ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

C 198

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
12. august 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2005/C 198/1

Rådets og Kommissionens handlingsplan om gennemførelse af Haag-programmet om styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union

1

DA

 


I Meddelelser

Rådet

12.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 198/1


Rådets og Kommissionens handlingsplan om gennemførelse af Haag-programmet om styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union

(2005/C 198/01)

1.   GENERELLE RETNINGSLINJER

Rådet og Kommissionen mener, at denne handlingsplan skal være referenceramme for deres arbejde i de næste fem år, idet tanken er, at den

skal suppleres med narkotikahandlingsplanen, der er forelagt for Rådet/Det Europæiske Råd til godkendelse (8652/1/05 REV 1 + COR 1), af handlingsplanen om bekæmpelse af terrorisme, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på mødet den 17.-18. juni 2004 (10586/04) og af strategien for de eksterne aspekter af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der vil blive forelagt for Det Europæiske Råd i december 2005

skal indeholde et vist element af fleksibilitet, f.eks. for at kunne tage mest muligt hensyn til eventuelle behov som følge af aktuelle begivenheder

skal ajourføres ved udgangen af 2006, så Det Europæiske Råd kan fastlægge EU's lovgivningsmæssige og operationelle prioriteter inden for retlige og indre anliggender

skal indeholde en oversigt over lovgivningsmæssige (i kursiv) og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, som Rådet og Kommissionen finder nødvendige for at gennemføre retningslinjerne i Haag-programmet i praksis. Vedtagelsen af denne oversigt berører ikke omfanget eller indholdet af forslag til foranstaltninger, der forhandles i overensstemmelse med traktaternes bestemmelser. Medmindre andet er angivet, nævner planen den dato, inden hvilken det forventes, at Kommissionen eller en medlemsstat tager et initiativ

vil blive gennemført under streng overholdelse af de retsgrundlag, der er nedfældet i traktaterne, og principperne om solidaritet, subsidiaritet og proportionalitet

vil søge at sikre en bedre indbyrdes sammenhæng mellem de retlige instrumenter

ikke berører Kommissionens initiativret med hensyn til spørgsmål under afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF) eller Kommissionens og medlemsstaternes initiativret med hensyn til spørgsmål under afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)

tager behørigt hensyn til de drøftelser, der har fundet sted i Europa-Parlamentet før og efter Kommissionens forelæggelse af sin meddelelse (8922/05), og som ikke berører Europa-Parlamentets institutionelle beføjelser.

1.1.   EVALUERING

Indførelse af et system for objektiv og upartisk evaluering af gennemførelsen af EU-foranstaltninger inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Meddelelse om og forslag til oprettelse af en evalueringsmekanisme, jf. forfatningstraktatens artikel III-260 (2006)

1.2.   RESPEKT FOR OG AKTIV FREMME AF GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

Rammeprogram om »grundlæggende rettigheder og retfærdighed« under de nye finansielle overslag (2005)

a)

Forslag til afgørelse om udarbejdelse af et særprogram om borgerskab og grundlæggende rettigheder (2005)

b)

Forslag til afgørelse om udarbejdelse af et særprogram om bekæmpelse af vold (Daphne) og forebyggelse af narkotikamisbrug og narkotikainformation (2005)

EU-tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (uformelle drøftelser indledes i 2005)

c)

Forslag om udvidelse af mandatet for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad i retning af et agentur for grundlæggende rettigheder (forslag i 2005)

Fremme og beskyttelse af kvinders og børns rettigheder

d)

Daphne II-programmet: 2006-arbejdsprogrammet (2005)

e)

Undersøgelse af forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder (2006)

f)

Meddelelse om beskyttelse af barnets rettigheder (2005)

Beskyttelse af personoplysninger

g)

Meddelelse om foranstaltninger til opfølgning af arbejdsprogrammet for en bedre gennemførelse af databeskyttelsesdirektivet (2005)

h)

Meddelelse om PETs (privatlivsfremmende teknologier) (2005)

i)

Forslag til lovgivning om beskyttelse af personoplysninger inden for rammerne af politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (jf. punkt 3.1.c))

1.3.   DOMSTOLEN

a)

Forslag til midler, der gør det muligt for Domstolen at behandle anmodninger om præjudicielle afgørelser inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (2006)

1.4.   DEN EUROPÆISKE NARKOTIKASTRATEGI

EU-narkotikahandlingsplaner for 2005-2008 (2005) og 2009-2012 (2009)

a)

Løbende evaluering af EU-narkotikahandlingsplanen 2005-2008 (årlig)

b)

Grønbog om civilsamfundets rolle i udformningen af narkotikapolitikker (2006)

c)

Rapport om gennemførelsen og resultaterne af rammeafgørelsen om narkotikahandel (2007)

d)

Statusrapport om og resultatvurdering af EU-narkotikahandlingsplanen 2005-2008 (2008)

e)

Meddelelse om en EU-narkotikahandlingsplan 2009-2012 (2009)

1.5.   FORBINDELSERNE UDADTIL

Strategi om alle de eksterne aspekter af EU's politik vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed baseret på foranstaltningerne i Haag-programmet (2005)

Meddelelse om alle de eksterne aspekter af EU's politik vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed (midten af 2005 — bidrag til strategien).

