ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 111

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
6. maj 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Europa-Parlamentet
Rådet

2008/C 111/01

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring ( 1 )

1

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 111/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 111/03

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner: 4,26 % pr. 1. maj 2008 — Euroens vekselkurs

9

2008/C 111/04

Euroens vekselkurs

10

2008/C 111/05

De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring — Omregningskurser for valuta i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

11

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2008/C 111/06

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

13

2008/C 111/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

18

2008/C 111/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

22

2008/C 111/09

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

25

2008/C 111/10

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr ( 1 )

26

2008/C 111/11

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og Bruxelles (BRU) ( 1 )

42

2008/C 111/12

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og Amsterdam (AMS) ( 1 )

43

2008/C 111/13

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og London (LTN) ( 1 )

44

 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2008/C 111/14

Indkaldelse af forslag i henhold til arbejdsprogrammet for særprogrammet Kapacitet under det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration

45

 

Det Europæiske Miljøagentur

2008/C 111/15

Indkaldelse af interessetilkendegivelser for 2008 om eksperter, der skal udpeges til medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg i Det Europæiske Miljøagentur

46

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2008/C 111/16

Meddelelse om det forestående udløb af gyldigheden af visse antidumpingforanstaltninger

50

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2008/C 111/17

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

51

 

Berigtigelser

2008/C 111/18

Berigtigelsesprotokol til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underskrevet i Lissabon den 13. december 2007(EUT C 306 af 17.12.2007)

56

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

HENSTILLINGER

Europa-Parlamentet Rådet

6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS HENSTILLING

af 23. april 2008

om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 111/01)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149, stk. 4, og artikel 150, stk. 4,

som henviser til forslag fra Kommissionen,

som henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

som henviser til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

som henviser til proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Udviklingen og anerkendelsen af borgernes viden, færdigheder og kompetencer er af afgørende betydning for den individuelle udvikling, konkurrenceevnen, beskæftigelsen og den sociale samhørighed i Fællesskabet. Denne udvikling og anerkendelse bør med henblik herpå lette den tværnationale mobilitet for arbejdstagere og studerende og bidrage til at sikre et tilstrækkeligt udbud og imødekomme efterspørgslen på det europæiske arbejdsmarked. Man bør derfor på nationalt niveau og fællesskabsniveau fremme adgangen til og deltagelsen i livslang læring for alle, herunder handicappede, og anvendelsen af kvalifikationer.

(2)

Det blev på Det Europæiske Råds møde i Lissabon i 2000 konkluderet, at øget gennemsigtighed i kvalifikationer skal være et af hovedelementerne i bestræbelserne på at tilpasse Fællesskabets uddannelsessystemer til kravene i det videnbaserede samfund. Endvidere opfordrede Det Europæiske Råd i Barcelona i 2002 til et tættere samarbejde i universitetssektoren og til en forbedring af gennemsigtigheden og anerkendelsesmetoderne inden for erhvervsuddannelse.

(3)

I Rådets resolution af 27. juni 2002 om livslang læring (4) opfordredes Kommissionen til i tæt samarbejde med Rådet og medlemsstaterne at udvikle en ramme for anerkendelsen af kvalifikationer inden for både uddannelse og erhvervsuddannelse, der bygger på resultaterne af Bologna-processen og fremmer lignende foranstaltninger inden for erhvervsuddannelse.

(4)

Det blev i Rådets og Kommissionens fælles rapporter om gennemførelsen af arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne, vedtaget i 2004 og 2006, understreget, at der er behov for at oprette en europæisk referenceramme for kvalifikationer.

(5)

På baggrund af København-processen blev der i konklusionerne fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 15. november 2004, om fremtidige prioriteringer inden for et styrket europæisk samarbejde inden for erhvervsuddannelse givet prioritet til udviklingen af en åben og fleksibel europæisk referenceramme for kvalifikationer, der bygger på gennemsigtighed og gensidig tillid, og som skal fungere som en fælles reference for både uddannelse og erhvervsuddannelse.

(6)

Valideringen af ikke-formelle og uformelle læringsresultater bør fremmes i henhold til de fælles europæiske principper om fastlæggelse og validering af ikke-formel og uformel læring, der fremgår af Rådets konklusioner af 28. maj 2004.

(7)

Det blev på Det Europæiske Råds møder i Bruxelles i marts 2005 og marts 2006 understreget, at det er vigtigt at vedtage en europæisk referenceramme for kvalifikationer.

(8)

Der tages i denne henstilling hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) (5) og Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/962/EF af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring (6).

(9)

Denne henstilling er forenelig med referencerammen for det europæiske område for videregående uddannelse og de cyklusdeskriptorer, der blev godkendt af ministrene med ansvar for videregående uddannelse i 45 europæiske lande på deres møde i Bergen den 19. og 20. maj 2005 inden for rammerne af Bologna-processen.

(10)

Rådets konklusioner om kvalitetssikring af erhvervsuddannelse af 23. og 24. maj 2004, Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/143/EF af 15. februar 2006 om yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående uddannelser (7) og standarderne og retningslinjerne for kvalitetssikring i europæisk videregående uddannelse, som ministrene med ansvar for videregående uddannelse godkendte på mødet i Bergen, indeholder fælles principper for kvalitetssikring til underbygning af gennemførelsen af en europæisk referenceramme for kvalifikationer.

(11)

Denne henstilling berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (8), i medfør af hvilket både den relevante nationale myndighed og migranten gives en række rettigheder og pålægges en række forpligtelser. Henvisning til den europæiske referenceramme for kvalifikationers kvalifikationsniveauer bør ikke påvirke adgangen til arbejdsmarkedet, hvor erhvervskvalifikationer anerkendes i henhold til direktiv 2005/36/EF.

(12)

Formålet med denne henstilling er at etablere en fælles referenceramme, der skal fungere som konverteringsredskab mellem forskellige kvalifikationssystemer og deres niveauer, uanset om det drejer sig om almen og videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse. Dette vil forbedre gennemsigtigheden, sammenligneligheden og overførbarheden af borgernes kvalifikationsbeviser udstedt i overensstemmelse med praksis i de forskellige medlemsstater. Ethvert kvalifikationsniveau bør i princippet kunne opnås gennem forskellige uddannelses- og karriereforløb. Den europæiske referenceramme for kvalifikationer bør endvidere gøre det muligt for internationale sektororganisationer at etablere henvisninger mellem deres kvalifikationssystemer og et fælles europæisk referencepunkt og således vise, hvordan de internationale sektorbestemte kvalifikationer forholder sig til de nationale kvalifikationssystemer. Denne henstilling bidrager således til de overordnede målsætninger om fremme af livslang læring og forbedring af beskæftigelsesevnen, mobiliteten og den sociale integration af arbejdstagere og studerende. Gennemsigtige kvalitetssikringsprincipper og udveksling af oplysninger vil fremme dens gennemførelse, idet dette bidrager til at opbygge gensidig tillid.

(13)

Denne henstilling bør bidrage til moderniseringen af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne, til forbindelsen mellem uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse og til at bygge bro mellem formel, ikke-formel og uformel læring, idet den også fører til validering af læringsresultater opnået gemmen erfaring.

(14)

Denne henstilling erstatter eller definerer ikke nationale kvalifikationssystemer og/eller kvalifikationer. Den europæiske referenceramme for kvalifikationer indeholder ingen beskrivelse af specifikke kvalifikationer eller individuelle kompetencer, og bestemte kvalifikationer bør forsynes med henvisning til det relevante niveau i den europæiske referenceramme for kvalifikationer via de relevante nationale kvalifikationssystemer.

(15)

Denne henstilling er på grund af sin ikke-bindende natur i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og supplerer medlemsstaternes aktiviteter ved at fremme yderligere samarbejde mellem dem for at øge gennemsigtigheden og fremme mobilitet og livslang læring. Den bør gennemføres i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

(16)

Målet for denne henstilling, nemlig at etablere en fælles referenceramme, der skal fungere som konverteringsredskab mellem forskellige kvalifikationssystemer og deres niveauer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne henstilling ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE:

1)

at anvende den europæiske referenceramme for kvalifikationer som et referenceværktøj til at sammenligne kvalifikationsniveauer i forskellige kvalifikationssystemer og til at fremme såvel livslang læring som lige muligheder i det videnbaserede samfund samt yderligere integration af det europæiske arbejdsmarked, idet de nationale uddannelsessystemers rige mangfoldighed respekteres

2)

at sørge for, at deres nationale kvalifikationssystemer inden 2010 knyttes til den europæiske referenceramme for kvalifikationer, især i kraft af tydelige henvisninger fra deres kvalifikationsniveauer til de niveauer, der er fastsat i bilag II, og, såfremt dette er nødvendigt, ved at udvikle nationale referencerammer for kvalifikationer i overensstemmelse med national lovgivning og praksis

3)

at vedtage de nødvendige foranstaltninger, således at alle nye kvalifikationsbeviser, diplomer og Europass-dokumenter, der udstedes af de kompetente myndigheder, inden 2012 indeholder en klar henvisning via nationale kvalifikationssystemer til det relevante niveau i den europæiske referenceramme for kvalifikationer

4)

at anvende en læringsresultatbaseret fremgangsmåde ved definitionen og beskrivelsen af kvalifikationer og at fremme valideringen af ikke-formel og uformel læring i overensstemmelse med de fælles europæiske principper, der blev fastsat i Rådets konklusioner af 28. maj 2004, idet medlemsstaterne er særligt opmærksomme på de borgere, der er mest udsatte for arbejdsløshed og usikkerhed i ansættelsen, og for hvem en sådan fremgangsmåde ville kunne øge deltagelsen i livslang læring og adgangen til arbejdsmarkedet

5)

at fremme og anvende de principper for kvalitetssikring inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, der er fastlagt i bilag III, når videregående uddannelses- og erhvervsuddannelseskvalifikationer i nationale kvalifikationssystemer sammenholdes med den europæiske referenceramme for kvalifikationer

6)

at udpege nationale koordinationspunkter knyttet til de strukturer og krav, der findes i de pågældende medlemsstater, for at støtte og i forening med andre relevante nationale myndigheder styre forholdet mellem nationale kvalifikationssystemer og den europæiske referenceramme for kvalifikationer med henblik på at fremme kvaliteten og gennemsigtigheden af dette forhold.

Disse nationale koordinationspunkters opgaver bør bl.a. være:

a)

at etablere henvisninger mellem kvalifikationsniveauer i de nationale kvalifikationssystemer og den europæiske referenceramme for kvalifikationer som beskrevet i bilag II

b)

at sikre, at der anvendes en gennemsigtig metodologi til at etablere henvisninger mellem de nationale kvalifikationsniveauer og den europæiske referenceramme for kvalifikationer med henblik på dels at lette sammenligningen mellem disse, dels at de beslutninger, der træffes i denne forbindelse, offentliggøres

c)

at give de berørte parter adgang til information og rådgive dem om, hvorledes de nationale kvalifikationer gennem de nationale kvalifikationssystemer er knyttet til den europæiske referenceramme for kvalifikationer

d)

at fremme deltagelse fra alle relevante berørte parter, herunder, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, institutioner inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets parter, sektorer og eksperter i sammenligningen og anvendelsen af kvalifikationer på europæisk niveau

OG STØTTER, AT KOMMISSIONEN HAR TIL HENSIGT:

1)

at støtte medlemsstaterne i gennemførelsen af ovennævnte opgaver og de internationale sektororganisationer i anvendelsen af referenceniveauerne og principperne i den europæiske referenceramme for kvalifikationer som fastsat i denne henstilling, særlig ved at fremme samarbejde, ved udveksling af bedste praksis og afprøvning, bl.a. gennem frivillig peer-evaluering og gennem pilotprogrammer inden for rammerne af fællesskabsprogrammer, idet der indledes oplysningsaktioner og høring af udvalgene for den sociale dialog, og ved at udvikle støttemateriale og vejledninger

2)

inden af 23. april 2009 at etablere en rådgivningsgruppe for den europæiske referenceramme for kvalifikationer (bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og med inddragelse af de europæiske arbejdsmarkedsparter og andre berørte parter, alt efter behov) med ansvar for at sikre den overordnede sammenhæng og fremme gennemsigtigheden i etableringen af henvisninger mellem kvalifikationssystemerne og den europæiske referenceramme for kvalifikationer

3)

i samarbejde med medlemsstaterne og efter at have konsulteret de berørte parter at vurdere og evaluere de foranstaltninger, der træffes i medfør af denne henstilling, herunder rådgivningsgruppens mandat og varighed, og senest den 23. april 2013 at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de opnåede erfaringer og følgerne for fremtiden, herunder om nødvendigt en eventuel genovervejelse og revision af denne henstilling

4)

at fremme tætte forbindelser mellem den europæiske referenceramme for kvalifikationer og nuværende eller kommende europæiske systemer for overførsel og akkumulering af kvalifikationer i højere uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på at forbedre borgernes mobilitet og anerkende læringsresultater.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. april 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LANARČIČ

Formand


(1)  EUT C 175 af 27.7.2007, s. 74.

(2)  EUT C 146 af 30.6.2007, s. 77.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 24. oktober 2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14. februar 2008.

(4)  EFT C 163 af 9.7.2002, s. 1.

(5)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6.

(6)  EUT L 394 af 30.12.2006, s. 10.

(7)  EUT L 64 af 4.3.2006, s. 60.

(8)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22. Direktiv ændret ved Rådets direktiv 2006/100/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 141).


BILAG I

Definitioner

I denne henstilling forstås ved:

a)

»kvalifikation«: et formelt anerkendt resultat af en evaluerings- og valideringsproces, der opnås, når en kompetent myndighed fastslår, at en bestemt person har opnået læringsresultater i henhold til bestemte standarder

b)

»nationalt kvalifikationssystem«: alle aspekter af en medlemsstats aktivitet, der vedrører anerkendelse af læring og andre mekanismer, der knytter uddannelse og erhvervsuddannelse til arbejdsmarkedet og civilsamfundet. Dette omfatter udvikling og gennemførelse af institutionelle ordninger og processer vedrørende kvalitetssikring, evaluering og tildeling af kvalifikationer. Et nationalt kvalifikationssystem kan bestå af flere delsystemer og kan omfatte en national referenceramme for kvalifikationer

c)

»national referenceramme for kvalifikationer«: et instrument til klassificering af kvalifikationer i henhold til et sæt kriterier for specifikke læringsniveauer, som sigter på at integrere og koordinere nationale delsystemer for kvalifikationer og forbedre kvalifikationernes gennemsigtighed, tilgængelighed, udvikling og kvalitet i forhold til arbejdsmarkedet og civilsamfundet

d)

»sektor«: en gruppering af erhvervsfaglige aktiviteter på grundlag af deres væsentligste økonomiske funktion, produkt, tjeneste eller teknologi

e)

»international sektororganisation«: en sammenslutning af nationale organisationer, herunder f.eks. arbejdsgiverforeninger og fagforbund, der repræsenterer de nationale sektorers interesser

f)

»læringsresultater«: en opgørelse over, hvad en studerende ved, forstår og er i stand til at udføre efter en afsluttet læringsproces, og som defineres i form af viden, færdigheder og kompetence

g)

»viden«: resultatet af en assimilering af information gennem læring. Viden er den samling fakta, principper, teorier og praksis, der vedrører et arbejds- eller studieområde. I den europæiske referenceramme for kvalifikationer beskrives viden som teoretisk og/eller faktuel

h)

»færdigheder«: evnen til at anvende viden og knowhow til at udføre opgaver og løse problemer. I den europæiske referenceramme for kvalifikationer beskrives færdigheder som kognitive (brug af logisk, intuitiv og kreativ tænkning) eller praktiske (brug af praktisk håndelag og af metoder, materialer, værktøj og instrumenter)

i)

»kompetence«: en dokumenteret evne til at anvende viden, færdigheder og personlige, sociale og/eller metodologiske evner i arbejds- eller studiesituationer og i faglig og personlig udvikling. I den europæiske referenceramme for kvalifikationer beskrives kompetence i form af ansvar og selvstændighed.


