ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 172

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
25. juli 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2006/C 172/1

Rådets konklusioner om den europæiske indikator for sprogkundskaber

1

 

Kommissionen

2006/C 172/2

Euroens vekselkurs

4

2006/C 172/3

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

5

2006/C 172/4

Opfordring til at fremkomme med bemærkninger til udkastet til Kommissionens forordning

6

2006/C 172/5

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder ( 1 )

8

2006/C 172/6

Meddelelse om gældende udligningsforanstaltninger vedrørende importen til Fællesskabet af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien: Ændring af navnet på et selskab, der er omfattet af individuel udligningstold

21

2006/C 172/7

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

22

2006/C 172/8

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

23

 

III   Oplysninger

 

Kommissionen

2006/C 172/9

Indkaldelse af forslag til indirekte aktioner under det flerårige fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte (eContentplus) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Indkaldelse af forslag — Fælles harmoniseret EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser

26

2006/C 172/1

Indkaldelse af forslag — Fælles harmoniseret EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser

34

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Meddelelser

Rådet

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/1


Rådets konklusioner om den europæiske indikator for sprogkundskaber

(2006/C 172/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

som henviser til:

det strategiske mål for Den Europæiske Union, der blev opstillet af det europæiske råd den 23.-24. marts 2000 i Lissabon og bekræftet af det europæiske råd den 23.-24. marts 2001 i Stockholm, nemlig at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed;

mandatet fra det europæiske råd i Lissabon til Rådet (uddannelse), dvs. mere overordnet at overveje de konkrete fremtidige mål for uddannelsessystemerne, idet der skal fokuseres på fælles problemer og prioriteter, samtidig med at den nationale mangfoldighed respekteres  (1);

Rådets resolution af 14. februar 2002 om fremme af den sproglige mangfoldighed og indlæringen af fremmedsprog (2), der blandt andet understregede,

at kendskabet til sprog er en af de nødvendige grundlæggende færdigheder, som enhver borger bør besidde for effektivt at kunne deltage i det europæiske vidensamfund, at det derfor fremmer såvel integrationen i samfundet som den sociale samhørighed, og

at alle europæiske sprog har samme kulturelle værdi og værdighed og er en integrerende del af europæisk kultur og civilisation,

og som opfordrede medlemsstaterne til at udarbejde systemer til validering af sprogfærdigheder på grundlag af den fælles europæiske referenceramme for sprog, som Europarådet har udviklet;

konklusionerne fra det europæiske råd den 15.-16. marts 2002 i Barcelona (3), hvori det

godkendte det detaljerede arbejdsprogram for opfølgning af uddannelsessystemernes mål (4)

opfordrede til yderligere tiltag for at forbedre beherskelsen af grundlæggende færdigheder, navnlig ved meget tidligt at undervise børn i mindst to fremmedsprog, og

opfordrede til fastsættelse af en indikator for sprogkundskaber i 2003;

Rådets konklusioner om nye indikatorer inden for uddannelse og erhvervsuddannelse fra maj 2005 (5);

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen Den europæiske indikator for sprogkundskaber  (6);

udkastet til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring (7), hvorefter kommunikativ kompetence i et fremmedsprog betragtes som en nøglekompetence;

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen En ny rammestrategi for flersprogethed  (8);

BEKRÆFTER,

at kendskab til fremmedsprog foruden at medvirke til at fremme gensidig forståelse mellem mennesker er en forudsætning for en mobil arbejdsstyrke og bidrager til EU-økonomiens konkurrenceevne;

at periodisk overvågning af resultater via anvendelse af indikatorer og benchmarks er en væsentlig del af Lissabon-processen, der gør det muligt at identificere god praksis og således opnå strategisk vejledning for og styring af både kortsigtede og langsigtede foranstaltninger i arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010;

ERKENDER,

at der er brug for foranstaltninger til at afhjælpe den nuværende mangel på pålidelige sammenlignelige data om resultaterne af fremmedsprogsundervisning og -indlæring;

at sådanne foranstaltninger skal baseres på indsamling af data ved hjælp af objektive prøver i sprogfærdigheder, der udvikles og administreres på en sådan måde, at det sikres, at disse data er pålidelige, nøjagtige og gyldige;

at sådanne data kan medvirke til at indkredse og udveksle god praksis med hensyn til politikken for sprogundervisning og sprogundervisningsmetoder gennem en øget udveksling af oplysninger og erfaringer;

at medlemsstaterne har behov for et klarere billede af, hvilke praktiske og finansielle forholdsregler de hver især vil skulle tage for at indføre den europæiske indikator for sprogkundskaber;

UNDERSTREGER,

at udviklingen af indikatoren til fulde bør respektere medlemsstaternes ansvar for opbygningen af deres uddannelsessystemer og ikke må pålægge uddannelsessystemerne og de berørte institutioner unødvendige administrative eller finansielle byrder;

at dataindsamlingsmetoden bør tage hensyn til det hidtidige arbejde på dette område på internationalt plan og på EU- og medlemsstatsplan og bør udtænkes og gennemføres på en omkostningseffektiv måde;

at den europæiske indikator for sprogkundskaber skal indføres snarest muligt i henhold til følgende rammer:

der bør indsamles data om kundskaber i første og andet fremmedsprog:

via en fælles række prøver, der gennemføres blandt et repræsentativt udsnit af målgruppen i hver medlemsstat;

fra et repræsentativt udsnit af elever under uddannelse eller erhvervsuddannelse ved afslutningen af ISCED-niveau 2;

hvor der ikke undervises i andet fremmedsprog inden afslutningen af ISCED-niveau 2, kan medlemsstaterne i forbindelse med den første runde af dataindsamlingen vælge at indsamle data om andet fremmedsprog fra elever på ISCED-niveau 3;

for de sprog, hvor der eksisterer et passende repræsentativt udsnit af lærende i en given medlemsstat;

prøveresultater bør baseres på skalaerne i den fælles europæiske referenceramme for sprog (9);

da respekt for sproglig mangfoldighed er en af Den Europæiske Unions centrale værdier, bør indikatoren baseres på data, som dækker kendskab til alle de officielle EU-sprog, der undervises i som fremmedsprog i EU, men det vil af praktiske grunde være tilrådeligt i første dataindsamlingsrunde at gennemføre prøver i de officielle EU-sprog, som der hyppigst undervises i i medlemsstaterne, for så vidt som der kan samles tilstrækkeligt mange prøvedeltagere;

medlemsstaterne fastlægger selv, i hvilke af de officielle sprog der skal gennemføres prøver;

indikatoren bør måle de fire aktive og passive færdigheder, men af praktiske grunde er det tilrådeligt i første dataindsamlingsrunde at stille prøver til rådighed i de tre sprogfærdigheder, der er lettest at bedømme (dvs. høreforståelse, læseforståelse og skriftlig fremstilling);

prøvemetoden bør stilles til rådighed for de medlemsstater, der ønsker at bruge den i deres egen udvikling af prøver i andre sprog;

der bør også indsamles passende baggrundsoplysninger til hjælp for vurderingen af de underliggende faktorer;

OPFORDRER Kommissionen til

snarest muligt at nedsætte et rådgivende udvalg (Det Rådgivende Udvalg for Sprogindikatoren) bestående af en repræsentant for hver medlemsstat og en repræsentant for Europarådet, der skal have til opgave at rådgive Kommissionen i tekniske spørgsmål, som f.eks.:

de nærmere betingelser for udbuddet om udvikling af redskaber til afprøvning af sprogkundskaber

evalueringen af kontrahentens arbejde

de passende vilkår, standarder og tekniske protokoller for dataindsamlingsarbejdet i medlemsstaterne under hensyntagen til, at medlemsstaterne ikke må pålægges unødige administrative og finansielle byrder;

for at bistå medlemsstaterne med at indkredse de organisatoriske og finansielle følger at give dette udvalg den opgave først at fremlægge en tidsplan for arbejdet og en mere detaljeret beskrivelse af prøvernes opbygning og deres administration, herunder

udsnittets omfang

den foretrukne prøvemetoder, og

de foretrukne retningslinjer for administration af prøverne, idet der tages hensyn til mulighederne for elektroniske prøver

udsnittets minimumsomfang, der bestemmer, om en prøve i et bestemt sprog skal stilles til rådighed for medlemsstaterne;

at aflægge skriftlig rapport til Rådet inden udgangen af 2006 om, hvordan arbejdet skrider frem, og i givet fald om eventuelle udestående spørgsmål;

OPFORDRER medlemsstaterne til

at tage alle nødvendige skridt til at fremme processen med fastsættelse af den europæiske indikator for sproglandskaber.


(1)  SN 100/1/00 REV 1, punkt 27.

(2)  EFT C 50 af 23.2.2002, s. 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  Vedtaget af Rådet (uddannelse) den 14. februar 2002 (EFT C 142 af 14.6.2002, s. 1).

(5)  EUT C 141 af 10.6.2005, s. 7.

(6)  Dok. 11704/05 — KOM(2005) 356 endelig.

(7)  Dok. 13425/05 — KOM(2005) 548 endelig.

(8)  Dok. 14908/05 — KOM(2005) 596 endelig.

(9)  »Den fælles europæiske referenceramme for sprog: læring, undervisning og evaluering« udarbejdet af Europarådet.