2.   STYRKELSE AF FRIHED

2.1.   UNIONSBORGERSKAB

a)

Rapporter om anvendelsen af direktiverne 90/364/EØF, 90/365EØF og 93/96/EØF om opholdsret for pensionister, studerende og lønmodtagere og selvstændige, der er ophørt med erhvervsaktivitet, og om

b)

Direktiv 93/109/EF om valgret ved valg til Europa-Parlamentet, herunder i de nye medlemsstater, og om nødvendigt forslag til ændring af sidstnævnte direktiv (2005/06)

c)

Forslag til fremme af diplomatisk og konsulær beskyttelse (2006)

d)

Forslag om krævede bestemmelser og betingelser for et europæisk borgerinitiativ (2007)

e)

Undersøgelse af mulige foranstaltninger til styrkelse og udvidelse af de rettigheder, der er fastsat i traktaternes borgerskabsbestemmelser (EF-traktatens artikel 22) (2008)

Mulighed for, at unionsborgere og deres familiemedlemmer kan færdes inden for EU på samme vilkår som dem, hvorunder statsborgere i en medlemsstat færdes eller skifter bopæl i deres eget land

f)

Kontrol med gennemførelsen, overholdelsen og den korrekte anvendelse af direktiv 2004/38/EF om ret til at færdes og opholde sig frit (2006)

g)

Rapport om anvendelsen af direktiverne 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF om ret til at færdes og opholde sig frit (2006)

h)

Rapport om anvendelsen af direktiv 2004/38/EF om ret til at færdes og opholde sig frit og om nødvendigt forslag til ændring af direktivet (2008)

2.2.   ASYL, MIGRATION OG GRÆNSEPOLITIK

Rammeprogrammet »Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme« under de nye finansielle overslag (2005)

Fælles analyse af alle aspekter af migrationsfænomener (styrkelse af indsamlingen, tilvejebringelsen og udvekslingen samt effektiv udnyttelse af ajourførte informationer og data)

a)

Årlige rapporter om migrations- og asylstatistikker (i gang)

b)

Vedtagelse af en EU-rammeforordning om indsamling af migrations- og asylstatistikker (2005)

c)

Grønbog om det europæiske migrationsnetværks fremtidige rolle (2005), eventuelt efterfulgt af et forslag om oprettelse af et europæisk migrationsovervågningscenter (2006)

d)

Forslag om oprettelse af et fælles informationssystem om migration (2005)

2.3.   FÆLLES EUROPÆISK ASYLSYSTEM

a)

Vedtagelse af direktivet om asylprocedurer (2005)

b)

Indgåelse af de såkaldte parallelaftaler med Danmark om »Dublin II« og »Eurodac« (2005)

Evaluering af førstefaseinstrumenterne

c)

Overvågning af overtagelsen og gennemførelsen af førstefaseinstrumenterne (2005 og frem)

Anden fase af udformningen af et fælles europæisk asylsystem, indførelse af en fælles asylprocedure og ensartet status for personer, som bevilges asyl eller subsidiær beskyttelse

d)

Forslag om status som fastboende udlænding for personer, der er omfattet af international beskyttelse (2005)

e)

Andenfaseinstrumenter og — foranstaltninger, der skal forelægges for Rådet og Europa‐Parlamentet (vedtagelse inden udgangen af 2010)

Undersøgelser af virkningerne, hensigtsmæssigheden og gennemførligheden af fælles behandling af asylansøgninger

f)

Undersøgelse af fælles behandling af asylansøgninger inden for EU (2006)

g)

Undersøgelse i tæt samarbejde med De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) om fælles behandling af asylansøgninger uden for EU's område (2006)

Samarbejde mellem medlemsstaterne i relation til det fælles europæiske asylsystem efter indførelsen af en fælles asylprocedure

h)

Opbygning af strukturer omfattende medlemsstaternes nationale asylforvaltninger med henblik på at fremme samarbejde (meddelelse — 2005)

i)

Oprettelse af et europæisk støttekontor, der er ansvarligt for alle former for samarbejde vedrørende et fælles asylsystem på basis af en evaluering.

Oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond (ERF) i 2005-2013 som en hjælp til medlemsstaterne med at behandle asylansøgninger og modtage visse kategorier af tredjelandsstatsborgere

j)

Endelig rapport om Den Europæiske Flygtningefond (2005)

k)

Forslag til ændring af afgørelsen om Den Europæiske Flygtningefond som en hjælp til medlemsstaterne med at modtage visse kategorier af tredjelandsstatsborgere (2005)

l)

Godkendelse af national flerårig programmering af Den Europæiske Flygtningefond (2005, 2008 og 2011)

2.4.   LOVLIG MIGRATION, HERUNDER ADGANGSPROCEDURER

Udformning af en politik for lovlig migration

a)

Vurdering og overvågning af overtagelsen og gennemførelsen af førstefasedirektiverne om lovlig migration (fra 2005 og frem)

b)

Debat om grønbog om økonomisk migration (2005)

c)

På grundlag af udfaldet af den offentlige høring om grønbogen om økonomisk migration forelæggelse af en politikplan om lovlig migration, herunder adgangsprocedurer (2005)

2.5.   INTEGRATION AF TREDJELANDSSTATSBORGERE

Indførelse af samlede europæiske rammer for integration

a)

Meddelelse om europæiske rammer for integration (2005)

Fremme af strukturel udveksling af erfaringer og information om integration  (1)

b)

Forvaltning af forberedende foranstaltninger under INTI (2005-2006)

c)

Årlige rapporter om indvandring og integration (2005, i gang)

d)

Håndbog om integration (anden udgave 2006, i gang)

e)

