ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 117E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
14. maj 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

III   Forberedende retsakter

 

RÅDET

2008/C 117E/01

Fælles holdning (EF) nr. 10/2008 af 7. april 2008 vedtaget af Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indlandstransport af farligt gods ( 1 )

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


III Forberedende retsakter

RÅDET

14.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 117/1


FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 10/2008

vedtaget af Rådet den 7. april 2008

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/…/EF af … om indlandstransport af farligt gods

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 117 E/01)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Transport af farligt gods ad vej, med jernbane eller ad indre vandveje indebærer en stor risiko for ulykker. Der bør derfor gøres alt for, at denne form for transport finder sted under de sikrest mulige forhold.

(2)

Der er fastsat ensartede regler for vej- og jernbanetransport af farligt gods ved henholdsvis Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (3) og Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (4).

(3)

Med henblik på at indføre en fælles ordning, der omfatter alle aspekter af indlandstransport af farligt gods, bør direktiv 94/55/EF og 96/49/EF erstattes af et enkelt direktiv, som også indeholder bestemmelser for indre vandveje.

(4)

Hovedparten af medlemsstaterne er kontraherende parter i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (»ADR«), omfattet af reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane (»RID«) og i det omfang, det er relevant, kontraherende parter i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (»ADN«).

(5)

Der er i ADR, RID og ADN fastsat ensartede regler for sikker international transport af farligt gods. Disse regler bør udvides til også at omfatte indenlandsk transport for at harmonisere de betingelser, hvorunder farligt gods transporteres, på fællesskabsplan og for at sikre et velfungerende indre marked for transport.

(6)

Dette direktiv bør ikke gælde for transport af farligt gods under visse særlige omstændigheder, som kan være, at der benyttes køretøjer eller fartøjer af en bestemt art, eller at den pågældende transport er af begrænset omfang.

(7)

Dette direktiv bør heller ikke gælde for transport af farligt gods, der udføres under de væbnede styrkers direkte og fysiske ansvar eller tilsyn. Transport af farligt gods, der udføres af kommercielle kontrahenter, som arbejder for de væbnede styrker, bør dog være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, medmindre de kontraktmæssige opgaver udføres under de væbnede styrkers direkte og fysiske ansvar eller tilsyn.

(8)

En medlemsstat, der ikke har noget jernbanesystem og ikke umiddelbart har udsigt til at få det, vil være underlagt en uforholdsmæssig og overflødig forpligtelse til hvad angår jernbanetransport at gennemføre dette direktiv national lovgivning. En sådan medlemsstat bør derfor, så længe den ikke har noget jernbanesystem, fritages for forpligtelsen til at gennemføre direktivet i national lovgivning, for så vidt der er tale om jernbanetransport.

(9)

De enkelte medlemsstater bør fortsat kunne bestemme, at transport af farligt gods ad indre vandveje ikke omfattes af dette direktiv, hvis de indre vandveje på deres område ikke ved indre vandveje er forbundet med andre medlemsstaters vandveje, eller hvis der ikke transporteres farligt gods på dem.

(10)

Med forbehold af fællesskabsretten og bestemmelserne i bilag I, del I.1, 1.9, bilag II, del II.1, 1.9, og bilag III, del III.1, 1.9, bør medlemsstaterne af hensyn til transportsikkerheden have ret til at opretholde eller indføre bestemmelser på områder, der ikke er omfattet af dette direktiv. Sådanne bestemmelser bør være specifikke og klart definerede.

(11)

Medlemsstaterne bør bevare retten til at regulere eller forbyde transport af farligt gods på deres område med anden begrundelse end sikkerheden, f.eks. af grunde, der vedrører den nationale sikkerhed eller miljøbeskyttelse.

(12)

Det bør være tilladt at anvende transportmidler, der er indregistreret i tredjelande, til at udføre international transport af farligt gods på en medlemsstats område, hvis de overholder de relevante bestemmelser i ADR, RID eller ADN og dette direktiv.

(13)

Medlemsstaterne bør have ret til at stille strengere krav til indenlandske transporter, når de udføres med transportmidler, der er indregistreret eller godkendt på deres område.

(14)

Harmoniseringen af betingelserne for indenlandsk transport af farligt gods må ikke forhindre, at der tages hensyn til særlige nationale forhold. Dette direktiv bør derfor give medlemsstaterne mulighed for at tillade visse undtagelser på nærmere fastsatte vilkår. Sådanne undtagelser bør anføres i dette direktiv under »nationale undtagelser«.

(15)

Med henblik på håndtering af usædvanlige og ekstraordinære situationer bør medlemsstaterne have ret til at udstede individuelle godkendelser, der tillader transport af farligt gods på deres område, som ellers ville være forbudt i henhold til dette direktiv.

(16)

Af hensyn til de store investeringer, der er nødvendige inden for denne sektor, bør medlemsstaterne midlertidigt kunne opretholde visse særlige nationale bestemmelser vedrørende konstruktionskrav til transportmidler og udstyr og vedrørende befordring gennem tunnelen under Kanalen. Medlemsstaterne bør også have tilladelse til at opretholde og indføre bestemmelser om transport af farligt gods med jernbane mellem medlemsstater og stater, der er kontraherende parter i Organisationen for Samarbejde mellem Jernbaner (»OSJD«), indtil der er gennemført en harmonisering af reglerne i bilag II, del II.1 til aftalen om international jernbanegodstransport (»SMGS«) med bestemmelserne i dette direktivs bilag II, del II.1 og dermed med RID. Inden ti år efter dette direktivs ikrafttræden bør Kommissionen vurdere konsekvenserne af disse bestemmelser og om fornødent fremsætte passende forslag. Sådanne bestemmelser bør anføres i dette direktiv under »supplerende overgangsbestemmelser«.

(17)

Bilagene til dette direktiv bør hurtigt kunne tilpasses den videnskabelige og tekniske udvikling, herunder udviklingen af ny sporingsteknologi, især for at tage hensyn til nye bestemmelser i ADR, RID og ADN. Ændringer af ADR, RID og ADN og de tilhørende tilpasninger af bilagene bør træde i kraft samtidig. Kommissionen bør i givet fald yde medlemsstaterne økonomisk støtte til oversættelse af ADR, RID og ADN og ændringer heraf til deres officielle sprog.

(18)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(19)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at tilpasse bilagene til dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(20)

Kommissionen bør også kunne revidere listerne over nationale undtagelser og træffe og anvende nødforanstaltninger i tilfælde af en ulykke eller hændelse.

(21)

Af effektivitetshensyn bør de almindelige frister, der er fastsat for forskriftsproceduren med kontrol, afkortes for fastlæggelse af tilpasninger af bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling.

(22)

Målene for dette direktiv, nemlig at sikre en ensartet anvendelse af harmoniserede sikkerhedsregler i hele Fællesskabet og et højt sikkerhedsniveau for nationale og internationale transporter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af direktivets omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(23)

Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke Fællesskabets og medlemsstaternes forpligtelse til at tilstræbe en harmonisering af klassifikationssystemerne for farlige stoffer fastlagt på UNCED-konferencen i juni 1992 i Rio de Janeiro.

(24)

Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke fællesskabslovgivningen om de sikkerhedsforhold, hvorunder biologiske agenser og genetisk modificerede organismer, der er omhandlet i Rådets direktiv 90/219/EØF af 23. april 1990 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (6), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (8), skal transporteres.

(25)

Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke anvendelsen af andre fællesskabsforskrifter vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og miljøbeskyttelse. Det gælder navnlig rammedirektivet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (9), og dets datterdirektiver.

(26)

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF af 12. december 2006 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (10) bestemmer, at fartøjer med et certifikat udstedt i henhold til reglementet for transport af farlige stoffer på Rhinen (ADNR) kan transportere farligt gods på hele Fællesskabets område på de vilkår, der er anført i dette certifikat. Som følge af vedtagelsen af dette direktiv bør direktiv 2006/87/EF ændres med henblik på at lade denne bestemmelse udgå.

(27)

Der bør fastsættes en overgangsperiode på op til to år for anvendelsen af dette direktiv på transport af farligt gods ad indre vandveje for at sikre tilstrækkelig tid til at tilpasse de nationale bestemmelser, indføre retlige rammer og uddanne personale. Der bør fastsættes en generel overgangsperiode på fem år for alle certifikater og beviser vedrørende skibe og personale udstedt før eller under overgangsperioden for anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv med hensyn til transport af farligt gods ad indre vandveje, medmindre der er angivet en kortere gyldighedsperiode i certifikatet eller beviset.

(28)

Direktiv 94/55/EF og 96/49/EF bør ophæves. Det er af klarheds- og rationaliseringshensyn også nødvendigt at ophæve Rådets direktiv 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (11), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/18/EF af 17. april 2000 om minimumseksamenskravene for sikkerhedsrådgivere i forbindelse med transport af farligt gods med jernbane eller ad vej eller indre vandveje (12), Kommissionens afgørelse 2005/263/EF af 4. marts 2005 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for transport af farligt gods ad vej i medfør af direktiv 94/55/EF (13) og Kommissionens afgørelse 2005/180/EF af 4. marts 2005 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for jernbanebefordring af farligt gods i medfør af Rådets direktiv 96/49/EF (14).

(29)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (15) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og i Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Dette direktiv finder anvendelse på transport af farligt gods, der foregår ad vej, med jernbane eller ad indre vandveje inden for eller mellem medlemsstaterne, herunder læsning og aflæsning, overførsel til eller fra en anden transportform og de stop, der er nødvendige på grund af transportbetingelserne.

Det gælder ikke for transport af farligt gods:

a)

der udføres med køretøjer, vogne eller fartøjer, som tilhører de væbnede styrker, eller som disse er ansvarlige for

b)

der udføres med søgående fartøjer på sejlbare vandveje, som indgår i de indre vandveje

c)

der udføres med færger, som udelukkende krydser en indre vandvej eller havn, eller

d)

der alene foregår inden for et lukket område.

2.   Bilag II, del II.1, finder ikke anvendelse på medlemsstater, der ikke har et jernbanesystem, så længe et sådant system ikke er etableret på deres område.

3.   Medlemsstaterne kan inden for et år efter dette direktivs ikrafttræden beslutte ikke at anvende bilag III, del III.1, af en af følgende grunde:

a)

de har ingen indre vandveje

b)

deres indre vandveje er ikke forbundet ved indre vandveje med andre medlemsstaters vandveje, eller

c)

der transporteres ikke farligt gods på deres indre vandveje.

En medlemsstat, der beslutter ikke at anvende bestemmelserne i bilag III, del III.1, meddeler denne beslutning til Kommissionen, der underretter de andre medlemsstater herom.

4.   Medlemsstaterne kan stille særlige sikkerhedskrav til national eller international transport af farligt gods på deres område, for så vidt angår:

a)

transport af farligt gods med køretøjer, vogne eller fartøjer på indre vandveje, der ikke er omfattet af dette direktiv

b)

benyttelse af foreskrevne strækninger, når dette er begrundet, herunder anvendelse af foreskrevne transportmidler

c)

særlige regler for transport af farligt gods i persontog.

Kommissionen skal underrettes om sådanne bestemmelser.

Den underretter på sin side de øvrige medlemsstater herom.

5.   Medlemsstaterne kan regulere eller forbyde transport af farligt gods på deres område, men kun hvis det er begrundet i andre hensyn end sikkerheden under transport.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)

»ADR«: den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej, indgået i Genève den 30. september 1957, med senere ændringer

2)

»RID«: reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane, der findes i appendiks C i konventionen om international jernbanebefordring (COTIF), indgået i Vilnius den 3. juni 1999, med senere ændringer

3)

»ADN«: den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje, indgået i Genève den 26. maj 2000, med senere ændringer

4)

»køretøj«: et motorkøretøj, som er bestemt til kørsel på vej, har mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt største hastighed på over 25 km/t, samt påhængskøretøjer dertil, undtagen skinnekøretøjer, mobile maskiner og landbrugs- og skovbrugstraktorer, forudsat, at de ikke bevæger sig med større hastighed end 40 km/t, når de transporterer farligt gods

5)

»vogn«: et jernbanekøretøj, som ikke har eget fremdriftssystem, som kører på sine egne hjul på jernbaneskinner, og som benyttes til godstransport

6)

»fartøj«: et fartøj, der sejler på indre vandveje eller på havet.

Artikel 3

Almindelige bestemmelser

1.   Farligt gods transporteres ikke, når dette er forbudt i henhold til bilag I, del I.1, bilag II, del II.1 og bilag III, del III.1, jf. dog artikel 6.

2.   Uden at det berører de almindelige regler om markedsadgang og de regler, der generelt gælder for godstransport, tillades transport af farligt gods, hvis betingelserne i bilag I, del I.1, bilag II, del II.1 og bilag III, del III.1 er opfyldt.

Artikel 4

Tredjelande

Transport af farligt gods mellem medlemsstaterne og tredjelande er tilladt, hvis kravene i ADR, RID eller ADN overholdes, medmindre andet fremgår af bilagene.

Artikel 5

Begrænsninger, der er begrundet i hensynet til transportsikkerheden

1.   Medlemsstaterne kan af hensyn til transportsikkerheden anvende strengere bestemmelser om indenlandsk transport af farligt gods, som udføres med køretøjer, vogne eller fartøjer på indre vandveje, der er indregistreret eller godkendt til transport på deres område; bestemmelserne kan dog ikke vedrøre transportmidlernes konstruktion.

2.   Hvis der indtræffer en ulykke eller hændelse på en medlemsstats område, og denne medlemsstat finder, at de gældende sikkerhedsbestemmelser har været utilstrækkelige til at begrænse risikoen i forbindelse med transporten, og hvis der er behov for hurtig handling, underretter denne medlemsstat allerede på det forberedende stadium Kommissionen om de foranstaltninger, den agter at træffe.

Kommissionen beslutter efter proceduren i artikel 9, stk. 2, om den vil tillade, at de pågældende foranstaltninger tages i anvendelse, og hvor længe de kan anvendes.

Artikel 6

Undtagelser

1.   Medlemsstaterne kan tillade, at der ved transporter, som finder sted på deres område, benyttes andre sprog end dem, der er anført i bilagene.

2.

a)

Forudsat at det ikke forringer sikkerheden, kan medlemsstaterne anmode om undtagelser fra bilag I, del I.1, bilag II, del II.1 eller bilag III, del III.1, for så vidt angår transport på deres områder af små mængder af visse former for farligt gods, dog ikke mellem- og højradioaktive stoffer, når blot betingelserne for denne transport ikke er strengere end betingelserne i disse bilag.

b)

Forudsat at det ikke forringer sikkerheden, kan medlemsstaterne også anmode om undtagelser fra bilag I, del I.1, bilag II, del II.1 eller bilag III, del III.1, for så vidt angår transport af farligt gods på deres område, herunder:

i)

lokal transport over korte afstande eller

ii)

lokal jernbanetransport på nøje definerede strækninger som led i en bestemt industriel proces, når denne transport er underkastet streng kontrol på klart definerede vilkår.

