ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 103

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
8. maj 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger, retningslinjer og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Rådet

2007/C 103/01

Rådets henstilling af 19. marts 2007 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (sjette EUF) for regnskabsåret 2005

1

2007/C 103/02

Rådets henstilling af 19. marts 2007 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (syvende EUF) for regnskabsåret 2005

2

2007/C 103/03

Rådets henstilling af 19. marts 2007 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (ottende EUF) for regnskabsåret 2005

3

2007/C 103/04

Rådets henstilling af 19. marts 2007 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (niende EUF) for regnskabsåret 2005

4

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 103/05

Euroens vekselkurs

5

2007/C 103/06

Fornyelse af Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur

6

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2007/C 103/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder ( 1 )

7

2007/C 103/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder ( 1 )

11

2007/C 103/09

Ændrede forpligtelser til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning i den selvstyrende region Azorerne ( 1 )

14

 

V   Øvrige meddelelser

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2007/C 103/10

Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina

15

 

ANDRE RETSAKTER

 

Kommissionen

2007/C 103/11

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger, retningslinjer og udtalelser

HENSTILLINGER

Rådet

8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/1


RÅDETS HENSTILLING

af 19. marts 2007

om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (sjette EUF) for regnskabsåret 2005

(2007/C 103/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

som henviser til tredje AVS-EF-konvention, undertegnet den 8. december 1984 i Lomé (1),

som henviser til den interne aftale 86/126/EØF om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand (2), særlig artikel 29, stk. 3,

som henviser til finansforordningen af 11. november 1986 vedrørende Den Sjette Europæiske Udviklingsfond (sjette EUF) (3), særlig artikel 66-73,

som har gennemgået forvaltningsregnskabet og status pr. 31. december 2005 vedrørende transaktionerne under sjette EUF samt Revisionsrettens beretning vedrørende regnskabsåret 2005 med Kommissionens tilhørende svar (4), og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Europa-Parlamentet meddeler i henhold til artikel 29, stk. 3, i førnævnte interne aftale Kommissionen decharge for den finansielle forvaltning af sjette EUF efter henstilling fra Rådet

(2)

Kommissionens gennemførelse af alle transaktioner under sjette EUF i regnskabsåret 2005 har været tilfredsstillende,

HENSTILLER til Europa-Parlamentet, at det meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af transaktionerne under sjette EUF for regnskabsåret 2005.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2007

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  EFT L 86 af 31.3.1986, s. 3.

(2)  EFT L 86 af 31.3.1986, s. 210. Ændret ved afgørelse 86/281/EØF (EFT L 178 af 2.7.1986, s. 13).

(3)  EFT L 325 af 20.11.1986, s. 42.

(4)  EUT C 263 af 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/2


RÅDETS HENSTILLING

af 19. marts 2007

om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (syvende EUF) for regnskabsåret 2005

(2007/C 103/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

som henviser til fjerde AVS-EF-konvention, undertegnet den 15. december 1989 i Lomé (1), og ændret ved aftalen undertegnet i Mauritius den 4. november 1995 (2),

som henviser til den interne aftale 91/401/EØF om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand inden for fjerde AVS/EF-konvention (3) herunder oprettelsen af Den Syvende Europæiske Udviklingsfond (syvende EUF), særlig artikel 33, stk. 3, i den aftale,

som henviser til finansforordningen af 29. juli 1991 vedrørende samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering under fjerde AVS-EF-konvention (4), særlig artikel 69-77,

som har gennemgået forvaltningsregnskabet og status pr. 31. december 2005 vedrørende transaktionerne under syvende EUF samt Revisionsrettens beretning vedrørende regnskabsåret 2005 med Kommissionens tilhørende svar (5), og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Europa-Parlamentet meddeler i henhold til artikel 33, stk. 3, i den interne aftale Kommissionen decharge for den finansielle forvaltning af syvende EUF efter henstilling fra Rådet, og

(2)

Kommissionens gennemførelse af alle transaktioner under syvende EUF i regnskabsåret 2005 har været tilfredsstillende,

HENSTILLER til Europa-Parlamentet, at det meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af transaktionerne under syvende EUF for regnskabsåret 2005.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2007

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  EFT L 229 af 17.8.1991, s. 3.

(2)  EFT L 156 af 29.5.1998, s. 3.

(3)  EFT L 229 af 17.8.1991, s. 288.

(4)  EFT L 266 af 21.9.1991, s. 1.

