ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 8

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
12. januar 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2008/C 008/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende
EUT C 315 af 22.12.2007

1

 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2008/C 008/02

Sag C-525/04 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. november 2007 — Kongeriget Spanien mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Lenzing AG (Appel — statsstøtte — manglende inddrivelse af skyldige bidrag, morarenter og renter — formaliteten — kriteriet privat fordringshaver)

2

2008/C 008/03

Sag C-260/05 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. november 2007 — Sniace SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Republikken Østrig, Lenzing Fibers GmbH (tidligere Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Land Burgenland) (Appel — statsstøtte — formaliteten — retsakt, der berører sagsøgeren individuelt)

2

2008/C 008/04

Sag C-319/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrudssøgsmål — artikel 28 EF og 30 EF — direktiv 2001/83/EF — hvidløgspræparat i kapsler — præparat lovligt markedsført som kosttilskud i visse medlemsstater — præparat klassificeret som lægemiddel i indførselsmedlemsstaten — begrebet lægemiddel — hindring — begrundelse — offentlig sundhed — proportionalitet)

3

2008/C 008/05

Sag C-330/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. november 2007, straffesag mod Frederik Granberg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hovrätten för Övre Norrland, Sverige) (Punktafgifter — mineralolier — atypisk transportform)

3

2008/C 008/06

Sag C-162/06: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. november 2007 — International Mail Spain SL mod Administración del Estado, Correos (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Direktiv 97/67/EF — fælles regler for udvikling af det indre marked for posttjenester — liberalisering af posttjenesterne — mulighed for at give de befordringspligtige virksomheder eneret på den grænseoverskridende postbefordring i det omfang det er nødvendigt for at opfylde befordringspligten)

4

2008/C 008/07

Sag C-59/07: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 15. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — direktiv 2003/109/EF — tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

4

2008/C 008/08

Sag C-465/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nederlandse Raad van State den 17. oktober 2007 — M. Elgafaji, N. Elgafaji og Staatssecretaris van Justitie

5

2008/C 008/09

Sag C-466/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 22. oktober 2007 — Dietmar Klarenberg mod Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Sag C-469/07: Sag anlagt den 22. oktober 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

6

2008/C 008/11

Sag C-477/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Antwerpen (Belgien) den 29. oktober 2007 — Gerlach & Co. NV mod Belgische Staat

6

2008/C 008/12

Sag C-482/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank te 's Gravenhage (Nederlandene) den 2. november 2007 — AHP Manufacturing BV mod Bureau voor de Industriële Eigendom, Afdelingen for Forvaltningssager, som også handler under navnet Octrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Sag C-483/07 P: Appel iværksat den 5. november 2007 af Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt den 28. august 2007 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

7

2008/C 008/14

Sag C-484/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank te 's-Gravenhage, Roermond (Nederlandene) den 31. oktober 2007 — Fatma Pehlivan mod Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Sag C-487/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 5. november 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC og Laboratoire Garnier & Cie mod Bellure NV, Malaika Investments Ltd (der driver virksomhed under navnet Honey pot cosmetic & Perfumery Sales) og Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Sag C-488/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Session (Scotland), Edinburgh (Det Forenede Kongerige) den 5. november 2007 — Royal Bank of Scotland plc mod Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Sag C-494/07: Sag anlagt den 12. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

10

2008/C 008/18

Sag C-507/07: Sag anlagt den 20. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik

10

 

Retten i Første Instans

2008/C 008/19

Forenede sager T-3/00 og T-337/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 27. november 2007 — Pitsiorlas mod Rådet og ECB (Aktindsigt — Basel/Nyborg-overenskomsten — annullationssøgsmål — retsakter, som kan anfægtes — begrundelse — ulovlighedsindsigelse — afgørelse 93/731/EF — Den Europæiske Centralbanks forretningsorden — erstatningssøgsmål — Fællesskabets ansvar uden for kontraktforhold for dets institutioners retsstridige handlemåde — tab — årsagsforbindelse)

11

2008/C 008/20

Sag T-205/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. november 2007 — Ianniello mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesåret 2001/2002 — annullationssøgsmål — erstatningssøgsmål)

11

2008/C 008/21

Sag T-308/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. november 2007 — Ianniello mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesåret 2001/2002 — annullationssøgsmål — erstatningssøgsmål)

12

2008/C 008/22

Sag T-103/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. november 2007 — P mod Kommissionen (Tjenestemænd — vederlag — uberettiget udeblivelse fra tjenesten — fortabelse af ret til vederlag — vedtægtens artikel 59 — lægeattest)

12

2008/C 008/23

Sag T-214/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 28. november 2007 — Vounakis mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesåret 2003 — fastsættelse af mål — begrundelsespligt — manglende overensstemmelse mellem de tildelte point og de anførte bemærkninger — åbenbart urigtigt skøn)

12

2008/C 008/24

Sag T-434/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 27. november 2007 — Gateway mod KHIM — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om ACTIVY Media Gateway som EF-ordmærke — ældre nationale og EF-ord- og figurmærker Gateway og GATEWAY — relative registreringshindringer — ingen risiko for forveksling — ingen lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94)

13

2008/C 008/25

Sag T-458/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. november 2007 — Tegometall International mod KHIM — Wuppermann (TEK) (EF-varemærker — ugyldighedssag — ansøgning om TEK som EF-ordmærke — sagens genstand — overholdelse af retten til forsvar — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b), c), og g), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94)

13

2008/C 008/26

Sag T-111/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 21. november 2007 — Wesergold Getränkeindustrie mod KHIM — Lidl Stiftung (VITAL FIT) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om VITAL FIT som EF-figurmærke — det ældre nationale ordmærke VITAFIT — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 — retten til at blive hørt — begrundelsespligt)

14

2008/C 008/27

Sag T-149/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. november 2007 — Castellani mod KHIM — Markant Handels und Service (CASTELLANI) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om CASTELLANI som EF-figurmærke — de ældre nationale ordmærker CASTELLUM og CASTELLUCA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

14

2008/C 008/28

Sag T-418/05: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 22. november 2007 — Investire Partecipazioni mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EFRU — retsakt der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — forberedende retsakt — afvisning)

15

2008/C 008/29

Sag T-102/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 22. november 2007 — Investire Partecipazioni mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EFRU — nedsættelse af økonomisk støtte — ej umiddelbart og individuelt berørt — afvisning)

15

2008/C 008/30

Sag T-183/07 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 9. november 2007 — Republikken Polen mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — direktiv 2003/87/EF — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — Polens nationale plan for tildeling af drivhusgasemissionskvoter for 2008-2012 — Kommissionens beslutning om afslag — begæring om udsættelse af gennemførelsen — manglende uopsættelighed)

16

2008/C 008/31

Sag T-215/07 R: Kendelse afsagt af dommeren i sager om foreløbige forholdsregler den 15. november 2007 — Donnici mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — Europa-Parlamentets afgørelse — efterprøvelse af et medlems mandat — mandatbortfald som følge af anvendelse af nationale valgforskrifter — begæring om udsættelse af gennemførelse — formaliteten — fumus boni juris — uopsættelighed — interesseafvejning)

16

2008/C 008/32

Sag T-398/07: Sag anlagt den 31. oktober 2007 — Spanien mod Kommissionen

17

2008/C 008/33

Sag T-401/07: Sag anlagt den 2. november 2007 — Caxia Geral de Depósitas mod Kommissionen

17

2008/C 008/34

Sag T-402/07: Sag anlagt den 6. november 2007 — Kaul mod KHIM — Bayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Sag T-403/07: Sag anlagt den 8. november 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française m.fl. mod Kommissionen

19

2008/C 008/36

Sag T-404/07: Sag anlagt den 8. november 2007 — Ryanair mod Kommissionen

20

2008/C 008/37

Sag T-405/07: Sag anlagt den 14. november 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe mod KHIM (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Sag T-406/07: Sag anlagt den 14. november 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe mod KHIM (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Sag T-407/07: Sag anlagt den 8. november 2007 — CMB og Christof mod Kommissionen og EAR

22

2008/C 008/40

Sag T-408/07: Sag anlagt den 7. november 2007 — Crunch Fitness International mod KHIM — ILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Sag T-409/07: Sag anlagt den 16. november 2007 — Cohausz mod KHIM — Izquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Sag T-410/07: Sag anlagt den 16. november 2007 — Jurado Hermanos mod KHIM (JURADO)

23

2008/C 008/43

Sag T-411/07: Sag anlagt den 19. november 2007 — Aer Lingus Group mod Kommissionen

24

2008/C 008/44

Sag T-413/07: Sag anlagt den 14. november 2007 — Bayern Innovativ mod KHIM — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Sag T-415/07: Sag anlagt den 21. november 2007 — RedEnvelope mod KHIM — Red Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Sag T-416/07: Sag anlagt den 21. november 2007 — RedEnvelope mod KHIM — Red Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Sag T-417/07: Sag anlagt den 16. november 2007 — Lodato & C. mod Kommissionen

26

2008/C 008/48

Sag T-418/07: Sag anlagt den 19. november 2007 — LIBRO mod KHIM — Causley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Sag T-419/07: Sag anlagt den 19. november 2007 — Okalux mod KHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Sag T-423/07: Sag anlagt den 15. november 2007 — Ryanair mod Kommissionen

28

2008/C 008/51

Sag T-424/07: Sag anlagt den 20. november 2007 — Pioneer Hi-Bred International mod KHIM — (OPTIMUM)

29

 

Retten for EU-Personalesager

2008/C 008/52

Sag F-67/05: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 — Michail mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesåret 2003 — annullationssøgsmål — erstatningssøgsmål)

30

2008/C 008/53

Sag F-34/06: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 — Michail mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesåret 2004 — annullationssøgsmål — erstatningssøgsmål)

30

2008/C 008/54

Sag F-109/06: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 — Dittert mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — prioritetspoints — ufuldstændig personlig aktmappe — udeladelse af prioritetspoints fra det elektroniske forfremmelsessystem, kaldet sysper 2 — teknisk fejl — forfremmelsesudvalg A* — tildeling af færre points end foreslået af sagsøgerens overordnede)

31

2008/C 008/55

Sag F-110/06: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 — Carpi Badía mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — prioritetspoints — ufuldstændig personlig aktmappe — udeladelse af prioritetspoints fra det elektroniske forfremmelsessystem, kaldet sysper 2 — teknisk fejl — forfremmelsesudvalg A* — tildeling af færre points end foreslået af sagsøgerens overordnede)

31

2008/C 008/56

Sag F-128/07: Sag anlagt den 31. oktober 2007 — Andreas Menidiatis mod Kommissionen

32

2008/C 008/57

Sag F-129/07: Sag anlagt den 31. oktober 2007 — Kremlis mod Kommissionen

32

2008/C 008/58

Sag F-130/07: Sag anlagt den 31. oktober 2007 — Vinci mod Den Europæiske Centralbank

32

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Domstolen

12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/1


(2008/C 8/01)

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende

EUT C 315 af 22.12.2007

Liste over tidligere offentliggørelser

EUT C 297 af 8.12.2007

EUT C 283 af 24.11.2007

EUT C 269 af 10.11.2007

EUT C 247 af 20.10.2007

EUT C 235 af 6.10.2007

EUT C 223 af 22.9.2007

Teksterne er tilgængelige i:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Udtalelser

RETLIGE PROCEDURER

Domstolen

12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/2


Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. november 2007 — Kongeriget Spanien mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Lenzing AG

(Sag C-525/04 P) (1)

(Appel - statsstøtte - manglende inddrivelse af skyldige bidrag, morarenter og renter - formaliteten - kriteriet privat fordringshaver)

(2008/C 8/02)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Kongeriget Spanien (ved J.M Rodríguez Cárcamo, som befuldmægtiget)

De andre parter i appelsagen: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved V. Kreuschitz og J.L. Buendía Sierra, som befuldmægtigede, Rechtsanwalt M. Núñez-Müller) og Lenzing AG (ved Rechtsanwalt U. Soltész)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt den 21. oktober 2004 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Femte Udvidede Afdeling) i sag T-36/99, Lenzing AG mod Kommissionen, hvorved Retten annullerede artikel 1, stk. 1, i Kommissionens beslutning 1999/395/EF af 28. oktober 1998 om Kongeriget Spaniens statsstøtte til virksomheden SNIACE SA i Torrelavega i Cantabrien (EFT 1999 L 149, s. 40), som ændret ved Kommissionens beslutning 2001/43/EF af 20. september 2000 (EFT 2001 L 11, s. 46) — formaliteten med hensyn til et søgsmål mod en konkurrerende, støttemodtagende virksomhed — begrebet person, der er individuelt berørt af den anfægtede beslutning — aftaler om tilbagebetaling og omlægning af gæld — kriteriet om den private kreditor

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Kongeriget Spanien bærer sine egne omkostninger og betaler Lenzing AG's omkostninger.

