ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 215

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
2. september 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Kommissionen

2005/C 215/1

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner: 2,05 % pr. 1. september 2005 — Euroens vekselkurs

1

2005/C 215/2

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

3

2005/C 215/4

Fortegnelse over internationale kontrol- og overvågningsselskaber (i det følgende benævnt overvågningsselskaber), der er godkendt af medlemsstaterne i henhold til reglerne i bilag VI til forordning (EF) nr. 800/1999

4

2005/C 215/5

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3930 — LB/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Oplysninger

 

Kommissionen

2005/C 215/6

Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Støtteområde: Støtte til en sammenhængende politikudvikling — Indkaldelsens nummer: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Meddelelse til læserne — KOM-dokumenter

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Meddelelser

Kommissionen

2.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/1


Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner (1):

2,05 % pr. 1. september 2005

Euroens vekselkurs (2)

1. september 2005

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2388

JPY

japanske yen

136,95

DKK

danske kroner

7,4584

GBP

pund sterling

0,68335

SEK

svenske kroner

9,3325

CHF

schweiziske franc

1,5463

ISK

islandske kroner

76,98

NOK

norske kroner

7,8445

BGN

bulgarske lev

1,9559

CYP

cypriotiske pund

0,5729

CZK

tjekkiske koruna

29,340

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

243,86

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6960

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

3,9821

RON

rumænske lei

3,5093

SIT

slovenske tolar

239,51

SKK

slovakiske koruna

38,550

TRY

tyrkiske lira

1,6653

AUD

australske dollar

1,6374

CAD

canadiske dollar

1,4708

HKD

hongkongske dollar

9,6263

NZD

newzealandske dollar

1,7747

SGD

singaporeanske dollar

2,0841

KRW

sydkoreanske won

1 280,67

ZAR

sydafrikanske rand

7,8986

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,0280

HRK

kroatiske kuna

7,4352

IDR

indonesiske rupiah

12 821,58

MYR

malaysiske ringgit

4,672

PHP

filippinske pesos

69,503

RUB

russiske rubler

35,2090

THB

thailandske bath

50,927


(1)  Rentesats for den seneste transaktion inden den angivne dato. Ved refinansieringstransaktioner til en variabel rente er rentesatsen den marginale rentesats.

(2)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


2.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/2


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(EØS-relevant tekst)

Den 27. juni 2005 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på tysk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32005M3825. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/3


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2005/C 215/03)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 25. august 2005 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved transGourmet Holding AG (»transGourmet«, Schweiz), der kontrolleres af Rewe-Group (»REWE«, Tyskland) og Coop-Group (»Coop«, Schweiz) i fællesskab, gennem opkøb af aktier erhverver fuldstændig kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over selskaberne Prodirest S.N.C. (»Prodirest«, Frankrig), SA Discol (»Discol«, Frankrig) og Goninet S.N.C. (»Goninet«, Frankrig).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

transGourmet: holdingselskab for investeringer i engrossektoren, gennem Aldis Service Plus S.A.S. engrosleverancer af levnedsmidler og hygiejneartikler i Frankrig

REWE: detail- og engroshandel med levnedsmidler, turisme

Coop: detail- og engroshandel med levnedsmidler

Prodirest: engrosleverancer af levnedsmidler og hygiejneartikler i Frankrig

Discol: holdingselskab for investeringer i levnedsmiddelvirksomheder

Goninet: detailhandel med levnedsmidler og hygiejneprodukter.

3.

Efter en foreløbig gennemgang finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. De kan med angivelse af sag COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


2.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/4


Fortegnelse over internationale kontrol- og overvågningsselskaber (i det følgende benævnt »overvågningsselskaber«), der er godkendt af medlemsstaterne i henhold til reglerne i bilag VI til forordning (EF) nr. 800/1999

(2005/C 215/04)

(Denne liste erstatter den liste, der blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 295 af 18. oktober 2000, s. 2)

1.   GENERELT

I henhold til artikel 16, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (1) er de overvågningsselskaber, som medlemsstaterne har godkendt, beføjet til at udfærdige attester, der bekræfter, at landbrugsprodukter, for hvilke der er ydet eksportrestitutioner, er losset i og indført til et tredjeland, eller i det mindste at sådanne produkter er ankommet til bestemmelsesstedet i et tredjeland.

