ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 124E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
25. maj 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Europa-Parlamentet

 

Mandag, den 6. juni 2005

2006/C 124E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Erklæring fra formanden

Parlamentets sammensætning

De politiske gruppers sammensætning

Mistillidsvotum til Kommissionen

Modtagne dokumenter

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Transeuropæiske net på energiområdet ***I (forhandling)

Energieffektivitet og energitjenester ***I (forhandling)

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig (forhandling)

Infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) ***I (forhandling)

Genforsikringsvirksomhed ***I (forhandling)

Støtte til udvikling af landdistrikterne * (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

12

 

Tirsdag, den 7. juni 2005

2006/C 124E/2

PROTOKOL

13

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Bekæmpelse af terrorisme (forhandling)

Afstemningstid

Transeuropæiske net på energiområdet ***I (afstemning)

Energieffektivitet og energitjenester ***I (afstemning)

Infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) ***I (afstemning)

Genforsikringsvirksomhed ***I (afstemning)

Støtte til udvikling af landdistrikterne * (afstemning)

Dataudveksling i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og andre alvorlige former for kriminalitet * (afstemning)

Informationsudveksling vedrørende terrorhandlinger * (afstemning)

Bekæmpelse af kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme * (afstemning)

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig (afstemning)

EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme (afstemning)

Terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion (afstemning)

Beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme (afstemning)

Bekæmpelse af finansiering af terrorisme (afstemning)

Informationsudveksling, efterretning og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013 (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Beskyttelse af mindretal og anti-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa (forhandling)

Forbindelserne mellem lovlig indvandring og ulovlig indvandring (forhandling)

Kontrol med likvide midler ***II (forhandling)

Punktafgiftspligtige varer * (forhandling)

Patienters mobilitet og sundhedspleje i EU (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

29

BILAG I

31

BILAG II

43

VEDTAGNE TEKSTER

68

P6_TA(2005)0211Transeuropæiske net på energiområdet ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning nr. 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF (KOM(2003)0742 - C5-0064/2004 - 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. …/2005/EF om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF

68

BILAG ITRANSEUROPÆISKE ENERGINET

78

BILAG IITRANSEUROPÆISKE ENERGINETSupplerende kriterier for projekter af fælles interesse omhandlet i artikel 6, stk. 2

81

BILAG IIITRANSEUROPÆISKE ENERGINETProjekter af fælles interesse og specifikationer herfor, aktuelt fastlagt i henhold til kriterierne i bilag II

85

P6_TA(2005)0212Energieffektivitet og energitjenester ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester (KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/.../EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester

95

BILAG IMETODE TIL BEREGNING AF MÅL FOR EFFEKTIV SLUTANVENDELSE AF ENERGI

109

BILAG IIDET PRIMÆRE ENERGIINDHOLD I UDVALGTE BRÆNDSTOFFER TIL SLUTANVENDELSER — KONVERSIONSTABEL

109

BILAG IIIENERGIEFFEKTIVISERINGSPROGRAMMER OG ANDRE ENERGIEFFEKTIVISERINGSTILTAG, DER KOMMER I BETRAGTNING

110

BILAG IVRETNINGSLINJER FOR MÅLING OG KONTROL AF ENERGIBESPARELSER

112

BILAG V

115

P6_TA(2005)0213Opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) (KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/…/EF om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE)

116

BILAG IGEODATATEMAER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 6, LITRA A), ARTIKEL 10, STK. 1, OG ARTIKEL 11, LITRA A)

129

BILAG IIGEODATATEMAER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 6, LITRA A), ARTIKEL 10, STK. 1, OG ARTIKEL 11, LITRA B)

129

BILAG IIIGEODATATEMAER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 6, LITRA A), OG ARTIKEL 11, LITRA B)

130

P6_TA(2005)0214Genforsikringsvirksomhed ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiver 73/239/EØF og 92/49/EØF og direktiverne 98/78/EF og 2002/83/EF (KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/.../EF om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiver 73/239/EØF og 92/49/EØF og direktiverne 98/78/EF og 2002/83/EF

132

BILAG I

183

BILAG II

184

P6_TA(2005)0215Støtte til udvikling af landdistrikterne *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (KOM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216Dataudveksling i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og andre alvorlige former for kriminalitet *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, navnlig med hensyn til alvorlige lovovertrædelser, herunder terrorhandlinger (10215/2004 - C6–0153/2004 - 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217Informationsudveksling vedrørende terrorhandlinger *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (15599/2004 - C6-0007/2004 - 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svigEuropa-Parlamentets beslutning om forslag til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorismeEuropa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220Terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktionEuropa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om bekæmpelse af terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221Beskyttelse af kritisk infrastrukturEuropa-Parlamentets henstillling til Det Europæiske Råd og Rådet om beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222Bekæmpelse af finansiering af terrorismeEuropa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om bekæmpelse af finansiering af terrorisme (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223Informationsudveksling, efterretning og samarbejde vedrørende terrorhandlingerEuropa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (2005/2046(INI))

258

 

Onsdag, den 8. juni 2005

2006/C 124E/3

PROTOKOL

262

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Forberedelse af Det Europæiske Råd, herunder Den Europæiske Unions fremtid efter folkeafstemningerne om forfatningstraktaten (Bruxelles, den 16.-17. juni 2005) (forhandling)

Velkomstord

De politiske gruppers sammensætning

Afstemningstid

Mistillidsvotum til Kommissionen (afstemning)

Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013 (afstemning)

Kontrol med likvide midler ***II (afstemning)

Punktafgiftspligtige varer * (afstemning)

Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (afstemning)

Beskyttelse af mindretal og anti-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Reformen af FN (forhandling)

Transatlantiske forbindelser (forhandling)

Situationen i Usbekistan (forhandling)

Aftale mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Philip Morris om bekæmpelse af svig (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Budgetstillinger og økonomiske politikker **I - Uforholdsmæssigt store underskud * (forhandling)

Styrkelse af den europæiske konkurrenceevne (forhandling)

Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I (forhandling)

EF-patenter (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

273

BILAG I

275

BILAG II

288

VEDTAGNE TEKSTER

373

P6_TA(2005)0224Politiske udfordringer og budgetmidler i en udvidet Union 2007–2013Europa-Parlamentets beslutning om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007–2013 (2004/2209(INI))

373

BILAGFinansiel ramme 2007-2013

389

P6_TA(2005)0225Kontrol med likvide midler ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet (14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD))

390

P6_TC2 - COD(2002)0132Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet

390

P6_TA(2005)0226Punktafgiftspligtige varer *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (KOM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227Område med frihed, sikkerhed og retfærdighedEuropa-Parlamentets beslutning om de fremskridt, der er gjort i 2004 med hensyn til skabelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og 39)

398

P6_TA(2005)0228Beskyttelse af mindretal og politikker mod diskriminationEuropa-Parlamentets beslutning om forslag til beskyttelse af mindretal og ikke-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa (2005/2008(INI))

405

 

Torsdag, den 9. juni 2005

2006/C 124E/4

PROTOKOL

416

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

De politiske gruppers sammensætning

Modtagne dokumenter

Bevillingsoverførsler

Bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet * (forhandling)

Aftale om det internationale program for bevarelse af delfiner * (forhandling)

Den sociale integration i de nye medlemsstater (forhandling)

Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

Afstemningstid

Aftale om det internationale program for bevarelse af delfiner * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Styrkelse af den europæiske konkurrenceevne (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Budgetstillinger og økonomiske politikker **I (afstemning)

Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I (afstemning)

Uforholdsmæssigt store underskud * (afstemning)

Bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet * (afstemning)

Forbindelserne mellem lovlig indvandring og ulovlig indvandring (afstemning)

Patienters mobilitet og sundhedspleje i EU (afstemning)

Reformen af FN (afstemning)

Transatlantiske forbindelser (afstemning)

Situation in Uzbekistan (afstemning)

Beskæftigelsens og produktivitetens indvirkning på økonomisk vækst (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Dagsorden for næste mødeperiode

Den sociale integration i de nye medlemsstater (fortsat forhandling)

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Afstemningstid

Bolivia (afstemning)

Pressefrihed i Algeriet (afstemning)

Aserbajdsjan (afstemning)

Den sociale integration i de nye medlemsstater (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Parlamentets sammensætning (rettelse til protokollen af 06.06.2005)

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

433

BILAG I

435

BILAG II

454

VEDTAGNE TEKSTER

507

P6_TA(2005)0229Aftale om det internationale program for bevarelse af delfiner *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af aftalen om det internationale program for bevarelse af delfiner (KOM(2004)0764 - C6-0245/2004 - 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230Styrkelse af den europæiske konkurrenceevneEuropa-Parlamentets beslutning om styrkelse af den europæiske konkurrenceevne: Konsekvenser af de industrielle ændringer for politikken vedrørende de små og mellemstore virksomheder og disses rolle (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231Budgetstillinger og økonomiske politikker **IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (KOM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232Polycykliske aromatiske kulbrinter ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse polycykliske aromatiske kulbrinter i blødgøringsmidler til gummi og i dæk (27. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF) (KOM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/…/EF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse polycykliske aromatiske kulbrinter i blødgøringsmidler til gummi og i dæk (27. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF)

521

BILAG

524

P6_TA(2005)0233Uforholdsmæssigt store underskud *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234Udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og (EF) nr. 973/2001 (KOM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235Forbindelserne mellem lovlig og ulovlig indvandringEuropa-Parlamentets beslutning om forslag til forbindelserne mellem lovlig og ulovlig indvandring og integration af indvandrere (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236Patienters mobilitet og sundhedspleje i EUEuropa-Parlamentets beslutning om forslag til patienters mobilitet og den fremtidige udvikling inden for sundhedspleje i Den Europæiske Union (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237Reformen af FNEuropa-Parlamentets beslutning om reformen af FN

549

P6_TA(2005)0238Transatlantiske forbindelserEuropa-Parlamentets beslutning om at sikre et vellykket resultat af det kommende topmøde mellem EU og USA i Washington DC den 20. juni 2005

556

P6_TA(2005)0239Situationen i UsbekistanEuropa-Parlamentets beslutning om Usbekistan

560

P6_TA(2005)0240Beskæftigelsens og produktivitetens indvirkning på økonomisk vækstEuropa-Parlamentets beslutning om beskæftigelsen og produktivitetens indvirkning på økonomisk vækst (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241BoliviaEuropa-Parlamentets beslutning om Bolivia

566

P6_TA(2005)0242Pressefrihed i AlgerietEuropa-Parlamentets beslutning om pressefrihed i Algeriet

567

P6_TA(2005)0243AserbajdsjanEuropa-Parlamentets beslutning om Aserbajdsjan

569

P6_TA(2005)0244Social integration i de nye medlemsstaterEuropa-Parlamentets beslutning om forslag til den sociale integration i de nye medlemsstater (2004/2210(INI))

572

 

2006/C 124E/5

s17

DA

 


I Meddelelser

Europa-Parlamentet

Mandag, den 6. juni 2005

25.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 124/1


PROTOKOL

(2006/C 124 E/01)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.

2.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Stemmerettelser:

Mødedato: 12.04.2005

Betænkning: Glenys Kinnock — A6-0075/2005

beslutning (som helhed)

imod: Zbigniew Zaleski

Mødedato: 26.05.2005

Betænkning: Philippe Morillon — A6-0113/2005

beslutning (som helhed)

for: Henri Weber

Betænkning: Adriana Poli Bortone — A6-0128/2005

ændringsforslag 29

for: Hartmut Nassauer

ændringsforslag 47

imod: Anders Samuelsen

ændringsforslag 48

imod: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

ændringsforslag 55

for: Henrik Dam Kristensen

ændringsforslag 57

imod: Poul Nyrup Rasmussen

ændringsforslag 58

imod: Poul Nyrup Rasmussen

ændringsforslag 66

imod: Henrik Dam Kristensen

ændringsforslag 69

imod: Henrik Dam Kristensen

ændringsforslag 70

for: Henrik Dam Kristensen

ændringsforslag 109

imod: Henrik Dam Kristensen

ændringsforslag 101

for: Poul Nyrup Rasmussen

ændringsforslag 99 (1. del)

for: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Anders Samuelsen

ændringsforslag 102 (1. del)

for: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Samuelsen

ændringsforslag 29

for: Markus Ferber, Othmar Karas, Hartmut Nassauer

imod: Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Johannes Voggenhuber

ændringsforslag 104

for: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen, Henri Weber

ændringsforslag 108

imod: Henrik Dam Kristensen

beslutning (som helhed)

imod: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

Betænkning: Cecilia Malmström — A6-0135/2005

ændringsforslag 43

imod: Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen

ændringsforslag 16 (1. del)

imod: Britta Thomsen

ændringsforslag 16 (2. del)

for: Poul Nyrup Rasmussen

beslutning (som helhed)

imod: Henrik Dam Kristensen

Betænkning: Robert Goebbels — A6-0150/2005

ændringsforslag 6

imod: Henri Weber

ændringsforslag 11 (2. del)

imod: Ole Christensen, Dan Jørgensen

beslutning (som helhed)

imod: Henrik Dam Kristensen

hverken/eller: Henri Weber

Betænkning: Ria Oomen-Ruijten — A6-0142/2005

beslutning (som helhed)

for: Othmar Karas

*

* *

Genowefa Grabowska havde meddelt, at hun havde været til stede under mødet den 25.05.2005, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

3.   Erklæring fra formanden

Formanden kom med en kort erklæring, hvori han henviste til, at Aung San Suu Kyi, som modtog Sakharov-prisen i 1991, stadig ikke kunne bevæge sig frit, og at regimet i Burma systematisk krænkede menneskerettighederne. Han gentog Parlamentets opfordring til at frigive Aung San Suu Kyi og hendes medtilbageholdte og fordømte på Parlamentets vegne kraftigt det burmesiske regimes overgreb.

4.   Parlamentets sammensætning

Ved præsidentielt dekret af 2. juni 2005 var Brice Hortefeux blevet udnævnt til medlem af den franske regering.

Da udnævnelsen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne til Europa-Parlamentet var uforenelig med mandatet i Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at mandatet således var ledigt med virkning fra den 2. juni 2005, og gav den pågældende medlemsstat meddelelse herom

5.   De politiske gruppers sammensætning

Giovanni Rivera var blevet løsgænger fra den 06.06.2005.

6.   Mistillidsvotum til Kommissionen

Formanden meddelte, at André Brie havde trukket sin underskrift på mistillidsvotummet til Kommissionen tilbage (liste over underskrivere: se protokollen af 12.05.2005).

Afstemningen ville finde sted onsdag.

7.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra udvalgene

1.1)

følgende betænkninger:

Betænkning om beskæftigelsen og produktivitetens indvirkning på økonomisk vækst (2004/2188(INI)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Juknevičienė Ona (A6-0109/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om en genopbygningsplan for hellefisk inden for rammerne af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) (KOM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)) — Fiskeriudvalget

Ordfører: Kristensen Henrik Dam (A6-0116/2005).