Kommissionen undersøger i hvert enkelt tilfælde, om betingelserne i litra a) og b) er opfyldt, og beslutter efter proceduren i artikel 9, stk. 2, om undtagelsen skal godkendes, og om den skal opføres på listen over nationale undtagelser i bilag I, del I.3, bilag II, del II.3, eller bilag III, del III.3.

3.   Undtagelserne i stk. 2 gælder i højst seks år regnet fra den godkendelsesdato, der fastsættes i afgørelsen om godkendelsen. For undtagelserne i bilag I, del I.3, bilag II, del II.3 og bilag III, del III.3, anses godkendelsesdatoen for at være den 30. juni 2009. Medmindre andet fremgår af undtagelsen, er den gyldig i seks år.

Undtagelserne skal anvendes uden forskelsbehandling.

4.   Hvis en medlemsstat anmoder om forlængelse af en godkendt undtagelse, genbehandler Kommissionen den pågældende undtagelse.

Hvis der ikke er foretaget en ændring i bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, eller bilag III; del III.1, som har betydning for undtagelsens genstand, forlænger Kommissionen efter proceduren i artikel 9, stk. 2, sin godkendelse med en yderligere periode på højst seks år regnet fra godkendelsesdatoen; varigheden af en sådan periode fastsættes i afgørelsen om godkendelsen.

Hvis der er foretaget en ændring i bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, eller bilag III, del III.1, som har betydning for undtagelsens genstand, kan Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 9, stk. 2:

a)

fastslå, at undtagelsen ikke længere er relevant, og fjerne den fra det pågældende bilag

b)

begrænse godkendelsens omfang og ændre det pågældende bilag i overensstemmelse hermed

c)

forlænge godkendelsen med yderligere en periode på højst seks år regnet fra godkendelsesdatoen; varigheden af en sådan periode fastsættes i afgørelsen om godkendelsen.

5.   Enhver medlemsstat kan undtagelsesvis og forudsat, at det ikke forringer sikkerheden, udstede individuelle godkendelser til gennemførelse af transporter af farligt gods på sit område, som er forbudt i henhold til dette direktiv, eller til gennemførelse af sådanne transporter under andre betingelser end dem, der er anført i dette direktiv, forudsat at disse transporter er klart definerede og tidsmæssigt begrænsede.

Artikel 7

Overgangsbestemmelser

1.   Medlemsstaterne kan opretholde de bestemmelser, der er anført i bilag I, del I.2, bilag II, del II.2 og bilag III, del III.2, på deres område.

Medlemsstater, der opretholder sådanne bestemmelser, underretter Kommissionen herom. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater.

2.   Med forbehold af artikel 1, stk. 3, kan medlemsstaterne vælge ikke at anvende bestemmelserne i bilag III, del III.1 indtil senest den 30. juni 2011. I så fald anvender de berørte medlemsstater fortsat bestemmelserne i direktiv 96/35/EF og 2000/18/EF med hensyn til indre vandveje, således som de finder anvendelse den 30. juni 2009.

Artikel 8

Tilpasninger

1.   De ændringer, der måtte være nødvendige for at tilpasse bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling, herunder brugen af ny sporingsteknologi, på de områder, direktivet omfatter, især for at tage hensyn til ændringer af ADR, RID og ADN, vedtages i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.

2.   Kommissionen yder, hvis det er relevant, økonomisk støtte til medlemsstaterne til oversættelse af ADR, RID og ADN og ændringer heraf til deres officielle sprog.

Artikel 9

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg for transport af farligt gods.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

De frister, der nævnes i artikel 5a, stk. 3, litra c), stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til henholdsvis en måned, en måned og to måneder.

Artikel 10

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 30. juni 2009. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale forskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Ændring

Artikel 6 i direktiv 2006/87/EF udgår.

Artikel 12

Ophævelser

1.   Direktiv 94/55/EF, 96/49/EF, 96/35/EF og 2000/18/EF ophæves med virkning fra den 30. juni 2009.

Certifikater, der er udstedt i henhold til de ophævede direktivers bestemmelser, forbliver gyldige indtil deres udløbsdato.

2.   Beslutning 2005/263/EF og 2005/180/EF ophæves.

Artikel 13

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget den …

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand


(1)  Udtalelse af 11. juli 2007.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 5. september 2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 7. april 2008 og Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af …

(3)  EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Direktiv senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/89/EF (EUT L 305 af 4.11.2006, s. 4).

(4)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25. Direktiv senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/90/EF (EUT L 305 af 4.11.2006, s. 6).

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Afgørelse ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EFT L 117 af 8.5.1990, s. 1. Afgørelse senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2005/174/EF (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 20).

(7)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Direktiv senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(8)  EFT L 262 af 17.10.2000, s. 21.

(9)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Direktiv senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 21).

(10)  EUT L 389 af 30.12.2006, s. 1. Direktiv ændret ved direktiv 2006/137/EF (EUT L 389 af 30.12.2006, s. 261).

(11)  EFT L 145 af 19.6.1996, s. 10.

(12)  EFT L 118 af 19.5.2000, s. 41.

(13)  EUT L 85 af 2.4.2005, s. 58. Afgørelse senest ændret ved afgørelse 2007/447/EF (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 64).

(14)  EUT L 61 af 8.3.2005, s. 41. Afgørelse ændret ved afgørelse 2005/777/EF (EUT L 293 af 9.11.2005, s. 23).

(15)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


BILAG I

VEJTRANSPORT

I.1.   ADR

Bilag A og B til ADR, som finder anvendelse fra 1. januar 2009, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat« efter behov.

I.2.   Supplerende overgangsbestemmelser

1.

Medlemsstaterne kan opretholde undtagelser, der er vedtaget på grundlag af artikel 4 i direktiv 94/55/EF, frem til den 31. december 2010, eller indtil bilag I, del I.1 ændres for at afspejle FN's anbefalinger for transport af farligt gods, som der henvises til i den pågældende artikel, hvis denne ændring foretages tidligere.

2.

Medlemsstaterne kan på deres eget område tillade brug af tanke og køretøjer, som er fremstillet før den 1. januar 1997, og som ikke er i overensstemmelse med direktivet, men er fremstillet i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der var gældende den 31. december 1996, forudsat at disse tanke og køretøjer opfylder de gældende sikkerhedskrav.

Tanke og køretøjer, som er konstrueret efter den 1. januar 1997, og som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men er fremstillet i overensstemmelse med kravene i direktiv 94/55/EF, der fandt anvendelse på datoen for deres fremstilling, kan fortsat anvendes til indenlandsk transport.

3.

Medlemsstaterne kan, hvis temperaturen regelmæssigt er under – 20 °C på deres område, indføre strengere standarder for den temperatur, ved hvilken materialer, der anvendes til plasticemballage, tanke og deres udstyr beregnet til brug ved indenlandsk vejtransport af farligt gods, skal kunne fungere, indtil bestemmelser om passende referencetemperaturer for bestemte klimaområder bliver indarbejdet i bilag I, del I.1, til dette direktiv.

4.

Medlemsstaterne kan på deres område opretholde andre nationale bestemmelser end dem, der er fastlagt i direktivet, vedrørende referencetemperaturen for transport af flydende gasser eller blandinger af flydende gasser, indtil bestemmelser vedrørende passende referencetemperaturer for bestemte klimaområder er blevet indarbejdet i de europæiske standarder, og der henvises til dem i bilag I, del I.1, til dette direktiv.

5.

For transporter, som udføres med køretøjer, der er indregistreret på deres område, kan medlemsstaterne opretholde de bestemmelser i den nationale lovgivning, der var gældende den 31. december 1996 vedrørende visning eller opsætning af en kode for nødforanstaltninger eller fareskilt i stedet for det farenummer, der er fastlagt i bilag I, del I.1, til dette direktiv.

6.

Medlemsstaterne kan opretholde nationale restriktioner, der var gældende den 31. december 1996, for transport af stoffer indeholdende dioxiner og furaner.

I.3.   Nationale undtagelser

Medlemsstaternes undtagelser for transport af farligt gods på deres område baseret på dette direktivs artikel 6, stk. 2.

Nummerering af undtagelserne: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

Vej

a/bi/bii

=

Artikel 6, stk. 2, litra a), bi) og bii)

MS

=

Forkortelse for medlemsstat

nn

=

løbenummer

Baseret på dette direktivs artikel 6, stk. 2, litra a)

BE Belgien

RO–a–BE–1

Om: Klasse 1 — Små mængder.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1.1.3.6.

Indhold i direktivets bilag: 1.1.3.6 sætter en grænse på 20 kg for den mængde eksplosivstoffer til minedrift, som må transporteres i et almindeligt køretøj.

Den nationale lovgivnings indhold: Ansvarlige for lagre, som ligger langt fra forsyningsstedet, kan opnå tilladelse til at transportere højst 25 kg dynamit eller vanskeligt antændeligt sprængstof og 300 detonatorer i almindelige motorkøretøjer under iagttagelse af de betingelser, som sprængstoftjenesten fastsætter i hvert enkelt tilfælde.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Article 111 de l'arrêté royal du 23. septembre 1958 sur les produits explosifs.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–BE–2

Om: Transport af urensede tomme containere, der har indeholdt produkter af forskellige klasser.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.1.1.6.

Den nationale lovgivnings indhold: Angivelse i transportdokumentet: »Urensede tomme emballager, der har indeholdt produkter af forskellige klasser«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Dérogation 6-97.

Bemærkninger: Undtagelse registreret hos Europa-Kommissionen under nr. 21 (i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–BE–3

Om: Vedtagelse af RO–a–UK–4.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

DE Tyskland

RO–a–DE–1

Emne: Sammenpakning og sammenlæsning af bildele med klassifikationskoden 1.4G og bestemte typer farligt gods (n4).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 4.1.10 og 7.5.2.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om sammenpakning og sammenlæsning.

Den nationale lovgivnings indhold: UN 0431 og UN 0503 tillades sammenlæsset med andre bestemte typer farligt gods (varer til bilproduktion) i visse mængder som anført i undtagelsen. Værdien 1 000 (jf. punkt 1.1.3.6.4) må ikke overskrides.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I s. 4350); Ausnahme 28.

Bemærkninger: Undtagelsen er påkrævet for hurtig levering af sikkerhedskomponenter til biler i takt med den lokale efterspørgsel. På grund af det store varesortiment lagerfører lokale værksteder sædvanligvis ikke disse varer.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–DE–2

Om: Undtagelse fra kravet om transportdokument og afsendererklæring for visse mængder farligt gods som defineret i 1.1.3.6 (n1).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokumentets indhold.

Den nationale lovgivnings indhold: For alle klasser undtagen klasse 7 kræves intet transportdokument, medmindre godsmængden overskrider angivelserne i punkt 1.1.3.6.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I s. 4350); Ausnahme 18.

Bemærkninger: De oplysninger, der fremgår af mærkningen på emballagen, anses for tilstrækkelige til indenlandsk transport, da et transportdokument ikke altid er hensigtsmæssigt ved lokal distribution.

Undtagelsen er registreret hos Europa-Kommissionen under nr. 22 (i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–DE–3

Om: Transport af målenormaler og brændstofpumper (tomme, urensede).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: Bestemmelserne vedrørende UN-numrene 1202, 1203 og 1223.

Indhold i direktivets bilag: Emballering, mærkning, dokumenter, transport- og håndteringsinstrukser, instrukser for køretøjets mandskab.

Den nationale lovgivnings indhold: Specificering af gældende forskrifter og supplerende bestemmelser om anvendelse af undtagelsen; op til 1 000 l: svarende til tomme, urensede emballager; over 1 000 l: overholdelse af visse forskrifter for tanke; kun transport af tomme og urensede emballager.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I s. 4350); Ausnahme 24.

Bemærkninger: Liste nr. 7, 38, 38a.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–DE–5

Om: Tilladelse til sammenpakning.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 4.1.10.4 MP2.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod sammenpakning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tilladelse til sammenpakning af genstande med klassifikationskode 1.4S (patroner til små våben), aerosoler (klasse 2) samt rense- og behandlingsmateriale i klasse 3 og 6.1 (UN-numre anført) som sæt, der skal sælges i kombinationsemballage i emballagegruppe II og i små mængder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I s. 4350); Ausnahme 21.

Bemærkninger: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

DK Danmark

RO–a–DK–1

Om: Vejtransport af emballager med affald eller rester af farlige stoffer, der er indsamlet fra husholdninger og visse virksomheder med henblik på bortskaffelse.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 og 8.2.

Indhold i direktivets bilag:

Principper for klassificering. Bestemmelser om sammenpakning. Bestemmelser om mærkning. Transportdokument.

Den nationale lovgivnings indhold: Indvendige emballager, der indeholder kemikalieaffald og -rester, der er indsamlet fra husstande og visse virksomheder, må sammenpakkes i bestemte UN-godkendte ydre emballager. Den indvendige emballage må indeholde indtil 5 kg eller 5 liter. Undtagelser fra bestemmelserne om klassificering, mærkning, dokumentation og uddannelse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: § 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Bemærkninger: Det er umuligt at foretage en nøjagtig klassificering og anvende alle ADR-bestemmelserne for kemikalieaffald og -rester i de mængder, der indsamles fra husholdninger og visse virksomheder med henblik på bortskaffelse. Affaldet er som regel indeholdt i emballager, der er blevet solgt i detailhandelen.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–DK–2

Om: Vejtransport af emballager indeholdende eksplosive stoffer og emballager med detonatorer på samme køretøj.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 7.5.2.2.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om sammenpakning.

Den nationale lovgivnings indhold: ADR-bestemmelserne skal overholdes ved transport af farligt gods ad vej.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Bemærkninger: Der er et praktisk begrundet behov for at kunne læsse eksplosive stoffer sammen med detonatorer på samme køretøj, når disse varer skal transporteres fra opbevaringssted til arbejdssted og tilbage igen.

Når den danske lovgivning om transport af farligt gods er ændret, tillader de danske myndigheder sådan transport på følgende betingelser:

1.

Der transporteres højst 25 kg eksplosivstoffer i gruppe D.

2.

Der transporteres højst 200 stk. detonatorer i gruppe B.

3.

Detonatorer og eksplosivstoffer emballeres hver for sig i UN-godkendt emballage efter reglerne i direktiv 2000/61/EF om ændring af direktiv 94/55/EF.

4.

Afstanden mellem emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosivstoffer, skal være mindst 1 meter. Denne afstand skal være overholdt, også efter en pludselig opbremsning. Emballager, der indeholder eksplosivstoffer, og emballager, der indeholder detonatorer, skal være således anbragt på køretøjet, at de hurtigt kan fjernes.

5.

Alle andre regler for transport af farligt gods ad vej skal overholdes.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

FI Finland

RO–a–FI–1

Om: Transport af visse mængder af farligt gods i busser og transport af små mængder af lavaktivt radioaktivt materiale til sundheds- og forskningsformål.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 4.1 og 5.4.

Indhold i direktivets bilag: Emballeringsbestemmelser, dokumentation.

