ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 138

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
22. juni 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger, retningslinjer og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Kommissionen

2007/C 138/01

Kommissionens udtalelse af 21. juni 2007 om en ændret plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SOCATRI's dekontaminerings- og uranoparbejdningsanlæg på Tricastin-værket i Frankrig, jf. Euratom-traktatens artikel 37

1

2007/C 138/02

Kommissionens udtalelse af 21. juni 2007 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra nedlukningen af kernekraftværket i Obrigheim i Forbundsrepublikken Tyskland i overensstemmelse med artikel 37 i Euratom-traktaten

2

2007/C 138/03

Kommissionens udtalelse af 21. juni 2007 om den plan for bortskaffelse af radioaktivt affald, der følger af ændringen af tilladelser til udledning af gasformige og flydende radioaktive stoffer fra nedlukning af INB 91 og ændring af arbejdsopgaverne for INB 141 ved kernekraftværket Creys-Malville i Frankrig, i henhold til Euratom-traktatens artikel 37

3

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 138/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Forberedende retsakter

 

Kommissionen

2007/C 138/05

Forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen

5

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 138/06

Euroens vekselkurs

13

2007/C 138/07

KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

14

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2007/C 138/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

18

2007/C 138/09

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter

24

2007/C 138/10

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter

31

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE MEDDELELSER

 

Kommissionen

2007/C 138/11

Seneste offentliggørelse af KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen samt af forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen
EUT C 126 af 7.6.2007

36

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2007/C 138/12

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Rusland

37

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2007/C 138/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

39

2007/C 138/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

40

2007/C 138/15

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger, retningslinjer og udtalelser

UDTALELSER

Kommissionen

22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/1


KOMMISSIONENS UDTALELSE

af 21. juni 2007

om en ændret plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SOCATRI's dekontaminerings- og uranoparbejdningsanlæg på Tricastin-værket i Frankrig, jf. Euratom-traktatens artikel 37

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2007/C 138/01)

Den 25. oktober 2006 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Euratom-traktatens artikel 37 fra den franske regering de almindelige oplysninger om en ændret plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SOCATRI's dekontaminerings- og uranoparbejdningsanlæg.

Ud fra de almindelige oplysninger og efter høring af ekspertgruppen har Kommissionen udarbejdet følgende udtalelse:

1.

Afstanden mellem anlægget og det nærmeste punkt på en anden medlemsstats område, i dette tilfælde Italien, er omkring 170 km.

2.

Det samlede resultat af den planlagte ændring bliver en forøgelse af den tilladte mængde luftbårne radioaktive udledninger for så vidt angår tritium, carbon-14 og de radionuklider, der fremkommer ved behandling af udledninger med den sammensætning, der er typisk for uranoparbejdning.

3.

Under normal drift kommer den planlagte ændring ikke til at medføre en eksponering, der skulle påvirke befolkningens sundhed i andre medlemsstater.

4.

I tilfælde af uforudsete radioaktive udslip som følge af en ulykke af samme art og omfang som beskrevet i de oprindelige almindelige oplysninger, vil den planlagte ændring ikke medføre doser i andre medlemsstater, som skulle påvirke befolkningens sundhed.

Kommissionen konkluderer, at iværksættelsen af den ændrede plan for bortskaffelse af radioaktivt affald af alle former fra SOCATRI's dekontaminerings- og uranoparbejdningsanlæg på Tricastin-værket, ikke — hverken under normal drift eller i tilfælde af en ulykke af den art og det omfang, der er beskrevet i de almindelige oplysninger — kan antages at forårsage nogen radioaktiv kontaminering af en anden medlemsstats vande, jord eller luftrum.


22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/2


KOMMISSIONENS UDTALELSE

af 21. juni 2007

om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra nedlukningen af kernekraftværket i Obrigheim i Forbundsrepublikken Tyskland i overensstemmelse med artikel 37 i Euratom-traktaten

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2007/C 138/02)

Den 18. september 2006 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Euratom-traktatens artikel 37 generelle data fra Forbundsrepublikken Tysklands regering om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra nedlukningen af kernekraftværket i Obrigheim.

På grundlag af disse data og efter høring af ekspertgruppen fremsætter Kommissionen følgende udtalelse:

1.

Afstanden mellem anlægget og den nærmeste medlemsstat (i dette tilfælde Frankrig) er ca. 80 km.

2.

Under normale nedlukningsforhold vil flydende og gasformige udledninger ikke udsætte befolkningen i andre medlemsstater for en sundhedsmæssig risiko.

3.

Fast radioaktivt affald fra nedlukningsaktiviteterne vil blive opbevaret på stedet, før det slutdeponeres i et godkendt opbevaringsanlæg. Ikke-radioaktivt fast affald og restaffald, der er undtaget fra lovpligtig kontrol, frigives til bortskaffelse som konventionelt affald eller til genanvendelse eller genbrug. Dette vil ske i overensstemmelse med kriterierne i de grundlæggende sikkerhedsnormer (Rådets direktiv 96/29/Euratom).

4.

Skulle der ske uforudsete udslip af radioaktivt affald som følge af et uheld af den art og i det omfang, der er beskrevet i de generelle data, vil de doser, som befolkningen i andre medlemsstater udsættes for, ikke kunne påvirke sundheden.

Kommissionen konkluderer, at gennemførelsen af planen for bortskaffelse af radioaktivt affald i hvilken som helst form fra nedlukningen af kernekraftværket i Obrigheim i Forbundsrepublikken Tyskland hverken under normale forhold eller i tilfælde af et uheld af den art og i det omfang, der er beskrevet i de generelle data, kan antages at ville medføre en radioaktiv forurening af en anden medlemsstats vand, jord eller luftrum.


22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/3


KOMMISSIONENS UDTALELSE

af 21. juni 2007

om den plan for bortskaffelse af radioaktivt affald, der følger af ændringen af tilladelser til udledning af gasformige og flydende radioaktive stoffer fra nedlukning af INB 91 og ændring af arbejdsopgaverne for INB 141 ved kernekraftværket Creys-Malville i Frankrig, i henhold til Euratom-traktatens artikel 37

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2007/C 138/03)

Den 6. september 2006 modtog Kommissionen fra den franske regering i overensstemmelse med Euratom-traktatens artikel 37 almindelige oplysninger om den plan for bortskaffelse af radioaktivt affald, der følger af ændringen af tilladelser til udledning af gasformige og flydende radioaktive stoffer fra nedlukning af INB 91 og ændring af arbejdsopgaverne for INB 141 ved kernekraftværket Creys-Malville i Frankrig.

På grundlag af disse oplysninger og de yderligere oplysninger, som Kommissionen anmodede om den 15. januar 2007, og som de franske myndigheder gav den 13. februar 2007, samt den derpå følgende høring af ekspertgruppen har Kommissionen udarbejdet følgende udtalelse:

1.

Afstanden fra kraftværket til det nærmeste punkt på en anden medlemsstats område, i dette tilfælde Italien, er omkring 96 km.

2.

Under normal drift vil udledningen af gasformige og flydende radioaktive stoffer ikke medføre en eksponering af befolkningen i en anden medlemsstat i et omfang, der kan forventes at påvirke dens sundhed.

