ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 290E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
29. november 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005-2006

 

Mødeperioden fra den 13. til 16. februar 2006

 

Mandag, den 13. februar 2006

2006/C 290E/01

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Modtagne dokumenter

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Andragender

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger * (forhandling)

Reform af statsstøtten 2005-2009 (forhandling)

Globaliseringens virkninger på det indre marked (forhandling)

SOLVIT (forhandling)

De græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer (forhandling)

Arbejdstagernes eksponering for kunstig optisk stråling ***III (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

11

 

Tirsdag, den 14. februar 2006

2006/C 290E/02

PROTOKOL

13

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler (forhandling)

Mindre grænsetrafik og ændring af Schengen-konventionen ***I (forhandling)

Opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder (forhandling)

Afstemningstid

Regummierede dæk *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Sammenkoblingskomponenter *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Den fælles markedsordning for tørret foder * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Ophævelse af to forordninger på det monetære område * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Mindre grænsetrafik og ændring af Schengen-konventionen ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fiskeri ud for Salomonøerne* (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

De græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Arbejdstagernes eksponering for kunstig optisk stråling ***III (afstemning)

Minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger * (afstemning)

Reform af statsstøtten 2005-2009 (afstemning)

Globaliseringens virkninger på det indre marked (afstemning)

Menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler (afstemning)

Den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen) (afstemning)

Opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Stemmerettelser fra foregående møder

Tjenesteydelser i det indre marked ***I (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Tjenesteydelser i det indre marked ***I (fortsat forhandling)

Ny finansieringsmekanisme for udvikling inden for rammerne af Millennium-målene (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

25

BILAG I

27

BILAG II

36

VEDTAGNE TEKSTER

70

P6_TA(2006)0045Regummierede dæk ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2001/507/EF og afgørelse 2001/509/EF med henblik på at gøre FN/ECE's regulativ nr. 109 og 108 vedrørende regummierede dæk obligatorisk (KOM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

70

P6_TA(2006)0046Sammenkoblingskomponenter ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 55 vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog (KOM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC))

71

P6_TA(2006)0047Den fælles markedsordning for tørret foder *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder (KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS))

71

P6_TA(2006)0048Ophævelse af to forordninger på det monetære område *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3181/78 og Rådets forordning (EØF) nr. 1736/79 på det monetære område (KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS))

72

P6_TA(2006)0049Mindre grænsetrafik og ændring af Schengen-konventionen ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og om ændring af Schengen-konventionen og de fælles konsulære instrukser (KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

73

P6_TC1-COD(2005)0006Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. februar 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om fastsættelse af regler for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og om ændring af Schengen-konventionen

73

P6_TA(2006)0050Fiskeri ud for Salomonøerne *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne (KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

82

P6_TA(2006)0051De græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjerEuropa-Parlamentets beslutning om de græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer (2005/2005(INI))

83

P6_TA(2006)0052Arbejdstagernes eksponering for kunstig optisk stråling ***IIIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

85

P6_TA(2006)0053Minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

86

P6_TA(2006)0054Reform af statsstøtten 2005-2009Europa-Parlamentets beslutning om en statsstøttereform 2005-2009 (2005/2165(INI))

97

P6_TA(2006)0055Globaliseringens indvirkning på det indre markedEuropa-Parlamentets beslutning om globaliseringens indvirkning på det indre marked (2004/2225(INI))

104

P6_TA(2006)0056Menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftalerEuropa-Parlamentets beslutning om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler (2005/2057(INI))

107

P6_TA(2006)0057Den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen)Europa-Parlamentets beslutning om oversigt over visse adgangsbegrænsninger i den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen) (2005/2190(INI))

113

P6_TA(2006)0058Opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilderEuropa-Parlamentets beslutning med henstillinger til Kommissionen om opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder (2005/2122(INI))

115

BILAGDETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

116

 

Onsdag, den 15. februar 2006

2006/C 290E/03

PROTOKOL

120

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Ytringsfrihed og respekt for religiøs tro (forhandling)

Irans konfrontation med det internationale samfund (forhandling)

Afstemningstid

EF-flyveledercertifikat ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Irans konfrontation med det internationale samfund (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Højtideligt møde — Østrig

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Udsigterne for Bosnien-Herzegovina (forhandling)

Situationen i Belarus forud for præsidentvalget den 19. marts 2006 (forhandling)

Håndtering af racisme i forbindelse med fodbold (skriftlig erklæring)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Risiko- og krisestyring i landbruget (forhandling)

Gennemførelse af EU's skovbrugsstrategi (forhandling)

Udvikling af landdistrikterne (2007-2013) * (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

128

BILAG I

130

BILAG II

132

VEDTAGNE TEKSTER

145

P6_TA(2006)0059EF-flyveledercertifikat ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et EF-flyveledercertifikat (10724/2/2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD))

145

P6_TA(2006)0060Irans konfrontation med det internationale samfundEuropa-Parlamentets beslutning om konfrontationen mellem Iran og det internationale samfund

145

 

Torsdag, den 16. februar 2006

2006/C 290E/04

PROTOKOL

149

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Dagsorden

Modtagne dokumenter

Bevillingsoverførsler

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Afstemningstid

Tjenesteydelser i det indre marked ***I (afstemning)

Udvikling af landdistrikterne (2007-2013) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Ny finansieringsmekanisme for udvikling inden for rammerne af Millennium-målene (afstemning)

Ytringsfrihed og respekt for religiøs tro (afstemning)

Udsigterne for Bosnien-Hercegovina (afstemning)

Situationen i Belarus forud for præsidentvalget den 19. marts 2006 (afstemning)

Risiko- og krisestyring i landbruget (afstemning)

Gennemførelse af EU's skovbrugsstrategi (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter ***I (forhandling)

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Revision af Den Internationale Valutafonds strategi (forhandling)

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Kulturarven i Aserbajdsjan

Situationen i Sri Lanka

Guantánamo

Afstemningstid

Kulturarven i Aserbajdsjan (afstemning)

Guantánamo (afstemning)

Stemmerettelser

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

163

BILAG I

165

BILAG II

184

VEDTAGNE TEKSTER

343

P6_TA(2006)0061Tjenesteydelser i det indre marked ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked (KOM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001 (COD))

343

P6_TC1-COD(2004)0001Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. februar 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/.../EF om tjenesteydelser i det indre marked

343

P6_TA(2006)0062Udvikling af landdistrikterne (2007-2013) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programperioden 2007-2013) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS))

379

P6_TA(2006)0063Ny finansieringsmekanisme for udvikling inden for rammerne af Millennium-måleneEuropa-Parlamentets beslutning om det nye finansielle udviklingsinstrument i forbindelse med millenniumudviklingsmålene

396

P6_TA(2006)0064Ytringsfrihed og respekt for religiøs troEuropa-Parlamentets beslutning om retten til ytringsfrihed og respekt for religiøs overbevisning

399

P6_TA(2006)0065Udsigterne for Bosnien-HercegovinaEuropa-Parlamentets beslutning om Bosnien-Hercegovinas fremtidsperspektiver

401

P6_TA(2006)0066Situationen i Belarus forud for præsidentvalget den 19. marts 2006Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Belarus forud for præsidentvalget den 19. marts 2006

404

P6_TA(2006)0067Risiko- og krisestyring i landbrugetEuropa-Parlamentets beslutning om risiko- og krisestyring i landbruget (2005/2053(INI))

407

P6_TA(2006)0068Gennemførelse af EU's skovbrugsstrategiEuropa-Parlamentets beslutning om gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi (2005/2054(INI))

413

P6_TA(2006)0069Kulturarven i AserbajdsjanEuropa-Parlamentets beslutning om Aserbajdsjan

421

P6_TA(2006)0070GuantánamoEuropa-Parlamentets beslutning om Guantánamo

423

Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)Oplysninger vedrørende afstemningerneMedmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.Forkortelser af udvalgenes navne

AFET

Udenrigsudvalget

DEVE

Udviklingsudvalget

INTA

Udvalget om International Handel

BUDG

Budgetudvalget

CONT

Budgetkontroludvalget

ECON

Økonomi- og Valutaudvalget

EMPL

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

ENVI

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ITRE

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

IMCO

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

TRAN

Transport- og Turismeudvalget

REGI

Regionaludviklingsudvalget

AGRI

Landbrugsudvalget

PECH

Fiskeriudvalget

CULT

Kultur- og Uddannelsesudvalget

JURI

Retsudvalget

LIBE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

AFCO

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

FEMM

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

PETI

Udvalget for Andragender

Forkortelser for de politiske grupper

PPE-DE

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater

PSE

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe

ALDE

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

Verts/ALE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

GUE/NGL

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

IND/DEM

Gruppen for Selvstændighed og Demokrati

UEN

Gruppen Union for Nationernes Europa

NI

Løsgængere

DA

 


I (Meddelelser)

EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2005-2006

Mødeperioden fra den 13. til 16. februar 2006

Mandag, den 13. februar 2006

29.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 290/1


PROTOKOL

(2006/C 290 E/01)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.

2.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Romano Maria La Russa og Giovanni Rivera havde meddelt, at de havde været til stede, men at deres navne ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

3.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra udvalgene:

1.1)

følgende betænkninger:

Betænkning om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler (2005/2057(INI)) — Udenrigsudvalget

Ordfører: Agnoletto Vittorio (A6-0004/2006).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder (KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Daul Joseph (A6-0008/2006).

Betænkning om en statsstøttereform 2005-2009 (KOM(2005)0107 — 2005/2165(INI)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Hökmark Gunnar (A6-0009/2006).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3181/78 og Rådets forordning (EØF) nr. 1736/79 på det monetære område (KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Berès Pervenche (A6-0010/2006).

*** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 55 vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog (11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC)) — Udvalget om International Handel

Ordfører: Barón Crespo Enrique (A6-0011/2006).

*** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2001/507/EF og afgørelse 2001/509/EF med henblik på at gøre FN/ECE's regulativ nr. 109 og 108 vedrørende regummierede dæk obligatorisk (09916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC)) — Udvalget om International Handel

Ordfører: Barón Crespo Enrique (A6-0012/2006).

Betænkning om risiko- og krisestyring i landbruget (KOM(2005)0074 — 2005/2053(INI)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Graefe zu Baringdorf Friedrich-Wilhelm (A6-0014/2006).

Betænkning om gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi (KOM(2005)0084 — 2005/2054 (INI)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Kindermann Heinz (A6-0015/2006).

Betænkning om oversigt over visse adgangsbegrænsninger i den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen) (KOM(2005)0422 — 2005/2190(INI)) — Fiskeriudvalget

Ordfører: Stihler Catherine (A6-0016/2006).

* Betænkning om forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Berman Thijs (A6-0017/2006).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne (KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS)) — Fiskeriudvalget

Ordfører: Fraga Estévez Carmen (A6-0018/2006).

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder (2005/2122(INI)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Rothe Mechtild (A6-0020/2006).

Betænkning om globaliseringens indvirkning på det indre marked (2004/2225(INI)) — Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Herczog Edit (A6-0021/2006).

Betænkning om revisionen af Den Internationale Valutafonds strategi (2005/2121(INI)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Hamon Benoît (A6-0022/2006).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programperioden 2007-2013) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: McGuinness Mairead (A6-0023/2006).

1.2)

følgende indstillinger ved andenbehandling:

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et EF-flyveledercertifikat (10724/2/2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: De Veyrac Christine (A6-0007/2006).

2)

fra medlemmerne

2.1)

spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 109) (B6-0002/2006):

Papadimoulis Dimitrios, Corbett Richard, Landsbergis Vytautas, De Rossa Proinsias, Andrikienė Laima Liucija, Posselt Bernd, Mitchell Gay, Sakalas Aloyzas, Karas Othmar, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Paleckis Justas Vincas, Brejc Mihael, Matsouka Maria, Lynne Elizabeth, Rack Reinhard, Schierhuber Agnes, Moraes Claude, Crowley Brian, Rübig Paul, Pirker Hubert, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Czarnecki Ryszard, Guerreiro Pedro, Doyle Avril, Svensson Eva-Britt, Caspary Daniel, Belohorská Irena, Casaca Paulo, Hennicot-Schoepges Erna, Batzeli Katerina, Manolakou Diamanto- Schwab Andreas, Evans Robert, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Paleckis Justas Vincas, Ó Neachtain Seán, Riera Madurell Teresa, Goudin Hélène, Corbett Richard, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Starkevičiūtė Margarita, Kristensen Henrik Dam, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Kinnock Glenys, Gklavakis Ioannis, Salinas García María Isabel, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Coveney Simon, Rutowicz Leopold Józef, Miguélez Ramos Rosa, Ebner Michl, Staes Bart, Harkin Marian, Martin David, Doyle Avril, Mölzer Andreas, Posselt Bernd, Vanhecke Frank, Garriga Polledo Salvador, Herranz García María Esther, Gutiérrez-Cortines Cristina, Badia I Cutchet Maria, Carnero González Carlos, del Castillo Vera Pilar, Matsis Yiannakis, Masip Hidalgo Antonio, Purvis John, Moraes Claude, Vidal-Quadras Roca Alejo, Deß Albert, Mitchell Gay, Toussas Georgios, Gahler Michael, Karatzaferis Georgios, Belohorská Irena, Beglitis Panagiotis, Hennicot-Schoepges Erna, Lulling Astrid, Van Hecke Johan, Newton Dunn Bill, Maat Albert Jan, De Rossa Proinsias, Szejna Andrzej Jan, Manolakou Diamanto, Reul Herbert, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro, Crowley Brian, Aylward Liam, Ryan Eoin, Jensen Anne E., Czarnecki Ryszard, van Nistelrooij Lambert, Montoro Romero Cristobal

2.2)

beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

Gentvilas Eugenijus — Forslag til beslutning om 20-årsdagen for Tjernobylkatastrofen (B6-0085/2006).

henvist til:

korr.udv. ENVI

 

rådg.udv. AFET, ITRE

Muscardini Cristiana — Forslag til beslutning om direktivet om tjenesteydelser i det indre marked (B6-0092/2006).

henvist til:

korr.udv. IMCO

 

rådg.udv. ECON, TRAN

Berlato Sergio, Muscardini Cristiana — Forslag til beslutning om handlingsplanen for biomasse (B6-0093/2006).

henvist til:

korr.udv. ITRE

 

rådg.udv. AGRI, ENVI

Muscardini Cristiana — Forslag til beslutning om EU's energipolitik (B6-0094/2006).

henvist til:

korr.udv. ITRE

 

rådg.udv. ENVI

2.3)

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

Filip Kaczmarek om religionsfrihed i Kina (0008/2006)

Mario Borghezio om trusler mod de europæiske avisers ytringsfrihed som følge af offentliggørelsen af karikaturerne af Muhammed og islam (0009/2006)

Frank Vanhecke, Philip Claeys og Koenraad Dillen om reaktionerne i den muslimske verden i anledning af karikaturtegningerne i Jyllands-Posten (0010/2006)

3)

fra Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget:

***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (03668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)) — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Őry Csaba (A6-0026/2006).

4.   Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

De skriftlige erklæringer nr. 59, 60, 61, 62, 63/2005 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.

5.   Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioden i decembre 2005 var omdelt.

6.   Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 191, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

Den 31.01.2006

Hedi Feibel (nr. 1/2006)

Ferdo Colak (nr. 2/2006)

Lutz Krajinski og Gottfried Preising (Velo-Pilgertour-Team) (nr. 3/2006)

Ursula Winter og Hans-Jürgen Mielenz (nr. 4/2006)

Irmgard Ghodss (nr. 5/2006)

Gerhard Bühler (nr. 6/2006)

Rüdiger Vosloh (nr 7/2006)

Angelika Samuels (nr. 8/2006)

Corinna Gram (nr. 9/2006)

Patrick Culhane (Cappagh Farmers Support Group) (nr. 10/2006)

Vaclav Sroub (nr. 11/2006)

David McKee (nr. 12/2006)

David Hernandez (nr. 13/2006)

Timothy Harrington (nr. 14/2006)

Arum Rattan (nr. 15/2006)

Sinéad Quinn (nr. 16/2006)

Anston Park Junior School (med 30 underskrifter) (nr. 17/2006)

Darryl Williams (nr. 18/2006)

Rafael Cañada Núñez (Asociación ciudadana »Autopista No«) (nr. 19/2006)

Parque y Jardín de la Plaza José-María Orense y colindantes, de Valencia, Asociación de Vecinos (nr. 20/2006)

Juan Ignacio Valero Gómez (nr. 21/2006)

Matti Niemelä (Dynamic Therapy Center Oy) (nr. 22/2006)

Luigina De Santis (Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées) (samt 400 000 underskrifter) (nr. 23/2006)

Jacques Suchet (nr. 24/2006)

Teresa Jakubowska (Parti anticlerical RACJA) (nr. 25/2006)

Rita Pirrotte (nr. 26/2006)

Angelo Morini (Movimento federalista europeo) (samt 97 underskrifter) (nr. 27/2006)

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (nr. 28/2006)

Giovanna Cavalieri (nr. 29/2006)

Maria Gabriella Gavioli (nr. 30/2006)

Giampiero Angeli (samt 21 underskrifter) (nr. 31/2006)

Carmine D'Imperio (nr. 32/2006)

Giuseppe Borriello (nr. 33/2006)

Constant Verbraeken (nr. 34/2006)

Loohuis (Gemeente Haaksbergen) (nr. 35/2006)

Th. van der Ven (nr. 36/2006)

Rolf Edman (Träkumla Rom AB) (nr. 37/2006)

Wojciech Pomorski (nr. 38/2006)

Thaleia Kokka (nr. 39/2006)

Georgios Foutsitzis (nr. 40/2006)

Emmanouil Nikolaidis (nr. 41/2006)

Konstantinos Antzas (nr. 42/2006)

Christian Schulz (nr. 43/2006)

Konstantinos Lympouridis (nr. 44/2006).

7.   Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om visse aspekter af lufttrafik.

8.   Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i fællesskabets vandmiljø (kodificeret udgave) (3649/2/2005 — C6-0049/2006 — 2003/0333 (COD))

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF (3659/6/2005 — C6-0050/2006 — 2002/0254(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående uddannelser (3666/1/2005 — C6-0044/2006 — 2004/0239(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af ledsageforanstaltninger for sukkerprotokollande, der påvirkes af reformen af EUs sukkerordning (3673/1/2005 — C6-0043/2006 — 2005/0117(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 (3601/2006 — C6-0048/2006 — 2003/0291(COD).

9.   Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i februar (PE 368.298/PDOJ) var omdelt. Der var stillet følgende ændringsforslag (forretningsordenens artikel 132):

Mødeperioden fra den 13.02.2006 til 16.02.2006

Mandag

ingen ændringer

Tirsdag

ingen ændringer

Onsdag

ALDE-Gruppen havde fremsat tre anmodninger efter udløbet af fristen i forretningsordenens artikel 132, stk. 1. Formanden besluttede imidlertid — efter at have konstateret, at der ikke var gjort indsigelse — at forelægge disse anmodninger for Parlamentet til godkendelse:

anmodning fra ALDE-Gruppen om at tillade mere end et indlæg pr. politisk gruppe i forhandlingen om redegørelserne fra Rådet og Kommissionen om ytringsfrihed og respekt for religiøs tro punkt 55 i PDOJ)

anmodning fra ALDE-Gruppen om at afslutte denne forhandling med fremsættelse af beslutningsforslag

anmodning fra ALDE-Gruppen om at udsætte redegørelserne fra Rådet og Kommissionen om udsigterne for Bosnien-Hercegovina til en senere mødeperiode (punkt 30 i PDOJ).

Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen tog ordet for at begrunde anmodningerne.

Talere om disse anmodninger: Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, som ønskede, at de tre anmodninger blev sat under afstemning under ét, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, som modsatte sig afstemning under ét, og Daniel Cohn-Bendit.

Afstemning om ALDE-Gruppens første anmodning:

Parlamentet forkastede anmodningen.

Afstemning om ALDE-Gruppens anden anmodning:

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (108 for, 72 imod, 15 hverken/eller).

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen anmodede om, at afstemningen om beslutningsforslagene blev opført på dagsordenen for den kommende mødeperiode.

Talere: Monica Frassoni, Johannes Voggenhuber, Hans-Gert Poettering, Daniel Cohn-Bendit, Martin Schulz, Bernd Posselt og Johannes Voggenhuber.

Ved VE (99 for, 113 imod, 9 hverken/eller) forkastede Parlamentet Hannes Swobodas anmodning. Afstemningen blev opført på dagsordenen for indeværende mødeperiode.

Frister:

forslag til beslutning: tirsdag 14.02.2006 kl. 10.00

fælles beslutningsforslag og ændringsforslag: onsdag 15.02.2006 kl. 10.00

Afstemning: torsdag 16.02.2006.

Afstemning om ALDE-Gruppens tredje anmodning:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra modsatte sig, at denne anmodning blev sat under afstemning. Formanden tilsluttede sig dette standpunkt.

Torsdag

ingen ændringer

Arbejdsplanen fastsattes således.

10.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Nirj Deva, Magda Kósáné Kovács, Antolín Sánchez Presedo, Gisela Kallenbach, Jean-Claude Martinez, Mojca Drčar Murko, Pedro Guerreiro, Catherine Trautmann, Georgios Karatzaferis, Józef Pinior, Tunne Kelam, Jan Tadeusz Masiel, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pasqualina Napoletano, Urszula Krupa, Marc Tarabella, Sarah Ludford, Zita Pleštinská, Alexander Lambsdorff, Marie-Noëlle Lienemann, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Gerard Batten, Henri Weber, Maria Badia I Cutchet, Bruno Gollnisch, Véronique De Keyser, Evangelia Tzampazi, Marios Matsakis, Eluned Morgan, Georgios Toussas, James Hugh Allister, Danutė Budreikaitė, Csaba Sándor Tabajdi, Dariusz Rosati, Bogusław Rogalski og Jeffrey Titford.

11.   Minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger [KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Thijs Berman (A6-0017/2006).

Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

næstformand

Thijs Berman forelagde sin betænkning.

Talere: Åsa Westlund (ordfører for udtalelse fra ENVI), María Esther Herranz García for PPE-DE-Gruppen, Marc Tarabella for PSE-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Jeffrey Titford for IND/DEM-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, Jean-Claude Martinez, løsgænger, Elisabeth Jeggle, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Albert Jan Maat og Csaba Sándor Tabajdi.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT

næstformand

Talere: Mojca Drčar Murko, James Nicholson, David Martin, Ioannis Gklavakis, Karin Scheele, Neil Parish, Ambroise Guellec og Markos Kyprianou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 14.02.2006.

12.   Reform af statsstøtten 2005-2009 (forhandling)

Betænkning: Reform af statsstøtten 2005-2009 [2005/2165(INI)] — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Gunnar Hökmark (A6-0009/2006).

Gunnar Hökmark forelagde sin betænkning.

Neelie Kroes (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Miloš Koterec (ordfører for udtalelse fra REGI), José Manuel García-Margallo y Marfil for PPE-DEGruppen, Gilles Savary for PSE-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Diamanto Manolakou for GUE/NGL-Gruppen, Graham Booth for IND/DEM-Gruppen, James Hugh Allister, løsgænger, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ieke van den Burg, Helmuth Markov, Zsolt László Becsey og Katerina Batzeli.

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI

næstformand

Talere: David Casa, Antolín Sánchez Presedo, Ján Hudacký, Giovanni Pittella, Corien Wortmann-Kool, Riitta Myller, Rolf Berend, Paolo Cirino Pomicino og Neelie Kroes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 14.02.2006.

13.   Globaliseringens virkninger på det indre marked (forhandling)

Betænkning: Globaliseringens virkninger på det indre marked [2004/2225(INI)] — Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Edit Herczog (A6-0021/2006).

Edit Herczog forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Helmuth Markov (ordfører for udtalelse fra INTA), Zuzana Roithová for PPE-DE-Gruppen, Danutė Budreikaitė for ALDE-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Othmar Karas, Zita Pleštinská og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 14.02.2006.