(5)  EUT C 263 af 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/3


RÅDETS HENSTILLING

af 19. marts 2007

om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (ottende EUF) for regnskabsåret 2005

(2007/C 103/03)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

som henviser til fjerde AVS-EF-konvention, undertegnet den 15. december 1989 i Lomé (1) og ændret ved aftalen undertegnet på Mauritius den 4. november 1995 (2),

som henviser til den interne aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand inden for anden finansprotokol til fjerde AVS-EF-konvention (3) herunder oprettelsen af Den Ottende Europæiske Udviklingsfond (ottende EUF), særlig artikel 33, stk. 3 i den aftale,

som henviser til finansforordningen af 16. juni 1998 vedrørende samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering under fjerde AVS-EF-konvention (4), særlig artikel 66-74,

som har gennemgået forvaltningsregnskabet og status pr. 31. december 2005 vedrørende transaktionerne under ottende EUF samt Revisionsrettens beretning vedrørende regnskabsåret 2005 med Kommissionens tilhørende svar (5), og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Europa-Parlamentet meddeler i henhold til artikel 33, stk. 3, i førnævnte interne aftale Kommissionen decharge for den finansielle forvaltning af ottende EUF efter henstilling fra Rådet, og

(2)

Kommissionens gennemførelse af alle transaktioner under ottende EUF i regnskabsåret 2005 har været tilfredsstillende,

HENSTILLER til Europa-Parlamentet, at det meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af transaktionerne under ottende EUF for regnskabsåret 2005.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2007

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  EFT L 229 af 17.8.1991, s. 3.

(2)  EFT L 156 af 29.5.1998, s. 3.

(3)  EFT L 156 af 29.5.1998, s. 108.

(4)  EFT L 191 af 7.7.1998, s. 53.

(5)  EUT C 263 af 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/4


RÅDETS HENSTILLING

af 19. marts 2007

om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (niende EUF) for regnskabsåret 2005

(2007/C 103/04)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

som henviser til AVS/EF-partnerskabsaftalen, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1), og ændret i Luxembourg (Storhertugdømmet Luxembourg) den 25. juni 2005 (2)

som henviser til den interne aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand inden for finansprotokollen til AVS/EF-partnerskabsaftalen (3) herunder oprettelsen af Den Niende Europæiske Udviklingsfond (niende EUF), særlig artikel 32, stk. 3, i denne aftale,

som henviser til finansforordningen af 27. marts 2003 vedrørende den 9. Europæiske Udviklingsfond (4), særlig artikel 96-103,

som har gennemgået forvaltningsregnskabet og status pr. 31. december 2005 vedrørende transaktionerne under niende EUF samt Revisionsrettens beretning vedrørende regnskabsåret 2005 med Kommissionens tilhørende svar (5), og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Europa-Parlamentet meddeler i henhold til artikel 32, stk. 3, i førnævnte interne aftale meddeler Kommissionen decharge for den finansielle forvaltning af niende EUF efter henstilling fra Rådet, og

(2)

Kommissionens gennemførelse af alle transaktioner under niende EUF i regnskabsåret 2005 har været tilfredsstillende,

HENSTILLER til Europa-Parlamentet, at det meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af transaktionerne under niende EUF for regnskabsåret 2005.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2007

På Rådets vegne

H. SEEHOFER

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EFT L 287 af 28.10.2005, s. 4.

(3)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 355.

(4)  EUT L 83 af 1.4.2003, s. 1.

(5)  EUT C 263 af 31.10.2006, s. 205.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/5


Euroens vekselkurs (1)

7. maj 2007

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3615

JPY

japanske yen

163,31

DKK

danske kroner

7,4516

GBP

pund sterling

0,68230

SEK

svenske kroner

9,1655

CHF

schweiziske franc

1,6471

ISK

islandske kroner

86,37

NOK

norske kroner

8,1220

BGN

bulgarske lev

1,9558

CYP

cypriotiske pund

0,5826

CZK

tjekkiske koruna

28,167

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

246,20

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6966

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

3,7413

RON

rumænske lei

3,3120

SKK

slovakiske koruna

33,537

TRY

tyrkiske lira

1,8230

AUD

australske dollar

1,6483

CAD

canadiske dollar

1,5028

HKD

hongkongske dollar

10,6428

NZD

newzealandske dollar

1,8442

SGD

singaporeanske dollar

2,0613

KRW

sydkoreanske won

1 255,85

ZAR

sydafrikanske rand

9,4161

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,4889

HRK

kroatiske kuna

7,3458

IDR

indonesiske rupiah

12 096,93

MYR

malaysiske ringgit

4,6495

PHP

filippinske pesos

64,331

RUB

russiske rubler

35,0260

THB

thailandske bath

44,335


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/6


Fornyelse af Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur

(2007/C 103/06)

Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur blev fornyet ved Kommissionens afgørelse 2004/864/EF (1), der ændrede afgørelse 1999/478/EF (2) om fornyelse af Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur.