Godkendelsen og kontrollen af overvågningsselskaber er medlemsstaternes ansvar.

En medlemsstats godkendelse af et overvågningsselskab er gyldig i alle medlemsstater. Det vil sige, at attester, der er udfærdiget af godkendte overvågningsselskaber, kan anvendes i hele Fællesskabet uden hensyn til, i hvilken medlemsstat det overvågningsselskab, som har udfærdiget attesten, er etableret.

Til vejledning af EU-eksportørerne af landbrugsprodukter offentliggør Kommissionen periodisk en ajourført fortegnelse over alle de af medlemsstaterne godkendte overvågningsselskaber. Fortegnelsen blev ajourført til den 1. juli 2005.

2.   BEMÆRK

Kommissionens tjenestegrene gør eksportørerne opmærksomme på følgende:

Det forhold, at et overvågningsselskab er nævnt i fortegnelsen, giver ikke automatisk sikkerhed for, at de attester, som selskabet udfærdiger, vil blive accepteret. Eksportørerne kan blive anmodet om at fremlægge yderligere beviser. Det kan også bagefter konstateres, at attesterne ikke var nøjagtige.

Et selskab kan på ethvert tidspunkt slettes af fortegnelsen. Inden eksportøren træffer aftale med et sådant selskab, skal han hos de nationale myndigheder undersøge, om selskabet fortsat er godkendt.

Hvis en eksportør ønsker at få flere oplysninger om et sådant selskab, vil han kunne forhøre sig hos de nationale myndigheder, som har godkendt selskabet.


(1)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 671/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 5).


BILAG

Fortegnelse over overvågningsselskaber, der er godkendt af medlemsstaterne

DANMARK

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

TYSKLAND

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

SPANIEN

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANKRIG

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITALIEN

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NEDERLANDENE

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POLENS

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FINLAND

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

DET FORENEDE KONGERIGE

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Dette selskab er også blevet godkendt til at foretage kontrol i tredjelande i forbindelse med forordning (EF) nr. 639/2003 vedrørende kvægs velfærd under transport.

(2)  Den tilladelse til at udstede attester, der er tildelt dette selskab, gælder kun for en række tredjelande. En liste over disse lande kan rekvireres hos de finske myndigheder.


2.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/7


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.3930 — LB/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 25. august 2005 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved WHA Holding SAS (Frankrig), der kontrolleres af LBO France Gestion (»LBO«, Frankrig), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Wheelabrator Allevard SA (»WHA«, Frankrig).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

LBO: investeringsselskab

WHA: slibemidler af metal og diamantværktøj.

3.

Efter en foreløbig gennemgang finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. De kan med angivelse af sag COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


III Oplysninger

Kommissionen

2.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/8


Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum«

Støtteområde: »Støtte til en sammenhængende politikudvikling«

Indkaldelsens nummer: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

Rådet vedtog den 30. september 2002 særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum« (2002-2006) (1) (herefter benævnt »særprogrammet«). Det skete på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1513/2002/EF af 27. juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) (2).

På grundlag af særprogrammets artikel 5, stk. 1, vedtog Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (»Kommissionen«) den 9. december 2002 et arbejdsprogram (3) (»arbejdsprogrammet«), som redegør detaljeret for særprogrammets målsætninger og videnskabelige og teknologiske prioriteringer og opstiller en tidsplan for gennemførelsen.

Forslag til indirekte FTU-aktioner skal indgives på grundlag af betingelser, der fastsættes i forslagsindkaldelser. Det fremgår af artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 16. december 2002 om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter og regler for formidling af forskningsresultater gældende under gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers sjette rammeprogram (2002-2006) (4) (»deltagelsesreglerne«).

2.

Den her foreliggende indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner (»indkaldelsen«) består dels af denne generelle del, dels af de specifikke betingelser, der er beskrevet i bilaget. Bilaget indeholder bl.a. fristen for indsendelse af forslag til indirekte FTU-aktioner, en dato for, hvornår evalueringen af forslagene forventes afsluttet, det vejledende budget, de berørte instrumenter og forskningsområder, kriterierne for evaluering af forslag til indirekte FTU-aktioner, det mindste antal deltagere og eventuelle begrænsninger.