14.   SOLVIT (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0087/2005/rev.) af Arlene McCarthy for IMCO til Kommissionen: SOLVIT (B6-0001/2006)

Arlene McCarthy (stiller) begrundede den mundtlige forespørgsel.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS

næstformand

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Malcolm Harbour for PPE-DE-Gruppen, Edit Herczog for PSE-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Adam Jerzy Bielan for UEN-Gruppen, Danutė Budreikaitė og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

15.   De græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer (forhandling)

Betænkning: De græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer [2005/2005(INI)] — Udvalget for Andragender

Ordfører: Michael Cashman (A6-0394/2005).

Michael Cashman forelagde sin betænkning.

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Marie Panayotopoulos-Cassiotou for PPE-DE-Gruppen, Maria Matsouka for PSE-Gruppen, David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen, Alessandro Battilocchio, løsgænger, László Kovács, Michael Cashman, som uddybede indholdet af sin betænkning, Marie Panayotopoulos-Cassiotou og László Kovács.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 14.02.2006.

16.   Arbejdstagernes eksponering for kunstig optisk stråling ***III (forhandling)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) [PE-CONS 3668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)] — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Csaba Őry (A6-0026/2006).

Csaba Őry forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Thomas Mann for PPE-DE-Gruppen, Stephen Hughes for PSE-Gruppen, Elizabeth Lynne for ALDEGruppen, Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Anja Weisgerber, Karin Jöns, Marian Harkin, Harald Ettl, Marios Matsakis og Vladimír Špidla.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 14.02.2006.

17.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 368.298/OJMA).

18.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.25.

Julian Priestley

generalsekretær

Josep Borrell Fontelles

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy- Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observatører:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Tirsdag, den 14. februar 2006

29.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 290/13


PROTOKOL

(2006/C 290 E/02)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ

næstformand

1.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.

2.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra Rådet og Kommissionen:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilag XI (KOM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD)).

henvist til:

korr.udv. EMPL

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (Omarbejdet) (KOM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD)).

henvist til:

korr.udv. TRAN

 

rådg.udv. ENVI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar og om finansiel garanti (KOM(2005)0593 — C6-0039/2006 — 2005/0242(COD)).

henvist til:

korr.udv. TRAN

 

rådg.udv. JURI

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (KOM(2005)0692 — C6-0040/2006 — 2005/0280(CNS)).

henvist til:

korr.udv. PECH

 

rådg.udv. DEVE, BUDG

Forslag til Rådets forordning om særlige foranstaltninger til fremme af avlen af silkeormslarver (kodificeret udgave) (KOM(2006)0004 — C6-0042/2006 — 2006/0003(CNS)).

henvist til:

korr.udv. JURI

Forslag til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (KOM(2005)0676 — C6-0442/2005 — 2005/0258(COD)).

henvist til:

korr.udv. EMPL

2)

fra Forligsudvalget:

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (03668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)).

3.   Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.

KULTURARVEN I ASERBAJDSJAN

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda og Panagiotis Beglitis for PSE-Gruppen om kulturarven i Aserbajdsjan (B6-0111/2006)

Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om beskyttelse af kulturarven i det sydlige Kaukasus (B6-0115/2006)

Frédérique Ries, Thierry Cornillet og Bernard Lehideux for ALDE-Gruppen om ødelæggelse af kulturarven i Aserbajdsjan (B6-0126/2006)

Charles Tannock, Bernd Posselt, Ioannis Kasoulides, Jürgen Schröder og Jacques Toubon for PPE-DE-Gruppen om kulturarven i Aserbajdsjan (B6-0129/2006)

Michał Tomasz Kamiński og Konrad Szymański for UEN-Gruppen om Aserbajdsjans ødelæggelse af den armenske kulturarv (B6-0130/2006)

Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen om kulturarven i Aserbajdsjan (B6-0134/2006).

II.

SITUATIONEN I SRI LANKA

Pasqualina Napoletano og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen om Sri Lanka (B6-0110/2006)

Esko Seppänen og André Brie for GUE/NGL-Gruppen om Sri Lanka (B6-0116/2006)

Eoin Ryan for UEN-Gruppen om Sri Lanka (B6-0128/2006),

Sajjad Karim og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B6-0131/2006)

Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Charles Tannock og Philip Bradbourn for PPE-DE-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B6-0132/2006)

Frithjof Schmidt, Jean Lambert, Gérard Onesta og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Sri Lanka (B6-0133/2006).

III.

GUANTANAMO

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Martine Roure og Panagiotis Beglitis for PSE-Gruppen om Guantanamo (B6-0112/2006)

Giusto Catania, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Rizzo og Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen om dødsstraf i USA og Guantanamo (B6-0117/2006)

Simon Coveney og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om Guantanamo (B6-0118/2006)

Sarah Ludford, Cecilia Malmström og Sajjad Karim for ALDE-Gruppen om Guantanamo (B6-0127/2006)

Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen om Guantanamo (B6-0135/2006).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.

4.   Menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler (forhandling)

Betænkning: Menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler [2005/2057(INI)] — Udenrigsudvalget

Ordfører: Vittorio Agnoletto (A6-0004/2006).

Vittorio Agnoletto forelagde sin betænkning.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Fernando Fernández Martín (ordfører for udtalelse fra DEVE), Glyn Ford (ordfører for udtalelse fra INTA), Giorgos Dimitrakopoulos for PPE-DE-Gruppen, María Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen, Sajjad Karim for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Ryszard Czarnecki, løsgænger, Simon Coveney, Richard Howitt, Raül Romeva i Rueda, Bruno Gollnisch, Georgios Papastamkos, Panagiotis Beglitis, Cem Özdemir, Philip Claeys og Bogusław Sonik.

FORSÆDE: Janusz ONYSZKIEWICZ

næstformand

Talere: Józef Pinior, Bernat Joan i Marí, Justas Vincas Paleckis, Libor Rouček, John Attard-Montalto, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai og Benita Ferrero-Waldner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 14.02.2006.

5.   Mindre grænsetrafik og ændring af Schengen-konventionen ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og om ændring af Schengen-konventionen og De Fælles Konsulære Instrukser [KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Mihael Brejc (A6-0406/2005)

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Mihael Brejc forelagde sin betænkning.

Talere: Karl von Wogau (ordfører for udtalelse fra AFET), Ewa Klamt for PPE-DE-Gruppen, Michael Cashman for PSE-Gruppen, Henrik Lax for ALDE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, István Szent-Iványi, Barbara Kudrycka, Kinga Gál og Franco Frattini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 14.02.2006.

6.   Opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder (forhandling)

Betænkning: Opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder [2005/2122(INI)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Mechtild Rothe (A6-0020/2006).

Mechtild Rothe forelagde sin betænkning.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet

FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

næstformand

Talere: Lambert van Nistelrooij for PPE-DE-Gruppen, Reino Paasilinna for PSE-Gruppen, Lena Ek for ALDEGruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz, løsgænger, Jan Březina, Andres Tarand, Patrizia Toia, Peter Liese, Vladimír Maňka, Alejo Vidal-Quadras Roca, Justas Vincas Paleckis, Den Dover, Bernadette Bourzai, Romana Jordan Cizelj, Péter Olajos, Paul Rübig, Herbert Reul og Andris Piebalgs.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 14.02.2006.

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT

næstformand

7.   Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget »Afstemningsresultater«, som er vedlagt protokollen.

7.1.   Regummierede dæk *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2001/507/EF og afgørelse 2001/509/EF med henblik på at gøre De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (FN/ECE) regulativ nr. 109 og nr. 108 vedrørende regummierede dæk obligatorisk [KOM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC)] — Udvalget om International Handel

Ordfører: Enrique Barón Crespo (A6-0012/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0045)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse

7.2.   Sammenkoblingskomponenter *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslat til Rådets afgørelse om Fællesskabs tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 55 vedrørende bestemmelser for godkendelse af komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog [KOM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC)] — Udvalget om International Handel

Ordfører: Enrique Barón Crespo (A6-0011/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0046)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse

7.3.   Den fælles markedsordning for tørret foder * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder [KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Joseph Daul (A6-0008/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0047)

7.4.   Ophævelse af to forordninger på det monetære område * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3181/78 og Rådets forordning (EØF) nr. 1736/79 på det monetære område [KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233 (CNS)] — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Pervenche Berès (A6-0010/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0048)

7.5.   Mindre grænsetrafik og ændring af Schengen-konventionen ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og om ændring af Schengen-konventionen og De Fælles Konsulære Instrukser [KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Mihael Brejc (A6-0406/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0049)

7.6.   Fiskeri ud for Salomonøerne* (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne [KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS)] — Fiskeriudvalget

Ordfører: Carmen Fraga Estévez (A6-0018/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0050)

7.7.   De græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: De græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer [2005/2005(INI)] — Udvalget for Andragender

Ordfører: Michael Cashman (A6-0394/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0051)

7.8.   Arbejdstagernes eksponering for kunstig optisk stråling ***III (afstemning)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) [PE-CONS 3668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)] — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget — Ordfører: Csaba Őry (A6-0026/2006))

(Simpelt flertal påkrævet for godkendelse)

(Afstemningen som helhed: bilaget »fstemningsresultater«, punkt 8)

FÆLLES UDKAST

Vedtaget (P6_TA(2006)0052)

7.9.   Minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger [KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Thijs Berman (A6-0017/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0053)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0053)

Indlæg til afstemningen:

Graham Booth om afviklingen af afstemningen.

7.10.   Reform af statsstøtten 2005-2009 (afstemning)

Betænkning: Reform af statsstøtten 2005-2009 [2005/2165(INI)] — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Gunnar Hökmark (A6-0009/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0054)

Indlæg til afstemningen:

Gunnar Hökmark (ordfører) om bortfaldet af del 2 og 3 af ændringsforslag 8 som følge af forkastelsen af del 1

Gunnar Hökmark havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5, hvilket var blevet godtaget.

7.11.   Globaliseringens virkninger på det indre marked (afstemning)

Betænkning: Globaliseringens virkninger på det indre marked [2004/2225(INI)] — Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Edit Herczog (A6-0021/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0055)

7.12.   Menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler (afstemning)

Betænkning: Menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler [2005/2057(INI)] — Udenrigsudvalget

Ordfører: Vittorio Agnoletto (A6-0004/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0056)

Indlæg til afstemningen:

Vittorio Agnoletto (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 7, hvilket var blevet godtaget.

7.13.   Den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen) (afstemning)

Betænkning: Revision af visse adgangsbegrænsninger i den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen) [2005/2190(INI)] — Fiskeriudvalget

Ordfører: Catherine Stihler (A6-0016/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0057)

Indlæg til afstemningen:

Catherine Stihler (ordfører) inden afstemningen.

7.14.   Opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder (afstemning)

Betænkning: Opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder [2005/2122(INI)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Mechtild Rothe (A6-0020/2006)

(Krav om kvalificeret flertal vedrørende punkt 1 og bilaget)

(Afstemningen som helhed: bilaget »Afstemningsresultater«, punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0058)

8.   Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Csaba Őry — A6-0026/2006

Roselyne Bachelot-Narquin

Betænkning: Thijs Berman — A6-0017/2006

Albert Jan Maat, Mairead McGuinness og Frank Vanhecke

Betænkning: Vittorio Agnoletto — A6-0004/2006

Bruno Gollnisch og Andreas Mölzer

9.   Stemmerettelser

»Stemmerettelser« findes på websiden »Séance en direct«, »Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)« og i den trykte udgave af bilaget »Resultat af afstemningerne ved navneopråb«.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

(Mødet udsat kl. 12.45 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

10.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

11.   Stemmerettelser fra foregående møder

Følgende medlemmer havde meddelt stemmerettelser:

Mødedato: 12.05.2005

Fremtiden for Europa tres år efter den anden verdenskrig — B6-0290/2005/rev

beslutning (som helhed)

for: Ģirts Valdis Kristovskis.

12.   Tjenesteydelser i det indre marked ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked [KOM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD)] — Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Evelyne Gebhardt (A6-0409/2005).

Evelyne Gebhardt forelagde sin betænkning.

Talere: Martin Bartenstein (formand for Rådet), José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) og Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen).

Formanden underrettede parlamentsmedlemmerne om, at demonstrationen mod direktivet om tjenesteydelser i det indre marked for øjeblikket var i gang uden for parlamentsbygningen, og at alt forløb fredeligt.

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for IND/DEM-Gruppen, Adam Jerzy Bielan for UEN-Gruppen, Marine Le Pen, løsgænger, Christopher Heaton-Harris (ordfører for udtalelse fra CONT), Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra ECON), Kartika Tamara Liotard (ordfører for udtalelse fra ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (ordfører for udtalelse fra ITRE), Marie-Hélène Descamps (ordfører for udtalelse fra CULT), Kurt Lechner (ordfører for udtalelse fra JURI), Raül Romeva i Rueda (ordfører for udtalelse fra FEMM), Marcin Libicki (ordfører for udtalelse fra PETI), Anne Van Lancker (ordfører for udtalelse fra EMPL) og Malcolm Harbour.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT

næstformand

Talere: Robert Goebbels, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Philippe de Villiers, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Marianne Thyssen, Richard Falbr, Philippe de Villiers for at supplere sit indlæg, da hans taletid ikke var udløbet, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Mario Borghezio, Roberta Angelilli, James Hugh Allister, Othmar Karas, Hannes Swoboda, Martin Bartenstein, Toine Manders, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Eoin Ryan og Jana Bobošíková.

På grund af spørgetiden blev forhandlingen afbrudt her.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS

næstformand

13.   Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Formanden mindede om den ny procedure for spørgetiden (punkt 11 i protokollen af 18.01.2006).

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0002/2006).

Første del

Spørgsmål nr. 1 (Dimitrios Papadimoulis): Tiltrædelsesforhandlinger med Serbien-Montenegro.

Hans Winkler (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Dimitrios Papadimoulis, Bart Staes og Hubert Pirker.

Spørgsmål nr. 2 (Richard Corbett): Rådsformandens kritik af Domstolen.

Hans Winkler besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Richard Corbett, Reinhard Rack og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 3 (Vytautas Landsbergis): EU's (og navnlig den estiske) grænse til Rusland.

Hans Winkler besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Vytautas Landsbergis, Richard Seeber og Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 4 (Proinsias De Rossa): Offentlig afstemning i Rådet.

Hans Winkler besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Proinsias De Rossa, Richard Corbett og Gay Mitchell.

Spørgsmål nr. 5 (Laima Liucija Andrikienė): Nye finansielle overslag 2007-2013.

Hans Winkler besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Rack og Agnes Schierhuber.

Anden del

Spørgsmål nr. 6 (Bernd Posselt): EU's energiafhængighed.

Spørgsmål nr. 7 (Gay Mitchell): Energisikkerhed.

Martin Bartenstein (formand for Rådet) besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt, Gay Mitchell, Paul Rübig og Richard Seeber.

Spørgsmål nr. 8 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 9 (Othmar Karas): Virksomhedstillægspension.

Martin Bartenstein besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Othmar Karas, Hubert Pirker og Richard Seeber.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 19.00 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Janusz ONYSZKIEWICZ

næstformand

14.   Tjenesteydelser i det indre marked ***I (fortsat forhandling)

Talere: Jacques Toubon, Harlem Désir, Ona Juknevičienė, Jean-Luc Bennahmias, der for Verts/ALE-Gruppen anmodede om, at mødet blev udsat inden den endelige afstemning om torsdagen, Jonas Sjöstedt, Jens-Peter Bonde, Rolandas Pavilionis, Hans-Peter Martin, Ria Oomen-Ruijten, Poul Nyrup Rasmussen, Cecilia Malmström, Carl Schlyter, Georgios Toussas, Hélène Goudin, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roselyne Bachelot-Narquin, Edit Herczog, Karin Riis-Jørgensen, Hélène Flautre, Bairbre de Brún, Dariusz Maciej Grabowski, Jacek Protasiewicz, Arlene McCarthy, Bronisław Geremek, Dimitrios Papadimoulis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Avril Doyle, Jan Andersson, Luigi Cocilovo, Vladimír Železný og Zuzana Roithová.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO

næstformand

Talere: Barbara Weiler, Sophia in 't Veld, Charlotte Cederschiöld, Maria Matsouka, Diana Wallis, Małgorzata Handzlik, Proinsias De Rossa, Šarūnas Birutis, Zita Pleštinská, Ieke van den Burg, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Dariusz Rosati, Alexander Stubb, Manuel Medina Ortega, Konstantinos Hatzidakis, Bernadette Vergnaud, Stefano Zappalà, Joel Hasse Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Mia De Vits, József Szájer, Pier Antonio Panzeri, Thomas Mann, Lasse Lehtinen, Bogusław Sonik, Joseph Muscat, Astrid Lulling, Vladimír Maňka, Gunnar Hökmark, Amalia Sartori, Simon Busuttil, Ivo Strejček, Simon Coveney, Riccardo Ventre, John Purvis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Valdis Dombrovskis og Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 16.02.2006.

15.   Ny finansieringsmekanisme for udvikling inden for rammerne af Millennium-målene (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Ny finansieringsmekanisme for udvikling inden for rammerne af Millennium- målene

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Tokia Saïfi for PPE-DE-Gruppen, Glenys Kinnock for PSE-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Alessandro Battilocchio, løsgænger, Karin Scheele og Michel Rocard.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Nirj Deva, Tokia Saïfi for PPE-DE-Gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis, Eoin Ryan, Roberts Zīle og Roberta Angelilli for UEN-Gruppen om et nyt finansielt udviklingsinstrument inden for rammerne af millenniumudviklingsmålene (B6-0119/2006),

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Feleknas Uca og Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om udviklingsfinansiering (B6-0121/2006),

Fiona Hall for ALDE-Gruppen om et nyt finansielt udviklingsinstrument inden for rammerne af millenniumudviklingsmålene (B6-0124/2006),

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti, Poul Nyrup Rasmussen, Glyn Ford, Claude Moraes, Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna, Thijs Berman og Proinsias De Rossa for PSE-Gruppen om nye metoder til finansiering af udvikling som led i millenniumudviklingsmålene (B6-0142/2006),

Caroline Lucas, Margrete Auken og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen om det nye finansielle udviklingsinstrument i forbindelse med millenniumudviklingsmålene (B6-0143/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 16.02.2006.

16.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 368.298/OJME).

17.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.40.

Julian Priestley

generalsekretær

Antonios Trakatellis

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka- Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts- Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis- Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz- Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observatører:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


BILAG I

AFSTEMNINGSRESULTATER

Tegnforklaring

+

vedtaget

-

forkastet

 

bortfaldt

R

taget tilbage

AN (..., ..., ...)

AN, (for, imod, hverken/eller)

VE (..., ..., ...)

elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller)

div

opdelt afstemning

vs

særskilt afstemning

am

ændringsforslag

AC

kompromisændringsforslag

PC

tilsvarende tekstdel

S

ændringsforslag udgår

=

identiske ændringsforslag

§

punkt/stk./betragtning

art

artikel

PR

beslutningsforslag

PRC

fælles beslutningsforslag

SEC

hemmelig afstemning

1.   Regummierede dæk ***

Henstilling: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0012/2006)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

2.   Sammenkoblingskomponenter ***

Henstilling: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0011/2006)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

3.   Den fælles markedsordning for tørret foder *

Betænkning: Joseph DAUL (A6-0008/2006)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

AN

+

578, 13, 10

Anmodning om AN,

PPE-DE: endelig afstemning

4.   Ophævelse af to forordninger på det monetære område *

Betænkning: Pervenche BERÈS (A6-0010/2006)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

5.   Mindre grænsetrafik og ændring af Schengen-konventionen ***I

Betænkning: Mihael BREJC (A6-0406/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

6.   Fiskeri ud for Salomonøerne *

Betænkning: Carmen FRAGA ESTÉVEZ (A6-0018/2006)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

7.   De græske myndigheders beslaglæggelse

Betænkning: Michael CASHMAN (A6-0394/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

VE

+

398, 161, 64

8.   Arbejdstagernes eksponering for kunstig optisk stråling ***III

Betænkning: Csaba ÕRY (A6-0026/2006)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

afstemning: fælles udkast

AN

+

570, 16, 49

Anmodning om AN,

ALDE: fælles udkast

9.   Minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger *

Betænkning: Thijs BERMAN (A6-0017/2006)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-7

9-11

14-16

18-20

22-23

28-31

35

37

39-40

korr. udv.

 

+

 

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — særskilt afstemning

8

korr. udv.

AN

+

591, 38, 10

21

korr. udv.

AN

+

613, 13, 8

26

korr. udv.

div

 

 

1 / VE

+

508, 133, 7

2 / VE

+

321, 315, 12

38

korr. udv.

vs

+

 

Art 3, § 2

47=

53=

Verts/ALE

JØRGENSEN m.fl.

AN

-

172, 460, 18

12

korr. udv.

AN

+

418, 129, 11

Art 3, efter § 2

48

Verts/ALE

AN

-

259, 377, 16

Art 3, § 3, afsnit 1

49=

54=

Verts/ALE

JØRGENSEN m.fl.

AN

-

171, 464, 14

13

korr. udv.

AN

+

431, 202, 14

Art 5

44

IND/DEM

AN

-

47, 590, 16

17

korr. udv.

 

+

 

Efter art 5

42

ALDE

 

+

 

Art 6, § 1, afsnit 2

50

Verts/ALE

VE

+

346, 257, 36

Bilag 1, § 2

55

JØRGENSEN m.fl.

VE

+

379, 185, 74

24

korr. udv.

 

 

 

Bilag 1, § 3

56

JØRGENSEN m.fl.

div

 

 

1

-

 

2 / VE

+

359, 277, 6

Bilag 1, § 4

57

JØRGENSEN m.fl.

 

-

 

25

korr. udv.

 

+

 

Bilag 1, § 7

27

korr. udv.

 

+

 

58

JØRGENSEN m.fl.

 

-

 

Bilag 1, efter § 7

59

JØRGENSEN m.fl.

 

-

 

Bilag 1, § 10

60

JØRGENSEN m.fl.

 

+

 

Bilag 1, § 11, efter litra a

45

IND/DEM

 

-

 

Bilag 2, § 1

61

JØRGENSEN m.fl.

AN

-

172, 465, 15

Bilag 2, § 3

32

korr. udv.

VE

+

429, 210, 7

62

JØRGENSEN m.fl.

 

 

 

Bilag 3, nr. 1, indledning

33

korr. udv.

 

+

 

63

JØRGENSEN m.fl.

 

 

 

Bilag 3, § 2,

afsnit 2

64 pc

JØRGENSEN m.fl.

VE

-

229, 409, 11

Bilag 3, § 2

34

korr. udv.

 

+

 

64 pc

JØRGENSEN m.fl.

 

 

 

Bilag 4, § 1,

afsnit 1

36

korr. udv.

 

+

 

51=

65=

Verts/ALE

JØRGENSEN m.fl.

VE

-

213, 432, 2

Bilag 4, § 3, skema 1, række 2

52

Verts/ALE

 

-

 

43=

66=

PSE

JØRGENSEN m.fl.

 

-

 

Bilag 4, § 3, skema 1, række 3

68

Verts/ALE

 

-

 

Bilag 4, § 4, § 2

46

IND/DEM

AN

-

145, 445, 65

Bilag 5, litra d

41

korr. udv.

 

+

 

67

JØRGENSEN m.fl.

 

 

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

 

+

 

Anmodning om AN,

Verts/ALE: am 47, 48 og 49

PSE: am 8, 12, 13, 21, 47/53, 49/54 og 61

IND/DEM: am 44 og 46

Anmodning om særskilt afstemning

PSE: am 38

Anmodning om opdelt afstemning

PSE

am 26

1. del: teksten som helhed uden målangivelsen »50 lux«

2. del: denne målangivelse

am 56

1. del:»Alle kyllinger ... i gennemsnit« (§ 1)

2. del:»Hver gang ... ny strøelse« (§ 2)

10.   Reform af statsstøtten 2005-2009

Betænkning: Gunnar HÖKMARK (A6-0009/2006)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

§ 1

3

PPE-DE

VE

+

555, 84, 7

Efter § 3

8

Verts/ALE

div/AN

 

 

1

-

285, 364, 6

2

 

 

3

 

 

Efter § 4

9

Verts/ALE

 

-

 

§ 7

10

Verts/ALE

 

-

 

Efter § 10

21

WEBER m.fl.