Komitéens medlemmer udnævnes for tre år. Deres mandat kan fornyes. Det mandat, som medlemmerne af Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur fik den 1. maj 2004, udløber således den 30. april 2007.

Kommissionen har derfor besluttet at forny Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur for perioden 1. maj 2007 — 30. april 2010 således:

ERHVERVSKREDSE, INTERESSEORGANISATIONER OG ANDRE, DER BERØRES AF DEN FÆLLES FISKERIPOLTIK

PLADSER

MEDLEMMER

Komitéen

 

Ordinære medlemmer

Suppleanter

Private redere

1

B. DEAS

J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Kollektive redere

1

G. VAN BALSFOORT

J. R. FUERTES GAMUNDI

Producentorganisationer

1

C. OLESEN

S. O'DONOGHUE

Bløddyrsopdrættere/krebsdyrsopdrættere

1

G. FUCCI

A. BÆKGAARD

Fiskeopdrættere

1

I. STEPHANIS

P. A. SALVADOR

Forarbejdningsvirksomheder

1

G. PASTOOR

P. COMMERE

Handlende

1

P. BAMBERGER

T. F. GEOGHEGAN

Fiskere og arbejdstagere

1

R. OTERO

A. MACEDO

Forbrugere

1

J. GODFREY

 

Miljø

1

E. DUNN

C. PHUA

Udvikling

1

J. GUYEN

B. GOREZ

Arbejdsgrupper

 

Formand

Næstformand

Gruppe I

2

J. GARAT PÉREZ

J. L. DE FEUARDENT

Gruppe II

2

R. FLYNN

G. BREST

Gruppe III

2

M. KELLER

J. A. SUÁREZ LLANOS

Gruppe IV

2

N. WICHMANN

J. A. MOZOS


(1)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 91.

(2)  EFT L 187 af 20.7.1999, s. 70.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/7


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 103/07)

Sag nr.

XS 164/06

Medlemsstat

Polen

Region

Północny 1.6

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Fritagelse for ejendomsskat for virksomheder med erhvervsaktiviteter i byen Elbląg, som skaber arbejdspladser gennem nye investeringer

Retsgrundlag

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

0,2586 mio. EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

3.11.2006

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Til 31.12.2006

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte erhvervssektorer

Alle sektorer, der er berettigede til SMV-støtte

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XS 170/06

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige (og Republikken Irland)

Region

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Støtteordningens navn

Konsulentbistand til udvikling af software

Retsgrundlag

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen

Støtteordning

Samlet årlig støtte

2006: 70 000 GBP

2007: 86 000 GBP

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra 1.12.2006

Støtteordningens varighed

Indtil 31.12.2007

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Andre tjenester

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XS 171/06

Medlemsstat

Spanien

Region

Comunidad Valenciana

Støtteordningens navn

Programmet GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) for industrielle forskningsprojekter med teknologiske mål i små og mellemstore virksomheder.

Retsgrundlag

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen

Støtteordning

Samlet årlig støtte

3,5 mio. EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra 1.1.2007

Støtteordningens varighed

Indtil 31.12.2007

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XS 174/06

Medlemsstat

Italien

Region

Regione Basilicata

Støtteordningens navn

Støtte til investeringer til fordel for teknologisk, organisatorisk og handelsmæssig innovation og miljøbeskyttelse.

Retsgrundlag

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen

Støtteordning

Samlet årlig støtte

7 mio. EUR (1)

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-7

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra 21.7.2006

Støtteordningens varighed

Indtil 31.12.2006

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Mineraludvinding

Fremstillingsvirksomhed

Produktion og distribution af el, gas og vand

Tjenester

Nej

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Sag nr.

XS 181/06

Medlemsstat

Irland

Region

Alle regioner

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Skattefradrag for anlægsudgifter til små og mellemstore hoteller (XS/24/2001)

Retsgrundlag

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

20 mio. EUR i perioden 1.1.2007 til 31.7.2008

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6 og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra 2.2.2001

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.7.2008

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Andre tjenester

Hotelbranchen

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


(1)  De her angivne årlige udgifter er kumulative for begge foranstaltninger, der er omhandlet i retsgrundlaget.