BILAG II

Deskriptorer til definition af niveauerne i den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF)

Hvert af de 8 EQF-niveauer er defineret af et sæt deskriptorer, der angiver de læringsresultater, som er relevante for kvalifikationer på det pågældende niveau i ethvert kvalifikationssystem.

 

Viden

Færdigheder

Kompetence

 

I forbindelse med EQF'en beskrives viden som teoretisk og/eller faktuel

I forbindelse med EQF'en beskrives færdigheder som kognitive (herunder brug af logisk, intuitiv og kreativ tænkning) og praktiske (brug af praktisk håndelag og af metoder, materialer, værktøjer og instrumenter)

I forbindelse med EQF'en beskrives kompetence som et udtryk for ansvar og selvstændighed

Niveau 1

De for niveau 1 relevante læringsresultater er:

generel grundlæggende viden

grundlæggende færdigheder til at udføre simple opgaver

arbejde eller studere under direkte opsyn under strukturerede forhold

Niveau 2

De for niveau 2 relevante læringsresultater er:

faktuel grundlæggende viden inden for et arbejds- eller studieområde

grundlæggende kognitive og praktiske færdigheder, der kræves til at anvende relevant information med henblik på at udføre opgaver og løse rutineprægede problemer ved hjælp af simple regler og værktøjer

arbejde eller studere under opsyn med en vis grad af selvstændighed

Niveau 3

De for niveau 3 relevante læringsresultater er:

viden om fakta, principper, processer og generelle begreber inden for et arbejds- eller studieområde

et sæt kognitive og praktiske færdigheder, der kræves til at udføre opgaver og løse problemer ved at udvælge og anvende grundlæggende metoder, værktøjer, materialer og information

tage ansvaret for færdiggørelsen af arbejds- eller studieopgaver

tilpasse egen adfærd til omstændigheder i løsning af problemer

Niveau 4

De for niveau 4 relevante læringsresultater er:

faktuel og teoretisk viden i en bredere kontekst inden for et arbejds- eller studieområde

et sæt kognitive og praktiske færdigheder, der kræves til at finde løsninger på specifikke problemer inden for et arbejds- eller studieområde

udøve selvledelse inden for arbejds- eller studierammer, der normalt er forudsigelige, men som er genstand for forandringer

overvåge rutinearbejde, der udføres af andre personer, tage en del af ansvaret for evaluering og forbedring af arbejds- og studieaktiviteter

Niveau 5 (1)

De for niveau 5 relevante læringsresultater er:

alsidig, specialiseret, faktuel og teoretisk viden inden for et arbejds- eller studieområde og bevidsthed om grænserne for denne viden

et alsidigt sæt kognitive og praktiske færdigheder, der kræves til at udvikle kreative løsninger på abstrakte problemer

udøve ledelse og supervision i forbindelse med arbejds- eller studieaktiviteter, hvor der sker uforudsigelige ændringer

evaluere og udvikle egne og andres præstationer

Niveau 6 (2)

De for niveau 6 relevante læringsresultater er:

avanceret viden inden for et arbejds- eller studieområde, der omfatter kritisk forståelse af teorier og principper

avancerede færdigheder, der afspejler professionalisme og nytænkning, som kræves til at løse komplekse og uforudsigelige problemer inden for et specialiseret arbejds- eller studieområde

forvalte komplekse tekniske eller faglige aktiviteter eller projekter, og tage ansvaret for at træffe beslutninger i uforudsigelige arbejds- eller studiesituationer

tage ansvaret for forvaltningen af den faglige udvikling af enkeltpersoner eller grupper

Niveau 7 (3)

De for niveau 7 relevante læringsresultater er:

højt specialiseret viden, hvoraf en del er på forkant med udviklingen inden for et arbejds- eller studieområde, som basis for nytænkning og/eller forskning

kritisk opmærksomhed på viden på et område eller ved grænsefladen mellem flere områder

specialiserede færdigheder til problemløsning, der kræves inden for forskning og/eller innovation, med henblik på at udvikle ny viden og procedurer og integrere viden fra forskellige områder

forvalte og ændre arbejds- eller studiesituationer, der er komplekse, uforudsigelige og kræver nye strategiske fremgangsmåder

tage ansvaret for at bidrage til faglig viden og praksis og/eller for at evaluere gruppers strategiske præstationer

Niveau 8 (4)

De for niveau 8 relevante læringsresultater er:

viden på den absolutte forkant med udviklingen inden for et arbejds- eller studieområde og ved grænsefladen mellem områder

de mest avancerede og specialiserede færdigheder og teknikker, herunder syntese og evaluering, der kræves til at løse kritiske problemer inden for forskning og/eller innovation, og til at udvide og omdefinere eksisterende viden eller faglig praksis

udvise betydelig myndighed, innovation, selvstændighed, videnskabelig og faglig integritet samt vedvarende forpligtelse til udviklingen af nye idéer eller processer, der er på forkant med udviklingen inden for flere arbejds- eller studieområder, herunder forskning

Referencerammen for kvalifikationer inden for det europæiske område for videregående uddannelser indeholder cyklusdeskriptorer.

Hver cyklusdeskriptor indeholder en generisk definition af de typiske forventninger til resultater og evner i forhold til de kvalifikationer, der afspejler afslutningen på den pågældende cyklus.


(1)  Deskriptoren for den korte cyklus inden for videregående uddannelse (inden for eller knyttet til første cyklus), udviklet inden for rammerne af det fælles kvalitetsinitiativ som led i Bologna-processen, svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 5.

(2)  Deskriptoren for den første cyklus inden for referencerammen for kvalifikationer i det europæiske område for videregående uddannelser, som ministrene med ansvar for videregående uddannelse godkendte på mødet i maj 2005 i Bergen inden for rammerne af Bologna-processen, svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 6.

(3)  Deskriptoren for den anden cyklus i referencerammen for kvalifikationer i det europæiske område for videregående uddannelser, som ministrene med ansvar for videregående uddannelse godkendte på mødet i maj 2005 i Bergen inden for rammerne af Bologna-processen, svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 7.

(4)  Deskriptoren for den tredje cyklus i referencerammen for kvalifikationer i det europæiske område for videregående uddannelser, som ministrene med ansvar for videregående uddannelse godkendte på mødet i maj 2005 i Bergen inden for rammerne af Bologna-processen, svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 8.


BILAG III

Fælles principper for kvalitetssikring inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse i forbindelse med den europæiske referenceramme for kvalifikationer

Ved gennemførelsen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer bør kvalitetssikringen, som er nødvendig for at sikre en ansvarlig og forbedret videregående uddannelse og erhvervsuddannelse, udføres i henhold til nedenstående principper:

Kvalitetssikringspolitikker og -procedurer bør understøtte alle niveauer inden for den europæiske referenceramme for kvalifikationer.

Kvalitetssikring bør være en integreret del af uddannelsesinstitutionernes interne forvaltning.

Kvalitetssikring bør omfatte regelmæssig evaluering af institutioner, deres programmer eller deres kvalitetssikringssystemer, foretaget af eksterne kontrolorganer eller -agenturer.

Der bør regelmæssigt foretages en evaluering af de eksterne kontrolorganer eller -agenturer, der foretager kvalitetssikring.

Kvalitetssikring bør omfatte aspekter som kontekst, input, proces og output, idet der lægges særlig vægt på output og læringsresultater.

Kvalitetssikringssystemer bør omfatte følgende elementer:

klare og målbare målsætninger og standarder

retningslinjer for gennemførelse, herunder de berørte parters deltagelse

passende ressourcer

sammenhængende evalueringsmetoder, der forbinder selvevaluering og ekstern kontrol

feedbackmekanismer og procedurer for forbedring

nemt tilgængelige evalueringsresultater.

Kvalitetssikringsinitiativer på internationalt, nationalt og regionalt niveau bør koordineres med henblik på at sikre overblik, sammenhæng og synergi samt analyse af det samlede system.

Kvalitetssikring bør være en samarbejdsproces på tværs af uddannelsesniveauer og -systemer med inddragelse af alle berørte parter i de enkelte medlemsstater og på tværs af Fællesskabet.

Retningslinjerne for kvalitetssikring på fællesskabsniveau kan indeholde referencepunkter for evalueringer og peer-læring.


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/8


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 111/02)

Den 3. april 2008 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32008M4999. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/9


Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner (1):

4,26 % pr. 1. maj 2008

Euroens vekselkurs (2)

5. maj 2008

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,5460

JPY

japanske yen

162,73

DKK

danske kroner

7,4624

GBP

pund sterling

0,78520

SEK

svenske kroner

9,3485

CHF

schweiziske franc

1,6305

ISK

islandske kroner

118,32

NOK

norske kroner

7,9150

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,227

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

252,14

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6985

PLN

polske zloty

3,4423

RON

rumænske lei

3,6350

SKK

slovakiske koruna

32,243

TRY

tyrkiske lira

1,9538

AUD

australske dollar

1,6424

CAD

canadiske dollar

1,5717

HKD

hongkongske dollar

12,0510

NZD

newzealandske dollar

1,9738

SGD

singaporeanske dollar

2,1041

KRW

sydkoreanske won

1 557,98

ZAR

sydafrikanske rand

11,7728

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,8033

HRK

kroatiske kuna

7,2569

IDR

indonesiske rupiah

14 243,30

MYR

malaysiske ringgit

4,8807

PHP

filippinske pesos

65,218

RUB

russiske rubler

36,7400

THB

thailandske bath

48,993

BRL

brasilianske real

2,5596

MXN

mexicanske pesos

16,1858


(1)  

Rentesats for den seneste transaktion inden den angivne dato. Ved refinansieringstransaktioner til en variabel rente er rentesatsen den marginale rentesats.

(2)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/10


Euroens vekselkurs (1)

2. maj 2008

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,5458

JPY

japanske yen

161,94

DKK

danske kroner

7,4618

GBP

pund sterling

0,77900

SEK

svenske kroner

9,3555

CHF

schweiziske franc

1,6238

ISK

islandske kroner

116,22

NOK

norske kroner

7,9260

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,265

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

251,93

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6985

PLN

polske zloty

3,4518

RON

rumænske lei

3,6395

SKK

slovakiske koruna

32,237

TRY

tyrkiske lira

1,9532

AUD

australske dollar

1,6554

CAD

canadiske dollar

1,5715

HKD

hongkongske dollar

12,0498

NZD

newzealandske dollar

1,9772

SGD

singaporeanske dollar

2,1058

KRW

sydkoreanske won

1 563,19

ZAR

sydafrikanske rand

11,7563

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,8013

HRK

kroatiske kuna

7,2600

IDR

indonesiske rupiah

14 260,01

MYR

malaysiske ringgit

4,8909

PHP

filippinske pesos

65,233

RUB

russiske rubler

36,7635

THB

thailandske bath

49,025

BRL

brasilianske real

2,5588

MXN

mexicanske pesos

16,2085


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/11


DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING

Omregningskurser for valuta i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

(2008/C 111/05)

Artikel 107, stk. 1, 2 og 4, i forordning (EØF) nr. 574/72

Referenceperiode: april 2008

Anvendelsesperiode: juli, august og september 2008

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

I henhold til forordning (EØF) nr. 574/72 sker omregningen til en given valuta af beløb udtrykt i en anden valuta til den kurs, der i løbet af den i stk. 2 fastsatte referenceperiode beregnes af Kommissionen på grundlag af det månedlige gennemsnit af de referencekurser for omregning af valutaer, der offentliggøres af Den Europæiske Centralbank.

2.

Referenceperioden er:

januar måned for omregningskurser, der skal anvendes fra den følgende 1. april

april måned for omregningskurser, der skal anvendes fra den følgende 1. juli

juli måned for omregningskurser, der skal anvendes fra den følgende 1. oktober

oktober måned for omregningskurser, der skal anvendes fra den følgende 1. januar.

Omregningskurserne for valuta vil blive offentliggjort i andet nummer af Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven) i februar, maj, august og november.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/13


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

(2008/C 111/06)

Sag nr.: XA 411/07

Medlemsstat: Slovenien

Region: Območje občine Brda

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Retsgrundlag: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

Maksimal støtteintensitet:

1.   Investeringer i landbrugsbedrifter med henblik på primærproduktion:

til modernisering af landbrugsbedrifter og forvaltning af landbrugsarealer og adgangsveje må støtteintensiteten ikke overstige 40 % af de støtteberettigede omkostninger, eksklusive moms.

2.   Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger:

op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, eksklusive moms, i forbindelse med uproduktive værdier

op til 60 % af de støtteberettigede omkostninger, eksklusive moms, i forbindelse med produktionsmidler på bedrifter, hvis investeringen ikke indebærer nogen forøgelse af bedriftens produktionskapacitet

der kan ydes en supplerende støtte på op til 100 % til dækning af meromkostningerne ved anvendelse af traditionelle materialer, som er nødvendige for at bevare bygningers kulturværdi.

3.   Støtte til betaling af forsikringspræmier:

kommunens medfinansiering svarer til forskellen mellem bidraget til medfinansiering af forsikringspræmier fra statsbudgettet og op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger ved betaling af præmier til forsikring af afgrøder og høstudbytte og til forsikring af husdyr mod sygdom.

4.   Støtte til jordfordeling:

op til 100 % af de støtteberettigede retlige og administrative udgifter.

5.   Støtte til fremme af produktion af kvalitetslandbrugsprodukter:

op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, eksklusive moms, i form af subsidierede tjenesteydelser; støtten må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter.

6.   Teknisk bistand i landbrugssektoren:

op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, eksklusive moms, i form af subsidierede tjenesteydelser; støtten må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter

Gennemførelsesdato: Oktober 2007 (ingen støtte tildeles, inden de kortfattede oplysninger er offentliggjort på Europa-Kommissionens websted)

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Indtil den 31. december 2013

Støttens formål: Støtte til SMV

Henvisning til artikler i forordning (EF) nr. 1857/2006 og støtteberettigede omkostninger: Kapitel III i forslaget til regler om statsstøtte til bevarelse og udvikling af landbrug og landdistrikter i kommunen Brda i programmeringsperioden 2007-2013 omfatter foranstaltninger, der udgør statsstøtte i medfør af følgende artikler i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 (EUT L 358 af 16.12.2006, s. 3):

artikel 4 i: Investeringer i landbrugsbedrifter med henblik på primærproduktion

artikel 5: Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger

artikel 12: Støtte til betaling af forsikringspræmier

artikel 13: Støtte til jordfordeling

artikel 14: Støtte til fremme af produktion af kvalitetslandbrugsprodukter

artikel 15: Teknisk bistand i landbrugssektoren

Berørt(e) erhvervssektor(er): Landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Websted: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Andre oplysninger: Ved foranstaltningen til betaling af præmier til forsikring af afgrøder og høstudbytte tages der højde for følgende ugunstige vejrforhold, der kan sidestilles med naturkatastrofer: forårsfrost, hagl, lynnedslag, brand som følge af lynnedslag, storme og oversvømmelser.

Kommunens forskrifter opfylder de krav i forordning (EF) nr. 1857/2006, der vedrører foranstaltninger, der skal træffes af kommunen, og indeholder generelle bestemmelser (procedure for ydelse af støtte, kumulering, gennemsigtighed og overvågning af støtten)

Andrej MARKOČIČ

Direktør i den kommunale forvaltning

Sag nr.: XA 412/07

Medlemsstat: Slovenien

Region: Območje občine Kobarid

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Retsgrundlag: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

Maksimal støtteintensitet:

1.   Investeringer i landbrugsbedrifter med henblik på primærproduktion:

op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger i ugunstigt stillede områder og op til 40 % af de støtteberettigede omkostninger i andre områder.