Kommissionen

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/4


Euroens vekselkurs (1)

24. juli 2006

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2633

JPY

japanske yen

147,32

DKK

danske kroner

7,4604

GBP

pund sterling

0,68160

SEK

svenske kroner

9,2595

CHF

schweiziske franc

1,5746

ISK

islandske kroner

93,48

NOK

norske kroner

7,9540

BGN

bulgarske lev

1,9558

CYP

cypriotiske pund

0,5750

CZK

tjekkiske koruna

28,435

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

276,06

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6960

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

3,9433

RON

rumænske lei

3,5640

SIT

slovenske tolar

239,65

SKK

slovakiske koruna

38,385

TRY

tyrkiske lira

1,9600

AUD

australske dollar

1,6773

CAD

canadiske dollar

1,4405

HKD

hongkongske dollar

9,8256

NZD

newzealandske dollar

2,0321

SGD

singaporeanske dollar

2,0025

KRW

sydkoreanske won

1 202,41

ZAR

sydafrikanske rand

8,9041

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,0868

HRK

kroatiske kuna

7,2540

IDR

indonesiske rupiah

11 603,41

MYR

malaysiske ringgit

4,667

PHP

filippinske pesos

65,875

RUB

russiske rubler

34,0175

THB

thailandske bath

48,030


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/5


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2006/C 172/03)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 13. juli 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Fogeca Multiauto S.A. (»Fogeca«, Portugal) og Mapfre Mutualidad de Seguros (»Mapfre«, Spanien) ved opkøb af aktier i et nyoprettet jointventure-selskab erhverver fælles kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over et joint venture (»JV«, Spanien).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Fogeca: montering af biler, fremstilling af komponenter til biler, detailhandel med biler og reservedele

Mapfre: forsikring, finansielle tjenesteydelser

JV: detailhandel med biler og eftersalgsservice for biler, bilforsikring og ejendomsforvaltning, i Spanien.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse Bemærkningerne, med angivelse af reference COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV, kan sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 2964301 eller 2967244) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/6


Opfordring til at fremkomme med bemærkninger til udkastet til Kommissionens forordning

(2006/C 172/04)

Interesserede parter kan senest en måned efter datoen for offentliggørelsen af udkastet til forordning sende deres bemærkninger til:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Statsstøtte

Høring om (HT 364)

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Udkast til Kommissionens forordning (EF) nr. …/..

af …

om ændring af forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 og (EF) nr. 68/2001 for så vidt angår deres anvendelsesperiode

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (1),

særlig artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i), ii) og iv), og artikel 1, stk. 1, litra b),

efter offentliggørelse af et udkast til denne forordning (2),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 12. december 2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse (3), Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelse (5) udløber den 31. december 2006. Kommissionen foreslog i sin handlingsplan på statsstøtteområdet (6) at samle disse forordninger i en enkelt gruppefritagelsesforordning og eventuelt tilføje andre områder, der er omhandlet i artikel 1 og 2 i Rådets forordning (EF) nr. 994/98.

2)

Indholdet af den fremtidige gruppefritagelsesforordning afhænger navnlig af resultaterne af de offentlige høringer, der blev iværksat i medfør af handlingsplanen på statsstøtteområdet og Kommissionens meddelelse om statsstøtte og innovation (7). Det er også nødvendigt at indlede drøftelser med medlemsstaternes repræsentanter for at definere, hvilke typer støtte der er forenelige med traktaten. For at fortsætte de nuværende høringer og analysere resultaterne heraf er det hensigtsmæssigt at forlænge gyldigheden af forordning (EF) nr. 2204/2002, forordning (EF) nr. 70/2001 og forordning (EF) nr. 68/2001 frem til udgangen af 2007.

3)

Forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 68/2001 og (EF) nr. 70/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 8, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 68/2001 affattes som følger:

»Den anvendes indtil 31. december 2007.«

Artikel 2

Artikel 10, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 70/2001 affattes som følger:

»Den anvendes indtil 31. december 2007.«

Artikel 3

Artikel 11, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 2204/2002 affattes som følger:

»Den anvendes indtil 31. december 2007.«

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den …

På Kommissionens vegne

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.

(2)  EUT

(3)  EFT L 337 af 13.12.2002, s. 3.

(4)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33. Forordning ændret ved forordning (EF) nr. 364/2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 22).

(5)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 20. Forordning ændret ved forordning (EF) nr. 363/2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 20).

(6)  KOM(2005) 107 endelig.

(7)  KOM(2005) 436 endelig.


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/8


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

(2006/C 172/05)

(EØS-relevant tekst)

Sag nr.

XS 54/04

Medlemsstat

Italien

Region

Emilia-Romagna

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Udvikling af industrilaboratorier

Retsgrundlag

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

3 mio. EUR

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra: 20.1.2004

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil: 31.12.2005

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

 

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Regione Emilia-Romagna

Adresse:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

 

Nej


Sag nr.

XS 68/05

Medlemsstat

Letland

Region

Letland

Støtteordningens navn eller Navnet på den støttemodtagende virksomhed

Lån til SMV i hastig vækst

Retsgrundlag

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

20 mio. LVL (1) (28,457 mio. EUR)

Årligt samlet beløb — gennemsnitsbeløb for lån ydet på et år

3 mio. LVL (4,268 mio. EUR)

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Ikke mere end 15 %

 

Gennemførelsestidspunkt:

Fra 1.7.2005

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.12.2019

Hvis bestemmelserne i støtteprogrammet ikke længere er i overensstemmelse med regler for kontrol med støtte til kommercielle aktiviteter, vil bestemmelserne for at yde støtte inden for rammerne af støtteprogrammet blive taget op til revision i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88, stk. 1.

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

 

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Ja

undtagen:

 

fremstilling, forarbejdning og overgang til frit forbrug af produkter, der er opført i bilag I til EF-traktaten

X

finansiel mæglervirksomhed og forsikring

X

spil

X

fremstilling og levering af og handel med våben

X

fremstilling af og specialiseret handel med tobak

X

kulminedrift

X

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Det statslige aktieselskab »Latvijas Hipotēku un zemes banka«

Adresse:

Doma laukumā 4

LV-Riga, LV-1977

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja

 


Sag nr.

XS 69/05

Medlemsstat

Letland

Region

Letland

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Lån (inkl. mikrokreditter) til nystartede virksomheder

Retsgrundlag

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet støtte

10,665 mio. LVL (15,175 mio. EUR (2))

heraf:

 

i 2005: 5,333 mio. LVL (7,588 mio. EUR)

 

i 2007: 5,332 mio. LVL (7,586 mio. EUR)

Yderligere midler, der er sikret ved en regeringsgaranti:

10,665 mio. LVL (15,175 mio. EUR)

Samlet årligt beløb — gennemsnitligt beløb for lån ydet på et år

3 mio. LVL (4,268 mio. EUR)

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Ikke mere end 15 %

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra 1.7.2005

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.12.2019

Hvis bestemmelserne i støtteprogrammet ikke længere er i overensstemmelse med reglerne for kontrol med støtte til kommercielle aktiviteter, vil bestemmelserne for at yde støtte inden for støtteprogrammets rammer blive taget op til revision i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88, stk. 1

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

 

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Begrænset til særlige sektorer

Ja

undtagen:

 

fremstilling, forarbejdning og overgang til frit forbrug af produkter, der er opført i bilag I til EF-traktaten

X

finansiel formidling og forsikring

X

spillevirksomhed

X

fremstilling og leverancer af samt handel med våben

X

fremstilling af og specialiseret handel med tobak

X

kulminedrift

X

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Det statslige aktieselskab »Latvijas Hipotēku un zemes banka«

Adresse:

Doma laukumā 4

LV-Riga, LV-1977

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja

 


Sag nr.

XS 89/05

Medlemsstat

Italien

Region

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

En europæisk dimension for små virksomheder og bonus ved fusioner

Retsgrundlag

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

34 mio. EUR i 2005

110 mio. EUR i 2006

57 mio. EUR i 2007

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja (artikel 5)

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra 17.3.2005

Støtteordningens varighed eller Støtteprojektets varighed

Indtil 2007

(Italien forpligter sig til at tilpasse reglerne i overensstemmelse med den forordning, der træder i stedet for forordning (EF) nr. 70/2001)

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

 

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Adresse:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja

 


Sag nr.

XS 138/05

Medlemsstat

Grækenland

Region

Hele landet

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Støtte til små og mellemstore virksomheder til dækning af udgifter til undersøgelser og konsulenthonorarer som led i investeringsprogrammer omfattet af lov nr. 3299/2004 om incitamenter til private investeringer til fremme af økonomisk udvikling og regional samhørighed.

Retsgrundlag

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

40 mio. EUR

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra 15.6.2005

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.12.2006

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

 

Berørte sektorer

Begrænset til særlige sektorer

Ja

motorkøretøjer

Ja

anden fremstillingsvirksomhed

Ja

andre tjenester

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Adresse:

Νίκης 5-7,

EL-ΤΚ 10180, Αθηνα

Navn:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Adresse:

Μεσογείων 199,

EL-ΤΚ 10192, Αθηνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja

 


Sag nr.

XS 154/05

Medlemsstat

Italien

Region

Lombardiet

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Det samlede programmeringsdokument, mål 2, for perioden 2000-2006 — foranstaltning 1.5 »Støtte til oprettelse af nye virksomheder«, delforanstaltning b) »Virksomhedsoprettelse«: komplekse tiltag.

Retsgrundlag

Docup ob.2 2000-2006

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

2005/2006: 3 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet

I henhold til den maksimale støtteintensitet som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001.

Nærmere betegnet:

Udgifter til materielle og immaterielle investeringer:

Små virksomheder 15 % BSÆ

Mellemstore virksomheder 7,5 % BSÆ.