Betænkning om den sociale integration i de nye medlemsstater (2004/2210(INI)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Őry Csaba (A6-0125/2005).

Betænkning om patienters mobilitet og den fremtidige udvikling inden for sundhedspleje i Den Europæiske Union (2004/2148(INI)) — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Bowis John (A6-0129/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester (KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Rothe Mechtild (A6-0130/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning nr. 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF (KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Laperrouze Anne (A6-0134/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (KOM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Rosati Dariusz (A6-0138/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Schierhuber Agnes (A6-0145/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiver 73/239/EØF og 92/49/EØF og direktiverne 98/78/EF og 2002/83/EF (KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Skinner Peter (A6-0146/2005).

Betænkning om »Opfølge strukturændringer: En industripolitik for det udvidede Europa« (2004/2154(INI)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Vlasto Dominique (A6-0148/2005).

Betænkning om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig (2004/2198(INI)) — Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bösch Herbert (A6-0151/2005).

Betænkning om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013 (2004/2209(INI)) — Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013

Ordfører: Böge Reimer (A6-0153/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af aftalen om det internationale program for bevarelse af delfiner (KOM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS)) — Fiskeriudvalget

Ordfører: Freitas Duarte (A6-0157/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (KOM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Karas Othmar (A6-0158/2005).

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om bekæmpelse af finansiering af terrorisme (2005/2065(INI)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Borghezio Mario (A6-0159/2005).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (KOM(2004)0221 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Duquesne Antoine (A6-0160/2005).

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Europa-Parlamentet om beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme (2005/2044(INI)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Lambrinidis Stavros (A6-0161/2005).

* Betænkning om Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, navnlig med hensyn til alvorlige lovovertrædelser, herunder terrorhandlinger (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Duquesne Antoine (A6-0162/2005).

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme (2004/2214(INI)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Díez González Rosa (A6-0164/2005).

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (2005/2046(INI)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Duquesne Antoine (A6-0165/2005).

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion (2005/2043(INI)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Mayor Oreja Jaime (A6-0166/2005).

**I Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Karas Othmar (A6-0168/2005).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning ved manglende overholdelse af kontraktlige kvalitetskrav i forbindelse med jernbanefragt (KOM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordførere Zīle Roberts, Zīle Roberts (A6-0171/2005).

* Betænkning om Den Franske Republiks, Irlands, Kongeriget Sveriges og Det Forenede Kongeriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om opbevaring af data, der behandles og lagres i forbindelse med levering af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, og af data, der findes i offentlige kommunikationsnet, med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre og strafforfølge kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Alvaro Alexander Nuno (A6-0174/2005).

1.2)

følgende indstilling ved andenbehandling:

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Peillon Vincent (A6-0167/2005).

2)

fra medlemmerne

2.1)

spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 109) (B6-0246/2005)

Antoniozzi Alfredo, Matsis Yiannakis, Alvaro Alexander Nuno, McGuinness Mairead, Mavrommatis Manolis, Westlund Åsa, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Moraes Claude, Crowley Brian, El Khadraoui Saïd, Papastamkos Georgios, Czarnecki Ryszard, Pafilis Athanasios, Bowis John, Mitchell Gay, Kinnock Glenys, Hedh Anna, Rutowicz Leopold Józef, Andersson Jan, Paleckis Justas Vincas, López-Istúriz White Antonio, Medina Ortega Manuel, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Purvis John, Tarabella Marc, Schlyter Carl, Masip Hidalgo Antonio, Goudin Hélène, Hennis-Plasschaert Jeanine, Ortuondo Larrea Josu, Newton Dunn Bill, McAvan Linda, Martin David, Isler Béguin Marie Anne, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Agnoletto Vittorio, Riera Madurell Teresa, Karas Othmar, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Carnero González Carlos, Ayuso González María del Pilar, Manolakou Diamanto, Aylward Liam, Casaca Paulo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Landsbergis Vytautas, Van Hecke Johan, Riis-Jørgensen Karin, García-Margallo y Marfil José Manuel, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Sjöstedt Jonas, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Posselt Bernd, Hennicot-Schoepges Erna, Newton Dunn Bill, Martin David, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Beglitis Panagiotis, Agnoletto Vittorio, Belet Ivo, Papadimoulis Dimitrios, Mitchell Gay, Mavrommatis Manolis, Claeys Philip, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Landsbergis Vytautas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Van Hecke Johan, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios.

2.2)

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116)

Alyn Smith om at gøre fattigdom til historie (33/2005)

Richard Corbett om UEFA (34/2005)

Glenys Kinnock og Catherine Stihler om fremskridt i forbindelse med opfyldelse af millennium-udviklingsmålene (35/2005)

Glenys Kinnock om Aung San Suu Kyi's situation og fremme af demokrati i Burma (36/2005).

8.   Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

Protokol om fastsættelse for perioden 1. januar 2004 - 31. december 2006 af de tunfiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar

9.   Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier for så vidt angår forlængelse af perioden med overgangsforanstaltninger (3620/1/2005 — C6-0179/2005 — 2004/0270(COD)).

10.   Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne juni I og juni II (PE 357.269/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Mødeperioden fra den 06.06.2005 til 09.06.2005

Mandag

ingen ændringer

Tirsdag

ingen ændringer

Onsdag

Anmodning fra PSE-Gruppen om at lade spørgetiden til Rådet udgå (punkt 40 i PDOJ).

Talere: Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, som meddelte, at anmodningen i virkeligheden drejede sig om en afkortning af spørgetiden til 30 minutter, således at der ville blive mere tid indtil kl.18.30 til eftermiddagens forhandling, og Bill Newton Dunn for ALDE-Gruppen om anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, som anmodede om, at titlen på forhandlingen om forberedelsen af Det Europæiske Råd (Bruxelles, den 16.-17. juni 2005) (punkt 28 i PDOJ) fik tilføjet følgende: »Den Europæiske Unions fremtid efter folkeafstemningerne om forfatningstraktaten«, og Daniel Marc Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, som støttede denne anmodning.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Bernd Posselt tog ordet og protesterede mod afkortningen af spørgetiden.

Torsdag

ingen ændringer

Mødet den 22 og 23.06.2005

ingen ændringer

*

* *

Arbejdsplanen fastsattes således.

11.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Antonio Masip Hidalgo, Carl Schlyter, Zita Pleštinská, Jo Leinen, Roberts Zīle, Ashley Mote, Proinsias De Rossa, Jim Higgins, Glenys Kinnock, Alyn Smith, Borut Pahor, Ryszard Czarnecki, Zsolt László Becsey, Csaba Sándor Tabajdi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Miguel Angel Martínez Martínez, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Sarah Ludford, Panagiotis Beglitis, Jörg Leichtfried, Othmar Karas, Gerard Batten, Eluned Morgan, Georgios Karatzaferis, Mojca Drčar Murko, Adam Jerzy Bielan, Robert Evans, Agnes Schierhuber, Albert Deß og Geoffrey Van Orden.

12.   Transeuropæiske net på energiområdet ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF [KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi.

Ordfører: Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT

næstformand

Anne Laperrouze (ordfører) forelagde sin betænkning.

Talere: Guntars Krasts (ordfører for udtalelse fra ECON), María del Pilar Ayuso González for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Šarūnas Birutis for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Angelika Niebler, Reino Paasilinna og Andris Piebalgs

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 07.06.2005.

13.   Energieffektivitet og energitjenester ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester [KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi.

Ordfører: Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Mechtild Rothe (ordfører) forelagde sin betænkning.

Talere: Corien Wortmann-Kool (ordfører for udtalelse fra ECON), Eija-Riitta Korhola (ordfører for udtalelse fra ENVI), Alejo Vidal-Quadras Roca for PPE-DE-Gruppen, Reino Paasilinna for PSE-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Paul Rübig, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos og Catherine Stihler.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS

næstformand

Andris Piebalgs tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 07.06.2005.

14.   Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig (forhandling)

Betænkning: Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig [2004/2198(INI)] — Budgetkontroludvalget.

Ordfører: Herbert Bösch (A6-0151/2005).

Herbert Bösch (ordfører) forelagde sin betænkning.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Katerina Batzeli (ordfører for udtalelse fra AGRI), Simon Busuttil for PPE-DE-Gruppen, Szabolcs Fazakas for PSE-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Mogens N.J. Camre for UEN-Gruppen, Hans-Peter Martin løsgænger, Lorenzo Cesa, Paulo Casaca, Hans-Peter Martin og Siim Kallas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 07.06.2005.

15.   Infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) [KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.

Ordfører: Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Frederika Brepoels (ordfører) forelagde sin betænkning.

Talere: Richard Seeber for PPE-DE-Gruppen, María Isabel Salinas García for PSE-Gruppen, Vittorio Prodi for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 07.06.2005.

16.   Genforsikringsvirksomhed ***I (forhandling)

Betænkning: Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiver 73/239/EØF og 92/49/EØF og direktiverne 98/78/EF og 2002/83/EF [KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Økonomi- og Valutaudvalget.

Ordfører: Peter Skinner (A6-0146/2005).

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Peter Skinner (ordfører) forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Mario MAURO

næstformand

Talere: Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen, og Harald Ettl for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO

næstformand

Talere: Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) og Peter Skinner, der stillede et spørgsmål, som Charlie McCreevy svarede på.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 07.06.2005.

17.   Støtte til udvikling af landdistrikterne * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) [KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Ordfører: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Agnes Schierhuber (ordfører) forelagde sin betænkning.

Talere: Armando Dionisi for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Kyösti Tapio Virrankoski for ALDE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, James Hugh Allister løsgænger, Elisabeth Jeggle, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Bairbre de Brún, Mieczysław Edmund Janowski, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, James Nicholson, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Ljudmila Novak, Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) og Agnes Schierhuber om indlægget af Mariann Fischer Boel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 07.06.2005.

18.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 357.269/OJMA).

19.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.10.

Julian Priestley

generalsekretær

Josep Borrell Fontelles

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Ibrisagic, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Liberadzki, Libicki, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Tirsdag, den 7. juni 2005

25.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 124/13


PROTOKOL

(2006/C 124 E/02)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Antonios TRAKATELLIS

næstformand

1.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.

2.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget fra Rådet og Kommissionen

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (KOM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS)).

henvist til:

korr.udv.: AGRI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet, for så vidt angår den administrerende direktørs embedsperiode (KOM(2005)0190 [01] — C6-0141/2005 — 2005/0072(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: ENVI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse, for så vidt angår direktørens embedsperiode (KOM(2005)0190 [02] — C6-0142/2005 — 2005/0073(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: EMPL

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene, for så vidt angår direktørens og vicedirektørens embedsperiode (KOM(2005)0190 [03] — C6-0143/2005 — 2005/0074(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: EMPL

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/90 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut, for så vidt angår direktørens embedsperiode (KOM(2005)0190 [04] — C6-0144/2005 — 2005/0075(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: EMPL

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, for så vidt angår direktørens embedsperiode (KOM(2005)0190 [05] — C6-0145/2005 — 2005/0076(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: LIBE

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (KOM(2005)0190 [10] — C6-0146/2005 — 2005/0081(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: ENVI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme, for så vidt angår direktørens embedsperiode (KOM(2005)0190 [11] — C6-0147/2005 — 2005/0082(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: ENVI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004, for så vidt angår embedsperioden for eksekutivdirektøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EØS-relevant tekst) (KOM(2005)0190 [12] — C6-0148/2005 — 2005/0083(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: ENVI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur, for så vidt angår direktørens embedsperiode (KOM(2005)0190 [14] — C6-0149/2005 — 2005/0085(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: EMPL

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed, for så vidt angår den administrerende direktørs embedsperiode (EØS-relevant tekst) (KOM(2005)0190 [15] — C6-0150/2005 — 2005/0086(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: TRAN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002, for så vidt angår embedsperioden for den administrerende direktør og for direktørerne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (KOM(2005)0190 [16] — C6-0151/2005 — 2005/0087(COD)).

henvist til:

:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: TRAN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur, for så vidt angår den administrerende direktørs embedsperiode (KOM(2005)0190 [17] — C6-0152/2005 — 2005/0088(COD)).

henvist til:

korr.udv.: JURI

rådg.udv.: TRAN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering af det europæiske agentur for søfartssikkerheds tiltag til bekæmpelse af forurening fra skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 (KOM(2005)0210 — C6-0153/2005 — 2005/0098(COD)).

henvist til:

korr.udv.: TRAN

rådg.udv.: BUDG, CONT, ENVI, ITRE

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. januar 2005 - 31. december 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne (KOM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)).

henvist til:

korr.udv.: PECH

rådg.udv.: DEVE, BUDG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om berigtigelse af direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (KOM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)).

henvist til:

korr.udv.: IMCO

rådg.udv.: ECON, EMPL, ENVI, ITRE

Forslag til Rådets forordning om adgangen til EU's eksterne bistand (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS)).

henvist til:

korr.udv.: DEVE

rådg.udv.: AFET, INTA, BUDG

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS)).

henvist til:

korr.udv.: TRAN

3.   Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Forhandlingen havde fundet sted den 11.04.2005 (punkt 15 i protokollen af 11.04.2005).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

Jean-Marie Cavada for LIBE om de fremskridt, der er gjort i 2004 med hensyn til skabelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og 39) (B6-0327/2005).

4.   Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.

BOLIVIA

Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen om situationen i Bolivia (B6-0361/2005);

Pasqualina Napoletano og Margrietus van den Berg for PSE-Gruppen om situationen i Bolivia (B6-0362/2005);

Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda og Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Bolivia (B6-0365/2005);

Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo og Athanasios Pafilis for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Bolivia (B6-0367/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om situationen i Bolivia (B6-0376/2005).

II.

PRESSEFRIHED I ALGERIET

Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen om Algeriet (B6-0359/2005);

Pasqualina Napoletano og Raimon Obiols i Germà for PSE-Gruppen om pressefrihed i Algeriet (B6-0363/2005);

Hélène Flautre og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om pressefrihed i Algeriet (B6-0366/2005);

Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen om pressefrihed i Algeriet (B6-0368/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen om pressefrihed i Algeriet (B6-0380/2005);

Luisa Fernanda Rudi Ubeda for PPE-DE-Gruppen om pressefrihed i Algeriet (B6-0381/2005).

III.

ASERBAJDSJAN

Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen om Aserbajdsjan (B6-0360/2005);

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen om Aserbajdsjan (B6-0364/2005);

Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Aserbajdsjan (B6-0369/2005);

Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om Aserbajdsjan (B6-0375/2005);

Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen om Aserbajdsjan (B6-0378/2005);

Marie Anne Isler Béguin og Cem Özdemir for Verts/ALE-Gruppen om krænkelse af menneskerettighederne i Aserbajdsjan (B6-0379/2005);

Anna Elzbieta Fotyga for UEN-Gruppen om menneskerettighederne og demokratiet i Aserbajdsjan (B6-0382/2005).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.

