ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 314

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
9. december 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2008/C 314/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 18. november 2008 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (CON/2008/70)

1

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen
Eurojust

2008/C 314/02

Oplysninger vedrørende en praktisk aftale om samarbejdsaftalerne mellem Eurojust og OLAF

3

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 314/03

Euroens vekselkurs

8

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2008/C 314/04

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på medlemsstaternes regionale investeringsstøtte ( 1 )

9

 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2008/C 314/05

Indkaldelse af forslag i henhold til arbejdsprogrammet for særprogrammet Kapacitet under det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration

11

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2008/C 314/06

Planlagt henlæggelse af klage 2007/2001

12

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2008/C 314/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5358 — Arizona/Abieta) ( 1 )

14

 

2008/C 314/08

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

UDTALELSER

Den Europæiske Centralbank

9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 18. november 2008

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Indledning og retsgrundlag

Den 24. oktober 2008 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (1) (i det følgende benævnt »direktivforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse om direktivforslaget fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

ECB skal anføre, at den aktuelle krise på de finansielle markeder har bekræftet, at indskudsgarantiordninger er af afgørende betydning for bevaring af indskydernes tillid og derfor beskytter den finansielle stabilitet. ECB kan støtte det tilgrundliggende formål om at styrke indskydernes tillid og forstår, at direktivforslaget af hastende grunde koncentrerer sig om en forhøjelse af dækningsniveauet for de nationale indskudsgarantiordninger (i det følgende benævnt de »nationale ordninger«), i overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Rådet Økonomi og Finans den 7. oktober 2008 (2), reduktion af udbetalingsfristen og ophør af den bestående mulighed for coassurance.

1.2.

ECB kan samtidig støtte Kommissionens hensigt om at fortsætte arbejdet med konvergens af de nationale ordninger, især vedrørende harmonisering af finansieringsmekanismer og om senest den 31. december 2009 at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport herom (3). I lyset af betydningen af foranstaltningerne til finansiering af de nationale ordninger for så vidt angår effektiviteten af det finansielle sikkerhedsnet og for sikring af den finansielle stabilitet, ser ECB frem til at kunne bidrage til Kommissionens fremtidige arbejde på dette område og skal opfordre til, at Kommissionens rapport færdiggøres snarest belejligt. I denne forbindelse skal ECB understrege, at foranstaltningerne til finansiering af de nationale ordninger bl.a. må være i overensstemmelse med forbuddet mod finansiel finansiering som fastlagt i traktaten, og især med forbuddet mod, at de nationale centralbanker yder overtræksmuligheder eller andre former for faciliteter, som falder ind under betydningen af artikel 101 i traktaten (4), således som dette nærmere er behandlet i tidligere udtalelser afgivet af ECB vedrørende udkast til national lovgivning (5) og i ECB's konvergensrapporter (6).

2.   Særlige bemærkninger

2.1.   Dækningsniveau for garantien

ECB kan tilslutte sig forhøjelse af minimumsbeløbet for garanterede indskud til 50 000 EUR senest ved udgangen af 2008 den yderligere forhøjelse til 100 000 EUR (7), som omtalt i Rådets konklusioner af 7. oktober 2008 (8). ECB skal samtidig understrege, at enhver forhøjelse af dækningsniveauet udover 100 000 EUR, som nævnt ovenfor først bør ske efter tæt koordination på EU plan, idet væsentlige forskelle mellem nationale foranstaltninger vil kunne virke mod deres hensigt og skabe forvridninger i det indre marked.

