ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 38

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
17. februar 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 038/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2009/C 038/02

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

3

2009/C 038/03

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

5

2009/C 038/04

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5224 — EDF/British Energy) ( 1 )

8

2009/C 038/05

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz) ( 1 )

8

2009/C 038/06

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ) ( 1 )

9

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 038/07

Euroens vekselkurs

10

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 038/08

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed ( 1 )

11

 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2009/C 038/09

Forslagsindkaldelse som led i arbejdsprogrammet under det fælles program Længst muligt i eget hjem (AAL)

15

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2009/C 038/10

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

16

 

2009/C 038/11

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 38/01)

Godkendelsesdato

18.12.2008

Sag nr.

NN 56/08

Medlemsstat

Tyskland

Region

Tyskland

Titel (og/eller modtagerens navn)

Raumfahrtprogramm

Retsgrundlag

Haushaltsgesetz des Bundes, Einzelplan 09, Kapitel 0902, Titel 683 35 und 892 35

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Forskning og udvikling, innovation

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 33-40 mio. EUR

Samlet forventet støtteydelse: 210 mio. EUR

Støtteintensitet

100 %

Varighed

1.1.2008-31.12.2013

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

D-11019 Berlin

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

19.11.2008

Sag nr.

N 574/08

Medlemsstat

Belgien

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

State guarantee in favour of Fortis Bank

Retsgrundlag

Arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117 bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien, redning af kriseramte virksomheder

Støtteform

Garanti

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse: 150 000 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

19.11.2008-19.5.2009

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

État belge — Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B-1000 Bruxelles

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/3


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 38/02)

Vedtagelsesdato

10.9.2008

Sag nr.

N 11/08

Medlemsstat

Italien

Region

Støtteordning (og/eller modtagers navn)

Proroga (parziale) dell'aiuto N 810/02. Piano di incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia — articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Retsgrundlag

Convenzione del 28 luglio 2003 relativa al finanziamento di un servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina tra Bourgneuf-Aiton, in Francia e Orbassano, in Italia

Foranstaltningens art

Støtteordning

Formål

Videreførelse af forsøgsfasen af den alpinske jernbane/motorvej, der omlægger godstransporten fra landevej til jernbane

Støtteform

Direkte støtte

Budget

7-8 mio. EUR om året i perioden 2007-2009

Støtteintensitet

Varighed

3 år (2007-2009)

Erhvervssektorer

Jernbanetransport

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Vedtagelsesdato

10.9.2008

Sag nr.

NN 34/08

Medlemsstat

Frankrig

Region

Støtteordning (og/eller modtagers navn)

Prolongement du cas NN 155/03 — Mise en œuvre d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire. Aide en faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)

Retsgrundlag

Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et Orbassano, en Italie

Foranstaltningens art

Støtteordning

Formål

Videreførelse af forsøgsfasen af den alpinske jernbanemotorvej med henblik på at overføre lastbiler fra landevej til jernbane

Støtteform

Direkte støtte

Budget

7-8 mio. EUR om året i perioden 2007-2009

Støtteintensitet

Varighed

3 år (2007-2009)

Erhvervssektorer

Jernbanetransport

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/5


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 38/03)

Godkendelsesdato

8.10.2008

Sag nr.

N 1/08

Medlemsstat

Frankrig

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur du Programme H2E

Retsgrundlag

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Forskning og udvikling

Støtteform

Direkte støtte, tilbagebetalingspligtigt tilskud

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse: 67,6 mio. EUR

Støtteintensitet

40 %

Varighed

Indtil 31.12.2014

Økonomisk sektor

Energi

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

18.12.2008

Sag nr.

N 576/08

Medlemsstat

Spanien

Region

Madrid

Titel (og/eller modtagerens navn)

Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda N 564/07

Retsgrundlag

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2009

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 0,4 mio. EUR

Samlet forventet støtteydelse: 0,4 mio. EUR

Støtteintensitet

100 %

Varighed

29.11.2008-27.11.2009

Økonomisk sektor

Forlystelser, kultur og sport

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid

Calle Caballero de Gracia, 132

E-28013 Madrid

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

18.12.2008

Sag nr.