3.

Fast radioaktivt affald fra driften bliver enten oplagret på anlægget eller transporteret til særlige affaldsbehandlingsanlæg i Frankrig. Eksperterne anbefaler, at den forebyggende kontrol af det konventionelle affald, der finder sted til bekræftelse af, at det ikke er kontamineret, udføres på en sådan måde, at kriterierne for frigivelse i direktivet om grundlæggende sikkerhedsnormer (direktiv 96/29/Euratom) samtidig er opfyldt.

4.

Skulle der ske uforudsete udslip af radioaktive stoffer som følge af en ulykke af den type og størrelse, som behandles i de almindelige oplysninger, vil de planlagte ændringer ikke give anledning til doser i andre medlemsstater, der kan forventes at påvirke befolkningens sundhed.

Kommissionen udtaler derfor konkluderende, at gennemførelse af planen for bortskaffelse af radioaktivt affald som følge af ændringen af tilladelser til udledning af gasformige og flydende radioaktive stoffer fra nedlukning af INB 91 og ændring af arbejdsopgaverne for INB 141 ved kernekraftværket Creys-Malville i Frankrig, hverken under normal drift eller i tilfælde af en ulykke af den type og størrelse, som behandles i de almindelige oplysninger, kan antages at medføre radioaktiv kontaminering af en anden medlemsstats vande, jord eller luftrum.


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/4


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 138/04)

Den 22. november 2006 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32006M4432. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten. (http://eur-lex.europa.eu).


III Forberedende retsakter

Kommissionen

22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/5


Forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen

(2007/C 138/05)

Dokument

Del

Dato

Titel

KOM(2006) 473

 

14.9.2006

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet

KOM(2006) 476

 

1.9.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af en afgørelse om oprettelse af programmet Kultur 2007 (2007-2013)

KOM(2006) 628

 

24.10.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde

KOM(2006) 682

 

10.11.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslag til afgørelse om oprettelse af programmet Kultur 2007 (2007-2013) (KOM(2004) 469 endelig)

KOM(2006) 692

 

16.11.2006

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave)

KOM(2006) 700

 

14.11.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerbeskyttelsespolitik (2007-2013)

KOM(2006) 701

 

24.11.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier

KOM(2006) 705

 

14.11.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om det europæiske år for interkulturel dialog (2008)

KOM(2006) 706

 

14.11.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremsendelse af data vedrørende landinger af fiskerivarer i medlemsstaterne

KOM(2006) 707

 

15.11.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslag til afgørelse om programmet »Europa for Borgerne« (2007-2013) (KOM(2005) 116 endelig)

KOM(2006) 718

 

16.11.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det Indre Marked

KOM(2006) 751

 

1.12.2006

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (»forkyndelse af dokumenter«)

KOM(2006) 759

 

28.11.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljøet (Life+)

KOM(2006) 775

 

6.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og forvaltning af oversvømmelser

KOM(2006) 797

 

6.12.2006

Kommissionens udtalelse i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk betalingspåbudsprocedure

KOM(2006) 803

 

6.12.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

KOM(2006) 805

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

KOM(2006) 809

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv)

KOM(2006) 810

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart

KOM(2006) 811

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direkiv om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF

KOM(2006) 842

 

15.12.2006

Kommissionens udtalelse i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

KOM(2006) 859

 

18.12.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort (omarbejdet)

KOM(2006) 860

 

15.12.2006

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder

KOM(2007) 6

 

16.1.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 7

 

16.1.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 8

 

16.1.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 11

 

19.1.2007

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 2001/822/EF om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab

KOM(2007) 12

 

17.1.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1883/78 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

KOM(2007) 17

 

24.1.2007

Forslag til Rådets forordning (EF) Nr. om særlige regler for frugt og grøntsager og om ændring af visse forordninger

KOM(2007) 20

 

31.1.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

KOM(2007) 21

 

25.1.2007

Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af gyldighedsperioden for anvendelse af foranstaltningerne i afgørelse 2002/148/EF om afslutning af konsultationerne med Zimbabwe i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen

KOM(2007) 25

 

25.1.2007

Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Indien, Indonesien, Malaysia, Republikken Korea, Thailand og Taiwan efter en udløbsundersøgelse og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96

KOM(2007) 26

 

25.1.2007

Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig udligningstold på importen af polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 2026/97

KOM(2007) 37

 

14.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring af produkter

KOM(2007) 38

 

31.1.2007

Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i det blandede udvalg EF-Mexico

KOM(2007) 40

 

31.1.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

KOM(2007) 42

 

6.2.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

KOM(2007) 43

 

6.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om EF's holdning i Det Internationale Sukkerråd for så vidt angår forlængelsen af den internationale sukkeroverenskomst (1992)

KOM(2007) 44

 

6.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EF's holdning i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995

KOM(2007) 46

 

7.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø

KOM(2007) 47

 

7.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Fællesskabet skal indtage i Associeringsudvalget EU-Chile, vedrørende opstilling af en liste over voldgiftsmænd i henhold til artikel 185, stk. 2, i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

KOM(2007) 48

 

7.2.2007

Forslag til Rådets forordning om fravigelse af forordning (EF) nr. 2597/97 for så vidt angår konsummælk produceret i Estland

KOM(2007) 51

 

9.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet

KOM(2007) 54

 

13.2.2007

Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina

KOM(2007) 55

1

14.2.2007

Forslag til afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet om underskrivelse og foreløbig anvendelse af en aftale i form af brevveksling om »Aftalte principper for modernisering af det eksisterende system for udnyttelse af de transsibiriske ruter« mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side

KOM(2007) 55

2

14.2.2007

Forslag til afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om »Aftalte principper for modernisering af det eksisterende system for udnyttelse af de transsibiriske ruter« mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side

KOM(2007) 57

 

15.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Fællesskabet skal indtage i AVS-EF-Ministerrådet til en beslutning om at ændre AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2001 om tildeling til Somalia af midler fra 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond

KOM(2006) 587

 

13.10.2006

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik

KOM(2006) 820

 

24.1.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lufthavnsafgifter

KOM(2006) 836

 

19.12.2006

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om ændring af associeringsaftalen EF-Jordan

KOM(2006) 850

 

10.1.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om energistatistik

KOM(2006) 861

 

9.1.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOM(2006) 867

 

9.1.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3943/90, (EF) nr. 66/98 og (EF) nr. 1721/1999

KOM(2006) 869

 

30.1.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 954/79 om medlemsstaternes ratifikation eller tiltrædelse af De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer

KOM(2007) 36

 

14.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF

KOM(2007) 53

 

14.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om fælles rammer for markedsføring af produkter

KOM(2007) 68

 

23.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein

KOM(2007) 69

 

23.2.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om folke- og boligtællinger

KOM(2007) 70

 

26.2.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs

KOM(2007) 74

 

27.2.2007

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 for så vidt angår den genopretningsplan for almindelig tun, som Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet har anbefalet

KOM(2007) 75

 