Den nationale lovgivnings indhold: Det er tilladt at transportere farligt gods i visse mængder under de i punkt 1.1.3.6 angivne med en maksimal nettomasse på højst 200 kg i busser uden at bruge transportdokumenter og uden at opfylde alle emballeringskrav. Ved transport af lavaktivt radioaktivt materiale til sundheds- og forskningsformål i mængder på højst 50 kg gælder kravene i ADR om køretøjers mærkning og udstyr ikke.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003, 312/2005).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–FI–2

Om: Beskrivelse af tomme tanke i transportdokumentet.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.1.1.6.

Indhold i direktivets bilag: Særlige bestemmelser for tomme urensede emballager, køretøjer, containere, tanke, batterikøretøjer og multielement-gascontainere (»MEGC'er«).

Den nationale lovgivnings indhold: Ved transport af tomme, urensede tankvogne, hvori to eller flere stoffer med UN-numrene 1202, 1203 og 1223 har været transporteret, kan beskrivelsen i transportdokumenterne efterfølges af teksten »har sidst indeholdt« sammen med navnet på det produkt, der har det laveste flammepunkt; »Tom tankvogn, 3, har sidst indeholdt: UN 1203 benzin, II«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–FI–3

Om: Mærkning af transportenheder for eksplosivstoffer.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.3.2.1.1.

Indhold i direktivets bilag: Generelle bestemmelser om mærkning med orangefarvede fareskilte.

Den nationale lovgivnings indhold: Transporterende enheder, der (normalt i varevogne) transporterer små mængder eksplosivstoffer (højst 1 000 kg netto) til stenbrud og arbejdspladser, kan mærkes for og bag med fareseddel nr. 1.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

FR Frankrig

RO–a–FR–1

Om: Transport af bærbart mobilt udstyr til gammaradiografi (18).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag:

Den nationale lovgivnings indhold: Brugernes transport af udstyr til gammaradiografi i specialkøretøjer er undtaget, men omfattet af særregler.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Article 28.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–FR–2

Om: Transport af affald fra sundhedssektoren, som indebærer smittefare og behandles som anatomiske dele, der er omfattet af UN 3291, med en masse på højst 15 kg.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: Bilag A og B.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelse fra ADR-kravene for transport af affald fra sundhedssektoren, som indebærer smittefare og behandles som anatomiske dele, der er omfattet af UN 3291, med en masse på højst 15 kg.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–FR–3

Om: Transport af farlige stoffer i offentlige transportmidler til personbefordring (18).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 8.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Transport af personer og farlige stoffer.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport af farlige stoffer er tilladt i offentlige transportmidler i håndbagagen, idet kun bestemmelserne om emballering og mærkning af kolli i kapitel 4.1, 5.2 og 3.4 finder anvendelse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 21.

Bemærkninger: Håndbagage må kun indeholde farligt gods til personlig brug eller egen erhvervsmæssig brug. Bærbare gasbeholdere er tilladt for patienter med åndedrætsbesvær i den mængde, der er nødvendig under rejsen.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–FR–4

Om: Selvstændiges transport af små mængder af farlige stoffer (18).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument obligatorisk.

Den nationale lovgivnings indhold: Selvstændiges transport af små mængder farlige stoffer, som ikke overskrider grænseværdierne i punkt 1.1.3.6, er ikke omfattet af pligten til at medføre et transportdokument som anført i punkt 5.4.1.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-2.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

IE Irland

RO–a–IE–1

Om: Fritagelse for kravet i punkt 5.4.0 i ADR om transportdokument ved transport af pesticider i ADR-klasse 3, opført under 2.2.3.3 som FT2-pesticider (flammepunkt < 23 °C), og ADR-klasse 6.1, opført under 2.2.61.3 som T6-pesticider, flydende (flammepunkt ikke under 23 °C), hvor mængderne af det transporterede farlige gods ikke overstiger mængderne i punkt 1.1.3.6 i ADR.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument påkrævet.

Den nationale lovgivnings indhold: Der kræves ikke transportdokument ved transport af pesticider i ADR-klasse 3 og 6.1, medmindre mængden af det transporterede farlige gods overstiger de mængder, der er fastsat i ADR, punkt 1.1.3.6.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: Unødvendigt og byrdefuldt krav ved lokal transport og levering af disse pesticider.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–IE–2

Om: Fritagelse fra nogle af ADR-bestemmelserne om emballering og mærkning ved transport af små mængder (under grænserne i 1.1.3.6) af pyrotekniske genstande, hvis udløbsdata er overskredet, med klassifikationskode 1.3G, 1.4G og 1.4S i ADR-klasse 1 og med de tilhørende stofidentifikationsnumre UN 0092, UN 0093, UN 0403 eller UN 0404 til nærmeste militære kaserne med henblik på bortskaffelse.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 og 6.1.

Indhold af direktivets bilag: Bortskaffelse af udløbne pyrotekniske genstande.

Den nationale lovgivnings indhold: ADR's bestemmelser om emballering og mærkning ved transport af pyrotekniske genstande med UN-numrene UN 0092, UN 0093, UN 0403 og UN 0404, hvis udløbsdato er overskredet, til nærmeste militære kaserne finder ikke anvendelse, forudsat at de generelle emballeringsbestemmelser i ADR overholdes, og at transportdokumentet indeholder supplerende oplysninger. Den gælder kun for lokal transport til nærmeste militære kaserne af små mængder af disse udløbne pyrotekniske genstande med henblik på forsvarlig bortskaffelse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: Der har været vanskeligheder med transport af små mængder af udløbne maritime nødsignaler, især fra lystbåde og skibsudrustningsbutikker, til militære kaserner med henblik på forsvarlig bortskaffelse. Særlig emballagekravene har givet problemer. Undtagelsen vedrører små mængder (mindre end anført i 1.1.3.6) i lokal transport.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–IE–3

Om: Undtagelse fra kravene i 6.7 og 6.8 til vejtransport af nominelt tomme, urensede lagertanke (for stationær oplagring) med henblik på rensning, reparation, prøvning eller ophugning.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 6.7 og 6.8.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af tanke.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelse fra kravene i 6.7 og 6.8 i ADR til vejtransport af nominelt tomme, urensede lagertanke (for stationær oplagring) med henblik på rensning, reparation, prøvning eller ophugning forudsat at a) så stor en del som praktisk muligt af de rørledninger, der var forbundet med tanken, er fjernet; b) tanken skal udstyres med en passende trykaflastningsventil, som skal forblive funktionsdygtig under transporten; og c) alle åbninger i tanken og i eventuelt tilbageværende tilsluttede rørledninger, jf. dog forudsætning b), er forseglet for at hindre udslip af farligt gods, i det omfang det med rimelighed er praktisk muligt at gøre det.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Foreslået ændring af Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: Disse tanke anvendes til oplagring af stoffer på faste lokaliteter og ikke til transport af gods. De vil indeholde meget små mængder af farligt gods under transport til forskellige lokaliteter med henblik på rensning, reparation m.v. Tidligere under artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–IE–4

Om: Undtagelse fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og bilag B i ADR til transport af flasker med gasser, der benyttes som udskænkningsmiddel (til drikkevarer), når de transporteres på samme køretøj som drikkevarerne (som de skal benyttes til).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.3, 5.4, del 7 og bilag B.

Indhold i direktivets bilag: Mærkning af køretøjer, transportdokumenter og bestemmelser om transportudstyr og transportoperationer.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelse fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og bilag B i ADR til transport af flasker med gasser, der benyttes som udskænkningsmiddel til drikkevarer, når de transporteres på samme køretøj som drikkevarerne (som de skal benyttes til).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Foreslået ændring af Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: Hovedaktiviteten er distribution af emballerede drikkevarer, som ikke er ADR-stoffer, sammen med nogle få små gasflasker med tilhørende udskænkningsgasser.

Tidligere under artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–IE–5

Om: Fritagelse af beholdere i indenlandsk transport i Irland fra kravene til konstruktion og prøvning samt anvendelsesbestemmelserne, som er indeholdt i 6.2 og 4.1 i ADR, for så vidt angår flasker og trykfade til gasser i klasse 2, efter multimodal gransport, der har omfattet søtransport, når i) flaskerne og trykfadene er konstrueret og prøvet samt anvendes i overensstemmelse med IMDG-koden, ii) flaskerne og trykfadene ikke genpåfyldes i Irland, men returneres i nominelt tom tilstand til oprindelseslandet for den multimodale transport, og iii) flaskerne og trykfadene distribueres lokalt i små mængder.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2.

Indhold af direktivets bilag: Bestemmelser om multimodal transport, der omfatter søtransport, brug af flasker og trykfade til gasser i ADR-klasse 2 samt konstruktion og prøvning af disse flasker og trykfade for gasser i ADR-klasse 2.

Den nationale lovgivnings indhold: Bestemmelserne i 4.1 og 6.2 gælder ikke for flasker og trykfade til gasser i klasse 2, hvis i) flaskerne og fadene er konstrueret og prøvet i overensstemmelse med IMDG-koden, ii) flaskerne og fadene benyttes efter reglerne i IMDG-koden, iii) flaskerne og fadene blev sendt til afsenderen ved en multimodal transport, der omfatter en strækning til søs, iv) flaskerne og fadene transporteres til den endelige bruger på en enkelt tur, der afsluttes inden for én dag, fra modtageren af den multimodale transport (jf. nr. iii)), v) flaskerne og fadene ikke genpåfyldes inden for staten, men returneres i nominelt tom tilstand til oprindelseslandet for den multimodale transport (jf. nr. iii)), og vi) flaskerne og fadene distribueres lokalt inden for staten i små mængder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Foreslået ændring af »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«.

Bemærkninger: Gasserne i disse flasker og trykfade har specifikationer, som forlanges af de endelige brugere, og som gør det nødvendigt at indføre dem fra steder uden for ADR-området. Efter brug skal de nominelt tomme flasker og fade returneres til oprindelseslandet med henblik på genpåfyldning med særligt specificerede gasser — de skal ikke genpåfyldes i Irland eller noget andet sted i ADR-området. Skønt de ikke er i overensstemmelse med ADR, opfylder de IMDG-koden og godkendes med henblik herpå. Den multimodale transport, der påbegyndes uden for ADR-området, forudsættes afsluttet hos importøren, hvorfra flaskerne og trykfadene skal distribueres til den endelige bruger lokalt i Irland i små mængder. Denne transport inden for Irland vil falde inden for artikel 6, stk. 9, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

LT Litauen

RO–a–LT–1

Om: Vedtagelse af RO–a–UK–6.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (Regeringens beslutning nr. 337 om vejtransport af farligt gods i Republikken Litauen, vedtaget den 23. marts 2000).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

UK Det Forenede Kongerige

RO–a–UK–1

Om: Transport af visse radioaktive stoffer med lav risiko, f.eks. ure, røgdetektorer og kompasskiver (E1).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: De fleste krav i ADR.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af klasse 7-materiale.

Den nationale lovgivnings indhold: Fuldstændig undtagelse for visse handelsvarer, der indeholder begrænsede mængder radioaktivt materiale, fra bestemmelserne i de nationale forskrifter. (En selvlysende anordning, som er beregnet til at bæres af en person; højst 500 røgdetektorer til privat brug, som hver indeholder en aktivitet på højst 40 kBq, pr. køretøj eller jernbanevogn; højst fem lysanordninger med gasformig tritium, som hver indeholder en aktivitet på højst 10 GBq, pr. køretøj eller jernbanevogn).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Bemærkninger: Undtagelsen er midlertidig, idet den ikke længere er påkrævet, når der i ADR er indarbejdet regler svarende til reglerne udstedt af Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–UK–2

Om: Undtagelse fra kravet om transportdokument for visse mængder farligt gods (i andre klasser end klasse 7) som defineret i 1.1.3.6 (E2).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktivet: 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.3.

Indhold i direktivets bilag: Undtagelse fra nogle af kravene for en vis mængde pr. transporterende enhed.

Den nationale lovgivnings indhold: Transportdokument er ikke påkrævet for begrænsede mængder, undtagen hvis de udgør en del af en større ladning.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Bemærkninger: Denne undtagelse er passende ved indenlandsk transport, hvor et transportdokument ikke altid er hensigtsmæssigt ved lokal distribution.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–UK–3

Om: Undtagelse fra kravene til brandslukningsmateriel for køretøjer, der transporterer lavaktivt radioaktivt materiale (E4).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 8.1.4.

Indhold i direktivets bilag: Krav om, at køretøjer skal være udstyret med brandslukningsmateriel.

Den nationale lovgivnings indhold: Kravet om tilstedeværelse af brandslukningsmateriel bortfalder, når der kun transporteres undtagelseskolli (UN 2908, 2909, 2910 og 2911).

Begrænsede krav, når der kun transporteres få kolli.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Bemærkninger: Tilstedeværelse af brandslukningsmateriel er i praksis ikke relevant ved transport af UN 2908, 2909, 2910 og UN 2911, som ofte foregår i små køretøjer.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–UK–4

Om: Distribution af gods (undtagen gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) i indvendige emballager fra lokale distributionsdepoter til detailudsalg eller slutbrugere eller fra detailudsalg til slutbrugere (N1).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Emballager forlanges ikke forsynet med RID/ADR- eller UN-mærkning eller anden mærkning, hvis de indeholder gods som anført i Schedule 3.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Bemærkninger: ADR-kravene er uhensigtsmæssige i de sidste faser af transporten fra en distributionscentral til en detailhandlende eller fra en detailhandlende til en slutbruger. Undtagelsen har til formål at tillade, at indvendige emballager med gods til detaildistribution kan transporteres i sidste led af en lokal distributionskæde uden ydre emballage.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–UK–5

Om: Tilladelse til en anden »maksimal samlet mængde per transporterende enhed« for gods i klasse 1 i kategori 1 og 2 i tabellen i punkt 1.1.3.6.3 (N10).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1.1.3.6.3 og 1.1.3.6.4.

Indhold i direktivets bilag: Undtagelser vedrørende mængder per transporterende enhed.

Den nationale lovgivnings indhold: Regler for undtagelse fra maksimale mængder og sammenlæsning af eksplosivstoffer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Bemærkninger: Tilladelse til andre maksimale mængder for gods i klasse 1, nemlig »50« for kategori 1 og »500« for kategori 2. Ved udførelse af beregninger for sammenlæsning benyttes multiplikatoren »20« for transportkategori 1 og »2« for transportkategori 2.

Tidligere undtagelse i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–UK–6

Om: Forhøjelse af den største nettovægt af eksplosive genstande, som er tilladt i EX/II-køretøjer (N13).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 7.5.5.2.

Indhold i direktivets bilag: Begrænsninger i mængden af eksplosive stoffer og genstande, der må transporteres.

Den nationale lovgivnings indhold: Begrænsninger i mængden af eksplosive stoffer og genstande, der må transporteres.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Bemærkninger: Lovgivningen i Det Forenede Kongerige tillader en nettovægt på højst 5 000 kg i type II-køretøjer for forenelighedsgruppe 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J.

Mange af de genstande i klasse 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J, der transporteres rundt i Europa, er store eller omfangsrige og har en længde på over 2,5 m. De består hovedsagelig i eksplosive genstande til militær brug. Begrænsningerne for konstruktion af EX/III-køretøjer (som skal være lukkede) gør, at det er meget vanskeligt at læsse sådanne genstande af og på. Nogle af genstandene vil kræve specialmateriel til af- og pålæsning i begge ender af transportvejen. I praksis findes sådant materiel sjældent. Der er kun få EX/III-køretøjer i brug i Det Forenede Kongerige, og det vil være meget bekosteligt for branchen, hvis det kræves, at der konstrueres yderligere specialiserede EX/III-køretøjer til transport af sådanne eksplosivtyper.