Opbygning af et websted på internettet (2006)

2.6.   BEKÆMPELSE AF ULOVLIG INDVANDRING

a)

Bidrag til forvaltning af indvandringsforbindelsesnetværk i relevante tredjelande (2005, i gang)

b)

Årlig rapport om den fælles politik om ulovlig migration (2005, i gang)

c)

Vedtagelse af en kommissionsafgørelse om oprettelse af et sikkert webbaseret informationsnet for medlemsstaternes migrationsforvaltninger (ICONET) (2005)

d)

Forslag til indgåelse og undertegnelse af Europarådets konvention om aktioner til bekæmpelse af menneskehandel (CAHTEH) (2005)

e)

Medlemsstaternes opfyldelse af mål for at reducere den uformelle økonomi, jf. den europæiske beskæftigelsesstrategi

f)

Kommissionens forelæggelse af en rapport, der kan omfatte instrumenter til bekæmpelse af illegalt arbejde

Udformning af en effektiv udsendelses- og repatrieringspolitik baseret på fælles standarder og et tæt samarbejde og gensidig teknisk bistand

g)

Forslag om tilbagesendelsesprocedurer (2005)

h)

Igangsættelse af forberedende arbejde med henblik på finansiel støtte til forvaltning af tilbagesendelser (2005)

i)

Udpegning af en særlig kommissionsrepræsentant for en fælles tilbagetagelsespolitik (2005)

j)

Indgåelse af EU-tilbagetagelsesaftaler og forvaltning af eksisterende aftaler (rettidigt)

2.7.   EKSTERN DIMENSION AF ASYL OG MIGRATION

Samarbejde med tredjelande om forvaltningen af migration og asyl

a)

Meddelelse om migration og udvikling (2005)

b)

Revideret udgave i 2006 af referencedokumentet for Aeneas-programmet, 2004-2006 (2005) (2)

c)

Afslutning af integrationen af migration i landestrategidokumenter og regionale strategidokumenter for alle de relevante tredjelande (2005)

d)

Konklusioner med henblik på at styrke medlemsstaternes samarbejde om at forhindre yderligere tab af menneskeliv som følge af forsøg på at rejse ulovligt ind i EU, især i Middelhavsområdet (2005)

Udarbejdelse af regionale beskyttelsesprogrammer i EU-regi

e)

Handlingsplan for EU's regionale beskyttelsesprogram, herunder EU-genbosættelsesordning (2005)

f)

Igangsættelse af pilotbeskyttelsesprogrammer (2005)

Øget samarbejde med transitlande for at sætte disse lande i stand til at forvalte migration bedre og yde passende beskyttelse af flygtninge

g)

Rapport om fremskridt og resultater inden for asyl og migration som led i den europæiske naboskabspolitik (2005)

2.8.   GRÆNSEFORVALTNING, BIOMETRI, INFORMATIONSSYSTEMER OG VISUMPOLITIK

Afskaffelse af personkontrollen ved de indre grænser

a)

Forslag om SIS II-retlige instrumenter (2005)

b)

Indledning af en evaluering af gennemførelsen i de nye medlemsstater af den del af gældende EU-ret, der ikke vedrører SIS II (2006)

c)

Evaluering i de nye medlemsstater af den del af gældende EU-ret, der vedrører SIS II (efter SIS II's idriftsættelse — 2007)

d)

Vedtagelse af en rådsafgørelse om afskaffelse af kontrollen ved grænsen med og mellem de nye medlemsstater, når alle krav vedrørende anvendelsen af Schengen-reglerne er opfyldt, og Schengen-informationssystemet (SIS II) er blevet operationelt (2007)

e)

Forslag om at supplere den eksisterende Schengen-evalueringsmekanisme med en overvågningsmekanisme (2007)

Oprettelse af et integreret forvaltningssystem for de ydre grænser

f)

Forslag om oprettelse, beføjelser og finansiering af nationale ekspertteam til at yde medlemsstaterne teknisk og operationel bistand med kontrollen og overvågningen af de ydre grænser inden for rammerne af Grænseforvaltningsagenturet (2007)

g)

»Håndbog for grænsevagter«(efter vedtagelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage)

h)

Evalueringsrapport om Grænseforvaltningsagenturet, herunder en gennemgang af agenturets opgaver og en vurdering af, om det skal beskæftige sig med andre aspekter af grænseforvaltningen (bl.a. evaluering af de nationale ekspertteams virke og af de praktiske muligheder for at etablere et europæisk grænsevagtsystem) (2007)

Delvis anvendelse af gældende Schengen-regler

i)

Vedtagelse af en rådsbeslutning om delvis gennemførelse i Irland af gældende Schengen-regler (2006)

j)

Vedtagelse af en rådsbeslutning om delvis gennemførelse i Det Forenede Kongerige af gældende Schengen-regler (SIS) (2005)

Samlet metode og harmoniserede løsninger i EU med hensyn til biometriske identifikatorer og data

k)

Forslag om ændring af de fælles konsulære instrukser om standarder og procedurer for indhentning af biometriske data, herunder pligten til at udlevere sådanne data og angivelse af undtagelserne fra denne pligt (2005)

l)

Forberedelse af udarbejdelsen af minimumsstandarder for nationale id-kort (fra 2005 og fremefter)

m)

Forberedelse af udarbejdelsen af minimumsstandarder for sektor-specifikke id-kort, hvis dette anses for hensigtsmæssigt (fra 2005 og fremefter)

n)