3.

Fysiske og juridiske personer, der opfylder betingelserne i deltagelsesreglerne, (»forslagsstillere«) opfordres til at indsende forslag til indirekte FTU-aktioner til Kommissionen. Forslagsstillere må ikke være omfattet af en af udelukkelsesgrundene i deltagelsesreglerne eller i artikel 114, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5). Der tages endvidere forbehold vedrørende de betingelser, der er opstillet i deltagelsesreglerne og i indkaldelsen.

Under forhandlingerne om den indirekte FTU-aktion vil det blive kontrolleret, om forslagsstillerne opfylder deltagelsesbetingelserne. Inden da skal forslagsstillerne imidlertid underskrive en erklæring om, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der nævnes i finansforordningens artikel 93, stk. 1. De skal også have forelagt Kommissionen de oplysninger, der er opstillet i artikel 173, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6).

Det Europæiske Fællesskab fører ligestillingspolitik og opfordrer derfor især kvinder til enten selv at indsende forslag eller deltage i indsendelse af forslag til indirekte FTU-aktioner.

4.

I forbindelse med indkaldelsen stiller Kommissionen en vejledning for forslagsstillere til rådighed. Den indeholder oplysninger om, hvordan et forslag til indirekte FTU-aktion udarbejdes og indsendes. Kommissionen stiller ligeledes et sæt retningslinjer for forslagsevaluering og udvælgelsesprocedurer til rådighed (7). Vejledningen og retningslinjerne samt arbejdsprogrammet og andre oplysninger vedrørende indkaldelsen kan fås ved henvendelse til Kommissionen på følgende adresser:

Europa-Kommissionen

FP6 Information Desk

Generaldirektoratet for Forskning (RTD)

B-1049 Bruxelles

Mailadresse: rtd-omc-net@cec.eu.int

Internetadresse: www.cordis.lu/fp6

5.

Forslagsstillerne opfordres til kun at indsende forslag til indirekte FTU-aktioner i en elektronisk udgave via EPSS-systemet til elektronisk indsendelse af forslag (8). Kommissionen kan dog under særlige omstændigheder give en koordinator tilladelse til at indsende en papirudgave i god tid før indsendelsesfristen. Ansøgning herom skal være skriftlig og sendes til:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Forskning (RTD), kontor M2

SDME 09/84

B-1049 Bruxelles

Mailadresse: rtd-omc-net@cec.eu.int

Ansøgningen skal begrundes. Forslagsstillere, som ønsker at indsende papirudgaver, bærer ansvaret for at sikre, at sådanne ansøgninger om undtagelse og de tilknyttede procedurer afsluttes i så god tid, at de kan overholde indsendelsesfristen.

Alle forslag til indirekte FTU-aktioner skal indeholde to dele: formularerne (Del A) og beskrivelsen (Del B).

Forslag til indirekte FTU-aktioner kan udarbejdes enten offline eller online og indsendes online. Del B af forslag til indirekte FTU-aktioner må kun indsendes i PDF (»portable document format«, kompatibelt med Adobe Version 3 eller senere med indlejret skrifttype). Komprimerede filer (»zipfiler«) kommer ikke i betragtning.

Fra Cordis-webstedet (www.cordis.lu) er der adgang til EPSS-systemet, som kan anvendes offline eller online.

Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes online, og som er ufuldstændige, ulæselige eller indeholder virus, kommer ikke i betragtning.

Udgaver af forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes på et løst datalagringsmedie (f.eks. cd-rom, diskette), via e-mail eller fax, kommer ikke i betragtning.

Ufuldstændige forslag til indirekte FTU-aktioner, der må indsendes som papirudgave, kommer ikke i betragtning.

Nærmere oplysninger om de forskellige procedurer for indgivelse af forslag findes i bilag J til retningslinjerne for forslagsevaluering og udvælgelsesprocedurer.

6.