I Det Forenede Kongerige transporteres militære eksplosiver for det meste af private transportfirmaer, som ikke kan udnytte, at militære køretøjer er undtaget fra bestemmelserne i rammedirektivet. For at komme uden om dette problem har Det Forenede Kongerige altid tilladt transport af op til 5 000 kg af sådanne genstande med EX/II-køretøjer. Den nuværende grænse er ikke altid tilfredsstillende, da en genstand kan indeholde mere end 1 000 kg eksplosivt stof.

Siden 1950 er der kun sket to ulykker (begge i 1950'erne), hvor mere end 5 000 kg eksplosivt stof er eksploderet. De var forårsaget af henholdsvis et brændende dæk og et varmt udstødningssystem, der antændte presenningen. Disse brande kunne være indtruffet med en mindre last. Der var hverken dræbte eller kvæstede.

Erfaringen viser, at korrekt emballerede eksplosive genstande næppe kan gå af ved slagpåvirkning, som f.eks. ved en køretøjskollision. Oplysninger fra militære rapporter og fra data fra forsøg med missilnedslag viser, at der skal en større slagpåvirkning til end den, der sker ved faldprøvens 12 m fald, til at udløse patroner.

Nugældende sikkerhedsstandarder vil ikke blive berørt.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–UK–7

Om: Undtagelse fra opsynskravet for små mængder af visse godstyper i klasse 1 (N12).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 8.4 og 8.5 S1(6).

Indhold i direktivets bilag: Krav om opsyn med køretøjer, hvori der transporteres en vis mængde farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Bestemmelser om sikker parkering og opsyn, men ikke krav om, at visse klasse 1-ladninger er under konstant opsyn, hvilket kræves i ADR 8.5 S1(6).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Bemærkninger: ADR0-opsynskravene kan ikke altid opfyldes i national sammenhæng.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–UK–8

Om: Lempelse af begrænsningerne for transport af blandede ladninger af eksplosivstoffer og sammenlæsning af eksplosivstoffer og andet farligt gods i jernbanevogne, køretøjer og containere (N4/5/6).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 7.5.2.1 og 7.5.2.2.

Indhold i direktivets bilag: Begrænsninger for sammenlæsning.

Den nationale lovgivnings indhold: Den nationale lovgivning er mindre restriktiv, hvad angår sammenlæsning af eksplosivstoffer, forudsat at transport af sådanne ladninger kan ske uden risiko.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Bemærkninger: Det Forenede Kongerige ønsker at tillade visse varianter af reglerne for sammenlæsning af eksplosivstoffer med hinanden og med andet farligt gods. Alle varianter begrænses mængdemæssigt med hensyn til en eller flere af ladningens dele og tillades kun, hvis der er truffet alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler mod, at eksplosivstofferne kommer i berøring med andet farligt gods eller på anden måde bringer dette i fare eller bringes i fare af det.

Nedenfor følger nogle eksempler på, hvilke varianter Det Forenede Kongerige ønsker at tillade:

1.

Eksplosivstoffer, der er klassificeret under UN nr. 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme køretøj som farligt gods, der er klassificeret under UN nr. 1942. Den tilladte mængde UN 1942 begrænses, som om det er et 1.1D-eksplosivstof.

2.

Eksplosivstoffer, der er klassificeret under UN nr. 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i samme køretøj som farligt gods (undtagen brandfarlige gasser, smittefarlige stoffer og giftige stoffer) i transportkategori 2 eller farligt gods i transportkategori 3 eller en kombination heraf, forudsat at den samlede mængde farligt gods i transportkategori 2 ikke overstiger 500 kg eller liter, og at den samlede nettomasse af sådanne eksplosivstoffer ikke overstiger 500 kg.

3.

1.4G-eksplosivstoffer kan transporteres sammen med brandfarlige væsker og brandfarlige gasser i transportkategori 2 eller ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser i transportkategori 3 eller en kombination heraf i samme køretøj, forudsat at den samlede mængde farligt gods ikke overstiger 200 kg eller liter, og at den samlede nettomasse af eksplosivstoffer ikke overstiger 20 kg.

4.

Eksplosive genstande, der er klassificeret under UN nr. 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen med sådanne eksplosive genstande i forenelighedsgruppe D, E eller F, som de er komponenter til. Den samlede mængde eksplosivstoffer under UN nr. 0106, 0107 eller 0257 må ikke overstige 20 kg.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–a–UK–9

Om: Alternativ til anbringelse af orange fareskilte for små forsendelser af radioaktivt materiale i små køretøjer.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.3.2.

Indhold i direktivets bilag: Krav om anbringelse af orange fareskilte på små køretøjer, der transporterer radioaktivt materiale.

Den nationale lovgivnings indhold: Den tillader alle undtagelser, der er godkendt ved denne proces. Undtagelsen består i følgende:

1.

Køretøjerne skal:

a)

enten forsynes med faresedler efter de relevante forskrifter i ADR 5.3.2, eller

b)

hvad angår køretøjer med en totalvægt på højst 3 500 kg, som medfører mindre end 10 kolli med ikke-fissilt eller fissilt undtaget radioaktivt materiale, hvor summen af disses transportindekser er højst 3, være forsynet med et forsynet med et skilt ifølge kravene i punkt 2.

2.

Det skilt, der ifølge punkt 1 kan benyttes i et køretøj, der medfører radioaktivt materiale, skal opfylde følgende forskrifter:

a)

det skal være kvadratisk med en sidelængde på mindst 12 cm. Alle bogstaver skal være trykt med sort fed skrift og læselige. Alle bogstaver skal tillige være relieftrykt eller stemplet. De store bogstaver i ordet »RADIOACTIVE« skal være mindst 12 mm høje, og alle andre store bogstaver skal være mindst 5 mm høje

b)

det skal være så modstandsdygtigt over for brand, at ordene på skiltet stadig er læselige, selv om køretøjet har været i brand

c)

det skal være solidt fastgjort i køretøjet på et sted, hvor det er klart synligt for føreren, uden dog at dennes udsyn hindres, og må kun være fremme, når køretøjet medfører radioaktivt materiale

d)

det skal være udformet efter reglerne og være forsynet med navn, adresse og telefonnummer til brug i nødsituationer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Bemærkninger: Undtagelsen er nødvendig for begrænset transport af små mængder af radioaktivt materiale, først og fremmest enkeltpatientdoser af radioaktivt materiale, mellem lokale hospitalsafdelinger, hvor der benyttes små køretøjer og er begrænsede muligheder for at anbringe selv små orange faresedler. Erfaringen har vist, at der er problemer med anbringelse af orange faresedler på sådanne køretøjer, og at de vanskeligt kan sidde fast under normale transportforhold. Køretøjerne bliver mærket med faresedler med angivelse af indholdet i overensstemmelse med ADR punkt 5.3.1.5.2 (og normalt 5.3.1.7.4), så faren er tydeligt anført. Desuden anbringes der på et klart synligt sted et brandmodstandsdygtigt skilt med de relevante alarmeringsoplysninger. I praksis bliver der givet flere sikkerhedsoplysninger end ifølge bestemmelserne i ADR punkt 5.3.2.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

Baseret på dette direktivs artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i)

BE Belgien

RO–bi–BE–1

Om: Transport i nærheden af industrianlæg, herunder transport på offentlig vej.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Bilag A og B.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelserne vedrører dokumentation og mærkning af kolli og førerens bevis.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Bemærkninger: Farligt gods transporteres mellem private områder

undtagelse 2-89: tværs over offentlig vej (kemikalier i kolli)

undtagelse 4-97: over en strækning på 2 km (blokke af råjern med en temperatur på 600 °C)

undtagelse 2-2000: over en strækning på ca. 500 m (IBC (mellemstor beholder til bulkvarer), PG II, III klasse 3, 5.1, 6.1, 8 og 9).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–BE–2

Om: Flytning af lagertanke, der ikke er forudsat anvendt som transportmateriel.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1.1.3.2 (f).

Den nationale lovgivnings indhold: Flytning af nominelt tomme lagertanke til rengøring/reparation tillades.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Dérogations 6-82, 2-85.

Bemærkninger: Undtagelse registreret hos Europa-Kommissionen under nr. 7 (i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–BE–3

Om: Uddannelse af førere.

Lokal transport af UN 1202, 1203 og 1223 i kolli og i tanke (i Belgien inden for en radius af 75 km fra firmaets hovedkontor).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 8.2.

Indhold i direktivets bilag:

Uddannelsens opbygning:

1.

Uddannelse, kolli

2.

Uddannelse, tanke

3.

Særlig uddannelse klasse 1

4.

Særlig uddannelse klasse 7.

Den nationale lovgivnings indhold: Definitioner — bevis — udstedelse — duplikater — gyldighed og forlængelse — tilrettelæggelse af kurser og eksamener — undtagelser — straffe — afsluttende bestemmelser.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Præciseres i kommende regler.

Bemærkninger: Det foreslås, at der afholdes et første kursus afsluttet med en prøve, kun om transport af UN 1202, 1203 og 1223 i kolli og i tanke inden for en radius af 75 km fra firmaets hovedkontor — uddannelsens længde skal opfylde ADR-kravene — efter 5 år skal føreren gennemføre et genopfriskningskursus og bestå en ny prøve — beviset får betegnelsen »national transport af UN 1202, 1203 og 1223 i medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv …«.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–BE–4

Om: Transport af farligt gods i tanke med henblik på bortskaffelse ved forbrænding.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 3.2.

Den nationale lovgivnings indhold: Som undtagelse fra tabellen i 3.2 tillades brug af tankcontainer med tankkode L4BH i stedet for tankkode L4DH på særlige vilkår til transport af væske, der reagerer med vand, giftig gas, III, n.o.s.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Dérogation 01 — 2002.

Bemærkninger: Denne regel finder kun anvendelse på transport af farligt affald over korte afstande.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–BE–5

Om: Transport af affald til affaldsbortskaffelsesanlæg.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.2, 5.4, 6.1 (gamle regler: A5, 2X14, 2X12).

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, mærkning og krav vedrørende emballering.

Den nationale lovgivnings indhold: I stedet for at klassificere affald efter ADR opdeles affaldet i forskellige grupper (antændelige opløsningsmidler, maling, syrer, batterier osv.) for at undgå farlige reaktioner inden for en gruppe. Konstruktionskravene til emballagerne er lempeligere.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Bemærkninger: Disse regler kan benyttes ved transport af små mængder affald til bortskaffelsesanlæg.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–BE–6

Om: Vedtagelse af RO–bi–SE–5.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–BE–7

Om: Vedtagelse af RO–bi–SE–6.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–BE–8

Om: Vedtagelse af RO–bi–UK–2.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

DE Tyskland

RO–bi–DE–1

Om: Udeladelse af visse angivelser i transportdokumentet (n2).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.1.1.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokumentets indhold.

Den nationale lovgivnings indhold: For alle klasser undtagen klasse 1 (bortset fra 1.4S), 5.2 og 7.

Kræves i transportdokumentet ikke anført oplysninger om

a)

modtageren, hvis der er tale om lokal distribution (undtagen ved hele vognladninger og transport ad bestemte ruter)

b)

antal og type emballager, hvis punkt 1.1.3.6 ikke finder anvendelse, og hvis køretøjet opfylder alle krav i bilag A og B

c)

andet end transportdokument for seneste last, hvis der er tale om tomme urensede tanke.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I s. 4350); Ausnahme 18.

Bemærkninger: Anvendelse af alle bestemmelserne er ikke praktisk mulig ved den pågældende transportform.

Undtagelsen er registreret hos Europa-Kommissionen under nr. 22 (i medfør af artikel 6, stk. 10; i direktiv 94/55/EF).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–DE–2

Om: Bulktransport af PCB-kontamineret materiale i klasse 9.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 7.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Bulktransport.

Den nationale lovgivnings indhold: Tilladelse til bulktransport i veksellad eller containere, der er forseglet, så de er uigennemtrængelige for væske og støv.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I s. 4350); Ausnahme 11.

Bemærkninger: Undtagelse 11 tidsbegrænset: udløber 31.12.2004. Fra 2005 gælder samme bestemmelse i ADR og RID.

Se også den multilaterale aftale M137.

Liste nr. 4*.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–DE–3

Om: Transport af emballeret farligt affald.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1-5.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, emballering og mærkning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sammenpakning og transport af farligt affald i emballager eller IBC'er; affaldet skal være emballeret i indvendige emballager (som indsamlet) og kategoriseret i specifikke affaldsgrupper (forebyggelse af farlige reaktioner i en affaldsgruppe); der skal anvendes særlige skriftlige instrukser vedrørende affaldsgrupper og som fragtbrev; indsamling af husholdnings- og laboratorieaffald m.v.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I s. 4350); Ausnahme 20.

Bemærkninger: Liste nr. 6*.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

DK Danmark

RO–bi–DK–1

Om: UN 1202, 1203, 1223 og klasse 2 — intet transportdokument.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument kræves.

Den nationale lovgivnings indhold: Ved transport af mineralolieprodukter hørende til klasse 3, UN 1202, 1203 og 1223 og gasser hørende til klasse 2 i forbindelse med levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returgods fra to eller flere af disse, kan transportdokumentet udelades, såfremt de skriftlige anvisninger foruden de i øvrigt i ADR krævede oplysninger indeholder oplysninger om UN-nr., stofnavn og klasse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Bemærkninger: Begrundelsen for den ovenfor beskrevne nationale undtagelse er, at der er udviklet elektronisk udstyr, således at f.eks. olieselskaberne til stadighed kan sende oplysninger om kunderne til køretøjerne. Eftersom disse oplysninger ikke foreligger, når transporten påbegyndes, men sendes til køretøjet under transporten, kan transportdokumenterne ikke udfærdiges, inden transporten påbegyndes. Denne form for transport finder kun sted inden for begrænsede områder.

Danmark har p.t. en lignende undtagelse i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

EL Grækenland

RO–bi–EL–1

Om: Undtagelse fra sikkerhedskravene for faste tanke (tankvogne), der er registreret inden den 31.12.2001, ved lokal transport eller transport af små mængder af visse kategorier af farligt gods.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2.

Indhold i direktivets bilag: Krav til konstruktion, udstyr, typegodkendelse, eftersyn, prøvning og mærkning af faste tanke (tankvogne), flytbare tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer og MEGC'er.

Den nationale lovgivnings indhold: Overgangsbestemmelse: Faste tanke (tankvogne), flytbare tanke og tankcontainere, der er registreret første gang i Grækenland mellem den 1.1.1985 og den 31.12.2001, kan bruges indtil den 31.12.2010. Disse overgangsbestemmelser gælder for vogne til transport af følgende farlige stoffer: UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 og 3257. Transporten forudsættes at vedrøre små mængder eller finde sted som lokal transport med vogne, der er registreret i førnævnte periode. Overgangsperioden gælder for tankvogne, der er tilpasset til følgende:

1.