8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/11


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 103/08)

Sag nr.

XS 187/06

Medlemsstat

Tyskland

Region

Alle regionalstøtteområder i henhold til regionalstøttekortet for Tyskland 2007-2013

Støtteordningens navn

ERP-regionalstøtteprogram

Retsgrundlag

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen

Støtteordning

Samlet årlig støtte

21 millioner EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6 og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra 1.1.2007

Støtteordningens varighed

Indtil 31.12.2007 henholdsvis indtil den gældende SMV-fritagelsesforordnings udløb

Støttens formål

Støtte til små og mellemstore virksomheder

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til SMV-støtte

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XS 2/07

Medlemsstat

Polen

Region

Wszystkie 16 województw

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Retsgrundlag

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 387 mio. EUR; Samlet forventet støtteydelse: —

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Gennemførelsestidspunkt

7.9.2004

Varighed

30.6.2008

Formål

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Økonomisk sektor

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Sag nr.

XS 3/07

Medlemsstat

Polen

Region

Wszystkie 16 województw

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Retsgrundlag

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 19 mio. EUR; Samlet forventet støtteydelse: —

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Gennemførelsestidspunkt

7.9.2004

Varighed

30.6.2008

Formål

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Økonomisk sektor

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Sag nr.

XS 47/07

Medlemsstat

Nederlandene

Region

Alle regio's

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Retsgrundlag

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 34 mio. EUR; Samlet forventet støtteydelse: —

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Gennemførelsestidspunkt

1.1.2007

Varighed

1.1.2012

Formål

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Økonomisk sektor

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Sag nr.

XS 127/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Cantabria

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Retsgrundlag

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 0,25 mio. EUR; Samlet forventet støtteydelse: —

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Gennemførelsestidspunkt

2.3.2007

Varighed

31.12.2013

Formål

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Økonomisk sektor

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/14


Ændrede forpligtelser til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning i den selvstyrende region Azorerne

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 103/09)

Regeringen for den selvstyrende region Azorerne har i overensstemmelse med Kommissionens bekendtgørelse af 16. maj 2002 (EFT C 115 af 16.5.2002, s. 2) foretaget en revision af billetpriserne i forbindelse med forpligtelserne til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning i den selvstyrende region Azorerne, jf. nedenstående ændringer i bilag A og B til denne bekendtgørelse

»BILAG A

Normal pris (EUR) på økonomiklasse (RT) for 2007

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.

BILAG B

Priser (EUR) for bosiddende (RT) for 2007

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira.«


V Øvrige meddelelser

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Kommissionen

8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/15


Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina

(2007/C 103/10)

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (1) af gyldigheden af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»det pågældende land«), har Kommissionen modtaget en anmodning om en undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (»grundforordningen«) (2).

1.   Anmodning om undersøgelse

Anmodningen er indgivet den 8. februar 2007 af European Chemical Industry Council (CEFIC) (»ansøgeren«) på vegne af den eneste producent i Fællesskabet, som tegner sig for den samlede EF-produktion af cumarin.

2.   Varen

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»den pågældende vare«), som i øjeblikket tariferes under KN-kode 2932 21 00. KN-koden angives kun til orientering.

3.   Gældende foranstaltninger

De foranstaltninger, der i øjeblikket er i kraft, er en endelig antidumpingtold indført ved Rådets forordning (EF) nr. 769/2002 (3) og udvidet til også at omfatte importen af cumarin afsendt fra Indien og Thailand ved forordning (EF) nr. 2272/2004 (4), og udvidet til at omfatte Indonesien og Malaysia ved forordning (EF) nr. 1650/2006 (5).

4.   Begrundelse for undersøgelsen

Anmodningen begrundes med, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade for EF-erhvervsgrenen.

Ansøgeren har fremlagt bevis for, at den pågældende vare fra Folkerepublikken Kina fortsat indføres i Fællesskabet i betydelige mængder og til dumpingpriser.

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 7, fastsatte ansøgeren den normale værdi for Folkerepublikken Kina på grundlag af prisen i et egnet land med markedsøkonomi, jf. punkt 5, stk. 1, litra c). Påstanden om fortsat dumping er baseret på en sammenligning af den normale værdi som ovenfor fastsat og prisen på den pågældende vare ved salg til eksport til Fællesskabet.

På dette grundlag er den beregnede dumpingmargen betydelig.

Hvad angår fornyet dumping, hævdes det også, at eksporten til andre tredjelande, dvs. USA og Brasilien, foregår til dumpingpriser.