2.2.   Reduktion af udbetalingsfristen

ECB kan tilslutte sig hensigten om en væsentlig reduktion af fristen for udbetaling af garanterede indskud og dermed en styrkelse af indskydernes tillid (9). I denne forbindelse skal ECB understrege, at nyere undersøgelser på internationalt plan klart har vist, at hurtig udbetaling af indskyderes krav er af væsentlig betydning for en effektiv indskyderbeskyttelse. Samtidig bør der dog indtages en pragmatisk holdning for så vidt angår indførelse af den nødvendige reduktion af fristen for udbetaling, således at troværdigheden i indskydergarantiordningerne bibeholdes. Dette omfatter oprettelse af effektive operationelle procedurer til efterprøvning af krav og udbetaling til indskydere samt sikring af, at der den nødvendige finansiering er til rådighed. Det er især nødvendigt, at der etableres procedurer, således at hvis en bank med grænseoverskridende virksomhed går konkurs, at indskydere modtager betaling lige så effektivt, som de ville have gjort, såfremt den konkursramte bank kun havde udøvet virksomhed i en enkelt medlemsstat. ECB skal desuden foreslå, at Kommissionens plan om at vurdere, om det ville være muligt yderligere at harmonisere de foranstaltninger til finansiering, der anvendes af de nationale ordninger, ledsages af en gennemgang af effektiviteten af udbetalingsprocedurerne. Afslutningsvis skal ECB fremføre, at i tillæg til en forkortelse af udbetalingsperioden kunne offentlighedens tillid i indskydergarantiordningerne øges ved at forbedre indskydernes kendskab til vilkårene for indskyderbeskyttelse, bla. ved en passende information fra kreditinstitutternes side om vilkårene.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. november 2008.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2008) 661 endelig udg.

(2)  Se pressemeddelelse fra 2894. samling i Rådet (13784/08), tilgængelig på Rådets websted på: www.consilium.europa.eu, som anført i sjette afsnit i punkt 1 i direktivforslagets begrundelse.

(3)  Artikel 12 i direktiv 94/19/EF, som ændret ved artikel 1, stk. 6, i direktivforslaget, jf. betragtning 1 og 7 i direktivforslaget.

(4)  Fortolket i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og artikel 104 B, stk. 1, i traktaten (EFT L 332 af 31.12.1993, s. 1).

(5)  Jf. afsnit 11-14 i ECB's udtalelse CON/2001/32 af 11. oktober 2001 efter anmodning fra Portugals Ministry of Finance on a draft decree law amending the legal framework of credit institutions and financial companies; afsnit 11-13 af ECB's udtalelse CON/2005/50 af 1. december 2005 efter anmodning fra Národná banka Slovenska on a draft law amending the Act No 118/1996 Coll. on the protection of bank deposits and on amendments to certain laws, as last amended; afsnit 2.1-2.3 of ECB's udtalelse CON/2007/26 af 27. august 2007 efter anmodning fra Polens Minister for Finance on a draft law amending the Law on the Bank Guarantee Fund; and afsnit 2.2-2.8 of ECB's udtalelse CON/2008/5 af 17. januar 2008 efter anmodning fra Polens Minister for Finance on a draft law amending the Law on the Bank Guarantee Fund.

(6)  Jf. f.eks. ECB's konvergensrapport december 2006, s. 30.

(7)  Artikel 7, stk. 1, i direktive 94/19/EF, som ændret ved artikel 1, stk. 3, litra a, i direktivforslaget og som suppleret med første og andet led af artikel 2, stk. 1 i direktivforslaget, som gør forhøjelse at dækningsniveauet gældende med tilbagevirkende kraft fra 15. oktober 2008, jf. betragtning 3 i direktivforslaget og afsnit 5.3 i forslagets begrundelse.

(8)  Rådet var enige om at »at alle medlemsstater, foreløbig for en periode på et år, skulle stille indskudsgaranti til enkeltpersoner for et beløb på mindst 50 000 EUR, idet mange medlemsstater dog besluttede at forhøje deres minimum til 100 000 EUR«.

(9)  Artikel 1, stk. 3 i direktiv 94/19/EF, som ændret ved artikel 1, stk. 1 i direktivforslaget, og artikel 10, stk. 1 og 2, i direktiv 94/19/EF, som ændret ved artikel 1, stk. 5, i direktivforslaget, jf. betragtning 5 i direktivforslaget og afsnit 5.1 i direktivforslagets begrundelse.


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen Eurojust

9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/3


Oplysninger vedrørende en praktisk aftale om samarbejdsaftalerne mellem Eurojust og OLAF

(2008/C 314/02)

Den 24. september 2008 undertegnede Eurojust, EU's enhed for retligt samarbejde, og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) en praktisk aftale om bedre koordination af og samarbejde om bekæmpelse af økonomisk svig, korruption og andre strafferetlige overtrædelser, der påvirker Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser. Den praktiske aftale indeholder retningslinjer for et tæt og øget samarbejde og bestemmelser om udveksling af generelle oplysninger og personoplysninger. Aftalen blev godkendt af Rådet den 25. juli 2008.


