ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 32

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
14. februar 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 032/01

Euroens vekselkurs

1

 

V   Øvrige meddelelser

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2007/C 032/02

Statsstøtte — Italien — Statsstøttesag C 1/2004 — Regionallov nr. 9/98 — Ændring og udvidelse af den igangværende procedure C 1/2004 efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2. — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 ( 1 )

2

2007/C 032/03

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

6

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

14.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 32/1


Euroens vekselkurs (1)

13. februar 2007

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3022

JPY

japanske yen

157,99

DKK

danske kroner

7,4534

GBP

pund sterling

0,66995

SEK

svenske kroner

9,1660

CHF

schweiziske franc

1,6233

ISK

islandske kroner

88,54

NOK

norske kroner

8,1110

BGN

bulgarske lev

1,9558

CYP

cypriotiske pund

0,5791

CZK

tjekkiske koruna

28,233

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

254,02

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6965

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

3,9100

RON

rumænske lei

3,3920

SKK

slovakiske koruna

34,397

TRY

tyrkiske lira

1,8270

AUD

australske dollar

1,6811

CAD

canadiske dollar

1,5253

HKD

hongkongske dollar

10,1756

NZD

newzealandske dollar

1,8953

SGD

singaporeanske dollar

2,0068

KRW

sydkoreanske won

1 223,48

ZAR

sydafrikanske rand

9,4280

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,1131

HRK

kroatiske kuna

7,3561

IDR

indonesiske rupiah

11 816,81

MYR

malaysiske ringgit

4,5577

PHP

filippinske pesos

63,118

RUB

russiske rubler

34,3220

THB

thailandske bath

44,050


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Øvrige meddelelser

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen

14.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 32/2


STATSSTØTTE — ITALIEN

Statsstøttesag C 1/2004 — Regionallov nr. 9/98 — Ændring og udvidelse af den igangværende procedure C 1/2004 efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2.

Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 32/02)

Ved brev af 22. november 2006, der er gengivet på det autentiske sprog efter dette resumé, meddelte Kommissionen Italien, at den havde besluttet at ændre og udvide den igangværende procedure C 1/2004 efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for ovennævnte støtteforanstaltning.

Interesserede parter kan senest en måned efter offentliggørelsen af nærværende resumé og det efterfølgende brev sende deres bemærkninger til den støtteforanstaltning, over for hvilken Kommissionen berigtiger og udvider proceduren, til:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Statsstøtte

B-1049 Bruxelles

Telefax: (32-2) 296 12 42

Bemærkningerne vil blive videresendt til Italien. Interesserede parter, der fremsætter bemærkninger til sagen, kan skriftligt anmode om at få deres navne hemmeligholdt. Anmodningen skal være begrundet.

RESUMÉ

SAGSFREMSTILLING OG BAGGRUND

I støtteordning N272/98, der blev godkendt i 1998, gives der tilskud til indledende investeringer i hotelbranchen i Italien, regionen Sardegna.

Efter godkendelsen vedtog de italienske myndigheder gennemførelsesbestemmelser med forskellige administrative afgørelser, især dekret nr. 285/99, »deliberazione« nr. 33/4 af 27.7.2000 og »deliberazione« nr. 33/6 af 27.7.2000, der fungerede sammen med nr. 33/4. Kommissionen blev ikke underrettet om dekret nr. 285/99 eller »deliberazione« nr. 33/6.

Ifølge administrativ afgørelse nr. 285/99 og nr. 33/6 kan der tildeles støtte til investeringer, der er foretaget før datoen for ansøgning om støtte.

Som reaktion på en klage, ifølge hvilken der i strid med bestemmelserne om national regionalstøtte blev tildelt støtte til investeringer, hvor der ikke var indgivet støtteansøgning, før projektet begyndte, besluttede Kommissionen den 3. februar 2004 at indlede den formelle undersøgelsesprocedure »Misbrug af støtte N 272/98 — beslutning om at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2« (sag C 1/2004).

BAGGRUND FOR ÆNDRING OG UDVIDELSE AF PROCEDUREN

Ved vurderingen af støtten har Kommissionen i sin analyse fokuseret på, at den aldrig var blevet underrettet om to af de nævnte gennemførelsesforanstaltninger. En af de centrale gennemførelsesafgørelser, »deliberazione« nr. 33/6, nævnes slet ikke i beslutningen om at indlede proceduren.