Udstrakt brug af biometriske identifikatorer med hensyn til rejsedokumenter, visa, opholdstilladelser, EU-borgernes pas og informationssystemer (fra 2006 og fremefter) (3)

o)

Meddelelse om øgede synergier mellem SIS II, VIS og Eurodac (2006)

2.9.   VISUMPOLITIK, HERUNDER UDVIKLING AF VISUMINFORMATIONSSYSTEMET (VIS)

a)

Møder med tredjelande om visumpositivlisten med henblik på at sikre visumfrie rejser for borgere fra medlemsstaterne til alle disse tredjelande som led i den nye gensidighedsmekanisme, der snart skal vedtages (i gang, skal kombineres med en revision af visumlisten)

b)

Forslag til de nødvendige ændringer for yderligere at forbedre visumpolitikken og sikre oprettelse af fælles visumansøgningscentre (2005)

c)

Regelmæssig revision af visumlisten (forordning (EF) nr. 539/2001) (regelmæssigt)

d)

Forslag om visumlempelsesprocedurer for medlemmer af den olympiske familie — Torino 2006 (2005)

e)

Rapport om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1295/2003 om visumlempelsesprocedurerne for medlemmer af den olympiske familie — Athen 2004 (2005)

f)

Forslag om ændring af de fælles konsulære instrukser om visumgebyrer (2005)

g)

Forslag om transit (2005)

h)

Henstilling til forhandlingsdirektiver med henblik på indgåelse af aftaler om ophævelse af visumpligt mellem EU og tredjelande og om betingelserne for at færdes frit inden for EU i en periode på mellem tre og seks måneder (2005)

i)

Vedtagelse af et forslag om indførelse af en ordning for lokal grænsetrafik (2005)

j)

Rapport om, hvordan Kaliningrad-transitordningen fungerer (2005)

k)

Kaliningrad-faciliteten (4)

l)

Schengen-facilitet for syv medlemsstater

m)

Specifikke henstillinger til forhandlingsdirektiver om visumlempelse i konkrete sager med tredjelande som led i EU's tilbagetagelsespolitik, om muligt og på gensidighedsbasis, med henblik på opbygning af et reelt partnerskab om migrationsforvaltningsspørgsmål (2005-2009)

n)

Forslag om revision af de fælles konsulære instrukser, især vedrørende lokalt konsulært samarbejde (2006)

o)

Teknisk gennemførelse af VIS med udgangspunkt i funktionerne for behandling af alfanumeriske data og fotos (2006) efterfulgt af funktionerne for biometriske data (2006)

p)

Forslag om oprettelse af fælles visumkontorer (2007)

3.   STYRKELSE AF SIKKERHED

Rammeprogrammet »Sikkerhed og sikring af friheder« under de nye finansielle overslag (2005)

a)

Forslag til afgørelse om oprettelse af et særprogram om »forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet« (2005)

b)

Forslag til afgørelse om oprettelse af et særprogram om »forebyggelse af, beredskab for og konsekvensstyring af terrorisme« (2005)

3.1.   INFORMATIONSUDVEKSLING MELLEM DE RETSHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER MED SIKRING AF DEN RETTE BALANCE MELLEM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED OG SIKKERHED

a)

Vedtagelse af en retsakt om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester til sporing, efterforskning og retsforfølgning af lovovertrædelser (2005)

Tilgængelighedsprincippet og beskyttelse af personoplysninger

b)

Forslag om fastlæggelse af et tilgængelighedsprincip for retshåndhævelsesrelevant information (2005)

c)

Forslag om passende garantier og effektive retsmidler i forbindelse med overførsel af personoplysninger med henblik på politimæssigt og retsligt samarbejde i straffesager (2005)

d)

Vedtagelse af et forslag til rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem EU-medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (2005)

e)

Forslag om adgang for de retshåndhævende myndigheder til VIS (2006)

f)

Udvikling af Europols informationssystem (2006)

g)

Udvikling af link mellem SIS II og Europol-informationssystemet (2007)

h)

Gennemførelse af tilgængelighedsprincippet for følgende områder:

DNA (2005)

fingeraftryk (2006)

ballistik (2006)

telefonnumre (2006)

registreringsdata for motorkøretøjer (2006)

civilregistre (2006)

i)

Meddelelse om øgede synergier mellem SIS II, VIS og Eurodac (2006)

j)

Forslag om en generel EU-arkitektur for retsvidenskabelige databaser og politidatabaser (2008)

k)

Fastlæggelse af en politik med henblik på en sammenhængende strategi for udvikling af informationsteknologi til støtte for indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger (2005)

Udveksling af PNR-data

l)

Forslag om en fælles EU-strategi for anvendelse af passageroplysninger i forbindelse med grænse- og luftfartssikkerhed og andre retshåndhævelsesformål (2005)

m)

Fælles revision af flypassagerdataaftalen (PNR) med USA (2005)

n)

Afslutning af forhandlingerne om PNR-aftaler med Canada og Australien (2005) og om nødvendigt med andre lande

o)

Fastlæggelse af internationale retningslinjer til sikring af en høj grad af beskyttelse af privatlivets fred ved adgang til PNR-data inden for rammerne af Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO)

3.2.   TERRORISME

Videre udvikling af en overordnet strategi for bekæmpelse af terrorisme

a)

Yderligere gennemførelse af EU-handlingsplanen for terrorbekæmpelse

b)

Opfølgning af pilotprojektet til fordel for ofrene for terrorisme (2006)

c)