Forslag til indirekte FTU-aktioner skal være Kommissionen i hænde senest på den dato og det klokkeslæt, der er fastsat som frist i den pågældende indkaldelse. Forslag til indirekte FTU-aktioner, som modtages efter dette tidspunkt, kommer ikke i betragtning.

Forslag til indirekte FTU-aktioner, som ikke opfylder betingelserne til det mindste antal deltagere, der er anført i den relevante indkaldelse, kommer ikke i betragtning.

Det samme gælder med hensyn til eventuelle supplerende kriterier for at komme i betragtning, der er anført i arbejdsprogrammet.

7.

Indsendes samme forslag til indirekte FTU-aktion flere gange, behandler Kommissionen den seneste version, der er modtaget før den dato og det klokkeslæt, der er anført som frist i indkaldelsen.

8.

Forslagsstillerne bedes anføre indkaldelsens referencenummer i al korrespondance vedrørende indkaldelsen (f.eks. anmodning om oplysninger eller indsendelse af et forslag til indirekte FTU-aktioner).


(1)  EFT L 294 af 29.10.2002, s. 1.

(2)  EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.

(3)  Kommissionens dokument C(2002) 4789, ændret ved C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, og C(2005)3244, ingen af disse er offentliggjort.

(4)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23.

(5)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883 af 27.3.2003, senest ændret ved C(2004) 1855 af 18.5.2004.

(8)  EPSS — Electronic Proposal Submisison System — er et værktøj, der kan bistå forslagsstillere med at udarbejde og forelægge deres forslag elektronisk.


BILAG

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Del af særprogrammet: »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum«

2.   Støtteområde: 2.2 Støtte til en sammenhængende politikudvikling

3.   Indkaldelsens titel: Støtte til erfaringsudveksling og samordning inden for udformning af forskningspolitikken

4.   Indkaldelsens nummer: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Offentliggjort den:

6.   Indsendelsesfrist: 3. februar 2006 kl. 17.00 (lokal tid, Bruxelles)

7.   Samlet vejledende budget: 8,7 mio. EUR

8.   Områder omfattet af indkaldelsen samt instrumenter:

Område

Instrument

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Koordinerende aktioner

9.   Mindste antal deltagere:

Instrument

Mindste antal deltagere

Koordinerende aktioner

Der skal deltage mindst fem indbyrdes uafhængige juridiske enheder (1) fra fem forskellige medlemsstater eller associerede stater, hvoraf mindst tre skal være medlemsstater eller associerede kandidatlande

10.   Betingelser vedrørende deltagerkredsen: Mindsteantallet af deltagere skal være opfyldt alene med offentlige organer som defineret i deltagelsesreglernes artikel 2, nr. 31, og disse organer skal medvirke ved formuleringen af forskningsrelaterede politikker på nationalt eller regionalt plan. Koordinatoren skal vælges blandt disse

11.   Konsortieaftaler: Deltagere i konsortier, der etableres som resultat af denne indkaldelse, skal ikke nødvendigvis indgå en konsortieaftale

12.   Evalueringsprocedure: Evalueringen foregår i ét trin. Forslagene evalueres ikke anonymt

13.   Evalueringskriterier: Se arbejdsprogrammets bilag B vedrørende gældende kriterier (herunder deres indbyrdes vægtning og tærskler samt den overordnede tærskel) for hvert enkelt instrument

14.   Vejledende oplysninger om varigheden af evaluering og udvælgelse: Evalueringsresultaterne forventes at foreligge senest fire måneder efter indsendelsesfristen


(1)  En deltager er en juridisk enhed, der bidrager til projektet samt har rettigheder og pligter overfor Fællesskaberne i henhold til kontrakten. De juridiske enheder,der deltager I denne koordineringsaktion, vil primært bestå af national og regionale myndigheder.


2.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE — KOM-DOKUMENTER

Fra og med EUT C 211 af 30. august 2005 vil onlineudgaven af EU-Tidende, som er tilgængelig via EUR-Lex, indeholde links til den uforkortede udgave af forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen samt KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, når disses titler offentliggøres i EU-Tidende.

Klik på dokumentnummer (kolonnen til venstre: »Dokumenter«), og den side i EUR-Lex, der indeholder alle bibliografiske noter samt hele KOM-dokumentets tekst, vil blive vist.