ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 271

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
14. november 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 271/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

2

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Rådet

2007/C 271/04

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

4

 

Kommissionen

2007/C 271/05

Euroens vekselkurs

8

2007/C 271/06

Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for protokollerne om oprindelsesregler for diagonal kumulation mellem Fællesskabet, Algeriet, Egypten, Færøerne, Island, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Norge, Schweiz (herunder Liechtenstein), Syrien, Tunesien, Tyrkiet og Vestbredden og Gazastriben

9

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2007/C 271/07

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/9/EF om tovbaneanlæg til personbefordring ( 1 )

11

2007/C 271/08

Ajourført liste over opholdstilladelser ifølge artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) [EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 5, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18]

14

2007/C 271/09

Ajourført liste over grænseovergangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) [EUT C 247 af 13.10.2006, s. 25, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 9]

15

 

V   Udtalelser

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2007/C 271/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

16

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

14.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 271/01)

Den 27. september 2007 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32007M4880. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 271/02)

Den 31. oktober 2007 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32007M4807. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


14.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/2


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 271/03)

Godkendelsesdato

27.6.2007

Sag nr.

N 900/06

Medlemsstat

Portugal

Region

Figueira da Foz

Titel (og/eller modtagerens navn)

CELBI, S.A.

Retsgrundlag

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Lavtforrentede lån, skattefordel

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse: 89,93 mio. EUR

Støtteintensitet

18,60 %

Varighed

1.1.2008-31.12.2017

Økonomisk sektor

Fremstillingsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Vedtagelsesdato

13.6.2007

Sag nr.

N 156/07

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaanderen

Støtteordning (og/eller modtagers navn)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Retsgrundlag

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Foranstaltningens art

Støtteordning

Formål

At udvikle Antwerpens lufthavn

Støtteform

Nedsættelse af afsætnings-, reklame- og etableringsomkostninger

Budget

4 116 279 EUR

Støtteintensitet

Højst 30 %

Varighed

1.1.2007-1.1.2010

Erhvervssektorer

Luftfart

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Rådet

14.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om udnævnelse af medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

(2007/C 271/04)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (1), særlig artikel 8,

under henvisning til de kandidatlister, som medlemsstaternes regeringer har forelagt Rådet,

under henvisning til de kandidatlister, som formanden for Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen har forelagt Rådet efter forslag fra arbejdsgiver- og arbejdstagergrupperne i udvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse af 3. juni 2002 (2) udnævnte Rådet medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for perioden 3. juni 2002 til 2. juni 2005.

(2)

Ved afgørelse af 15. november 2004 (3) udnævnte Rådet de medlemmer og suppleanter, der repræsenterer de nye medlemsstater.

(3)

Bestyrelsen fortsatte med at udføre sine opgaver indtil ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1112/2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94.

(4)

Ved forordning (EF) nr. 1112/2005 blev Administrative Board afløst af Governing Board.

(5)

Der skal udnævnes medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for en periode på tre år —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende udnævnes til medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for perioden fra den 8. november 2007 til den 7. november 2010:

