ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 31

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
7. februar 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 031/01

Meddelelse fra Kommissionen om kriterierne til vurdering af statsstøtte i Kommissionens meddelelse om visse juridiske aspekter vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle værker (meddelelse om biograffilm) af 26. september 2001 ( 1 )

1

2009/C 031/02

Indledning af procedure (Sag COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) ( 1 )

2

2009/C 031/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5168 — EADS/SSTL) ( 1 )

3

2009/C 031/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) ( 1 )

3

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 031/05

Euroens vekselkurs

4

2009/C 031/06

Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

5

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 031/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

6

2009/C 031/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

10

2009/C 031/09

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning ( 1 )

14

 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2009/C 031/10

Indkaldelse af forslag i 2009 — Forberedende foranstaltning MEDIA International

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 — Udvikling, distribution, markedsføring og uddannelse — Indkaldelse af forslag — EACEA/36/08 — Støtte til etablering af netværk og mobilitet for studerende og undervisere i Europa

17

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2009/C 031/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

19

2009/C 031/13

Meddelelse fra Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

20

 

2009/C 031/14

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/1


Meddelelse fra Kommissionen om kriterierne til vurdering af statsstøtte i Kommissionens meddelelse om visse juridiske aspekter vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle værker (meddelelse om biograffilm) af 26. september 2001

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 31/01)

Som bekendtgjort i meddelelserne fra 2004 (1) og 2007 (2), hvorved gyldigheden af kriterierne for vurdering af statsstøtte i meddelelsen om biograffilm fra 2001 (3) blev forlænget, har Kommissionen gennemført en omfattende undersøgelse af de økonomiske og kulturelle virkninger af territoriale udgiftsforpligtelser i filmstøtteordninger. Undersøgelsen blev iværksat den 24. august 2006 (4), og den 6. juli 2007 blev der afholdt en workshop for de berørte kredse i Bruxelles. Resultaterne af denne undersøgelse blev offentliggjort den 22. maj 2008 (5).

Den afsluttende rapport om undersøgelsen indeholder ingen endelig konklusion for så vidt angår de økonomiske eller kulturelle virkninger af de territoriale udgiftsforpligtelser i filmstøtteordninger. Resultaterne understreger derfor behovet for yderligere overvejelser, inden der fremsættes forslag om en ændring, som er forenelig med traktatens grundlæggende principper, af det nuværende kriterium for vurdering af statsstøtte i meddelelsen om biograffilm fra 2001 for så vidt angår territoriale udgiftsforpligtelser.

Efter Kommissionens opfattelse kan de nuværende kriterier til vurdering af statsstøtte indtil videre fortsat fremme kulturel produktion og sikre, at den støtte, der ydes til film og audiovisuel produktion, ikke påvirker konkurrencen og handelsvilkårene i et omfang, der strider mod den fælles interesse. Siden meddelelsen om biograffilm fra 2001 er der imidlertid konstateret en række forskellige tendenser, som kræver, at der på et givet tidspunkt foretages en revision af disse kriterier.

Blandt disse tendenser er støtte til andet end film- og tv-produktion (for eksempel filmdistribution og digital fremvisning), flere regionale filmstøtteordninger og konkurrence mellem visse medlemsstater, hvor statsstøtte anvendes til at tiltrække udefra kommende investeringer fra store — hovedsagelig amerikanske — filmselskaber. Der er tale om komplekse spørgsmål, som kræver overvejelser i samarbejde med medlemsstaterne samt med de nationale og regionale filmstøtteorganer med henblik på at udarbejde passende kriterier.

Kommissionen har derfor besluttet fortsat at anvende de nuværende kriterier, indtil nye regler for statsstøtte til biograffilm og andre audiovisuelle værker træder i kraft eller senest indtil den 31. december 2012.


(1)  EUT C 123 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT C 134 af 16.6.2007, s. 5.

(3)  EUT C 43 af 16.2.2002, s. 6.

(4)  EUT S 173 af 12.9.2006, reference 2006/S 173-183834.

(5)  http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#finalised


7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/2


Indledning af procedure

(Sag COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 31/02)

Den 29. januar 2009 har Kommissionen besluttet at indlede procedure i ovennævnte sag, efter at den har fundet, at den anmeldte fusion rejser alvorlig tvivl med hensyn til, om den er forenelig med det fælles marked. Indledningen af proceduren åbner anden fase af undersøgelsen af den anmeldte fusion. Dette har ingen indflydelse på den endelige afgørelse i sagen. Beslutningen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra c) i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004.

Kommissionen opfordrer andre interesserede parter til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

For at blive taget i betraktning fuldt ud, bør bemærkningerne være Kommissionen i hænde senest femten dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkningerne med angivelse af sag COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige, kan sendes til Kommissionen med fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med posten til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/3


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5168 — EADS/SSTL)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 31/03)

Den 17. december 2008 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32008M5168. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/3


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 31/04)

Den 21. januar 2009 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32009M5420. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/4


Euroens vekselkurs (1)

