ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 153

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
6. juli 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 153/01

Meddelelse i henhold til artikel 34 i Schengen-grænsekodeksen

1

2007/C 153/02

Ajourført liste over opholdstilladelser ifølge artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006, side 1

5

2007/C 153/03

Ajourført liste over grænseovergangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006, side 25

9

2007/C 153/04

Ajourførte modeller til de kort, der udstedes af medlemsstaternes udenrigsministerier til akkrediterede medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres familiemedlemmer, jf. artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006, side 85

15

2007/C 153/05

Ajourført liste over de nationale tjenester, som er ansvarlige for grænsekontrollen, jf. artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006, side 17

21

2007/C 153/06

Ajourførte referencebeløb ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006, side 19

22

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 153/1


Meddelelse i henhold til artikel 34 i Schengen-grænsekodeksen

(2007/C 153/01)

Det er i artikel 34 i Schengen-grænsekodeksen fastsat, at EU's medlemsstater skal meddele Kommissionen listen over opholdstilladelser, listen over deres grænseovergangssteder, de vejledende beløb, som er fastsat af de nationale myndigheder med hensyn til, hvor meget en udlænding mindst skal råde over ved passage af de ydre grænser, listen over de nationale tjenester, som er ansvarlige for grænsekontrollen og eksempler på modeller til kort, der udstedes af udenrigsministerierne.

I.   Artikel 34, stk. 1, litra a): liste over opholdstilladelser

Ifølge bulgarsk lovgivning anvendes der forskellige regler for ophold, alt efter om en person er statsborger i en EU-medlemsstat eller i et tredjeland.

I henhold til loven om indrejse og ophold i og udrejse af Republikken Bulgarien for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier kan der udstedes følgende dokumenter:

Opholdstilladelser til længerevarende ophold udstedes af rigspolitiet til EU-statsborgere og attesterer, at indehaveren har ret til at opholde sig i længere tid i Republikken Bulgarien.

Permanente opholdstilladelser udstedes af rigspolitiet til EU-statsborgere og attesterer, at indehaveren har ret til at opholde sig permanent i Republikken Bulgarien.

Opholdskort til længerevarende ophold udstedes af den kompetente myndighed til familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere, og attesterer, at indehaveren har ret til at opholde sig i længere tid i Republikken Bulgarien.

Permanente opholdskort udstedes af den kompetente myndighed til familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere, og attesterer, at indehaveren har ret til at opholde sig permanent i Republikken Bulgarien.

I henhold til artikel 14 i loven om bulgarske identitetsdokumenter udstedes følgende dokumenter til statsborgere fra tredjelande (udenlandske statsborgere) til brug på Republikken Bulgariens område:

1.

opholdskort til længerevarende ophold for udenlandske statsborgere

2.

permanente opholdskort for udenlandske statsborgere

3.

kort for flygtninge

4.

midlertidige kort for flygtninge og midlertidige kort for flygtninge, hvis sager behandles ved en hasteprocedure

5.

tilladelse til at rejse ud af landet for flygtninge

6.

tilladelse til at rejse ud af landet for statsløse

7.

tilladelse, der giver ret til midlertidigt at rejse ud af Republikken Bulgarien

8.

midlertidige identitetskort for udenlandske statsborgere

9.

tilladelse, der giver udenlandske statsborgere ret til at vende tilbage til Republikken Bulgarien

10.

identitetskort for udenlandske statsborgere med humanitær status

11.

midlertidige beskyttelsesattester for udenlandske statsborgere

12.

tilladelse til at rejse ud af landet for udenlandske statsborgere med humanitær status

13.

identitetskort for udenlandske statsborgere, der er akkrediteret som embedsmænd på ambassader, på konsulater eller i internationale organisationer med hjemsted på Republikken Bulgariens område.

Ovennævnte dokumenter er identitetsdokumenter i henhold til bulgarsk lov og er udformet i overensstemmelse med anbefalingerne i ICAO DOC 9303.

II.   Artikel 34, stk. 1, litra b): liste over grænseovergangssteder

1.

grænsen til Serbien: Bregovo, Vrashka chuka, Kalotina, Strezimirovtsi og Oltomantsi

2.

grænsen til Makedonien: Gyushevo, Stanke Lisichkovo og Zlatarevo

3.

grænsen til Tyrkiet: Malko Tarnovo, Lesovo og Kapitan Andreevo

4.

grænsen til Grækenland: Kulata, Ilinden og Kapitan Petko voyvoda

5.

grænsen til Rumænien: Vidin-færgehavn, Oryahovo-færgehavn, Ruse-broen over Donau, Silistra, Kardam og Durankulak

6.

flodhavne: Vidin, Lom, Somovit-Nikopol, Svishtov, Ruse, Tutrakan og Silistra

7.

søhavne: Balchik, Varna, Burgas og Tsarevo

8.

lufthavne: Sofia, Plovdiv, Gorna Oryahovitsa, Varna og Burgas.