ADR-bestemmelserne om eftersyn og prøvning i 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4 og 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153 og 211.154).

2.

Mindste vægtykkelse på 3 mm for tanke med inddelinger med rumindhold på op til 3 500 liter og mindst 4 mm konstruktionsstål for tanke med inddelinger med rumindhold på op til 6 000 liter, uanset skillevæggenes type og tykkelse.

3.

Hvis det anvendte materiale er aluminium eller et andet metal, skal tankene opfylde tykkelseskravene og øvrige tekniske specifikationer, der fremgår af de tekniske tegninger, der er godkendt af de lokale myndigheder i det land, hvor vognen tidligere har været registreret. Foreligger der ingen tekniske tegninger, skal tankene opfylde kravene i 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Tankene skal opfylde forskrifterne i randnr./punkt 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129) og punkt 6.8.2.2 sammen med punkt 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Nærmere betegnet kan tankvogne med totalvægt på under 4 tons, som er registreret første gang inden den 31.12.2002, og hvis vægtykkelse er mindre end 3 mm, kun bruges til lokal transport af gasolie (UN 1202), hvis de ombygges i overensstemmelse med randnr. 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. (Krav til konstruktion, udstyr, eftersyn og prøvning af faste tanke (tankvogne) og flytbare tanke, der er i brug, for visse kategorier af farligt gods).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–EL–2

Om: Undtagelser fra bestemmelserne om konstruktion af basiskøretøjet, for så vidt angår køretøjer til lokal transport af farligt gods, som er registreret første gang inden den 31. december 2001.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2 og 9.2.3.3.

Indhold i direktivets bilag: Krav til konstruktion af basiskøretøjer.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelsen gælder for køretøjer, der er bestemt til lokal transport af farligt gods (UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 og 3257), og som er registreret første gang inden den 31. december 2001.

Ovennævnte køretøjer skal opfylde kravene i 9 (9.2.1-9.2.6) i bilag B til direktiv 94/55/EF, dog gælder følgende undtagelser.

Opfyldelse af bestemmelserne i punkt 9.2.3.2 er kun nødvendig, hvis køretøjet af producenten er udstyret med blokeringsfrie bremser; det skal være udstyret med et retardersystem som defineret i 9.2.3.3.1, som dog ikke nødvendigvis opfylder bestemmelserne i 9.2.3.3.2 og 9.2.3.3.3.

Elforsyningen til fartskriveren skal finde sted via en sikkerhedsbarriere, der er forbundet direkte til akkumulatoren (randnr. 220.514), og den elektriske løftemekanisme for truckakslen skal befinde sig, hvor den oprindelig var monteret af producenten af køretøjet, og være beskyttet i et passende forseglet hus (randnr. 220.517).

Tankvogne med en maksimal masse på mindre end 4 tons til lokal transport af diesel/gasolie (UN 1202) skal opfylde bestemmelserne i 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 og 9.2.4.5, men ikke nødvendigvis de øvrige.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (Tekniske krav til køretøjer, der allerede er i brug, og som er beregnet til lokal transport af visse kategorier af farligt gods).

Bemærkninger: Der er kun få af de ovenfor beskrevne køretøjer sammenlignet med det samlede antal allerede registrerede køretøjer, og de er tilmed kun beregnet til lokal transport. Den ønskede undtagelses form, størrelsen af den berørte køretøjsflåde og typen af det gods, der transporteres, udgør ikke et trafiksikkerhedsproblem.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

ES Spanien

RO–bi–ES–1

Om: Særligt udstyr til distribution af vandfri ammoniak.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 6.8.2.2.2.

Indhold i direktivets bilag: For at hindre, at indholdet slipper ud i tilfælde af beskadigelse af de udvendige tømningsanordninger (rørledninger, lukkeanordninger på siden) må den indvendige stopventil og dens sæde ikke kunne rives løs i tilfælde af ydre belastninger, og de skal være konstrueret på en sådan måde, at de kan modstå sådanne belastninger. Fyldnings- og tømningsanordninger (inklusive dæksler eller skruepropper) og eventuelle beskyttelseshætter skal kunne sikres mod uønsket åbning.

Den nationale lovgivnings indhold: Tanke, der anvendes til landbrugsformål til distribution og anvendelse af vandfri ammoniak, og som blev taget i brug før den 1. januar 1992, kan udstyres med udvendige i stedet for indvendige sikkerhedsanordninger, forudsat at de yder mindst den samme beskyttelse som tankens vægge.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Real Decreto 2115/1998. Anejo 1. Apartado 3.

Bemærkninger: Inden den 1. januar 1992 blev en tanktype udstyret med udvendige sikkerhedsanordninger udelukkende brugt inden for landbruget til at sprede vandfri ammoniak direkte på jorden. Forskellige tanke af denne art er stadig i brug i dag. De kører sjældent med last på vejen, men anvendes udelukkende til gødning på store landbrug.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

FI Finland

RO–bi–FI–1

Om: Ændring af informationen i transportdokumentet for eksplosive stoffer.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.1.2.1 (a).

Indhold i direktivets bilag: Særlige bestemmelser for klasse 1.

Den nationale lovgivnings indhold: I transportdokumentet er det tilladt at anvende antallet af detonatorer (1 000 detonatorer svarer til 1 kg sprængstof) i stedet for den faktiske nettomasse af eksplosive stoffer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Bemærkninger: Informationen anses for at være tilstrækkelig til indenlandsk transport. Denne undtagelse anvendes hovedsageligt inden for sprængningsindustrien i forbindelse med små mængder, der transporteres lokalt.

Undtagelsen er registreret hos Europa-Kommissionen under nr. 31.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

FR Frankrig

RO–bi–FR–1

Om: Brug af søtransportdokument som transportdokument ved korte ture efter losning af skib.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Oplysninger, som skal være indeholdt i det dokument, der benyttes som transportdokument for farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Søtransportdokumentet benyttes som transportdokument inden for en radius på 15 km.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–FR–2

Om: Transport af klasse 1-genstande sammen med farligt gods i andre klasser (91).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 7.5.2.1.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod sammenlæsning af kolli med forskellige faresedler.

Den nationale lovgivnings indhold: Mulighed for, at detonatorer (simple eller samlede) og varer, der ikke er i klasse 1, kan transporteres sammen på visse vilkår over afstande på højst 200 km i Frankrig.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 26.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–FR–3

Om: Transport af stationære LPG-lagertanke (18).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: Bilag A og B.

Den nationale lovgivnings indhold: Der gælder særlige regler for transport af stationære LPG-lagertanke. Finder kun anvendelse på korte afstande.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–FR–4

Om: Særregler for uddannelse af førere og godkendelse af køretøjer til transport i forbindelse med landbrug (korte afstande).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 6.8.3.2, 8.2.1 og 8.2.2.

Indhold i direktivets bilag: Tankes udstyr og uddannelse af førere.

Den nationale lovgivnings indhold:

Særregler for godkendelse af køretøjer.

Særlig uddannelse af førere.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 29-2 — Annexe D4.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

IE Irland

RO–bi–IE–1

Om: Undtagelse fra kravet i 5.4.1.1.1 om, at transportdokumentet skal oplyse 1) modtagernes navn og adresse, 2) antallet af kolli og en beskrivelse af dem og 3) den samlede mængde farligt gods, når der er tale om transport af petroleum, dieselolie eller F-gas (LPG) med angivelse af de respektive stofidentifikationsnumre UN 1223, UN 1202 og UN 1965 til slutbrugeren.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.

Indhold i direktivets bilag: Dokumentation.

Den nationale lovgivnings indhold: Når petroleum, dieselolie eller F-gas (LPG) med stofidentifikationsnumrene hhv. UN 1223, UN 1202 og UN 1965, jf. bilag B.5 i bilag B til ADR, transporteres til slutbrugeren, er det ikke nødvendigt at anføre navn og adresse på modtageren, antallet af kolli, hhv. IBC'er eller beholdere og en beskrivelse af dem eller den samlede mængde transporteret gods på den transporterende enhed.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: Ved levering af fyringsolie til husholdninger er det almindelig praksis at fylde kundens lagertank op, uanset hvor meget der er i den i forvejen — derfor kan man således ikke på det tidspunkt, hvor den lastede tankvogn begynder sin tur, vide, hvor stor den faktiske leverance bliver, ligesom man ikke kan vide, hvor mange kunder der skal leveres til på den enkelte tur. Når der skal leveres flasker med LPG til husholdninger, er det almindelig praksis at bytte de tomme flasker ud med fyldte, og heller ikke her kan man ved turens begyndelse vide, hvor mange kunder der skal betjenes, og hvor meget de hver især skal have.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–IE–2

Om: Undtagelse, der ved transport af tomme urensede tanke giver mulighed for at benytte transportdokumentet for seneste last som det transportdokument, der forlanges i 5.4.1.1.1.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.

Indhold i direktivets bilag: Dokumentation.

Den nationale lovgivnings indhold: Ved transport af tomme urensede tanke er transportdokumentet for seneste last tilstrækkeligt.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: Særlig ved levering af benzin og/eller dieselolie til tankstationer vender tankvognen direkte tilbage til oliedepotet (for ny påfyldning med henblik på de næste leverancer) straks efter levering af sidste last.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–IE–3

Om: Undtagelse, der giver mulighed for at losse og laste farligt gods på offentlige steder uden særlig tilladelse fra de kompetente myndigheder, selvom den særlige bestemmelse CV1 under punkt 7.5.11 eller S1 i kapitel 8.5 gælder for dette gods.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 7.5 og 8.5.

Indhold i direktivets bilag: Supplerende bestemmelser om af- og pålæsning og håndtering.

Den nationale lovgivnings indhold: Af- og pålæsning af farligt gods på offentlige steder er som afvigelse fra kravene i 7.5.11 og 8.5 tilladt uden særlig tilladelse fra den kompetente myndighed.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: For indenlandsk transport inden for staten udgør denne bestemmelse en meget stor byrde for de kompetente myndigheder.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–IE–4

Om: Undtagelse, der muliggør transport af emulsionsmatrix til sprængstoffer med stofidentifikationsnummer 3375 i tanke.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 4.3.

Indhold i direktivets bilag: Anvendelse af tanke mv.

Den nationale lovgivnings indhold: Det tillades at transportere emulsionsmatrix til sprængstof med stofidentifikationsnummer UN 3375 i tanke.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: Selvom matricen er klassificeret som fast stof, har den ikke pulver- eller granulatform.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–IE–5

Om: Undtagelse fra forbuddet i punkt 7.5.2.1 mod sammenlæsning af genstande i forenelighedsgruppe B og stoffer og genstande i forenelighedsgruppe D på det samme køretøj som farligt gods i klasse 3, 5.1 og 8 i tanke.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 7.5.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om af- og pålæsning og håndtering.

Den nationale lovgivnings indhold: Kolli, der indeholder genstande i forenelighedsgruppe B i ADR-klasse 1, og kolli, der indeholder stoffer og genstande i forenelighedsgruppe D i ADR-klasse 1, må transporteres i samme køretøj som farligt gods i ADR-klasse 3, 5.1 eller 8 under forudsætning af, at: a) de pågældende kolli i ADR-klasse 1 transporteres i særskilte containere/lastrum, hvis konstruktion den kompetente myndighed har godkendt, og på vilkår, som den kompetente myndighed har godkendt, og b) de pågældende stoffer i ADR-klasse 3, 5.1 eller 8 transporteres i beholdere, der opfylder den kompetente myndigheds krav, hvad angår konstruktion, fremstilling, prøvning, undersøgelse, drift og anvendelse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: På betingelser, som den kompetente myndighed har godkendt, tillades det, at genstande og stoffer af klasse 1 i kompatibilitetsgruppe B og D læsses på samme køretøj som farligt gods i tanke af klasse 3, 5.1 og 8 — dvs. på »pumpevogne«.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–IE–6

Om: Undtagelse fra kravet i punkt 4.3.4.2.2, hvorefter bøjelige fyldnings- og tømningsrør, som ikke er permanent fastgjort til tanken på en tankvogn, skal være tomme under transport.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 4.3.

Indhold i direktivets bilag: Anvendelse af tankvogne.

Den nationale lovgivnings indhold: Oprullede slanger (herunder de tilhørende faste rør), der er monteret på tankvogne, som benyttes til detaildistribution af olieprodukter med stofidentifikationsnumrene UN 1202, UN 1223, UN 1011 og UN 1978, skal ikke være tomme under vejtransport, hvis der træffes de fornødne forholdsregler for at forebygge tab af indholdet.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: Bøjelige slanger monteret på tankvogne, som leverer til boliger, skal være permanent fyldte, også under transport. Udpumpningssystemet betegnes »wet-line« og kræver, at tankvognens måler og slange er fyldt, hvad der skal sikre, at kunden får den korrekte mængde af varen.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–IE–7

Om: Undtagelse fra visse krav i 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 i ADR om bulktransport af ammoniumnitratbaseret gødning, UN 2067, fra havne til modtagere.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11.

Indhold i direktivets bilag: Kravet om et særskilt transportdokument for hver tur med oplysning om den korrekte samlede mængde af den aktuelle last; kravet om at køretøjet skal rengøres før og efter turen.

Den nationale lovgivnings indhold: Forslag om en undtagelse, der skal gøre det muligt at modificere ADR-kravene til transportdokumenter og rensning af køretøj. Formålet er at tage hensyn til de praktiske forhold ved bulktransport fra havn til modtager.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Foreslået ændring af Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Bemærkninger: ADR-reglerne omfatter: a) krav om et særskilt transportdokument med oplysning om den samlede masse for den aktuelle transport af farligt gods og b) den særlige bestemmelse CV24 om rengøring for hvert eneste læs, der transporteres mellem havnen og modtageren under losningen af et bulkskib. Da der er tale om lokal transport i forbindelse med losning af et skib, hvor flere læs af samme stof transporteres mellem skib og modtager (inden for samme dag eller på hinanden følgende dage), må et enkelt transportdokument med tilnærmelsesvis angivelse af den samlede masse af hvert læs være nok, og det skulle ikke være nødvendigt at kræve den særlige bestemmelse CV24 anvendt.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

LT Litauen

RO–bi–LT–1

Om: Vedtagelse af RO–bi–EL–1.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (Regeringens beslutning nr. 337 om vejtransport af farligt gods i Republikken Litauen, vedtaget den 23. marts 2000).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–LT–2

Om: Vedtagelse af RO–bi–EL–2.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (Regeringens beslutning nr. 337 om vejtransport af farligt gods i Republikken Litauen, vedtaget den 23. marts 2000).

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

NL Nederlandene

RO–bi–NL–1

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1 a) og b); 8.1.5 c); 8.3.6.

Indhold i direktivets bilag:

1.1.3.6: Undtagelser vedrørende mængden af farligt gods transporteret per transporterende enhed.

3.3: Særlige bestemmelser gældende for bestemte stoffer og genstande.

4.1.4: Fortegnelse over emballeringsforskrifter. 4.1.6: Særlige emballeringsbestemmelser for gods i klasse 2.