6. februar 2009

(2009/C 31/05)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2796

JPY

japanske yen

116,7

DKK

danske kroner

7,4516

GBP

pund sterling

0,8706

SEK

svenske kroner

10,5655

CHF

schweiziske franc

1,5012

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,773

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

28,02

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

292,6

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7035

PLN

polske zloty

4,5995

RON

rumænske lei

4,2575

TRY

tyrkiske lira

2,0891

AUD

australske dollar

1,9407

CAD

canadiske dollar

1,6001

HKD

hongkongske dollar

9,9228

NZD

newzealandske dollar

2,4684

SGD

singaporeanske dollar

1,9233

KRW

sydkoreanske won

1 764,06

ZAR

sydafrikanske rand

12,7049

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,7453

HRK

kroatiske kuna

7,4045

IDR

indonesiske rupiah

15 067,29

MYR

malaysiske ringgit

4,6053

PHP

filippinske pesos

60,4

RUB

russiske rubler

46,4607

THB

thailandske bath

44,818

BRL

brasilianske real

2,9229

MXN

mexicanske pesos

18,3271

INR

indisk rupee

62,093


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/5


Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

(2009/C 31/06)

Image

Euromønter i omløb har status som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. For at informere den brede offentlighed og alle, der professionelt beskæftiger sig med mønter, offentliggør Kommissionen alle de nye euromønters design (1). I overensstemmelse med de relevante rådskonklusioner af 8. december 2003 (2) kan medlemsstaterne i euroområdet og lande, som har indgået en valutaaftale med Fællesskabet, udstede et vist antal erindringsmønter bestemt til at blive sat i omløb, forudsat at der kun anvendes 2-euromønter. Disse mønter skal have samme tekniske karakteristika som de normale euromønter, der er i omløb, men bærer på den nationale side et særligt motiv, der angiver det, der skal erindres.

Udstedende stat: Tyskland

Anledningen til erindringsmønten: Saarland

Konkret beskrivelse af designet: Møntens indre del viser Ludwigskirche i Hamburg. Forbundsstatens navn, »SAARLAND«, og møntmærket repræsenteret ved et af bogstaverne »A«, »D«, »F«, »G« eller »J« er placeret under kirken. Til højre for kirken optræder gravøren Friedrich Brenners initialer »FB«. Den nederste del af møntens ydre ring bærer navnet på den udstedende stat, »BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND«, mens den øverste del bærer påskriften »2009« og tolv stjerner.

Maksimale antal mønter, der vil blive udstedt: 30 millioner

Omtrentlig udstedelsesdato: Februar 2009

Kantprægning: »EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT« og den tyske ørn.


(1)  Jf. EUT C 373 af 28.12.2001, s. 1, hvor man kan se de nationale sider af alle de mønter, der blev udstedt i 2002.

(2)  Jf. konklusionerne fra Rådets møde (almindelige anliggender) af 8. december 2003 om ændringer af designet af nationale sider af euromønter.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/6


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

(2009/C 31/07)

Sag nr.: XA 278/08

Medlemsstat: Frankrig

Region: Département de la Moselle

Støtteordningens benævnelse: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Retsgrundlag: Artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Forventede årlige udgifter til støtteordningen: Højst 270 000 EUR afhængigt af behov og disponible budgetmidler

Maksimal støtteintensitet: Støttebeløbet må ikke overstige den maksimale støtteintensitet, dvs. 40 % i ikke-ugunstigt stillede områder og 50 % af støtteberettigede investeringer i ugunstigt stillede områder (forhøjet med 10 % for unge landbrugere)

Gennemførelsesdato: Fra datoen for offentliggørelse af registreringsnummeret for fritagelsesansøgningen på Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters websted og forudsat, at de nødvendige bevillinger er disponible

Støtteordningens varighed: 3 år fra datoen for Kommissionens modtagelse af ansøgningen (forudsat at de nødvendige bevillinger er disponible)

Målet med og nærmere regler for støtten: Målet er at udskifte alle ikke-vedvarende energikilder med produktionssystemer for vedvarende energi og bioenergi med henblik på at sikre en normal drift af landbrugsbedriften, og samtidig begrænse produktionen af drivhusgasser uden salg af den producerede energi. Følgende investeringer, der vil fremme kvaliteten af og bevare og forbedre det naturlige miljø, vil være støtteberettigede:

demonstrationsprojekter, der har en positiv miljøbalance og bidrager betydeligt til at bekæmpe drivhusgasser (højst 20 000 EUR i støtte)

materiel til tørring af hø og korn

materiel til varmeudvinding.

Støtten vil være baseret på artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006 og vil overholde alle de deri fastsatte regler

Berørte erhvervssektorer: Alle landbrugsbedrifter i Moselle

Den ansvarlige myndigheds navn og adresse:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Websted: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Andre oplysninger: For at sikre, at de lofter, der i forordningen er fastsat for hver type planlagt støtte, nøje overholdes, vil støttebeløbet i givet fald blive nedjusteret efter fradrag af bidrag fra andre offentlige finansieringskilder.

Støtten vil være forbeholdt de landbrugere, der ikke har modtaget en lignende støtte i de foregående fem år, undtagen landbrugere der har afsluttet tidligere dossierer

Sag nr.: XA 280/08

Medlemsstat: Frankrig

Region: Département de la Moselle

Støtteordningens benævnelse: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets »investissements« et »assistance technique«

Retsgrundlag: Artikel 4 og 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Forventede årlige udgifter til ordningen: 460 000 EUR om året, heraf 400 000 EUR til investeringer og 60 000 EUR til teknisk bistand

Maksimal støtteintensitet: For investeringer

Det maksimale støttebeløb er på 20 000 EUR.