28.2.2007

Forslag til Rådets forordning om dispensation til Bulgarien og Rumænien fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedrørende referenceniveauerne for fiskerflåderne

KOM(2007) 76

 

12.3.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet

KOM(2007) 77

 

27.2.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og den tilhørende valgfrie protokol

KOM(2007) 84

 

7.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i associeringsrådet til gennemførelsen af artikel 80 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

KOM(2007) 88

 

9.3.2007

Forslag til Rådets forordning om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Saudi-Arabien, Belarus og Republikken Korea

KOM(2007) 93

 

9.3.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

KOM(2007) 95

 

13.3.2007

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 97

 

16.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 98

 

16.3.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 104

 

16.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 105

 

16.3.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kasakhstan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 109

 

13.3.2007

Forslag til Rådets forordning om restriktive foranstaltninger over for Iran

KOM(2007) 110

 

16.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kasakhstan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 111

 

16.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 113

 

16.3.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 114

 

16.3.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 115

 

16.3.2007

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 117

 

16.3.2007

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2007) 123

 

16.3.2007

Forslag til Rådets forordning om indførelse af endelige antidumpingforanstaltninger og frigivelse af den midlertidige told på importen af visse frosne jordbær med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Disse tekster er tilgængelige på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/13


Euroens vekselkurs (1)

21. juni 2007

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3397

JPY

japanske yen

165,50

DKK

danske kroner

7,4435

GBP

pund sterling

0,67210

SEK

svenske kroner

9,2543

CHF

schweiziske franc

1,6613

ISK

islandske kroner

84,03

NOK

norske kroner

8,0345

BGN

bulgarske lev

1,9558

CYP

cypriotiske pund

0,5837

CZK

tjekkiske koruna

28,605

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

248,91

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6962

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

3,7957

RON

rumænske lei

3,2036

SKK

slovakiske koruna

33,814

TRY

tyrkiske lira

1,7592

AUD

australske dollar

1,5819

CAD

canadiske dollar

1,4303

HKD

hongkongske dollar

10,4657

NZD

newzealandske dollar

1,7546

SGD

singaporeanske dollar

2,0587

KRW

sydkoreanske won

1 241,90

ZAR

sydafrikanske rand

9,6033

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,2069

HRK

kroatiske kuna

7,3305

IDR

indonesiske rupiah

12 077,40

MYR

malaysiske ringgit

4,6287

PHP

filippinske pesos

61,827

RUB

russiske rubler

34,7680

THB

thailandske bath

43,404


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/14


KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

(2007/C 138/07)

Dokument

Del

Dato

Titel

KOM(2004) 795

 

9.12.2004

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om Kommissionens forslag til handlingsplaner inden for rammerne af EU's naboskabspolitik

KOM(2004) 819

 

21.12.2004

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, og Det europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om ikke-bindende retningslinjer til gennemførelse af visse bestemmelser i Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser

KOM(2005) 482

 

11.10.2005

Beretning fra Kommissionen: Årsberetning fra Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet om europaskolesystemets funktion

KOM(2007) 1

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet: En energipolitik for Europa

KOM(2007) 2

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Begrænsning af den globale opvarmning til 2 °C — Vejen frem for 2020 og derefter

KOM(2007) 5

 

16.1.2007

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om de mål, der er fastsat i artikel 7, stk. 2, litra b), i direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer

KOM(2007) 13

 

19.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Forslag til fælles rapport om social sikring og social integration 2007

KOM(2007) 14

 

17.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om indledning af konsultationer med Fiji på grundlag af Cotonou-aftalens artikel 96

KOM(2007) 19

 

7.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Resultater af revisionen af Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer

KOM(2007) 22

 

7.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: En konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede

KOM(2007) 30

 

29.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Gennemgang af forvaltningen af dybhavsfiskebestande

KOM(2007) 39

 

5.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om bedre fiskerikapacitets- og fiskeriindsatsindikatorer inden for den fælles fiskeripolitik

KOM(2007) 61

 

21.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen: Et sammenhængende sæt indikatorer og benchmarks til overvågning af udviklingen i retning af opfyldelse af Lissabon-målene inden for uddannelse

KOM(2006) 744

 

8.2.2007

Grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen

KOM(2006) 768

 

5.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/96/EF (beskatning af industrielle anvendelser af LPG og beskatning af kul)

KOM(2006) 794

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/96/EF (sælgere uden fast forretningssted)

KOM(2006) 795

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/96/EF (regionale undtagelser)

KOM(2006) 816

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råds forårsmøde: Gennemførelsen af den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse »Et gennemførelsesår«

KOM(2006) 819

 

24.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for kapacitet, effektivitet og sikkerhed i Europas lufthavne

KOM(2006) 821

 

24.1.2007

Rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996

KOM(2006) 835

 

10.1.2007

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af Rådets afgørelse 1999/784/EF af 22. november 1999, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2239/2004/EF, om Fællesskabets deltagelse i Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område

KOM(2006) 841

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Udsigterne for det indre gas- og elmarked

KOM(2006) 843

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer: Mål: »nær nul«-emissioner fra kul efter 2020

KOM(2006) 844

 

10.1.2007

Kommunikation fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Det vejledende kerneenergiprogram forelagt i henhold til Euratom-traktatens artikel 40 med anmodning om udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

KOM(2006) 845

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Statusrapport over biobrændstoffer Rapport om de fremskridt, der er sket i Den Europæiske Unions medlemsstater med hensyn til anvendelse af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer

KOM(2006) 846

 

23.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Plan for hovedopgaverne i sammenkoblingen af forsyningsnet

KOM(2006) 847

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod en strategisk energiteknologiplan for EU

KOM(2006) 848

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: En køreplan for vedvarende energi Vedvarende energi i det 21. århundrede — vejen til en mere bæredygtig fremtid

KOM(2006) 849

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Opfølgning på grønbog: Statusrapport over elektricitet fra vedvarende energikilder

KOM(2006) 851

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen: Undersøgelse i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1/2003 af den europæiske gas- og elsektor (endelig rapport)

KOM(2007) 3

 

12.1.2007

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Rapport for 2005 om PHARE, førtiltrædelsesinstrumenterne og overgangsinstrumenterne

KOM(2007) 23

 

24.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union

KOM(2007) 32

 

31.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Udvidelse af de vigtigste transeuropæiske transportakser til nabolandene — Retningslinjer for transport i Europa og naboregionerne

KOM(2007) 35

 

14.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Det indre marked for varer: en hjørnesten i Europas konkurrenceevne

KOM(2007) 45

 

6.2.2007

Rapport fra Kommissionen til Rådet om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF) nr. 3019/1987 af 5. oktober 1987): Regnskabsåret 2005

KOM(2007) 49

 

7.2.2007

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget — om ligestilling mellem kønnene — 2007

KOM(2007) 50

 

8.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mere fleksibel regulering kan give hurtigere adgang til frekvensressourcer for trådløse elektroniske kommunikationstjenester

KOM(2007) 59

 

21.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om Fortolkningsmeddelelse om affald og biprodukter

KOM(2007) 60

 

22.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et Indre Marked for Borgerne

KOM(2007) 62

 

