ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 253E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
13. oktober 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2004-2005

 

Onsdag, den 26. januar 2005

2005/C 253E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Modtagne dokumenter

Udvalgenes sammensætning

Dagsorden

Stategiske retningslinjer/Lovgivnings- og arbejdsprogram for 2005 (forhandling)

Situationen i Mellemøsten (forhandling)

Holocaust, antisemitisme og racisme (forhandling)

Digitalt indhold ***II (forhandling)

Udvalgenes sammensætning

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

9

 

Torsdag, den 27. januar 2005

2005/C 253E/2

PROTOKOL

11

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Dagsordenen

Erklæring fra formanden

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Afstemningstid

Stabiliserings- og associeringsaftaler EU/Den Tidligere Jugoslaviske Repubik Makedonien og Kroatien *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Tillægsprotokol til associeringsaftalen EU/Chile *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Digitalt indhold ***II (afstemning)

Situationen i Mellemøsten (afstemning)

Holocaust, antisemitisme og racisme (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Valgs prøvelse

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

18

BILAG I

20

BILAG II

24

VEDTAGNE TEKSTER

26

P6_TA(2005)0013Stabiliserings- og associeringsaftalen EU/Kroatien ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2004)0370 — 14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119(AVC))

26

P6_TA(2005)0014Stabiliserings- og associeringsaftalen EU/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2004)0354 — 9856/2004 — 14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC))

26

P6_TA(2005)0015Tillægsprotokol til associeringsaftalen EU/Chile ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en tillægsprotokol til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2004)0566 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC))

27

P6_TA(2005)0016Digitalt indhold ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD))

28

P6_TC2-COD(2004)0025Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenhandlingen den 27. januar 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2005/EF om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte

28

BILAG IAKTIONER

32

BILAG IIMIDLERNE TIL PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE

34

BILAG IIIVEJLEDENDE FORDELING AF BEVILLINGER

35

P6_TA(2005)0017Situationen i MellemøstenEuropa-Parlamentets beslutning om situationen i Mellemøsten

35

P6_TA(2005)0018Holocaust, antisemitisme og racismeEuropa-Parlamentets beslutning om bevarelse af erindringen om holocaust og om antisemitisme og racisme

37

DA

 


I (Meddelelser)

EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2004-2005

Onsdag, den 26. januar 2005

13.10.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 253/1


PROTOKOL

(2005/C 253 E/01)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.05.

2.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Maria da Assunção Esteves havde meddelt, at hun havde været til stede under mødet den 13.01.2005, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Stemmerettelser:

De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) — B6-0032/2005

ændringsforslag 2

for: Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner

EU's bistand til ofrene for flodbølgen i Asien — RC-B6-0034/2005

ændringsforslag 16

imod: Dan Jørgensen.

***

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

3.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra Rådet og Kommissionen

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (KOM(2004)0835 — C6-0004/2005 — 2004/0287(COD)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (KOM(2004)0625 — C6-0009/2005 — 2004/0216(CNS)).

henvist til:

korr.udv. ITRE

rådg.udv. INTA

Forslag til Rådets beslutning om godkendelse af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder, som revideret i Genève den 19. marts 1991 (KOM(2004)0798 — C6-0010/2005 — 2004/0275(CNS)).

henvist til:

korr.udv. AGRI

rådg.udv. ENVI, JURI

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2004)0829 — C6-0011/2005 — 2004/0289(CNS)).

henvist til:

korr.udv. TRAN

Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Fællesskaber — Regnskabsåret 2003 — Bind I — Konsolideret beretning om budgetgennemførelsen og konsolideret årsregnskab (SEK(2004)1181 — C6-0012/2005 — 2004/2040(DEC)).

henvist til:

korr.udv. CONT

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2003 — Volume II — Part I and II (SEK(2004)1182 — C6-0013/2005 - 2004/2040(DEC)). Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog.

henvist til:

korr.udv. CONT

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse (KOM(2004)0772 — C6-0014/2005 — 2004/0269(CNS)).

henvist til:

korr.udv. AGRI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Parlement européen (DECHARGE VOLUME III/2004 [01] — C6-0015/2005 — 2004/2041(DEC)). Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog.

henvist til:

korr.udv. CONT

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Conseil (DECHARGE VOLUME III/2004 [02] — C6-0016/2005 — 2004/2042(DEC)). Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog.

henvist til:

korr.udv. CONT

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Cour de justice (DECHARGE VOLUME III/2004 [03] — C6-0017/2005 - 2004/2043(DEC)). Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog.

henvist til:

korr.udv. CONT

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Cour des comptes (DECHARGE VOLUME III/2004 [04] — C6-0018/2005 — 2004/2044(DEC)). Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog.

henvist til:

korr.udv. CONT

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Comité économique et social (DECHARGE VOLUME III/2004 [05] — C6-0019/2005 - 2004/2045(DEC)). Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog.

henvist til:

korr.udv. CONT

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Comité des régions (DECHARGE VOLUME III/2004 [06] — C6-0020/2005 — 2004/2046(DEC)). Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog.

henvist til:

korr.udv. CONT

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Médiateur (DECHARGE VOLUME III/2004 [07] — C6-0021/2005 - 2004/2047(DEC)). Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog.

henvist til:

korr.udv. CONT

rådg.udv. AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (13286/2004 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC)).

henvist til:

korr.udv. INTA

rådg.udv. AFET

Forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire (KOM(2004)0842 — C6-0023/2005 — 2004/0286(CNS)).

henvist til:

korr.udv. LIBE

rådg.udv. DEVE, ECON

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejdet og det økonomiske samarbejde (KOM(2004)0629 — C6-0128/2004 — 2004/0220(COD)).

henvist til:

korr.udv. DEVE

rådg.udv. AFET, INTA, BUDG, LIBE, FEMM

Forslag til Rådets og Europa-Parlamentets henstilling om yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående uddannelser (KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD)).

henvist til:

korr.udv. CULT

2)

fra medlemmerne

2.1)

forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 113):

Figueiredo Ilda, Markov Helmuth, Papadimoulis Dimitrios, Ribeiro Sérgio, Triantaphyllides Kyriacos om de finansielle overslag for 2007-2013 (B6-0065/2005).

henvist til:

korr.udv. FINP

Garriga Polledo Salvador om det indre marked for finansielle tjenesteydelser (B6-0066/2005).

henvist til:

korr.udv. ECON

Muscardini Cristiana om at udpege den 8. marts til europæisk dag mod vold mod og omskæring af kvinder (B6-0067/2005).

henvist til:

korr.udv. FEMM

rådg.udv. DEVE

Muscardini Cristiana om europæiske regler om benyttelse af skiløjper (B6-0082/2005).

henvist til:

korr.udv. IMCO

rådg.udv. ENVI, REGI

2.2)

forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 114):

Alvaro Alexander Nuno for Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa-Gruppen til Rådet om en fælles EU-indsats med henblik på at forebygge, forberede sig på, reagere på og imødegå konsekvenserne af terrorangreb af enhver art (B6-0081/2005).

henvist til:

korr.udv. LIBE

rådg.udv. AFET

2.3)

skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116)

Marie-Noëlle Lienemann, Glyn Ford, Caroline Lucas, Vittorio Agnoletto og Harlem Désir om flodbølgen og indførelse af en international skat (0002/2005)

Maciej Giertych, Godfrey Bloom og Patrick Louis om 60-året for Warszawas befrielse (0003/2005)

Graham Watson om Singapore (0004/2005).

4.   Udvalgenes sammensætning

Efter anmodning fra Verts/ALE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

DEVE:

Margrete Auken

5.   Dagsorden

Formanden meddelte, at arbejdsplanen var fastsat (punkt 10 i protokollen af 10.01.2005), og at en rettelse til dagsordenen (PE 352.950/OJ/COR) var omdelt.

Formanden gjorde i øvrigt opmærksom på, at medlemmerne ville få mulighed for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144, ved slutningen af morgendagens højtidelige møde frem til kl. 10.00.

Rådet havde endnu ikke foretaget høring af Parlamentet, og derfor blev afstemningen om henstillingerne af Brok (punkt 9) og Baron Crespo (punkt 10 og 11) udsat til en senere mødeperiode.

Dagsordenen fastsattes således.

6.   Stategiske retningslinjer/Lovgivnings- og arbejdsprogram for 2005 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Strategiske retningslinjer/Lovgivnings- og arbejdsprogram for 2005

Formanden noterede med tilfredshed, at formanden for Rådet var til stede under denne forhandling.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Jean-Claude Juncker (formand for Rådet) tog ordet.