2.   Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger:

op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med uproduktive værdier

op til 60 % (eller op til 75 % i ugunstigt stillede områder) af de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med produktionsmidler på bedrifter, hvis investeringen ikke indebærer nogen forøgelse af bedriftens produktionskapacitet

der kan ydes en supplerende støtte på op til 100 % til dækning af meromkostningerne ved anvendelse af traditionelle materialer, som er nødvendige for at bevare den bygningsmæssige kulturarv.

3.   Teknisk bistand i landbrugssektoren:

op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger til undervisning, konsulenttjenester, tilrettelæggelse af fora, konkurrencer, udstillinger, messer, publikationer, kataloger, websteder og formidling af videnskabelige oplysninger

Gennemførelsesdato: Oktober 2007 (ingen støtte tildeles, inden de kortfattede oplysninger er offentliggjort på Europa-Kommissionens websted)

Ordningens varighed: Indtil den 31. december 2013

Støttens formål: Støtte til SMV

Relevante artikler i forordning (EF) nr. 1857/2006 og støtteberettigede omkostninger: Kapitel III i forslaget til Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007-2013 omfatter foranstaltninger, der udgør statsstøtte i medfør af følgende artikler i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001(EUT L 358 af 16.12.2006, s. 3):

artikel 4: Investeringer i landbrugsbedrifter

artikel 5: Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger

artikel 15: Teknisk bistand i landbrugssektoren

Berørt(e) erhvervssektor(er): Landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Websted: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Andre oplysninger: Den lokale lovgivning opfylder de krav i forordning (EF) nr. 1857/2006, der vedrører foranstaltninger, der skal træffes af de lokale myndigheder, og indeholder generelle bestemmelser (procedure for ydelse af støtte, kumulering, gennemsigtighed og overvågning af støtten)

Robert KAVČIČ

Borgmester, kommunen Kobarid

Sag nr.: XA 413/07

Medlemsstat: Slovenien

Region: Območje občine Starše

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Retsgrundlag: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Maksimal støtteintensitet:

1.   Investeringer i landbrugsbedrifter med henblik på primærproduktion:

op til 40 % af de støtteberettigede omkostninger

op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger, hvis investeringerne foretages af unge landbrugere inden fem år efter deres etablering

op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger i andre områder, hvis investeringerne foretages af unge landbrugere inden fem år efter deres etablering. Disse investeringer skal være indeholdt i en forretningsplan, og den unge landbruger skal opfylde kriterierne i artikel 22 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Støtten ydes til investeringer i renovering af landbrugsanlæg, indkøb af udstyr til fremstilling af landbrugsprodukter, forvaltning af græsningsarealer og landbrugsarealer samt investeringer i varige afgrøder.

2.   Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger:

op til 60 %, eller op til 75 % i ugunstigt stillede områder, af de støtteberettigede omkostninger til investeringer med henblik på bevarelse af kulturværdier i form af produktionsmidler (landbrugsbygninger), hvis investeringen ikke indebærer nogen forøgelse af bedriftens produktionskapacitet

op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger til investeringer med henblik på bevarelse af uproduktive værdier på bedrifter (af arkæologisk og historisk interesse)

der kan ydes en supplerende støtte på op til 100 % til dækning af meromkostningerne ved anvendelse af traditionelle materialer, som er nødvendige for at bevare bygningers kulturværdi.

3.   Støtte til betaling af forsikringspræmier:

kommunens medfinansiering svarer til forskellen mellem bidraget til medfinansiering af forsikringspræmier fra statsbudgettet og op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger ved betaling af en præmie til forsikring af afgrøder og høstudbytte og til forsikring af husdyr mod sygdom.

4.   Støtte til jordfordeling:

op til 70 % af de støtteberettigede retlige og administrative udgifter.

5.   Støtte til fremme af produktion af kvalitetslandbrugsprodukter:

op til 100 % af de faktiske omkostninger; støtten skal ydes i form af subsidierede tjenesteydelser og må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter.

6.   Teknisk bistand:

op til 100 % af omkostningerne til undervisning og uddannelse, konsulenttjenester leveret af tredjemand og tilrettelæggelse af fora, konkurrencer, udstillinger, messer, publikationer og websteder. Støtten skal ydes i form af subsidierede tjenesteydelser og må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter

Gennemførelsesdato: November 2007 (ingen støtte tildeles, inden de kortfattede oplysninger er offentliggjort på Europa-Kommissionens websted)

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Indtil 31. december 2013

Støttens formål: Støtte til SMV

Henvisning til artikler i forordning (EF) nr. 1857/2006 og støtteberettigede omkostninger: Kapitel II i forslaget til regler om statsstøtte og de minimis-støtte og gennemførelse af andre foranstaltninger for landbrugs- og landdistriktsudvikling i kommunen Starše omfatter foranstaltninger, der udgør statsstøtte i medfør af følgende artikler i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 (EUT L 358 af 16.12.2006, s. 3):

artikel 4: Investeringer i landbrugsbedrifter

artikel 5: Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger

artikel 12: Støtte til betaling af forsikringspræmier

artikel 13: Støtte til jordfordeling

artikel 14: Støtte til fremme af produktion af kvalitetslandbrugsprodukter

artikel 15: Teknisk bistand i landbrugssektoren

Berørt(e) erhvervssektor(er): Landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Websted: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Andre oplysninger: Ved foranstaltningen til betaling af præmier til forsikring af afgrøder og høstudbytte tages der højde for følgende ugunstige vejrforhold, der kan sidestilles med naturkatastrofer: forårsfrost, hagl, lynnedslag, brand som følge af lynnedslag, storme og oversvømmelser.

Kommunens forskrifter opfylder de krav i forordning (EF) nr. 1857/2006, der vedrører foranstaltninger, der skal træffes af kommunen, og indeholder generelle bestemmelser (procedure for ydelse af støtte, kumulering, gennemsigtighed og overvågning af støtten)

Vili DUCMAN

Borgmester i kommunen Starše

Sag nr.: XA 415/07

Medlemsstat: Irland

Region: Medlemsstat

Støtteordning eller navn på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Breeding Information Campaign 2008

Retsgrundlag: National Development Plan 2007-2013

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 100 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 50 %

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle foranstaltnings varighed: 1. januar 2008 — 31. december 2008

Støttens formål: Kampagnen tager sigte på at udbrede resultaterne af Irish Cattle Breeding Federations afprøvning og genetiske vurdering til landbrugere med henblik på at tilskynde kød- og mælkeproducenter til at indføre moderne videnskabelige avlsmetoder, hvilket kan bidrage til at sikre deres levedygtighed på lang sigt.

Denne støtte ydes i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, litra d), og artikel 15, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1857/2006 — teknisk bistand i landbrugssektoren.

Der kan ydes støtte til omkostninger i forbindelse med:

organiserede workshops

annoncer

gennemførelse af undersøgelser

Berørt(e) sektor(er): Kvæg

Navn og adresse på den støttetildelende myndighed:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Websted: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Betingelserne for ordningen vil kunne ses på dette weblink, når ordningen skal gennemføres)

Sag nr.: XA 416/07

Medlemsstat: Nederlandene

Region: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Støtteordningens benævnelse: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Retsgrundlag: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Såfremt lovforslaget »Overige fiscale maatregelen 2008« vedtages af førstekammeret, ændres retsgrundlaget til »Artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001« (1)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: De mistede skatteindtægter ifølge ordningen udgør 8,7 mio. EUR pr. år

Maksimal støtteintensitet: I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1857/2006 kan der ydes støtte på op til 100 % af de påløbne omkostninger, hvis en flytning består i at demontere, flytte og genopføre eksisterende faciliteter. Støtteforanstaltning XA 62/05 omhandler tildeling af støtte til flytning af driftsbygninger, hvor der foregår intensiv kvægavl, og som er beliggende på arealer, der i henhold til »Reconstructiewet concentratiegebieden« er udpeget som omstruktureringsområder. Beregningsgrundlaget for kompensationen i forbindelse med denne støtteforanstaltning tager imidlertid ikke hensyn til de skattemæssige konsekvenser af flytningen af driftsbygningerne for de pågældende landbrugere. Landbrugere, som i forbindelse med flytningen af deres bedrift indstiller deres virksomhed i skattemæssig henseende, skal nemlig betale skat af skjulte reserver og lignende vedrørende deres (tidligere) gård. For landbrugerne udgør dette en udgiftspost, der er direkte og uløseligt forbundet med flytningen af deres bedrift. For at kunne dække både flytningen og de skattemæssige betalinger bliver landbrugerne nemlig nødt til at låne kapital. Dette medfører finansieringsomkostninger. Støtteforanstaltningen indeholder derfor en supplering af støtteforanstaltning XA 62/05. Sammen med denne støtteordning ydes der støtte på op til 100 % af de påløbne omkostninger, hvorved bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1857/2006 opfyldes

Gennemførelsesdato: Foranstaltningen gennemføres efter offentliggørelse af en bekendtgørelse om ikrafttræden af bekendtgørelsen af 3. september 2007 om tilpasning af »Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328«. Denne ikrafttrædelsesbekendtgørelse vil blive udarbejdet, efter at den offentliggørelse, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1857/2006, har fundet sted i Den Europæiske Unions Tidende

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed: Afhængigt af, hvornår provinserne Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland og Overijssel åbner støtteordningerne, men ikke senere end den 31. december 2013

Målet med støtten: Som beskrevet i oplysningerne vedrørende støtteforanstaltning XA 62/05 angår støtten flytning — i offentlighedens interesse — af driftsbygninger, hvor der foregår intensiv kvægavl. Formålet med støtteforanstaltningen er at lette flytninger af kvægbedrifter inden for rammerne af »Reconstructiewet concentratiegebieden«. Provinserne Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland og Overijssel tilbyder en række støtteforanstaltninger (se støtteforanstaltning XA 62/05) med henblik på disse flytninger, men landbrugere, der gør brug af disse bestemmelser og med henblik på flytningen indstiller deres virksomhed i skattemæssig henseende, bliver konfronteret med en ekstra udgiftspost. Denne udgiftspost består af optagelse af lån og finansieringsomkostninger, der er en følge af den obligatoriske afregning med skattevæsenet med hensyn til skjulte reserver og lignende i forbindelse med indstillingen af aktiviteterne. Herved har de pågældende landbrugere i mange tilfælde ikke råd til at flytte, hvorved kvægbedrifterne f.eks. forbliver på deres gamle lokalitet (f.eks. i nærheden af sårbare naturområder). Med den foreliggende støtteforanstaltning forhindres det, at denne udgiftspost opstår. Støtteforanstaltningen er begrænset til landbrugere, der gør brug af de støtteforanstaltninger, der er nævnt i støtteforanstaltning XA 62/05

Berørt(e) sektor(er): Kvægavl

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Websted: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Andre oplysninger: —


(1)  Kamerstukken (parlamentære dokumenter) I 2007/08, 31 206, nr. A, se:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/18


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

(2008/C 111/07)

Sag nr.

XA 7051/07

Medlemsstat

Portugal

Region

Região Autónoma dos Açores

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Retsgrundlag

Forordning (EF) nr. 70/2001 som ændret ved forordning (EF) nr. 364/2004 og (EF) nr. 1857/2006.

A Medida 1.7 do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores har som retsgrundlag artikel 28 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og vil blive omsat i national lovgivning, når programmet er blevet godkendt af Kommissionen

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden

Støtteprogram

Samlet årlig støtte

85 000 EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2-6, i forordning (EF) nr. 70/2001

Ja

Støtten kan højst udgøre 75 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger

Gennemførelsestidspunkt

2007

Ordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil 31.12.2013

Målet med støtten

Støtte til virksomheder i skovbrugssektoren med henblik på at øge skovbrugsprodukters værdi. Støtten dækker kun forarbejdning og afsætning af skovbrugsprodukter

Ja

Berørt(e) sektor(er)

Skovbrugssektoren

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Store individuelle støtteforanstaltninger

Nej

Forvaltningsmyndigheden

(Fátima Amorim)

Sag nr.

XA 7052/07

Medlemsstat

Portugal

Region

Região Autónoma dos Açores

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Retsgrundlag

Forordning (EF) nr. 70/2001 som ændret ved forordning (EF) nr. 364/2004 og (EF) nr. 1857/2006.

A Medida 1.8. do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores har som retsgrundlag artikel 28 i forordning (EF) nr. 1698/2005 og vil blive omsat i national lovgivning, når programmet er blevet godkendt af Kommissionen

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden

Støtteprogram

Samlet årlig støtte

672 269 EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med artikel 5a i forordning (EF) nr. 70/2001

Ja

Støtteintensiteten vil være mellem 45 og 100 % af de støtteberettigede omkostninger afhængigt af de forsknings- og udviklingstrin omkostningerne vedrører. Omfatter et projekt flere forsknings- og udviklingsfaser, fastslås den tilladte støtteintensitet på grundlag af det vægtede gennemsnit af de respektive tilladte støtteintensiteter beregnet på grundlag af de støtteberettigede omkostninger

Gennemførelsesdato

2007

Ordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil 31.12.2013

Målet med støtten

Fremme af samarbejdet mellem virksomhederne i de berørte sektorer og af offentlige/private partnerskaber med henblik på udvikling, overførsel og formidling af nye produkter, processer og teknologier

Berørt(e) sektor(er)

Landbrugsfødevare- og skovbrugssektorerne

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Store individuelle støtteforanstaltninger

Nej

Forvaltningsmyndigheden

(Fátima Amorim)

Sag nr.

XA 7057/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Galicia

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Retsgrundlag

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede individuelle støtte, der er ydet virksomheden

Støtteordning

Samlet årligt beløb

Året 2007

0,2 mio. EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet beløb

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

24.8.2008

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed

Fra 1.1.2007 til 31.12.2013

Støttens formål

Støtte til SMV'er

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer, der er berettiget til at modtage støtte til SMV'er

Nej

Støtte begrænset til specifikke sektorer

 

Kulmineindustri

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

Stålindustri

 

Værftsindustri

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

 

Anden fremstillingsvirksomhed

 

Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

Ja

Alle tjenester

 

eller

 

Transporttjenester

 

Finansielle tjenester

 

Andre tjenester

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XA 7060/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Cataluña

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager støtte

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Retsgrundlag

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årlig individuel støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

0,478 mio. EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsesdato

30.10.2007

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil den 30.6.2008

Støttens formål

Støtte til SMV'er

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

 

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Kulminedrift

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

Stålindustri

 

Skibsbygning

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

 

Andre industrisektorer

 

Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (1)

Ja

Alle tjenesteydelser

 

eller

 

Transporttjenesteydelser

 

Finansielle tjenesteydelser

 

Andre tjenesteydelser

 

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Omfattende individuel støtte

Overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


(1)  Som defineret i forordningens artikel 2, litra k).


6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/22


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

(2008/C 111/08)

Sag nr.: XA 7054/07

Medlemsstat: Italien

Region: Umbria

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Retsgrundlag: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Nærværende støtteordning er en tilpasning af en tidligere fritaget støtteordning, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 under nr. XA 02/05. Den bliver sat i gang ved en specifik offentlig bekendtgørelse, som indeholder betingelser og nærmere regler for indgivelse af ansøgninger om støtte, og som først udstedes, når Kommissionen, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 70/2001, har bekræftet modtagelse af nærværende skema med kortfattede oplysninger og offentliggørelse af dem på Kommissionens websted.

Hvad angår støtte til produktion af de produkter, der er omhandlet i traktatens bilag I, gøres der opmærksom på, at retsgrundlaget, der er anført i førnævnte fritagne støtteordning XA 02/05, tilpasses i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1857/2006. Derfor må der i henhold til artikel 20 i nævnte EF-forordning sørges for, at Europa-Kommissionen sammen med nærværende skema får tilsendt skemaet med kortfattede oplysninger, som er den juridiske forudsætning for igangsætning af den fritagne støtteordning i den pågældende sektor

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte, der er ydet virksomheden: 5 450 000 EUR, heraf:

5 000 000 EUR, som i første række ydes til virksomheder i området omkring Lago Trasimeno — PG (Magione, Panicale, C.del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano)

450 000 EUR i fasen for første tildeling, og indtil der foreligger en definition i Umbrias program for udvikling af landdistrikterne 2007-2013, som er under godkendelse hos Europa-Kommissionen, til støtte til integrerede projekter i fødevaresektoren i resten af regionen

Maksimal støtteintensitet:

1.