5.   Bekæmpelse af terrorisme (forhandling)

EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme

Betænkning: Europa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme [2004/2214(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion

Betænkning: Europa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om bekæmpelse af terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion [2005/2043(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme

Betænkning: Europa-Parlamentets henstillling til Det Europæiske Råd og Rådet om beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme [2005/2044(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Bekæmpelse af finansiering af terrorisme

Betænkning: Europa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om bekæmpelse af finansiering af terrorisme [2005/2065(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Dataudveksling i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og andre alvorlige former for kriminalitet *

Betænkning: Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, navnlig med hensyn til alvorlige lovovertrædelser, herunder terrorhandlinger [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Informationsudveksling vedrørende terrorhandlinger *

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Informationsudveksling, efterretning og samarbejde vedrørende terrorhandlinger

Betænkning: Europa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger [2005/2046(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Bekæmpelse af kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme *

Betænkning: Den Franske Republiks, Irlands, Kongeriget Sveriges og Det Forenede Kongeriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om opbevaring af data, der behandles og lagres i forbindelse med levering af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, og af data, der findes i offentlige kommunikationsnet, med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre og strafforfølge kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterrorisme

Mundtlig forespørgsel af Karl-Heinz Florenz for ENVI til Rådet: Den Europæiske Unions muligheder for at reagere over for trusler mod folkesundheden fra bioterrorisme (B6-0243/2005)

Mundtlig forespørgsel af Karl-Heinz Florenz for ENVI til Kommissionen: Den Europæiske Unions muligheder for at reagere over for trusler mod folkesundheden fra bioterrorisme (B6-0244/2005)

Rosa Díez González forelagde sin betænkning (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja forelagde sin betænkning (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis forelagde sin betænkning (A6-0161/2005).

Mario Borghezio forelagde sin betænkning (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne forelagde sine betænkninger (A6-0162/2005, A6-0160/2005 og A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro forelagde sin betænkning (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz begrundede de mundtlige forespørgsler (B6-0243/2005 og B6-0244/2005).

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jaime Mayor Oreja (ordfører for udtalelse fra AFET) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (ordfører for udtalelse fra AFET) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (ordfører for udtalelse fra JURI) (A6-0160/2005) og Angelika Niebler (ordfører for udtalelse fra ITRE ) (A6-0174/2005).

FORSÆDE: Gérard ONESTA

næstformand

Talere: Manuel Medina Ortega (ordfører for udtalelse fra JURI) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-DE-Gruppen, Martine Roure for PSE-Gruppen, Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen, Johannes Voggenhuber for Verts/ALE-Gruppen, Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, James Hugh Allister løsgænger, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann og Carlos Coelho.

FORSÆDE: Ingo FRIEDRICH

næstformand

Talere: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Franco Frattini.

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI

næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 07.06.2005, punkt 6.11 i protokollen af 07.06.2005, punkt 6.12 i protokollen af 07.06.2005, punkt 6.13 i protokollen af 07.06.2005, punkt 6.6 i protokollen af 07.06.2005, punkt 6.7 i protokollen af 07.06.2005, punkt 6.14 i protokollen af 07.06.2005 og punkt 6.8 i protokollen af 07.06.2005.

6.   Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.

6.1.   Transeuropæiske net på energiområdet ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF [KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi.

Ordfører: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0211)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0211).

6.2.   Energieffektivitet og energitjenester ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester [KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Udvalget om Industri, Forskning og Energi.

Ordfører: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0212)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0212).

6.3.   Infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) [KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.

Ordfører: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0213)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0213).

6.4.   Genforsikringsvirksomhed ***I (afstemning)

Betænkning: Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiver 73/239/EØF og 92/49/EØF og direktiverne 98/78/EF og 2002/83/EF [KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Økonomi- og Valutaudvalget.

Ordfører: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0214)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0214).

6.5.   Støtte til udvikling af landdistrikterne * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) [KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Ordfører: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0215)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0215).

6.6.   Dataudveksling i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og andre alvorlige former for kriminalitet * (afstemning)

Betænkning: Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, navnlig med hensyn til alvorlige lovovertrædelser, herunder terrorhandlinger [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 6)

KONGERIGET SVERIGES INITIATIV

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0216)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0216).

6.7.   Informationsudveksling vedrørende terrorhandlinger * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger [15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0217)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0217).

6.8.   Bekæmpelse af kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme * (afstemning)

Betænkning: Den Franske Republiks, Irlands, Kongeriget Sveriges og Det Forenede Kongeriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om opbevaring af data, der behandles og lagres i forbindelse med levering af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, og af data, der findes i offentlige kommunikationsnet, med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre og strafforfølge kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 8)

DEN FRANSKE REPUBLIKS, IRLANDS, KONGERIGET SVERIGES OG DET FORENEDE KONGERIGES INITIATIV

Forkastet.

Nicolas Schmit (formand for Rådet) tog ordet og meddelte, at Rådet fastholdt sit forslag.

Spørgsmålet blev henvist til fornyet behandling i udvalg på grundlag af forretningsordenens artikel 52, stk. 3.

6.9.   Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig (afstemning)

Betænkning: Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig [2004/2198(INI)] — Budgetkontroludvalget.

Ordfører: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0218).

6.10.   EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme (afstemning)

Betænkning: Europa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme [2004/2214(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 10)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget (P6_TA(2005)0219)

Indlæg til afstemningen:

Martine Roure meddelte, at PSE havde trukket ændringsforslag 14 tilbage.

6.11.   Terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion (afstemning)

Betænkning: Europa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om bekæmpelse af terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion [2005/2043(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 11)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget (P6_TA(2005)0220)

Indlæg til afstemningen:

Vytautas Landsbergis havde stillet et mundtligt ændringsforslag til betragtning C, som ikke var blevet godtaget, da mere end 37 medlemmer havde modsat sig dette.

6.12.   Beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme (afstemning)

Betænkning: Europa-Parlamentets henstillling til Det Europæiske Råd og Rådet om beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme [2005/2044(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 12)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget (P6_TA(2005)0221).

6.13.   Bekæmpelse af finansiering af terrorisme (afstemning)

Betænkning: Europa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om bekæmpelse af finansiering af terrorisme [2005/2065(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 13)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget (P6_TA(2005)0222)

Indlæg til afstemningen:

Giusto Catania om ændringsforslag 1

Sarah Ludford for ALDE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 4/rev., som var blevet godtaget

Rosa Díez González for PSE-Gruppen støttede det mundtlige ændringsforslag af Sarah Ludford.

6.14.   Informationsudveksling, efterretning og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (afstemning)

Betænkning: Europa-Parlamentets henstilling til Det Europæiske Råd og Rådet om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger [2005/2046(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 14)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget (P6_TA(2005)0223).

7.   Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Antoine Duquesne — A6-0162/2005

Andreas Mölzer.

8.   Stemmerettelser

Følgende medlemmer havde meddelt stemmerettelser:

Betænkning: Mechtild Rothe — A6-0130/2005

ændringsforslag 28

for: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

imod: Maria Martens

Betænkning: Agnes Schierhuber — A6-0145/2005

ændringsforslag 114

for: Claude Turmes

ændret forslag

for: Claude Turmes

lovgivningsmæssig beslutning

for: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Betænkning: Antoine Duquesne — A6-0160/2005

lovgivningsmæssig beslutning

for: John Attard-Montalto

Betænkning: Jaime Mayor Oreja — A6-0166/2005

ændringsforslag 13

for: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

imod: Othmar Karas

ændringsforslag 5

imod: Othmar Karas

ændringsforslag 10

for: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

ændringsforslag 1/11 (identiske)

imod: Luis de Grandes Pascual.

(Mødet udsat kl. 12.50 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

9.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Marie-Hélène Descamps havde meddelt, at hun havde været til stede på mødet dagen før, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

10.   Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PSE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

AFET: Pasqualina Napoletano i stedet for Massimo D'Alema.

INTA: Massimo D'Alema i stedet for Pasqualina Napoletano.

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN): Vincenzo Lavarra.

11.   Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013 (forhandling)

Betænkning: Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013 [2004/2209(INI)] — Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013.

Ordfører: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge forelagde sin betænkning.

Talere: Nicolas Schmit (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen).

Talere: Véronique De Keyser (ordfører for udtalelse fra AFET), Margrietus van den Berg (ordfører for udtalelse fra DEVE), Pierre Jonckheer (ordfører for udtalelse fra INTA), Enrico Letta (ordfører for udtalelse fra ECON), Jamila Madeira (ordfører for udtalelse fra EMPL), Jutta D. Haug (ordfører for udtalelse fra ENVI), Paul Rübig (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Phillip Whitehead (ordfører for udtalelse fra IMCO), Etelka Barsi-Pataky (ordfører for udtalelse fra TRAN), Constanze Angela Krehl (ordfører for udtalelse fra REGI), Albert Jan Maat (ordfører for udtalelse fra AGRI), Ruth Hieronymi (ordfører for udtalelse fra CULT), Gérard Deprez (ordfører for udtalelse fra LIBE), Johannes Voggenhuber (ordfører for udtalelse fra AFCO), Ilda Figueiredo (ordfører for udtalelse fra FEMM), Jan Mulder (ordfører for udtalelse fra CONT), Paulo Casaca (ordfører for udtalelse fra PECH), Alain Lamassoure for PPE-DE-Gruppen, Catherine Guy-Quint for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen, Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen, og Dariusz Maciej Grabowski for IND/DEM-Gruppen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT

næstformand

Talere: Wojciech Roszkowski for UEN-Gruppen, Jana Bobošíková løsgænger, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend og James Elles.

FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

næstformand

Talere: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso og Reimer Böge.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 08.06.2005.

12.   Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0246/2005).

Første del

Spørgsmål nr. 31 (Alfredo Antoniozzi): Fremme af det italiensk sprog i Europa (Eurydice-rapporten 2005) og fastlæggelse af sprogordningen for EU-institutionerne.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Alfredo Antoniozzi og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 32 (Yiannakis Matsis): Deltagelse i Partnerskab for Fred (PFP) og tilknytning til NATO.

Ján Figeľ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Yiannakis Matsis og Georgios Papastamkos.

Spørgsmål nr. 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometriske data i visa.

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Paul Rübig, David Martin og Alexander Nuno Alvaro.

Anden del

Spørgsmål nr. 34 (Mairead McGuinness): Licensindtægter i forbindelse med public service-radio- og tv-virksomhed.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Mairead McGuinness.

Spørgsmål nr. 35 (Manolis Mavrommatis): Media-programmet.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manolis Mavrommatis.

Spørgsmål nr. 36 (Åsa Westlund): Public service i et nyt direktiv om tv-radiospredningsvirksomhed.

Viviane Reding besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Åsa Westlund.

Spørgsmål nr. 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Foranstaltninger til gennemførelse af den europæiske ungdomspagt.

Ján Figeľ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 38 (Bernd Posselt): Grænseoverskridende kulturstøtte.

Ján Figeľ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål 39 til 44 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 45 (Bart Staes): Budgetter til forskning i og udvikling af vedvarende energi.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bart Staes.

Gay Mitchell, stiller, tog ordet til spørgsmål nr. 47 om afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 46 (John Bowis): Forskning i døvhed og nedsat hørelse.

Janez Potočnik besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af John Bowis.

Spørgsmål 47 til 88 ville blive besvaret skriftligt.

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 19.45 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ

næstformand

13.   Beskyttelse af mindretal og anti-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa (forhandling)

Betænkning: Beskyttelse af mindretal og anti-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa [2005/2008(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Maria Matsouka (ordfører for udtalelse fra EMPL), Edit Bauer for PPE-DE-Gruppen, Martine Roure for PSE-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Romano Maria La Russa for UEN-Gruppen, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa og Vladimír Špidla.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 08.06.2005.

14.   Forbindelserne mellem lovlig indvandring og ulovlig indvandring (forhandling)

Betænkning: Forbindelserne mellem lovlig indvandring og ulovlig indvandring [2004/2137(INI)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert forelagde sin betænkning.

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Martine Roure for PSE-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cem Özdemir for Verts/ALE-Gruppen, Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Jan Tadeusz Masiel løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil og Franco Frattini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 09.06.2005.

15.   Kontrol med likvide midler ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet [14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Ordfører: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Vincent Peillon forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Talere: Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, og László Kovács.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 08.06.2005.

16.   Punktafgiftspligtige varer * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed [KOM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)] — Økonomi— og Valutaudvalget.

Ordfører: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati forelagde sin betænkning.

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Astrid Lulling for PPE-DE-Gruppen, Katerina Batzeli for PSE-Gruppen, Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács og Othmar Karas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 08.06.2005.

17.   Patienters mobilitet og sundhedspleje i EU (forhandling)

Betænkning: Patienters mobilitet og den fremtidige udvikling inden for sundhedspleje i EU [2004/2148(INI)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.

Ordfører: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis forelagde sin betænkning.

Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Avril Doyle for PPE-DE-Gruppen, Karin Jöns for PSE-Gruppen, Jules Maaten for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas og Markos Kyprianou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 09.06.2005.

18.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 357.269/OJME).

19.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 00.05.

Julian Priestley

generalsekretær

Ingo Friedrich

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


BILAG I

AFSTEMNINGSRESULTATER

Tegnforklaring

+

vedtaget

-

forkastet

bortfaldt

W

taget tilbage

RCV (…, …, …)

afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller)

EV (…, …, …)

elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller)

delt

opdelt afstemning

sep

særskilt afstemning

am

ændringsforslag

CA

kompromisændringsforslag

CP

tilsvarende tekstdel

D

ændringsforslag udgår

=

identiske ændringsforslag

§

punkt/stk.

art

artikel

MOT

beslutningsforslag

JT MOT

fælles beslutningsforslag

SEC

hemmelig afstemning

1.   Transeuropæiske net på energiområdet ***I

Betænkning: Anne LAPERROUZE (A6-0134/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-17

22-30

korr.udv.

 

+

 

Art 4, § 1, efter litra a)

34

Verts/ALE

 

-

 

Art 6, § 1, under-§ 1, efter litra b)

35

Verts/ALE

 

-

 

Art 8

32

Verts/ALE

 

-

 

18

korr.udv.

 

+

 

19

korr.udv.

 

+

 

Art 9

36

Verts/ALE

 

-

 

Art 10

33

Verts/ALE

 

-

 

38

ALDE

 

+

 

20

korr.udv.

 

 

21

korr.udv.