Udbygning af samarbejdet mellem de kompetente myndigheder med henblik på at bekæmpe terrorisme gennem udvikling af specialiserede kontaktpunkter i medlemsstaterne, som skal have adgang til alle nødvendige informationer og efterretninger om terroraktiviteter, der involverer personer, grupper eller enheder (2005)

d)

Vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt og gennemførligt at oprette et europæisk retshåndhævelsesnetværk (LEN) til bekæmpelse af terrorisme (2005) og eventuelt et forslag til oprettelse heraf (2006).

e)

Meddelelse om bedre sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med sprængstoffer og udstyr til fremstilling af bomber (2005)

f)

Kommissionens meddelelse om voldelig radikalisering og Rådets strategi med hensyn til radikalisering og rekruttering (2005)

g)

Forslag om forhindring af misbrug af godgørende organisationer til finansiering af terrorisme (2006)

h)

Meddelelse om resultaterne af ekspertevalueringen om terrorisme i de 25 medlemsstater (2006/07)

i)

Identifikation af behovet for og omfanget af de retlige instrumenter, der er nødvendige for at sikre, at alle medlemsstater kan indefryse udpegede personers aktiver på præventiv basis i overensstemmelse med de særlige henstillinger fra Den Finansielle Aktionsgruppe (2007)

j)

Medvirken i det igangværende arbejde om forhindring af fremstilling og spredning af kemiske, nukleare og biologiske våben (2007)

k)

Udvikling af Atlas-samarbejdet og de retlige rammer herfor (2006)

l)

Opbygning af kapacitet i tredjelande til terrorbekæmpelse og passende bestemmelser om terrorbekæmpelse i aftaler, der indgås af EU/EF med tredjelande

m)

Udvikling af offentlige/private partnerskaber med henblik på forbedret forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme

Revision og tilpasning af EU-lovgivning sideløbende med foranstaltninger, der skal tilpasses for at bekæmpe terrorisme

n)

Anden rapport baseret på artikel 11 i Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (2005) og evaluering (2006)

3.3.   FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET

a)

Meddelelse om udvikling af en strategi for bekæmpelse af organiseret kriminalitet (2005)

Øget viden om organiseret og grov kriminalitet og styrkelse af indsamlingen og analysen af information

b)

Meddelelse om en handlingsplan — EU-kriminalitetsstatistikker (2005)

c)

Arbejdsdokument fra Kommissionen om efterretningsledet retshåndhævelse i straffesager (2005)

d)

Henstillinger om en standardmetode for sårbarhedsanalyse af evnen til at modstå udbredelsen af organiseret kriminalitet (»crime proofing«) (2007)

e)

Forelæggelse af en europæisk kriminalitetsrapport (2007)

f)

Analyse af truslen fra organiseret kriminalitet foretaget af Europol (2006)

Styrkelse af forebyggelsen af organiseret kriminalitet

g)

Evaluering af lovgivningens evne til at modstå udbredelsen af organiseret kriminalitet (»crime proofing«) og udformning af kriminalpræventive foranstaltninger i produkter og tjenesteydelser (2005)

h)

Rapport om resultaterne af en undersøgelse til opfølgning af Rådets resolution fra 2001 om civilsamfundets bidrag til eftersøgning af forsvundne eller seksuelt udnyttede børn (2005)

i)

Handlingsplan om private/offentlige partnerskaber til beskyttelse af offentlige organisationer og private virksomheder mod organiseret kriminalitet (2006)

j)

Forbedring af den europæiske koordination og det europæiske samarbejde mellem højteknologiske kriminalitetsefterforskende enheder i medlemsstaterne og med den private sektor (efterforskningsnetværk vedrørende internetkriminalitet), herunder udarbejdelse af et europæisk manual vedrørende internetkriminalitet (2006)

k)

Meddelelse om internetkriminalitet og internetsikkerhedspolitik (2006)

Foranstaltninger til bekæmpelse af korruption

l)

Undersøgelse af behovet for adfærdskodekser om etik og integritet for offentligt ansatte (2007)

m)

Forslag om indførelse af visse pligter for visse kategorier af offentligt ansatte til at indberette bestikkelse og offentliggøre aktiver og erhvervsinteresser (2009)

Styrkelse af redskaberne til at tackle de finansielle aspekter af organiseret kriminalitet

n)

Initiativer til fremme af finansiel efterforskning som retshåndhævelsesteknik og udarbejdelse af fælles minimumsuddannelsesstandarder (2005-2007):

o)

Fælles sæt af uddannelsesstandarder inden for finansiel efterforskningsteknik (2005)

p)

Henstilling om et aftalememorandum om tilbagemelding fra finansielle efterretningsenheder til indberettende organer om rapporter om mistænkelige transaktioner (2006)

q)

Henstilling og/eller forslag til forbedring af gennemsigtigheden i retlige enheder med henblik på at reducere sårbarheden over for infiltration fra organiseret kriminalitet (2006)

r)

Fremme af oprettelsen af efterretningsenheder vedrørende kriminelle aktiver i EU-medlemsstaterne (løbende)

s)

Undersøgelse af standarder for tilbagelevering af konfiskerede eller fortabte aktiver som kompensation eller erstatning til identificerbare ofre for kriminalitet eller godgørende organisationer (2008)

Forbedring af lovgivning og revision af gældende retlige instrumenter efter behov

a)

Vedtagelse af en rammeafgørelse om deltagelse i en kriminel organisation (2006)

b)