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Pierre Jonckheer for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Hans-Peter Martin løsgænger, Françoise Grossetête, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Dimitrios Papadimoulis og Roger Knapman.

FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

næstformand

Talere: Roberta Angelilli, Ashley Mote, József Szájer, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Johannes Blokland, Marcin Libicki, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Irena Belohorská, Maria Martens, Pervenche Berès, Paolo Costa, Timothy Kirkhope, Richard Falbr, Sophia in 't Veld, Christofer Fjellner, Reino Paasilinna og Lena Ek.

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

Talere: Markus Ferber, Guido Sacconi, Alexander Radwan, Alain Hutchinson og Ria Oomen-Ruijten.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO

næstformand

Talere: Katerina Batzeli, John Bowis, Mia De Vits, Paul Rübig, Malcolm Harbour, Georg Jarzembowski, Konstantinos Hatzidakis, Lutz Goepel, Doris Pack, Klaus-Heiner Lehne, Ewa Klamt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Amalia Sartori, Françoise Grossetête og José Manuel Barroso.

Forhandlingen ville blive fortsat under mødeperioden i februar 2005 (punkt 12 i protokollen af 21.02.2005).

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

7.   Situationen i Mellemøsten (forhandling)

Redegørelse af Javier Solana, Højtstående Repræsentant for FUSP: Situationen i Mellemøsten

Javier Solana afgav redegørelsen.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO

næstformand

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen, Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen, Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Roberta Angelilli for UEN-Gruppen, James Hugh Allister løsgænger, Edward McMillan-Scott, Michel Rocard, Ignasi Guardans Cambó, David Hammerstein Mintz, Adamos Adamou, Georgios Karatzaferis, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Janusz Onyszkiewicz og Georgios Toussas.

FORSÆDE: Janusz ONYSZKIEWICZ

næstformand

Talere: Jan Tadeusz Masiel, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Lapo Pistelli, Charles Tannock, Richard Howitt, Nicholson of Winterbourne, Ioannis Kasoulides, Edith Mastenbroek, Luciana Sbarbati, Armin Laschet, Antonio Masip Hidalgo, Gitte Seeberg, Panagiotis Beglitis og Vytautas Landsbergis.

FORSÆDE: Mario MAURO

næstformand

Talere: Stefano Zappalà, Michael Gahler, Georgios Papastamkos, Javier Solana og Benita Ferrero-Waldner.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen om situationen i Mellemøsten (B6-0068/2005)

Joost Lagendijk, David Hammerstein Mintz, Margrete Auken og Johannes Voggenhuber for Verts/ALEGruppen om situationen i Mellemøsten (B6-0071/2005)

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser og Michel Rocard for PSE-Gruppen om Mellemøsten (B6-0072/2005)

Francis Wurtz, Adamos Adamou, Luisa Morgantini, Umberto Guidoni og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Mellemøsten (B6-0075/2005)

Roberta Angelilli, Brian Crowley, Cristiana Muscardini og Anna Elzbieta Fotyga for UEN-Gruppen om situationen i Mellemøsten (B6-0078/2005)

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Edward McMillan-Scott for PPE-DEGruppen om fredsprocessen i Mellemøsten (B6-0080/2005).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 27.01.2005.

8.   Holocaust, antisemitisme og racisme (forhandling)

Mundtlig forespørgsel af Martin Schulz og Glyn Ford for PSE-Gruppen til Rådet om Auschwitz-mindedag (B6-0003/2005)

Mundtlig forespørgsel af Martin Schulz og Glyn Ford for PSE-Gruppen til Kommissionen om Auschwitz-mindedag (B6-0004/2005)

Martin Schulz begrundede de mundtlige forespørgsler.

Nicolas Schmit (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B6-0003/2005.

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet B6-0004/2005.

Talere: Ewa Klamt, Glyn Ford, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Giusto Catania, Bogdan Pęk og Cristiana Muscardini.

FORSÆDE: Gérard ONESTA

næstformand

Talere: Philip Claeys løsgænger, Bogusław Sonik, Martine Roure, Jean Lambert, Martin Schulz for en personlig bemærkning, Kyriacos Triantaphyllides, Romano Maria La Russa, Ryszard Czarnecki, Patrick Gaubert, Józef Pinior, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Timothy Kirkhope, Michael Cashman, Anna Záborská, Pierre Schapira, David Sumberg, Monika Beňová, Marta Vincenzi, Csaba Sándor Tabajdi, Nicolas Schmit og Franco Frattini.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

Martin Schulz, Glyn Ford og Martine Roure for PSE-Gruppen om antisemitisme (B6-0069/2005)

Daniel Marc Cohn-Bendit og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen om racisme og antisemitisme (B6-0070/2005)

Graham Watson og Sarah Ludford for ALDE-Gruppen om bevarelse af erindringen om holocaust og om antisemitisme og racisme (B6-0073/2005)

Francis Wurtz, Marco Rizzo, Miguel Portas, André Brie og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen om racisme og antisemitisme (B6-0074/2005)

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Patrick Gaubert, Timothy Kirkhope og Bogusław Sonik for PPE-DEGruppen om antisemitisme (B6-0076/2005)

Romano Maria La Russa, Inese Vaidere, Roberta Angelilli og Brian Crowley for UEN-Gruppen om antisemitisme og racisme (B6-0077/2005)

Maciej Marian Giertych, Jens-Peter Bonde, Georgios Karatzaferis og Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen om antisemitisme og racisme (B6-0079/2005).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 27.01.2005

9.   Digitalt indhold ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Paul Rübig (A6-0002/2005).

Paul Rübig forelagde indstillingen ved anden behandling.

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Richard Seeber for PPE-DE-Gruppen, Neena Gill for PSE-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEMGruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, og Reino Paasilinna.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 27.01.2005

10.   Udvalgenes sammensætning

Efter anmodning fra ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

LIBE:

Jean-Marie Cavada i stedet for Lapo Pistelli.

11.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 352.950 OJJE).

12.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.30.

Julian Priestley

generalsekretær

Alejo Vidal-Quadras Roca

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Adwent, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aylward, Ayuso González, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, António Costa, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Degutis, Dehaene, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Torsdag, den 27. januar 2005

13.10.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 253/11


PROTOKOL

(2005/C 253 E/02)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

formand

1.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

2.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra Rådet og Kommissionen

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2500/2001 for at gøre det muligt at gennemføre fællesskabsbistand i henhold til artikel 54, stk. 2, litra c), i finansforordningen (KOM(2004)0814 — C6-0026/2005 — 2004/0285(CNS)).

henvist til:

korr.udv. AFET

rådg.udv. BUDG, CONT

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (05100/2005 — C6-0027/2005 — 2004/0131(AVC)).

henvist til:

korr.udv. AFET

rådg.udv. INTA

Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119 (AVC)).

henvist til:

korr.udv. AFET

rådg.udv. INTA

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF om årsregnskaber for visse selskabsformer og konsoliderede regnskaber (KOM(2004)0725 — C6-0164/2004 — 2004/0250(COD)).

henvist til:

korr.udv. JURI

rådg.udv. ECON

2)

fra udvalgene

2.1)

følgende henstillinger:

*** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en tillægsprotokol til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (13286/2004 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC)) — Udvalget om International Handel

Ordfører: Barón Crespo Enrique (A6-0007/2005).

*** Henstilling

1.

om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union og

2.

om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC)) — Udenrigsudvalget

Ordfører: Brok Elmar (A6-0011/2005).

2.2)

følgende indstilling ved andenbehandling:

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Rübig Paul (A6-0002/2005).

3.   Dagsordenen

Formanden meddelte, at den ukrainske præsident, Viktor Jusjtjenko, var blevet forhindret i at komme til Bruxelles på grund af problematiske vejrforhold i Centraleuropa.

Det højtidelige møde blev derfor aflyst.

4.   Erklæring fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring i anledning af 60-års-dagen for befrielsen af koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.

(Mødet udsat kl. 09.10 og genoptaget kl. 10.00)

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

næstformand

5.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

6.   Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.

