ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 97E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

47. årgang
22. april 2004


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2003-2004

 

Mandag, den 9. februar 2004

2004/C 097E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Parlamentets sammensætning

Modtagne dokumenter

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

Andragender

Henvisning til fornyet udvalgsbehandling

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Kreditvurderingsinstitutter (forhandling)

Tilrettelæggelse af arbejdstiden (forhandling)

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003) (forhandling)

Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandene (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

22

 

Tirsdag, den 10. februar 2004

2004/C 097E/2

PROTOKOL

23

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Fugleinfluenza i Asien (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ***I (forhandling)

Udviklingen i landbrugsindkomsterne i EU (forhandling)

Afstemningstid

Aftale EF/Kroatien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Aftale EF/Slovenien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Administrativ ordning EF/Schweiz (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

International civil luftfart ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

De nye medlemsstaters indtræden i EØS *** (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Den fælles markedsordning for svinekød * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning ***II (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Udvalg for social beskyttelse * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Beskyttelse af Middelhavet mod forurening * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Utilsigtede fangster af hvaler * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Beskyttelsen af dybhavskoralrev nordvest for Skotland * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Overførsel af kompetence til Retten i Første Instans * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Domstolens statut * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

International garantistillelse for mobilt udstyr * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Den fælles markedsordning for hør og hamp * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Anmodning om ophævelse af Pannellas parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ***I (afstemning)

Forberedelser til den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission (afstemning)

Højtideligt møde

Afstemningstid (fortsat)

Kreditvurderingsinstitutter (afstemning)

Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandene (afstemning)

Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (afstemning)

Videnskabelig og teknisk rådgivning for EU's fiskeriforvaltning (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Udviklingen i landbrugsindkomsterne i EU (fortsat forhandling)

Landbrug og landbrugsforskning (forhandling)

Genopretning af den nordlige kulmulebestand * (forhandling)

En overordnet politisk ramme for de kommende finansielle overslag: Et Europa i vækst — politisk kalender og de budgetmæssige ressourcer for en udvidet Union 2007-2013 (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Problemer med laks (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Krise i stålindustrien (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Den demografiske udvikling i EU (mundtlig forespørgsel med forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

43

BILAG 1

45

BILAG II

56

VEDTAGNE TEKSTER

65

P5_TA(2004)0056Aftale EF/Kroatien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 833 — C5-0033/2004 — 2003/0319(CNS))

65

P5_TA(2004)0057Aftale EF/Slovenien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Slovenien om det midlertidige pointsystem, som i perioden 1. januar 2004-30. april 2004 finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 835 — C5-0034/2004 — 2003/0320(CNS))

65

P5_TA(2004)0058Administrativ ordning EF/Schweiz (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse en administrativ ordning i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 836 — C5-0035/2004 — 2003/0322(CNS))

65

P5_TA(2004)0059Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 837 — C5-0036/2004 — 2003/0323(CNS))

66

P5_TA(2004)0060Udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (kodificeret udgave) (KOM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD))

66

P5_TA(2004)0061International civil luftfart ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (kodificeret udgave) (KOM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD))

67

P5_TA(2004)0062De nye medlemsstaters indtræden i EØS ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks indtræden i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og fire hertil knyttede aftaler (11902/2003 — KOM(2003) 439 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC))

67

P5_TA(2004)0063Udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (kodificeret udgave) (KOM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS))

68

P5_TA(2004)0064Den fælles markedsordning for svinekød *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for svinekød (kodificeret udgave) (KOM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS))

69

P5_TA(2004)0065Finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning ***IIEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD))

69

P5_TA(2004)0066Udvalg for social beskyttelse *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse (KOM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS))

70

P5_TA(2004)0067Beskyttelse af Middelhavet mod forurening *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening om samarbejde om forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af forurening af Middelhavet i tilfælde af kritiske situationer (KOM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS))

72

P5_TA(2004)0068Fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (KOM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS))

73

P5_TA(2004)0069Utilsigtede fangster af hvaler *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (KOM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS))

74

P5_TA(2004)0070Beskyttelsen af dybhavskoralrev nordvest for Skotland *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår beskyttelsen af dybhavskoralrev mod virkningen af fiskeri med trawl i et område nordvest for Skotland (KOM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS))

79

P5_TA(2004)0071Overførsel af kompetence til Retten i Første Instans *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets beslutning om ændring af artikel 51 og 54 i Domstolens statut med henblik på yderligere overførsel af kompetence fra Domstolen til Retten i Første Instans ved direkte søgsmål (6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS))

81

P5_TA(2004)0072Domstolens statut *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets afgørelse om ændring af protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol (12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS))

82

P5_TA(2004)0073International garantistillelse for mobilt udstyr *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 (SEK(2002) 1308/2 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS))

83

P5_TA(2004)0074Den fælles markedsordning for hør og hamp *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (KOM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS))

84

P5_TA(2004)0075Anmodning om ophævelse af Pannellas parlamentariske immunitetEuropa-Parlamentets afgørelse om anmodning om beskyttelse af Marco Pannellas parlamentariske immunitet i en retssag ved retten i Rom (2003/2183 (IMM))

85

P5_TA(2004)0076Regionerne i den yderste periferi og fiskerisektorenEuropa-Parlamentets beslutning om regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren (2003/2112(INI))

86

P5_TA(2004)0077Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003)Europa-Parlamentets beslutning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2003 (2003/2007(INI))

88

P5_TA(2004)0078Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (KOM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD))

93

P5_TC1-COD(2003)0174Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme

94

P5_TA(2004)0079Forberedelser til den 60. samling i FN's MenneskerettighedskommissionEuropa-Parlamentets beslutning om EU's rettigheder, prioriteter og henstillinger med henblik på den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission i Genève (15. marts-23. april 2004)

112

P5_TA(2004)0080KreditvurderingsinstitutterEuropa-Parlamentets beslutning om kreditvurderingsinstitutters roller og metoder (2003/2081(INI))