For teknisk bistand

Det maksimale støttebeløb er på 80 % af udgifterne, dog højst 3 000 EUR pr. ydelse

Gennemførelsesdato: Fra datoen for offentliggørelse af registreringsnummeret for fritagelsesansøgningen på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, såfremt de nødvendige bevillinger er disponible

Ordningens varighed: Tre år fra datoen for Kommissionens kvittering for modtagelsen (såfremt de nødvendige bevillinger er disponible)

Målet med og nærmere regler for støtten: Målet er at bidrage til omlægningen af visse landbrugsproduktioner i departementet og til udviklingen af kvalitetstiltag i den primære produktion. Man vil støtte initiativer, der fremmer udviklingen af nye produktioner med værditilvækst på landbrugsbedrifterne, innovationsprojekter eller atypiske produktionsgrene. Visse foranstaltninger vil blive gennemført på grundlag af artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006 og andre (forundersøgelser) i forbindelse med artikel 15

Berørt(e) sektor(er): Alle landbrugsbedrifter i Mosel

Den ansvarlige myndigheds navn og adresse:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Websted: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Andre oplysninger: Med henblik på at sikre overholdelsen af de lofter, der er fastsat i EF's forordning for hver planlagt støtteforanstaltning, vil støttebeløbet i givet fald blive nedsat med de beløb, som modtages fra andre offentlige finansieringskilder.

Støtten vil kun blive ydet til de producentsammenslutninger, der ikke har modtaget lignende støtte i de sidste fem år, og dem, som har afsluttet tidligere dossierer

Sag nr.: XA 282/08

Medlemsstat: Frankrig

Region: Département de la Moselle

Støtteordningens benævnelse: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Retsgrundlag: Artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Forventede årlige udgifter til ordningen: Højst 68 000 EUR, afhængigt af behov og i forhold til de disponible budgetmidler

Maksimal støtteintensitet: Maksimal støttesats på 80 % inden for følgende lofter:

400 EUR til undersøgelse/rådgivning om materiel

500 EUR til undersøgelse/rådgivning om nedsættelse af maskinomkostninger

Gennemførelsesdato: Fra datoen for offentliggørelse af registreringsnummeret for fritagelsesansøgningen på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, såfremt de nødvendige bevillinger er disponible

Ordningens varighed: Tre år fra datoen for Kommissionens kvittering for modtagelse (såfremt de nødvendige bevillinger er disponible)

Målet med og nærmere regler for støtten: Målet med støtten er gennem undersøgelser, rådgivning og uddannelse at hjælpe landbrugerne til at opnå det optimale udbytte af deres materielle investeringer ved at træffe de bedste valg med henblik på beskyttelse og forvaltning af naturressourcer.

Alle betingelser i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006 vil blive overholdt

Berørt(e) sektor(er): Alle landbrugsbedrifter i Mosel (landbrugere, sammenslutninger af landbrugere, CUMA)

Den ansvarlige myndigheds navn og adresse:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Websted: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Andre oplysninger: Med henblik på at sikre nøje overholdelse af de lofter, der er fastsat i EF-forordningen for hver planlagt støtteforanstaltning, vil støttebeløbet i givet fald blive nedsat med beløb fra andre offentlige finansieringskilder.

Støtten vil være forbeholdt de landbrugere, der ikke har modtaget lignende støtte i de foregående fem år, og dem, der har afsluttet tidligere dossierer

Sag nr.: XA 348/08

Medlemsstat: Nederlandene

Region: Provincie Fryslân

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Støttemodtagerens navn

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Retsgrundlag: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årligt støttebeløb til virksomheden: —

Maksimal engangsstøtte: 178 925 EUR

Maksimal støtteintensitet: Støtten ydes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1857/2006. Eftersom virksomheden er beliggende i et ugunstigt stillet område som omhandlet i artikel 2, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1857/2006, er den maksimale støtteintensitet 50 %.

Flytningen sker i offentlighedens interesse, nemlig gennemførelse af den økologiske hovedstruktur og forbedring af landbrugsstrukturen, og denne flytning giver landbrugeren mere moderne faciliteter og medfører en forøget produktionskapacitet. De støtteberettigede omkostninger beløber sig til i alt 357 850 EUR, hvoraf 50 % kan få støtte. Omkostningerne stammer fra en forøgelse af kapaciteten i mælkekøletanken, en udvidelse af ensilagepladsarealet og en udvidelse af de almindelige bedriftsbygninger samt etablering af en mere moderne maskinlade, en mere moderne stald med liggebokse og et større areal med fast belægning

Gennemførelsesdato: Den 1. november 2008 eller efter modtagelse af modtagelsesbevis (med identifikationsnummer) fra Kommissionen

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed: Sidste rate skal være udbetalt senest i november 2010

Støttens formål: Støtte til små og mellemstore virksomheder. Sekundært formål: flytning af landbrugsbedrifter i offentlighedens interesse, nemlig gennemførelse af den økologiske hovedstruktur og forbedring af landbrugsstrukturen. I den forbindelse gøres der brug af den mulighed, der er omhandlet i artikel 6, hvorefter der kan ske flytning af landbrugsbygninger i offentlighedens interesse, når flytningen resulterer i mere moderne faciliteter og en forøgelse af produktionskapaciteten

Berørte sektorer: Landbrug

Undersektor: Malkekvægsbedrifter

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Websted: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

brugernavn: europa

password: regelgeving

På www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007) findes lovgivningen og kortet over ugunstigt stillede områder

Sag nr.: XA 407/08

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: Northern Ireland

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Retsgrundlag: Ordningen er ikke lovfæstet.

I forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, stilles der krav til medlemsstaterne om at træffe passende foranstaltninger for at sørge for bortskaffelse af animalske biprodukter i overensstemmelse med forordningen

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: 1. december 2008 — 31. marts 2009: 240 000 GBP.

I alt: 240 000 GBP

Maksimal støtteintensitet: Støtteintensiteten for transportudgifter i forbindelse med indsamling af døde dyr, som hentes på bedrifter af en godkendt kontrahent, udgør op til 100 %, jf. artikel 16, litra d), i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Støtteintensiteten for en godkendt kontrahents udgifter til bortskaffelse af døde dyr ved destruktion eller forbrænding udgør op til 75 %, jf. artikel 16, litra d), i forordning (EF) nr. 1857/2006

Gennemførelsesdato: Den 1. december 2008 eller datoen for ordningens offentliggørelse på Kommissionens websted, idet den seneste dato er gældende

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen træder i kraft den 1. december 2008 eller på datoen for ordningens offentliggørelse på Kommissionens websted, idet den seneste dato er gældende. Ordningen ophører den 31. marts 2009. Sidste frist for indgivelse af ansøgninger er den 31. marts 2009

Målet med støtten: Ordningens målsætning er identisk med målsætningen for den nationale ordning for fjernelse af døde dyr (Det Forenede Kongerige) XA 168/07, som ophører i november 2008, dvs. at sikre et statsstøttet frivilligt tilmeldingssystem for indsamling og bortskaffelse af døde dyr i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002. Den støtte, som bekendtgøres i denne nye ordning, begrænser sig imidlertid til små og mellemstore virksomheder i Nordirland, der beskæftiger sig med husdyrproduktion, og gælder kun indsamling og bortskaffelse af døde dyr i Nordirland

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse: Den ansvarlige myndighed for ordningen:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Ordningen forvaltes af:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Websted: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Andre oplysninger: Den nationale ordning for bortskaffelse af døde dyr (The National Fallen Stock Scheme) (Det Forenede Kongerige) XA 168/07 ophører i november 2008. Den her anmeldte ordning gælder kun for små og mellemstore virksomheder i Nordirland.

Kommissionen bedes bemærke følgende:

National Fallen Stock Company opkræver i øjeblikket et årligt medlemsgebyr på 28 GBP fra medlemmer af den nationale ordning for bortskaffelse af døde dyr (Det Forenede Kongerige) XA 168/07. Fra den 1. december 2008 vil medlemmerne i stedet blive opkrævet et mindre administrationsgebyr for de måneder, de gør brug af ordningen

en ændret national ordning for bortskaffelse af døde dyr for den øvrige del af Det Forenede Kongerige forventes bekendtgjort i januar 2009.

Yderligere og mere udførlige oplysninger om støtteberettigelse og regler for ordningen findes på ovenstående websted


7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/10


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

(2009/C 31/08)

Sag nr.: XA 350/08

Medlemsstat: Finland

Region: Finland

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Retsgrundlag: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Det samlede årlige budget er på 3 mio. EUR. Støtten uddeles 2009-2013

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: Den 1. januar 2009

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Den 31. december 2013

Målet med støtten: Støtten bevilges til registrerede almennyttige foreninger eller offentligretlige organer. I sidste ende går støtten til landbrugere, der anses for at være små og mellemstore virksomheder inden for primærproduktionen.

Støtten ydes efter artikel 15

Berørt(e) sektor(er): NACE-kode

A1 — Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed.

Produkter fra traktatens bilag I

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Websted: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Andre oplysninger: Støtten bevilges og administreres af jord- og skovbrugsministeriet. Støtten beløber sig til 3 mio. EUR om året svarende til i alt 15 mio. EUR i perioden 2009-2013. Der kan bevilges støtte til brede, landsdækkende udviklingsprojekter for markedsføring og produktion af landbrugsprodukter, hvor der lægges vægt på viden om landbrugsprodukter af høj kvalitet, madkultur eller sunde spisevaner samt formidling af viden om disse forhold.

Sådanne projekter kan omfatte foranstaltninger til udvikling af markedsføring og produktion som f.eks. oplysning, undersøgelser, kurser og rådgivning for landbrugere eller tilrettelæggelse af videnudveksling for aktører i fødevarebranchen samt messer og udstillinger. Som målgruppe kan projekterne have landbrugere og forbrugere samt aktører i fødevarebranchen som f.eks. erhvervskøkkener, uddannelsesinstitutioner, medier og ernæringseksperter.

Støtteordningen fungerer i praksis sådan, at de almennyttige organer bruger den støtte, de har fået, til at gennemføre projekter, som gavner andre målgrupper som f.eks. forbrugere eller landbrugere. Eksempelvis kan projekter for forbrugeroplysning om ernæringsmæssige fordele ved et produkt også indirekte gavne de landbrugere, der producerer de omhandlede produkter, fordi denne viden kan gøre produktet mere eftertragtet og derved også øge forbruget af det.