21.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Højere kvalitet og produktivitet i arbejdet: en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012

KOM(2007) 63

 

26.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Status over den sociale virkelighed: Midtvejsrapport til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2007

KOM(2007) 65

 

21.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Årlig politikstrategi for 2008

KOM(2007) 66

 

23.2.2007

Beretning fra Kommissionen til budgetmyndigheden om budgetgarantier i det almindelige budget — Situationen pr. 30. juni 2006

KOM(2007) 67

 

28.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Politiske resultater i 2006

KOM(2007) 71

 

26.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om det arbejde, der i det fælles EU-forum for interne afregningspriser er gennemført om tvistundgåelses- og udredningsprocedurer samt retningslinjer for forhåndsaftaler om interne afregningspriser i EU

KOM(2007) 73

 

26.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen om rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet

KOM(2007) 81

 

5.3.2007

Anden rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om medlemsstaternes erfaringer med GMO'er, der markedsføres i henhold til direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer

KOM(2007) 82

 

5.3.2007

Beretning fra Kommissionen til Rådet: Antidumpingprocedure vedrørende importen af pentærythritol med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Rusland, Tyrkiet, Ukraine og Amerikas Forenede Stater

KOM(2007) 87

 

7.3.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgning på arbejdsprogrammet for en bedre gennemførelse af databeskyttelsesdirektivet

KOM(2007) 101

 

15.3.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Etablering af et fælles europæisk luftrum med funktionelle luftrumsblokke: en midtvejsrapport

Disse tekster er tilgængelige på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/18


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

(2007/C 138/08)

Sag nr.

XA 7012/07

Medlemsstat

Italien

Region

Lazio

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Retsgrundlag

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

10 millioner EUR (1)

Maksimal støtteintensitet

Den maksimale støtteintensitet er 40 % af udgifterne til køb eller leje af nye værktøjsmaskiner og produktionsmaskiner

Gennemførelsestidspunkt

Dagen efter offentliggørelsen af Deliberazione della Giunta Regionale no 115 del 27.2.2007 på støtteforvalterens (MCC spa) internetsted www.incentivi.mcc.it  (2)

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Ubegrænset, men støtteordningen er fritaget underretningskravet i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, indtil den 30. juni 2008, hvor forordning (EF) nr. 70/2001, som ændret, ophører med at gælde, medmindre der vedtages en forlængelse

Støttens formål

Støtten skal anvendes til investeringer

Berørte sektorer

Alle sektorer

 

eller

 

Kulminedrift

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

stålindustri

 

Skibsbygning

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

 

anden fremstillingsvirksomhed

 

Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

Ja

Alle tjenester

 

eller

 

Transporttjenester

 

Finansielle tjenester

 

Andre tjenester

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Andre oplysninger

Støtteordningen er tidligere blevet godkendt af Kommissionen ved brev D/55254 af 18. oktober 2000 — Støtte N 659/A/97


XA-nr.

XA 7013/07

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

Cumbria

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Retsgrundlag

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

1,2 millioner GBP

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra den 1.4.2007

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed

Til den 30.6.2009

Støttens formål

Støtte til små og mellemstore virksomheder

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer er berettiget til støtten til SMV

Nej

Støtten er begrænset til særlige sektorer

Ja

Kulmineindustri

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

Stålindustri

 

Skibsbygning

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

 

Andre former for fremstillingsvirksomhed

 

Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

Ja

Alle tjenesteydelser

 

eller

 

Transporttjenesteydelser

 

Finansielle tjenesteydelser

 

Andre tjenesteydelser

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XA 7014/07

Medlemsstat

Spanien

Region

La Rioja

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Retsgrundlag

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet individuel støtte til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

2,75 millioner EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-7, og artikel 5

Ja

Gennemførelsesdato

Fra 10.3.2007

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil 31.12.2008

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer der er berettiget til at modtage støtte til SMV'er

Nej

Begrænset til specifikke sektorer

Ja

Kulminedrift

 

Alle industrisektorer

 

eller

 

Stålindustri

 

Skibsbygning

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

 

Andre industrisektorer

 

Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

Ja

Alle tjenesteydelser

 

eller

 

Transporttjenesteydelser

 

Finansielle tjenesteydelser

 

Andre tjenesteydelser

 

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Omfattende individuel støtte

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XA 7015/07

Medlemsstat

Spanien

Region

La Rioja

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte

Programa estratégico de comercio exterior

Retsgrundlag

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet individuel støtte til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte (2007)

1 700 000 EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-7, og artikel 5

Ja

Gennemførelsesdato

Fra 10.3.2007

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil 31.12.2008

Støttens formål

Støtte til SMV'er

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til at modtage støtte til SMV'er

Ja

Begrænset til specifikke sektorer

 

Kulminedrift

 

Alle industrisektorer

 

eller

 

Stålindustri

 

Skibsbygning

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

 

Andre industrisektorer

 

Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

Ja

Alle tjenesteydelser

 

eller

 

Transporttjenesteydelser

 

Finansielle tjenesteydelser

 

Andre tjenesteydelser

 

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Omfattende individuel støtte

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XA 7019/07

Medlemsstat

Republikken Litauen

Region

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Retsgrundlag

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet beløb

1 millioner LTL (0,29 millioner EUR med den officielle vekselkurs)

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsesdato

1.5.2007

Ordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil den 30.6.2008 (3)

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørt(e) sektor(er)

Begrænset til bestemte sektorer

Ja

Al fremstillingsvirksomhed

Alle tjenesteydelser

Produktion (inkl. forarbejdning af landbrugsprodukter) og tjenesteydelser i landdistrikter.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Store individuelle støttebeløb

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XA 7020-07-LT-lånerenter

Medlemsstat

Republikken Litauen

Region

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Retsgrundlag

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet beløb

4 millioner LTL (1,16 millioner EUR med den officielle vekselkurs)

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordning artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsesdato

1.5.2007

Ordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil den 30.6.2008 (4)

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørt(e) sektor(er)

Begrænset til bestemte sektorer

Ja

Al fremstillingsvirksomhed

Alle tjenesteydelser

Produktion (inkl. forarbejdning af landbrugsprodukter) og tjenesteydelser i landdistrikter.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Store individuelle støttebeløb

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


(1)  De oplyste årlige udgifter omfatter de planlagte udgifter til ordningen vedrørende SMV'er med samme retsgrundlag, der henhører under enten forordning (EF) nr. 70/2001, for andre sektorer end dem, der er omhandlet i dette skema, eller forordning (EF) nr. 1857/2006.

(2)  Ovennævnte beslutning (deliberazione) offentliggøres på nævnte internetsted, senest 10 arbejdsdage efter at dette skema er sendt til Europa-Kommissionen.

(3)  Hvis Kommissionen reviderer forordning (EF) nr. 70/2001 og forlænger dens anvendelsesperiode, vil ordningens gyldighedsperiode om nødvendigt blive forlænget, og Kommissionen vil blive underrettet herom.

(4)  Hvis Kommissionen reviderer forordning (EF) nr. 70/2001 og forlænger dens anvendelsesperiode, vil ordningens gyldighedsperiode om nødvendigt blive forlænget, og Kommissionen vil blive underrettet herom.