6.1.   Stabiliserings- og associeringsaftaler EU/Den Tidligere Jugoslaviske Repubik Makedonien og Kroatien *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling

1.

om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2004)0370 — 14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119(AVC)]

2.

om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2004)0354 — 9856/2004 — 14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC)] — Udenrigsudvalget

Ordfører: Elmar Brok (A6-0011/2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 1

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0013 og 0014)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse

6.2.   Tillægsprotokol til associeringsaftalen EU/Chile *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en tillægsprotokol til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union [13286/2004 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC)] — Udvalget om International Handel

Ordfører: Enrique Barón Crespo (A6-0007/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 2

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0015)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse

6.3.   Digitalt indhold ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Paul Rübig (A6-0002/2005).

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 3)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2005)0016)

6.4.   Situationen i Mellemøsten (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0068/2005, B6-0071/2005, B6-0072/2005, B6-0075/2005, B6-0078/2005 og B6-0080/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0068/2005

(erstatter B6-0068/2005, B6-0071/2005, B6-0072/2005, B6-0075/2005, B6-0078/2005 og B6-0080/2005):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Edward McMillan-Scott og Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser og Michel Rocard for PSE-Gruppen

Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen

Joost Lagendijk, David Hammerstein Mintz, Margrete Auken og Johannes Voggenhuber for Verts/ALEGruppen

Francis Wurtz, Adamos Adamou og Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen

Roberta Angelilli, Brian Crowley, Cristiana Muscardini og Anna Elzbieta Fotyga for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0017)

Indlæg til afstemningen:

Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 2, som var blevet vedtaget.

Edward McMillan-Scott havde foreslået at slette punkt 15.

6.5.   Holocaust, antisemitisme og racisme (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 og B6-0079/2005

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0069/2005/rev.

(erstatter B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 og B6-0079/2005):

stillet af:

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Timothy Kirkhope og Patrick Gaubert for PPE-DE-Gruppen

Martin Schulz, Glyn Ford og Martine Roure for PSE-Gruppen

Sarah Ludford, Graham Watson og Alexander Nuno Alvaro for ALDE-Gruppen

Daniel Marc Cohn-Bendit og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen

Francis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo og Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen

Brian Crowley for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0018)

Indlæg til afstemningen:

Bogusław Sonik for PPE-DE-Gruppen havde stillet mundtlige ændringsforslag til punkt A og punkt 5, led 2

Sarah Ludford om indholdet af de mundtlige ændringsforslag

Martin Schulz for PSE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt A

Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen for at støtte det mundtlige ændringsforslag fra Martin Schulz

Sarah Ludford om afstemningsproceduren til de mundtlige ændringsforslag

Daniel Marc Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen om de mundtlige ændringsforslag fra PSE- og UEN-Gruppen

Martin Schulz om afstemningsproceduren

Johannes Voggenhuber for at støtte det mundtlige ændringsforslag fra Martin Schulz og samtidig understrege Østrigs ansvar

Michał Tomasz Kamiński for UEN-Gruppen og Sarah Ludford om indlæg af Daniel Marc Cohn-Bendit

Hannes Swoboda for at præcisere rækkevidden af det mundtlige ændringsforslag fra Martin Schulz

Vytautas Landsbergis havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt A

Cristiana Muscardini om indlæg af Daniel Marc Cohn-Bendit og afstemningsproceduren for de mundtlige ændringsforslag.

7.   Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Antisemitisme og racisme — RC-B6-0069/2005/rev

Frank Vanhecke, Maciej Marian Giertych.

8.   Stemmerettelser

Følgende medlemmer havde meddelt stemmerettelser:

Antisemitisme og racisme — RC-B6-0069/2005/rev

beslutning (som helhed)

for: Christofer Fjellner, Mogens N.J. Camre, Lydia Schenardi.

***

Kathy Sinnott meddelte, at hun havde ønsket at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt A for at tilføje »handicappede« til listen over ofre, men at det ikke var lykkedes hende at påkalde sig formandens opmærksomhed i tide.

9.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Jo Leinen, József Szájer, Witold Tomczak, Nigel Farage, Barbara Kudrycka, Mary Lou McDonald, Gerard Batten, Genowefa Grabowska, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Bogusław Rogalski, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, György Schöpflin og Kathy Sinnott.

10.   Valgs prøvelse

På forslag af JURI-udvalget vedtog Parlamentet at erklære Viktória Mohácsis mandat for gyldigt med virkning fra den 29. november 2004.

11.   Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

Fælles holdning vedtaget af Rådet den 24. januar 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer (11934/3/2004 — C6-0029/2005 — 2003/0130(COD))

henvist til:

korr.udv.: TRAN

Fælles holdning vedtaget af Rådet den 24. januar 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/115/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer (11933/3/2004 — C6-0030/2005 — 2003/0136(COD))

henvist til:

korr.udv.: TRAN

Fælles holdning vedtaget af Rådet den 24. januar 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 74/408/EØF om motorkøretøjer for så vidt angår sæder, disses forankringer og nakkestøtter (11935/3/2004 — C6-0031/2005 — 2003/0128(COD))

henvist til:

korr.udv.: TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 28.01.2005.

12.   Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Udvalgshenvisninger

ITRE

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (KOM(2004)0607 — C6-0122/2004 — 2004/0209 (COD))

Korr.udv.: EMPL

(rådg.udv.: ITRE, FEMM)

CONT

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked (KOM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

Korr.udv.: IMCO

(rådg.udv.: CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, JURI)

JURI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tvangslicens til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik på eksport til lande med folkesundhedsproblemer (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

Korr.udv.: INTA

(rådg.udv.: DEVE, ENVI, JURI).

13.   Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

14.   Tid og sted for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted fra 21.02.2005 — 24.02.2005.

15.   Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 11.05.

Julian Priestley

generalsekretær

Josep Borrell Fontelles

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Adwent, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Paolo Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Davies, De Poli, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Gröner, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka


BILAG I

AFSTEMNINGSRESULTATER

Tegnforklaring

+

vedtaget

-

forkastet

bortfaldt

W

taget tilbage

RCV (..., ..., ...)

afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller)

EV (..., ..., ...)

elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller)

split

opdelt afstemning

sep

særskilt afstemning

am

ændringsforslag

CA

kompromisændringsforslag

CP

tilsvarende tekstdel

D

ændringsforslag udgår

=

identiske ændringsforslag

§

punkt/stk.

art

artikel

cons

stk.

MOT

beslutningsforslag

JT MOT

fælles beslutningsforslag

SEC

hemmelig afstemning

1.   Stabiliserings- og associeringsaftaler EU/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Kroatien ***

Betænkning: BROK (A6-0011/2005)

Angående

RCV osv.

Resultat

RCV/EV — Bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

2.   Tillægsprotokol til associeringsaftalen EU/Chile ***

Betænkning: BARÓN CRESPO (A6-0007/2005)

Angående

RCV osv.

Resultat

RCV/EV — Bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

3.   Digitalt indhold ***II

Indstilling ved andenbehandling: RÜBIG (A6-0002/2005)

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

Resultat

RCV/EV — Bemærkninger

art. 6

1

ITRE

 

+

 

fælles holdning

 

erklæret godkendt

 

4.   Situationen i Mellmøsten

Forslag til beslutning: B6-0068/2005, 0071/2005, 0072/2005, 0075/2005, 0078/2005 og 0080/2005

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

Resultat

RCV/EV — Bemærkninger

fælles beslutningsforslag RC6-0068/2005 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL og UEN)

§ 8

2

GUE/NGL

split

 

mundtligt ændringsforslag

1

+

2

-

§ 12

 

originaltekst

split

 

 

1

+

 

2/EV

-

297, 301, 17

3

+

 

4

+

 

§ 13

3

GUE/NGL

 

+

 

§ 14

 

originaltekst

split

 

 

1

+

 

2

+

 

§15

 

originaltekst

 

-

 

Efter § 14

1

UEN

 

+

 

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

beslutningsforslag fra de politiske grupper

B6-0068/2005

 

ALDE

 

 

B6-0071/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0072/2005

 

PSE

 

 

B6-0075/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0078/2005

 

UEN

 

 

B6-0080/2005

 

PPE-DE

 

 

Anmodning om opdelt afstemning

ALDE, PPE-DE

§ 12

1. del: indtil ... »voldshandlinger«

2. del: ordet »vilkårlige«

3. del: ordene »fra begge sider«

4. del: resten

§ 14

1. del: teksten uden ordene »at indstille opførelsen af muren«

2. del: disse ord

GUE/NGL

Am 2 (se også mundtligt ændringsforslag til dette ændringsforslag)

1. del: indtil ...»at opfylde disse mål«

2. del: resten

Diverse

Wurtz havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 2:

8.

henstiller indtrængende til præsident Abbas at gennemføre sit ønske om at stoppe volden og glæder sig over de foranstaltninger, som præsident Abbas har truffet, samt over hans ønske om at indføre reformer og øge kontrollen med de palæstinensiske sikkerhedsstyrker i praksis, samt uforbeholdent at indlede en dialog med alle de berørte parter; er af den opfattelse, at helhjertet politisk støtte fra USA og EU og en aktiv deltagelse fra israelernes side er en afgørende forudsætning for at få opfyldt disse mål; opfordrer de israelske myndigheder til at acceptere og implementere køreplanen og resolutionerne fra FN's Sikkerhedsråd ;

5.   Antisemitisme og racisme

Forslag til beslutning: B6-0069/2005, 0070/2005, 0073/2005, 0074/2005, 0076/2005, 0077/2005 og 0079/2005

Angående

Am. nr.

