), eftersom:

Entaco ikke kunne konkurrere med Coats på grund af de aftaler, virksomheden havde indgået med både Coats og Prym for henholdsvis Det Forenede Kongerige og Kontinentaleuropa.

I henhold til paragraf 2.2 i leverings- og indkøbsaftalen er Entaco forhindret i at levere til Coats’ kunder i Det Forenede Kongerige: »Entaco leverer ikke produkter til kunder hos en britisk leverandør, undtagen til de kunder, som leverandøren allerede betjente inden datoen for denne aftales indgåelse«.

I henhold til paragraf 2.2 i distributionsaftalen mellem Prym og Entaco er Entaco forhindret i at sælge til kunder hos Coats og Prym i Kontinentaleuropa: »Entaco sælger ikke produkter til nogen person på territoriet [Europa undtagen Det Forenede Kongerige og Irland], undtagen til allerede eksisterende kunder og/eller distributøren [Prym Consumer] og/eller Coats-gruppen

Entaco var således ikke en uafhængig aktør på markedet, eftersom virksomheden i realiteten kun kunne sælge til Coats eller Prym.

Prym havde brug for Coats’ støtte til at forhindre Entaco i at komme ind på det kontinentaleuropæiske marked.

Der skal ligeledes mindes om, at for at overholde aftalerne om markedsopdeling behøvede Coats (som den største opkøber i Det Forende Kongerige) blot at købe hos Entaco frem for hos Prym. Denne fremgangsmåde bevirkede, at Prym fik en lav aktivitet i Det Forenede Kongerige, samtidig med at Entaco var nødsaget til at holde sig uden for Kontinentaleuropa. I modsat fald ville Coats holde op med at betragte Entaco som eksklusiv leverandør, hvilket fremgår af paragraf 2.2 i aftalen mellem Entaco og Coats om levering og indkøb:

»[…] (b) opfylder sine forpligtelser af lignende art i henhold til en aftale indgået mellem leverandøren og Prym den [10. september 1994]/[1. april 1997].«

Desuden var Coats som hoveddistributøren i Europa i stand til at bruge sine bestillinger til at »spille Entaco og Prym ud mod hinanden«, hvilket var en anden metode til at styre Prym.

2)

Entaco ønskede at være Coats’ eneleverandør i Det Forenede Kongerige som en sikkerhed for virksomhedens produktion. I modsat fald ville den ikke have indgået aftalen om markedsopdeling, som jo begrænser dens kommercielle udvikling. I realiteten accepterede Entaco en meget væsentlig begrænsning af sine aktiviteter:

Det hedder således i rammeaftalen: »Entaco godtager at begrænse sine produktions- og distributionsaktiviteter inden for sektoren for syartikler til kun at omfatte synåle og til ikke at udvide sine aktiviteter til at omfatte knappenåle, sikkerhedsnåle, firdelte fæsteanordninger, strikkepinde og andre syartikler uden Pryms forudgående samtykke« (hvilket gælder ud over paragraf 2.3 i indkøbsaftalen mellem Prym og Entaco).

Paragraf 2.2 i ovennævnte distributionsaftale må sidestilles med en aftale om geografisk markedsopdeling.

Entaco fik ikke en tilsvarende garanti fra Prym. Derfor krævede virksomheden, at Coats sikrede afsætningen for dens produktion i Storbritannien, og dette krav blev tilgodeset.

Entaco, som er resultatet af et opkøb fra lederside af Coats’ tidligere nåledivision, var udsat for konkurrence fra to store foretagender, nemlig Prym og Coats, som var forbundet gennem aktionærinteresser og et »særligt partnerskab«. For Entaco var den bedste løsning at deltage i en trepartsaftale, eftersom virksomheden opnåede en garanti for afsætning blot ved »over for markedet at fremstå som uafhængig

3)

Uden godkendelse fra Coats ville Prym ikke have deltaget i en aftale om markedsopdeling, som potentielt kunne have skadet dens største aktionær og hovedpartner (Coats) på det europæiske marked for syartikler.

5.   KONKLUSION

De overtrædelser, der er begået af beslutningens adressater (1), betragtes som »meget alvorlige«, da de har til formål at opdele nationale markeder og at dele produktmarkeder, hvorved de begrænser konkurrencen og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

Da Entaco var den eneste virksomhed, der underrettede Kommissionen om aftalerne om markedsdeling, og som forelagde de afgørende beviser, uden hvilke de pågældende aftaler formodentlig ikke var blevet afsløret, og i betragtning af at virksomheden forløbende har samarbejdet med Kommissionen, foreslås det, at virksomheden fuldstændig fritages for bøder.


(1)  William Prym GmbH & Co. KG og Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd og J & P Coats Ltd, Entaco Ltd og Entaco Group Ltd.


V Udtalelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Rådet

27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/26


ÅBEN INDKALDELSE

Europæisk samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST)

2009/C 147/16

Cost bringer forskere og eksperter i forskellige lande, som arbejder med specifikke emner, sammen. Cost finansierer IKKE selve forskningen, men støtter netværksaktiviteter såsom møder, konferencer, kortvarig videnskabelig udveksling og opsøgende aktiviteter. I øjeblikket modtager over 200 videnskabelige netværk (aktioner) støtte.

Cost indkalder forslag til aktioner, der bidrager til Europas videnskabelige, teknologiske, økonomiske, kulturelle eller samfundsmæssige udvikling. Forslag, der fungerer som forløber for andre europæiske programmer og/eller forelægges af nyuddannede forskere, er særligt velkomne.

Det er afgørende for opbygningen af det europæiske forskningsrum (EFR), at der udvikles stærkere forbindelser mellem europæiske forskere. Cost stimulerer nye, innovative, tværfaglige og brede forskningsnetværk i Europa. Forskerhold gennemfører Cost-aktiviteter for at styrke grundlaget for opbygning af videnskabelig ekspertise i Europa.

Cost er inddelt i ni brede områder (biomedicin og molekylær biovidenskab; kemi og molekylær videnskab og teknologi; Earth System Science og miljøstyring; fødevarer og landbrug; skove og produkter og tjenesteydelser i forbindelse hermed; individ, samfund, kultur og sundhed; informations- og kommunikationsteknologier; materialer, fysik og nanovidenskab; transport og byudvikling). Nærmere oplysninger om, hvad hvert område skal dække, findes på: www.cost.esf.org

Forslagsstillerne bedes angive, hvilket område deres emne falder ind under. Tværfaglige forslag, der ikke umiddelbart falder ind under et enkelt område, modtages dog særdeles gerne og vil blive vurderet separat af det stående organ for vurdering af forslag, der går på tværs af områderne.

Forslagene bør inddrage forskere fra mindst fem Cost-lande. Der kan forventes finansiel støtte på ca. 100 000 EUR om året, normalt i fire år.

Forslagene vurderes i to trin. Foreløbige forslag (højst 1 500 ord/3 sider), som skal indgives ved hjælp af onlinemodellen på www.cost.esf.org/opencall skal indeholde en kort oversigt over forslaget og dets tilsigtede resultater. Forslag, der ikke opfylder Costs støttekriterier (f.eks. anmodninger om forskningsfinansiering), udelukkes. Støtteberettigede forslag vurderes af de relevante udvalg på hvert område i overensstemmelse med de kriterier, der er offentliggjort på www.cost.esf.org Forslagsstillere af foreløbige forslag, som er blevet udvalgt, vil blive anmodet om at forelægge et fuldstændigt forslag. Fuldstændige forslag underkastes peer-review i overensstemmelse med vurderingskriterierne på www.cost.esf.org/opencall Afgørelsen træffes sædvanligvis i løbet af seks måneder fra indkaldelsesdatoen, og aktionerne forventes herefter iværksat inden for tre måneder.

Indkaldelsesdatoen for foreløbige forslag er den 25. september 2009, kl. 17.00 Bruxellestid. Omkring 80 fuldstændige forslag vil blive udvalgt med henblik på den endelige udvælgelse af ca. 30 nye aktioner.

Fuldstændige forslag vil blive indkaldt den 13. november 2009 med indgivelsesfrist den 15. januar 2010, og afgørelserne forventes truffet i maj 2010. Næste indkaldelsesdato forventes at blive den 26. marts 2010

Forslagsstillere, der ønsker det, kan kontakte deres nationale Cost-koordinator for at få oplysninger og vejledning — se www.cost.esf.org/cnc

Forslag skal indgives online til Cost-kontorets websted.

Cost modtager finansiel støtte til sine koordineringsaktiviteter fra EU's FTU-rammeprogram. Cost-kontoret, der forvaltes af European Science Foundation (ESF), som er ansvarlig for gennemførelsen af Cost, varetager det videnskabelige sekretariat for Cost-områderne og -aktionerne.


PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen

27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 147/28


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2009/C 147/17

1.

Den 22. juni 2009 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. (»Fortis Private Equity«, Nederlandene), der kontrolleres af Fortis Bank Nederland N.V. (»Fortis Bank Nederland«, Nederlandene), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele virksomheden Kuiken N.V. (»Kuiken«, Nederlandene), jf. forordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Fortis Bank Nederland: bankkoncern, der er aktiv inden for alle bankområder.

Fortis Private Equity: datterselskab af Fortis Bank Nederland og aktiv inden for egenkapitalinvesteringer i mellemstore virksomheder i Nederlandene

Kuiken: holdingkoncern for virksomheder, der er aktive inden for distribution af tungt udstyr til byggeri, materialehåndtering og landbrug.

3.

Efter en foreløbig undersøgelse finder Kommissionen, at den anmeldte fusion kan falde ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer interesserede parter til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken sendes til Kommissionen pr. fax (+32 2 2964301 eller 2967244) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EFT C 56 af 5.3.2005, s. 32.