117

P5_TA(2004)0081Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandeneEuropa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om reformen af de statsejede virksomheder i udviklingslandene med hovedvægten lagt på offentlige værker og anlæg: Det nødvendige i, at alle muligheder vurderes (KOM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) og om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om Det Europæiske Fællesskabs samarbejde med tredjelande: Kommissionens holdning til den fremtidige støtte til udvikling af erhvervssektoren (KOM(2003) 267 — 2003/2158(INI))

121

P5_TA(2004)0082Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forureningEuropa-Parlamentets beslutning om fremskridtene i gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (KOM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI))

126

P5_TA(2004)0083Videnskabelig og teknisk rådgivning for EU's fiskeriforvaltningEuropa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om forbedring af den videnskabelige og tekniske rådgivning til brug for EU's fiskeriforvaltning (KOM(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI))

130

 

Onsdag, den 11. februar 2004

2004/C 097E/3

PROTOKOL

134

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Årlig debat — Fremskridt med hensyn til at etablere et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (2003) (forhandling)

Atomnedrustning (mundtlige forespørgsler med forhandling)

Velkomstord

Afstemningstid

Udviklingen i landbrugsindkomsterne i EU (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Landbrug og landbrugsforskning (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***I (afstemning)

Godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I (afstemning)

Genopretning af den nordlige kulmulebestand * (afstemning)

Tilrettelæggelse af arbejdstiden (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

EU's holdning til Den Internationale Domstols høring om den israelske mur (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Virksomhedsledelse og overvågning af finansielle tjenester (Parmalat-sagen) (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentets sammensætning

Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler (forhandling)

Europæisk agentur for søfartssikkerhed ***I (forhandling)

Intermodale lasteenheder ***I (forhandling)

International fond for erstatning af skader ved olieforurening *** (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

147

BILAG 1

149

BILAG II

164

VEDTAGNE TEKSTER

224

P5_TA(2004)0084Udviklingen i landbrugsindkomsterne i EUEuropa-Parlamentets beslutning om indkomstudviklingen inden for landbruget i Den Europæiske Union (2002/2258(INI))

224

P5_TA(2004)0085Landbrug og landbrugsforskningEuropa-Parlamentets beslutning om landbrug og landbrugsforskning i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik (2003/2052(INI))

228

P5_TA(2004)0086Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (KOM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD))

230

P5_TC1-COD(2002)0061Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

231

BILAG IListe over faglige sammenslutninger eller organisationer, som opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 2

279

BILAG IIListe over uddannelser med særlig struktur, der er omhandlet i artikel 14, stk. 4, andet afsnit, litra a)

280

BILAG IIIListe over lovregulerede uddannelser, der er omhandlet i artikel 14, stk. 4, andet afsnit, litra b)

290

BILAG IVVirksomhed i forbindelse med erhvervserfaringskategorierne, der er omhandlet i artikel 21 og 22

293

BILAG VAnerkendelse på grundlag af koordinering af mindstekrav til uddannelse

304

BILAG VIBevis for uddannelse som arkitekt med erhvervede rettigheder i henhold til artikel 58, stk. 1

364

BILAG VIIDokumenter og certifikater, der kan kræves i henhold til artikel 60, stk. 1

368

P5_TA(2004)0087Godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (KOM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD))

370

P5_TC1-COD(2003)0153Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (omarbejdet udgave)

370

BILAGBILAGSFORTEGNELSE

401

P5_TA(2004)0088Genopretning af den nordlige kulmulebestand *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (KOM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS))

559

P5_TA(2004)0089Tilrettelæggelse af arbejdstidenEuropa-Parlamentets beslutning om tilrettelæggelse af arbejdstiden (revision af direktiv 93/104/EF) (2003/2165(INI))

566

 

Torsdag, den 12. februar 2004

2004/C 097E/4

PROTOKOL

572

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Atomnedrustning (indgivne beslutningsforslag)

Afghanistan: Udfordringer og fremtidsperspektiver (forhandling)

Ny impuls til EU's foranstaltninger i samarbejde med Middelhavspartnerne på området menneskerettigheder og demokratisering (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Frister

Afstemningstid

MEDIA-uddannelse (2001-2005) ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

MEDIA Plus — Udvikling, distribution og markedsføring ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Europæisk agentur for søfartssikkerhed ***I (afstemning)

Intermodale lasteenheder ***I (afstemning)

International fond for erstatning af skader ved olieforurening *** (afstemning)

Krise i stålindustrien (afstemning)

Virksomhedsledelse og overvågning af finansielle tjenester (Parmalat-sagen) (afstemning)

Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler (afstemning)

Afghanistan: Udfordringer og fremtidsperspektiver (afstemning)

Ny impuls til EU's foranstaltninger i samarbejde med Middelhavspartnerne på området menneskerettigheder og demokratisering (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

De politiske gruppers sammensætning

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Kommissionens strategi for forsyningspligtydelser (mundtlig forespørgsel med forhandling)

Gennemførelsen af direktiv 73/239/EØF i Det Forenede Kongerige mellem 1978 og 2001 (mundtlig forespørgsel med forhandling)

DEBAT OM TILFÆLDE AF KRÆNKELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE, DEMOKRATIET OG RETSSTATSPRINCIPPET

Valg i Iran (forhandling)

Politiske mord i Cambodja (forhandling)

Græske søfolk tilbageholdt i Karachi (forhandling)

DEBAT OM TILFÆLDE AF KRÆNKELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE, DEMOKRATIET OG RETSSTATSPRINCIPPET AFSLUTTET

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Afstemningstid

Valg i Iran (afstemning)

Politiske mord i Cambodja (afstemning)

Græske og filippinske søfolk tilbageholdt i Karachi (afstemning)

Udvalgenes sammensætning

Udvalgshenvisninger — Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

588

BILAG 1

589

BILAG II

599

VEDTAGNE TEKSTER

601

P5_TA(2004)0090Media-uddannelse (2001-2005) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005) (KOM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD))

601

P5_TC1-COD(2003)0064Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2004/EF om ændring af afgørelse nr. 163/2001/EF om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005)