BILAG

Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF

EUROJUST AND OLAF,

Hereinafter referred to as »the Parties«,

Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom) No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests;

Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;

After consulting the European Data Protection Supervisor;

Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and maintain close co-operation with OLAF;

Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of information;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;

Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;

Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:

CHAPTER 1

DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION

Point 1

Definitions

For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:

1.

»Eurojust Decision« means the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (1);

2.

»Rules of Procedure of Eurojust« means the Rules of Procedure of Eurojust (2);

3.

»Eurojust« means the unit set up by the Eurojust Decision;

4.

»OLAF« means the European Anti-Fraud Office established by the Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC) No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (5);

5.

»President of the College« means the President as elected by the College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;

6.

»Director of OLAF« means the Director, as referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom) No 1074/1999;

7.

»College« means the College of Eurojust, as referred to in Article 10 of the Eurojust Decision;

8.

»Eurojust National Member« means the national member seconded to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of the Eurojust Decision;

9.

»Assistant« means a person who may assist each Eurojust National Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision, unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

10.

»Administrative Director« means the Administrative Director as referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;

11.

»Eurojust Staff« means the staff referred to in Article 30 of the Eurojust Decision;

12.

»Competent OLAF Unit« means the unit within OLAF, whose tasks comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;

13.

»OLAF Staff« means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF);

14.

»Data Protection Provisions« means, within Eurojust, the applicable data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (7);

15.

»Personal Data« means any information relating to an identified or identifiable natural person: an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;

16.

»Processing« of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

17.

»Case Summary« means general information on a case dealt with either by Eurojust or OLAF and describing the main features of elements of the case, but without containing any Personal Data;

18.

»Joint Investigation Team« means a Joint Investigation Team, as referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (8) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint Investigation Teams (9).

Point 2

Purpose of the Practical Agreement on arrangements of cooperation

1.

The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a close co-operation between the Parties. The co-operation will take place with due regard to transparency, complementarity of tasks and coordination of efforts.

2.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend the legal framework governing Eurojust or OLAF.

CHAPTER 2

CO-OPERATION

Point 3

Regular contacts and co-operation

1.

The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust National Members and/or their Assistants and for OLAF of the Competent OLAF Unit.

2.

The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of an agenda agreed on beforehand.

3.

The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5 and provide general feedback on the progress made and the activities performed in cases exchanged between the Parties with a view to reinforcing, if necessary, the co-operation.

4.

Moreover, the meetings and further contacts between the teams are intended

(a)

to reinforce common strategies on cases and to resolve practical problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

(b)

to consult on matters of common interest in order to allow the Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their activities;

(c)

to support the development of priorities and strategies which are complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of both Parties and the overall objective of enhancing the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests within their respective competences;

(d)

to identify individual or joint activities, if any, that need to be taken thereafter with a view to a more efficient and better use of the resources of the Parties;

(e)

to help in coordinating the Parties' support and assistance of the national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.

5.

If necessary to improve co-operation, the teams may invite other Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and OLAF Staff to take part in a meeting.

6.

The designation of teams does not have any effect on direct contacts of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the Eurojust National Members concerned and vice versa.

Point 4

General rules on operational co-operation

1.

The Parties may collaborate in accordance with their respective competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the exchange of operational information in accordance with Point 6, the participation in operational meetings in accordance with Point 8 and the provision of such mutual assistance and advice as may be useful to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.

2.

Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities' financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.

3.

Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication will take place directly between the person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case and his/her/their contact details.

4.

The Parties will inform each other of any action taken, responses received or other relevant developments or encountered difficulties in cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

Point 5

Exchange of Case Summaries

1.

With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under their respective competences where:

in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests,

in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community.

Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the transmission of a Case Summary constitutes a request to the other Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.

2.

As soon as the requested Party has decided that a specific case, for which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:

in respect of Eurojust, the College and/or the National Member(s) concerned,

in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for the case

will inform the other Party of this decision without undue delay.