3)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 69 af 19.3.2005.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/2


Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. november 2007 — Sniace SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Republikken Østrig, Lenzing Fibers GmbH (tidligere Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Land Burgenland)

(Sag C-260/05 P) (1)

(Appel - statsstøtte - formaliteten - retsakt, der berører sagsøgeren individuelt)

(2008/C 8/03)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Sniace SA (ved abogado J. Baró Fuentes)

De andre parter i appelsagen: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved V. Kreuschitz og J.L. Buendía Sierra, som befuldmægtigede), Republikken Østrig (ved H. Dossi, som befuldmægtiget), Lenzing Fibers GmbH (tidligere Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG) (ved Rechtsanwalt U. Soltész), Land Burgenland (ved Rechtsanwalt U. Soltész)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Udvidede Afdeling) den 14. april 2005 i sag T-88/01, Sniace mod Kommissionen, hvorved sagsøgerens søgsmål med påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2001/102/EF af 19. juli 2000 om Østrigs statsstøtte til Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG blev afvist (EFT L 38, s. 33)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Sniace SA betaler sagens omkostninger.

3)

Republikken Østrig bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 193 af 6.8.2005.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/3


Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-319/05) (1)

(Traktatbrudssøgsmål - artikel 28 EF og 30 EF - direktiv 2001/83/EF - hvidløgspræparat i kapsler - præparat lovligt markedsført som kosttilskud i visse medlemsstater - præparat klassificeret som lægemiddel i indførselsmedlemsstaten - begrebet »lægemiddel« - hindring - begrundelse - offentlig sundhed - proportionalitet)

(2008/C 8/04)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved B. Stromsky og B. Schima, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland (ved M. Lumma og C. Schulze-Bahr, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af artikel 28 EF og 30 EF — national administrativ praksis, hvorefter et hvidløgspræparat i kapselform kvalificeres som lægemiddel — begrebet lægemiddel i fællesskabsretten

Konklusion

1)

Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 28 EF og 30 EF, idet den har klassificeret et hvidløgspræparat i kapselform, som ikke opfylder lægemiddeldefinitionen i artikel 1, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, som lægemiddel.

2)

Forbundsrepublikken Tyskland betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 257 af 15.10.2005.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/3


Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. november 2007, straffesag mod Frederik Granberg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hovrätten för Övre Norrland, Sverige)

(Sag C-330/05) (1)

(Punktafgifter - mineralolier - atypisk transportform)

(2008/C 8/05)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Hovrätten för Övre Norrland

Part i hovedsagen

Frederik Granberg

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Hovrätten för Övre Norrland — fortolkning af artikel 9, stk. 3, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (EFT L 76, s. 1) — privatpersoners import af mineralolier, der allerede er overgået til forbrug i en anden medlemsstat — atypisk transportform

Konklusion

1)

Artikel 9, stk. 3, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, som ændret ved Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992, gør det ikke muligt generelt at undergive brændselsolie punktafgift i forbrugsmedlemsstaten, når olien er købt i en anden medlemsstat af en privatperson til eget brug og af denne er transporteret på egen hånd til den nævnte forbrugsmedlemsstat, uanset på hvilken måde denne privatperson gennemfører transporten.

2)

En privatpersons transport af 3 000 liter brændselsolie i tre såkaldte »mellemstore beholdere til bulkvarer« i lastrummet på en varevogn er en »atypisk transportform« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 9, stk. 3 i direktiv 92/12, som ændret ved direktiv 92/108.

3)

Artikel 7, stk. 4, i direktiv 92/12, som ændret ved direktiv 92/108, er ikke til hinder for, at lovgivningen i bestemmelsesmedlemsstaten, hvor punktafgiften er forfalden til betaling, således som direktivets artikel 9, stk. 3, giver mulighed for, foreskriver, at en privatperson, der personligt og til eget brug køber brændselsolie i en anden medlemsstat, hvor denne vare er overgået til forbrug, og selv transporterer varen til bestemmelsesmedlemsstaten ved hjælp af en atypisk transportform i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 9, stk. 3, skal have stillet sikkerhed for betaling af punktafgifter og skal medbringe et ledsagedokument samt et dokument, der attesterer denne sikkerhedsstillelse.


(1)  EUT C 271 af 29.10.2005.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/4


Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. november 2007 — International Mail Spain SL mod Administración del Estado, Correos (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien)

(Sag C-162/06) (1)

(Direktiv 97/67/EF - fælles regler for udvikling af det indre marked for posttjenester - liberalisering af posttjenesterne - mulighed for at give de befordringspligtige virksomheder eneret på den grænseoverskridende postbefordring »i det omfang det er nødvendigt for at opfylde befordringspligten«)

(2008/C 8/06)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Supremo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: International Mail Spain SL

Sagsøgt: Administración del Estado, Correos

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Tribunal Supremo — fortolkning af artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, som affattet inden ændringen ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/39/EF af 10. juni 2002 (EFT L 15, s. 14) — posttjenester forbeholdt den befordringspligtige virksomhed — grænseoverskridende post — bedømmelseskriterier — udelukkende hensyntagen til indvirkningen på den økonomiske bæredygtighed for den befordringspligtige virksomhed

Konklusion

Artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet skal fortolkes således, at den kun tillader medlemsstaterne at lade den grænseoverskridende post være omfattet af de befordringspligtige postvirksomheders eneret, i det omfang de beviser

at opfyldelsen af befordringspligten vil blive forhindret uden denne eneret, eller

at eneretten er nødvendig for, at denne pligt kan opfyldes på acceptable økonomiske vilkår.


(1)  EUT C 143 af 17.6.2006.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/4


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 15. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

(Sag C-59/07) (1)

(Traktatbrud - direktiv 2003/109/EF - tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding - manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

(2008/C 8/07)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M. Condou-Durande og A. Alcover San Pedro, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien (ved F. Díez Moreno, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Traktatbrud — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT L 16, s. 44)

Konklusion

1)

Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding, idet det ikke har vedtaget de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme direktivet.

2)

Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 69 af 24.3.2007.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/5


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nederlandse Raad van State den 17. oktober 2007 — M. Elgafaji, N. Elgafaji og Staatssecretaris van Justitie

(Sag C-465/07)

(2008/C 8/08)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Nederlandse Raad van State

Parter i hovedsagen

Sagsøger: M. Elgafaji, N. Elgafaji og Staatssecretaris van Justitie

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 15, litra c), i direktiv 2004/83/EF (1) om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse fortolkes således, at den udelukkende giver beskyttelse i en situation, som er omfattet af artikel 3 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, således som denne fortolkes ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, eller således, at førstnævnte bestemmelse i forhold til nævnte konventions artikel 3 giver en supplerende eller en anden beskyttelse?

2)

Såfremt direktivets artikel 15, litra c), giver en supplerende eller en anden beskyttelse end den, der er omhandlet i konventionens artikel 3, hvilke kriterier finder da anvendelse ved bedømmelsen af, om en person, som gør gældende, at han eller hun er berettiget til subsidiær beskyttelse, løber en risiko for at blive udsat for alvorlige og individuelle trusler som følge af vilkårlig vold i den forstand, som omhandles i direktivets artikel 15, litra c), sammenholdt med artikel 2, litra e)?


(1)  EUT L 304, s. 12.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/5


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 22. oktober 2007 — Dietmar Klarenberg mod Ferrotron Technologies GmbH

(Sag C-466/07)

(2008/C 8/09)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Dietmar Klarenberg

Sagsøgt: Ferrotron Technologies GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Foreligger der kun en overførsel af en del af en virksomhed eller en bedrift til en anden indehaver i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), i Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (1), når virksomheds- henholdsvis bedriftsdelen af den nye indehaver videreføres som en organisatorisk uafhængig virksomheds- henholdsvis bedriftsdel?


(1)  EFT L 82, s. 16.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/6


Sag anlagt den 22. oktober 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

(Sag C-469/07)

(2008/C 8/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved H. Kraemer, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Storhertugdømmet Luxembourg

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Storhertugdømmet Luxembourg har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 80, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (1), idet det ikke har sendt Kommissionen en liste over EF-designdomstole.

Storhertugdømmet Luxembourg tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Storhertugdømmet Luxembourg har ikke opfyldt sin forpligtelse i henhold til artikel 80, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002, hvorefter hver medlemsstat senest den 6. marts 2005 sender Kommissionen en liste over EF-designdomstole med angivelse af deres betegnelse og stedlige kompetence.


(1)  EFT 2002, L 3, s. 1.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Antwerpen (Belgien) den 29. oktober 2007 — Gerlach & Co. NV mod Belgische Staat

(Sag C-477/07)

(2008/C 8/11)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hof van Beroep te Antwerpen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Gerlach & Co. NV

Sagsøgt: Belgische Staat

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er den bogføring, der er omhandlet i artikel 221, stk. 1, i EF-toldkodeksen (der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12.10.1992 (1) af 19.10.1992, herefter »EF-toldkodeksen«), den bogføring, der er omhandlet i EF-toldkodeksens artikel 217, dvs. at afgiftsbeløbet indskrives af toldmyndighederne i regnskabsregistrene eller på anden måde, og skal der sondres mellem bogføringen og den opføring af afgiftsbeløbet i regnskabet over egne indtægter, der er omhandlet i artikel 6 i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 af 29. maj 1989 om gennemførelse af afgørelse 88/376/EØF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (2) (nu artikel 6 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22.5.2000 om gennemførelse af afgørelse 2000/597/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (3)?

2)

Skal EF-toldkodeksens artikel 221, stk. 1, fortolkes således, at en underretning efter en passende fremgangsmåde fra toldmyndighederne til debitor om afgiftsbeløbet kun kan anses for den underretning af debitor om afgiftsbeløbet, der er omhandlet i EF-toldkodeksens artikel 221, stk. 1, hvis afgiftsbeløbet bogføres af toldmyndighederne, før debitor underrettes om beløbet?

3)

Skal EF-toldkodeksens artikel 221, stk. 1, fortolkes således, at afgiftsbeløbet ikke kan inddrives, såfremt toldmyndighederne efter en passende fremgangsmåde underretter debitor om afgiftsbeløbet, uden at toldmyndighederne har bogført afgiftsbeløbet forud for underretningen, således at toldmyndighederne for alligevel at kunne inddrive afgiftsbeløbet igen efter en passende fremgangsmåde skal underrette debitor om afgiftsbeløbet, efter at afgiftsbeløbet er bogført, og forudsat at bogføringen foretages inden for den gældende forældelsesfrist?


(1)  Forordning om indførelse af en EF-toldkodeks, EFT L 302, s. 1.

(2)  EFT L 155, s. 1.

(3)  EFT L 130, s. 1.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank te 's Gravenhage (Nederlandene) den 2. november 2007 — AHP Manufacturing BV mod Bureau voor de Industriële Eigendom, Afdelingen for Forvaltningssager, som også handler under navnet Octrooicentrum Nederland

(Sag C-482/07)

(2008/C 8/12)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank te 's Gravenhage

Parter i hovedsagen

Sagsøger: AHP Manufacturing BV

Sagsøgt: Bureau voor de Industriële Eigendom, som også handler under navnet Octrooicentrum Nederland

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 af 18. juni 1992 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (1) (EFT L 182 af 2.7.1992, s. 1-5, med senere ændringer), nærmere bestemt artikel 3, stk. 1, litra c), til hinder for, at der udstedes et certifikat til indehaveren af et grundpatent for et produkt, for hvilket der på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om certifikatet allerede er udstedt et eller flere certifikater til én eller flere indehavere af et eller flere andre grundpatenter?

2)

Fører Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler (2) (EFT L 198 af 8.8.1996, s. 30-35, med senere ændringer), nærmere bestemt betragtning 17 og artikel 3, stk. 2, andet punktum, til et andet svar på spørgsmål 1?