601

P5_TA(2004)0091MEDIA Plus — Udvikling, distribution og markedsføring ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (KOM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD))

603

P5_TC1-COD(2003)0067Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2004/EF om ændring af Rådets afgørelse 2000/821/EF om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005)

603

P5_TA(2004)0092Europæisk agentur for søfartssikkerhed ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (KOM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD))

605

P5_TC1-COD(2003)0159Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

606

P5_TA(2004)0093Intermodale lasteenheder ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om intermodale lasteenheder (KOM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD))

612

P5_TC1-COD(2003)0056Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om intermodale lasteenheder

613

BILAG IVæsentlige krav til intermodale lasteenheder

623

BILAG IIVæsentlige krav til europæiske intermodale lasteenheder

624

BILAG IIIMinimumskriterier for udpegelse af de i artikel 10 omhandlede bemyndigede organer

625

BILAG IVProcedurer for overensstemmelsesvurdering

626

BILAG VProcedurer i forbindelse med periodiske undersøgelser

632

BILAG VICE-mærkning og andre symboler

633

BILAG VIIOverensstemmelseserklæring

636

P5_TA(2004)0094International fond for erstatning af skader ved olieforurening ***Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at undertegne, ratificere eller tiltræde protokollen af 2003 til den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening 1992 og om bemyndigelse af Luxembourg og Østrig til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at tiltræde de underliggende instrumenter (14389/2003 — KOM(2003) 534 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC))

636

P5_TA(2004)0095Krisen i stålsektorenEuropa-Parlamentets beslutning om krisen i stålsektoren (AST/Thyssen Krupp)

637

P5_TA(2004)0096Virksomhedsledelse og overvågning af finansielle tjenester (Parmalat-sagen)Europa-Parlamentets beslutning om virksomhedsledelse og overvågning af finansielle tjenester (Parmalat-sagen)

639

P5_TA(2004)0097Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejereglerEuropa-Parlamentets beslutning om mulighederne for indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler (KOM(2002) 654 og KOM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI))

643

P5_TA(2004)0098Afghanistan: udfordringer og fremtidsperspektiverEuropa-Parlamentets beslutning om Afghanistan: udfordringer og fremtidsperspektiver (2003/2121(INI))

647

P5_TA(2004)0099Menneskerettigheder og demokratisering i MiddelhavsområdetEuropa-Parlamentets beslutning om styrkelse af EU's aktioner for menneskerettigheder og demokratisering med partnere i Middelhavsområdet

656

P5_TA(2004)0100Valg i IranEuropa-Parlamentets beslutning om Iran

660

P5_TA(2004)0101Politiske mord i CambodjaEuropa-Parlamentets beslutning om Cambodja

662

P5_TA(2004)0102Græske og filippinske søfolk tilbageholdt i KarachiEuropa-Parlamentets beslutning om græske og filippinske søfolk tilbageholdt i Karachi

664

DA

 


I (Meddelelser)

EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2003-2004

Mandag, den 9. februar 2004

22.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 97/1


PROTOKOL

(2004/C 97 E/01)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Pat COX

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.

2.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Claude Turmes havde meddelt, at han havde været til stede under mødet den 29. januar 2004, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

3.   Parlamentets sammensætning

De kompetente portugisiske myndigheder havde meddelt, at Sérgio Ribeiro var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Joaquim Miranda med virkning fra den 3. februar 2004.

Formanden henviste til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 7, stk. 5.

De kompetente cypriotiske myndigheder havde meddelt, at Georgios Tasou var udpeget til observatør i stedet for Christodoulos Taramountas med virkning fra den 1. februar 2004.

4.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra Rådet og Kommissionen:

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af tungebestandene i den vestlige del af Den Engelske Kanal og i Biscayabugten (KOM(2003) 819 — C5-0047/2004 — 2003/0327(CNS))

henvist til:

korr.udv.

PECH

 

rådg.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 37 i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Albanien og om ophævelse af afgørelse 1999/282/EF (KOM(2003) 834 — C5-0048/2004 — 2003/0330(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

AFET, BUDG

retsgrundlag:

Artikel 308 i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 555/2000, (EF) nr. 2500/2001, (EF) nr. 1268/1999 og (EF) nr. 1267/1999, således at de lande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, kan deltage i udbud, som iværksættes som led i EF-programmerne for førtiltrædelsesstøtte (KOM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

AFET, BUDG

retsgrundlag:

Artikel 181 A, stk. 2, i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om tildeling af kompetence til Domstolen til at afgøre tvister om EF-patenter (KOM(2003) 827 — C5-0050/2004 — 2003/0326(CNS))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

ITRE

retsgrundlag:

Artikel 229 A i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af EF-Patentretten og om appel til Retten i Første Instans (KOM(2003) 828 — C5-0051/2004 — 2003/0324(CNS))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

BUDG, ITRE

retsgrundlag:

Artikel 225 A og 245 i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger for biavl (KOM(2004) 030 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

henvist til:

korr.udv.

AGRI

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 36 og 37 i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (Kodificeret udgave) (KOM(2004) 032 — C5-0053/2004 — 2004/0009(CNS))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

ECON

retsgrundlag:

Artikel 123, stk. 4, i EF-traktaten

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (KOM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ECON

 

rådg.udv.

JURI

retsgrundlag:

Artikel 94 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for visse former for vejgodstransport (Kodificeret udgave) (KOM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

RETT

retsgrundlag:

Artikel 71, stk. 1, i EF-traktaten

Rådet for Den Europæiske Union: Initiativ fra Kongeriget Nederlandene med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om bekæmpelse af grænseoverskridende køretøjskriminalitet (5450/2004 — C5-0056/2004 — 2004/0803(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

RETT

retsgrundlag:

Artikel 30, stk. 1, og artikel 34, stk. 2, i EU-traktaten

Rådet for De Europæiske Fællesskaber: Initiativ fra Irland med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 30, stk. 3, i Europol-konventionen

Rådet for Den Europæiske Union: Initiativ fra Irland med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 39 i EU-traktaten

Rådet for Den Europæiske Union: Initiativ fra Irland med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 39 i EU-traktaten

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et vedrørende det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (omarbejdning) (KOM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 308 i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1177/2002 om en midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien (KOM(2004) 26 — C5-0061/2004 — 2004/0008(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ECON

 

rådg.udv.