Lovgivningspakke om bekæmpelse af falskmøntneri (2005)

c)

Meddelelse om menneskehandel (2005)

d)

Revision og om nødvendigt yderligere udbygning af gældende lovgivning om menneskehandel, f.eks. for at bane vejen for offentligt/privat samarbejde, EU-dækkende koordination og inddragelse af Europol (2006)

e)

Revision og om nødvendigt yderligere udbygning af lovrammerne til forebyggelse og bekæmpelse af handel med menneskelige organer, væv og celler (2006)

f)

Revision og om nødvendigt styrkelse af gældende lovgivning om konfiskation af kriminelle aktiver (2008)

g)

Komparativ undersøgelse til vurdering af behovet for instrumenter til bekæmpelse af organiseret kriminalitet i relation til skattesvig i EU-medlemsstaterne og de tiltrædende lande og kandidatlandene (2005)

h)

Forslag — på grundlag af undersøgelsen — om straffelovgivning på området organiseret kriminalitet i relation til skattesvig og vedrørende standarder og bedste praksis med det formål at forbedre retshåndhævelsessamarbejdet (2007)

i)

Forslag om identitetstyveri og identitetsforvaltningsforanstaltninger (2007)

j)

Undersøgelse af initiativet til bekæmpelse af svig i forbindelse med offentlig licitation (2006)

k)

Undersøgelse og forskning vedrørende behovet for en yderligere indbyrdes tilnærmelse af lovgivningen, f.eks. inden for ulovlig våbenhandel, afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning (2008)

Forbedring af overvågning og evaluering

l)

Anden rapport baseret på artikel 6 i Rådets rammeafgørelse af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold (2005)

m)

Anden rapport baseret på artikel 14 i Rådets rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter (2005)

n)

Gennemførelsesrapport vedrørende rammeafgørelsen om bestikkelse inden for den private sektor (2005)

o)

Rapport om gennemførelsen af rammeafgørelsen af 27. januar 2003 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (2005)

p)

Rapport om gennemførelsen af rammeafgørelsen om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold (2007)

q)

Evaluering af medlemsstaternes gennemførelse af toldsamarbejdet (Napoli II-konventionen) herunder status med hensyn til ratifikationen (2007)

r)

Evaluering af medlemsstaternes politik for bekæmpelse af korruption (2009)

s)

Evaluering af foranstaltninger til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (2010)

3.4.   POLITI- OG TOLDSAMARBEJDE

a)

Gennemførelse og evaluering af arbejdsprogrammet vedrørende toldsamarbejde godkendt af RIA-Rådet den 30. marts 2004 efter Rådets resolution af 2. oktober 2003 om en toldsamarbejdsstrategi (2004-2006)

b)

Meddelelse om bekæmpelsen af ulovlig grænseoverskridende handel med forbudte varer eller varer, der er underlagt restriktioner (2007)

c)

Forslag om udvikling af Europol og om Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters rolle i forbindelse med kontrollen med Europols virke (skal træde i kraft senest 1. januar 2008)

Forbedring af retshåndhævelsessamarbejdet og udbygning af Schengen-reglerne vedrørende grænseoverskridende operativt retshåndhævelsessamarbejde

d)

Opfølgning af meddelelsen og forslaget om forbedring af retshåndhævelsessamarbejdet, især ved de indre grænser mellem medlemsstaterne (2005)

e)

Meddelelse og forslag til direktiv om forbedret transportsikkerhed og øget sikkerhed gennem oprettelse af et område med politimæssigt og retsligt samarbejde inden for de transeuropæiske transportnet (2005)

f)

Ajourføring af Sirene-håndbogen (2005)

g)

Fortsatte drøftelser af standarder for politiet (politietik, overvågningsprogrammer) (2008)

h)

Definition af kvalitetsstandarderne i de retsvidenskabelige laboratorier (2008)

Systematiske udvekslingsprogrammer for de retshåndhævende myndigheders personale

i)

Vedtagelse af et forslag om ændring af forslaget om oprettelse af CEPOL (Det Europæiske Politiakademi) som et EU-organ (2005)

j)

Evaluering af CEPOL (2006) og om nødvendigt yderligere udvikling (2006)

Forbedring af det operative samarbejde

k)

Udvikling af en fælles metodologi og oprettelse af kortvarige fælles told- og politioperationer og/eller tværfaglige fælles team (løbende)

l)

Udarbejdelse af minimumsstandarder for grænseoverskridende brug af efterforskningsteknikker (2006)

m)

Håndbog om bedste praksis til fremme og udbygning af særlige former for samarbejde mellem toldforvaltninger som fastsat i Napoli II-konventionen (2008)

n)

Forbedring af det europæiske samarbejde mellem korruptionsbekæmpende organer og drøftelser om oprettelse af et netværk mellem de korruptionsbekæmpende myndigheder (med deltagelse af politiet, domstolene, anklagemyndigheden og toldvæsenet) (2007)

o)

Udformning af en politik for forholdet mellem Europol og Eurojust (senest i 2008)

p)

Fastlæggelse af den sikkerhedspolitiske komités rolle (COSI) (senest 1. november 2006)

q)

Vurdering af og om nødvendigt yderligere udvikling af toldvæsenets edb-systemer (løbende)

r)

Gennemførelse af Rådets konklusioner af 19. november 2004 vedrørende bekæmpelse af organiseret kriminalitet i det vestlige Balkan