3)

Er det af betydning for besvarelsen af de foregående spørgsmål, om den sidst angivne ansøgning, ligesom den tidligere ansøgning eller de tidligere ansøgninger, er indgivet inden for fristen i artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1768/92 eller inden for fristen i artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1768/92?

4)

Er det af betydning for besvarelsen af de foregående spørgsmål, om den ifølge artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1768/92 påbudte beskyttelsesperiode ved udstedelsen af certifikatet udløber på samme tid som eller på et senere tidspunkt end det er tilfældet i henhold til ét eller flere certifikater, der allerede er udstedt for det pågældende produkt?

5)

Er det af betydning for besvarelsen af de foregående spørgsmål, at det i forordning (EØF) nr. 1768/92 ikke er bestemt, inden for hvilken frist den kompetente myndighed som omhandlet i denne forordnings artikel 9, stk. 1, skal behandle ansøgningen om et certifikat og udstede det, hvorved en forskel i sagsbehandlingstiden hos de pågældende myndigheder i medlemsstaterne kan føre til indbyrdes forskelle i muligheden for udstedelse af et certifikat?


(1)  EFT L 182, s. 1.

(2)  EFT L 198, s. 30.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/7


Appel iværksat den 5. november 2007 af Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt den 28. august 2007 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(Sag C-483/07 P)

(2008/C 8/13)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (ved Rechtsanwalt K. Bott)

Den anden part i appelsagen: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Appellanten har nedlagt følgende påstande

1.

Dom afsagt af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) den 28. august 2007 ophæves.

2.

Kommissionens beslutning om at registrere domænenavnet galileo.eu annulleres.

3.

Kommissionen tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med appelsagen og sagen for Retten i Første Instans.

4.

Subsidiært til påstand 2 og 3 hjemvises sagen til Retten i Første Instans, og Kommissionen tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med appelsagen.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Appellanten har med den foreliggende appel gjort gældende, at fællesskabsretten (artikel 58, stk. 1, andet punktum, i statutten for Domstolen), nemlig artikel 230, stk. 4, EF, er tilsidesat. Retten i Første Instans har ifølge appellanten tilsidesat fællesskabsretten ved at afvise sagen med den begrundelse, at appellanten ikke er »individuelt berørt« af Kommissionens beslutning om at reservere domænet galeleo.eu til sig selv. Appellanten er af den opfattelse, at selskabet på grund af dets rettigheder til det tyske ordmærke Galileo, på grund af Kommissionens retsstilling i henhold til forordning nr. 874/2004 vedrørende registreringsprocedurer, og på grund af den omstændighed, at domænenavnet galileo.eu er en omsættelig økonomisk ejendom, som kun kan afsættes en enkelt gang, i henhold til Domstolens praksis er individuelt berørt af Kommissionens beslutning om at reservere domænenavnet galileo.eu til sig selv.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/8


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank te 's-Gravenhage, Roermond (Nederlandene) den 31. oktober 2007 — Fatma Pehlivan mod Staatssecretaris van Justitie

(Sag C-484/07)

(2008/C 8/14)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank te 's-Gravenhage, Roermond

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Fatma Pehlivan

Sagsøgt: Staatssecretaris van Justitie

Præjudicielle spørgsmål

1a.

Skal artikel 7, stk. 1, første led, i associeringsafgørelse nr. 1/80 fortolkes således, at bestemmelsen finder anvendelse, allerede når et familiemedlem faktisk i tre år har boet sammen med en tyrkisk arbejdstager, uden at de kompetente nationale myndigheder har anfægtet familiemedlemmets opholdsret i løbet af disse tre år?

1b.

Er artikel 7, stk. 1, første led, i associeringsafgørelse nr. 1/80 til hinder for, at en medlemsstat i løbet af disse tre år kan beslutte, at et familiemedlem, der har fået adgang til det nationale område, hvis vedkommende indgår ægteskab, ikke længere kan aflede rettigheder af denne bestemmelse, selv om vedkommende fortsat bor hos den tyrkiske arbejdstager?

2.

Er artikel 7, stk. 1, første led, eller nogen anden fællesskabsretlig bestemmelse og/eller noget fællesskabsretligt princip til hinder for, at de kompetente nationale myndigheder efter udløbet af den treårige periode med tilbagevirkende kraft anfægter den berørte udlændings opholdsret på grundlag af nationale retsforskrifter angående spørgsmålet, om der er tale om et familiemedlem og/eller lovlig bopæl i tre år?

3a.

Er det af relevans for besvarelsen af ovennævnte spørgsmål, om udlændingen bevidst eller ubevidst har tilbageholdt oplysninger, der i henhold til national ret er relevante for opholdsretten? Hvilken relevans har dette i bekræftende fald?

3b.

Har det nogen betydning, om disse oplysninger er kommet til myndighedernes kendskab i løbet af nævnte treårsperiode eller først efter udløbet af denne? Herved skal det tages i betragtning, at de kompetente nationale myndigheder, da de var blevet bekendt med oplysningerne, eventuelt måtte undersøge disse oplysninger (nærmere), før de kunne træffe afgørelse. Hvilken betydning har dette i bekræftende fald?


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/8


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 5. november 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC og Laboratoire Garnier & Cie mod Bellure NV, Malaika Investments Ltd (der driver virksomhed under navnet »Honey pot cosmetic & Perfumery Sales«) og Starion International Ltd

(Sag C-487/07)

(2008/C 8/15)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Court of Appeal (Civil Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC og Laboratoire Garnier & Cie

Sagsøgt: Bellure NV, Malaika Investments Ltd (der driver virksomhed under navnet »Honey pot cosmetic & Perfumery Sales«) og Starion International Ltd

Præjudicielle spørgsmål

1)

Når en erhvervsdrivende i en reklame for egne varer eller tjenesteydelser bruger et registreret varemærke, som tilhører en konkurrent, med det formål at sammenligne egenskaber (herunder navnlig duft) ved de varer, som han markedsfører, med egenskaberne (herunder navnlig duft) ved de varer, der markedsføres af konkurrenten under dette varemærke, på en sådan måde, at det ikke medfører forveksling eller på anden måde bringer varemærkets væsentlige funktion som oprindelsesangivelse i fare, er denne brug da omfattet af enten litra a) eller b) i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104?

2)

Når en erhvervsdrivende gør erhvervsmæssig brug af et velkendt registreret varemærke (navnlig i en sammenlignende liste) med det formål at angive en egenskab ved sin egen vare (herunder navnlig varens duft), på en sådan måde, at brugen

a)

ikke skaber nogen form for risiko for forveksling, og

b)

ikke påvirker salget af varerne under det velkendte registrerede varemærke, og

c)

ikke bringer det registrerede varemærkes væsentligste funktion som garanti for oprindelsen i fare og ikke skader det pågældende varemærkes renommé, hverken ved at plette varemærkets image, ved udvanding eller på andre måder, og

d)

brugen spiller en væsentlig rolle ved promoveringen af den erhvervsdrivendes vare,

er denne brug da omfattet af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104?

3)

Hvad er inden for rammerne af artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktivet om vildledende reklame (direktiv 84/450), som ændret ved direktivet om sammenlignende reklame (direktiv 97/55), betydningen af udtrykket »drage utilbørligt fordel af«, og nærmere bestemt vil en erhvervsdrivende, når han i en sammenlignende liste sammenligner sin vare med en vare med et velkendt varemærke, derved drage utilbørligt fordel af dette velkendte varemærkes renommé?

4)

Hvad er inden for rammerne af samme direktivs artikel 3, stk. 1, litra h), betydningen af udtrykket »fremstille en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi«, og nærmere bestemt omfatter dette udtryk tilfælde, hvor en part uden på nogen måde at skabe forveksling eller vildledning blot i overensstemmelse med sandheden giver udtryk for, at hans vare har en lignende hovedegenskab (duft) som en velkendt vare, der er beskyttet af et varemærke?

5)

Når en erhvervsdrivende bruger et tegn, der ligner et registreret varemærke, som har et renommé, og dette tegn ikke ligner varemærket i en sådan grad, at der er forvekslingsrisiko, på en sådan måde, at

a)

det registrerede varemærkes væsentligste funktion som garanti for oprindelse ikke svækkes ellers bringes i fare

b)

det registrerede varemærke eller dets renommé ikke plettes eller udvandes, og der heller ikke er risiko for at dette vil ske

c)

varemærkeindehaverens afsætning ikke forringes, og

d)

varemærkeindehaveren ikke fratages belønningen for fremme, vedligeholdelse eller forstærkning af sit varemærke

e)

den erhvervsdrivende imidlertid opnår en kommerciel fordel ved brugen af sit tegn, på grund af tegnets lighed med det registrerede varemærke,

skal denne brug da anses for at drage »utilbørlig fordel« af det registrerede varemærkes renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2?


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/9


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Session (Scotland), Edinburgh (Det Forenede Kongerige) den 5. november 2007 — Royal Bank of Scotland plc mod Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Sag C-488/07)

(2008/C 8/16)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Royal Bank of Scotland plc

Sagsøgt: Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Præjudicielle spørgsmål

1)

Kræves det efter artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i sjette momsdirektiv 77/388/EØF (1), at den pro rata-sats, hvormed en afgiftspligtig person i henhold til artikel 17, stk. 5, kan fradrage, beregnes på årsbasis og fastsættes i procenter, der afrundes opad til et tal, der ikke overstiger det nærmeste hele tal, når

a)

denne pro rata-sats er en pro rata-sats, der er beregnet for en sektor inden for den afgiftspligtige persons virksomhed i overensstemmelse med enten litra a) eller b) i artikel 17, stk. 5, tredje afsnit, og/eller

b)

denne pro rata-sats er en pro rata-sats, der er beregnet under hensyntagen til, hvordan den afgiftspligtige person benytter samtlige eller en del af goderne og tjenesteydelserne, i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, tredje afsnit, litra c), og/eller

c)

denne pro rata-sats er en pro rata-sats, der er beregnet for samtlige eller en del af de goder og tjenesteydelser, som den afgiftspligtige person har benyttet til alle de transaktioner, der er omhandlet i artikel 17, stk. 5, første afsnit, i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, tredje afsnit, litra d)?

2)

Kan medlemsstaterne i henhold til nævnte artikel 19, stk. 1, andet afsnit, kræve, at den pro rata-sats, hvormed en afgiftspligtig person kan fradrage i henhold til artikel 17, stk. 5, afrundes opad til et andet beløb end det nærmeste hele tal?


(1)  EFT L 145, s. 1.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/10


Sag anlagt den 12. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

(Sag C-494/07)

(2008/C 8/17)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M. Patakia og D. Recchia, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 4, artikel 12 og 13 (sammenholdt med bilag IV) i Rådets direktiv 92/43/EØF (1) af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, idet den ikke har vedtaget de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre direktivet.

Den Hellenske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen har undersøgt foreneligheden af de foranstaltninger, som Den Hellenske Republik har vedtaget med henblik på at gennemføre direktiv 92/43/EØF.

Undersøgelsen har vist, at nogle af direktivets bestemmelser ikke er blevet gennemført fuldt ud og/eller ikke er blevet korrekt gennemført.

Kommissionen er navnlig af den opfattelse, at anvendelsen af udtrykket »hensyn til væsentlige samfundsinteresser« i græsk lovgivning i stedet for udtrykket »af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser« som angivet i direktivets artikel 6, stk. 4, er en ukorrekt gennemførelse af den omhandlede bestemmelse, da dette udvider muligheden for at anvende den fastsatte fravigelse, hvilket ikke er foreneligt med behovet for en indskrænkende fortolkning.

Kommissionen er endvidere af den opfattelse, at tilføjelsen i græsk lovgivning af ordene »af særlig økonomisk interesse« til udtrykket »af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser« i direktivets artikel 6, stk. 4, hvilket giver anledning til anvendelse af undtagelsen i denne bestemmelse, udgør en ukorrekt gennemførelse af direktivets artikel 6, stk. 4, da dette indebærer yderligere muligheder for fravigelser.

Endelig har Kommissionen konstateret, hvilket de græske myndigheder har erkendt, at de bestemmelser i græsk lovgivning, der gennemfører artikel 12 og 13, ikke henviser til bilaget, hvori anvendelsesområdet fastlægges, hvorfor disse artikler i direktivet ikke er blevet korrekt gennemført.

Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Den Hellenske Republik ikke har gennemført artikel 6, stk. 4, artikel 12 og 13 i direktivet om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter korrekt.


(1)  EFT L 206 af 22.7.1992.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/10


Sag anlagt den 20. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik

(Sag C-507/07)

(2008/C 8/18)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved H. Kraemer, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Den Franske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Franske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 80, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (1), idet den ikke har sendt Kommissionen en liste over EF-designdomstole.

Den Franske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den Franske Republik har ikke opfyldt sin forpligtelse i henhold til artikel 80, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002, hvorefter hver medlemsstat senest den 6. marts 2005 sender Kommissionen en liste over EF-designdomstole med angivelse af deres betegnelse og stedlige kompetence.


(1)  EFT 2000, L 3, s. 1.


Retten i Første Instans

12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/11


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 27. november 2007 — Pitsiorlas mod Rådet og ECB

(Forenede sager T-3/00 og T-337/04) (1)

(Aktindsigt - Basel/Nyborg-overenskomsten - annullationssøgsmål - retsakter, som kan anfægtes - begrundelse - ulovlighedsindsigelse - afgørelse 93/731/EF - Den Europæiske Centralbanks forretningsorden - erstatningssøgsmål - Fællesskabets ansvar uden for kontraktforhold for dets institutioners retsstridige handlemåde - tab - årsagsforbindelse)

(2008/C 8/19)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Athanasios Pitsiorlas (Thessaloniki, Grækenland) (ved advokat D. Papafilippou)

Sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (først ved M. Bauer, S. Kyriakopoulou og D. Zachariou, og derefter ved M. Bauer og D. Zachariou, som befuldmægtigede) og Den Europæiske Centralbank (i sag T-3/00 først ved C. Zilioli, C. Kroppenstedt og P. Vospernik, derefter ved Zilioli, Kroppenstedt, F. Athanasiou og S. Vuorensola, og endelig ved Zilioli, Kroppenstedt og Athanasiou, og, i sag T-337/04, ved C. Kroppenstedt, F. Athanasiou og P. Papapaschalis, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Rådets og Den Europæiske Centralbanks beslutninger om at nægte sagsøgeren aktindsigt i dokumenterne vedrørende Basel/Nyborg-overenskomsten fra september 1987, dels påstand om erstatning.

Konklusion

1)

Beslutningen truffet af Den Europæiske Centralbanks (ECB) Styrelsesråd den 21. oktober 1999 — i den form, hvori denne blev meddelt Athanasios Pitsiorlas ved skrivelse af 8. november 1999 — annulleres.

2)

I øvrigt frifindes de sagsøgte parter i annullationssøgsmålet.

3)

De sagsøgte parter frifindes i erstatningssøgsmålet.

4)

ECB, Rådet og sagsøgeren bærer deres egne omkostninger i sag T-3/00 og sag T-337/04. Rådet bærer sine egne omkostninger og betaler og de af sagsøgeren afholdte omkostninger i sag C-193/01 P.


(1)  EFT C 122 af 29.4.2000.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/11


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. november 2007 — Ianniello mod Kommissionen

(Sag T-205/04) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2001/2002 - annullationssøgsmål - erstatningssøgsmål)

(2008/C 8/20)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alessandro Ianniello (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall, som befuldmægtiget, bistået af avocat D. Waelbroeck)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for bedømmelsesåret 2001/2002 samt af ansættelsesmyndighedens afslag af 18. februar 2004 på sagsøgerens klage, dels en påstand om erstatning for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt.

Konklusion

1)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

2)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 217 af 28.8.2004.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/12


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. november 2007 — Ianniello mod Kommissionen

(Sag T-308/04) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2001/2002 - annullationssøgsmål - erstatningssøgsmål)

(2008/C 8/21)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Francesco Ianniello (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for bedømmelsesåret 2001/2002 samt betaling af erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade

Konklusion

1)

Afgørelsen om vedtagelse af Francesco Ianniellos karriereudviklingsrapport for bedømmelsesåret 2001/2002 annulleres.

2)

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

3)

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.


(1)  EUT C 262 af 23.10.2004.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/12


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. november 2007 — P mod Kommissionen

(Sag T-103/05) (1)

(Tjenestemænd - vederlag - uberettiget udeblivelse fra tjenesten - fortabelse af ret til vederlag - vedtægtens artikel 59 - lægeattest)

(2008/C 8/22)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: P (Barcelona, Spanien) (ved avocat M. Griful i Ponsati)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (først ved J. Currall og L. Lozano Palacios, dernæst ved J. Currall og I. Martínez del Peral, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse af 10. maj 2004, hvorved sagsøgerens fravær fra den 16. marts 2004 blev erklæret uberettiget og hans vederlag blev indstillet fra den 15. april 2004 indtil tiltrædelsen af hans tjeneste ved Generaldirektoratet »Presse & Kommunikation« i Bruxelles.

Konklusion

1)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

2)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 132 af 28.5.2005.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/12


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 28. november 2007 — Vounakis mod Kommissionen

(Sag T-214/05) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2003 - fastsættelse af mål - begrundelsespligt - manglende overensstemmelse mellem de tildelte point og de anførte bemærkninger - åbenbart urigtigt skøn)

(2008/C 8/23)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Hippocrate Vounakis (Wezembeek-Oppem, Belgien) (først ved avocats S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal, derefter ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om nnullation af Kommissionens afgørelse af 13. juli 2004 om fastsættelse af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra 1. januar til 31. december 2003.

Konklusion

1)

Afgørelsen af 13. juli 2004 om fastsættelse af karriereudviklingsrapporten for Hippocrate Vounakis for perioden fra 1. januar til 31. december 2003 annulleres for så vidt angår rubrikken »tjenstlig indsats«.

2)

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

3)

Kommissionen betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 205 af 20.8.2005.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/13


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 27. november 2007 — Gateway mod KHIM — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)

(Sag T-434/05) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om ACTIVY Media Gateway som EF-ordmærke - ældre nationale og EF-ord- og figurmærker Gateway og GATEWAY - relative registreringshindringer - ingen risiko for forveksling - ingen lighed mellem tegnene - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 - artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94)

(2008/C 8/24)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Gateway, Inc. (Irvine, Californien, De Forenede Stater) (først ved solicitors C.R. Jones og P. Massey, dernæst ved solicitors C.R. Jones og E.S. Mackenzie)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved J. Laporta Insa, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Fujitsu Siemens Computers GmbH (München, Tyskland)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 14. september 2005 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1068/2004-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Fujitsu Siemens Computers GmbH og Gateway, Inc.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Gateway, Inc. bærer sine egne omkostninger og betaler Harmoniseringskontorets omkostninger.


(1)  EUT C 60 af 11.3.2006.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/13


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. november 2007 — Tegometall International mod KHIM — Wuppermann (TEK)

(Sag T-458/05) (1)

(EF-varemærker - ugyldighedssag - ansøgning om TEK som EF-ordmærke - sagens genstand - overholdelse af retten til forsvar - absolutte registreringshindringer - beskrivende karakter - artikel 7, stk. 1, litra b), c), og g), og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 40/94)

(2008/C 8/25)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Tegometall International AG (Lengwil-Oberhofen, Schweiz) (ved advokat H. Timmann)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved J. Weberndörfer, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Wuppermann AG (Leverkusen, Tyskland) (først ved advokat H. Huisken, derefter ved advokat I. Friedhoff)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen truffet den 21. oktober 2005 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1063/2004-2), som berigtiget den 16. november 2005, vedrørende en ugyldighedssag mellem Wuppermann AG og Tegometall International AG

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Sagsøgeren betaler sagens omkostninger, bortset fra de udgifter, intervenienten har afholdt.

3)

Intervenienten bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 60 af 11.3.2006.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/14


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 21. november 2007 — Wesergold Getränkeindustrie mod KHIM — Lidl Stiftung (VITAL FIT)

(Sag T-111/06) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om VITAL FIT som EF-figurmærke - det ældre nationale ordmærke VITAFIT - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 - retten til at blive hørt - begrundelsespligt)

(2008/C 8/26)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Tyskland) (ved advokaterne P. Goldenbaum, T. Melchert og I. Rohr)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved G. Schneider, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret og intervenient ved Retten: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Tyskland) (ved advokat M. Schaeffer)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 16. februar 2006 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 3/2005-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Lidl Stiftung & Co. KG og Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 143 af 17.6.2006.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/14


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 20. november 2007 — Castellani mod KHIM — Markant Handels und Service (CASTELLANI)

(Sag T-149/06) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om CASTELLANI som EF-figurmærke - de ældre nationale ordmærker CASTELLUM og CASTELLUCA - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

(2008/C 8/27)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Castellani SpA (Campagna Gello, Italien) (ved avocats A. Di Maso og M. Di Masi)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved J. García Murillo, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Tyskland)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 22. februar 2006 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 449/2005-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Markant Handels und Service GmbH og Castellani SpA

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 22. februar 2006 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 449/2005-1) annulleres.

2)

Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 178 af 29.7.2006.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/15


Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 22. november 2007 — Investire Partecipazioni mod Kommissionen

(Sag T-418/05) (1)

(Annullationssøgsmål - EFRU - retsakt der ikke kan gøres til genstand for søgsmål - forberedende retsakt - afvisning)

(2008/C 8/28)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Investire Partecipazioni SpA (Rom, Italien) (ved avocats G.M. Roberti og A. Franchi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved L. Flynn og M. Velardo, som befuldmægtigede, bistået af avocat G. Faedo)

Sagens genstand

Påstand om annullation af de beslutninger, der var indeholdt i de to breve af 11. og 23. august 2005 fra Kommissionens Generaldirektorat »Regionalpolitik«, som var rettet til Den Italienske Republiks faste repræsentation ved Den Europæiske Union, hvorved det blev meddelt, at en foranstaltning, der var indeholdt i det samlede programmeringsdokument for perioden 1997-1999 for regionen Piemonte (Italien) vedrørende mål nr. 2, ikke var berettiget til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Investire Partecipazioni SpA betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 22 af 28.1.2006.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/15


Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 22. november 2007 — Investire Partecipazioni mod Kommissionen

(Sag T-102/06) (1)

(Annullationssøgsmål - EFRU - nedsættelse af økonomisk støtte - ej umiddelbart og individuelt berørt - afvisning)

(2008/C 8/29)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Investire Partecipazioni SpA (Rom, Italien) (ved avocats G.M. Roberti og A. Franchi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M. Velardo og L. Flynn, som befuldmægtigede, bistået af avocat G. Faedo)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2005) 4683 af 25. november 2005 om nedsættelse af den oprindeligt tildelte støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i henhold til beslutning K (97) 2199 af 27. juli 1997 om godkendelse af støtte ydet af EFRU til interventioner fastsat i det samlede programmeringsdokument for perioden 1997-1999 for regionen Piemonte (Italien), under mål nr. 2.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Investire Partecipazioni SpA betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 121 af 20.5.2006.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/16


Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 9. november 2007 — Republikken Polen mod Kommissionen

(Sag T-183/07 R) (1)

(Særlige rettergangsformer - direktiv 2003/87/EF - ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner - Polens nationale plan for tildeling af drivhusgasemissionskvoter for 2008-2012 - Kommissionens beslutning om afslag - begæring om udsættelse af gennemførelsen - manglende uopsættelighed)

(2008/C 8/30)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Republikken Polen (ved T. Nowakowski, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved U. Wölker og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Begæring om udsættelse af gennemførelse af Kommissionens beslutning K(2007) 1295 endelig udg. af 26. marts 2007 vedrørende en national plan for tildeling af drivhusgasemissionskvoter, som Republikken Polen har fremlagt for 2008-2012, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275, s. 32).

Konklusion

1)

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

2)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.