ITRE

retsgrundlag:

Artikel 87, stk. 3, artikel 89 og artikel 133 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning 96/391/EF og 1229/2003/EF (KOM(2003) 742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

BUDG, ECON, JURI, ENVI

retsgrundlag:

Artikel 156 i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) (5747/2004 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

henvist til:

korr.udv.

RETT

 

rådg.udv.

JURI, ITRE

retsgrundlag:

Artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit, og stk. 3, andet afsnit i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humane væv og celler (KOM(2004) 80 — C5-0066/2004 — 2002/0128(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

BUDG, JURI

retsgrundlag:

Artikel 152, stk. 4, i EF-traktaten

2)

fra udvalgene:

2.1)

følgende betænkninger:

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (KOM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Stevenson (A5-0011/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer på fødevare- og landbrugsområdet (KOM(2003) 602 — C5-0499/2003 — 2003/0231(CNS)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Jackson (A5-0012/2004).

Betænkning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2003 — 2003/2007(INI)) — Udvalget om Udvikling og Samarbejde. Ordfører: Flesch (A 5-0013/2004).

Betænkning regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren (2003/2112(INI)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Sudre (A5-0014/2004).

Betænkning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om reformen af de statsejede virksomheder i udviklingslandene med hovedvægten lagt på offentlige værker og anlæg: Det nødvendige i, at alle muligheder vurderes (KOM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) og om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om Det Europæiske Fællesskabs samarbejde med tredjelande: Kommissionens holdning til den fremtidige støtte til udvikling af erhvervssektoren (KOM(2003) 267 — C5-0383/2003 — 2003/2158(INI)) -

Udvalget om Udvikling og Samarbejde. Ordfører: Modrow (A5-0015/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om intermodale lasteenheder (KOM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD)) — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Ordfører: Stockmann (A5-0016/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF og direktiv 96/59/EF (KOM(2003) 333 — C5-0273/2003 — 2003/0119(COD)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Frahm (A5-0017/2004).

Betænkning om landbrug og landbrugsforskning i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik (2003/2052(INI)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår beskyttelsen af dybhavskoralrev mod virkningen af trawling i et område nordvest for Skotland (KOM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Attwooll (A5-0019/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (KOM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Kindermann (A5-0020/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikring (KOM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD)) — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Ordfører: Mastorakis (A5-0021/2004).

Betænkning om indkomstudviklingen inden for landbruget i Den Europæiske Union (2002/2258(INI)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Garot (A5-0022/2004).

Betænkning om Kommissionens meddelelse om forbedring af den videnskabelige og tekniske rådgivning til brug for EU's fiskeriforvaltning (K(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Lage (A5-0023/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (KOM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Souchet (A5-0024/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (KOM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0025/2004).

Betænkning om tilrettelæggelse af arbejdstiden (revision af direktiv 93/104/EF) (2003/2165(INI)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Cercas (A5-0026/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005) (KOM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD)) — Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier og Sport. Ordfører: Vattimo (A5-0027/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (KOM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD)) — Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier og Sport. Ordfører: Veltroni (A5-0028/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (KOM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Daul (A5-0029/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (Kodificeret udgave) (KOM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0030/2004) (Forenklet udgave — forretningsordenens artikel 158, stk. 1).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for svinekød (Kodificeret udgave) (KOM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0031/2004) (Forenklet procedure — forretningsordenens artikel 158, stk. 1).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, de II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) — (Kodificeret udgave) (KOM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0032/2004) (Forenklet procedure — forretningsordenens artikel 158, stk. 1).

* Betænkning om forslaget till Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (Kodificeret udgave) (KOM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0033/2004) (Forenklet procedure forretningsordenens artikel 158, stk. 1).

Betænkning om fremskridtene i gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (KOM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Flemming (A5-0034/2004).

Betænkning om Afghanistan: udfordringer og fremtidsperspektiver (2003/2121(INI)) — Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik. Ordfører: Brie (A5-0035/2004).

*** Henstilling om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af de medlemsstater, der er kontraherende parter i Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område, til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere eller tiltræde protokollen om ændring af nævnte konvention (14305/2003 — C5-0611/2003 — 2003/0150(AVC)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: MacCormick (A5-0036/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse (KOM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Pronk (A5-0037/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (KOM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Bowis (A5-0038/2004).

Betænkning om kreditvurderingsinstitutters roller og metoder (2003/2081(INI)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Katiforis (A5-0040/2004).

Betænkning om mulighederne for indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler (KOM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0041/2004).

*** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at undertegne, ratificere eller tiltræde protokollen af 2003 til den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening 1992 og om bemyndigelse af Luxembourg og Østrig til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at tiltræde de underliggende instrumenter (14389/2003 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0042/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 (SEK(2002) 1308 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Wuermeling (A5-0043/2004).

Betænkning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om de offentlige finanser i ØMU — 2003 (KOM(2003) 283 — C5-0377/2003 — 2003/2151(INI)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Bigliardo (A5-0044/2004).

Betænkning om den økonomiske situation i EU og om de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (2003/2135(INI)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Randzio-Plath (A5-0045/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets beslutning om ændring af artikel 51 og 54 i Domstolens statut med henblik på yderligere overførsel af kompetence fra Domstolen til Retten i Første Instans ved direkte søgsmål (6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0046/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften (KOM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Kronberger (A5-0047/2004).

Betænkning om Kommissionens beretning »Bedre lovgivning 2002« i overensstemmelse med artikel 9 i protokollen til EF-traktaten om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (10. rapport) (KOM(2002) 715 — C5-0007/2003 — 2003/2009(INI)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Wallis (A5-0048/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol (12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Rothley (A5-0049/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening om samarbejde om forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af forurening af Middelhavet i tilfælde af kritiske situationer (KOM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Jackson (A5-0050/2004).

