ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 133E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
8. juni 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005-2006

 

Onsdag, den 22. juni 2005

2006/C 133E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Stemmerettelser fra foregående møder

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Parlamentets sammensætning

Valgs prøvelse

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Modtagne dokumenter

Bevillingsoverførsler

Erklæring fra formanden

Dagsorden

Det Europæiske Råds møde (Bruxelles, den 16.-17. juni 2005) — Det luxembourgske formandskabs aktivitetsperiode (forhandling)

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (forhandling)

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Fælles grænser ***I (forhandling)

Forskning på sikkerhedsområdet (forhandling)

Informationssamfundet (forhandling)

Lloyd's-sagen (forhandling)

Budgetstillinger — økonomiske politikker **II (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

12

 

Torsdag, den 23. juni 2005

2006/C 133E/2

PROTOKOL

14

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Velkomstord

Modtagne dokumenter

Det britiske formandskabs handlingsprogram (forhandling)

Velkomstord

Det britiske formandskabs handlingsprogram (fortsat forhandling)

Afstemningstid

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (afstemning)

Parlamentets sammensætning

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Stemmerettelser fra foregående møder

Afstemningstid (fortsat)

Visse farlige stoffer og præparater ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fælles grænser ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Bestemmelser om gennemførelsen af budgettet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Kvaliteten af statistiske data om uforholdsmæssigt store budgetunderskud * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Specifikke foranstaltninger mod visse personer (Sudan) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Specifikke foranstaltninger mod personer (Congo) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Ændringsforslag til ændringsbudget 2/2005 (afstemning)

Ændringsbudget 2/2005 (afstemning)

Budgetstillinger — økonomiske politikker **II (afstemning)

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser ***I (afstemning)

Adgang til EU's eksterne bistand ***I (afstemning)

Genopretning af hellefiskbestandene * (afstemning)

Det Europæiske Råds møde (Bruxelles, den 16.-17. juni 2005) (afstemning)

Lloyd's-sagen (afstemning)

Forskning på sikkerhedsområdet (afstemning)

Informationssamfundet (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

24

BILAG I

26

BILAG II

32

VEDTAGNE TEKSTER

48

P6_TA(2005)0245Statutten for Europa-Parlamentets medlemmerEuropa-Parlamentets beslutning om forslag til ændring af afgørelsen af 4. juni 2003 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (2005/2124(INI))

48

BILAGEUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE OM VEDTAGELSE AF STATUTTEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER

49

P6_TA(2005)0246Visse farlige stoffer og præparater ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 29. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) (KOM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247Fælles grænser ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de fælles grænser (KOM(2004)0391 - C6-0080/2004 - 2004/0127(COD))

57

P6_TC1-COD(2004)0127Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2005/EF om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

57

BILAG IDOKUMENTATION TIL KONTROL AF, AT INDREJSEBETINGELSERNE ER OPFYLDT

77

BILAG IIREGISTRERING AF OPLYSNINGER

78

BILAG IIIMODELLER TIL SKILTNING AF BANER VED GRÆNSEOVERGANGSSTEDERNE

78

BILAG IVRETNINGSLINJER FOR STEMPLING

79

BILAG V

80

BILAG VISPECIFIKKE RETNINGSLINJER FOR DE FORSKELLIGE TYPER GRÆNSER OG DE FORSKELLIGE TRANSPORTMIDLER, DER ANVENDES TIL AT PASSERE DE YDRE GRÆNSER

83

BILAG VIISÆRLIGE REGLER FOR BESTEMTE PERSONKATEGORIER

88

BILAG VIII

91

P6_TA(2005)0248Bestemmelser om gennemførelsen af budgettet *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 382/2001 for så vidt angår udløbsdato og visse bestemmelser om gennemførelsen af budgettet (KOM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249Kvaliteten af statistiske data om uforholdsmæssigt store budgetunderskud *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3605/93 for så vidt angår kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250Specifikke foranstaltninger mod visse personer (Sudan) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder international ret i konflikten i Darfur-området i Sudan (KOM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251Specifikke foranstaltninger mod personer (Congo) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen mod Den Demokratiske Republik Congo (KOM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

99

P6_TA(2005)0252Ændringsbudget nr. 2/2005 (Ændringer)Ændringer til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2005 for regnskabsåret 2005 — Tilpasning af vederlag (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

102

P6_TA(2005)0253Ændringsbudget nr. 2/2005Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2005 for regnskabsåret 2005 — Tilpasning af vederlag (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

103

P6_TA(2005)0254Budgetstillinger — økonomiske politikker **IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet (KOM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet

105

P6_TA(2005)0256Adgang til EU's eksterne bistand ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen til EU's eksterne bistand (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om adgangen til EU's eksterne bistand

116

BILAG I

121

BILAG IIDAC's LISTE OVER MODTAGERE AF BISTAND - 1. JANUAR 2003

130

BILAG IIILISTE OVER OECD/DAC's MEDLEMMER

130

BILAG IVUDDRAG AF HENSTILLING FRA ORGANISATIONEN FOR ØKONOMISK SAMARBEJDE OG UDVIKLINGSKOMITEEN FOR UDVIKLINGSBISTAND (OECD/DAC) OM AFBINDING AF OFFENTLIG UDVIKLINGSBISTAND TIL DE MINDST UDVIKLEDE LANDE (RECOMMENDATION ON UNTYING OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE TO THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES), MARTS 2001

131

P6_TA(2005)0257Genopretning af hellefiskbestandene *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om en genopbygningsplan for hellefisk inden for rammerne af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (KOM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258Lloyds' sagenEuropa-Parlamentets beslutning om forslag til andragender om forsikringsselskabet Lloyds'

134

P6_TA(2005)0259Forskning på sikkerhedsområdetEuropa-Parlamentets beslutning om forskning på sikkerhedsområdet: De næste skridt (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260InformationssamfundetEuropa-Parlamentets beslutning om informationssamfundet (2004/2204(INI))

140

DA

 


I (Meddelelser)

EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2005-2006

Onsdag, den 22. juni 2005

8.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 133/1


PROTOKOL

(2006/C 133 E/01)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.10.

2.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

3.   Stemmerettelser fra foregående møder

Følgende medlemmer havde meddelt stemmerettelser:

Mødet den 08/06/2005

Betænkning: Reimer Böge — A6-0153/2005

ændringsforslag 34

imod: Bernadette Vergnaud

endelig afstemning

hverken/eller: Adeline Hazan

Betænkning: Dariusz Rosati — A6-0138/2005

ændringsforslag 9

hverken/eller: Henri Weber

ændringsforslag 8

for: Henri Weber

Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (B6-0327/2005)

punkt 29, 2. del

imod: Diamanto Manolakou, Athanasios Pafilis, Georgios Toussas

Mødet den 09/06/2005

Betænkning: Ona Juknevičienė — A6-0109/2005

punkt 4

hverken/eller: Henri Weber.

4.   Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

Protokol til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union.

5.   Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

JURI: Ændring af afgørelse af 4. juni 2003 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (2005/2124(INI))

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 112)

AFET: Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2004 (2005/2134(INI)).

6.   Parlamentets sammensætning

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Jean-Pierre Audy var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Brice Hortefeux med virkning fra den 11.06.2005.

Formanden henviste til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 3, stk. 5.

7.   Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Sharon Margaret Bowles, Syed Salah Kamall og Vincenzo Lavarra.

8.   Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-DE-Gruppen, PSE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen og løsgængerne godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

ITRE: Vincenzo Lavarra i stedet for Pier Antonio Panzeri

IMCO: Giovanni Rivera

JURI: Syed Salah Kamall

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Rumænien:

Heide Rühle var ikke længere medlem af delegationen.

9.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra Rådet og Kommissionen

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et særprogram om bekæmpelse af vold (Daphne), forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden for perioden 2007- 2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed (KOM(2005)0122 [01] — C6-0095/2005 — 2005/0037(COD)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

 

rådg.udv. BUDG, ENVI, FEMM

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et særprogram om civilret for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed (KOM(2005)0122 [04] — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

 

rådg.udv. BUDG, JURI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (KOM(2005)0123 [01] — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

 

rådg.udv. AFET, DEVE, BUDG, EMPL, CULT

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (KOM(2005)0123 [02] — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

 

rådg.udv. AFET, DEVE, BUDG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (KOM(2005)0123 [04] — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

 

rådg.udv. AFET, DEVE, BUDG

Forslag til ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2005 — Oversigt over indtægter og udgifter — Oversigt over indtægter og udgifter efter sektion — Sektion I — Parlamentet — Sektion II — Rådet — Sektion III — Kommissionen — Sektion IV — Domstolen — Sektion V — Revisionsretten — Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion VII — Regionsudvalget — Sektion VIII Del A — Den Europæiske Ombudsmand — Sektion VIII Del B — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)).

henvist til:

korr.udv. BUDG

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om behandling af forhåndsinformation om passagerer (API — Advanced Passenger Information) og passagerlisteoplysninger (PNR — Passenger Name Record) (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

 

rådg.udv. AFET

Udkast til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen mod Den Demokratiske Republik Congo (09538/2005 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

 

rådg.udv. DEVE, ECON

Forslag om bevillingsoverførsel DEC 18/2005 — Sektion III — Kommissionen (SEK(2005)0683 — C6-0186/2005 — 2005/2130(GBD)).

henvist til:

korr.udv. BUDG

Forslag om bevillingsoverførsel DEC 19/2005 — Sektion III — Kommissionen (SEK(2005)0684 — C6-0187/2005 — 2005/2131(GBD)).

henvist til:

korr.udv. BUDG

Forslag om bevillingsoverførsel DEC 20/2005 — Sektion III — Kommissionen (SEK(2005)0685 — C6-0188/2005 — 2005/2132(GBD)).

henvist til:

korr.udv. BUDG

Forslag om bevillingsoverførsel DEC 21/2005 — Sektion III — Kommissionen (SEK(2005)0757 — C6-0189/2005 — 2005/2133(GBD)).

henvist til:

korr.udv. BUDG

Forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)).

henvist til:

korr.udv. AGRI

 

rådg.udv. ENVI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (KOM(2005)0253 — C6-0191/2005 — 2005/0111(COD)).

henvist til:

korr.udv. ECON

 

rådg.udv. JURI

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2075/92 om den fælles markedsordning for råtobak (KOM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS)).

henvist til:

korr.udv. AGRI

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af tillægsprotokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union (09617/2005 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC)).

henvist til:

korr.udv. AFET

 

rådg.udv. INTA

Forslag til Rådets direktiv om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (KOM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)).

henvist til:

korr.udv. AGRI

 

rådg.udv. BUDG, ENVI

Forslag til Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet (KOM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)).

henvist til:

korr.udv. AGRI

 

rådg.udv. BUDG, ENVI

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge (KOM(2005)0131 — C6-0197/2005 — 2005/0031(CNS)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, og forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen til også at omfatte Danmark (KOM(2004)0594 — C6-0198/2005 — 2004/0205(CNS)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (09648/2005 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC)).

henvist til:

korr.udv. AFET

 

rådg.udv. INTA

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (09649/2005 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC)).

henvist til:

korr.udv. AFET

 

rådg.udv. INTA

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3317/94 for så vidt angår fremsendelse af ansøgninger om fiskerilicenser til tredjelande (KOM(2005)0238 — C6-0201/2005 — 2005/0110(CNS)).

henvist til:

korr.udv. PECH

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (05092/2005 — C6-0202/2005 — 2004/0196 (AVC)).

henvist til:

korr.udv. AFET

 

rådg.udv. INTA

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2007/2004, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør og vicedirektør for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (KOM(2005)0190 [18] — C6-0203/2005 — 2005/0089(CNS)).

henvist til:

korr.udv. JURI

 

rådg.udv. LIBE

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (KOM(2005)0190 [13] — C6-0204/2005 — 2005/0084(CNS)).

henvist til:

korr.udv. JURI

 

rådg.udv. ITRE

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1035/97 om oprettelse af et europæisk observationscenter for racisme og fremmedhad, for så vidt angår direktørens embedsperiode (KOM(2005)0190 [09] — C6-0205/2005 — 2005/0080(CNS)).

henvist til:

korr.udv. JURI

 

rådg.udv. LIBE

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions Organer, for så vidt angår direktørens embedsperiode (KOM(2005)0190 [08] — C6-0206/2005 — 2005/0079(CNS)).

henvist til:

korr.udv. JURI

 

rådg.udv. BUDG

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94, for så vidt angår embedsperioden for præsidenten for EF-Sortsmyndigheden (KOM(2005)0190 [07] — C6-0207/2005 — 2005/0078(CNS)).

henvist til:

korr.udv. JURI

 

rådg.udv. ENVI

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 40/94, for så vidt angår embedsperioden for præsidenten for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KOM(2005)0190 [06] — C6-0208/2005 — 2005/0077(CNS)).

henvist til:

korr.udv. JURI

2)

fra udvalgene

2.1)

følgende betænkninger:

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om internationale jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (KOM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Sterckx Dirk (A6-0123/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om certificering af togpersonale, der fremfører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (KOM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Savary Gilles (A6-0133/2005).

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af teknologi til bæredygtig udvikling: En EU-handlingsplan for miljøteknologi (KOM(2004)0038 — 2004/2131 (INI)) — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Myller Riitta (A6-0141/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner (KOM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Jarzembowski Georg (A6-0143/2005).

Kvindernes rolle i det sociale, økonomiske og politiske liv i Tyrkiet (2004/2215(INI)) — Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Ordfører: Bozkurt Emine (A6-0175/2005).

* Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3605/93 for så vidt angår kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Gauzès Jean-Paul (A6-0181/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen til EU's eksterne bistand (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)) — Udviklingsudvalget

Ordfører: Gahler Michael (A6-0182/2005).

2.2)

følgende indstillinger ved andenbehandling:

**II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Karas Othmar (A6-0204/2005).

3)

fra medlemmerne

3.1)

beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

Ortuondo Larrea Josu — Forslag til beslutning om situationen for ansjosbestanden i Biscayabugten (B6-0383/2005).

henvist til:

korr.udv. PECH

 

rådg.udv. ENVI

Garriga Polledo Salvador — Forslag til beslutning om EU's solidaritet med indvandrerne (B6-0384/2005).

henvist til:

korr.udv. LIBE

3.2)

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

Alessandra Mussolini og Adriana Poli Bortone om suspension af euroen (37/2005)

Amalia Sartori om indførelse af 1- og 2-eurosedler (38/2005).

10.   Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 17/2005 (C6-0136/2005 — SEK(2005)0591).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse vedtog udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25. juni 2002 at godkende den foreslåede overførsel som helhed.

11.   Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring i anledning af 65-årsdagen for begyndelsen af USSR's besættelse af de baltiske stater.

12.   Dagsorden

Formanden meddelte, at arbejdsplanen var fastsat (punkt 10 i protokollen af 06.06.2005), og at en rettelse til dagsordenen (PE 357.269/OJ/COR) var omdelt.

Hans-Peter Martin tog ordet og anmodede på grundlag af forretningsordenens artikel 132, stk. 2, om, at betænkningen af Gargani (A6-0189/2005 — punkt 89 i OJ/COR) blev taget af dagsordenen. (Formanden mente ikke, at der var nogen grund til at efterkomme denne anmodning).

Dagsordenen fastsattes således.

13.   Det Europæiske Råds møde (Bruxelles, den 16.-17. juni 2005) — Det luxembourgske formandskabs aktivitetsperiode (forhandling)

Raport fra Det Europæiske Råd og redegørelse fra Kommissionen: Det Europæiske Råds møde (Bruxelles, den 16.-17. juni 2005)

Redegørelse fra Rådet: Det luxembourgske formandskabs aktivitetsperiode

Jean-Claude Juncker (formand for Rådet) forelagde rapporten fra Det Europæiske Råd og afgav Rådets redegørelse.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav Kommissionens redegørelse.

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, og Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT

næstformand

Talere: Guntars Krasts for UEN-Gruppen, Koenraad Dillen løsgænger, Jean Spautz, Robert Goebbels, Lapo Pistelli, Claude Turmes, Erik Meijer, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Irena Belohorská, Alain Lamassoure, Magda Kósáné Kovács, Cecilia Malmström, Johannes Voggenhuber, Dimitrios Papadimoulis, Bastiaan Belder, Alessandro Battilocchio, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Kyösti Tapio Virrankoski, Bernat Joan i Marí, Miguel Portas, Nils Lundgren, Andreas Mölzer, Struan Stevenson, Jo Leinen og Paolo Costa.

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI

næstformand

Talere: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Graham Booth, James Hugh Allister, Konstantinos Hatzidakis, Catherine Guy-Quint, Alfonso Andria, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Othmar Karas, Pervenche Berès, Hartmut Nassauer, Inger Segelström, Camiel Eurlings, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Carlos Carnero González, Jacques Toubon, Panagiotis Beglitis, Timothy Kirkhope, Proinsias De Rossa, Rihards Pīks, Lasse Lehtinen, Josef Zieleniec og Libor Rouček.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT

næstformand

Talere: Alexander Stubb, Neena Gill, Georgios Papastamkos, Laima Liucija Andrikienė, Etelka Barsi-Pataky, Jacek Protasiewicz, Ioannis Kasoulides, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Malcolm Harbour, Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Margot Wallström (næstformand i Kommissionen).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Graham Watson, Anne E. Jensen, Annemie Neyts-Uyttebroeck og Andrew Duff for ALDE-Gruppen om Det Europæiske Råds møde den 16.-17. juni 2005 (B6-0386/2005)

Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen om Det Europæiske Råd i Bruxelles den 16.-17. juni 2005 (B6-0387/2005)

Martin Schulz og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen om resultatet af Det Europæiske Råds møde den 16.-17. juni 2005 (B6-0388/2005)

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Wojciech Roszkowski og Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen om konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 16.-17. juni 2005 (B6-0389/2005)

Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen om resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 16.-17. juni 2005 (B6-0390/2005)

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Johannes Voggenhuber og Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen om Det Europæiske Råds møde den 16. og 17. juni 2005 (B6-0391/2005).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.13 i protokollen af 23.06.2005.

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

14.   Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (forhandling)

Betænkning: Ændring af afgørelse af 4. juni 2003 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer [2005/2124(INI)] — Retsudvalget

Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005)

Giuseppe Gargani forelagde sin betænkning.

Talere: Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Margot Wallström (næstformand i Kommissionen).

Talere: Maria Berger for PSE-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALEGruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppen, Umberto Pirilli for UEN-Gruppen, Hans-Peter Martin løsgænger, Luigi Cocilovo, Nicolas Schmit og Giuseppe Gargani.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 23.06.2005.

(Mødet udsat kl. 20.25 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Antonios TRAKATELLIS

næstformand

15.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried, Bairbre de Brún (da ordføreren begyndte sit indlæg på gælisk, gjorde formanden ham opmærksom på, at der ikke var tolkning fra dette sprog), Urszula Krupa, Zita Pleštinská og Kartika Tamara Liotard.

16.   Fælles grænser ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de fælles grænser [KOM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Michael Cashman (A6-0188/2005)

Talere: Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Franco Frattini (næstformand i Kommissionen).

Michael Cashman forelagde sin betænkning.

Talere: Alessandro Battilocchio (ordfører for udtalelse fra DEVE), Manuel Medina Ortega (ordfører for udtalelse fra JURI), Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen, Inger Segelström for PSE-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for GUE/NGL-Gruppen, og Claude Moraes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 23.06.2005.

17.   Forskning på sikkerhedsområdet (forhandling)

Betænkning: Forskning på sikkerhedsområdet: De næste skridt [2004/2171(INI)] — Udenrigsudvalget

Ordfører: Bogdan Klich (A6-0103/2005)

Bogdan Klich forelagde sin betænkning.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (ordfører for udtalelse fra LIBE), Romana Jordan Cizelj for PPE-DE-Gruppen, Panagiotis Beglitis for PSE-Gruppen, og Georgios Karatzaferis for IND/DEM-Gruppen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.15 i protokollen af 23.06.2005.

18.   Informationssamfundet (forhandling)

Betænkning: Informationssamfundet [2004/2204(INI)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Catherine Trautmann (A6-0172/2005)

Catherine Trautmann forelagde sin betænkning.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: María Badía i Cutchet (ordfører for udtalelse fra CULT), Lambert van Nistelrooij for PPE-DE-Gruppen, David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen, Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen, Reino Paasilinna for PSE-Gruppen, Paul Rübig, Francisca Pleguezuelos Aguilar, András Gyürk, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik og Malcolm Harbour.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.16 i protokollen af 23.06.2005.

19.   Lloyd's-sagen (forhandling)

Mundtlig forespørgsel af Marcin Libicki for PETI til Kommissionen: Andragender fra Lloyd's »Names«: gennemførelse af det første direktiv om forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (B6-0245/2005)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou (for stilleren) begrundede den mundtlige forespørgsel.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Robert Atkins for PPE-DE-Gruppen, Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Diana Wallis for ALDEGruppen, Paul van Buitenen for Verts/ALE-Gruppen, Luca Romagnoli løsgænger, Proinsias De Rossa og Charlie McCreevy.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

Marcin Libicki for PETI om andragender om forsikringsselskabet Lloyds' (B6-0385/2005)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.14 i protokollen af 23.06.2005.

20.   Budgetstillinger — økonomiske politikker **II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker [09812/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Othmar Karas (A6-0204/2005)

Othmar Karas forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Alexander Radwan for PPE-DE-Gruppen, Ieke van den Burg for PSE-Gruppen, Sergej Kozlík løsgænger, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.9 i protokollen af 23.06.2005.

21.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 357.269/JE).

22.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.40.

Julian Priestley

generalsekretær

Josep Borrell Fontelles

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cercas, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Torsdag, den 23. juni 2005

8.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 133/14


PROTOKOL

(2006/C 133 E/02)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

1.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

2.   Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Republikken Koreas nationalforsamling, under ledelse af Lee Sang-deuk, som havde taget plads i den officielle loge.

3.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra Rådet og Kommissionen

Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 94 vedrørende typegodkendelse af køretøjer, for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision og regulativ nr. 95 vedrørende typegodkendelse af køretøjer, for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af sidekollision (EØS-relevant tekst) (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)).

henvist til:

korr.udv. INTA

 

rådg.udv. TRAN

2)

fra udvalgene

2.1)

følgende betænkninger:

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 382/2001 for så vidt angår udløbsdato og visse bestemmelser om gennemførelsen af budgettet (KOM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS)) — Udvalget om International Handel

Ordfører: Martin David (A6-0154/2005).

Betænkning om industrifiskeri og produktion af fiskemel og fiskeolie (2004/2262(INI)) — Fiskeriudvalget

Ordfører: Stevenson Struan (A6-0155/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet (KOM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)) — Budgetkontroludvalget

Ordfører: Duchoň Petr (A6-0156/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 29. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) (KOM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD)) — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Florenz Karl-Heinz (A6-0163/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (KOM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD)) — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Blokland Johannes (A6-0169/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af UNECE's protokol om registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (KOM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS)) — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Blokland Johannes (A6-0170/2005).

Betænkning om informationssamfundet (2004/2204(INI)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Trautmann Catherine (A6-0172/2005).

Betænkning om turisme og udvikling (2004/2212(INI)) — Udviklingsudvalget

Ordfører: Cornillet Thierry (A6-0173/2005).

* Forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder international ret i konflikten i Darfur-området i Sudan (KOM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Cavada Jean-Marie (A6-0186/2005).

***I Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de fælles grænser (KOM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Cashman Michael (A6-0188/2005).

Ændring af afgørelsen af 4. juni 2003 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (2005/2124(INI)) — Retsudvalget

Ordfører: Gargani Giuseppe (A6-0189/2005).

Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2005 for regnskabsåret 2005 — Tilpasning af vederlag; Sektion I — Europa-Parlamentet; Sektion II — Rådet; Sektion III — Kommissionen; Sektion IV — Domstolen; Sektion V — Revisionsretten; Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Sektion VII — Regionsudvalget; Sektion VIII (A) — Den Europæiske Ombudsmand; Sektion VIII (B) — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)) Budgetudvalget

Ordførere: Garriga Polledo Salvador, Jensen Anne E. (A6-0190/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen mod Den Demokratiske Republik Congo (KOM(2005)0227- C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Cavada Jean-Marie (A6-0194/2005).

4.   Det britiske formandskabs handlingsprogram (forhandling)

Redegørelse fra Rådet: Det britiske formandskabs handlingsprogram.

Tony Blair (britisk premierminister og kommende formand for Rådet) forelagde det britiske formandskabs handlingsplan.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) tog ordet.

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Daniel Marc Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for IND/DEM-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Roger Helmer løsgænger, Timothy Kirkhope, Gary Titley og Karin Riis-Jørgensen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT

næstformand

Talere: Caroline Lucas, Roberto Musacchio, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mogens N.J. Camre, Ashley Mote, Françoise Grossetête, Hannes Swoboda, Chris Davies, Jillian Evans, Eoin Ryan, James Hugh Allister og József Szájer.

5.   Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Kuwaits nationalforsamling, under ledelse af Dr Nasser Jasem Al-Sane, som havde taget plads i den officielle loge.

6.   Det britiske formandskabs handlingsprogram (fortsat forhandling)

Talere: Poul Nyrup Rasmussen, Lena Ek, Ian Hudghton, Ryszard Czarnecki, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Jean-Louis Bourlanges, Jana Bobošíková, Jaime Mayor Oreja og Bernard Poignant.

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

Talere: Jorgo Chatzimarkakis, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, Antonio Tajani, Martine Roure, Sajjad Karim, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Nicholson of Winterbourne, Ursula Stenzel, Miguel Angel Martínez Martínez, Bill Newton Dunn, Avril Doyle, Charles Tannock, Karl von Wogau, Nikolaos Vakalis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Margie Sudre, Tony Blair og José Manuel Barroso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

7.   Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.

7.1.   Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (afstemning)

Betænkning: Ændring af afgørelse af 4. juni 2003 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer [2005/2124(INI)] — Retsudvalget

Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING (herunder afgørelsen om vedtagelsen at statutten)

Vedtaget (P6_TA(2005)0245)

Indlæg til afstemningen:

Carl Schlyter inden afstemningen for at gøre opmærksom på en fejl i den svenske udgave

Edith Mastenbroek havde præciseret indholdet af ændringsforslag 13

Giuseppe Gargani (ordfører) tog ordet efter afslutningen af afstemningen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

næstformand

8.   Parlamentets sammensætning

Antonio De Poli meddelte, at han var blevet udnævnt til medlem af regionalrådet for Veneto-regionen.

Da udnævnelsen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne til Europa-Parlamentet var uforenelig med mandatet i Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at mandatet således var ledigt med virkning fra den 16.05.2005, og gav den pågældende medlemsstat meddelelse herom.

9.   Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdning, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (09817/2005 — KOM(2005)0272 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

henvist til:

korr.udv.: ECON

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 24.06.2005.

10.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

11.   Stemmerettelser fra foregående møder

Følgende medlemmer havde meddelt stemmerettelser:

Mødet den 08.06.2005

Betænkning: Reimer Böge — A6-0153/2005

punkt 50, 1. del

imod: Bernadette Bourzai

ændringsforslag 33

imod: Bernadette Bourzai.

12.   Afstemningstid (fortsat)

12.1.   Visse farlige stoffer og præparater ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 29. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) [KOM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Karl-Heinz Florenz (A6-0163/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0246).

12.2.   Fælles grænser ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de fælles grænser [KOM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Michael Cashman (A6-0188/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0247).

12.3.   Bestemmelser om gennemførelsen af budgettet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 382/2001 for så vidt angår udløbsdato og visse bestemmelser om gennemførelsen af budgettet [KOM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS)] — Udvalget om International Handel

Ordfører: David Martin (A6-0154/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0248).

12.4.   Kvaliteten af statistiske data om uforholdsmæssigt store budgetunderskud * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3605/93 for så vidt angår kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud [KOM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)] — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A6-0181/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0249).

12.5.   Specifikke foranstaltninger mod visse personer (Sudan) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder folkeretten i konflikten i Darfur-området i Sudan [KOM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Jean-Marie Cavada (A6-0186/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0250).

12.6.   Specifikke foranstaltninger mod personer (Congo) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen mod Den Demokratiske Republik Congo [KOM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Jean-Marie Cavada (A6-0194/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0251).

12.7.   Ændringsforslag til ændringsbudget 2/2005 (afstemning)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 8)

ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P6_TA(2005)0252).

12.8.   Ændringsbudget 2/2005 (afstemning)

Betænkning: Den Europæiske Unions ændringsbudget 2/2005 — Tilpasning af vederlag

Sektion I — Europa-Parlamentet, Sektion II — Rådet, Sektion III — Kommissionen, Sektion IV — Domstolen, Sektion V — Revisionsretten, Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII — Regionsudvalget, Sektion VIII (A) — Den Europæiske Ombudsmand, Sektion VIII (B) — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)] — Budgetudvalget.