Information will also be provided when the requested Party decides that a case is not appropriate for co-operation.

3.

Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries beforehand.

Point 6

Exchange of case-related information

1.

When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any necessary information, including personal data, in order to achieve the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place within the limits of their respective competences and as far as allowed under their respective legal framework and this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for which the information is requested. In the case of a spontaneous transfer of information, the Party providing information will notify the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3.

Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

directly to the College, when the case falls within the competence of the College, or

directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the case falls within the competence of one or more of the Eurojust National Members.

4.

The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case may transmit personal data to OLAF.

5.

Information not containing Personal Data can be exchanged between the Parties also via other channels, in particular via the teams.

Point 7

Exchange of strategic information

Within the limits of their respective competences, the Parties will exchange strategic information necessary for the accomplishment of the missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:

trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal activities affecting the European Communities' financial interests,

operational structures of the organisations implicated in these activities, as well as the links existing between these organisations operating inside or outside the European Union,

strategies, modus operandi, techniques and the financing of these organisations.

Point 8

Operational and strategic meetings

1.

When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the President of the College.

2.

OLAF may also participate in strategic meetings, organised by Eurojust, dealing with the protection of the European Communities' financial interests, at the invitation of the President of the College and with the approval of the Eurojust National Members concerned.

3.

OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request provided that the competent national authorities concerned do not oppose such participation.

4.

Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.

Point 9

Joint Investigation Teams

1.

If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team set up by the Member States related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and propose to the Member States to consider inviting the other Party to participate in the Joint Investigation Team.

2.

The Parties may assist the Member States in the setting up of the Joint Investigation Team.

3.

Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to the national authorities of the Member States the setting up of Joint Investigation Teams when the information they possess shows the usefulness of doing so.

Point 10

Co-operation in the field of professional training, seminars and workshops

The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars and workshops:

by informing each other of relevant activities which they organise and which may be of common interest, and, when appropriate, by inviting each other to these activities,

by organising joint activities in this field.

CHAPTER 3

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Point 11

General principles

1.

The transmission of Personal Data between the Parties and their Processing will take place in accordance with:

in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust,

in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

2.

When transmitting the information, the Party may notify the other Party of any restriction on the use of the provided information. This includes possible access restrictions, restrictions on transmission to the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage, when the need for such restrictions becomes apparent after the transfer.

3.

As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties may further process information obtained from the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

Point 12

Documentation

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of Personal Data communicated to the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

Point 13

Data security

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal Data can have access to such data.

Point 14

Rights of data subjects

The transmitting Party will be consulted by the other Party before it takes a final decision on the request by an individual to have access to, and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection Provisions of the Party to which the request is addressed.

Point 15

Correction and deletion of information

1.

Each Party will immediately inform the other Party in all cases where information which has been transmitted to or received from that Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform the other Party in cases where it emerges that the information should not have been transmitted.

2.

When the transmitting Party informs the receiving Party that it has corrected or deleted information previously transmitted, or that the information should not have been transmitted, the receiving Party will correct or delete the information accordingly.

3.

When a Party has reason to assume that information received from the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform the other Party. This Party will verify the data and inform the other Party of the outcome of such verification.

4.

In cases where Personal Data received from a Party and transmitted onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the onward transmitting Party will inform that third party thereof.

Point 16

Time limits for the storage of Personal Data

Personal Data will be stored in accordance with the respective laws applicable to the Parties.

CHAPTER 4

FINAL PROVISIONS

Point 17

Evaluation of co-operation

1.

During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will evaluate periodically the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

2.

The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at least once a year to oversee the evaluation process conducted by the teams.

3.

The Parties will provide information on their collaboration in their respective annual reports.

Point 18

Amendments

1.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that these amendments are approved in accordance with the procedures established for obtaining approval for this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at the request of either of them.

Point 19

Relation to other instruments

This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated 14 April 2003.

Point 20

Entry into force

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into force on the first day after its signature.

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English language.

For Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA

President

For OLAF

Franz-Hermann BRÜNER

Director


(1)  OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)  OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.

(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.

(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

(6)  OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.

(7)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.