22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/24


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter

(2007/C 138/09)

Sag nr.: XA 39/07

Medlemsstat: Italien

Region: Sardinien

Støtteordningens navn: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Retsgrundlag: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen:: Den samlede planlagte bevilling i 2006 udgør 600 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: Støtten udgør 70 % af tabet beregnet som følger:

Gennemførelsestidspunkt: Det kan gives støtte for dyr, der er døde fra september 2006.

Ordningens varighed: December 2010

Støttens formål: Støtte ydes i henhold til forordningens artikel 10, og den har til formål at kompensere landbrugerne for produktionstab som følge af får og geders død.

Det sardinske får holdes primært med henblik på mælkeprodukter, og malkefårs produktivitet på Sardinien er sæsonbestemt (normalt fra januar til juli). Derfor beregnes produktionstabet for et helt år, idet der tages hensyn til problemerne med at sætte nye dyr ind i månederne lige efter dødsfaldene på grund af flytningsforbuddet og manglen på produktionsdyr før efteråret året efter det år, hvor tabet fandts sted.

Tabet beregnes ved at tage hensyn til den manglende produktionsværdi minus produktionsudgifter, som landbrugeren ikke har haft (indkøb af foder og dyrlægeudgifter), med en sondring mellem almindelige dyr og racerene dyr (jf. skemaet under punktet »Maksimal støtteintensitet«).

Berørt sektor: Animalsk produktion: får og geder

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Websted: http://www.regione.sardegna.it

Sag nr.: XA 44/07

Medlemsstat: Belgien

Region: Vlaamse Overheid: Departement Landbouw en Visserij

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Retsgrundlag:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årligt støttebeløb til en virksomhed: 9 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 100 % (Støtten ydes i form af subsidierede tjenesteydelser)

Gennemførelsesdato:

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed: støtten ydes for regnskabsåret 2007

Støttens formål: Støtte til små og mellemstore virksomheder og sektorudvikling.

artikel 15, stk. 2, litra c): til konsulenttjenester leveret af tredjemand: gebyrer for tjenesteydelser, der hverken må være varige eller regelmæssige eller vedrøre virksomhedens normale driftsudgifter såsom løbende skatterådgivning, regelmæssig juridisk rådgivning eller reklame

Berørt(e) sektor(er): fjerkræ og kaniner

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Websted: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Andre oplysninger: —

Jules Van Liefferinge

Generalsekretær

Sag nr.: XA 47/07

Medlemsstat: Belgien

Region: Région flamande (Vlaamse overheid) — Département de l'agriculture et de la pêche

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Retsgrundlag:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årligt støttebeløb til en virksomhed: 1 194 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: artikel 16, stk. 1, litra a): støtte på op til 100 % af de administrative udgifter til at etablere og føre stambøger

artikel 16, stk. 1, litra b): støtte på op til 70 % til udgifter til undersøgelser, der foretages af eller på vegne af tredjemand, til bestemmelse af husdyrs genetiske kvalitet eller ydelse; støtte til omkostninger ved kontrol foretaget af husdyrenes ejer er ikke fritaget; støtte til dækning af udgifterne til rutinemæssig kontrol af mælkekvaliteten er ikke fritaget.

Gennemførelsesdato:

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed: støtten ydes for regnskabsåret 2007

Støttens formål: Støtte til små og mellemstore virksomheder og sektorudvikling.

artikel 16, stk. 1, litra a): støtte på op til 100 % af de administrative udgifter til at etablere og føre stambøger

artikel 16, stk. 1, litra b): støtte på op til 70 % til udgifter til undersøgelser, der foretages af eller på vegne af tredjemand, til bestemmelse af husdyrs genetiske kvalitet eller ydelse; støtte til omkostninger ved kontrol foretaget af husdyrenes ejer er ikke fritaget; støtte til dækning af udgifterne til rutinemæssig kontrol af mælkekvaliteten er ikke fritaget.

Berørt(e) sektor(er): Kvæg

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Websted: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Andre oplysninger: —

Jules Van Liefferinge

Generalsekretær

Sag nr.: XA 49/07

Medlemsstat: Italien

Region: Lazio

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Retsgrundlag: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. »legge Sabatini«) e s.m.i

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede årlige støtte til virksomheden: 10 millioner EUR (1)

Maksimal støtteintensitet: Bruttostøtteintensiteten udgør højst 40 % af de støtteberettigede investeringer eller højst 50 % af de støtteberettigede investeringer i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning; dog kan den samlede støtte til en enkelt virksomhed højst udgøre 400 000 EUR over en treårig periode eller højst 500 000 EUR, hvis virksomheden ligger i et ugunstigt stillet område eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning.

Gennemførelsestidspunkt: Dagen efter offentliggørelsen af Deliberazione della Giunta Regionale no 115 del 27.2.2007 på støtteforvalterens (MCC spa) internetsted www.incentivi.mcc.it (2)

Støtteordningens eller støtteprojektets varighed: Ubegrænset, men støtteordningen er fritaget underretningskravet i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, indtil den 31. december 2013, hvor forordning (EF) nr. 1857/2006 ophører med at gælde, medmindre der vedtages en forlængelse.

Støttens formål: Støtten skal anvendes til investeringer. Støtten har til formål at tilskynde til køb eller leje med købsforpligtelse, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006, af nye værktøjsmaskiner og produktionsmaskiner i form af rentetilskud.

Berørte sektorer: Alle sektorer berettiget til SMV-støtte, jf. forordning (EF) nr. 1857/2006.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Websted: www.incentivi.mcc.it

Andre oplysninger: Støtteordningen er tidligere blevet godkendt af Kommissionen ved brev D/55254 af 18. oktober 2000 — Støtte N 659/A/97

XA-nummer: XA 51/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: England — Dorset (herunder også enhedskommunerne Bournemouth og Poole)

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Dorset Agricultural Advisory Service

Retsgrundlag: Local Government Act 2000 (Part I)

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 23. juni 2007 — 31. marts 2008: 69 000 GBP

1. april 2008 — 30. september 2008: 31 000 GBP

Maksimal støtteintensitet: Støtteintensiteten er 100 %.

Gennemførelsestidspunkt: Ordningen iværksættes den 23. juni 2007.

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Ordningen begynder den 23. juni 2007. Den gælder indtil den 30. september 2008. Den sidste betaling finder sted den 10. oktober 2008.

Støttens formål: Støtten har til formål at udvikle virksomheder i landdistrikterne. Støtten udbetales i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006. Der kan ydes støtte til konsulentbistand.

Berørte sektorer: Ordningen gælder for produktion af landbrugsprodukter.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten: Den ansvarlige myndighed for støtteordningen er:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Det organ, der forvalter ordningen, er:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Websted: www.kmc.ac.uk/daas

Statsstøttedokumenterne kan findes under nyhedssektionen på webstedet.

Der findes også oplysninger om ordningen på Defra-webstedet om statsstøttespørgsmål på nedenstående internetadresse:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Nærmere oplysninger om, hvad der kan ydes støtte til, og om reglerne for ordningen kan findes på ovenstående internetadresser.

