ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 161

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
1. juli 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2005/C 161/1

Rådserklæring i forbindelse med rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen

1

 

Kommissionen

2005/C 161/2

Euroens vekselkurs

2

2005/C 161/3

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

3

2005/C 161/4

Kortfattede oplysninger om statsstøtte ydet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1595/2004 af 8. september 2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer ( 1 )

4

2005/C 161/5

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte ( 1 )

8

2005/C 161/6

Italien ophæver forpligtelse til offentlig tjeneste på atten ruter mellem lufthavnene på Sardinien og de vigtigste italienske, nationale lufthavne, offentliggjort den 10. december 2004 i Den Europæiske Unions Tidende C 306 ( 1 )

10

 

Den Europæiske Centralbank

2005/C 161/7

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 21. juni 2005 efter anmodning fra Rådet for den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Meddelelser

Rådet

1.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/1


Rådserklæring i forbindelse med rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen

(2005/C 161/01)

Under henvisning til Europa-Parlamentets og Kommissionens undertegnelse den 26. maj 2005 af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen henstiller Coreper til Rådet, at det optager følgende erklæring i sin mødeprotokol og offentliggør den i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende:

»Rådet har noteret sig den rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, der blev undertegnet den 26. maj 2005 af de to institutioner på trods af ånden i erklæringen (nr. 3) vedrørende artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der foreligger i slutakten til Nice-traktaten.

Rådet henviser til sin erklæring af 10. juli 2000, og giver udtryk for sin betænkelighed ved, at flere bestemmelser i denne nye rammeaftale har til formål på en endnu mere markant måde end i rammeaftalen fra 2000 at opnå en forskydning af den institutionelle ligevægt, således som den følger af de gældende traktater. Det beklager, at det ikke tidligere som udtryk for loyalt samarbejde er blevet informeret om forhandlingen af denne nye rammeaftale. Rådet beklager også, at de to berørte institutioner ikke har fundet det nødvendigt at tage hensyn til de betænkeligheder, som det gav udtryk for i de kompetente instanser forud for undertegnelsen af denne aftale.

Rådet erindrer navnlig om, at i henhold til EF-traktaten (artikel 201) kan et forslag om mistillidsvotum vedrørende Kommissionens virksomhed kun angå samtlige medlemmer af Kommissionen som kollegium og ikke et enkelt medlem af Kommissionen. Artikel 217 fastslår princippet om kollegialitet i Kommissionens arbejde. Rådet understreger desuden, at den flerårige planlægningsproces for drøftelserne blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i juni 2002 i Sevilla. Endelig erindres det om, at de procedurer, der gør det muligt at inddrage Europa-Parlamentet i internationale forhandlinger, er omfattet af artikel 300 i EF-traktaten, og at der i 1998 blev vedtaget praktiske retningslinjer vedrørende Europa-Parlamentets medlemmers deltagelse i Fællesskabets delegationer eller i delegationer, som repræsenterer Den Europæiske Union på internationale konferencer.

Rådet understreger, at de forpligtelser, som disse institutioner har påtaget sig, under ingen omstændigheder kan gøres gældende over for Rådet. Det forbeholder sig ret til at udøve sine rettigheder og navnlig til at træffe enhver passende foranstaltning, såfremt anvendelsen af rammeaftalens bestemmelser skulle påvirke de beføjelser, som traktaterne har tillagt institutionerne, og den institutionelle ligevægt, som de indebærer.«


Kommissionen

1.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/2


Euroens vekselkurs (1)