Det skal understreges, at mindst 28 sager, hvor der angiveligt blev tildelt støtte i strid med nødvendighedsprincippet, skal henvises til »deliberazione« nr. 33/6 og ikke til nr. 33/4, sådan som det forkert er anført i beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Det fremgår af »deliberazione« nr. 33/6, »Overgangsregler for den første bando«, at der ved første indkaldelse af ansøgninger undtagelsesvis kan tildeles støtte til udgifter til arbejder efter 5.4.1998 (ikrafttrædelsesdatoen for regionallov nr. 9/98).

Derudover gælder det, at beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure vedrører misbrug af en godkendt støtteordning efter artikel 16 i procedureforordningen. Normalt henviser artikel 16 til situationer, hvor en modtager af godkendt støtte anvender denne støtte i strid med betingelserne for den individuelle støttetildeling eller støttekontrakt, og det er ikke meningen, at artiklen skal omfatte situationer, hvor en medlemsstat skaber ny, ulovlig støtte ved at ændre en eksisterende støtteordning (artikel 1, litra c), og f), i procedureforordningen).

VURDERING

Ifølge retningslinjerne for national regionalstøtte (1) (»retningslinjerne«) skal støtteansøgninger indgives, før projektarbejdet påbegyndes (punkt. 4.2).

Denne forpligtelse findes også i Kommissionens beslutning fra 1998, hvori ordningen blev godkendt, og hvori det hedder, at modtagerne skal have indsendt en støtteansøgning, før projektarbejdet påbegyndes.

I de nævnte administrative afgørelser gives der mulighed for at tildele støtte til projekter, der er påbegyndt før datoen for ansøgning om støtte. Det tyder derfor på, at de italienske myndigheder hverken har overholdt Kommissionens beslutning fra 1998 eller retningslinjernes bestemmelser.

Det er Kommissionens vurdering, at tilskyndelsesvirkningen af støtten kan være blevet svækket, hvis der ikke var indgivet støtteansøgning, før arbejdet med projektet faktisk blev påbegyndt. Kommissionen finder, at en støtte, der er tildelt uden for en eksisterende støtteordning, og som ikke på forhånd er anmeldt til Kommissionen, udgør ulovlig støtte efter artikel 1, litra f), i forordning 659/99, og den tvivler på at støtte til investeringsprojekter, der er påbegyndt før datoen for ansøgning om støtte er forenelig med fællesmarkedet.

Når der ikke er nogen tilskyndelsesvirkning, bør denne form for støtte desuden betragtes som driftsstøtte, som kun har til formål at lette virksomhedernes normale driftsomkostninger. I overensstemmelse med retningslinjernes punkt 4.15 er denne form for støtte normalt ikke tilladt. Undtagelsesvis kan den dog ydes i områder, der falder ind under undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), hvilket for øjeblikket er tilfældet for Sardegna, forudsat at det er begrundet i, at den kan bidrage til den regionale udvikling, og i støttens karakter, og at omfanget heraf står i forhold til de ulemper, den skal opveje. Indtil videre har de italienske myndigheder imidlertid ikke kunnet påvise, at der foreligger sådanne ulemper, eller at de er alvorlige.

På dette stadium i proceduren tvivler Kommissionen derfor på, at støtten kan betragtes som værende forenelig med fællesmarkedet.

BREVETS ORDLYD

»La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.«


(1)  EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 32/6


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 32/03)

1.

Den 6. februar 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomheden MVV Energie AG (»MVV«, Tyskland), der kontrolleres af Stadt Mannheim, Tyskland og GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH (»GSW«, Tyskland), som i fællesskab kontrolleres af Goldman Sachs Group, Inc. (»Goldman Sachs«, USA) og Cerberus Group (»Cerberus«, USA), gennem køb af værdipapirer erhverver fælles kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over virksomheden WGB Wärme GmbH & Co. KG (»WGB«, Tyskland), et selskab, der tidligere alene kontrolleredes af GSW.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

GSW: udlejning og administration af fast ejendom,

Goldman Sachs: investeringsbank,

Cerberus: investering i fast ejendom og finansielle aktiver i forskellige brancher på verdensplan,

MVV: produktion og distribution af el, varme, gas og vand,

Standt Mannheim: kommunal virksomhed, udlejning og administration af fast ejendom,

WGB: energiprojekter og ejendomsudlejningsservice.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.