Medordførere: Salvador Garriga Polledo og Anne E. Jensen (A6-0190/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0253).

12.9.   Budgetstillinger — økonomiske politikker **II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker [9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Økonomiog Valutaudvalget

Ordfører: Othmar Karas (A6-0204/2005)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 10)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2005)0254).

12.10.   Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet [KOM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)] — Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petr Duchoň (A6-0156/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0255)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0255).

12.11.   Adgang til EU's eksterne bistand ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen til EU's eksterne bistand [KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)] — Udviklingsudvalget

Ordfører: Michael Gahler (A6-0182/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0256)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0256).

12.12.   Genopretning af hellefiskbestandene * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om en genopbygningsplan for hellefisk inden for rammerne af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) [KOM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)] — Fiskeriudvalget

Ordfører: Henrik Dam Kristensen (A6-0116/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0257)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0257).

12.13.   Det Europæiske Råds møde (Bruxelles, den 16.-17. juni 2005) (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0386/2005, B6-0387/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005, B6-0390/2005 og B6-0391/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0386/2005

(erstatter B6-0386/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005 og B6-0391/2005)

stillet af:

Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen,

Martin Schulz og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen,

Graham Watson, Jules Maaten og Cecilia Malmström for ALDE-Gruppen,

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit og Johannes Voggenhuber for Verts/ALE-Gruppen,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts og Roberta Angelilli for UEN-Gruppen.

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen anmodede om udsættelse af afstemningen i henhold til forretningsordenens artikel 170, stk. 1.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

12.14.   Lloyd's-sagen (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0385/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0258).

12.15.   Forskning på sikkerhedsområdet (afstemning)

Betænkning: Forskning på sikkerhedsområdet: De næste skridt [2004/2171(INI)] — Udenrigsudvalget

Ordfører: Bogdan Klich (A6-0103/2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0259)

Indlæg til afstemningen:

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen for at foreslå afstemning under et om alle ændringsforslagene. Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen havde tilsluttet sig dette forslag, men anmodede dog om, at ændringsforslag 22 til 25 stadig blev sat under afstemning særskilt.

Formanden tilsluttede sig denne anmodning.

12.16.   Informationssamfundet (afstemning)

Betænkning: Informationssamfundet [2004/2204(INI)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Catherine Trautmann (A6-0172/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0260).

13.   Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

Michl Ebner, Hiltrud Breyer, Frank Vanhecke, Christoph Konrad og Othmar Karas.

14.   Stemmerettelser

Følgende medlemmer havde meddelt stemmerettelser:

Betænkning: Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

artikel 12, punkt 1

for: Rainer Wieland, Anders Wijkman

artikel 14, punkt 1

imod: Hiltrud Breyer

ændringsforslag 1

imod: Avril Doyle

artikel 27, punkt 1

for: Philip Bushill-Matthews

imod: Bart Staes

ændringsforslag 2

imod: Glyn Ford

hverken/eller: Christa Prets

artikel 27, punkt 2

for: Charlotte Cederschiöld, Avril Doyle, Claude Turmes

imod: Michael Cramer

beslutning (som helhed)

for: Patrick Gaubert, Karin Jöns, Lambert van Nistelrooij, Anders Wijkman

Betænkning: Henrik Dam Kristensen — A6-0116/2005

lovgivningsmæssig beslutning

for: Hans-Peter Martin

Betænkning: Bogdan Klich — A6-0103/2005

beslutning (som helhed)

for: Antoine Duquesne

imod: Jens-Peter Bonde

Reinhard Rack havde været til stede, men havde ikke deltaget i afstemningen.

Karl-Heinz Florenz havde været til stede, men havde ikke deltaget i alle afstemningerne.

15.   Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

16.   Tid og sted for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 04.07.2005-07.07.2005.

17.   Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.10.

Julian Priestley

generalsekretær

Josep Borrell Fontelles

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


BILAG I

AFSTEMNINGSRESULTATER

Tegnforklaring

+

vedtaget

-

forkastet

bortfaldt

R

taget tilbage

AN (..., ..., ...)

afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller)

VE (..., ..., ...)

elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller)

div

opdelt afstemning

vs

særskilt afstemning

am

ændringsforslag

AC

kompromisændringsforslag

PC

tilsvarende tekstdel

S

ændringsforslag udgår

=

identiske ændringsforslag

§

punkt/stk./betragtning

art

artikel

rec

stk.

PR

beslutningsforslag

PRC

fælles beslutningsforslag

SEC

hemmelig afstemning

1.   Ændring af afgørelse af 4. juni 2003 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer

Betænkning: Giuseppe GARGANI (A6-0189/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Afgørelse

Art 3, efter § 2

4

UEN

 

-

 

5

UEN

 

-

 

Art 6, § 1

6

UEN

 

-

 

Art 7, § 1

7

UEN

 

-

 

Art 7, efter § 3

8

UEN

 

-

 

Efter art 7

9

UEN

 

-

 

Art 9, § 1

10

UEN

 

R

 

Art 12, § 1

§

originaltekst

AN

+

490, 55, 42

Art 12, § 2

12S

PPE-DE

 

R

 

Art 14, § 1

§

originaltekst

AN

+

499, 33, 65

Art 17, § 9

11

UEN

 

-

 

Efter art 17

1

Verts/ALE

AN

-

99, 440, 57

Art 20, § 3

§

originaltekst

AN

+

516, 33, 44

Art 23, § 2

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

362, 178, 54

Art 27, § 1

§

originaltekst

AN

+

502, 22, 71

Art 27, § 2

2

Verts/ALE

AN

-

100, 434, 62

§

originaltekst

AN

+

465, 74, 58

§ 12

§

originaltekst

vs / VE

-

190, 351, 51

Beslutning

Efter § 3

13

MASTENBROEK m.fl.

 

-

 

Efter § 4

14

MASTENBROEK m.fl.

VE

-

263, 276, 51

Efter § E

3

UEN

 

-

 

afstemning: beslutning (som helhed)

AN

+

403, 89, 92

Anmodning om særskilt afstemning

PSE: § 12

ALDE: § 12

Verts/ALE: § 12

Anmodning om afstemning ved navneopråb

Verts/ALE: am 1 og 2

PPE-DE: endelig afstemning

IND/DEM: art. 12 § 1, art. 14 § 1, art. 20 § 3, art 27 §§ 1 og 2 og endelig afstemning

Anmodning om opdelt afstemning

PSE:

art. 23 § 2

1. del:»Udbetalinger ... i euro«

2. del:»eller efter ... foretages.«

Diverse

PPE-DE-Gruppen havde trukket am 12 tilbage.

2.   Visse farlige stoffer og præparater ***I

Betænkning: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0163/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

3.   Fællesskabskodeks for personers passage af de fælles grænser ***I

Betænkning: Michael CASHMAN (A6-0188/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

4.   Bestemmelser om gennemførelsen af budgettet *

Betænkning: David MARTIN (A6-0154/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

5.   Kvaliteten af statistiske data om uforholdsmæssigt store budgetunderskud *

Betænkning: Jean-Paul GAUZÈS (A6-0181/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

6.   Specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder folkeretten i konflikten i Darfur-området i Sudan *

Betænkning: Jean-Marie CAVADA (A6-0186/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

7.   Specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen mod Den Demokratiske Republik Congo *

Betænkning: Jean-Marie CAVADA (A6-0194/2005)

Angående

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

8.   Ændringsforslag til ændringsbudget 2/2005 — BUDG

Betænkning: BUDGET (Ændringsforslag)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

ÆB 2/2005

1-3

korr. udv.

 

+

kvalificeret flertal påkrævet

9.   Ændringsbudget 2/2005 — BUDG

Betænkning: Salvador GARRIGA POLLEDO / Anne Elisabet JENSEN (A6-0190/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

10.   Overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker **II

Betænkning: Othmar KARAS (A6-0204/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-6

korr. udv.

VE

-

kvalificeret flertal påkrævet

257, 309, 1

11.   Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser ***I

Betænkning: Petr DUCHOŇ (A6-0156/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-5

7-8

10-12

korr. udv.

 

+

 

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — særskilt afstemning

6

korr. udv.

div

+

 

9

korr. udv.

div

+

 

afstemning: ændringsforslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

 

+

 

Anmodning om særskilt afstemning

PPE-DE: am 6 og 9

12.   Adgang til EU's eksterne bistand ***I

Betænkning: Michael GAHLER (A6-0182/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-31

korr. udv.

 

+

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

 

+

 

13.   Genopbygningsplan for hellefisk i det Nordvestlige Atlanterhav *

Betænkning: Henrik Dam KRISTENSEN (A6-0116/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-10

korr. udv.

 

+

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

AN

+

540, 12, 12

Anmodning om afstemning ved navneopråb:

PPE-DE: endelig afstemning

14.   Lloyds'-sagen

Forslag til beslutning: B6-0385/2005

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

Beslutning — Udvalget for Andragender

(B6-0385/2005)

§ B

1

PPE-DE

 

+

 

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

15.   Forskning på sikkerhedsområdet

Betænkning: Bogdan KLICH (A6-0103/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

 

1-21

IND/DEM

 

-

 

§ 35

22S

IND/DEM

 

-

 

§ 38

23S

IND/DEM

 

-

 

§ 39

24

IND/DEM

 

-

 

§ 42

25

IND/DEM

 

-

 

afstemning: beslutning (som helhed)

AN

+

393, 97, 29

Anmodning om afstemning ved navneopråb

GUE/NGL: endelig afstemning

Diverse:

Am 1 til 21 blev sat til afstemning under et.

16.   Informationssamfundet

Betænkning: Catherine TRAUTMANN (A6-0172/2005)

Angående

Am. nr.

fra

AN, osv.

resultat

Afstemning ved AN/VE — bemærkninger

§ 5, efter led 5

1

GUE/NGL

VE

-

178, 219, 8

§ 8, efter led 6

2

GUE/NGL

 

+

 

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 


BILAG II

RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB

1.   Betænkning af Gargani A6-0189/2005

Ja-stemmer: 490

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 55

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Deß, Friedrich, Gomolka, Gräßle, Lechner, Liese, Mayer, Posselt, Sommer, Wieland

PSE: Cottigny, Kuc

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Hverken eller: 42

ALDE: Cavada, Harkin, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Flasarová, Kohlíček, McDonald, Pafilis, Portas, Remek, Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Guellec, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Stevenson, von Wogau, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Le Foll, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer

2.   Betænkning af Gargani A6-0189/2005

Ja-stemmer: 499

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann, Pflüger, Rizzo, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 33

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Friedrich, Schnellhardt

PSE: Cottigny

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Hverken eller: 65

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Jałowiecki, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer, Lichtenberger, Turmes

3.   Betænkning af Gargani A6-0189/2005

Ja-stemmer: 99

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Doyle, Liese

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, Désir, Gill, McAvan, Mann Erika, Mastenbroek, Mikko, Napoletano, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Siwiec

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 440

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Prets, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Camre, La Russa, Muscardini, Musumeci, Szymański, Tatarella

Hverken eller: 57

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Pafilis, Remek, Rizzo, Toussas

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Grosch, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: De Vits, El Khadraoui, Ferreira Anne, Grech, Le Foll, Lienemann, Muscat, Pahor, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

4.   Betænkning af Gargani A6-0189/2005

Ja-stemmer: 516

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Nej-stemmer: 33

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Pleštinská

PSE: Cottigny, Leichtfried

Verts/ALE: Schlyter

Hverken eller: 44

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Remek, Svensson

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Hazan, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Myller, Pahor, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven, Lichtenberger, Voggenhuber

5.   Betænkning af Gargani A6-0189/2005

Ja-stemmer: 502

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Knapman, Louis, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 22

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Beazley, Bushill-Matthews, Deva, Elles, Harbour, Hoppenstedt, Langen

PSE: Cottigny, Van Lancker

Verts/ALE: Breyer, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith

Hverken eller: 71

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Pafilis, Remek, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Guellec, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Jöns, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Flautre, Jonckheer

6.   Betænkning af Gargani A6-0189/2005

Ja-stemmer: 100

ALDE: Davies

GUE/NGL: Agnoletto, de Brún, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Liese, Schmitt Ingo

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Corbey, Gill, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Mikko, Santoro, Stihler, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 434

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berlinguer, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Hverken eller: 62

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Pafilis, Remek, Rizzo, Svensson, Toussas

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Kozlík, Mote, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Ferreira Anne, Grech, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Lienemann, Muscat, Napoletano, Pahor, Reynaud, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

7.   Betænkning af Gargani A6-0189/2005

Ja-stemmer: 465

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Cramer, Flautre, Horáček, Lipietz, Turmes

Nej-stemmer: 74

ALDE: Resetarits, Samuelsen, Szent-Iványi

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Cederschiöld, Chmielewski, Doyle, Hökmark, Silva Peneda

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Corbey, Cottigny, Gill, Kósáné Kovács, Koterec, Lehtinen, Mastenbroek, Rasmussen

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 58

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Markov, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Piotrowski, Rogalski, Tomczak

NI: Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Caspary, Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: van den Burg, Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Hazan, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Pahor, Roure, Schulz, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

8.   Betænkning af Gargani A6-0189/2005

Ja-stemmer: 403

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Fontaine, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Poettering, Queiró, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Rühle, Schroedter, Smith, Staes

Nej-stemmer: 89

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Pafilis, Ransdorf, Strož, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Böge, Caspary, Chichester, Deß, Ebner, Ehler, Florenz, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Klamt, Konrad, Kuźmiuk, Langen, Mann Thomas, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Pieper, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Schmitt Ingo, Schwab, Sommer, Sturdy, Ulmer, Weber Manfred, Weisgerber, Wuermeling

PSE: Bullmann, Cottigny

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Muscardini, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Breyer, Schlyter

Hverken eller: 92

ALDE: Budreikaitė, Cavada, Geremek, Kułakowski, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Portas, Remek, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Borghezio, Speroni

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ayuso González, del Castillo Vera, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Landsbergis, López-Istúriz White, Marques, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Pomés Ruiz, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sonik, Stevenson, Tannock, Wojciechowski, Zappalà, Zieleniec

PSE: Berès, Bourzai, Carlotti, Désir, Douay, Fruteau, Gröner, Hazan, Jöns, Kindermann, Le Foll, Lienemann, Reynaud, Rosati, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Didžiokas, Pirilli

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Harms, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Romeva i Rueda, Schmidt, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

9.   Betænkning af Kristensen A6-0116/2005

Ja-stemmer: 540

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 12

ALDE: Maaten, Malmström, Samuelsen

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Titford, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

UEN: Ryan

Hverken eller: 12

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis

NI: Kozlík

PPE-DE: Koch, Konrad

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Musumeci, Roszkowski, Szymański

10.   Betænkning af Klich A6-0103/2005

Ja-stemmer: 393

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Virrankoski, Wallis

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Piecyk, Pittella, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Fotyga, Janowski, Kamiński, La Russa, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Nej-stemmer: 97

ALDE: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Harbour, Méndez de Vigo

PSE: Berman

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Musumeci, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Hverken eller: 29

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Bonde, Booth

NI: Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Kamall, Konrad, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Zvěřina

PSE: Berlinguer, Grech, Muscat

UEN: Camre, Muscardini


VEDTAGNE TEKSTER

 

P6_TA(2005)0245

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til ændring af afgørelsen af 4. juni 2003 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (2005/2124(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til artikel 190, stk. 5, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 108, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

der henviser til sin beslutning af 4. juni 2003 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (1),

der henviser til forretningsordenens artikel 45,

der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0189/2005),

A.

der henviser til sin beslutning af 17. december 2003 om statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (2),

B.

der henviser til, at det er nødvendigt at ændre de tidligere afgørelser vedrørende statutten for Europa-Parlamentets medlemmer,

C.

der henviser til, at den ændrede tekst ikke indeholder nye væsentlige bestemmelser, som vil gøre det nødvendigt at høre Kommissionen på ny,

D.

der henviser til Rådets skrivelse af 6. juni 2005,

E.

der henviser til, at medlemsstaternes repræsentanter forsamlet i Rådet den 3. juni 2005 forpligtede sig til at behandle Europa-Parlamentets anmodning om at ændre de bestemmelser i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter fra 1965, der vedrører Europa-Parlamentets medlemmer, og til at søge at nå til en løsning hurtigst muligt,

1.

ændrer sin afgørelse af 4. juni 2003 om statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, således som det fremgår af bilaget;

2.

opfordrer Rådet til at godkende den således ændrede tekst;

3.

opfordrer Præsidiet til at sørge for, at de nye regler for godtgørelse af medlemmernes omkostninger træder i kraft samtidig med statutten;

4.

fastholder, at det samlede kompromis om statutten for Europa-Parlamentets medlemmer består af følgende elementer:

a)

en særskilt og uafhængig behandling af den del af medlemsstatutten, som hører ind under den sekundære ret, og af den del, som hører ind under primærretten, og vedtagelse af de to dele efter de institutionelle bestemmelser, der gælder for dem hver især,

b)

i tilknytning til den del, der hører ind under primærretten, opfordres medlemsstaterne til at revidere de bestemmelser, der vedrører Europa-Parlamentets medlemmer, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter af 8. april 1965 og til at anvende den statut, der blev vedtaget den 3.-4. juni 2003, som model;

5.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og tiltrædelsesstaternes parlamenter.


(1)  EUT C 68 E af 18.3.2004, s. 210.

(2)  EUT C 91 E af 15.4.2004, s. 230.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE OM VEDTAGELSE AF STATUTTEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER

Europa-Parlamentet har —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 190, stk. 5,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 108, stk. 4,

efter høring af Kommissionen,

efter Rådets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentet består af »repræsentanter for folkene i de i Fællesskabet sammensluttede stater«. Disse repræsentanter er også ifølge EF-traktatens artikel 190, stk. 1, »repræsentanter for folkene i de i Fællesskabet sammensluttede stater«. Det samme udtryk anvendes ligeledes i EF-traktatens artikel 190, stk. 2 (»antallet af repræsentanter, der vælges i hver enkelt medlemsstat«) og stk. 3 (»Repræsentanterne vælges for en periode på fem år«). Disse bestemmelser, ifølge hvilke medlemmerne er repræsentanter for folkene, ligger til grund for anvendelsen i denne statut af betegnelsen »medlem«.

(2)

Parlamentet er beføjet til at regulere sine egne anliggender i sin forretningsorden i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 199, stk. 1, og under overholdelse af denne statut.

(3)

I statuttens artikel 1 anvendes begrebet medlem, og det fremgår klart, at statutten ikke indeholder bestemmelser om Europa-Parlamentets medlemmers rettigheder og pligter, men derimod om regler og almindelige betingelser for øvelsen af deres hverv.

(4)

Den frihed og uafhængighed, der er fastslået i artikel 2, og som ikke er omhandlet i nogen primærretlig tekst, bør reguleres i en retsakt. Erklæringer, hvori medlemmerne forpligter sig til at nedlægge mandatet på et bestemt tidspunkt, og erklæringer om mandatnedlæggelse på et ikke nærmere angivet tidspunkt, som et parti frit kan benytte, må anses for at være i modstrid med medlemmernes frihed og uafhængighed og bør derfor ikke være retligt bindende.

(5)

I artikel 3, stk. 1, gengives bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet af 20. september 1976.

(6)

Initiativretten, der er omhandlet i artikel 5, er af afgørende betydning for ethvert medlem af Parlamentet. Denne ret må ikke indskrænkes ved Parlamentets forretningsorden.

(7)

Retten til aktindsigt, der fremgår af artikel 6 og indgår i Parlamentets forretningsorden, vedrører et væsentligt aspekt af et medlems udøvelse af sit mandat og bør derfor forankres i statutten.

(8)

Artikel 7 skal sikre, at den sproglige mangfoldighed opretholdes i praksis trods modsatrettede udtalelser. Enhver form for diskrimination af et officielt sprog bør være udelukket. Dette princip bør fortsat gælde efter yderligere udvidelse af Den Europæiske Union.

(9)

Medlemmerne modtager ifølge artikel 9 og 10 et vederlag for udøvelsen af deres hverv. Hvad angår størrelsen af dette vederlag, forelagde den af Parlamentet nedsatte ekspertgruppe i maj 2000 en undersøgelse, på grundlag af hvilken et vederlag på 38,5 % af grundlønnen til en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol er berettiget.

(10)

Da vederlaget, overgangsgodtgørelsen samt alders-, invalide- og efterladtepensionen finansieres over Den Europæiske Unions budget, bør de beskattes til fordel for Fællesskaberne.

(11)

På grund af medlemmernes særlige forhold, navnlig at der ikke gælder nogen pligt for medlemmerne til at have bopæl på Parlamentets arbejdssteder og deres særlige tilknytning til den stat, hvor de er valgt, bør medlemsstaterne have mulighed for at anvende bestemmelserne i deres nationale skattelovgivning på vederlaget og overgangsgodtgørelsen samt alders-, invalide- og efterladtepensionen.

(12)

Artikel 9, stk. 3, er nødvendig, fordi partierne ofte forventer, at en del af de i artikel 9, stk. 1 og 2, nævnte ydelser anvendes til deres formål. Denne form for finansiering af politiske partier kan ikke tillades.

(13)

Overgangsydelsen, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, og artikel 13, skal navnlig dække perioden mellem mandatets ophør og en ny erhvervsaktivitet. Ved overtagelse af et nyt mandat eller et offentligt embede ophører dette formål med at være relevant.

(14)

Under hensyn til udviklingen på området for alderspensioner i medlemsstaterne forekommer det passende, at et tidligere medlem har ret til alderspension fra det fyldte 63. år. Artikel 14 berører ikke medlemsstaternes ret til at tage hensyn til alderspensionen ved beregningen af alderspension efter national ret.

(15)

Bestemmelserne om efterladtepension følger i det væsentlige gældende ret i Det Europæiske Fællesskab. Retten til pension for en efterladt ægtefælle, som indgår nyt ægteskab, hviler på den moderne tankegang, at retten består i en selvstændig ydelse og ikke blot tjener til ren »forsørgelse«. Derfor bortfalder denne ret ikke, hvis den efterladte ægtefælle råder over egne indtægter eller egen formue.

(16)

Artikel 18 er nødvendig, fordi medlemsstaternes ydelser, såsom godtgørelse af omkostninger i forbindelse med sygdom og tilskud til bidrag til sygeforsikring, bortfalder, når statutten træder i kraft. Disse ydelser udbetales ofte efter mandatets ophør.

(17)

Bestemmelserne om godtgørelse af omkostninger skal være i overensstemmelse med de principper, De Europæiske Fællesskabers Domstol opstillede i Lord Bruce-dommen (1). Herefter kan Parlamentet refundere udgifter ved hjælp af faste godtgørelser, når dette er hensigtsmæssigt for at nedbringe administrationsomkostningerne og den arbejdsbyrde, som kontrol af hver enkelt udgift ellers ville medføre. Dette er derfor i overensstemmelse med princippet om forsvarlig forvaltning.

(18)

Den 28. maj 2003 vedtog Parlamentets Præsidium nye regler om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til medlemmerne, som er baseret på de faktiske omkostninger. Disse regler bør træde i kraft samtidig med denne statut.

(19)

Medlemsstaterne bør sikre, at de regler, hvorefter Europa-Parlamentets medlemmer ligestilles med de nationale parlamentsmedlemmer i deres medlemsstat i forbindelse med udøvelsen af deres mandat, fortsat finder anvendelse. I betragtning af de mange yderst forskellige regler i medlemsstaterne er det ikke muligt at nå frem til en fælles europæisk løsning på dette problem. For Europa-Parlamentets medlemmer ville det, hvis sådanne bestemmelser ikke fandtes, være yderst besværligt eller umuligt at udøve mandatet i den medlemsstat, de er valgt i. Det er også i medlemsstaternes interesse, at mandatet kan udøves effektivt.

(20)

Artikel 25, stk. 1, er nødvendig, fordi de yderst forskellige nationale bestemmelser, som medlemmerne hidtil har været underlagt, umuliggør en fælles europæisk løsning på alle de problemer, der er forbundet med overgangen fra et gammelt til et nyt system i Europa. Ved at give medlemmerne mulighed for at vælge forhindres en indskrænkning af deres rettigheder og tab for dem i forbindelse med overgangen. Reglen i artikel 25, stk. 2 er en om konsekvens af den afgørelse, der træffes i henhold til stk. 1.

(21)

Der er ved bestemmelserne i artikel 29, som giver medlemsstaterne mulighed for i en overgangsperiode at vedtage en ordning, der afviger fra denne statuts bestemmelser, taget hensyn til de forskellige nationale forhold. Disse forskellige forhold er også baggrunden for, at der gives medlemsstaterne mulighed for at ligestille medlemmer af Europa-Parlamentet med medlemmer af de nationale parlamenter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

AFSNIT I

REGLER OG ALMINDELIGE BETINGELSER FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMERS UDØVELSE AF DERES HVERV

Artikel 1

I denne statut fastsættes reglerne og de almindelige betingelser for Europa-Parlamentets medlemmers udøvelse af deres hverv.

Artikel 2

1.   Medlemmerne er frie og uafhængige.

2.   Aftaler om nedlæggelse af et mandat inden eller ved en valgperiodes udløb er ugyldige.

Artikel 3

1.   Medlemmerne stemmer individuelt og personligt. De er ikke bundet af pålæg og kan ikke modtage bundet mandat.

2.   Aftaler om nærmere betingelser for udøvelsen af mandatet er ugyldige.

Artikel 4

Dokumenter og elektroniske optegnelser, som et medlem har modtaget, udarbejdet eller afsendt, anses kun for Europa-Parlamentets dokumenter, hvis de er indgivet i henhold til forretningsordenen.

Artikel 5

1.   Inden for rammerne af Parlamentets initiativret har ethvert medlem ret til at fremsætte forslag til en fællesskabsakt.

2.   Parlamentet fastsætter nærmere regler om udøvelsen af denne ret i sin forretningsorden.

Artikel 6

1.   Medlemmerne har ret til indsigt i alle dokumenter, der er i Europa-Parlamentets besiddelse.

2.   Stk. 1 gælder ikke for personlige dokumenter og afregninger.

3.   Den Europæiske Unions retsakter og institutionernes aftaler om aktindsigt i dokumenter berøres ikke af stk. 1.

4.   Parlamentet fastsætter nærmere regler for udøvelsen af denne ret.

Artikel 7

1.   Parlamentets dokumenter oversættes til alle officielle sprog.

2.   De mundtlige indlæg tolkes simultant til alle øvrige officielle sprog.

3.   Parlamentet fastsætter gennemførelsesbestemmelser til denne artikel.

Artikel 8

1.   Medlemmerne kan danne politiske grupper.

2.   Parlamentet fastsætter nærmere regler for udøvelsen af denne ret i sin forretningsorden.

Artikel 9

1.   Medlemmerne har ret til et passende vederlag, som sikrer deres uafhængighed.

2.   De har efter mandatets ophør ret til at få udbetalt overgangsgodtgørelse og pension.

3.   Aftaler om anvendelsen af vederlag, overgangsgodtgørelse ved mandatets ophør og pension til andre end private formål er ugyldige.

4.   Medlemmers og tidligere medlemmers efterladte har ret til efterladtepension.

Artikel 10

Vederlaget andrager 38,5 % af den grundløn, som en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol oppebærer.

Artikel 11

Vederlag, som et medlem modtager for udøvelsen af et mandat i et andet parlament, modregnes i vederlaget.

Artikel 12

1.   Det i artikel 9 omhandlede vederlag beskattes til fordel for Fællesskaberne på samme vilkår, som gælder for tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber i henhold til artikel 13 i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter.

2.   De fradrag for udgifter afholdt som følge af tjenestens udøvelse og af familiemæssig og social karakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, 3 og 4, i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (2), finder ikke anvendelse.

3.   Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes ret til at underkaste vederlaget nationale beskatningsbestemmelser under forudsætning af, at enhver form for dobbeltbeskatning undgås.

4.   Medlemsstaterne har ret til at tage hensyn til vederlaget ved fastsættelse af beskatningsprocenten for anden indkomst.

5.   Denne artikel finder ligeledes anvendelse på den overgangsgodtgørelse og alders-, invalide- og efterladtepension, der udbetales i henhold til artikel 13, 14, 15 og 17.

6.   Ydelser i henhold til artikel 18, 19 og 20 og bidrag til pensionsfonden i henhold til artikel 27 beskattes ikke.

Artikel 13

1.   Medlemmerne har ved mandatets ophør ret til en overgangsgodtgørelse svarende til vederlaget i henhold til artikel 10.