Fra

RCV osv.

Resultat

RCV/EV — Bemærkninger

fælles beslutningsforslag RC6-0069/2005/rev (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL og UEN)

§ 4

 

originaltekst

split

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 5, led 2

 

originaltekst

 

+

mundtligt ændringsforslag

§ A

mundtligt

PPE-DE (Sonik)

 

+

mundtlige ændringsforslag

mundtligt

PSE (Schulz)

 

+

1

UEN

 

mundtligt

Landsbergis

 

+

Efter § B

2

UEN

 

-

 

afstemning: beslutning (som helhed)

RCV

+

617, 0, 10

beslutningsforslag fra de politiske grupper

B6-0069/2005

 

PSE

 

 

B6-0070/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0073/2005

 

ALDE

 

 

B6-0074/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0076/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0077/2005

 

UEN

 

 

B6-0079/2005

 

IND/DEM

 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb

ALDE, PPE-DE, Verts/ALE: endelig afstemning

IND/DEM, UEN: am 1

Anmodning om opdelt afstemning

IND/DEM:

§ 4

1. del: teksten uden ordene »kulturelle« og »religiøse«

2. del: disse ord

Diverse

PPE-DE-Gruppen (Sonik) havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § A:

A.

der henviser til, at 60-årsdagen den 27. januar 2005 for befrielsen af Hitlers dødslejr i Auschwitz-Birkenau, hvor i alt op mod 1,5 millioner jøder, romaer, polakker, russere og fanger af forskellige andre nationaliteter samt homoseksuelle blev myrdet, ikke kun er en vigtig lejlighed for Europas borgere til at mindes og fordømme de ufattelige rædsler og den tragedie, der var forbundet med holocaust, men også giver anledning til at beskæftige sig med den foruroligende stigning i antisemitismen og navnlig i antisemitiske hændelser i Europa og til på ny at uddrage den bredere lære af erfaringerne og forstå farerne ved at forfølge personer på grund af race, etnisk oprindelse, religion, politisk observans eller seksuel orientering,

PPE-DE-Gruppen (Sonik) havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 5, led 2:

at styrke undervisningen om holocaust ved at bruge alle holocaustmindesteder, navnlig Auschwitz-Birkenau-Museet (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) og Berlins informationscenter om holocaust (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas), som kilder til europæisk historie og gøre holocaust og europæisk borgerskab til standardelementer i skolernes undervisningsplaner overalt i EU og sætte den nuværende bekæmpelse af racisme, fremmedhad og antisemitisme i relation til shoahen (holocaust)

PSE-Gruppen (Schulz) havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § A:

A.

der henviser til, at 60-årsdagen den 27. januar 2005 for befrielsen af Nazi-Tysklands dødslejr i Auschwitz-Birkenau, hvor i hundredtusindvis af jøder, romaer, homoseksuelle, polakker og andre fanger af forskellige nationaliteter blev myrdet, ikke kun er en vigtig lejlighed for Europas borgere til at mindes og fordømme de ufattelige rædsler og den tragedie, der var forbundet med holocaust, men også giver anledning til at beskæftige sig med den foruroligende stigning i antisemitismen og navnlig i antisemitiske hændelser i Europa og til på ny at uddrage den bredere lære af erfaringerne og forstå farerne ved at forfølge personer på grund af race, etnisk oprindelse, religion, politisk observans eller seksuel orientering,

Landsbergis havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § A:

A.

der henviser til, at 60-årsdagen den 27. januar 2005 for befrielsen af Hitlers dødslejr i Auschwitz-Birkenau, hvor i hundredtusindvis af jøder, romaer, homoseksuelle, polakker og andre fanger af forskellige nationaliteter blev myrdet, ikke kun er en vigtig lejlighed for Europas borgere til at mindes og fordømme de ufattelige rædsler og den tragedie, der var forbundet med holocaust, men også giver anledning til at beskæftige sig med den foruroligende stigning i antisemitismen og navnlig i antisemitiske hændelser i Europa og til på ny at uddrage den bredere lære af erfaringerne og forstå farerne ved at forfølge personer på grund af race, etnisk oprindelse, religion, social klassificering, politisk observans eller seksuel orientering,


BILAG II

RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB

Fælles beslutning B6-0069/2005 — Antisemitisme og fremmedhad

Beslutning

Ja-stemmer: 617

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa Paolo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Di Pietro, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Huhne, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Remek, Sjöstedt, Stroz, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Poli, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bresso, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Costa António, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Hverken eller: 10

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Toussas

NI: Claeys, Dillen, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Lombardo

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen


VEDTAGNE TEKSTER

 

P6_TA(2005)0013

Stabiliserings- og associeringsaftalen EU/Kroatien ***

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2004)0370 — 14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse (KOM(2004)0370 — 14211/2004) (1),

der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med første afsnit, andet punktum i artikel 300, stk. 2, og artikel 310 (C6-0028/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 75, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A6-0011/2005),

1.

afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af protokollen til aftalen;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Kroatiens regeringer og parlamenter.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0014

Stabiliserings- og associeringsaftalen EU/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ***

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2004)0354 — 9856/2004 — 14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse (KOM(2004)0354 — 9856/2004 — 14025/2004) (1),

der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med første afsnit, andet punktum i artikel 300, stk. 2, og artikel 310 (C6-0003/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 75, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A6-0011/2005),

1.

afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af protokollen til aftalen;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens regeringer og parlamenter.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0015

Tillægsprotokol til associeringsaftalen EU/Chile ***

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en tillægsprotokol til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2004)0566 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2004)0566) (1),

der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 310 og artikel 300, stk. 2, første afsnit (C6-0022/2005),

der henviser til forretningsordenens artikel 75, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A6-0007/2005),

1.

afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af protokollen til aftalen;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Chiles regeringer og parlamenter.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0016

Digitalt indhold ***II

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Rådets fælles holdning (10458/4/2004 — C6-0140/2004),

der henviser til sin holdning ved førstebehandling (1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0096) (2),

der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2004)0367) (3),

der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

der henviser til forretningsordenens artikel 62,

der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0002/2005),

1.

ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  »Vedtagne tekster« af 22.4.2004, P5_TA(2004)0364.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(3)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P6_TC2-COD(2004)0025

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenhandlingen den 27. januar 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2005/EF om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 157, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Informationssamfundets udvikling og indførelsen af bredbånd vil påvirke hver eneste EU-borgers liv, bl.a. ved at fremme tilgængeligheden til viden og nye måder at tilegne sig viden på, hvilket vil øge efterspørgslen efter nyt indhold og nye applikationer og tjenester.

(2)

Der er stadig en betydelig vækst i udbredelsen af internettet i Fællesskabet. Internettets muligheder bør udnyttes til at give hver enkelt borger og organisation i Fællesskabet del i de samfundsmæssige og økonomiske fordele af informationer og viden. Europa er nu klar til at udnytte potentialet i digitalt indhold.

(3)

I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 blev det understreget, at skiftet til en digital, videnbaseret økonomi, der drives frem af nye varer og tjenester, vil være en effektiv drivkraft for vækst, konkurrenceevne og job. Ved den lejlighed anerkendtes specifikt den rolle, som indholdsindustrierne spiller med hensyn til at skabe værditilvækst ved at udnytte og forbinde den europæiske kulturelle mangfoldighed via netværk.

(4)

Handlingsplanen eEuropa 2005, som videreudvikler Lissabon-strategien, efterlyser aktioner, der fremmer udviklingen af sikre tjenester og applikationer samt sikkert indhold via bredbåndsnet og dermed tilvejebringer et gunstigt klima for private investeringer og jobskabelse og medvirker til at øge produktiviteten, modernisere offentlige tjenester og give alle mulighed for at deltage i det globale informationssamfund.