(1)  EUT C 155 af 7.7.2007.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/16


Kendelse afsagt af dommeren i sager om foreløbige forholdsregler den 15. november 2007 — Donnici mod Parlamentet

(Sag T-215/07 R)

(Særlige rettergangsformer - Europa-Parlamentets afgørelse - efterprøvelse af et medlems mandat - mandatbortfald som følge af anvendelse af nationale valgforskrifter - begæring om udsættelse af gennemførelse - formaliteten - fumus boni juris - uopsættelighed - interesseafvejning)

(2008/C 8/31)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Beniamino Donnici (Castrolibero, Italien) (ved avocats M. Sanino, G.M. Roberti, I. Perego og P. Salvatore)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved H. Krück, N. Lorenz og A. Caiola, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Den Italienske Republik (ved I. Braguglia, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato P. Gentili)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Achille Occhetto (Rom, Italien) (ved advokaterne P. De Caterini og F. Paola)

Sagens genstand

Påstand om udsættelse af gennemførelsen af Europa-Parlamentets afgørelse af 24. maj 2007 om efterprøvelse af Beniamino Donnicis mandat (2007/2121(REG)), indtil Retten har truffet afgørelse i hovedsagen.

Konklusion

1)

Gennemførelsen af Europa-Parlamentets afgørelse af 24. maj 2007 om efterprøvelse af Beniamino Donnicis mandat (2007/2121(REG)) udsættes.

2)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/17


Sag anlagt den 31. oktober 2007 — Spanien mod Kommissionen

(Sag T-398/07)

(2008/C 8/32)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Kongeriget Spanien (ved N. Díaz Abad, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionens beslutning af 4. juli 2007 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 (sag COMP/38.784 — Wanadoo España mod Telefónica) annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ved nærværende søgsmål påstås annullation af Kommissionens beslutning af 4. juli 2007 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 (sag COMP/38.784 — Wanadoo España mod Telefónica), hvorved Kommissionen pålagde Telefónica S.A. in solidum med Telefónica de España en bøde på 151 875 000 EUR for overtrædelse af artikel 82 EF. Ifølge Kommissionen anvendte de to virksomheder i perioden fra september 2001 til december 2006 urimelige takster ved engrostjenester og detailtjenester for bredbåndsadgang.

Til støtte for påstanden gør sagsøgeren følgende søgsmålsgrunde gældende:

Tilsidesættelse af samarbejdspligten fastsat i artikel 10 EF og artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF (1), for så vidt som Kommissionen ikke gav Autoridad Nacional de Reglamentación española mulighed for at samarbejde med den, med henblik på at undersøge de midler, som ville have gjort det muligt at løse den formodede overtrædelse på den mest effektive måde.

Tilsidesættelse af artikel 82 EF ved en åbenbart urigtig bedømmelse vedrørende nødvendigheden af engrostjenester, beregningen af udgifterne samt virkningen af Telefónica's adfærd på konkurrenterne og forbrugerne.

En ultra vires-anvendelse af artikel 82 EF, idet den anfægtede beslutning påvirker de spanske lovgivningsmæssige rammer for elektronisk kommunikation, som ødelægger ligevægten mellem forhåndsregulering og lovgivning vedrørende konkurrenceforhold. Endvidere foreligger der uoverensstemmelse mellem de resultater, Kommissionen var nået frem til i forbindelse med internationale erfaringer, og de faktiske forhold på markedet i Spanien, hvilket har hindret den spanske nationale tilsynsmyndighed i at opfylde de mål, der er fastsat i den nævnte lovgivning, samt medført en tilsidesættelse af specialitetsprincippet.

Tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, idet den anfægtede beslutning indebærer en efterfølgende ændring af strukturen for de lovgivningsmæssige rammer, som er blevet fastsat forudgående.

Tilsidesættelse af princippet om den berettigede forventning i relation til den erhvervsdrivende, som er blevet pålagt en bøde, og i relation til de øvrige erhvervsdrivende på det pågældende marked, idet der brydes med de lovgivningsmæssige rammer på et marked, som allerede er blevet reguleret af Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7.3.2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108, s. 33).


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/17


Sag anlagt den 2. november 2007 — Caxia Geral de Depósitas mod Kommissionen

(Sag T-401/07)

(2008/C 8/33)

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Caxia Geral de Depósitas SA (Lissabon, Portugal) (ved advogados Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro og Carla Farinhas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at nærværende annullationssøgsmål i medfør af EF-traktatens artikel 230 samt på samme tid og kumulativt, det fuldbyrdelsessøgsmål, der i medfør af traktatens artikel 238 er anlagt i henhold til voldgiftsbestemmelsen i artikel 18 i den aftale, der er indgået den 15. november 1995 mellem Kommissionen og CGD (Caixa Geral de Depósitos), er forskriftsmæssigt anlagt.

Artikel 1 i beslutning K(2007) 3772 af 31. juli 2007 annulleres i henhold til de betingelser og de hjemmeler, der er fastsat i EF-traktatens artikel 230.

Uanset om der gives medhold, eller Kommissionen frifindes i den sag, der er anlagt med hjemmel i EF-traktatens artikel 230, bedømmes sagen på grundlag af EF-traktatens artikel 238 og den pågældende anmodning, idet Kommissionen tilpligtes at betale 1 925 858,61 EUR med tillæg af morarenter fra den formelle anmodning af 7. marts 2003 til 30. april 2007 med den lovmæssige sats på 7 % i overensstemmelse med Portaria (bekendtgørelse) nr. 263/99 af 12. april 1999 og fra den 1. maj 2003 og fremefter til fuld betaling med lovmæssig sats på 4 % i overensstemmelse med Portaria nr. 291/03 af 8. april 2003.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger samt omkostninger afholdt af CGD.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Selv om staten i teorien kan undlade at kræve, at CGD tilbagebetaler de beløb, som Kommissionen har krævet tilbagebetalt, forkaster den anfægtede beslutning indledningsvis muligheden for frigørelse af det beløb, som Kommissionen skylder CGD.

Da Kommissionen i den anfægtede beslutning ikke sondrer mellem statens retsstilling og sagsøgerens retsstilling, har CGD interesse i at få annulleret den anfægtede beslutning, der, selv om den er rettet til Den Portugisiske Republik, dog berører CGD umiddelbart og individuelt. Den anfægtede beslutning er behæftet med følgende mangler:

Begrundelsesmangel: den anfægtede beslutning indeholder ingen beskrivelse af, hvorledes Kommissionen beregnede det forudbetalte bidrag fra EFRU, som Kommissionen mener, skal tilbagebetales til den. Derudover er begrundelsen selvmodsigende og indeholder udeladelser, unøjagtigheder og fejl.

Faktisk fejl: den anfægtede beslutning forudsætter, at mellemmanden betaler modtagerne rentetilskud for de lån, der er genstand for globaltilskuddet, selv om dette ikke er tilfældet, idet tilskuddene modregnes i de renter, som modtagerne skal betale til CGD.

Retlig mangel, tilsidesættelse af retsforskrifter vedrørende gennemførelsen af EF-traktaten og tilsidesættelse af aftalen mellem Kommissionen og CGD: Den omstændighed, at bidraget fra EFRU den 31. december 2001 svarede til 82 % af det samlede modtagne tilskud til de påløbne renter, er in casu ikke i strid med artikel 13, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2052/88 (1). Det er rigtigt, at artikel 21, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 4253/88 (2) henviser til forskud eller endelige betalinger, der vedrører de »faktisk påløbne udgifter«, men der foreligger også forpligtelser (manglende betalinger) vedrørende rentetilskud, der først vil opstå efter den 31. december 2001. Kommissionen kan efterprøve de gældsposter, der svarer til strømmen af de resterende (endnu ikke forfaldne) bidrag fra EFRU, for hvert lån kan efterprøves af Kommissionen som faktisk afholdte og betalte EFRU-udgifter. At udgifterne eller forpligtelserne faktisk er afholdt bevises ikke gennem forudbetalingen af disse bidrag til de endelige modtagere, men ved fastsættelsen af de forpligtelser — dvs. »de påtagne forpligtelser« — der følger af de bindende låneaftaler, der er indgået og gennemført indtil denne dato. Der er ingen forpligtelse til at »forudbetale bidrag«, der endnu ikke er forfaldne den 31. december 2001, eller alternativt at åbne en særlig konto for indsætning af det nationale bidrag.

Tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet, af retssikkerhedsprincippet og af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning: I henhold til artikel 19 og 26 i den anfægtede beslutning har Kommissionen begrundet to alternative betingelser, af hvilke anerkendelsen af, at udgifterne faktisk er afholdt inden den 31. december 2001, afhænger, i indholdet af vejledninger, der er blevet meddelt under et møde i Komitéen for Udvikling og Omstilling i Regionerne afholdt den 29. maj 2002, idet disse vejledninger blev uddelt i Komitéen for Udvikling og Omstilling i Regionerne på et tidspunkt efter den 31. december 2001. Appellanten erkender, at disse vejledninger kan bidrage til at give sikkerhed for afslutningen af globaltilskuddet til rentetilskud, og at de renter, kredittageren skylder, beregnes som nettobeløb med fradrag af nævnte tilskud. Det er under alle omstændigheder også nødvendigt, at gennemførelsesbeslutningerne og de indgåede aftaler i denne henseende er affattet i overensstemmelse med hinanden, dvs. at de er forenelige med de nævnte løsninger, hvilket ikke er tilfældet med SGAIA-beslutningen og med den pågældende aftale. I de nævnte vejledninger har Kommissionen anerkendt, at der findes andre måder at tage hensyn til de pågældende udgifter. En af disse metoder består i fuldstændig »påtagelse« af finansieringen af tilskuddet til renter, der påløber efter afslutningen af programmet. Det er denne påtagelse, der faktisk finder sted, når CGD ikke kan kræve af modtagerne, at de betaler mere end nettorenterne efter tilskuddet. Den anfægtede beslutning overser de løsninger, der er mest i overensstemmelse med SGAIA, men som kan gennemføres og er mindre fordelagtige for mellemmanden og for modtagerne, og som også kan beskytte de pågældende interesser. På den anden side havde Den Portugisiske Republik og CGD berettigede forventninger om at kunne regne med tilskuddet på betingelser, der var forskellige fra dem, der fremgår af de nævnte vejledninger, der er blevet meddelt efter afslutningen af programmet.


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 af 24.6.1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (EFT L 185, s. 9).

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.12.1988 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (EFT L 374, s. 1).


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/19


Sag anlagt den 6. november 2007 — Kaul mod KHIM — Bayer (ARCOL)

(Sag T-402/07)

(2008/C 8/34)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Kaul GmbH (Elmshorn, Tyskland) (ved lawyers G. Würtenberger og R. Kunze)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Bayer AG (Leverkusen, Tyskland)

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen truffet den 1. august 2007 af Andet Appelkammer i sag R 782/2000-2 angående indsigelsen, der var støttet på EF-varemærkeregistrering nr. 49 106 »CAPOL«, mod EF-varemærkeansøgning nr. 195 370 »ARCOL«, annulleres.

Indsigelsen mod EF-varemærkeansøgning nr. 195 370 »ARCOL« tages til følge.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Bayer AG

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »ARCOL« for varer i klasse 1, 17 og 20 — ansøgning nr. 195 370

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Kaul GmbH

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-ordmærket »CAPOL« for varer i klasse 1

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen forkastes i sin helhed

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), artikel 63, stk. 6, artikel 73 og artikel 74 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94.

Ifølge sagsøger har appelkammeret ikke taget hensyn til de forpligtelser, der følger af artikel 63, stk. 6, og artikel 73 i forordning nr. 40/94, idet det ikke har taget Domstolens anvisninger i sag C-29/05 P i betragtning, og idet det har afslået at udøve et skøn i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at appelkammeret ikke har angivet, hvilke grunde det har baseret sin afgørelse på.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/19


Sag anlagt den 8. november 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-403/07)

(2008/C 8/35)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Union Nationale de l'Apiculture Française (Paris, Frankrig), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Tyskland), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Italien) og Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Spanien) (ved avocat B. Fau)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Stævningen, hvori der er nedlagt påstand om annullation af Kommissionens direktiv 2007/52/EF af 16. august 2007, antages til realitetsbehandling.

Kommissionens direktiv 2007/52/EF af 16. august 2007 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har med nærværende søgsmål nedlagt påstand om annullation af Kommissionens direktiv 2007/52/EF af 16. august 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler for at optage ethoprophos, pirimiphos-methyl og fipronil som aktivstoffer (1).

Sagsøgerne har til støtte for deres annullationssøgsmål fremført tre anbringender.