III.   Artikel 34, stk. 1, litra c): vejledende beløb, som en udlænding skal råde over ved passage af de ydre grænser

I henhold til artikel 19, stk. 5, i den bulgarske bekendtgørelse om betingelserne og proceduren for udstedelse af visa, vedtaget ved ministerrådets dekret nr. 97/11.5.2002, skal udenlandske statsborgere, som søger om indrejsevisum til Bulgarien, forelægge bevis for, at de råder over tilstrækkelige midler til at dække deres opholdsudgifter, dvs. mindst 50 EUR pr. dag og mindst i alt 500 EUR. Disse beløb gælder, når de pågældende udenlandske statsborgere rejser ind på Republikken Bulgariens område, medmindre de er i besiddelse af kvitteringer for forudbetalte turisttjenesteydelser i landet.

IV.   Artikel 34, stk. 1, litra d): nationale tjenester, som er ansvarlige for grænsekontrollen

Den tjeneste, der er ansvarlig for grænsekontrollen i Republikken Bulgarien, er rigspolitiets generaldirektorat for grænsepoliti.

V.   Artikel 34, stk. 1, litra e): eksempler på modeller til kort, der udstedes af udenrigsministeriet

Der udstedes følgende identitetskort til personale, der arbejder på ambassader eller konsulater i Republikken Bulgarien:

1.

Identitetskort for diplomater udstedes til medlemmer af diplomatisk personale i udenlandske repræsentationer og disses familiemedlemmer mellem 14 og 21 år.

(forside)

Image

(bagside)

Image

2.

Konsulært identitetskort udstedes til diplomatisk personale ved konsulære repræsentationer og disses familiemedlemmer mellem 14 og 21 år.

(forside)

Image

(bagside)

Image

3.

Identitetskort for administrativt og teknisk personale udstedes til ambassadens/konsulatets administrative og tekniske personale og disses familiemedlemmer mellem 14 og 21 år.

(forside)

Image

(bagside)

Image

4.

Identitetskort for tjenestepersonale udstedes til den relevante kategori af personer og disses familiemedlemmer mellem 14 og 21 år.

(forside)

Image

(bagside)

Image

Familiemedlemmer er følgende personer, der indgår i den pågældende tjenestemands husstand:

ægtefælle

ugifte børn på op til 21 år, der har fast bopæl hos deres forældre

ugifte børn mellem 21 og 26 år, der har fast bopæl hos deres forældre og er universitetsstuderende i Bulgarien. Der udstedes id-kort til dem hvert år efter forelæggelse af dokumentation fra universitetet for, at de er registreret som studerende i det nye akademiske år

handicappede ugifte børn over 21 år, der har fast bopæl hos deres forældre og har behov for forældrenes omsorg, forudsat at dette bekræftes af en lægeerklæring.

Oplysninger på identitetskortene:

kortets art og nummer

foto

indehaverens navn

køn

nationalitet

fødselsdato

diplomatisk eller konsulær repræsentation

indehaverens rang (kun for diplomatkort)

tjenstlig funktion (for de øvrige tre korttyper)

indehaverens underskrift

udstedende myndighed

udstedelsesdato

udløbsdato

det statslige protokolkontors direktørs underskrift.


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 153/5


Ajourført liste over opholdstilladelser ifølge artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006, side 1

(2007/C 153/02)

Offentliggørelsen af listen over opholdstilladelser ifølge artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengen-grænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i EUT, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed oplysninger, der ajourføres hver måned.

FRANKRIG

Udskiftning af den liste, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006

1.

Myndige udlændinge skal være i besiddelse af følgende dokumenter:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(midlertidig opholdstilladelse med særlig angivelse af grunden til opholdet) (1 år)

Carte de résident (10 ans)

(opholdskort) (10 år)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(opholdstilladelse til algerier med særlig angivelse af grunden til opholdet) (1 år, 2 år, 10 år))

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(EF-opholdstilladelse) (1 år, 5 år, 10 år, permanent)

(opholdstilladelse til statsborgere i Den Europæiske Union og deres familiemedlemmer, selv om de er statsborgere i et tredjeland)

Carte de séjour de l'Espace économique européen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(opholdstilladelse til borgere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) (1 år, 5 år, 10 år)

(opholdstilladelse til statsborgere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og deres familiemedlemmer, selv om de er statsborgere i et tredjeland)

Indtil den 31. december 2006 kan opholdstilladelser af et års varighed eller mindre gives i form af en sticker, der klæbes i passet.

I andre tilfælde er opholdstilladelser siden den 13. maj 2002 blevet udstedt som et plastlamineret kort efter den ensartede europæiske udformning.