2.   Denne ret gælder for en måned for hvert år, den pågældende har udøvet sit mandat, dog mindst seks og højst 24 måneder.

3.   Retten ophører ved overtagelse af et mandat i et andet parlament eller et offentligt embede.

4.   Hvis et tidligere medlem afgår ved døden, betales overgangsgodtgørelsen sidste gang i den måned, hvori det tidligere medlem afgik ved døden.

Artikel 14

1.   Tidligere medlemmer har ret til alderspension ved det fyldte 63. år.

2.   Alderspensionen udgør for hvert fulde år, den pågældende har udøvet sit mandat, 3,5 % af vederlaget i henhold til artikel 10 og for hver yderligere fulde måned en tolvtedel heraf, dog højst 70 %.

3.   Alderspensionen modregnes ikke i anden pension.

4.   Artikel 11 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 15

1.   Hvis et medlem bliver uarbejdsdygtig i mandatperioden, har den pågældende ret til invalidepension.

2.   Artikel 14, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Invalidepensionen udgør dog mindst 35 % af vederlaget i henhold til artikel 10.

3.   Retten til invalidepension kan gøres gældende, når mandatet nedlægges.

4.   Parlamentet fastsætter nærmere regler om udøvelsen af denne ret.

5.   Artikel 11 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 16

Har et tidligere medlem på samme tid ret til at få udbetalt overgangsgodtgørelse i henhold til artikel 13 og pension i henhold til artikel 14 eller 15, anvendes den ordning, som den pågældende vælger.

Artikel 17

1.   Dør et medlem eller et tidligere medlem, der ved dødsfaldet havde eller senere ville have fået ret til pension i henhold til artikel 14 eller 15, har den efterladte ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn ret til efterladtepension.

2.   Pensionsydelserne må tilsammen ikke overstige den alderspension, det pågældende medlem ville have haft ret til ved valgperiodens udløb, eller som tilkom eller ville have tilkommet det tidligere medlem.

3.   Den efterladte ægtefælle modtager 60 % af det i stk. 2 nævnte beløb, dog mindst 30 % af vederlaget i henhold til artikel 10. Kravet herpå bortfalder ikke ved indgåelse af nyt ægteskab. Kravet består ikke, såfremt der på grund af omstændighederne i det konkrete tilfælde ikke kan være nogen tvivl om, at ægteskabet alene blev indgået af forsørgelsesmæssige grunde.

4.   Et forsørgelsesberettiget barn medtager 20 % af det i stk. 2 nævnte beløb.

5.   Det samlede pensionsbeløb fordeles i givet fald mellem ægtefælle og børn i forhold til de i stk. 3 og 4 nævnte procentsatser.

6.   Pensionen udbetales fra den første dag i den måned, der følger efter dødsfaldet.

7.   Ved ægtefællens død bortfalder dennes ret ved udgangen af den måned, hvori dødsfaldet indtraf.

8.   Retten til børnepension ophører ved udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år. Denne ret forlænges dog for det tidsrum, hvor barnet er under uddannelse, men ophører senest ved udgangen af den måned, hvori det fylder 25 år. Retten til børnepension opretholdes, hvis barnet på grund af sygdom eller handicap er ude af stand til at forsørge sig selv.

9.   Partnere i parforhold, som er anerkendt i medlemsstaterne, ligestilles med ægtefæller.

10.   Parlamentet fastsætter nærmere regler for udøvelsen af denne ret.

Artikel 18

1.   Medlemmer og tidligere medlemmer, der oppebærer pension, samt personer, der har ret til efterladtepension, har krav på godtgørelse af to tredjedele af omkostningerne i forbindelse med sygdom, svangerskab og fødsel.

2.   Parlamentet fastsætter nærmere regler for udøvelsen af denne ret.

Artikel 19

1.   Medlemmerne har ret til at blive forsikret mod risici i forbindelse med udøvelsen af mandatet.

2.   Parlamentet fastsætter nærmere regler om udøvelsen af denne ret. Medlemmerne afholder selv en tredjedel af forsikringspræmien.

Artikel 20

1.   Medlemmerne har ret til godtgørelse af omkostninger i forbindelse med udøvelsen af mandatet.

2.   I forbindelse med rejser til og fra Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser godtgør Parlamentet de faktisk afholdte udgifter

3.   Godtgørelse af andre almindelige udgifter kan ske i form af et fast beløb.

4.   Parlamentet fastsætter nærmere regler for udøvelsen af denne ret.

5.   Artikel 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 21

1.   Medlemmerne har ret til at ansætte personlige medarbejdere, som de frit kan vælge.

2.   Parlamentet afholder de faktiske udgifter i forbindelse med ansættelsesforholdet.

3.   Parlamentet fastsætter nærmere regler for udøvelsen af denne ret.

Artikel 22

1.   Medlemmerne har ret til at anvende Parlamentets kontor- og kommunikationsudstyr og tjenestevogne.

2.   Parlamentet fastsætter nærmere regler for udøvelsen af denne ret.

Artikel 23

1.   Samtlige udbetalinger foretages over Den Europæiske Unions budget.

2.   Udbetalinger i henhold til artikel 10, 13, 14, 15 og 17 foretages månedligt i euro eller — efter medlemmets ønske — i valutaen i den medlemsstat, hvori vedkommende er bosat. Parlamentet fastlægger nærmere regler for, hvordan udbetalingerne skal foretages.

Artikel 24

Gennemførelsesbestemmelserne til denne statut træder i kraft efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

AFSNIT II

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 25

1.   Medlemmer, der var valgt til Parlamentet, før denne statut trådte i kraft, og som er blevet genvalgt, kan med hensyn til vederlag, overgangsgodtgørelse samt alders-, invalide- og efterladtepension vælge at være omfattet af den hidtidige nationale ordning i hele mandatperioden.

2.   Disse ydelser betales over medlemsstaternes budget.

Artikel 26

1.   De medlemmer, der i henhold til artikel 25, stk. 1, fortsat ønsker at være omfattet af den hidtidige nationale ordning, meddeler skriftligt Europa-Parlamentets formand dette senest 30 dage efter denne statuts ikrafttræden.

2.   Afgørelsen er endelig og uigenkaldelig.

3.   Hvis en sådan meddelelse ikke foreligger inden fristens udløb, gælder denne statuts bestemmelser.

Artikel 27

1.   Europa-Parlamentets frivillige pensionsfond videreføres efter denne statuts ikrafttræden for de medlemmer eller tidligere medlemmer, der allerede har erhvervet rettigheder i denne fond.

2.   De erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang. Parlamentet kan fastlægge kriterier og vilkår for erhvervelse af nye rettigheder.

3.   Medlemmer, der modtager vederlag i henhold til artikel 10, kan ikke erhverve nye rettigheder i den frivillige pensionsfond.

4.   Fonden er ikke åben for tilgang af medlemmer, der indvælges i Parlamentet for første gang efter denne statuts ikrafttræden.

5.   Artikel 9, stk. 3, og artikel 14, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 28

1.   Ret til pension, som et medlem på tidspunktet for anvendelsen af denne statut har opnået i henhold til nationale bestemmelser, bevares i fuldt omfang.

2.   Når varigheden af udøvelsen af mandatet som medlem af Europa-Parlamentet eller i et nationalt parlament i henhold til nationale bestemmelser ikke er tilstrækkelig til at udløse en pensionsret, medregnes disse perioder ved beregningen af pensionen på grundlag af denne statut. Parlamentet kan indgå aftaler med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne om overførelse af optjente pensionsrettigheder.

Artikel 29

1.   Medlemsstaterne kan for de medlemmer, der er valgt i deres medlemsstat, vedtage en ordning med hensyn til vederlag, overgangsgodtgørelse samt alders-, invalide- og efterladtepension, der afviger fra denne statuts bestemmelser, for en overgangsperiode, som ikke kan overstige varigheden af to af Europa-Parlamentets valgperioder.

2.   I en sådan ordning ligestilles medlemmerne som minimum med medlemmerne af de respektive nationale parlamenter.

3.   Samtlige udbetalinger foretages over den pågældende medlemsstats budget.

4.   Ovennævnte ordning berører ikke medlemmernes rettigheder i henhold til artikel 18-22 i denne statut.

AFSNIT III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

Artikel 30

Denne statut træder i kraft på førstedagen af den valgperiode for Europa-Parlamentet, der begynder i 2009.


(1)  Dom af 15.9.1981, sag 208/80, Bruce of Donnington mod Eric Gordon Aspden, Sml. 1981, s. 2205.

(2)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (EFT L 124 af 27.4.2004, s. 1).

P6_TA(2005)0246

Visse farlige stoffer og præparater ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 29. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) (KOM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0638) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C6-0136/2004),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0163/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0247

Fælles grænser ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de fælles grænser (KOM(2004)0391 - C6-0080/2004 - 2004/0127(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0391) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og EF-traktatens artikel 62, stk. 1 og stk. 2, litra a, (C6-0080/2004),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A6-0188/2005),

A.

der henviser til Rådets hensigt om at godkende alle ændringsforslag i forslaget til Europa-Parlamentets udtalelse (A6-0188/2005) i overensstemmelse med, hvad formandskabet gav udtryk for på Europa-Parlamentets møde den 22. juni 2005,

B.

der henviser til Kommissionens hensigt om at godkende alle ændringsforslag i forslaget til Europa-Parlamentets udtalelse (A6-0188/2005) i overensstemmelse med, hvad der blev givet udtryk for på Europa-Parlamentets møde den 22. juni 2005,

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TC1-COD(2004)0127

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2005/EF om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 1) og nr. 2), litra a),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Vedtagelsen af foranstaltninger i medfør af traktatens artikel 62, nr. 1) for at sikre, at der ikke foretages grænsekontrol af personer, der passerer de indre grænser, er en del af EU's målsætning, efter traktatens artikel 14, om oprettelse af et område uden indre grænser med fri bevægelighed for personer.

(2)

I overensstemmelse med traktatens artikel 61 bør indførelsen af et område, hvor personer kan bevæge sig frit, understøttes af andre foranstaltninger. En fælles politik for passage af de ydre grænser, jf. traktatens artikel 62, nr. 2), er en sådan foranstaltning.

(3)

Ved indførelse af fælles foranstaltninger for personers passage af de indre grænser samt grænsekontrol ved de ydre grænser bør der tages højde for de Schengen-regler, der er integreret i Den Europæiske Unions regelsæt, især de relevante bestemmelser i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (2) samt Den Fælles Håndbog (3).

(4)

Hvad angår grænsekontrollen ved de ydre grænser, er indførelsen af et »fælles lovgivningskorpus«, bl.a. via en konsolidering og videreudvikling af de eksisterende regler på området, et af hovedelementerne i den fælles politik for forvaltning af de ydre grænser, således som defineret i Kommissionens meddelelse af 7. maj 2002»På vej mod en integreret forvaltning af de ydre grænser for medlemsstaterne af Den Europæiske Union«. Denne målsætning indgår i »planen for forvaltning af de ydre grænser for medlemsstaterne af Den Europæiske Union«, som Rådet godkendte den 13. juni 2002, og som Det Europæiske Råd i Sevilla den 21. og 22. juni 2002 og Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003 bakkede op om.

(5)

Fastsættelse af fælles regler for personers grænsepassage stiller ikke spørgsmålstegn ved og berører ikke den ret til fri bevægelighed, som tilkommer unionsborgere og deres familiemedlemmer samt tredjelandsstatsborgere og deres familiemedlemmer, der i henhold til aftaler mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og de pågældende tredjelande på den anden side nyder godt af en ret til fri bevægelighed svarende til unionsborgernes.

(6)

Grænsekontrol er ikke kun i de medlemsstaters interesse, ved hvis ydre grænse kontrollen foretages, men i alle de medlemsstaters interesse, der har ophævet grænsekontrollen ved deres indre grænser. Grænsekontrollen bør bidrage til at bekæmpe ulovlig indvandring og menneskehandel og forebygge enhver trussel mod medlemsstaternes indre sikkerhed, offentlige orden, offentlige sundhed og internationale forbindelser.

(7)

Ind- og udrejsekontrol bør foregå på en sådan måde, at den menneskelige værdighed respekteres fuldt ud. Grænsekontrol bør udføres professionelt og respektfuldt og bør stå i rimeligt forhold til de forfulgte mål.

(8)

Grænsekontrol omfatter ikke kun ind- og udrejsekontrol af personer ved grænseovergangsstederne og overvågning mellem disse grænseovergangssteder, men også analyse af mulige risici for den indre sikkerhed og analyse af de trusler, der kan påvirke sikkerheden ved de ydre grænser. Det er derfor nødvendigt at opstille betingelser, kriterier og retningslinjer for ind- og udrejsekontrollen ved grænseovergangsstederne og for overvågningen.

(9)

Der bør åbnes mulighed for at lempe ind- og udrejsekontrollen ved de ydre grænser i tilfælde af særlige og uforudselige omstændigheder for at undgå urimelig lang ventetid ved grænserne. Tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter skal fortsat systematisk stemples i tilfælde af en lempelse af ind- og udrejsekontrollen. Stempling gør det muligt med sikkerhed at fastslå, hvor og hvornår grænsen blev passeret, men ikke om rejsedokumenterne i alle tilfælde er blevet underkastet de påkrævede kontrolforanstaltninger.

(10)

For at mindske ventetiden for personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabsretten, bør der, så vidt forholdene tillader det, indrettes separate baner ved grænseovergangsstederne, der angives med oplysninger, der skal være ens i alle medlemsstaterne. Der bør indrettes separate baner i internationale lufthavne. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, og de lokale forhold tillader det, bør medlemsstaterne overveje at indføre separate baner ved deres sø- og landgrænseovergangssteder.

(11)

Medlemsstaterne sikrer, at kontrolprocedurerne ved de ydre grænser ikke udgør en afgørende hindring for samhandelen og den sociale og kulturelle udveksling. Med henblik herpå bør de indsætte det nødvendige personale og de nødvendige ressourcer.

(12)

Medlemsstaterne udpeger den eller de nationale tjenester, som i henhold til den enkelte medlemsstats nationale ret udfører grænsekontrolopgaver. Hvis mere end én tjeneste er ansvarlig i en og samme medlemsstat, bør der være et tæt og løbende samarbejde mellem dem.

(13)

Det operative samarbejde og medlemsstaternes gensidige bistand med hensyn til grænsekontrol bør forvaltes og samordnes af det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved medlemsstaternes ydre grænser, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 2007/2004 (4).

(14)

Denne forordning berører ikke ind- og udrejsekontrol, der foretages som led i udøvelse af politiets almindelige beføjelser, eller den sikkerhedskontrol af personer, der er identisk med den, der foretages i forbindelse med indenrigsflyvninger; ej heller medlemsstaternes muligheder for undtagelsesvis at foretage bagagekontrol i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 19. december 1991 om afskaffelse af kontrol og formaliteter gældende for håndbagage og indtjekket bagage tilhørende personer, der foretager en flyvning inden for Fællesskabet, samt for bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad søvejen inden for Fællesskabet (5), eller national ret om pligt til at medbringe rejse- og identitetsdokumenter eller kravet om, at personer underretter myndighederne om deres tilstedeværelse på den pågældende medlemsstats område.

(15)

Medlemsstaterne bør også have mulighed for midlertidigt at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, hvis der foreligger en alvorlig trussel mod deres offentlige orden eller indre sikkerhed. Der bør fastsættes betingelser og procedurer herfor for at sikre, at en sådan foranstaltning kun anvendes i undtagelsestilfælde, og at proportionalitetsprincippet overholdes. Omfang og varighed af grænsekontrol ved de indre grænser bør begrænses til det strengt nødvendige for at imødegå truslen.

(16)

I et område med fri bevægelighed for personer bør der kun undtagelsesvis genindføres grænsekontrol ved de indre grænser. Der bør ikke udføres grænsekontrol eller pålægges formaliteter, udelukkende fordi en sådan grænse passeres.

(17)

Der bør indføres en procedure, der giver Kommissionen mulighed for at tilpasse visse detaljerede praktiske regler for grænsekontrol. I sådanne tilfælde bør de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(18)

Der bør endvidere indføres en procedure, der giver medlemsstaterne mulighed for at underrette Kommissionen om ændringer af andre detaljerede praktiske regler for grænsekontrol.

(19)

Da målene for denne forordning, nemlig indførelse af regler for personers grænsepassage, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne alene og derfor bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(20)

I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som er anerkendt i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den bør anvendes under overholdelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende international beskyttelse og non-refoulement.

(21)

Uanset traktatens artikel 299 finder denne forordning ikke anvendelse på Den Franske Republiks og Kongeriget Nederlandenes ikke-europæiske områder. Forordningen berører ikke den særlige ordning for Ceuta og Melilla, således som fastsat i aftalen om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af konventionen om gennemførelsen af Schengen-aftalen af 14. juni 1985. (7)

(22)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter at der er truffet afgørelse om denne forordning til udbygning af Schengenreglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(23)

For Islands og Norges vedkommende er denne forordning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, (8) der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 (9) om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(24)

Der skal udarbejdes en ordning, som giver repræsentanter for Island og Norge mulighed for at deltage som associeret i arbejdet i de udvalg, der bistår Kommissionen ved udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser. En sådan ordning er omhandlet i den brevveksling mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens beføjelser (10), der er knyttet som bilag til ovennævnte associeringsaftale.

(25)

For Schweiz' vedkommende er denne forordning et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/849/EF (11) og 2004/860/EF (12).

(26)

Der skal udarbejdes en ordning, som giver repræsentanter for Schweiz mulighed for at deltage som associeret i arbejdet i de udvalg, der bistår Kommissionen ved udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser. En sådan ordning er omhandlet i den brevveksling mellem Fællesskabet og Schweiz, der er knyttet som bilag til ovennævnte associeringsaftale.

(27)

Denne forordning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne. (13) Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(28)

Denne forordning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (14). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(29)

I denne forordning udgør artikel 1, første punktum, artikel 5, stk. 4, litra a), afsnit III, og de bestemmelser i afsnit II og tilknyttede bilag, der vedrører Schengen-informationssystemet (SIS), bestemmelser, der bygger på Schengen-reglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og principper

Denne forordning indeholder bestemmelser med henblik på at sikre, at personer ikke kontrolleres ved passage af de indre grænser mellem Den Europæiske Unions medlemsstater.

Den fastsætter regler for udøvelse af grænsekontrol af personer, der passerer EU-medlemsstaternes ydre grænser.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»indre grænser«:

a)

medlemsstaternes fælles landgrænser, herunder flod- og søgrænser

b)

medlemsstaternes lufthavne for interne flyvninger

c)

medlemsstaternes søhavne og havne ved indre vandveje (floder og søer) for så vidt angår færgeruter

2)

»ydre grænser«: medlemsstaternes landgrænser, herunder grænser ved indre vandveje (floder og søer), søgrænser samt lufthavne, søhavne og havne ved indre vandveje (floder og søer), for så vidt de ikke er indre grænser

3)

»intern flyvning«: en flyvning, der udelukkende går til eller fra medlemsstaternes område uden mellemlanding på et tredjelands område

4)

»færgeruter«: færgeforbindelse mellem de samme to eller flere havne på medlemsstaternes område, der ikke anløber havne beliggende uden for medlemsstaternes område, og som indebærer transport af passagerer og køretøjer i henhold til en offentliggjort fartplan

5)

»personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabsretten«:

a)

unionsborgere efter traktatens artikel 17, stk. 1, samt tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger, der udøver sin ret til fri bevægelighed og på hvem Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (15) finder anvendelse

b)

tredjelandsstatsborgere og deres familiemedlemmer, uanset nationalitet, som i henhold til aftaler indgået mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og de pågældende tredjelande på den anden side har ret til fri bevægelighed svarende til unionsborgeres ret til fri bevægelighed

6)

»tredjelandsstatsborger«: enhver person, der ikke er unionsborger i henhold til traktatens artikel 17, stk. 1, og som ikke er omfattet af nr. 5) i nærværende artikel

7)

»personer, der er indberettet som uønskede«: tredjelandsstatsborgere, der er indberettet til Schengen-informationssystemet (SIS) efter artikel 96 i Schengen-konventionen og med henblik på at opfylde målene heri

8)

»grænseovergangssted«: et af de kompetente myndigheder godkendt overgangssted for passage af de ydre grænser

9)

»grænsekontrol«: den aktivitet, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og med henblik på at opfylde målene heri foretages ved en grænse udelukkende på grund af den planlagte eller faktiske grænsepassage uagtet andre hensyn, og som omfatter ind- og udrejsekontrol og grænseovervågning

10)

»ind- og udrejsekontrol«: kontrol ved grænseovergangsstederne for at sikre, at personer, herunder deres transportmidler og genstande i deres besiddelse, kan få lov til at rejse ind i eller ud af medlemsstaternes område

11)

»grænseovervågning«: overvågning af grænserne på strækningerne mellem grænseovergangssteder og overvågning af grænseovergangssteder uden for den normale åbningstid for at forhindre personer i at omgå ind- og udrejsekontrollen

12)

»efterfølgende kontrol« (»second line check«): en yderligere kontrol, der kan foretages på et særligt sted, som ligger i en vis afstand fra det sted, hvor den almindelige ind- og udrejsekontrol finder sted (»first line«)

13)

»grænsevagt«: embedsmand, der i henhold til national ret er stationeret enten ved et grænseovergangssted eller ved en grænse eller i umiddelbar nærhed heraf, og som i henhold til denne forordning og national ret udfører grænsekontrolopgaver

14)

»transportvirksomhed«: en fysisk eller juridisk person, hvis erhverv er at udføre personbefordring

15)

»opholdstilladelse«:

a)

alle opholdstilladelser, der udstedes af medlemsstaterne i henhold til den ensartede udformning, som er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (16)

b)

alle andre dokumenter, der udstedes af en medlemsstat til tredjelandsstatsborgere, og som giver opholdsret eller tilbagerejsetilladelse til den pågældende medlemsstats område, undtagen midlertidige tilladelser, der udstedes, mens en første ansøgning om opholdstilladelse, jf. litra a), eller en ansøgning om asyl behandles

16)

»krydstogtskib«: et skib, der følger en given rute efter et forudbestemt program, der omfatter et program med turistaktiviteter i de forskellige havne, og som sædvanligvis hverken optager eller afsætter passagerer i løbet af rejsen

17)

»lystsejlads«: anvendelse af lystfartøjer til sports- eller turistsejlads

18)

»kystfiskeri«: fiskeri ved hjælp af skibe, der hver dag eller inden for 36 timer går i havn på en medlemsstats område uden at anløbe en havn i et tredjeland.

19)

»trussel mod den offentlige sundhed«: sygdomme, der er potentielt epidemiske ifølge Verdenssundhedsorganisationens internationale sundhedsregulativ, samt andre smitsomme infektionssygdomme eller parasitære sygdomme, for så vidt medlemsstaterne har truffet beskyttelsesforanstaltninger mod dem for deres egne statsborgere.

Artikel 3

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på alle personer, der passerer medlemsstaternes indre eller ydre grænser, med forbehold af:

a)

rettigheder, der tilkommer personer som har ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabsretten

b)

rettigheder, der tilkommer flygtninge og personer, som ansøger om international beskyttelse, navnlig hvad angår princippet om non-refoulement

AFSNIT II

DE YDRE GRÆNSER

Kapitel I

Passage af de ydre grænser og indrejsebetingelser

Artikel 4

Passage af de ydre grænser

1.   Passage af de ydre grænser kan kun ske ved grænseovergangsstederne og inden for åbningstiden. Åbningstiderne angives klart ved grænseovergangssteder, der ikke er åbne døgnet rundt.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen listen over deres grænseovergangssteder, jf. artikel 34.

2.   Uanset stk. 1 kan der indføres undtagelser fra forpligtelsen til kun at passere de ydre grænser ved grænseovergangsstederne og inden for den normale åbningstid:

a)

for så vidt angår lystsejlads eller kystfiskeri

b)

for sømænd, der går i land for at opholde sig i den havn, som deres skib anløber, eller i tilgrænsende kommuner

c)

for personer eller grupper af personer, hvis det er nødvendigt af særlige grunde, og forudsat at de er i besiddelse af de tilladelser, der er nødvendige ifølge den nationale ret, og det ikke forstyrrer medlemsstaternes offentlige orden og indre sikkerhed.

d)

for personer eller grupper af personer, der befinder sig i en uforudset nødsituation.

3.   Medlemsstaterne skal, uden at det berører undtagelserne i stk. 2 eller deres forpligtelser med hensyn til international beskyttelse, indføre sanktioner i overensstemmelse med deres nationale lovgivning i tilfælde af ulovlig passage af de ydre grænser uden for grænseovergangsstederne og de normale åbningstider. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 5

Indrejsebetingelser for tredjelandsstatsborgere

1.   For ophold i op til tre måneder pr. seks måneders periode skal tredjelandsstatsborgere opfylde følgende indrejsebetingelser:

a)

de skal være i besiddelse af et gyldigt rejsedokument eller dokumenter, der tillader grænsepassage

b)

de skal være i besiddelse af gyldigt visum, hvis dette kræves i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (17), undtagen hvis de har en gyldig opholdstilladelse

c)

de skal dokumentere formålet med og vilkårene for det påtænkte ophold og have tilstrækkelige subsistensmidler, såvel i den påtænkte opholdsperiode som til hjemrejsen til hjemlandet eller gennemrejse til et tredjeland, hvor de er sikret indrejse, eller være i stand til at skaffe sig disse midler på lovlig vis

d)

de må ikke være indberettet i SIS som uønskede

e)

de må ikke betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed, offentlig sundhed eller internationale forbindelser og må navnlig ikke på dette grundlag være indberettet som uønskede i medlemsstaternes nationale databaser.

2.   I bilag I findes en ikke-udtømmende liste over den dokumentation, som grænsevagterne kan afkræve tredjelandsstatsborgeren for at kontrollere, at betingelserne i stk. 1, litra c), er opfyldt.

3.   Vurderingen af subsistensmidler foretages på grundlag af varigheden af og formålet med opholdet og under henvisning til de gennemsnitlige priser i den eller de pågældende medlemsstater for billig indkvartering og forplejning, ganget med det antal dage, som opholdet varer.

De vejledende beløb, som medlemsstaterne fastsætter, meddeles Kommissionen, jf. artikel 34.

Kontrollen af, om der er tale om tilstrækkelige subsistensmidler kan baseres f.eks. på kontanter, rejsechecks og kreditkort i tredjelandsstatsborgerens besiddelse. Hvis medlemsstaternes nationale ret giver mulighed for erklæringer vedrørende sponsorering, kan sådanne erklæringer også udgøre bevis for tilstrækkelige subsistensmidler, det samme gælder garantierklæringer fra en vært som defineret i national ret, hvis tredjelandsstatsborgeren bor hos en sådan.

4.   Uanset stk. 1,

a)

skal en tredjelandsstatsborger, der ikke opfylder samtlige betingelser i stk. 1, men som er i besiddelse af en opholdstilladelse eller et returvisum udstedt af en medlemsstat eller om nødvendigt begge dokumenter, have tilladelse til indrejse på de øvrige medlemsstaters område med henblik på gennemrejse, således at vedkommende kan nå frem til den medlemsstat, der har udstedt opholdstilladelsen eller returvisummet, medmindre den pågældende er opført på den nationale liste over indberetninger i den medlemsstat, hvis ydre grænser den pågældende ønsker at passere, og indberetningen er ledsaget af en instruks om at nægte indrejse eller gennemrejse

b)

kan en tredjelandsstatsborger, der opfylder betingelserne i stk. 1, undtagen litra b), og som møder op ved grænsen, få tilladelse til indrejse i medlemsstaternes områder, hvis der udstedes et visum ved grænsen i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 415/2003 af 27. februar 2003 om udstedelse af visum ved grænsen, herunder udstedelse af visum til søfolk i transit (18).

Der føres en liste over visa, der udstedes ved grænsen.

Hvis det ikke er muligt at anbringe et visum i dokumentet, skal det undtagelsesvis påføres et separat ark, der indsættes i dokumentet. I så fald anvendes det ensartet udformede ark til påføring af visum, jf. Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 af 18. februar 2002 om ensartet udformning af ark til påføring af visum udstedt af medlemsstater til personer, hvis rejsedokumenter ikke anerkendes af den medlemsstat, der udarbejder det pågældende ark (19)

c)

kan tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder en eller flere af betingelserne i stk. 1, få tilladelse af en medlemsstat til at indrejse på dens område af humanitære grunde eller af hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser. Hvis en tredjelandsstatsborger er indberettet i SIS, jf. stk. 1, litra d), underretter den medlemsstat, der tillader vedkommende at indrejse på sit område, de øvrige medlemsstater herom.