De har for det første gjort gældende, at det anfægtede direktiv er udstedt i strid med de procedureregler, som ifølge sagsøgerne påhviler Kommissionen. Det er sagsøgernes opfattelse, at selv om Rådet har kunnet bemyndige Kommissionen til ved direktiv at vedtage de foranstaltninger, som er nødvendige for at gennemføre direktiv 91/414/EØF, har Kommissionen ikke kompetence til at ændre direktivet, særligt ikke for så vidt angår de forpligtelser, som medlemsstaterne pålægges. Sagsøgerne har gjort gældende, at det anfægtede direktiv ikke blot er et gennemførelsesdirektiv, men et direktiv, som ændrer direktiv 91/414/EØF, og som derfor burde have været udstedt i henhold til proceduren om forudgående høring af Europa-Parlamentet. Da en sådan høring ikke er gennemført, er direktivet behæftet med en formel mangel.

Sagsøgerne har desuden gjort gældende, at det anfægtede direktiv under dække af at ville ændre de nationale procedurer for markedsføringstilladelse til plantebeskyttelsesmidler i virkeligheden tilsidesætter de ensartede regler for evaluering, som er fastsat ved grunddirektiv 91/414/EØF for optagelse af et aktivt stof i direktivets bilag I.


(1)  EUT L 214, s. 3.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/20


Sag anlagt den 8. november 2007 — Ryanair mod Kommissionen

(Sag T-404/07)

(2008/C 8/36)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ryanair Ltd (Dublin, Irland) (ved lawyer E. Vahida)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås i henhold til artikel 232 EF, at Kommissionen i strid med sine forpligtelser i henhold til EF-traktaten har undladt at træffe afgørelse, idet den ikke har taget stilling til sagsøgerens klage indgivet til Kommissionen den 8. maj 2006, efterfulgt af en officiel skrivelse af 31. juli 2007.

Kommissionen tilpligtes at betale alle sagens omkostninger, herunder omkostninger afholdt af sagsøgeren i forbindelse med sagen, selv om Kommissionen efter sagsanlægget træffer afgørelse, hvilket efter Rettens opfattelse vil fjerne behovet for en afgørelse, eller hvis Retten afviser at realitetsbehandle søgsmålet.

Der træffes sådanne foranstaltninger, som Retten måtte finde passende.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen har undladt at træffe afgørelse ved ikke — selv om den har været opfordret hertil efter artikel 232, EF — at tage stilling til sagsøgerens klage indgivet til Kommissionen den 8. maj 2006 vedrørende i) ulovlig statsstøtte, som Frankrig angiveligt har ydet Air France i form af differentierede lufthavnsafgifter, som opkræves af de franske lufthavne afhængig af flyvningernes destination, eller ii) subsidiært, at der foreligger konkurrencebegrænsende forskelsbehandling i strid med artikel 82, EF til fordel for Air France, hvis det fastslås, at de franske lufthavne har handlet selvstændigt.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort gældende, at Kommissionen var forpligtet til at gennemføre en omhyggelig og upartisk undersøgelse af den modtagne klage med henblik på at:

vedtage en beslutning, hvorved det enten fastslås, at de omhandlede foranstaltninger ikke udgjorde statsstøtte i artikel 87, stk. 1, EF's forstand, eller at foranstaltningerne skulle anses for statsstøtte i artikel 87, stk. 1, EF's forstand, men var forenelige med fællesmarkedet i henhold til artikel 87, stk. 2 og stk. 3, EF, eller

indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, EF.

Sagsøgeren har subsidiært gjort gældende, at Kommissionen efter modtagelsen af sagsøgerens subsidiære klage over, at konkurrenceretten var blevet tilsidesat, var forpligtet til enten at indlede en procedure vedrørende klagens genstand eller til at vedtage en endelig beslutning om at afvise klagen, efter at have givet sagsøgeren lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger.

Sagsøgeren har endvidere anført, at efter omstændighederne og i betragtning af, at Kommissionen er bekendt med det omhandlede sagsområde, er en periode på 14 måneder mellem sagsøgerens klage og officielle brev urimelig lang, og at Kommissionens passivitet i den periode udgør en undladelse af at træffe en afgørelse i artikel 232, EF's forstand.

Sagsøgeren har endelig gjort gældende, at artikel 232 EF giver en virksomhed ret til at anlægge sag mod Kommissionen i anledning af dennes undladelse af at træffe foranstaltninger, der ville have berørt virksomheden direkte og individuelt, og at de foranstaltninger, som Kommissionen i den foreliggende sag undlod at træffe, berørte sagsøgeren direkte og individuelt som konkurrent til Air France.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/21


Sag anlagt den 14. november 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe mod KHIM (P@YWEB CARD)

(Sag T-405/07)

(2008/C 8/37)

Stævningen er affattet på fransk

Parter

Sagsøger: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg, Frankrig) (ved avocats P. Greffe og J. Schouman)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 10. juli 2007 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev meddelt den 14. september 2007 (sag R 119/2007-1) annulleres, for så vidt som der herved blev givet afslag på sagsøgerens ansøgning om at registrere P@YWEB CARD som EF-varemærke, ansøgning nr. 3 861 044, for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 9, 36 og 38.

EF-varemærkeansøgningen P@YWEB CARD nr. 3 861 044 antages til registrering for alle ansøgte varer og tjenesteydelser.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det EF-varemærke, der søges registreret: Ordmærket »P@YWEB CARD« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 36 og 38 (ansøgning nr. 3 861 044)

Undersøgerens afgørelse: Afslag på registrering

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Rådets forordning nr. 40/94 (1), da ordet P@YWEB CARD ifølge sagsøgeren ikke — i modsætning til, hvad der blev fastslået i den anfægtede afgørelse — er beskrivende, men derimod har fornødent særpræg i forhold til de ansøgte varer og tjenesteydelser.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/21


Sag anlagt den 14. november 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe mod KHIM (PAYWEB CARD)

(Sag T-406/07)

(2008/C 8/38)

Stævningen er affattet på fransk

Parter

Sagsøger: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg, Frankrig) (ved avocats P. Greffe og J. Schouman)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 12. september 2007 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev meddelt den 17. september 2007 (sag R 120/2007-1), annulleres, for så vidt som der herved blev givet afslag på sagsøgerens ansøgning om at registrere PAYWEB CARD som EF-varemærke, ansøgning nr. 3 861 051, for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 9, 36 og 38.

EF-varemærkeansøgningen PAYWEB CARD nr. 3 861 051 antages til registrering for alle ansøgte varer og tjenesteydelser.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det EF-varemærke, der søges registreret: Ordmærket »PAYWEB CARD« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 36 og 38 (ansøgning nr. 3 861 051)

Undersøgerens afgørelse: Afslag på registrering

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Rådets forordning nr. 40/94 (1), da ordet »PAYWEB CARD« ifølge sagsøgeren ikke — i modsætning til, hvad der blev fastslået i den anfægtede afgørelse — er beskrivende, men derimod har fornødent særpræg i forhold til de ansøgte varer og tjenesteydelser.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/22


Sag anlagt den 8. november 2007 — CMB og Christof mod Kommissionen og EAR

(Sag T-407/07)

(2008/C 8/39)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Østrig) og J. Christof GmbH (Graz, Østrig) (ved lawyers A. Petsche, N. Niejahr og Q. Azau, og solicitor F. Young)

Sagsøgte: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Det Europæiske Genopbygningsagentur

Sagsøgernes påstande

Beslutningen annulleres.

EAR pålægges at fremlægge visse dokumenter.

EAR pålægges at betale godtgørelse for det tab, som sagsøgerne hævder at have lidt, på henholdsvis 26 862,17 EUR og 3 197 968,80 EUR for udgifter og mistet fortjeneste samt forrentning af erstatningen fra det tidspunkt, hvor tabet indtrådte.

EAR tilpligtes at betale renter af erstatningsbeløbet fra tidspunktet for dommens afsigelse.

EAR og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har anfægtet Det Europæiske Genopbygningsagenturs beslutning af 29. august 2007, som bekræfter afvisningen af sagsøgernes bud og tildeler kontrakten til en anden budgiver i forbindelse med udbudsbekendtgørelsen EuropeAid/124192/D/SUP/YU (EUT 2006/S 233-248823) vedrørende forsyning, levering, installering, kundeservice samt oplæring ved anvendelsen af udstyr for behandling og transport af affald fra sundhedssektoren i hele Republikken Serbien (undtagen Kosovo). Sagsøgerne har endvidere krævet erstatning for det hævdede tab som følge af beslutningen.

Sagsøgerne har til støtte for deres påstande gjort gældende, at den ordregivende myndighed har tilsidesat tildelingskriterierne for udbuddet, idet buddet afgivet af tilslagsmodtager ikke var i overensstemmelse med udbuddets tekniske specifikationer.

Sagsøgerne har endvidere gjort gældende, at den ordregivende myndighed har tilsidesat den relevante udbudsprocedure, myndighedens begrundelsespligt samt princippet om god forvaltningsskik.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/22


Sag anlagt den 7. november 2007 — Crunch Fitness International mod KHIM — ILG (CRUNCH)

(Sag T-408/07)

(2008/C 8/40)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Crunch Fitness International Inc. (New York, De Forenede Stater) (ved Solicitor J. Barry)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irland)

Sagsøgerens påstande

Fjerde Appelkammers afgørelse vedrørende EF-varemærkets klasse 41 annulleres.

Registreringen af EF-varemærket opretholdes for så vidt angår tjenesteydelser i klasse 41.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med nærværende sag samt i forbindelse med klagesagen ved Harmoniseringskontoret.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det registrerede EF-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt: Figurmærket »CRUNCH« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 25 og 41 — EF-varemærke nr. 62 083

Indehaver af EF-varemærket: Crunch Fitness International Inc.

Indgiveren af begæringen om, at EF-varemærket erklæres ugyldigt: ILG Ltd

Annullationsafdelingens afgørelse: EF-varemærket erklæres delvist ugyldigt for varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 25

Appelkammerets afgørelse: EF-varemærket erklæres ligeledes ugyldigt for tjenesteydelserne i klasse 41

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 50, stk. 1, litra a), subsidiært artikel 50, stk. 2, i Rådets forordning nr. 40/94, da appelkammeret fejlagtigt fandt, at der ikke inden for Fællesskabet var gjort reel brug af det omhandlede varemærke i forbindelse med tjenesteydelserne i klasse 41.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/23


Sag anlagt den 16. november 2007 — Cohausz mod KHIM — Izquierdo Faces (acopat)

(Sag T-409/07)

(2008/C 8/41)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Tyskland) (ved advokat I. Friedhoff)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: José Izquierdo Faces (Bilbao, Spanien)

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres [afgørelse truffet den 6. september 2007 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 289/2006-1)].

Intervenienten og/eller [Harmoniseringskontoret] tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det registrerede EF-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt: Figurmærket »acopat« for tjenesteydelser i klasse 35 og 42 — EF-varemærke nr. 1 643 782

Indehaver af EF-varemærket: José Izquierdo Faces

Indgiveren af begæringen om, at EF-varemærket erklæres ugyldigt: Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz

Varemærkerettigheder påberåbt af indgiveren af ugyldighedsbegæringen: Det nationale ordmærke »COPAT« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 35, 41 og 42

Annullationsafdelingens afgørelse: EF-varemærket erklæres ugyldigt.

Appelkammerets afgørelse: Annullationsafdelingens afgørelse annulleres og begæringen om ugyldighed afslås.

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 56, stk. 2 og 3, i Rådets forordning nr. 40/94 og af regel 22, stk. 2, og regel 40, stk. 5, i Kommissionens forordning nr. 2868/95, idet appelkammeret med urette fandt, at der ikke havde været gjort brug af det nationale varemærke i Tyskland i perioden fra 1996 til 2001.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/23


Sag anlagt den 16. november 2007 — Jurado Hermanos mod KHIM (JURADO)

(Sag T-410/07)

(2008/C 8/42)

Stævningen er affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Jurado Hermanos, S.L. (Alicante, Spanien) (ved abogada C. Martín Álvarez)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 3. september 2007 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret i sag R 866/2007-2 annulleres.

Der foretages en realitetsbedømmelse af sagen, således at JURADO HERMANOS, S.L. anerkendes som interesseret part i fornyelsesproceduren for EF-varemærke nr. 240 218, da JURADO HERMANOS, S.L. er den eksklusive og registrerede licenstager på varemærket, og ansøgningen om restitutio in integrum indgivet af JURADO HERMANOS, S.L. i forbindelse med fornyelsen af EF-varemærket nr. 240 218 imødekommes.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »JURADO« (ansøgning nr. 240 218).