Udstedelse af opholdstilladelser i form af plastlaminerede kort, der følger den franske model, ophørte den 12. maj 2002, men disse tilladelser vil stadig være i omløb indtil den 12. maj 2012.

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

(Officielle tilladelser med samme gyldighed som opholdstilladelser, udstedt af Udenrigsministeriet)

a.

Titres de séjour spéciaux (særlige opholdstilladelser)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(særlig opholdstilladelse med angivelsen CMD/A, som udstedes til chefer for diplomatiske repræsentationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(særlig opholdstilladelse med angivelsen CMD/M, som udstedes til chefer for internationale organisationers repræsentationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D delivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(særlig opholdstilladelse med angivelsen CMD/D, som udstedes til chefer for en fast repræsentation ved en international organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(særlig opholdstilladelse med angivelsen CD/A, som udstedes til embedsmænd i det diplomatiske korps)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(særlig opholdstilladelse med angivelsen CD/M, som udstedes til højtstående embedsmænd i en international organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(særlig opholdstilladelse med angivelsen CD/D, som udstedes til medlemmer af en fast delegation ved en international organisation, som ligestilles med diplomater)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(særlig opholdstilladelse med angivelsen CC/C, som udstedes til embedsmænd på konsulære repræsentationer)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(særlig opholdstilladelse med angivelsen AT/A, som udstedes til det administrative og tekniske personale på en ambassade)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(særlig opholdstilladelse med angivelsen AT/C, som udstedes til det administrative og tekniske personale på et konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(særlig opholdstilladelse med angivelsen AT/M, som udstedes til det administrative og tekniske personale ved en international organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(særlig opholdstilladelse med angivelsen AT/D, som udstedes til det administrative og tekniske personale på en delegation ved en international organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(særlig opholdstilladelse med angivelsen SE/A, som udstedes til det tjenestegørende personale på en ambassade)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(særlig opholdstilladelse med angivelsen SE/C, som udstedes til det tjenestegørende personale på et konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(særlig opholdstilladelse med angivelsen SE/M, som udstedes til det tjenestegørende personale ved en international organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(særlig opholdstilladelse med angivelsen SE/D, som udstedes til det tjenestegørende personale på en delegation ved en international organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(særlig opholdstilladelse med angivelsen PP/A, som udstedes til det privatansatte personale, som gør tjeneste for diplomater)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(særlig opholdstilladelse med angivelsen PP/C, som udstedes til det privatansatte personale, som gør tjeneste for konsulære embedsmænd)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(særlig opholdstilladelse med angivelsen PP/M, som udstedes til det privatansatte personale, som gør tjeneste for et medlem af en international organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(særlig opholdstilladelse med angivelsen PP/D, som udstedes til det privatansatte personale, som gør tjeneste for et medlem af en fast delegation ved en international organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(særlig opholdstilladelse med angivelsen EM/A, som udstedes til undervisnings- og militærpersonale med særlig status, som er tilknyttet en ambassade)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(særlig opholdstilladelse med angivelsen EM/C, som udstedes til undervisnings- og militærpersonale med særlig status, som er tilknyttet et konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(særlig opholdstilladelse med angivelsen EF/M, som udstedes til internationale embedsmænd med bopæl i udlandet)

b.

Dokumenter fra Monaco

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(midlertidig opholdstilladelse)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(almindelig opholdstilladelse)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(særlig opholdstilladelse)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(opholdstilladelse for ægtefællen til en person, der er statsborger i Monaco).

2.

Mindreårige udlændinge skal være i besiddelse af følgende dokumenter:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(rejsedokument for mindreårige udlændinge)

Titre d'identité républicain

(identitetsdokument for Den Franske Republik)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(returvisum) (uanset nationalitet og uden forelæggelse af opholdstilladelse, da disse betingelser ikke gælder for mindreårige)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(diplomatpas, tjenestepas, almindeligt pas for mindreårige børn af indehavere af et særligt kort udstedt af Udenrigsministeriet og forsynet med rejsevisum).

3.

Liste over deltagere i skolerejser inden for Den Europæiske Union

NB 1:

Der gøres opmærksom på, at kvittering for indgivelse af den første ansøgning om opholdstilladelse ikke giver ret til indrejse uden visum. Derimod anerkendes en kvittering for indgivelse af ansøgning om forlængelse eller ændring af opholdstilladelsen som gyldig, hvis den fremvises sammen med den gamle opholdstilladelse.

NB 2:

Beviser for ansættelse (attestations de fonctions) udstedt af Udenrigsministeriets protokoltjeneste gælder ikke som opholdstilladelse. Indehavere af sådanne dokumenter skal desuden være i besiddelse af en af de gængse opholdstilladelser.