N 595/08

Medlemsstat

Italien

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Incentivi fiscali, consistenti in crediti d'imposta e detassazione degli utili, concessi ad imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche

Retsgrundlag

Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato — Legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 327, lettera a — comma 335 — comma 338 (limitatamente a imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione ministero beni e attivita' culturali — ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle a — b — c — d

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Skattefradrag, mindskelse af skattegrundlaget

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 41,6 mio. EUR

Samlet forventet støtteydelse: 104 mio. EUR

Støtteintensitet

50 %

Varighed

Indtil 31.12.2010

Økonomisk sektor

Massemedier

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/8


Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5224 — EDF/British Energy)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 38/04)

Den 22. december 2008 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, sammenholdt med artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet under dokument nr. 32008M5224. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/8


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 38/05)

Den 15. oktober 2008 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32008M5220. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/9


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 38/06)

Den 11. februar 2009 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32009M5228. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/10


Euroens vekselkurs (1)

16. februar 2009

(2009/C 38/07)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2765

JPY

japanske yen

117,33

DKK

danske kroner

7,4525

GBP

pund sterling

0,8945

SEK

svenske kroner

10,923

CHF

schweiziske franc

1,4883

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,777

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

29,15

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

303,35

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7084

PLN

polske zloty

4,787

RON

rumænske lei

4,3162

TRY

tyrkiske lira

2,1248

AUD

australske dollar

1,9622

CAD

canadiske dollar

1,5912

HKD

hongkongske dollar

9,8979

NZD

newzealandske dollar

2,4638

SGD

singaporeanske dollar

1,9369

KRW

sydkoreanske won

1 826,58

ZAR

sydafrikanske rand

12,8193

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,7236

HRK

kroatiske kuna

7,4047

IDR

indonesiske rupiah

15 266,94

MYR

malaysiske ringgit

4,6177

PHP

filippinske pesos

60,59

RUB

russiske rubler

44,9847

THB

thailandske bath

44,914

BRL

brasilianske real

2,8958

MXN

mexicanske pesos

18,605

INR

indisk rupee

62,063


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/11


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed

(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer på de europæiske standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

(2009/C 38/08)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

(Anm. 1)

CEN

EN 581-1:2006

Udendørs møbler — Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug — Del 1: Generelle sikkerhedskrav

 

CEN

EN 913:1996

Gymnastikudstyr — Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 916:2003

Gymnastikudstyr — Plinter — Krav og prøvningsmetoder inklusive sikkerhed

 

CEN

EN 957-1:2005

Stationært træningsudstyr — Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 957-2:2003

Stationært træningsudstyr — Del 2: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for styrketræningsudstyr

 

CEN

EN 957-4:1996

Stationært træningsudstyr — Del 4: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til bænke for styrketræning

 

CEN

EN 957-5:1996

Stationært træningsudstyr — Del 5: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for træningsudstyr med pedalkranke

 

CEN

EN 957-6:2001

Stationært styrketræningsudstyr — Del 6: Løbebånd, supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 957-7:1998

Stationært træningsudstyr — Del 7: Romaskiner — Specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 957-8:1998

Stationært træningsudstyr — Del 8: Stepmaskiner, rulletrappemaskiner og trappemaskiner — Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 957-9:2003

Stationært træningsudstyr — Del 9: Elliptiske træningsmaskiner, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 957-10:2005

Stationært træningsudstyr — Del 10: Motionscykler med fast drev eller uden frihjul — Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 1129-1:1995

Møbler — Skabssenge — Sikkerhedskrav og prøvning — Del 1: Sikkerhedskrav

 

CEN

EN 1129-2:1995

Møbler — Skabssenge — Sikkerhedskrav og prøvning — Del 2: Prøvningsmetode

 

CEN

EN 1130-1:1996

Møbler — Krybber og vugger til privat brug — Del 1: Sikkerhedskrav

 

CEN

EN 1130-2:1996

Møbler — Krybber og vugger til privat brug — Del 2: Prøvningsmetoder

 

CEN

EN 1273:2005

Børneomsorgsprodukter — Gåstole — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

__

 

CEN

EN 1400-1:2002

Børneomsorgsprodukter — Narresutter — Del 1: Generelle sikkerhedskrav og produktinformation

 

CEN

EN 1400-2:2002

Børneomsorgsprodukter — Narresutter — Del 2: Mekaniske krav og prøvning

 

CEN

EN 1400-3:2002

Børneomsorgsprodukter — Narresutter — Del 3: Kemiske krav og prøvning

 

CEN

EN 1466:2004

Børneomsorgsprodukter — Lifte og stativer — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 1651:1999