 

+

 

Bilag 1

37

PPE-DE

EV

-

141, 392, 35

Bilag 2

39

PPE-DE

 

-

 

§ 9

31

Verts/ALE

 

-

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

 

+

 

2.   Energieffektivitet og energitjenester ***I

Betænkning: Mechtild ROTHE (A6-0130/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-18

20-27

30-34

38

40-41

43-51

53-60

63-66

68-72

74-79

81-96

98-99

korr.udv.

 

+

 

 

28

korr.udv.

RCV

+

458, 148, 27

§

originaltekst

(art 4, § 1)

 

 

42

korr.udv.

sep

-

 

52

korr.udv.

sep/

EV

+

344, 275, 5

61

korr.udv.

sep

+

 

62

korr.udv.

sep

+

 

67

korr.udv.

sep/

EV

+

370, 265, 3

80

korr.udv.

sep

+

 

Art 3, litra c)

101

PPE-DE

 

+

 

19

korr.udv.

 

 

Art 4, § 2

103

Verts/ALE

 

-

 

29

korr.udv.

 

+

 

Art 4, § 6

104

Verts/ALE

EV

+

335, 292, 7

35

korr.udv.

 

 

Art 4, efter § 7

108

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

36

korr.udv.

 

 

107

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

37

korr.udv.

 

 

73

korr.udv.

 

 

Art 5, § 2

105

Verts/ALE

 

-

 

39

korr.udv.

 

+

 

Art 6, efter litra b)

102

PPE-DE

 

-

 

Bilag 3

106

Verts/ALE

 

-

 

97

korr.udv.

 

-

 

Efter bilag 4

109

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

 

+

 

Ændringsforslag 100 var annulleret.

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PPE-DE: æf. 28

Anmodning om særskilt afstemning

PPE-DE: æf. 35, 52, 61, 62, 67, 80

ALDE: æf. 42

3.   Infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE)***I

Betænkning: Frederika BREPOELS (A6-0108/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-3

5-6

8-13

16-20

23-47

49

korr.udv.

 

+

 

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — særskilt afstemning

7

korr.udv.

sep

+

 

Art 8, § 3

14

korr.udv.

 

+

 

51

IND/DEM

 

-

 

Art 9

15

korr.udv.

 

+

 

54

IND/DEM

 

-

 

Art 14

21

korr.udv.

 

+

 

52/

rev

IND/DEM

 

-

 

Art 15

53

IND/DEM

 

-

 

22

korr.udv.

 

+

 

Bilag 3, § 12

55

IND/DEM

 

-

 

48

korr.udv.

 

+

 

§ 22

4

korr.udv.

 

+

 

50

IND/DEM

 

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

 

+

 

Anmodning om særskilt afstemning

IND/DEM: æf. 7

4.   Genforsikringsvirksomhed ***I

Betænkning: Peter SKINNER (A6-0146/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-54

korr.udv.

 

+

 

Bilag 1

56

PSE

 

+

 

55

korr.udv.

 

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

 

+

 

5.   Støtte til udvikling af landdistrikterne *

Betænkning: Agnes SCHIERHUBER (A6-0145/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-14

16-48

50-61

63-65

67-78

80-113

115-129

korr.udv.

 

+

 

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — særskilt afstemning

15

korr.udv.

sep

+

 

66

korr.udv.

delt

 

 

1

+

 

2

+

 

79

 

delt

 

 

1

+

 

2

+

 

114

korr.udv.

RCV

+

520, 91, 38

Art 19, litra c), nr. ii

130

PSE+Verts/ALE

 

+

 

49

korr.udv.

 

 

Art 26, § 1

132/

rev

Wojchiechowski m.fl.

 

-

 

62

korr.udv.

 

+

 

Art 30, § 1, litra b)

131

PSE+Verts/ALE

 

+

 

afstemning: ændret forslag

RCV

+

570, 23, 57

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

RCV

+

559, 26, 61

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PPE-DE: ændret forslag og endelig afstemning

IND/DEM: æf. 114 og ændret forslag

Anmodning om opdelt afstemning

ALDE:

æf. 66

1. del:»vandforvaltning«

2. del:»resten«

æf. 79

1. del: sletning af ordene »på bedriften«

2. del: resten

Anmodning om særskilt afstemning

ALDE: æf. 15

6.   Dataudveksling i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og andre alvorlige former for kriminalitet *

Betænkning: Antoine DUQUESNE (A6-0162/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-17

19-23

korr.udv.

 

+

 

Efter art 9

27

PSE

 

-

 

18

korr.udv.

 

+

 

Art 11, efter eneste §

25

PPE-DE

 

+

 

§ 1

24

PPE-DE

 

+

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

 

+

 

Ændringsforslag 26 var annulleret.

7.   Informationsudveksling vedrørende terrorhandlinger *

Betænkning: Antoine DUQUESNE (A6-0160/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

ændringsforslag fra det korresponderende udvalg — afstemning under et

1-9

12-26

28-31

korr.udv.

 

+

 

Efter art 9

32

PSE

 

-

 

27

korr.udv.

 

+

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

RCV

+

581, 28, 37

Æf. 10 og 11 var annulleret.

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PPE-DE endelig afstemning

8.   Bekæmpelse af kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme *

Betænkning: Nuno ALVARO (A6-0174/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV etc.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

afstemning: initiativet

 

-

 

Spørgsmålet blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 52, stk. 3.

9.   Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig

Betænkning: Herbert BÖSCH (A6-0151/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

§ 31

7

Verts/ALE

 

-

 

§ 32

1

PSE

 

+

 

§ 46

2

PSE

 

+

 

Efter § 51

5

Verts/ALE

EV

+

362, 269, 14

§ 55

3

PSE

 

+

 

Efter § 55

6

Verts/ALE

 

-

 

Efter § 75

8

Verts/ALE

 

+

 

Efter henvisning 6

4

Verts/ALE

 

-

 

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

10.   EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme

Betænkning: Rosa DÍEZ GONZÁLEZ (A6-0164/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

§ 1, litra a)

15

PSE

 

+

 

1

ALDE

 

 

§ 1, litra b)

2=

16=

ALDE

PSE

EV

+

392, 249, 8

§

originaltekst

 

 

§ 1, litra c)

§

originaltekst

delt

 

 

1

+

 

2

+

 

3/EV

+

473, 164, 11

§ 1, litra d)

§

originaltekst

sep

+

 

§ 1, litra e)

§

originaltekst

delt

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1, litra g)

§

originaltekst

sep

+

 

§ 1, litra k)

9

GUE/NGL

 

-

 

§ 1, litra m)

§

originaltekst

delt

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1, litra n)

3/rev

ALDE

EV

+

331, 290, 16

17

PSE

 

+

 

5

GUE/NGL

 

-

 

6

GUE/NGL

 

-

 

§

originaltekst

 

 

§ 1, litra p)

4=

10=

18=

ALDE

GUE/NGL

PSE

EV

+

357, 281, 10

§ 1, efter litra r)

11

GUE/NGL

 

-

 

§ J

7

GUE/NGL

 

-

 

12

PSE

 

+

 

§ L

8

GUE/NGL

 

-

 

Efter § L

13

PSE

RCV

+

598, 8, 48

§ Q

14D

PSE

RCV

W

 

afstemning: afstemning: henstilling (som helhed)

 

+

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PSE : æf. 13

PPE-DE: æf. 14

Anmodning om opdelt afstemning

IND/DEM:

§1, litra m)

1. del:»flertal i Rådet«

2. del:»resten«

GUE/NGL:

§ 1, litra c)

1. del:»… medskyldige« - uden ordene »i overensstemmelse med … forfatning for Europa«

2. del:»i overensstemmelse med … forfatning for Europa«

3. del:»resten«

§ 1, litra e)

1. del:»databeskyttelse«

2. del:»resten«

Anmodning om særskilt afstemning

GUE/NGL: § 1, litra d) og § 1, litra g).

11.   Terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion

Betænkning: Jaime MAYOR OREJA (A6-0166/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

§ 1, del A, litra f)

13

PSE

RCV

+

323, 307, 7

§ 1, del A, litra h)

5

PSE

RCV

+

350, 267, 12

§ 1, del B, litra b)

14

PSE

EV

+

349, 286, 7

§ 1, del B, litra c)

15

PSE

delt

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1, del B, efter litra d)

8

GUE/NGL

 

-

 

§ A

§

originaltekst

sep

+

 

§ B

9D

PSE

RCV

+

395, 243, 9

Efter § B

7

GUE/NGL

 

-

 

§ E

10

PSE

RCV

+

324, 299, 24

Efter § E

6

GUE/NGL

 

-

 

§ I

1D=

11D=

ALDE

PSE

RCV

+

363, 277, 12

§

originaltekst

 

 

§ K

3

PSE

 

-

 

§ M

12

PSE

EV

+

352, 283, 12

§ N

4

PSE

RCV

+

354, 273, 26

2

ALDE

 

 

afstemning: afstemning: henstilling (som helhed)

RCV

+

540, 92, 19

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PPE-DE: æf. 13, 5, 9D, 10, 1D/11D, 4 og endelig afstemning

Anmodning om særskilt afstemning

GUE/NGL: § A

Anmodning om opdelt afstemning

PPE-DE:

æf. 15

1. del:»… på europæisk plan«

2. del: resten.

12.   Beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme

Betænkning: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0161/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

afstemning: afstemning: henstilling (som helhed)

 

+

 

13.   Bekæmpelse af finansiering af terrorisme

Betænkning: Mario BORGHEZIO (A6-0159/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

§ 1, litra a)

§

originaltekst

sep

+

 

§ 1, litra b)

§

originaltekst

sep

+

 

§ 1, litra e)

§

originaltekst

sep

+

 

§ 1, litra h)

§

originaltekst

split/

RCV

 

 

1

+

579, 62, 5

2

-

286, 341, 9

§ 1, litra i)

§

originaltekst

delt

 

 

1

+

 

2/EV

+

335, 296, 8

3

-

 

§ 1, litra l)

§

originaltekst

sep

+

 

§ 1, litra p)

§

originaltekst

delt

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 1, litra t)

§

originaltekst

sep

+

 

Efter § A

2

GUE/NGL

 

-

 

3

GUE/NGL

 

-

 

§ D

§

originaltekst

sep

+

 

§ E

§

originaltekst

sep/

EV

+

339, 281, 27

Efter § E

1

GUE/NGL

EV

+

325, 273, 14

§ F

§

originaltekst

delt

 

 

1

+

 

2

+

 

§ H

4/rev

PPE-DE

RCV

+

mundtligt ændringsforslag

505, 26, 98

§ I

§

originaltekst

sep

+

 

§ J

§

originaltekst

sep

+

 

§ L

§

originaltekst

delt

 

 

1

+

 

2

+

 

afstemning: afstemning: henstilling (som helhed)

 

+

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PSE: § 1, litra h)

PPE-DE: æf. 4/rev

Anmodning om opdelt afstemning

IND/DEM:

§ L

1. del:»grundlæggende rettigheder«

2. del:»resten«

PPE-DE:

§ 1, litra h)

1. del: teksten uden ordene »i og uden for EU«

2. del: disse ord

GUE/NGL, IND/DEM:

§ 1, litra i)

1. del:»… bl.a ved«

2. del: resten af teksten uden ordene »og selvregulerings-«

3. del:»og selvregulerings-«

GUE/NGL:

§ 1, litra p

1. del: teksten uden ordene »og velgørenhedsorganisationer«

2. del: disse ord

§ F

1. del:»… hawala-systemet«

2. del:»resten«

Anmodning om særskilt afstemning

PPE-DE: § D, E

GUE/NGL: § I, J, § 1, litra a), litra b), litra e) og litra l)

IND/DEM: § E, § 1, litra t).

Ludford havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 4/rev vedrørende punkt H:

H.

der henviser til, at det i den nuværende situation med de enorme pengestrømme, der kendetegner det globale marked, er meget vanskeligt og kompliceret at spore og retsforfølge misbrug i forbindelse med pengeoverførsler i betragtning af overførslernes forskelligartede karakter og af økonomiens kontinuerlige udvikling, misbrug såsom hvidvaskning af penge fra skatte- og toldsvindel, korruption og organiserede kriminelle gruppers og mafiagruppers aktiviteter, herunder handel med narkotika og våben, menneskehandel og opkrævning af den såkaldte revolutionsskat ,

14.   Informationsudveksling, efterretning og samarbejde vedrørende terrorhandlinger

Betænkning: Antoine DUQUESNE (A6-0165/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

resultat

RCV/EV-bemærkninger

afstemning: afstemning: henstilling (som helhed)

 

+

 


BILAG II

RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB

1.   Betænkning Rothe A6-0130/2005

Ændringsforslag 28

Ja-stemmer: 458

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Belet, Brepoels, Caspary, Chmielewski, Daul, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Novak, Olajos, Pálfi, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Rack, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sudre, Surján, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Záborská

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 148

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Gahler, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lehne, Lulling, McMillan-Scott, Mauro, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Reul, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vlasák, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Pirilli

Hverken eller: 27

ALDE: Chatzimarkakis, Krahmer

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Brejc, Coelho, Hatzidakis, Konrad, Pleštinská, Radwan, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Szájer, Ventre, Zieleniec

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Betænkning Schierhuber A6-0145/2005

Ændringsforslag 114

Ja-stemmer: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek

IND/DEM: Adwent, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 91

ALDE: Alvaro, Birutis, Budreikaitė, Chatzimarkakis, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Verges

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Hverken eller: 38

ALDE: Davies, Duquesne, Ek, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Matsakis, Pistelli

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Pieper

PSE: Leichtfried

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Betænkning Schierhuber A6-0145/2005

Kommissionens forslag

Ja-stemmer: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 23

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zwiefka

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Hverken eller: 57

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Betænkning Schierhuber A6-0145/2005

Beslutning

Ja-stemmer: 559

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 26

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Korhola, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

UEN: Camre

Hverken eller: 61

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt, Svensson

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Betænkning Duquesne A6-0160/2005

Beslutning

Ja-stemmer: 581

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 28

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Pflüger, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Wuermeling

Verts/ALE: Schlyter

Hverken eller: 37

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Speroni, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Betænkning Diez Gonzalez A6-0164/2005

Ændringsforslag 13

Ja-stemmer: 598

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Louis, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Crowley, Foglietta, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 8

ALDE: Takkula

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Bloom

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Mote, Rutowicz

Hverken eller: 48

GUE/NGL: Bertinotti, Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Adwent, Batten, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: Sonik

PSE: Beňová

UEN: Berlato, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Betænkning Mayor Oreja A6-0166/2005

Ændringsforslag 13

Ja-stemmer: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Fjellner, Grosch, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Schnellhardt, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 307

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Hverken eller: 7

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Hieronymi

PSE: Beňová

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Betænkning Mayor Oreja A6-0166/2005