MALTA

Opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere udstedes ifølge den ensartede udformning, der er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere. I den tomme rubrik »Type opholdstilladelse« på hvert dokument bruges følgende kategorier:

Xogħol (ansættelse)

Jaħdem għal rasu (selvstændigt erhverv)

Temporanju (midlertidig opholdstilladelse)

Residenti fit-tul- KE (tilladelse til længerevarende ophold for EU-borgere)

Benestant (økonomisk uafhængig)

Adozzjoni (adoption)

Raġunijiet ta' Saħħa (helbredsgrunde)

Reliġjuż (religiøse grunde)

Skema- Residenza Permanenti (permanent opholdstilladelse).

I den periode, hvor ansøgningen om opholdstilladelse behandles, modtager ansøgeren en kvittering for indgivelse af ansøgning. Dette dokument tjener som midlertidig opholdstilladelse udelukkende til nationalt brug.

Immigrationspolitiet udsteder en »indvandringsattest« af humanitære grunde til tredjelandsstatsborgere, der ikke har andre former for identifikation. Dette dokument kan kun bruges nationalt som identifikation og er ikke gyldigt til rejsebrug.

Tredjelandsstatsborgere, der tilhører EØS-statsborgeres familie, og som er omfattet af traktatens rettigheder, modtager et opholdskort i form af et stempel i deres pas.

En ægtefælle/enke/enkemand/barn — på under 21 år — til en maltesisk statsborger anses for at være fritaget og kan derfor tage bopæl og arbejde på Malta. Sådanne personers immigrationsstatus fremgår af deres pas, der påføres et af følgende stempler:

indehaveren har fuld bevægelsesfrihed, jf. afsnit 44(4)(a) i Maltas forfatning

indehaveren er omfattet af en fritagelse ifølge afsnit 4(1)(g)(h) i kapitel 217 i Maltas love.

NORGE

Udskiftning af den liste, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006

Oppholdstillatelse

(Opholdstilladelse)

Arbeidstillatelse

(Arbejdstilladelse)

Bosettingstillatelse

(Etableringstilladelse/Permanent opholds- og arbejdstilladelse).

Opholdstilladelser, der er udstedt inden den 25. marts 2000, er forsynet med et stempel (og ikke en sticker) i indehavernes rejsedokument. For udenlandske statsborgere, der er visumpligtige, suppleres disse stempler med en norsk visummærkat for opholdstilladelsens gyldighedsperiode. Opholdstilladelser, der udstedes efter gennemførelsen af Schengen-reglerne den 25. marts 2001, forsynes med en sticker. Hvis en udenlandsk statsborgers rejsedokument er forsynet med et stempel, er dette stadig gyldigt indtil det tidspunkt, hvor de norske myndigheder skal erstatte stemplerne med den nye sticker, der skal anbringes i opholdstilladelsen.

Ovennævnte tilladelser er ikke gyldige som rejselegitimation. Hvis den udenlandske statsborger har behov for rejselegitimation kan et af følgende to dokumenter anvendes som supplement til arbejds-, opholds- eller etableringstilladelsen:

En flygtnings rejsedokument

(»Reisebevis« — grønt)

En indvandrers pas

(»Utlendingspass« — blåt).

Indehaveren af et af disse rejsedokumenter har ret til fornyet indrejse på norsk område i dokumentets gyldighedsperiode.

EØS-kort

(for statsborgere fra EØS-medlemsstater samt disses familiemedlemmer, der er statsborgere i et tredjeland. Disse kort er altid plastlaminerede)

Identitetskort for diplomater

(Identitetskort for diplomater — rødt)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Identitetskort for tjenestepersonale ved en diplomatisk repræsentation — brunt)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved en diplomatisk repræsentation — blåt)

Identitetskort for utsendte konsuler

(Identitetskort for udsendte konsuler — grønt)

Residence/Visa-sticker

(Opholdsvisum i form af en selvklæbende mærkat) for visumpligtige indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielle pas samt for personale ved udenlandske repræsentationer, der er indehavere af et nationalt pas.


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 153/9


Ajourført liste over grænseovergangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006, side 25

(2007/C 153/03)

Offentliggørelsen af listen over grænseovergangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengen-grænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i EUT, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed oplysninger, der ajourføres hver måned.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Nye grænseovergangssteder:

Den Tjekkiske Republik-Tyskland

Krásný les-Breitenau

FRANKRIG

Ændring af de oplysninger, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006

Luftgrænser:

(1)

Abbeville

(2)

Agen-la Garenne

(3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

(4)

Albi-le Séquestre

(5)

Amiens-Glisy

(6)

Angers-Marcé

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(8)

Annecy-Methet

(9)

Annemasse

(10)

Auxerre-Branches

(11)

Avignon-Caumont

(12)

Bâle-Mulhouse

(13)

Bastia-Poretta

(14)

Beauvais-Tillé

(15)

Bergerac-Roumanière

(16)

Besançon-la Vèze

(17)

Béziers-Vias

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(19)