30. juni 2005

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2092

JPY

japanske yen

133,95

DKK

danske kroner

7,4515

GBP

pund sterling

0,67420

SEK

svenske kroner

9,4259

CHF

schweiziske franc

1,5499

ISK

islandske kroner

78,71

NOK

norske kroner

7,9155

BGN

bulgarske lev

1,9559

CYP

cypriotiske pund

0,5735

CZK

tjekkiske koruna

30,030

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

247,24

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6961

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

4,0388

ROL

rumænske lei

36 030

SIT

slovenske tolar

239,47

SKK

slovakiske koruna

38,414

TRY

tyrkiske lira

1,6194

AUD

australske dollar

1,5885

CAD

canadiske dollar

1,49

HKD

hongkongske dollar

9,3990

NZD

newzealandske dollar

1,7387

SGD

singaporeanske dollar

2,0377

KRW

sydkoreanske won

1 239,85

ZAR

sydafrikanske rand

8,0254

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,0079

HRK

kroatiske kuna

7,3130

IDR

indonesiske rupiah

11 804,82

MYR

malaysiske ringgit

4,596

PHP

filippinske pesos

67,685

RUB

russiske rubler

34,6370

THB

thailandske bath

49,938


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


1.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/3


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2005/C 161/03)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 24. juni 2005 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Valoriza Gestión, S.A.U. (»Valoriza«, Spanien), der tilhører koncernen Sacyr Vallehermoso and Saur S.A. (»Saur«, Frankrig), der hører under PAI Partners, erhverver fælles kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over Empresa Mexta de Aguas de Las Palmas, S.A. (»Emalsa«, Spanien), som i øjeblikket kontrolleres af Saur og af Endesa Participadas S.A. i fællesskab via Nueva Nuinsa S.L,. (»Nueva Nuinsa«, Spanien.) Valoriza erhverver fælles kontrol over Emalsa gennem opkøb af aktier i Nueva Nuinsa.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Valoriza: vandforvaltning, affaldsforvaltning, udvikling af alternative energikilder, vedligeholdelse af fast ejendom

Emalsa: vandforvaltning for kommunerne Las Palmas de Gran Canarias og Santa Brigida og i Puerto de la Luz y de las Palmas

Saur: vandforvaltning og -tjenester

Nueva Nuinsas: holdingselskab.

3.

Efter en foreløbig gennemgang finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EØF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. De kan med angivelse af sag COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


1.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/4


Kortfattede oplysninger om statsstøtte ydet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1595/2004 af 8. september 2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer

(2005/C 161/04)

(EØS-relevant tekst)

Sag nr.: XF 1/04

Medlemsstat: Italien

Region: Friuli Venezia Giulia

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Gennemførelsesbestemmelser til artikel 6, stk. 20 og 21, i regionallov 14/2003 om kriterier og regler for tildeling af støtte til sammenslutninger i fiskerisektoren til gennemførelse af aktivitetsprogrammer i henhold til artikel 20, stk. 3, litra b), i lov nr. 41/1982 med ændringer.

Retsgrundlag: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — »Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina« e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — »Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005«.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årligt støttebeløb til en virksomhed: De forventede årlige udgifter til ordningen er 385 000 EUR.

Maksimal støtteintensitet: Den maksimale støtteintensitet er 100 % af de støtteberettigede udgifter.

Gennemførelsesdato: Støtteordningen træder i kraft efter offentliggørelsen i »Bollettino Ufficiale della Regione«, dvs. 10 arbejdsdage efter meddelelsen af denne formular som fastsat i artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1595/2004.

Ordningens eller den individuelle foranstaltnings varighed: Indtil midlerne er brugt op, og under ingen omstændigheder længere end gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 1595/2004, dvs. den 31. december 2006.

Målet med støtten: Støtte til alle SMV i sektoren for fiskeri og akvakultur gennem godkendelse af programaftaler med brancheforeninger, af en varighed på højest 18 måneder, med henblik på at opretholde og udvikle en bæredygtig forvaltning af de biologiske ressourcer, profilering af fiskevarer, opretholdelse og udvikling af beskæftigelsen og fremme af virksomhedssammenslutninger.

Støtten er baseret på artikel 4 i forordning (EF) nr. 1595/2004.