Støtte til produktion og afsætning af landbrugsprodukter og til andre virksomheder end landbrugsvirksomheder ydes efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006, som fastsatter regler for ydelsen af de minimis-støtte. De minimis-støtte er en særlig støttekategori, der ikke kræver tilladeldse fra Europa-Kommissionen. Denne støtte er begrænset til 200 000 EUR (ca. 120 000 GBP) over tre år for hver virksomhed og kan omfatte enhver form for virksomhed.

Enhver ikke-landbrugsvirksomhed, der fremsætter ansøgning til Dorset Agricultural Advisory Service, skal give dette organ nærmere oplysninger om den støtte, virksomheden har modtaget fra centrale eller lokale regeringskilder eller andre midler over de sidste tre år.

Virksomheder, der allerede har modtaget støtte op til disse grænser, vil ikke være berettiget til støtte fra Dorset Agricultural Advisory Service.

Underskrevet og dateret på vegne af Department for Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Sag nr.: XA 52/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: England

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Retsgrundlag: Ordningen er ikke lovfæstet. Landbrugsloven af 1986 (afsnit 1) er retsgrundlaget for, at staten kan sørge for rådgivning i forbindelse med landbrugsvirksomhed.

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 1. juli 2007 — 30. juni 2008: 980 000 GBP

Maksimal støtteintensitet: Støtteintensiteten er 100 %.

Gennemførelsestidspunkt: Ordningen iværksættes den 1. juli 2007.

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Ordningen begynder den 1. juli 2007. Den gælder indtil den 30. juni 2008. Den sidste ansøgningsdag er den 15. oktober 2007. Den sidste betaling finder sted den 15. februar 2008.

Støttens formål: Sektorudvikling. Programmet er for erhvervsaktive landbrugere. Formålet med programmet, der består af en række konferencer, workshops, markvandringer, selvhjælpsgruppemøder, uddannelsesseminarer og demonstrationer og andre arrangementer på bedrifterne, er at hjælpe landbrugerne til at forstå aktuelle problemer, der kan påvirke deres virksomhed, som f.eks. indførelsen af den nye ordning for miljøansvarlighed, og hvad de indebærer i form af forvaltningskrav. Det vil øge fagligheden i sektoren. Støtten udbetales i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006, og de støtteberettigede omkostninger udgøres af udgifterne til tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesprogrammer. Der vil ikke blive foretaget direkte betalinger til modtagerne.

Berørte sektorer: Ordningen gælder for virksomheder, der kun beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten: Den ansvarlige myndighed for støtteordningen er:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Det organ, der forvalter ordningen, er:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Websted: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Klik på »Farming Activities Programme (England)«. Man kan også gå via Det Forenede Kongeriges centrale websted om statsstøtte til landbruget

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Nærmere oplysninger om, hvad der kan ydes støtte til, og om reglerne for ordningen kan findes på ovenstående internetadresser. Støtte til produktion og afsætning af landbrugsprodukter og til andre virksomheder end landbrugsvirksomheder ydes efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 om de minimis-støtte.

Underskrevet og dateret på vegne af Department for Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed)

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  De oplyste årlige udgifter omfatter de planlagte udgifter til ordningen vedrørende SMV'er med samme retsgrundlag, der henhører under forordning (EF) nr. 70/2001, som ændret (herunder støtte til investeringer i sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter).

(2)  Ovennævnte beslutning (deliberazione) offentliggøres på nævnte internetsted, senest ti arbejdsdage efter at dette skema er sendt til Europa-Kommissionen.


22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/31


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter

(2007/C 138/10)

XA-nummer: XA 53/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: England

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Retsgrundlag: Ordningen er ikke lovfæstet. Landbrugsloven af 1986 (afsnit 1) er retsgrundlaget for, at staten kan sørge for rådgivning i forbindelse med landbrugsvirksomhed.

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 1. juli 2007 — 30. juni 2008: 400 000 GBP

Maksimal støtteintensitet: Støtteintensiteten er 100 %.

Gennemførelsestidspunkt: Ordningen iværksættes den 1. juli 2007.

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Ordningen begynder den 1. juli 2007. Den gælder indtil den 30. juni 2008. Den sidste ansøgningsdag er den 15. september 2007. Den sidste betaling finder sted den 30. november 2007.

Støttens formål: Sektorudvikling. Programmet er for erhvervsaktive landbrugere. Formålet med programmet, der består af en række workshops på bedrifterne, markvandringer, hjælpetjenester og netsteder, er at give landbrugere, deres rådgivere og maskinstationejere en klar og målrettet vejledning i lovfæstede forvaltningskrav (FLK) og kravene til god landbrugs- og miljøtilstand (GLMS), og hvad de betyder for bedriftsforvaltningen. Det vil øge fagligheden i sektoren.

Støtten udbetales i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006, og de støtteberettigede omkostninger udgøres af udgifterne til tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesprogrammer. Der vil ikke blive foretaget direkte betalinger til modtagerne.

Berørte sektorer: Ordningen gælder for virksomheder, der kun beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten: Den ansvarlige myndighed for støtteordningen er:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Det organ, der forvalter ordningen, er:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Websted: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Klik på »Cross Compliance«. Man kan også gå via Det Forenede Kongeriges centrale websted om statsstøtte til landbruget

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Nærmere oplysninger om, hvad der kan ydes støtte til, og om reglerne for ordningen kan findes på ovenstående internetadresser.

Underskrevet og dateret på vegne af Department for Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA-nummer: XA 54/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: Purbeck

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Purbeck Natural Landscape Programme

Retsgrundlag: Ved »The National Heritage Act 1980« oprettedes fonden »The National Heritage Memorial Fund« (det engelske program for beskyttelse af kulturarven). Loven er ændret gentagne gange, hovedsageligt ved »The National Heritage Act« fra 1997 og »The National Lottery Act« fra 1993 og 1998.

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden:

Kilde

2007-2008

2008-2009

Kapitalstøtte til traditionelle landskaber

Frome Valley-projektet

634 200 GBP

15 000 GBP

Purbeck Ridge-projektet

41 277 GBP

4 600 GBP

Subtotal

105 427 GBP

19 600 GBP

Teknisk støtte til traditionelle landskaber

Rådgivning (inkl. gennemførlighedsstudier)

73 400 GBP

12 400 GBP

Bevarelse, uddannelse og begivenheder

2 350 GBP

550 GBP

Subtotal

75 750 GBP

12 950 GBP

I alt

181 177 GBP

32 550 GBP

Maksimal støtteintensitet: Ordningen består af tre foranstaltninger: anlægsarbejder og teknisk bistand. Støtteintensiteten for den tekniske bistand vil i overensstemmelse med artikel 15 være 100 %. Den maksimale støtteintensitet for anlægsarbejderne vil være 100 %, når der er ydet tilskud til bevarelse af uproduktive kulturværdier. Imidlertid nedsættes den maksimale tilskudssats i overensstemmelse med satserne i artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006, når støtten er produktiv. Hvis støtten udbetales efter artikel 4, vil den maksimale støtteintensitet være 40 % af den støtteberettigede investering.