I sektoren for primærproduktion ydes støtten i form af kapitaltilskud op til følgende øvre grænser:

40 % af udgifterne til:

a)

opførelse eller forbedring af fast ejendom; samtidig må køb af landbrugsarealer højst udgøre 10 % af de samlede projektomkostninger for hver enkelt aktør; hvis køb af fast ejendom er en forudsætning for projektet, gælder en øvre grænse for den støtteberettigede udgift på 516 EUR pr. m2

b)

indførelse af kvalitetssikringssystemer i overensstemmelse med ISO 9000-standarderne.

20 % af udgifterne til køb af maskiner og udstyr, herunder it-udstyr

12 % af generalomkostningerne i forbindelse med udgifterne i punkt a) og b), herunder erhvervelse af patenter og licenser.

Ovennævnte satser hæves med 10 procentpoint for projekter, der gennemføres i et bjergområde eller et ugunstigt stillet område som anført i Umbrias program for udvikling af landdistrikterne 2007-2013, jf. artikel 50 og 94 i forordning (EF) nr. 1698/2005, og med yderligere 10 procentpoint for projekter, der gennemføres af unge landbrugere.

I alle tilfælde kan det samlede støttebeløb til én enkelt bedrift ikke overstige 400 000 EUR i løbet af tre på hinanden følgende regnskabsår; beløbet er dog 500 000 EUR, hvis bedriften ligger i et bjergområde eller et ugunstigt stillet område som anført i Umbrias program for udvikling af landdistrikterne 2007-2013, jf. artikel 50 og 94 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

I sektoren for primærproduktion indgår også de investeringer i bedrifterne, som er nødvendige for forberedelse af det animalske eller vegetabilske produkt til det første salg. Ved første salg forstås salg fra en primærproducent til en forhandler eller en forarbejder, herunder alle operationer, der er nødvendige for at forberede produktet til dette første salg, samt salg til den endelige forbruger, hvis det sker i lokaler, der ikke er adskilt fra de lokaler, der anvendes til den primære aktivitet.

Der ydes ikke støtte til følgende:

køb af produktionsrettigheder, dyr og etårige planter

dræningsarbejder eller kunstvandingsmateriel eller kunstvandingsarbejder

udplantning af etårige planter

simple genanskaffelsesinvesteringer

investeringer i fremstilling af produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter.

2.

I sektoren for forarbejdning og afsætning ydes støtten i form af kapitaltilskud med op 40 % af udgifterne til følgende:

a)

opførelse eller forbedring af fast ejendom; hvis køb af fast ejendom er en forudsætning for projektet, gælder en øvre grænse for den støtteberettigede udgift på 516 EUR pr. m2

b)

indførelse af kvalitetssikringssystemer i overensstemmelse med ISO 9000-standarderne

c)

køb af maskiner og udstyr, herunder it-udstyr, samt tekniske anlæg

d)

generalomkostninger i forbindelse med udgifterne i punkt a), b) og c), herunder erhvervelse af patenter og licenser, med op til 12 %.

Der ydes ikke støtte til følgende:

investeringer i faserne efter den første forarbejdning, hvis den første forarbejdning af et produkt henhørende under bilag I i traktaten ikke finder sted på bedriften

investeringer i tilknytning til detailhandel

investeringer i tilknytning til forarbejdning eller afsætning af produkter fra tredjelande.

For hver bedrift er der en øvre grænse for støtteberettigede udgifter på 40 % af omsætningen i det senest godkendte årsregnskab på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen eller 10 gange aktiekapitalen på samme tidspunkt.

I alle tilfælde gælder det for virksomheder, der forarbejder eller afsætter landbrugsprodukter som omhandlet i traktatens bilag I, at udgifter kun er støtteberettigede, hvis de opfylder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 70/2001

3.

I sektoren for integreret forvaltning af kvalitet, miljøbeskyttelse, folkesundhed, plante- og dyresundhed, dyrevelfærd og arbejdssikkerhed ydes støtten i form af kapitaltilskud op til følgende øvre grænser

100 % af de udgifter, som producenter alene eller i forening med andre producenter afholder til følgende, dog højst 30 000 EUR pr. virksomhed:

a)

kontrol i forbindelse med udstedelse af den første certificering af kvalitetsprodukter, som er anerkendt på EU-plan (DOC, DOCG, BOB, BGB, IGT, økologisk, m.fl.)

50 % af udgifterne til følgende, dog højst 100 000 EUR pr. virksomhed:

b)

indførelse af miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14000-standarderne eller EMAS

80 % af udgifterne til følgende, dog højst 100 000 EUR pr. virksomhed:

c)

indførelse af certificeringssystemer i fødevarekæden

70 % af de udgifter, som virksomheder alene eller i forening med andre virksomheder afholder til følgende tjenesteydelser til støtte for afsætning, dog højst 200 000 EUR:

d)

publikationer, herunder kataloger og websteder, med oplysninger om det pågældende produkt, forudsat at oplysningerne er neutrale, og at alle sektorens medlemmer har lige gode muligheder for at blive nævnt i publikationerne

e)

tilrettelæggelse og deltagelse i fora for videnudveksling mellem virksomheder, konkurrencer, udstillinger og messer, dog kun udgifter til deltagergebyr, rejser, publikationer, leje af udstilling/stand og symbolske præmier op til 250 EUR pr. præmie og vinder

f)

for kvalitetsprodukter, som er anerkendt på EU-plan (DOC, DOCG, BOB, BGB, IGT, økologisk, m.fl.):

i)

formidling af videnskabelige oplysninger

ii)

oplysninger om kvalitetssystemer og produkternes ernæringsmæssige fordele og anvendelse, så længe henvisningen til oprindelsen svarer nøjagtigt til den EU-registrerede henvisning.

Støtte i form af teknisk bistand indebærer i intet tilfælde direkte betaling til landbrugerne, undtagen i de tilfælde, der er opregnet i artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1857/2006

Gennemførelsestidspunkt:

Støtteordningens varighed:

Støttens formål: Støtte til SMV'er, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af produkter som omhandlet i EF-traktatens bilag I (dog ikke inden for skovbrug, bioenergi og fiskeri), med henblik på at øge konkurrenceevnen i de største fødevaresektorer i Umbria. Midlet er innovation inden for produkter og processer og integreret forvaltning inden for kvalitet, sikkerhed og miljøbeskyttelse samt tjenesteydelser til støtte for afsætning af landbrugsprodukter, især kvalitetsprodukter.

Hvad angår produktion, fritages nærværende ordning i henhold til artikel 4, 14 og 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Hvad angår forarbejdning og afsætning, fritages nærværende ordning i henhold til artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 70/2001.

De udgifter, der er berettiget til støtte i henhold til ordningen, er anført under afsnittet »Maksimal støtteintensitet«

Berørt(e) sektor(er): Støtteordningen berører sektorerne for produktion, forarbejdning og afsætning af produkter som omhandlet i EF-traktatens bilag I (dog ikke inden for skovbrug, bioenergi og fiskeri).

Alle initiativerne i støtteordningen skal bygge på normale afsætningsmuligheder. Der gives ikke støtte til investeringer, der øger produktionskapaciteten i sektorer, hvor der er specifikke begrænsninger i forbindelse med fælles markedsordninger, hvis der ikke dokumenteres erhvervelse af tilsvarende produktionskvoter

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Websted: www.regione.umbria.it

klik på »Aree tematiche«

klik på »Agricoltura e foreste«

under »Ultime notizie« klik på »D.G.R. … del«

klik på »Clicca qui«

E-mail: fgarofalo@regione.umbria.it

Andre oplysninger: Støtte til produktion af landbrugsprodukter som omhandlet i traktatens bilag I kan fritages i henhold til forordning (EF) nr. 1857/2006. Derfor fremsendes skemaet med kortfattede oplysninger om støtte, der er fritaget i henhold til den forordning, til Kommissionen samtidig med nærværende skema, jf. artikel 20 i forordningen


6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/25


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

(2008/C 111/09)

Sag nr.

XA 6/08

Medlemsstat

Østrig

Region

Bundesland Salzburg

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Retsgrundlag

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden

De forventede årlige udgifter: Ca. 85 000 EUR årligt

Samlet individuelt støttebeløb til en virksomhed: Højst 10 000 EUR årligt

Maksimal støtteintensitet

Maksimal støtteintensitet: 50 %

Maksimalt støttebeløb: 10 000 EUR årligt pr. virksomhed

Gennemførelsesdato

Fra godkendelsestidspunktet for støtteordningen

Ordningens eller den individuelle støttes varighed

31.12.2013

Målet med støtten

Gældende bestemmelse: Artikel 5 i forordning (EF) nr. 1857/2006 (bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger)

Støttens formål: Konstruktion af traditionelle elementer med et særligt tilhørsforhold til og præg af regionen

Støtteberettigede omkostninger pr. år og virksomhede: højst 20 000 EUR

Berørt(e) sektor(er)

Landbrug

Navn og adresse på den støttetildelende myndighed

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/26


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr

(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

(2008/C 111/10)

Denne liste indeholder referencer til harmoniserede standarder for trykbærende udstyr og harmoniserede grundlæggende standarder for materialer, der anvendes til fremstilling af trykbærende udstyr. Med hensyn til en harmoniseret grundlæggende standard for materialer gælder formodningen om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav kun de tekniske data for materialer i standarden, men ikke materialets egnethed til et bestemt udstyr. De tekniske data i den relevante standard bør derfor vurderes på baggrund af konstruktionskravene for det pågældende udstyr for at kontrollere, om de væsentlige sikkerhedskrav i direktivet om trykbærende udstyr er opfyldt.

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

(Anm. 1)

CEN

EN 19:2002

Industriventiler — Mærkning af metalliske ventiler

 

CEN

EN 287-1:2004

Kvalificering af svejsere — Smeltesvejsning — Del 1: Stål

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Gastryksregulatorer for indgangstryk på op til 100 bar

 

CEN

EN 473:2000

Ikke-destruktiv prøvning — Kvalificering og certificering af NDT-personale — Generelle principper

 

EN 473:2000/A1:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(30.4.2006)

CEN

EN 593:2004

Industriventiler — Butterfly-ventiler af metal

 

CEN

EN 764-5:2002

Trykbærende udstyr — Del 5: Overensstemmelses- og inspektionsdokumentation for materialer

 

CEN

EN 764-7:2002

Trykbærende udstyr — Del 7: Sikkerhedssystemer for ufyret, trykbærende udstyr

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Kobber og kobberlegeringer — Sømløse, runde kobberrør til vand og gas til sanitets- og opvarmningsinstallationer

 

CEN

EN 1092-1:2007

Flanger — Runde flanger til rør, ventiler, fittings og tilbehør, PN-betegnede — Del 1: Stålflanger

 

CEN

EN 1092-3:2003

Flanger og deres samlinger — PN-betegnede runde flanger til rør, ventiler, fittings og tilbehør — Del 3: Flanger af kobberlegeringer

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Flanger og deres samlinger — Runde flanger til rør, ventiler, fittings og tilbehør, PN-betegnet — Del 4: Flanger af aluminiumlegeringer

 

CEN

EN 1171:2002

Industriventiler — Skydeventiler af støbejern

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogene beholdere — Materialer — Del 1: Sejhedskrav ved temperaturer under -80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogene beholdere — Materialer — Del 2: Sejhedskrav ved temperaturer mellem -80 °C og -20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Ventiler til industriel processtyring

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Flanger og flangesamlinger — Konstruktionsregler for runde flangeforbindelser med pakning — Del 1: Beregningsmetode

 

CEN

EN 1626:1999

Kryogene beholdere — Ventiler til anvendelse i kryogene anlæg

 

CEN

EN 1653:1997

Kobber og kobberlegeringer — Plade, tyndplade og rondeller til kedler, trykbeholdere samt varmtvandsbeholdere

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Flanger og deres samlinger — Klassebetegnede runde flanger til rør, ventiler, fittings og tilbehør — Del 3: Kobberlegerede flanger

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Flanger og deres samlinger — Klassebetegnede runde flanger til rør, ventiler, fittings og tilbehør — Del 4: Aluminiumlegerede flanger

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogene beholdere — Kompatibilitet mellem gas og materiale

EN 1797-1:1998

Udløbsdato

(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005

Mobile ildslukkere

 

CEN

EN 1983:2006

Industriventiler — Kugleventiler af stål

 

CEN

EN 1984:2000

Industriventiler — Skydeventiler af stål

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overtryk — Del 1: Sikkerhedsventiler (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overtryk — Del 3: Kombinerede sikkerhedsventiler og sprængplader (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overtryk — Del 4: Pilotstyrede sikkerhedsventiler (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overtryk — Del 5: Styrede sikkerhedsventilsystemer (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Kvalificeringsprøvning af svejsere — Smeltesvejsning — Del 2: Aluminium og aluminiumlegeringer (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Godkendelsesprøvning af svejsere — Smeltesvejsning — Del 3: Kobber og kobberlegeringer (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Godkendelsesprøvning af svejsere — Smeltesvejsning — Del 4: Nikkel og nikkellegeringer (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Godkendelsesprøvning af svejsere — Smeltesvejsning. Del 5: Titan og titanlegeringer, zirconium og zirconiumlegeringer (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Stålplader til trykbærende formål — Del 2: Ulegerede og legerede stål med specificerede egenskaber ved forhøjede temperaturer

EN 10028-2:1992

Udløbsdato

(31.12.2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Stålplader til trykbærende formål — Del 3: Svejselige og normaliserede finkornskonstruktionsstål

EN 10028-3:1992

Udløbsdato

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Stålplader til trykbærende formål — Del 4: Nikkellegerede stål med specificerede egenskaber ved lave temperaturer

EN 10028-4:1994

Udløbsdato

(31.12.2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Stålplader til trykbærende formål — Del 5: Svejselige termomekanisk valsede finkornskonstruktionsstål

EN 10028-5:1996

Udløbsdato

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Stålplader til trykbærende formål — Del 6: Svejselige sejhærdede finkornskonstruktionsstål

EN 10028-6:1996

Udløbsdato

(31.12.2003)

CEN

EN 10204:2004

Metalliske produkter — Typer af inspektionsdokumenter

 

CEN

EN 10213:2007

Stålstøbegods til trykbærende formål

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31.5.2008

CEN

EN 10216-1:2002

Sømløse stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 1: Ulegerede stålrør med specificerede egenskaber ved stuetemperatur

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Sømløse stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 2: Ulegerede og legerede stålrør med specificerede egenskaber ved forhøjede temperaturer

EN 10216-2:2002

Udløbsdato

(29.2.2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Sømløse stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 3: Rør af legeret finkornsstål

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Sømløse stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 4: Legerede og ulegerede stålrør med specificerede egenskaber ved lave temperaturer

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Sømløse stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 5: Rustfrie stålrør

 

CEN

EN 10217-1:2002

Svejste stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 1: Ulegerede stålrør med specificerede egenskaber ved stuetemperatur

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Svejste stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 2: Elektrosvejste, ulegerede og legerede stålrør med specificerede egenskaber ved forhøjede temperaturer

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Svejste stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 3: Rør af legeret finkornstål

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Svejste stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 4: Elektrosvejste, ulegerede stålrør med specificerede egenskaber ved lave temperaturer

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Svejste stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 5: Pulversvejste, ulegerede og legerede stålrør med specificerede egenskaber ved forhøjede temperaturer

