ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 160

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
30. juni 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2005/C 160/1

Konvention om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

1

2005/C 160/2

Protokol i tilknytning til undertegnelsen Af Konventionen om den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

11

DA

 


I Meddelelser

Rådet

30.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 160/1


KONVENTION

OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIKS TILTRÆDELSE AF KONVENTIONEN OM OPHÆVELSE AF DOBBELTBESKATNING I FORBINDELSE MED REGULERING AF FORBUNDNE FORETAGENDERS OVERSKUD

(2005/C 160/01)

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB —

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN,

MINISTERKABINETTET FOR REPUBLIKKEN LETLAND,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN,

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN,

PRÆSIDENTEN FOR MALTA,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGES REGERING,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik tiltræder herved konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, undertegnet i Bruxelles den 23. juli 1990, med alle de deri foretagne tilpasninger og ændringer ved konventionen om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, undertegnet i Bruxelles den 21. december 1995, og protokollen om ændring af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, undertegnet i Bruxelles den 25. maj 1999.

Artikel 2

I konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2:

a)

Følgende litra indsættes efter litra a):

»b)

i Den Tjekkiske Republik:

daň z příjmů fyzických osob

daň z příjmů právnických osob«

b)

Litra b) bliver til litra c) og affattes således:

»c)

i Danmark:

indkomstskat til staten

den kommunale indkomstskat

den amtskommunale indkomstskat«

c)

Litra c) bliver til litra d)

d)

Følgende litra indsættes efter litra d):

»e)

i Republikken Estland:

tulumaks«

e)

Litra d) bliver til litra f)

f)

Litra e) bliver til litra g) og affattes således:

»g)

i Spanien:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.«

g)

Litra f) bliver til litra h)

h)

Litra g) bliver til litra i)

i)

Litra h) bliver til litra j) og affattes således:

»j)

i Italien:

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle società,

imposta regionale sulle attività produttive.«

j)

Følgende litraer indsættes efter litra j):

»k)

i Republikken Cypern:

Φόρος Εισοδήματος

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

l)

i Republikken Letland:

uzņēmumu ienākuma nodoklis

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

m)

i Republikken Litauen:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis«

k)

Litra i) bliver til litra n)

l)

Følgende litraer indsættes efter litra n):

»o)

i Republikken Ungarn:

személyi jövedelemadó

társasági adó

osztalékadó

p)

i Republikken Malta:

taxxa fuq l — income«

m)

Litra j) bliver til litra q)

n)

Litra k) bliver til litra r)

o)

Følgende litra indsættes efter litra r):

»s)

i Republikken Polen:

podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób prawnych«

p)

Litra l) bliver til litra t)

q)

Følgende litraer indsættes efter litra t):

»u)

i Republikken Slovenien:

dohodnina

davek od dobička pravnih oseb

v)

i Den Slovakiske Republik:

daň z príjmov právnických osôb

daň z príjmov fyzických osôb«

r)

Litra m) bliver til litra w)

s)

Litra n) bliver til litra x) og affattes således:

»x)

i Sverige:

statlig inkomstskatt

kupongskatt

kommunal inkomstskatt«

t)

Litra o) bliver til litra y).

2)

I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende led:

»—

i Den Tjekkiske Republik:

Ministr financí eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Estland:

Rahandusminister eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Cypern:

Ο Υπουργός Οικονομικών eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Letland:

Valsts ieņēmumu dienests

i Republikken Litauen:

Finansu ministras eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Ungarn:

a pénzügyminiszter eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Malta:

il-Ministru responsabbli għall-finanzi eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Polen:

Minister Finansów eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Slovenien:

Ministrstvo za finance eller en befuldmægtiget repræsentant

i Den Slovakiske Republik:

Minister financií eller en befuldmægtiget repræsentant«

.

3)

I artikel 3, stk. 1, ændres:

»—

i Italien:

il Ministro delle Finanze eller en befuldmægtiget repræsentant«

til

»—

i Italien:

il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller en befuldmægtiget repræsentant«

.

Artikel 3

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union sender regeringerne for Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik en bekræftet genpart af

konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

konventionen om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud,

og

protokollen om ændring af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

Teksterne til konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, konventionen om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, og protokollen om ændring af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, udfærdiget på tjekkisk, estisk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, polsk, slovensk og slovakisk, er knyttet som bilag I til IX til nærværende konvention. Teksten udfærdiget på tjekkisk, estisk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, polsk, slovensk og slovakisk har gyldighed på samme betingelser som de øvrige tekster til konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

Artikel 4

Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller godkendes af signatarstaterne. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokumenterne deponeres hos generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 5

I forholdet mellem de enkelte kontraherende stater, der har ratificeret, accepteret eller godkendt denne konvention, træder den i kraft den første dag i den tredje måned, der følger efter deponeringen af det sidste ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokument fra disse stater.

Artikel 6

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union giver alle signatarstater meddelelse om:

a)

deponeringen af hvert enkelt ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokument

b)

datoerne for denne konventions ikrafttræden mellem de stater, der har ratificeret, accepteret eller godkendt den.

Artikel 7

Denne konvention, der er udfærdiget i ét eksemplar på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, hvilke enogtyve tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren sender en bekræftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image


30.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 160/11


PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN

Af Konventionen om den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

De befuldmægtigede fra Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har den 8. december 2004 i Bruxelles undertegnet Konventionen om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

Ved denne lejlighed tog de følgende ensidede erklæringer til efterretning:

I.

Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

Belgien, Den Tjekkiske Republik, Letland, Ungarn, Polen, Portugal, Slovakiet og Slovenien erklærer, at de vil anvende artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

Belgien, Den Tjekkiske Republik, Letland, Ungarn, Polen, Portugal, Slovakiet og Slovenien erklærer, at de vil anvende artikel 7, stk. 3.