Gennemførelsestidspunkt: Ordningen iværksættes den 30. april 2007.

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Ordningen begynder den 30. april 2007. Den gælder indtil den 1. november 2009. Den sidste betaling vil finde sted den 30. november 2009.

Støttens formål: Bevarelse af kulturarven — Ordningens hovedmålsætning er at forbedre og sikre Purbecks forskellige rige habitater gennem bevarelsen af traditionelle landskaber og værdier, specielt Frome-dalen og Purbeck Ridge.

For så vidt angår ordningens anlægsarbejder, vil de støtteberettigede omkostninger være de faktisk påløbne udgifter til anlægsarbejder med henblik på bevarelse af traditionelle landskaber. Dette er i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1857/2006. For de anlægsarbejder, der kræver investeringer i landbrugsbedrifter for at bistå med kvægdriften i forbindelse med bevarelsesforanstaltningerne, vil de støtteberettigede omkostninger være 40 % af de faktisk påløbne udgifter til anlægsarbejder med henblik på bevarelse og forbedring af det naturlige miljø. Dette er i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

For så vidt angår ordningens tekniske bistand, vil de støtteberettigede omkostninger være de faktisk påløbne udgifter til uddannelse af landbrugere og landbrugsmedhjælpere, specielt udgifterne til tilrettelæggelsen af uddannelsesprogrammet og konsulenttjenester. Støtten vil blive ydet i form af tjenesteydelser på præferencevilkår — der vil ikke blive tale om direkte betaling af penge til producenter, hvilket er i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Berørte sektorer: Ordningen gælder for produktion af landsprodukter.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Websted: Den fulde tekst til ordningens kriterier og betingelser findes på internetadressen

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Der findes også oplysninger om ordningen på Defra-webstedet om statsstøttespørgsmål på internetadressen

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: —

Underskrevet og dateret på vegne af Department for Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Sag nr.: XA 55/07

Medlemsstat: Tyskland

Region: Saarland

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: retningslinjer for fremme af afsætning af økologiske og regionalt producerede produkter

Retsgrundlag: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 250 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 50-100 % (ingen støtte til udgifter i forbindelse med forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter)

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed:

Målet med støtten: Fremme af afsætningen af økologiske og regionalt prodcuerede produkter jf. artikel 14 og 15.

Det er principielt kun følgende dokumenterede udgifter, der er støtteberettigede, nemlig udgifter til:

I forbindelse med litra e) til h) gives der kun støtte til udgifter til tjenesteydelser, som leveres af tredjemand, hhv. der gives ikke støtte til investeringsudgifter.

Der kan ydes støtte til brugt udstyr og maskiner, hvis de ikke er ældre end ét år hhv. ikke er afskrevet. Der må ikke være givet støtte til de brugte maskiner og udstyr.

Der kan ikke ydes støtte til egne personaleudgifter, selvudførte ydelser og udgifter til reservedele og reparationer.

Berørt(e) sektor(er): Økologiske og regionalt producerede produkter

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Internetadresse: http://www.saarland.de/22497.htm

Andre oplysninger: Yderligere oplysninger fås hos: Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (sagbehandler)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

Sag nr.: XA 60/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: England

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008.

Retsgrundlag: Administrativ ordning. Afdeling 1 i Agriculture Act 1986 indeholder hjemmel til, at staten kan yde rådgivning i forbindelse med enhver landbrugsaktivitet.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 5. maj 2007 — 31. marts 2008: 1,6 millioner GBP

Maksimal støtteintensitet: Støtteintensiteten er 100 %.

Gennemførelsesdato: Ordningen starter den 5. maj 2007.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen gælder indtil den 31. marts 2008. Sidste frist for udbetaling af støtte er den 30. juni 2008.

Målet med støtten: Teknisk bistand. Uddannelse og rådgivning til landbrugere inden for proaktiv bedriftssundhedsplanlægning med det formål at højne standarden for dyresundhed og -velfærd og vise, at det er bedre at forebygge end at helbrede, når det gælder dyresygdomme.

Der kan ydes støtte til omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelsen af uddannelsesprogrammer og konsulenttjenester i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Berørt(e) sektor(er): Ordningen gælder for landbrugsvirksomheder, der beskæftiger sig med kvægopdræt.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Netsted: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Alternativt kan der søges oplysninger på Det Forenede Kongeriges netsted for landbrugsstøtte på: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Klik på linket 'Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008.

Andre oplysninger: Støtten ydes i form af tjenester, og der udbetales ingen midler direkte til landbrugerne.

Andre virksomheder end landbrugere, der beskæftiger sig med bedriftssundhedsplanlægning (bedriftsrådgivere og dyrlæger) kan komme i betragtning til uddannelse og konsulentbistand. Denne støtte ydes i henhold til forordning (EF) 1998/2006 om de minimis-støtte.

Sag nr.: XA 61/07

Medlemsstat: Republikken Litauen

Region: —

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Retsgrundlag: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 »Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo«

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 »Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo«

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Det forventede årlige budget er på 5 millioner LTL (1,45 millioner EUR med den officielle vekselkurs).

Maksimal støtteintensitet: For hvert projekt højst 40 % af de støtteberettigede udgifter.

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Indtil den 31. december 2013

Støttens formål: Støtte til små og mellemstore virksomheder. Støtte ifølge denne ordning ydes til investeringer i landbrugsbedrifter.

Formålet med ordningen er at skabe mere fordelagtige lånevilkår og dermed bidrage til at fremme investeringer i landdistrikter.

Ordningen er udformet i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006.

En del af renteudgifterne refunderes, hvis de støtteberettigede projektudgifter falder ind under følgende kategorier:

Berørt(e) sektor(er): Primærproduktion af landbrugsprodukter

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Websted: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Andre oplysninger: Statsstøttens intensitet vil blive beregnet efter den metode, der er anmeldt til Kommissionen, og som den godkendte i beslutningerne vedrørende statsstøtteforanstaltningerne N 114/05 »Parama kreditų palūkanoms kompensuoti« (beslutning K(2006) 6786), N 112/05 »Parama žemės pirkimui« (beslutning K(2006) 5704), N 371/05 »Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui« (beslutning K(2006) 6867).

Sag nr.: XA 62/07

Medlemsstat: Republikken Litauen

Region: —

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Retsgrundlag: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 »Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo«

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Det forventede årlige budget er på 7,5 millioner LTL (2,18 millioner EUR med den officielle vekselkurs).

Maksimal støtteintensitet: For hvert projekt højst 40 % af de støtteberettigede udgifter.

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Indtil den 31.12.2013

Støttens formål: Støtte til små og mellemstore virksomheder.

Støtte ifølge denne ordning ydes til investeringer i landbrugsbedrifter.

Formålet med ordningen er at skabe mere fordelagtige lånevilkår og dermed bidrage til at fremme investeringer i landdistrikter.

Ordningen er udformet i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006.

I stedet for de garantier, der er ydet af den litauiske garantifond for landbrugslån, kan lånmodtagerne betale fonden et garantibeløb (på op til 7 % af garantibeløbet). Modtagere af garantilån kan få en del af garantibeløbet refunderet (80 %).