Ændringsforslag 5

Ja-stemmer: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Cederschiöld, Esteves, Gargani, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 267

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beňová, Siwiec

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Hverken eller: 12

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík, Mote

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Betænkning Mayor Oreja A6-0166/2005

Ændringsforslag 9

Ja-stemmer: 395

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 243

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Hverken eller: 9

ALDE: Ek

IND/DEM: Louis

NI: Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PSE: Beňová

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Betænkning Mayor Oreja A6-0166/2005

Ændringsforslag 10

Ja-stemmer: 324

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Speroni

NI: Battilocchio, Resetarits

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Roithová, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz

Nej-stemmer: 299

ALDE: Cornillet, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Correia, Gebhardt, Kindermann, Krehl, Paleckis, Piecyk

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 24

ALDE: Ek, Krahmer

IND/DEM: Karatzaferis, Louis, Salvini, Železný

NI: Baco, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Konrad

PSE: Beňová

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Betænkning Mayor Oreja A6-0166/2005

Ændringsforslag 1+11

Ja-stemmer: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Cederschiöld, Esteves, Fjellner, de Grandes Pascual, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 277

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Casaca, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Hverken eller: 12

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote, Vanhecke

PSE: Peillon

UEN: Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Betænkning Mayor Oreja A6-0166/2005

Ændringsforslag 4

Ja-stemmer: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Antoniozzi, Cederschiöld, Esteves, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 273

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Pęk, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Hverken eller: 26

GUE/NGL: Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Beňová

UEN: Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

13.   Betænkning Mayor Oreja A6-0166/2005

Beslutning

Ja-stemmer: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 92

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Reul, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Hverken eller: 19

GUE/NGL: Kaufmann, McDonald

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Krupa, Louis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Jarzembowski, Lechner, Rack, Zatloukal

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

14.   Betænkning Borghezio A6-0159/2005

Punkt 1, litra h,del 1

Ja-stemmer: 579

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 62

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Hverken eller: 5

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Betænkning Borghezio A6-0159/2005

Punkt 1, litra h,del 2

Ja-stemmer: 286

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Bowis, Hökmark, Lechner, Ouzký

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-stemmer: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martinez, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lienemann

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Hverken eller: 9

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

16.   Betænkning Borghezio A6-0159/2005

Ændringsforslag 4/rev.

Ja-stemmer: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kohlíček, Morgantini, Pflüger, Portas, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Salvini, Sinnott, Speroni

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Resetarits, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Horáček, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Nej-stemmer: 26

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Mussolini

PPE-DE: Konrad

Hverken eller: 98

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Ventre, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Navarro, Roth-Behrendt

UEN: Fotyga, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Turmes, Ždanoka


VEDTAGNE TEKSTER

 

P6_TA(2005)0211

Transeuropæiske net på energiområdet ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning nr. 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF (KOM(2003)0742 - C5-0064/2004 - 2003/0297(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0742) (1),

der henviser til artikel 251, stk. 2, og artikel 156 i EF-traktaten, i henhold til hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C5-0064/2004),

der henviser til forretningsordenens artikel 51,

der henviser til betænkningen fra Udvalget for Industri, Forskning og Energi og udtalelserne fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Transport- og Turismeudvalget (A6-0134/2005),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

anmoder Kommissionen om at rette henvendelse på ny, hvis den agter at ændre dette forslag væsentligt eller at erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TC1-COD(2003)0297

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. juni 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. …/2005/EF om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 156,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1), efter høring af Regionsudvalget, efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden vedtagelsen af Europa–Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1229/2003/EF af 26. juni 2003 om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet  (3) er der opstået et behov for fuldt ud at integrere de tiltrædende lande i disse retningslinjer og efter behov at tilpasse dem til EU's nye tilnærmelsespolitik.

(2)

Prioriteringerne for de transeuropæiske net på energiområdet er en følge af etableringen af et indre energimarked, der er mere åbent og konkurrencepræget efter gennemførelsen af Europa–Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet  (4) og af Europa–Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas  (5) . Prioriteringerne følger konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Stockholm i marts 2001 om opbyggelse af de nødvendige infrastrukturer for det indre energimarkeds funktion. Der bør gøres en særlig indsats for at nå målet om øget anvendelse af vedvarende energikilder, som bidrager til politikken om en bæredygtig udvikling. Dette bør dog realiseres, uden at der skabes uforholdsmæssige forstyrrelser i den normale markedsligevægt. Der bør desuden fuldt ud tages højde for målsætningerne i Fællesskabets transportpolitik og især mulighederne for at reducere vejtrafik ved at anvende rørledninger til transport af naturgas og olefiner.

(3)

Denne beslutning sigter mod en realisering af det mål, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Barcelona, om et minimumsniveau for elektricitetssammenkobling mellem medlemsstaterne, der svarer til 10 % af den installerede kraftværkskapacitet i hver enkelt medlemsstat, og derved en forbedring af netpålideligheden og -sikkerheden samt sikring af forsyningssikkerheden og af et korrekt fungerende indre marked.

(4)

Bygning og vedligeholdelse af energiinfrastrukturer bør i reglen ske i henhold til markedsprincipperne. Dette er også i overensstemmelse med de fælles regler om fuldførelse af det indre energimarked og de fælles konkurrenceretlige regler, som har til formål at skabe et mere åbent og konkurrencedygtigt indre energimarked. Fællesskabets finansielle støtte til anlæg og drift bør derfor være undtagelsen. Sådanne undtagelser bør være behørigt begrundet.

(5)

Anlæg og vedligeholdelse af energiinfrastrukturen bør sikre, at det indre energimarked kan fungere effektivt, uden at det berører de strategiske mål og forsyningspligten samt offentlige serviceforpligtelser , og må gennemføres under hensyntagen til procedurerne for høring af de berørte befolkninger .

(6)

Prioriteringerne for de transeuropæiske net på energiområdet er også en følge af deres voksende betydning i forbindelse med sikring og diversificering af Fællesskabets energiforsyning, indlemmelse af de nye medlemsstaters og tiltrædelseslandenes energinet og sikring af en samordnet drift af energinettene i Fællesskabet og i nabolandene efter høring af de pågældende medlemsstater . EU's nabolande spiller faktisk en vigtig rolle i energipolitikken. De leverer hovedparten af Unionens naturgasforsyninger, de er vigtige partnere i forbindelse med transit af primærenergi til Unionen og de vil gradvis blive vigtige aktører på Fællesskabets indre marked for gas og elektricitet.

(7)

Blandt projekterne under de transeuropæiske energinet må de prioriterede projekter fremhæves, som har særlig stor betydning for det indre energimarkeds funktion eller for energiforsyningssikkerheden. Herudover bør de højest prioriterede projekter ledsages af en erklæring om anerkendelse af den europæiske interesse samt forbedret samordning efter behov.

(8)

Proceduren for udpegelse af projekter af fælles interesse vedrørende transeuropæiske energinet bør sikre en ensartet anvendelse af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (6). Proceduren bør skelne mellem to faser: en første fase med fastlæggelse af et begrænset antal kriterier med henblik på udpegelsen af sådanne projekter, og en senere fase, hvor projekterne beskrives i detaljer, dvs. projektspecifikationerne fastlægges.

(9)

Der kan være behov for at ændre projektspecifikationerne, som er indikative. Kommissionen bør derfor være beføjet til at ajourføre dem. Da projekter kan få betydelige politiske , miljømæssige og økonomiske følgevirkninger, er det vigtigt at finde den rette balance mellem lovgivningsmæssig kontrol og fleksibilitet ved fastlæggelsen af, hvilke projekter der er berettiget til fællesskabsstøtte.

(10)

Det bør være muligt at forbedre forberedelsen og gennemførelsen af nogle af de prioriterede projekter, afsnit af prioriterede projekter eller grupper af prioriterede projekter ved at nedsætte et koordineringshold, hvori Fællesskabet deltager, som fungerer så længe det pågældende projekt varer. Kommissionen bør derfor have beføjelse til at udpege en EU–koordinator til sådanne projekter med henblik på at opmuntre til samarbejde mellem brugere og operatører samt sikre, at den nødvendige overvågning af projektet finder sted, så Fællesskabet kan holdes underrettet om projektforløbet.

(11)

Der bør skabes et gunstigere miljø for udviklingen og opbygningen af transeuropæiske net på energiområdet, hovedsageligt ved at stimulere det tekniske samarbejde mellem de organer, der er ansvarlige for driften og for overvågningen af elektricitets- og gassystemer, ved at lette gennemførelsen af godkendelsesprocedurer for netprojekter i medlemsstaterne, så forsinkelser begrænses, og ved efter behov at mobilisere de midler, instrumenter og finansielle programmer, som Fællesskabet råder over, til netprojekter. EU bør støtte de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i denne sammenhæng.

(12)

Da fællesskabsbudgettet for det transeuropæiske energinet er relativt beskedent og hovedsagelig har til formål at finansiere gennemførlighedsundersøgelser, er det Fællesskabets strukturfonde, finansielle programmer og instrumenter, der i givet fald skal muliggøre finansieringen af sådanne — navnlig interregionale — sammenkoblingsnet.

(13)

Vedtagelsen af projekter af fælles interesse, de dertil hørende specifikationer og de prioriterede projekter, herunder projekter af europæisk interesse, bør ikke foregribe resultaterne af vurderingen af projekters, planers eller programmers indvirkning på miljøet.

(14)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne beslutning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

(15)

Kommissionen bør regelmæssigt udarbejde rapporter om gennemførelsen af denne beslutning.

(16)

Da denne beslutning har samme genstand og anvendelsesområde som Rådets beslutning 96/391/EF af 28. marts 1996 om fastlæggelse af en række aktioner med henblik på at skabe gunstigere vilkår for udbygningen af transeuropæiske net på energiområdet (8) og beslutning nr. 1229/2003/EF, bør disse to beslutninger ophæves —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Formål

I denne beslutning fastlægges karakteren og rækkevidden af den retningsgivende fællesskabsaktion for transeuropæiske energinet. Der opstilles et sæt retningslinjer omfattende mål og prioriteringer samt hovedlinjerne i Fællesskabets aktioner med hensyn til transeuropæiske energinet. I disse retningslinjer identificeres projekter af fælles interesse og prioriterede projekter, herunder projekter af europæisk interesse, inden for transeuropæiske elektricitets- og naturgasnet.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne beslutning vedrører:

1)

for så vidt angår elektricitetsnettene:

a)

alle højspændingsforbindelser, bortset fra dem der anvendes inden for distributionsnet, og undersøiske kabler, for så vidt denne infrastruktur anvendes til interregional eller international transmission eller tilslutning

b)

alt udstyr og alle anlæg, der er nødvendige for, at det pågældende system kan fungere tilfredsstillende, herunder beskyttelses–, overvågnings– og kontrolsystemer

2)

for så vidt angår gasnettene (transport af naturgas eller olefingas):

a)

højtryksgasrørledninger, bortset fra højtryksgasrørledninger i distributionsnet, til forsyning af Fællesskabets regioner fra kilder i og uden for Fællesskabet

b)

underjordiske lagre tilsluttet ovennævnte højtryksgasrørledninger

c)

terminaler til modtagelse, oplagring og forgasning af flydende naturgas (LNG) samt, afhængig af forsyningskapaciteten, LNG–tankskibe

d)

alt udstyr og alle anlæg, der er nødvendige for, at det pågældende system kan fungere tilfredsstillende, herunder beskyttelses–, overvågnings– og kontrolsystemer.

Artikel 3

Målsætninger

Fællesskabet fremmer sammenkobling, interoperabilitet og udbygning af de transeuropæiske energinet samt adgang til disse net i overensstemmelse med gældende fællesskabsret med det formål:

a)

at fremme en effektiv virkeliggørelse og udvikling af det indre marked i almindelighed og det indre energimarked i særdeleshed, samtidig med at den rationelle produktion, distribution og anvendelse af energiressourcerne samt udvikling og sammenkobling af vedvarende energikilder fremmes med henblik på at sænke forbrugerpriserne på energi og bidrage til diversificering af energikilderne

b)

at lette udviklingen af Fællesskabets mindre gunstigt stillede områder og øområder og bringe dem ud af deres isolation og således bidrage til større økonomisk og social samhørighed

c)

at øge energiforsyningssikkerheden, f.eks. ved at styrke forbindelserne med tredjelande inden for energisektoren, hvilket er i alle parters interesse, især inden for energichartertraktaten og de samarbejdsaftaler, som Fællesskabet har indgået.

d)

at forstærke en bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelsen, navnlig ved at anvende kraftvarmeproduktion, energieffektivitet, energitjenester og vedvarende energikilder og ved at nedbringe de sociale risici og miljørisiciene i forbindelse med energitransport og –transmission.

Artikel 4

Prioritering

Fællesskabets aktion med hensyn til transeuropæiske energinet skal være forenelig med en bæredygtig udvikling og først og fremmest tage sigte på følgende:

1)

for både el– og gasnet, særligt hvad angår olefingasnet :

a)

tilpasning og udvikling af energinet til støtte for det indre energimarked og særlig løsning af problemer i forbindelse med flaskehalse, navnlig på tværs af grænserne, overbelastning og manglende forbindelser, og hensyntagen til de behov, der opstår i forbindelse med et velfungerende indre marked for elektricitet og naturgas og udvidelsen af Fællesskabet

b)

oprettelse af energinet i øregioner, isolerede og perifere regioner samt regioner i den yderste periferi og tilslutning af disse net, hvor det er nødvendigt, og fremme af diversificering af energikilderne og anvendelse af vedvarende energikilder

2)

for elektricitetsnet:

a)

tilpasning og udvikling af net for at gøre det lettere at integrere og tilslutte bæredygtig energiproduktion

b)

sikring af Fællesskabets elektricitetsnets interoperabilitet med tilsvarende net i tiltrædelseslandene og andre lande i Europa samt Middelhavs– og Sortehavsområdet

3)

for gasnet:

a)

udbygning af naturgasnettene med henblik på at dække Fællesskabets naturgasforbrug og kontrol med dets gasforsyningssystemer

b)

sikring af interoperabilitet for Fællesskabets gasnet med net i tredjelande i Europa samt i Middelhavs– og Sortehavsområdet samt området omkring Det Kaspiske Hav, Mellemøsten og området omkring Den Arabiske Golf samt diversificering af naturgaskilder og –forsyningsveje

c)

udbygning og integration af olefingasnet med henblik på at dække fællesskabsindustriernes olefingasforbrug.

Artikel 5

Aktionens hovedlinjer

Hovedlinjerne i Fællesskabets aktion for transeuropæiske energinet er:

a)

udpegelse af projekter af fælles interesse og af prioriterede projekter, herunder projekter af europæisk interesse

b)

skabelse af gunstigere vilkår for udbygningen af sådanne net.