Bordeaux-Mérignac

(20)

Bourges

(21)

Brest-Guipavas

(22)

Caen-Carpiquet

(23)

Cahors-Lalbenque

(24)

Calais-Dunkerque

(25)

Calvi-Sainte-Catherine

(26)

Cannes-Mandelieu

(27)

Carcassonne-Salvaza

(28)

Castres-Mazamet

(29)

Châlons-Vatry

(30)

Chambéry-Aix-les-Bains

(31)

Charleville-Mézières

(32)

Châteauroux-Déols

(33)

Cherbourg-Mauperthus

(34)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(35)

Colmar-Houssen

(36)

Courchevel

(37)

Deauville-Saint-Gatien

(38)

Dieppe-Saint-Aubin

(39)

Dijon-Longvic

(40)

Dinard-Pleurtuit

(41)

Dôle-Tavaux

(42)

Epinal-Mirecourt

(43)

Figari-Sud Corse

(44)

Gap-Tallard

(45)

Genève-Cointrin

(46)

Granville

(47)

Grenoble-Saint-Geoirs

(48)

Hyères-le Palivestre

(49)

Issy-les-Moulineaux

(50)

La Môle

(51)

Lannion

(52)

La Rochelle-Laleu

(53)

Laval-Entrammes

(54)

Le Castelet

(55)

Le Havre-Octeville

(56)

Le Mans-Arnage

(57)

Le Touquet-Paris-Plage

(58)

Lille-Lesquin

(59)

Limoges-Bellegarde

(60)

Lognes-Emerainville

(61)

Lorient-Lann-Bihoué

(62)

Lyon-Bron

(63)

Lyon-Saint-Exupéry

(64)

Marseille-Provence

(65)

Meaux-Esbly

(66)

Megève

(67)

Metz-Nancy-Lorraine

(68)

Monaco-Héliport

(69)

Montbéliard-Courcelles

(70)

Montpellier-Méditérranée

(71)

Morlaix-Ploujean

(72)

Nancy-Essey

(73)

Nantes-Atlantique

(74)

Nevers-Fourchambault

(75)

Nice-Côte d'Azur

(76)

Nîmes-Garons

(77)

Orléans-Bricy

(78)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

(79)

Paris-Charles de Gaulle

(80)

Paris-le Bourget

(81)

Paris-Orly

(82)

Pau-Pyrénées

(83)

Périgueux-Bassillac

(84)

Perpignan-Rivesaltes

(85)

Poitiers-Biard

(86)

Pontarlier

(87)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

(88)

Quimper-Pluguffan

(89)

Reims-Champagne

(90)

Rennes Saint-Jacques

(91)

Roanne-Renaison

(92)

Rodez-Marcillac

(93)

Rouen-Vallée de Seine

(94)

Saint-Brieuc-Armor

(95)

Saint-Etienne-Bouthéon

(96)

Saint-Nazaire-Montoir

(97)

Saint-Yan

(98)

Strasbourg-Entzheim

(99)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(100)

Toulouse-Blagnac

(101)

Tours-Saint-Symphorien

(102)

Toussus-le-Noble

(103)

Troyes-Barberey

(104)

Valence-Chabeuil

(105)

Valenciennes-Denain

(106)

Vannes-Meucon

(107)

Vesoul-Frotey

(108)

Vichy-Charmeil

Søgrænser:

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bonifacio

(5)

Bordeaux

(6)

Boulogne

(7)

Brest

(8)

Caen-Ouistreham

(9)

Calais

(10)

Calvi

(11)

Cannes-Vieux Port

(12)

Carteret

(13)

Cherbourg

(14)

Concarneau

(15)

Dieppe

(16)

Douvres

(17)

Dunkerque

(18)

Fécamp

(19)

Granville

(20)

Honfleur

(21)

La Rochelle-La Pallice

(22)

Le Havre

(23)

Les Sables-d'Olonne-Port

(24)

Le Tréport

(25)

L'Ile-Rousse

(26)

Lorient

(27)

Marseille

(28)

Monaco-Port de la Condamine

(29)

Nantes-Saint-Nazaire

(30)

Nice

(31)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(32)

Port-la-Nouvelle

(33)

Porto-Vecchio

(34)

Port-Vendres

(35)

Propriano

(36)

Roscoff

(37)

Rouen

(38)

Saint-Brieuc (maritime)

(39)

Saint-Malo

(40)

Sète

(41)

Toulon

(42)

Villefranche-sur-Mer

Landgrænser:

Med Schweiz

(1)

Bâle-Mulhouse lufthavn (fodgængerpassage mellem sektorerne)

(2)

Bois-d'Amont

(3)

Chatel

(4)

Col France

(5)

Delle route

(6)

Evian Port

(7)

Ferney-Voltaire

(8)

Ferrières-sous-Jougne

(9)