Paraglidningsudstyr — Fastspændingsseler — Sikkerhedskrav og belastningsprøvning

 

CEN

EN 1860-1:2003

Udstyr, brændsel og ildtændere til havegriller — Del 1: Havegriller til fast brændsel — Krav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN ISO 9994:2006

Lightere — Sikkerhedsspecifikation (ISO 9994:2005)

__

 

CEN

EN 12196:2003

Gymnastikudstyr — Heste og bukke — Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder

 

CEN

EN 12197:1997

Gymnastikudstyr — Vandrette barrer — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 12346:1998

Gymnastikudstyr — Ribber, gitterstiger og klatrerammer — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 12432:1998

Gymnastikudstyr — Balancebomme — Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder

 

CEN

EN 12491:2001

Udstyr til paragliding — Nødfaldskærm — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 12586:1999

Børneomsorgsartikler — Suttekæder — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

EN 12586:1999/AC:2002

 

CEN

EN 12655:1998

Gymnastikudstyr — Ophængte ringe — Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder

 

CEN

EN 13138-2:2002

Flydemidler til svømmeundervisning — Del 2: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til flydemidler til at holde

 

CEN

EN 13209-1:2004

Børneomsorgsprodukter — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder — Del 1: Bærestole

 

CEN

EN 13319:2000

Dykkerudstyr — Dybdemålere og instrumenter, der kombinerer målingen af dybde og tid — Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder

 

CEN

EN 13899:2003

Sportsudstyr — Rulleskøjter — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 14059:2002

Dekorative olielamper — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 14344:2004

Børneomsorgsprodukter — Cykelbarnestole — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 14350-1:2004

Børneomsorgsprodukter — Udstyr til indtagelse af drikkevarer — Del 1: Generelle og mekaniske krav og prøvninger

 

CEN

EN 14682:2004

Sikkerhed ved børnetøj — Snore og bændler på børnetøj — Specifikationer

 

CEN

EN 14764:2005

By- og trekkingcykler — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 14766:2005

Mountainbikes — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 14781:2005

Racercykler — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

 

CEN

EN 14872:2006

Cykler — Tilbehør til cykler — Bagagebærer

 

Anm. 1

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiseringsorgan, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Bemærk:

Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (2) ændret ved direktiv 98/48/EF (3).

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle fællesskabssprog.

Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information kan findes på Europa-serveren:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tlf. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tlf. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.


V Udtalelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Kommissionen

17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/15


Forslagsindkaldelse som led i arbejdsprogrammet under det fælles program »Længst muligt i eget hjem« (AAL)

(2009/C 38/09)

Det meddeles herved, at der iværksættes en forslagsindkaldelse som led i arbejdsprogrammet »Længst muligt i eget hjem« (AAL).

Forslagsindkaldelsen har følgende betegnelse: AAL-2009-2.

Nærmere oplysninger om forslagsindkaldelsen, herunder om frist og budget, findes på følgende websted:

http://aal-europe.eu


ØVRIGE RETSAKTER

Kommissionen

17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/16


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

(2009/C 38/10)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for denne offentliggørelse.

RESUMÉ

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»BŘEZNICKÝ LEŽÁK«

EF-Nr. CZ-PGI-0005-0398-19.10.2004

BOB ( ) BGB ( X )

Dette resumé indeholder hovedelementerne af varespecifikationen til information.

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed:

Navn:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresse:

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, Česká republika

Tlf.

+420 220383111

Fax

+420 224324718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Sammenslutning:

Navn:

Pivovar Herold Březnice, a. s.

Adresse:

Pivovar Herold, 262 72 Březnice, Česká republika

Tlf.

+420 318682047

Fax

+420 318682546

E-mail:

herold@heroldbeer.com

Sammensætning:

Producent/forarbejdningsvirksomhed ( X ) Andre ( )

Denne ansøgning fraviger artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 510/2006, da der kun er én producent i området. Bestemmelserne i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2006 er opfyldt, da ansøgeren er den eneste producent i det afgrænsede område, og fordi anvendelsen af det lokale vand med dets karakteristiske egenskaber bevirker, at »Březnický ležák« adskiller sig fra det øl, der brygges i de nærliggende områder (se 4.6).