Det er ikke tilladt at nævne produkternes oprindelse, de enkelte produkter eller varemærker i forbindelse med projekterne, som skal efterleve Fællesskabets statsstøtteregler. På den måde søges det sikret, at foranstaltningen ikke skævvrider konkurrencen.

Støtteintensitet: Det støtteniveau på 100 %, som Fællesskabets regler muliggør, begrænses af statsstøttelovens § 6, som fastsætter, at der kun må udbetales fuld godtgørelse, hvis det er nødvendigt for at nå målene og har dette som begrundelse.

Informationsformidling

Oplysningsarbejdet kan for eksempel handle om sæsoner for madvarer og om emner, der skærper forbrugernes interesse for sund mad, som øger velbefindendet. Som led heri kan der også udgives madopskrifter i en elektronisk kogebog eller f.eks. via medierne.

Andre virkemidler kan være oplysningsarrangementer, seminarer, virksomhedsbesøg og udstillinger om aktuelle emner rettet mod mad-, forbruger- og erhvervsjournalister og mod skoler.

Til oplysningsarbejdet hører også udarbejdelse af websider og undervisningsmateriale på internettet, eventuelt også i trykt form, om eksempelvis fremstilling, behandling og brug af honning og honningens egenskaber.

En kampagne for sundhedsplejersker kunne have til formål at styrke sundheds- og familiesygeplejerskers og børneforældres viden om god ernæring og påvirke forældrenes ernæringsmæssige adfærd ved at stille viden og redskaber til rådighed til støtte for spisevaner, der fremmer sundhed og velbefindende.

Der kan gøres en indsats for at oplyse ledere af skole- og andre institutionskøkkener om brug af økologiske produkter. Desuden kan oplysningsarbejdet kræve forskellige forberedelser som for eksempel strategitilrettelæggelse, markedsundersøgelser og studierejser.

Kurser

Uddannelsen af landbrugere omfatter bl.a. de såkaldte plukkerkurser, hvori deltagerne f.eks. aflægger prøve i 2-4 planter eller svampe ad gangen og får påtegning på deres plukkerkort om gode præstationer. Plukkerkurser kan kun organiseres på tidspunkter, hvor de produkter, der undervises i, findes i naturen.

Landbrugerne har bl.a. brug for oplysninger om økologisk dyrkede produkters egenskaber for at kunne udvikle produktionen. Til fremme af dette mål organiseres der kurser i samarbejde med branchens organisationer.

Udveksling af oplysninger

Udveksling af oplysninger kan ske ved organisering af og deltagelse i messer, udstillinger, konkurrencer eller andre aktiviteter, der fremmer videnudveksling mellem fagfolk i fødevarebranchen.

Rådgvining

Der kan ydes støtte til rådgivning af landbrugere

Sag nr.: XA 353/08

Medlemsstat: Finland

Region: Hele Finland

Støtteordningens benævnelse: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Retsgrundlag: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Forventede årlige udgifter til ordningen: 1,2 mio. EUR om året. Støtten ydes 2009-2013

Maksimal støtteintensitet: Det støtteniveau på 100 %, som Fællesskabets regler muliggør, begrænses af statsstøttelovens § 6, som fastsætter, at der kun må udbetales fuld godtgørelse, hvis det er nødvendigt for at nå målene og har dette som begrundelse

Gennemførelsesdato: Den 1. januar 2009

Ordningens varighed: Den 31. december 2013

Målet med støtten: Støtten bevilges til registrerede almennyttige foreninger og organisationer, statslige myndigheder eller andre offentligretlige organer. I sidste ende går støtten til landbrugere, der anses for at være små og mellemstore virksomheder inden for primærproduktionen.

Støtten ydes efter artikel 15, stk. 2, litra a), c), d) og e), i forordning (EF) nr. 1857/2006

Berørt(e) sektor(er): NACE-kode

A1 — Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed.

Produkter fra traktatens bilag I

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Websted: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Andre oplysninger: Støtten bevilges og administreres af jord- og skovbrugsministeriet. Støtten beløber sig til 1,2 mio. EUR om året svarende til i alt 6 mio. EUR i perioden 2009-2013. Den kan bevilges til landsdækkende udviklingsprojekter til gennemførelse af kvalitetsstrategien for fødevareerhvervene, som koordineres af jord- og skovbrugsministeriet. Projekterne skal forbedre fødevareerhvervenes konkurrenceevne og styrke deres samfundsansvarlige adfærd (bl.a. udvikling af sporbarhedssystemer og efterlevelse af etiske retningslinjer) og øge forbrugernes viden om, hvordan fødevareerhvervene fungerer.

Projekterne kan tage form af aktiviteter til gavn for fødevareerhvervenes værdikæde eller til kvalitetsforbedring af dens produkter eller processer, f.eks. ved oplysning, undersøgelser, kurser og rådgivning for landbrugsproducenter eller tilrettelæggelse af videnudveksling mellem aktører i fødevarebranchen. Projekterne kan sigte mod landbrugsproducenter, forbrugere og aktører i fødevarebranchen, f.eks. erhvervskøkkener, uddannelsesinstitutioner, medier og ernæringseksperter. I sidste ende går støtten til landbrugere, der anses for at være små og mellemstore virksomheder inden for primærproduktionen.