Artikel 6

Kriterier for projekter af fælles interesse

1.   Følgende generiske kriterier skal anvendes, når der træffes afgørelse om udpegelse af ændringer i, specifikationer for eller anmodninger om ajourføring af projekter af fælles interesse:

a)

projekterne skal falde ind under anvendelsesområdet i artikel 2

b)

de skal afspejle de målsætninger og den prioritering, der er fastsat i henholdsvis artikel 3 og 4

c)

de skal forekomme økonomisk levedygtige.

Vurderingen af den økonomiske levedygtighed baseres på en cost–benefit–analyse, som tager hensyn til alle omkostninger og fordele, herunder på mellemlangt og/eller langt sigt, i forbindelse med alle eksterne omkostninger for så vidt angår miljøet og andre miljøaspekter, forsyningssikkerhed og bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed. Projekter af fælles interesse, der vedrører en medlemsstats område, kræver denne medlemsstats godkendelse.

2.   Supplerende kriterier til identifikation af, hvad der udgør projekter af fælles interesse, findes i bilag II.

Enhver ændring af de i bilag II indeholdte supplerende kriterier for udpegelse af projekter af fælles interesse vedtages efter proceduren i traktatens artikel 251.

3.   Der kan kun ydes finansiel støtte fra Fællesskabet i henhold til forordning (EF) nr. 2236/95 til de projekter, der er opført i bilag III, og som opfylder kriterierne i stk. 1 og bilag II.

4.   Projekternes indikative specifikationer, som inkluderer den detaljerede beskrivelse af projekterne, samt eventuelt en geografisk beskrivelse, er opført i bilag III. Disse specifikationer ajourføres i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 2. Ajourføringer er af teknisk art og skal begrænses til tekniske ændringer af projekter, ændring af en del af den fastlagte ruteføring eller en begrænset tilpasning af projektets placering.

5.   Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, som de skønner nødvendige for at lette og fremskynde gennemførelsen af projekter af fælles interesse og begrænse forsinkelser, under overholdelse af fællesskabslovgivningen og internationale konventioner på miljøområdet. Navnlig skal de fornødne godkendelsesprocedurer afsluttes hurtigt.

6.   Når dele af projekter af fælles interesse skal gennemføres på tredjelandes område, kan Kommissionen, med henblik på at lette gennemførelsen af projekterne, efter høring af de berørte medlemsstater fremsætte forslag, efter omstændighederne som led i Fællesskabets forvaltning af aftaler med de pågældende tredjelande og, for så vidt angår de tredjelande, som har undertegnet energichartertraktaten, i overensstemmelse med denne traktat, for at projekterne også af de pågældende tredjelande anerkendes som værende af gensidig interesse.

Artikel 7

Prioriterede projekter

1.   Projekter af fælles interesse, som er opført i bilag I, har prioritet for så vidt angår tildeling af finansiel støtte fra Fællesskabet i henhold til forordning (EF) nr. 2236/95.

Ændringer af bilag I vedtages efter proceduren i traktatens artikel 251.

2.   De berørte medlemsstater og Kommissionen bestræber sig på inden for deres respektive kompetenceområder at fremme gennemførelsen af prioriterede projekter, herunder navnlig grænseoverskridende projekter.

Hvad angår grænseoverskridende investeringsprojekter, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til inden for rammerne af de nationale godkendelsesprocedurer at sikre, at det vil være et afgørende element i de kompetente nationale myndigheders vurdering, at sådanne projekter øger sammenkoblingskapaciteten mellem to eller flere medlemsstater og på denne måde styrker den europæiske forsyningssikkerhed.

3.   Prioriterede projekter skal være forenelige med bæredygtig udvikling og opfylde følgende kriterier:

a)

de har en væsentlig effekt på konkurrencen på det indre energimarked og/eller

b)

de medvirker til at øge Fællesskabets forsyningssikkerhed , og/eller

c)

de er et resultat af den tiltagende anvendelse af vedvarende energikilder, energieffektive tjenesteydelser og kraftvarmeproduktion.

Artikel 8

Projekter af europæisk interesse

1.   Et udvalg af projekter på de prioriterede akser som er omhandlet i artikel 7, og som har en grænseoverskridende karakter eller en væsentlig virkning for grænseoverskridende transmissionskapacitet, erklæres at være af europæisk interesse. Disse projekter fremgår af bilag I.

2.   I forbindelse med ansøgninger om projektstøtte fra Samhørighedsfonden jf. artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden  (9) skal medlemsstaterne give passende prioritet til projekter, som er erklæret at være af europæisk interesse.

3.   I forbindelse med ansøgninger om projektstøtte fra budgettet for transeuropæiske net jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 2236/95 skal medlemsstaterne give passende prioritet til projekter, som er erklæret at være af europæisk interesse.

4.   I forbindelse med ansøgninger om projektstøtte fra Strukturfondene jf. Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene  (10) skal medlemsstaterne give passende prioritet til projekter, som er erklæret at være af europæisk interesse.

5.   Kommissionen sikrer, at lande, som er omfattet af det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument, giver passende prioritet til projekter, hvortil der ansøges om projektstøtte jf. artikel 2 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument  (11), og som er erklæret at være af europæisk interesse.

6.   Hvis der er tale om en betydelig aktuel eller forventet forsinkelse i forbindelse med påbegyndelse af arbejdet på et af de projekter, der er erklæret at være af europæisk interesse, anmoder Kommissionen de berørte medlemsstater om at forklare årsagerne til forsinkelsen inden tre måneder.

Efter modtagelse og granskning af de berørte medlemsstaters svar, kan Kommissionen under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet beslutte at trække erklæringen om anerkendelse af den europæiske interesse tilbage.

7.   Fem år efter færdiggørelse af et projekt eller projektafsnit, der er erklæret at være af europæisk interesse, gennemfører de berørte medlemsstater en vurdering af dets samfundsøkonomiske virkning og dets miljøvirkninger, herunder virkningen på handelen mellem medlemsstaterne, den territoriale samhørighed og bæredygtig udvikling.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om resultaterne af denne vurdering.

8.    For at sikre, at projektgodkendelsesprocedurerne afsluttes inden for en rimelig frist, hvis et projekt er erklæret at være af europæisk interesse, koordinerer de berørte medlemsstater for hvert af de pågældende projektafsnit , deres vurderinger af miljøpåvirkningerne og de socioøkonomiske virkninger og offentlige høringsprocedurer, inden der gives tilladelse til et projekt.

9.   Hvis et projekt, der er erklæret at være af europæisk interesse omfatter et grænseoverskridende afsnit, som teknisk og økonomisk ikke kan adskilles, gennemfører de berørte medlemsstater en transnational undersøgelse med henblik på at evaluere det grænseoverskridende projektafsnit og gennemføre en offentlig høring, inden der gives tilladelse til projektet.

10.   Samordnede og transnationale undersøgelsesprocedurer jf. stk. 8 og 9 anvendes med forbehold af forpligtelser vedrørende miljøbeskyttelse, navnlig vurderinger af virkninger på miljøet i henhold til fællesskabslovgivningen.

De berørte medlemsstater underretter Kommissionen om påbegyndelsen og resultaterne af samordnede og transnationale undersøgelsesprocedurer.

Artikel 9

Gennemførelse af projekter af europæisk interesse

1.   Projekter af europæisk interesse skal gennemføres hurtigt.

Senest den …  (12) fremsender medlemsstaterne en tidsplan for færdiggørelse af disse projekter til Kommissionen, herunder nærmere oplysninger om:

a)

projektets forventede vej gennem godkendelsesprocessen

b)

tidsplanen for gennemførlighedsvurderingen og udformningsfasen

c)

tidsplanen for anlægsfasen

d)

ibrugtagning af projektet.

2.   Medlemsstaterne fremsender årlige rapporter til Kommissionen om forløbet af de projekter, der er nævnt i stk. 1.

Forløber et projekt langsommere end anført i den tidsplan, der er sendt til Kommissionen, fremsender medlemsstaterne en revideret plan til Kommissionen.

3.   Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at sikre, at godkendelsesproceduren for projekter af europæisk interesse er effektiv og ikke indebærer unødige forsinkelser.

Artikel 10

EU–koordinator

1.    I forbindelse med projekter, der frembyder problemer med gennemførelsen, kan Kommissionen efter samråd med de berørte medlemsstater og efter at have hørt Europa-Parlamentet udpege en EU-koordinator.

EU–koordinatoren handler på vegne af Kommissionen. Koordinatorens opgave omfatter et enkelt prioriteret projekt eller et delafsnit af et prioriteret projekt. Om nødvendigt kan EU–koordinatorens virkeområde udvides til at omfatte andre, beslægtede prioriterede projekter.

2.   EU–koordinatoren udpeges på grundlag af vedkommendes erfaringer med europæiske institutioner og kendskab til tekniske, økonomiske, samfundsøkonomiske og miljømæssige spørgsmål i forbindelse med evaluering af store projekter.

3.   Afgørelsen om udpegelse af en EU–koordinator omfatter en beskrivelse af koordinatorens opgaver.

4.   EU–koordinatoren har til opgave:

a)

at fremme fælles metoder til projektevaluering, rådgive projektvirksomheder om den finansielle pakke til projekterne og, hvis det er hensigtsmæssigt, afgive en udtalelse om emner vedrørende driften af net

b)

at forelægge Kommissionen en rapport hvert år om fremskridtene i forbindelse med gennemførelsen af det projekt, som han er udpeget for, om nye reguleringstiltag eller andre udviklinger, som kunne påvirke projektets karakter, samt om eventuelle vanskeligheder eller hindringer, der kan medføre væsentlige forsinkelser

c)

at bidrage til dialogen mellem operatører, brugere, regionale og lokale myndigheder samt repræsentanter for civilsamfundet med henblik på at få en bedre forståelse for efterspørgslen efter transmissionstjenester og for de begrænsninger og tjenesteparametre, der er påkrævet for at optimere anvendelsen af den pågældende infrastruktur.

5.   De berørte medlemsstater samarbejder med EU–koordinatoren og giver denne de nødvendige oplysninger, så koordinatoren kan udføre de i stk. 4 anførte opgaver.

6.   Kommissionen kan anmode om en udtalelse fra EU–koordinatoren, når den gennemgår ansøgninger om fællesskabsstøtte til projekter eller grupper af projekter, som koordinatoren er udpeget for.

7.     Niveauet for samordningen afpasses forholdsmæssigt til projektets omkostninger for at undgå unødvendige administrative byrder.

Artikel 11

Gunstigere vilkår

1.   Med henblik på at bidrage til gunstigere vilkår for udviklingen af de transeuropæiske net og deres interoperabilitet tager Fællesskabet hensyn til medlemsstaternes indsats i overensstemmelse med dette mål og lægger den største vægt på nedenstående foranstaltninger, som den agter at fremme efter behov:

a)

teknisk samarbejde mellem de organer, der er ansvarlige for de transeuropæiske net på energiområdet, herunder navnlig for den korrekte funktion af de forbindelser, som er nævnt i punkt 1, 2 og 7 i bilag II

b)

lettere gennemførelse af godkendelsesprocedurerne for projekter, som indgår i det transeuropæiske energinet, med henblik på at mindske forsinkelser

c)

ydelse af støtte til projekter af fælles interesse fra de af Fællesskabets fonde, instrumenter og økonomiske programmer, som kan anvendes til nettene.

2.   Kommissionen tager i nært samarbejde med de berørte medlemsstater alle initiativer til at fremme samordningen af de aktiviteter, der er anført i stk. 1.

3.   De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af aktiviteterne i stk. 1, litra a) og b), træffes af Kommissionen efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

Artikel 12

Virkninger for konkurrencen og forsyningssikkerheden

Ved gennemgangen af projekterne skal der tages hensyn til deres virkninger for konkurrencen og forsyningssikkerheden. Privat finansiering eller finansiering gennem de berørte økonomiske sektorer skal fremmes, samtidig med at konkurrenceregler og andre EU regler respekteres. Enhver konkurrencefordrejning mellem markedsoperatørerne skal undgås i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

Artikel 13

Begrænsninger

1.   Denne beslutning berører ikke eventuelle finansielle tilsagn fra en medlemsstat eller Fællesskabet.

2.   Denne beslutning berører ikke resultaterne af vurderingen af virkningerne på miljøet for så vidt angår projekter og planer eller programmer, der fastlægger rammerne for en fremtidig godkendelse af sådanne projekter. Hvis der i henhold til relevant fælleskabslovgivning kræves miljøkonsekvensvurdering, skal resultaterne heraf indgå i overvejelserne, inden der reelt træffes afgørelse om projekternes gennemførelse i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

Artikel 14

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 15

Rapport

Kommissionen udarbejder hvert andet år en rapport om anvendelsen af denne beslutning, som den forelægger for Europa–Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Rapporten bør omhandle gennemførelsen og fremskridt i udførelsen af prioriterede projekter samt enkeltheder vedrørende deres finansiering, især i forbindelse med finansiel støtte fra Fællesskabet, som vedrører grænseoverskridende forbindelser som anført i bilag II, punkt 1, 2 og 7.

Artikel 16

Ophævelse

Beslutning 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF ophæves.

Artikel 17

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 18

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa–Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand


(1)  EUT C 241 af 28.9.2004, s. 17.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 7.6.2005.

(3)  EUT L 176 af 15.7.2003, s.11.

(4)  EUT L 176 af 15.7.2003, s.37. Senest ændret ved Rådets direktiv 2004/85/EF ( EUT L 236 af 7.7.2004, s. 10).

(5)  EUT L 176 af 15.7.2003, s.57.

(6)  EFT L 228 af 23.9.1995, s.1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 807/2004 ( EUT L 143 af 30.4.2004, s. 46).

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s.23.

(8)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 154.

(9)  EFT L 130 af 25.5.1994, s.1. Senest ændret ved Tiltrædelsesakten af 2003.

(10)  EFT L 161 af 26.6.1999, s.1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 173/2005 ( EUT L 29 af 2.2.2005, s. 3).

(11)  EFT L 161 af 26.6.1999, s.73. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2257/2004 ( EUT L 389 af 30.12.2004, s. 1).

(12)  Seks måneder efter denne beslutnings ikrafttræden.

BILAG I

TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

Akser for prioriterede projekter, herunder projekter af europæisk interesse, som defineret i artikel 7 og 8

De prioriterede projekter, herunder projekter af europæisk interesse, der er omfattet af hver enkelt prioriteret akse er som følger:

ELEKTRICITETSNET

EL.1.

Frankrig — Belgien — Nederlandene — Tyskland:

styrkelse af el-nettene for at løse overbelastningsproblemer med hensyn til elektricitet i Benelux–landene.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Ledning Avelin (FR) — Avelgem (BE)

 

Ledning Moulaine (FR) — Aubange (BE)

EL.2.