Støtteberettigede omkostninger i aftaleprogrammerne:

udgifter til sammenslutningernes eget personale eller omkostninger i forbindelse med køb af tjenester fra tredjepart

omkostninger direkte tilknyttet programmernes gennemførelse

leje og afskrivning af udstyr og anlæg

nyhedsbreve, presseartikler, tilbundsgående grafer og audiovisuelle produkter af almen interesse for erhvervssektoren

omkostninger direkte tilknyttet programmernes gennemførelse

omkostninger i forbindelse med konferencer, kongresser og seminarer, der direkte er tilknyttet programmernes gennemførelse

generalomkostninger direkte tilknyttet programmernes gennemførelse op til højest 12 % af tiltagets forventede samlede omkostninger.

Berørt(e) sektor(er): havfiskeri, akvakultur, forarbejdning og afsætning.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 — Udine

Websted: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Sag nr.: XF 1/05

Medlemsstat: Italien

Region: Friuli Venezia Giulia

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: »Regionalt tillægsprogram for foranstaltninger i fiskerisektoren som fastsat i enhedsprogrammeringsdokumentet (EPD) 2000-2006, hvad angår støtteforanstaltninger til investering i akvakultur«

Retsgrundlag: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del »Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario« di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årligt støttebeløb til en virksomhed: Der forventes et årligt støttebeløb til ordningen på 650 000 EUR; dette beløb er kun vejledende.

Maksimal støtteintensitet: Det maksimale støttebeløb svarer til 40 % af de støtteberettigede omkostninger.

Gennemførelsesdato: Støtteordningen træder i kraft på dagen for dens offentliggørelse i »Bollettino Ufficiale della Regione«, og således 10 arbejdsdage efter meddelelsen af denne formular som fastsat i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1595/2004.

Ordningens eller den individuelle foranstaltnings varighed: Indtil midlerne er brugt op og under ingen omstændigheder længere end gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 1595/2004, dvs. den 31. december 2006.

Målet med støtten: Støtte til SMV i akvakultursektoren ved hjælp af investeringsstøtte.

Støtten er baseret på artikel 11 i forordning (EF) nr. 1595/2004.

Støtteberettigede omkostninger

opførelse, udvidelse, modernisering af akvakulturanlæg i havvand, saltvand og ferskvand til opdræt af fisk, skaldyr, bløddyr og andre vandorganismer

køb eller tilpasning af fartøjer og materiel udelukkende bestemt til akvakultur, tilpasning af køretøjer og udstyr, der er strengt nødvendige for produktionsforløbet eller produkttransporten under særlige opbevaringsbetingelser, forudsat de er tilpasset den egentlige produktion.

Berørt(e) sektor(er): Akvakultur

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 — Udine

Websted: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Sag nr.: XF 2/05

Medlemsstat: Italien

Region: Friuli Venezia Giulia

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: »Regionalt tillægsprogram for foranstaltninger i fiskerisektoren som fastsat i enhedsprogrammeringsdokumentet (EPD) 2000-2006, hvad angår støtteforanstaltninger til investering i akvakultur«

Retsgrundlag: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del »Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario« di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årligt støttebeløb til en virksomhed: Der forventes et årligt støttebeløb til ordningen på 110 000 EUR; dette beløb er kun vejledende.

Maksimal støtteintensitet: Op til 100 % af udgifterne, hvis projektet har almen interesse; hvis støttemodtageren er en kollektiv enhed, og hvis projektet vil give offentligheden adgang til resultaterne.

Op til 40 % af de støtteberettigede udgifter, hvis projektet er af individuel interesse; hvis projektet ikke lader offentligheden få adgang til resultaterne, og hvis kollektive organer eller forskningsinstitutioner deltager i finansieringen heraf.

Gennemførelsesdato: Støtteordningen træder i kraft på dagen for dens offentliggørelse i »Bollettino Ufficiale della Regione«, og således 10 arbejdsdage efter meddelelsen af denne formular som fastsat i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1595/2004.

Ordningens eller den individuelle foranstaltnings varighed: Indtil midlerne er brugt op og under ingen omstændigheder længere end gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 1595/2004, dvs. den 31. december 2006.

Målet med støtten: Støtte til sektorens SMV i form af bidrag til foranstaltninger, af almen eller individuel interesse, der gennemføres af foreninger eller sammenslutninger af producenter.