Støtteordningen fungerer i praksis sådan, at støttemodtagerne (registrerede foreninger og organisationer, forskningsinstitutioner, statslige myndigheder og andre offentligretlige organer) bruger den støtten til at gennemføre landsdækkende projekter, der ofte gavner hele fødevarekæden. F.eks. kan projekter for oplysning om en indsats for at forbedre produktkvaliteten i en given produktionssektor, være rettet mod forbrugerne. Indirekte gavner projektet imidlertid, ud over forbrugerne, også de landbrugere, der fremstiller de pågældende produkter. Sådanne oplysninger kan nemlig øge tilliden til produktionen og produktet, så produktet bliver mere værdsat, og dermed også indirekte øge forbruget af det.

Det er ikke tilladt at nævne produkternes oprindelse, de enkelte produkter eller varemærker i forbindelse med projekterne, som skal efterleve Fællesskabets statsstøtteregler. På den måde søges det sikret, at foranstaltningen ikke skævvrider konkurrencen.

Det støtteniveau på 100 %, som Fællesskabets regler muliggør, begrænses af statsstøttelovens § 6, som fastsætter, at der kun må udbetales fuld godtgørelse, hvis det er nødvendigt for at nå målene og har dette som begrundelse.

Informationsformidling

Informationskampagner må ikke indeholde reklame.

Følgende aktiviteter kan godkendes som oplysningsarbejde:

artikler og rapporter (f.eks. om nye måder at sikre velfærden for husdyr på eller om elektroniske dataudvekslingssystemer til kontrol med produktionen af landbrugsprodukter)

oplysningsarrangementer, seminarer, virksomhedsbesøg og udstillinger om aktuelle emner på området landbrugsproduktion rettet mod mad-, forbruger- og erhvervsjournalister og mod skoler

udarbejdelse af websider og undervisningsmateriale på internettet, eventuelt også i trykt form (f.eks. om hygiejnekrav ved bærplukning, om hvordan kornsorter holdes fri for sygdomme, om dyrevelfærdsregler, om bæredygtig landbrugsdrift eller om forbrugernes forventninger og rettigheder) samt

oplysning til erhvervskøkkener (skole- og andre institutionskøkkener), f.eks. om indkøb af lokalt fremstillede produkter.

Desuden kan oplysningsarbejdet kræve forskellige forberedelser som for eksempel strategitilrettelæggelse, markedsundersøgelser og studierejser.

Kurser

Kurser for landbrugsproducenter kan f.eks. være kurser for bærplukkere i god hygiejne ved plukning og transport. De kunne også omfatte kontrol med dyresundhed og elektronisk journalføring.

Udveksling af oplysninger

Udveksling af oplysninger kan ske ved organisering af og deltagelse i demonstrationer, konkurrencer eller andre aktiviteter, der fremmer videnudveksling mellem fagfolk i fødevarebranchen.

Rådgvining

Der kan ydes støtte til rådgivning af landbrugsproducenter

Sag nr.: XA 398/08

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: North-East England

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Living North Pennines

Retsgrundlag: National Heritage Act (1980)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: 76 508 GBP

Maksimal støtteintensitet: Der ydes støtte op til 100 % af de faktisk afholdte udgifter, hvad angår investeringer eller anlægsarbejder med henblik på bevarelse af uproduktive kulturværdier på landbrugsbedrifter. Støtten udbetales i henhold til reglerne i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1857/2006

Gennemførelsesdato: Ordningen starter den 28. november 2008 eller ved Europa-Kommissionens offentliggørelse af ordningen, idet den seneste dato er gældende

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen starter den 28. november 2008 eller ved Europa-Kommissionens offentliggørelse af ordningen, idet den seneste dato er gældende. Den udløber den 31. december 2010. Den sidste udbetaling finder sted den 31. december 2010

Målet med støtten: Støtten ydes til anlægsarbejder med henblik på bevarelse af uproduktive kulturværdier på landbrugsbedrifter. Det arbejde, der skal udføres, omfatter restaurering af murene ved at istandsætte, fuge på ny og afstive bygningen for at forhindre, at den styrter sammen. Dette er i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1857/2006

Berørt(e) sektor(er): Landbrug. Landbrugsvirksomhederne skal være klassificeret som SMV, jf. artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1857/2006

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Den ansvarlige myndighed for ordningen:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Ordningen forvaltes af:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Websted: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Andre oplysninger: Nærmere oplysninger om betingelserne for at komme i betragtning og om reglerne for ordningen kan findes via ovenstående websted


7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/14


Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 31/09)

Medlemsstat

Spanien

Rute

De Kanariske Øer (Gran Canaria — Tenerife Nord og Syd, Gran Canaria — Fuerte Ventura, Lanzarote, El Hierro, Tenerife Nord og Syd — La Gomera — La Palma, La Palma — Lanzarote)

Datoen, hvor forpligtelsen til offentlig tjeneste træder i kraft

Datoen for offentliggørelse af denne bekendtgørelse

Adresse, hvor teksten og eventuelle relevante oplysninger og/eller eventuel relevant dokumentation vedrørende forpligtelsen til offentlig tjeneste stilles til rådighed

Dirección General de Aviación Civil

Sudireción General de Transporte Aéreo

Area de Explotación

Tel.: (34-91) 59 77 505

Fax (34-91) 59 78 643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Udtalelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Kommissionen

7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/15


Indkaldelse af forslag i 2009 — Forberedende foranstaltning MEDIA International

(2009/C 31/10)

1.   Mål og beskrivelse

Formålet med den forberedende foranstaltning MEDIA International er at undersøge og teste samarbejdet mellem personer, der arbejder inden for filmindustrien i Europa og i tredjelande. Den omfatter:

støtte til uddannelse

støtte til distribution

støtte til markedsføring

støtte til udvikling af biografnetværk

støtte til at øge publikums efterspørgsel.