3.5.   KRISESTYRING I EU

a)

Integrerede EU-krisestyringsarrangementer (gennemføres senest 1. juli 2006)

b)

Kommissionens afgørelse om oprettelse af et sikkert generelt hurtigt varslingssystem (ARGUS) og et kommissionskrisecenter for koordinering af de eksisterende varslingssystemer (2005)

c)

Forslag om oprettelse af et informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur (CIWIN) (2005)

d)

Plan for beskyttelse af kritisk infrastruktur (2005)

3.6.   GENEREL KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS

a)

Styrkelse og professionalisering af kriminalitetsforebyggelsen, herunder ved hjælp af det europæiske kriminalpræventive net (2005)

b)

Indførelse af EU-instrumenter til indsamling, analyse og sammenligning af information om kriminalitet og viktimisering og disse fænomeners respektive tendenser i medlemsstaterne under anvendelse af nationale statistikker og andre informationskilder som vedtagne indikatorer

4.   STYRKELSE AF RETFÆRDIGHED

Se også rammeprogrammet om »Grundlæggende rettigheder og retfærdighed« under de nye finansielle overslag (2005)

a)

Forslag til afgørelse om oprettelse af et særprogram om retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område (2005)

b)

Forslag til afgørelse om oprettelse af et særprogram om retligt samarbejde i straffesager (2005)

4.1.   TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER OG GENSIDIG TILLID

a)

Systematisk, objektiv og upartisk evaluering af gennemførelsen af EU-politikker på det retlige område med henblik på styrkelse af den gensidige tillid, samtidig med at domstolenes uafhængighed respekteres fuldt ud (Meddelelse — 2006)

b)

Meddelelse fra Kommissionen om uddannelse af retsvæsenets aktører (2005), udvikling på grundlag af pilotprojektet om udveksling af dommere (2005) og på grundlag af de forberedende aktioner (2006)

c)

Oprettelse på basis af de eksisterende strukturer af et effektivt europæisk uddannelsesnetværk for de retlige myndigheder på både det civilretlige og det strafferetlige område (2007)

d)

EU-workshopper til fremme af samarbejdet mellem de juridiske erhverv med henblik på fastlæggelse af bedste praksis (2006)

4.2.   RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER

Fortsættelse af gennemførelsen af princippet om gensidig anerkendelse

a)

Meddelelse om gensidig anerkendelse af retsafgørelser i straffesager og styrkelse af den gensidige tillid mellem medlemsstaterne (2005)

b)

Hvidbog om udveksling af oplysninger om straffedomme og virkningen af sådanne straffedomme i EU (2005)

c)

Forslag om at tage hensyn til straffedomme i EU's medlemsstater i ny strafferetlig forfølgning (2005)

d)

Forslag om fremsendelse til og opbevaring af oplysninger om straffedomme i den medlemsstat, hvor en person er statsborger (2005)

e)

Meddelelse om oprettelse af en fortegnelse over ikke-EU-statsborgere, der er domfældt i en EU-medlemsstat (2005) og forslag til retsakt (2006)

f)

Initiativ vedrørende det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument og overførelse af domfældte mellem EU's medlemsstater (2005)

g)

Forslag om gensidig anerkendelse af ikke-frihedsberøvende kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse (2005)

h)

Meddelelse om rettighedsfortabelse (2005)

i)

Rapporter om gennemførelsen af rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (2005 og 2006)

j)

Initiativ vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse i EU af forbud som følge af domfældelser for seksuelle overgreb mod børn (2005)

k)

Forslag om frakendelse af førerretten (2006)

l)

Rapport om gennemførelsen af rammeafgørelsen af 22. juli 2003 om indefrysning i EU af formuegoder eller bevismateriale (2006)

m)

Rapport om gennemførelsen af rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe (2007)

n)

Forslag om anerkendelse og fuldbyrdelse af alternative sanktioner og om betingede domme (2007)

o)

Forslag om supplering af den europæiske bevissikringskendelse (2007)

Indbyrdes tilnærmelse

a)

Grønbog om kompetencekonflikter og dobbelt strafforfølgning (ne bis in idem) (2005)

b)

Grønbog om uskyldsformodning (2005)

c)

Anden rapport om gennemførelsen af rammeafgørelsen af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager (2005)

d)

Tredje rapport om rammeafgørelsen af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager (2006)

e)

Forslag om kompetencekonflikter og ne bis in idem-princippet (2006)

f)

Grønbog om behandling af bevismateriale (2006)

g)

Grønbog om udeblivelsesdomme (in absentia-domme) (2006)

h)

Forslag om minimumsstandarder for bevisoptagelse med henblik på gensidig antagelse til realitetsbehandling (2007)

i)

Forslag om udeblivelsesdomme (in absentia-domme) (2007)

j)

Opfølgning af grønbogen om indbyrdes tilnærmelse af strafferetlige sanktioner og om nødvendigt forslag til retsakt (2008)

k)

Analyse af minimumsstandarder for procedurer i forbindelse med varetægtsfængsling og praksis med hensyn til jævnlig vurdering af grundene til frihedsberøvelse (2007)

Andre instrumenter inden for retligt samarbejde i straffesager

a)

Henstilling om minimumsstandarder for indsamling og udveksling af elektronisk bevismateriale (2006)

b)

Forslag om forsætlig destruktion af bevismateriale i dokumentform (2007)

c)

Forslag om beskyttelse af vidner og personer, der samarbejder med retsvæsenet (2007)

d)