Støtten er baseret på artikel 4 i forordning (EF) nr. 1595/2004.

Udgifter til gennemførelse af følgende tiltag anses for støtteberettigede udgifter

forvaltning af og kontrol med betingelserne for adgang til bestemte fiskerizoner, forvaltning af kvoter og fiskeriindsatsen

fremme af mere selektive fiskeriredskaber og/eller -metoder

fremme af tekniske foranstaltninger til bevarelse af ressourcerne

kollektivt akvakulturudstyr, omstrukturering eller forbedring af akvakulturbrug, kollektiv behandling af spildevand fra akvakulturbrug

udryddelse af patologiske risici ved opdræt eller af parasitter i afvandingsområder eller kystøkosystemer

indsamling af grunddata og/eller udarbejdelse af miljøforvaltningsmodeller for fiskeri og akvakultur med henblik på opstilling af integrerede forvaltningsplaner for kystområder

tilrettelæggelse af elektronisk handel og anvendelse af andre informationsteknologier med henblik på udbredelse af tekniske og forretningsmæssige oplysninger

udvikling og iværksættelse af systemer til forbedring og kontrol af kvalitet, sporing, sundhedsbetingelser, statistiske værktøjer og miljøvirkninger

større viden om og åbenhed i produktionen og på markedet.

Berørt(e) sektor(er): havfiskeri, akvakultur, forarbejdning og afsætning.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 — Udine

Websted: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Sag nr.: XF 3/05

Medlemsstat: Italien

Region: Friuli Venezia Giulia

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: »Regionalt tillægsprogram for foranstaltninger i fiskerisektoren som fastsat i enhedsprogrammeringsdokumentet (EPD) 2000-2006, hvad angår investeringsstøtte til salgsfremmende foranstaltninger og/eller reklame for fiskerivarer«

Retsgrundlag: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del »Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario« di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årligt støttebeløb til en virksomhed: Der forventes et årligt støttebeløb til ordningen på 45 000 EUR; dette beløb er kun vejledende.

Maksimal støtteintensitet: Den maksimale støtteintensitet er 100 % af de støtteberettigede omkostninger, hvis projektet har almen interesse; hvis støttemodtageren er en kollektiv enhed, og hvis projektet vil give offentligheden adgang til resultaterne.

Den maksimale støtteintensitet er 40 % af de støtteberettigede udgifter, hvis projektet er af individuel interesse; hvis projektet ikke lader offentligheden få adgang til resultaterne, og hvis kollektive organer eller forskningsinstitutioner deltager i finansieringen heraf.

Gennemførelsesdato: Støtteordningen træder i kraft på dagen for dens offentliggørelse i »Bollettino Ufficiale della Regione«, og således 10 arbejdsdage efter meddelelsen af denne formular som fastsat i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1595/2004.

Ordningens eller den individuelle foranstaltnings varighed: Indtil midlerne er brugt op og under ingen omstændigheder længere end gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 1595/2004, dvs. den 31. december 2006.

Målet med støtten: Støtte til små og mellemstore virksomheder i fiskeri- og akvakultursektoren i form af støtte til salgsfremmende foranstaltninger.

Støtten er baseret på artikel 7 i forordning (EF) nr. 1595/2004.

Støtteberettigede omkostninger

tiltag vedrørende kvalitetscertificering, mærkning, rationalisering af benævnelser og standardisering af produkter

reklamekampagner, herunder kampagner til fremhævelse af kvalitet

undersøgelser vedrørende forbrugere og markedsreaktioner

deltagelse i messer og udstillinger.

Berørt(e) sektor(er): Havfiskeri, akvakultur, forarbejdning og afsætning.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 — Udine

Websted: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/8


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte

(2005/C 161/05)

(EØS-relevant tekst)

Sag nr.: XT 24/03

Medlemsstat: Italien

Region: Den selvstyrende provins Bolzano

Støtteordningens navn: Efteruddannelse i virksomhederne rettet mod de ansatte i overensstemmelse med L. 236/93 og senere ministerielle cirkulærer.