Kapitel II

Kontrol ved de ydre grænser og nægtelse af indrejse

Artikel 6

Ind- og udrejsekontrol

1.   Grænsevagterne skal under udførelsen af deres opgaver fuldt ud respektere den menneskelige værdighed.

De foranstaltninger, der træffes under udførelsen af opgaverne, skal stå i rimeligt forhold til foranstaltningernes mål.

2.   Grænsevagterne må ikke under udførelsen af ind- og udrejsekontrol af personer udøve forskelsbehandling, der er baseret på køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Artikel 7

Ind- og udrejsekontrol af personer

1.   Grænsetrafikken ved de ydre grænser kontrolleres af grænsevagter. Ind- og udrejsekontrollen foretages efter bestemmelserne i dette kapitel.

Kontrollen kan også omfatte transportmidler og genstande, som de personer, der passerer grænsen, er i besiddelse af. Den pågældende medlemsstats nationale ret finder anvendelse ved kropsvisitering og anden gennemsøgning.

2.   Alle skal underkastes en minimumsind- og udrejsekontrol, der gør det muligt at fastslå deres identitet på grundlag af forelagte eller foreviste rejsedokumenter. En sådan minimumskontrol består af en enkel og hurtig kontrol, om nødvendigt ved hjælp af tekniske hjælpemidler og ved at søge efter oplysninger, der udelukkende vedrører stjålne, ulovligt handlede, mistede eller ugyldiggjorte dokumenter, i de relevante databaser, af gyldigheden af de dokumenter, som giver den retmæssige indehaver ret til at passere grænsen, og af, om der foreligger tegn på falsk eller forfalskning.

Som hovedregel finder den i første afsnit omhandlede minimumskontrol anvendelse på personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabsretten.

Grænsevagterne kan imidlertid på ikke-systematisk grundlag i forbindelse med minimumskontrollen af personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabsretten, søge i nationale og europæiske databaser for at sikre sig, at personen ikke udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel for medlemsstaternes indre sikkerhed, offentlige orden eller internationale forbindelser eller en trussel mod den offentlige sundhed.

Når det drejer sig om personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabsretten, må resultatet af en sådan søgning ikke anfægte deres ret til indrejse på den pågældende medlemsstats område, jf. direktiv 2004/38/EF.

3.   Tredjelandsstatsborgere skal underkastes en indgående ind- og udrejsekontrol.

a)

Den indgående indrejsekontrol skal omfatte kontrol af indrejsebetingelser ifølge artikel 5, stk. 1, samt eventuelt af opholds- og arbejdstilladelser. Heri skal indgå en grundig undersøgelse af følgende:

i)

om den pågældende tredjelandsstatsborger er i besiddelse af et gyldigt dokument til grænsepassage, der ikke er udløbet, og at dokumentet i givet fald er ledsaget af det påkrævede visum eller den påkrævede opholdstilladelse

ii)

om dokumentet efter omhyggelig undersøgelse viser tegn på falsk eller forfalskning

iii)

ind- og udrejsestemplerne i den pågældende tredjelandsstatsborgers rejsedokument, for ved at sammenholde ind- og udrejsedatoerne at kontrollere, at vedkommende ikke allerede har overskredet den maksimale varighed af det tilladte ophold på medlemsstaternes område

iv)

hvor den pågældende tredjelandsstatsborger er udrejst fra, og hvor han rejser hen, samt af det påtænkte opholds formål og, om nødvendigt, kontrol af dokumentationen herfor

v)

om den pågældende tredjelandsstatsborger har tilstrækkelige subsistensmidler til det påtænkte opholds varighed og formål, til hjemrejsen eller til gennemrejsen til et tredjeland, eller om vedkommende er i stand til at skaffe disse midler på lovlig vis

vi)

om den pågældende tredjelandsstatsborger, hans/hendes transportmiddel og de genstande, som han/hun medbringer, udgør en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, nationale sikkerhed, offentlige sundhed eller internationale forbindelser. Denne kontrol omfatter bl.a. direkte søgning i de indberettede oplysninger om personer og om nødvendigt genstande i SIS og i de nationale databaser, og de foranstaltninger, der eventuelt skal træffes som resultat af en indberetning.

b)

Den indgående udrejsekontrol skal omfatte:

i)

kontrol af, at den pågældende tredjelandsstatsborger er i besiddelse af et gyldigt dokument til grænsepassage

ii)

kontrol af, om dokumentet viser tegn på falsk eller forfalskning

iii)

så vidt muligt kontrol af, at den pågældende tredjelandsstatsborger ikke betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed eller internationale forbindelser.

c)

Ud over den i litra b) omhandlede kontrol kan den indgående udrejsekontrol endvidere omfatte:

i)

kontrol af, at den pågældende er i besiddelse af gyldigt visum, hvis dette kræves i henhold til forordning (EF) nr. 539/2001, undtagen hvis de har en gyldig opholdstilladelse

ii)

kontrol af, at den pågældende ikke har overskredet den maksimale varighed af det tilladte ophold på medlemsstaternes område

iii)

kontrol af indberetninger af personer og genstande i SIS og i de nationale databaser.

4.   Hvis der findes faciliteter til det, og hvis den pågældende tredjelandsstatsborger anmoder om det, skal en sådan indgående kontrol foretages på et ikke-offentligt område.

5.   Tredjelandsstatsborgere, der underkastes en indgående efterfølgende kontrol, skal oplyses om formålet med og proceduren for en sådan kontrol.

Disse oplysninger skal foreligge på alle de officielle EU-sprog og på det eller de sprog, der tales i det eller de lande, der grænser op til den pågældende medlemsstat, og det skal fremgå heraf, at tredjelandsstatsborgeren kan anmode om navn og tjenesteidentifikationsnummer på de grænsevagter, der foretager den indgående efterfølgende kontrol, samt om navnet på grænseovergangsstedet og den dato, hvor grænsepassagen fandt sted.

6.   Kontrol af en person, der har ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabsretten, foretages i henhold til direktiv 2004/38/EF.

7.   De nærmere bestemmelser vedrørende de oplysninger, der skal registreres, er fastsat i bilag II.

Artikel 8

Lempelse af ind- og udrejsekontrollen

1.   Ind- og udrejsekontrollen ved de ydre grænser kan lempes under særlige og uforudsete omstændigheder. Sådanne særlige og uforudsete omstændigheder foreligger, når uforudselige begivenheder medfører en tæt rejsetrafik, der gør ventetiderne ved grænseovergangsstedet urimeligt lange, samtidig med at alle ressourcer med hensyn til personale, midler og organisation er opbrugt.

2.   Når ind- og udrejsekontrollen lempes i overensstemmelse med stk. 1, er indrejsekontrollen principielt vigtigere end udrejsekontrollen.

Afgørelser om lempelse af kontrollen træffes af den overordnede grænsevagt på det pågældende grænseovergangssted.

En lempelse af kontrollen skal være midlertidig, være tilpasset omstændighederne og iværksættes gradvis.

3.   Selv i tilfælde af lempelse af ind- og udrejsekontrollen skal grænsevagten stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter både ved ind- og udrejse, jf. artikel 10.

4.   Hver enkelt medlemsstat fremsender en gang om året en rapport om anvendelsen af denne artikel til Europa-Parlamentet og Kommissionen.

Artikel 9

Separate baner samt skiltning

1.   Medlemsstaterne opretter separate baner, navnlig ved grænseovergangssteder i lufthavne, for at kunne udføre ind- og udrejsekontrol af personer, jf. artikel 7. Disse særlige baner angives ved hjælp af skilte med de oplysninger, der er omhandlet i bilag III.

Medlemsstaterne kan indrette separate baner ved deres sø- og landgrænseovergangssteder og ved grænserne mellem medlemsstater, der ikke anvender artikel 20 ved deres fælles grænser. Der skal anvendes skilte med de oplysninger, der er omhandlet i bilag III, hvis medlemsstaterne indretter separate baner ved disse grænser.

Medlemsstaterne sikrer, at sådanne baner er tydeligt skiltet, også når reglerne for benyttelsen af de forskellige baner suspenderes i henhold til stk. 4 for at sikre, at flest muligt personer kan passere grænsen.

2.

a)

Personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabsretten kan benytte de baner, der er angivet med skiltet i bilag III, del A. De kan også benytte de baner, der er angivet med skiltet i bilag III, del B.

b)

Alle andre personer skal benytte de baner, der er angivet med skiltet i bilag III, del B.

Oplysningerne på de i litra a) og b) nævnte skilte kan anføres på det/de sprog, som hver medlemsstat finder relevant.

3.   Ved sø- og landgrænseovergangssteder kan medlemsstaterne adskille biltrafikken i forskellige baner til henholdsvis lette og tunge køretøjer og busser ved at bruge den i bilag III, del C, viste skiltning.

Medlemsstaterne kan variere oplysningerne på disse skilte, hvor det er hensigtsmæssigt som følge af lokale forhold.

4.   I tilfælde af et midlertidigt trafikpres ved et givet grænseovergangssted kan de kompetente myndigheder suspendere reglerne for benyttelsen af de forskellige baner, så længe det er nødvendigt for at afvikle dette trafikpres.

5.   Tilpasningen af de eksisterende skilte til kravene i stk. 1, 2 og 3 skal være tilendebragt inden den 31. maj 2009. Hvis medlemsstaterne udskifter de eksisterende skilte eller opsætter nye inden den dato, skal skiltene indeholde de oplysninger, der er fastsat i de nævnte stykker.

Artikel 10

Stempling af tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter

1.   Tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter skal systematisk stemples ved ind- og udrejse. Der anbringes især ind- eller udrejsestempel på:

a)

dokumenter forsynet med et gyldigt visum, der giver tredjelandsstatsborgere mulighed for grænsepassage

b)

dokumenter, der giver tredjelandsstatsborgere, der ved grænsen har fået udstedt visum af en medlemsstat, mulighed for grænsepassage

c)

dokumenter, der giver tredjelandsstatsborgere, der ikke er visumpligtige, mulighed for grænsepassage.

2.   Rejsedokumenter tilhørende tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger, jf. direktiv 2004/38/EF, men som ikke foreviser opholdskort som omhandlet i artikel 10 i nævnte direktiv, stemples ved ind- eller udrejse.

Rejsedokumenter tilhørende tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til tredjelandsstatsborgere, der har ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabsretten, men som ikke foreviser opholdskort som omhandlet i artikel 10 i direktiv 2004/38/EF, stemples ved ind- eller udrejse.

3.   Der anbringes intet ind- eller udrejsestempel på:

a)

rejsedokumenter tilhørende statschefer og højtstående personer, hvis ankomst forinden er blevet officielt meddelt via de diplomatiske kanaler

b)

pilotcertifikater eller flybesætningsbeviser

c)

rejsedokumenter tilhørende søfolk, der kun opholder sig på en medlemsstats område under skibets ophold i anløbshavnen

d)

rejsedokumenter tilhørende besætningsmedlemmer og passagerer på krydstogtskibe, der ikke skal underkastes ind- og udrejsekontrol i henhold til punkt 3.2.3 i bilag VI

e)

dokumenter, der giver statsborgere fra Andorra, Monaco og San Marino mulighed for grænsepassage.

Hvis en tredjelandsstatsborger anmoder om det, kan det undtagelsesvis undlades at anbringe ind- eller udrejsestempel, såfremt anbringelsen heraf kan medføre betydelige vanskeligheder for den pågældende. I så tilfælde skal ind- eller udrejsen attesteres på et særskilt ark med angivelse af navn og pasnummer. Dette ark udleveres til tredjelandsstatsborgeren.

4.   De praktiske retningslinjer for stempling findes i bilag IV.

5.   Tredjelandsstatsborgere skal så vidt muligt oplyses om, at grænsevagten er forpligtet til at stemple deres rejsedokumenter ved ind- og udrejse, også når kontrollen lempes i henhold til artikel 8.

6.   Kommissionen aflægger inden udgangen af 2008 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorledes bestemmelserne om stempling af rejsedokumenter fungerer.

Artikel 11

Formodning for så vidt angår opfyldelse af betingelserne for opholdets varighed

1.   Hvis en tredjelandsstatsborgers rejsedokument ikke er forsynet med indrejsestempel, kan de kompetente nationale myndigheder have en formodning om, at indehaveren ikke eller ikke længere opfylder de regler for varighed af ophold, der gælder i den pågældende medlemsstat.

2.   Formodningen i stk. 1 kan afkræftes ved, at tredjelandsstatsborgeren fremlægger et hvilket som helst troværdigt bevismiddel, f.eks. transportbilletter eller bevis for tilstedeværelse uden for medlemsstaternes område, som viser, at den pågældende har overholdt reglerne for varigheden af et kortvarigt ophold.

I et sådant tilfælde:

a)

skal de kompetente myndigheder, hvis tredjelandsstatsborgeren befinder sig på en medlemsstats område, der anvender Schengen-reglerne i fuldt omfang, i overensstemmelse med national ret og praksis i tredjelandsstatsborgerens rejsedokument angive, hvor og hvornår vedkommende har passeret den ydre grænse i en af de medlemsstater, der anvender Schengen-reglerne i fuldt omfang

b)

skal de kompetente myndigheder, hvis tredjelandsstatsborgeren befinder sig på en medlemsstats område, med hensyn til hvilken afgørelsen i artikel 3, stk.2, i tiltrædelsesakten af 2003 endnu ikke er truffet, i overensstemmelse med national ret og praksis i tredjelandsstatsborgerens rejsedokument angive, hvor og hvornår vedkommende har passeret denne medlemsstats ydre grænse.

Der kan ud over de angivelser, der er nævnt i litra a) og b), udleveres en formular svarende til den, der er gengivet i bilag VIII, til tredjelandsstatsborgeren

Medlemsstaterne skal oplyse hinanden, Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet om deres nationale praksis med hensyn til de angivelser, der er nævnt i denne artikel.

3.   Hvis formodningen i stk. 1 ikke afkræftes, kan de kompetente myndigheder udvise tredjelandsstatsborgeren fra de pågældende medlemsstaters område.

Artikel 12

Grænseovervågning

1.   Hovedformålet med grænseovervågning er at forhindre ulovlig grænsepassage, bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og træffe foranstaltninger mod personer, som har passeret grænsen ulovligt.

2.   Grænsevagterne anvender stationære eller mobile enheder til grænseovervågning.

Overvågningen gennemføres på en sådan måde, at den forhindrer og afskrækker folk fra at omgå ind- og udrejsekontrollen ved grænseovergangsstederne.

3.   Overvågningen mellem grænseovergangsstederne foretages af grænsevagter, hvis antal og metoder skal afpasses efter foreliggende eller forudsete risici og trusler. Der foretages hyppige og uventede ændringer i overvågningstidspunkterne, således at uautoriseret grænsepassage indebærer en permanent risiko for at blive afsløret.

4.   Overvågningen foretages af stationære eller mobile enheder, der patruljerer eller posteres på strækninger, der er kendt for eller formodes at være følsomme, idet formålet med overvågningen er at pågribe personer, som passerer grænsen ulovligt. Overvågningen kan ligeledes foretages ved hjælp af tekniske, herunder elektroniske, midler.

5.   Yderligere retningslinjer for overvågningen kan vedtages efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

Artikel 13

Nægtelse af indrejse

1.   En tredjelandsstatsborger, der ikke opfylder alle indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, og som ikke tilhører en af de personkategorier, der er nævnt i artikel 5, stk. 4, skal nægtes indrejse på medlemsstaternes områder. Dette berører ikke anvendelsen af særlige bestemmelser om retten til asyl, international beskyttelse eller udstedelse af visum til længerevarende ophold.

2.   Indrejse kan kun nægtes ved en begrundet afgørelse med angivelse af de præcise grunde til nægtelsen. Afgørelsen træffes af en myndighed, der er bemyndiget hertil efter national ret. Den finder anvendelse umiddelbart.

Den begrundede afgørelse med angivelse af de præcise grunde til nægtelsen skal foreligge i form af en standardformular, jf. bilag V, del B, udfyldt af den myndighed, der efter national ret er bemyndiget til at nægte indrejse. Den udfyldte standardformular udleveres til den pågældende tredjelandsstatsborger, som anerkender modtagelsen af afgørelsen om nægtelse af indrejse ved hjælp af denne formular.

3.   Personer, der er nægtet indrejse, har ret til at påklage afgørelsen. Klageproceduren følger national ret. Tredjelandsstatsborgeren skal ligeledes have en skriftlig oversigt over de kontaktpunkter, der kan oplyse om repræsentanter med kompetence til at handle i henhold til national ret på tredjelandsstatsborgerens vegne.

Indgivelse af en klage medfører ikke suspension af afgørelsen om nægtelse af indrejse.

Uden at det berører spørgsmålet om tilkendelse af kompensation i henhold til national ret har den pågældende tredjelandsstatsborger ret til af den medlemsstat, der har nægtet indrejse, at få foretaget en rettelse af det annullerede indrejsestempel samt af enhver anden form for overstregning eller tilføjelse, såfremt det i klageafgørelsen konkluderes, at afgørelsen om nægtelse af indrejse ikke var tilstrækkeligt underbygget.

4.   Grænsevagterne sørger for, at en tredjelandsstatsborger, som er blevet nægtet indrejse, ikke indrejser på den pågældende medlemsstats område.

5.   Medlemsstaterne indsamler statistik om antallet af personer, der er nægtet indrejse, grundene hertil, nationaliteten på de personer, der er nægtet indrejse, samt ved hvilken type grænse (land, luft, sø) de er blevet nægtet indrejse. Medlemsstaterne fremsender en gang om året disse statistikker til Kommissionen. Kommissionen offentliggør hvert andet år en samlet oversigt over de statistikker, der er indsendt af medlemsstaterne.

6.   Detaljerede retningslinjer for nægtelse af indrejse findes i bilag V, del A.

Kapitel III

Personale og ressourcer til grænsekontrol og samarbejde mellem medlemsstaterne

Artikel 14

Personale og ressourcer til grænsekontrol

Medlemsstaterne indsætter kvalificeret personale og tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre grænsekontrol ved de ydre grænser i overensstemmelse med artikel 6-13, på en sådan måde, at der sikres en effektiv, grundig og ensartet kontrol ved deres ydre grænser.

Artikel 15

Gennemførelse af kontrolforanstaltninger

1.   Grænsekontrol i overensstemmelse med artikel 6-13 udføres af grænsevagterne, i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser og national ret.

Ved varetagelsen af denne grænsekontrol forbliver de beføjelser til at indlede strafferetlig forfølgning, som tilkommer grænsevagterne i henhold til national ret, og som ikke er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, uændrede.

Medlemsstaterne sikrer, at grænsevagterne er specialiserede og passende uddannet. Medlemsstaterne opfordrer grænsevagterne til at lære fremmedsprog, navnlig de sprog, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen listen over de nationale tjenester, der er ansvarlige for grænsekontrol ifølge de enkelte medlemsstaters nationale ret, i overensstemmelse med artikel 34.

3.   For at sikre en effektiv grænsekontrol skal hver medlemsstat sørge for et tæt og løbende samarbejde mellem sine nationale tjenester med ansvar for grænsekontrol.

Artikel 16

Samarbejde mellem medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne yder hinanden gensidig bistand og sikrer et tæt og løbende samarbejde med henblik på en effektiv gennemførelse af grænsekontrol i overensstemmelse med artikel 6-15. De udveksler alle relevante oplysninger.

2.   Medlemsstaternes operative samarbejde med hensyn til forvaltning af de ydre grænser samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved Medlemsstaternes Ydre Grænser (i det følgende benævnt »agenturet«), oprettet ved forordning nr. 2007/2004/EF.

3.   Uden at det berører agenturets beføjelser kan medlemsstaterne fortsætte samarbejdet ved de ydre grænser på det operative plan med andre medlemsstater og/eller tredjelande, herunder udveksling af forbindelsesofficerer, hvis et sådant samarbejde supplerer agenturets virke.

Medlemsstaterne undlader enhver foranstaltning, der kan skade agenturets virke eller opfyldelsen af dets mål.

Medlemsstaterne underretter agenturet om det i første afsnit omhandlede operative samarbejde.

4.   Medlemsstaterne varetager uddannelse i reglerne for grænsekontrol og i grundlæggende rettigheder. I den forbindelse tages der hensyn til de fælles uddannelsesstandarder, der udarbejdes og videreudvikles af agenturet.

Artikel 17

Fælles kontrol

1.   Medlemsstater, der ikke anvender artikel 20 ved deres fælles landgrænser, kan, indtil den pågældende artikel træder i kraft, foretage fælles kontrol ved de fælles grænser, således at en person kun standses én gang med henblik på gennemførelse af ind- og udrejsekontrol, uden at det berører medlemsstaternes individuelle ansvar som følge af artikel 6-13.

Medlemsstaterne kan med henblik herpå indgå bilaterale aftaler.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om aftaler, der indgås efter stk. 1.

Kapitel IV

Specifikke regler for ind- og udrejsekontrol

Artikel 18

Specifikke regler for de forskellige typer grænser og de forskellige transportmidler, der anvendes til at passere grænserne

De specifikke regler, der er fastsat i bilag VI, finder anvendelse på kontrol ved de forskellige typer grænser og af de forskellige transportmidler, der anvendes til at passere grænseovergangene.

Disse specifikke regler kan indeholde undtagelser fra artikel 5 og 7-13.

Artikel 19

Specifikke regler for ind- og udrejsekontrol af bestemte personkategorier

1.   De specifikke regler, der er fastsat i bilag VII, finder anvendelse på kontrol af følgende kategorier af personer:

a)

statsoverhoveder og medlemmerne af deres delegation(er)

b)

flypiloter og andre besætningsmedlemmer

c)

sømænd

d)

indehavere af diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas samt medlemmer af internationale organisationer

e)

grænsearbejdere

f)

mindreårige.

Disse specifikke regler kan indeholde undtagelser fra artikel 5 og 7-13.

2.   Medlemsstaterne sender Kommissionen modellerne til de kort, der udstedes af deres udenrigsministerier til akkrediterede medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres familiemedlemmer, i overensstemmelse med artikel 34.

AFSNIT III

DE INDRE GRÆNSER

Kapitel I

Ophævelse af kontrollen ved de indre grænser

Artikel 20

Passage af de indre grænser

De indre grænser kan passeres overalt, uden at der gennemføres personkontrol, uanset personernes nationalitet.

Artikel 21

Kontrol inden for medlemsstaternes område

Ophævelse af grænsekontrollen ved de indre grænser berører ikke:

a)

medlemsstaternes kompetente myndigheders udøvelse af politimæssige beføjelser i henhold til national ret, så længe udøvelsen af disse beføjelser ikke har tilsvarende virkning som grænsekontrol; dette gælder også i grænseområder. For så vidt angår første punktum kan udøvelsen af politimæssige beføjelser navnlig ikke ligestilles med ind- og udrejsekontrol, når de politimæssige foranstaltninger:

i)

ikke har grænsekontrol som formål

ii)

bygger på generelle politioplysninger og -erfaringer med hensyn til eventuelle trusler mod den offentlige sikkerhed og navnlig tager sigte på at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

iii)

er udformet og udføres på en måde, der klart adskiller sig fra systematisk ind- og udrejsekontrol af personer ved de ydre grænser

iv)

udføres som stikprøvekontrol

b)

sikkerhedskontrol af personer i havne eller lufthavne, der foretages af de kompetente myndigheder i henhold til den enkelte medlemsstats ret eller af de ansvarlige i havne og lufthavne eller af transportvirksomheder, forudsat at denne kontrol også foretages for så vidt angår personer, der rejser inden for en medlemsstats område

c)

en medlemsstats mulighed for i lovgivningen at indføre en forpligtelse til at være i besiddelse af eller medbringe papirer og dokumenter

d)

tredjelandsstatsborgeres pligt til at anmelde deres tilstedeværelse på en medlemsstats område i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 22 i Schengen-konventionen.

Artikel 22

Fjernelse af hindringer for vejtrafikken ved overgangssteder ved de indre grænser

Medlemsstaterne fjerner alle hindringer for en smidig afvikling af vejtrafikken ved overgangsstederne ved de indre grænser, navnlig hastighedsbegrænsninger, der ikke udelukkende er fastsat af hensyn til trafiksikkerheden.

Medlemsstaterne skal samtidig være forberedt på at skulle sørge for kontrolfaciliteter, hvis grænsekontrollen ved de indre grænser genindføres.

Kapitel II

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

Artikel 23

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

1.   Hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed kan en medlemsstat efter proceduren i artikel 24 undtagelsesvis genindføre grænsekontrol ved sine indre grænser i en begrænset periode på højst 30 dage, eller så længe den alvorlige trussel forventes at vare, hvis den varer ved i mere end 30 dage eller i hastetilfælde efter proceduren i artikel 25. Omfanget og varigheden af den midlertidige genindførsel af grænsekontrol ved de indre grænser må ikke overstige det strengt nødvendige for at imødegå den alvorlige trussel.

2.   Hvis den alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed varer ved længere end nævnt i stk. 1, kan medlemsstaten forlænge grænsekontrollen af de samme grunde som dem, der er nævnt i stk. 1, under hensyntagen til eventuelle nye elementer, i perioder på højst 30 dage ad gangen, efter proceduren i artikel 26.

Artikel 24

Procedure for forudsigelige tilfælde

1.   Hvis en medlemsstat planlægger at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser i henhold til artikel 23, stk. 1, underretter den hurtigst muligt de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og giver dem hurtigst muligt følgende oplysninger:

a)

grundene til den foreslåede genindførelse med angivelse af de begivenheder, der udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed

b)

omfanget af den planlagte genindførelse med angivelse af, hvor der skal genindføres grænsekontrol

c)

de godkendte grænseovergangssteder

d)

datoen for og varigheden af den planlagte genindførelse

e)

i givet fald de foranstaltninger, som de øvrige medlemsstater skal træffe.

2.   Med forbehold af traktatens artikel 64, stk. 1, kan Kommissionen, når en medlemsstat har foretaget en sådan underretning, afgive udtalelse med henblik på den høring, der er nævnt i stk. 3.

3.   Oplysningerne i stk. 1 samt den udtalelse, som Kommissionen kan afgive i overensstemmelse med stk. 2, skal gøres til genstand for en høring mellem den medlemsstat, der planlægger at genindføre grænsekontrol, de øvrige medlemsstater og Kommissionen, med henblik på i givet fald at tilrettelægge et gensidigt samarbejde mellem medlemsstaterne og undersøge, om foranstaltningerne står i et rimeligt forhold til den begivenhed, der ligger til grund for genindførelsen af grænsekontrollen, og truslerne mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

4.   Den i stk. 3 nævnte høring skal finde sted mindst 15 dage før den planlagte dato for genindførelse af grænsekontrollen.

Artikel 25

Procedure i tilfælde, der kræver øjeblikkelig handling

1.   Hvis hensynet til den offentlige orden eller den indre sikkerhed i en medlemsstat kræver øjeblikkelig handling, kan den pågældende medlemsstat undtagelsesvis og straks genindføre grænsekontrol ved de indre grænser.

2.   En medlemsstat, der genindfører grænsekontrol ved de indre grænser, underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom, idet den giver dem de oplysninger, der er nævnt i artikel 24, stk. 1, og anfører grundene til anvendelsen af denne procedure.

Artikel 26

Procedure for forlængelse af grænsekontrollen ved de indre grænser

1.   Medlemsstaterne kan kun forlænge grænsekontrollen ved de indre grænser i henhold til artikel 23, stk. 2, når de øvrige medlemsstater og Kommissionen er underrettet.

2.   En medlemsstat, der påtænker at forlænge grænsekontrollen ved sine indre grænser, giver de øvrige medlemsstater og Kommissionen alle relevante oplysninger om grundene til forlængelsen af kontrollen ved de indre grænser. Artikel 24, stk. 2, finder anvendelse.

Artikel 27

Underretning af Europa-Parlamentet

Det påhviler den berørte medlemsstat eller i givet fald Rådet hurtigst muligt at orientere Europa-Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 24, 25 og 26. Fra den tredje på hinanden følgende forlængelse i henhold til artikel 26 skal den berørte medlemsstat på anmodning forelægge Europa-Parlamentet en rapport om behovet for grænsekontrol ved de indre grænser.

Artikel 28

Bestemmelser, der skal anvendes i tilfælde af genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

Hvis der genindføres grænsekontrol ved de indre grænser, finder de relevante bestemmelser i kapitel II tilsvarende anvendelse.

Artikel 29

Rapport om genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser

Den medlemsstat, der har genindført grænsekontrol ved de indre grænser i henhold til artikel 23, bekræfter datoen for ophævelsen af denne kontrol og forelægger samtidig eller hurtigst muligt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser, hvori navnlig udførelsen af ind- og udrejsekontrollen og effektiviteten af genindførelsen af grænsekontrol sammenfattes.