I de områder, der er omfattet af undtagelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), er støtteintensiteten som følger:

Små virksomheder 8 % NSÆ + 10 % BSÆ

Mellemstore virksomheder 8 % NSÆ + 6 % BSÆ.

Udgifter til køb af tjenesteydelser og konsulentbistand:

Små og mellemstore virksomheder 50 % BSÆ.

Den samlede støtte kan under ingen omstændigheder udgøre mere end 30 % i pålydende værdi af de samlede udgifter til investeringer og køb af tjenesteydelser. Hvis der konstateres en overskridelse af dette loft, nedsættes støtten til køb af tjenesteydelser, indtil ovennævnte grænse på 30 % nås.

Gennemførelsestidspunkt

Datoen for offentliggørelse af rangordenen (3.8.2005)

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Der kan ydes støtte indtil 31.12.2006.

Støttens formål

At støtte investeringer i nye virksomhedstiltag inden for industri, håndværk, turisme og tjenesteydelser gennem incitamenter til nyinvesteringer og køb af tjenesteydelser i kategorien komplekse tiltag.

Berørte sektorer

Industri

Håndværk

Turisme

Tjenesteydelser

Der er begrænsninger eller undtagelser for følgende sektorer, som reguleres af EU-regler:

transportsektoren, sektoren for fremstilling, forarbejdning og markedsføring af de landbrugsprodukter, der er anført i traktatens bilag I, samt fiskerisektoren er undtaget

projekter vedrørende jern- og stålsektoren, skibsbygning, fremstilling af syntetiske fibre og bilindustrien er underlagt yderligere restriktioner.

De interventioner, som denne foranstaltning giver mulighed for, defineres i henhold til artikel 2 og 5 i forordning (EF) nr. 70/2001.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresse:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Store individuelle støtteforanstaltninger

Støtten ydes som led i gennemførelsen af det samlede programmeringsdokument, mål 2, for perioden 2000/20006.


Sag nr.

XS 155/05

Medlemsstat

Italien

Region

Lombardiet

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Det samlede programmeringsdokument, mål 2, for perioden 2000-2006 — foranstaltning 1.1 »Incitamenter til virksomhedsinvesteringer«, delforanstaltning f) »Støtte til virksomheders konkurrenceevne«, aktion 3): Integrerede pakker med incitamenter til investering i teknologisk innovation og/eller miljøbeskyttelse — lov nr. 598/94, § 11, og for tilhørende køb eller leasing af maskin- og/eller produktionsværktøjer — lov nr. 1329/65.

Retsgrundlag

Docup ob.2 2000-2006

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

2005/2006: 3,5 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet

I henhold til den maksimale støtteintensitet som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001.

Nærmere betegnet:

a)

udgifter til materielle og immaterielle investeringer:

Små virksomheder 15 % BSÆ

Mellemstore virksomheder 7,5 % BSÆ

I de områder, der er omfattet af undtagelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), er støtteintensiteten som følger:

Små virksomheder 8 % NSÆ + 10 % BSÆ

Mellemstore virksomheder 8 % NSÆ + 6 % BSÆ

b)

udgifter til køb af tjenesteydelser og konsulentbistand:

Små og mellemstore virksomheder 50% BSÆ

c)

udgifter til prækonkurrencemæssig udvikling:

Små og mellemstore virksomheder 35 % BSÆ

d)

udgifter til industriel forskning:

Små og mellemstore virksomheder 60 % BSÆ.

Den samlede støtte kan under ingen omstændigheder udgøre mere end 30 % i pålydende værdi af de samlede udgifter til investeringer, køb af tjenesteydelser, udvikling og forskning.

Gennemførelsestidspunkt

Der kan løbende indgives ansøgninger: proceduren blev indledt 18.4.2005.

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Der kan ydes støtte indtil 31.12.2006.

Støttens formål

At yde en integreret støtte til investeringer, der foretages af virksomheder, som vælger at benytte sig af enten aktion 1 eller aktion 2 (lov nr. 598/94, § 11, og lov nr. 1329/65) til at gennemføre integrerede interventioner på området teknologisk innovation og til i den forbindelse at købe maskiner og udstyr. Virksomheder, der påtænker at foretage sådanne integrerede investeringer, kan få adgang de planlagte incitamenter ved at indgive en enkelt ansøgning vedlagt en investeringsplan, som er opdelt på de to foranstaltninger.

De interventioner, som denne foranstaltning giver mulighed for, defineres i henhold til artikel 2 og 5 i forordning (EF) nr. 70/2001.

Berørte sektorer

Udvindings- og fremstillingsvirksomhed (sektion C og D i ISTAT's klassificering af økonomiske aktiviteter), bygge- og anlægsvirksomhed (sektion F i ISTAT's klassificering af økonomiske aktiviteter), produktion og distribution af elektrisk energi, damp og varmt vand (sektion E i ISTAT's klassificiering af økonomiske aktiviteter) og produktionsrelaterede tjenesteydelser, som har til formål at indvirke positivt på udviklingen af de ovennævnte produktionsaktiviteter.

Transportsektoren, sektoren for fremstilling, forarbejdning og markedsføring af de landbrugsprodukter, der er anført i traktatens bilag I, og fiskerisektoren er undtaget.

I henhold til de multisektorale rammebestemmelser om regionalstøtte til store investeringsprojekter (2002/C70/04) af 19/3/2003 er følgende sektorer undtaget:

jern- og stålsektoren og sektoren for syntetiske fibre, som er anført i henholdsvis bilag B og D til de multisektorale rammebestemmelser om regionalstøtte til store investeringsprojekter (2002/C70/04) af 19/3/2003.

For projekter, hvis støtteberettigede udgifter overstiger 50 mio. EUR, eller for støtte på over 5 mio. EUR i BSÆ, vil den maksimale støtteintensitet svare til 30 % af den tilsvarende maksimale regionalstøtte.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresse:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Store individuelle støtteforanstaltninger

Støtten ydes som led i gennemførelsen af det samlede programmeringsdokument, mål 2, for perioden 2000/20006.


Sag nr.

XS 156/05

Medlemsstat

Italien

Region

Lombardiet

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Det samlede programmeringsdokument, mål 2, for perioden 2000-2006 — foranstaltning 1.2 »Støtte til efterspørgsel efter kvalificerede tjenesteydelser til virksomheder«, delforanstaltning e) »Incitamenter til innovation«: komplekse tiltag.

Retsgrundlag

Docup ob.2 2000-2006

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

2005/2006: 5 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet

I henhold til den maksimale støtteintensitet som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001.

Nærmere betegnet:

Udgifter til materielle og immaterielle investeringer:

Små virksomheder 15 % BSÆ

Mellemstore virksomheder 7,5 % BSÆ.

I de områder, der er omfattet af undtagelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), er støtteintensiteten som følger:

Små virksomheder 8 % NSÆ + 10 % BSÆ

Mellemstore virksomheder 8 % NSÆ + 6 % BSÆ.

Udgifter til køb af tjenesteydelser og konsulentbistand:

Små og mellemstore udgifter 50 % BSÆ.

Den samlede støtte til investeringer og køb af tjenesteydelser kan dog ikke udgøre mere end 30 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

Gennemførelsestidspunkt

Datoen for offentliggørelse af rangordenen: september 2005

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Der kan ydes støtte indtil 31.12.2006.

Støttens formål

At støtte SMV'ers innovation gennem incitamenter til realisering af projekter med henblik på at købe tjenesteydelser til organisatorisk og kommerciel innovation, innovation på informatikområdet, udbredelse af e-handel, teknologisk innovation samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Virksomhedernes tiltag skal høre ind under kategorien komplekse tiltag.

De interventioner, som denne foranstaltning giver mulighed for, defineres i henhold til artikel 2 og 5 i forordning (EF) nr. 70/2001.

Berørte sektorer

Virksomhedsrådgivning

Der er begrænsninger eller undtagelser for visse sektorer, som reguleres af EU-regler (transport, fiskeri, forarbejdning og markedsføring af de landbrugsprodukter, der er anført i traktatens bilag I, jern- og stålsektoren, skibsbygning, syntetiske fibre, bilindustrien).

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adresse:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Andre oplysninger

Støtten ydes som led i gennemførelsen af det samlede programmeringsdokument, mål 2, for perioden 2000/20006.


Sag nr.

XS 183/05

Medlemsstat

Italien

Region

Den selvstyrende region Friuli-Venezia Giulia

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Incitamenter for SMV med henblik på vedtagelse af industripolitiske foranstaltninger til støtte for projekter vedrørende konkurrencemæssig udvikling

Retsgrundlag

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

2005: 14,5 mio. EUR

2006: 9,5 mio. EUR

2007: 9,5 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

5.10.2005

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil 30.6.2007

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Anden fremstillingsvirksomhed

Ja

Alle tjenester

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Adresse:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Tlf. (0039) 0432 555971

Fax (0039) 0432 555952

E-mail: politiche.economiche@regione.fvg.it

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XS 186/05

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

Vestwales og the Valleys, region under mål 1

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Cotton Projects

Retsgrundlag

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

 

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

119 902 GBP

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra 31.10.2005

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.12.2006

N.B. Som nævnt ovenfor blev støtten ydet før den 31. december 2006. Betalinger under denne ordning vil eventuelt fortsætte indtil 31.12.2007 (i overensstemmelse med N+2).

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

 

Berørte sektorer

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Andre tjenester (konstruktion)

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

National Assembly for Wales

Adresse:

c/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja

 


Sag nr.