Ansøgeren har fremlagt beviser for, at importen af den pågældende vare fra Folkerepublikken Kina er forblevet betydelig, udtrykt såvel i absolutte tal som i markedsandel.

Det hævdes også, at den pågældende importerede vares mængder og priser blandt andre følger fortsat har en negativ indvirkning på EF-erhvervsgrenens prisniveau, hvilket har haft væsentlige negative følger for EF-erhvervsgrenens finansielle situation og beskæftigelse.

Ansøgeren hævder endvidere, at det er sandsynligt, at der vil forekomme yderligere skadevoldende dumping. Ansøgeren fremlægger således bevis for, at det nuværende niveau af importen af den pågældende vare sandsynligvis vil stige på grund af uudnyttet produktionskapacitet i det pågældende land, hvis foranstaltningerne får lov at udløbe.

Desuden påstår ansøgeren, at EF-erhvervsgrenen er i en situation, hvor en eventuel fornyet forekomst af betydelig import til dumpingpriser fra det pågældende land sandsynligvis vil føre til, at EF-erhvervsgrenen igen påføres yderligere skade, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe.

Ansøgeren påpeger desuden, at eksportørerne/producenterne af den pågældende vare i Folkerepublikken Kina i den periode, hvor der var indført foranstaltninger, forsøgte at undergrave disse foranstaltninger gennem en omgåelsespraksis, der blev imødegået ved udvidelsen af foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 2272/2004 og forordning (EF) nr. 1650/2006.

5.   Procedure

Kommissionen har efter høring af det rådgivende udvalg fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige, at der indledes en udløbsundersøgelse, og den indleder hermed en undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2.

5.1.   Procedure for fastsættelse af sandsynligheden for dumping og skade

Undersøgelsen vil fastslå, hvorvidt det er sandsynligt, at udløbet af foranstaltningerne vil føre til fortsat eller fornyet dumping og skade.

a)   Stikprøver

Da et stort antal parter er involveret i denne procedure, kan Kommissionen beslutte at anvende stikprøver, jf. grundforordningens artikel 17.

i)   Stikprøve af eksportører/producenter i Folkerepublikken Kina

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt at anvende stikprøver, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle eksportører og producenter eller deres repræsentanter om at give sig til kende over for Kommissionen og afgive følgende oplysninger om deres selskab eller selskaber inden for den frist, der er fastsat i punkt 6, litra b), nr. i), og i det format, der er angivet i punkt 7:

navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer samt kontaktperson

omsætningen i lokal valuta og mængden i tons af den pågældende vare solgt med henblik på eksport til Fællesskabet i perioden fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2007

omsætningen i lokal valuta og mængden i tons af den pågældende vare solgt på hjemmemarkedet i perioden fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2007

omsætningen i lokal valuta og mængden i tons af den pågældende vare solgt til andre tredjelande i perioden fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2007

nøjagtig beskrivelse af selskabets aktiviteter i forbindelse med produktionen af den pågældende vare og produktionsmængden i tons af den pågældende vare samt produktionskapacitet og investeringer i produktionskapacitet i perioden fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2007

navnene på alle forretningsmæssigt forbundne selskaber (6), der er involveret i produktion og/eller salg (på eksport- og/eller hjemmemarkedet) af den pågældende vare, med udførlig beskrivelse af disse selskabers aktiviteter

andre relevante oplysninger, som kan være til nytte for Kommissionen ved udtagningen af stikprøven

ved at afgive ovenstående oplysninger indvilger selskabet i at indgå i stikprøven. Hvis selskabet udvælges til at indgå i stikprøven, vil dette indebære, at det skal besvare et spørgeskema og acceptere et besøg med henblik på kontrol af sin besvarelse. Hvis selskabet anfører, at det ikke ønsker at indgå i stikprøven, vil det blive anset for ikke at have samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. Følgerne af manglende samarbejde er beskrevet i punkt 8 nedenfor.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i eksportlandet og alle kendte sammenslutninger af eksportører/producenter for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af eksportører/producenter.