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Svejste stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 6: Pulversvejste, ulegerede stålrør med specificerede egenskaber ved lave temperaturer

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Svejste stålrør til trykbærende formål — Tekniske leveringsbetingelser — Del 7: Rustfrie stålrør

 

CEN

EN 10222-1:1998

Stålsmedegods til trykbærende formål — Del 1: Generelle krav til friformsmedegods

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Stålsmedegods til trykbærende formål — Del 2: Ferritisk og martensitisk stål med specificerede egenskaber ved forhøjede temperaturer

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Stålsmedegods til trykbærende formål — Del 3: Nikkelstål med specificerede egenskaber ved lave temperaturer

 

CEN

EN 10222-4:1998

Stålstøbegods til trykbærende formål — Del 4: Svejselig finkornet stål med høj elastisk styrke

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Stålsmedegods til trykbærende formål — Del 5: Martensitiske, austenitiske og austenitisk-ferritiske rustfrie stål

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Rørformstykker — Del 2: Ulegerede stål og ferritisk legeret stål med specifikke inspektionskrav

 

CEN

EN 10253-4:2008

Rørformstykker — Del 4: Ulegeret austenitisk og austenitisk-ferritisk (dobbelt) rustfrit stål med specifikke inspektionskrav

 

CEN

EN 10269:1999

Stål- og nikkellegeringer til befæstelseselementer med specificerede egenskaber ved forhøjede og/eller lave temperaturer

 

EN 10269:1999/A1:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Præcisionsstålrør — Tekniske leveringsbetingelser — Del 4: Sømløse koldtrukne rør til hydrauliske og pneumatiske anlæg

 

CEN

EN 10305-6:2005

Præcisionsstålrør — Tekniske leveringsbetingelser — Del 6: Svejste koldtrukne rør til hydrauliske og pneumatiske trykledninger

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastrørsystemer til industriel anvendelse — Polyvinylidenfluorid (PVDF) — Specifikationer for komponenter og systemet (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Kølesystemer og varmepumper — Væskeniveauindikatorer — Krav, prøvning og mærkning

 

CEN

EN 12263:1998

Kølesystemer og varmepumper — Sikkerhedsafbrydere til trykbegrænsning — Krav og prøvninger

 

CEN

EN 12266-1:2003

Industriventiler — Prøvning af ventiler — Del 1: Trykprøvninger, prøvningsprocedurer og acceptkriterier — Obligatoriske krav

 

CEN

EN 12284:2003

Kølesystemer og varmepumper — Ventiler — Krav, prøvning og mærkning

 

CEN

EN 12288:2003

Industriventiler — Kobberlegerede skydeventiler

 

CEN

EN 12334:2001

Industriventiler — Kontraventiler af støbejern

 

EN 12334:2001/A1:2004

Anm. 3

Udløbsdato

(28.2.2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Aluminium og aluminiumlegeringer — Plastisk forarbejdede produkter — Specielle krav til produkter beregnet til fremstilling af trykbærende udstyr

 

CEN

EN 12420:1999

Kobber og kobberlegeringer — Smedestykker

 

CEN

EN 12434:2000

Kryogene beholdere — Kryogene fleksible slanger

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Kobber og kobberlegeringer — Sømløse, runde rør til varmevekslere

 

CEN

EN 12452:1999

Kobber og kobberlegeringer — Sømløse, valsede og ribbede rør til varmevekslere

 

CEN

EN 12516-1:2005

Industriventiler — Ventilhusstyrke — Del 1: Tabelmetode til trykbærende ventilhuse af stål

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Industriventiler — Ventilhusstyrke — Del 2: Beregningsmetode for ventilhuse af stål

 

CEN

EN 12516-3:2002

Ventiler — Ventilhusstyrke — Del 3: Eksperimentel metode

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Industriventiler — Ventilhusstyrke — Del 4: Beregningsmetode for ventilhuse fremstillet af andre metalliske materialer end stål

 

CEN

EN 12542:2002

Stationære, svejste, cylindriske, seriefremstillede ståltanke til opbevaring af LPG med et volumen, som ikke overstiger 13 m3, og indrettet til overjordisk opstilling — Konstruktion og fremstilling

 

EN 12542:2002/A1:2004

Anm. 3

Udløbsdato

(31.5.2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Kobber og kobberlegeringer — Sømløse runde kobberrør til klima- og køleteknik — Del 1: Rør til ledningssystemer

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Kobber og kobberlegeringer — Sømløse runde kobberrør til klima- og køleteknik — Del 2: Rør til udstyr

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2005)

CEN

EN 12778:2002

Kogegrej — Trykkogere

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vandrørskedler og hjælpeudstyr — Del 1: Generelle forhold

 

CEN

EN 12952-2:2001

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer — Del 2: Materialer til trykbærende dele og tilbehør

 

CEN

EN 12952-3:2001

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer — Del 3: Konstruktion og beregning af trykbærende dele

 

CEN

EN 12952-5:2001

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer — Del 5: Udførelse og fremstilling af kedlens trykbærende dele

 

CEN

EN 12952-6:2002

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer — Del 6: Inspektion under fremstilling; dokumentation og mærkning af kedlens trykbærende dele

 

CEN

EN 12952-7:2002

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer — Del 7: Krav til udstyr til kedlen

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer — Del 8: Krav til fyringssystemer til flydende og gasformigt brændsel til kedlen

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vandrørskedler — Del 9: Krav til fyringsssystemer for pulveriserede faste brændstoffer til kedlen

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer — Del 10: Krav til sikring mod trykoverskridelse

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vandrørskedler — Del 11: Krav til begrænsningsanordninger på kedlen og tilbehør

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer — Del 14: Krav til røggas-DENOX-systemer, der anvender flydende trykreguleret ammoniak og ammoniak-vandopløsning

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vandrørskedler — Del 16: Krav til ristefyrings- og fluid-bed-anlæg for faste brændstoffer til kedlen

 

CEN

EN 12953-1:2002

Kanalrøgrørskedler — Del 1: Generelt

 

CEN

EN 12953-2:2002

Kanalrøgrørskedler — Del 2: Materialer

 

CEN

EN 12953-3:2002

Kanalrøgrørskedler — Del 3: Konstruktion og beregning af trykbærende dele

 

CEN

EN 12953-4:2002

Kanalrøgrørskedler — Del 4: Udførelse og fremstilling af kedlens trykbærende dele

 

CEN

EN 12953-5:2002

Kanalrøgrørskedler — Del 5: Inspektion under fremstilling, dokumentation og mærkning af kedlens trykbærende dele

 

CEN

EN 12953-6:2002

Kanalrøgrørskedler — Del 6: Krav til udstyr til kedlen

 

CEN

EN 12953-7:2002

Kanalrøgrørskedler — Del 7: Krav til fyringssystemer for flydende og gasformige brændsler til kedlen

 

CEN

EN 12953-8:2001

Kanalrøgrørskedler — Del 8: Krav til sikring mod trykoverskridelse

 

CEN

EN 12953-9:2007

Kanalrøgrørskedler — Del 9: Krav til begrænsningsanordninger på kedlen og tilbehør

 

CEN

EN 12953-12:2003

Kanalrøgrørskedler — Del 12: Krav til ristefyringssystemer for faste brændsler til kedlen

 

CEN

EN 13121-1:2003

GRP-tanke og -beholdere til brug over jorden — Del 1: Råmaterialer — Specifikations- og godkendelsesbetingelser

 

CEN

EN 13121-2:2003

Overjordiske GRP-tanke og -beholdere — Del 2: Kompositte materialer — Kemisk modstand

 

CEN

EN 13133:2000

Hårdlodning — Godkendelse af operatører

 

CEN

EN 13134:2000

Hårdlodning — Godkendelse af procedure

 

CEN

EN 13136:2001

Kølesystemer og varmepumper — Trykaflastningsanordninger og tilhørende rørsystemer — Beregningsmetoder

 

EN 13136:2001/A1:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2005)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

LPG-gastanke — Specifikation og prøvning af ventiler og fittings

EN 13175:2003

Udløbsdato

(30.9.2007)

CEN

EN 13348:2001

Kobber og kobberlegeringer — Sømløse, runde kobberrør til medicinske gasser eller vacuum

 

EN 13348:2001/A1:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2005)

CEN

EN 13371:2001

Kryogene beholdere — Koblinger til kryogen drift

 

CEN

EN 13397:2001

Industriventiler — Membranventiler fremstillet af metalliske materialer

 

CEN

EN 13445-1:2002

Ufyrede trykbeholdere — Del 1: Generelt

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(30.6.2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(29.2.2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Ufyrede trykbeholdere — Del 2: Materialer

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Ufyrede trykbeholdere — Del 3: Konstruktion

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(31.1.2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(15.8.2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(31.8.2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Anm. 3

30.9.2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(30.6.2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(30.4.2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Ufyrede trykbeholdere — Del 4: Fabrikation

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Ufyrede trykbeholdere — Del 5: Inspektion og prøvning

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(30.11.2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(30.6.2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(28.2.2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Ufyrede trykbeholdere — Del 6: Krav til konstruktion og fremstilling af trykbeholdere og trykbeholderdele af støbejern med kuglegrafit

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Anm. 3

Udløbsdato

(31.10.2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Ufyrede trykbeholdere — Del 8: Tillægskrav til trykbeholdere af aluminium og aluminiumlegeringer

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kryogene beholdere — Stationære vakuumisolerede beholdere — Del 1: Grundlæggende krav

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryogene beholdere — Stationære vakuumisolerede beholdere — Del 2: Konstruktion, fremstilling, inspektion og prøvning

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kryogene beholdere — Stationære vakuumisolerede beholdere — Del 3: Funktionskrav

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Metalliske industrielle rørledninger — Del 1: Generelt

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Metalliske industrielle rørledninger — Del 2: Materialer

 

CEN

EN 13480-3:2002

Metalliske industrielle rørledninger — Del 3: Konstruktion og beregning

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(28.2.2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(31.5.2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Metalliske, industrielle rørledninger — Del 4: Fremstilling og installation

 

CEN

EN 13480-5:2002

Metalliske, industrielle rørledninger — Del 5: Inspektion og prøvning

 

CEN

EN 13480-6:2004

Metalliske rørledninger — Del 6: Tillægskrav til nedgravede rørledninger

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(30.6.2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Metalliske industrielle rørsystemer — Del 8: Tillægskrav til aluminium og aluminiumlegerede rørsystemer

 

CEN

EN 13611:2007

Sikkerheds- og styreanordninger til gasbrændere og gasforbrugende apparater — Generelle krav

 

CEN

EN 13648-1:2002

Kryogene beholdere — Sikkerhedsanordninger mod overtryk — Del 1: Sikkerhedsventiler til kryogen drift

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kryogene beholdere — Sikkerhedsanordninger mod overtryk — Del 2: Sprængplader til kryogen drift

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kryogene beholdere — Sikkerhedsanordninger mod overtryk — Del 3: Bestemmelse af nødvendig udtømning — Kapacitet og størrelse

 

CEN

EN 13709:2002

Industriventiler — Sædeventiler og kontraventiler af stål

 

CEN

EN 13789:2002

Industriventiler — Sædeventiler i støbejern

 

CEN

EN 13799:2002

Fyldetilstandsmålere til LPG-tanke

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Støbning — Austenitisk støbejern

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Trådomviklede trykbeholdere af glasfiberforstærket hærdeplast (GRP) — Materialer, konstruktion, beregning, fremstilling og prøvning

 

CEN

EN 14071:2004

Sikkerhedsventiler til LPG-tanke — Tilbehør

 

CEN

EN 14075:2002

Stationære, svejste cylindriske, seriefremstillede ståltanke til opbevaring af flydende gasser (LPG) med et rumfang som ikke overstiger 13 m3 og til underjordisk installation — Konstruktion og fremstilling

 

EN 14075:2002/A1:2004

Anm. 3

Udløbsdato

(30.6.2005)

CEN

EN 14129:2004

Sikkerhedsventiler til LPG-tanke

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kryogene beholdere — Stationære ikke-vakuumisolerede beholdere — Del 1: Grundlæggende krav

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryogene beholdere — Stationære ikke-vakuumisolerede beholdere — Del 2: Konstruktion, fremstilling, inspektion og prøvning

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(28.2.2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryogene beholdere — Stationære ikke-vakuumisolerede beholdere — Del 3: Driftskrav

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Kanalrøgrørskedler af rustfrit stål

 

CEN

EN 14276-1:2006

Trykudstyr til kølesystemer og varmepumper — Del 1: Beholdere — Generelle krav

 

CEN

EN 14341:2006

Industriventiler — Kontraventiler af stål

 

CEN

EN 14359:2006

Gasfyldte akkumulatorer til hydrauliske formål

 

CEN

EN 14382:2005

Sikkerhedsanordninger til gastryksregulatorstationer og installationer — Sikkerhedslukkeanordninger for indgangstryk på op til 100 bar

 

CEN

EN 14570:2005

Udstyr til LPG-tanke, over- og underjordiske

 

EN 14570:2005/A1:2006

Anm. 3

Udløbsdato

(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Trykbærende korrugerede metalslangeforbindelser — Del 1 — Krav

 

CEN

EN ISO 15493:2003

ABS-, PVC-U- og PVC-C-plastrørsystemer til industriel anvendelse — Krav til komponenter og rørsystemer — Metriske dimensioner (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

PB-, PE- og PP-plastrørsystemer til industriel anvendelse — Krav til komponenter og rørsystemer — Metriske dimensioner (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer — Kvalificering ved en præproduktionsvejseprøve (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer — Svejseprocedureprøvning — Del 1: Lysbue- og gassvejsning af stål og lysbuesvejsning af nikkel og nikkellegeringer (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Anm. 3

31.8.2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer — Svejseprocedureprøvning — Del 2: Lysbuesvejsning af aluminium og aluminiumlegeringer (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer — Svejseprocedureprøvning — Del 4: Afsluttende svejsning af aluminiumstøbegods (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer — Svejseprocedureprøvning — Del 5: Lysbuesvejsning af titanium, zirconium og deres legeringer (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer — Svejseprocedureprøvning — Del 6: Lysbuesvejsning af kobber og kobberlegeringer (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer — Svejseprocedureprøvning — Del 7: Påsvejsning (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer til metalliske materialer — Svejseprocedureprøvning — Del 8: Svejsning af rør til rørplader (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer til metalliske materialer — Svejseprocedureprøvning — Del 11: Elektronstråle- og lasersvejsning (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Svejsning — Friktionssvejsning af metalliske materialer (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Industriventiler — Kugleventiler af termoplastiske materialer (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Industriventiler — Butterfly-ventiler af termoplastiske materialer (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Industriventiler — Kontraventiler af termoplastiske materialer (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Industriventiler — Membranventiler af termoplastiske materialer (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Industriventiler — Skydeventiler af termoplastisk materiale (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Industriventiler — Sædeventiler af termoplastiske materialer (ISO 21787:2006)

 

Anm. 1

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiseringsorgan, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 3

I tilfælde af tillæg til standarder, er reference standarden EN CCCCC:YYYY, incl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg; består den erstattede standard (kolonne 4) af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse direktivets væsentlige krav.

Bemærk:

Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (2) ændret ved direktiv 98/48/EF (3).

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle fællesskabssprog.

Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information kan findes på Europa-serveren:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tlf. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tlf. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19(http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.


6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/42


Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92

Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og Bruxelles (BRU)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 111/11)

1.

I medfør af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet har Den Tjekkiske Republik besluttet at indføre forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og Bruxelles (BRU).

2.

Forpligtelserne til offentlig tjeneste omfatter følgende:

Mindste antal beflyvninger — rute og mindste antal ugentlige returflyvninger

Ostrava Leoš Janáček lufthavn (OSR/LKMT) — Bruxelles' lufthavn (BRU/EBBR): 3 returflyvninger.

Mindstekrav til det benyttede luftfartøj

Luftfartøjet skal være udstyret med trykkabine og en minimumskapacitet på 30 pladser.