 

+

 

§ 12

11

Verts/ALE

VE

+

331, 304, 9

§ 17

1

PPE-DE

 

+

 

Efter § 19

12

Verts/ALE

AN

+

342, 308, 4

Efter § 26

13

Verts/ALE

AN

-

129, 354, 170

19

GUE/NGL

 

-

 

Efter § 27

20

GUE/NGL

 

-

 

§ 28

6

PSE

 

+

 

§ 32

14

Verts/ALE

 

-

 

§ 34

15

Verts/ALE

 

-

 

§ 35

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 37

2

PPE-DE

 

+

 

§ 40

16

Verts/ALE

 

-

 

Efter § 40

17

Verts/ALE

AN

-

281, 352, 20

Efter § 41

18

Verts/ALE

AN

+

340, 296, 12

§ B

7

Verts/ALE

 

-

 

§

originaltekst

vs

+

 

§ C

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Efter § C

4

PSE

 

+

 

§ F

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Efter § H

5

PSE

 

+

ændret mundtligt

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

Anmodning om AN,

Verts/ALE am 8, 12, 13, 17 og 18

Anmodning om særskilt afstemning

PSE § B

Anmodning om opdelt afstemning

PSE

§ C

1. del:»der henviser til ... forholdsmæssigt afpasset«

2. del:»og navnlig ... midlertidig karakter«

ALDE

§ F

1. del:»der henviser til ... passende mellemrum«

2. del:»men at opgaven ... nationale revisionsmyndigheder«

Verts/ALE

§ 35

1. del:»mener, at statsstøtte... til gavn for en region,«

2. del:»og støtter ... den statistiske effekt;«

GUE/NGL

am 8

1. del:»mener, at Unionen ... opfylde deres opgaver« uden ordene »i overensstemmelse ... forfatning i Europa«

2. del:»i overensstemmelse ... forfatning i Europa«

3. del:»foreslår, at der ... sådanne tjenesteydelser«

Diverse

Gunnar Hökmark (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5:

H a. der henviser til, at statsstøtte, som ikke forvrider konkurrencen, er en legitim metode til fremme af den økonomiske udvikling og derfor kan være en metode til at fremme Lissabon-målene med hensyn til økonomisk vækst og beskæftigelse sammen med andre redskaber, herunder fællesskabsfinansiering f.eks. via strukturfondene.

11.   Globaliseringens virkninger på det indre marked

Betænkning: Edit HERCZOG (A6-0021/2006)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Efter § 26

1

PPE-DE

AN

+

448, 179, 16

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

Anmodning om AN,

IND/DEM: am 1

12.   Menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler

Betænkning: Vittorio AGNOLETTO (A6-0004/2006)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

§ 4

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 7

7

PPE-DE

VE

+

391, 208, 34

ændret mundtligt

§ 7, litra f

11

Verts/ALE

AN

+

325, 301, 10

§ 9

2

ALDE

 

+

 

§ 12, litra c

5

PSE

 

+

 

§ 12, litra d

6

PSE

 

+

 

§ 13

3=

8=

13=

ALDE

PSE

Verts/ALE

 

+

 

Efter § 20

14

Verts/ALE

VE

+

357, 251, 18

henvisning 9

1=

9/rev=

10=

ALDE

PSE

Verts/ALE

 

+

 

§ D

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Efter § G

4

PSE

 

+

 

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

Ændringsforslag 12 vedrørte ikke alle sprogversioner og blev derfor ikke sat under afstemning (jf. forretningsordenens artikel 151, stk. 1, litra d))

Anmodning om AN,

Verts/ALE: am 11

Anmodning om opdelt afstemning

UEN

§ D

1. del:»der fremhæver ... demokratiske principper«

2. del:»og at dette ... i tredjelande«

§ 4

1. del:»fremhæver, at ... og tredjelandet«

2. del:»hvorfor Rådet ... menneskerettighedskrav«

Diverse

Agnoletto havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 7:

det påpeges, at Den Europæiske Union i sine forbindelser med tredjelande og som et led i fremme af de demokratiske principper og menneskerettighederne via »demokratiklausulen bør lægge særlig vægt på iværksættelsen af politikker med henblik på ligestilling mellem mænd og kvinder og på kvinders rettigheder og samtidig sikre, at tredjelandenes myndigheder overholder de grundlæggende rettigheder, ifølge hvilke vilkårlig arrestation, tortur eller henrettelse er forbudt, og at disse landes borgere har prioriteret adgang til en upartisk domstol;«

13.   Den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen)

Betænkning: Catherine STIHLER (A6-0016/2006)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

§ 8

§

originaltekst

vs / VE

+

374, 245, 17

afstemning: beslutning (som helhed)

AN

+

560, 56, 15

Anmodning om AN,

PPE-DE endelig afstemning

Anmodning om særskilt afstemning

PPE-DE § 8

14.   Opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder

Betænkning: Mechtild ROTHE (A6-0020/2006)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Bilag, del A, § 1

3

Verts/ALE

 

-

kvalificeret flertal påkrævet

Bilag, del B, afsnit 1, § 2

5

Verts/ALE

 

-

kvalificeret flertal påkrævet

Bilag, del B, afsnit 1, § 2

1

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

kvalificeret flertal påkrævet

Bilag, del B, afsnit 4, § 11

§

originaltekst

vs / VE

-

332, 272, 8

kvalificeret flertal påkrævet

Bilag, del B, afsnit 4, § 12

§

originaltekst

vs / VE

-

325, 280, 8

kvalificeret flertal påkrævet

afstemning: § 1 og bilag (som helhed)

VE

+

519, 60, 24

kvalificeret flertal påkrævet

Efter § E

4

Verts/ALE

 

-

 

§ G

2

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

Anmodning om særskilt afstemning

PPE-DE: Bilag, del B, afsnit 4, §§ 11og 12


BILAG II

RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB

1.   Betænkning af Daul A6-0008/2006

Beslutning

Ja-stemmer: 578

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

Hverken eller: 10

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Belohorská, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Betænkning af Őry A6-0026/2006

Beslutning

Ja-stemmer: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero- Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz- Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 16

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: von Wogau

Hverken eller: 49

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Mathieu, Piskorski

PSE: Tabajdi

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Ja-stemmer: John Attard-Montalto, Sajjad Karim, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

3.   Betænkning af Berman A6-0017/2005

Nr. 8

Ja-stemmer: 591

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, Wohlin

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 38

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Lamassoure, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Casaca

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken

Hverken eller: 10

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers

PPE-DE: Belet, Marques

UEN: Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Ja-stemmer: Sajjad Karim

4.   Betænkning af Berman A6-0017/2005

Nr. 21

Ja-stemmer: 613

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes- Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Lamassoure, Siekierski, Zwiefka

Hverken eller: 8

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Rogalski, Salvini, Speroni, Železný

PPE-DE: Marques

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Ja-stemmer: Sajjad Karim

5.   Betænkning af Berman A6-0017/2005

Nr. 47 + 53

Ja-stemmer: 172

ALDE: Bourlanges, Bowles, Hall, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, von Wogau, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Gill, Grech, Gröner, Groote, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lavarra, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Piecyk, Pinior, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 460

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Kozlík, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz- Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Hverken eller: 18

ALDE: Attwooll

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Borghezio, Coûteaux, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Železný

NI: Belohorská, Helmer

PPE-DE: Nicholson

PSE: Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Ja-stemmer: Sajjad Karim

6.   Betænkning af Berman A6-0017/2005

Nr. 12

Ja-stemmer: 498

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Kozlík, Masiel, Mussolini, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Dehaene, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero- Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Nej-stemmer: 129

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Meijer, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin, Železný

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, García-Margallo y Marfil, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lehtinen

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 11

IND/DEM: Borghezio, Louis, Salvini, Sinnott, Speroni, de Villiers

NI: Romagnoli

PPE-DE: Doyle, Marques, Mitchell

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Betænkning af Berman A6-0017/2005

Nr. 48

Ja-stemmer: 259

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Chiesa, Drčar Murko, Hall, Malmström, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot- Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López- Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Bullmann, Casaca, Corbett, Kreissl-Dörfler, Napoletano, Roure, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 377

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent- Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Helmer, Mölzer, Mote, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deß, Deva, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fjellner, Gál, García-Margallo y Marfil, Glattfelder, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, McMillan- Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Schmitt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Toubon, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Hverken eller: 16

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Gewalt, Marques

PSE: Moraes

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Ja-stemmer: Stephen Hughes

8.   Betænkning af Berman A6-0017/2005

Nr. 49 + 54

Ja-stemmer: 171

ALDE: Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cornillet, Drčar Murko, Hall, Resetarits, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan- Scott, Nicholson, Olajos, Oomen-Ruijten, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Gill, Groote, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Piecyk, Prets, Reynaud, Roth- Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Swoboda, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 464

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent- Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Salvini, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes- Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Hverken eller: 14

ALDE: Attwooll, Ludford, Lynne, Wallis

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Helmer

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Nej-stemmer: Charlotte Cederschiöld, Gunnar Hökmark, Ria Oomen-Ruijten

9.   Betænkning af Berman A6-0017/2005

Nr. 13

Ja-stemmer: 431

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Hall, in 't Veld, Malmström, Resetarits, Szent-Iványi, Väyrynen, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Salvini, Speroni, Wohlin, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Pavilionis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 202

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Grosch, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, Langen, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Parish, Pirker, Purvis, Rack, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Siekierski, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Toubon, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Casaca, Castex, Désir, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lienemann, Napoletano, Patrie, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Tarabella, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Hverken eller: 14

ALDE: Ludford, Lynne

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Doyle, Marques, Mitchell, Samaras

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Nej-stemmer: Gerard Batten

10.   Betænkning af Berman A6-0017/2005

Nr. 44

Ja-stemmer: 47

ALDE: Drčar Murko, Hall

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Markov, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Claeys, Dillen, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hoppenstedt, Ibrisagic, Klich, Olajos, Olbrycht, Ventre, Zwiefka

PSE: Casaca, Napoletano, Roure

UEN: Camre

Nej-stemmer: 590

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Clark, Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 16

IND/DEM: Bloom, Borghezio, Coûteaux, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Baco, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PSE: Moraes

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Ja-stemmer: Derek Roland Clark, Gunnar Hökmark

11.   Betænkning af Berman A6-0017/2005

Nr. 61

Ja-stemmer: 172

ALDE: Bourlanges, Bowles, Drčar Murko, Hall, Jäätteenmäki, Onyszkiewicz, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, van den Burg, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Ferreira Anne, Ford, Gill, Grech, Groote, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Piecyk, Poignant, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Swoboda, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 465

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Mölzer, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Hverken eller: 15

ALDE: Attwooll, Wallis

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni, Titford

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Nicholson, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Nej-stemmer: Henri Weber

12.   Betænkning af Berman A6-0017/2005

Nr. 46

Ja-stemmer: 145

ALDE: Bourlanges, Bowles, Drčar Murko, Griesbeck, Hall

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fontaine, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Olajos, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, von Wogau, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ford, Gill, Gröner, Groote, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Locatelli, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Weiler, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 445

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Masiel, Mote, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Hverken eller: 65

ALDE: Lynne, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Ferreira Anne, Koterec, Moraes

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hudghton, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Onesta, Rühle, Turmes

Stemmerettelser

Ja-stemmer: Linda McAvan

13.   Betænkning af Hökmark A6-0009/2006

Nr. 8/1

Ja-stemmer: 285

ALDE: Chiesa, Cocilovo, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Járóka, Ventre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 364

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Hverken eller: 6

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík

PPE-DE: Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

14.   Betænkning af Hökmark A6-0009/2006

Nr. 12

Ja-stemmer: 342

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 308

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Hverken eller: 4

NI: Kozlík

PPE-DE: Brepoels, Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Betænkning af Hökmark A6-0009/2006

Nr. 13

Ja-stemmer: 129

ALDE: Chiesa, Harkin, Manders, Newton Dunn, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers

NI: Allister, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Brepoels, Kušķis, Lamassoure

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Grech, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Martínez Martínez, Matsouka, Moraes, Muscat, Öger, Paleckis, Prets, Sifunakis, Szejna, Tzampazi

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Busquin, Goebbels, Haug, Kuc

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Hverken eller: 170

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Andersson, Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Nej-stemmer: Toine Manders

16.   Betænkning af Hökmark A6-0009/2006

Nr. 17

Ja-stemmer: 281

ALDE: Chiesa, Cocilovo

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Brepoels, Kušķis, Lamassoure, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 352

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez- Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen- Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Hverken eller: 20

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi

PSE: Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Betænkning af Hökmark A6-0009/2006

Nr. 18

Ja-stemmer: 340

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wohlin, Zapałowski

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 296

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Salvini, Titford, Tomczak, Wise, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez- Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Hasse Ferreira, Haug, Paasilinna

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Hverken eller: 12

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

PSE: Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

Stemmerettelser

Ja-stemmer: Frederika Brepoels, Joel Hasse Ferreira

18.   Betænkning af Herczog A6-0021/2006

Nr. 1

Ja-stemmer: 448

ALDE: Morillon

IND/DEM: Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 179

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Hverken eller: 16

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ribeiro e Castro

PSE: Attard-Montalto, Castex, Grech, Muscat

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Podkański, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

19.   Betænkning af Agnoletto A6-0004/2006

Nr. 11

Ja-stemmer: 325

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 301

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Letta, Morillon

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Vaidere

Hverken eller: 10

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Bonde, Železný

NI: Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Brepoels

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Betænkning af Stihler A6-0016/2006

Beslutning

Ja-stemmer: 560

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 56

ALDE: Ortuondo Larrea

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Titford, Wise, Wohlin

NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ayuso González, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kelam, López-Istúriz White, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Toubon, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

Hverken eller: 15

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Deva, Kamall, Sonik, Sturdy

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: van Buitenen


VEDTAGNE TEKSTER

 

P6_TA(2006)0045

Regummierede dæk ***

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2001/507/EF og afgørelse 2001/509/EF med henblik på at gøre FN/ECE's regulativ nr. 109 og 108 vedrørende regummierede dæk obligatorisk (KOM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2004)0774 — 9916/2005) (1),

der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, andet led, og artikel 4, stk. 4, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) (2) (C6-0315/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1, og artikel 43, stk. 1,

der henviser til henstillingen fra Udvalget om International Handel (A6-0012/2006),

1.

afgiver samstemmende udtalelse om forslaget til Rådets afgørelse;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

P6_TA(2006)0046

Sammenkoblingskomponenter ***

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 55 vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog (KOM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2005)0019 — 11233/2005) (1),

der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, andet led, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) (2) (C6-0317/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1, og artikel 43, stk. 1,

der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A6-0011/2006),

1.

afgiver samstemmende udtalelse om forslaget til Rådets afgørelse;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

P6_TA(2006)0047

Den fælles markedsordning for tørret foder *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder (KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0572) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0410/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0008/2006),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2006)0048

Ophævelse af to forordninger på det monetære område *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3181/78 og Rådets forordning (EØF) nr. 1736/79 på det monetære område (KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0611) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0010/2006),

der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0010/2006),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.

kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2006)0049

Mindre grænsetrafik og ændring af Schengen-konventionen ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og om ændring af Schengen-konventionen og de fælles konsulære instrukser (KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0056) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 62, nr. 2, litra a), og artikel 62, nr. 2, litra b), nr. ii) og iv), (C6-0049/2005),

der henviser til, at Kommissionen på mødet i Parlamentet den 14. februar 2006 forpligtede sig til at acceptere Parlamentets holdning, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. december 2005 forpligtede sig til at godkende forslaget som ændret, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, første led,

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A6-0406/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TC1-COD(2005)0006

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. februar 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om fastsættelse af regler for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og om ændring af Schengen-konventionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 62, nr. 2, litra a) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Behovet for at indføre regler om mindre grænsetrafik for at konsolidere Fællesskabets retlige rammer om ydre grænser blev understreget i Kommissionens meddelelse »På vej mod en integreret forvaltning af de ydre grænser for medlemslandene af Den Europæiske Union« (3). Det blev bekræftet af Rådet den 13. juni 2002 med godkendelsen af »planen for forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser«, der efterfølgende blev godkendt af Det Europæiske Råd i Sevilla den 21. og 22. juni 2002.

(2)

Det er i det udvidede EU's interesse at sikre, at grænserne til nabolandene ikke udgør hindringer for handel, social og kulturel udveksling eller regionalt samarbejde. Der bør derfor udvikles et effektivt system for mindre grænsetrafik.

(3)

Ordningen for mindre grænsetrafik er en undtagelse fra de generelle regler for grænsekontrol af personer, der passerer EU-medlemsstaternes ydre grænser, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 af ... [om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)]  (4).

(4)

Fællesskabet bør fastsætte regler for de kriterier og betingelser, der skal overholdes, når passagen af medlemsstaternes ydre landgrænser lettes for indbyggere i grænseområderne med henblik på mindre grænsetrafik. Disse regler bør sikre ligevægt mellem på den ene side lettelse af grænsepassagen for bona fide-indbyggere i grænseområderne, der har legitime grunde til hyppigt at passere medlemsstaternes ydre grænser, og på den anden side behovet for at forhindre ulovlig indvandring samt mulige sikkerhedstrusler fra kriminelle aktiviteter.

(5)

For at hindre misbrug bør tilladelse med henblik på mindre grænsetrafik generelt kun udstedes til personer, der har haft lovlig bopæl i grænseområdet i mindst et år. Bilaterale aftaler kan indeholde krav om en længere bopælsperiode. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde, f.eks. i sager vedrørende mindreårige, ændringer i civilstand eller i tilfælde af arv af jord, kan disse bilaterale aftaler også fastsætte en kortere bopælsperiode.

(6)

Tilladelsen til mindre grænsetrafik bør udstedes til indbyggere i grænseområder, uanset om de er visumpligtige i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (5). Heraf følger, at nærværende forordning bør sammenholdes med Rådets forordning (EF) nr. .../... af ... [om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001], som skal fritage indbyggere i grænseområder, der har en tilladelse til mindre grænsetrafik i henhold til denne forordning, fra visumpligten. Nærværende forordning kan derfor kun træde i kraft sammen med denne ændringsforordning.

(7)

Fællesskabet bør fastlægge regler for særlige kriterier og betingelser for udstedelse af en tilladelse til mindre grænsetrafik til indbyggere i grænseområder . Disse kriterier og betingelser skal være i overensstemmelse med indrejsebetingelserne for indbyggere i grænseområder, der passerer grænsen i forbindelse med mindre grænsetrafik .

(8)

Den ret til fri bevægelighed, som er tillagt unionsborgere og deres familiemedlemmer, og den tilsvarende ret, som er tillagt tredjelandsstatsborgere og deres familiemedlemmer i henhold til aftaler mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og de pågældende tredjelande på den anden side, bør ikke berøres af indførelsen af regler om mindre grænsetrafik på fællesskabsplan. Hvis indbyggere i grænseområder imidlertid indrømmes en forenklet grænsepassage ifølge ordningen for mindre grænsetrafik, og dette fører til mindre systematisk kontrol, skal grænsepassage automatisk forenkles for både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere bosat i et grænseområde, som er tillagt ret til fri bevægelighed ifølge fællesskabsretten.

(9)

I forbindelse med gennemførelsen af ordningen for mindre grænsetrafik bør medlemsstaterne bemyndiges til om nødvendigt at bibeholde eller indgå bilaterale aftaler med tilgrænsende tredjelande, forudsat at de overholder de regler, der er fastsat i denne forordning .

(10)

Denne forordning berører ikke de særlige bestemmelser for Ceuta og Melilla, som defineret i Kongeriget Spaniens erklæring om byerne Ceuta og Melilla i slutakten til aftalen om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (6).

(11)

Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med national lovgivning indføre sanktioner for indbyggere i grænseområder i tilfælde af overtrædelse af den ordning for mindre grænsetrafik, der indføres ved denne forordning.

(12)

Kommissionen bør fremsende en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning om nødvendigt ledsaget af lovgivningsmæssige forslag.

(13)

Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender.

(14)

Da formålet med denne forordning, nemlig fastlæggelse af regler for kriterier og betingelser for indførelse af en ordning for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser, direkte berører fællesskabsrettens bestemmelser om de ydre grænser og derfor på grund af forordningens omfang eller virkninger bedre kan opfyldes på fællesskabsniveau end af medlemsstaterne alene, kan Fællesskabet vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15)

Danmark deltager i henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark. Da formålet med forordningen imidlertid i overensstemmelse med artikel 5 i ovennævnte protokol er at udbygge Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, skal Danmark inden seks måneder efter datoen for vedtagelsen af denne forordning, træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forordningen i sin nationale lovgivning.

(16)

Hvad angår Republikken Island og Kongeriget Norge, udgør denne forordning en udvikling af bestemmelserne i Schengen-reglerne som omhandlet i den aftale, Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om deres associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (7), som falder ind under det område, der er omhandlet i artikel 1, litra a) , i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den pågældende aftale (8).

(17)

Denne forordning er en videreudvikling af visse bestemmelser i Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (9). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(18)

Denne forordning er en videreudvikling af visse bestemmelser i Schengen-reglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (10). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Irland.

(19)

For Schweiz' vedkommende er denne forordning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (11), der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra a), i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/849/EF (12) og 2004/860/EF (13).

(20)

Artikel 4, litra b), og artikel 9, litra c), er bestemmelser, der bygger på Schengen-reglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten fra 2003 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

1.   Denne forordning indfører en ordning for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre grænser og indfører i den henseende et særligt dokument, der giver indbyggere i grænseområder tilladelse til at passere grænsen under ordningen for mindre grænsetrafik. Dokumentet betegnes en »tilladelse til mindre grænsetrafik« .

2.   Denne forordning giver medlemsstaterne ret til at indgå eller bibeholde bilaterale aftaler med tilgrænsende tredjelande med henblik på gennemførelse af den ordning om mindre grænsetrafik, der hermed indføres.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning berører ikke de bestemmelser i fællesskabsretten og national lovgivning, der gælder for tredjelandsstatsborgere vedrørende:

a)

længerevarende ophold

b)

adgang til og udøvelse af erhvervsvirksomhed

c)

told- og skatteforhold.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved

a)

»ydre landgrænse «: den fælles landgrænse mellem en medlemsstat og et tilgrænsende tredjeland

b)

»grænseområde«: et område, som ikke strækker sig over mere end 30 kilometer regnet fra grænsen. Inden for dette område skal de kommuner, der betragtes som grænseområdet, præciseres af de pågældende stater i deres bilaterale aftaler . Hvis en del af sådanne kommuner er beliggende mere end 30 kilometer fra grænsen, men ikke over 50 kilometer , skal området ikke desto mindre betragtes som en del af grænseområdet

c)

»mindre grænsetrafik«: regelmæssig passage af en medlemsstats ydre landgrænse af indbyggere i grænseområdet i et naboland med henblik på ophold i grænseområdet, f.eks. af sociale, kulturelle eller dokumenterede økonomiske årsager eller af familieårsager, af en varighed, der ikke kan overstige de tidsgrænser, som er fastsat i denne forordning

d)

» personer , der er omfattet af fællesskabsrettens ret til fri bevægelighed«:

i)

unionsborgere som defineret i traktatens artikel 17, stk. 1, og tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger, og som udnytter deres ret til fri bevægelighed og omfattes af direktiv 2004/38/EF  (14)

ii)

tredjelandsstatsborgere og deres familiemedlemmer, uanset nationalitet, som i henhold til aftaler indgået mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og de pågældende tredjelande på den anden side er tillagt ret til fri bevægelighed, der svarer til unionsborgeres

e)

»tredjelandsstatsborgere«: enhver, der ikke er unionsborger som defineret i traktatens artikel 17, stk. 1, og som ikke er omfattet af litra d)

f)

»indbyggere i grænseområder«: tredjelandsstatsborgere, der har haft lovlig bopæl i grænseområdet i et land, der er nabo til en medlemsstat, i en periode, der er fastsat i de i artikel 13 omhandlede bilaterale aftaler, dog mindst et år. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde, der er præciseret i de bilaterale aftaler, kan en bopælsperiode på mindre end et år være tilstrækkelig

g)

»tilladelse til mindre grænsetrafik«: det dokument, der indføres ved artikel 5, og som giver indehaveren ret til at passere den ydre landgrænse med henblik på mindre grænsetrafik i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning

h)

»Schengen-konventionen«: den konvention, der den 19. juni 1990 undertegnedes i Schengen af Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene om gennemførelse af aftalen om gradvis afskaffelse af kontrol ved fælles grænser, der var undertegnet i Schengen den 14. juni 1985.