Gare de Genève-Cornavin

(10)

Goumois

(11)

La Cure

(12)

Les Verrières (vej)

(13)

Moëllesulaz

(14)

Pontarlier-banegård

(15)

Motorvejsgrænseovergang Saint-Julien-Bardonnex

(16)

Prévessin

(17)

Saint-Gingolph

(18)

Saint-Julien-Perly

(19)

Saint-Louis motorvej

(20)

Saint-Louis-Bâle-banegård

(21)

Vallard-Thonex

(22)

Vallorbe (internationale tog)

(23)

Vallorcine

(24)

Veigy

Med Det Forenede Kongerige:

(fast forbindelse over Kanalen)

(1)

Ashford International Station

(2)

Avignon banegård

(3)

Cheriton/Coquelles

(4)

Chessy-Marne-la-Vallée banegård

(5)

Fréthun banegård

(6)

Lille-Europe banegård

(7)

Londres-Waterloo Station

(8)

Paris-Nord banegård

Med Andorra

Pas de la Case-Porta

UNGARN

Ungarn-Serbien

Landgrænser:

Bácsalmás — Bajmok: Midlertidigt åben fra den 1. september 2006

Tiszasziget — Đjala (Gyála): Midlertidigt lukket fra den 1. september 2006

Ungarn-Ukraine

Landgrænser:

Barabás — Kosino: Midlertidigt lukket fra den 15. september 2006

POLEN

Nye søgrænseovergangssteder:

Międzyzdroje: kun for borgere fra EU, EØS og Den Schweiziske Konføderation, der rejser på skibe, der er registreret i EU, EØS eller Den Schweiziske Konføderation.

SLOVAKIET

Nye grænseovergangssteder:

Slovakiet-Den Tjekkiske Republik

Skalica prístavisko- Hodonín přístaviště (grænseovergangssted ved flod)

1.4.-31.10 — åbningstider: 9.30-10.00; 11.30-12.00; 13.30-14.00; 15.30-16.00

Skalica prístavisko- Rohatec přístaviště (grænseovergangssted ved flod)

1.4.-31.10 — åbningstider: 10.30-11.30; 14.30-15.30.

Skalica prístavisko- Sudoměřice (Výklopník) (grænseovergangssted ved flod)

1.4.-31.10 — åbningstider: 10.45-11.15; 14.45-15.15

SLOVENIEN

Ændring af de oplysninger, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006 :

Slovenien-Italien

Landgrænser:

1.

Fernetiči — Fernetti

2.

Kozina — Pese

3.

Lazaret — S. Bartolomeo

4.

Lipica — Basovizza

5.

Neblo — Venco

6.

Nova Gorica — Gorizia Casa Rossa

7.

Nova Gorica — Gorizia (jernbane)

8.

Predel — Passo Predil

9.

Rateče — Fusine Laghi

10.

Robič — Stupizza

11.

Sežana — Villa Opicina (jernbane)

12.

Škofije — Rabuiese

13.

Učeja — Uccea

14.

Vrtojba — S. Andrea

Landgrænser — Mindre grænsetrafik:

1.

Britof — Molino Vechio (1)

2.

Čampore — Chiampore (1)

3.

Golo Brdo — Mernico

4.

Gorjansko — S. Pelagio (1)

5.

Hum — S. Floriano (1)

6.

Kaštelir — S. Barbara

7.

Klariči — Jamiano (1)

8.

Livek — Polava di Cepletischis (1)

9.

Lokvica — Devetachi

10.

Miren — Merna (1)

11.

Most na Nadiži — Ponte Vittorio

12.

Nova Gorica I — S. Gabriele (1)

13.

Osp — Prebenico Caresana (1)

14.

Plavje — Noghere

15.

Plešivo — Plessiva (1)

16.

Pristava — Gorizia Via Rafut

17.

Repentabor — Monrupino (1)

18.

Robidišče — Robedischis

19.

Socerb — S. Servolo (1)

20.

Solkan — Salcano (1)

21.

Šempeter — Gorizia S. Pietro (1)

22.

Vipolže — Castelleto Versa (1)

Slovenien-Østrig

Landgrænser:

1.

Gederovci — Sicheldorf

2.

Gornja Radgona — Bad Radkersburg

3.

Holmec — Grablach

4.

Jesenice — Rosenbach (jernbane)

5.

Jezersko — Seebergsattel

6.

Jurij — Langegg

7.

Karavanke — Karawankentunnel

8.

Korensko sedlo — Wurzenpass

9.

Kuzma — Bonisdorf

10.

Libeliče — Leifling

11.

Ljubelj — Loibltunnel

12.

Maribor — Spielfeld (jernbane)

13.

Mežica — Raunjak

14.

Pavličevo sedlo — Paulitschsattel

15.

Prevalje — Bleiburg (jernbane)

16.

Sveti Duh na Ostrem vrhu — Großwalz

17.