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Marco Pannellas parlamentariske immunitet i en retssag ved retten i Rom (2003/2183(IMM)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Zimeray (A5-0051/2004).

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's politik over for Sydkaukasus — (2003/2225(INI)) — Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik. Ordfører: Gahrton (A5-0052/2004).

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forbindelserne mellem EU og Rusland (2003/2230(INI)) — Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik. Ordfører: Belder (A5-0053/2004).

*** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks indtræden i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og fire hertil knyttede aftaler (11902/2003 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC)) — Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. Ordfører: Berenguer Fuster (A5-0054/2004) (Forenklet procedure — forretningsordenens artikel 158, stk. 1).

2.2)

følgende indstillinger ved andenbehandling:

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (KOM(2003) 242 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Lulling (A5-0039/2004).

3)

fra medlemmerne:

3.1)

følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 42):

Jan Marinus Wiersma, for PSE-Gruppen, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, for Verts/ALE-Gruppen, Johan Van Hecke, for ELDR-Gruppen, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, for GUE/NGL-Gruppen, og Ulla Margrethe Sandbæk, til Rådet, om atomnedrustning: konference om revision af ikke-spredningstraktaten i 2005 — EU's forberedelse til det tredje forberedelsesmøde (New York, den 26. april — 7. maj 2004) (B5-0008/2004);

Philip Bushill-Matthews og Bartho Pronk,for PPE-DE-Gruppen, til Kommissionen, om den demografiske udvikling i EU (B5-0009/2004);

Roy Perry, for PPE-DE-Gruppen, til Kommissionen, om gennemførelsen af direktiv 73/239/EØF i Det Forenede Kongerige mellem 1978 og 2001 (B5-0010/2004);

Paolo Costa, for RETT, til Rådet, om manglende høring af Parlamentet i forbindelse med TEN-quick-start-planerne (B5-0011/2004);

Philippe A.R. Herzog, for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen om Kommissionens strategi for forsyningspligtydelser (B5-0012/2004);

Jan Marinus Wiersma, for PSE-Gruppen, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, for Verts/ALE-Gruppen, Johan Van Hecke, for ELDR-Gruppen, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, for GUE/NGL-Gruppen, og Ulla Margrethe Sandbæk, til Kommissionen, om atomnedrustning: konference om revision af ikke-spredningstraktaten i 2005 — EU's forberedelse til det tredje forberedelsesmøde (New York, den 26. april — 7. maj 2004) (B5-0013/2004);

Michel Rocard, for CULT, om olympisk våbenhvile (B5-0063/2004).

3.2)

spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 43) (B5-0007/2004):

Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Collins Gerard, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Alavanos Alexandros, Ferrández Lezaun Juan Manuel, Vallvé Joan, Kinnock Glenys, Hatzidakis Konstantinos, Patakis Ioannis, Papayannakis Mihail, Staes Bart, Paasilinna Reino, Cederschiöld Charlotte, Hedkvist Petersen Ewa, Harbour Malcolm, Van Lancker Anne E.M., Gahler Michael, Posselt Bernd, Frassoni Monica, Howitt Richard, Dupuis Olivier, Izquierdo Rojo María, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Ortuondo Larrea Josu, Sacrédeus Lennart, Schmidt Olle, Vachetta Roseline, McKenna Patricia, Seppänen Esko Olavi, Poos Jacques F., Sandbæk Ulla Margrethe, Andrews Niall, Jackson Caroline F., Perry Roy, Xarchakos Stavros, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Flemming Marialiese, Aaltonen Uma, Evans Robert J.E., McCartin John Joseph, Bowis John, Martínez Martínez Miguel Angel, De Rossa Proinsias, Souladakis Ioannis, Miguélez Ramos Rosa, Martin Hans-Peter- Izquierdo Rojo María, Banotti Mary Elizabeth, Sacrédeus Lennart, Collins Gerard, Andrews Niall, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Alavanos Alexandros, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Ortuondo Larrea Josu, Posselt Bernd, Martínez Martínez Miguel Angel, Marset Campos Pedro, Figueiredo Ilda, Korakas Efstratios, Vachetta Roseline, McKenna Patricia, Kastler Martin, Jensen Anne Elisabet, Newton Dunn Bill, Evans Robert J.E., Frassoni Monica, Manisco Lucio, Howitt Richard, Casaca Paulo, De Rossa Proinsias, Harbour Malcolm, Zorba Myrsini, Souladakis Ioannis, Miguélez Ramos Rosa, Martin Hans-Peter, Karin Riis-Jørgensen

3.3)

følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 48):

Adriana Poli Bortone om reform af den fælles markedsordning for tobak (B5-0051/2004).

henvist til:

korr.udv.

AGRI

Franz Turchi om oprettelsen af et europæisk fysioterapeutregister (B5-0052/2004).

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv

ENVI

Franz Turchi om oprettelse af en opsparingsfond (B5-0058/2004).

henvist til:

korr.udv.

ECON

Antonio Mussa om beskyttelse af børn mod alvorlige sygdomme, der kan helbredes (B5-0059/2004).

henvist til:

korr.udv.

ENVI

Cristiana Muscardini om søfolks arbejdstider (B5-0060/2004).

henvist til:

korr.udv.

EMPL

 

rådg.udv.

RETT

Cristiana Muscardini om lettelser for handicappede rejsende i Europa (B5-0061/2004).

henvist til:

korr.udv.

EMPL

 

rådg.udv.

RETT

3.4)

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 51):

Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read, Marie-Hélène Gillig og Alejandro Cercas om outsourcing af europæiske arbejdspladser til Asien, Afrika og Sydamerika (nr. 5/2004)

Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda og Nelly Maes om romaers fulde og lige deltagelse i det »ekspanderende Europa« (nr. 6/2004)

Ward Beysen om udsættelse af EU's udvidelse (nr. 7/2004)

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch og Mario Borghezio om tilrettelæggelse af en europæisk multidisciplinær konference om demografi, befolkningens aldring og den europæiske identitet (nr. 8/2004)

Marie Anne Isler Béguin og Jean Lambert status i EU som miljøflygtning (nr. 9/2004).