KAPITEL II

ORDNING FOR MINDRE GRÆNSETRAFIK

Artikel 4

Indrejsebetingelser

Indbyggere i grænseområderne kan passere den ydre landgrænse til en nabomedlemsstat i forbindelse med mindre grænsetrafik på betingelse af , at de:

a)

er i besiddelse af en tilladelse til mindre grænsetrafik og, hvis det kræves i de bilaterale aftaler, der er omhandlet i artikel 13, et gyldigt rejsedokument eller gyldige rejsedokumenter

b)

ikke er indberettet som uønskede i Schengen Informationssystemet (SIS)

c)

ikke udgør en trussel for nogen medlemsstats offentlige orden, nationale sikkerhed, folkesundheden eller internationale forbindelser og navnlig ikke af samme årsager er indberettet som uønskede i medlemsstaternes nationale databaser .

Artikel 5

Tilladelse til mindre grænsetrafik — principper

1.     Hermed indføres et dokument for tilladelse til mindre grænsetrafik.

2.     Den territoriale gyldighed af den i stk. 1 omhandlede tilladelse er begrænset til den udstedende medlemsstats grænseområde.

3.     En tilladelse til mindre grænsetrafik indeholder et foto af indehaveren og mindst følgende oplysninger:

a)

indehaverens for- og efternavn, fødselsdato, nationalitet og bopælssted

b)

navn på udstedende myndighed, udstedelsesdato og gyldighedsperiode

c)

det grænseområde, inden for hvilket indehaveren har ret til at bevæge sig

d)

nummeret på det gyldige rejsedokument eller de gyldige rejsedokumenter, der i henhold til artikel 9, litra a), tillader indehaveren at passere de ydre grænser .

Det skal klart fremgå, at indehaveren ikke har tilladelse til at bevæge sig uden for grænseområdet, og at ethvert misbrug omfattes af de sanktioner, der omhandles i artikel 17.

Artikel 6

Ophold i grænseområdet

I de bilaterale aftaler, der er omhandlet i artikel 13, anføres den højst tilladte varighed af et uafbrudt ophold under ordningen for mindre grænsetrafik, som ikke må overstige tre måneder.

Artikel 7

Ind- og udrejsekontrol

1.    Medlemsstaterne udfører ind- og udrejsekontrol af indbyggere i grænseområdet for at sikre, at de opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 4 .

2.     Der påføres ikke tilladelsen til mindre grænsetrafik nogen ind- og udrejsestempler som led i ordningen for mindre grænsetrafik.

3.     Bestemmelserne i artikel 15 gælder uanset stk. 1.

KAPITEL III

TILLADELSE UDSTEDT MED HENBLIK PÅ MINDRE GRÆNSETRAFIK — DETALJEREDE BESTEMMELSER

Artikel 8

Sikkerhedsforanstaltninger og tekniske krav i forbindelse med en tilladelse til mindre grænsetrafik

1.    En tilladelse til mindre grænsetrafik som omhandlet i artikel 5 skal indeholde sikkerhedselementer og tekniske specifikationer, der er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (15) .

2.    Medlemsstaterne sender Kommissionen og de øvrige medlemsstater et eksemplar af den tilladelse til mindre grænsetrafik, de udsteder i overensstemmelse med stk. 1 .

Artikel 9

Betingelser for udstedelse

En tilladelse til mindre grænsetrafik som omhandlet i artikel 5 kan udstedes til indbyggere i grænseområder, der:

a)

er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument eller gyldige rejsedokumenter, der tillader dem at passere de ydre grænser, som defineret i artikel 17, stk. 3, litra a), i Schengen-konventionen

b)

kan fremvise dokumenter, der beviser, at de har status som indbyggere i grænseområder, og at de har legitime grunde til hyppigt at passere grænsen som led i mindre grænsetrafik

c)

ikke er indberettet som uønskede i Schengen Informationssystemet

d)

ikke anses for at udgøre en trussel for nogen medlemsstats offentlige orden, nationale sikkerhed, offentlige sundhed eller internationale forbindelser og navnlig ikke af samme årsager er indberettet som uønskede i medlemsstaternes nationale databaser .

Artikel 10

Gyldighed

En tilladelse til mindre grænsetrafik som omhandlet i artikel 5 er gyldig i mindst et år og højst fem år.

Artikel 11

Udstedelsesgebyrer

Gebyrerne svarende til de administrationsomkostninger, der er forbundet med behandlingen af en ansøgning om den tilladelse, som er omhandlet i artikel 5, må ikke overstige de gebyrer, der kræves for at behandle korttidsvisa til flere indrejser.

Tilladelse til mindre grænsetrafik kan udstedes gebyrfrit.

Artikel 12

Udstedelsesordninger

1.     Tilladelse til mindre grænsetrafik kan udstedes af konsulater eller af en lokal administrativ myndighed i medlemsstaterne, som udpeges i de bilaterale aftaler, der omhandles i artikel 13 .

2.     Medlemsstaterne fører et centralt register over ansøgninger om udstedelse, forlængelse og inddragelse af tilladelser til mindre grænsetrafik og udpeger et nationalt kontaktsted, der på anmodning fra andre medlemsstater omgående giver oplysninger om tilladelser, der er opført i dette register.

KAPITEL IV

GENNEMFØRELSE AF ORDNINGEN FOR MINDRE GRÆNSETRAFIK

Artikel 13

Aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande

1.   Med henblik på gennemførelsen af en ordning for mindre grænsetrafik er medlemsstaterne bemyndiget til at indgå aftaler med tilgrænsende tredjelande i overensstemmelse med reglerne i denne forordning.

Medlemsstaterne kan også bibeholde eksisterende aftaler med tilgrænsende tredjelande om mindre grænsetrafik. Hvis disse aftaler ikke er forenelige med denne forordning, skal de pågældende medlemsstater ændre aftalerne på en sådan måde, at de konstaterede uoverensstemmelser fjernes.

2.   Medlemsstaterne skal rådføre sig med Kommissionen om aftalens forenelighed med denne forordning, før de indgår eller ændrer aftaler om mindre grænsetrafik med tilgrænsende tredjelande.

Hvis Kommissionen finder aftalen uforenelig med denne forordning, underrettes den pågældende medlemsstat, som skal træffe alle passende foranstaltninger til, at aftalen inden for en rimelig frist ændres på en sådan måde, at de konstaterede uoverensstemmelser fjernes.

3.    Såfremt Fællesskabet eller de berørte medlemsstater ikke har indgået en generel aftale om genindrejse med et tredjeland, skal de bilaterale aftaler om mindre grænsetrafik med dette tredjeland indeholde bestemmelser, der letter genindrejse for personer, der misbruger ordningen fastsat i denne forordning .

Artikel 14

Samme behandling

Medlemsstaterne sørger i deres aftaler med tredjelande som omhandlet i artikel 13 for, at det pågældende tredjeland sikrer mindst samme behandling af henholdsvis personer, der er omfattet af Fællesskabets ret til fri bevægelighed, og tredjelandsstatsborgere, der har lovlig bopæl i grænseområdet i en medlemsstat .

Artikel 15

Lettere grænsepassage

1.   De aftaler, der er omhandlet i artikel 13 , kan indeholde bestemmelser med henblik på at lette grænsepassagen, hvorved medlemsstaterne:

a)

opretter særlige grænseovergangssteder, der kun er åbne for indbyggere i grænseområder

b)

forbeholder særlige baner for indbyggere i grænseområder ved de almindelige grænseovergangssteder

c)

under hensyntagen til lokale forhold, og hvis der undtagelsesvist er et særligt krav , giver indbyggere i grænseområder ret til at passere grænsen på bestemte steder ud over de godkendte grænseovergangssteder og uden for åbningstiden.

2.   Hvis en medlemsstat i overensstemmelse med stk. 1 beslutter at lette grænsepassagen for indbyggere i grænseområder, skal en sådan lettelse automatisk udvides til også at gælde alle personer , der er omfattet af Fællesskabets ret til fri bevægelighed og har bopæl i grænseområdet.

3.    Ved de grænseovergangssteder, der er nævnt i stk. 1, litra a), samt ved de baner, der er nævnt i stk. 1, litra b), skal personer, som regelmæssigt passerer grænsen, og som grænsevagterne kender godt på grund af deres hyppige passage af grænsen, normalt kun kontrolleres lejlighedsvis.

Der gennemføres af og til uden varsel og med uregelmæssige mellemrum grundig kontrol af disse personer.

4.     Når en medlemsstat beslutter at lette passage af grænserne i overensstemmelse med stk. 1, litra c),

a)

indeholder tilladelsen til mindre grænsetrafik som omhandlet i artikel 5 foruden de i samme artikel anførte oplysninger også oplysninger om grænsepassagested og omstændigheder, hvorunder passage af grænsen er tilladt

b)

gennemfører den pågældende medlemsstat lejlighedsvis kontrol og opretholder overvågning for at hindre grænsepassage, der ikke er tilladt.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 16

Ceuta og Melilla

Denne forordning berører ikke de særlige bestemmelser for byerne Ceuta og Melilla, således som defineret i Kongeriget Spaniens erklæring om byerne Ceuta og Melilla i slutakten til aftalen om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985.

Artikel 17

Sanktioner

1.   Medlemsstaterne sikrer, at overtrædelser af den ordning for mindre grænsetrafik, der indføres ved denne forordning, og som gennemføres ved de bilaterale aftaler, der er nævnt i artikel 13 , straffes med sanktioner i henhold til national lovgivning.

2.    Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og virke afskrækkende og give mulighed for at ophæve eller tilbagekalde de i artikel 5 nævnte tilladelser til mindre grænsetrafik.

3.    Medlemsstaterne registrerer alle tilfælde af misbrug af ordningen for mindre grænsetrafik og de sanktioner, der er pålagt i henhold til stk. 1. Disse oplysninger fremsendes hver sjette måned til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen.

Artikel 18

Rapport om gennemførelse af ordningen

Senest den ... (16) forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan ordningen for mindre grænsetrafik fungerer og anvendes, således som fastlagt i de bilaterale aftaler, der er indgået på basis af og i overensstemmelse med denne forordning, om nødvendigt ledsaget af egnede lovgivningsmæssige forslag.

Artikel 19

Underretning

1.     Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle aftaler som omhandlet i artikel 13, stk. 1, samt om alle ophævelser eller ændringer af disse aftaler.

2.     Kommissionen gør de oplysninger, den har fået underretning om i overensstemmelse med stk. 1, tilgængelige for medlemsstaterne og offentligheden gennem offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og på andre relevante måder.

Artikel 20

Ændring af Schengen-konventionen

Bestemmelserne i artikel 136, stk. 3, i Schengen-konventionen erstattes af følgende:

»3.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på aftaler om mindre grænsetrafik, hvor bestemmelserne i artikel 13 i [forordning nr. ... denne forordning] finder anvendelse

Artikel 21

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

formanden

På Rådets vegne

formanden


(1)  EUT C [...] af [...], s. ...

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 14. februar 2006.

(3)  KOM(2002)0233.

(4)  EUT L ... af ...

(5)  EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 851/2005 (EUT L 141 af 4.6.2005, s. 3).

(6)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 69.

(7)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(8)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(9)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(10)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(11)  Rådets dok. 13054/04 tilgængeligt på http://register.consilium.eu.int.

(12)  Rådets afgørelse 2004/849/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskabog Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 368 af 15.12.2004, s. 26).

(13)  Rådets afgørelse 2004/860/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, afog midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskabog Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen ogudviklingen af Schengen-reglerne (EFT L 370 af 17.12.2004, s. 78).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (EFT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

(15)  EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1.

(16)  To år efter denne forordnings ikrafttræden.

P6_TA(2006)0050

Fiskeri ud for Salomonøerne *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne (KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0404) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 2,

der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0320/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udviklingsudvalget (A6-0018/2006),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret og godkender indgåelse af aftalen;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Salomonøernes regering og parlament.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

Betragtning 2 a (ny)

 

(2 a) Det er vigtigt at forbedre informeringen af Europa-Parlamentet; Kommissionen bør derfor udarbejde en årlig rapport om aftalens gennemførelse.

Ændring 2

Artikel 2 a (ny)

 

Artikel 2 a

I protokollens sidste gyldighedsår og forud for indgåelsen af en aftale om dens fornyelse forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om aftalens gennemførelse.

Ændring 3

Artikel 2 b (ny)

 

Artikel 2 b

På grundlag af den i artikel 2 a nævnte rapport giver Rådet efter høring af Europa-Parlamentet i givet fald Kommissionen et forhandlingsmandat med henblik på vedtagelse af en ny protokol.

Ændring 4

Artikel 2 c (ny)

 

Artikel 2 c

Kommissionen sender Europa-Parlamentet og Rådet et eksemplar af det flerårige sektorprogram og gennemførelsesbestemmelserne hertil, jf. protokollens artikel 5.

Ændring 5

Artikel 2 d (ny)

 

Artikel 2 d

Ved afholdelsen af første møde i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, underretter Kommissionen Salomonøernes myndigheder om, at der fremover vil være repræsentanter for rederne til stede under møderne i Den Blandede Komité.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2006)0051

De græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer

Europa-Parlamentets beslutning om de græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer (2005/2005(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til de talrige andragender, som er blevet indgivet til Europa-Parlamentet om de græske myndigheders beslaglæggelse af motorkøretøjer, samt et meget betydeligt antal officielle klager, som Kommissionen har registreret,

der henviser til EF-traktatens artikel 21, som giver enhver unionsborger ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet i medfør af traktatens artikel 194,

der henviser til EF-traktatens artikel 194, som giver enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat ret til på egen hånd eller i samvirke med andre borgere eller personer at indgive andragender til Parlamentet om forhold, der henhører under områder, som Fællesskabet beskæftiger sig med, og som vedrører den pågældende direkte,

der henviser til Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler (1),

der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols dom af 12. juli 2001 i sag C-262/99, Louloudakis (2),

der henviser til sag C-156/04, Kommissionen mod Grækenland, anlagt ved De Europæiske Fællesskabers Domstol den 26. marts 2004 (3),

der henviser til forretningsordenens artikel 192, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A6-0394/2005),

A.

der henviser til de væsentlige spørgsmål og alvorlige problemer, som andragerne har rejst, og noterer sig De Europæiske Fællesskabers Domstols udtalelse om »den betydning, retten til at føre motorkøretøj har i henseende til den faktiske adgang til at udøve de rettigheder, som følger af den frie bevægelighed for personer« i Den Europæiske Union (4),

B.

der henviser til, at andragerne har opfyldt betingelserne for fritagelse som fastlagt i direktiv 83/182/EØF fra især omsætningsafgifter, punktafgifter og enhver anden forbrugsafgift ved midlertidig indførsel fra en anden medlemsstat af motorkøretøjer, eftersom de alle havde deres »sædvanlige opholdssted«, dvs. det sted, hvor de opholder sig i mindst 185 dage pr. kalenderår på grund af et privat og erhvervsmæssigt tilhørsforhold, i en anden medlemsstat end Grækenland,

C.

der henviser til, at andragerne var i stand til at bevise deres sædvanlige opholdssted ved et egnet middel, som f.eks. identitetskort eller et andet gyldigt dokument,

D.

der henviser til, at pålæggelse af en særlig administrativ sanktion og særligt faste bøder, som fastsættes på grundlag af køretøjets cylindervolumen som det eneste kriterium uden hensyntagen til dets alder, samt en forhøjet afgift, som kan beløbe sig til det tidobbelte af den oprindelige toldafgift, er uforenelig med proportionalitetsprincippet,

E.

der minder om Den Europæiske Unions institutioners og medlemsstaternes forpligtelser over for borgerne som fastlagt i traktaterne,

1.

udtrykker stor bekymring over, at de græske myndigheder i de specifikke sager, som andragenderne vedrører, ikke har gjort brug af fritagelsen som fastlagt i direktiv 83/182/EØF;

2.

bemærker, at de græske toldmyndigheder på trods heraf hævdede, at andragerne var skyldige i afgiftsunddragelse eller forsøg på afgiftsunddragelse samt manglende overholdelse af formaliteterne i den græske toldlov; bemærker ligeledes, at andragerne blev afkrævet en forhøjet afgift på op til det tidobbelte af toldafgiften;

3.

mener, at de overordnede administrative foranstaltninger, som Grækenland har besluttet er hensigtsmæssige i forbindelse med toldovertrædelser, og som i forhold til andragerne har medført bøder, der er op til flere gange højere end køretøjets oprindelige købspris, hindrer den frie bevægelighed for varer og personer;

4.

er klar over, at så længe fællesskabslovgivningen med hensyn til hvilke sanktioner, der skal anvendes, ikke er harmoniseret, har medlemsstaterne i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne i henhold tildenne lovgivning beføjelse til at vælge den sanktion, de selv anser for hensigtsmæssig; mener imidlertid, at medlemsstaterne skal udøve denne beføjelse i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og dens generelle principper og således også med proportionalitetsprincippet;

5.

er klar over, at valget af sanktion i forbindelse med håndtering af overtrædelser vedrørende midlertidig indførsel af visse transportmidler er et spørgsmål om national lovgivning ligesom spørgsmålet om, hvorvidt der skal tages hensyn til, om lovovertræderen er i god tro; mener ikke desto mindre, at der for at fremme frihedsrettighederne i medfør af traktaterne bør tages højde for, om lovovertræderen er i god tro, når det besluttes, hvilken sanktion den pågældende skal pålægges, såfremt fastlæggelsen af de regler, som finder anvendelse, har givet anledning til vanskeligheder;

6.

bemærker, at et stort antal motorkøretøjer er blevet konfiskeret, beslaglagt eller solgt på auktion, hvilket findes at være i strid med principperne i det europæiske charter om grundlæggende rettigheder og navnlig kapitel VI »Retfærdighed i retssystemet« og ikke berettiget under henvisning til, at det henset til lovovertrædelsens grovhed er nødvendigt på grund af ufravigelige hensyn til bekæmpelse og forebyggelse af overtrædelser; bemærker, at Domstolen tidligere har påpeget, at der findes andre mulige former for sanktioner i forbindelse med »uretmæssig« anvendelse af et køretøj i en anden medlemsstat;

7.

mener, at beslaglæggelse af motorkøretøjer og den kendsgerning, at andragerne fratages brugen deraf i mange år, er i strid med ejendomsretten og den fri bevægelighed, og at andragerne har ret til at modtage korrekt erstatning under hensyntagen til den skade, det har påført deres levebrød og omdømme;

8.

opfordrer indtrængende de græske myndigheder til straks at opfylde Den Hellenske Republiks forpligtelser i henhold til traktaten og til at overholde reglerne i fællesskabslovgivningen og særligt direktiv 83/182/EØF, således at Kommissionen kan trække sagen tilbage;

9.

opfordrer Kommissionen til, i tilfælde af at de græske myndigheder ikke gør dette, straks at fortsætte sagen mod Den Hellenske Republik;

10.

pålægger sin formand at sende denne beslutning og det kompetente udvalgs betænkning til Rådet og Kommissionen samt til den græske regering og det græske parlament.


(1)  EFT L 105 af 23.4.1983, s. 59. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  Sml. 2001, s. I-5547.

(3)  EUT C 106 af 30.4.2004, s. 47.

(4)  Dom i sag C-193/94, Skanavi og Chryssanthakopoulos, Sml. 1996, s. I-929, præmis 36.

P6_TA(2006)0052

Arbejdstagernes eksponering for kunstig optisk stråling ***III

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006),

der henviser til sin holdning ved førstebehandling (1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(1992)0560) (2),

der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(1994)0284) (3),

der henviser til sin beslutning af 16. september 1999 om igangværende lovgivningsprocedurer inden for området beskæftigelse og sociale anliggender (meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden — SEK(1999)0581 — C4-0219/1999) (4)

der henviser til sin holdning ved andenbehandling (5) til Rådets fælles holdning (6),

der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til den fælles holdning (KOM(2005)0526) (7),

der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 5,

der henviser til forretningsordenens artikel 65,

der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A6-0026/2006),

1.

godkender det fælles udkast;

2.

pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

3.

pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.

pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen.


(1)  EFT C 128 af 9.5.1994, s. 146.

(2)  EFT C 77 af 18.3.1993, s. 12.

(3)  EFT C 230 af 19.8.1994, s. 3.

(4)  EFT C 54 af 25.2.2000, s. 75.

(5)  »Vedtagne tekster« af 7.9.2005, P6_TA(2005)0329.

(6)  EUT C 172 E af 12.7.2005, s. 26.

(7)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2006)0053

Minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0221) (1)

der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0190/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0017/2006),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

Betragtning 1 a (ny)

 

(1 a) Der bør opstilles forpligtende mål med henblik på at opnå et højt niveau af dyrevelfærd. Pointsystemet for dødelighed og trædepudedermatitis indikerer, om der er opnået et godt dyrevelfærdsniveau. Andre relevante indikatorer er under udvikling via den videnskabelige forskning og bør medtages, så snart de foreligger.

Ændring 2

Betragtning 9

(9) Det er vigtigt, at personer, der passer kyllinger, kender de relevante dyrevelfærdskrav og gennemgår uddannelse, som er relevant for deres arbejdsopgaver.

(9) Det er vigtigt, at personer, der passer kyllinger, kender de relevante dyrevelfærdskrav og gennemgår uddannelse, som er relevant for deres arbejdsopgaver. Har de ikke en sådan uddannelse, bør de kompetente myndigheder undersøge, om deres faglige erfaring er tilstrækkelig.

Ændring 3

Betragtning 10

(10) Ved fastsættelsen af forskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger bør der opretholdes en ligevægt mellem de forskellige aspekter, der skal tages i betragtning, herunder dyrevelfærd og dyresundhed, økonomiske og sociale aspekter og miljøvirkninger.

(10) Ved fastsættelsen af forskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger bør der opretholdes en ligevægt mellem de forskellige aspekter, der skal tages i betragtning, herunder dyrevelfærd og dyresundhed, økonomiske og sociale aspekter og miljøvirkninger. I overensstemmelse med traktaten må de økonomiske og sociale aspekter ikke veje tungere end hensynet til dyrenes velfærd og sundhed.

Ændring 4

Betragtning 12

(12) I diverse medlemsstater findes der allerede forskellige frivillige ordninger vedrørende mærkning af kyllingekød på basis af overholdelse af dyrevelfærdsnormer og andre parametre.

(12) I diverse medlemsstater findes der allerede forskellige frivillige ordninger vedrørende mærkning af kyllingekød på basis af overholdelse af dyrevelfærdsnormer og andre parametre. Producentorganisationerne, medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen bør stærkt tilskynde til anvendelse af sådanne ordninger, fordi de i stadig større grad efterspørges af forbrugerne. Klare oplysninger gør det muligt at foretage et ansvarligt valg ved køb, hvilket er i såvel producentens som forbrugerens og dyrenes interesse.

Ændring 5

Betragtning 13

(13) På grundlag af erfaringerne fra sådanne frivillige mærkningsordninger bør Kommissionen fremlægge en rapport, der vedrører en eventuel indførelse af en særlig, harmoniseret obligatorisk mærkningsordning på fællesskabsplan for kyllingekød, kyllingekødsprodukter og tilberedt kyllingekød, som angiver, at dyrevelfærdsnormerne er overholdt, og som desuden redegør for de mulige socioøkonomiske følger, virkningerne for Fællesskabets økonomiske partnere og en sådan mærkningsordnings overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens regler.

(13) På grundlag af erfaringerne fra sådanne frivillige mærkningsordninger bør Kommissionen senest seks måneder efter dette direktivs vedtagelse fremlægge en rapport, der vedrører en eventuel indførelse af en særlig, harmoniseret obligatorisk mærkningsordning på fællesskabsplan for kyllingekød, kyllingekødsprodukter og tilberedt kyllingekød, som angiver, at dyrevelfærdsnormerne er overholdt, og som desuden redegør for de mulige socioøkonomiske følger, virkningerne for Fællesskabets økonomiske partnere og en sådan mærkningsordnings overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens regler.