Artikel 30

Underretning af offentligheden

Beslutningen om at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser træffes på gennemsigtig vis, og offentligheden orienteres fuldt ud herom, medmindre overordnede sikkerhedsmæssige grunde taler imod dette.

Artikel 31

Fortrolighed

På anmodning af den berørte medlemsstat respekterer de øvrige medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen fortroligheden af de oplysninger, der gives i forbindelse med genindførelsen og forlængelsen af grænsekontrol, og den rapport, der udarbejdes i henhold til artikel 29.

AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

Ændringer af bilagene

Bilag III, IV og VIII ændres efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

Artikel 33

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg, i det følgende benævnt »udvalget«.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8, for så vidt de gennemførelsesforanstaltninger, der træffes efter denne procedure, ikke ændrer de grundlæggende bestemmelser i nærværende forordning.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4.   Efter udløbet af en fireårig periode fra forordningens ikrafttrædelse og uden at det berører de gennemførelsesbestemmelser, der allerede er vedtaget, suspenderes anvendelsen af denne forordnings bestemmelser vedrørende vedtagelsen af tekniske regler og afgørelser efter proceduren i stk. 2. Europa-Parlamentet og Rådet kan på forslag af Kommissionen forny disse bestemmelser efter proceduren i traktatens artikel 251 og tager dem med henblik herpå op til revision inden udløbet af den fireårige periode.

Artikel 34

Meddelelser

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen

listen over opholdstilladelser

listen over deres grænseovergangssteder

de vejledende beløb, som hvert år fastsættes af de nationale myndigheder med hensyn til, hvor meget en udlænding mindst skal råde over ved passage af de ydre grænser

listen over de nationale tjenester, som er ansvarlige for grænsekontrollen

eksempler på modeller til kort, der udstedes af udenrigsministerierne.

2.   Kommissionen stiller de oplysninger, der meddeles i henhold til stk. 1, til rådighed for medlemsstaterne og offentligheden gennem offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, og på enhver anden hensigtsmæssig måde.

Artikel 35

Mindre grænsetrafik

Denne forordning berører ikke fællesskabsbestemmelser om mindre grænsetrafik og gældende bilaterale aftaler om mindre grænsetrafik.

Artikel 36

Ceuta og Melilla

Bestemmelserne i denne forordning berører ikke den særlige ordning for byerne Ceuta og Melilla, som fastsat i erklæringen fra Kongeriget Spanien om byerne Ceuta og Melilla i slutakten til aftalen om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (20).

Artikel 37

Indberetning af oplysninger fra medlemsstaterne

Senest den ... (21) meddeler medlemsstaterne Kommissionen deres nationale bestemmelser vedrørende artikel 21, litra c) og d), vedrørende sanktioner som omhandlet i artikel 4, stk. 3, og bilaterale aftaler indgået i henhold til artikel 17, stk.1. Senere ændringer i disse bestemmelser meddeles inden for en frist på fem arbejdsdage.

De af medlemsstaterne indberettede oplysninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven.

Artikel 38

Rapport om anvendelsen af afsnit III

Senest den ... (22) forelægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af afsnit III for Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen skal være særlig opmærksom på de problemer, som måtte opstå som følge af genindførelsen af grænsekontrol ved de indre grænser. Den fremlægger i givet fald forslag med henblik på at løse disse problemer.

Artikel 39

Ophævelser

1.   Artikel 2-8 i konventionen om gennemførelsen af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 ophæves fra den ... (23).

2.   Fra samme dato ophæves:

a)

Den Fælles Håndbog med bilag

b)

Schengen-Eksekutivkomitéens afgørelser af 26. april 1994 (SCH/Com-ex (94), 1 rev. 2), 22. december 1994 (SCH/Com-ex (94)17, rev. 4 og 20. december 1995 (SCH/Com-ex(95) 20, rev. 2)

c)

bilag 7 til de fælles konsulære instrukser

d)

Rådets forordning (EF) nr. 790/2001 af 24. april 2001 om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med grænsekontrol og grænseovervågning (24)

e)

Rådets beslutning 2004/581/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af mindstekrav i forbindelse med skiltning ved grænseovergangssteder (25)

f)

Rådets afgørelse 2004/574/EF af 29. april 2004 om ændring af Den Fælles Håndbog (26)

g)

Rådets forordning (EF) nr. 2133/2004 af 13. december 2004 om forpligtelse for medlemsstaternes kompetente myndigheder til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved passage af medlemsstaternes ydre grænser og om ændring i den henseende af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og Den Fælles Håndbog (27).

3.   Henvisninger til de udgåede artikler og ophævede akter gælder som henvisninger til denne forordning.

Artikel 40

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft den ... (28). Artikel 34 træder dog i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

formand

På Rådets vegne

formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 23.6.2005.

(2)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1160/2005 (EUT L 191 af 22.7.2005, s. 18).

(3)  EFT C 313 af 16.12.2002, s. 97. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2133/2004 (EUT L 369 af 16.12.2004, s. 5).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26.10.2004 om oprettelse af det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1).

(5)  EFT L 374 af 31.12.1991, s. 4. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 13.10.2003, s. 1).

(6)  EFT L 184 af 17.9.1999, s. 23.

(7)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 69.

(8)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(9)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(10)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 53.

(11)  Rådets afgørelse 2004/849/EF af 25.10.2004 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, og af midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 368 af 15.12.2004, s. 26).

(12)  Rådets afgørelse 2004/861/EF af 25.10.2004 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne og af midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78).

(13)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(14)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(15)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.

(16)  EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1.

(17)  EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning nr. 851/2005 (EUT L 141 af 4.6.2005, s. 3).

(18)  EUT L 64 af 7.3.2003, s. 1.

(19)  EFT L 53 af 23.2.2002, s. 4.

(20)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 73.

(21)  Ti arbejdsdage fra denne forordnings ikrafttrædelse.

(22)  Tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

(23)  Datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(24)  EFT L 116 af 26.4.2001, s. 5. Senest ændret ved afgørelse 2004/927/EF (EUT L 396 af 31.12.2004, s. 45).

(25)  EUT L 261 af 6.8.2004, s. 119.

(26)  EUT L 261 af 6.8.2004, s. 36.

(27)  EUT L 369 af 16.12.2004, s. 5.

(28)  Seks måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

BILAG I

DOKUMENTATION TIL KONTROL AF, AT INDREJSEBETINGELSERNE ER OPFYLDT

Den dokumentation, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, kan omfatte følgende:

a)

For forretningsrejser:

i)

indbydelse fra en virksomhed eller en myndighed til at deltage i møder, konferencer eller arrangementer af kommerciel, industriel eller arbejdsrelateret art

ii)

andre dokumenter, der viser, at der er tale om forretningsforbindelser eller arbejdsrelaterede kontakter

iii)

i givet fald adgangsbilletter til messer og kongresser.

b)

For rejser i forbindelse med studier eller anden form for uddannelse:

i)

dokumentation for optagelse på en læreanstalt med henblik på at deltage i teoretiske eller praktiske uddannelses- og videreuddannelseskurser

ii)

studiekort eller beviser for fulgte kurser.

c)

For turistrejser eller private rejser:

i)

dokumentation for indkvartering:

i givet fald en invitation fra værten

dokumentation for indkvartering eller anden

form for dokumentation for den påtænkte indkvartering

ii)

dokumentation for rejseruten:

— bekræftet reservation af en organiseret rejse eller anden form for dokumentation for den påtænkte rejse

iii)

dokumentation for hjemrejse:

— returbillet eller billet tur/retur.

d)

For rejser af politisk, videnskabelig, kulturel, sportslig eller religiøs art eller med anden begrundelse:

indbydelser, adgangsbilletter, tilmeldinger eller programmer så vidt muligt med angivelse af navnet på værtsorganisationen og opholdets varighed eller anden form for dokumentation for formålet med besøget.

BILAG II

REGISTRERING AF OPLYSNINGER

Alle grænseovergangssteder registrerer manuelt eller elektronisk alle tjenesteoplysninger samt alle andre særlig vigtige oplysninger. Navnlig følgende oplysninger skal registreres:

a)

navnet på den grænsevagt, der er lokalt ansvarlig for grænsekontrollen og de øvrige personer på hvert hold

b)

lempelser i personkontrollen i overensstemmelse med artikel 8

c)

udstedelse ved grænsen af dokumenter, som træder i stedet for pas og visa

d)

pågribelser og klager (strafferetlige og administrative overtrædelser)

e)

nægtelse af ind- og udrejse i overensstemmelse med artikel 13 (begrundelse for nægtelse af indrejse samt nationalitet)

f)

sikkerhedskoderne på indrejse- og udrejsestempler, identiteten på grænsevagter, der er tildelt et bestemt stempel på et givet tidspunkt eller en bestemt vagt, og oplysninger om stempler, der er bortkommet eller stjålet

g)

klager fra personer, der underkastes ind- og udrejsekontrol

h)

andre politimæssige eller retlige foranstaltninger af særlig betydning

i)

særlige hændelser.

BILAG III

MODELLER TIL SKILTNING AF BANER VED GRÆNSEOVERGANGSSTEDERNE

Del A

Image

 (1)

Del B

Image

Del C

Image

 (2)

Image

 (2)

Image

 (2)

Image

Image

Image


(1)  Der kræves ikke logo for Island og Norge.

(2)  Der kræves ikke logo for Island og Norge.

BILAG IV

RETNINGSLINJER FOR STEMPLING

1.   Tredjelandsstatsborgeres rejsedokument skal systematisk stemples ved ind- og udrejse i overensstemmelse med artikel 10. Kravene til disse stempler er fastlagt i Schengen-Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (94) 16 rev. og SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).

2.   Stemplernes sikkerhedskoder skal ændres regelmæssigt og mindst én gang om måneden.

3.   Når tredjelandsstatsborgere, der er visumpligtige, rejser ind og ud, anbringes stemplet så vidt muligt således, at det dækker visummets kant, uden at oplysningerne på visummet bliver ulæselige, eller de synlige sikkerhedsfeatures på visummærkaten beskadiges. Hvis der skal anbringes flere stempler (f.eks. ved visum til flere indrejser), gøres det på siden over for den side, hvor visummet er anbragt.

Hvis denne side ikke kan bruges, anbringes stemplet på den følgende side. Den maskinlæsbare del stemples ikke.

4.   Medlemsstaterne udpeger nationale kontaktpunkter, der er ansvarlige for udvekslingen af oplysninger om sikkerhedskoderne på de indrejse- og udrejsestempler, der anvendes ved grænseovergangssteder, og informerer de øvrige medlemsstater, Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen herom. Disse kontaktpunkter skal hurtigst muligt have adgang til oplysninger om de fælles indrejse- og udrejsestempler, der anvendes ved den pågældende medlemsstats ydre grænse, navnlig oplysninger om

a)

hvilket stempel der anvendes ved et givet grænseovergangssted

b)

identiteten på den grænsevagt, til hvem et givet stempel er tildelt på et givet tidspunkt

c)

den sikkerhedskode, som et givet stempel har på et givet tidspunkt.

Anmodninger om oplysninger om de fælles ind- og udrejsestempler forelægges ovennævnte nationale kontaktpunkter.

De nationale kontaktpunkter videresender desuden straks oplysninger om ændringer i kontaktpunkterne og om bortkomne eller stjålne stempler til de øvrige kontaktpunkter, Rådets Generalsekretariat og Kommissionen.

BILAG V

Del A

Retningslinjer for nægtelse af indrejse ved grænsen

1.   Ved nægtelse af indrejse skal den kompetente grænsevagt:

a)

udfylde den standardformular for nægtelse af indrejse, der er vist i del B. Den pågældende tredjelandsstatsborger underskriver formularen og modtager en kopi af den underskrevne formular. Hvis tredjelandsstatsborgeren nægter at underskrive, anfører grænsevagten dette på formularen i rubrikken »bemærkninger«

b)

stemple passet med et indrejsestempel, der med uudslettelig sort blæk overstreges med et kryds, og skrive overfor, ligeledes med uudslettelig blæk, det eller de bogstaver, der svarer til begrundelsen for nægtelse af indrejse; listen over disse bogstaver er anført på ovennævnte standardformular for nægtelse af indrejse

c)

annullere visummet ved at påstemple det »ANNULLERET« i de i punkt 2 nævnte tilfælde. I så fald destrueres det optisk variable kendetegn ved visummærkaten, sikkerhedselementet »kipeffekt« og udtrykket »visum« ved, at det krydses ud, for at forhindre eventuel senere misbrug. Grænsevagten underretter omgående sine centrale myndigheder om denne beslutning

d)

indføre enhver nægtelse af indrejse i et register eller notere det på en liste med angivelse af den berørte tredjelandsstatsborgers identitet og nationalitet, referencer på grænsepassagedokumentet samt begrundelse og dato for nægtelse af indrejse

2.   Visummet annulleres i følgende tilfælde:

a)

hvis indehaveren af visummet er indberettet i SIS som uønsket, medmindre den pågældende er indehaver af et visum eller et returvisum udstedt af en medlemsstat og ønsker at indrejse med henblik på gennemrejse for at nå frem til den medlemsstats område, der har udstedt visummet

b)

hvis der er alvorlig grund til at tro, at visummet er udstedt på svigagtigt grundlag.

Det forhold, at tredjelandsstatsborgeren ikke ved grænsen har kunnet fremvise hele eller en del af den i artikel 5, stk. 2, nævnte dokumentation, fører ikke automatisk til en afgørelse om at annullere et visum.

3.   Hvis en tredjelandsstatsborger, som er blevet nægtet indrejse, er blevet befordret til grænsen af en transportvirksomhed, skal den lokalt ansvarlige myndighed:

a)

pålægge transportvirksomheden at tage ansvaret for den pågældende tredjelandsstatsborger og straks befordre ham/hende enten til det tredjeland, vedkommende er ankommet fra, eller til det tredjeland, som har udstedt grænsepassagedokumentet, eller til et andet tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse, eller foranstalte viderebefordring, i overensstemmelse med artikel 26 i Schengen-konventionen og Rådets direktiv 2001/51/EF af 28. juni 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (1);

b)

indtil tilbagesendelse kan finde sted, træffe passende foranstaltninger under iagttagelse af national ret og under hensyn til de lokale forhold for at forhindre, at tredjelandsstatsborgere, der er blevet nægtet indrejse, indrejser ulovligt.

4.   Hvis en tredjelandsstatsborger både bør nægtes indrejse og anholdes, tager grænsevagten kontakt med de kompetente myndigheder for at beslutte, hvilken foranstaltning der skal iværksættes ifølge national ret.

Del B

Standardformular for nægtelse af indrejse ved grænsen

Image


(1)  EFT L 187 af 10.7.2001, s. 45.

BILAG VI

SPECIFIKKE RETNINGSLINJER FOR DE FORSKELLIGE TYPER GRÆNSER OG DE FORSKELLIGE TRANSPORTMIDLER, DER ANVENDES TIL AT PASSERE DE YDRE GRÆNSER

1.   Landgrænser

1.1.   Ind- og udrejsekontrol i forbindelse med vejtrafik

1.1.1.   For at sikre en effektiv personkontrol samtidig med en sikker og smidig afvikling af vejtrafikken reguleres trafikken ved grænseovergangsstederne på hensigtsmæssig vis. Om nødvendigt kan medlemsstaterne indgå bilaterale aftaler om at foretage omlægning og afspærring af trafikken. De underretter Kommissionen herom i henhold til artikel 37.

1.1.2.   Ved landgrænserne kan medlemsstaterne, hvis de finder det hensigtsmæssigt, og hvis forholdene tillader det, i overensstemmelse med artikel 9 indrette separate baner ved bestemte grænseovergangssteder.

Under særlige forhold, eller når trafiksituationen og infrastrukturens tilstand nødvendiggør det, kan de relevante myndigheder i medlemsstaterne på et hvilket som helst tidspunkt suspendere anvendelsen af separate baner.

Medlemsstaterne kan samarbejde med nabolandene om indretningen af separate baner ved overgangsstederne ved de ydre grænser.

1.1.3.   Personer, der kommer kørende, kan som hovedregel blive i køretøjet, medens kontrollen foretages. Hvis omstændighederne kræver det, kan de imidlertid anmodes om at stige ud. Den indgående kontrol finder sted på dertil indrettede steder, hvis de lokale forhold tillader det. Af hensyn til personalets sikkerhed skal kontrollen om muligt foretages af mindst to grænsevagter.

1.2.   Ind- og udrejsekontrol i forbindelse med jernbanetrafik

1.2.1.   Både togpassagerer og togpersonale i tog, der passerer de ydre grænser, herunder godstog eller tomme tog, kontrolleres. Denne kontrol udføres på en af følgende to måder:

på perronen i den første ankomst- eller afgangsbanegård på en medlemsstats område

i toget under kørslen.

Medlemsstaterne kan indgå bilaterale aftaler om, hvordan denne kontrol skal udføres. De underretter Kommissionen herom i henhold til artikel 37.

1.2.2.   Uanset punkt 1.2.1 og for at lette trafikken med højhastighedspassagertog kan de medlemsstater, som toget kører igennem fra tredjelande, efter fælles overenskomst med de pågældende tredjelande, også beslutte, at indrejsekontrollen af personer i tog fra tredjelande udføres på en af følgende måder:

på de banegårde i et tredjeland, hvor passagererne stiger på toget

på de banegårde på medlemsstaternes område, hvor passagererne stiger af toget

i toget på strækningen mellem banegårdene på medlemsstaternes område, såfremt passagererne bliver i toget på den (de) forudgående banegård(e).

1.2.3.   Hvis jernbaneselskabet for så vidt angår højhastighedstog fra tredjelande, som stopper flere gange på medlemsstaternes område, kan optage passagerer udelukkende for den resterende strækning på medlemsstaternes område, underkastes disse passagerer indrejsekontrol enten i toget eller på bestemmelsesbanegården, medmindre der er udført kontrol i henhold til punkt 1.2.1 eller 1.2.2, første led.

Personer, der udelukkende ønsker at rejse med toget på den resterende strækning på medlemsstaternes område, skal inden afrejsen klart informeres om, at de bliver underkastet indrejsekontrol under rejsen eller på bestemmelsesbanegården.

1.2.4.   I modsat retning underkastes passagererne udrejsekontrol på lignende vilkår.

1.2.5.   Grænsevagten kan kræve, at togvognenes hulrum inspiceres, om nødvendigt med bistand fra togføreren, for at kontrollere, at der ikke er skjult personer eller genstande, som er underkastet grænsekontrol.

1.2.6.   Hvis der er grund til at formode, at der i toget skjuler sig efterlyste personer, personer, som mistænkes for at have begået en lovovertrædelse, eller tredjelandsstatsborgere, som har til hensigt at indrejse ulovligt, underretter grænsevagten, hvis han ikke kan gribe ind efter de nationale bestemmelser, de medlemsstater i retning af eller gennem hvis område toget kører.

2.   Luftgrænser

2.1.   Retningslinjer for ind- og udrejsekontrol i internationale lufthavne

2.1.1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder sikrer, at lufthavnsmyndighederne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre en fysisk adskillelse af passagerstrømmen i forbindelse med interne flyvninger og passagerstrømmen i forbindelse med andre flyvninger. Med henblik herpå skal der i alle internationale lufthavne etableres hensigtsmæssige infrastrukturer.

2.1.2.   Det sted, hvor ind- og udrejsekontrollen finder sted, bestemmes efter følgende procedure:

a)

Passagerer, der ankommer med fly fra et tredjeland, underkastes indrejsekontrol i den lufthavn, hvortil flyet ankommer fra det pågældende tredjeland, inden de påbegynder en intern flyvning. Passagerer fra interne flyvninger, der flyver videre til et tredjeland (transferpassagerer), underkastes udrejsekontrol i den lufthavn, hvorfra flyet afgår til det pågældende tredjeland.

b)

For så vidt angår flyvninger til eller fra tredjelande uden transferpassagerer og flyvninger med flere mellemlandinger i medlemsstaternes lufthavne uden flyskift, gælder følgende:

i)

passagerer på flyvninger til eller fra tredjelande uden forudgående eller efterfølgende transfer på medlemsstaternes område skal underkastes indrejsekontrol i ankomstlufthavnen og udrejsekontrol i afgangslufthavnen

ii)

passagerer på flyvninger til eller fra tredjelande med mere end én mellemlanding på medlemsstaternes område uden flyskift (transitpassagerer), uden at passagerer kan stige om bord på den strækning, der ligger på medlemsstaternes område, underkastes indrejsekontrol i ankomstlufthavnen og udrejsekontrol i afgangslufthavnen

iii)

hvis luftfartsselskabet for så vidt angår flyvninger fra tredjelande med mere end én mellemlanding på medlemsstaternes område kan optage passagerer, der udelukkende rejser på den resterende strækning på dette område, underkastes disse passagerer udrejsekontrol i afgangslufthavnen og indrejsekontrol i ankomstlufthavnen.

Kontrol af passagerer, der under disse mellemlandinger allerede befinder sig om bord på flyet og ikke er gået om bord på medlemsstaternes område, gennemføres i overensstemmelse med litra b), nr. ii). Den omvendte procedure finder anvendelse på flyvninger af denne kategori, når bestemmelseslandet er et tredjeland.

2.1.3.   Ind- og udrejsekontrol gennemføres normalt ikke i flyet eller ved gaten, medmindre det er berettiget på grundlag af en risikovurdering for så vidt angår indre sikkerhed og ulovlig indvandring. For at sikre, at personer kontrolleres efter bestemmelserne i artikel 6-13 i de lufthavne, der er udpeget som grænseovergangssteder, sikrer medlemsstaterne, at lufthavnsmyndighederne træffer de nødvendige foranstaltninger for at føre passagererne til områder, der er indrettet til kontrol.

Medlemsstaterne sikrer, at lufthavnsmyndighederne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre personer, der ikke har adgang til de forbeholdte områder, f.eks. transitområdet, i at komme ind på eller forlade disse. Der foretages normalt ikke kontrol i transitområdet, medmindre det er berettiget på grundlag af en risikovurdering for så vidt angår indre sikkerhed og ulovlig indvandring i dette område; der kan navnlig foretages kontrol af personer, for hvem der kræves lufthavnstransitvisum, for at fastslå, om de er i besiddelse af et sådant visum.

2.1.4.   Hvis et fly under flyvning fra et tredjeland på grund af force majeure eller overhængende fare eller efter instrukser fra myndighederne skal lande på et område, der ikke er grænseovergangssted, må flyet kun fortsætte flyvningen efter tilladelse fra grænsevagterne og toldvæsenet. Det samme gælder, når et fly under flyvning fra et tredjeland lander uden tilladelse. Under alle omstændigheder finder artikel 6-13 anvendelse på ud- og indrejsekontrollen af personer om bord på disse fly.

2.2.   Retningslinjer for ind- og udrejsekontrol på flyvepladser

2.2.1.   Det sikres, at passagerer også kontrolleres i overensstemmelse med artikel 6-13 på flyvepladser, der ikke har status af international lufthavn i henhold til den pågældende nationale ret (flyvepladser), men hvor flyvninger fra eller til tredjelande er tilladt.

2.2.2.   Uanset punkt 2.1.1 kan man på flyvepladser undlade at installere anlæg til fysisk adskillelse af passagerstrømmen fra henholdsvis interne flyvninger og andre flyvninger, med forbehold af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (1). Når trafikmængden er beskeden, er det desuden ikke nødvendigt, at der permanent er grænsevagter til stede, hvis der er garanti for, at det nødvendige personale kan være til rådighed på stedet rettidigt.

2.2.3.   Når det ikke er sikret, at der permanent er grænsevagter til stede på en flyveplads, underretter lederen af flyvepladsen i tilstrækkelig god tid grænsevagterne, når fly under flyvning fra eller til tredjelande lander eller letter.

2.3.   Retningslinjer for ind- og udrejsekontrol af personer i privatfly

2.3.1.   Ved private flyvninger fra eller til et tredjeland sender fartøjschefen før afgang grænsevagterne i bestemmelsesmedlemsstaten og eventuelt i den medlemsstat, hvor flyet først lander, en generel erklæring indeholdende bl.a. flyveplanen i overensstemmelse med bilag 2 til konventionen angående international civil luftfart, og oplysninger om passagernes identitet.

2.3.2.   Hvis et privat fly fra et tredjeland på vej til en medlemsstat mellemlander på andre medlemsstaters område, foretager de kompetente myndigheder i indrejsemedlemsstaten indrejsekontrol og påfører et indrejsestempel på den generelle erklæring, der er omhandlet i 2.3.1.

2.3.3.   Hvis det ikke med sikkerhed kan afgøres, om et fly kommer fra eller udelukkende er på vej til medlemsstaternes område uden mellemlanding på et tredjelands område, foretager de kompetente myndigheder i lufthavne og på flyvepladser personkontrol i overensstemmelse med punkt 2.1 og 2.2.

2.3.4.   Ind- og udrejsereglerne for svævefly, ultralette fly, helikoptere og hjemmelavede fly til korte afstande samt luftballoner fastsættes i national ret og eventuelt i bilaterale aftaler.

3.   Søgrænser

3.1.   Generelle retningslinjer for ind- og udrejsekontrol i forbindelse med skibstrafik

3.1.1.   Kontrol med skibe gennemføres i anløbs- eller afsejlingshavnen om bord på skibet eller på et dertil indrettet område i umiddelbar nærhed af havnen. I overensstemmelse med de aftaler, der er indgået herom, kan kontrollen dog gennemføres under rejsen eller på et tredjelands område ved skibets ankomst eller afrejse.

Formålet med kontrollen er at sikre, at både besætningen og passagererne opfylder betingelserne i artikel 5, jf. dog artikel 19, stk. 1, litra c).

3.1.2.   Skibsføreren eller den fysiske eller juridiske person, der repræsenterer rederen på stedet i alle spørgsmål vedrørende skibets udrustning (»skibsagenten«), opstiller en liste i to eksemplarer over besætningen og eventuelle passagerer. Senest ved ankomsten til havnen forelægger han denne (disse) liste(r) for grænsevagterne. Hvis listen/listerne på grund af force majeure ikke kan afleveres til grænsevagterne, sendes der en kopi heraf til grænsekontrolstedet eller til den kompetente søfartsmyndighed, som straks videresender den til grænsevagterne.

3.1.3.   En af de to lister forsynet med grænsevagtens underskrift skal leveres tilbage til skibsføreren, som fremviser den på simpelt forlangende, så længe anløbet varer.

3.1.4.   Skibsføreren eller skibsagenten giver uden ophold meddelelse om alle ændringer i besætningens sammensætning eller antallet af passagerer.

Endvidere giver skibsføreren straks, og om muligt inden skibet anløber havn, de kompetente myndigheder meddelelse om blinde passagerer om bord. Disse forbliver dog under skibsførerens ansvar.

3.1.5.   Skibsføreren underretter rettidigt og i henhold til gældende bestemmelser i den pågældende havn grænsevagterne om skibets afrejse. Hvis han ikke er i stand til at underrette dem, underretter han den kompetente søfartsmyndighed. Det andet eksemplar af listen eller listerne skal returneres til grænsevagterne eller søfartsmyndigheden i udfyldt og underskrevet stand.

3.2.   Specifikke retningslinjer for bestemte typer skibsfart

Krydstogtskibe

3.2.1.   Krydstogtsskibets skibsfører eller skibsagenten meddeler de respektive grænsevagter krydstogtets rute og program senest 24 timer inden afsejling fra afgangshavnen og inden anløb af hver enkelt havn på medlemsstaternes område.

3.2.2.   Hvis et krydstogtskibs rute udelukkende omfatter havne på medlemsstaternes område, foretages der uanset artikel 4 og 7 ikke nogen ind- og udrejsekontrol, og krydstogtskibet må anløbe havne, der ikke er grænseovergangssteder.

Der kan dog på grundlag af en risikovurdering for så vidt angår indre sikkerhed og ulovlig indvandring foretages kontrol af besætning og passagerer på disse skibe.

3.2.3.   Hvis et krydstogtskibs rute omfatter både havne på medlemsstaternes område og havne i tredjelande, foretages der uanset artikel 7 følgende ind- og udrejsekontrol:

a)

Hvis krydstogtskibet kommer fra en havn i et tredjeland og første gang anløber en havn på en medlemsstats område, underkastes besætningen og passagererne indrejsekontrol på grundlag af den i punkt 3.2.4 nævnte navneliste over besætning og passagerer.