5.   Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

Protokol udarbejdet på grundlag af artikel 43, stk. 1, i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) om ændring af denne konvention

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter vedrørende informationssamfundets tjenester

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Malta om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter vedrørende informationssamfundets tjenester

Aftale i form af brevveksling vedrørende den foreløbige anvendelse af handelsmæssige og handelsrelaterede bestemmelser i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

E.J. Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af landbrugsprotokollerne til associeringsaftalen EF-Marokko.

6.   Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

De skriftlige erklæringer nr. 21/2003, 22/2003, 23/2003, 24/2003 og 25/2003 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 51, stk. 5.

7.   Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 174, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

Den 13. januar 2004

Viktoria Stavropoulou (nr. 17/2004);

Miguel Angel Gómez Carramiñana (Plataforma Ciudadana Soria ¡Ya!) (nr. 18/2004);

Antonio Tortosa López (nr. 19/2004);

Alberto J. Revuelta Lucerga (Red de Apoyo al Derecho de Asilo) (nr. 20/2004);

José Antón Sempere (nr. 21/2004);

Alexis Sierra (ADRIEN, Citoyens d'Europe) (nr. 22/2004);

Hagenet Ilse (nr. 23/2004);

Jacky Chane-Alune (nr. 24/2004);

Sandrine Bonneau (nr. 25/2004);

Louise Preto (nr. 26/2004);

Yasmin Aprile von Hohenstaufen (Ucle Cee) (nr. 27/2004);

Roberto Marcoccio (nr. 28/2004);

Sira Bencini (nr. 29/2004);

Mario Giannetta (Associazione Civitas) (nr. 30/2004);

Nelson Rodrigues Almeida Mendonça (nr. 31/2004);

Den 19. januar 2004

Jürgen Haertel (Ostseeimmobilien) (nr. 32/2004);

Dirk Gieseke (5 medunderskrivere) (nr. 33/2004);

Christian Brüggemann (nr. 34/2004);

Stefania Bernini (7 medunderskrivere) (nr. 35/2004);

Patricia Smyth (nr. 36/2004);

Lucien Peters (nr. 37/2004);

Family Solidarity (445 medunderskrivere) (nr. 38/2004);

Josep Gené Casals (nr. 39/2004);

Javier Andreu Almarcha (nr. 40/2004);

Amador Muñoz Garrido (Plataforma Vecinal de El Bercial) (nr. 41/2004);

Isabelle Sahagun (nr. 42/2004);

Les Enfants du SESSD APF (nr. 43/2004);

Pierre Julien Yves Le Moine (nr. 44/2004);

Francisco Da Conceição Norte (Comissão de Moradores do Bom Sucesso e Protecção da Lagoa de Obidos) (nr. 45/2004);

Guyot (CIIP, Maison des Associations) (nr. 46/2004);

Vitorino Allen Brandão (nr. 47/2004);

Volker Bergfeld (nr. 48/2004);

Den 29. januar 2004

Emanouil Liapis (nr. 49/2004);

Vasilios Dimitriadis (nr. 50/2004);

Georgios Gkoutsidis (nr. 51/2004);

Dimitris Karlobassitis (nr. 52/2004);

Ioannis Hatzistaurou (nr. 53/2004);

Christos Rinis (nr. 54/2004);

Michail Isaakidis (nr. 55/2004);

Eleftherios Folidis (nr. 56/2004);

Michalis Angelopoulos (nr. 57/2004);

Ana García Duro (nr. 58/2004);

Abel de Miguel Sáenz (nr. 59/2004);

Rafael Vengut Aranda (nr. 60/2004);

Ana Isabel Criado Lancho (nr. 61/2004);

Álvaro Llamas Fernández (nr. 62/2004);

Maria Antonia Busto Artiz (nr. 63/2004);

Elena de León Criado (Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas (CRECUL)) (nr. 64/2004);

Jaume Bosch Bosch (nr. 65/2004);

Jorge Richer Vasquez (nr. 66/2004);

Louis Trémolières (ARDOCC) (nr. 67/2004);

Bounama Sylla (Le Monde des Idées et des Actions) (nr. 68/2004);

Monique Marie Lucienne Saby (nr. 69/2004);

Pierre Manceaux (nr. 70/2004);

Hélène Cottaz-Palancon (nr. 71/2004);

Michel Dakar (nr. 72/2004);

Giuseppe Raduano (Associazione PU.RI. onlus) (nr. 73/2004);

Fabrizio Boldrini (Centro Studi e Formazione Villa Montesca) (nr. 74/2004);

Claudio Oliviero (nr. 75/2004);

Michele Azara (nr. 76/2004);

Alfredo Giotti (nr. 77/2004);

Miguel Martins (nr. 78/2004);

Heinrich Mai (nr. 79/2004);

Heinrich Brechtmann (nr. 80/2004);

Peter Schmitz (nr. 81/2004);

Marcel Aladenise (nr. 82/2004);

Bernd Golder (nr. 83/2004);

Renate Appelt (nr. 84/2004);

Alexander Rabitsch (nr. 85/2004);

Giorgio Bortini (nr. 86/2004);

Egon Bürger (nr. 87/2004);

Herbert Kiegeland (nr. 88/2004);

Marie Luise Bertram (nr. 89/2004);

Brigitte Diesterhöft (Bürgerinitiative Mobilfunk/Elektrosmog Duisburg) (nr. 90/2004);

Alexandra Dennhardt (Kanzlei Dennhardt, Debo & Kollegen) (nr. 91/2004);

Jochen Bredlau (nr. 92/2004);

Silvia Bromann Werner (nr. 93/2004);

Martin Reuschenbach (nr. 94/2004);

Dittmar Dittrich (nr. 95/2004);

Aron Araya (Eritrean Community in Belgium) (22.000 medunderskrivere) (nr. 96/2004);

Norman Alan Phillips (nr. 97/2004);

Barbara Dick (nr. 98/2004);