ii)   Stikprøver af importører

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt at anvende stikprøver, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle importører eller deres repræsentanter om at give sig til kende over for Kommissionen og afgive følgende oplysninger om deres selskab eller selskaber inden for den frist, der er fastsat i punkt 6, litra b), nr. i), og i den form, der er angivet i punkt 7:

navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer samt kontaktperson

selskabets samlede omsætning i euro i perioden fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2007

antal ansatte i alt

udførlig beskrivelse af selskabets aktiviteter i forbindelse med den pågældende vare

mængden i tons og værdien i euro af importen til og videresalget på markedet i Fællesskabet af den pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina i perioden fra 1. april 2006 til 31. marts 2007

navnene på alle forretningsmæssigt forbundne selskaber (7), der beskæftiger sig med produktion og/eller salg af den pågældende vare, og udførlig beskrivelse af deres aktiviteter

andre relevante oplysninger, som kan være til nytte for Kommissionen ved udtagningen af stikprøven

ved at afgive ovenstående oplysninger indvilger selskabet i at indgå i stikprøven. Hvis selskabet udvælges til at indgå i stikprøven, vil dette indebære, at det skal besvare et spørgeskema og acceptere et besøg med henblik på kontrol af sin besvarelse. Hvis selskabet anfører, at det ikke ønsker at indgå i stikprøven, vil det blive anset for ikke at have samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. Følgerne af manglende samarbejde er beskrevet i punkt 8 nedenfor.

Kommissionen vil endvidere kontakte alle kendte importørsammenslutninger for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af importører.

iii)   Endelig udtagning af stikprøverne

Alle berørte parter, der ønsker at meddele oplysninger af relevans for udtagningen af stikprøven, skal gøre dette inden for den frist, der er fastsat i punkt 6, litra b), nr. ii).

Kommissionen agter at foretage den endelige udtagning af stikprøverne, når den har hørt de berørte parter, der har erklæret sig villige til at deltage i stikprøven.

Selskaber, som indgår i stikprøven, skal besvare et spørgeskema inden for fristen i punkt 6, litra b), nr. iii), og skal samarbejde i forbindelse med undersøgelsen.

Hvis der ikke udvises tilstrækkelig samarbejdsvilje, kan Kommissionen træffe afgørelse på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 17, stk. 4, og artikel 18. Afgørelser truffet på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger kan være mindre gunstige for den berørte part, jf. punkt 8.

b)   Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige i forbindelse med sin undersøgelse, vil Kommissionen sende spørgeskemaer til erhvervsgrenen i Fællesskabet og til alle producentsammenslutninger i Fællesskabet; til de eksportører og producenter i Folkerepublikken Kina, som indgår i stikprøven; til alle sammenslutninger af eksportører og producenter; til importørerne i stikprøven; til alle sammenslutninger af importører, som er nævnt i anmodningen, eller som samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, som er genstand for denne undersøgelse; samt til myndighederne i det pågældende eksportland.

c)   Udvælgelse af et land med markedsøkonomi

Kommissionen forventer at benytte Indien som egnet land med markedsøkonomi med henblik på fastsættelsen af den normale værdi for Folkerepublikken Kina. Berørte parter anmodes om at fremsætte bemærkninger til hensigtsmæssigheden af dette valg inden for den særlige frist i punkt 6, litra c).

d)   Indsamling af oplysninger og afholdelse af høringer

Alle berørte parter opfordres hermed til at tilkendegive deres synspunkter, fremsende andre oplysninger end det besvarede spørgeskema og fremlægge dokumentation herfor. Oplysninger og dokumentation skal være Kommissionen i hænde inden for fristen i punkt 6, litra a), nr. ii).

Kommissionen kan endvidere høre berørte parter, hvis de anmoder herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres. Anmodningen skal indgives inden for fristen i punkt 6, litra a), nr. iii).

5.2.   Procedure for vurdering af Fællesskabets interesser

Hvis det bekræftes, at der er sandsynlighed for fortsat eller fornyet dumping og skade, vil der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 21 blive truffet afgørelse om, hvorvidt det er i Fællesskabets interesser at opretholde eller ophæve antidumpingforanstaltningerne. Med henblik herpå kan EF-erhvervsgrenen, importørerne og deres repræsentative sammenslutninger samt repræsentative brugere og repræsentative forbrugerorganisationer give sig til kende og indgive oplysninger til Kommissionen inden for den generelle frist i punkt 6, litra a), nr. ii), forudsat at de kan godtgøre, at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den pågældende vare. Parter, der har reageret således, kan anmode om at blive hørt med angivelse af, hvilke særlige grunde der er til, at de bør høres, inden for fristen i punkt 6, litra a), nr. iii). Der gøres opmærksom på, at oplysninger, der indgives i henhold til artikel 21, kun tages i betragtning, hvis de er underbygget med faktuelle beviser på indgivelsestidspunktet.