Kontinuerlig drift

Af det samlede antal forbindelser, der udbydes på individuelle ruter, må højst 2 % af returflyvningerne aflyses i den samlede driftsperiode, medmindre de aflyste flyvninger skyldes eksterne årsager, f.eks. vejrforhold og strejke, eller hvis lufthavne indfører driftsmæssige begrænsninger.

Flyveplan og tilslutningsstruktur

Højst 30 % af de forbindelser, der udbydes i medfør af forpligtelsen til offentlig tjeneste, må antage form af tilslutningsflyvninger med transfer.

Den første flyvning fra Ostrava Leoš Janáček Airport må ikke finde sted før kl. 4.30 lokal tid, og den seneste flyvning må ikke ankomme senere end 23.55 lokal tid.

De enkelte deltagere må gerne indgå aftaler om fælles rutenumre — code share — for samme flyvning.

Samarbejde i form af en interline-aftale med andre luftfartsselskaber er ikke et absolut krav, men tilladt.

Billetpriser

Den højeste pris for en enkeltbillet for OSR — BRU-ruten må ikke overstige 200 EUR.

Den højeste pris for en enkeltbillet gælder en enkeltbillet på økonomiklasse uden moms.

Global Reservation System skal anvendes til flybilletsalget.


6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/43


Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92

Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og Amsterdam (AMS)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 111/12)

1.

I medfør af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet har Den Tjekkiske Republik besluttet at indføre forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og Amsterdam (AMS).

2.

Forpligtelserne til offentlig tjeneste omfatter følgende:

Mindste antal beflyvninger — rute og mindste antal ugentlige returflyvninger

Ostrava Leoš Janáček lufthavn (OSR/LKMT) — Amsterdams Schiphol lufthavn (AMS/EHAM): 2 returflyvninger.

Mindstekrav til det benyttede luftfartøj

Luftfartøjet skal være udstyret med trykkabine og en minimumskapacitet på 30 pladser.

Kontinuerlig drift

Af det samlede antal forbindelser, der udbydes på individuelle ruter, må højst 2 % af returflyvningerne aflyses i den samlede driftsperiode, medmindre de aflyste flyvninger skyldes eksterne årsager, f.eks. vejrforhold og strejke, eller hvis lufthavne indfører driftsmæssige begrænsninger.

Flyveplan og tilslutningsstruktur

Højst 30 % af de flyvninger, der udbydes i medfør af forpligtelsen til offentlig tjeneste, må antage form af tilslutningsflyvninger med transfer.

Den første flyvning fra Ostrava Leoš Janáček Airport må ikke finde sted før kl. 4.30 lokal tid, og den seneste flyvning må ikke ankomme senere end 23.55 lokal tid.

De enkelte deltagere må gerne indgå aftaler om fælles rutenumre — code share — for samme flyvning.

Samarbejde i form af en interline-aftale med andre luftfartsselskaber er ikke et absolut krav, men tilladt.

Billetpriser

Den højeste pris for en enkeltbillet for OSR — AMS-ruten må ikke overstige 200 EUR.

Den højeste pris for en enkeltbillet gælder en enkeltbillet på økonomiklasse uden moms.

Global Reservation System skal anvendes til flybilletsalget.


6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/44


Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92

Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og London (LTN)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 111/13)

1.

I medfør af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet har Den Tjekkiske Republik besluttet at indføre forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og London (LTN).

2.

Forpligtelserne til offentlig tjeneste omfatter følgende:

Mindste antal beflyvninger — rute og mindste antal ugentlige returflyvninger

Ostrava Leoš Janáček lufthavn (OSR/LKMT) — London — Luton Airport (LTN/EGGW): 5 returflyvninger.

Mindstekrav til det benyttede luftfartøj

Luftfartøjet skal være udstyret med trykkabine og en minimumskapacitet på 30 pladser.

Kontinuerlig drift

Af det samlede antal forbindelser, der udbydes på individuelle ruter, må højst 2 % af returflyvningerne aflyses i den samlede driftsperiode, medmindre de aflyste flyvninger skyldes eksterne årsager, f.eks. vejrforhold og strejke, eller hvis lufthavne indfører driftsmæssige begrænsninger.

Flyveplan og tilslutningsstruktur

Højst 30 % af de forbindelser, der udbydes i medfør af forpligtelsen til offentlig tjeneste, må antage form af tilslutningsflyvninger med transfer.

Den første flyvning fra Ostrava Leoš Janáček lufthavn må ikke finde sted før kl. 4.30 lokal tid, og den seneste flyvning må ikke ankomme senere end 23.55 lokal tid.

De enkelte deltagere må gerne indgå aftaler om fælles rutenumre — code share — for samme flyvning.

Samarbejde i form af en interline-aftale med andre luftfartsselskaber er ikke et absolut krav, men tilladt.

Billetpriser

Den højeste pris for en enkeltbillet for OSR — LTN-ruten må ikke overstige 200 EUR.

Den højeste pris for en enkeltbillet gælder for en enkeltbillet på økonomiklasse uden moms.

Global Reservation System skal anvendes til flybilletsalget.


V Udtalelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Kommissionen

6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/45


Indkaldelse af forslag i henhold til arbejdsprogrammet for særprogrammet »Kapacitet« under det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration

(2008/C 111/14)

Der udsendes herved meddelelse om, at der nu indkaldes forslag i henhold til arbejdsprogrammet for særprogrammet »Kapacitet« under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013).

Der indkaldes forslag som anført nedenfor.

Særprogrammet »Kapacitet«:

Del

:

Forskningsinfrastruktur

Indkaldelsens nr.

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Denne forslagsindkaldelse henhører under det arbejdsprogram, Kommissionen vedtog ved afgørelse K(2007) 5759 af 29. november 2007.

På webstedet CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ findes der nærmere oplysninger om budgettet for indkaldelsen, frister og de nærmere regler, arbejdsprogrammet og vejledningen for ansøgere i indsendelse af forslag.


Det Europæiske Miljøagentur

6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/46


Indkaldelse af interessetilkendegivelser for 2008 om eksperter, der skal udpeges til medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg i Det Europæiske Miljøagentur

(2008/C 111/15)

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Det Europæiske Miljøagenturs hovedformål er at støtte en bæredygtig udvikling og bidrage til opnåelse af væsentlige og målelige forbedringer i Europas miljø ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

EEA indsamler og formidler data og oplysninger gennem Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet). Eionet er et samarbejdsnetværk mellem EEA og dets 32 medlemslande, og det forbinder de nationale knudepunkter i EU og tredjelandene, de europæiske temacentre, de nationale referencecentre og eksperter fra Kommissionen.

EEA's arbejde består bl.a. i at indsamle og analysere fælles miljøoplysninger fra Europa-Kommissionens tjenester, EEA's medlemslande, internationale organisationer, konventioner og aftaler samt yde politisk rådgivning og sørge for, at oplysningerne gøres bredt tilgængelige.

EEA arrangerer denne indkaldelse (EEA/SC/2008/001-014) med henblik på at udpege ni medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg med ekspertise på de områder, der er angivet i afsnittet om indkaldelsens anvendelsesområde.

Det Videnskabelige Udvalgs rolle

EEA's Videnskabelige Udvalg bistår bestyrelsen og den administrerende direktør ved at yde videnskabelig rådgivning og afgive ekspertudtalelser/henstillinger om samtlige videnskabelige spørgsmål inden for EEA's arbejdsområder.

EEA's Videnskabelige Udvalg blev oprettet ved artikel 10 i Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet. Det Videnskabelige Udvalgs vigtigste opgaver er at afgive udtalelser om agenturets årlige og flerårige arbejdsprogrammer og ved ansættelsen af agenturets videnskabelige medarbejdere samt med hensyn til videnskabelige spørgsmål i forbindelse med agenturets aktiviteter.

Indkaldelsens anvendelsesområde

Nedenstående anses for at være vigtige områder, som EEA's Videnskabelige Udvalg skal beskæftige sig med:

1)

Atmosfæriske processer, luftforurening, afbødning af klimaændringer og tilpasningsstrategier

2)

Biodiversitet

3)

Iværksætterkultur inden for erhvervsliv og miljø

4)

Økologisk økonomi

5)

Energi (inkl. afbødning og tilpasningsstrategier)

6)

Tidligere miljøforhold

7)

Europæisk og international miljølovgivning

8)

Ferskvand (inkl. grundvand)

9)

Integreret miljøvurdering og indikatorer

10)

Fysisk planlægning og forvaltning af naturressourcer

11)

Landbrug

12)

Landøkosystemer, inkl. jord, skove, græsjord

13)

Moderne teknologier (inkl. nanoteknologier, GMO osv.)

14)

Transport og miljø

Det Videnskabelige Udvalgs sammensætning

EEA's Videnskabelige Udvalg består af uafhængige videnskabelige eksperter fra EEA's 32 medlemslande med erfaring inden for alle EEA's aktivitetsområder. Medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg udpeges gennem en åben udvælgelsesprocedure.

Formanden og de to næstformænd for Det Videnskabelige Udvalg vælges blandt udvalgets egne medlemmer.

Antallet af udvalgsmedlemmer må ikke overstige 20 eksperter.

Det vil være en fordel, hvis eksperterne i udvalget ud over deres hovedekspertiseområde har et solidt kendskab til et eller flere andre miljøkompetenceområder, så eksperterne tilsammen dækker så mange fagområder som muligt.

Deltagelse i møder

Medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg forventes at skulle deltage regelmæssigt i Det Videnskabelige Udvalgs møder — mindst tre gange årligt. Det Videnskabelige Udvalgs møder afholdes normalt i EEA's lokaler i København.

Medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg aflønnes ikke, men har ret til en godtgørelse for hvert møde af en hel dags varighed. Endvidere godtgøres medlemmernes rejse- og opholdsudgifter i henhold til agenturets politik for godtgørelse af sådanne udgifter.

Formanden og rapportørerne har ret til en godtgørelse til dækning af udgifter i forbindelse med koordinering af udkast til udtalelser.

Betingelser for adgang til udvælgelsesproceduren

Ansøgerne skal:

have en universitetsuddannelse inden for et relevant videnskabeligt område, helst på postgraduat-niveau

have mindst 10 års faglig erfaring efter den afsluttede uddannelse

være statsborger i et af EEA's medlemslande (Den Europæiske Unions medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet).

Udvælgelseskriterier

Interessetilkendegivelser, der opfylder godkendelseskravene, skal underkastes en sammenlignende evaluering ud fra følgende kriterier:

erfaring med at foretage videnskabelige vurderinger og/eller yde videnskabelig rådgivning inden for de påkrævede kompetence- og ekspertiseområder

erfaring med peer review af videnskabeligt arbejde og videnskabelige udgivelser, fortrinsvis inden for områder, der henhører under EEA

evne til at analysere komplekse oplysninger og dossierer og udarbejde udkast til videnskabelige udtalelser og rapporter

evner inden for kvalitetssikringsprocedurer

dokumenteret videnskabelig sagkundskab inden for ansøgerens kompetenceområde(r)

praktisk erfaring fra et tværfagligt miljø, helst et internationalt miljø

et godt kendskab til engelsk vil være en fordel, idet det er udvalgets arbejdssprog. Evne til at anvende moderne, elektroniske hjælpemidler til udveksling af dokumenter og kommunikation vil være en fordel, da agenturet ønsker at gøre bedst mulig brug af denne teknik.

Den administrerende direktør kan anmode et panel om at vurdere ansøgernes faglige erfaring.

Udpegelse, mandatperiode og reserveliste

De eksperter, der bedst opfylder ovennævnte kriterier, udpeges for en fireårig periode, som kan forlænges én gang med yderligere fire år.

Eksperter, der opfylder kravene, men som ikke udpeges, optages på en reserveliste. Reservelisten kan anvendes til lignende aktiviteter og vil være gyldig [f.eks.] indtil 31. december 2010 (forlængelse er mulig) for en toårig periode. Gyldigheden af reservelisten kan forlænges.

Uafhængighed og interesseerklæringer

De udvalgte eksperter udpeges på et personligt grundlag. De skal underskrive en loyalitetserklæring og skal en gang om året afgive en erklæring om interesseforhold, der kan anses for at påvirke deres uafhængighed.

Lige muligheder

EEA går ind for lige muligheder og bestræber sig på at undgå enhver form for forskelsbehandling.

Ansøgningsprocedure

Interesserede ansøgere skal indsende deres interessetilkendegivelse ved at udfylde online-ansøgningsskemaet og CV-skabelonen, der findes under hvert af de nedenfor angivne links.

CV'et skal indeholde en liste over ansøgerens videnskabelige udgivelser, helst på engelsk, samt anden faglig erfaring.

Ud over deres hovedekspertiseområde skal ansøgerne ligeledes angive deres sekundære og tertiære ekspertiseområder, som kan indgå i bedømmelsen, således at der sikres bedre støtte til de omfattende og tematiske områder af EEA's arbejde.

Det Videnskabelige Udvalgs gældende forretningsorden findes ligeledes på:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokument på engelsk)

Når De ansøger via online-ansøgningsskemaet, skal De være opmærksom på følgende:

1)

Husk at tage hensyn til tidszoner, når De fremsender Deres ansøgning.

2)

Når Deres ansøgning ar afsendt, vil De modtage et automatisk svar.

3)

Det er Deres ansvar at gemme den automatiske svarbesked som dokumentation for Deres ansøgning.

4)

Skulle De ikke modtage en automatisk svarbesked, bedes De indsende Deres ansøgning igen.

EEA opfordrer til, at interessetilkendegivelser indsendes ved hjælp af online-ansøgningsskemaet.

Interessetilkendegivelser kan også sendes pr. post, og ansøgerne skal i så tilfælde sørge for tydelig angivelse af deres hovedekspertiseområde uden på konvolutten.

Online-ansøgningsskemaer (på engelsk) og CV-skabeloner (på engelsk) for de forskellige områder findes på følgende links:

 

Område 1. Atmosfæriske processer, luftforurening, afbødning af klimaændringer og tilpasningsstrategier

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Område 2. Biodiversitet

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Område 3. Iværksætterkultur inden for erhvervsliv og miljø

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Område 4. Økologisk økonomi

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Område 5. Energi (inkl. afbødning og tilpasningsstrategier)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Område 6. Tidligere miljøforhold

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Område 7. Europæisk og international miljølovgivning

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Område 8. Ferskvand (inkl. grundvand)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Område 9. Integreret miljøvurdering og indikatorer

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Område 10. Fysisk planlægning og forvaltning af naturressourcer

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Område 11. Landbrug

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Område 12. Landøkosystemer, inkl. jord, skove, græsjord

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Område 13. Moderne teknologier (inkl. nanoteknologier, GMO osv.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Område 14. Transport og miljø

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

Ansøgninger sendt pr. post stiles til:

Personnel Management Group

Scientific Committee Call 2008 — area (angiv nummer (1-14))

Det Europæiske Miljøagentur

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Ansøgerne bedes sende eventuelle spørgsmål vedrørende denne indkaldelse til følgende e-mailadresse:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Ansøgeren kan blive anmodet om at indsende yderligere dokumentation på et senere tidspunkt i proceduren.

Alle interessetilkendegivelser behandles fortroligt.

Bemærk, at EEA ikke returnerer interessetilkendegivelser til ansøgere. De personlige oplysninger, som EEA anmoder ansøgerne om at fremsende, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og — organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Formålet med behandlingen af de personoplysninger, som indsendes af ansøgerne, er at håndtere interessetilkendegivelser med henblik på eventuel forhåndsudvælgelse, udvælgelse og udpegelse af medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg i EEA.

Ansøgningsfrist

Interessetilkendegivelsen skal indgives senest den 30. juni 2008 via det specifikke online-ansøgningsskema (kl. 12.00 mellemeuropæisk tid) eller pr. post (poststemplets dato er afgørende) til ovenstående adresse.


PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Kommissionen

6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/50


Meddelelse om det forestående udløb af gyldigheden af visse antidumpingforanstaltninger

(2008/C 111/16)

1.

Kommissionen skal meddele, at medmindre der indledes en fornyet undersøgelse efter følgende procedure, udløber gyldigheden af nedenfor anførte antidumpingforanstaltninger på de i tabellen angivne tidspunkter som omhandlet i artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 (1) om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

2.   Procedure

Producenter i Fællesskabet kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse. Anmodningen skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade.

Skulle Kommissionen beslutte at foretage en fornyet undersøgelse af de pågældende foranstaltninger, vil importørerne, eksportørerne, repræsentanterne for eksportlandet og producenterne i Fællesskabet få lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til de spørgsmål, der er indeholdt i anmodningen om fornyet undersøgelse.

3.   Tidsfrist

Producenterne i Fællesskabet kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse på ovennævnte grundlag, således at den er Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel (Kontor H-1), J-79 4/23, B-1049 Bruxelles (2) i hænde på et hvilket som helst tidspunkt efter denne meddelelses offentliggørelse, men ikke senere end tre måneder før den i tabellen nedenfor angivne dato.

4.

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96.

Vare

Oprindelses- eller eksportland(e)

Foranstaltning

Reference

Dato for udløb

Furfurylalkohol

Folkerepublikken Kina

Antidumpingtold

Rådets forordning (EF) nr. 1905/2003 (EUT L 283 af 31.10.2003, s. 1)

1.11.2008


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  Fax (32-2) 295 65 05.


ØVRIGE RETSAKTER

Kommissionen

6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/51


Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

(2008/C 111/17)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

ANSØGNING OM ÆNDRING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

Ansøgning om ændring i henhold til artikel 9

»GORGONZOLA«

EF-Nr.: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

Image BGBImage BOB

1.   Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen

Image

Produktets navn

Image

Beskrivelse af produktet

Image

Geografisk område

Image

Bevis for oprindelse

Image

Fremstillingsmetode

Image

Tilknytning

Image

Mærkning

Image

Nationale krav

Image

Andet

2.   Type ændring(er)

Image

Ændring af enhedsdokument eller resuméark

Image

Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, for hvilken hverken enhedsdokument eller resumé er offentliggjort

Image

Ændring af en varespecifikation, hvor der ikke kræves ændring af det offentliggjorte enhedsdokument (artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 510/2006)

Image

Midlertidig ændring af varespecifikationen, fordi de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger (artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 510/2006)

3.   Ændring(er)

Beskrivelse af produktet

Ifølge den gældende varespecifikation er vægten 6-13 kg; der gives ingen yderligere oplysninger om de forskellige ostestørrelsers smagsegenskaber.

Der opstilles nu en mere detaljeret beskrivelse af, hvilke smagsegenskaber de forskellige ostestørrelse har, således at forbrugerne får bedre muligheder for at identificere produktet:

»Grande«, 10-13 kg, med mild eller let skarp smag, lagret mindst 50 dage

»Media«, 9-12 kg, med udpræget skarp smag, lagret mindst 80 dage

»Piccola«, 6-8 kg, med udpræget skarp smag, lagret mindst 60 dage.

Oplysningerne om ostens sider og diameter ajourføres som anført nedenfor, således at de afspejler de virkelige forhold:

lige sider, af en højde på mindst 13 cm

en diameter på 20-32 cm.

For så vidt angår skorpen suppleres forbrugerinformationen med den specifikke oplysning, at den ikke er spiselig; ordet »rødlig« erstattes af »rosafarvet«, der bedre beskriver produktets udseende.

Geografisk område

Provinsen Varese indføjes; dette område var blevet udeladt ved registreringen, selvom det egentlig opfylder kravene med hensyn til historisk dokumentation og har de samme jordbunds- og klimaforhold som det afgrænsede område, og selvom det har en produktion af ost med de samme egenskaber som den ost, for hvilken der er ansøgt om anerkendelse som Gorgonzola.

Listen med navne på berørte provinser ajourføres også. Ajourføringen indebærer ikke nogen egentlig ændring, da den nye administrative afgrænsning ikke foranlediger nogen variation i det produktionsområde, der omhandles i Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 vedrørende registrering af den beskyttede geografiske oprindelsesbetegnelse Gorgonzola; der er blot tale om varierende navne.

Nedenstående provinser indsættes således i teksten; de herunder hørende områder indgik allerede blandt de provinser, der er del af det produktionsområde, der omhandles i forordning (EF) nr. 1107/96:

 

Biella, der allerede er anført under Vercelli-provinsen

 

Lecco, Lodi og Monza, der allerede er anført under Milano-provinsen

 

Verbano-Cusio-Ossola, der allerede er anført under Novara-provinsen.

Bevis for oprindelse

I varespecifikationen indsættes der et nyt afsnit om produktets oprindelse; der var ikke krav om denne oplysning, da produkter som Gorgonzola blev anerkendt i medfør af artikel 17 i Rådets forordning (EØF) 2081/92.

Fremstillingsmetode

Den nugældende varespecifikation indeholder ingen oplysninger om, hvorvidt der anvendes rå eller pasteuriseret mælk; det bør fastslås (bl.a. af hensynet til ønsket om en passende kontrol), at der anvendes pasteuriseret komælk. Dette har altid været fast praksis ved fremstilling af Gorgonzola.

Det indføjes i varebeskrivelsen, at den pasteuriserede mælk podes med mælkesyrebakterier og en opslæmning af udvalgte penicillium- og gærsporer.

Ved brug af mælkesyrebakterier som syrevækker dannes der i ostemassen huller, hvilket fremmer udviklingen af penicillium og dermed dannelsen af den klassiske blågrønne skimmelmarmorering; ved at indsætte denne oplysning udelukker man oste, hvis huller er opstået ved mekanisk æltning af ostemassen, da dette — udover at fremme udviklingen af blåskimmel — medfører risiko for forurening med listeria.

Den generelle formulering, der anvendes i den nugældende varespecifikation, ifølge hvilken osten lagres 2-3 måneder, bør afløses af en beskrivelse, hvori det fastsættes, hvor lang lagringen skal være for de forskellige produkttyper.

Ifølge den gældende varespecifikation må mælkens koagulationstemperatur højst være på 32 °C; dette tal sættes op til 36 °C, da dette er nødvendigt for bevarelsen af Gorgonzola-ostens egenskaber. Maksimumstemperaturen for tørsaltningen forhøjes tilsvarende fra 20 °C til 24 °C.

Der fastsættes også en mindre nedsættelse af temperaturintervallet i lagringslokalerne; dette interval, der er 5-8 °C i den nugældende varespecifikation, nedsættes til 2-7 °C i den nye udformning. Dette er en logisk følge af de øvrige tilpasninger, der gennemføres for at hæmme de biokemiske reaktioner i lagringsperioden, således at osten ikke bliver for stærk i smagen.

Som noget nyt indsættes en oplysning om den relative fugtighedsprocent (85-99 %); denne information indgår ikke i den varespecifikation, der ligger til grund for ostens anerkendelse, men skønnes at have stor betydning.

Afsnittet om mærkning i den nugældende varespecifikation er blevet omformuleret; det beskriver nu klarere, at den første mærkning påføres ved fremstillingen, medens den anden — der tager form af en præget aluminiumsfolie — påsættes ved markedsføringen, og at disse mærkninger først anbringes, når kontrolinstansen har fastslået, at produktet har de smags- og kvalitetsegenskaber, der kræves i varespecifikationen.

Mærkning

Med henblik på en bedre forbrugerinformation åbnes der mulighed for at typebetegnelsen »dolce« eller »piccante« kan anføres på mærkningen.

RESUMÉ

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»GORGONZOLA«

EF-Nr.: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

BOB ( X ) BGB ( )

Dette resumé, der tjener til information, er et sammendrag af de vigtigste oplysninger i varespecifikationen.

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed

Navn:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Adresse:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tlf.

(39) 06 481 99 68

Fax

(39) 06 420 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Sammenslutning

Navn:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Adresse:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Tlf.

(39) 0321 62 66 13

Fax

(39) 0321 39 09 36

E-mail:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Sammensætning:

Producenter/forarbejdningsvirksomheder ( X ) Andet ( )

3.   Produktets art

Kategori 1.3 — Ost

4.   Varespecifikation

(sammenfatning af bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006)

4.1.   Navn: »Gorgonzola«

4.2.   Beskrivelse: Gorgonzola er en ikke-varmebehandlet, fed, blød ost, der udelukkende er fremstillet sødmælk (komælk).

Det færdige produkt har følgende karakteristika:

Form: cylindrisk med flad over- og underside og høje lige sider.

Dimensioner: siden er mindst 13 cm høj; diameteren er 20-32 cm.

Vægt:

Grande Tipo Dolce: 10-13 kg, mild eller let skarp smag

Media Tipo Piccante: 9-12 kg, udpræget skarp smag

Piccola Tipo Piccante: 6-8 kg, udpræget skarp smag.

Skorpe: grå og/eller rosafarvet, ikke-spiselig.

Ostemasse: fast, hvid eller strågul, marmoreret på grund af skimmelvækst, med karakteristiske blågrønne aftegninger.

Fedt: ikke under 48 % af tørstoffet.

4.3.   Geografisk område: Produktions- og lagringsområdet er hele området i følgende provinser:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola og Vercelli.

Alessandria: dog begrænset til kommunerne Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino og Frassineto Po.

4.4.   Bevis for oprindelse: Samtlige produktionsfaser overvåges, idet det for hver af disse dokumenteres, hvilke produkter der medgår i produktionen, og hvilke færdigvarer der fremstilles. Denne fremgangsmåde bygger på, at mælkeproducenterne, ostefabrikkerne og lagervirksomhederne er opført på registre, som føres af kontrolinstanserne, og på produktionsregistre og produktionsmængdeerklæringer. Den garanterer, at produktet kan spores tilbage til oprindelsesstedet. Råvarerne kontrolleres nøje af kontrolinstansen i alle produktionsfaser. Alle personer, såvel fysiske som juridiske, der er opført på disse registre er underlagt kontrolinstansens kontrol som fastsat i varespecifikationen og den hertil hørende kontrolplan.

Den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Gorgonzola« kan kendes på to mærker, der påføres i produktions- og lagringsområdet; kontrolinstansen kontrollerer, inden mærkerne anbringes, at produktet har de smags- og kvalitetsegenskaber, der er anført under pkt. 4.2.

Varen påføres:

for det første et oprindelsesmærke, der angiver ostefabrikkens identifikationsnummer; det indpræges i ostens over- og underside ved hjælp af matricer, der distribueres af det kontrolkonsortium, som ministeriet for landbrugs-, fødevare- og skovbrugspolitik har udpeget med henblik herpå

for det andet et mærke, der først anbringes, når produktet har de egenskaber, der kræves for markedsføring; der er tale om en vaflet aluminiumsfolie, der omhyller osten — eller den halve ost, der opstår ved en vandret gennemskæring — på en sådan måde, at det indprægede oprindelsesmærke med ostefabrikkens identifikationsnummer fortsat er klart synligt på den ene side, medens identifikationsmærket på den vaflede aluminiumsfolie fremtræder på den anden side til garanti for, at varen er ægte og kan spores tilbage til oprindelsesstedet.

4.5.   Fremstillingsmetode:

Produktion: produktionen af oste med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Gorgonzola« sker på følgende måde:

sødmælk (komælk) fra produktionsområdet pasteuriseres

koagulering: den pasteuriserede sødmælk podes med mælkesyrebakterier og en opslæmning af udvalgte penicillium- og gærsporer, der er tilsat kalveløbe, ved en temperatur på 28-36 °C

koagulatet anbringes i forme; over- og underside præges med oprindelsesmærket, der angiver ostefabrikkens identifikationsnummer

den formede ost tørsaltes; dette sker over flere dage ved en temperatur på 18-24 °C

under modningen udvikler der sig de forskellige penicilliumstammer, der er karakteristiske for Gorgonzola, og som giver osten den karakteristiske blågrønne aftegning (marmorering).

Lagring: mindst 50 dage:

Grande — Tipo Dolce: 10-13 kg, mild eller let skarp smag, lagret mindst 50 dage.

Media — Tipo Piccante: 9-12 kg, udpræget skarp smag, lagret mindst 80 dage.

Piccola — Tipo Piccante: 6-8 kg, udpræget skarp smag, lagret mindst 60 dage.

Alle ostetyper lagres ved en temperatur på 2-7 °C og en luftfugtighed på 85-99 %.

Under modningen gennemstikkes ostemassen flere gange; dette sker for at fremme udviklingen af de forskellige penicilliumstammer, der er karakteristiske for Gorgonzola (marmorering).

Efter lagringen kontrollerer kontrolinstansen, at produktet har de fornødne egenskaber for markedsføring, og det omhylles med den vaflede aluminiumsfolie, som bærer det prægede identifikationsmærke.

4.6.   Tilknytning: De naturbetingede faktorer er klimaforholdene i produktionsområdet, der sikrer, at malkekøerne har adgang til rigeligt foder af god kvalitet, og som fremmer udviklingen af de mikroorganismer, der er afgørende for ostens smagsegenskaber og farve.

Med hensyn til menneskelige faktorer kan det anføres, at dette osteprodukt har fundet bred afsætning, bl.a. fordi det anvendes i forskellige traditionelle kornbaserede tilberedninger, der er typiske for produktionsområdet.

4.7.   Kontrolinstans:

Navn:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Adresse:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tlf.

(39) 0445 36 60 94

Fax

(39) 0445 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolinstansen opfylder de krav, der er fastsat i EN 45011-standarden.

4.8.   Mærkning: Ostene skal være påført de identifikationsmærker, der er udstedt af konsortiet.

Ostetypen »Grande«, som har de fornødne egenskaber til at kunne bære betegnelsen »dolce«, og ostetyperne »Media« og »Piccola«, som har de fornødne egenskaber til at kunne bære betegnelsen »piccante«, kan påføres disse oplysninger på etiketten, enten ved siden af eller under betegnelsen »Gorgonzola«, med væsentlig mindre skrift.


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.


Berigtigelser

6.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 111/56


BERIGTIGELSESPROTOKOL

til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underskrevet i Lissabon den 13. december 2007

( Den Europæiske Unions Tidende C 306 af 17. december 2007 )

(2008/C 111/18)

Denne berigtigelse er gennemført ved en berigtigelsesprotokol, der blev undertegnet i Rom den 30. april 2008 med Den Italienske Republiks regering som depositør.