Italiens grænser med Frankrig, Østrig, Slovenien og Schweiz:

øget kapacitet på samkøringslinjer på el-området.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Ledning Lienz (AT) — Cordignano (IT)

 

Ny samkøringslinje mellem Italien og Slovenien

 

Ledning Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

 

Ledning S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

 

Ledning Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

 

Ledning St. Peter (AT) — Tauern (AT)

 

Ledning Südburgenland (AT) —Kainachtal (AT)

 

Sammenkobling Østrig — Italien (Thaur-Brixen) via jernbanetunnelen i Brenner-passet

EL.3.

Frankrig — Spanien — Portugal:

øget kapacitet på samkøringslinjer på el-området mellem disse lande og den iberiske halvø samt netudvikling i øområder.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Ledning Sentmenat (ES) — Bescanó (ES) — Baixas (FR)

 

Ledning Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) og Douro Internacional-anlæggene

EL.4.

Grækenland — Balkan-landene — UCTE-systemet:

udbygning af elektricitetsinfrastrukturen med henblik på at forbinde Grækenland til UCTE–systemet og muliggøre det sydøsteuropæiske elektricitetsmarked.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Ledning Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

EL.5.

Det Forenede Kongerige — det europæiske fastland og Nordeuropa:

opbygning/forøgelse af kapaciteten på samkøringslinjer på el-området og mulig integration af havmølleenergi.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Undersøisk kabelforbindelse mellem England (UK) og Nederlandene

EL.6.

Irland — Det Forenede Kongerige:

forøgelse af samkøringskapaciteten på el-området og mulig integration af havmølleenergi.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Undersøisk kabelforbindelse mellem Irland og Wales (UK)

EL.7.

Danmark — Tyskland — Østersøringen (herunder Norge — Sverige — Finland — Danmark — Tyskland — Polen — Baltikum — Rusland):

forøgelse af samkøringskapaciteten på el-området og mulig integration af havmølleenergi.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Ledning Kassø (DK) — Hamburg/Dollern (DE)

 

Ledning Hamburg/Krümmel (DE) —Schwerin (DE)

 

Ledning Kassø (DK) — Revsing (DK) — Tjele (DK)

 

Ledning V. Hassing (DK) — Trige (DK)

 

Undersøisk kabelforbindelse Skagerrak 4 (DK)-(NO)

 

Forbindelse mellem Polen og Litauen, herunder en nødvendig udbygning af det polske el-net og af profilen PL-DE for at muliggøre deltagelse i det indre energimarked.

 

Undersøisk kabelforbindelse mellem Finland og Estland (Estlink)

 

Undersøisk kabelforbindelse Fennoscan mellem Finland og Sverige

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE)

EL.8.

Tyskland — Polen — Den Tjekkiske Republik — Slovakiet — Østrig — Ungarn — Slovenien:

øget kapacitet på samkøringslinjer på el-området.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Ledning Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

 

Ledning Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

 

Ny sammenkobling mellem Tyskland og Polen

 

Veľké Kapušany (SK) — Lemešany (SK) —Moldava (SK) — Sajoivanka (HU)

 

Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

 

Stupava (SK) – sydøstlige Wien (AT)

EL.9.

Medlemsstater i Middelhavsområdet — Middelhavsringen:

øget elektricitetssammenkoblingskapacitet mellem medlemsstater i Middelhavsområdet og Marokko — Algeriet — Tunesien — Libyen — Ægypten — Nærøsten — Tyrkiet.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Elektrisk forbindelse mellem Tunesien og Italien

GASNET

NG.1.

Det Forenede Kongerige — det nordlige europæiske fastland, herunder Nederlandene, Belgien, Danmark, Sverige og Tyskland — Polen — Litauen — Letland — Estland — Finland — Rusland:

Gasrørledninger, som sammenkobler nogle af de vigtigste europæiske gaskilder, forbedrer interoperabiliteten mellem nettene og øger forsyningssikkerheden , herunder North Trans og Yamal — Europa naturgasledninger, etablering af nye gasrørledninger og forbedring af nettets kapacitet i Tyskland, Danmark og Sverige samt mellem disse lande indbyrdes, og i Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Tyskland og Østrig samt mellem disse lande indbyrdes.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

»North Transgas« gasrørledningen

 

»Yamal-Europa« gasrørledningen

 

Naturgasledning, der sammenkobler Danmark, Tyskland og Sverige

 

Forbedring af transitkapaciteten på aksen Tyskland — Belgien — Det Forenede Kongerige

NG.2.

Algeriet — Spanien — Italien — Frankrig — den nordlige del af det europæiske fastland:

opførelse af en ny naturgasledning fra Algeriet til Spanien, Frankrig og Italien og forøgelse af netkapaciteten i og mellem Spanien, Italien og Frankrig.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Algeriet — Tunesien — Italien gasrørledningen

 

Algeriet-Italien gasrørledningen via Sardinien og Korsika med en gren til Frankrig

 

Medgas gasrørledningen (Algeriet — Spanien — Frankrig — det europæiske fastland)

NG.3.

Landene omkring Det Kaspiske Hav — Mellemøsten — EU:

nye net af naturgasledninger til EU fra nye kilder, herunder gasledningerne Tyrkiet — Grækenland, Grækenland — Italien og Tyrkiet — Østrig samt Grækenland Slovenien Østrig (via det vestlige Balkan).

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Tyrkiet — Grækenland — Italien gasrørledningen.

 

Tyrkiet — Østrig gasrørledningen

NG.4.

LNG-terminaler i Belgien, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien , Grækenland, på Cypern og i Polen:

diversificering af forsyningskilder og adgangspunkter, herunder LNG-terminaltilslutninger til transmissionsnettet.

NG.5.

Underjordiske lagre i Spanien, Portugal, Frankrig , Italien, Grækenland og Østersøområdet:

forøgelse af kapaciteten i Spanien, Frankrig, Italien og Østersøområdet og opførelse af de første anlæg i Portugal , Grækenland og Litauen .

NG.6.

Medlemsstater i Middelhavsområdet — gasringen i det østlige Middelhav:

etablering og øgning af naturgasledningskapaciteten mellem medlemsstater i Middelhavsområdet og Libyen — Ægypten — Jordan — Syrien — Tyrkiet.

Heraf projekter af europæisk interesse:

 

Libyen — Italien gasrørledningen

BILAG II

TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

Supplerende kriterier for projekter af fælles interesse omhandlet i artikel 6, stk. 2

ELEKTRICITETSNET

1.

Udbygning af energinettene i øområder, indlandsområder, randområder og områder i den yderste periferi, idet der lægges vægt på diversificering af energikilderne og forbedret anvendelse af vedvarende energikilder, og i givet fald tilslutning af disse net.

Irland - Det Forenede Kongerige (Wales)

Grækenland (øerne)

Italien (Sardinien) — Frankrig (Korsika) — Italien (fastlandet)

Forbindelser i øregioner, herunder forbindelser til fastlandet

Forbindelser i områder i den yderste periferi i Frankrig, Spanien, Portugal

2.

Videreudvikling af sammenkoblingerne mellem medlemsstaternes elektricitetsnet, hvor dette er nødvendigt, for at det indre marked kan fungere, og for at forbedre elektricitetsnettenes pålidelighed og sikkerhed.

Frankrig — Belgien — Nederlandene — Tyskland

Frankrig — Tyskland

Frankrig — Italien

Frankrig — Spanien

Portugal — Spanien

Finland — Sverige

Finland — Estland — Letland — Litauen

Østrig — Italien

Italien — Slovenien

Østrig — Italien — Slovenien — Ungarn

Tyskland — Polen

Tyskland — Polen — Den Tjekkiske Republik — Østrig — Slovakiet — Ungarn

Ungarn — Slovakiet

Ungarn — Østrig

Polen — Litauen

Irland — Det Forenede Kongerige (Nordirland)

Tyskland — Østrig — Slovenien — Ungarn

Nederlandene — Det Forenede Kongerige

Tyskland — Danmark — Sverige

Grækenland — Italien

Ungarn — Slovenien

Malta — Italien

Finland — Estland

Italien — Slovenien

3.

Udbygning af de indenlandske elektricitetsforbindelser, hvor dette er nødvendigt for at udnytte sammenkoblingerne mellem medlemsstaterne bedst muligt, for at det indre marked kan fungere, eller for at tilslutte vedvarende energikilder.

Alle medlemsstater

4.

Udbygning af elektricitetsforbindelserne med tredjelande, særlig kandidatlande, med det formål at øge elektricitetsnettenes interoperabilitet, driftssikkerhed og pålidelighed og sikre EU's elektricitetsforsyning.

Tyskland — Norge

Nederlandene — Norge

Sverige — Norge

Det Forenede Kongerige — Norge

Østersøringen: Tyskland — Polen — Belarus — Rusland — Litauen — Letland — Estland — Finland — Sverige — Norge — Danmark

Norge — Sverige — Finland — Rusland

Middelhavsringen: Frankrig — Spanien — Marokko — Algeriet — Tunisien — Libyen — Ægypten — landene i det nære Østen — Tyrkiet — Grækenland — Italien

Grækenland — Tyrkiet

Italien — Schweiz

Østrig — Schweiz

Ungarn — Rumænien

Ungarn — Serbien

Ungarn — Kroatien

Italien — Tunesien

Grækenland — Balkanlandene

Spanien — Marokko

Spanien — Andorra — Frankrig

EU — Balkanlandene — Belarus — Rusland — Ukraine

Sortehavnsringen: Rusland — Ukraine — Rumænien — Bulgarien — Tyrkiet — Georgien

Bulgarien — Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien/Grækenland — Albanien — Italien eller Bulgarien — Grækenland — Italien

5.

Foranstaltninger med henblik på at forbedre de sammenkoblede elektricitetsnets funktion i det indre marked, og navnlig med henblik på at udpege manglende forbindelsesled og flaskehalse, udvikle løsninger på overbelastningsproblemerne samt tilpasse metoderne til planlægning og drift af elektricitetsnettene.

Identifikation af flaskehalse og manglende forbindelsesled i elektricitetsnettene, især på tværs af grænserne.

Udvikling af metoder til regulering af elektricitetsstrømmen for at løse overbelastningsproblemerne i elektricitetsnettene.

Tilpasning af metoderne til planlægning og drift af elektricitetsnettene for at tage højde for behovene på det indre marked og en udstrakt brug af vedvarende energikilder.

GASNET

6.

Indførelse af naturgas i nye regioner, hovedsagelig i øområder, indlandsområder, randområder og områder i den yderste periferi, og udbygning af gasnettene i disse områder.

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

Irland

Spanien

Portugal

Grækenland

Sverige

Danmark

Italien (Sardinien)

Frankrig (Korsika)

Cypern

Malta

Områder i den yderste periferi i Frankrig, Spanien, Portugal

7.

Udbygning af naturgasforbindelserne, hvor dette er nødvendigt, for at det indre marked kan fungere, eller for at øge forsyningssikkerheden, herunder tilslutning af isolerede naturgas- og olefingasnet .

Irland — Det Forenede Kongerige

Frankrig — Spanien

Frankrig — Schweiz

Portugal — Spanien

Østrig — Tyskland

Østrig — Ungarn

Østrig — Ungarn — Slovakiet — Polen

Polen — Den Tjekkiske Republik

Slovakiet — Den Tjekkiske Republik — Tyskland — Østrig

Østrig — Italien

Grækenland — andre Balkanlande

Østrig — Ungarn — Rumænien — Bulgarien — Grækenland — Tyrkiet

Frankrig — Italien

Grækenland — Italien

Østrig — Den Tjekkiske Republik

Tyskland — Den Tjekkiske Republik — Østrig — Italien

Østrig — Slovenien — Kroatien

Ungarn — Kroatien

Ungarn — Rumænien

Ungarn — Slovakiet

Ungarn — Ukraine

Slovenien — Balkanlandene

Belgien — Nederlandene — Tyskland

Det Forenede Kongerige — Nederlandene — Tyskland

Tyskland — Polen

Danmark — Det Forenede Kongerige

Danmark — Tyskland — Sverige

Danmark — Nederlandene

8.

Udbygning af kapaciteten til modtagelse af flydende naturgas (LNG) og oplagring af naturgas, hvor dette er nødvendigt for at tilfredsstille efterspørgslen, regulere gasforsyningssystemerne samt sprede forsyningskilderne og tilførselsvejene.

Alle medlemsstater

9.

Udbygning af transportkapaciteten (naturgasforsyningsrørledninger), hvor dette er nødvendigt for at tilfredsstille efterspørgslen samt sprede de interne og eksterne forsyningskilder og tilførselsvejene.

Nordisk gasnet: Norge — Danmark — Tyskland — Sverige — Finland — Rusland — Baltikum — Polen

Algeriet — Spanien — Frankrig

Rusland — Ukraine — EU

Rusland — Belarus — Ukraine — EU

Rusland — Belarus — EU

Rusland — Østersølande — Tyskland

Rusland — Baltikum — Polen — Tyskland

Tyskland — Den Tjekkiske Republik — Polen — Tyskland — andre medlemsstater

Libyen — Italien

Tunesien — Libyen — Italien

landene omkring Det Kaspiske Hav — EU

Rusland — Ukraine — Moldavien — Rumænien — Bulgarien — Grækenland — Slovenien — andre Balkanlande

Rusland — Ukraine — Slovakiet — Ungarn — Slovenien — Italien

Nederlandene — Tyskland — Schweiz — Italien

Belgien — Frankrig — Schweiz — Italien

Danmark — (Sverige) — Polen

Norge — Rusland — EU

Irland

Algeriet — Italien — Frankrig

Algeriet — Tunesien — Italien

Mellemøsten — gasringen i det østlige Middelhav — EU

Blandingsanlæg i Winksele på nord-syd aksen (blanding af brint og kvælstof)

Forøgelse af kapaciteten på øst-vest aksen: Zeebrügge-Eynatten

10.

Foranstaltninger med henblik på at forbedre de sammenkoblede elektricitetsnets funktion i det indre marked og transitlandene, og navnlig med henblik på at udpege manglende forbindelsesled og flaskehalse, udvikle løsninger på overbelastningsproblemerne samt tilpasse metoderne til planlægning og drift af elektricitetsnettene.

Identifikation af flaskehalse og manglende forbindelsesled i naturgasnettene, især på tværs af grænserne.

Udvikling af metoder til regulering af gasstrømmen for at løse overbelastningsproblemerne i gasnettene.

Tilpasning af metoderne til planlægning og drift af elektricitetsnettene for at tage højde for behovene på det indre marked.

Generel øgning af præstationerne, sikkerheden og beskyttelsen af naturgasnettene i transitlandene.

11.

Udbygning og integration af kapaciteten til transport af olefingasser med henblik på at dække efterspørgslen på det indre marked.