4.1.8: Særlige emballeringsbestemmelser for smittefarlige stoffer. 4.1.10: Særlige bestemmelser for sammenpakning.

5.2.2: Mærkning af kolli. 5.4.0: Ved enhver transport af gods, der er omfattet af ADR, skal den relevante dokumentation som foreskrevet i dette kapitel forefindes i den transporterende enhed, medmindre de i 1.1.3.1-1.1.3.5 anførte undtagelser finder anvendelse. 5.4.1: Transportdokument for farligt gods og beslægtede oplysninger. 5.4.3: Skriftlige anvisninger.

7.5.4: Forholdsregler i forbindelse med fødevarer, andre næringsmidler og foderstoffer. 7.5.7: Håndtering og stuvning.

8.1.2.1: Følgende dokumenter, ud over sådanne, som er foreskrevet i andre bestemmelser, skal følge med den transporterende enhed: a) de i 5.4.1 foreskrevne transportdokumenter vedrørende alt det transporterede farlige gods, og hvor det er relevant containerpakkeattesten foreskrevet i 5.4.2, b) de i 5.4.3 foreskrevne skriftlige anvisninger vedrørende alt det transporterede farlige gods. 8.1.5: Transporterende enheder med farligt gods skal være forsynet med: c) det nødvendige udstyr til at iværksætte de yderligere og særlige foranstaltninger, som er omtalt i de skriftlige anvisninger ifølge 5.4.3.

8.3.6: Standsning af motoren under af- og pålæsning.

Følgende bestemmelser i ADR finder ikke anvendelse:

a)

1.1.3.6

b)

3.3

c)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10

d)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3

e)

7.5.4; 7.5.7

f)

8.1.2.1. a) og b); 8.1.5. c); 8.3.6.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Ordningen er sådan udformet, at private kan aflevere »små mængder kemisk affald« på ét sted. Der kan f.eks. være tale om rester af sådanne materialer som farvestoffer. Faren reduceres mest muligt ved valg af transportmiddel, bl.a. brug af særlige transporterende enheder og opsætning af rygeforbudsskilte, så de er synlige for publikum.

Da der er tale om indlevering af små mængder og emballering af særlig karakter, giver denne artikel dispensation fra en række afsnit i ADR. Der er fastsat supplerende regler andetsteds i ordningen.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–2

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1.1.3.6.

Indhold i direktivets bilag: Undtagelser vedrørende mængden af farligt gods transporteret per transporterende enhed.

Den nationale lovgivnings indhold:

Førerens bevis for uddannelse og den i artikel 16, stk. 1, litra b, omhandlede note forefindes i køretøjet. Føreren af køretøjet er uddannet til »transport af farligt affald« med bevis herfor udstedt af CCV (centralkontoret for uddannelse af erhvervschauffører).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijkgevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Da der kan forekomme mange forskellige slags farligt affald fra husstande, skal transportoperatøren have bevis for faglig uddannelse, uanset at der kun er tale om små mængder affald. Derudover kræves det, at transportoperatøren har bevis for uddannelse til transport af farligt affald.

En af grundene hertil er, at man skal være sikker på, at operatøren ikke f.eks. blander syrer og baser sammen, og at han ved, hvad der er den korrekte reaktion i tilfælde af uheld.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–3

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1.1.3.6.

Indhold i direktivets bilag: Undtagelser vedrørende mængden af farligt gods transporteret per transporterende enhed.

Den nationale lovgivnings indhold:

Følgende skal være til stede i køretøjet: b. skriftlige instrukser og oplysninger, der er udformet i overensstemmelse med bilaget til bekendtgørelsen om ordningen.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Da der i ordningen ikke gives dispensation fra 1.1.3.6 i ADR, skal der også foreligge skriftlige instrukser for små mængder. Det skønnes nødvendigt på grund af de mange forskellige slags farligt affald, der kan afleveres, og da de, der afleverer det (private), ikke er bekendt med den mulige fare.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–4

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold:

1.

Farligt affald fra husstande skal afleveres i en tæt tillukket emballage, der er egnet til det pågældende stof, og

a)

som for genstande i klasse 6.2 ikke kan forvolde skade ved afleveringen

b)

som for farligt affald fra husstande, som har industriel oprindelse, består af en kasse med et rumindhold på højst 60 liter, hvori affaldet er anbragt adskilt efter fareklasse (kga-box).

2.

Emballagen skal på ydersiden være fri for farligt affald.

3.

Stoffets navn skal være anført på emballagen.

4.

Der må kun afleveres én kasse som beskrevet i stk. 1, litra b), ad gangen.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Denne artikel er en følge af artikel 3, hvor bestemte passager i ADR erklæres ikke-gældende. Under denne ordning er emballage, der er godkendt i henhold til ADR, 6.1, ikke påkrævet. Det skyldes, at der kun håndteres små mængder farlige stoffer. I stedet er der i artikel 6 fastsat regler, bl.a. krav om, at de farlige stoffer afleveres i lukkede beholdere, så udsivning fra emballagerne undgås.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–5

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold:

Køretøjets lastrum er adskilt fra førerhuset med en tyk solid væg, eller lastrummet er ikke en fast del af køretøjet.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 7 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Under denne ordning er emballage, der er godkendt i henhold til ADR, 6.1, ikke påkrævet. Det skyldes, at der kun håndteres små mængder farlige stoffer. Artiklen indeholder supplerende krav, som skal forhindre, at der trænger giftige dampe ind i førerhuset.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–6

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold:

Hvis lastrummet er lukket, er der foroven anbragt en udsugning, der hele tiden er i gang, og forneden er der ventilationsåbninger.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 8 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Under denne ordning er emballage, der er godkendt i henhold til ADR, 6.1, ikke påkrævet. Det skyldes, at der kun håndteres små mængder farlige stoffer. Artiklen indeholder supplerende krav, som skal forhindre, at der akkumuleres giftige dampe i lastrummet.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–7

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold:

1.

På køretøjet er der monteret enheder, som under transporten

a)

er beskyttet, så de ikke kan rykke sig, og

b)

er lukket med låg og beskyttet mod utilsigtet åbning.

2.

Stk. 1, litra b), finder hverken anvendelse ved kørsel med indsamling, eller når køretøjet holder stille på indsamlingsturene.

3.

Der skal i køretøjet være tilstrækkelig fri plads til, at det afleverede farlige affald kan sorteres og anbringes i de forskellige enheder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Under denne ordning er emballage, der er godkendt i henhold til ADR, 6.1, ikke påkrævet. Det skyldes, at der kun håndteres små mængder farlige stoffer. Hensigten med denne artikel er, ved hjælp af enheder til opbevaring af emballager, at garantere, at hver kategori af farligt gods opbevares korrekt.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–8

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold:

1.

Farligt affald fra husstande transporteres udelukkende i celler.

2.

Der er en særskilt celle for alle stoffer og genstande i de enkelte klasser.

3.

For stoffer og genstande i klasse 8 er der særskilte celler for syrer, baser og akkumulatorer.

4.

Aerosolbeholdere kan anbringes i papkasser, der kan lukkes, hvis disse kasser transporteres som angivet i artikel 9, stk. 1.

5.

Hvis der er afleveret ildslukkere i klasse 2, kan de anbringes i samme celle som aerosolbeholdere, der ikke er pakket i papkasser.

6.

Som fravigelse fra bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, kræves der ikke låg ved transport af akkumulatorer, hvis de er anbragt på en sådan måde i cellen, at akkumulatorernes åbninger er lukket og vender opad.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Denne artikel er en følge af artikel 3, hvori bestemte bestemmelser i ADR erklæres uanvendelige. Under denne ordning er emballage, der er godkendt i henhold til ADR, 6.1, ikke påkrævet. Artikel 14 indeholder krav til de celler, som farligt affald fra husstande opbevares midlertidigt i.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–9

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold:

1.

Cellerne eller kasserne til transport af aerosolbeholdere skal være tydeligt mærket som følger:

a)

for aerosolbeholdere i klasse 2, som er anbragt i papkasser: ordet »SPUITBUSSEN« (spraydåser)

b)

for ildslukkere i klasse 2 og aerosolbeholdere: fareseddel nr. 2.2

c)

for ildslukkere i klasse 3 og aerosolbeholdere: fareseddel nr. 3

d)

for malingaffald i klasse 4.1: fareseddel nr. 4.1

e)

for skadelige stoffer i klasse 6.1: fareseddel nr. 6.1

f)

for genstande i klasse 6.2: fareseddel nr. 6.2

g)

for ætsende stoffer i klasse 8: fareseddel nr. 8, desuden

h)

for basiske stoffer, ordet »BASEN« (baser)

i)

for sure stoffer, ordet »ZUREN« (syrer)

j)

for akkumulatorer, ordet »ACCU'S« (akkumulatorer).

2.

På de aflukkelige rum i køretøjer, hvor cellerne kan være anbragt, skal samme faresedler og tekst være anbragt synligt.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Denne artikel er en følge af artikel 3, hvori bestemte bestemmelser i ADR erklæres uanvendelige. Under denne ordning er emballage, der er godkendt i henhold til ADR, 6.1, ikke påkrævet. Artikel 15 indeholder krav til mærkning af de celler, som farligt affald fra husstande opbevares midlertidigt i.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–10

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 7.5.4.

Indhold i direktivets bilag: Forholdsregler i forbindelse med fødevarer, andre næringsmidler og foderstoffer.

Den nationale lovgivnings indhold:

1.

Transport af fødevarer og foder samtidig med farligt affald fra husstande er forbudt.

2.

Køretøjet skal holde stille under indsamlingen.

3.

Køretøjet skal have gult blink, mens det kører eller holder stille for indsamling.

4.

Under indsamling på et fast sted, der er afmærket til dette formål, skal motoren være standset, og uanset stk. 3 kan det gule blink da være slået fra.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Forbuddet i ADR 7.5.4 er her udvidet, da der med de mange stoffer, der afleveres, næsten altid vil være et stof i klasse 6.1 til stede.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–11

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 7.5.9.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod rygning.

Den nationale lovgivnings indhold: Skilte med »rygning forbudt« skal være anbragt tydeligt på køretøjets sider og bagende.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Da ordningen går ud på, at private kan aflevere farlige stoffer, kræves det i artikel 9, stk. 4, at der er opsat tydelige skilte om »rygning forbudt«.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–NL–12

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 8.1.5.

Indhold i direktivets bilag: Diverse udstyr.

Transporterende enheder med farligt gods skal være forsynet med:

a)

mindst én stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets vægt og hjulenes diameter

b)

det nødvendige udstyr til at iværksætte de generelle foranstaltninger, som er omtalt i de skriftlige anvisninger ifølge 5.4.3, bl.a. følgende:

i)

to selvstående advarselsmarkeringer (f.eks. reflekterende kegler, advarselstrekanter eller blinkende gule lygter, som er uafhængige af køretøjets elektriske system)

ii)

en sikkerhedsjakke eller -dragt af god kvalitet (f.eks. som beskrevet i europæisk standard EN 471) til hvert medlem af køretøjets mandskab

iii)

en håndlygte (se også 8.3.4) til hvert medlem af køretøjets mandskab

iv)

et åndedrætsbeskyttende udstyr i overensstemmelse med tillægsbestemmelse S7 (se 8.5), hvis denne finder anvendelse i henhold til angivelsen i kolonne 19 i tabel A i 3.2

c)

det nødvendige udstyr til at iværksætte de yderligere og særlige foranstaltninger, som er omtalt i de skriftlige anvisninger ifølge 5.4.3.

Den nationale lovgivnings indhold: Til hvert medlem af køretøjets mandskab skal der i køretøjet forefindes et sikkerhedssæt med:

a)

tætsluttende sikkerhedsbrille

b)

åndedrætsværn

c)

syrebestandige og syretætte overalls eller forklæde

d)

handsker af syntetisk gummi

e)

syrebestandige og syretætte støvler eller sikkerhedssko samt

f)

øjenskylleflaske med destilleret vand.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Bemærkninger: Da der afleveres mange forskellige farlige stoffer, stilles der ekstra krav om obligatorisk sikkerhedsudstyr ud over de i ADR 8.1.5 anførte.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

SE Sverige

RO–bi–SE–1

Om: Transport af farligt affald til bortskaffelsesanlæg for farligt affald.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 2, 5.2 og 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering og mærkning samt krav til konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Lovgivningen består af enklere klassificeringskriterier, mindre strenge krav til konstruktion og prøvning af emballager og ændrede mærkningskrav.

Farligt affald inddeles i forskellige affaldsgrupper i stedet for at klassificeres ifølge ADR. Hver affaldsgruppe omfatter stoffer, som i overensstemmelse med ADR kan sammenpakkes.

Hver emballage kræves mærket med den pågældende affaldsgruppe i stedet for UN-nummeret.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: Reglerne gælder kun for transport af farligt affald fra offentlige genbrugspladser til bortskaffelsesanlæg for farligt affald.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–SE–2

Om: Navn og adresse på afsender i transportdokumentet.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.1.1.

Indhold i direktivets bilag: Krav om generelle oplysninger i transportdokumentet.

Den nationale lovgivnings indhold: I den nationale lovgivning kræves afsenderens navn og adresse ikke, hvis tom urenset emballage returneres som led i et distributionssystem.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: Tomme urensede returemballager vil i de fleste tilfælde stadig indeholde en lille mængde farligt gods.

Undtagelsen finder især anvendelse på virksomheder, der returnerer tomme urensede gasbeholdere, når de får leveret fyldte beholdere.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–SE–3

Om: Transport af farligt gods i nærheden af industrianlæg, herunder transport ad offentlig vej mellem anlæggenes forskellige dele.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af farligt gods på offentlig vej.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport i nærheden af industrianlæg, herunder transport ad offentlig vej mellem anlæggenes forskellige dele. Undtagelserne omhandler mærkning af emballager, transportdokumenter, førernes beviser og godkendelsesattest ifølge 9.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: Det forekommer ikke sjældent, at farligt gods overføres mellem private områder, der ligger på hver sin side af en offentlig vej. Sådan transport er ikke transport af farligt gods ad privat vej og bør derfor omfattes af de relevante krav. Jf. også direktiv 96/49/EF, artikel 6, stk. 14.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–SE–4

Om: Transport af farligt gods, der er beslaglagt af myndighederne.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til vejtransport af farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Reglerne kan fraviges, hvis de er begrundet i beskyttelse af arbejdstagerne, risiko ved omladning, fremlæggelse af bevismateriale mv.

Reglerne kan kun fraviges, hvis sikkerhedsniveauet er tilfredsstillende ved normale transportforhold.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: Undtagelserne gælder kun for myndigheder, der har beslaglagt farligt gods.

Undtagelsen agtes kun anvendt på lokal transport af f.eks. gods, der er taget i forvaring af politiet, herunder eksplosivstoffer eller tyvekoster. Problemet med denne type gods er, at man aldrig kan være sikker på klassificeringen. Dertil kommer, at godset ofte hverken er emballeret eller mærket i overensstemmelse med ADR. Politiet foretager flere hundrede sådanne transporter hvert år. Indsmuglet spiritus må transporteres fra det sted, hvor det er beslaglagt, til et depot for bevismateriale og derfra til et destruktionsanlæg; de to sidstnævnte kan ligge ret langt fra hinanden. Undtagelserne indebærer, at a) hver emballage ikke behøver at være mærket, og at b) det ikke er nødvendigt at anvende godkendte emballager. Alle paller, der indeholder sådanne emballager, skal dog være korrekt mærket. Alle andre krav skal være opfyldt. Der foregår ca. 20 sådanne transporter om året.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–SE–5

Om: Transport af farligt gods i og omkring havne.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 8.1.2, 8.1.5 og 9.1.2.