Jason O'Flynn (nr. 99/2004);

Rod Whitby (nr. 100/2004);

Rory Fitzgerald (nr. 101/2004);

Terry Kemp (nr. 102/2004);

Doretta Cocks (nr. 103/2004);

Arendje Smits-van Poelje (nr. 104/2004);

Pascal Ter Laak (nr. 105/2004);

Zeehondenfonds — De Groene Horizon (3.000 medunderskrivere) (nr. 106/2004);

Klaus Schuckall (nr. 107/2004);

Den 6. februar 2004

Friedrich Maichle (nr. 108/2004);

Edgard Krebs (nr. 109/2004);

Norbert Wiggershaus (Senioren-Union der CDU Breisgau Hochschwarzwald) (nr. 110/2004);

Andreas Kainzmaier-Böck (nr. 111/2004);

Isabell Schulte-Wissermann (Re Schulte-Wissermann & Schulte-Wissermann) (nr. 112/2004);

Irene Klappstein-Rassifi (nr. 113/2004);

Reinhard Fischer (nr. 114/2004);

Knuth Paulick (nr. 115/2004);

Jacky Corvers (nr. 116/2004);

Karin Bannasch (nr. 117/2004);

Erich Ollnow (nr. 118/2004);

Christoph Wagner (nr. 119/2004);

Keith White (nr. 120/2004);

Stephen Curry (nr. 121/2004);

Jimmy Leon (nr. 122/2004);

Stephen Lambert (nr. 123/2004);

Schade van Westrum (nr. 124/2004);

Svante Thunberg (Energy Return Sweden AB) (nr. 125/2004);

Christos Pinis (nr. 126/2004);

Ignacio Garcia Rodriguez (Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía) (nr. 127/2004);

Lucien Orsane (nr. 128/2004);

Antonio Schettino (nr. 129/2004);

Mariano Marino (nr. 130/2004);

Vincenzo Alongi (nr. 131/2004);

Raffaele Di Bartolomeo (nr. 132/2004);

Pio Ermacora (nr. 133/2004);

Fabio Cavalca (nr. 134/2004);

Mauro Friscioni (nr. 135/2004).

8.   Henvisning til fornyet udvalgsbehandling

ECON anmodede vedrørende Kommissionens forslag til direktiv om merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren (betænkning Olle Schmidt A5-0467/2003), som Parlamentet havde forkastet og henvist til fornyet udvalgsbehandling i henhold til forretningsordenens artikel 68, stk. 3 (punkt 25 i protokollen af 16. december 2003), om, at forslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, denne gang i henhold til forretningsordenens artikel 144, stk. 1, således at udvalget kunne udarbejde en anden betænkning om dette spørgsmål.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

9.   Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne februar I 2004 og februar II 2004 (PE 340.723/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 111):

Møderne den 9.-12. februar 2004

Mandag

ingen ændringer.

Tirsdag

Alejandro Cercas anmodede om, at hans betænkning A5-0026/2004 (punkt 6 i PDOJ), som var medtaget under afstemningstiden tirsdag, blev sat under afstemning onsdag, således at de politiske grupper kunne opnå enighed.

Bartho Pronk for PPE-DE-Gruppen tog ordet om denne anmodning.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Onsdag

Verts/ALE-Gruppen anmodede om, at de mundtlige forespørgsler om atomnedrustning (punkt 81 i PDOJ) blev afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, som skulle sættes under afstemning i den følgende mødeperiode.

Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen tog ordet for at begrunde anmodningen.

Talere: Martin Schulz for PSE-Gruppen, og Ilkka Suominen for PPE-DE-Gruppen.

Parlamentet godkendte dette forslag ved VE (118 for, 78 imod, 8 hverken/eller).

Fristerne blev fastsat som følger:

forslag til beslutning: torsdag den 12. februar kl. 10

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: torsdag den 19. februar kl. 12.

Afstemning: torsdag den 26. februar.

Torsdag

ingen ændringer.

Møderne den 25.-26. februar 2004

ingen ændringer

*

* *

Arbejdsplanen fastsattes således.

10.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 121a:

Philip Charles Bradbourn, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Giorgio Napolitano, Mariotto Segni, Hans-Peter Martin, Ilda Figueiredo, Hans-Peter Martin, Ian Stewart Hudghton, Pernille Frahm, Patricia McKenna, Ioannis Patakis, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, Bruno Gollnisch, Efstratios Korakas, Robert J.E. Evans, Richard Corbett, Sarah Ludford, Gerard Collins og Koenraad Dillen.

11.   Kreditvurderingsinstitutter (forhandling)

Betænkning: Kreditvurderingsinstitutternes rolle og metoder [2003/2081(INI)] — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Giorgos Katiforis (A5-0040/2004).

Giorgos Katiforis forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Alonso José PUERTA

næstformand

Talere: Alexander Radwan for PPE-DE-Gruppen, Pervenche Berès for PSE-Gruppen, Theresa Villiers, Harald Ettl, Othmar Karas, Manuel António dos Santos og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 10.2.2004, punkt 9.1

12.   Tilrettelæggelse af arbejdstiden (forhandling)

Betænkning: Tilrettelæggelse af arbejdstiden (revision af direktiv 93/104/EØF) [2003/2165(INI)] — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Alejandro Cercas (A5-0026/2004).

Alejandro Cercas forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Philip Bushill-Matthews for PPE-DE-Gruppen, Stephen Hughes for PSE-Gruppen, Elizabeth Lynne for ELDR-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Theodorus J.J. Bouwman for Verts/ALE-Gruppen, Jeffrey William Titford for EDD-Gruppen, og Bartho Pronk.

FORSÆDE: James L.C. PROVAN

næstformand

Talere: Barbara Weiler, Herman Schmid, Jean Lambert, Bent Hindrup Andersen, Manuel Pérez Álvarez, Claude Moraes, Ioannis Patakis, Marie-Thérèse Hermange, Helle Thorning-Schmidt, Astrid Lulling, Jan Andersson og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 11.2.2004, punkt 5.6

13.   Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003) (forhandling)

Betænkning: Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2003 [2003/2007(INI)] — Udvalget om Udvikling og Samarbejde. Ordfører: Colette Flesch (A5-0013/2004).