En del af renteudgifterne refunderes, hvis de støtteberettigede projektudgifter falder ind under følgende kategorier:

Berørt(e) sektor(er): Primærproduktion af landbrugsprodukter

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Websted: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Andre oplysninger: Statsstøttens intensitet vil blive beregnet efter den metode, der er anmeldt til Kommissionen, og som den godkendte i beslutningerne vedrørende statsstøtteforanstaltningerne N 114/05 »Parama kreditų palūkanoms kompensuoti« (beslutning K(2006) 6786), N 112/05 »Parama žemės pirkimui« (beslutning K(2006) 5704), N 371/05 »Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui« (beslutning K(2006) 6867).


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE MEDDELELSER

Kommissionen

22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/36


Seneste offentliggørelse af »KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen« samt af »forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen«

(2007/C 138/11)

EUT C 126 af 7.6.2007

Oversigt over tidligere offentliggørelser:

EUT C 78 af 11.4.2007

EUT C 332 af 30.12.2006

EUT C 317 af 23.12.2006

EUT C 303 af 13.12.2006

EUT C 225 af 19.9.2006

EUT C 184 af 8.8.2006


MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Kommissionen

22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/37


Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Rusland

(2007/C 138/12)

Kommissionen har på eget initiativ besluttet at indlede en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (grundforordningen). Undersøgelsen er begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet for så vidt angår de eksporterende producenter/medlemmer af TMK-gruppen (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant og Seversky Tube Works) og forretningsmæssigt forbundne virksomheder (virksomheden).

1.   Varen

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er visse sømløse rør af jern eller stål, med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder, med en kulstofværdi (2) på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser foretaget af International Institute of Welding med oprindelse i Rusland (»den pågældende vare«), som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 og ex 7304 59 93 (3). KN-koderne er kun angivet til orientering.

2.   Gældende foranstaltninger

De i øjeblikket gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold, som er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 954/2006.

3.   Begrundelse for undersøgelsen

Kommissionen har fået forelagt tilstrækkeligt umiddelbart bevis for, at de omstændigheder, der lå til grund for indførelsen af de gældende foranstaltninger, har ændret sig, og at disse ændringer er af varig karakter. Kommissionens oplysninger tyder på, at virksomhedens struktur er ændret markant og varigt siden den periode, der lå til grund for indførelsen af de gældende foranstaltninger.

En sammenligning af den normale værdi baseret på virksomhedens hjemmemarkedspriser og dens eksportpriser ville endvidere føre til en reduktion af dumpingen til et niveau væsentligt under niveauet for den gældende foranstaltning. Det er derfor ikke længere nødvendigt fortsat at anvende foranstaltningerne på de nuværende niveauer, som byggede på det tidligere konstaterede dumpingniveau, for at afhjælpe virkningerne af dumpingen.

4.   Procedure for fastsættelse af dumping

Kommissionen har efter høring af det rådgivende udvalg fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, og indleder derfor en delvis interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

Undersøgelsen vil vise, om der er behov for at videreføre, fjerne eller ændre de eksisterende foranstaltninger for så vidt angår ovennævnte gruppe af virksomheder.

a)   Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige til undersøgelsen, vil Kommissionen sende spørgeskemaer til gruppen af virksomheder og til myndighederne i det pågældende eksportland. Disse oplysninger og supplerende dokumentation skal være Kommissionen i hænde inden for den frist, der er fastsat i punkt 5, litra a), i denne meddelelse.

b)   Indsamling af oplysninger og afholdelse af høringer

Alle berørte parter opfordres herved til at tilkendegive deres synspunkter, fremsende oplysninger ud over de udfyldte spørgeskemaer og fremlægge dokumentation herfor. Disse oplysninger og den tilhørende dokumentation skal være Kommissionen i hænde inden for fristen i punkt 5, litra a), i denne meddelelse.

Kommissionen kan endvidere høre berørte parter, hvis de anmoder herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres. En sådan anmodning skal indgives inden for fristen i punkt 5, litra b).

5.   Frister

a)   For parter til at give sig til kende og indsende besvarelser af spørgeskemaer og eventuelle andre oplysninger

Medmindre andet er fastsat, skal alle berørte parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger senest 40 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Der gøres opmærksom på, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for den ovennævnte frist.

b)   Høringer

Alle berørte parter kan desuden anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

6.   Skriftlige indlæg, besvarelser af spørgeskemaet og korrespondance

Alle indlæg og anmodninger fra berørte parter skal indgives skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er fastsat) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse og telefon- og faxnummer. Alle skriftlige indlæg, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance, som videregives af de berørte parter som fortroligt materiale, skal være forsynet med påtegningen »Limited«  (4) og skal i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2, være ledsaget af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen »FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES«.

Kommissionens adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

fax (32-2) 295 65 05.

7.   Manglende samarbejde

Hvis en af de berørte parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for fristerne eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der i henhold til grundforordningens artikel 18 træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

Konstateres det, at en berørt part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en berørt part udviser manglende eller begrænset samarbejdsvilje, og der gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

8.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 5, blive afsluttet senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

9.   Behandling af personoplysninger

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5).


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  Kulstofværdien fastlægges i overensstemmelse med den tekniske rapport, 1967, IIW doc. IX-535-67, som er offentliggjort af International Institute of Welding (IIW).

(3)  Som for øjeblikket defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1). Hvilke varer der er omfattet, bestemmes ved at kombinere varebeskrivelsen i artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 954/2006 (EUT L 175 af 29.6.2006, s. 4) med varebeskrivelsen for de tilsvarende KN-koder set under ét.

(4)  Dette betyder, at dokumentet kun er til internt brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).

(5)  EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen

22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/39


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 138/13)

1.

Den 13. juni 2007 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Nikko Principal Investments Ltd (»Nikko Principal Investments«, Det Forenede Kongerige) og Eastmerchant GmbH (»Eastmerchant«, Tyskland), gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over Sachsenfonds Holding GmbH (»Sachsenfonds«, Tyskland).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Nikko Principal Investments: privat investeringsfond

Eastmerchant: finansielt investeringsselskab

Sachsenfonds: udvikling, iværksættelse, etablering og forvaltning af lukkede investeringsselskaber

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/40


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 138/14)

1.

Den 14. juni 2007 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved CEVA Group Logistics Plc (»CEVA« Det Forenede Kongerige), som kontrolleres af den private investeringsforening Apollo Group (»Apollo«, USA), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele EGL, Inc. (»EGL«, USA).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

CEVA: levering af kontraktlige tjenester inden for logistik

Apollo Group: privat investeringsforening

EGL: spedition og kontraktlige tjenester inden for logistik

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/41


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 138/15)

1.

Den 15. juni 2007 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved TA Acquisition Company (»TAC«, USA), [der kontrolleres af Cerberus Group, USA], gennem tilførsel af aktiver erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Tower Automotive Inc. (»Tower«, USA), inkl. dets udenlandske transaktioner.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Cerberus Group: investeringsselskab

Tower Automotive Inc.: udvikling og fremstilling af metalstrukturdele til bilindustrien.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.