Varer eller tjenesteydelser: varer i klasse 30.

Indehaver af det ansøgte varemærke: CAFETAL DE COSTA RICA S.A.

Undersøgerens afgørelse: Afdelingen for administration af varemærker og for juridiske spørgsmål gav afslag på ansøgningen om restitutio in integrum indgivet af sagsøgeren og licenstageren på det omhandlede varemærke, da registreringen af varemærket blev annulleret som følge af indehaverens manglende ansøgning om fornyelse.

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen.

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af retten til kontradiktion og forkert fortolkning i den foreliggende sag af artikel 47 og artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/24


Sag anlagt den 19. november 2007 — Aer Lingus Group mod Kommissionen

(Sag T-411/07)

(2008/C 8/43)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Aer Lingus Group plc (Dublin, Irland) (ved solicitor A. Burnside, lawyer B. van de Walle de Ghelcke og lawyer T. Snels)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionens beslutning af 11. oktober 2007 annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har ved dette søgsmål nedlagt påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2007) 4600 af 11. oktober 2007, hvorved Kommissionen afviste sagsøgerens begæring om at indlede en procedure efter artikel 8, stk. 4, og at træffe foreløbige foranstaltninger efter artikel 8, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 (»EF-fusionsforordningen«) efter Kommissionens beslutning K(2007) 3104 af 27. juni 2007 (»beslutningen om uforenelighed«), hvorved en fusion blev erklæret uforenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen (sag nr. COMP/M.4439 — Ryanair — Aer Lingus).

Sagsøgeren har anført, at Kommissionen både har fortolket og anvendt artikel 8, stk. 4, og artikel 8, stk. 5, i EF-fusionsforordningen urigtigt ved at fastslå, at den efter beslutningen om uforenelighed ikke havde kompetence til at kræve, at Ryanair afhænder sin minoritetsandel i Aer Lingus, eller at træffe andre foranstaltninger med henblik på at genoprette den tidligere tilstand, eller at træffe foreløbige foranstaltninger i mellemtiden.

Sagsøgeren har særligt gjort gældende, at eftersom Kommissionen udtrykkeligt behandlede denne minoritetsandel og Ryanairs tilknyttede overtagelsestilbud som integrerede dele af en og samme fusion, er den forbudte fusion følgelig delvist blevet gennemført. Hertil kommer, at artikel 8, stk. 4, og artikel 8, stk. 5, i EF-fusionsforordningen under sådanne omstændigheder ifølge sagsøgeren giver Kommissionen beføjelse til at gribe ind over for de negative virkninger på konkurrencen, som opstår som følge af denne mindretalsandel, der forbinder to selskaber, der har været anset som hinandens nærmeste konkurrenter vedrørende beflyvningen til og fra Irland.

Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at Kommissionen har handlet i strid med artikel 21, stk. 3, i EF-fusionsforordningen ved at undlade at gøre sine eksklusive beføjelser gældende og i stedet overladt det til medlemsstaterne at gribe ind.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/24


Sag anlagt den 14. november 2007 — Bayern Innovativ mod KHIM — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

(Sag T-413/07)

(2008/C 8/44)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Nürnberg, Tyskland) (ved advokaterne A. Beschorner, B. Glaser og C. Thomas)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdam, Nederlandene)

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen truffet den 2. august 2007 af Første Appelkammer (sag R 1545/2006-1) vedrørende EF-varemærke nr. 3 585 957 »LifeScience« annulleres.

Intervenientens indsigelse nr. B 795 270 forkastes som helhed.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at registrere EF-varemærke nr. 3 585 957 »LifeScience«, således som det er blevet offentliggjort.

Den anden part tilpligtes at betale omkostninger i forbindelse med sagen for Retten og intervenienten tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med den administrative procedure ved appelkammeret.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH

Det omhandlede EF-varemærke: EF-figurmærket, som består af en gengivelse i farver af en spiralformer DNA kæde, en oval og et gitter, og som indeholder ordbestanddelene »LifeScience« skrevet neden for, for varer og tjenesteydelser i klasse 16, 35, 36, 41 og 42 — ansøgning nr. 3 585 957

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Life Sciences Partners Perstock N.V.

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-figurmærket, som består af en gengivelse af en nøgen kvinde indhyllet i en DNA kæde, og som indeholder ordbestanddelene »Life Sciences Partners«, for tjenesteydelser i klasse 35 og 36 — ansøgning nr. 2 136 026

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Medhold i indsigelsen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/25


Sag anlagt den 21. november 2007 — RedEnvelope mod KHIM — Red Letter Days (redENVELOPE)

(Sag T-415/07)

(2008/C 8/45)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: RedEnvelope Inc. (San Francisco, De Forenede Stater) (ved solicitor A. Poulter)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Red Letter Days Ltd (London, Det Forenede Kongerige)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 14. september 2007 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1117/2005-1) annulleres, for så vidt som der i afgørelsen blev taget hensyn til nye beviser fremlagt til støtte for indsigelsesgrundene

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: RedEnvelope Inc.

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket »redENVELOPE« for tjenesteydelser i klasse 35 og 42 — ansøgning nr. 1 601 327

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Red Letter Days Ltd

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: De registrerede og ikke-registrerede nationale ord- og figurmærker »RED LETTER«, »RED LETTER DAYS« og »RED LETTER DAYS PLC« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 og 44

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Delvis medhold i indsigelsen

Appelkammerets afgørelse: Indsigelsesafdelingens afgørelse annulleres og sagen hjemvises til Indsigelsesafdelingen til videre behandling, for så vidt som sagen vedrører artikel 8, stk. 4, i Rådets forordning nr. 40/94

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 74, stk. 2, i Rådets forordning nr. 40/94, idet appelkammeret tog hensyn til nye beviser, hvilket vil give Indsigelsesafdelingen mulighed for at træffe afgørelse på grundlag af beviser, som ikke forelå tidligere i sagen, og som sagsøgeren ikke har haft lejlighed til at udtale sig om for Indsigelsesafdelingen.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/26


Sag anlagt den 21. november 2007 — RedEnvelope mod KHIM — Red Letter Days (REDENVELOPE)

(Sag T-416/07)

(2008/C 8/46)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: RedEnvelope Inc. (San Francisco, De Forenede Stater) (ved solicitor A. Poulter)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Red Letter Days Ltd (London, Det Forenede Kongerige)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 14. september 2007 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 765/2005-1) annulleres, for så vidt som der i afgørelsen blev taget hensyn til nye beviser fremlagt til støtte for indsigelsesgrundene.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: RedEnvelope Inc.

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »REDENVELOPE« for tjenesteydelser i klasse 35 og 42 — ansøgning nr. 1 601 392

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Red Letter Days Ltd

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: De registrerede og ikke-registrerede ord- og figurmærker »RED LETTER«, »RED LETTER DAYS« og »RED LETTER DAYS PLC« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 14, 16, 18, 21 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 og 44

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Delvis medhold i indsigelsen

Appelkammerets afgørelse: Indsigelsesafdelingens afgørelse annulleres og sagen hjemvises til Indsigelsesafdelingen til videre behandling, for så vidt som sagen vedrører artikel 8, stk. 4, i Rådets forordning nr. 40/94

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 74, stk. 2, i Rådets forordning nr. 40/94, idet appelkammeret tog hensyn til nye beviser, hvilket vil give Indsigelsesafdelingen mulighed for at træffe afgørelse på grundlag af beviser, som ikke forelå tidligere i sagen, og som sagsøgeren ikke har haft lejlighed til at udtale sig om for Indsigelsesafdelingen.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/26


Sag anlagt den 16. november 2007 — Lodato & C. mod Kommissionen

(Sag T-417/07)

(2008/C 8/47)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Lodato Gennaro & C. Spa (Castel San Giorgio, Italien) (ved avvocato M.A. Calabrese)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionens beslutning SG/E/3/MIB/frw D(2007) 8690 af 8. oktober 2007 annulleres

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det foreliggende søgsmål er anlagt til prøvelse af Kommissionens beslutning af 8. oktober 2007, hvorved sagsøgeren fik afslag på aktindsigt i visse dokumenter, som den italienske regering havde fremsendt til Kommissionen inden for rammerne af de indledende undersøgelser vedrørende statsstøtte nr. 701/98 og statsstøtte nr. 824/01 under henvisning til, at den italienske regering skulle havde modsat sig udbredelsen heraf i forbindelse med Kommissionens tjenestegrenes undersøgelse af disse dokumenter.

Sagsøgeren har til støtte for sine påstande gjort gældende, at der foreligger en tilsidesættelse og en fejlagtig anvendelse af artikel 4, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (1). Det anføres herved, at Kommissionen har anlagt en fejlfortolkning af denne bestemmelse, idet den har lagt til grund, at medlemsstaterne ved denne bestemmelse tillægges en beføjelse til at forbyde udbredelsen af originaldokumenter hidrørende fra medlemsstaten, der befinder sig hos fællesskabsinstitutionerne.


(1)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/27


Sag anlagt den 19. november 2007 — LIBRO mod KHIM — Causley (LiBRO)

(Sag T-418/07)

(2008/C 8/48)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Østrig) (ved Rechtsanwalt G. Prantl)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Tyskland)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 3. september 2007 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1454/2005-4) annulleres og ændres således, at den af sagsøgeren for Harmoniseringskontoret indbragte klage anses for begrundet, og indsigelsen derfor forkastes i sin helhed.

Harmoniseringskontoret og en eventuel intervenient tilpligtes solidarisk at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: LIBRO Handelsgesellschaft mbH

Det omhandlede EF-varemærke: Ord- og figurmærket »LiBRO« for varer og tjenesteydelser i klasse 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 og 42 (ansøgning nr. 2 616 753).

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Dagmar Causley.

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Figurmærket »LIBERO« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 38 og 42 (EF-varemærke nr. 401 141).

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Delvis afslag på ansøgningen.

Appelkammerets afgørelse: Delvis annullation af Indsigelsesafdelingens afgørelse.

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (1), da der ikke er nogen risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/27


Sag anlagt den 19. november 2007 — Okalux mod KHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Sag T-419/07)

(2008/C 8/49)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Tyskland) (ved Rechtsanwältin M. Beckensträter)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Messe Düsseldorf GmbH

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 3. september 2007 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret og meddelt den 18. september 2007 i sag R 766/2007-2 annulleres, og under henvisning til begrundelsen for klagen af 16. maj 2007 afvises begæringen af 16. december 2006 om delvis fortabelse af EF-varemærket nr. 915 058.

Subsidiært, sagen hjemvises til Annullationsafdelingen til afgørelse vedrørende klagen af 16. maj 2007.

Harmoniseringskontoret eller den anden part i sagen for appelkammeret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne i sagen ved Harmoniseringskontoret.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det registrerede EF-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt: Ordmærket »OKATECH« for varer og tjenesteydelser i klasse 6, 19 og 42 (EF-varemærke nr. 915 058).

Indehaver af EF-varemærket: Sagsøgeren.

Indgiveren af begæringen om, at EF-varemærket erklæres ugyldigt: Messe Düsseldorf GmbH.

Annullationsafdelingens afgørelse: Det pågældende varemærke, der er registreret for tjenesteydelser i klasse 42, erklæres ugyldigt. Afgørelsen om omkostninger annulleres.

Appelkammerets afgørelse: Afslag på at realitetsbehandle klagen.

Søgsmålsgrunde: Navnlig tilsidesættelse af artikel 57 og artikel 77a i forordning (EF) nr. 40/94 (1) og kontradiktionsprincippet.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/28


Sag anlagt den 15. november 2007 — Ryanair mod Kommissionen

(Sag T-423/07)

(2008/C 8/50)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ryanair (Dublin, Irland) (ved lawyer E. Vahida)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande:

Det fastslås i henhold til artikel 232 EF, at Kommissionen i strid med sine forpligtelser i henhold til EF-traktaten har undladt at træffe afgørelse, idet den ikke har taget stilling til sagsøgerens klage indgivet til Kommissionen den 3. november 2005, efterfulgt af en officiel skrivelse af 31. juli 2007.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale alle sagens omkostninger, herunder omkostninger afholdt af sagsøgeren i forbindelse med sagen, selv om Kommissionen efter anlæggelsen af sagen træffer afgørelse, hvilket efter Rettens opfattelse vil fjerne behovet for en afgørelse, eller hvis Retten afviser at realitetsbehandle søgsmålet.