XS 192/05

Medlemsstat

Italien

Region

Regionen Piemonte

Støtteordningens navn

Støtte til indkøb eller leasing af nye produktionsmaskiner og produktionsværktøjer (»Sabatini-loven«)

Retsgrundlag

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen

Støtteordning

Samlet årlig støtte

25 mio. EUR (3)

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra 27.9.2005

Støtteordningens varighed

Indtil 31.12.2006

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

 

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria

Adresse

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tlf. (011) 4321461 — Fax (011) 4323483

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja

 


Sag nr.

XS 193/05

Medlemsstat

Italien

Region

Regionen Piemonte

Støtteordningens navn

Støtte til indkøb eller leasing af nye produktionsmaskiner og produktionsværktøjer (»Sabatini decambializzata-loven«)

Retsgrundlag

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen

Støtteordning

Samlet årlig støtte

25 mio. EUR  (4)

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt:

Fra 27.9.2005

Støtteordningens varighed

Indtil 31.12.2006

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

 

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria

Adresse:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tlf. (011) 4321461 — Fax (011) 4323483

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja

 


Sag nr.

XS 212/05

Medlemsstat

Italien

Region

Campanien

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Støtteordning for små virksomheder i håndværks-, handels-, tjenesteydelses- og turismesektoren.

Kriterier og retningslinjer for offentligt udbud af integrerede projekter for regionalparker

Retsgrundlag

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

17 488 433,50 EUR

Garanterede lån

Nej

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra 31.1.2006

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.12.2006

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

 

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Adresse:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Tlf. 081 7963050

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja

 


Sag nr.

XS 216/05

Medlemsstat

Spanien

Region

Hele det spanske område

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Statsstøtte til fremme og udvikling af små og mellemstore hesteopdrætsvirksomheder, hvor der ikke foregår landbrugsproduktion

Retsgrundlag

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

0,5 mio. EUR

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt

Fra offentliggørelsen i Boletín Oficial del Estado og ikrafttrædelsen

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil 30.6.2007

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

 

Berørte sektorer

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Andre tjenester

Ja

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Navn:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Adresse:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(2)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(3)  De anførte årlige udgifter omfatter også budgettet for de øvrige bestemmelser, som indgår i retsgrundlaget, og som er genstand for en særlig meddelelse om fritagelse.

(4)  De anførte årlige udgifter omfatter også budgettet for de øvrige bestemmelser, som indgår i retsgrundlaget, og som er genstand for en særlig meddelelse om fritagelse.


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/21


Meddelelse om gældende udligningsforanstaltninger vedrørende importen til Fællesskabet af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien: Ændring af navnet på et selskab, der er omfattet af individuel udligningstold

(2006/C 172/06)

Importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien er omfattet af en endelig udligningstold, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 74/2004 af 13. januar 2004 (1).

Et selskab i Indien, Anunay Fab. Pvt. Ltd, hvis eksport til Fællesskabet af sengelinned af bomuld er omfattet af en udligningstold på 7,6 % indført ved artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 74/2004, har meddelt Kommissionen, at det den 23. november 2005 som følge af ændringer i selskabets retlige form ændrede navn til Anunay Fab. Ltd.

Selskabet har fremført, at navneændringen ikke påvirker dets ret til at drage fordel af den individuelle toldsats, der gjaldt for selskabet under dets tidligere navn, Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Kommissionen har gennemgået de indsendte oplysninger og konkluderet, at ændringen af selskabets navn på ingen måde påvirker konklusionerne i forordning (EF) nr. 74/2004. I bilaget til forordning (EF) nr. 74/2004 skal henvisningen til Anunay Fab. Pvt. Ltd derfor betragtes som en henvisning til Anunay Fab. Ltd.

Taric-tillægskode A498, der tidligere er tildelt Anunay Fab. Pvt. Ltd, skal gælde for Anunay Fab. Ltd.


(1)  EUT L 12 af 17.1.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 122/2006 af 23. januar 2006 (EUT L 22 af 26.1.2006, s. 3).


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/22


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2006/C 172/07)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 13. juli 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Crédit Agricole SA (»Crédit Agricole«, Frankrig) ved et overtagelsesbud, der blev offentliggjort den 13. juni 2006, erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Emporiki Bank of Greece SA (»Emporiki«, Grækenland).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Crédit Agricole: bank- og forsikringsvirksomhed

Emporiki: bank- og forsikringsvirksomhed

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 2964301 eller 2967244) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/23


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2006/C 172/08)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 14. juli 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Blackstone Group (»Blackstone«, USA) gennem opkøb af aktier erhverver enekontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Travelport Inc. (»Travelport«, USA).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Blackstone: Blackstone er en privat forretningsbank, der hovedsagelig er aktiv inden for finansiel rådgivning, private egenkapitalinvesteringer og ejendomsinvesteringer.

Travelport: en geografisk spredt samling af varemærker og virksomheder inden for rejsedistribution.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 2964301 eller 2967244) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


III Oplysninger

Kommissionen

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/24


Indkaldelse af forslag til indirekte aktioner under det flerårige fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte (eContentplus)

(2006/C 172/09)

(EØS-relevant tekst)

1.   Mål og beskrivelse

Europa-Kommissionen har lagt et arbejdsprogram for gennemførelsen af programmet eContentplus og indkalder forslag med henblik på at gennemføre programmet (1).

Der kan indgives forslag til indirekte aktioner vedrørende følgende områder og aktiviteter:

Geografisk information

3.1

Målrettede projekter om geografisk information

3.2

Et temanetværk om geografisk information

Indhold til uddannelsesformål

4.1

Målrettede projekter om indhold til uddannelsesformål

4.2

Et temanetværk om indhold til uddannelsesformål

Digitale biblioteker (kulturelt og videnskabeligt/akademisk indhold)

5.1

Målrettede projekter om digitale biblioteker

5.2

Et temanetværk om digitale biblioteker

Styrkelse af samarbejdet mellem interesseparterne på området digitalt indhold

6.1.

Et temanetværk om offentligt eje og dermed beslægtede emner

2.   Hvem kan deltage?

Juridiske enheder, der er hjemmehørende i medlemsstaterne, kan deltage i programmet.

Endvidere kan juridiske enheder hjemmehørende i Bulgarien, Kroatien, Rumænien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltage, hvis der er indgået en bilateral aftale herom med det pågældende land. Også juridiske enheder hjemmehørende i de EFTA-lande, der er kontraherende parter i EØS-aftalen (Island, Liechtenstein, Norge), kan deltage i programmet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale (2).

Juridiske enheder hjemmehørende i tredjelande og internationale organisationer har mulighed for at deltage, dog uden økonomisk støtte fra Fællesskabet.

3.   Budget

Samlet vejledende budget for samfinansiering af indirekte aktioner: 27,3 mio. EUR.

4.   Frist

Forslag skal være Kommissionen i hænde senest den 19. oktober 2006, kl. 17.00 (lokal tid Luxembourg).

5.   Yderligere oplysninger

Forslagsindkaldelsen i sin helhed samt ansøgningsskemaer findes på følgende websted:

http://europa.eu.int/econtentplus

Alle ansøgninger skal opfylde de specifikationer og betingelser, der er beskrevet i den fuldstændige forslagsindkaldelse, arbejdsprogrammet og vejledningen for forslagsstillere, som findes på engelsk på ovennævnte websted. Disse dokumenter indeholder retningslinjer for udarbejdelse og indgivelse af forslag.

Evalueringen af forslagene baseres på principperne om åbenhed og ligebehandling. Den gennemføres af Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter. Alle forslag, der modtages, bedømmes ud fra de evalueringskriterier, der er opstillet i arbejdsprogrammet for eContentplus.

Alle forslag, som Kommissionen modtager, vil blive behandlet strengt fortroligt.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 456/2005/EF af 9. marts 2005 om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte (EUT L 79 af 24.3.2005, s. 1).

(2)  Ajourførte oplysninger om, hvilke lande der deltager i programmet, er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Der findes også en ajourført liste på programmets websted, http://europa.eu.int/econtentplus


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/26


INDKALDELSE AF FORSLAG

Fælles harmoniseret EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser

(2006/C 172/10)

1   BAGGRUND

Europa-Kommissionen lancerer en indkaldelse af forslag (ref. ECFIN/2006/A3-03) med henblik på gennemførelse af undersøgelser som led i det fælles harmoniserede program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser (godkendt af Kommissionen den 29. november 2000) i EU's medlemsstater og kandidatlandene. Denne indkaldelse af forslag dækker Luxembourg, Malta, Kroatien og Tyrkiet.

Programmet tjener til at indsamle oplysninger om den økonomiske tilstand i EU-medlemsstaterne med henblik på at sammenligne konjunkturudviklingen i medlemsstaterne som led i forvaltningen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Det fælles harmoniserede program har udviklet sig til et uvurderligt redskab, der benyttes til både den økonomiske overvågning som led i ØMU og til generelle økonomisk-politiske formål.

2   AKTIONENS FORMÅL OG SPECIFIKATIONER

2.1   Målsætninger

Det fælles harmoniserede program indebærer, at specialiserede organer/institutter gennemfører opinionsundersøgelser på samfinansieret grundlag. Kommissionen ønsker at indgå en etårig tilskudskontrakt med organer og institutter med de fornødne kvalifikationer til at gennemføre en eller flere af følgende undersøgelser i perioden maj 2007 til april 2008:

Undersøgelser inden for detailhandelen og servicesektoren i Luxembourg.

Investeringsundersøgelser og undersøgelser inden for byggebranchen, detailhandelen og servicesektoren i Malta.