Retsgrundlag: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: »Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali« autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen: 784 241 EUR.

Der kan ikke fastsættes årlige gennemsnitsomkostninger, da bekendtgørelsen foreskriver, at der hver måned kan indgives projekter, indtil de afsatte midler er opbrugt (indtil den 31.12.2006).

Maksimal støtteintensitet:

Store virksomheder

Særlig uddannelse: 25 %

Generel uddannelse: 50 %

Små og mellemstore virksomheder

Særlig uddannelse: 35 %

Generel uddannelse: 70 %

Ovennævnte intensitet forhøjes med

 

5 procentpoint for virksomheder i områder, der er regionalstøtteberettigede i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og

 

med 10 procentpoint, hvis uddannelsen henvender sig til dårligt stillede arbejdstagere efter artikel 2, litra g), i forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001.

Gennemførelsestidspunkt:

Støtteordningens varighed: Indtil de afsatte midler er opbrugt.

Støttens formål: Støtten vedrører både generel og særlig uddannelse. Den ved provinsregeringens beslutning nr. 5166 af 30.12.2002 vedtagne bekendtgørelse indeholder præcise regler for definition af begge uddannelsestyper i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 68/2001. For hvert projekt, der indgives, vil vurderingsudvalget kontrollere, at der er overensstemmelse med definitionerne for generel og særlig uddannelse, og at støtteintensiteten for den omhandlede støtteansøgning er overholdt. Hvis der ikke er overensstemmelse, vil udvalget ændre projektets budgetposter og det samlede ansøgte beløb.

Berørte sektorer: Alle erhvervsgrene.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

la Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 Bolzano

Direktør

Dr. Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 Bolzano

Direktør Dr. Peter Duregger.

Andre oplysninger: Bekendtgørelsen om støtteordningen blev offentliggjort i BUR nr. 04 af 28.1.2003, Suppl. nr. 1. Den giver de støttemodtagende virksomheder mulighed for at vælge mellem forordningen om statsstøtte (forordning (EF) nr. 68/2001) og »de minimis«-forordningen (forordning (EF) 69/2001).

Sag nr.: XT 26/03

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: Mål 1-området Cornwall og Isles of Scilly

Støtteordningens navn: Mål 1-program for Cornwall og Isles of Scilly 2000-2006

Retsgrundlag:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen: De samlede ESF-udgifter

(Foranstaltningerne 1.7, 3.2, 3.3, 3.5 og 5.4)

20,16 mio. GBP

Årlige udgifter

Maksimal støtteintensitet:

 

35 % til særlig uddannelse i store virksomheder

 

45 % til særlig uddannelse i små og mellemstore virksomheder

 

60 % til generel uddannelse i store virksomheder

 

80 % til generel uddannelse i små og mellemstore virksomheder

(der er tale om øget støtteintensitet for Cornwall og Isles of Scilly, fordi de modtager støtte i henhold til artikel 87, stk. 3, litra a).

Når støtten ydes til dårligt stillede arbejdstagere, som defineret i artikel 2, litra g), kan støtteintensiteten øges med 10 %

En virksomhed kan højst modtage 1 000 000 EUR i støtte

Gennemførelsestidspunkt:

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed:

Støttens formål: ESF's del i mål 1-programmet er et bredt funderet uddannelses- og udviklingsprogram, som har til formål at gøre arbejdsløse mere attraktive for arbejdsmarkedet, herunder også dårligt stillede arbejdstagere, at anspore til livslang læring for mennesker uden fast job, at forbedre arbejdsstyrkens viden og tilpasningsevne og mindske de problemer, som den kvindelige del af arbejdsstyrken møder på arbejdsmarkedet. Uddannelsesstøtte, som er omfattet af denne undtagelse, dækker de foranstaltninger i programmet, som vedrører bistand til ansatte og virksomheder.