6.   Frister

a)   Generelle frister

(i)   For anmodning om et spørgeskema

Alle berørte parter, der ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, som førte til de foranstaltninger, der er genstand for denne undersøgelse, bør anmode om et spørgeskema eller andre ansøgningsskemaer så hurtigt som muligt og senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(ii)   For parter, der ønsker at give sig til kende og indsende besvarelser af spørgeskemaer og alle andre oplysninger

Medmindre andet er angivet, skal alle berørte parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter og afgive besvarelser af spørgeskemaer eller alle andre oplysninger senest 40 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for ovennævnte frist.

Selskaber, der er udtaget til en stikprøve, skal indgive besvarelse af spørgeskemaet inden for fristen i punkt 6, litra b), nr. iii).

(iii)   Høringer

Alle berørte parter kan desuden anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

b)   Særlig frist for udtagning af stikprøver

(i)

De oplysninger, der omtales i punkt 5, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), skal være Kommissionen i hænde senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, da Kommissionen påtænker at høre berørte parter, som har erklæret sig rede til at indgå i en stikprøve, om den endelige udtagning af denne inden for 21 dage fra offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(ii)

Alle andre oplysninger, der er relevante for udtagningen af stikprøven, jf. punkt 5, stk. 1, litra a), nr. iii), skal være Kommissionen i hænde senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(iii)

Besvarelser af spørgeskemaerne fra parter, der indgår i stikprøven, skal være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter, at de har fået meddelelse om, at de indgår i stikprøven.

c)   Særlig frist for udvælgelse af et land med markedsøkonomi

Parter i undersøgelsen kan fremsætte bemærkninger til valget af Indien, der som nævnt i punkt 5, stk. 1, litra c), påtænkes anvendt som land med markedsøkonomi med henblik på fastsættelse af den normale værdi for Folkerepublikken Kina. Disse bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

7.   Skriftlige redegørelser, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance

Alle redegørelser og anmodninger fra berørte parter skal indgives skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er angivet) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse og telefon- og faxnummer. Alle skriftlige redegørelser, herunder de oplysninger, der er anmodet om i denne meddelelse, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som videregives af de berørte parter som fortroligt materiale, skal være forsynet med påtegningen »Limited  (8)«og skal i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2, være ledsaget af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen »FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES«.

Kommissionens adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat B

Kontor: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Manglende samarbejde

Hvis en af de berørte parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for fristerne eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der i henhold til grundforordningens artikel 18 træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

Konstateres det, at en berørt part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en berørt part udviser manglende eller begrænset samarbejdsvilje, og der gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

9.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 5, blive afsluttet senest 15 måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

10.   Mulighed for anmodning om undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3

Da denne udløbsundersøgelse indledes i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 11, stk. 2, vil resultaterne ikke medføre, at omfanget af de eksisterende foranstaltninger ændres, men at foranstaltningerne ophæves eller opretholdes i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 6.

Hvis en af procedurens parter mener, at det er berettiget at foretage en undersøgelse af foranstaltningernes omfang med henblik på at muliggøre en ændring (dvs. en forøgelse eller en reduktion) af foranstaltningernes omfang, kan den pågældende part anmode om en undersøgelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3.

Parter, der ønsker at anmode om en sådan undersøgelse, som eventuelt vil blive foretaget uafhængigt af den udløbsundersøgelse, der er nævnt i denne meddelelse, kan henvende sig til Kommissionen på ovennævnte adresse.


(1)  EUT C 196 af 19.8.2006, s. 2.

(2)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(3)  EFT L 123 af 9.5.2002, s. 1, senest ændret ved forordning (EF) nr. 1854/2003 (EUT L 272 af 23.10.2003, s. 1).

(4)  EUT L 396 af 31.12.2004, s. 18.

(5)  EUT L 311 af 10.11.2006, s. 1.

(6)  Udtrykket forretningsmæssigt forbundne selskaber er defineret i artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

(7)  Udtrykket forretningsmæssigt forbundne selskaber er defineret i artikel 143 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

(8)  Dette betyder, at dokumentet kun er til intern brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det betragtes som et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i grundforordningen og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).


ANDRE RETSAKTER

Kommissionen

8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/20


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

(2007/C 103/11)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

RESUMÉ

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»PARDUBICKÝ PERNÍK«

EF-nr.: CZ/PGI/005/0408/26.10.2004

BOB ( ) BGB ( X )

Dette resumé indeholder hovedelementerne af varespecifikationen til information.

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed

Navn:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresse:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Tlf.

(420) 220 383 111

Fax

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Sammenslutning

Navn:

Sdružení Pardubický perník

Adresse:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Tlf.