Investeringsundersøgelser og undersøgelser inden for byggebranchen, detailhandelen, servicesektoren og industrien i Kroatien.

Investeringsundersøgelser og undersøgelser inden for byggebranchen, detailhandelen, servicesektoren og industrien samt forbrugerundersøgelser i Tyrkiet.

Ad hoc-undersøgelser om aktuelle økonomiske emner: Disse ad hoc-undersøgelser har per definition mere lejlighedsvis karakter og gennemføres som et supplement til månedsundersøgelserne ved brug af de samme etablerede stikprøver som månedsundersøgelserne med det formål at indhente oplysninger om specifikke økonomisk-politiske emner.

Undersøgelserne udføres blandt virksomhedsledere i industrien, investeringssektoren, byggebranchen, detailhandelen og servicesektoren samt blandt forbrugere.

2.2   Tekniske specifikationer

2.2.1   Frister for udførelse af arbejdet og indberetning af resultater

Følgende tabel giver en oversigt over de undersøgelser, der indgår i denne indkaldelse af forslag:

Undersøgelsens titel

Antal deltagende sektorer/størrelsesklasser

Antal spørgsmål, der stilles hver måned

Antal spørgsmål, der stilles hvert kvartal

Undersøgelse inden for industrien

56/-

7

9

Investeringsundersøgelse

8/6

To spørgsmål i marts/april

Fire spørgsmål i oktober/november

Undersøgelse inden for byggebranchen

5/-

5

1

Undersøgelse inden for detailhandelen

9/-

6

-

Undersøgelse inden for servicesektoren

19/-

6

1

Forbrugerundersøgelse

25/-

14

3

Månedsundersøgelserne gennemføres i løbet af de første to uger af hver måned, og resultaterne e-mailes til Kommissionen senest fire arbejdsdage før månedens udgang og i overensstemmelse med den tidsplan, der vil indgå i tilskudskontrakten.

Kvartalsundersøgelserne gennemføres i løbet af de første to uger af den første måned i hvert kvartal (januar, april, juli og oktober), og resultaterne e-mailes til Kommissionen senest fire arbejdsdage før udgangen af henholdsvis januar, april, juli og oktober og i overensstemmelse med den tidsplan, der vil indgå i tilskudskontrakten.

De halvårlige investeringsundersøgelser gennemføres i marts/april og oktober/november, og resultaterne e-mailes til Kommissionen senest fire arbejdsdage før udgangen af henholdsvis maj og december og i overensstemmelse med den tidsplan, der vil indgå i tilskudskontrakten.

Hvad angår ad hoc-undersøgelserne, skal kontrahenten forpligte sig til at overholde den specifikke frist, der fastsættes for disse undersøgelser.

En detaljeret beskrivelse af aktionen kan downloades fra følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2   Metoder og spørgeskemaer knyttet til det fælles harmoniserede EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser

Nærmere oplysninger om de anvendte metoder findes i brugervejledningen på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3   ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OG VARIGHED

3.1   Administrative bestemmelser

Organet eller instituttet vælges for en periode på maksimalt tolv måneder. Med henblik herpå vil der blive indgået en etårig kontrakt mellem parterne, hvori fastsættes de fælles målsætninger for den planlagte aktion og aktionens karakter. Tilskudskontrakten vil dække perioden maj 2007 til april 2008.

3.2   Varighed

Undersøgelserne løber fra den 1. maj 2007 til den 30. april 2008. Aktionens varighed må ikke overstige tolv måneder (tretten måneder for investeringsundersøgelsen).

4   FINANSIERING

4.1   Fællesskabets finansiering

De udvalgte operationer vil blive finansieret over budgetpost 01.02.02 — Koordinering og overvågning af Den Økonomiske og Monetære Union.

4.2   Anslået samlet fællesskabsbudget til denne aktion

Det samlede årlige budget, der står til rådighed for disse undersøgelser, er i størrelsesordenen 360 000 EUR.

Der vil blive indgået maksimalt 17 kontrakter.

4.3   Fællesskabets andel i finansieringen

Kommissionens andel i samfinansieringen kan højst udgøre 50 % af kontrahentens tilskudsberettigede omkostninger i forbindelse med den enkelte undersøgelse.

4.4   Kontrahentens finansiering af aktionen og de tilskudsberettigede omkostninger

Der ydes kun støtte til dækning af udgifter, der opstår, efter at tilskudskontrakten er underskrevet af alle parter, medmindre der gør sig særlige forhold gældende, idet der dog under ingen omstændigheder ydes støtte til dækning af udgifter, der er opstået, før ansøgningen om tilskud blev indgivet. Naturalydelser betragtes ikke som tilskudsberettigede omkostninger.

Kontrahenten vil blive anmodet om at forelægge et detaljeret budget indeholdende et skøn over aktionens omkostninger og finansieringen heraf udtrykt i euro. Budgettet vil blive vedlagt som et bilag til tilskudskontrakten. Kommissionen kan senere benytte disse tal revisionsformål.

5   KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE

5.1.   Ansøgerens retlige status

Denne indkaldelse af forslag er rettet til organer/institutter (retlige enheder) med retsevne i et af de tiltrædende lande eller et af kandidatlandene. Ansøgerne skal påvise, at de har retsevne, og forelægge den fornødne dokumentation herfor i form af standardformularen »retlig enhed«.

5.2.   Udelukkelsesgrunde

Der kan ikke ydes tilskud til en ansøger (1):

a)

hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller er begæret taget under en af disse behandlinger, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed, eller som befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning

b)

som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om vedkommendes faglige hæderlighed

c)

som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret

d)

som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skat i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor vedkommende er etableret, i den ordregivende myndigheds land eller i det land, hvor kontrakten skal effektueres

e)

som ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser

f)

som i forbindelse med indgåelse af en anden aftale eller tildeling af et tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet er fundet skyldig i grov misligholdelse, idet vedkommende ikke har overholdt sine kontraktlige forpligtelser

g)

som befinder sig i en interessekonflikt

h)

som har afgivet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, som den ordregivende myndighed har krævet, eller ikke har forelagt de krævede oplysninger.

Ansøgere skal dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de i punkt 5.2 nævnte situationer ved brug af standarderklæringen om tilskudsberettigelse.

5.3   Administrative og økonomiske sanktioner

1.

Ansøgere, tilbudsgivere og kontrahenter, der har afgivet urigtige erklæringer, eller som har gjort sig skyldige i grov forsømmelse ved ikke at overholde deres kontraktlige forpligtelser i forbindelse med en tidligere udbudsprocedure, kan, uden at dette berører muligheden for at anvende kontraktlige sanktioner, udelukkes fra alle kontrakter og tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet i en periode på højst to år regnet fra det tidspunkt, hvor forseelsen konstateres og bekræftes på baggrund af en kontradiktorisk procedure. Denne periode kan forlænges til tre år i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse.

Tilbudsgivere eller ansøgere, der har afgivet urigtige erklæringer, kan desuden pålægges økonomiske sanktioner svarende til 2-10 % af den samlede værdi af den kontrakt, der skal tildeles.

Kontrahenter, som har gjort sig skyldige i grov forsømmelse ved ikke at overholde deres kontraktlige forpligtelser, pålægges økonomiske sanktioner svarende til 2-10 % af den pågældende kontrakts samlede værdi. Denne sats kan forhøjes til 4-20 % i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse.

2.

I de i punkt 5.2, litra a), c) og d), nævnte tilfælde udelukkes ansøgere eller tilbudsgivere fra kontrakter og tilskud i en periode på højst to år regnet fra det tidspunkt, hvor forseelsen konstateres og bekræftes på baggrund af en kontradiktorisk procedure.

I de i punkt 5.2, litra b) og e), nævnte tilfælde udelukkes ansøgere eller tilbudsgivere fra kontrakter og tilskud i en periode på mindst et år og højst fire år regnet fra datoen for forkyndelsen af dommen.

Disse perioder kan forlænges til fem år i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse eller første dom.

3.

De tilfælde, der er nævnt i punkt 5.2, litra e), er følgende:

a)

de tilfælde af svig, der er omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 1995

b)

de tilfælde af bestikkelse, der er omhandlet i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 1997

c)

de tilfælde, hvor en person deltager i en kriminel organisation således som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/733/RIA

d)

de tilfælde, hvor der sker hvidvaskning af penge således som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF.

6   UDVÆLGELSESKRITERIER

Ansøgere skal råde over stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan opretholde deres aktiviteter i hele den periode, hvor foranstaltningen gennemføres. De skal råde over de faglige kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige for, at de kan fuldføre den foreslåede foranstaltning eller det foreslåede arbejdsprogram.

6.1   Ansøgerens økonomiske kapacitet

Ansøgere skal have tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at fuldføre den foreslåede aktion og skal forelægge balance og resultatopgørelse for de seneste to regnskabsår, for hvilke der foreligger afsluttede regnskaber. Denne bestemmelse gælder ikke for offentlige organer og internationale organisationer.

6.2   Ansøgernes operationelle kapacitet

Ansøgere skal have tilstrækkelig operationel kapacitet til at fuldføre den foreslåede aktion og skal forelægge passende dokumentation til støtte herfor.

Følgende kriterier vil blive lagt til grund ved vurderingen af en ansøgers kapacitet:

Mindst tre års dokumenteret erfaring med at forberede og gennemføre kvalitative konjunktur- og forbrugerundersøgelser.