I.   REGERINGSREPRÆSENTANTER

Land

Medlemmer

Suppleanter

Belgien

Willy IMBRECHTS

Christian DENEVE

Bulgarien

Atanas KOLCHAKOV

Petar HADJISTOJKOV

Tjekkiet

Daniela KUBÍČKOVÁ

Martina KAJÁNKOVÁ

Danmark

Charlotte SKJOLDAGER

Tove LOFT

Tyskland

Ulrich RIESE

Kai SCHÄFER

Estland

Egle KÄÄRATS

Irland

Daniel KELLY

Mary DORGAN

Grækenland

Trifon GINALAS

Konstantinos PETINIS

Spanien

Mario GRAU-RIOS

Pilar CASLA-BENITO

Frankrig

Mireille JARRY

Yvan DENION

Italien

Lea BATTISTONI

Mario ALVINO

Cypern

Leandros NICOLAIDES

Marios KOURTELLIS

Letland

Renārs LŪSIS

Jolanta KANČA

Litauen

Aldona SABAITIENĖ

Aušra STANKIUVIENĖ

Luxembourg

Paul WEBER

Robert HUBERTY

Ungarn

András BÉKÉS

Mária GROSZMANN

Malta

Mark GAUCI

Vincent ATTARD

Nederlandene

R. FERINGA

M.G. DEN HELD

Østrig

Gertrud BREINDL

Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Polen

Danuta KORADECKA

Daniel PODGÓRSKI

Portugal

Rumænien

Daniela MARINESCU

Dan Ion OPREA

Slovenien

Tatjana PETRIČEK

Jože HAUKO

Slovakiet

Miloš JANOUŠEK

Elena PALIKOVÁ

Finland

Mikko HURMALAINEN

Anna-Liisa SUNDQUIST

Sverige

Bertil REMAEUS

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Det Forenede Kongerige

Elizabeth HODKINSON

Malcolm DARVILL

II.   REPRÆSENTANTER FOR ARBEJDSTAGERORGANISATIONER

Land

Medlemmer

Suppleanter

Belgien

François PHILIPS

Herman FONCK

Bulgarien

Aleksandar ZAGOROV

Ivan KOKALOV

Tjekkiet

Miroslav KOSINA

Jaroslav ZAVADIL

Danmark

Jan KAHR FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Tyskland

Marina SCHROEDER

Maximilian ANGERMAIER

Estland

Argo SOON

Ülo KRISTJUHAN

Irland

Sylvester CRONIN

Fergus WHELAN

Grækenland

Ioannis ADAMAKIS

Spanien

Fernando RODRIGO CENCILLO

Dionis OÑA

Frankrig

Gilles SEITZ

Henri FOREST

Italien

Cinzia FRASCHERI

Diego ALHAIQUE

Cypern

Nicos ANDREOU

Maria THEOCHARIDOU

Letland

Ziedonis ANTAPSONS

Mārtiņš PUŽULS

Litauen

Luxembourg

Claude FORGET

Marcel GOEREND

Ungarn

Károly GYÖRGY

Pál GERGELY

Malta

Anthony CASARU

Salv SAMMUT

Nederlandene

Willem VAN VEELEN

Arie WOLTMEIJER

Østrig

Julia LISCHKA

Karin ZIMMERMANN

Polen

Anita NOWAKOWSKA

Iwona PAWLACZYK

Portugal

Armando DA COSTA FARIAS

Rumænien

Adrian COJOCARU

Maria GHIMPU

Slovenien

Lučka BÖHM

Spomenka GERŽELJ

Slovakiet

Bohuslav BENDÍK

Jaroslav BOBELA

Finland

Raili PERIMÄKI

Erkki AUVINEN

Sverige

Sven BERGSTRÖM

Börje SJÖHOLM

Det Forenede Kongerige

Hugh ROBERTSON

Liz SNAPE

III.   REPRÆSENTANTER FOR ARBEJDSGIVERORGANISATIONER

Land

Medlemmer

Suppleanter

Belgien

André PELEGRIN

Ir. Kris DE MEESTER

Bulgarien

Tjekkiet

Karel PETRŽELKA

Miroslav BURIŠIN

Danmark

Thomas PHILBERT NIELSEN

Anne-Marie RØGE KRAG

Tyskland

Thomas HOLTMANN

Herbert BENDER

Estland

Heddi LUTTERUS

Ilmar LINK

Irland

Tony BRISCOE

Kevin ENRIGHT

Grækenland

Pavlos KYRIAKONGONAS

Natascha AVLONITOU

Spanien

Pilar IGLESIAS VALCARCE

Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Frankrig

Nathalie BUET

Patrick LÉVY

Italien

Cypern

Lefteris KARYDIS

Christina VASILA

Letland

Liene VANCĀNE

Litauen

Luxembourg

François ENGELS

Ungarn

Géza BOMBERA

Antal SZABADKAI

Malta

Joe DELIA

Nederlandene

Bob KONING

Mario VAN MIERLO

Østrig

Christa SCHWENG

Heinrich BRAUNER

Polen

Jacek MECINA

Portugal

Marcelino PENA E COSTA

José COSTA TAVARES

Rumænien

Ovidiu NICOLESCU

Adrian IZVORANU

Slovenien

Igor ANTAUER

Slovakiet

Boris MICHALÍK

Finland

Jyrki HOLLMÉN

Rauno TOIVONEN

Sverige

Bodil MELLBLOM

Det Forenede Kongerige

Janet ASHERSON

Keith SEXTON

Artikel 2

Rådet vil senere udnævne de endnu ikke indstillede medlemmer.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende til orientering.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1112/2005 (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 5).

(2)  EFT C 161 af 5.7.2002, s. 5.

(3)  EUT C 24 af 29.1.2005, s. 2.