Initiativ med henblik på at lette retsforfølgning for færdselsforseelser (2005)

e)

Evaluering af, hvor effektivt det er, at specialiserede retlige organer efterforsker sager i tilknytning til organiseret kriminalitet (2009)

f)

Yderligere udvikling af det europæiske strafferetlige netværk (løbende)

Eurojust

g)

Anden rapport om den retlige gennemførelse af Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust (2005)

h)

Forslag om Eurojust i henhold til artikel III - 273 (skal træde i kraft senest 1. januar 2008)

International retsorden

i)

Aktiv deltagelse i aktiviteterne i Europarådet og andre internationale organisationer og fora (G8, FN, OECD, OSCE, FATF) om strafferetlige spørgsmål (2005-2009)

j)

Undersøgelse af argumenterne for aftaler mellem EU og tredjelande om udlevering (2005-2009)

k)

Undersøgelse af argumenterne for aftaler mellem EU og tredjelande om gensidig retshjælp (2005-2009)

l)

Forslag om indgåelse og undertegnelse på EU's vegne af Europarådets konvention om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (2005/06)

m)

Inklusion af bestemmelser om bistand til bekæmpelse af terrorisme i den foreslåede revision af de eksisterende instrumenter om ekstern bistand (2006)

n)

Forslag om indgåelse på EU's vegne af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af korruption (2006)

o)

Forslag om indgåelse på EU's vegne af De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil (2007)

4.3.   RETLIGT SAMARBEJDE PÅ DET CIVILRETLIGE OMRÅDE

Gensidig anerkendelse af afgørelser og fjernelse af hindringer for en tilfredsstillende afvikling af retssager

a)

Grønbog om arv (2005)

b)

Grønbog om lovvalgs- og kompetencekonflikter i skilsmissesager (Rom III) (2005)

c)

Forslag om lovvalgskonflikter vedrørende kontraktlige forpligtelser (Rom I) (2005)

d)

Forslag om småkrav (2005)

e)

Forslag om underholdspligt (2005)

f)

Vedtagelse af »Rom II«-forslaget om lovvalgskonflikter vedrørende forpligtelser uden for kontrakt (2006)

g)

Vedtagelse af en forordning om indførelse af en europæisk betalingspåbudsprocedure (2006)

h)

Vedtagelse af et direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (2006)

i)

Grønbog om lovvalgskonflikter i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller, herunder spørgsmålet om kompetence og gensidig anerkendelse (2006)

j)

Grønbog (grønbøger) om effektiv fuldbyrdelse af retsafgørelser (2006-2007)

k)

Grønbog om minimumsstandarder for visse aspekter af retsplejen (2008)

l)

Evaluering af muligheden for at fuldføre afskaffelsen af eksekvaturproceduren og om nødvendigt lovgivningsforslag (2006-2010)

m)

Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (2005)

Øget samarbejde

n)

Rapport om funktionsmåden for det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område (2005) og om nødvendigt forslag til ændring (2006)

o)

Fortsat udvikling af det europæiske retlige netværk på det civilretlige område og af databaserne om domspraksis vedrørende europæiske retlige instrumenter (løbende)

p)

Konstant ajourføring og forbedring af det europæiske civilretlige atlas (løbende)

q)

EU-støtte til netværk af retlige organisationer og institutioner (løbende)

r)

EU-workshopper til fremme af samarbejdet mellem de juridiske erhverv med henblik på fastlæggelse af bedste praksis (2006)

s)

Årlig fejring af den europæiske civilretlige dag (løbende)

Opfølgning af gennemførelsen af vedtagne retsakter

t)

Rapport om funktionsmåden for forordning (EF) nr. 1206/2001 om bevisoptagelse og om nødvendigt forslag til ændring (2007)

u)

Rapport om funktionsmåden for »Bruxelles I«-forordningen (2007) og om nødvendigt forslag til ændring (senest i 2009)

v)

Rapport om funktionsmåden for direktiv 2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser

Bedre sammenhæng

w)

Endelig forskningsrapport omfattende et udkast til en fælles referenceramme inden for EU's aftaleret (2007)

x)

Vedtagelse af en fælles referenceramme (CFR) inden for EU's aftaleret (2009)

International retsorden

a)

Forslag om indgåelse af en ny Lugano-konvention (2006)

b)

Forslag om indgåelse af parallelaftaler med Danmark om »Bruxelles I« og forkyndelse af dokumenter (2005)

c)

Afslutning af forhandlingerne om konventionen om værneting (2005)

d)

Fællesskabets tiltrædelse af Haagerkonferencen om international privatret (2006)

e)

Afslutning af forhandlingerne om konventionen om underholdspligt (2007)

f)

Ratificering af Haagerkonventionen af 1996 om retternes kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsakter samt om samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige

g)

Fortsættelse af forhandlingerne og indgåelse af internationale aftaler om civilretligt samarbejde.


(1)  Derudover gennemføres supplerende aktiviteter inden for rammerne af den europæiske beskæftigelsesstrategi og den sociale integrationsproces.

(2)  Bør overvejes inden for rammerne af de nye finansielle overslag.

(3)  Under hensyn til udviklingen inden for autentificering, certificering, digitale signaturer og digital forvaltning.

(4)  Kaliningrad-faciliteten vil blive erstattet med specifikke bestemmelser inden for den foreslåede fond for de ydre grænser for perioden 2007-2013 som led i rammeprogrammet »Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme«.