Dokumenteret erfaring inden for mindst et af følgende områder:

1)

evaluering af resultaterne af konjunktur- og forbrugerundersøgelser, metodologiske spørgsmål (stikprøver, spørgeskemaer og tidsmæssig planlægning) og analyse

2)

udvikling af indikatorer baseret på resultaterne af konjunktur- og forbrugerundersøgelser

3)

anvendelse af resultaterne af konjunktur- og forbrugerundersøgelser til konjunkturanalyser og makroøkonomiske analyser og forskning ved brug af statistiske og økonometriske metoder, herunder sektoranalyser

4)

økonometriske modeller og andre prognoseredskaber.

Evne til at anvende metodologien i det fælles harmoniserede EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser og til at følge Kommissionens instrukser: overholde de månedlige indberetningsfrister, gennemføre forbedringer og ændringer af undersøgelsesprogrammet efter anmodning fra Kommissionens tjenestegrene som aftalt ved koordinationsmøder med repræsentanter for de deltagende organer/institutter.

7   TILDELINGSKRITERIER

Følgende kriterier vil blive lagt til grund ved tildelingen af kontrakten til de udvalgte ansøgere:

Ansøgerens ekspertise og erfaring inden for de områder, der er nævnt i punkt 6.2.

Effektiviteten af den foreslåede undersøgelsesmetodologi, herunder i henseende til stikprøveplan, stikprøvestørrelse, dækningsgrad og svarprocent.

Ansøgerens kompetence og viden med hensyn til de særlige undersøgelseskarakteristika for den sektor eller det land, hvori de agter at gennemføre undersøgelsen eller undersøgelserne.

Effektiviteten i ansøgerens organisation i henseende til fleksibilitet, infrastruktur, kvalificerede medarbejdere og faciliteter til udførelse af arbejdet, indberetning af resultater, deltagelse i forberedelsen af undersøgelserne under det fælles harmoniserede program og kontakten med Kommissionen.

Forholdet mellem kvalitet og pris.

8   PRAKTISKE PROCEDURER

8.1   Udarbejdelse og indgivelse af forslag

Forslagene skal omfatte den udfyldte og undertegnede standardformular til ansøgning om tilskud og alle de støttedokumenter, der er nævnt i formularen.

Tilbuddet skal bestå af tre dele:

en administrativ del

en teknisk del

en finansiel del.

Følgende standardformularer kan indhentes hos Kommissionen:

standardformular til ansøgning om tilskud

standardbudgetopgørelse til angivelse af de skønnede udgifter i forbindelse med undersøgelserne samt en finansieringsplan

standardformular til finansielle oplysninger

standardformular vedrørende retlig enhed

standarderklæring om tilskudsberettigelse

standarderklæring om vilje til at undertegne standardtilskudskontrakten

standardformular vedrørende underentrepriser

samt dokumentation angående de finansielle aspekter af tilskuddet:

aide-memoire til finansielle beregninger og erklæringer

model for en tilskudskontrakt

a)

ved at downloade dem fra følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

b)

eller, hvis det ikke er muligt, ved at rette skriftlig henvendelse til Kommissionen på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektorat ECFIN

Kontor ECFIN-A-3 (Konjunkturundersøgelser)

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Bruxelles

Fax (+322) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Kommissionen forbeholder sig ret til at ændre disse standardformularer, såfremt det fælles harmoniserede program og/eller budgetforvaltningen nødvendiggør det.

Forslag skal affattes på et af Den Europæiske Unions officielle sprog og eventuelt ledsages af en oversættelse til engelsk, fransk eller tysk.

For hver ansøgning skal der indgives en underskrevet original og to kopier.

Forslag skal indsendes i dobbeltkuvert.

Den udvendige kuvert skal være påført adressen i punkt 8.3 nedenfor.

Den indvendige lukkede kuvert, der indeholder selve forslaget, mærkes »Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-03 — må ikke åbnes af posttjenesten«.

Kommissionen vil informere ansøgerne om, at den har modtaget deres forslag, ved at returnere det vedlagte modtagelsesbevis til dem.

8.2   Forslagenes indhold

8.2.1   Den administrative del

Forslagets administrative del skal omfatte:

En behørigt undertegnet standardformular til ansøgning om tilskud.

En behørigt udfyldt og undertegnet standardformular »retlig enhed« og den krævede dokumentation for organets eller instituttets retsevne.

En behørigt udfyldt og undertegnet standardformular til finansielle oplysninger.

En behørigt undertegnet standarderklæring vedrørende ansøgerens tilskudsberettigelse.

En organisationsplan for organet eller instituttet, hvoraf fremgår ledelsesmedlemmernes navne og stillinger samt den afdeling, der er ansvarlig for undersøgelserne.

En behørigt undertegnet standarderklæring om ansøgerens vilje til at undertegne standardtilskudskontrakten, hvis vedkommende udvælges.

Dokumentation for sund finansiel stilling: der vedlægges balance og resultatopgørelse for de foregående to regnskabsår, for hvilke der foreligger afsluttede regnskaber.

8.2.2   Den tekniske del

Forslagets tekniske del skal omfatte:

En beskrivelse af organets eller instituttets virksomhed, der muliggør en vurdering af dettes kvalifikationer og omfanget og varigheden af dets erfaring på de i punkt 6.2 nævnte områder. Den skal omtale enhver form for undersøgelser, servicekontrakter, konsulentarbejde, rundspørger, publikationer og andet arbejde, som er blevet udført tidligere, med angivelse af kundens navn og det arbejde, der eventuelt er blevet udført for Europa-Kommissionen. Desuden vedlægges de mest relevante undersøgelser og/eller resultater.

En detaljeret beskrivelse af den operationelle organisation, der står for gennemførelsen af undersøgelser. Der vedlægges relevant dokumentation vedrørende infrastruktur, faciliteter, ressourcer og kvalificerede medarbejdere (kortfattede CV'er), der står til ansøgerens disposition.

En detaljeret beskrivelse af undersøgelsesmetoder: stikprøvemetoder, stikprøvefejl, konfidensintervaller, stikprøvestørrelse, dækningsgrad og forventet svarprocent.

En behørigt undertegnet standardformular vedrørende de underleverandører, der deltager i aktionen, sammen med en detaljeret beskrivelse af de opgaver, der vil blive givet i underentreprise.

8.2.3   Den finansielle del

Forslagets finansielle del skal omfatte:

En behørigt udfyldt og detaljeret standardbudgetopgørelse (i euro), der dækker en periode på tolv måneder for hver enkelt undersøgelse og indeholder en finansieringsplan for aktionen og en detaljeret fordeling af totalsummen og de tilskudsberettigede enhedsomkostninger i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen, herunder udgifterne til underentreprise.

Eventuelt et bevis for momsfritagelse.

Et bevis for eventuelle finansielle bidrag fra andre organisationer (samfinansiering).

8.3   Adresse, hvortil forslag skal indgives, og sidste frist for indgivelse af forslag

Interesserede ansøgere opfordres til at indgive ansøgning til Europa-Kommissionen.

Ansøgninger indgives:

a)

enten pr. rekommanderet brev eller med kurertjeneste poststemplet senest den 25. september 2006 på følgende adresse:

Pr. rekommanderet brev:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender

Att.: Jean-Pierre RAES

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-03

Kontor R2, BU1 — 3/13

B-1049 Bruxelles

Med kurertjeneste:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender

Att.: Jean-Pierre RAES

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-03

Kontor R2, BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

b)

eller ved indlevering til Europa-Kommissionens centrale posttjeneste (personligt af ansøgeren eller af en af ham bemyndiget repræsentant, herunder private kurertjenester) på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender

Att.: Jean-Pierre RAES

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-03

Kontor R2, BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

senest den 25. september 2006, kl. 16.00 (lokal tid i Bruxelles). I dette tilfælde udstedes der en dateret kvittering for aflevering af ansøgningen underskrevet af den person i ovennævnte tjeneste, der modtager ansøgningen.

Ansøgninger, der modtages af Kommissionen efter afleveringsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

9   HVORLEDES BEHANDLES ANSØGNINGERNE EFTER MODTAGELSEN?

Alle ansøgninger vil blive behandlet med henblik på at vurdere, om de opfylder de formelle kriterier for tilskudsberettigelse.

Forslag, der anses for tilskudsberettigede, vil blive evalueret og tildelt point i henhold til tildelingskriterierne nævnt ovenfor.

Udvælgelsen af forslag finder sted i oktober/november 2006. Med henblik herpå vil der blive nedsat en udvælgelseskomité med generaldirektøren for Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender som formand. Komitéen vil bestå af mindst tre personer, der repræsenterer mindst to forskellige specialiserede kontorer uden indbyrdes hierarkisk forbindelse, og den får sit eget sekretariat til varetagelse af kommunikationen med den udvalgte ansøger. Ansøgere, som ikke udvælges, vil få individuel meddelelse herom.

10   VIGTIGT

Denne indkaldelse af forslag udgør på ingen måde en kontraktlig forpligtelse for Kommissionen i forhold til de organer/institutter, der indgiver forslag som svar på indkaldelsen. Al henvendelse vedrørende denne indkaldelse af forslag skal ske skriftligt.

Ansøgere bør notere sig de kontraktbestemmelser, der vil være obligatoriske i tilfælde af, at kontrakten tildeles dem.


(1)  I henhold til artikel 93 og 94 i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.


25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/34


INDKALDELSE AF FORSLAG

Fælles harmoniseret EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser

(2006/C 172/11)

1   BAGGRUND

Europa-Kommissionen lancerer en indkaldelse af forslag (ref. ECFIN/2006/A3-02) med henblik på gennemførelse af undersøgelser som led i det fælles harmoniserede program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser (godkendt af Kommissionen den 29. november 2000) i EU's medlemsstater. Denne indkaldelse af forslag dækker Nederlandene og Finland.