Ændring 6

Betragtning 14

(14) Kommissionen bør forelægge en rapport baseret på ny videnskabelig dokumentation, idet der tages hensyn til supplerende forskning og praktiske erfaringer, med henblik på en yderligere forbedring af slagtekyllingers, herunder forældreflokkes, velfærd, navnlig med hensyn til aspekter, der ikke er omfattet af dette direktiv. Rapporten bør specifikt behandle spørgsmålet om genetiske parametres betydning for identificerede mangler, der medfører dårlig velfærd for slagtekyllinger.

(14) Kommissionen bør forelægge en rapport baseret på ny videnskabelig dokumentation, idet der tages hensyn til supplerende forskning og praktiske erfaringer, med henblik på en yderligere forbedring af slagtekyllingers, herunder forældreflokkes, velfærd, navnlig med hensyn til aspekter, der ikke er omfattet af dette direktiv. Rapporten bør specifikt behandle spørgsmålet om genetiske parametres betydning for identificerede mangler, der medfører dårlig velfærd for slagtekyllinger. Rapporten bør også behandle de økonomiske omkostninger, der vil være forbundet med afhjælpning af genetiske parametres negative konsekvenser.

Ændring 7

Betragtning 14 a (ny)

 

(14 a) Udviklingen af nye teknikker til måling af slagtekyllingers velfærd bør følges nøje og nytteværdien heraf vurderes med henblik på at få klarlagt, hvilke parametre der skal tages i betragtning, og minimere omkostningerne ved foranstaltningerne.

Ændring 8

Betragtning 15

(15) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv, og sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

(15) De sanktioner, der skal anvendes i medlemsstaterne ved overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv , bør harmoniseres , og medlemsstaterne bør sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed , være progressive og have afskrækkende virkning. Sideløbende hermed bør EU kontrollere og om nødvendigt forbyde import af kyllinger fra tredjelande, såfremt disse kommer fra bedrifter, der ikke lever op til velfærdsstandarder for slagtekyllinger svarende til dem, der vedtages inden for fællesskabslovgivningen.

Ændring 9

Betragtning 15 a (ny)

 

(15 a) Kommissionen bør kæmpe ihærdigt for hensynet til dyrenes velfærd under forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen med henblik på at opnå konsensus om dette spørgsmål på verdensplan. Et højt niveau for dyrevelfærd er en nødvendig forudsætning for et bæredygtigt landbrug, og respekten for dyrevelfærd bør være et fast kriterium i forhandlingerne om ikke-handelsmæssige hensyn (non-trade concerns — NTC).

Ændring 10

Betragtning 15 b (ny)

 

(15 b) Kommissionen bør søge at få fastlagt en bestemmelse om, at producenter, der eksporterer kyllingekød til det europæiske marked, skal overholde de samme dyrevelfærdsnormer som kyllingeproducenter i EU.

Ændring 11

Artikel 3, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at ejeren eller brugeren overholder kravene i bilag I.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ejeren eller brugeren overholder kravene i bilag I. Ved en vurdering af, hvorvidt bedrifter med henholdsvis lav og høj belægning af kyllinger pr. kvadratmeter friareal overholder kravene, skal der tages højde for såvel de forskellige produktionsstadier som de forskellige klimatiske forhold og kyllingeholdsmetoder.

Ændring 12

Artikel 3, stk. 2

2. Medlemsstaterne sikrer, at belægningen af kyllinger pr. kvadratmeter friareal (»belægningsgrad«) på bedrifter eller bedriftsenheder højst udgør 30 kg levende vægt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at belægningen af kyllinger pr. kvadratmeter friareal (»belægningsgrad«) på bedrifter eller bedriftsenheder højst udgør 30 kg levende vægt. Den maksimale belægningsgrad måles som gennemsnittet af de sidste tre flokke. I nødstilfælde tillades et spillerum på to dage. Belægningsgraden for en enkelt flok må dog aldrig overstige 32 kg levende vægt.

Ændring 13

Artikel 3, stk. 3, afsnit 1

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne foreskrive, at kyllinger holdes med en belægningsgrad på højst 38 kg levende vægt på bedrifter eller bedriftsenheder, forudsat at ejeren eller brugeren foruden kravene i bilag I opfylder kravene i bilag II.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne foreskrive, at kyllinger holdes med en belægningsgrad på højst 38 kg levende vægt på bedrifter eller bedriftsenheder, forudsat at ejeren eller brugeren foruden kravene i bilag I opfylder kravene i bilag II. Den maksimale belægningsgrad måles som gennemsnittet af de sidste tre flokke. I nødstilfælde tillades et spillerum på to dage. Belægningsgraden for en enkelt flok må dog aldrig overstige 40 kg levende vægt.

 

Fra den 1. januar 2013 må belægningsgraden ikke overstige 34 kg levende vægt. Denne maksimale belægningsgrad måles som gennemsnittet af de sidste tre flokke. I nødstilfælde tillades et spillerum på to dage. Belægningsgraden for en enkelt flok må dog aldrig overstige 36 kg levende vægt.

Ændring 14

Artikel 3, stk. 3, afsnit 2, indledning

Hvis der sker en sådan fravigelse, sikrer medlemsstaten følgende:

Kontrollen udvides til alle bedrifter, der falder ind under direktivets anvendelsesområde. Slagtekyllingers velfærd skal kontrolleres selv på bedrifter, hvor der anvendes lavere belægningsgrader, da belægningsgraden alene ikke sikrer dyrevelfærden, der også påvirkes af mange andre faktorer. Følgende skal derfor sikres:

Ændring 15

Artikel 3, stk. 3, afsnit 2, litra b a (nyt)

 

b a)

Omkostningerne ved de officielle inspektioner afholdes af den kompetente myndighed.

Ændring 16

Artikel 4, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes et system til kontrol og godkendelse af kurser. Kyllingernes ejer eller bruger skal være i besiddelse af et bevis, der er anerkendt af medlemsstatens kompetente myndighed, og som attesterer, at vedkommende har gennemgået et sådant kursus eller har erfaringer, der svarer til en sådan uddannelse .

3. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes et system til kontrol og godkendelse af kurser. Kyllingernes ejer eller bruger skal være i besiddelse af et bevis, der er anerkendt af medlemsstatens kompetente myndighed, og som attesterer, at bevisets indehaver har tilfredsstillende kompetencer på de områder, der er anført i bilag V.

Ændring 17

Artikel 5, stk. 1

Senest to år efter vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om eventuel indførelse af en særlig, harmoniseret obligatorisk mærkningsordning på fællesskabsplan for kyllingekød, kyllingekødsprodukter og tilberedt kyllingekød, som angiver, at dyrevelfærdsnormerne er overholdt.

Senest seks måneder efter vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om eventuel indførelse af en særlig, harmoniseret obligatorisk mærkningsordning på fællesskabsplan for kyllingekød, kyllingekødsprodukter og tilberedt kyllingekød, som angiver, at dyrevelfærdsnormerne er overholdt , og som giver klare oplysninger om produktionsstandarder og produktets oprindelse. Særlig skal belægningsgraden af kyllinger på bedrifterne fremgå af mærkningen. Desuden bør dyrets alder eller andre parametre, som forbrugeren ønsker oplyst, fremgå heraf .

Ændring 42

Artikel 5 a (ny)

 

Artikel 5 a

Fremme af selvregulerende adfærd

Kommissionen træffer foranstaltninger til at motivere EU's importører af kyllingekød til at kræve, at deres leverandører overholder de samme dyrevelfærdsnormer.

Ændring 18

Artikel 6, stk. 1, afsnit 1

1. Senest fem år efter vedtagelsen af dette direktiv sender medlemsstaterne Kommissionen et sammendrag af de oplysninger, der er indsamlet som angivet i punkt 1 og 2 i bilag IV.

1. Senest to år efter vedtagelsen af dette direktiv sender medlemsstaterne Kommissionen et sammendrag af de oplysninger, der er indsamlet som angivet i punkt 1 og 2 i bilag IV.

Ændring 19 + 50

Artikel 6, stk. 1, afsnit 2

På grundlag af disse oplysninger og en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om genetiske parametres betydning for identificerede mangler, der medfører dårlig velfærd for slagtekyllinger . Rapporten ledsages om fornødent af relevante forslag til retsforskrifter.

På grundlag af en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet forelægger Kommissionen senest fire år efter dette direktivs vedtagelse Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om genetiske parametres betydning for identificerede mangler og alle andre sundhedsaspekter , der medfører dårlig velfærd for kyllinger på bedrifter med slagtekyllinger og avlskyllinger, for så vidt angår tabet af genetisk variation i kyllingeopdræt, herunder en cost-benefit-analyse af anvendelsen af forskellige avlslinjer med hensyn til dyresundhed, modstandsdygtighed over for sygdomme og nødvendigheden af at anvende biocider og veterinærmedicinske produkter . Rapporten fremlægges senest 30 måneder efter dette direktivs vedtagelse og ledsages om fornødent af relevante forslag til retsforskrifter. Sådanne forslag skal respektere princippet om, at den genetiske selektion ikke må begrænse, mindske eller vanskeliggøre dyrenes velfærdspotentiale.

 

Det bør ligeledes tilstræbes at eliminere de negative virkninger af tidligere genetiske selektioner.

Ændring 20

Artikel 6, stk. 1, afsnit 2 a (nyt)

 

Rapporten og forslagene til retsforskrifter skal inddrage såvel slagtekyllingernes genetiske egenskaber som de velfærdsforhold, hvorunder forældreflokkene opdrættes, og skal tage hensyn til alternativer såsom opdræt af fugle af avlslinjer, der er kendt for at vokse langsomt, begrænsning af fuglenes tilvækst pr. dag, en mindstealder for slagtning og forbud mod anvendelse af slagtekyllinger af forældreflokke, der kræver restriktiv fodring.

Ændring 21

Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

 

2 a. To år efter dette vedtagelsen af dette direktiv foretager Kommissionen en evaluering af dets virkninger for slagtekyllingers velfærd og af dets økonomiske følger i hver medlemsstat .

Ændring 22

Artikel 6, stk. 2 b (nyt)

 

2 b. Fem år efter vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen en evalueringsrapport om optimeringen af valget af parametre for slagtekyllingers velfærd og egnede måleteknikke for velfærd, herunder adfærdsparametre og parametre for stofskifteforstyrrelser og knogleproblemer. Af hensyn til producenterne og forbrugerne skal gennemførelsesmetoden og udgifterne til teknikkerne til måling af velfærd fremgå af rapporten.

Eventuelle forslag til tilpasning af bilagene til dette direktiv i forlængelse af den nævnte rapport skal fremlægges senest seks måneder efter dens offentliggørelse.

Ændring 23

Artikel 7

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den 1. december 2006 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Sanktionerne skal være progressive, bortset fra i åbenbare tilfælde af misrøgt, som kræver øjeblikkelig indgriben. Medlemsstaterne giver senest den 1. december 2006 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Ændring 55

Bilag I, punkt 2

2. Der skal være permanent adgang til foder indtil højst 12 timer før det forventede slagtetidspunkt.

2. Der skal foretages måltidsfodring eller være permanent adgang til foder indtil højst 12 timer før det forventede slagtetidspunkt.

Ændring 56

Bilag I, punkt 3, afsnit 1 a (nyt)

 

Hver gang en bygning er blevet tømt, fjernes al strøelse, bygningen gøres hygiejnisk (rengøres og desinficeres), og det næste hold kyllinger får ny strøelse.

Ændring 25

Bilag I, overskrift og punkt 4

Ventilation og varmesystem

Ventilations-, køle- og varmesystemer

4. Der skal være tilstrækkelig ventilation, så for høje temperaturer undgås, og — om fornødent kombineret med varmesystem — så fugt fjernes.

4. Kravene med hensyn til ventilation og opvarmning skal tage hensyn til såvel de forskellige produktionsstadier som de forskellige klimatiske forhold og de anvendte kyllingeholdsmetoder.

 

Ejeren eller brugeren sikrer, at alle bedriftsenheder er udstyret med ventilations-, køle- og varmesystemer, der er udformet og indrettet samt anvendes således, at:

a)

NH3-koncentration ikke overstiger 20 ppm og CO2-koncentrationen ikke overstiger 3 000 ppm målt i kyllingernes hovedhøjde

b)

der er tilstrækkelig ventilation, så for høje temperaturer undgås, og — om fornødent kombineret med varmesystemet — så fugt fjernes

c)

indendørstemperaturen er højst 3 °C højere end udendørstemperaturen, når udendørstemperaturen er over 30 °C i skyggen

d)

den relative luftfugtighed indenfor i bedriftsenheden ikke overstiger 70 %, når udendørstemperaturen er under 10 °C.

 

Ventilations-, køle- og varmesystemet tilses med de intervaller, som er angivet i den dokumentation, der kræves i bilag II, punkt 2.

Ændring 26

Bilag I, punkt 6

6. I alle bygninger skal der i lysperioderne være en lysintensitet på mindst 20 lux målt i fuglenes øjenhøjde, og hele gulvarealet skal være oplyst. En midlertidig reduktion af lysintensiteten kan tillades, når det ifølge dyrlægerådgivning er nødvendigt.

6. I alle bygninger skal der i lysperioderne være en flimmerfri belysning med en lysintensitet på mindst 50 lux målt i fuglenes øjenhøjde, og hele gulvarealet skal være oplyst. En midlertidig reduktion af lysintensiteten kan tillades, når det ifølge dyrlægerådgivning er nødvendigt.

Ændring 27

Bilag I, punkt 7

7. Fra senest tre dage efter det tidspunkt, hvor kyllingerne anbringes i bygningen, til tre dage før det forventede slagtetidspunkt skal lyset følge en døgnrytme og omfatte mørkeperioder på mindst 8 timer i alt, heraf mindst én uafbrudt mørkeperiode på mindst 4 timer.

7. Fra senest syv dage efter det tidspunkt, hvor kyllingerne anbringes i bygningen, til tre dage før det forventede slagtetidspunkt skal lyset følge en døgnrytme og omfatte mørkeperioder på mindst 6 timer i alt, heraf mindst én uafbrudt mørkeperiode på mindst 4 timer.

Ændring 28

Bilag I, punkt 8

8. Alle kyllinger på bedriften skal tilses mindst to gange dagligt. Brugeren skal indføre en procedure, der sikrer, at den, der foretager tilsynet, passerer alle kyllinger på højst tre meters afstand.

8. Alle kyllinger på bedriften skal tilses mindst to gange dagligt eller, hvis bedriften er udstyret med et avanceret overvågningssystem (computerstyret kameraovervågning), der tager hensyn til en række adfærds- og sundhedsmæssige parametre, mindst en gang om dagen. Der skal især fokuseres på symptomer, som tyder på nedsat dyrevelfærd (herunder dyresundhed). Om fornødent tilkaldes en dyrlæge .

Ændring 29

Bilag I, punkt 9 a (nyt)

 

9 a. Den kompetente myndighed foretager inspektion mindst en gang om året.

Ændring 60

Bilag I, punkt 10

10. Dele af bygninger, udstyr og redskaber, som kyllingerne er i berøring med, skal rengøres grundigt og desinficeres, hver gang bygningen tømmes, og inden der indsættes en nyt flok.

10. Dele af bygninger, udstyr og redskaber, som kyllingerne er i berøring med, skal rengøres grundigt og desinficeres, hver gang bygningen tømmes, og inden der indsættes en nyt flok. »Alt-ind-alt-ud«-systemer med grundig rengøring af enheden mellem to på hinanden følgende grupper anbefales stærkt.

Ændring 30

Bilag I, punkt 11, litra b

b) kyllingernes oprindelse

b) kyllingernes oprindelse og race

Ændring 31

Bilag I, punkt 12, afsnit 2

Imidlertid kan medlemsstaterne for at undgå fjerpilning og kannibalisme tillade trimning af næb, forudsat at trimningen foretages af kvalificerede personer på kyllinger, der er under 10 dage gamle. Desuden kan medlemsstaterne tillade kastrering af hanekyllinger. Kastrering må kun udføres under dyrlægetilsyn af personale, der har modtaget en særlig uddannelse, der er godkendt af den kompetente myndighed.

udgår

Ændring 32

Bilag II, punkt 3

Krav til bedrifter og personale

3. Ejeren eller brugeren sikrer, at alle bedriftsenheder er udstyret med ventilations-, køle- og varmesystemer, der er udformet og indrettet samt anvendes således, at:

a)

NH3-koncentration ikke overstiger 20 ppm og CO2-koncentrationen ikke overstiger 3 000 ppm målt i kyllingernes hovedhøjde

b)

indendørstemperaturen er højst 3 °C højere end udendørstemperaturen, når udendørstemperaturen er over 30 °C i skyggen

c)

den relative luftfugtighed indenfor i bedriftsenheden ikke overstiger 70 %, når udendørstemperaturen er under 10°C.

Ventilations-, køle- og varmesystemet tilses med de intervaller, som er angivet i den dokumentation, der kræves i punkt 2, litra c).

udgår

Ændring 33

Bilag III, punkt 1, indledning

1. Den kompetente myndighed foretager inspektioner for at verificere:

1. Den kompetente myndighed foretager mindst en gang om året inspektioner i form af uanmeldt stikprøvekontrol på alle bedrifter med slagtekyllinger (lav og høj belægningsgrad) for at verificere:

Ændring 34

Bilag III, punkt 2, afsnit 2

Den kompetente myndighed kan desuden forlange, at den maksimale belægningsgrad for den pågældende bedrift eller de pågældende bedriftsenheder reduceres, så manglen afhjælpes , normalt til en belægningsgrad på 30-38 kg levende vægt, når det ved inspektion konstateres, at kravene i bilag II ikke er opfyldt, eller når der er modtaget en indberetning i henhold til punkt 3 i bilag IV om, at der er alvorlige mangler eller mangler, som også tidligere er blevet indberettet for den pågældende bedrift. Den kompetente myndighed underretter ejeren eller brugeren om den beslutning, der er truffet, navnlig om, hvornår reduktionen af belægningsgraderne har virkning fra.

Den kompetente myndighed kan dog forlange, at den maksimale belægningsgrad for den pågældende bedrift eller de pågældende bedriftsenheder reduceres, så manglen afhjælpes. Reduktionens omfang baseres på den gennemsnitlige dødelighed og trædepudedermatitis i tre på hinanden følgende flokke, jf. bestemmelserne i bilag IV, punkt 3 og 4. Omfanget af mangler i en flok inddeles i tre kategorier:

Kategori 1: ingen eller kun få mangler (fra 0 til en tredjedel af skalaen baseret på bilag IV, punkt 3 og 4). I dette tilfælde stilles der ingen andre krav end det, der fremgår af afsnit 1 i dette punkt.

Kategori 2: mangler i moderat omfang (fra en tredjedel til to tredjedele af skalaen baseret på bilag IV, punkt 3 og 4). Såfremt der efter konstateringen af manglerne ikke sker nogen forbedringer i flokken, som kunne muliggøre en tilbagevenden til kategori 1, skal producenten have pålæg om at reducere den maksimale belægningsgrad med 1 kg/m2)i den følgende flok. Den reducerede belægningsgrad opretholdes, indtil bedriftens pointtal igen berettiger til indplacering i kategori 1.

Kategori 3: mangler i væsentlig omfang (fra to tredjedele til maksimum på skalaen baseret på bilag IV, punkt 3 og 4). Producenten skal have pålæg om at reducere den maksimale belægningsgrad med 1 kg/m2) i den pågældende flok.

Såfremt producenten ikke har fulgt proceduren i bilag III, punkt 3, foretages der en ny inspektion mellem den 90. og 120. dag efter den reduktion, der er omhandlet i ovenstående afsnit. Er situationen ikke blevet bedre, foretages der en ny reduktion på 1 kg/m2). Denne procedure gentages, indtil bedriftens pointtal igen berettiger til indplacering i kategori 1

Den kompetente myndighed underretter ejeren eller brugeren om den afgørelse, den har truffet, og navnlig om det tidspunkt, fra hvilket reduktionen af belægningsgraden finder anvendelse.

Ændring 35

Bilag III, punkt 3

3. Bedriftens ejer eller bruger kan anmode om, at pålægget om reduktion af den maksimale belægningsgrad, jf. punkt 2, tages op til revision, forudsat at:

3. På anmodning af bedriftens ejer eller bruger ophæves pålægget om reduktion af den maksimale belægningsgrad, jf. punkt 2, fuldstændigt og med øjeblikkelig virkning , forudsat at:

a)

de to foregående flokke overholdt de grænser, der er fastsat i punkt 3 i bilag IV

a)

den foregående flok overholdt de grænser, der er fastsat i punkt 3 i bilag IV

b)

bedriftens dyrlæge har udtalt sig positivt om anmodningen.

b)

bedriftens dyrlæge har udtalt sig positivt om anmodningen.

Den kompetente myndighed træffer afgørelse om anmodningen på grundlag af en inspektion af bedriften, herunder en evaluering af den dokumentation, der fremlægges i henhold til punkt 1 og 2 i bilag II.

 

Ændring 36

Bilag IV, punkt 1, afsnit 1

1. På slagteriet foretages for hver sending en inspektion under embedsdyrlægens tilsyn af en repræsentativ prøve fra mindst 200 kyllinger for at undersøge forekomst af trædepudedermatitis, idet der gives point i overensstemmelse med punkt 4.

1. På slagteriet foretages for hver sending en inspektion under embedsdyrlægens tilsyn af en repræsentativ prøve fra 100 kyllinger for at undersøge forekomst af trædepudedermatitis, idet der gives point i overensstemmelse med punkt 4.

Ændring 37

Bilag IV, punkt 4, afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionen udarbejder detaljerede skriftlige beskrivelser ledsaget af fotografier af læsioner i gruppe 1 og 2 med henblik på at sikre en ensartet klassifikation i hele Den Europæiske Union.

Ændring 38

Bilag IV, punkt 4, afsnit 2 b (nyt)

 

Der indrømmes en overgangsperiode på mindst to år til etablering af undersøgelses- og pointsystemet for trædepudedermatitis.