Kommissionen

14.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/8


Euroens vekselkurs (1)

13. november 2007

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,4607

JPY

japanske yen

160,96

DKK

danske kroner

7,4525

GBP

pund sterling

0,70470

SEK

svenske kroner

9,2805

CHF

schweiziske franc

1,6436

ISK

islandske kroner

88,22

NOK

norske kroner

7,9090

BGN

bulgarske lev

1,9558

CYP

cypriotiske pund

0,5842

CZK

tjekkiske koruna

26,691

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

254,27

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7023

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

3,6445

RON

rumænske lei

3,4430

SKK

slovakiske koruna

32,866

TRY

tyrkiske lira

1,7601

AUD

australske dollar

1,6294

CAD

canadiske dollar

1,3945

HKD

hongkongske dollar

11,3708

NZD

newzealandske dollar

1,9220

SGD

singaporeanske dollar

2,1159

KRW

sydkoreanske won

1 342,09

ZAR

sydafrikanske rand

9,8775

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,8581

HRK

kroatiske kuna

7,3457

IDR

indonesiske rupiah

13 415,07

MYR

malaysiske ringgit

4,8933

PHP

filippinske pesos

62,788

RUB

russiske rubler

35,8350

THB

thailandske bath

46,221


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


14.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/9


Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for protokollerne om oprindelsesregler for diagonal kumulation mellem Fællesskabet, Algeriet, Egypten, Færøerne, Island, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Norge, Schweiz (herunder Liechtenstein), Syrien, Tunesien, Tyrkiet og Vestbredden og Gazastriben

(2007/C 271/06)

Med henblik på indførelse af diagonal oprindelseskumulation mellem Fællesskabet, Algeriet, Egypten, Færøerne, Island, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Norge, Schweiz (herunder Liechtenstein), Syrien, Tunesien, Tyrkiet og Vestbredden og Gazastriben meddeler Fællesskabet og de berørte lande via Europa-Kommissionen hinanden om oprindelsesreglerne, som anvendes med de andre lande.

På grundlag af meddelelserne modtaget fra de berørte lande, gives i vedlagte tabel en oversigt over protokollerne om oprindelsesregler for diagonal kumulation med fastsættelse af datoen, fra hvilken den pågældende kumulation gælder. Tabellen erstatter den foregående (EUT C 229 af 29.9.2007).

Der skal erindres om, at der kun kan anvendes kumulation, hvis det endelige fremstillingsland og det endelige bestemmelsesland har indgået frihandelsaftaler indeholdende tilsvarende oprindelsesregler med de andre lande, der deltager i erhvervelsen af oprindelsesstatus, dvs. med alle de lande, hvor samtlige benyttede materialer har oprindelse. Materialer, der har oprindelse i et land, som ikke har indgået en aftale med det endelige fremstillingsland og det endelige bestemmelsesland, behandles som materialer uden oprindelsesstatus. I de forklarende bemærkninger til Pan-Euro-Middelhavsprotokollerne om oprindelsesregler (1) findes der en række specifikke eksempler herpå.

Der skal endvidere gøres opmærksom på, at

Schweiz og Fyrstendømmet Liechtenstein danner toldunion

anvendelsesdatoen inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der består af EU, Island, Liechtenstein og Norge, er den 1. november 2005.

ISO-alpha-2-koderne for de enkelte lande i tabellen er som følger:

Algeriet

DZ

Egypten

EG

Færøerne

FO

Island

IS

Israel

IL

Jordan

JO

Libanon

LB

Liechtenstein

LI

Marokko

MA

Norge

NO

Schweiz

CH

Syrien

SY

Tunesien

TN

Tyrkiet

TR

Vestbredden og Gazastriben

PS


Dato foranvendelse af protokollerne om oprindelsesregler for diagonal kumulation i Pan-Euro-Middelhavsområdet

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

 

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

 

1.3.2007

 

1.3.2006

 

 

 

 

1.1.2006

 

 

 

1.7.2005

 


(1)  EUT C 83 af 17.4.2007, s. 1.

(2)  For varer, der er omfattet af toldunionen mellem EF og Tyrkiet, er gennemførelsesdatoen den 27. juli 2006.

For landbrugsprodukter er gennemførelsesdatoen den 1. januar 2007.

For kul- og stålprodukter gælder den diagonale kumulation endnu ikke.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

14.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/11


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/9/EF om tovbaneanlæg til personbefordring

(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

(2007/C 271/07)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

(Anm. 1)

CEN

EN 1709:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Inspektion inden ibrugtagning, vedligeholdelse og driftskontrol

 

CEN

EN 1908:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Hejseværker

 

CEN

EN 1909:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Opkørsel og evakuering

 

CEN

EN 12385-8:2002

Ståltove — Sikkerhed — Del 8: Flerstrengede trække- og bære-trækkekabler til tovbaneinstallationer konstrueret til transport af personer

 

CEN

EN 12385-9:2002

Ståltove — Sikkerhed — Del 9: Aflukkede kabler til tovbaneinstallationer konstrueret til transport af personer

 

CEN

EN 12397:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Betjening

 

CEN

EN 12927-1:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbane — Tov — Del 1: Udvælgelseskriterier for tove og indspændinger

 

CEN

EN 12927-2:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 2: Sikkerhedsfaktorer

 

CEN

EN 12927-3:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbane — Tov — Del 3: Lang splejsning af 6 kabelspil, bærespil og træktove