Programmet tjener til at indsamle oplysninger om den økonomiske tilstand i EU-medlemsstaterne med henblik på at sammenligne konjunkturudviklingen i medlemsstaterne som led i forvaltningen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Det fælles harmoniserede program har udviklet sig til et uvurderligt redskab, der benyttes til både den økonomiske overvågning som led i ØMU og til generelle økonomisk-politiske formål.

2   AKTIONENS FORMÅL OG SPECIFIKATIONER

2.1   Målsætninger

Det fælles harmoniserede program indebærer, at specialiserede organer/institutter gennemfører opinionsundersøgelser på samfinansieret grundlag. Kommissionen ønsker at indgå en tilskudskontrakt for en periode på sekstenmåneder med organer og institutter med de fornødne kvalifikationer til at gennemføre en eller flere af følgende undersøgelser i perioden januar 2007 til april 2008:

Undersøgelser inden for detailhandelen og servicesektoren i Nederlandene.

Undersøgelse inden for detailhandelen i Finland.

Ad hoc-undersøgelser om aktuelle økonomiske emner: Disse ad hoc-undersøgelser har per definition mere lejlighedsvis karakter og gennemføres som et supplement til månedsundersøgelserne ved brug af de samme etablerede stikprøver som månedsundersøgelserne med det formål at indhente oplysninger om specifikke økonomisk-politiske emner.

Undersøgelserne udføres blandt virksomhedsledere i industrien, investeringssektoren, byggebranchen, detailhandelen og servicesektoren samt blandt forbrugere.

2.2   Tekniske specifikationer

2.2.1   Frister for udførelse af arbejdet og indberetning af resultater

Følgende tabel giver en oversigt over de undersøgelser, der indgår i denne indkaldelse af forslag:

Undersøgelsens titel

Antal deltagende sektorer/størrelsesklasser

Antal spørgsmål, der stilles hver måned

Antal spørgsmål, der stilles hvert kvartal

Undersøgelse inden for detailhandelen

9/-

6

-

Undersøgelse inden for servicesektoren

19/-

6

1

Månedsundersøgelserne gennemføres i løbet af de første to uger af hver måned, og resultaterne e-mailes til Kommissionen senest fire arbejdsdage før månedens udgang og i overensstemmelse med den tidsplan, der vil indgå i tilskudskontrakten.

Kvartalsundersøgelserne gennemføres i løbet af de første to uger af den første måned i hvert kvartal (januar, april, juli og oktober), og resultaterne e-mailes til Kommissionen senest fire arbejdsdage før udgangen af henholdsvis januar, april, juli og oktober og i overensstemmelse med den tidsplan, der vil indgå i tilskudskontrakten.

Hvad angår ad hoc-undersøgelserne, skal kontrahenten forpligte sig til at overholde den specifikke frist, der fastsættes for disse undersøgelser.

En detaljeret beskrivelse af aktionen kan downloades fra følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2   Metoder og spørgeskemaer knyttet til det fælles harmoniserede EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser

Nærmere oplysninger om de anvendte metoder findes i brugervejledningen på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3   ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OG VARIGHED

3.1   Administrative bestemmelser

Organet eller instituttet vælges for en periode på maksimalt seksten måneder. Med henblik herpå vil der blive indgået en kontrakt for en periode på seksten måneder mellem parterne, hvori fastsættes de fælles målsætninger for den planlagte aktion og aktionens karakter. Tilskudskontrakten vil dække perioden januar 2007 til april 2008.

3.2   Varighed

Undersøgelserne løber fra den 1. januar 2007 til den 30. april 2008. Aktionens varighed må ikke overstige seksten måneder.

4   FINANSIERING

4.1   Fællesskabets finansiering

De udvalgte operationer vil blive finansieret over budgetpost 01.02.02 — Koordinering og overvågning af Den Økonomiske og Monetære Union.

4.2   Anslået samlet fællesskabsbudget til denne aktion

Det samlede årlige budget, der står til rådighed for disse undersøgelser, er i størrelsesordenen 90 000 EUR.

Der vil blive indgået maksimalt 3 kontrakter.

4.3   Fællesskabets andel i finansieringen

Kommissionens andel i samfinansieringen kan højst udgøre 50 % af kontrahentens tilskudsberettigede omkostninger i forbindelse med den enkelte undersøgelse.

4.4   Kontrahentens finansiering af aktionen og de tilskudsberettigede omkostninger

Der ydes kun støtte til dækning af udgifter, der opstår, efter at tilskudskontrakten er underskrevet af alle parter, medmindre der gør sig særlige forhold gældende, idet der dog under ingen omstændigheder ydes støtte til dækning af udgifter, der er opstået, før ansøgningen om tilskud blev indgivet. Naturalydelser betragtes ikke som tilskudsberettigede omkostninger.

Kontrahenten vil blive anmodet om at forelægge et detaljeret budget indeholdende et skøn over aktionens omkostninger og finansieringen heraf udtrykt i euro. Budgettet vil blive vedlagt som et bilag til tilskudskontrakten. Kommissionen kan senere benytte disse tal revisionsformål.

5   KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE

5.1.   Ansøgerens retlige status

Denne indkaldelse af forslag er rettet til organer/institutter (retlige enheder) med retsevne i et af de tiltrædende lande eller et af kandidatlandene. Ansøgerne skal påvise, at de har retsevne, og forelægge den fornødne dokumentation herfor i form af standardformularen »retlig enhed«.

5.2.   Udelukkelsesgrunde

Der kan ikke ydes tilskud til en ansøger (1):

a)

hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller er begæret taget under en af disse behandlinger, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed, eller som befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning

b)

som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om vedkommendes faglige hæderlighed

c)

som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret

d)

som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skat i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor vedkommende er etableret, i den ordregivende myndigheds land eller i det land, hvor kontrakten skal effektueres

e)

som ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser

f)

som i forbindelse med indgåelse af en anden aftale eller tildeling af et tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet er fundet skyldig i grov misligholdelse, idet vedkommende ikke har overholdt sine kontraktlige forpligtelser

g)

som befinder sig i en interessekonflikt

h)

som har afgivet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, som den ordregivende myndighed har krævet, eller ikke har forelagt de krævede oplysninger.

Ansøgere skal dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de i punkt 5.2 nævnte situationer ved brug af standarderklæringen om tilskudsberettigelse.

5.3   Administrative og økonomiske sanktioner

1.

Ansøgere, tilbudsgivere og kontrahenter, der har afgivet urigtige erklæringer, eller som har gjort sig skyldige i grov forsømmelse ved ikke at overholde deres kontraktlige forpligtelser i forbindelse med en tidligere udbudsprocedure, kan, uden at dette berører muligheden for at anvende kontraktlige sanktioner, udelukkes fra alle kontrakter og tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet i en periode på højst to år regnet fra det tidspunkt, hvor forseelsen konstateres og bekræftes på baggrund af en kontradiktorisk procedure. Denne periode kan forlænges til tre år i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse.

Tilbudsgivere eller ansøgere, der har afgivet urigtige erklæringer, kan desuden pålægges økonomiske sanktioner svarende til 2-10 % af den samlede værdi af den kontrakt, der skal tildeles.

Kontrahenter, som har gjort sig skyldige i grov forsømmelse ved ikke at overholde deres kontraktlige forpligtelser, pålægges økonomiske sanktioner svarende til 2-10 % af den pågældende kontrakts samlede værdi. Denne sats kan forhøjes til 4-20 % i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse.

2.

I de i punkt 5.2, litra a), c) og d), nævnte tilfælde udelukkes ansøgere eller tilbudsgivere fra kontrakter og tilskud i en periode på højst to år regnet fra det tidspunkt, hvor forseelsen konstateres og bekræftes på baggrund af en kontradiktorisk procedure.

I de i punkt 5.2, litra b) og e), nævnte tilfælde udelukkes ansøgere eller tilbudsgivere fra kontrakter og tilskud i en periode på mindst et år og højst fire år regnet fra datoen for forkyndelsen af dommen.

Disse perioder kan forlænges til fem år i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse eller første dom.

3.

De tilfælde, der er nævnt i punkt 5.2, litra e), er følgende:

a)

de tilfælde af svig, der er omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 1995

b)

de tilfælde af bestikkelse, der er omhandlet i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 1997

c)

de tilfælde, hvor en person deltager i en kriminel organisation således som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/733/RIA

d)

de tilfælde, hvor der sker hvidvaskning af penge således som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF.

6   UDVÆLGELSESKRITERIER

Ansøgere skal råde over stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan opretholde deres aktiviteter i hele den periode, hvor foranstaltningen gennemføres. De skal råde over de faglige kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige for, at de kan fuldføre den foreslåede foranstaltning eller det foreslåede arbejdsprogram.

6.1   Ansøgerens økonomiske kapacitet

Ansøgere skal have tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at fuldføre den foreslåede aktion og skal forelægge balance og resultatopgørelse for de seneste to regnskabsår, for hvilke der foreligger afsluttede regnskaber. Denne bestemmelse gælder ikke for offentlige organer og internationale organisationer.

6.2   Ansøgernes operationelle kapacitet

Ansøgere skal have tilstrækkelig operationel kapacitet til at fuldføre den foreslåede aktion og skal forelægge passende dokumentation til støtte herfor.