Ændring 39

Bilag V, litra b

b)

fysiologi og især vandings- og fodringsbehov, dyrs adfærd og stresspåvirkninger

b)

fysiologi og især vandings- og fodringsbehov, dyrs adfærd , herunder tegn på normal adfærd, unormal adfærd og angst, og stresspåvirkninger

Ændring 40

Bilag V, litra c

c)

de praktiske aspekter ved håndtering af kyllinger, herunder indfangning og transport

c)

de praktiske aspekter ved omsorgsfuld håndtering af kyllinger, herunder indfangning og transport

Ændring 41

Bilag V, litra d

d)

nødhjælp til kyllinger, nødslagtning og aflivning

d)

genkendelse af almindelige sygdomstegn og hensigtsmæssige forholdsregler i den forbindelse, nødhjælp til kyllinger, nødslagtning og aflivning


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2006)0054

Reform af statsstøtten 2005-2009

Europa-Parlamentets beslutning om en statsstøttereform 2005-2009 (2005/2165(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens høringsdokument — Handlingsplan på statsstøtteområdet — Mindre og bedre målrettet statsstøtte: en reformplan for 2005-2009 (KOM(2005)0107),

der henviser til Kommissionens meddelelse — Høringsdokument om statsstøtte til innovation (KOM(2005)0436),

der henviser til Kommissionens beslutning 2005/842/EF af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (1),

der henviser til Kommissionens direktiv 2005/81/EF af 28. november 2005 om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (2),

der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om fællesskabsbestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, som den 8. september 2004 er blevet sendt til Europa-Parlamentet med henblik på udtalelse,

der henviser til udkast til meddelelse fra Kommissionen af 21. december 2005 - Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte 2007-2013,

der henviser til Lissabon-strategiens mål,

der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona den 15.-16. marts 2002 og fra Det Europæiske Råds møde i Göteborg den 15.-16. juni 2001, og navnlig bestemmelserne, ifølge hvilke medlemsstaterne enedes om at nedbringe statsstøtten i EU og omdirigere den til horisontale mål af fælles interesse,

der henviser til EF-traktatens artikel 2, 5, 16, 73, 86, 87 og 88,

der henviser til sine tidligere beslutninger om forsyningspligtydelser, navnlig til beslutning af 17. december 1997 (3) om Kommissionens meddelelse om forsyningspligtydelser i Europa, beslutning af 18. maj 2000 (4) om et udkast til direktiv om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder, beslutning af 13. november 2001 (5) om Kommissionens meddelelse om forsyningspligtydelser i Europa, beslutning af 14. januar 2004 (6) om grønbogen om forsyningspligtydelser og beslutninge af 22. februar 2005 (7) om statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste,

der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte (8),

der henviser til artikel I-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167 og III-238 i traktaten om en forfatning for Europa, som medlemsstaterne undertegnede i Rom den 29. oktober 2004,

der henviser til EF-Domstolens retspraksis vedrørende forsyningspligtydelser og navnlig EF-Domstolens dom af 24. juli 2003 i sag C-280/00, Altmark Trans og Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark (9),

der henviser til forretningsordenens artikel 45,

der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0009/2006),

A.

der henviser til, at statsstøttebestemmelser bør være enkle, gennemsigtige og effektive,

B.

der henviser til, at markedsøkonomi er den mest effektive metode for allokering af begrænsede ressourcer; der henviser til, at statsstøtte derfor bør være et instrument, der anvendes som »sidste udvej«,

C.

der henviser til, at statsstøtte altid bør have klart definerede mål, være forholdsmæssigt afpasset og navnlig have en midlertidig karakter,

D.

der henviser til, at statsstøtte kan være en forudsætning for at kunne opfylde EU's mål med hensyn til konkurrenceevne eller teknologisk uafhængighed som led i projekter af fælles europæisk interesse som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b),

E.

der henviser til, at den samlede statsstøtte, som tildeles årligt i EU, svarer til mere end 50 % af EU's årsbudget selv ud fra de mest konservative skøn; der henviser til, at statsstøttens størrelse i procent af BNP varierer stærkt medlemsstaterne imellem, idet støtten svingede fra 0,10% til 2,76 % i 2003 og dermed kan resultere i en betydelig markedsforvridning,

F.

der henviser til, at statsstøtte finansieres af skatteyderne og derfor bør forvaltes ansvarligt for at sikre høj omkostningseffektivitet,

G.

der henviser til, at begrundelsen for at yde statsstøtte til virksomheder bør tages op til revision med regelmæssige og passende mellemrum, men at opgaven med regelmæssig overvågning og revision af brugen af statsstøtte ikke bør uddelegeres til medlemsstaternes nationale revisionsmyndigheder,

H.

der henviser til, at det er nødvendigt med en effektiv og streng kontrol med tildelingen af statsstøtte for at sikre en fair konkurrence og gennemsigtighed og undgå forskelsbehandling,

I.

der henviser til, at Kommissionen, når den anvender nærheds- og proproportionalitetsprincipperne, bør fokusere på overtrædelser med en betydelig indvirkning på det indre marked, eftersom statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87 er uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne,

J.

der henviser til, at statsstøtte, som ikke forvrider konkurrencen, er en legitim metode til fremme af den økonomiske udvikling og derfor kan være en metode til at fremme Lissabon-målene med hensyn til økonomisk vækst og beskæftigelse sammen med andre redskaber, herunder fællesskabsfinansiering f. eks. via strukturfondene,

K.

der henviser til, at den politiske kontrol med statsstøtte for at være effektiv forudsætter, at de berørte parter informeres bedre om de nærmere omstændigheder herved,

L.

der henviser til, at fordelen ved statsstøtte langt kan overstige omkostningerne, hvor støtten bruges rationelt, og hvor der foretages grundige cost-benefit-analyser,

M.

der henviser til, at der i medlemsstaterne ikke findes nogen overvågningsmekanisme, der kan sammenlignes med overvågning af statsstøtte på EU-plan,

N.

der henviser til, at Europa-Parlamentet i sine tidligere beslutninger om statsstøtte og under regelmæssige drøftelser mellem Kommissionens repræsentanter og Økonomi- og Valutaudvalget gentagne gange har efterlyst foranstaltninger til sikring af mere gennemsigtighed,

Generelt

1.

glæder sig over, at Kommissionen som skitseret i handlingsplanen på statsstøtteområdet vil modernisere praksis og procedurer i forbindelse med statsstøtte, navnlig ved at øge retssikkerheden, justere den økonomiske linje, øge gennemsigtigheden ved at høre de berørte parter og styrke beslutningsprocessen;

2.

er enigt med Kommissionen i, at der er et reelt behov for en omfattende reform af statsstøttepolitikken;

3.

bemærker, at statsstøttepolitikken er en integrerende del af konkurrencepolitikken, og at statsstøttekontrollen afspejler behovet for at sikre lige vilkår for alle virksomheder, der opererer på det indre marked; understreger dog, at statsstøtte i overensstemmelse med artikel 87 i EF-traktaten kan bidrage til opnåelsen af andre EU-mål, navnlig målene i artikel 2;

4.

henviser til, at der i artikel 86 og 87 i EF-traktaten er klar og tydelig hjemmel for visse undtagelser fra det generelle forbud mod statsstøtte, når de foreslåede støtteordninger har positive og klart definerede konsekvenser for befolkningen og miljøet, og den pågældende støtte ikke er til skade for EU's generelle aktiviteter; anser det følgelig for vigtigt, at den rigtige balance mellem støttens negative følger for konkurrencen og dens positive følger for varetagelsen af andre af Fællesskabets interesser findes, når det skal vurderes, hvorvidt en bestemt form for statsstøtte er forenelig med traktaten eller ej;

5.

understreger, at Kommissionens beslutninger altid bør være i nær overensstemmelse med Domstolens relevante afgørelser for at fjerne retsusikkerhed; er af den opfattelse, at handlingsplanen på statsstøtteområdet i det omfang, det er nødvendigt, bør følges op af lovgivningsinitiativer, som åbner mulighed for reformer, hvis EU måtte ønske dette, og dermed for en forbedring af retssikkerheden;

6.

foreslår, at Kommissionen så konsekvent som muligt offentliggør retningslinjer til fortolkning af Domstolens domme om statsstøttebestemmelser, hvad enten disse er baseret på bestemmelser i traktaterne eller i den afledte ret;

7.

understreger behovet for at drage konsekvenserne både af den hidtidige forfejlede tildeling af statsstøtte og af de tilfælde, hvor denne har vist sig at være et effektivt instrument til opnåelse af de ønskede mål; understreger, at konkurrenceforvridende statsstøtte bør afskaffes;

8.

slår til lyd for, at Kommissionen hvert år forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om statsstøtte i de enkelte medlemsstater;

9.

opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at anvende strenge rapporteringsregler, som dækker både medlemsstaten og modtagerne; opfordrer desuden på denne baggrund Kommissionen til at ændre resultattavlen for statsstøtte;

10.

mener, at det i den nuværende globaliserede verdensøkonomi er overordentlig vigtigt, at der i EU's bestemmelser er taget højde for de internationale konkurrencevilkår;

11.

kræver, at Kommissionen undersøger, hvorvidt de principielt mulige maksimale støttesatser på 50 % er for høje ud fra en markedsøkonomisk betragtning; er af den opfattelse, at det med så høje tilskudssatser er muligt at foretage firmaetableringer uden egenkapital, hvilket ikke er i overensstemmelse med markedsøkonomiens princip om virksomhedsansvar;

12.

glæder sig over, at Kommissionen i handlingsplanen på statsstøtteområdet erklærede, at Fællesskabets vigtigste mål bl.a. er at opnå en høj beskæftigelse, bæredygtig vækst og økonomisk og social samhørighed;

Strammere økonomisk linje

13.

udtrykker tilfredshed med Kommissionens målsætning om at målrette sin økonomiske tilgang til statsstøtteprocedurer og koncentrere sine ressourcer om de sager, som kan tænkes at skabe de alvorligste fordrejninger af konkurrencen og samhandlen i overensstemmelse med målene i Lissabon- og Göteborgstrategien;

14.

anmoder om, at Kommissionens økonomiske linje holder sig inden for stramme rammer for dermed at øge retssikkerheden for de berørte parter; mener derfor, at Kommissionens økonomiske analyse bør bygge på præcise kriterier og på de gældende procedurer inden for andre grene af konkurrenceretten, samtidig med at det sikres, at procedurerne ikke er alt for tunge;

15.

opfordrer indtrængende Kommissionen til i alle sine beslutninger at lade foretage en analyse af begge kriterier til vurdering af, om støtten er ulovlig, jf. traktatens artikel 87, stk. 1 (fordrejning eller trussel om fordrejning af konkurrencevilkårene på den ene side og påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne på den anden side); opfordrer Kommissionen til i særlige retningslinjer at bekræfte og redegøre nærmere for sin tilgang til begge kriterier;

16.

henstiller, at Kommissionen både fremlægger en mere detaljeret definition af begrebet »markedssvigt« samt redegør nærmere for dens anvendelighed og udarbejder en konsekvent metode; insisterer på, at begrebet bør være brugbart, således at medlemsstaterne og støttemodtagerne kan anvende det og drage nytte af det i praksis; kræver, at det nye begreb også skal være forbundet med en afkortelse af proceduren; anmoder Kommissionen om at præcisere grænserne af definitionen på markedssvigt og dets samspil med de enkelte elementer i forbudet mod statsstøtte, som omhandlet i artikel 87 i EF-traktaten;

17.

noterer sig initiativet fra Kommissionens næstformand Siim Kallas med henblik på at indføre mere gennemsigtighed i tildelingen af statstilskud på landbrugsområdet, som betyder, at medlemsstaterne skal offentliggøre alle støttemodtagere og støttebeløbet på internettet; foreslår, at denne ordning udvides til at gælde al statsstøtte og anbefaler, at alle medlemsstater forpligter virksomhederne til at offentliggøre nærmere oplysninger om den modtagne støtte for at give aktionærerne bedre mulighed for at vurdere virksomhedens faktiske formåen, især såfremt statsstøtten fjernes;

18.

advarer imod de potentielt skadelige virkninger af statsstøtte på nationalt og europæisk plan, når den tilskynder til flytning af potentielle støtteberettigede virksomheder fra en medlemsstat til en anden, fordi virksomhederne spekulerer i støtten, uden at det indebærer nogen reelle fordele for EU's fælles mål;

Innovation og F&U

19.

understreger den store betydning, som innovation og forskning og udvikling (F&U) spiller for EU's fremtidige konkurrenceevne i en globaliseret økonomi;

20.

understreger, at statsstøtten til F&U bør evalueres på grundlag af Lissabon-målene, og at denne form for støtte kan gøre det muligt for medlemsstaterne både at afhjælpe manglerne på markedet og iværksætte foranstaltninger, der tilskynder erhvervslivet til at øge investeringerne i F&U; understreger imidlertid, at støtten til F&U ikke må medføre konkurrenceforvridning, navnlig ved at favorisere etablerede markedsaktører; fremhæver i denne sammenhæng behovet for at overvinde lovgivningsmæssige og fiskale barrierer i medlemsstaterne, som hæmmer udviklingen af unge og innovative virksomheder;

21.

bemærker, at udviklingen af miljøteknologier i EU, især inden for energisektoren er blevet hæmmet af en betydelig statsstøtte til fossile brændstoffer og atomkraft; går stærkt ind for princippet om, at eksterne omkostninger bør inkluderes i energiprisen fra forskellige kilder, og at dette princip bør være et grundlag for en revision af EU-retningslinjerne for statsstøtte;

22.

støtter helhjertet fleksibilitet på statsstøtteområdet med hensyn til frembringelse og fremme af innovative idéer inden for forskningsorganer i den offentlige sektor og på universiteter samt klare og enkle regler for, hvorledes sådanne idéer og ekspertviden overføres til erhvervslivet; støtter i den forbindelse genereringen af yderligere innovation gennem offentligt-privat samarbejde og partnerskab;

23.

fremhæver princippet om, at støtte til F&U ikke må favorisere bestemte virksomheder; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at målrette støtten til F&U mod »innovationsklynger«;

24.

støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at gøre statsstøtteordningen mere fleksibel for at fremme innovationsprocesser på en måde, som er afpasset efter deres »afstand« til markedet;

Risikovillig kapital

25.

mener, at tilførslen af risikovillig kapital i visse medlemsstater, især til små virksomheder, som følge af lovgivningsmæssige mangler og skattesystemer med ringe incitamentsvirkning, ikke er optimal; glæder sig derfor over Kommissionens igangværende revision af meddelelsen om statsstøtte og risikovillig kapital (10), som udløber i august 2006;

26.

understreger behovet for at fremme udviklingen af nyetablerede virksomheder og unge, innovative SMV'er, bl.a. gennem passende skatteincitamenter;

27.

understreger behovet for hurtigere og mindre besværlige godkendelsesprocedurer; støtter i den forbindelse gruppefritagelser, hvad angår støtte af mindre omfang til SMV'er;

Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

28.

opfordrer Kommissionen til omsider at sørge for retlig klarhed, hvad angår tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse;

29.

mener, at overkompensationselementet er det væsentligste kriterium, og at finansieringen af tjenester af almindelig økonomisk interesse derfor kun udgør statsstøtte i de tilfælde, hvor kriteriet for berettiget kompensation ikke er opfyldt, eller hvor det ikke kan bevises, at det er opfyldt;

30.

beklager, at der fortsat er megen usikkerhed om, hvordan Kommissionen agter at fortolke kriterierne for Domstolens »Altmark«-dom i praksis; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en præcis og klar fortolkningsmeddelelse om det fjerde kriterium, der er fastlagt i Altmark-dommen, og som tager højde for de forskellige sektorers særpræg;

31.

opfordrer i betragtning af, at offentlig-private partnerskaber, der står for opbygning af infrastrukturer i tilbagestående regioner, får større og større betydning, Kommissionen til at lægge særlig vægt på spørgsmålet om ydelse af statsstøtte til sådanne partnerskaber og i den forbindelse yde juridisk vejledning om alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af statsstøttereglerne; kræver bl.a., at det ved hjælp af relevante regler gøres lettere at benytte sig af offentlig-private partnerskaber, og slår til lyd for, at der i den forbindelse lægges særlig vægt på at sikre gennemsigtighed;

32.

konstaterer, at mindre offentlige virksomheder er fritaget fra anvendelsen af statsstøttereglerne; overvejer imidlertid, om sondringen mellem store og små virksomheder er hensigtsmæssig med henblik på vurderingen af statsstøttereglerne; slår derfor til lyd for, at Kommissionens vurdering snarere skal fokusere på, hvilke konsekvenser statsstøtteforanstaltningerne vil have for det relevante marked, end på størrelsen af den pågældende offentlige virksomhed;

Gruppefritagelser

33.

stiller sig positivt til, at Kommissionen udsteder en generel forordning om gruppefritagelser for at forenkle og samle de nugældende gruppefritagelser, navnlig for uddannelse, SMV'er og beskæftigelse, og inkorporere et bredere udvalg af fritagelser, navnlig hvad angår statsstøtte til SMV'er og F&U, så længe krydsfinansiering fra små til store virksomheder overvåges og om fornødent forbydes; tilslutter sig Kommissionens mål om først at fremmest at anvende ressourcerne på at angribe problemet med den støtte, som har den største forvridende virkning; mener, at anmeldelsesprocedurerne og de heri indbyggede frister bør stå i et rimeligt forhold til risikoen for en alvorlig konkurrenceforvridning som følge af den pågældende støtte; er af den opfattelse, at et enkelt retsinstrument også vil kunne fremme fremtidige udvidelser af gruppefritagelsesbegrebet, således at de mindste tilfælde af hver støttetype ikke længere skal anmeldes;

34.

understreger behovet for at sikre, at en generel forordning om gruppefritagelser fører til en reel forenkling af procedurerne med klare, detaljerede og utvetydige regler, der ikke risikerer at skade det overordnede mål om en generel nedbringelse af statsstøtten;

35.

udtrykker tilfredshed med forslaget om at hæve de minimis-tærsklen; henstiller, at der bliver tale om en fordobling til 200 000 EUR; opfordrer i denne sammenhæng Kommissionen til at løse problemet med kumulationskontrollen;

Regionalstøtte

36.

glæder sig over Kommissionens retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte 2007-2013 (11); understreger, at politikken for regionalstøtte i højere grad bør tage højde for de territoriale kriterier for at kunne skelne geografiske områder i EU med en stærk økonomi fra områder med problemer i forbindelse med industriel omstilling og områder med varige naturbetingede ulemper; anser samhørigheds- og statstøttepolitikken for komplementære, idet statsstøttepolitikken har vist sig at være et effektivt redskab med henblik på at få indkomstniveauerne i EU til at nærme sig hinanden;

37.

mener, at statsstøtte kun bør tillades, når støtten medfører en merværdi, som ikke kan opnås ved nogen anden politisk foranstaltning, og er til gavn for en region, og støtter derfor en mere effektiv linje med hensyn til tildelingen af regionalstøtte med fokus på investeringer i infrastruktur og horisontal støtte i ugunstigt stillede eller i de mindst udviklede regioner i EU, herunder indførelse af skattefordele i overgangsperioder af højst fem års varighed; henviser i denne forbindelse til nødvendigheden af at opretholde passende støttemuligheder for de regioner, der gennem EU's udvidelse er blevet ramt af den statistiske effekt;

38.

mener, at der bør gennemføres en vurdering af nedskæringen af statsstøtte til regioner, der er ramt af den statistiske effekt, og som har nydt godt af en stigning i indkomsten på grund af udvidelsen, men som ikke har opnået nogen reel vækst eller konvergens og har en lav beskæftigelse;

39.

anmoder på baggrund af EU's mål og samhørighedspolitikken, der tager sigte på økonomisk og social konvergens gennem foranstaltninger, der er baseret på en udligning af de økonomiske og sociale forskelle mellem regionerne, Kommissionen om at sikre, at hverken statsstøtte på nationalt og europæisk plan fører til fordrejning af konkurrencevilkårene mellem regionerne i medlemsstaterne og ikke er med til at finansiere flytning af virksomheder inden for EU, der resulterer i nedlægning af arbejdspladser i en region til fordel for en anden;

40.

opfordrer Kommissionen til i tråd med Lissabon- og Gøteborg-strategien at vurdere de forskellige former for statsstøtte og deres effektivitet mere dybtgående og detaljeret, således at den kan fastslå, om visse former for statsstøtte er mere fordelagtige end andre, for så vidt angår den varige og positive indvirkning, de kan have på regionaludviklingen;

41.

opfordrer Kommissionen til også at anvende de principper, der er skitseret i planen for statsstøttereformen, på de særlige regler for specifikke sektorer som landbrug, fiskeri, kulproduktion og transport, som ofte er koncentreret i områder, der kan få strukturfondstøtte, og til at fremsætte forslag til en reform af disse særlige regler;

Miljøstøtte

42.

finder, at statsstøtte til miljøet, såfremt den er fair og gennemsigtig i sin anvendelse, kan spille en afgørende rolle med hensyn til at opfylde målsætningen om bæredygtig udvikling i EU, og især med hensyn til på lang sigt at fremme investeringer i teknologi og patentering heraf i EU i overensstemmelse med målet om at stabilisere emissionen af drivhusgasser i FN's rammekonvention om klimaændringer;

43.

er enig med Kommissionen i, at de nugældende retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse »ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset de stadig mere sofistikerede investeringer i miljøteknologi og heller ikke til de nye former for offentligt/privat partnerskab« (12);

44.

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde foranstaltninger, som kan mindske og til sidst helt fjerne miljøskadelig statsstøtte; bemærker, at disse subsidier har en betragtelig størrelse, og opfordrer Det Europæiske Miljøagentur til at opstille en liste over de subsidier, der direkte eller indirekte fremmer forurenende produktion og forbrug og på den måde påfører renere teknologier illoyal konkurrence;

45.

glæder sig derfor over, at der er indledt en stakeholderproces med henblik på en revision af disse retningslinjer, som udløber ved udgangen af 2007;

Bedre forvaltningspraksis

46.

mener, at de nuværende metoder og procedurer i statsstøttepolitikken er behæftet med en række mangler og er for bureaukratiske;

47.

udtrykker derfor tilfredshed med indførelsen af retningslinjer for bedste praksis for at opnå hurtigere og mere effektive statsstøtteprocedurer; overvejer i denne forbindelse, om en forordning ikke ville være bedre egnet end retningslinjer til gennemførelse af dette mål;

48.

stiller sig særdeles positivt til idéen om at etablere et tættere netværk af medlemsstaternes kontrolinstanser, f.eks. revisionsretter, som ville fremme sammenhængen i anvendelsen af statsstøttereglerne;

49.

understreger, at enhver form for udlægning af kompetencer til nationale myndigheder kræver omhyggelig kontrol og samordning for at sikre, at bestemmelserne håndhæves på samme måde i alle medlemsstaterne; mener, at decentralisering indebærer risiko for manglende sammenhæng i håndhævelsen af statsstøttereglerne, især i betragtning af forskellene med hensyn til strukturer samt erfarings- og ekspertiseniveau blandt medlemsstaternes kompetente myndigheder; understreger betydningen af et velfungerende netværk mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne;

50.

opfordrer Kommissionen til at fastsætte klare tidsfrister for statsstøtteproceduren, herunder for overholdelsen af reglerne;

51.

udtrykker utilfredshed med, at sanktioner for manglende anmeldelse i øjeblikket iværksættes over for støttemodtagerne og ikke over for medlemsstaten; støtter derfor Kommissionen i dens forsøg på at finde nye præventive mekanismer med henblik på at rette op på medlemsstaterne manglende gennemførelse af statsstøttebestemmelserne og opfordrer Kommissionen til at træffe hensigtsmæssige sanktioner i denne henseende;

52.

gentager sin opfordring til, at den fælles beslutningsprocedure indføres for alle spørgsmål vedrørende konkurrencepolitik, som Rådet afgør ved kvalificeret flertal;

*

* *

53.

opfordrer sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


(1)  EUT L 312 af 29.11.2005, s. 67.

(2)  EUT L 312 af 29.11.2005, s. 47.

(3)  EFT C 14 af 19.1.1998, s. 74.

(4)  EFT C 59 af 23.2.2001, s. 238.

(5)  EFT C 140 E af 13.6.2002, s. 153.

(6)  EUT C 92 E af 16.4.2004, s. 294.

(7)  EUT C 304 E af 1.12.2005, s. 117.

(8)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 30.

(9)  [2003] saml. I-7747.

(10)  EFT C 235 af 21.8.2001, s. 3.

(11)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(12)  Kommissionens meddelelse af 28. januar 2004 — Fremme af teknologi til bæredygtigt udvikling: En EU handlingsplan for miljøteknologi (KOM(2004)0038, afsnit 4.2.3.