(9)  OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/8


Euroens vekselkurs (1)

8. december 2008

(2008/C 314/03)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2854

JPY

japanske yen

120,10

DKK

danske kroner

7,4497

GBP

pund sterling

0,86510

SEK

svenske kroner

10,4150

CHF

schweiziske franc

1,5590

ISK

islandske kroner

290,00

NOK

norske kroner

9,1270

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,712

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

264,45

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7093

PLN

polske zloty

3,8875

RON

rumænske lei

3,8795

SKK

slovakiske koruna

30,195

TRY

tyrkiske lira

2,0341

AUD

australske dollar

1,9377

CAD

canadiske dollar

1,6067

HKD

hongkongske dollar

9,9633

NZD

newzealandske dollar

2,3690

SGD

singaporeanske dollar

1,9400

KRW

sydkoreanske won

1 865,53

ZAR

sydafrikanske rand

13,1246

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,8436

HRK

kroatiske kuna

7,1948

IDR

indonesiske rupiah

14 974,91

MYR

malaysiske ringgit

4,6756

PHP

filippinske pesos

62,470

RUB

russiske rubler

36,0075

THB

thailandske bath

45,702

BRL

brasilianske real

3,1580

MXN

mexicanske pesos

17,3209


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/9


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på medlemsstaternes regionale investeringsstøtte

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 314/04)

Sag nr.

XR 16/08

Medlemsstat

Polen

Region

Lubuskie

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støttesupplement

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Retsgrundlag

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Forventet årligt støtteydelse

1 mio. PLN

Maksimal støtteintensitet

50 %

I overensstemmelse med forordningens artikel 4

Gennemførelsestidspunkt

9.6.2007

Varighed

31.12.2013

Økonomisk sektor

Alle sektorer, der er berettigede til investeringsstøtte

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Internetadressen, hvor støtteordningen er offentliggjort

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Andre oplysninger


Sag nr.

XR 41/08

Medlemsstat

Belgien

Region

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støttesupplement

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Retsgrundlag

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Forventet årligt støtteydelse

18,7 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet

15 %

I overensstemmelse med forordningens artikel 4

Gennemførelsestidspunkt

8.2.2008

Varighed

31.12.2013

Økonomisk sektor

Alle sektorer, der er berettigede til investeringsstøtte

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Internetadressen, hvor støtteordningen er offentliggjort

http://wallex.wallonie.be

Andre oplysninger


V Udtalelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Kommissionen

9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/11


Indkaldelse af forslag i henhold til arbejdsprogrammet for særprogrammet »Kapacitet« under det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration

(2008/C 314/05)

Der udsendes herved meddelelse om, at der nu indkaldes forslag i henhold til arbejdsprogrammet for særprogrammet »Kapacitet« under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013).

Der indkaldes forslag som anført nedenfor.

Særprogrammet »Kapacitet«:

Del

:

Forskningsinfrastruktur

Indkaldelsens nr.

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Denne forslagsindkaldelse henhører under det arbejdsprogram, Kommissionen vedtog ved afgørelse K(2008) 4566 af 26. august 2008.

På webstedet CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ findes der nærmere oplysninger om budgettet for indkaldelsen, frister og de nærmere regler, arbejdsprogrammet og vejledningen for ansøgere i indsendelse af forslag.


PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Kommissionen

9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/12


Planlagt henlæggelse af klage 2007/2001

(2008/C 314/06)

Europa-Kommissionen har modtaget adskillige klager vedrørende en diskriminerende afgift, der opkræves i Rumænien i forbindelse med første registrering af et motorkøretøj i Rumænien. I den forbindelse har Europa-Kommissionens generalsekretariat registreret et stort antal klager og breve. De klager, der er registreret under referencenumrene 2007/4078, 2007/4079 og 2007/4151, og den øvrige korrespondance fra de berørte EU-borgere er blevet behandlet som en samlet sag med referencenummer 2007/2001.

Den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen har afsluttet sin undersøgelse af ovennævnte sag. Med henblik på at orientere ikke blot klagerne, men også alle andre berørte personer, har Kommissionen besluttet at offentliggøre nærværende meddelelse om, at den har til hensigt at henlægge sagen.