3.   Produktets art:

Kategori 2.1: Øl

4.   Varespecifikation:

(resumé af kravene i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006)

4.1.   Navn: »Březnický ležák«

4.2.   Beskrivelse: »Březnický ležák« er en moderat-til-medium gæret øl, der er karakteriseret ved en delikat, men udpræget bitter smag, en fyldig krop, en kraftig gylden farve på 8-12,5 EBC, en stor sprødhed med en fyldig humlearoma og ingen bismag, en pH-værdi på 4,41-4,74, en klarhed på 0,30-0,52 EBC, et alkoholindhold på 4,69-5,53 og en original ølurtekstrakt på 11,00-12,99 %.

Råvarer:

Grundbestanddele:

Malt fremstillet af maltbyg, der skal være i overensstemmelse med følgende parametre:

Endvidere granuleret humle af sorten Žatecký poloraný červeňák, humleekstrakt, sukker fremstillet af sukkerroer, og der anvendes vand fra artesiske eller borede brønde. Andre bestanddele: ølgær, ascorbinsyre. Vandet skal stamme fra kommunen Březnice.

4.3.   Geografisk område: Kommunen Březnice

4.4.   Bevis for oprindelse: Producenterne registrerer alle leverancer og alle leverandører af ingredienser, og registrene gemmes i tilfælde af senere kontrol. Der føres også registre over aftagerne af det endelige produkt. Ved hvert parti øl kontrolleres og registreres det, at varespecifikationen overholdes. Kontrollen udføres af bryggeriets ansatte og som foreskrevet af et eksternt laboratorium samt naturligvis af det kompetente kontrolorgan, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (den tjekkiske fødevarekontrol).

Det vand, der anvendes til at fremstille øllet, kontrolleres i et anerkendt eksternt laboratorium. Der udføres mikrobiologiske, biologiske og kemiske analyser. De registrerede brønde, hvorfra vandet stammer, er en anerkendt vandkilde.

Hvert parti kontrolleres med hensyn til kvalitet og overholdelse af varespecifikationen gennem hele produktionsprocessen. Maltens kvalitet, overholdelse af de anvendte parametre for kogt ølurt, udviklingen i gæringsrummet, de anvendte parametre i lagringstankene samt resultaterne af filtreringen kontrolleres alt sammen.

4.5.   Produktionsmetode: »Březnický ležák« fremstilles ved anvendelse af en traditionel teknologi. Grundbestanddelene er malt af byg (for egenskaber, se 4.2), tilberedt humle (se 4.2), humleekstrakt, roesukker, vand, ølgær og askorbinsyre. Produktionsmetode:

Fremstilling af malt: malten indkøbes eller fremstilles på bryggeriet, og fremstillingen følger den klassiske metode: støbning af byggen (i dybe tanke i 72 timer, indtil vandindholdet når op på 45-46 %), spiring (i spirekasser i 6-7 dage, temperatur i massen 12-22 °C), kølning (i en maltkølle i 2 × 24 timer ved en temperatur på 25-85 °C), rensning og oplagring.

Tilberedning af malt: afvejning, knusning.

I bryghuset (startingredienserne er knust malt og vand; bryghuset er enkelt og klassisk udformet med to kar, og ved mæskning anvendes en 8-9 timers dekoktionsmetode i to faser): omrøring (i 20 minutter ved en vandtemperatur på 37 °C, derefter opvarmning til 52 °C i 20 minutter); mæskning (dekoktionsmetode i to faser): første mæske hældes i kedlen (nedbrydelse af proteiner i 15 minutter ved 62-64 °C, omdannelse af stivelse til sukker i 30 minutter ved 72-74 °C, kogning i 20 minutter, omledning til karret, temperaturforøgelse til 65 °C), anden mæske hældes i kedlen (omdannes af stivelse til sukker i 30 minutter ved 72-74 °C, kogning i 25 minutter, udmaskning i omkring 200 minutter ved en temperatur på 75 °C i karret), urtseparering (30 minutters hvile); eftergydning, sining af den første urt, dvs. hovedurten, og gydevandet, i cirka 130 minutter i alt; fremstilling af den kogte urt, humlekogning (tilsætning af humle og sukker, 90-120 minutter, humletilsætning i tre trin: 1. ved afdrypning af første urt, 2. ved starten af urt/humlekogningen, 3. 20 minutter inden humlekogningen afsluttes).

Afkøling af humleurten: udskillelse og fjernelse af trub (i en whirlpool), afkøling af urten (til en gæringstemperatur på 6-9 °C).