Generel uddannelse

Størstedelen af uddannelsesaktiviteterne, der modtager støtte under mål 1, er af generel karakter. Uddannelsen vedrører ikke kun den ansattes nuværende eller fremtidige situation i virksomheden, men giver færdigheder, der er anvendelige i andre job og forbedrer den ansattes muligheder væsentligt. Når uddannelsen fører til National Vocational qualifications og Key Skills Qualifications anses den for at være af generel karakter.

Særlig uddannelse

Når uddannelsesaktiviteterne under mål 1 hovedsageligt vedrører den ansattes nuværende eller fremtidige stilling i den virksomhed, der modtager støtte, og giver kvalifikationer, som ikke er anvendelige i en anden stilling, gælder den maksimale støtteintensitet for særlig uddannelse.

Berørte sektorer: Alle sektorer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Andre oplysninger: Mål 1-kontaktperson

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


1.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/10


Italien ophæver forpligtelse til offentlig tjeneste på atten ruter mellem lufthavnene på Sardinien og de vigtigste italienske, nationale lufthavne, offentliggjort den 10. december 2004 i Den Europæiske Unions Tidende C 306 (1)

(2005/C 161/06)

(EØS-relevant tekst)

Italien har som følge af afgørelsen truffet af den regionale administrative domstol for Lazio (TAR del Lazio) den 17. marts 2005 besluttet fra dags dato at ophæve forpligtelsen til offentlig tjeneste, som er offentliggjort den 10. december 2004 i Den Europæiske Unions Tidende C 306 vedrørende de atten følgende luftruter:

Alghero/Rom og Rom/Alghero

Alghero/Milano og Milano/Alghero

Alghero/Bologna og Bologna/Alghero

Alghero/Torino og Torino/Alghero

Alghero/Pisa og Pisa/Alghero

Cagliari/Rom og Rom/Cagliari

Cagliari/Milano og Milano/Cagliari

Cagliari/Bologna og Bologna/Cagliari

Cagliari/Torino og Torino/Cagliari

Cagliari/Pisa og Pisa/Cagliari

Cagliari/Verona og Verona/Cagliari

Cagliari/Napoli og Napoli/Cagliari

Cagliari/Palermo og Palermo/Cagliari

Olbia/Rom og Rom/Olbia

Olbia/Milano og Milano/Olbia

Olbia/Bologna og Bologna/Olbia

Olbia/Torino og Torino/Olbia

Olbia/Verona og Verona/Olbia


(1)  EUT C 306 af 10.12.2004, s. 6.


Den Europæiske Centralbank

1.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/11


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 21. juni 2005

efter anmodning fra Rådet for den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 10. maj 2005 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om udtalelser om to forslag til foranstaltninger: et forslag Rådets afgørelse om ændring og forlængelse af Rådets afgørelse af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (i det følgende benævnt »forslaget«, samt et forslag til Rådets afgørelse om udvidelse af anvendelsen af Rådets afgørelse af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen (i det følgende benævnt »parallel forslaget«) (1).

2.

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3.

Pericles-programmet blev oprettet ved Rådets afgørelse 2001/923/EF af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (2). Med hensyn til såvel forslaget som parallelforslaget skal ECB udtale, i overensstemmelse med den opfattelse, som ECB gav udtryk for i sin høringsudtalelse, om udkastet til afgørelse 2001/923/EF (3), at ECB ser med betydelig tilfredshed på og fuldt ud støtter tiltag, hvis mål det er at beskytte euroen mod falskmøntneri gennem handlingsprogrammer for uddannelse, udveksling og bistand i relation til udvalgte målgrupper.

4.

ECB bemærker, at forslagets hovedformål er at forlænge Pericles-programmet (som nu skal udløbe den 31. december 2005) indtil den 31. december 2011, med samme årlige budget på 1 mio. EUR. Efter forslaget kan også gives administrativ bistand til grænseoverskridende efterforskninger, betinget af Europol's forudgående vurdering, når en sådan bistand ikke er tilgængelig fra andre europæiske institutioner. Det foreslås at forhøje Fællesskabets andel ved medfinansiering af informationsudveksling og eksterne foranstaltninger fra 70 % til 80 %, og at anlægge en fleksibel holdning med hensyn til begrænsninger på det antal projekter, som medlemsstaterne er berettiget til at forelægge pr. år til finansiering under Pericles-programmet.