(5)

Efterspørgslen efter digitalt kvalitetsindhold i Europa med velafvejede adgangs- og brugerrettigheder bliver stadig tydeligere og kommer fra et bredt publikum: borgere, studerende, forskere, små og mellemstore virksomheder og andre erhvervsbrugere eller personer med særlige behov, som ønsker at forøge deres viden, eller »videreanvendere«, som ønsker at udnytte digitale indholdsressourcer til at etablere tjenester.

(6)

Aktører inden for digitalt indhold er indholdsudbydere (herunder offentlige og private organisationer og institutioner, der producerer, samler eller ejer digitalt indhold) og indholdsbrugere (herunder organisationer og virksomheder, der er slutbrugere, som videreanvender og/eller værdiforøger digitalt indhold). Der bør lægges særlig vægt på små og mellemstore virksomheders deltagelse.

7)

eContent-programmet (2001-2004) vedtaget ved Rådets beslutning 2001/48/EF af 22. december 2000 (3) gik ind for udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på internettet samt sproglig mangfoldighed på europæiske websteder i informationssamfundet. Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2003 vedrørende midtvejsevalueringen af eContent-programmet bekræfter, hvor vigtigt det er at sætte ind på dette område.

(8)

Teknologiske fremskridt giver mulighed for at værdiforøge indhold i form af indlejret viden og for at forbedre interoperabiliteten på tjenesteniveau, hvilket er en grundlæggende forudsætning for at få adgang til, anvende og distribuere digitalt indhold. Dette er særlig relevant for de områder af offentlig interesse, der vil blive omfattet af dette program.

(9)

Fremme af solide forretningsmodeller vil styrke kontinuiteten i de projekter, der iværksættes under dette program, og vil således forbedre betingelserne for bedre økonomisk afkast fra tjenester, som bygger på adgang til og videreanvendelse af digitalt indhold.

(10)

Der er etableret lovgivningsrammer, som behandler udfordringerne i forbindelse med digitalt indhold i informationssamfundet (4)  (5)  (6).

(11)

Forskellig praksis i de enkelte medlemsstater udgør fortsat en teknisk hindring for udbredt adgang til, anvendelse, videreanvendelse og udnyttelse af den offentlige sektors informationer i Fællesskabet.

(12)

I tilfælde, hvor digitalt indhold omfatter personoplysninger, bør bestemmelserne i direktiv 95/46/EF (7) og 2002/58/EF (8) overholdes, og de anvendte teknologier bør beskytte privatlivets fred og om muligt forbedre denne beskyttelse.

(13)

Fællesskabsforanstaltninger i forbindelse med informationsindhold bør fremme Fællesskabets flersproglige og multikulturelle særpræg.

(14)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (9).

(15)

Kommissionen bør sikre komplementariteten og synergien med beslægtede fællesskabsinitiativer og -programmer, herunder navnlig programmer vedrørende uddannelse og kultur og vedrørende den europæiske interoperabilitetsramme (European Interoperability Framework).

(16)

I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (10) udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

(17)

Målene for de påtænkte handlinger kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne som følge af spørgsmålenes grænseoverskridende karakter og kan derfor på grund af handlingernes europæiske omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Programmets formål

1.   Ved denne afgørelse etableres der et fællesskabsprogram for perioden 2005-2008 med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte, for dermed at lette produktion og udbredelse af informationer — inden for områder af offentlig interesse — på fællesskabsplan.

Programmet betegnes »eContentplus«-programmet (i det følgende benævnt »programmet«).

2.   For at nå det overordnede mål for programmet, gennemføres følgende aktionslinjer:

a)

fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyttelse

b)

fremme af forbedringen af kvaliteten og af god praksis i forbindelse med digitalt indhold mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne

c)

styrkelse af samarbejdet mellem aktører inden for digitalt indhold og af bevidstgørelsen.

De aktiviteter, der skal gennemføres inden for rammerne af disse aktionslinjer, målrettes mod henholdsvis den offentlige sektors oplysninger, rumlige data og undervisnings- og kulturindhold samt videnskabeligt indhold som beskrevet i bilag I. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bilag II.

Artikel 2

Deltagelse i programmet

1.   Programmet er åbent for deltagelse af juridiske personer, der er etableret i medlemsstaterne. Det er endvidere åbent for deltagelse af juridiske personer, der er etableret i kandidatlandene, i overensstemmelse med bilaterale aftaler, der allerede består, eller som indgås med disse lande.

2.   Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer etableret i de EFTA-lande, der er kontraherende parter i EØS-aftalen, i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte aftale.

3.   Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer etableret i tredjelande samt internationale organisationer, uden at der ydes støtte fra Fællesskabet, hvis en sådan deltagelse effektivt bidrager til programmets gennemførelse. Beslutningen om at tillade en sådan deltagelse træffes efter proceduren i artikel 4, stk. 2.

Artikel 3

Kommissionens beføjelser

1.   Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af dette program.

2.   Kommissionen udarbejder et arbejdsprogram på grundlag af denne afgørelse.

3.   Under gennemførelsen af programmet sikrer Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne generel overensstemmelse og komplementaritet med andre relevante fællesskabspolitikker, -programmer og -foranstaltninger, der berører udviklingen og anvendelsen af europæisk digitalt indhold og fremme af sproglig mangfoldighed i informationssamfundet, herunder navnlig Fællesskabets programmer for forskning og teknologisk udvikling, Ida, eTEN, e-inclusion, e-læring, MODINIS og handlingsplanen for et sikrere internet.

4.   Kommissionen handler efter proceduren i artikel 4, stk. 2, i forbindelse med:

a)

vedtagelse og ændring af arbejdsprogrammet

b)

fastlæggelse af kriterier for og indholdet af indkaldelser af forslag i overensstemmelse med de i artikel 1 fastsatte mål

c)

vurdering af de projekter, der foreslås i forbindelse med indkaldelser af forslag med henblik på EF-finansiering med et EF-bidrag, der anslås til 1 000 000 EUR eller derover

d)

enhver fravigelse af bestemmelserne i bilag II.

5.   Kommissionen underretter det i artikel 4 omhandlede udvalg om, hvordan programmets gennemførelse forløber.

Artikel 4

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 5

Overvågning og evaluering

1.   Med henblik på at sikre, at fællesskabsstøtten anvendes effektivt, sørger Kommissionen for, at aktioner i medfør af denne afgørelse underkastes forudgående godkendelse, opfølgning og efterfølgende evaluering.

2.   Kommissionen overvåger gennemførelsen af projekter i medfør af programmet. Kommissionen evaluerer, hvordan projekterne er gennemført, og hvilke virkninger deres gennemførelse har haft, for at fastslå, om de oprindelig fastsatte mål er nået.

3.   Kommissionen forelægger senest medio 2006 en rapport om gennemførelsen af aktionslinjerne i artikel 1, stk. 2, for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Kommissionen redegør i den forbindelse for overensstemmelsen mellem beløbet for 2007-2008 og de finansielle overslag. Kommissionen tager i forbindelse med budgetproceduren for 2007-2008 de nødvendige skridt til at sikre overensstemmelse mellem de årlige bevillinger og de finansielle overslag. Kommissionen forelægger en endelig evalueringsrapport ved programmets afslutning.

4.   Kommissionen sender resultaterne af sine kvantitative og kvalitative evalueringer til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag til ændring af denne afgørelse. Resultaterne fremsendes inden forelæggelsen af forslagene til Den Europæiske Unions almindelige budget for henholdsvis 2007 og 2009.

Artikel 6

Finansieringsramme

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af Fællesskabets aktioner i medfør af denne afgørelse udgør for perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2008 149 000 000 EUR, hvoraf 55 600 000 EUR for perioden indtil den 31. december 2006.

2.   For perioden efter den 31. december 2006 anses beløbet for at være bekræftet, hvis det for denne fase er i overensstemmelse med de finansielle overslag, der gælder for den periode, der begynder i 2007.

3.   De årlige bevillinger for perioden fra 2005 til 2008 godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag. En vejledende fordeling af udgifterne er anført i bilag III.

Udfærdiget i ..., den

På Europa-Parlamentets vegne

formand

På Rådets vegne

formand


(1)  Udtalelse afgivet den 29. april 2004(EUT C 117 af 30.4.2004, s. 49).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 22. april 2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 24. september 2004 (EUT C 25 E af 1.2.2005, s. 19) og Europa-Parlamentets holdning af 27. januar 2005.

(3)  EFT L 14 af 18.1.2001, s. 32.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(9)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(10)  EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).