Indhold i direktivets bilag: Dokumenter, der skal følge med den transporterende enhed; alle transporterende enheder med farligt gods skal have det specificerede udstyr; godkendelse af køretøjer.

Den nationale lovgivnings indhold:

Dokumenter (undtagen førerens bevis) behøver ikke at følge med den transporterende enhed.

En transporterende enhed behøver ikke at have det i punkt 8.1.5 specificerede udstyr.

Der kræves ikke godkendelsesattest for trækkende køretøjer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: Jf. direktiv 96/49/EF, artikel 6, stk. 14.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–SE–6

Om: ADR-uddannelsesbevis for inspektører.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 8.2.1.

Indhold i direktivets bilag: Førere af køretøjer skal gennemføre uddannelseskurser.

Den nationale lovgivnings indhold: Inspektører, der foretager den årlige tekniske inspektion af køretøjet, behøver hverken at gennemføre de uddannelseskurser, der er nævnt i 8.2, eller at være i besiddelse af ADR-uddannelsesbeviset.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: I nogle tilfælde kan køretøjer, der undersøges ved den tekniske inspektion, være lastet med farligt gods, f.eks. urensede tomme tanke.

Kravene i 1.3 og 8.2.3 finder stadig anvendelse.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–SE–7

Om: Lokal distribution af UN 1202, 1203 og 1223 i tankvogne.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4.1.1.6 og 5.4.1.4.1.

Indhold i direktivets bilag: For tomme urensede tanke og tankcontainere skal beskrivelsen følge punkt 5.4.1.1.6. Hvis der er flere modtagere, kan deres navn og adresse anføres i andre dokumenter.

Den nationale lovgivnings indhold: For tomme urensede tanke og tankcontainere er beskrivelsen i medfør af 5.4.1.1.6 i transportdokumentet ikke påkrævet, hvis der i lasteplanen er anført et 0 ud for mængden af stoffet. Modtagernes navn og adresse kræves ikke i noget dokument i køretøjet.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–SE–9

Om: Lokal transport i forbindelse med landbrug og byggearbejder.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 5.4, 6.8 og 9.1.2.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument; konstruktion af tanke; godkendelsesattest.

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal transport i forbindelse med landbrug og byggearbejder er fritaget for at opfylde en række krav:

a)

der kræves ikke en erklæring om det farlige gods

b)

ældre tanke/containere, der ikke er konstrueret i overensstemmelse med 6.8, men i overensstemmelse med ældre national lovgivning, og som er monteret på mandskabsvogne, kan stadig benyttes

c)

ældre tankvogne, der ikke opfylder kravene i 6.7 og 6.8, og som er beregnet til transport af stoffer under UN 1268, 1999, 3256 og 3257, med eller uden udstyr til udlægning af vejbelægning, kan stadig benyttes til lokal transport og omkring vejarbejder

d)

der kræves ikke en godkendelsesattest for mandskabsvogne og tankvogne med eller uden udstyr til udlægning af vejbelægning.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: En mandskabsvogn er en slags campingvogn for et arbejdshold, hvori der er et opholdsrum og desuden monteret en ikke godkendt tank/container til dieselbrændstof beregnet til skovbrugstraktorer.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–SE–10

Om: Tanktransport af sprængstoffer.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 4.1.4.

Indhold i direktivets bilag: Sprængstoffer kan kun pakkes i emballage i overensstemmelse med 4.1.4.

Den nationale lovgivnings indhold: Den kompetente nationale myndighed godkender køretøjer beregnet til tanktransport af sprængstoffer. Tanktransport er kun tilladt for de sprængstoffer, der er nævnt i forordningen, eller som den kompetente myndighed har givet særlig tilladelse til.

Et køretøj lastet med sprængstoffer skal mærkes i overensstemmelse med 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. og 5.3.1.4. Kun et køretøj i den transporterende enhed må indeholde farligt gods.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Appendiks S — Særlige bestemmelser for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods og den svenske forordning SÄIFS 1993:4.

Bemærkninger: Gælder kun for indenlandsk transport, og når transporten især er af lokal karakter. De pågældende forordninger var gældende, inden Sverige tiltrådte Den Europæiske Union.

Kun to virksomheder udfører transport af sprængstoffer i tankvogne. Man forventer at gå over til emulsioner i en nær fremtid.

Gammel undtagelse nr. 84.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–SE–11

Om: Førerbevis

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 8.2.

Indhold i direktivets bilag: Krav til uddannelse af køretøjets mandskab.

Den nationale lovgivnings indhold: Uddannelse af førere er ikke tilladt med nogen af de køretøjer, der er nævnt i 8.2.1.1.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Appendiks S — Særlige bestemmelser for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods.

Bemærkninger: Lokal transport.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–SE–12

Om: Transport af UN 0335 fyrværkeri.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: Bilag B, 7.2.4, V2 (1).

Indhold i direktivets bilag: Krav om brug af køretøjer af typen EX/II og EX/III.

Den nationale lovgivnings indhold: Ved transport af UN 0335 fyrværkeri finder den særlige bestemmelse V2 (1) i punkt 7.2.4 kun anvendelse, hvis nettovægten af det eksplosive indhold overstiger 3 000 kg (4 000 kg med påhængskøretøj), og hvis fyrværkeriet er klassificeret som UN 0335 ifølge tabellen for standardklassificering af fyrværkeri i punkt 2.1.3.5.5 i den 14. reviderede udgave af FN's anbefalinger for transport af farligt gods.

En sådan klassificering finder sted med den kompetente myndigheds godkendelse. I transportenheden skal der medføres en bekræftelse af klassificeringen.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Tillæg S — Særlige regler for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i medfør af loven om transport af farligt gods.

Bemærkninger: Transport af fyrværkeri finder kun sted i to korte perioder om året, nemlig ved årsskiftet og ved månedsskiftet april/maj. Transporten fra leverandør til terminal kan uden større vanskeligheder udføres med den bestående flåde af EX-godkendte køretøjer. Distributionen af fyrværkeriet fra terminalerne til udsalgene og af overskudsvarer tilbage til terminalerne begrænses imidlertid af mangelen på EX-godkendte køretøjer. Transportørerne har ingen interesse i at investere i sådanne godkendelser, da de ikke kan få dækket deres udgifter. Dermed bringes fyrværkerileverandørernes eksistens i fare, fordi de ikke kan få deres produkter på markedet.

For at denne undtagelse kan finde anvendelse skal fyrværkeriet være klassificeret ifølge standardlisten i FN's anbefalinger, hvilket garanterer den mest aktuelle klassificering.

Der er indført en tilsvarende undtagelse for UN 0336 fyrværkeri i den særlige bestemmelse 651 i 3.3.1 i ADR 2005.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

UK Det Forenede Kongerige

RO–bi–UK–1

Om: Køretøjer med farligt gods, der krydser offentlig vej (N8).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af farligt gods på offentlig vej.

Den nationale lovgivnings indhold: Reglerne for transport af farligt gods gælder ikke for private områder, der ligger på hver sin side af en vej. For klasse 7 finder denne undtagelse ikke anvendelse på nogen af bestemmelserne i forordningerne fra 2002 om radioaktive materialer (vejtransport).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Bemærkninger: Det kan let forekomme, at gods overføres mellem private områder, der ligger på hver sin side af en vej. Der er ikke tale om transport af farligt gods ad offentlig vej i udtrykkets sædvanlige forstand, og i sådanne tilfælde bør ingen af forskrifterne for farligt gods finde anvendelse.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–UK–2

Om: Undtagelse fra forbuddet mod, at føreren og dennes medhjælper åbner emballager af farligt gods i en lokal distributionskæde fra et lokalt distributionsdepot til et detailudsalg eller en slutbruger eller fra detailudsalget til slutbrugeren (dog ikke klasse 7) (N11).

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 8.3.3.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod, at føreren og dennes medhjælper åbner emballager med farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Forbuddet mod åbning af emballager modificeres med bestemmelsen »medmindre køretøjsoperatøren tillader det«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Bemærkninger: En bogstavelig fortolkning af forbuddet i bilaget kan skabe alvorlige problemer for detaildistributionen.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RO–bi–UK–3

Om: Alternative transportbestemmelser for træfade indeholdende UN 3065 i emballagegruppe III

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 1.4, 4.1, 5.2 og 5.3.

Indhold i direktivets bilag: Krav til emballering og mærkning.

Den nationale lovgivnings indhold: Muliggør transport af alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 24 volumenprocent, men ikke over 70 volumenprocent (emballagegruppe III) i ikke-UN-godkendte træfade uden faresedler, der er underlagt strengere lastekrav og krav til køretøjerne.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Bemærkninger: Der er tale om et produkt med en høj værdi, der er pålagt punktafgift, og som skal transporteres mellem destilleriet og frilagre i sikre forseglede køretøjer forsynet med regeringens afgiftssegl. Lempelsen af kravene til emballering og mærkning tages i betragtning i de supplerende krav for at garantere sikkerheden.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].


BILAG II

JERNBANETRANSPORT

II.1.   RID

Bilag til RID, som angivet i appendiks C til COTIF, som finder anvendelse fra 1. januar 2009.

II.2.   Supplerende overgangsbestemmelser

1.

Medlemsstaterne kan opretholde undtagelser, der er vedtaget på grundlag af artikel 4 i direktiv 96/49/EF, frem til den 31. december 2010, eller indtil bilag II, del II.1 ændres for at afspejle FN's anbefalinger for transport af farligt gods, som der henvises til i den pågældende artikel, hvis denne ændring foretages tidligere.

2.

Medlemsstaterne kan på deres eget område tillade brug af vogne og tankvogne med en hjulafstand på 1 520/1 524 mm, som er fremstillet før den 1. juli 2005, og som ikke er i overensstemmelse med direktivet, men er fremstillet i overensstemmelse med bilag II til aftalen om international jernbanegodstransport (SMGS) eller den berørte medlemsstats nationale bestemmelser, der var gældende den 30. juni 2005, forudsat at disse vogne opfylder de gældende sikkerhedskrav.

3.

Medlemsstaterne kan på deres eget område tillade brug af tanke og vogne, som er fremstillet før den 1. januar 1997, og som ikke er i overensstemmelse med direktivet, men er fremstillet i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der var gældende den 31. december 1996, forudsat at disse tanke og vogne opfylder de gældende sikkerhedskrav.

Tanke og vogne, som er konstrueret efter den 1. januar 1997, og som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men er fremstillet i overensstemmelse med kravene i direktiv 96/49/EF, der fandt anvendelse på datoen for deres fremstilling, kan fortsat anvendes til indenlandsk transport.

4.

Medlemsstaterne kan, hvis temperaturen regelmæssigt er under – 20 °C på deres område, indføre strengere standarder for den temperatur, ved hvilken materialer, der anvendes til plasticemballage, tanke og deres udstyr beregnet til brug ved indenlandsk transport af farligt gods med jernbane, skal kunne fungere, indtil bestemmelser om passende referencetemperaturer for bestemte klimaområder bliver indarbejdet i bilag II, del II.1, til dette direktiv.

5.

Medlemsstaterne kan på deres område opretholde andre nationale bestemmelser end dem, der er fastlagt i direktivet, vedrørende referencetemperaturen for transport af flydende gasser eller blandinger af flydende gasser, indtil bestemmelser vedrørende passende referencetemperaturer for bestemte klimaområder er blevet indarbejdet i de europæiske standarder, og der henvises til dem i bilag II, del II.1, til direktivet.

6.

For transporter, som udføres med vogne, der er indregistreret på deres område, kan medlemsstaterne opretholde de bestemmelser i den nationale lovgivning, der var gældende den 31. december 1996 vedrørende visning eller opsætning af en kode for nødforanstaltninger eller fareskilt i stedet for det farenummer, der er fastlagt i bilag II, del II.1, til dette direktiv.

7.

Frankrig og Det Forenede Kongerige kan fastsætte strengere bestemmelser end dem, der er fastsat i dette direktiv, for transport via kanaltunnelen.

8.

Medlemsstaterne kan opretholde og udarbejde bestemmelser gældende for deres område for transport af farligt gods med jernbane til og fra de kontraherende parter i OSJD. De berørte medlemsstater sikrer ved hjælp af passende foranstaltninger og forpligtelser opretholdelsen af et sikkerhedsniveau svarende til det, der er fastsat i bilag II, del II.1.

Kommissionen underrettes om sådanne forskrifter og underretter de øvrige medlemsstater herom.

Inden ti år efter dette direktivs ikrafttræden vurderer Kommissionen konsekvenserne af bestemmelserne i dette punkt. Kommissionen fremsætter om fornødent passende forslag sammen med en rapport.

9.

Medlemsstaterne kan opretholde nationale restriktioner, der var gældende den 31. december 1996, for transport af stoffer indeholdende dioxiner og furaner.

II.3.   Nationale undtagelser

Medlemsstaternes undtagelser for transport af farligt gods på deres område baseret på dette direktivs artikel 6, stk. 2.

Nummerering af undtagelserne: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

Jernbane

a/bi/bii

=

Artikel 6, stk. 2, litra a), bi og bii)

MS

=

Forkortelse for medlemsstat

nn

=

løbenummer

Baseret på dette direktivs artikel 6, stk. 2, litra a)

DE Tyskland

RA–a–DE–2

Om: Tilladelse til sammenpakning.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 4.1.10.4 MP2.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod sammenpakning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tilladelse til sammenpakning af genstande med klassifikationskode 1.4S (patroner til små våben), aerosoler (klasse 2) samt rense- og behandlingsmateriale i klasse 3 og 6.1 (UN-numre anført) som sæt, der skal sælges i kombinationsemballage i emballagegruppe II og i små mængder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I s. 4350); Ausnahme 21.

Bemærkninger: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

FR Frankrig

RA–a–FR–1

Om: Befordring af indskrevet bagage i persontog.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 7.7.

Indhold i direktivets bilag: RID-stoffer og -genstande må ikke transporteres som bagage.

Den nationale lovgivnings indhold: RID-stoffer og -genstande, som det er tilladt at transportere som eksprespakker, kan medtages som bagage i persontog.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 18.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RA–a–FR–2

Om: Kolli med farlige stoffer, som medbringes af togpassagerer.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 7.7.

Indhold i direktivets bilag: RID-stoffer og -genstande må ikke transporteres som håndbagage.

Den nationale lovgivnings indhold: Medtagning som håndbagage af kolli med farlige stoffer til passagerernes personlige eller erhvervsmæssige brug tillades på visse vilkår: kun bestemmelserne vedrørende emballering, mærkning og etikettering af kolli i 4.1, 5.2 og 3.4 finder anvendelse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 19.