Alle medlemsstater

BILAG III

TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

Projekter af fælles interesse og specifikationer herfor, aktuelt fastlagt i henhold til kriterierne i bilag II

ELEKTRICITETSNET

1.

Udbygning af energinettene i indlandsområder

1.1

Undersøisk kabelforbindelse Irland — Wales (UK)

1.2

Forbindelse til de sydlige Kyklader ( EL )

1. 3

30kV-undersøisk kabelforbindelse mellem øerne Faial, Pico og S. Jorge (Azorerne, PT )

1.4

Sammenkobling og styrkelse af nettet på øerne Terceira, Faial og São Miguel (Azorerne, PT )

1.5

Sammenkobling og styrkelse af nettet på Madeira ( PT )

1.6

Undersøisk kabelforbindelse Sardinien ( IT ) — Italien (fastlandet)

1.7

Undersøisk kabelforbindelse Korsika ( FR ) — Italien

1.8

Forbindelse Italien (fastlandet) — Sicilien ( IT ): Fordobling af forbindelsen Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)

1.9

Nye forbindelser på Balearerne og De Kanariske Øer ( ES )

2.

Udbygning af sammenkoblingerne mellem medlemsstaternes elektricitetsnet

2.1

Ledning Moulaine ( FR ) — Aubange ( BE )

2.2

Ledning Avelin ( FR ) — Avelghem ( BE )

2.3

Sammenkobling mellem Tyskland og Belgien

2.4

Ledning Vigy ( FR ) — Marlenheim ( FR )

2.5

Ledning Vigy ( FR ) — Uchtelfangen ( DE )

2.6

La Praz ( FR ), fasetransformer

2.7

Kapacitetsforøgelse via den eksisterende sammenkobling mellem Frankrig og Spanien

2.8

Ny sammenkobling mellem Frankrig og Spanien

2.9

Ny transpyrenæisk sammenkobling mellem Frankrig og Spanien

2.10

Forbindelse over de østlige Pyrenæer mellem Frankrig og Spanien

2.11

Forbindelser mellem Nordportugal og Nordvestspanien

2.12

Ledning Sines ( PT ) — Balboa ( ES ) — Alqueva ( PT )

2.13

Forbindelse mellem Sydportugal og det sydlige Spanien

2.14

Ledning Valdigem ( PT ) — Douro Internacional ( PT ) — Aldeadávila ( ES ) og anlæg Douro Internacional

2.15

Forbindelser nord for Den Botniske Bugt og den undersøiske kabelforbindelse Fennoscan mellem Finland og Sverige

2.16

Ledning Lienz ( AT ) — Cordignano ( IT )

2.17

Sammenkobling Somplago (IT) — Wuermlach (AT)

2.18

Sammenkobling Østrig — Italien (Thaur-Brixen) via jernbanetunnelen i Brenner-passet

2.19

Forbindelse mellem Irland og Nordirland

2.20

Ledning St. Peter ( AT ) — Isar ( DE )

2.21

Undersøisk kabelforbindelse mellem Sydøstengland og den centrale del af Nederlandene

2.22

Styrkelse af forbindelserne mellem Danmark og Tyskland, f.eks. ledning Kasso-Hamburg

2.23

Styrkelse af forbindelserne mellem Danmark og Sverige

2.24

Ny sammenkobling mellem Slovenien og Ungarn: Cirkovce (SI) — Heviz (HU)

2.25

Sajoivanka (HU) — Rimavská Sobota (SK)

2.26

Moldava — Sajoivanka (HU)

2.27

Stupava (SK) — sydvestlige Wien (AT)

2.28

Ledning Polen — Tyskland (Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL))

2.29

Ledning Polen — Litauen (Elk -Alytus)

2.30

Undersøisk kabelforbindelse mellem Finland og Estland

2.31

Installering af systemer til fleksibel transmission af vekselstrøm mellem Italien og Slovenien

2.32

Nye forbindelser mellem UCTE-systemet og CENTREL-systemet

2.33

Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

2.34

Undersøisk el-forbindelse mellem Malta (MT) og Sicilien (IT)

2.35

Nye sammenkoblinger mellem Italien og Slovenien

2.36

Ledning Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

3.

Udbygning af de indenlandske elektricitetsforbindelser

3.1

Forbindelser på den danske øst-vest-akse: Forbindelser mellem landets vestlige (UCTE) og østlige net (NORDEL)

3.2

Forbindelser på den danske nord-syd-akse

3.3

Ny forbindelser i Nordfrankrig

3.4

Nye forbindelser i Sydvestfrankrig

3.5

Ledning Trino Vercellese ( IT ) — Lacchiarella ( IT )

3.6

Ledning Turbigo ( IT ) — Rho-Bovisio ( IT )

3.7

Ledning Voghera ( IT ) — La Casella ( IT )

3.8

Linjen S. Fiorano ( IT ) — Nave ( IT ) — Gorlago ( IT )

3.9

Ledning Nordlige Venezia ( IT ) — Cordignano ( IT )

3.10

Ledning Redipuglia ( IT ) — det vestlige Udine ( IT )

3.11

Nye forbindelserne på den italienske øst-vest-akse

3.12

Ledning Tavarnuzze ( IT ) — Casellina ( IT )

3.13

Ledning Tavarnuzze ( IT ) — S.Barbara ( IT )

3.14

Ledning Rizziconi ( IT ) — Feroleto-Laino ( IT )

3.15

Nye forbindelser på den spanske Middelhavsakse

3.16

Netændringer for at lette tilslutning til vedvarende energi i Italien

3.17

Nye vindkraftforbindelser i Italien

3.18

Nye forbindelser på den spanske nordakse

3.19

Nye forbindelser på den spanske Middelhavsakse

3.20

Nye forbindelser på aksen Galicien ( ES ) — Centro ( ES )

3.21

Nye forbindelser på aksen Centro ( ES ) — Aragón ( ES )

3.22

Nye forbindelser på aksen Aragón ( ES ) — Levante ( ES )

3.23

Nye forbindelser på syd-centrum aksen (ES)

3.24

Nye forbindelser på øst-centrum aksen (ES)

3.25

Nye forbindelser i Andalusien ( ES )

3.26

Ledning Pedralva ( PT ) — Riba d'Ave ( PT ) og anlæg Pedralva

3.27

Ledning Recarei ( PT ) — Valdigem ( PT )

3.28

Ledning Picote ( PT ) — Pocinho ( PT ) (opgradering)

3.29

Ombygning af den nuværende ledning Pego ( PT ) — Cedillo ( ES )/Falagueira ( PT ) og anlæg Falagueira

3.30

Ledning Pego ( PT ) — Batalha ( PT ) og Batalha-anlæggene

3.31

Ledning Sines ( PT ) — Ferreira do Alentejo ( PT ) I (opgradering)

3.32

Nye vindkraftforbindelser i Portugal

3.33

Ledninger Pereiros ( PT ) — Zêzere ( PT ) — Santarém ( PT ) og anlæg Zêzere

3.34

Ledninger Batalha ( PT ) — Rio Maior ( PT ) I og II (opgraderinger)

3.35

Ledning Carrapatelo ( PT ) — Mourisca ( PT ) (opgradering)

3.36

Ledning Valdigem ( PT ) — Viseu ( PT ) — Anadia ( PT )

3.37

Omledning af ledning Rio Maior ( PT ) — Palmela ( PT ) til Ribatejo ( PT ) og anlæg Ribatejo

3.38

Understationer og forbindelsesledninger i Thessaloniki ( EL ), Lamia ( EL ) og Patras ( EL )

3.39

Forbindelser i regionerne Evia ( EL ), Lakonien ( EL ) og Thrakien ( EL )

3.40

Udbygning af eksisterende forbindelser i randområder på det græske fastland

3.41

Ledning Tynagh ( IE ) — Cashla ( IE )

3.42

Ledning Flagford ( IE ) — East Slig ( IE )

3.43

Forbindelser i den nordøstlige og vestlige del af Spanien, særlig med henblik på at tilslutte vindkraftanlæg til nettet

3.44

Forbindelser i Baskerlandet ( ES ), Aragonien ( ES ) og Navarra ( ES )

3.45

Forbindelser i Galicien ( ES )

3.46

Forbindelser i Centralsverige

3.47

Forbindelser i Sydsverige

3.48

Ledning Hamburg (DE) — Schwerin-regionen (DE)

3.49

Ledning Halle-regionen/Saale (DE) — Schwerin-regionen (DE)

3.50

Nye offshorevindkraftforbindelser og vindkraftforbindelser på landjorden i Tyskland

3.51

Udbygning af 380 kV nettet i Tyskland med henblik på tilslutning til offshorevindmølleparker

3.52

Forbindelser i Nordirland af hensyn til sammenkobling med nettet i Republikken Irland

3.53

Forbindelser i den nordvestlige del af Det Forenede Kongerige

3.54

Forbindelser i Skotland og England, med henblik på øget brug af vedvarende energi til elektricitetsproduktion

3.55

Nye offshorevindkraftforbindelser i Belgien, herunder udbygning af 380 kV nettet

3.56

Borssele understation (NL)

3.57

Implementering af reaktivt kraftkompensationsudstyr (NL)

3.58

Installering af fasetransformere og/eller kondensatorer i Belgien

3.59

Udbygning af 380 kV nettet i Belgien med henblik på at øge importkapaciteten

3.60

Ledning St. Peter (AT) — Tauern (AT)

3.61

Ledning Süd-Burgenland (AT) — Kainachtal (AT)

3.62

Dunowo (PL) — Zydowo (PL) — Krzewina (PL) — Plewiska (PL)

3.63

Patnow (PL) — Grudziadz (PL)

3.64

Ostrow (PL) — Plewiska (PL)

3.65

Ostrow (PL) — Trebaczew (Rogowiec)(PL)

3.66

Plewiska (PL) — Patnow (PL)

3.67

Tarnow (PL) — Krosno (PL)

3.68

Elk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69

Elk (PL) — Narew (PL)

3.70

Mikulowa (PL) — Swiebodzice — Dobrzen (Groszowice) (PL)

3.71

Patnow (PL) — Sochaczew (PL) — Warszawa (PL)

3.72

Krsko (SI) — Bericevo (SI)

3.73

Udbygning af det slovenske transmissionssystem fra 220 kV til 400 kV

3.74

Medzibrod (SK) — Liptovská Mara (SK)

3.75

Lemešany (SK) — Moldava (SK)

3.76

Lemešany (SK) — Veľké Kapušany (SK)

3.77

Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

3.78

Forbindelser i Nordsverige

3.79

Overførsel af Saaremaa-forsyningen ved 110 kV (ET)

3.80

Forbedring af energiforsyningen til Tartu (ET)

3.81

Renovering af understationen i Eesti (300 kV) (ET)

3.82

Renovering af understationerne Kiisa (ET), Püssi (ET) og Viljandi (ET) (110 kV)

3.83

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): ombygning af enkeltledningen på 400 kV til en dobbelt ledning på 400 kV

3.84

Krasíkov (CZ) — Horni Životice (CZ): ny enkelt ledning på 400 kV

3.85

Nye vindkraftforbindelser på Malta (MT)

4.

Udbyning af elektricitetsforbindelser til tredjelande

4.1

Ny sammenkobling mellem Italien og Schweiz

4.2

Ledning Philippi ( EL ) — Maritsa 3 (Bulgarien)

4.3

Ledning Amintaio ( EL ) — Bitola (Makedonien)

4.4

Ledning Kardia ( EL ) — Elbasan (Albanien)

4.5

Ledning Elbasan (Albanien) — Podgorica (Serbien og Montenegro)

4.6

Mostar (Bosnien-Herzegovina), understation og forbindelsesledninger

4.7

Ernestinovo (Kroatien), understation og forbindelsesledninger

4.8

Nye forbindelser mellem Grækenland og Albanien, Bulgarien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

4.9

Ledning Philippi ( EL ) — Hamidabad (TR)

4.10

Undersøisk kabelforbindelse mellem Nordøst/Østengland og Sydnorge

4.11

Forbindelsen Eemshaven (NL) — Feda (NO)

4.12

Undersøisk kabelforbindelse mellem Sydspanien og Marokko (styrkelse af eksisterende forbindelse)

4.13

Forbindelser Østersøringen: Tyskland — Polen — Rusland — Estland — Letland — Litauen — Sverige — Finland — Danmark — Belarus

4.14

Forbindelser mellem Sydfinland og Rusland

4.15

Nye forbindelser mellem Nordsverige og Nordnorge

4.16

Nye forbindelser mellem Midtsverige og Midtnorge

4.17

Ledning Borgvik ( SE ) — Hoesle (Norge) — Oslo (Norge)

4.18

Nye forbindelser mellem UCTE/CENTREL-systemet og Balkanlandene

4.19

Forbindelser og grænseflade mellem det udvidede UCTE-system og Belarus, Rusland og Ukraine, herunder flytning af de højspændingskonvertorstationer (jævnstrøm/vekselstrøm), der tidligere var i brug mellem Østrig og Ungarn, Østrig og Tjekkiet og mellem Tyskland og Tjekkiet

4.20

Forbindelser i Sortehavsringen: Rusland — Ukraine — Rumænien — Bulgarien — Tyrkiet — Georgien

4.21

Nye forbindelser i Sortehavsområdet med henblik på interoperabilitet mellem det udvidede UCTE-system og nettene i de berørte lande

4.22

Middelhavsringen: Frankrig — Spanien — Marokko — Algeriet — Tunesien — Libyen — Ægypten — Landene i Nærøsten — Tyrkiet — Grækenland — Italien

4.23

Undersøisk kabelforbindelse mellem Sydspanien og Nordvestalgeriet

4.24

Undersøisk kabelsammenkobling mellem Italien og Nordafrika (Algeriet, Tunesien, Libyen)

4.25

El-forbindelse mellem Tunesien og Italien

4.26

Nye forbindelser i området/regionen omkring Barentshavet

4.27

Udbygning af forbindelserne mellem Danmark og Norge

4.28

Obermoorweiler (DE) — Meiningen (AT) — Bonaduz (CH): ny kapacitetsforøgelse

4.29

Behescsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30

Pecs (HU) — Sombor (YU)

4.31

Pecs (HU) — Ernestinovo (HR)

4.32

Grænsen Veľké Kapušany (SK) — Ukraine

4.33

Andrall (ES) — Encamp (AND) — kapacitetsforøgelse til 220 kV

4.34

Spanien — Andorra — Frankrig: udbygning af forbindelserne

5.

Foranstaltninger med henblik på at forbedre de sammenkoblede elektricitetsnets funktion i det indre marked

(Der er endnu ikke fastlagt nogen specifikationer)

GASNET

6.

Indførelse af naturgas i nye regioner

6.1

Udbygning af gasnet mellem Belfast og det nordvestlige område af Nordirland (UK) og eventuelt vestkystområdet i Irland