II.

Erklæringer vedrørende artikel 8 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud:

1.

Erklæring fra Republikken Cypern

Udtrykket »alvorlig straf« omfatter sanktioner over for den, som:

a)

svigagtigt eller forsætligt indgiver urigtig selvangivelse eller urigtige dokumenter eller oplysninger for så vidt angår indkomst eller anmodninger om skattelettelser eller -fradrag

b)

svigagtigt eller forsætligt fremlægger falske regnskaber

c)

nægter, undlader eller forsømmer at indgive selvangivelse

d)

nægter, undlader eller forsømmer at føre de foreskrevne bøger eller stille dokumenter og bøger til rådighed ved kontrol

e)

hjælper, bistår, råder, tilskynder eller foranlediger en anden til at indgive eller aflevere selvangivelse, anmodninger, regnskaber eller dokumenter eller til at føre regnskaber eller udarbejde dokumenter, hvis indhold er ukorrekt.

Lovbestemmelserne om ovennævnte sanktioner findes i lovene om ansættelse og opkrævning af skat.

2.

Erklæring fra Den Tjekkiske Republik

Som »alvorlig straf« betragtes frihedsstraf og bødestraf, herunder også administrativt pålagte bøder, for overtrædelser af skattelovgivningen. Ved overtrædelse af skattelovgivningen forstås i den forbindelse, at en person:

a)

undlader at betale pålignet skat, socialsikringsbidrag, sygeforsikringsbidrag samt bidrag i forbindelse med den statslige beskæftigelsespolitik

b)

unddrager sig betaling af skat eller lignende afgift

c)

undlader at opfylde sine angivelsesforpligtelser.

3.

Erklæring fra Republikken Estland

Udtrykket »alvorlig straf« fortolkes som omfattende strafferetlige sanktioner for skattesvig i medfør af den estiske straffelov.

4.

Erklæring fra Den Hellenske Republik

Definitionen af »alvorlig straf«, som Den Hellenske Republik forelagde i 1990, affattes således:

 

Udtrykket »alvorlig straf« omfatter administrative sanktioner for grove overtrædelser af skatteloven samt strafferetlige sanktioner for overtrædelse af skattelovgivningen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i regnskabsloven og loven om indkomstskat samt alle specifikke bestemmelser, der fastsætter de administrative og strafferetlige sanktioner i forbindelse med skattelovgivningen.

5.

Erklæring fra Republikken Ungarn

Ved »alvorlig straf« forstås strafferetlige sanktioner i forbindelse med skattekriminalitet eller skattemæssige sanktioner i forbindelse med skatteunddragelser på over 50 mio. HUF.

6.

Erklæring fra Republikken Letland

Ved »alvorlig straf« forstås såvel administrative sanktioner for grove overtrædelser af skattelovgivningen som strafferetlige sanktioner.

7.

Erklæring fra Republikken Litauen

Udtrykket »alvorlig straf« omfatter strafferetlige sanktioner og administrative sanktioner, som f.eks. sanktioner over for den, som handler i ond tro, eller som modsætter sig skattekontrol.

8.

Erklæring fra Republikken Malta

Ved »alvorlig straf« forstås såvel administrative som strafferetlige sanktioner over for den, som forsætligt med den hensigt at unddrage sig skat eller bistå en anden hermed:

a)

i en selvangivelse eller et dokument udarbejdet eller indgivet med henblik på eller i medfør af loven om indkomstskat undlader at opgive en indkomst, der burde figurere heri

b)

angiver urigtige oplysninger i en selvangivelse eller et andet dokument udarbejdet eller indgivet med henblik på eller i medfør af loven om indkomstskat

c)

mundtligt eller skriftligt giver urigtige svar på spørgsmål eller anmodninger om oplysninger rettet til vedkommende i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om indkomstskat

d)

udarbejder eller fører eller godkender, at der udarbejdes eller føres falske regnskabsbøger eller lignende, eller forfalsker eller godkender forfalskning af sådanne bøger,

eller

e)

anvender svig, fiduser eller kreativ bogføring eller godkender anvendelsen heraf.

9.

Erklæring fra Kongeriget Nederlandene

Definitionen af »alvorlig straf«, som Kongeriget Nederlandene forelagde i 1990, affattes således:

 

Ved »alvorlig straf« forstås en sanktion pålagt af en domstol som følge af en med forsæt begået lovovertrædelse anført i den almindelige skattelovs artikel 68, stk. 2, eller artikel 69, stk. 1 eller 2.

10.

Erklæring fra Den Portugisiske Republik

Definitionen af »alvorlig straf«, som Den Portugisiske Republik forelagde i 1990, affattes således:

 

Udtrykket »alvorlig straf« omfatter såvel strafferetlige sanktioner som administrative sanktioner, der idømmes for overtrædelser af skatteloven, der i henhold til loven betragtes som grove, eller som er begået med svig for øje.

11.

Erklæring fra Republikken Polen

Ved »alvorlig straf« forstås bødestraf, fængselsstraf eller begge idømt sammen eller frihedsstraf, hvor en skatteyder forsætligt eller uagtsomt har overtrådt skattelovens bestemmelser.

12.

Erklæring fra Republikken Slovenien

Ved »alvorlig straf« forstås en sanktion for overtrædelse af skatteloven.

13.

Erklæring fra Den Slovakiske Republik

Ved »alvorlig straf« forstås bøde for manglende opfyldelse af skattepligten defineret som en afgift pålignet i henhold til skatteforvaltningslov nr. 511/1992 sml. som ændret, andre relevante skattelove eller regnskabsloven, og straf idømt i henhold til straffeloven for strafbare handlinger begået i forbindelse med overtrædelse af ovennævnte love.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image