Passagerer, der går i land, underkastes indrejsekontrol i overensstemmelse med artikel 7, medmindre en risikovurdering for så vidt angår indre sikkerhed og ulovlig indvandring viser, at det ikke er nødvendigt at foretage en sådan kontrol.

b)

Hvis krydstogtskibet kommer fra en havn i et tredjeland og på ny anløber en havn på en medlemsstats område, underkastes besætningen og passagererne indrejsekontrol på grundlag af den i punkt 3.2.4 nævnte navneliste over besætning og passagerer, såfremt listen er ændret, siden krydstogtskibet sidste gang anløb en havn på en medlemsstats område.

Passagerer, der går i land, underkastes indrejsekontrol i overensstemmelse med artikel 7, medmindre en risikovurdering for så vidt angår indre sikkerhed og ulovlig indvandring viser, at det ikke er nødvendigt at foretage en sådan kontrol.

c)

Hvis krydstogtskibet kommer fra en havn i en medlemsstat og anløber en sådan havn, underkastes passagerer, der går i land, indrejsekontrol i overensstemmelse med artikel 7, hvis en risikovurdering for så vidt angår indre sikkerhed og ulovlig indvandring gør dette påkrævet.

d)

Hvis krydstogtskibet afsejler fra en havn i en medlemsstat til en havn i et tredjeland, underkastes besætning og passagerer udrejsekontrol på grundlag af navnelisten over besætning og passagerer.

Hvis en risikovurdering for så vidt angår indre sikkerhed og ulovlig indvandring gør det påkrævet, underkastes passagerer, der går om bord, udrejsekontrol i overensstemmelse med artikel 7.

e)

Hvis krydstogtsskibet afsejler fra en havn i en medlemsstat til en sådan havn, foretages der ingen udrejsekontrol.

Der kan dog på grundlag af en risikovurdering for så vidt angår indre sikkerhed og ulovlig indvandring foretages kontrol af besætning og passagerer på disse skibe.

3.2.4.   Navnelisten over besætning og passagerer skal indeholde:

a)

navn og efternavn

b)

fødselsdato

c)

nationalitet

d)

rejsedokumentets nummer og type samt i givet fald visumnummer.

Krydstogtsskibets skibsfører eller skibsagenten fremsender navnelisten til de respektive grænsevagter senest 24 timer inden anløb af hver enkelt havn på medlemsstaternes område eller, hvis rejsen til denne havn varer mindre end 24 timer, umiddelbart efter, at ombordstigningen er afsluttet i den foregående havn.

Navnelisten stemples i den første indrejsehavn på medlemsstaternes område og under alle omstændigheder hver gang der foretages ændringer i listen. Den i punkt 3.2.3. omhandlede risikovurdering foretages under hensyn til navnelisten.

Lystfartøjer

3.2.5.   Uanset artikel 4 og 7 underkastes personer om bord på lystfartøjer, der kommer fra eller afsejler til en havn i en medlemsstat, ikke ind- og udrejsekontrol og kan indrejse via en havn, der ikke er grænseovergangssted.

Hvis vurderingen af risikoen for ulovlig indvandring berettiger hertil, navnlig hvis et tredjelands kyster ligger i umiddelbar nærhed af den pågældende medlemsstats område, foretages der kontrol af disse personer og/eller ransagning af lystfartøjerne.

3.2.6.   Uanset artikel 4 må et lystfartøj, der kommer fra et tredjeland, undtagelsesvis anløbe en havn, som ikke er grænseovergangssted. I så fald underretter de ombordværende personer havnemyndighederne med anmodning om tilladelse til at anløbe denne havn. Havnemyndighederne tager kontakt med myndighederne i den nærmeste havn, der er udpeget som grænseovergangssted, for at give meddelelse om skibets ankomst. Oplysning om passagererne gives ved at aflevere en liste over alle personer om bord til havnemyndighederne. Denne liste skal senest ved skibets ankomst stilles til rådighed for grænsevagterne.

Tilsvarende tager havnemyndighederne, hvis det lystfartøj, der kommer fra et tredjeland, på grund af force majeure er nødt til at anløbe en havn, som ikke er grænseovergangssted, kontakt med havnemyndighederne i den nærmeste havn, der er udpeget som grænseovergangssted, for at give meddelelse om skibets ankomst.

3.2.7.   I forbindelse med kontrollen skal der afleveres et dokument med alle skibets tekniske data og navnene på de personer, der befinder sig om bord. En kopi af dette dokument sendes til myndighederne i ankomst- og afgangshavnene. Så længe skibet opholder sig i en medlemsstats territorialfarvand, opbevares et eksemplar af denne liste sammen med skibsdokumenterne.

Kystfiskeri

3.2.8.   Uanset artikel 4 og 7 underkastes besætningen på kystfiskerfartøjer, som dagligt eller inden for 36 timer lægger til i registreringshavnen eller enhver anden havn på medlemsstaternes område uden at anløbe en havn på et tredjelands område, ikke systematisk kontrol. Der tages dog hensyn til en vurdering af risikoen for ulovlig indvandring, navnlig hvis et tredjelands kyster ligger i umiddelbar nærhed af den pågældende medlemsstats område, for at afgøre, hvor hyppigt der skal foretages kontrol. Afhængig af disse risici foretages der personkontrol og/eller ransagning af fartøjet.

3.2.9.   Besætningen om bord på kystfiskerfartøjer, som ikke er registreret i en havn på en medlemsstats område, skal kontrolleres efter bestemmelserne vedrørende sømænd.

Skibsføreren giver de kompetente myndigheder meddelelse om alle ændringer af besætningslisten og om, hvorvidt der er passagerer om bord.

Færgeforbindelser

3.2.10.   Personer om bord på færgeforbindelser med havne i tredjelande skal underkastes ind- og udrejsekontrol. Følgende regler finder anvendelse:

a)

Hvis det er muligt, indretter medlemsstaterne separate baner i overensstemmelse med artikel 9.

b)

Gående passagerer kontrolleres individuelt.

c)

Passagerer i private køretøjer kontrolleres, mens de sidder i bilen.

d)

Buspassagerer skal behandles på samme måde som gående passagerer. De skal forlade bussen for at blive kontrolleret.

e)

Kontrol af lastbilchauffører og eventuelle ledsagere foregår i køretøjet. Denne kontrol skal i princippet foregå separat fra kontrollen af de øvrige passagerer.

f)

Der skal installeres tilstrækkelig mange kontrolposter til, at kontrollen kan foregå hurtigt.

g)

For at afsløre bl.a. ulovlige indvandrere skal passagerernes transportmidler, eventuelt lasten samt andre transporterede genstande, underkastes stikprøveundersøgelser.

h)

Besætningsmedlemmer på færger behandles på samme måde som besætningsmedlemmer på handelsskibe.

4.   Indlandsskibsfart

4.1.   Ved »indlandsskibsfart med passage af en ydre grænse« forstås anvendelse til erhvervs- eller lystsejlads af alle typer både og flydende materiel på floder, kanaler og søer.

4.2.   På både, der anvendes til erhvervssejlads, skal følgende betragtes som besætningsmedlemmer eller lign.: skibsføreren og de ansatte om bord, der er opført på besætningslisten, samt disse personers familiemedlemmer, hvis de bor på båden.

4.3.   De relevante bestemmelser i punkt 3.1 og 3.2 anvendes tilsvarende på kontrollen med indlandsskibsfart.


(1)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 849/2004 (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 1).

BILAG VII

SÆRLIGE REGLER FOR BESTEMTE PERSONKATEGORIER

1.   Statsoverhoveder

Uanset artikel 5 og artikel 7-13 må statsoverhoveder og medlemmer af deres delegation, hvis ankomst og afrejse er blevet meddelt officielt ad diplomatisk vej til grænsevagterne, ikke underkastes ind- og udrejsekontrol.

2.   Flypiloter og andre besætningsmedlemmer

2.1.   Uanset artikel 5 kan indehavere af et pilotcertifikat eller et flybesætningsbevis, som omhandlet i bilag 9 til konventionen af 7. december 1944 angående international civil luftfart, under udøvelsen af deres arbejde og på grundlag af disse dokumenter:

a)

gå om bord eller fra borde i en lufthavn, hvor der mellemlandes, eller i en ankomstlufthavn på en medlemsstats område

b)

rejse ind i den kommune, hvor den lufthavn, hvor der mellemlandes, eller ankomstlufthavnen er beliggende på en medlemsstats område

c)

ved brug af et hvilket som helst transportmiddel tage til en lufthavn på en medlemsstats område for der at gå om bord i et fly med afgang fra denne lufthavn.

I alle andre tilfælde skal betingelserne i artikel 5, stk. 1, være opfyldt.

2.2.   Artikel 6-13 finder anvendelse på kontrollen af flybesætninger. Flybesætningen kontrolleres så vidt muligt først. Kontrollen finder sted enten før passagerkontrollen eller på steder, der er specielt beregnet hertil. Uanset artikel 7 kan besætningsmedlemmer, som grænsekontrolpersonalet kender som led i sit arbejde, eventuelt blot underkastes stikprøvekontrol.

3.   Sømænd

3.1.   Uanset artikel 4 og 7 kan medlemsstaterne tillade sømænd, der er i besiddelse af et identitetsdokument for søfolk udstedt i henhold til Genève-konventionen af 19. juni 2003 (nr. 185), London-konventionen af 9. april 1965 og de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning, at indrejse på medlemsstaternes område, når de går i land for at opholde sig i den havn, som deres skib anløber, eller i tilgrænsende kommuner, uden at henvende sig til et grænseovergangssted. De skal dog være opført på deres skibs besætningsliste, der i forvejen er blevet kontrolleret af de kompetente myndigheder.

Afhængig af risikovurderingen for så vidt angår indre sikkerhed og ulovlig indvandring underkaster grænsevagterne dog sømændene kontrol i overensstemmelse med artikel 7, inden de går i land.

Såfremt en sømand udgør en trussel mod den offentlige orden, den offentlige sundhed eller den nationale sikkerhed, kan vedkommende nægtes tilladelse til at gå i land.

3.2.   Sømænd, som agter at opholde sig uden for de kommuner, der ligger i nærheden af havnene, skal opfylde betingelserne for indrejse på medlemsstaternes område som fastsat i artikel 5, stk. 1.

4.   Indehavere af diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas samt medlemmer af internationale organisationer

4.1.   Indehavere af diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas udstedt af tredjelande eller deres regeringer, der er anerkendt af medlemsstaterne, samt personer, der er i besiddelse af dokumenter udstedt af de i punkt 4.4 nævnte internationale organisationer, og som rejser i embeds medfør, kan i kraft af de særlige privilegier eller immuniteter, de nyder, få forrang for andre rejsende ved ind- og udrejsekontrollen, selv om de i givet fald stadig er visumpligtige.

Uanset artikel 5, stk. 1, litra c), skal indehavere af disse dokumenter godtgøre, at de er i besiddelse af tilstrækkelige subsistensmidler.

4.2.   Hvis en person, der ankommer til den ydre grænse, påberåber sig privilegier, immuniteter eller fritagelser, kan grænsevagten forlange, at vedkommende beviser sin status ved at fremlægge relevant dokumentation herfor, navnlig attester fra den akkrediterende stat, diplomatpas eller andet. I tvivlstilfælde kan grænsevagten om nødvendigt søge oplysninger ved direkte henvendelse til udenrigsministeriet.

4.3.   Akkrediterede medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres familie kan rejse ind på medlemsstaternes område ved fremvisning af det kort, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, og deres grænsepassagedokument. Endvidere må grænsevagterne uanset artikel 13 ikke nægte indehavere af diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas indrejse på medlemsstaternes område uden først at have konsulteret de kompetente nationale myndigheder. Dette gælder ligeledes, når den pågældende er indberettet i SIS.

4.4.   De i punkt 4.1 omhandlede dokumenter, udstedt af internationale organisationer, er bl.a. følgende:

laissez-passer fra De Forenede Nationer udstedt til De Forenede Nationers og særorganisationernes personale på grundlag af konventionen om rettigheder og immuniteter for særorganisationerne, vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling i New York den 21. november 1947

passerseddel fra Det Europæiske Fællesskab (EF)

passerseddel fra Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom)

legitimationsdokument udstedt af Europarådets generalsekretær

dokumenter udstedt i henhold til artikel III, stk. 2, i overenskomsten mellem deltagerne i den nordatlantiske traktat vedrørende status for deres styrker (militært identitetskort med tjenstlig rejseordre, en rejseplan eller en personlig eller fælles marchordre) samt dokumenter udstedt inden for rammerne af partnerskab for fred.

5.   Grænsearbejdere

5.1.   Retningslinjerne for ind- og udrejsekontrol med grænsearbejdere er fastsat i de generelle bestemmelser om grænsekontrol, navnlig artikel 7 og 13.

5.2.   Uanset artikel 7 underkastes grænsearbejdere, som grænsevagterne kender godt, fordi de hyppigt passerer grænsen ved samme grænseovergang, og som på grundlag af en første kontrol viser sig ikke at være indberettet hverken i SIS eller i en national database, kun stikprøvekontrol for at fastslå, om de er i besiddelse af et gyldigt grænsepassagedokument og opfylder de nødvendige betingelser for indrejse. Disse personer underkastes med uregelmæssige mellemrum, uden varsel, en indgående ind- og udrejsekontrol.

5.3.   Bestemmelserne i punkt 5.2 kan udvides til også at omfatte andre kategorier af regelmæssige grænsependlere.

6.   Mindreårige

6.1.   Grænsevagterne skal være særlig opmærksomme på mindreårige, uanset om de rejser ledsaget eller uledsaget. Mindreårige, der passerer en ydre grænse, underkastes samme ind- og udrejsekontrol som voksne, som foreskrevet i denne forordning.

6.2.   I tilfælde af ledsagede mindreårige kontrollerer grænsevagten, om den person, der ledsager den mindreårige, har forældremyndigheden over denne, bl.a. når den mindreårige kun ledsages af én voksen, og der er en alvorlig grund til at tro, at den mindreårige ulovligt er blevet fjernet fra den eller de personer, der har forældremyndigheden over den mindreårige. I sidstnævnte tilfælde foretager grænsevagten yderligere efterforskning med henblik på at konstatere, om der er uoverensstemmelse eller modstrid mellem de givne oplysninger.

6.3.   Når der er tale om mindreårige, som rejser uledsaget, skal grænsevagterne gennem en indgående kontrol af rejsedokumenter og -bilag sikre sig, at de mindreårige ikke forlader området imod den eller de personers vilje, som har forældremyndigheden over dem.

BILAG VIII

Image

P6_TA(2005)0248

Bestemmelser om gennemførelsen af budgettet *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 382/2001 for så vidt angår udløbsdato og visse bestemmelser om gennemførelsen af budgettet (KOM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0840) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 133 og 181a, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0044/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A6-0154/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)

Betragtning 9 a (ny) (forordning (EF) nr. 382/2001)

 

- 1 )

Efter betragtning 9 tilføjes følgende betragtning:

(9 a)

Programmerne »Gateway to Japan« og »Executive Training« har haft så stor succes, at der for fremtiden bør oprettes tilsvarende programmer til fordel for andre lande, som f.eks. Kina.

Ændring 2

ARTIKEL 1, NR. -1 A (nyt)

Artikel 4, litra h a (nyt) (forordning (EF) nr. 382/2001)

 

- 1 a)

I artikel 4 tilføjes følgende litra efter litra h:

h a)

koordinering af aktiviteterne i de enkelte partnerskabslande og mellem forskellige partnerskabslande

(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0249

Kvaliteten af statistiske data om uforholdsmæssigt store budgetunderskud *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3605/93 for så vidt angår kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0071) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 104, stk. 14, tredje afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0108/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0181/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

BETRAGTNING 2

(2) Eurostat udøver på Kommissionens vegne rollen som statistisk myndighed i den forbindelse. Som den tjenestegren i Kommissionen, der af Kommissionen har fået til opgave at udarbejde EF-statistikker, skal Eurostat udføre sine opgaver i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, pålidelighed, relevans, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed og gennemsigtighed, jf. Kommissionens afgørelse af 21. april 1997 om Eurostats rolle ved udarbejdelse af EF-statistikker.

(2) Eurostat udøver på Kommissionens vegne rollen som statistisk myndighed i den forbindelse. Som den tjenestegren i Kommissionen, der af Kommissionen har fået til opgave at udarbejde EF-statistikker, skal Eurostat udføre sine opgaver i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, pålidelighed, relevans, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed og gennemsigtighed, jf. Kommissionens afgørelse af 21. april 1997 om Eurostats rolle ved udarbejdelse af EF-statistikker. Den adfærdskodeks for europæiske statistikker, som vil blive fastlagt af de nationale statistiske kontorer og Eurostat i fællesskab, skal styrke principperne om faglig uafhængighed, tilstrækkelige ressourcer og kvaliteten af statistiske data.

Ændring 2

BETRAGTNING 5

(5) Budgetovervågningens troværdighed står og falder med, at der foreligger pålidelige budgetstatistikker. Det er yderst vigtigt, at de data, der indberettes af medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 3605/93, og som Kommissionen forelægger for Rådet i overensstemmelse med protokollen, er af høj kvalitet.

(5) Budgetovervågningens troværdighed står og falder med, at der foreligger pålidelige budgetstatistikker. Det er yderst vigtigt, at de data, der indberettes af medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 3605/93, og som Kommissionen forelægger for Rådet i overensstemmelse med protokollen, er af høj kvalitet. I denne sammenhæng bør punkt 1.5, 1.6 og 1.7 i Økofin-Rådets rapport af 20. marts 2005, som godkendt i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 22.- 23. marts 2005, samt de grundlæggende principper for officiel statistik udarbejdet af Den Statistiske Kommission under FN's Økonomiske og Sociale Råd betragtes som grundlag for opfyldelse af de påkrævede høje kvalitetsstandarder.

Ændring 3

BETRAGTNING 9

(9) Der bør etableres en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaternes statistiske myndigheder for at sikre kvaliteten af de faktiske data, der indberettes af medlemsstaterne, og de tilgrundliggende offentlige regnskaber. Med henblik herpå kan Kommissionen regelmæssigt gennemføre både dialogbesøg og besøg med tilbundsgående kontrol og dermed skærpe overvågningen af de indberettede data og løbende sikre kvaliteten af dataene. Medlemsstaterne skal straks give Kommissionen adgang til oplysningerne.

(9) Der bør etableres en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaternes statistiske myndigheder for at sikre kvaliteten af de faktiske data, der indberettes af medlemsstaterne, og de tilgrundliggende offentlige regnskaber. Med henblik herpå kan Kommissionen regelmæssigt gennemføre både dialogbesøg og besøg med tilbundsgående kontrol og dermed skærpe overvågningen af de indberettede data og løbende sikre kvaliteten af dataene. Medlemsstaterne skal straks give Kommissionen adgang til oplysningerne. Kommissionen bør løbende informere Europa-Parlamentet og Rådet om programmet for forbedring af kvaliteten af statistikker i Den Europæiske Union og arbejdet hermed.

Ændring 5

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 7, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 3605/93)

 

2 a. Hvis det skønnede statsunderskud og den forventede statsgæld eller revideringen heraf ikke udregnes på baggrund af »de fælles eksterne forudsætninger«, som Kommissionen offentliggør i forbindelse med samordningen af de økonomiske politikker og finanspolitikker, således at der kan foretages sammenligninger mellem medlemsstaterne, skal medlemsstaterne gøre nøje rede for årsagen til afvigelsen og udregne forskellen mellem prognoserne.

Ændring 6

ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 9, stk. 1 (forordning (EF) nr. 3605/93)

1. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de faktiske data, der indberettes af medlemsstaterne, og de tilgrundliggende offentlige regnskaber. Ved de faktiske datas kvalitet forstås disses overensstemmelse med regnskabsreglerne og deres fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og konsistens.

1. Kommissionen (Eurostat) vurderer regelmæssigt kvaliteten af de faktiske data, der indberettes af medlemsstaterne, og de tilgrundliggende offentlige regnskaber. Ved de faktiske datas kvalitet forstås disses overensstemmelse med standarderne i det europæiske regnskabssystem 1995 (ESA 95) og deres fuldstændighed, pålidelighed, sammenlignelighed, aktualitet og konsistens.

Ændring 7

ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 9, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 3605/93)

 

2 a. Kommissionen (Eurostat) underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet om kvaliteten af de faktiske data fra medlemsstaterne og udviklingen af minimumsstandarder for kvaliteten af statistikker gældende for hele Europa.

Ændring 8

ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 12, stk. 1 (forordning (EF) nr. 3605/93)

Kommissionen (Eurostat) sørger for løbende dialog med medlemsstaternes statistiske myndigheder. Med henblik herpå gennemfører Kommissionen (Eurostat) regelmæssigt dialogbesøg og besøg med tilbundsgående kontrol i alle medlemsstater.

Kommissionen (Eurostat) sørger for løbende dialog med medlemsstaternes statistiske myndigheder. Med henblik herpå gennemfører Kommissionen (Eurostat) regelmæssigt dialogbesøg. Den kan også gennemføre besøg med tilbundsgående kontrol i henhold til forordning (EF) nr. 322/97. Dialogbesøgene skal gennemføres efter en tidsplan, som vedtages af medlemsstaterne og Kommissionen (Eurostat) i fællesskab. Dialogbesøgene skal så vidt muligt gennemføres på samme tid i alle medlemsstater på baggrund af en årlig rapport om vurderingen af ajourføringen af statistiske data og perspektiverne på dette område.

Ændring 9

ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 12, stk. 2 (forordning (EF) nr. 3605/93)

Formålet med dialogbesøgene er at gennemgå de indberettede data, behandle metodespørgsmål og vurdere, hvorvidt regnskabsreglerne er overholdt. Formålet med besøgene med tilbundsgående kontrol er at overvåge de procedurer og regnskaber, der ligger til grund for de indberettede data, og at drage detaljerede konklusioner om de indberettede datas overensstemmelse med regnskabsreglerne og deres fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og konsistens.

Formålet med dialogbesøgene er at gennemgå de indberettede data, behandle metodespørgsmål og vurdere, hvorvidt regnskabsreglerne er overholdt. Resultaterne af dialogbesøgene skal som minimum videregives til nationale statistiske kontorer. Formålet med besøgene med tilbundsgående kontrol er at overvåge de procedurer og regnskaber, der ligger til grund for de indberettede data, og at drage detaljerede konklusioner om de indberettede datas overensstemmelse med regnskabsreglerne og deres fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og konsistens. Kommissionen (Eurostat) træffer afgørelse om gennemførelse af besøg med tilbundsgående kontrol, når der er alvorlig tvivl om nøjagtigheden eller konsistensen af de indberettede data og som planlagt i programmet.

Ændring 10

ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 13, stk. 1 (forordning (EF) nr. 3605/93)

1. Ved gennemførelsen af besøg med tilbundsgående kontrol i medlemsstaterne kan Kommissionen (Eurostat) lade sig bistå af eksperter , navnlig fra andre medlemsstater, fra de besøgte medlemsstaters nationale myndigheder med løbende ansvar for kontrollen af de offentlige regnskaber og fra andre af Kommissionens tjenestegrene.

1. Ved gennemførelsen af besøg med tilbundsgående kontrol i medlemsstaterne kan Kommissionen (Eurostat) lade sig bistå af eksperter fra andre medlemsstater, som skal være embedsmænd fra de nationale statistiske myndigheder, og i særlige tilfælde af andre fra de besøgte medlemsstaters nationale myndigheder med løbende ansvar for kontrollen af de offentlige regnskaber eller fra andre af Kommissionens tjenestegrene , efter aftale mellem den besøgte medlemsstat og Kommissionen (Eurostat).

Ændring 11

ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 13, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 3605/93)

 

1 a. Eurostat er førende blandt Fællesskabets myndigheder, hvad angår kontrol med kvaliteten af statistiske data. Eurostat skal dog under forberedelserne til sit overvågningsarbejde følge en intern procedure for kontakt og rapportering til Fællesskabets øvrige kompetente myndigheder, og Eurostat skal træffe afgørelse i samarbejde med de ovennævnte myndigheder under beslutningsproceduren, når kontrolbesøgene er gennemført.

Ændring 12

ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 14 (forordning (EF) nr. 3605/93)

Kommissionen (Eurostat) aflægger rapport til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om resultaterne af dialogbesøgene og besøgene med tilbundsgående kontrol. Rapporterne offentliggøres.

Kommissionen (Eurostat) aflægger rapport til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om resultaterne af dialogbesøgene. Den aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om konklusionerne af besøgene med tilbundsgående kontrol. Rapporterne offentliggøres.

Ændring 13

ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 16, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 3605/93)

 

2 a. Kommissionen (Eurostat) underretter Europa-Parlamentet og Rådet om ændringer i dataene og årsagen til disse ændringer.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0250

Specifikke foranstaltninger mod visse personer (Sudan) *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder international ret i konflikten i Darfur-området i Sudan (KOM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0180) (1),

der henviser til Rådets tekst (8910/2005),

der henviser til Rådets fælles holdning 2005/411/FUSP (2),

der henviser til EF-traktatens artikel 60 og 301,

der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0138/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A6-0186/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

Henvisning 2 a (ny)

 

under henvisning til rapporten fra den internationale undersøgelseskommission om Darfur (udarbejdet i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1564(2004) af 18. september 2004),

Ændring 2

Betragtning 2

(2) Fælles holdning 2005/XXX/FUSP foreskriver blandt andet indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører personer, som vanskeliggør fredsprocessen, udgør en trussel mod stabiliteten i Darfur-området, krænker international folkeret eller menneskerettighederne eller begår andre grusomheder, overtræder våbenembargoet eller er ansvarlige for visse offensive militære flyvninger. Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og for at undgå konkurrenceforvridning er det for så vidt angår Fællesskabet nødvendigt at vedtage fællesskabsforanstaltninger til deres gennemførelse.

(2) Fælles holdning 2005/411/FUSP foreskriver blandt andet indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører personer, som vanskeliggør fredsprocessen, udgør en trussel mod stabiliteten i Darfur-området, krænker international folkeret eller menneskerettighederne eller begår andre grusomheder, overtræder våbenembargoet eller er ansvarlige for visse offensive militære flyvninger. Disse foranstaltninger , hvis effektivitet og reelle indvirkning med hensyn til at få standset de massive overtrædelser af menneskerettighederne bør evalueres ved hjælp af mekanismer, der endnu ikke er fastlagt, falder ind under traktatens anvendelsesområde, og for at undgå konkurrenceforvridning er det for så vidt angår Fællesskabet nødvendigt at vedtage fællesskabsforanstaltninger til deres gennemførelse.

Ændring 3

Henvisning 3 a (ny)

 

(3 a) I forbindelse med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i FN's Sikkerhedsråds resolution 1592 (2005), bør Fællesskabet sikre, at de koordineres med de gældende procedurer ifølge partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou (Benin) den 23. juni 2000 (3), særligt artikel 8 og 96.

Ændring 4

Betragtning 3 b (ny)

 

(3 b) De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, forhindrer ikke, at der vedtages andre foranstaltninger til gennemførelse af den våbenhvileaftale, der blev undertegnet i N'Djamena den 8. april 2004, og hindrer ikke forpligtelsen i henhold til bestemmelserne i internationale konventioner til beskyttelse af menneskerettighederne til at retsforfølge og dømme personer, der mistænkes for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, eller fortsættelsen af den af anklageren ved Den Internationale Straffedomstol indledte undersøgelse vedrørende de forbrydelser, der er begået i Darfur, på grundlag af FN's Sikkerhedsråds ad hoc-indbringelse af sagen for Domstolen i henhold til resolution 1593(2005).

Ændring 5

Artikel 2, stk. 1

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes eller besiddes af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, indefryses.

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes eller besiddes af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på den liste, som er udarbejdet af Kommissionen i henhold til artikel 10, indefryses.

Ændring 6

Artikel 2, stk. 2

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer eller enheder, der er opført på listen i bilag I.

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer eller enheder, der er opført på en liste, som er udarbejdet af Kommissionen i henhold til artikel 10.

Ændring 7

Artikel 4, litra c

(c)

tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, til gode

(c)

tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme de personer, enheder eller organer, der er opført på en liste, som er udarbejdet af Kommissionen i henhold til artikel 10 , til gode

Ændring 8

Artikel 7, stk. 3

3. Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til stk. 1 og 2, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

3. Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til stk. 1 og 2, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget og må udelukkende anvendes i det tidsrum, der er nødvendigt til at afvikle indefrysningen af pengemidler, og med den nødvendige sikkerhed med hensyn til databeskyttelse.

Ændring 9

Artikel 8 a

 

Artikel 8 a

Personer, hvis pengemidler uberettiget er blevet indefrosset, udbetales skadeserstatning i form af en sum, der kvantitativt og kvalitativt svarer til den lidte skade.