Selv om det er rigtigt, at der ikke på fællesskabsplan er foretaget nogen harmonisering af afgifterne i forbindelse med personbiler, og medlemsstaterne således frit kan pålægge sådanne afgifter og fastsætte deres størrelse og metoderne for deres anvendelse, så begrænses disse skønsbeføjelser dog af bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten), særlig artikel 90, som udelukker, at varer fra andre medlemsstater pålægges afgifter af nogen art, som er udtryk for forskelsbehandling.

De rumænske bestemmelser om bilregistreringsafgiften syntes ikke at være i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 90. Kommissionen indledte derfor den 23. marts 2007 en overtrædelsesprocedure, idet den sendte en åbningsskrivelse (IP/07/372) til Rumænien. Kommissionen henviste til EF-Domstolens faste retspraksis, hvoraf det fremgår, at når der er tale om en engangsafgift på nye og brugte motorkøretøjer, må det afgiftsbeløb, der skal betales for et brugt motorkøretøj fra en anden medlemsstat, aldrig overstige den residualafgift, der indgår i markedsværdien af et tilsvarende brugt motorkøretøj, der allerede som nyt er blevet registreret i den pågældende medlemsstat. Med henblik herpå skal medlemsstaterne i forbindelse med importerede brugte motorkøretøjer tage hensyn til den værdiforringelse, der har fundet sted.

Rumænien anerkendte åbningsskrivelsen og fastlagde generelle retningslinjer. På grundlag af disse blev der udarbejdet de nødvendige ændringer sammen med en formel for beregning af bilregistreringsafgiftens størrelse og de værdier, der skal benyttes i forbindelse hermed, herunder en fast værdinedskrivningstabel. De nødvendige ændringer blev imidlertid ikke vedtaget rettidigt.

Den 28. november 2007 sendte Kommission en begrundet udtalelse til Rumænien med krav om overholdelse af fællesskabsretten, således som denne fortolkes af EF-domstolen (IP/07/1799). Herefter fulgte en række tekniske møder og drøftelser af forskellige versioner af et lovgivningsudkast, som mundede ud i en vedtagelse den 21. april 2008 af bekendtgørelse nr. 50/2008 (offentliggjort i Rumæniens lovtidende af 25. april 2008) om ændring af den anfægtede lovgivning. Den rumænske regering har også godkendt de metodologiske normer for anvendelsen af bekendtgørelse nr. 50/2008 ved at integrere »Afsnit V Bestemmelse af et brugt motorkøretøjs reale værdiforringelse« i anvendelsen af den forbedrede nedskrivningstabel, der er indeholdt i bilag 4 til bekendtgørelsen. Det sikrer, at der tages hensyn til den faktiske værdiforringelse af brugte køretøjer, når beløbet for den pligtige bilregistreringsafgift beregnes.

Desuden indebærer ovennævnte rumænske lovgivning fjernelse af en diskriminerende korrelationskoefficient og indførelse af en egentlig definition af »et nyt motorkøretøj«, ligesom den giver den afgiftspligtige ret til at få foretaget en individuel vurdering af sit motorkøretøj med henblik på konstatering af den virkelige værdiforringelse. Endelig giver den vedtagne lovgivning offentligheden kendskab til de kriterier, på grundlag af hvilke brugte motorkøretøjers værdiforringelse beregnes.

På baggrund af ovenstående oplysninger finder den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen, at de rumænske myndigheder har taget de fornødne skridt til at sikre overensstemmelse med fællesskabsretten, og det ser i øjeblikket ud til, at den rumænske lovgivning om bilregistreringsafgifter er blevet bragt i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 90.

Den ansvarlige tjenestegren vil derfor foreslå Kommissionen at henlægge den pågældende sag.


PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen

9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/14


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 314/07)

1.

Den 2. december 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Arizona Chemical GmbH (»Arizona«, Tyskland), der tilhører Arizona Chemical-koncernen, gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over Abieta Chemie GmbH (»Abieta«, Tyskland), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Arizona: Raffinering, forarbejdning og salg af oleokemikalier

Abieta: Produktion og salg af harpikssæbe, der bruges som emulgator.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5358 — Arizona/Abieta sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.