P6_TA(2006)0055

Globaliseringens indvirkning på det indre marked

Europa-Parlamentets beslutning om globaliseringens indvirkning på det indre marked (2004/2225(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til forretningsordenens artikel 45,

der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A6-0021/2006),

A.

der henviser til, at det er blevet opfattet som om, at globaliseringen, defineret som »øget global handel med varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapitalstrømme styrket af informationsrevolutionen«, skaber store udfordringer for de traditionelle, europæiske sociale, kulturelle, beslutningsmæssige og økonomiske modeller samt det økonomiske system, herunder især EU's indre marked,

B.

der henviser til, at udviklingen af EU's indre marked og udviklingen i verdensøkonomien hænger nøje sammen, og at globaliseringen, takket være de teknologiske fremskridt og ophævelsen af politiske og tekniske handelshindringer, fremmer den internationale handel med varer og tjenesteydelser,

C.

der henviser til, at statistiske data viser, at EU i de senere år generelt har skullet arbejde for at bevare sin førerposition med hensyn til vigtige områder som økonomisk vækst, arbejdsmarkedets udvikling, forskning og innovation, som anført i midtvejsevalueringen af Lissabon-processen (Meddelelse til Det Europæiske Råds Forårsmøde — Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave — Et nyt afsæt for Lissabonstrategien (KOM(2005)0024) og Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — En fælles indsats for vækst og beskæftigelse: Fællesskabets Lissabon-program (KOM(2005)0330)),

D.

der henviser til, at målet med Lissabon-strategien, som blev bekræftet i midtvejsevalueringen, er at opbygge et konkurrencedygtigt Europa i et globalt miljø, og som endvidere henviser til, at Lissabonstrategiens primære mål er at gøre EU til den mest dynamiske og konkurrencedygtige videnbaserede økonomi i verden i 2010 med flere og bedre job og større social samhørighed,

E.

der henviser til, at den globale konkurrence er blevet påvirket af fremkomsten af store, hurtigt voksende økonomier, navnlig i Asien, som konkurrerer på produktion af og handel med varer og i stigende grad også tjenesteydelser, hvilket kan give utilsigtede konsekvenser i EU, og som navnlig udgør en trussel mod de rettigheder, der er forankret i Fællesskabets regelsæt,

F.

der henviser til, at globaliseringen ikke udelukkende bør betragtes som en negativ faktor, der fører til social fragmentering, men snarere som et system, der på den ene side giver nye muligheder i form af adgang til verdensmarkedet, og på den anden side samtidig truer med at gøre EU afhængig af udviklingen af verdenshandelen, og at den politiske forvaltning derfor bør støtte de positive og eliminere de negative virkninger for det indre marked,

G.

der bemærker, at den hurtige multilaterale liberalisering af handelen med tredjelande med lave arbejdsog miljøstandarder stiller den europæiske økonomis konkurrenceevne over for en betydelig udfordring og kræver kolossale tilpasninger af de europæiske økonomiske og sociale modeller,

H.

der påpeger, at EU for at kunne drage fordel af globaliseringen må tilpasse sig de globale økonomiske forandringer, gøre fremskridt på økonomisk stærke områder som den mellem-/højteknologiske sektor, rette op på sine svagheder f.eks. i den højteknologiske sektor, herunder informations- og kommunikationsteknologi og bioteknologi, og udvikle nye områder med komparative fordele,

I.

der henviser til, at det ikke er muligt at skabe en videnbaseret økonomi uden en passende strategi og en fornuftig finansiering,

J.

der henviser til, at EU, som er vokset fra 15 til muligvis snart 27 og flere medlemsstater, skal definere en strategi for, hvordan disse udfordringer skal overvindes, ved at gøre det indre marked mere fleksibelt og globalt orienteret, samtidig med at der skal findes metoder til at skabe vækst, arbejdspladser, social retfærdighed og respekt for den økologiske balance samt til at bevare EU's værdier og sociale model med henblik på at håndtere globaliseringens udfordringer på grundlag af vore erfaringer med opbygningen af det indre marked,

K.

der henviser til, at en sådan strategi skal omfatte et krav om, at der skal afgives et klart politisk løfte om at gennemføre det indre marked som EU's vigtigste aktiv i bestræbelserne på at drage mest mulig nytte af globaliseringen, og som endvidere henviser til, at der i de reformer, der har til formål at lette den administrative byrde, skal tages højde for resultaterne af midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien, som indgår i ovennævnte meddelelser fra Kommissionen samt i meddelelsen om bedre regulering (KOM(2005)0097),

L.

der henviser til, at EU ønsker at nå sine egne mål og håndtere sine egne særlige udfordringer i overensstemmelse med sine historiske og sociale værdier uden at opgive de høje standarder, der danner rammen for den europæiske livsstil (aspekter såsom social sikring, solidaritet, miljøstandarder), samtidig med at Unionen er villig til at arbejde for at sikre, at disse værdier anerkendes som verdensomspændende standarder,

M.

der henviser til, at EU's muligheder og forpligtelser med hensyn til landene i den tredje verden er vokset,

N.

der henviser til, at solidaritet, respekt for menneskerettighederne, økologiske og sociale standarder, bæredygtig udvikling og fælles ansvar for løsning af udviklingslandenes fattigdomsproblem er nøgleværdier for EU,

1.

glæder sig over den europæiske debat, der på det seneste har fundet sted om de udfordringer, som globaliseringen stiller det indre marked over for, et spørgsmål, hvis betydning blev understreget af Den Europæiske Unions stats- og regeringschefer på deres uformelle møde i Hampton Court den 27. oktober 2005;

2.

fremhæver vigtigheden af at gennemføre det indre marked (på områderne for finans og andre tjenesteydelser, arbejdskraftens fri bevægelighed) i overensstemmelse med de grundlæggende principper og friheder, der er fastlagt i traktaterne;

3.

fremhæver de betænkeligheder med hensyn til globaliseringens konsekvenser for europæiske arbejdstagere, som Kommissionen gav udtryk for i sin meddelelse om europæiske værdier i en globaliseret verden (KOM(2005)0525);

4.

opfordrer Kommissionen til at overvåge den europæiske industris konkurrenceevne under ét, udvikle en egentlig EU-industripolitik og indlede en screeningproces for sektorer, som er særligt påvirket af globaliseringen;

5.

opfordrer Kommissionen til at holde øje med tegn på protektionisme i medlemsstaterne og rapportere regelmæssigt til Parlamentet, hvis den ser sådanne tegn;

6.

anerkender behovet for at skabe et sundt og støttende miljø for små og mellemstore virksomheder samt at styrke deres position og adgang til innovations- og finansieringsværktøjer;

7.

fremhæver i øvrigt betydningen af at sikre, at store europæiske markedsaktører får tilstrækkelig støtte og passende muligheder på det indre marked, således at de kan udvikle sig til globale markedsaktører;

8.

tilføjer, at det indre marked skal være så attraktivt, at det er det bedste valg, globale virksomheder og investorer kan træffe;

9.

er overbevist om, at gennemførelsen af Lissabon-strategien kræver tilstrækkelig og konstant opmærksomhed, navnlig i form af årlige rapporter om vurdering af fremskridtet siden midtvejsevalueringen;

10.

mener ikke, at det er sikkert, at Lissabon-strategien som en overordnet økonomisk plan er nok til at håndtere globaliseringen, og kræver andre aktionslinjer, som kan udvikles specifikt til at afbøde de negative virkninger af globaliseringen og bidrage til, at de positive virkninger udnyttes fuldt ud (såsom en fond for globaliseringstilpasning);

11.

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle vellykkede strategier til at sikre de europæiske værdier i et konkurrencepræget globalt miljø samt indarbejde disse værdier i de globale politikker;

12.

opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at bevare og udvikle den europæiske tradition for ekspertise samt sikre, at der etableres et uddannelsessystem af høj kvalitet ledsaget af et dertil svarende økonomisk grundlag for forskning, udvikling og innovation;

13.

anerkender behovet for et fælles videnstyringssystem med effektive beskyttelsesværktøjer for viden samt behovet for et effektivt program, der kan omdanne innovation til investeringer og økonomisk værdi;

14.

fremhæver, at den intellektuelle og industrielle ejendomsret skal beskyttes bl.a. ved at oprette integrerede og effektive patentordninger, sammen med effektiv regulering af og kontrol med forfalskninger, for at beskytte de europæiske økonomiske interesser;

15.

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at videreføre programmet for bedre regulering både på europæisk og nationalt plan samt til at rapportere til Parlamentet om fremskridt på dette område;

16.

fremhæver vigtigheden af hurtigere og mere effektiv tvistbilæggelse inden for det indre marked;

17.

opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde deres gennemførelse af bestemmelserne om det indre marked;

18.

forpligter sig til at gøre en indsats for, og opfordrer samtidig Kommissionen til, at udvikle en effektiv og regulær procedure for ex post-konsekvensanalyser med henblik på at evaluere virkningen og gennemførelsen af de økonomiske bestemmelser og lovgivningen om det indre marked;

19.

opfordrer Kommissionen til fortsat at føre dialoger om lovgivningen på globalt plan samt til at aflægge beretning til Parlamentet om situationen på dette område;

20.

kræver en analyse af de ikke-markedsrelaterede aspekter af EU's økonomi, som er knyttet til udfordringerne ved globaliseringen i EU (såsom den demografiske udfordring) og i verden (såsom ansvaret over for landene i den tredje verden);

21.

opfordrer i denne forbindelse alle europæiske og nationale politiske aktører til at samarbejde på en ansvarlig måde om at realisere de europæiske ambitioner om at indtage en førerposition;

22.

ser anvendelse af klare mærkningsregler og respekt for oprindelsesbetegnelser som et middel til at sikre beskyttelse af europæiske varer og værdier;

23.

opfordrer Kommissionen til at øge præferenceadgangen til EU's marked for de tredjelande, som har ratificeret og gennemført de grundlæggende internationale arbejds- og miljøkonventioner korrekt, og til at indrømme yderligere præferenceadgang til markedet til lande, som har vedtaget en lovgivning om social og miljømæssig beskyttelse og respekt for kulturelle forskelle;

24.

påpeger, at skabelsen af et indre marked for tjenesteydelser er afgørende for at kunne virkeliggøre målsætningerne i Lissabon-strategien og dermed for at forbedre Den Europæiske Unions konkurrenceevne på verdensmarkedet;

25.

glæder sig over de medlemsstater, der har åbnet deres arbejdsmarkeder for borgere fra de nye medlemsstater og dermed har ydet et vægtigt bidrag til et mere mobilt og konkurrencedygtigt indre marked på beskæftigelsesområdet; opfordrer de medlemsstater, som stadig opretholder restriktioner på dette område, til at fjerne de eksisterende hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed;

26.

opfordrer Kommissionen til at foretage en vurdering af de konsekvenser, som en øget multilateral markedsåbning inden for landbrug, fremstillingsindustri og servicesektor har for det indre marked, og til at videreformidle resultaterne af denne vurdering til et bredt udsnit af aktører, inden den udarbejder sin forhandlingsstrategi for de internationale handelsforhandlinger;

27.

opfordrer Kommissionen og Rådet til at udarbejde en velafbalanceret udenrigspolitik, som skal gøre det muligt for EU at opnå større indflydelse på internationalt plan;

28.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

P6_TA(2006)0056

Menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler (2005/2057(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til artikel 3, 6, 11 og 19 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 177, 300 og 310 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

der henviser til sin beslutning af 12. februar 2004 om styrkelse af EU's aktioner for menneskerettigheder og demokratisering med partnere i Middelhavsområdet (1),

der henviser til sin beslutning af 25. april 2002 om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa- Parlamentet om, hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande (KOM(2001)0252) (2),

der henviser til sin beslutning af 20. september 1996 om Kommissionens meddelelse om hvorledes overholdelsen af de demokratiske principper og menneskerettighederne indgår i aftalerne mellem Fællesskabet og tredjelande (KOM(1995)0216) (3),

der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettighederne i verden af 28. april 2005 (4), 22. april 2004 (5), 4. september 2003 (6), 25. april 2002 (7), 5. juli 2001 (8), 16. marts 2000 (9), 17. december 1998 (10), 12. december 1996 (11), 26. april 1995 (12), 12. marts 1993 (13), 12. september 1991 (14), 18. januar 1989 (15), 12. marts 1987 (16), 22. oktober 1985 (17), 22. maj 1984 (18) og 17. maj 1983 (19),

der henviser til partnerskabsaftalen (Cotonou-aftalen) mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (20) og ændret i Luxembourg den 25. juni 2005 (21),

der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som blev proklameret i Nice den 7. december 2000 (22),

der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (KOM(2005)0280),

der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder (1948) og andre FN-menneskerettighedsinstrumenter, navnlig den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966), konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966), konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965), konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (1979), konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984), konventionen om barnets rettigheder (1989) samt Wien-erklæringen og handlingsprogrammet fra verdenskonferencen om menneskerettigheder (1993) og FN's erklæring om retten for individer og samfundsgrupper til at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (1998),

der henviser til de konventioner, der er udarbejdet af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO),

der henviser til FN's normer af 2003 for multinationale virksomheders og andre erhvervsvirksomheders ansvar, for så vidt angår menneskerettighederne, som omhandler virksomheders specifikke ansvar på menneskerettighedsområdet,

der henviser til alle aftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande,

der henviser til forretningsordenens artikel 45,

der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udviklingsudvalget (A6-0004/2006),

A.

der henviser til, at menneskerettighedernes universalitet, individualitet og udelelighed skal bevares og fremmes, hvilket ikke kun gælder de borgerlige og politiske rettigheder, men også de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, og at Den Europæiske Union skal fortsætte med at oprette hensigtsmæssige instrumenter til dette formål,

B.

der henviser til, at udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er et overordnet mål for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og skal være en integreret del af Den Europæiske Unions udenrigspolitik,

C.

der henviser til, at bestræbelserne på at fremme respekten for menneskerettigheder og demokrati som grundlæggende mål i EU's udenrigspolitik vil slå fejl, hvis de tilgrundliggende principper ikke prioriteres tilstrækkeligt, for så vidt angår sikkerhedsrelaterede, økonomiske og politiske interesser,

D.

der fremhæver, at Den Europæiske Union skal kunne reagere hurtigt og effektivt i tilfælde af alvorlige og vedvarende overtrædelser af menneskerettighederne og de demokratiske principper, og at dette mange gange ikke er sket, uanset objektive vurderinger af menneskerettigheds- og demokratisituationen i tredjelande,

E.

der henviser til, at det forhold, at menneskerettigheds- og demokratiklausulen er juridisk bindende, bør gøre den til et vigtigt instrument i EU's politik for at fremme de grundlæggende rettigheder, og at tidspunktet nu ti år efter, at den blev udarbejdet, er kommet til at vurdere, hvordan den er blevet gennemført, og hvordan den kan forbedres,

F.

der henviser til, at klausulen nu er blevet indført i mere end 50 aftaler og finder anvendelse for mere end 120 lande; der desuden minder om, at klausulen ikke er det eneste middel, som EU har til at fremme de grundlæggende rettigheder, og at hele EU's udenrigspolitik i sin politiske, økonomiske og handelsmæssige dimension bør baseres på fremme af de grundlæggende demokratiske principper,

G.

der i denne sammenhæng fremhæver betydningen af Cotonou-aftalen, hvor den menneskerettigheds- og demokratiklausul, som Det Europæiske Fællesskab har ladet indgå som et »væsentligt element« i alle sine aftaler med tredjelande, blev udbygget, således at den nu tager udgangspunkt i respekten for menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten samt i god regeringsførelse og forsvarlig forvaltning af offentlige anliggender,

H.

der henviser til, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU er et enestående dialogforum mellem parlamentsmedlemmer fra AVS-landene og Europa-Parlamentet, især hvad angår spørgsmål om menneskerettigheder og demokrati;

I.

der henviser til, at mange aftaler med udviklede lande og sektoraftaler såsom aftaler om tekstil, landbrug og fiskeri stadig mangler denne klausul,

J.

der henviser til, at menneskerettighederne bør udgøre en vigtig del af det forhandlingsmandat, som Rådet giver Kommissionen i forbindelse med eksterne aftaler, og at proceduren for fastlæggelsen af dette forhandlingsmandat bør være mere gennemskuelig,

K.

der henviser til, at Europa-Parlamentet skal afgive samstemmende udtalelse, før en aftale træder i kraft, men ikke før der indledes en konsultation, eller før en aftale delvist suspenderes, og at dette begrænser dets politiske og institutionelle rolle,

L.

der fremhæver, at civilsamfundet og de internationale ngo'er på menneskerettighedsområdet kan yde et stort bidrag til hele proceduren med at udarbejde, gennemføre og vurdere menneskerettigheds- og demokratiklausulen i aftaler mellem EU og tredjelande,

M.

der er overbevist om, at Den Europæiske Union er nødt til at udarbejde nye procedurer og nye kriterier for anvendelse af menneskerettigheds- og demokratiklausulen, som skal finde anvendelse uden forskelsbehandling af stater eller på grundlag af staters udviklingsniveau,

N.

der henviser til, at menneskerettigheds- og demokratiklausulen både finder anvendelse på Den Europæiske Union og på det pågælende tredjeland, men at klausulens gensidige dimension ikke er blevet udnyttet fuldt ud,

O.

der endnu en gang understreger, at der i overensstemmelse med princippet om solidaritet mellem folkene fortsat ikke må finde nogen »negativ« anvendelse af menneskerettigheds- og demokratiklausulen sted i forbindelse med humanitær nødhjælp,

1.

glæder sig over, at EU siden 1992 generelt har indføjet menneskerettigheds- og demokratiklausuler — de såkaldte »klausuler om væsentlige elementer« og »klausuler om manglende gennemførelse« — i internationale aftaler;

2.

kræver mere gennemskuelighed i gennemførelsen af menneskerettigheds- og demokratiklausulen, som er et grundlæggende princip i EU's eksterne politik, og større inddragelse af Europa-Parlamentet; understreger, at eventuelle sanktioner ikke kan være bestemt af, i hvilke lande der er konstateret overtrædelser af menneskerettighederne, men af selve overtrædelsen;

3.

mener, at det er Unionens ansvar ved indgåelse af en international aftale med et tredjeland, der omfatter en klausul vedrørende menneskerettigheder, at sørge for, at det pågældende tredjeland respekterer de internationale normer på menneskerettighedsområdet, når aftalen er undertegnet;

4.

fremhæver, at en af de faktorer, der har stillet sig i vejen for anvendelsen af klausulen, er, at den er holdt i generelle vendinger og ikke fastsætter detaljerede procedurer for »positive« og »negative« interventioner i samarbejdet mellem EU og tredjelandet, hvorfor Rådet og medlemsstaternes nationale krav kan overtrumfe de mere generelle menneskerettighedskrav;

5.

bifalder ikke desto mindre eksperimentet med menneskerettigheds- og demokratiklausulen i artikel 9 og 96 i Cotonou-aftalerne, som tilmed har ført til midlertidig suspension af det økonomiske og handelsmæssige samarbejde med nogle AVS-stater på grund af alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, hvilket øger Den Europæiske Unions beslutsomhed og troværdighed; anbefaler, at dette eksperiment udvikles og indgår som et standardelement i aftaler mellem EU og tredjelande;

6.

understreger, at menneskerettigheds- og demokratiklausulens politiske og juridiske indhold er effektivt præciseret i Cotonou-aftalerne, og at mekanismerne for konsultation og udveksling af oplysninger før en midlertidig suspension af det bilaterale samarbejde er beskrevet i detaljer;

7.

anbefaler, at der udarbejdes en ny »modelklausul« med henblik på at forbedre den nuværende ordlyd i den såkaldte »artikel 2« med det formål at sikre en mere sammenhængende, effektiv og gennemskuelig tilgang til EU's politik vedrørende menneskerettigheder i aftaler med tredjelande; anbefaler, at der i teksten tages hensyn til følgende principper:

a)

fremme af demokratiet, menneskerettighederne, herunder mindretallenes rettigheder, retsstaten og god regeringsførelse er grundpillen for det multilaterale samarbejde; dette gælder aftaler med både udviklingslande og industrialiserede lande;

b)

for så vidt angår den juridiske formulering af disse rettigheder, bør parterne navnlig henvise til de internationale forpligtelser og aftaler, som allerede er ratificeret, og det skal klart fremgå, at parterne er forpligtet til at overholde de normer, der udgør et »væsentligt element« i aftalen; især bør parterne forpligte sig til at fremme de grundlæggende rettigheder, der er beskrevet i FN's menneskerettighedserklæring fra 1948, de to internationale konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og de internationalt anerkendte konventioner og juridiske normer i »jus cogens«;

det påpeges, at Den Europæiske Union i sine forbindelser med tredjelande og som et led i fremme af de demokratiske principper og menneskerettighederne via »menneskerettigheds- og demokratiklausulen« bør lægge særlig vægt på iværksættelsen af politikker med henblik på ligestilling mellem mænd og kvinder og på kvinders rettigheder og samtidig sikre, at tredjelandenes myndigheder overholder de grundlæggende rettigheder, ifølge hvilke vilkårlig arrestation, tortur eller henrettelse er forbudt, og at disse landes borgere har prioriteret adgang til en upartisk domstol;

det understreges, at EU i overensstemmelse med de europæiske traktater også i sine forbindelser med tredjelande og som et led i fremme af de demokratiske principper og menneskerettighederne via »menneskerettigheds- og demokratiklausulen« også forpligter sig til at gå imod enhver forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller handicap;

c)

parterne bør henvise til de FN-konventioner, der forpligter dem, og konventioner udarbejdet af dets underorganisationer i forbindelse med defineringen af de sektorrettigheder, som samarbejdet skal fremme, især ILO's konventioner, som danner et internationalt accepteret juridisk korpus af grundlæggende rettigheder;

d)

klausulen bør omfatte en procedure for konsultation mellem parterne med detaljeret angivelse af, hvilke politiske og retlige mekanismer der skal anvendes, hvis der fremsættes en anmodning om suspension af det bilaterale samarbejde på grund af gentagne og/eller systematiske krænkelser af menneskerettighederne, hvilket er et brud på international ret; suspension er naturligvis en ekstrem foranstaltning i forholdet mellem EU og et tredjeland, og derfor bør der udvikles et entydigt sanktionssystem, således at der kan tilbydes en alternativ fremgangsmåde, men den accepterede og grundlæggende positive tilgang til menneskerettighedsspørgsmålet bør ikke udelukke muligheden for en midlertidig suspension af samarbejdet under påberåbelse af, at menneskerettighederne og demokratiklausulen er blevet overtrådt;

e)

klausulen bør også omfattede detaljerede oplysninger om en mekanisme, der muliggør en midlertidig suspension af en samarbejdsaftale såvel som en »varslingsmekanisme« som reaktion på, at menneskerettigheds- og demokratiklausulen er blevet overtrådt;

f)

klausulen bør baseres på gensidighed og bør således udgøre et retsgrundlag, som gør det muligt for parterne at føre drøftelser og handle i fællesskab, under hensyntagen både til Den Europæiske Unions og tredjelandets territorium; det bør være et instrument, der går i begge retninger, og som gør Den Europæiske Union og tredjelandet ansvarlig over for hinanden med hensyn til alle deres politikker vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

8.

opfordrer til, at menneskerettigheds- og demokratiklausulen indføres i alle nye aftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande, såvel industrialiserede lande som udviklingslande, herunder i sektoraftaler, handel og teknisk eller finansiel bistand, på samme måde som det er sket i forhold til AVS-staterne;

9.

opfordrer til en udvidelse af den positive dimension af menneskerettigheds- og demokratiklausulen, hvilket medfører, at det er nødvendigt at træffe effektive foranstaltninger for at bidrage til, at menneskerettighederne udøves blandt og af de respektive parter, at der indgår en fortsat vurdering af og kontrol med selve aftalens virkninger, for så vidt angår udøvelse af menneskerettigheder, og at der vedtages en menneskerettighedsstrategi, når alle aftalens aspekter gennemføres;

10.

understreger, at det ikke længere er rede til at give sit samtykke til nye internationale aftaler, som ikke indeholder en menneskerettigheds- og demokratiklausul;

11.

er af den opfattelse, at det skal spille en rolle ved fastlæggelsen af forhandlingsmandatet for nye aftaler med tredjelande, især ved udarbejdelsen af de politiske mål og med hensyn til fremme af menneskerettighederne; mener derfor, at Kommissionen og Rådet, via Parlamentets relevante udvalg, i højere grad bør inddrage Europa-Parlamentet i udarbejdelsen af forhandlingsmandatet for aftaler mellem EU og tredjelande; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at forbedre den interinstitutionelle informationsudveksling og at få adgang til Kommissionens og Rådets database;

12.