Bemærkninger: Bærbare gasbeholdere er tilladt for patienter med åndedrætsbesvær i den mængde, der er nødvendig under rejsen.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RA–a–FR–3

Om: Jernbaneselskabers egen befordring.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Anførelse af oplysninger om farlige stoffer på fragtbrevet.

Den nationale lovgivnings indhold: Jernbaneselskabers befordring af eget gods i mængder, som ikke overskrider de grænser, der er anført i 1.1.3.6, er ikke omfattet af kravet om ladningserklæring.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RA–a–FR–4

Om: Undtagelse af visse postvogne fra mærkning.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Påklæbning af faresedler på vognenes sider obligatorisk.

Den nationale lovgivnings indhold: Kun krav om påklæbning af faresedler på vogne, der rummer over 3 ton af et materiale i samme klasse (gælder ikke klasse 1, 6.2 og 7).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RA–a–FR–5

Om: Undtagelse af vogne, der rummer små beholdere, fra mærkning.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Påklæbning af faresedler på vognenes sider obligatorisk.

Den nationale lovgivnings indhold: Vognene kræves ikke mærket, hvis faresedlerne på de små beholdere er klart synlige.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.2.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RA–a–FR–6

Om: Undtagelse af vogne, som rummer vejkøretøjer, der er læsset med kolli, fra kravet om mærkning.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Påklæbning af faresedler på vognenes sider obligatorisk.

Den nationale lovgivnings indhold: Vognene kræves ikke mærket, hvis vejkøretøjet er forsynet med faresedler, der svarer til de kolli, de indeholder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.3.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

SE Sverige

RA–a–SE–1

Om: Mærkning med faresedler ikke påkrævet for jernbanevogne, der befordrer farligt gods som ekspresgods.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Jernbanevogne, der befordrer farligt gods, skal mærkes med faresedler.

Den nationale lovgivnings indhold: Kravet om mærkning med faresedler fraviges for jernbanevogne, der befordrer farligt gods som ekspresgods.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: I RID er der mængdemæssige begrænsninger for, hvad der må betegnes som ekspresgods. Det er derfor et spørgsmål, der vedrører små mængder.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

UK Det Forenede Kongerige

RA–a–UK–1

Om: Transport af visse radioaktive stoffer med lav risiko, f.eks. ure, røgdetektorer og kompasskiver.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: De fleste krav i RID.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af klasse 7-materiale.

Den nationale lovgivnings indhold: Fuldstændig undtagelse for visse handelsvarer, der indeholder begrænsede mængder radioaktivt materiale, fra bestemmelserne i de nationale forskrifter.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Bemærkninger: Denne undtagelse er en kortsigtet foranstaltning, der ikke længere er påkrævet, når der i RID er indarbejdet regler svarende til IAEA-reglerne.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RA–a–UK–2

Om: Lempelse af begrænsningerne for transport af blandede ladninger af eksplosivstoffer og sammenlæsning af eksplosivstoffer og andet farligt gods i jernbanevogne, køretøjer og containere (N4/5/6).

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 7.5.2.1 og 7.5.2.2.

Indhold i direktivets bilag: Begrænsninger for visse former for sammenlæsning.

Den nationale lovgivnings indhold: Den nationale lovgivning er mindre restriktiv, hvad angår sammenlæsning af eksplosivstoffer, forudsat at transport af sådanne ladninger kan ske uden risiko.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Bemærkninger: Det Forenede Kongerige ønsker at tillade nogle undtagelser fra reglerne om sammenlæsning af eksplosivstoffer og om sammenlæsning af eksplosivstoffer og andet farligt gods. Enhver undtagelse vil indebære en mængdemæssig begrænsning af en eller flere dele af lasten og vil kun blive tilladt, hvis alle rimelige, gennemførlige foranstaltninger er blevet truffet for at forhindre, at eksplosivstofferne bringes i kontakt med eller på anden måde bringer dette gods i fare eller bringes i fare af dette gods.

Eksempler på undtagelser, som Det Forenede Kongerige måske ønsker at tillade:

1.

Eksplosivstoffer, der er klassificeret under UN nr. 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme køretøj som farligt gods, der er klassificeret under UN nr. 1942. Den tilladte mængde UN 1942 begrænses, som om det er et 1.1D-eksplosivstof.

2.

Eksplosivstoffer, der er klassificeret under UN nr. 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i samme køretøj som farligt gods (undtagen brandfarlige gasser, smittefarlige stoffer og giftige stoffer) i transportkategori 2 eller farligt gods i transportkategori 3 eller en kombination heraf, forudsat at den samlede mængde farligt gods i transportkategori 2 ikke overstiger 500 kg eller liter, og at den samlede nettomasse af sådanne eksplosivstoffer ikke overstiger 500 kg.

3.

1.4G-eksplosivstoffer kan transporteres sammen med brandfarlige væsker og brandfarlige gasser i transportkategori 2 eller ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser i transportkategori 3 eller en kombination heraf i samme køretøj, forudsat at den samlede mængde farligt gods ikke overstiger 200 kg eller liter, og at den samlede nettomasse af eksplosivstoffer ikke overstiger 20 kg.

4.

Eksplosive genstande, der er klassificeret under UN nr. 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen med sådanne eksplosive genstande i forenelighedsgruppe D, E eller F, som de er komponenter til. Den samlede mængde eksplosivstoffer under UN nr. 0106, 0107 eller 0257 må ikke overstige 20 kg.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RA–a–UK–3

Om: Tilladelse til en anden »maksimal samlet mængde pr. transporterende enhed« for gods i klasse 1 i kategori 1 og 2 i tabellen i 1.1.3.1.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 1.1.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Undtagelse vedrørende transportens art.

Den nationale lovgivnings indhold: Fastsættelse af regler for undtagelse fra maksimale mængder og sammenlæsning af eksplosivstoffer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3 (7)(b).

Bemærkninger: Tilladelse til andre maksimale mængder og multiplikatorer ved sammenlæsning for gods i klasse 1, nemlig »50« for kategori 1 og »500« for kategori 2. Ved udførelse af beregninger for sammenlæsning benyttes multiplikatoren »20« for transportkategori 1 og »2« for transportkategori 2.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RA–a–UK–4

Om: Vedtagelse af RA–a–FR–6.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 5.3.1.3.2.

Indhold i direktivets bilag: Lempelse af kravene om faresedler ved Huckepacktrafik.

Den nationale lovgivnings indhold: Kravene om faresedler skal ikke opfyldes, hvis køretøjernes faresedler tydeligt kan ses.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (12).

Bemærkninger: Denne bestemmelse har altid været gældende i Det Forenede Kongerige.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

Baseret på dette direktivs artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i)

DE Tyskland

RA–bi–DE–1

Om: Bulktransport af PCB-kontamineret materiale i klasse 9.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 7.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Bulktransport.

Den nationale lovgivnings indhold: Tilladelse til bulktransport i veksellad eller containere, der er forseglet, så de er uigennemtrængelige for væsker og støv.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I s. 4350); Ausnahme 11.

Bemærkninger: Undtagelse 11 tidsbegrænset: udløber 31.12.2004. Fra 2005 gælder samme bestemmelser i ADR og RID.

Se også den multilaterale aftale M137.

Liste nr. 4*.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

RA–bi–DE–2

Om: Transport af emballeret farligt affald.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 1-5.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, emballering og mærkning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sammenpakning og transport af farligt affald i emballager eller IBC'er; affaldet skal være emballeret i interne emballager (som indsamlet) og kategoriseret i specifikke affaldsgrupper (forebyggelse af farlige reaktioner i en affaldsgruppe); der skal anvendes særlige skriftlige instrukser vedrørende affaldsgrupper og som fragtbrev; indsamling af husholdnings- og laboratorieaffald m.v.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I s. 4350); Ausnahme 20.

Bemærkninger: Liste nr. 6*.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].

SE Sverige

RA–bi–SE–1

Om: Transport af farligt affald til bortskaffelsesanlæg for farligt affald.

Henvisning til bilag II, del II.1, til dette direktiv: 2, 5.2 og 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering og mærkning samt krav til konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Lovgivningen består af enklere klassificeringskriterier, mindre strenge krav til konstruktion og prøvning af emballager og ændrede mærkningskrav. Farligt affald inddeles i forskellige affaldsgrupper i stedet for at klassificeres ifølge RID. Hver affaldsgruppe omfatter stoffer, som i overensstemmelse med RID kan sammenpakkes. Hver emballage kræves mærket med den pågældende affaldsgruppe i stedet for UN-nummeret.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: Reglerne gælder kun for transport af farligt affald fra offentlige genbrugspladser til bortskaffelsesanlæg for farligt affald.

Udløbsdato: Seks år fra [datoen i artikel 10].


BILAG III

TRANSPORT AD INDRE VANDVEJE

III.1.   ADN

Bestemmelser i bilaget til ADN, som finder anvendelse fra 1. juli 2009, samt artikel 3(f), 3(h), 8(1) og 8(3) i ADN, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat« efter behov.

III.2.   Supplerende overgangsbestemmelser

1.

For transport af stoffer indeholdende dioxiner og furaner kan medlemsstaterne opretholde restriktioner, der var gældende den 30. juni 2009.

2.

Certifikater i henhold til bilag III, del III.1, (8.1), der er udstedt før eller under overgangsperioden, jf. artikel 7, stk. 2, er gældende indtil den 30. juni 2016, medmindre der er angivet en kortere gyldighedsperiode i selve certifikatet.

III.3.   Nationale undtagelser


RÅDETS BEGRUNDELSE

I.   INDLEDNING

1.

Kommissionen sendte Rådet ovennævnte forslag den 22. december 2006. Det foreslåede direktiv ajourfører de nuværende fire direktiver og fire kommissionsbeslutninger om transport af farligt gods, samler dem i en enkelt retsakt og udvider EU-reglernes anvendelsesområde til ikke bare at omfatte vej- og jernbanetransport, men også transport ad indre vandveje. Forslaget indfører de eksisterende regler om international transport i fællesskabsretten og udvider endvidere anvendelsen af de internationale regler, så de også gælder for indenlandsk transport.

Formålet med forslaget er at sikre en ensartet anvendelse af sikkerhedsregler og et højt sikkerhedsniveau for nationale og internationale transporter.

2.

Rådet nåede den 6. juni 2007 til enighed om en generel indstilling til forslaget til direktiv om indlandstransport af farligt gods i afventen af Europa-Parlamentets vedtagelse af sin førstebehandlingsudtalelse. Rådet har under sit arbejde taget hensyn til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1). Regionsudvalget har besluttet ikke at vedtage en udtalelse om ovennævnte forslag.

3.

Den 5. september 2007 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandlingsudtalelse.

4.

Rådet vedtager sin fælles holdning på samlingen den 7. april 2008.

II.   ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1.   Generelt

I overensstemmelse med artikel 251, stk. 2, i EF-traktaten og den fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure (2) havde der været en række uformelle kontakter mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen med henblik på at opnå enighed om denne sag i forbindelse med førstebehandlingen og således undgå, at det blev nødvendigt med en andenbehandling.

I den forbindelse havde ordføreren, Boguslaw LIBERADZKI (PES, PL), på vegne af Transport- og Turismeudvalget under et plenarmøde i Europa-Parlamentet fremlagt en pakke med kompromisændringer til forslaget, som der var opnået enighed om under ovennævnte uformelle kontakter.

De ændringer, der var blevet vedtaget på plenarmødet, svarede til det, som de tre institutioner var blevet enige om, og Rådet skulle derfor kunne acceptere dem. Når jurist-lingvisterne havde gennemgået teksten, skulle Rådet således være i stand til at vedtage retsakten.

På et tidspunkt opdagede Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste imidlertid en fejl, som var opstået under afstemningen på plenarmødet. Nærmere bestemt bestod ændring 17 af to dele: første del var forslagets artikel 1, stk. 5, som der var opnået enighed om under de uformelle kontakter, da bestemmelsen allerede findes i den nuværende lovgivning, og anden del, som det var besluttet at afvise for at nå frem til et kompromis. Ved en fejl på plenarmødet blev hele ændring 17 afvist. Dette betyder, at der ikke er overensstemmelse mellem Europa-Parlamentets hensigt, som udtrykt i begrundelsen til ændring 17 og 20, og den formelle afstemning.

Oprindeligt var det opfattelsen, at problemet kunne løses i form af et corrigendum vedtaget på et plenarmøde i Europa-Parlamentet, hvilket ville gøre det muligt for Rådet at støtte Parlamentets holdning uden ændringer, fordi der ikke var nogen uenighed om substansen. I februar 2008 underrettede Europa-Parlamentet imidlertid Rådet om, at denne procedure ikke kunne følges i det foreliggende tilfælde.

Dette er grunden til, at der ikke længere var mulighed for at nå til enighed under førstebehandlingen, og at Rådet var nødt til at vedtage en fælles holdning.

2.   De vigtigste ændringer i forhold til Kommissionens forslag

Med udgangspunkt i Kommissionens forslag har Rådet foretaget flere ændringer.

Sammenlignet med Kommissionens forslag fritager den tekst, som Rådet er nået til enighed om, medlemsstater, der ikke har noget jernbanesystem, for forpligtelsen til at omsætte og implementere dette direktiv for så vidt angår jernbanetransport.

Den giver også medlemsstater, der ikke har nogen indre vandveje, eller hvis indre vandveje ikke er forbundet med indre vandveje i andre medlemsstater, mulighed for ikke at anvende direktivet for så vidt angår transport af farligt gods ad indre vandveje.

Den fastsætter endvidere en overgangsperiode på op til to år for anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv for så vidt angår indre vandveje for at sikre tilstrækkelig tid til at tilpasse de nationale bestemmelser, indføre retlige rammer og uddanne personale.

Direktivet vil yderligere øge sikkerheden ved transport af farligt gods for alle tre indlandstransportformer, støtte miljøbeskyttelsen og lette transporten af farligt gods og fremme det indre marked for transportørerne ved at harmonisere transportbetingelserne; det er desuden et godt eksempel på forenkling af lovgivningen og på bedre regulering.

III.   EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER

Den tekst, Europa-Parlamentet har vedtaget, svarer til Rådets tekst med to undtagelser, som vedrører to udeladelser i Parlamentets tekst:

1.

Artikel 1, stk. 5, som omhandlet i punkt II.1.

2.

Artikel 8, stk. 2, om Kommissionens finansiering af oversættelser. Det var ikke hensigten at lade dette stykke udgå af Europa-Parlamentets tekst, da den tilsvarende betragtning 17 optræder i teksten.

IV.   KONKLUSION

Det foreslåede direktiv om indlandstransport af farligt gods vil yde et meget vigtigt bidrag til sikkerheden i forbindelse med transport af farligt gods i Den Europæiske Union. Det vil forenkle og ajourføre de eksisterende bestemmelser om farligt gods og samtidig udvide deres anvendelsesområde til også at omfatte indre vandveje. Det foreslåede direktiv bliver således et samlet, brugervenligt sæt regler for indlandstransport af farligt gods i Den Europæiske Union.


(1)  EUT C 256 af 27.10.2007, s. 44.

(2)  EUT C 145 af 30.6.2007, s. 5.