Der træffes sådanne foranstaltninger, som Retten måtte finde passende.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen har undladt at træffe afgørelse ved ikke — selv om den har været opfordret hertil efter artikel 232, EF — at tage stilling til sagsøgerens klage indgivet til Kommissionen den 3. november 2005 vedrørende ulovlig statsstøtte, som er ydet til Lufthansa og dets Star Alliance partnere ved at give disse flyselskaber eneret til terminal 2 i München lufthavn, eller subsidiært, at der foreligger konkurrencebegrænsende forskelsbehandling til fordel for Lufthansa og dets Star Alliance partnere, hvis det fastslås, at München lufthavn har handlet selvstændigt. Det forhold, at München lufthavn forbeholder denne terminal for sagsøgerens potentielle konkurrenter, udgør misbrug af en dominerende stilling og dermed en tilsidesættelse af artikel 82 EF.

Sagsøgeren har til støtte for den første søgsmålsgrund gjort gældende, at Kommissionen var forpligtet til at gennemføre en omhyggelig og upartisk undersøgelse af klagen i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 (1), Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (2) og Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 (3), med henblik på enten at vedtage en beslutning, der erklærer, at de statslige foranstaltninger ikke udgjorde statsstøtte i artikel 87, stk. 1, EF's forstand, eller at foranstaltningerne skulle betegnes som statsstøtte i den nævnte artikels forstand, men var forenelige med fællesmarkedet i henhold til artikel 87, stk. 2 og stk. 3, EF, eller at indlede proceduren efter artikel 88, stk. 2, EF.

Subsidiært har sagsøgeren gjort gældende, at Kommissionen ved modtagelsen af sagsøgerens subsidiære klage vedrørende misbrug af en dominerende stilling var forpligtet til enten at indlede en procedure vedrørende klagens genstand eller til at vedtage en endelig beslutning om at afvise klagen, efter at have givet sagsøgeren lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger.

Sagsøgeren har endvidere anført, at perioden på tyve måneder, der forløb mellem ansøgerens klage og officielle brev, var urimelig lang, og at Kommissionens passivitet i den periode udgør en undladelse af at træffe en afgørelse i artikel 232, EF's forstand.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT L 83, s. 1).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EØS-relevant tekst) (EFT 2002 L 1, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7.4.2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 (EØS-relevant tekst) (EUT L 123, s. 18).


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/29


Sag anlagt den 20. november 2007 — Pioneer Hi-Bred International mod KHIM — (OPTIMUM)

(Sag T-424/07)

(2008/C 8/51)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Johnston, De Forenede Stater) (ved lawyers G. Würtenberger, R. Kunze og T. Wittmann)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 11. september 2007 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret i sag R 288/2007-2 vedrørende ansøgning om EF-varemærke nr. 4 893 053 »OPTIMUM« annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »OPTIMUM« for varer i klasse 1 — ansøgning nr. 4 893 053

Undersøgerens afgørelse: Afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), artikel 7, stk. 2, og artikel 73 og 74 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94, idet det ikke er blevet taget i betragtning, at de omtvistede varer henvender sig til en specialiseret kundekreds, og idet afgørelsen om godtgørelse af brug af det ansøgte varemærke ikke blev tiltrådt.


Retten for EU-Personalesager

12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/30


EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 — Michail mod Kommissionen

(Sag F-67/05) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2003 - annullationssøgsmål - erstatningssøgsmål)

(2008/C 8/52)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Christos Michail (Bruxelles, Belgien) (ved avocat C. Meïdanis)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved H. Tserepa-Lacombe, som befuldmægtiget, bistået af avocat E. Bourtzalas)

Sagens genstand

Dels annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for bedømmelsesåret fra den 1. april til den 31. december 2003, dels påstand om erstatning

Konklusion

1)

Christos Michails karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. april til den 21. august 2003 annulleres.

2)

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

3)

Kommissionen betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 229 af 17.9.2005, s. 33 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-284/05 og henvist til Retten for EU-personalesager ved kendelse af 15.12.2005).


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/30


EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 — Michail mod Kommissionen

(Sag F-34/06) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2004 - annullationssøgsmål - erstatningssøgsmål)

(2008/C 8/53)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Christos Michail (Bruxelles, Belgien) (ved C. Meïdanis)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (først ved C. Berardis-Kayser og K. Herrmann, som befuldmægtigede, derefter ved H. Tserepa-Lacombe, som befuldmægtiget, bistået af avocat E. Bourtzalas)

Sagens genstand

Dels annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for bedømmelsesåret 2004, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

1)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

2)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 154 af 1.7.2006, s. 24.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/31


EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 — Dittert mod Kommissionen

(Sag F-109/06) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - prioritetspoints - ufuldstændig personlig aktmappe - udeladelse af prioritetspoints fra det elektroniske forfremmelsessystem, kaldet »sysper 2« - teknisk fejl - forfremmelsesudvalg A* - tildeling af færre points end foreslået af sagsøgerens overordnede)

(2008/C 8/54)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse, om at tildele sagsøgeren, der er tjenestemand ved Kommissionen, og som ved en fejltagelse ikke var blevet opført på sit generaldirektorats forfremmelseslister, et antal prioritetspoints, der var lavere end det af generaldirektoratet ønskede og utilstrækkeligt til at forfremme ham i forfremmelsesåret 2005.

Konklusion

1)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse om at tildele Daniel Dittert et antal prioritetspoints, der var utilstrækkeligt til, at han kunne forfremmes i forfremmelsesåret 2005, annulleres.

2)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse om udfærdigelse af listen over de forfremmede i forfremmelsesåret 2005, der blev offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005 af 23. november 2005, annulleres, for så vidt som den ikke indeholder Daniel Dittert's navn.

3)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler Daniel Ditterts omkostninger og bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 281 af 18.11.2006, s. 47.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/31


EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 — Carpi Badía mod Kommissionen

(Sag F-110/06) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - prioritetspoints - ufuldstændig personlig aktmappe - udeladelse af prioritetspoints fra det elektroniske forfremmelsessystem, kaldet »sysper 2« - teknisk fejl - forfremmelsesudvalg A* - tildeling af færre points end foreslået af sagsøgerens overordnede)

(2008/C 8/55)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José María Carpi Badía (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og K. Herrmann)

Sagens genstand

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at tildele sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen, og som ved en fejltagelse ikke var blevet opført på sit generaldirektorats forfremmelseslister, et antal prioritetspoints, der var lavere end det af generaldirektoratet ønskede og utilstrækkeligt til at forfremme ham i forfremmelsesåret 2005.

Konklusion

1)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse om at tildele Carpi Badía et antal prioritetspoints, der var utilstrækkeligt til, at han kunne forfremmes i forfremmelsesåret 2005, annulleres.

2)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse om udfærdigelse af listen over de forfremmede i forfremmelsesåret 2005, der blev offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005 af 23. november 2005, annulleres, for så vidt som den ikke indeholder Carpi Badías' navn.

3)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler Carpi Badías' omkostninger og bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 281 af 18.11.2006, s. 48.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/32


Sag anlagt den 31. oktober 2007 — Andreas Menidiatis mod Kommissionen

(Sag F-128/07)

(2008/C 8/56)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgien) (ved avocat S. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 21. december 2006 om afslag på sagsøgerens ansøgning om den ledige stilling som chef for Kommissionens Repræsentation i Grækenland og udnævnelse af en anden person til denne stilling.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet gør sagsøgeren en række anbringender gældende vedrørende afgørelsen om afslag på hans ansøgning om den ledige stilling som chef for Kommissionens Repræsentation i Grækenland: Indledningsvis gør han gældende, at ansættelsesproceduren var ugyldig og ikke blev overholdt. Han gør endvidere gældende, at stillingsopslaget var ugyldigt og ikke blev overholdt.

Et videre anbringende vedrører tilsidesættelse af artikel 11a i tjenestemandsvedtægten. Sagsøgeren gør endvidere gældende, at indplaceringen af stillingen som chef for Repræsentationen i Grækenland på et lavere løntrin er ugyldig, og at afgørelsen af 7. juli 2004 om fremgangsmåden ved besættelse af repræsentationschefstillinger er ugyldig.

Endvidere gøres det gældende, at offentliggørelsen af stillingsopslaget skete for sent, og at afslaget på sagsøgerens anmodning om aktindsigt i de i hans klage anførte dokumenter ikke blev begrundet. Endelig gør sagsøgeren gældende, at der er sket tilsidesættelse af bestemmelserne om rotation af medarbejdere, der beklæder såkaldt følsomme stillinger, samt at der foreligger flere forhold, der tyder på, at der er begået magtfordrejning.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/32


Sag anlagt den 31. oktober 2007 — Kremlis mod Kommissionen

(Sag F-129/07)

(2008/C 8/57)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Georges-Stavros Kremlis (Bruxelles, Belgien) (ved avocat S. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 21. december 2006 om afslag på sagsøgerens ansøgning om den ledige stilling som chef for Kommissionens Repræsentation i Grækenland og udnævnelse af en anden person til denne stilling.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerens anbringender har en høj grad af lighed med dem, som er gjort gældende i sag F-128/07, der er offentliggjort i samme udgave af Den Europæiske Unions Tidende.


12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 8/32


Sag anlagt den 31. oktober 2007 — Vinci mod Den Europæiske Centralbank

(Sag F-130/07)

(2008/C 8/58)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Fiorella Vinci (Schöneck, Tyskland) (ved Rechtsanwalt B. Karthaus)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at indsættelsen af sagsøgtes skrivelse af 5. marts 2007 (07) 139a H KK7bk HEAL og af skrivelsen af 5. marts 2007 (07) 139b H KK/bk HEAL samt registreringen af Dr. Schöns »Medical Certificate« af 24. april 2007 i personalemappen er retsstridig, ligesom det er retsstridigt, at resultatet af undersøgelsen fra Deutsche Klinik für Diagnostik vedrørende sagsøgerens helbredstilstand af 2. april 2007 er blevet indført i lægejournalen.

Det fastslås, at sagsøgtes afgørelse af 3. september 2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, hvorved det afvises at slette de personoplysninger, der er indeholdt i ovennævnte dokumenter, er retsstridig.

Det fastslås, at sagsøgtes opfordring til sagsøgeren af 5. marts 2007 om at lade sig underkaste en lægeundersøgelse er en nullitet.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren 10 000,00 EUR.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren søger med sin første påstand at få fastslået, at indsættelsen af de nævnte dokumenter i hendes personlige aktmappe, henholdsvis i den lægejournal, der føres separat, er retsstridig. Med den anden påstand tilsigter hun at få fastslået, at sagsøgtes afvisning af at slette de retsstridigt opnåede personoplysninger er retsstridig. Til støtte herfor gør hun gældende, at ECB's Staff Rule 5.13.4 er til hinder for såvel tilegnelse som registrering af lægelige oplysninger, idet denne bestemmelse ikke hjemler ret til dels at behandle de kategorier af personoplysninger, der er omhandlet i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, dels ikke som krævet i artikel 10, stk. 2b), i forordning nr. 45/2001 fastsætter et formål, der gør behandlingen nødvendig.

Med den tredje påstand søges fastslået, at Kommissionens afgørelse af 5. marts 2007, hvorved sagsøgeren blev opfordret til at lade sig underkaste en lægelig undersøgelse, er en nullitet. Sagsøgeren har til støtte herfor gjort gældende, at der er anlagt et urigtigt skøn, og at væsentlige formforskrifter i Staff Rule 5.13.4. er blevet tilsidesat. Det fremgår nemlig heraf, at det kun er den hos ECB indførte »Medical Adviser«, der har beføjelse til at anordne yderligere lægelige foranstaltninger, såsom undersøgelser, og dermed ikke sagsøgerens foresatte.

Desuden nedlægges der påstand om erstatning for den ikke-økonomisk skade, der er forvoldt sagsøgeren derved, at hun måtte lade sig underkaste en omfattende lægeundersøgelse, uden at det fornødne retsgrundlag herfor forelå.