Kommissionen indkalder hermed forslag fra kandidater under arbejdsprogrammet for den forberedende foranstaltning MEDIA International for 2009.

2.   Ansøgningsberettigede kandidater

Enhver juridisk person i EU's 27 medlemsstater og tredjelande kan indsende forslag. De særlige betingelser er fastsat i arbejdsprogrammet for den forberedende foranstaltning MEDIA International for 2009.

3.   Budget til projekterne

Budgettet forbundet med denne indkaldelse af forslag udgør maks. 4,96 mio. EUR.

Kommissionens økonomiske støtte kan, afhængigt af aktivitetens karakter, ikke overstige 50 %, 75 % eller 80 % af de samlede støtteberettigede omkostninger.

Den økonomiske støtte ydes i form af et tilskud.

4.   Evaluering og udvælgelse

Forslagene bedømmes af Kommissionen med hjælp fra uafhængige eksperter. Bedømmelseskriterierne er fastlagt i arbejdsprogrammet for den forberedende foranstaltning MEDIA International for 2009. De forslag, der udvælges efter evalueringen, opstilles i prioriteret rækkefølge efter kvalitet.

Proceduren for Kommissionens evaluering af ansøgninger om tilskud er fastlagt i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1).

5.   Sidste frist for indsendelse af ansøgninger

Ansøgningerne skal indsendes senest den 2. juni 2009 til:

Aviva Silver

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier

Direktorat A — Av, medier, internet

Kontor A2 — MEDIA-programmet og mediekendskab

Kontor: BU33 02/005

B-1049 Bruxelles

6.   Yderligere oplysninger

Den fulde ordlyd af teksten til denne indkaldelse samt arbejdsprogrammet for den forberedende foranstaltning MEDIA International for 2009, ansøgningsskemaer og vejledninger for ansøgere findes på følgende websted:

http://ec.europa.eu/media

Ansøgningerne skal overholde alle bestemmelser i indkaldelsen og skal indgives på det relevante ansøgningsskema.


(1)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1).


7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/17


MEDIA 2007 — UDVIKLING, DISTRIBUTION, MARKEDSFØRING OG UDDANNELSE

Indkaldelse af forslag — EACEA/36/08

Støtte til etablering af netværk og mobilitet for studerende og undervisere i Europa

(2009/C 31/11)

1.   Mål og beskrivelse

Denne meddelelse om indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007).

En af programmets målsætninger er at fremme udveksling og samarbejde ved at støtte etableringen af netværk blandt de europæiske aktører inden for uddannelsesområdet, navnlig videregående uddannelsesinstitutioner, uddannelsesorganisationer og partnere i den audiovisuelle sektor, samt at fremme mobiliteten for studerende og undervisere i Europa.

2.   Støtteberettigede ansøgere

Denne meddelelse er henvendt til paneuropæiske konsortier af videregående uddannelsesinstitutioner, uddannelsesorganisationer og partnere i den audiovisuelle sektor, hvis aktiviteter bidrager til at realisere ovennævnte mål for MEDIA-programmet, som beskrevet i Rådets afgørelse.

Ansøgere skal være etableret i et af følgende lande:

de 27 EU-medlemsstater

EFTA-landene, Schweiz og Kroatien.

3.   Støtteberettigede aktioner

Følgende aktioner og tilknyttede aktiviteter, som finder sted i de lande, der er omfattet af MEDIA 2007, er støtteberettigede.

Aktioner, der har til formål at sætte kommende branchefolk inden for den audiovisuelle industri i stand til at forstå og integrere den europæiske dimension i deres arbejde ved at forbedre ekspertisen på følgende områder:

undervisning i økonomisk, finansiel og kommerciel forvaltning

undervisning i nye av-teknikker

undervisning i manuskriptudvikling.

Aktionens varighed (= periode, hvor omkostningerne er støtteberettigede) er op til 12 måneder (maksimalt 18 måneder, hvis behørigt begrundet).

Aktionen skal finde sted mellem den 1. september 2009 og den 30. juni 2011.

4.   Tildelingskriterier

Der vil blive tildelt point til de støtteberettigede ansøgninger — op til i alt 100 — på grundlag af følgende vægtning:

kvaliteten af aktivitetens indhold (20 point)

projektstyring (20 point)

kvaliteten af konsortiet (20 point)

den europæiske dimension (20 point)

virkninger (20 point).

5.   Budget

Det samlede disponible budget udgør 1 900 000 EUR.

Det tildelte finansielle bidrag har form af et tilskud. Den bevilgede støtte fra Kommissionen kan ikke overstige 50 % eller 75 % af de samlede støtteberettigede omkostninger.

Agenturet forbeholder sig ret til ikke at tildele alle de disponible midler i støtte.