fremsætter følgende bemærkninger om behovet for at sikre en effektiv mekanisme til overvågning af partnernes overholdelse af menneskerettighederne og de demokratiske principper:

a)

opfordrer Rådet og Kommissionen til at iværksætte strukturerede procedurer for dialog som led i denne regelmæssige vurdering af partnernes overholdelse af menneskerettighedsforpligtelserne; betragter systematisk opførelse af menneskerettighedsspørgsmål på associeringsrådets dagsorden som en del af denne dialog;

b)

anbefaler, at lederne af Kommissionens eksterne delegationer i tredjelande får en større rolle; opfordrer til, at der udarbejdes »flerårige strategidokumenter for hvert land« under delegationsledernes ansvar, og at der i landestrategidokumenterne lægges større vægt på menneskerettighedssituationen, at de fastlægger prioriteterne og nøje angiver de midler og instrumenter, som EU anvender med henblik på at sikre, at menneskerettigheds- og demokratiklausulen overholdes, og at respekten for de grundlæggendemenneskerettigheder øges; anmoder ligeledes om, at udarbejdelsen af disse strategier med mellemrum drøftes med Europa-Parlamentet og debatteres i Parlamentets relevante delegationer og på plenarmødet, især hvad angår deres gennemførelse; henstiller, at Kommissionens landestrategidokumenter og -handlingsplaner omfatter klare benchmarks for fremskridt på menneskerettighedsområdet og en tidsfrist, inden for hvilken ændringerne skal være gennemført;

c)

anbefaler, at associeringsrådet, hvis en af de berørte regeringer, Europa-Parlamentet eller de berørte nationale parlamenter eller i AVS-landenes tilfælde Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU kræver, at menneskerettigheds- og demokratiklausulen påberåbes via suspension af en bilateral aftale eller indledning af en dialog eller gennemførelse af andre passende foranstaltninger, automatisk optager den pågældende debat på sin dagsorden; bemærker, at Europa-Parlamentet flere gange formelt har givet udtryk for denne opfattelse, men at associeringsrådet blot har ignoreret Parlamentets krav;

d)

henstiller, at der etableres en »struktureret dialog« mellem associeringsrådet og/eller dette råds »underudvalg om menneskerettigheder«, Europa-Parlamentet, Den Blandende Parlamentariske Forsamling AVS-EU, når det er hensigtsmæssigt, og ngo'er og/eller uafhængige og demokratiske ikke-statslige aktører i drøftelser vedrørende brud på menneskerettigheds- og demokratiklausulen i Den Europæiske Unions aftaler, herunder forslag til forbedringer af gennemførelsen af klausulen (ingen udelukket);

e)

beklager, at Europa-Parlamentet ikke inddrages i beslutningsprocessen i forbindelse med indledning af en konsultation eller suspension af en aftale; insisterer derfor på nødvendigheden af, at det inddrages i beslutningsprocessen sammen med Kommissionen og Rådet i denne henseende og ligeledes i forbindelse med afgørelsen om at suspendere hensigtsmæssige negative foranstaltninger, der allerede er indført over for et land (»suspension af suspensionen«);

f)

foreslår, at Kommissionen sammen med underudvalgene om menneskerettigheder udarbejder en årsrapport, som drøftes i Europa-Parlamentet, om anvendelse af menneskerettigheds- og demokratiklausulen i gældende internationale aftaler med en separat analyse af hver konsultationsprocedure og andre hensigtsmæssige foranstaltninger, der iværksættes eller forkastes af Rådet i det år, og ledsaget af detaljerede henstillinger og en evaluering af de gennemførte aktioners effektivitet og sammenhæng;

13.

påpeger, at associeringsrådene generelt varetager forbindelserne mellem EU og tredjelande, og opfordrer til, at der i forbindelse med associeringsaftalerne generelt oprettes underudvalg om menneskerettigheder med mandat til

a)

at undersøge overholdelsen, anvendelsen og gennemførelsen af menneskerettigheds- og demokratiklausulen

b)

at foreslå specifikke positive foranstaltninger til at forbedre demokratiet og menneskerettighederne, og

c)

at vurdere og overvåge de direkte og indirekte følger af gennemførelsen af aftalen om fuld udøvelse af de grundlæggende rettigheder i de pågældende stater og at udarbejde særlige henstillinger i forbindelse hermed;

er af den opfattelse, at sådanne underudvalg bør mødes regelmæssigt (og under alle omstændigheder, når associeringsrådet mødes) og bør inddrage og konsultere repræsentanter for parlamenterne og for organisationer, der repræsenterer civilsamfundet; påpeger i denne forbindelse, at en individuel politik ikke er den mest hensigtsmæssige strategi at indføre over for partnerlande, når det gælder nedsættelsen af underudvalg om menneskerettigheder og definitionen af deres mandat; understreger endnu en gang, at det er nødvendigt, at de enkelte sager behandles separat i disse underudvalg;

14.

opfordrer til, at Europa-Parlamentet tilknyttes associeringsrådene og underudvalgene om menneskerettigheder, og til, at Europa-Parlamentets interparlamentariske delegationer får en øget rolle i denne forbindelse, idet der på dagsordenen for deres besøg altid opføres et punkt med drøftelse af klausulen;

15.

fremhæver, at kriterierne for at indlede en konsultationsprocedure eller gennemføre relevante foranstaltninger skal være objektive og gennemskuelige;

16.

understreger, at der ikke må ophæves foranstaltninger, før årsagerne til deres anvendelse ikke længere eksisterer, og opfordrer til, at der indføres yderligere foranstaltninger, hvis de eksisterende foranstaltninger ikke har givet resultat efter et rimeligt tidsrum;

17.

erkender, at kravet om, at der skal være enstemmighed i Rådet, før der kan indledes en konsultationsprocedure, har gjort det vanskeligere at anvende klausulen, og opfordrer til, at bestemmelsen om enstemmighed vedrørende indledning af en konsultationsprocedure ophæves, og at EF-traktatens artikel 300, stk. 2, som begrænser Europa-Parlamentets rolle i sådanne sager, ændres;

18.

understreger, hvor vigtigt det er at henlede den brede offentligheds opmærksomhed på, at aftaler mellem EU og tredjelande indeholder en menneskerettigheds- og demokratiklausul;

19.

mener, at man i det særlige tilfælde med lande, med hvem EU deler grundlæggende værdier og fælles politikker på lang sigt, som f.eks. de lande, der er berørt af »den nye naboskabspolitik«, kunne overveje at undertegne aftaler, som går videre end »menneskerettigheds- og demokratiklausulen«, baseret på fælles institutioner til fremme af de demokratiske principper og menneskerettigheder, med Europarådet og/eller andre regionale institutioner som et godt eksempel;

20.

mener, at klausulen især i forbindelse med de lande, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og til hvem Den Europæiske Union har særligt tætte forbindelser via samarbejdsaftaler, bør indeholde specifikke bestemmelser om, at underskriverne af disse aftaler — på et gensidigt grundlag — bør give hinanden ret til at overvåge deres parlaments- og præsidentvalg; opfordrer Rådet og Kommissionen til i øget udstrækning at tilskynde de pågældende lande til at give de internationale observatører adgang til deres valg med henblik på at skabe gennemskuelighed;

21.

mener, at visse betingelser skal være opfyldt, før valg kan betragtes som demokratiske, frie og lige, herunder bl.a. overholdelse af de politiske og borgerlige rettigheder og af retten til ytrings- og informationsfrihed, lige adgang til offentlige medier og respekt for politisk pluralisme, således at vælgerne får en reel valgmulighed;

22.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


(1)  EUT C 97 E af 22.4.2004, s. 656.

(2)  EUT C 131 E af 5.6.2003, s. 147.

(3)  EFT C 320 af 28.10.1996, s. 261.

(4)  »Vedtagne tekster«, P6_TA(2005)0150.

(5)  EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 1048.

(6)  EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 386.

(7)  EUT C 131 E af 5.6.2003, s. 138.

(8)  EFT C 65 E af 14.3.2002, s. 336.

(9)  EFT C 377 af 29.12.2000, s. 336.

(10)  EFT C 98 af 9.4.1999, s. 267.

(11)  EFT C 20 af 20.1.1997, s. 161.

(12)  EFT C 126 af 22.5.1995, s. 15.

(13)  EFT C 115 af 26.4.1993, s. 214.

(14)  EFT C 267 af 14.10.1991, s. 165.

(15)  EFT C 47 af 27.2.1989, s. 61.

(16)  EFT C 99 af 13.4.1987, s. 157.

(17)  EFT C 343 af 31.12.1985, s. 29.

(18)  EFT C 172 af 2.7.1984, s. 36.

(19)  EFT C 161 af 10.6.1983, s. 58.

(20)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(21)  EUT L 287 af 28.10.2005, s. 1.

(22)  EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

P6_TA(2006)0057

Den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen)

Europa-Parlamentets beslutning om oversigt over visse adgangsbegrænsninger i den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen) (2005/2190(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: Oversigt over visse adgangsbegrænsninger i den fælles fiskeripolitik (Shetlandskassen og rødspættekassen) (KOM(2005)0422),

der henviser til artikel 18 og 19 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1),

der henviser til artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (2),

der henviser til forretningsordenens artikel 45,

der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0016/2006),

1.

bemærker, at Kommissionen nu har opfyldt sin forpligtelse til i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 at foretage en vurdering for at afgøre, om adgangsbegrænsninger for farvande og ressourcer uden for 12-sømilezonen, for så vidt angår Shetlandskassen og rødspættekassen, er berettigede;

2.

bemærker, at vurderingen af forskellige årsager har taget væsentlig længere tid end oprindeligt forventet;

3.

bifalder Kommissionens beslutning om at føre omfattende samråd med erhvervet og medlemsstaterne, inden den afgav udtalelse i denne vigtige sag;

4.

bifalder den rolle, som Det Regionale Rådgivende Råd for Nordsøen (NSRAC) har spillet som rådgiver for Kommissionen om Shetlandskassens og rødspættekassens anvendelse og effektivitet, og opfordrer Kommissionen til at lade sig rådgive yderligere af NSRAC i forbindelse med den fremtidige vurdering af kasserne;

5.

bifalder Kommissionens beslutning om at bevare Shetlandskassen i endnu en 3-års periode, mens der foretages yderligere vurderinger af kassen som et første skridt til at sikre, at fiskersamfundene i området beskyttes af en fiskeriordning, der sikrer fiskeriets fremtid som et bæredygtigt erhverv;

6.

bemærker, at Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) har henstillet, at Shetlandskassen bevares;

7.

bemærker, at NSRAC anbefalede, at Shetlandskassen blev bevaret, mens der blev foretaget yderligere vurderinger;

8.

finder, at såfremt de foreslåede yderligere vurderinger af Shetlandskassen skulle tage længere tid end de forventede tre år, bør den nugældende forordning fortsætte med at være i kraft, som tilrådet af STECF;

9.

bemærker, at STECF har påpeget, at ophævelse af Shetlandskassen kan føre til en vis forøgelse af fiskeriaktiviteten i området, ligesom den har erklæret, at enhver ændring, der kan medføre en øget fiskeriindsats, bør undgås;

10.

bemærker, at myndighederne i Det Forenede Kongerige og Tyskland har opfordret til, at Shetlandskassen bevares, og at den britiske regering endvidere har udtalt, at ændringer hverken er nødvendige eller ønskelige;

11.

bemærker, at Shetlandskassen er et vigtigt område for kuller, hvilling og havtaske, og at den ifølge STECF muligvis er endnu vigtigere nu end på oprettelsestidspunktet;

12.

konstaterer endvidere med foruroligelse, at de bestande i Shetlandskassen, der er af interesse for fiskeriet, ifølge Kommissionens arbejdsgruppe, som blev nedsat for at vurdere effektiviteten af Shetlandskassen og rødspættekassen, generelt befinder sig uden for de sikre biologiske grænser, bortset fra kuller og sej;

13.

opfordrer Kommissionen til at foretage en kvantitativ vurdering af de sandsynlige virkninger af ændringer af Shetlandskassen;

14.

bifalder Kommissionens beslutning om at bevare rødspættekassen og de tilhørende begrænsninger for adgang, mens der foretages yderligere undersøgelser;

15.

bemærker, at de tyske myndigheder støtter bevarelsen af rødspættekassen, og at den britiske regering mener, at en eventuel beslutning skal træffes i forbindelse med den fremtidige forvaltning af fladfisk og efter udtalelse fra NSRAC;

16.

bemærker, at rødspættekassens bevarelsesformål er klare;

17.

opfordrer Kommissionen til at foretage sin undersøgelse af rødspættekassen i lyset af den fremtidige forvaltning af fladfisk, herunder genoprettelsesplanen for rødspætter;

18.

bemærker, at Kommissionens arbejdsgruppe fremhævede kassernes samfundsøkonomiske betydning;

19.

bemærker endvidere, at et af formålene med Shetlandskassen ifølge arbejdsgruppen er at beskytte de fiskeriafhængige lokalsamfund i Nordskotland;

20.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 2166/2005 (EFT L 345 af 28.12.2005, s. 5).

P6_TA(2006)0058

Opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder

Europa-Parlamentets beslutning med henstillinger til Kommissionen om opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder (2005/2122(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2,

der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45,

der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om den vedvarende energis andel i EU og forslag til konkrete foranstaltninger (1),

der henviser til meddelelse fra Kommissionen — Energi for fremtiden: vedvarende energikilder — Hvidbog vedrørende en strategi- og handlingsplan på fællesskabsplan (KOM(1997)0599),

der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0020/2006),

A.

der henviser til, at der ikke på nuværende tidspunkt findes nogen retsakt om opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder,

B.

der henviser til, at der ikke er noget forslag under udarbejdelse, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 2,

C.

der henviser til, at retningslinjer for fremme af vedvarende energi inden for elektricitet og transport har bidraget til, henholdsvis forstærket en bæredygtig udvikling i medlemsstaterne,

D.

der henviser til, at den fuldstændig forskellige markedsudvikling inden for vedvarende energi i de enkelte medlemsstater i øjeblikket snarere beror på forskellige og delvis utilstrækkelige politiske og retlige rammebetingelser end på, at medlemsstaterne har forskelligt potentiale,

E.

der henviser til, at fremme af et marked for vedvarende energi vil bidrage til at opfylde Lissabon-målene ved at øge beskæftigelsen i medlemsstaterne og ved at øge medlemsstaternes og EU's indsats inden for forskning og innovation.

F.

der endvidere henviser til, at anvendelsen af overskudsvarme fra elproduktions- eller industriprocesser og afkøling bidrager til en begrænsning af efterspørgslen efter de traditionelle energikilder, og at medlemsstaterne bør vurdere mulighederne for at udnytte disse ressourcer, vise, hvordan de kan udnyttes på en mere effektiv måde, sikre juridisk klarhed, give bedre information til offentligheden og øge forskningen på området,

G.

understreger betydningen af Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (2) for opvarmning og afkøling baseret på vedvarende energikilder,

1.

anmoder Kommissionen om på grundlag af EF-traktatens artikel 175, stk. 1, og senest den 31. juli 2006 at forelægge et forslag til retsakt om en øget andel af vedvarende energi inden for opvarmning og afkøling for Parlamentet i overensstemmelse med de detaljerede henstillinger i bilaget;

2.

konstaterer, at disse henstillinger respekterer subsidiaritetsprincippet og borgernes grundlæggende rettigheder;

3.

finder, at den retsakt, der anmodes om, er uden finansielle følgevirkninger for Den Europæiske Unions budget;

4.

pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til Kommissionen og Rådet.


(1)  »Vedtagne tekster«, P6_TA(2005)0365.

(2)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1.

BILAG

DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

A.   FORSLAGETS PRINCIPPER OG MÅL

1. Målet med den retsakt, der anmodes om, er at evaluere og udnytte det økonomiske potentiale med henblik på at øge den vedvarende energis andel inden for opvarmning og afkøling i EU fra ca. 10% i øjeblikket til det realistiske og ambitiøse mål på mindst en fordobling i 2020.

2. En forøgelse af den vedvarende energis andel inden for opvarmning og afkøling vil yde et betydeligt bidrag til den europæiske energiforsyningssikkerhed, jobskabelse og forbedring af miljøet. Endvidere vil det medføre en væsentlig reduktion af efterspørgslen efter de traditionelle energikilder EU, det samlede energiforbrug i EU's sektorer for opvarmning og afkøling, EU's afhængighed af navnlig olie og gas og forbrugernes udgifter til energi i og uden for hjemmet.

3. Det direktiv, der anmodes om, skal fastsætte rammebetingelserne for nationale støtteinstrumenter under iagttagelse af subsidiaritetsprincippet og de nuværende fællesskabsbestemmelser på energi- og miljøområdet.

4. Den vedvarende energis muligheder inden for opvarmning og afkøling, som hidtil kun er udnyttet i ringe omfang, bør udnyttes fuldt ud, forudsat at den energi- og miljømæssige gevinst viser sig at være positiv og i overensstemmelse med bæredygtige produktionsmetoder. Sådanne foranstaltninger må ikke bruges som undskyldning for ikke at gøre EU til verdens mest energieffektive økonomi i 2020; navnlig er det nødvendigt først at fjerne hindringer for de teknologier, som allerede er konkurrencedygtige. Dette skal, så vidt muligt, ske i samarbejde med nationale og decentraliserede myndigheder.

5. Med det direktiv, der anmodes om, skal der muliggøres en høj markedspenetration og markedsudvikling i samtlige medlemsstater af alle relevante teknologier. Det er muligt at øge det interregionale og grænseoverskridende samarbejde på dette område. Det er til det formål nødvendigt med en hensigtsmæssig brug af de relevante fællesskabspolitikker og -programmer, såsom rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og det syvende rammeprogram for forskning og udvikling.

6. De pågældende teknologiers og processers lønsomhed skal styrkes gennem masseproduktion og massedistribution.

B.   FORANSTALTNINGER, DER BØR INDGÅ I FORSLAGET

I.   Mål, definition og overvågning

1. Der skal sættes et realistisk og ambitiøst mål om mindst at fordoble den vedvarende energis andel inden for opvarmning og afkøling i 2020 for at øge denne andel i hele EU.

2. Effektive nationale mål, som tager hensyn til de nuværende forskelle med hensyn til den vedvarende energis andel inden for opvarmning og afkøling i medlemsstaterne og deres regioner samt det potentiale, som hver opvarmnings- og afkølingsteknologi på basis af vedvarende energi rummer.

3. Der skal fastsættes en klart afgrænset definition af de relevante energiformer, nemlig geotermisk energi, solvarmeenergi (herunder passiv energi), fjernvarme- og fjernkøling, anvendelse af vedvarende energikilder, omgivende varme og biomasse (i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet (1)).

4. Senest et år efter ikrafttræden af det direktiv, der anmodes om, skal medlemsstaterne på grundlag af deres nationale potentiale og målet for udnyttelse af vedvarende energikilder til opvarmning og afkøling fastlægge en handlingsplan for, hvordan målene skal nås. Medlemsstaternes handlingsplaner skal fornys hvert tredje år og forelægges Kommissionen.

5. Med henblik på at vurdere EU's energibehov inden for opvarmning og afkøling og at overvåge udviklingen i den vedvarende energis andel skal der udvikles et overvågningssystem på EU-plan, der er gyldigt i samtlige medlemsstater, for at tilvejebringe et pålideligt og sammenligneligt datagrundlag.

II.   Afskaffelse af administrative hindringer

1. Medlemsstaterne skal sikre, at der er klare retlige rammer for godkendelse, kontrol og certificering af anvendelsen af vedvarende energiformer inden for opvarmning og afkøling.

2. Ved godkendelse af udnyttelse af anlæg for vedvarende energi og tilknyttede varme- og køleanlæg sikrer medlemsstaterne, at myndighedernes beføjelser fastsættes på en klar, effektiv og gennemskuelig måde.

3. Der fastsættes strømlinede og hurtigere godkendelsesprocedurer på de hensigtsmæssige administrative niveauer. Bevisbyrden for årsagerne til en afvisning ligger hos myndighederne.

4. Administrative gebyrer skal være gennemskuelige, retfærdige og ikke-diskriminerende og må ikke udgøre nogen skjult ressourcebeskatning.

III.   Nationale støtteinstrumenter

1. Medlemsstaterne skal principielt tilvejebringe finansielle incitamenter inden for rammerne af subsidiaritetsprincippet.

2. Der skal dog gælde følgende principper for nationale støtteinstrumenter, for at de kan nå deres mål:

a)

støtten bør begrænses tidsmæssigt og reduceres gradvist

b)

investeringssikkerheden skal garanteres gennem stabile og ensartede støttevilkår på mellemlang sigt

c)

en markedsudvikling efter stop-and-go-princippet skal undgås gennem pålidelige vilkår for instrumenterne

d)

der skal sikres en effektiv og systematisk støtte for at udnytte det eksisterende potentiale og nå målene

e)

vedvarende energiteknikkers lønsomhed styrkes ved etablering af masseproduktion

f)

der tages hensyn til de forskellige teknologiers særlige behov, og det langsigtede mål om at udnytte de forskellige teknologiers potentiale fuldt ud forfølges

g)

rentable vedvarende energikilder skal støttes uanset deres størrelse.

3. I tilfælde hvor de vedvarende energikilder endnu ikke har opnået en høj grad af markedspenetration til konkurrencedygtige priser og med en konkurrencedygtig udvikling, kan medlemsstaterne f. eks. overveje følgende støttemekanismer:

a)

skattebegunstigelser/-undtagelser for anlæg for vedvarende energi og tilknyttede varme- og køleanlæg

b)

direkte investeringsstøtte

c)

lovgivningsmæssige foranstaltninger såsom fremme af anvendelse og/eller obligatorisk anvendelse af anlæg for vedvarende energi, kombineret produktion af varme og elektricitet og lokal- og fjernvarme/ fjernkøling ved hjælp af vedvarende energi i forbindelse med nybyggeri eller istandsættelser af bygninger

d)

en afgiftsfinansiering af udgifterne til de støttede anlæg for vedvarende energi eller den producerede varme/kulde i sådanne anlæg, f. eks. i forbindelse med en kvoteordning, der er i overensstemmelse med de nationale mål; brændstoffer, der anvendes i højeffektive kraftvarmesystemer og til fjerntliggende fjernvarme- og fjernkølingsanlæg, skal ikke pålægges yderligere omkostninger

e)

andre mekanismer inden for rammerne af det indre marked og bestemmelserne om statsstøtte på miljøområdet, statsstøtte til innovation og statsstøtte til regional udvikling.

4. Det skal i forbindelse med støttemekanismerne sikres, at der ikke sker en uforholdsmæssig forøgelse af den enkelte forbrugers udgifter til opvarmning og afkøling.

IV.   Ledsageforanstaltninger

1. Medlemsstaterne bør sørge for, at offentligheden informeres fyldestgørende om mulighederne for at anvende vedvarende energi til opvarmning og afkøling.

2. Medlemsstaterne skal sikre offentliggørelse af undersøgelser af de fordele, som anvendelsen af vedvarende energikilder til opvarmning og afkøling medfører for forbrugeren.

3. Medlemsstaterne skal søge at sikre, at de erhvervsgrupper, der er ansvarlige for anvendelsen, kender og behersker den pågældende teknik. I forbindelse med uddannelse og videreuddannelse sikres det, at teknologi i forbindelse med vedvarende energi tillægges den værdi, den har krav på.

4. Medlemsstaterne sørger for, at der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til at tilskynde til en høj kvalitet af de pågældende produkter og tjenesteydelser.

5. Medlemsstaterne tilskynder til, at den offentlige sektor prioriterer opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder, under behørig hensyntagen til omkostningseffektiviteten, navnlig for så vidt angår nyligt opførte bygninger eller bygninger, som renoveres.

6. EU tilskynder til gennemførelse af EU-dækkende oplysningskampagner om anvendelse af vedvarende energikilder til opvarmning og afkøling.

7. EU skal fremme anvendelsen af strukturfonde og Samhørighedsfonden til støtte og fremme af anvendelse af vedvarende energi til opvarmning og afkøling.

8. Forskningsindsatsen skal øges med henblik på at lette markedsadgangen for vedvarende energi til opvarmning og afkøling.

9. Der bør udvikles miljømærkning af opvarmnings- og afkølingssystemer på EU-plan.

10. Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger til at forhindre marginalisering af opvarmning og afkøling fra højeffektive kraftvarmeanlæg gennem udvikling af nationale støtteordninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion (2) på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked.


(1)  EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33.

(2)  EUT L 52 af 21.2.2004, s. 50.


Onsdag, den 15. februar 2006

29.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 290/120


PROTOKOL

(2006/C 290 E/03)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

1.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

*

* *

Pervenche Berès tog ordet for at kommentere dagsordenen (men da der ikke var tale om en bemærkning til forretningsordenen, fratog formanden hende ordet).

2.   Ytringsfrihed og respekt for religiøs tro (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Ytringsfrihed og respekt for religiøs tro

Hans Winkler (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Poul Nyrup Rasmussen for PSE-Gruppen, Karin Riis-Jørgensen for ALDE-Gruppen, Daniel Marc Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Frank Vanhecke, løsgænger, og Hans Winkler.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Elmar Brok, Gunnar Hökmark, Gitte Seeberg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og João de Deus Pinheiro for PPE-DE-Gruppen om retten til ytringsfrihed og respekt for religiøs overbevisning (B6-0136/2006)

Pasqualina Napoletano, Martine Roure, Martin Schulz, Hannes Swoboda og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen om retten til ytringsfrihed og respekten for religiøs tro (B6-0137/2006)

Daniel Cohn-Bendit og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen om retten til ytringsfrihed og respekt for religiøs overbevisning (B6-0138/2006)