(420) 466 303 637

Fax

(420) 466 303 637

E-mail:

info@goldfein.cz

Sammensætning:

Producent/Forarbejdningsvirksomhed ( X ) Andre ( )

3.   Produktets art:

Kategori 2.4. Honningkager

4.   Varespecifikation:

(resumé af kravene i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006)

4.1.   Navn: »Pardubický perník«

4.2.   Beskrivelse: Pardubický perník er et bagværk, der fremstilles af hvedemel, sukker, hele æg, honning, marmelade, plantefedt, kakao, en særlig krydderiblanding (kanel, koriander, nelliker, anis og allehånde) og bagepulver. Der fremstilles to typer Pardubický perník:

4.3.   Geografisk område: Det geografiske område, hvor Pardubický perník produceres, er begrænset til byen Pardubice, jf. matrikelkortet, inkl. kommunen Spojil.

4.4.   Bevis for oprindelse: Fremstillingen af Pardubický perník sker efter de gældende nationale og europæiske forskrifter og er underlagt kontrol fra den statslige landbrugs- og fødevareinspektion (inkl. kontrol af specifikationen) og den interne kontrolordning HACCP (analyse af risici og håndtering af kritiske punkter). Da loven kræver, at produkterne skal kunne spores, fører hver producent register over alle råvareleverandører og alle købere af de færdige produkter. Honningkager er ikke omfattet af kategorien frisk bagværk og skal derfor emballeres hos producenten og være forsynet med minimumsoplysningerne ifølge ovennævnte forskrifter, herunder særlig navn, vægt og produktets sammensætning samt angivelse af producenten.

4.5.   Produktionsmetode: Pardubický perník er et bagværk, som stort set stadig produceres som for tre hundrede år siden.

Fremstillingen af Pardubický perník sker i to faser med nogle få dages mellemrum.

I første fase fremstilles grunddejen, som derefter skal modne nogle få dage inden den videre forarbejdning.

Anden fase begynder med, at dejen blandes med æg, marmelade, krydderier og bagepulver til en smidig masse, som rulles ud og bearbejdes yderligere som følger:

honningkager, jf. punkt 4.2., litra a), skæres eller stanses ud af samme stykke dej, forsynes efter bagning i ovn med fyld og overtrækkes med glasur eller chokolade og emballeres i folie, der forsynes med mærkning med de krævede produktoplysninger, eller

honningkager, jf. punkt 4.2., litra b), har, når de skæres eller stanses ud af dejen, allerede den endelige form (jf. punkt 4.2) eller indgår som del i en tredimensional figur (jf. punkt 4.2). Dejstykkerne bages i ovn, afkøles og overtrækkes med glasur eller chokolade, men de forhandles undertiden også uden overtræk. Stykkerne dekoreres i hånden med sukker-, fedt- eller chokolademasse og kommes i emballage, som er forsynet med produktoplysningerne.

Hele produktionsprocessen, herunder også emballering, sker på produktionsstedet i det afgrænsede geografiske område. Produktet skal emballeres direkte hos producenten på grund af produktets art, idet kvaliteten med hensyn til udseende og dekoration forringes ved transport af uemballerede færdige produkter, og desuden er det et lovkrav, at langtidsholdbare bageriprodukter skal emballeres direkte hos producenten.

4.6.   Tilknytning: Honningkagernes historie kan forfølges tilbage til 1500-tallet i Pardubice, og retten til at fremstille honningkager i Pardubice blev formelt givet af kejserinde Maria Theresia i 1759. Produktionen oplevede en opblomstring i 1900-tallet, hvor den håndværksmæssige produktion blev suppleret med industriel produktion. Den særlige stilling, som Pardubický perník i dag har i den offentlige bevidsthed, er også dokumenteret i bl.a. avisartikler (Noviny Pernštejn, Blesk osv.) og fotografier fra et besøg, daværende præsident Václav Havel aflagde virksomheden Goldfein CZ. Heraf fremgår, at der i Pardubice længe har arbejdet og er blevet uddannet fagfolk, der behersker fremstillingen af den pågældende specialitet, og at de har givet deres viden videre til næste generation. De karakteristiske motiver, som Pardubický perník dekoreres med, er også en del af de krævede færdigheder. Denne stil og måde at dekorere på kan ikke læres nogen steder og tilegnes kun gennem praksis.

4.7.   Kontrolorgan:

Navn:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Adresse:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Tlf.

(420) 495 454 110

Fax

(420) 495 532 518

E-mail:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Mærkning: —


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.