Radlje — Radlpass

18.

Šentilj — Spielfeld

19.

Šentilj — Spielfeld (motorvej)

20.

Trate — Mureck

21.

Vič — Lavamünd

Landgrænser — Mindre grænsetrafik:

1.

Cankova — Zelting

2.

Fikšinci — Gruisla

3.

Gerlinci — Pölten

4.

Gradišče — Schloßberg

5.

Kapla — Arnfels

6.

Korovci — Goritz

7.

Kramarovci — St. Anna

8.

Matjaševci — Tauka

9.

Muta — Soboth

10.

Pernice — Laaken

11.

Plač — Ehrenhausen

12.

Remšnik — Oberhaag

13.

Sladki Vrh — Weitersfeld (Murfäre)

14.

Sotina — Kalch

15.

Špičnik — Sulztal

16.

Svečina — Berghausen

Slovenien—Ungarn

Landgrænser:

1.

Čepinci — Kétvölgy

2.

Dolga vas — Rédics

3.

Hodoš — Bajánsenye

4.

Hodoš — Bajánsenye (jernbane)

5.

Kobilje — Nemesnép

6.

Martinje — Felsőszölnök

7.

Pince — Tornyiszentmiklós

8.

Prosenjakovci — Magyarszombatfa

Slovenien—Kroatien

Landgrænser:

1.

Babno Polje — Prezid

2.

Bistrica ob Sotli — Razvor

3.

Dobova — Savski Marof (jernbane)

4.

Dobovec — Lupinjak

5.

Dragonja — Kaštel

6.

Gruškovje — Macelj

7.

Ilirska Bistrica — Šapjane (jernbane)

8.

Imeno — Kumrovec (jernbane)

9.

Jelšane — Rupa

10.

Lendava — Čakovec (jernbane)

11.

Metlika — Jurovski brod

12.

Metlika — Kamanje (jernbane)

13.

Obrežje — Bregana

14.

Petišovci — Mursko središče

15.

Petrina — Brod na Kupi

16.

Podgorje — Jelovice

17.

Rakitovec — Buzet (jernbane)

18.

Rogatec — Đurmanec (jernbane)

19.

Sečovlje — Plovanija

20.

Sočerga — Požane

21.

Središče ob Dravi — Čakovec (jernbane)

22.

Središče ob Dravi — Trnovec

23.

Starod — Pasjak

24.

Vinica — Pribanjci

25.

Zavrč — Dubrava Križovljanska

Landgrænser — Grænseovergangssteder for mellemstatslig trafik (også åben for borgere fra EU, EØS og Den Schweiziske Konføderation):

1.

Gibina — Bukovje

2.

Imeno — Miljana

3.

Orešje — Mihanović Dol

4.

Ormož — Otok Virje

5.

Podplanina — Čabar

6.

Razkrižje — Banfi

7.

Rigonce — Harmica

8.

Rogatec — Hum na Sutli

9.

Slovenska vas — Bregana naselje

10.

Zg. Leskovec — Cvetlin

Landgrænser — Mindre grænsetrafik:

1.

Božakovo — Obrež

2.

Brezovica pri Gradinu — Lucija

3.

Brezovica — Brezovica

4.

Drenovec — Gornja Voća

5.

Hotiza — Sveti Martin na Muri

6.

Krasinec — Pravutina

7.

Krmačina — Vivodina

8.

Nova vas ob Sotli — Draše

9.

Novi Kot — Prezid I

10.

Novokračine — Lipa

11.

Osilnica — Zamost

12.

Planina v Podboču — Novo Selo Žumberačko

13.

Podčetrtek — Luke Poljanske

14.

Radovica — Kašt

15.

Rajnkovec — Mali Tabor

16.

Rakitovec — Slum

17.

Rakovec — Kraj Donji

18.

Sedlarjevo — Plavić

19.

Sodevci — Blaževci

20.

Središče ob Dravi I — Preseka

21.

Stara vas/Bizeljsko — Donji Čemehovec

22.

Žuniči — Prilišće

Søgrænser:

1.

Izola — Isola (sæsonbestemt)

2.

Koper — Capodistria

3.

Piran — Pirano

Luftgrænser:

1.

Ljubljana–Brnik

2.

Maribor–Slivnica

3.

Portorož–Portorose


(1)  Også åben for borgere fra EU, EØS og Den Schweiziske Konføderation.

Andre grænseovergangssteder kun åbne for indehavere af tilladelser til mindre grænsetrafik.


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 153/15


Ajourførte modeller til de kort, der udstedes af medlemsstaternes udenrigsministerier til akkrediterede medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres familiemedlemmer, jf. artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006, side 85

(2007/C 153/04)

Offentliggørelsen af modeller til de kort, der udstedes af medlemsstaternes udenrigsministerier til akkrediterede medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres familiemedlemmer, jf. artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengen-grænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed oplysninger, der ajourføres hver måned.