I gæringsrummet (gæring i åbne tanke i 7-9 dage ved 6-11,5 °C, mens undergæret er aktivt): ølgærkultur tilsættes humleurten (0,5 liter gær til 1 hektoliter urt), tilsætning af gær, hovedgæring (omgivende temperatur på 10 °C).

I lagringskælderen: tilsætning af stabilisatorer, mætning med CO2, klaring, eftergæring (lukkede lagringstanke, 45-70 dage, kældertemperatur på 2-4 °C).

Filtrering af øllet: filtrering (kiselgurfilter), anden filtrering (steriliserende pladefilter).

Klaringstanke: antioxidanter og kuldioxid tilsættes.

Aftapning (på flasker eller fade), emballering, oplagring, afsendelse.

Aftapning på flasker (0,5 liters og 0,335 liters flasker): flaskerne renses i et flaskerensningsanlæg, det kontrolleres, at flaskerne er rene, flaskerne fyldes, etikettering, emballering (pakning i tremmekasser eller papkasser), oplagring, afsendelse.

Aftapning på fade (30 liters og 50 liters fade): kort pasteurisering, aftapning på fade, emballering, afsendelse.

Ølproduktionen, inklusiv eftergæring, filtrering og overførsel til klaringstanke, skal finde sted inden for det afgrænsede område. Aftapning, emballering, oplagring og afsendelse kan udføres andre steder.

4.6.   Tilknytning: Den tidligste skriftlige henvisning til bryggeriet i Březnice stammer fra 1506. Et nyt barokt bryggeri blev bygget i det 18. århundrede og blev senere bygget om og udvidet. I 1994 kom det til at tilhøre den tjekkoslovakiske stat. Udviklingen i den nærliggende uranmineindustri førte i 1960 til den største vækst i bryggeriets historie. I takt med at mineindustrien blev mindre, faldt også ølproduktionen, og bryggeriet var til sidst dømt til at lukke. I 1989 overtog Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (forskningsinstitut for brygning og maltning) imidlertid driften af bryggeriet. Forskningsinstituttet genopbyggede det og genoptog produktionen af den traditionelle Březnice-øl, der siden 1999 er blevet brygget af den eneste nuværende producent, selskabet Pivovar Herold Březnice, a.s.

Der anvendes kildevand af højeste kvalitet fra beskyttede artesiske og borede brønde i kommunen Březnice til at producere »Březnický ležák« og Březnice-øl i almindelighed. Brøndene er på nuværende tidspunkt 14-16 meter dybe og boringerne 37,5 og 61 meter dybe. De er bygget i granodiorit i den centralbøhmiske pluton, en stærkt sammensat og varieret formation. Geologisk set består det område, der omgiver Březnice, af gråblå granodiorit bestående af middelkornet biotit og amfibol-biotit. Grænsen mellem den centralbøhmiske pluton og metabasitforekomsterne i Jílovské-bæltet ligger i nærheden. Brøndene og borehullerne forsynes med sprækkevand og vand fra forvitringszonen og spaltedannelser nær jordoverfladen både fra den centralbøhmiske pluton og i nogen grad fra metabasitforekomsterne i Jílovské-bæltet. Grundvandscirkulationen i sprækkerne i granodioritterne er temmelig aktiv på grund af den store spaltedannelse, og det suppleres kun delvis af perkolation af nedbør, fordi sprækkerne ikke er lukkede til. Vejrforholdene i området omkring Březnice er karakteriseret af moderat varme med nedbør lidt under det normale. Øllets karakteristiske smag samt dets gode ernæringsegenskaber, som stammer fra den samme teknologiske proces, afhænger ikke blot af ingredienserne, men også af vandets sammensætning (hovedbestanddele, sporstoffer og de procentvise forhold). Det er praktisk talt umuligt at finde et andet område, hvor man med samme teknologi, men uden vandet fra det afgrænsede område, ville kunne producere en øl af samme kvalitet og med samme smag.

Oprindelsesbetegnelsen »Březnický ležák« blev registreret som nr. 148 i Den Tjekkiske Republiks register over oprindelsesbetegnelser den 2. april 1984.

4.7.   Kontrolorgan:

Navn:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze

Adresse:

Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tlf.

+420 257199512

Fax

+420 257199529

E-mail:

praha@szpi.gov.cz

4.8.   Mærkning: —


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.


17.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.