6.   Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal indsendes til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) senest den 27. marts 2009 til følgende adresse:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA 36/2008/»MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe«

Mr Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels

Kun ansøgninger, der indgives på det officielle ansøgningsskema og er behørigt underskrevet af den person, som kan indgå retlige forpligtelser på ansøgerorganets vegne, vil blive taget i betragtning.

Ansøgninger, der indsendes pr. fax eller e-mail, tages ikke i betragtning.

7.   Fuldstændige oplysninger

Den fuldstændige udgave af retningslinjerne og ansøgningsskemaet findes på følgende websted:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

Ansøgningerne skal være i overensstemmelse med alle bestemmelserne i indkaldelsen og indsendes ved hjælp af ansøgningsskemaet og skal indeholde alle de bilag og oplysninger, der er angivet i indkaldelsens fulde tekst.


PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen

7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/19


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 31/12)

1.

Den 30. januar 2009 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Atlantia S.p.A. (Italien) sammen med Acciona (Spanien) erhverver fælles kontrol over dele af Itínere (Spanien), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Atlantia: betalingsmotorvej i Italien og i udlandet

Acciona: infrastruktur, energi, vand og koncessionsydelser

Itínere: de værdier, som anmeldelsen vedrører, er betalingsmotorveje i Chile.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/20


Meddelelse fra Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

(2009/C 31/13)

Økonomiministeren meddeler, at der er modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteefterforskning.

Det pågældende område er beliggende i provinsen Noord-Brabant og afgrænses på følgende måde:

a)

En ret linje fra toppunkt P gennem toppunkt A til skæringspunktet mellem denne linje og en linje, som følger midten af floden Amer, i nærheden af toppunkt B.

b)

Derefter den linje, som følger midten af Amer og efterfølgende Bergsche Maas fra det under a. nævnte skæringspunkt til toppunkt C, placeret i midten af Bergsche Maas.

c)

Derefter rette linjer mellem toppunktparrene C — D og D — E.

d)

Derefter en ret linje fra toppunkt E gennem toppunkt F til skæringspunktet med den linje, som følger midten af Bergsche Maas, i nærheden af toppunkt F.

e)

Derefter den linje, som følger midten af Bergsche Maas, fra det under d. nævnte skæringspunkt til det toppunkt, hvor denne linje skærer linjen med koordinat x = 137100,00, i nærheden af toppunkt G.

f)

Derefter provinsgrænsen mellem Gelderland og Noord-Brabant fra det under e. nævnte skæringspunkt til skæringspunktet med linjen fra toppunkt J gennem toppunkt I, i nærheden af toppunkt H.

g)

Derefter en ret linje fra det under f) nævnte skæringspunkt til toppunkt I.

h)

Derefter en ret linje fra toppunkt I gennem toppunkt J til skæringspunktet med linjen mellem toppunkterne med koordinater x = 164000,00, y = 421000,00 og x = 189000,00, y = 373000,00, i nærheden af toppunkt K.

i)

Derefter en ret linje fra det under h) nævnte skæringspunkt til skæringspunktet mellem den rette linje fra toppunkt N gennem toppunkt M og linjen mellem toppunkterne med koordinaterne x = 164000,00, y = 421000,00 og x = 189000,00, y = 373000,00, i nærheden af punkt L.

j)

Derefter den rette linje mellem det under i) nævnte skæringspunkt og toppunkt M.

k)

Derefter de rette linjer mellem toppunktparrene M — N, N — O og O — P.

De nævnte punkter har følgende koordinater:

Toppunkt

X

Y

A

115338.00

413290.00

B

115338.00

413678.55

C

120700.00

414650.00

D

120000.00

418500.00

E

135000.00

418500.00

F

136200.28

416299.48

G

137100.00

416580.00

H

153173.00

419368.00

I

153329.00

419368.00

J

162400.00

419368.00

K

164850.00

419368.00

L

187645.83

375600.00

M

186939.00

375600.00

N

151430.00

375600.00

O

130074.00

390264.00

P

115338.00

390264.00

Det ovennævnte område omfatter ikke det område, som afgrænses af nedenstående toppunkter og rette linjer mellem disse:

Toppunkt

X

Y

1

130074.00

416300.00

2

130074.00

416300.00

3

130074.00

393000.00

4

130074.00

393000.00

Koordinaterne er opgivet efter Rijks trigonometriske målesystem (RD).

Ud fra denne beskrivelse af afgrænsningen udgør arealet 2 026 km2.

Under henvisning til ovennævnte direktiv samt artikel 15 i loven om minedrift (Staatsblad 2002, nr. 542) opfordrer økonomiministeren herved alle interesserede til at indsende konkurrerende ansøgninger om tilladelse til kulbrinteefterforskning i det område, som afgrænses af de førnævnte punkter og koordinater.

Økonomiministeren er beføjet til at udstede denne tilladelse. De kriterier, betingelser og krav, der er omhandlet i ovennævnte direktivs artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 6, stk. 2, er fastlagt i loven om minedrift (Staatsblad 2002, nr. 542).

Ansøgninger indsendes inden for en frist på 13 uger efter offentliggørelsen af denne opfordring i Den Europæiske Unions Tidende. De adresseres til:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Ansøgninger, som modtages efter fristens udløb, tages ikke i betragtning.

Afgørelse om ansøgningerne træffes senest tolv måneder efter fristens udløb.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til hr. E.J. Hoppel, tlf. (31-70) 379 77 62.


7.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 31/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.