Ændring 10

Artikel 10, stk. 1

1. Kommissionen bemyndiges til:

(a)

at ændre bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af enten De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og

(b)

at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

1. Kommissionen bemyndiges til efter forudgående høring af Europa-Parlamentet:

(a)

på grundlag af afgørelser, der træffes af enten De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, at udarbejde og ændre en liste over de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer bør indefryses, og at korrigere denne liste, hvis der påvises fejl, og

(b)

at ændre bilaget på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Inden den liste, der er nævnt under litra a), udarbejdes og ændres, skal Kommissionen først have indledende fortrolige oplysninger fra Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender samt Udviklingsudvalget.

Ændring 11

Bilag I

 

Dette bilag udgår.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 139 af 2.6.2005, s. 25.

(3)   EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

P6_TA(2005)0251

Specifikke foranstaltninger mod personer (Congo) *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen mod Den Demokratiske Republik Congo (KOM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0227) (1),

der henviser til Rådets fælles holdning 2005/440/FUSP (2),

der henviser til EF-traktatens artikel 60 og 301,

der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0185/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A6-0194/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

Betragtning 3 a (ny)

 

(3 a) EU bør sikre, at de foranstaltninger, der er truffet i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1572 (2004), koordineres med procedurerne i medfør af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (3), særlig artikel 8 og 96.

Ændring 2

Betragtning 3 b (ny)

 

(3 b) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør ikke berøre vedtagelsen af andre foranstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i internationale menneskerettighedskonventioner, til at retsforfølge og dømme personer under mistanke for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den internationale humanitære lovgivning, navnlig af Den Internationale Straffedomstol, på grundlag af Den Demokratiske Republik Congos ad hoc-indbringelse af dette spørgsmål for Domstolen den 19. april 2004 i henhold til Romstatuttens artikel 12.

Ændring 3

Artikel 2, stk. 1

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes eller besiddes af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I , indefryses.

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes eller besiddes af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen udarbejdet af Kommissionen, jf. artikel 9 , indefryses.

Ændring 4

Artikel 2, stk. 2

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I .

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen udarbejdet af Kommissionen, jf. artikel 9 .

Ændring 5

Artikel 4, litra c

c)

tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke til fordel for personer, enheder eller organer, der er nævnt i bilag I;

c)

tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke til fordel for personer, enheder eller organer, der er nævnt på listen udarbejdet af Kommissionen, jf. artikel 9 ;

Ændring 6

Artikel 6, stk. 3

3. Oplysninger, der afgives eller modtages i henhold til stk. 1 og 2, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

3. Oplysninger, der afgives eller modtages i henhold til stk. 1 og 2, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget, og må udelukkende anvendes i det tidsrum, der er nødvendigt til indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, og under hensyntagen til regler om databeskyttelse.

Ændring 7

Artikel 8 a (ny)

 

Artikel 8 a

De fysiske eller juridiske personer samt de enheder eller organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer uberettiget er blevet indefrosset, udbetales skadeserstatning i form af en sum, der kvantitativt og kvalitativt svarer til den lidte skade.

Ændring 8

Artikel 9

1. Kommissionen bemyndiges til:

a)

at ændre bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen, og

b)

at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

1. Kommissionen bemyndiges efter forudgående høring af Europa-Parlamentet, til:

a)

på grundlag af afgørelser, der træffes af FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen, at udarbejde og ændre en liste over de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer omtalt i artikel 2, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer bør indefryses, og til at korrigere denne liste i tilfælde af beviselig fejl og

b)

at ændre bilaget på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Kommissionen holder i fortrolighed formanden for henholdsvis Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udviklingsudvalget forhåndsunderrettet om udarbejdelse og ændring af den i litra a), nævnte liste.

Ændring 9

Bilag I

 

(Dette bilag udgår)


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 152 af 15.6.2005, s. 22.

(3)   EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

P6_TA(2005)0252

Ændringsbudget nr. 2/2005 (Ændringer)

Ændringer til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2005 for regnskabsåret 2005 — Tilpasning af vederlag (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

Ændring 1

SEKTION III: Kommissionen

Post

2005-budgettet

FÆB 2/2005

Ændring

2005-budgettet + ÆB 2

(ændret)

Forpligtelser

Forpligtelser

Forpligtelser

Forpligtelser

XX 01 01 01 01

Udgifter vedrørende tjenestegørende personale inden for institutionen - Vederlag og godtgørelser

 (1)1 385 350 900

 (1)1 358 392 190

+4 608 710

 (1)1 363 000 900

XX 01 01 02 01

Udgifter vedrørende tjenestegørende personale ved EU-delegationer - Vederlag og godtgørelser

136 916 000

134 478 125

+4 419 875

138 898 000

XX 01 02 01 01

Eksternt personale inden for institutionen - Hjælpeansatte

62 774 936

62 286 643

- 611 707

61 674 936

A2 01 01

Publikationskontoret - Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

45 623 652

44 917 453

+50 947

44 968 400

A3 01 01

Kontoret for Bekæmpelse af Svig (OLAF) - Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

30 442 900

29 873 865

+ 103 135

29 977 000

A4 01 01

De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor - Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

7 280 700

7 141 844

+58 856

7 200 700

A5 01 01

Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder - Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

18 625 870

18 242 613

+35 387

18 278 000

A6 01 01

Kontoret for Infrastruktur og Logistik (Bruxelles) - Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

31 667 000

31 026 629

+ 127 371

31 154 000

A7 01 01

Kontoret for Infrastruktur og Logistik (Luxembourg) - Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

13 490 000

13 235 603

+83 397

13 319 000

BEGRUNDELSE

Beløbene fra Kommissionens foreløbige forslag til ændringsbudget genopføres.

Ændring 2

BILAG KOM-A-II - BILAG II - Publikationskontoret — INDTÆGTER

Post

2005-budgettet

FÆB 2/2005

Ændring

2005-budgettet + ÆB 2

(ændret)

Forpligtelser

Forpligtelser

Forpligtelser

Forpligtelser

KOM-A-II 4 1

Personalets bidrag til pensionsordningen

2 536 978

2 497 709

+ 294 291

2 792 000

BEGRUNDELSE

Beløbene fra Kommissionens foreløbige forslag til ændringsbudget genopføres.

Ændring 3

SEKTION VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — INDTÆGTER

Post

2005-budgettet

FÆB 2/2005

Ændring

2005-budgettet + ÆB 2

(ændret)

Forpligtelser

Forpligtelser

Forpligtelser

Forpligtelser

Artikel 4 0 4

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

3 319 072

3 313 336

-2 949 944

363 392

BEGRUNDELSE

Beløbene fra Kommissionens foreløbige forslag til ændringsbudget genopføres.


(1)  En bevilling på 2 600 000 EUR er opført under artikel 31 01 40.

P6_TA(2005)0253

Ændringsbudget nr. 2/2005

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2005 for regnskabsåret 2005 — Tilpasning af vederlag (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

Europa-Parlamentet,

der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), særlig artikel 37 og 38,

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2005, endeligt vedtaget den 16. december 2004 (2),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (3),

der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2005 for regnskabsåret 2005, forelagt af Kommissionen den 30. marts 2005 (SEK(2005)0421),

der henviser til forslaget til ændringsbudget nr. 2/2005, vedtaget af Rådet den 30. maj 2005 (9491/2005 - C6-0172/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0190/2005),

A.

der henviser til, at tilpasningen af personalets vederlag i 2004 var lavere end forventet,

B.

der henviser til, at budgetmyndigheden har anmodet institutionerne om at fremsende budgetoverslag med henblik på en tilpasning af administrationsudgifterne som følge af tilpasningen af vederlag,

C.

der henviser til, at der i budgetmyndighedens erklæring af 25. november 2004 (4) anmodedes om, at ændringsbudgettet udelukkende skulle indeholde nedskæringerne i bevillingerne til institutionernes administrative udgifter som følge af den årlige tilpasning af vederlag og pensioner,

D.

der henviser til, at Kommissionens forslag også indeholder visse administrative forhold, der ikke vedrører tilpasningen af vederlag;

1.

godkender tilpasningen af vederlag i Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse som vedtaget i Rådets forslag til ændringsbudget nr. 2/2005;

2.

vedtager at tilpasse vederlag og pensioner i Kommissionens budget som foreslået i det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 2/2005 og har forelagt et forslag til ændring med henblik herpå;

3.

godkender ændringerne i stillingsfortegnelsen (Revisionsretten og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) og kontoplanen (Kommissionen) som vedtaget i Rådets forslag til ændringsbudget nr. 2/2005;

4.

vedtager at tilpasse indtægtsberegningerne (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Publikationskontoret) som foreslået i det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 2/2005 og har forelagt to forslag til ændring med henblik herpå;

5.

pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til ændringsbudget nr. 2/2005, til Rådet og Kommissionen og de berørte institutioner.


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 60 af 8.3.2005, s. 1.

(3)  EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Aftale ændret ved afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).

(4)  »Vedtagne tekster« af 16.12.2004, P6_TA(2004)0103.

P6_TA(2005)0254

Budgetstillinger — økonomiske politikker **II

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

(Samarbejdsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Rådets fælles holdning (9817/2005 - C6-0192/2005),

der henviser til sin holdning ved førstebehandling (1) til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0154 (2)),

hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 252 og artikel 99, stk. 5 (C6-0192/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 60,

der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0204/2005),

1.

godkender den fælles holdning;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  P6_TA(2005)0231.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0255

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet (KOM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0509) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 280, stk. 4 (C6-0125/2004),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0156/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TC1-COD(2004)0172

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 280, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet og medlemsstaterne tillægger beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelsen af svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader disse interesser, stor betydning.

(2)

Fællesskabets rammer for gensidig bistand bør muliggøre et snævert, løbende samarbejde mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne samt mellem disse og Kommissionen for at beskytte Fællesskabets finansielle interesser på alle områder inden for Fællesskabets finansielle midler og udgifter.

(3)

Bestemmelserne i denne forordning bør ikke have indflydelse på de undersøgelser, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig foretager ved anvendelse af undersøgelsesbeføjelser og i overensstemmelse med de garantier, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (3). Nærværende forordnings anvendelsesområde bør begrænses til visse former for bistand, udveksling af oplysninger og koordinering, som går forud for, følger efter eller ledsager OLAF's undersøgelsesaktiviteter.

(4)

Indførelsen af nye fællesskabsforanstaltninger bør ikke berøre anvendelsen af medlemsstaternes strafferet, reglerne om gensidig bistand i straffesager eller medlemsstaternes retsplejeregler.

(5)

Kampen mod grænseoverskridende svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser, kræver øget koordination på fællesskabsplan og tværgående samarbejde med medlemsstaternes myndigheder for så vidt angår svig og andre ulovlige aktiviteter, som i mange tilfælde har tilknytning til organiseret kriminalitet og er skadelige for Fællesskabets finansielle interesser. Denne forordning bør endvidere muliggøre et samarbejde mellem alle medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem disse og Kommissionen.

(6)

Bestemmelserne i denne forordning bør ikke påvirke fællesskabslovgivning, som fastsætter et mere specifikt eller omfattende samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen, såsom Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (4) eller Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift og ophævelse af forordning (EØF) nr. 218/92 (5).

(7)

Udveksling af oplysninger er et centralt element i bekæmpelsen af svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser. Kommissionen bør anvende de oplysninger, som medlemsstaterne stiller til rådighed, til at skabe et samlet overblik over svig og andre ulovlige aktiviteter på europæisk plan, som Kommissionen bør gøre medlemsstaterne bekendt med.

(8)

Svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser, især i sager af grænseoverskridende karakter, hvor ordninger for organiseret international svig i to eller flere medlemsstater ofte er involveret, kan forebygges og bekæmpes mest effektivt, hvis oplysninger af operationel, statistisk eller generel art analyseres og underkastes en risikoanalyse på fællesskabsplan, samtidig med at man anvender Kommissionens efterretnings- og risikoanalysekapacitet generelt og OLAF's i særdeleshed.

(9)

Bekæmpelsen af svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser, nødvendiggør også en sammenhængende opfølgning. Oplysninger, der indsamles eller overføres af Kommissionen, bør derfor være tilstedelige som bevismateriale i administrative sager og i retssager.

(10)

Med henblik på et vellykket samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen bør udvekslingen af oplysninger tilrettelægges i overensstemmelse med reglerne om fortrolighed, hvis oplysningerne er omfattet af tavshedspligt, samtidig med at det sikres, at personoplysninger behandlet efter de nye regler er omfattet af principperne om databeskyttelse.

(11)

Der bør tages skyldigt hensyn til de regler om databeskyttelse, der gælder for Fællesskabets institutioner i henhold til traktatens artikel 286 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6), samt til de regler, der finder anvendelse i medlemsstaterne på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (7).

(12)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (8).

(13)

Målene for den påtænkte handling, nemlig bekæmpelse af svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(14)

I denne retsakt overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som især anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter de retlige rammer for gensigt administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og mellem disse myndigheder og Kommissionen med henblik på at sikre en ensartet og effektiv beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden form for ulovlig aktivitet.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse i sager om svig og enhver anden ulovlig aktivitet, som skader Fællesskabets finansielle interesser, og som er af særlig relevans på fællesskabsplan.

Heri indgår også tilfælde, hvor de ulovlige aktiviteter helt eller delvist udføres i tredjelande.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan også udveksle oplysninger og yde bistand i medfør af denne forordning i andre tilfælde, hvis de finder, at en sådan udveksling af oplysninger på fællesskabsplan er nødvendig for at modvirke svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser.

2.   Bestemmelserne i denne forordning finder ikke anvendelse i det omfang, fællesskabslovgivningen indeholder bestemmelser om et mere specifikt samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen eller indeholder bestemmelser om udvidet adgang for Kommissionen til oplysninger.

Især berører denne forordning ikke anvendelsen af forordning (EF) nr. 515/97 og samarbejdet mellem medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1798/2003.

3.   Denne forordning berører ikke anvendelsen af forordning (EF) nr. 1073/1999.

4.   Denne forordning berører ikke anvendelsen af medlemsstaternes strafferet, reglerne om gensidig bistand i straffesager eller medlemsstaternes retsplejeregler.

5.   Forpligtelsen til at yde bistand i henhold til denne forordning omfatter ikke oplysninger eller dokumenter indhentet af de kompetente administrative myndigheder efter pålæg eller anmodning fra en retslig myndighed.

Ved anmodning om bistand skal sådanne oplysninger eller dokumenter dog tilvejebringes, hvis den retslige myndighed, som skal høres herom, giver sit samtykke hertil.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»uregelmæssighed«: svig og enhver anden form for ulovlig aktivitet med særlig relevans på fællesskabsplan, der skader Fællesskabets finansielle interesser, særlig:

a)

enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse — herunder brud på kontrakter, der er indgået i medfør af fællesskabsretten og som led i såvel direkte som indirekte fællesskabsfinansiering — der skader eller vil kunne skade Fællesskabets almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af Fællesskabet, enten ved formindskelse eller bortfald af indtægter, der stammer fra de egne indtægter, der opkræves direkte for Fællesskabets regning, eller ved forårsagelse af en uretmæssig udgift

b)

enhver overtrædelse af lovgivningen vedrørende merværdiafgift (moms) som omhandlet i direktiv 77/388/EØF (9), som har eller vil kunne have til virkning at mindske Fællesskabernes egne indtægter som omhandlet i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 (10)

c)

hvidvaskning af penge i den i artikel 1, litra c), i direktiv 91/308/EØF (11) anvendte betydning i forbindelse med udbyttet af en overtrædelse som nævnt under litra a) og b)

2)

»uregelmæssigheder af særlig relevans på fællesskabsplan«: uregelmæssigheder:

a)

som har eller kan have forgreninger i andre medlemsstater, eller som har tydelige forbindelser til virksomhed, der gennemføres i andre medlemsstater , eller vedrører fællesskabsudgifter (direkte og indirekte), som ikke er omfattet af nogen specifikke bestemmelser om gensidig bistand , og

b)

som afsløres i forbindelse med enten enkeltstående eller flere transaktioner, og som skønnes at forårsage en samlet skattemæssig skade i de pågældende medlemsstater over 500 000 EUR på momsområdet eller at forårsage skade for Fællesskabets finansielle interesser på 100 000 EUR eller derover i andre tilfælde, der er omfattet af denne forordning; i tilfælde af hvidvaskning af penge gælder grænsen for den forudgående overtrædelse

3)

»lovgivning vedrørende moms«: alle fællesskabsbestemmelser, der regulerer merværdiafgiften og de retsforskrifter, der er vedtaget i medlemsstaterne for at efterkomme disse fællesskabsbestemmelser

4)

»bistandssøgende myndighed«: en kompetent myndighed, der anmoder om bistand

5)

»bistandssøgt myndighed«: en kompetent myndighed, der anmodes om bistand

6)

»administrative undersøgelser«»: enhver kontrol, undersøgelse eller anden foranstaltning, der iværksættes af de kompetente myndigheder i embeds medfør med henblik på at fastslå, om der er begået uregelmæssigheder, undtagen foranstaltninger, der iværksættes efter anmodning eller pålæg fra en retslig myndighed«

7)

»finansielle oplysninger«: oplysninger om mistænkelige transaktioner, der modtages af de kompetente nationale kontaktsteder i henhold til direktiv 91/308/EØF, og andre oplysninger, der er hensigtsmæssige med henblik på at spore finansielle transaktioner, der er forbundet med uregelmæssigheder omfattet af denne forordning

8)

»kompetente myndigheder«: nationale myndigheder eller fællesskabsmyndigheder som omhandlet i artikel 4, stk. 1.

De tærskler, der er nævnt i nr. 2), litra b), kan hæves efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 4

Kompetente myndigheder

1.   Samarbejde i henhold til denne forordning omfatter følgende kompetente myndigheder, der handler inden for rammerne af deres respektive beføjelser:

a)

myndigheder i medlemsstaterne:

i)

som er direkte ansvarlige for forvaltningen af finansielle midler, der stammer fra Fællesskabets budget, og som er udpeget hertil i henhold til den relevante fællesskabsret og nationale ret

ii)

som i henhold til de gældende nationale forvaltningsretlige bestemmelser er ansvarlige for forebyggelse og bekæmpelse af svig og enhver anden form for ulovlig aktivitet, der påvirker Fællesskabets finansielle interesser

iii)

som er kompetente i henhold til forordning (EF) nr. 1798/2003, de respektive centrale forbindelseskontorer og forbindelseskontorer udpeget i medfør af forordningen, andre skatte- og afgiftsmyndigheder, der er kompetente til at efterforske momssvig, eller kompetente myndigheder, der er nævnt i Rådets direktiv 92/12/EØF (12), for så vidt de indsamlede oplysninger kan udgøre bevis for momssvig — dette udelukker ikke direkte kontakter, udveksling af oplysninger eller samarbejde mellem de forskellige medlemsstaters embedsmænd og myndighederne i henhold til denne artikel — eller

iv)

som er oprettet som »finansielle efterretningsenheder« af medlemsstaterne, jf. afgørelse 2000/642/RIA (13), til at indsamle og analysere oplysninger, der modtages i henhold til direktiv 91/308/EØF

b)

Kommissionen, herunder OLAF.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre udveksling af oplysninger mellem deres kompetente myndigheder, uanset deres beføjelser og interne status, og mellem sidstnævnte og Kommissionen.

3.     Kommissionen udarbejder en fortegnelse over alle de myndigheder, der i medfør af denne forordning deltager i samarbejdet. Fortegnelsen opdateres løbende og gøres tilgængelig på internettet.

AFSNIT II

SAMARBEJDSFORPLIGTELSER

Kapitel 1

Gensidig administrativ bistand og udveksling af oplysninger

Underafsnit 1

Bistand efter anmodning

Artikel 5

Bistand efter anmodning

1.   De kompetente myndigheder bistår efter anmodning hinanden med at forhindre og afsløre uregelmæssigheder. Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed skal den bistandssøgte myndighed i det omfang, det er påkrævet for at imødekomme hensigten med anmodningen, og i overensstemmelse med målsætningerne i denne forordning fremsende alle oplysninger af relevans for forebyggelse og afsløring af uregelmæssigheder til den bistandssøgende myndighed. De oplysninger, der fremsendes, omfatter oplysninger om den virksomhed, der udgør uregelmæssigheden, samt finansielle oplysninger om både den underliggende virksomhed og de involverede fysiske og juridiske personer.

2.   Med henblik på at tilvejebringe de ønskede oplysninger skal den bistandssøgte myndighed eller den administrative myndighed, den retter henvendelse til, forholde sig, som hvis den handlede på egne vegne eller på foranledning af en anden myndighed i den pågældende medlemsstat.

3.   Den bistandssøgte myndighed udleverer alle oplysninger, den råder over eller fremskaffer om konstateret eller planlagt virksomhed eller transaktioner, der er eller forekommer den bistandssøgende myndighed at udgøre en uregelmæssighed, eller i givet fald oplysninger om resultaterne af en særlig overvågning udført i henhold til artikel 6.

Den giver den bistandssøgende myndighed enhver attestation, ethvert dokument eller bekræftet genpart heraf, som den råder over eller fremskaffer. Originaldokumenter og genstande fremsendes dog kun, for så vidt de gældende bestemmelser i den medlemsstat, hvor den bistandssøgte myndighed er hjemmehørende, ikke er til hinder herfor.

4.   Anmodninger om bistand og udveksling af oplysninger ledsages af en kort redegørelse for de omstændigheder, som den bistandssøgende myndighed er i besiddelse af.

5.   Hvis den bistandssøgende myndighed retter sin anmodning til en myndighed, som ikke er kompetent til at yde den bistand, der anmodes om, videresender denne myndighed straks anmodningen til den kompetente myndighed.

Artikel 6

Særlig overvågning

Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed skal den bistandssøgte myndighed inden for sit virkeområde i videst muligt omfang foretage eller lade foretage særlig overvågning af:

a)

personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de begår uregelmæssigheder, og navnlig overvågning af disse personers færden

b)

steder, hvor varer opbevares på en sådan måde, at der er grund til at antage, at de er bestemt til at indgå i virksomhed, der udgør uregelmæssigheder

c)

varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis er genstand for uregelmæssigheder

d)

transportmidler og finansielle transaktioner, hvor der er grund til at antage, at de anvendes til uregelmæssigheder.

Artikel 7

Administrative undersøgelser efter anmodning

1.   Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed foretager den bistandssøgte myndighed administrative undersøgelser vedrørende virksomhed, der er eller forekommer den bistandssøgende myndighed at udgøre en uregelmæssighed, eller sørger for at få sådanne undersøgelser foretaget.

Ved gennemførelsen af disse administrative undersøgelser forholder den bistandssøgte myndighed eller den administrative myndighed, som førstnævnte har forelagt sagen for, sig på samme måde, som hvis den handlede på egne vegne eller efter anmodning fra en anden myndighed i dens eget land. Den meddeler den bistandssøgende myndighed resultaterne af undersøgelsen.

2.   Efter aftale mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed kan embedsmænd udpeget af den bistandssøgende myndighed være til stede under de administrative undersøgelser, der er nævnt i stk. 1. Undersøgelserne foretages altid af embedsmænd fra den bistandssøgte myndighed.

Embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed må ikke på eget initiativ gøre brug af de kontrolbeføjelser, der er tillagt repræsentanterne for den bistandssøgte myndighed; derimod har de adgang til samme lokaler og samme dokumenter, som sidstnævnte har adgang til, ved embedsmænd i den bistandssøgte medlemsstats mellemkomst og udelukkende til brug i forbindelse med igangværende administrative undersøgelser.

3.   Såfremt visse handlinger ifølge de nationale strafferetsplejeregler kun må udføres af embedsmænd, der er særligt udpeget hertil i den nationale lovgivning, deltager embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed ikke i disse handlinger. De deltager under ingen omstændigheder i ransagninger eller i den formelle afhøring af personer inden for straffelovens rammer.

Artikel 8

Embedsmænds aktiviteter i en anden medlemsstat eller på tjenesterejse i en medlemsstat

Efter aftale mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed og ifølge bestemmelser, som sidstnævnte har fastsat, kan embedsmænd, der er behørigt bemyndiget af den bistandssøgende myndighed, indhente oplysninger om uregelmæssigheder fra de kontorer, hvorfra de administrative myndigheder i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat udøver deres virksomhed.

Oplysningerne skal være nødvendige for den bistandssøgende myndighed, og de skal stamme fra dokumentation, som embedsmænd fra de nævnte kontorer har adgang til.

Den bistandssøgende myndigheds embedsmænd er bemyndigede til at tage kopier af denne dokumentation.

Artikel 9

Embedsmænds skriftlige fuldmagt

Embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed, som er til stede i en anden medlemsstat eller på tjenesterejse i en medlemsstat i medfør af artikel 7 og 8, skal til enhver tid kunne fremvise en skriftlig fuldmagt, hvori er angivet deres identitet og deres officielle adkomst til at medvirke i sagen.

Artikel 10

Frist for ydelse af bistand og meddelelse af oplysninger

1.   Den bistandssøgte myndighed yder bistand og tilvejebringer oplysninger i henhold til artikel 5 og 7 så hurtigt som muligt og senest seks uger efter at have modtaget anmodningen. Hvis den bistandssøgte myndighed allerede er i besiddelse af disse oplysninger, er fristen fire uger.

2.   I særlige tilfælde kan den bistandssøgte og den bistandssøgende myndighed aftale andre frister end dem, der er fastsat i stk. 1.

3.   Når den bistandssøgte myndighed ikke er i stand til at besvare en anmodning inden for den fastsatte frist, underretter den omgående den bistandssøgende myndighed om, hvorfor fristen ikke kan overholdes, og angiver, hvornår den vil være i stand til at besvare anmodningen.

Artikel 11

Oplysninger om moms

1.   Med henblik på at stille den operationelle og tekniske bistand til rådighed og om nødvendigt hjælpe de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at afsløre og efterforske uregelmæssigheder i den i artikel 3, stk. 1, nr. 1), litra b), i denne forordning anvendte betydning, giver medlemsstaterne straks Kommissionen følgende oplysninger fra deres registre i nationale databaser som nævnt i forordning (EF) nr. 1798/2003:

de momsregistreringsnumre, som er udstedt af de medlemsstater, der modtager oplysningerne

den samlede værdi af alle leverancer af varer inden for Fællesskabet til personer, der har fået tildelt disse numre, fra alle virksomheder, der er momsregistreret i den medlemsstat, der stiller oplysningerne til rådighed.

De nærmere regler om denne adgang, herunder fortrolighedsregler og regler om databeskyttelse og om anvendelse af oplysninger, der er hentet fra medlemsstaternes registre, fastsættes i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 25, stk. 2.

2.   For så vidt som oplysninger indsamlet på grundlag af direktiv 92/12/EØF kan bruges som bevismateriale om uregelmæssigheder i den i artikel 3, stk. 1, nr. 1), litra b), anvendte betydning, meddeler medlemsstaternes myndigheder disse oplysninger til Kommissionen.

Underafsnit 2

Uanmodet bistand

Artikel 12

Tilvejebringelse af oplysninger om virksomhed eller transaktioner

1.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne giver uden forudgående anmodning Kommissionen alle relevante oplysninger om virksomhed eller transaktioner, som udgør eller forekommer at udgøre uregelmæssigheder.

2.   Ved hjælp af egnet teknologi analyserer Kommissionen de modtagne oplysninger og fremsender de analytiske resultater til medlemsstaterne med henblik på teknisk og operationel bistand til efterforskning og afsløring af uregelmæssigheder. Hvis Kommissionen finder, at der har fundet uregelmæssigheder sted i en eller flere medlemsstater, underretter den de berørte medlemsstater herom.

3.   Forpligtelsen til at udveksle finansielle oplysninger uden anmodning mellem medlemsstaterne og Kommissionen gælder, uanset om transaktionen foretages som en enkeltstående virksomhed eller i form af flere tilfælde af virksomhed, der forekommer at være forbundet.

4.   Fortrolighedsregler og regler om databeskyttelse vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 13

Særlig overvågning uden anmodning

Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, hvis de finder det hensigtsmæssigt med henblik på at beskytte Fællesskabets finansielle interesser mod uregelmæssigheder:

a)

foretage eller sørge for, at der foretages en særlig overvågning som omhandlet i artikel 6

b)

give Kommissionen og eventuelt de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder alle oplysninger, der er i deres besiddelse, især rapporter og andre dokumenter eller bekræftede genparter eller uddrag heraf vedrørende virksomhed, der udgør eller forekommer dem at udgøre handlinger, der skader Fællesskabets finansielle interesser.

Artikel 14

Meddelelse af generelle oplysninger

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler Kommissionen generelle oplysninger om nye måder, midler, metoder og fremgangsmåder for begåelse af uregelmæssigheder samt om forebyggelse og afsløring af uregelmæssigheder, som kan bidrage til at lukke de huller i den relevante lovgivning, der giver mulighed for svig, så snart de råder over sådanne oplysninger.