1.   ÆNDRINGER TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OG TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

a)

Side 23, artikel 1, nr. 24) (artikel 10 A, stk. 1, første afsnit)

I stedet for:

»…: demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende rettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten.«

læses:

»…: demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende friheds- rettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten.«

b)

Side 42, artikel 2, nr. 2), litra a), næstsidste og sidste punktum

I stedet for:

»Denne litra gælder ikke artikel 299, stk. 6, litra c), omnummereret til artikel 311a, stk. 5, litra c). For så vidt angår artikel 136, stk. 1, gælder nævnte ændring kun for ordet »Fællesskabet«.«

læses:

»Denne litra gælder ikke artikel 285, stk. 2, hvor »fællesskabs-« udgår, og artikel 299, stk. 6, litra c), omnummereret til artikel 311a, stk. 5, litra c). For så vidt angår artikel 136, stk. 1, gælder nævnte ændring kun for ordet »Fællesskabet«.«

c)

Side 43, artikel 2, nr. 2), litra m)

I stedet for:

»m)

Ordene »Domstolens statut« erstattes af »statutten for Den Europæiske Unions Domstol«.«

læses:

»m)

Ordene »Domstolens statut« erstattes af »statutten for Den Europæiske Unions Domstol«. For den danske udgave gælder dette litra ikke artikel 225, stk. 2, andet afsnit, og stk. 3, tredje afsnit, hvor »Domstolens statut« erstattes af »statutten«.«

d)

Side 44, artikel 2, nr. 7), 1. kolonne, 8. led

I stedet for:

»–

artikel 228, stk. 1 (første anførelse)«

læses:

»–

artikel 228, stk. 1«

e)

Side 44, artikel 2, nr. 8), 2. led

I stedet for:

»–

artikel 97b«

læses:

»artikel 4, der bliver artikel 97b«

f)

Side 75, artikel 2, nr. 99), litra c)

I stedet for:

»c)

Stk. 2, første afsnit, udgår. I tredje led erstattes henvisningen til artikel 99, stk. 2, 3, 4 og 5 af en henvisning til artikel 99, stk. 2, 3, 4 og 6, og henvisningerne til artikel 122, stk. 2, og artikel 123, stk. 4 og 5 erstattes af en henvisning til artikel 117a, stk. 2 og 3.«

læses:

»c)

Stk. 2, første afsnit, udgår. I tredje led erstattes henvisningen til artikel 99, stk. 2, 3, 4 og 5 af en henvisning til artikel 99, stk. 2, 3, 4 og 6, og henvisningerne til artikel 122, stk. 2, og artikel 123, stk. 4 og 5 erstattes af en henvisning til artikel 117a, stk. 2 og 3; i fjerde led ændres ordene »af traktaten« til »af traktaterne«.«

g)

Side 83, artikel 2, nr. 127), litra d), nr. i)

I stedet for:

»i)

Først i indledningen i stk. 1 indsættes følgende:«

læses:

»i)

Først i indledningen i første afsnit indsættes følgende:«

h)

Side 111, artikel 2, nr. 224)

I stedet for:

»Uanset udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 230, stk. 5, kan hver part i en retstvist, …«

læses:

»Uanset udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 230, stk. 6, kan hver part i en retstvist, …«

i)

Side 112, artikel 2, nr. 231)

Følgende litra tilføjes:

»d)

i stk. 8, omnummereret til stk. 7, udgår ordene »med samme flertal«.«

j)

Side 113-114, artikel 2, nr. 236) (artikel 249 B)

I stedet for:

»1.

Kommissionen kan i en lovgivningsmæssig retsakt få delegeret beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige elementer i den lovgivningsmæssige retsakt.

De lovgivningsmæssige retsakter afgrænser udtrykkeligt delegationens formål, indhold, omfang og varighed. De væsentlige elementer på et område er forbeholdt den lovgivningsmæssige retsakt og kan derfor ikke være omfattet af delegation.«

læses:

»1.

Kommissionen kan i en lovgivningsmæssig retsakt få delegeret beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt.

De lovgivningsmæssige retsakter afgrænser udtrykkeligt delegationens formål, indhold, omfang og varighed. De væsentlige bestemmelser på et område er forbeholdt den lovgivningsmæssige retsakt og kan derfor ikke være omfattet af delegation.«

k)

Side 125, artikel 2, nr. 266), litra a) (artikel 273, stk. 1)

I stedet for:

»a)

I stk. 1 erstattes ordet »vedtaget« af »endeligt vedtaget«, ordene »eller anden inddeling« udgår, og punktummets sidste del »på indtil en tolvtedel af det forrige regnskabsårs bevillinger, dog at Kommissionen højst kan råde over beløb svarende til en tolvtedel af de beløb, der er opført i det budgetforslag, som er under udarbejdelse«. erstattes af på indtil en tolvtedel af de bevillinger, der er opført under det pågældende kapitel i budgettet for det forrige regnskabsår, dog uden mulighed for overskridelse af en tolvtedel af de bevillinger, der er opført i samme kapitel i budgetforslaget.«

læses:

»a)

I stk. 1 erstattes ordet »vedtaget« af »endeligt vedtaget«, ordene »det i medfør af artikel 279 udstedte regnskabsregulativ på grundlag af hver hovedkonto eller anden inddeling afholdes månedlige udgifter på indtil en tolvtedel af det forrige regnskabsårs bevillinger, dog at Kommissionen højst kan råde over beløb svarende til en tolvtedel af de beløb, der er opført i det budgetforslag, som er under udarbejdelse« erstattes af ordene den i medfør af artikel 279 udstedte forordning på grundlag af hver hovedkonto eller anden inddeling afholdes månedlige udgifter på indtil en tolvtedel af de bevillinger, der er opført under det pågældende kapitel i budgettet for det forrige regnskabsår, dog uden mulighed for overskridelse af en tolvtedel af de bevillinger, der er opført i samme kapitel i budgetforslaget.«

2.   PROTOKOLLER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL LISSABONTRAKTATEN

a)

PROTOKOL OM OVERGANGSBESTEMMELSER, side 161, artikel 4

I stedet for:

»Indtil ikrafttrædelsen af den afgørelse, der er nævnt i artikel 9 C, stk. 6, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union kan Rådet mødes i de sammensætninger, der er nævnt i artikel 9 C, stk. 6, andet og tredje afsnit, …«

læses:

»Indtil ikrafttrædelsen af den afgørelse, der henvises til i artikel 9 C, stk. 6, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union kan Rådet mødes i de sammensætninger, der er nævnt i omhandlede stykkes andet og tredje afsnit, …«

b)

PROTOKOL Nr. 1, side 166, artikel 1, nr. 4, indledningen

I stedet for:

»…, og henvisninger til traktaten om Den Europæiske Union og/eller traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab erstattes af en henvisning til traktaterne:«

læses:

»…, og henvisninger til traktaten om Den Europæiske Union og/eller traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab erstattes af en henvisning til traktaterne, og der foretages de nødvendige grammatiske tilpasninger:«

c)

Side 166, artikel 1, nr. 4, litra b)

Der indsættes et nyt andet led:

»–

artikel 7 (anden henvisning til traktaten)«

d)

Side 168, artikel 1, nr. 6), litra d)

I stedet for:

»d)

protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland:

stk. 7, omnummereret til stk. 6, andet afsnit

stk. 10, omnummereret til stk. 9, litra c).«

læses:

»d)

protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland:

punkt 7, omnummereret til punkt 6, andet afsnit

punkt 10, omnummereret til punkt 9, litra c).«

e)

Side 172, artikel 1, nr. 10), litra s)

I stedet for:

»s)

I den danske udgave erstattes »beslutninger« i artikel 51, stk. 1, litra a), første led, af »afgørelser«.«

læses:

»s)

I den danske udgave erstattes »beslutninger« i protokollens artikel 51, stk. 1, litra a), første led, af »afgørelser«.«

f)

Side 174, artikel 1, nr. 11), litra aa)

I stedet for:

»aa)

I artikel 52, der omnummereres til artikel 49, indsættes ordene »i henhold til artikel 116a, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde« efter ordene »Efter den uigenkaldelige fastlåsning af vekselkurserne«.«

læses:

»aa)

I artikel 52, der omnummereres til artikel 49, ændres ordene i artiklens overskrift »Omveksling af pengesedler i fællesskabsvalutaer« til »Omveksling af pengesedler til medlemsstaternes valutaer«, og i artiklen indsættes ordene »i henhold til artikel 117a, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde« efter ordene »Efter den uigenkaldelige fastlåsning af vekselkurserne«.«

g)

Side 174, artikel 1, nr. 11), litra ab)

I stedet for:

»ab)

I den danske udgave erstattes ordet »beslutning« af ordet »afgørelse«, verbet »beslutte« erstattes af »træffe afgørelse om«, og der foretages de nødvendige grammatiske tilpasninger. Denne litra gælder ikke artikel 20, 30 og 35.«

læses:

»ab)

I den danske udgave erstattes ordet »beslutning« af ordet »afgørelse«, verbet »beslutte« erstattes af »træffe afgørelse om«, og der foretages de nødvendige grammatiske tilpasninger. Denne litra gælder ikke artikel 20 og 30.«

h)

Side 175, artikel 1, nr. 12), litra h), nr. ii)

I stedet for:

»Stk. 3, litra b), affattes således: »b) med henblik på artikel 9, stk. 1, fastlægge de principper, der skal gælde for finansieringstransaktioner, der udføres som led i Bankens opgaver;«; litra d) affattes således: »d) vedtage at finansiere investeringer, der helt eller delvis gennemføres uden for medlemsstaternes område, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1;«; i litra g) indsættes ordet …«

læses:

»Stk. 3, litra b), affattes således: »b) med henblik på artikel 9, stk. 1, fastlægge de principper, der skal gælde for finansieringstransaktioner, der udføres som led i Bankens opgaver;«; litra d) affattes således: »d) vedtage at finansiere investeringer, der helt eller delvis gennemføres uden for medlemsstaternes område, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1;«; i litra f) erstattes ordene »statusopgørelse og driftsregnskabet« af »balance og resultatopgørelsen«; i litra g) indsættes ordet …«

i)

Side 175, artikel 1, nr. 12), litra i), nr. ii)

I stedet for:

»Hvis medlemmer, der er til stede eller repræsenteret, undlader at stemme, hindrer dette ikke vedtagelsen af afgørelser, der kræver enstemmighed.«

læses:

»Hvis medlemmer, der er til stede eller repræsenteret, undlader at stemme, hindrer dette ikke vedtagelsen af beslutninger, der kræver enstemmighed.«

j)

Side 175, artikel 1, nr. 12), litra j), nr. i)

I stedet for:

»1.

Bestyrelsen træffer beslutning om ydelse af finansiering, især i form af kreditter og garantier og om optagelse af lån; den fastsætter rentesatserne for udlån samt provision og andre gebyrer. Den kan på grundlag af en afgørelse truffet med kvalificeret flertal uddelegere visse af sine beføjelser til direktionen. …«

læses:

»1.

Bestyrelsen træffer beslutning om ydelse af finansiering, især i form af kreditter og garantier og om optagelse af lån; den fastsætter rentesatserne for udlån samt provision og andre gebyrer. Den kan på grundlag af en beslutning truffet med kvalificeret flertal uddelegere visse af sine beføjelser til direktionen. …«

k)

Side 176, artikel 1, nr. 12), litra k), nr. ii)

I stedet for:

»I stk. 4 erstattes ordene »om forslag til ydelse af kreditter og garantier og til optagelse af lån« af »om forslag om indgåelse af lån og …«.«

læses:

»I stk. 4 erstattes ordene »om forslag til ydelse af kreditter og garantier og til optagelse af lån« af »om forslag om optagelse af lån og …«.«

l)

Side 177, artikel 1, nr. 12), litra o)

I stedet for:

»o)

I artikel 19, der omnummereres til artikel 17, stk. 1, erstattes ordene »provisionerne for ydede garantier« af »provisionerne og andre gebyrer«, og ordene »og risici« indsættes efter »dække sine udgifter«; i stk. 2 erstattes ordene »det projekt« af »den investering«.«

læses:

»o)

I artikel 19, der omnummereres til artikel 17, erstattes i stk. 1 ordene »provisionerne for ydede garantier« af »provisionerne og andre gebyrer«, og ordene »og risici« indsættes efter »dække sine udgifter«; i stk. 2 erstattes ordene »det projekt« af »den investering«.«

m)

Side 178, artikel 1, nr. 12), litra q), nr. i)

I stedet for:

»1.

Enhver virksomhed eller offentlig eller privatøkonomisk enhed kan direkte forelægge Banken …«

læses:

»1.

Enhver virksomhed eller offentlig eller privat enhed kan direkte forelægge Banken …«

n)

Side 178, artikel 1, nr. 12), litra t)

I stedet for:

»I artikel 25, der omnummereres til artikel 23, stk. 1, første punktum, og stk. 2 erstattes ordene »i en medlemsstats valuta« af »i valutaen i en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta,«;…«

læses:

»I artikel 25, der omnummereres til artikel 23, stk. 1, første punktum, og i stk. 2 erstattes ordene »i en medlemsstats valuta« af henholdsvis »til valutaen i en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta,« og »i valutaen fra en medlemsstat«; …«

o)

Side 180, artikel 1, nr. 15), litra b)

I stedet for:

»b)

I første betragtning erstattes ordene »når det træffer beslutning om overgangen til tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union« af »når den træffer afgørelse om ophævelse af dispensationerne for medlemsstater med dispensation«.«

læses:

»b)

I første betragtning erstattes ordene »der er nævnt i traktatens artikel 121, stk. 1, …« af »der er nævnt i artikel 121, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde« og ordene»når det træffer beslutning om overgangen til tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union« af »når den træffer afgørelse, jf. nævnte traktats artikel 117a, om ophævelse af dispensationerne for medlemsstater med dispensation«.«

p)

Side 181, artikel 1, nr. 15), litra d)

I stedet for:

»I artikel 6 udgår forkortelsen »EMI««.

læses:

»I artikel 6 udgår ordene »EMI eller, alt efter tilfældet,««.

q)

Side 188, artikel 1, nr. 21), litra g), nr. i)

I stedet for:

»I hele artiklen erstattes ordet »afgørelse« af »foranstaltning«.«

læses:

»I hele artiklen erstattes ordet »afgørelse« af »foranstaltning«. I stk. 1, første punktum, bevares ordene »træffer Danmark afgørelse om, …« dog uændret.«

r)

Side 193, artikel 1, nr. 27)

I stedet for:

»27)

I protokol ad artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union udgår i den dispositive del følgende: »inden et år fra Amsterdamtraktatens ikrafttræden«.«

læses:

»27)

I protokol ad artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union erstattes henvisningen i præamblens første betragtning, til artikel 17, stk. 1, andet afsnit, og stk. 3, af en henvisning til artikel 28A, stk. 2, og i den dispositive del udgår følgende: »inden et år fra Amsterdamtraktatens ikrafttræden«.«

s)

Side 194, artikel 1, efter nr. 33

Følgende nummer tilføjes:

»BILAG

34)

I bilag I, kapitel 22, ex 22.08, ex 22.09 udgår ordene »til traktaten«.«

3.   SAMMENLIGNINGSTABELLER SOM NÆVNT I ARTIKEL 5 I LISSABONTRAKTATEN

Traktaten om Den Europæiske Union

Side 206, tidligere nummerering i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 47, venstre kolonne

I stedet for:

»Artikel 47 (flyttet)«

læses:

»Artikel 47 (erstattet)«

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

a)

Side 214, tidligere nummerering i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 113 (flyttet), højre kolonne

I stedet for:

»Artikel 294«

læses:

»Artikel 284«

b)

Side 215, tidligere nummerering i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 116, venstre kolonne

I stedet for:

»Artikel 116 (erstattet)«

læses:

»Artikel 116 (ophævet)«

c)

Side 215, tidligere nummerering i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 117, venstre kolonne

I stedet for:

»Artikel 117, stk. 1, stk. 2, sjette led, og stk. 3-9 (erstattet)«

læses:

»Artikel 117, stk. 1, stk. 2, sjette led, og stk. 3-9 (ophævet)«

d)

Side 221, tidligere nummerering i traktaten oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 205, venstre kolonne

I stedet for:

»Artikel 205, stk. 2 og stk. 4 (erstattet)«

læses:

»Artikel 205, stk. 2 og stk. 4 (ophævet)«

e)

Side 228, tidligere nummerering i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, fodnoten til artikel 63, stk. 1 og 2 og artikel 64, stk. 2

I stedet for:

»Artikel 47 (flyttet)«

læses:

»Artikel 63, nr. 1 og 2 i EF-traktaten, erstattes af artikel 63, stk. 1 og 2, i TEUF (der omnummereres til 78) og artikel 64, stk. 2, erstattes af artikel 63, stk. 3, i TEUF (der omnummereres til 78).«

f)

Side 229, tidligere nummerering i traktaten oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, fodnoten til artikel 178

I stedet for:

»Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 188 D, stk. 1, andet afsnit, andet punktum, i TEUF.«

læses:

»Erstattet, for så vidt angår substansen, af artikel 188 D, stk. 1, andet afsnit, andet punktum, i TEUF (der omnummereres til 208).«