BILAG I

AKTIONER

I.   INDLEDNING

Det overordnede formål med eContentplus er at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte, for at lette fremstillingen og udbredelsen af informationer — på områder af offentlig interesse — på Fællesskabsplan.

Programmet vil skabe bedre vilkår for adgangen til og forvaltningen af digitalt indhold og digitale tjenester i flersproglige og multikulturelle miljøer. Det vil øge brugernes valg og understøtte nye måder at interagere med videnberiget digitalt indhold, som er en facilitet der bliver stadig vigtigere for at gøre indhold mere dynamisk og tilpasset særlige kontekster (undervisning, kultur, personer med særlige behov osv.).

Programmet skal bane vejen for strukturerede rammer for digitalt kvalitetsindhold i Europa — The European Digital Content Area — ved at lette overførsel af erfaringer og god praksis og samspil mellem indholdssektorer, indholdsudbydere og -brugere.

Programmet omfatter tre aktionslinjer:

a)

Fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyttelse

b)

Fremme af forbedringen af kvaliteten og af god praksis i forbindelse med digitalt indhold mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne

c)

Styrkelse af samarbejdet mellem aktører inden for digitalt indhold og af bevidstgørelsen.

II.   AKTIONSLINJER

A.   Fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyttelse

Aktiviteterne under denne aktionslinje omfatter etablering af netværk og alliancer mellem aktører, hvilket ansporer til etablering af nye tjenester.

Målområder bliver den offentlige sektors informationer, rumlige data samt undervisnings- og kulturindhold.

Der fokuseres på:

a)

at understøtte en mere udbredt anerkendelse af vigtigheden af den offentlige sektors informationer, deres kommercielle værdi og den dertil knyttede samfundsmæssige betydning af deres anvendelse. Aktiviteterne skal tilvejbringe en effektiv grænseoverskridende anvendelse og udnyttelse af den offentlige sektors informationer mellem organisationer i den offentlige sektor og private virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, med henblik på værdiforøgede informationsprodukter og -tjenester;

b)

at anspore til en mere udbredt anvendelse af rumlige data i den offentlige sektors organer, private virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, og blandt borgerne via samarbejdsmekanismer på europæisk plan. Aktiviteterne bør både tackle tekniske og organisatoriske spørgsmål, så overlapning og utilstrækkeligt udviklede territoriale datasæt undgås. De bør fremme grænseoverskridende interoperabilitet og støtte koordineringstiltag mellem kortlægningsorganer samt fremme udviklingen af nye mobiltjenester på europæisk plan. De bør også understøtte brugen af åbne standarder;

c)

at fremme udbredelsen af åbne europæiske videnpuljer med digitale objekter til uddannelses- og forskersamfund, samt den enkelte borger. Aktiviteterne skal understøtte etableringen af transeuropæiske formidlingstjenester for digitalt undervisningsindhold, med tilhørende forretningsmodeller. Aktiviteterne bør også anspore til at anvende åbne standarder og til at etablere store brugergrupper, som analyserer og afprøver præstandardiserings- og specifikationsmodeller med henblik på at inddrage europæiske flersproglige og multikulturelle aspekter ved definitionen af globale standarder for digitalt undervisningsindhold;

d)

at fremme udviklingen af transeuropæiske informationsstrukturer, der giver adgang til og anvender europæiske digitale kulturelle og videnskabelige ressourcer af høj kvalitet ved at forbinde virtuelle biblioteker, fælles datahukommelser osv. Aktiviteterne bør omfatte koordinerede fremgangsmåder ved digitalisering og opbygning af samlinger, præservering af digitale objekter samt indeksering af kulturelle og videnskabelige digitale ressourcer. De bør forbedre adgangen til digitale kulturelle og videnskabelige aktiver ved hjælp af effektive licensordninger og kollektiv forudgående clearing af rettigheder.

B.   Fremme af forbedringen af kvaliteten og fremme af god praksis i forbindelse med digitalt indhold mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne

De aktiviteter, der skal udføres under denne aktionslinje, skal lette kortlægningen og en vid udbredelse af god praksis inden for metoder, processer og operationer med henblik på at frembringe højere kvalitet og større effektivitet i forbindelse med fremstilling, anvendelse og distribution af digitalt indhold.

Aktiviteterne omfatter forsøg, som skal demonstrere forskellige aspekter af digitalt indhold inden for de eksisterende lovrammer, nemlig søgbarhed, anvendelighed, videreanvendelighed, sammenstillingsmuligheder og interoperabilitet, samtidig med at man allerede på et tidligt stadium i processen tilgodeser krav fra forskellige målgrupper og -markeder i et miljø med stadig flere sprog og kulturer og således omfatter mere end blot lokaliseringsteknologier.

Aktiviteterne skal udnytte fordelene ved at berige digitalt indhold med maskinlæsbare data (semantisk veldefinerede metadata baseret på relevant deskriptiv terminologi, ordlister og ontologier).

Forsøgene gennemføres i tematiske klynger. Indsamling, formidling og sektorovergribende samspil af indvundne erfaringer udgør en integreret del af forsøgene.

Målområdet for anvendelse er den offentlige sektors informationer, rumlige data, digitalt undervisnings- og kulturindhold samt videnskabeligt digitalt indhold.

C.   Styrkelse af samarbejdet mellem aktører inden for digitalt indhold og af bevidstgørelsen

De aktiviteter, der skal udføres under denne aktionslinje, omfatter ledsageforanstaltninger til relevant lovgivning vedrørende digitalt indhold og fremme af øget samarbejde mellem aktører inden for digitalt indhold samt oplysningskampagner. Aktiviteterne skal understøtte udviklingen af værktøjer til benchmarking, overvågning og analyse, konsekvensvurderingen af programmet samt formidlingen af resultaterne. De skal kortlægge og analysere eventuelle muligheder og problemer (f.eks. tillid, kvalitetsmærkning, intellektuelle ejendomsrettigheder på undervisningsområdet) og i givet fald komme med løsningsforslag.

BILAG II

MIDLERNE TIL PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE

1.

Kommissionen gennemfører programmet i overensstemmelse med det tekniske indhold, der er angivet i bilag I.

2.

Programmet gennemføres ved hjælp af indirekte aktioner, der omfatter:

a)

Aktioner med omkostningsdeling

i)

Projekter beregnet på at forøge viden for at forbedre eksisterende produkter, processer og/eller tjenester og/eller for at tilgodese fællesskabspolitikkernes behov. Fællesskabets bidrag vil normalt ikke overstige 50 % af omkostningerne ved projektet. Offentlige instanser kan få dækket deres ekstraudgifter fuldt ud.

ii)

Aktioner vedrørende god praksis med henblik på videnspredning. De gennemføres normalt i tematiske klynger og forbindes i tematiske net. Fællesskabets bidrag til foranstaltninger i medfør af dette punkt vil være begrænset til de direkte omkostninger, der skønnes nødvendige eller passende for at realisere aktionens specifikke mål.

iii)

Tematiske net: net, som forener en lang række forskellige aktører omkring et givet teknologisk og organisatorisk mål med henblik på at lette koordineringsaktiviteter og videnoverførsel. Sådanne net kan være knyttet til aktioner vedrørende god praksis. Der vil blive ydet støtte til de støtteberettigede ekstraudgifter i forbindelse med koordinering og iværksættelse af et net. Fællesskabets bidrag kan dække de støtteberettigede ekstraomkostninger i forbindelse med disse foranstaltninger.

b)

Ledsageforanstaltninger

Ledsageforanstaltninger bidrager til gennemførelsen af programmet eller til forberedelse af fremtidige aktiviteter. Foranstaltninger, hvis formål er markedsføring af produkter, processer eller tjenester eller marketingsaktiviteter eller salgsfremstød, kommer ikke i betragtning.

i)

undersøgelser til støtte for programmet, herunder forberedelse af fremtidige aktiviteter

ii)

Informationsudveksling, konferencer, seminarer, workshops eller andre møder samt forvaltning af aktivitetsklynger

iii)

Formidlings-, informations- og kommunikationsaktiviteter.

3.

Udvælgelsen af aktioner med omkostningsdeling sker på grundlag af indkaldelser af forslag, der offentliggøres på Kommissionens websted, i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser.

4.

Ansøgninger om fællesskabsstøtte skal, hvis det er relevant, ledsages af en finansieringsplan med en liste over alle elementerne i projekternes finansiering, herunder den finansielle støtte, der ansøges om fra Fællesskabet, og andre ansøgninger eller tilsagn om støtte fra andre kilder.