ESTLAND

Udskiftning af de modeller, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006

Identitetskort for diplomater

Forside

Image

Bagside

Image

Farve — blå

Kategori A — Repræsentationschef og hans/hendes familiemedlemmer

 


Forside

Image

Bagside

Image

Farve — blå

Kategori B — Diplomat og hans/hendes familiemedlemmer

 

Tjenestekort

Forside

Image

Bagside

Image

Farve — rød

Kategori C — Administrativt personale og deres familiemedlemmer

 


Forside

Image

Bagside

Image

Farve — grøn

Kategori D — Tjenestepersonale og deres familiemedlemmer

 


Forside

Image

Bagside

Image

Farve — grøn

Kategori E — Private tjenestefolk

 


Forside

Image

Bagside

Image

Farve — grøn

Kategori F — Lokalt ansat

 


Forside

Image

Bagside

Image

Farve — grå

Kategori HC — Honorær konsul

 

ITALIEN

Udskiftning af de modeller, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006

Carta d'identità M.A.E.:

(Identitetskort udstedt af udenrigministeriet)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Model 1 (blå) Akkrediterede medlemmer af det diplomatiske korps og deres ægtefælle, der er indehavere af et diplomatpas)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(Model 2 (grøn) Medlemmer af det diplomatiske korps, der er indehavere af et diplomatpas)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Model 3 (orange) Ansatte ved FAO i kategori II, der er indehavere af et diplomatpas, et tjenestepas eller et almindeligt pas)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-ammistrativi presso rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(Model 4 (orange) Teknisk og administrativt personale ved de diplomatiske repræsentationer, der er indehavere af et tjenestepas)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Model 5 (orange) Konsulatsembedsmænd, der er indehavere af et tjenestepas)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(Model 7 (grå) Tjenestepersonale ved de diplomatiske repræsentationer, der er indehavere af et tjenestepas)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Model 8 (grå) Tjenestepersonale ved de konsulære repræsentationer, der er indehavere af et tjenestepas)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(Model 11 (beige) Ansatte i internationale organisationer, honorære konsuler, lokalt ansatte, tjenestepersonale, der er blevet ansat i udlandet og er fulgt med arbejdsgiveren, familiemedlemmer til ansatte i det diplomatiske korps og internationale organisationer, der er indehavere af et almindeligt pas).

NB: Model 6 (orange) og 9 (grøn) til henholdsvis personale i internationale organisationer, der ikke nyder nogen form for immunitet, og til udenlandske honorære konsuler udstedes ikke længere og er erstattet af model 11. Disse dokumenter er imidlertid gyldige indtil den anførte udløbsdato.

MOD. MAE/1

Image

Image

MOD. MAE/2

Image

Image

MOD. MAE/3

Image

Image

MOD. MAE/4

Image

Image

MOD. MAE/5

Image

Image

MOD. MAE/7

Image

Image

MOD. MAE/8

Image

Image

MOD. MAE/11

Image

Image


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 153/21


Ajourført liste over de nationale tjenester, som er ansvarlige for grænsekontrollen, jf. artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006, side 17

(2007/C 153/05)

Offentliggørelsen af listen over de nationale tjenester, som er ansvarlige for grænsekontrollen, jf. artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks,) er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengen-grænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed oplysninger, der ajourføres hver måned.

MALTA

Ny statslig tjeneste ansvarlig for grænsekontrol:

Maltas væbnede styrker.


6.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 153/22


Ajourførte referencebeløb ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006, side 19

(2007/C 153/06)

Offentliggørelsen af referencebeløb ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengen-grænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed oplysninger, der ajourføres hver måned.

FRANKRIG

Ændring af de oplysninger, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 247 af 13. oktober 2006

Det vejledende beløb med hensyn til subsistensmidler, som en udlænding skal have til det påtænkte ophold hhv. sin rejse gennem Frankrig, hvis han rejser til et tredjeland, svarer til den mindsteløn, der er knyttet til den økonomiske vækst (SMIC), og som udregnes hver dag på grundlag af en sats, der fastlægges den 1. januar i det pågældende år.

Dette beløb tilpasses regelmæssigt i overensstemmelse med udviklingen i leveomkostningerne i Frankrig:

automatisk, når prisindekset er steget med mere end 2 %

ved en regeringsbeslutning efter vurdering i den nationale kommission for kollektive overenskomster med henblik på at sikre en forhøjelse, der overstiger prisudviklingen.

Siden den 1. juli 2005 har den daglige mindsteløn (SMIC) udgjort 56,20 EUR.

Personer, der har dokumentation for logi, skal råde over et mindstebeløb, der svarer til en halv SMIC-dagssats, for at opholde sig i Frankrig, dvs. 28,10 EUR om dagen.