Følgende kriterier vil blive lagt til grund ved vurderingen af en ansøgers kapacitet:

Mindst tre års dokumenteret erfaring med at forberede og gennemføre kvalitative konjunktur- og forbrugerundersøgelser.

Dokumenteret erfaring inden for mindst et af følgende områder:

1)

evaluering af resultaterne af konjunktur- og forbrugerundersøgelser, metodologiske spørgsmål (stikprøver, spørgeskemaer og tidsmæssig planlægning) og analyse

2)

udvikling af indikatorer baseret på resultaterne af konjunktur- og forbrugerundersøgelser

3)

anvendelse af resultaterne af konjunktur- og forbrugerundersøgelser til konjunkturanalyser og makroøkonomiske analyser og forskning ved brug af statistiske og økonometriske metoder, herunder sektoranalyser

4)

økonometriske modeller og andre prognoseredskaber.

Evne til at anvende metodologien i det fælles harmoniserede EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser og til at følge Kommissionens instrukser: overholde de månedlige indberetningsfrister, gennemføre forbedringer og ændringer af undersøgelsesprogrammet efter anmodning fra Kommissionens tjenestegrene som aftalt ved koordinationsmøder med repræsentanter for de deltagende organer/institutter.

7   TILDELINGSKRITERIER

Følgende kriterier vil blive lagt til grund ved tildelingen af kontrakten til de udvalgte ansøgere:

Ansøgerens ekspertise og erfaring inden for de områder, der er nævnt i punkt 6.2.

Effektiviteten af den foreslåede undersøgelsesmetodologi, herunder i henseende til stikprøveplan, stikprøvestørrelse, dækningsgrad og svarprocent.

Ansøgerens kompetence og viden med hensyn til de særlige undersøgelseskarakteristika for den sektor eller det land, hvori de agter at gennemføre undersøgelsen eller undersøgelserne.

Effektiviteten i ansøgerens organisation i henseende til fleksibilitet, infrastruktur, kvalificerede medarbejdere og faciliteter til udførelse af arbejdet, indberetning af resultater, deltagelse i forberedelsen af undersøgelserne under det fælles harmoniserede program og kontakten med Kommissionen.

Forholdet mellem kvalitet og pris.

8   PRAKTISKE PROCEDURER

8.1   Udarbejdelse og indgivelse af forslag

Forslagene skal omfatte den udfyldte og undertegnede standardformular til ansøgning om tilskud og alle de støttedokumenter, der er nævnt i formularen.

Tilbuddet skal bestå af tre dele:

en administrativ del

en teknisk del

en finansiel del.

Følgende standardformularer kan indhentes hos Kommissionen:

standardformular til ansøgning om tilskud

standardbudgetopgørelse til angivelse af de skønnede udgifter i forbindelse med undersøgelserne samt en finansieringsplan

standardformular til finansielle oplysninger

standardformular vedrørende retlig enhed

standarderklæring om tilskudsberettigelse

standarderklæring om vilje til at undertegne standardtilskudskontrakten

standardformular vedrørende underentrepriser

samt dokumentation angående de finansielle aspekter af tilskuddet:

aide-memoire til finansielle beregninger og erklæringer

model for en tilskudskontrakt

a)

ved at downloade dem fra følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

eller, hvis det ikke er muligt, ved at rette skriftlig henvendelse til Kommissionen på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektorat ECFIN

Kontor ECFIN-A-3 (Konjunkturundersøgelser)

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 36 50

E-mail ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Kommissionen forbeholder sig ret til at ændre disse standardformularer, såfremt det fælles harmoniserede program og/eller budgetforvaltningen nødvendiggør det.

Forslag skal affattes på et af Den Europæiske Unions officielle sprog og eventuelt ledsages af en oversættelse til engelsk, fransk eller tysk.

For hver ansøgning skal der indgives en underskrevet original og to kopier.

Forslag skal indsendes i dobbeltkuvert.

Den udvendige kuvert skal være påført adressen i punkt 8.3 nedenfor.

Den indvendige lukkede kuvert, der indeholder selve forslaget, mærkes »Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-02 — må ikke åbnes af posttjenesten«.

Kommissionen vil informere ansøgerne om, at den har modtaget deres forslag, ved at returnere det vedlagte modtagelsesbevis til dem.

8.2   Forslagenes indhold

8.2.1   Den administrative del

Forslagets administrative del skal omfatte:

En behørigt undertegnet standardformular til ansøgning om tilskud.

En behørigt udfyldt og undertegnet standardformular »retlig enhed« og den krævede dokumentation for organets eller instituttets retsevne.

En behørigt udfyldt og undertegnet standardformular til finansielle oplysninger.

En behørigt undertegnet standarderklæring vedrørende ansøgerens tilskudsberettigelse.

En organisationsplan for organet eller instituttet, hvoraf fremgår ledelsesmedlemmernes navne og stillinger samt den afdeling, der er ansvarlig for undersøgelserne.

En behørigt undertegnet standarderklæring om ansøgerens vilje til at undertegne standardtilskudskontrakten, hvis vedkommende udvælges.

Dokumentation for sund finansiel stilling: der vedlægges balance og resultatopgørelse for de foregående to regnskabsår, for hvilke der foreligger afsluttede regnskaber.

8.2.2   Den tekniske del

Forslagets tekniske del skal omfatte:

En beskrivelse af organets eller instituttets virksomhed, der muliggør en vurdering af dettes kvalifikationer og omfanget og varigheden af dets erfaring på de i punkt 6.2 nævnte områder. Den skal omtale enhver form for undersøgelser, servicekontrakter, konsulentarbejde, rundspørger, publikationer og andet arbejde, som er blevet udført tidligere, med angivelse af kundens navn og det arbejde, der eventuelt er blevet udført for Europa-Kommissionen. Desuden vedlægges de mest relevante undersøgelser og/eller resultater.

En detaljeret beskrivelse af den operationelle organisation, der står for gennemførelsen af undersøgelser. Der vedlægges relevant dokumentation vedrørende infrastruktur, faciliteter, ressourcer og kvalificerede medarbejdere (kortfattede CV'er), der står til ansøgerens disposition.

En detaljeret beskrivelse af undersøgelsesmetoder: stikprøvemetoder, stikprøvefejl, konfidensintervaller, stikprøvestørrelse, dækningsgrad og forventet svarprocent.

En behørigt undertegnet standardformular vedrørende de underleverandører, der deltager i aktionen, sammen med en detaljeret beskrivelse af de opgaver, der vil blive givet i underentreprise.

8.2.3   Den finansielle del

Forslagets finansielle del skal omfatte:

En behørigt udfyldt og detaljeret standardbudgetopgørelse (i euro), der dækker en periode på tolv måneder for hver enkelt undersøgelse og indeholder en finansieringsplan for aktionen og en detaljeret fordeling af totalsummen og de tilskudsberettigede enhedsomkostninger i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen, herunder udgifterne til underentreprise.

Eventuelt et bevis for momsfritagelse.

Et bevis for eventuelle finansielle bidrag fra andre organisationer (samfinansiering).

8.3   Adresse, hvortil forslag skal indgives, og sidste frist for indgivelse af forslag

Interesserede ansøgere opfordres til at indgive ansøgning til Europa-Kommissionen.

Ansøgninger indgives:

a)

enten pr. rekommanderet brev eller med kurertjeneste poststemplet senest den 25. september 2006 på følgende adresse:

Pr. rekommanderet brev:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender

Att.: Jean-Pierre RAES

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-02

Kontor R2, BU1 — 3/13

B-1049 Bruxelles

Med kurertjeneste:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender

Att.: Jean-Pierre RAES

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-02

Kontor R2, BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

b)

eller ved indlevering til Europa-Kommissionens centrale posttjeneste (personligt af ansøgeren eller af en af ham bemyndiget repræsentant, herunder private kurertjenester) på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender

Att.: Jean-Pierre RAES

Indkaldelse af forslag — ECFIN/2006/A3-02

Kontor R2, BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

senest den 25. september 2006, kl. 16.00 (lokal tid i Bruxelles). I dette tilfælde udstedes der en dateret kvittering for aflevering af ansøgningen underskrevet af den person i ovennævnte tjeneste, der modtager ansøgningen.

Ansøgninger, der modtages af Kommissionen efter afleveringsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

9   HVORLEDES BEHANDLES ANSØGNINGERNE EFTER MODTAGELSEN?

Alle ansøgninger vil blive behandlet med henblik på at vurdere, om de opfylder de formelle kriterier for tilskudsberettigelse.

Forslag, der anses for tilskudsberettigede, vil blive evalueret og tildelt point i henhold til tildelingskriterierne nævnt ovenfor.

Udvælgelsen af forslag finder sted i oktober/november 2006. Med henblik herpå vil der blive nedsat en udvælgelseskomité med generaldirektøren for Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender som formand. Komitéen vil bestå af mindst tre personer, der repræsenterer mindst to forskellige specialiserede kontorer uden indbyrdes hierarkisk forbindelse, og den får sit eget sekretariat til varetagelse af kommunikationen med den udvalgte ansøger. Ansøgere, som ikke udvælges, vil få individuel meddelelse herom.

10   VIGTIGT

Denne indkaldelse af forslag udgør på ingen måde en kontraktlig forpligtelse for Kommissionen i forhold til de organer/institutter, der indgiver forslag som svar på indkaldelsen. Al henvendelse vedrørende denne indkaldelse af forslag skal ske skriftligt.

Ansøgere bør notere sig de kontraktbestemmelser, der vil være obligatoriske i tilfælde af, at kontrakten tildeles dem.


(1)  I henhold til artikel 93 og 94 i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.