2.   Så snart Kommissionen er kommet i besiddelse af oplysninger, som kan gøre det muligt for medlemsstaternes kompetente myndigheder at forhindre uregelmæssigheder og håndhæve den relevante lovgivning, meddeler den oplysningerne til myndighederne.

Kapitel 2

Oplysningernes anvendelse

Artikel 15

Anvendelse som bevismateriale

Resultater af undersøgelser, certifikater, oplysninger, dokumenter, bekræftede genparter og enhver form for efterretninger, der meddeles en kompetent myndighed som led i den i artikel 5, 6, 7, og 12 fastsatte bistand, kan betragtes som gyldigt bevismateriale i en administrativ sag eller en retssag i enhver medlemsstat, på samme måde som hvis de var tilvejebragt i den medlemsstat, hvor sagen verserer.

Artikel 16

Udveksling af oplysninger

Oplysninger, der tilvejebringes i henhold til denne forordning og i henhold til andre fællesskabsbestemmelser, kan udveksles af Kommissionen med andre kompetente myndigheder i overensstemmelse med og med henblik på denne forordning, i det omfang en sådan udveksling er forenelig med de fællesskabsbestemmelser, i henhold til hvilke oplysningerne er tilvejebragt.

Artikel 17

Opfølgning

Medlemsstaternes kompetente myndigheder underretter Kommissionen om enhver relevant opdatering af de meddelte oplysninger og de gennemførte administrative undersøgelser i henhold til denne forordning, især indledte administrative sager eller retssager, for så vidt dette er foreneligt med medlemsstaternes strafferet.

Artikel 18

Fortrolighedsregler og databeskyttelse

1.   Alle oplysninger, der meddeles eller indhentes i medfør af denne forordning, er, uanset på hvilken måde dette sker, omfattet af tavshedspligt og beskyttet på samme måde som tilsvarende oplysninger er beskyttet i henhold til national lovgivning i den medlemsstat, der har modtaget dem, og i henhold til de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsinstitutionerne og -organerne.

Oplysningerne må ikke meddeles til andre personer eller myndigheder end dem, der i fællesskabsinstitutionerne og -organerne eller medlemsstaterne i kraft af deres hverv skal have kendskab til dem, eller anvendes til andre formål end til at sikre en effektiv beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser.

2.   Kommissionen og medlemsstaterne sørger ved behandlingen af persondata i henhold til denne forordning for, at Fællesskabets og medlemsstaternes bestemmelser om databeskyttelse, især dem, der er fastsat i direktiv 95/46/EF og i givet fald i forordning (EF) nr. 45/2001, overholdes.

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse høres, før de gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i artikel 11, stk. 1, andet afsnit, artikel 12, stk. 4, og artikel 24, vedtages.

Artikel 19

Forbindelser med tredjelande

1.   Oplysninger, der tilvejebringes af en medlemsstat eller af Kommissionen fra et tredjeland, og som falder inden for rammerne af denne forordning, meddeles de kompetente myndigheder i en medlemsstat eller Kommissionen, hvis oplysningerne vil kunne sætte dem i stand til at forhindre eller imødegå uregelmæssigheder.

2.   Forudsat at det pågældende tredjeland retligt har forpligtet sig til at yde den nødvendige bistand med henblik på at indsamle beviser om den uregelmæssige karakter af virksomheden, som forekommer at udgøre en uregelmæssighed, kan de oplysninger, der indhentes i medfør af denne forordning, i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, med artikel 25 og 26 i direktiv 95/46/EF og i givet fald med artikel 9 i forordning (EF) nr. 45/2001 meddeles dette tredjeland som led i en samordnet aktion, forudsat at de kompetente myndigheder, der har stillet oplysningerne til rådighed, erklærer sig enige heri.

3.     I den forbindelse har OLAF en koordinerende rolle.

Artikel 20

Kommissionens risikoanalyse

Kommissionen kan benytte alle oplysninger af generel eller operationel art, som er meddelt af medlemsstaterne i henhold til denne forordning, til ved hjælp af egnet informationsteknologi at foretage både strategiske og taktiske risikovurderinger, der fører til efterretningsbaserede rapporter og varslinger, for at øge opmærksomheden omkring identificerede trusler og således øge effektiviteten af passende operationelle reaktioner fra de kompetente myndigheders og Kommissionens side, med forbehold af rammerne for sidstnævntes kompetence.

Artikel 21

Ændring af gældende retsakter

Kommissionen forelægger de nødvendige forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1798/2003 og afgørelse 2000/642/RIA.

AFSNIT III

INDDRIVELSE

Artikel 22

Styrkelse af muligheden for at inddrive udbytte af uregelmæssigheder og informationspligt

1.     For at lette inddrivelsen af udbytte af uregelmæssigheder som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), skal institutter og personer, jf. artikel 2 a i direktiv 91/308/EØF, efter anmodning og i overensstemmelse med stk. 2 give medlemsstaternes kompetente myndigheder alle relevante finansielle oplysninger med henblik på disse myndigheders anvendelse af foranstaltningerne i artikel 23.

2.     Anmodninger i henhold til stk. 1 ledsages af en erklæring, hvori der gøres nærmere rede for de relevante omstændigheder, som den anmodende myndighed eller Kommissionen er bekendt med, og grundene til den alvorlige mistanke. De berørte kredit- og/eller finansieringsinstitutter sørger for, at disse oplysninger behandles fortroligt.

Artikel 23

Inddrivelsesforanstaltninger

1.     For at sikre effektiv inddrivelse beslaglægger og indefryser medlemsstaterne, om nødvendigt efter at have opnået tilladelse fra en retslig myndighed, udbyttet af uretmæssigt erhvervede fordele, der skader Fællesskabets finansielle interesser. Denne bestemmelse finder anvendelse på udbyttet af enhver uregelmæssighed, som indebærer beløb på over 50 000 EUR, eller formuegoder som omhandlet i artikel 1, litra D), i direktiv 91/308/EØF, hvis værdi svarer til et sådant udbytte.

2.     Foranstaltningerne i henhold til stk. 1 kan iværksættes over for en fysisk eller juridisk person, der har begået eller mistænkes for at have begået en uregelmæssighed, eller som har bidraget til eller mistænkes for at have bidraget til begåelse af en uregelmæssighed. Foranstaltningerne kan ligeledes finde anvendelse på en fysisk eller juridisk person, der drager fordel af udbyttet af en uregelmæssighed.

AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 24

Gennemførelsesbestemmelser

Gennemførelsesbestemmelser om gensidig bistand og udveksling af oplysninger, som omhandlet i afsnit II, kapitel 1, vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Udover foranstaltningerne efter artikel 11, stk. 1, andet afsnit, og artikel 12, stk. 4, omfatter disse bestemmelser navnlig følgende:

a)

uregelmæssigheder i den i artikel 3, stk. 1, nr. 1), litra b), anvendte betydning

b)

uregelmæssigheder i den i artikel 3, stk. 1, nr. 1), litra c), anvendte betydning

c)

uregelmæssigheder inden for strukturfondene.

Artikel 25

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 43 i forordning (EF) nr. 515/97.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

Artikel 26

Evalueringsrapport

Hvert tredje år regnet fra datoen for denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Revisionsretten og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning.

Artikel 27

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

formand

På Rådets vegne

formand


(1)  EUT C 301 af 7.12.2004, s. 4.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23. juni 2005.

(3)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(4)  EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(5)  EUT L 264 af 15.10.2003, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1).

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(8)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9)  Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1). Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

(10)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9). Ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(11)  Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (EFT L 166 af 28.6.1991, s. 77). Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 76).

(12)  Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1). Senest ændret ved direktiv 2004/106/EF (EUT L 359 af 4.12.2004, s. 30).

(13)  Rådets afgørelse 2000/642/RIA af 17. oktober 2000 om samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder for så vidt angår udveksling af oplysninger (EFT L 271 af 24.10.2000, s. 4).

P6_TA(2005)0256

Adgang til EU's eksterne bistand ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen til EU's eksterne bistand (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0313) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og EF-traktatens artikel 179 (C6-0032/2004),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A6-0182/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TC1-COD(2004)0099

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om adgangen til EU's eksterne bistand

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 179, og 181 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1) ,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Metoden med direkte eller indirekte at binde ydelse af bistand til køb af varer og tjenesteydelser frembragt ved hjælp af den pågældende bistand i donorlandet nedbringer bistandens effektivitet og hænger ikke godt sammen med en udviklingspolitik til gavn for de fattige. Afbindingen af bistand er ikke et mål i sig selv, men bør anvendes som middel til at fremme andre elementer inden for fattigdomsbekæmpelsen såsom ejerskab, regional integration og kapacitetsopbygning , hvor der fokuseres på at give beføjelser til lokale og regionale leverandører af varer og tjenesteydelser i udviklingslandene.

(2)

I marts 2001 vedtog Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings Komité for Udviklingsbistand (OECD/DAC) en henstilling om afbinding af offentlig udviklingsbistand til de mindst udviklede lande (»Recommendation on Untying Official Development Assistance to the Least Developed Countries«) (3). Medlemsstaterne vedtog disse henstillinger, og Kommissionen anerkendte målsætningen for denne henstilling som rettesnor for EU's bistand.

(3)

Den 14. marts 2002 drog Rådet (almindelige anliggender) på en samling i tilknytning til Det Europæiske Råds møde i Barcelona som forberedelse til den internationale konference om udviklingsfinansiering i Monterrey den 18.-22. marts 2002 den konklusion, at Den Europæiske Union ville »gennemføre DAC's henstilling om afbinding af bistand til de mindst udviklede lande og fortsætte drøftelserne med henblik på yderligere afbinding af bilateral bistand. EU vil også overveje yderligere skridt til afbinding af Fællesskabets bistand, samtidig med at den eksisterende prispræference inden for EU-AVS-rammerne opretholdes.«

(4)

Den 18. november 2002 vedtog Kommissionen en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om »Afbinding: Forbedre bistandens effektivitet«. I denne meddelelse gjorde Kommissionen rede for sit syn på spørgsmålet og mulighederne for at føre det ovennævnte Barcelona-tilsagn ud i livet inden for EU's bistandssystem.

(5)

I sin konklusion af 20. maj 2003 om afbinding af bistand fremhævede Rådet det nødvendige i en yderligere afbinding af EU's bistand. Det tilsluttede sig de detaljerede bestemmelser vedrørende den ovennævnte meddelelse og traf beslutning om de foreslåede valgmuligheder.

(6)

Den 4. september 2003 bemærkede Europa-Parlamentet i sin ovennævnte beslutning om Kommissionens meddelelse (4) , at det er nødvendigt med en yderligere afbinding af EU's bistand. Det støttede de detaljerede bestemmelser i den ovennævnte meddelelse og tilsluttede sig de foreslåede valgmuligheder. Det fremhævede det nødvendige i en yderligere debat med henblik på en forstærket afbinding på grundlag af supplerende undersøgelser og veldokumenterede forslag og krævede udtrykkeligt »en klar præference for lokalt og regionalt samarbejde, idet - i faldende orden - leverandører fra modtagerlandet, naboudviklingslande og andre udviklingslande prioriteres« for at styrke modtagerlandenes indsats for at forbedre deres egen produktion på nationalt, regionalt, lokalt og familiemæssigt plan, samt foranstaltninger, der har til formål at forbedre offentlighedens adgang til fødevarer og grundtjenester, der er i overensstemmelse med lokal sædvane og produktions- og handelssystemer.

(7)

Det er nødvendigt at tage en lang række elementer i betragtning ved fastlæggelsen af adgangen til EU's eksterne bistand. I reglerne om berettigelse er personers adgang fastlagt i artikel 3. Reglerne om ansættelse af eksperter og om oprindelsesreglerne for leverancer og materialer indkøbt af berettigede personer er fastlagt i henholdsvis artikel 4 og 5. Definitionen af og gennemførelsesbestemmelserne vedrørende gensidighed er indeholdt i artikel 6. Undtagelserne og disses gennemførelse er fastlagt i artikel 7. Særlige bestemmelser om foranstaltninger finansieret via en international eller en regional organisation eller samfinansieret med et tredjeland er fastlagt i artikel 8. Særlige bestemmelser med henblik på ydelse af humanitær bistand er fastlagt i artikel 9.

(8)

I basisretsakterne vedrørende den eksterne bistand sammenholdt med bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) er adgangen til EU's eksterne bistand fastlagt. De ændringer af adgangen til EU's bistand, der følger af denne forordning, kræver ændringer af alle disse instrumenter. Samtlige ændringer af samtlige berørte basisretsakter er opført i bilag I til denne forordning.

(9)

Ved tildeling af udbudskontrakter via et EU-instrument vil der blive taget særlig hensyn til overholdelse af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) internationalt anerkendte grundlæggende arbejdsstandarder, f.eks. konventionerne om forsamlingsfrihed og retten til at indgå overenskomster, afskaffelse af tvunget eller pligtmæssigt arbejde, bekæmpelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv og afskaffelse af børnearbejde.

(10)

Ved tildeling af udbudskontrakter via et EU-instrument vil der blive taget særlig hensyn til overholdelse af følgende internationalt anerkendte miljøkonventioner: konventionen om den biologiske mangfoldighed fra 1992, Cartagena-protokollen om biosikkerhed fra 2000 og Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer fra 1997 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastlægges reglerne for interesserede parters adgang til EU's eksterne bistandsinstrumenter, som finansieres via Den Europæiske Unions almindelige budget, som anført i bilag I.

Artikel 2

Definition

Ved fortolkningen af de i denne forordning benyttede udtryk henvises til finansforordningen og til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 (6) om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen.

Artikel 3

Regler om berettigelse

1.   Deltagelse i kontrakter om indkøb eller gavebistand finansieret via et EU-instrument er åben for alle juridiske personer, der er etablerede i en af Det europæiske Fællesskabs medlemsstater, i et officielt kandidatland som anerkendt af Det Europæiske Fællesskab eller i en stat, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

2.   Deltagelse i kontrakter om indkøb eller gavebistand finansieret via et EU-instrument med tematisk anvendelsesområde som defineret i bilag I, del A, er åben for alle juridiske personer, der er etablerede i et udviklingsland, der er optaget på listen i bilag II over modtagere af bistand fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling Komité for Udviklingsbistand (OECD/DAC), der er indeholdt i bilag II.

3.   Deltagelse i kontrakter om indkøb eller gavebistand finansieret via et EU-instrument med geografisk anvendelsesområde som defineret i bilag I, del B, er åben for alle juridiske personer, der er etablerede i et udviklingsland, der er optaget på OECD/DAC's liste i bilag II, og som udtrykkeligt er nævnt som berettigede, foruden dem, der allerede er nævnt som berettigede gennem det respektive instrument.

4.   Deltagelse i kontrakter om indkøb eller gavebistand finansieret via et EU-instrument er åben for alle juridiske personer, der er etablerede i ethvert andet land end de i stk. 1, 2 og 3, nævnte, forudsat at der er sikret gensidig adgang til deres eksterne bistand i henhold til artikel 6.

5.    Deltagelse i kontrakter om indkøb eller gavebistand finansieret via et EU-instrument er åben for internationale organisationer.

6.   Ovennævnte bestemmelser anfægter ikke de kategorier organisationer, der er berettigede til at få tildelt enhver kontrakt, og berører ikke undtagelsesbestemmelsen i artikel 114, stk. 1, i finansforordningen.

Artikel 4

Eksperter

Eksperter, der ansættes af tilbudsgivere efter artikel 3 og 8, kan være af en hvilken som helst nationalitet. Denne artikel berører ikke de kvalitative og finansielle krav, der følger af Fællesskabets indkøbsregler.

Artikel 5

Oprindelsesregler

Alle leverancer og materialer, der indkøbes i henhold til en kontrakt finansieret via et EU-instrument, skal have deres oprindelse i EU eller et berettiget land som fastlagt i artikel 3 og 7. I denne forordning forstås oprindelse således, som det er fastlagt i de relevante EU-bestemmelser om oprindelsesregler til toldmæssige formål.

Artikel 6

Gensidighed i forhold til tredjelande

1.   Gensidig adgang til EU's eksterne bistand indrømmes et land, der er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 3, stk. 4, forudsat at dette land indrømmer medlemsstaterne og det berørte modtagerland berettigelse på samme vilkår.

2.   Indrømmelsen af gensidig adgang til EU's eksterne bistand baseres på en sammenligning af EU og andre donorer og finder sted på sektorniveau som fastlagt i OECD/DAC's kategorier eller på landsniveau , hvad enten det er donor- eller modtagerland . Beslutningen om at indrømme et donorland denne gensidighed baseres på gennemsigtigheden, sammenhængen og proportionaliteten i denne donors bistand, herunder dens kvalitative og kvantitative egenart.

3.   Gensidig adgang til EU's eksterne bistand fastlægges ved hjælp af en særlig afgørelse vedrørende et givet land eller en given regional landegruppe. En sådan afgørelse træffes i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7) ved hjælp af fremgangsmåderne og det relevante udvalg for den pågældende retsakt. Europa-Parlamentets ret til i medfør af afgørelsens artikel 7, stk. 3, at blive løbende underrettet skal overholdes fuldt ud. En sådan afgørelse er i kraft i mindst et år.

4.   Gensidig adgang til EU's eksterne bistand i de mindst udviklede lande, jf. bilag II, indrømmes automatisk til de tredjelande, der er omhandlet i bilag III.

5.   Der føres konsultationer med modtagerlandene vedrørende den procedurer, der er beskrevet i stk. 1, 2 og 3.

Artikel 7

Undtagelser fra reglerne om berettigelse og oprindelse

1.   I behørigt begrundede undtagelsestilfælde kan Kommissionen indrømme statsborgere i et land, der ikke er berettiget i henhold til artikel 3, berettigelse.

2.   I behørigt begrundede undtagelsesfælde kan Kommissionen tillade indkøb af leverancer og materialer med oprindelse i et land, der ikke er berettiget i henhold til artikel 3.

3.   Undtagelserne i stk. 1 og 2 kan begrundes med, at varerne og tjenesteydelserne ikke står til rådighed på de berørte landes markeder, at sagen er yderst hastende, eller at reglerne om berettigelse ville gøre det umuligt eller ekstremt vanskeligt at gennemføre et projekt, et program eller en foranstaltning.

Artikel 8

Aktiviteter, som involverer internationale institutioner eller samfinansiering

1.   Når EU's finansiering vedrører en foranstaltning, som gennemføres via en international organisation, er deltagelse i de relevante kontraktlige procedurer åben for alle juridiske personer, der er berettigede i henhold til artikel 3, og for alle juridiske personer, der er berettigede i henhold til den pågældende organisations regler, idet det påses, at alle donorer behandles ens. De samme regler gælder for leverancer, materialer og eksperter.

2.   Når EU's finansiering vedrører en foranstaltning, som samfinansieres med et tredjeland, der er omfattet af gensidighed som fastlagt i artikel 6, eller med en regional organisation eller en medlemsstat , er deltagelse i de relevante kontraktlige procedurer åben for alle juridiske personer, der er berettigede i henhold til artikel 3, og for alle juridiske personer, der er berettigede i henhold til reglerne i det pågældende tredjeland, den pågældende regionale organisation eller medlemsstat . De samme regler gælder for leverancer, materialer og eksperter .

3.     I forbindelse med fødevarehjælpeaktioner finder denne artikel kun anvendelse på nødhjælpsaktioner.

Artikel 9

Humanitær bistand og ngo'er

1.   I forbindelse med humanitær bistand i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (8) og i forbindelse med bistand, der kanaliseres direkte via ikke-statslige udviklingsorganisationer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1658/98 af 17. juli 1998 om samfinansiering med europæiske ikke-statslige udviklingsorganisationer (ngo) af foranstaltninger på områder af interesse for udviklingslandene (9), finder bestemmelserne i artikel 3 ikke anvendelse på de berettigelseskriterier, der er fastlagt for udvælgelse af modtagere af gavebistand.

2.   Modtagerne af denne gavebistand omfattes af de i denne forordning fastsatte regler, når gennemførelsen af den humanitære foranstaltning, hvortil der ydes bistand, og bistand, der kanaliseres direkte via ikke-statslige udviklingsorganisationer i henhold til forordning (EF) nr. 1658/98, kræver indgåelse af indkøbskontrakter.

Artikel 10

Respekt for de centrale principper og styrkelse af lokale markeder

1.     For at fremskynde fattigdomsbekæmpelsen gennem styrkelse af de lokale kapaciteter, markeder og indkøb skal der lægges særlig vægt på lokale og regionale indkøb i partnerlande.

2.     Tilbudsgivere, der har fået tildelt en kontrakt, skal overholde de internationalt anerkendte grundlæggende arbejdsstandarder, som f.eks. ILO's grundlæggende arbejdsstandarder, konventionerne om forsamlingsfrihed og retten til at indgå overenskomster, afskaffelse af tvunget eller pligtmæssigt arbejde, afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv og afskaffelse af børnearbejde.

3.     Udviklingslandenes adgang til EU's eksterne bistand skal fremmes ved hjælp af alle former for teknisk bistand, som anses for passende.

Artikel 11

Gennemførelse af forordningen

Ved denne forordning ændres og reguleres de relevante dele af alle eksisterende EU-instrumenter, der er opført i bilag I. Kommissionen ændrer bilag II og IV af denne forordning fra tid til anden for at tage hensyn til ændringer i tekster fra OECD.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

formand

På Rådets vegne

formand


(1)  EFT C 157 af 28.6.2005, s. 99.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23 juni. 2005.

(3)  OECD/DAC 2001 Report, 2002, Volume 3, No 1, s. 46.

(4)  EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 474.

(5)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8)  EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(9)  EFT L 213 af 30.7.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

BILAG I

Der foretages følgende ændringer i de nedenfor anførte EU-instrumenter.

DEL A. EU-instrumenter med tematisk anvendelsesområde

1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1568/2003 af 15. juli 2003 om støtte til bekæmpelse af fattigdomsbetingede sygdomme (hiv/aids, tuberkulose og malaria) i udviklingslandene (1).

I artikel 5, stk. 3, tilføjes: »Deltagelse i kontraktlige procedurer, der gennemføres via en international organisation eller samfinansieres med et tredjeland, er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

Artikel 8, stk. 1, affattes således: »Berettigelsen til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

Artikel 8, stk. 2, affattes således: »Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1567/2003 af 15. juli 2003 om bistand til politikker og aktioner vedrørende reproduktiv og seksuel sundhed og dermed forbundne rettigheder i udviklingslandene (2).

I artikel 5, stk. 3, tilføjes:»Deltagelse i kontraktlige procedurer, der gennemføres via en international organisation eller samfinansieres med et tredjeland, er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

Artikel 8, stk. 1, affattes således: »Berettigelsen til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

Artikel 8, stk. 2, affattes således: »Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1724/2001 af 23. juli 2001 om aktion mod personelminer i udviklingslande (3).

Artikel 4, stk. 2, affattes således: »Berettigelsen til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

I artikel 8, stk. 2, tilføjes:»Deltagelse i kontraktlige procedurer, der gennemføres via en international organisation eller samfinansieres med et tredjeland, er fastlagt i forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

4)

Rådets forordning (EF) nr. 1725/2001 af 23. juli 2001 om aktion mod personelminer i tredjelande med undtagelse af udviklingslande (4).

I artikel 4, stk. 2, tilføjes:»Berettigelsen« til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.

I artikel 7, stk. 3, tilføjes:»Deltagelse i kontraktlige procedurer, der gennemføres via en international organisation eller samfinansieres med et tredjeland, er fastlagt i forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2493/2000 af 7. november 2000 om foranstaltninger til fremme af fuld integrering af miljøaspektet i udviklingslandenes udviklingsproces (5).

I artikel 5, stk. 3, tilføjes: »Deltagelse i kontraktlige procedurer, der gennemføres via en international organisation eller samfinansieres med et tredjeland, er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand«.

Artikel 8, stk. 8, affattes således: »Berettigelsen til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

Artikel 8, stk. 9, affattes således: »Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

6)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2494/2000 af 7. november 2000 om foranstaltninger til fremme af bevarelse og bæredygtig forvaltning af tropiske skove og andre skove i udviklingslandene (6).

I artikel 6, stk. 3, tilføjes: »Deltagelse i kontraktlige procedurer, der gennemføres via en international organisation eller samfinansieres med et tredjeland, er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

Artikel 9, stk. 8, affattes således: »Berettigelsen til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

Artikel 9, stk. 9, affattes således: »Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

7)

Rådets forordning (EF) nr. 975/1999 af 29. april 1999 om kravene til gennemførelsen af udviklingssamarbejdsaktioner, der bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder (7).

Artikel 5 affattes således: »Berettigelsen til kontrakter om gavebistand fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

Artikel 8, stk. 1, affattes således: »Berettigelsen til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

Artikel 8, stk. 2, affattes således: »Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

8)

Rådets forordning (EF) nr. 976/1999 af 29. april 1999 om kravene til gennemførelsen af andre fællesskabsaktioner end udviklingssamarbejdsaktioner, der inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdspolitik bidrager til at opnå de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i tredjelande (8).

I artikel 5, stk. 1, tilføjes: »Berettigelsen til kontrakter om gavebistand fastlægges yderligere i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

I artikel 6 tilføjes: »Det« Europæiske Fællesskabs støtte kan ydes til de i artikel 5, stk. 1, omhandlede partnere, der har hjemsted i et land, der modtager støtte fra Fællesskabet i henhold til denne forordning, såvel som i henhold til forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand]. Nævnte hjemsted skal udgøre det faktiske center for alle beslutninger vedrørende de aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning. Undtagelsesvis kan et sådant hjemsted befinde sig i et andet tredjeland.

I artikel 9, stk. 1, tilføjes: »Berettigelsen« til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. denne forordning, såvel som forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].

I artikel 9, stk. 2, tilføjes: »Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges yderligere i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

9)

Rådets forordning (EF) nr. 2836/98 af 22. december 1998 om integrering af kønsaspektet i udviklingssamarbejdet (9).

I artikel 5, stk. 4, tilføjes:»Deltagelse i kontraktlige procedurer, der gennemføres via en international organisation eller samfinansieres med et tredjeland, er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

Artikel 7, stk. 6, affattes således: »Berettigelsen til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

Artikel 7, stk. 7, affattes således: »Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

10)

Rådets forordning (EF) nr. 1658/98 af 17. juli 1998 om samfinansiering med europæiske ikke-statslige udviklingsorganisationer (ngo) af foranstaltninger på områder af interesse for udviklingslandene (10).

Artikel 3, stk. 1, andet afsnit, affattes således: »de skal have deres sæde i et berettiget land, idet dette sæde skal fungere som reelt center for al beslutningstagning vedrørende de samfinansierede foranstaltninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, affattes således: »hovedparten af deres finansielle midler skal have oprindelse i et berettiget land jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

I artikel 3 tilføjes et nyt stk. 3: »Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

11)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (11).

Artikel 2, stk. 1, affattes således: »Berettigelsen til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

Artikel 4, stk. 1, og erstattes af:»Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

Artikel 4, stk. 3 og 4, udgår.

12)

Rådets forordning (EF) nr. 2046/97 af 13. oktober 1997 om Nord-Syd-samarbejde vedrørende bekæmpelse af narkotika og narkotikamisbrug (12).

Artikel 5 affattes således: »De samarbejdspartnere, der kan få finansiel bistand i henhold til denne forordning, er regionale og internationale organisationer, navnlig UNDCP, ikke-statslige organisationer, regeringskontorer og organer på nationalt, regionalt og lokalt plan, lokalsamfundsbaserede organisationer, institutter og offentlige og private institutioner og aktører. Berettigelsen til kontrakter om gavebistand fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

I artikel 6, stk. 5, tilføjes:»Deltagelse i kontraktlige procedurer, der gennemføres via en international organisation eller samfinansieres med et tredjeland, er fastlagt i forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

Artikel 9, stk. 7, affattes således: »Berettigelsen til deltagelse i udbudsprocedurer i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

Artikel 9, stk. 8, affattes således: »Oprindelsen for leverancer og materialer indkøbt i henhold til denne forordning fastlægges i henhold til reglerne om statsborgerskab og oprindelse og undtagelserne derfra, jf. forordning (EF) nr. .../2005 [om adgangen til EU's eksterne bistand].«

13)

Rådets forordning (EF) nr. 2258/96 af 22. november 1996 om rehabiliterings- og genopbygningsforanstaltninger til fordel for udviklingslandene (13).

I artikel 4, stk. 4, tilføjes:»Deltagelse i kontraktlige procedurer, der gennemføres via en international organisation eller samfinansieres med et tredjeland, er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 af ... om adgangen til EU's eksterne bistand.«

Artikel