5.

Ledsageforanstaltninger gennemføres på grundlag af offentlige udbud i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser.

BILAG III

VEJLEDENDE FORDELING AF BEVILLINGER

1.

Fremme på fællesskabsplan af adgangen til digitalt indhold, dets anvendelse og udnyttelse: 40-50 %

2.

Fremme af forbedringen af kvaliteten og fremme af god praksis i forbindelse med digitalt indhold mellem indholdsudbydere og -brugere, på tværs af sektorerne: 45-55 %

3.

Styrkelse af samarbejdet mellem aktører inden for digitalt indhold og af bevidstgørelsen: 8-12 %

P6_TA(2005)0017

Situationen i Mellemøsten

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Mellemøsten

Europa-Parlamentet,

der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Mellemøsten og især beslutningen af 23. oktober 2003 (1),

der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 242, 338, 425, 1373 og 1397,

der henviser til resultatet af det palæstinensiske præsidentvalg,

der henviser til de første kommentarer fra Den Europæiske Unions valgobservationsmission og erklæringen fra Europa-Parlamentets observatørdelegation,

der henviser til Kvartettens »køreplan for fred« af 30. april 2003,

der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.

der henviser til, at det palæstinensiske præsidentvalg blev afviklet på tilfredsstillende vis på trods af de vanskelige omstændigheder som følge af den israelske besættelse af de palæstinensiske områder, og at de repræsenterer en afgørende mulighed for at forny fredsprocessen og kunne danne skole for andre valg i regionen.

B.

der nærer bekymring over besættelsens indvirkning på valget som følge af begrænsningen af den frie bevægelighed for både valgkandidater og vælgere, de kortvarige arrestationer og chikanen af en række kandidater i forbindelse med deres forsøg på at nå frem til deres potentielle vælgere i Østjerusalem, samt de alvorlige restriktioner for Jerusalems indbyggere under udøvelsen af deres ret til at stemme,

C.

der henviser til, at de seneste terrorangreb, der havde til formål at sabotere forhandlingsbestræbelserne, netop har fundet sted på et tidspunkt, hvor der var et reelt håb om på ny at iværksætte den politiske proces, og nærer bekymring over følgerne af de seneste terrorangreb i Gaza med ofre på begge sider og indførelsen af yderligere restriktioner for palæstinenserne,

1.

udtrykker tilfredshed med det heldige udfald af det første præsidentvalg siden 1996 og især med stemmedeltagelsen; roser det palæstinensiske folk og de palæstinensiske myndigheder for deres engagement med hensyn til demokrati, hvilket de netop har givet et tydeligt bevis på til trods for besættelsen; roser især de palæstinensiske kvinder, der bidrog til at sikre afholdelsen af valg, og som talrigt deltog i afstemningen;

2.

anfører, at Den Palæstinensiske Myndigheds nye præsident Mahmoud Abbas og de andre kandidater under de givne omstændigheder har ført deres valgkampagne på en fornuftig måde under hensyntagen til de internationale normer;

3.

opfordrer indtrængende Israel til med henblik på det forestående palæstinensiske parlamentsvalg fuldt ud at respektere alle Østjerusalems indbyggeres internationalt anerkendte ret til at stemme, samt til at fremme valghandlingen på en sådan måde, at de hindringer, der blev konstateret i forbindelse med præsidentvalget, fjernes inden parlamentsvalget;

4.

erklærer sig tilfreds med EU's valgobservationsmissions effektivitet og opfordrer Rådet og Kommissionen til at træffe forberedelser til udsendelse af endnu en mission i forbindelse med parlamentsvalget i juli 2005 med det formål at støtte pluralisme og sikre alle kandidater lige adgang til medierne, samt i samarbejde med de israelske myndigheder at finde en løsning på de problemer, som palæstinensere bosiddende i Østjerusalem står overfor;

5.

noterer sig med bekymring, at et betydeligt antal medlemmer af den palæstinensiske valgkommission har trukket sig tilbage i protest mod det politiske pres, der udøvedes på valgdagen for at forlænge afstemningstidsrummet;

6.

opfordrer den nye israelske regering og Den Palæstinensiske Myndighed til at benytte sig af den mulighed, der er skabt som følge af valgresultatet, og genoptage forhandlingerne; opfordrer EU til ufortøvet at tage initiativ til inden for rammerne af Kvartetten, og især USA, i overensstemmelse med deres komplementære rolle i fredsprocessen, til at indlede en ny fase, hvor de fire parter med et intensivt gensidigt samarbejde i fællesskab på ny udfolder bestræbelser på at skabe fred i regionen;

7.

opfordrer Rådet, Den Høje Repræsentant for FUSP og Kommissionen til fuldt ud at deltage i processen, vedvarende at yde støtte til Den Palæstinensiske Myndigheder og det palæstinensiske folk, samt fremme dialogen med Israel inden for rammerne af Barcelona-processen og den europæiske naboskabspolitik i overensstemmelse med den handlingsplan, som Rådet allerede har vedtaget;

8.

henstiller indtrængende til præsident Abbas at gennemføre sit ønske om at stoppe volden og glæder sig over de foranstaltninger, som præsident Abbas har truffet, samt over hans ønske om at indføre reformer og øge kontrollen med de palæstinensiske sikkerhedsstyrker i praksis, samt uforbeholdent at indlede en dialog med alle de berørte parter; er af den opfattelse, at helhjertet politisk støtte fra USA og EU og en aktiv deltagelse fra israelernes side er en afgørende forudsætning for at få opfyldt disse mål;

9.

opfordrer Den Palæstinensiske Myndighed til at anerkende det palæstinensiske folks demokratiske engagement og til at fremme retsstatsprincippernes overholdelse, øge den dømmende myndigheds uafhængighed, udfolde bestræbelser på i højere grad at adskille de lovgivende og udøvende myndigheder, fremme god regeringsførelse, herunder gennemsigtig regnskabsførelse og bekæmpelse af korruption;

10.

konstaterer på ny — netop i denne særligt prekære tid — at den eneste mulige løsning på konflikten i Mellemøsten består i at forhandle en regulær og endelig fredsaftale som skitseret i køreplanen for fred, der stadig har gyldighed, uden forhåndsbetingelser og med udgangspunkt i eksistensen af to demokratiske, suveræne og levedygtige stater, der skal eksistere side om side inden for sikre og anerkendte grænser;

11.

er af den opfattelse, at en varig fred kun er en realistisk mulighed, hvis den baseres på en ægte »bottom up«-løsning, der involverer begge parters civilsamfund og fokuserer på dialog; opfordrer i den forbindelse Kvartetten til i fuldt omfang at henholde sig til Genève-aftalen, der supplerer køreplanen, og at fremme fortsættelsen af forhandlingerne mellem de civile samfund på dette grundlag;

12.

fordømmer alle terrorangreb og voldshandlinger fra begge sider; opfordrer de bevæbnede palæstinensiske grupper til at afstå fra angreb og minder om, at enhver form for terror og vold ikke blot kræver uskyldige menneskeliv, men ligeledes skader fredsprocessen og civilbefolkningens levevilkår; henstiller til den israelske regering at afstå fra gengældelse og udenretslige henrettelser;

13.

forventer, at den nye israelske regering fuldfører tilbagetrækningen fra Gaza og andre dele af de besatte områder som et troværdigt første skridt i implementeringen af køreplanen og resolutionerne fra FN's Sikkerhedsråd, som kan føre til en varig fred ved at inddrage og føre forhandlinger om køreplanen med Egypten, den første nabo der godkendte planen, og med de palæstinensiske myndigheder med verificering af en international observationsmission; opfordrer Rådet til at yde den hjælp, der er nødvendig for en heldig gennemførelse af planen;

14.

gentager sin opfordring til den israelske regering om at stoppe udvidelsen af bosættelserne, især i området omkring Jerusalem, at indstille opførelsen af muren, samt fuldt ud at overholde den fjerde Genève-konventions bestemmelser og dermed ophøre med at krænke folkeretten;

15.

bekræfter EU's støtte til fredsprocessen og fremlægger et forslag til en økonomisk udviklingsplan, der bør overvåges af EU, i den hensigt at give regionen et solidt grundlag for fremgang og stabilitet;

16.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den israelske regering og Knesset, USA's regering, Den Russiske Føderations regering samt FN's generalsekretær.


(1)  EUT C 82 E af 1.4.2004, s. 610.