 

CEN

EN 12927-4:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 4: Indspændinger

 

CEN

EN 12927-5:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 5: Opbevaring, transport, installering og efterspænding

 

CEN

EN 12927-6:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 6: Kriterier for kassering

 

CEN

EN 12927-7:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 7: Inspektion, reparation og vedligeholdelse

 

CEN

EN 12927-8:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Tov — Del 8: Ikke-destruktiv prøvning (MRT)

 

CEN

EN 12929-1:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Generelle krav — Del 1: Krav til alle installationer

 

CEN

EN 12929-2:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Generelle krav — Del 2: Yderligere krav til reversible wirestykker med dobbelte luftkabler uden rammevognsbremser

 

CEN

EN 12930:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport — Beregninger

 

CEN

EN 13107:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Ingeniørarbejde

 

CEN

EN 13223:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Drivsystem og andet mekanisk udstyr

 

CEN

EN 13243:2004

Sikkerhedskrav til passagertransport med tovbaner — Elektrisk udstyr ud over udstyr til drivsystemer

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Sikkerhedskrav for passagertransport ved hjælp af bæretov — Ski-lifts — Del 1: Sikring, trækvogn, bremser, cabiner, stole, slæder, vedligeholdelsesbærer, to-hængere

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Sikkerhedskrav for passagertransport ved hjælp af bæretov — Del 2: Glidemodstand

 

CEN

EN 13796-3:2005

Sikkerhedskrav for passagertransport ved hjælp af bæretov — Ski-lifts — Del 3: Udholdenhedsprøvninger

 

Anm. 1

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiseringsorgan, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 3

I tilfælde af tillæg til standarder, er reference standarden EN CCCCC:YYYY, incl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg; består den erstattede standard (kolonne 4) af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse direktivets væsentlige krav.

Bemærk:

Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 98/34/EF (2), ændret ved direktiv 98/48/EF (3).

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle fællesskabssprog.

Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information kan findes på Europa-serveren:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tlf. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu).

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tlf. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 (http://www.cenelec.org).

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis; tlf. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.


14.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/14


Ajourført liste over opholdstilladelser ifølge artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) [EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 5, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18]

(2007/C 271/08)

Offentliggørelsen af listen over opholdstilladelser ifølge artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (1), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengen-grænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i EUT, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed oplysninger, der ajourføres hver måned.

ESTLAND

Erstatter den liste, der blev offentliggjort i EUT C 247 af 13.10.2006

Dokumenter vedrørende opholdstilladelse:

1.

identitetskort

2.

sticker til en opholdstilladelse (påsat et rejsedokument, der er udstedt af Estland eller et andet land).

1.

Et identitetskort udstedt til en tredjelandsstatsborger kan indeholde følgende bemærkninger:

midlertidig opholdstilladelse gyldig indtil dd.mm.åå/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa

status som fastboende udlænding i EF/pikaajaline elanik EÜ

permanent opholdstilladelse/alaline elamisluba — udstedt indtil 31. maj 2006.

Identitetskortet er ikke gyldigt som et rejsedokument til passage af statsgrænsen. Med henblik på rejser skal identitetskortet fremvises sammen med et gyldigt pas.

2.

Stickeren til en opholdstilladelse kan indeholde følgende bemærkninger:

midlertidig opholdstilladelse/tähtajaline elamisluba

status som fastboende udlænding i EF/pikaajaline elanik EÜ

permanent opholdstilladelse/alaline elamisluba — udstedt indtil 31. maj 2006.

Opholdstilladelser kan være:

midlertidige (op til højst fem års gyldighed) eller

permanente.

Alle bemærkninger med undtagelse af dem, der vedrører permanente opholdstilladelser, anføres på engelsk.


(1)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.


14.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/15


Ajourført liste over grænseovergangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) [EUT C 247 af 13.10.2006, s. 25, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 9]

(2007/C 271/09)

Offentliggørelsen af listen over grænseovergangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengen-grænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i EUT, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed oplysninger, der ajourføres hver måned.

SPANIEN

Søgrænser

Nyt grænseovergangssted i en havn:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NORGE

Luftgrænser

Nyt grænseovergangssted i en lufthavn (blev åbnet den 1. oktober 2007):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Udtalelser

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen

14.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/16


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 271/10)

1.

Den 31. oktober 2007 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved 3i Group plc (»3i Group«, Det Forenede Kongerige), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Global Garden Products B, S.à r.l. (»Global Garden Products«, Luxembourg), jf. forordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

3i Group: investeringer for, forvaltning af og porteføljeforvaltning for investeringsfonde

Global Garden Products: fremstilling og afsætning af en bred vifte af elektriske haveredskaber samt udstyr til husholdnings- og erhvervsbrug.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.