5.

Som en indledende betragtning kan artikel 123, stk.4 i traktaten udgøre et utilstrækkeligt retsgrundlag for forslaget, i særdeleshed når henses til udvidelsen af programmet til administrativ bistand forbundet med grænseoverskridende efterforskninger.

6.

Med hensyn til forslagets materielle indhold skal ECB fremhæve vigtigheden af at sikre, at udstrækningen af forlængelsen af Pericles-programmet er knyttet til tidsplanen for indførelse af euroen i de nye medlemsstater. Da tidsplanerne for indførelse af euroen i de fleste af de nye medlemslande løber fra 2008 til 2010 (4), tager forlængelsen af Pericles-programmet indtil den 31. december 2011 hensyn til et øget fremtidigt behov for uddannelse, informationsudveksling og bistand. Den foreslåede forlængelse af Pericles-programmet må også vurderes positivt, da den formentlig vil falde sammen med, og følgelig tage hensyn til, udstedelsen af den anden serie af eurosedler, som skal finde sted hen imod slutningen af dette tiår.

7.

På tilsvarende måde vil forhøjelsen af Fællesskabets andel ved medfinansiering af informationsudveksling og eksterne foranstaltninger og anlæggelse en fleksibel holdning med hensyn til begrænsninger på det antal projekter, som medlemsstaterne er berettiget til at forelægge til finansiering, udgøre to andre positive elementer til at yde bistanden, hvor denne er mest nødvendig.

8.

En hensigtsmæssig koordinering mellem Pericles-programmet og bestående Fællesskabs- eller EU-programmer, samt med Europol- og ECB-projekter er af afgørende betydning, som anført i artikel 5 i afgørelse 2001/923/EF. Det er med henblik herpå, at forslaget alene åbner mulighed for finansiering af administrativ bistand ved grænseoverskridende undersøgelser, såfremt sådan støtte ikke er til rådighed fra andre europæiske institutioner. Efter forslaget skal Europol foretage en forudgående vurdering af finansieringen af den administrative bistand. Under hensyntagen til at finansiering af administrativ bistand også kan angå grænseoverskridende undersøgelser vedrørende forfalskede eurosedler, kunne Rådet også overveje at inddrage ECB i vurderingen. ECB skal anføre, at det ville være hensigtsmæssigt, at tiltag, som skal finansieres under Pericles-programmet, undersøges og afgøres af Kommissionen, ECB og Europol i forening, og at den afgørelse, som skal træffes, kræver tilsagn fra disse tre organer, inden for rammerne af den styringsgruppe, som allerede er oprettet med den opgave at udvikle en fælles strategi til bekæmpelse af falskmøntneri vedrørende euroen.

9.

ECB har noteret sig, at forslaget kun giver mulighed for en begrænset ændring af opfølgnings- og evalueringsprocedurer. I betragtning af forlængelsen af Pericles-programmet med yderligere seks år, skal ECB anbefale, at man også medtager en mere ambitiøs, åben og gennemsigtig evalueringsprocedure in artikel 1, stk. 8 og 9 i forslaget. ECB bør være inddraget fuldt ud i evalueringen af relevansen, effektiviteten og virkningen af Pericles-programmet for at kunne fremsætte en velunderbygget udtalelse over for Rådet i forbindelse med enhver fremtidig forlængelse af programmet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 21. juni 2005.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2005) 127 endelig omfatter både forslaget (se 2005/0029 (CNS)) og parallelforslaget (se 2005/0030 (CNS)).

(2)  EFT L 339 af 21.12.2001, s. 50.

(3)  Afsnit 3 i ECB's udtalelse CON/2001/31 af 9. oktober 2001 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets afgørelse om etablering af et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet).

(4)  Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank - Første rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet, COM (2004) 748 endelig, 10. november 2004; findes på DE, FR, EN http://europa.eu.int