P6_TA(2005)0018

Holocaust, antisemitisme og racisme

Europa-Parlamentets beslutning om bevarelse af erindringen om holocaust og om antisemitisme og racisme

Europa-Parlamentet,

der henviser til artikel 2, 6, 7 og 29 i traktaten om Den Europæiske Union og EF-traktatens artikel 13, som forpligter medlemsstaterne til at opretholde meget høje standarder for menneskerettigheder og ikke-forskelsbehandling, og til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

der henviser til sine tidligere beslutninger om racisme, fremmedhad og antisemitisme af 27. oktober 1994 (1), 27. april 1995 (2), 26. oktober 1995 (3), 30. januar 1997 (4) og 16. marts 2000 (5), til betænkningen fra sit Undersøgelsesudvalg om Racisme og Fremmedhad fra 1990 og til Europa-Parlamentets skriftlige erklæring fra 7. juli 2000 om bevarelse af erindringen om holocaust (6),

der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997 om oprettelse af et europæisk observatorium for racisme og fremmedhad (EUMC) (7) og til EUMC's forskellige rapporter om racisme i EU, herunder om antisemitisme i EU 2002-2003 og om oplevelse af antisemitisme i Den Europæiske Union, begge offentliggjort i marts 2004,

der henviser til Berlin-erklæringen fra OSCE's anden konference om antisemitisme, der blev afholdt i Berlin den 28.-29. april 2004, og til OSCE's udnævnelse for nylig af en særlig repræsentant for bekæmpelse af antisemitisme,

der henviser til erklæringen fra den internationale Stockholm-konference om holocaust, der blev afholdt den 26.-28. januar 2000, hvori der opfordredes til øget uddannelse vedrørende holocaust,

der henviser til, at flere EU-medlemslande har erklæret den 27. januar 2005 national mindedag for holocaust;

der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.

der henviser til, at 60-årsdagen den 27. januar 2005 for befrielsen af Nazi-Tysklands dødslejr i Auschwitz-Birkenau, hvor ialt op mod 1,5 millioner jøder, romaer, polakker, russere og fanger af forskellige andre nationaliteter samt homoseksuelle blev myrdet, ikke kun er en vigtig lejlighed for Europas borgere til at mindes og fordømme de ufattelige rædsler og den tragedie, der var forbundet med holocaust, men også giver anledning til at beskæftige sig med den foruroligende stigning i antisemitismen og navnlig i antisemitiske hændelser i Europa og til på ny at uddrage den bredere lære af erfaringerne og forstå farerne ved at forfølge personer på grund af race, etnisk oprindelse, religion, social klassificering, politisk observans eller seksuel orientering,

B.

der henviser til, at Europa ikke må glemme sin historie, og at nazisternes koncentrations- og udryddelseslejre er blandt de mest skammelige og pinagtige sider af vor verdensdels historie; der henviser til, at det er vigtigt, at erindringen om forbrydelserne i Auschwitz lever videre i de kommende generationer som en advarsel mod sådanne folkemord, der udspringer af foragt for andre mennesker, had, antisemitisme, racisme og totalitarisme,

C.

der henviser til, at der fortsat sker forskelsbehandling på grund af religion og etnisk oprindelse på forskellige planer til trods for de vigtige foranstaltninger, Den Europæiske Union har vedtaget i medfør af EF-traktatens artikel 13,

D.

der henviser til, at jøder i Europa oplever en øget utryghed som følge af udbredelse af antisemitisme via internettet, der giver sig udslag i skændinger af synagoger, kirkegårde og andre religiøse steder og i angreb på jødiske skoler og kulturcentre samt på jødiske personer i Europa med mange tilskadekomne til følge;

E.

der henviser til, at holocaust har brændt sig ind i europæernes bevidsthed, navnlig på grund af det morderiske had til jøder og romaer begrundet i deres etniske eller religiøse identitet, men at antisemitisme og racemæssige og religiøse fordomme alligevel stadig udgør en meget alvorlig trussel mod ofrene herfor og mod europæiske og internationale værdier som demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper og derfor mod den generelle sikkerhed i Europa og i verden,

F.

der henviser til, at der er behov for en løbende dialog med medierne om, hvordan deres rapportering og kommentarer kan bidrage både positivt og negativt til opfattelsen og forståelsen af religiøse, etniske og racemæssige spørgsmål og til fremstillingen af den historiske sandhed,

1.

hylder alle nazismens ofre og er overbevist om, at varig fred i Europa må bygge på, at Europas historie bevares i erindringen; forkaster og fordømmer revisionistiske synspunkter og benægtelse af holocaust som skammelige og i modstrid med den historiske sandhed og er foruroliget over det stigende antal ekstremistiske og fremmedfjendske partier og den voksende offentlige accept af deres synspunkter;

2.

opfordrer Den Europæiske Unions institutioner, medlemsstaterne og alle europæiske demokratiske politiske partier til

at fordømme enhver form for intolerance, opfordring til racehad, chikane og racistisk vold

i særdeleshed og uden forbehold at fordømme alle antisemitiske handlinger og ethvert udtryk for antisemitisme, uanset karakteren

i særdeleshed at fordømme alle voldshandlinger på grund af religiøst had, racehad eller intolerance, herunder angreb på religiøse steder og helligdomme, der tilhører jødiske, muslimske eller andre trossamfund, samt angreb på mindretal som f.eks. romaerne;

3.

opfordrer Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes lokale, regionale og nationale myndigheder til at koordinere deres indsats til bekæmpelse af antisemitisme og af angreb på minoritetsgrupper, herunder romaner og tredjelandsstatsborgere i medlemsstaterne for at værne om principperne om tolerance og ikke-forskelsbehandling og fremme social, økonomisk og politisk integration;

4.

er overbevist om, at denne indsats også bør omfatte fremme af dialog og samarbejde mellem de forskellige samfundsgrupper på lokalt og nationalt niveau, herunder dialog og samarbejde mellem de forskellige kulturelle, etniske og religiøse grupper;

5.

bekræfter sin overbevisning om, at erindring og uddannelse er vitale elementer i bestræbelserne på at gøre intolerance, diskrimination og racisme til noget, der hører fortiden til, og opfordrer indtrængende Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at skærpe kampen mod antisemitisme og racisme ved at skabe øget bevidsthed, navnlig hos unge, om holocaust og den lære, der kan drages heraf, ved

at tilskynde til, at erindringen om holocaust bevares, bl.a. ved at gøre den 27. januar til en europæisk mindedag for holocaust i hele EU

at styrke undervisningen om holocaust ved at bruge alle holocaustmindesteder, navnlig Auschwitz-Birkenau-Museet (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) og Berlins informationscenter om holocaust (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas), som kilder til europæisk historie og gøre holocaust og europæisk borgerskab til standardelementer i skolernes undervisningsplaner overalt i EU og sætte den nuværende bekæmpelse af racisme, fremmedhad og antisemitisme i relation til shoahen (holocaust)

at sikre, at undervisningsprogrammerne i de 25 EU-lande sørger for, at undervisningen om anden verdenskrig er fuldstændig historisk korrekt, og at udnytte, at Parlamentet i budgettet for 2005 har afsat midler til, at skoler i EU kan adoptere krigsgrave og -monumenter;

6.

glæder sig over, at det luxembourgske formandskab har erklæret, at det agter at genoplive drøftelserne om forslaget til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad (8), og opfordrer Rådet til at nå til enighed om at forbyde opfordringer til racehad og religiøst had i hele EU, samtidig med at ytringsfriheden bevares;

7.

opfordrer Kommissionen til at indlede en fornyet gennemgang af anvendelsen af direktiv 2000/43/EF om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (9), med henblik på at styrke foranstaltninger i Den Europæiske Union til bekæmpelse af forskelsbehandling, og til at afholde en stor konference med deltagelse af alle berørte aktører, navnlig politiske repræsentanter, offentlige institutioner på nationalt, regionalt og lokalt plan samt ikke-statslige organisationer og foreninger, der er aktive på dette område;

8.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter.


(1)  EFT C 323 af 21.11.1994, s. 154.

(2)  EFT C 126 af 22.5.1995, s. 75.

(3)  EFT C 308 af 20.11.1995, p. 140.

(4)  EFT C 55 af 24.2.1997, s. 17.

(5)  EFT C 377 af 29.12.2000, s. 366.

(6)  EFT C 121 af 24.4.2001, s. 503.

(7)  EFT L 151 af 10.6.1997, s. 1.

(8)  EFT C 75 E af 26.3.2002, s. 269.

(9)  EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.