Colette Flesch forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Eija-Riitta Anneli Korhola for PPE-DE-Gruppen, Glenys Kinnock for PSE-Gruppen, og Nelly Maes for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: David W. MARTIN

næstformand

Talere: Dominique F.C. Souchet, løsgænger, og Maj Britt Theorin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 10.2.2004, punkt 7.22

14.   Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandene (forhandling)

Betænkning: Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet:

om reformen af de statsejede virksomheder i udviklingslandene med hovedvægten lagt på offentlige værker og anlæg: Det nødvendige i, at alle muligheder vurderes [KOM(2003) 326 — 2003/2158(INI)] og

om Det Europæiske Fællesskabs samarbejde med tredjelande: Kommissionens holdning til den fremtidige støtte til udvikling af erhvervssektoren [KOM(2003) 267 — 2003/2158(INI)] — Udvalget om Udvikling og Samarbejde. Ordfører: Hans Modrow (A5-0015/2004).

Hans Modrow forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Seán Ó Neachtain (ordfører for udtalelse fra ITRE), Nirj Deva for PPE-DE-Gruppen, Linda McAvan for PSE-Gruppen, Yasmine Boudjenah for GUE/NGL-Gruppen, Nelly Maes for Verts/ALE-Gruppen, Bastiaan Belder for EDD-Gruppen, Philip Claeys løsgænger, Per-Arne Arvidsson, Olga Zrihen, Benedetto Della Vedova og Eija-Riitta Anneli Korhola.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 10.2.2004, punkt 9.2

15.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 340.723/OJMA).

16.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 20.50.

Julian Priestley

generalsekretær

Alejo Vidal-Quadras Roca

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Aaltonen, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Bordes, van den Bos, Boudjenah, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carnero González, Casaca, Caudron, Cauquil, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Chichester, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Raffaele Costa, Cox, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Dupuis, Elles, Eriksson, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grosch, Grossetête, Guy-Quint, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Lehne, Leinen, Lipietz, Lisi, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Mastorakis, Mathieu, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Modrow, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Niebler, Nisticò, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Paciotti, Pack, Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, de Roo, Roth-Behrendt, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scarbonchi, Schaffner, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Soares, Sörensen, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuori, Wurtz, Wynn, Xarchakos, Zacharakis, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observatører

Bagó, Bastys, Beneš, Beňová, Biela, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Ékes, Filipek, Gawłowski, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Horvat, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kłopotek, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lepper, Janusz Lewandowski, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Őry, Pasternak, Alojz Peterle, Plokšto, Pospíšil, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Widuch, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Żenkiewicz.


Tirsdag, den 10. februar 2004

22.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 97/23


PROTOKOL

(2004/C 97 E/02)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Gerhard SCHMID

næstformand

1.   Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.

2.   Modtagne dokumenter

Formanden havde fra følgende medlemmer modtaget en skriftlig erklæring til optagelse i registret (forretningsordenens artikel 51):

Mario Borghezio om erstatning til ofre for kommunismen i Istrien, Dalmatien og Venezia-Giulia (nr. 10/2004).

3.   Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 50, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.

VALG I IRAN

Michael Gahler, Arie M. Oostlander, Bernd Posselt, Lennart Sacrédeus og Ilkka Suominen for PPEDE-Gruppen om parlamentsvalget i Iran (B5-0094/2004)

Enrique Barón Crespo, Anna Karamanou, Jannis Sakellariou, Johannes (Hannes) Swoboda og Margrietus J. van den Berg for PSE-Gruppen om den politiske situation i Iran forud for parlamentsvalget den 20. februar 2004 (B5-0088/2004)

Bob van den Bos for ELDR-Gruppen om valget i Iran (B5-0080/2004)

Alima Boumediene-Thiery, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin, Nelly Maes, Matti Wuori og Eurig Wyn for Verts/ALE-Gruppen om valget i Iran (B5-0098/2004)

Pedro Marset Campos og Esko Olavi Seppänen for GUE/NGL-Gruppen om valget i Iran (B5-0084/2004)

Gerard Collins for UEN-Gruppen om de almindelige valg i Iran (B5-0083/2004)

Bastiaan Belder for EDD-Gruppen om parlamentsvalgene i Iran (B5-0099/2004).

II.

POLITISKE MORD I CAMBODJA

Thomas Mann, Hartmut Nassauer og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om politiske mord i Cambodja (B5-0095/2004)

Margrietus J. van den Berg for PSE-Gruppen om Cambodja (B5-0082/2004)

Graham R. Watson og Bob van den Bos for ELDR-Gruppen om politiske mord i Cambodja (B5-0079/2004)

Marie Anne Isler Béguin, Patricia McKenna og Matti Wuori for Verts/ALE-Gruppen om Cambodja (B5-0097/2004)

Herman Schmid og Luigi Vinci for GUE/NGL-Gruppen om Cambodja (B5-0085/2004).

III.

GRÆSKE SØFOLK TILBAGEHOLDT I KARACHI

Thomas Mann og Christos Zacharakis for PPE-DE-Gruppen om græske søfolks tilbageholdelse i Karachi (B5-0096/2004)

Giorgos Katiforis og Margrietus J. van den Berg for PSE-Gruppen om græske søfolk i Karachi (B5-0081/2004)

Bob van den Bos for ELDR-Gruppen om skibet »Tasman Spirit« og dets besætning (B5-0078/2004)

Alexandros Alavanos, Emmanouil Bakopoulos og Efstratios Korakas for GUE/NGL-Gruppen om græske søfolks tilbageholdelse i Karachi (B5-0086/2004)

Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen om græske søfolks tilbageholdelse i Karachi (B5-0087/2004).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 120.

4.   Fugleinfluenza i Asien (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Fugleinfluenza i Asien.

David Byrne (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Caroline F. Jackson for PPE-DE-Gruppen, Dagmar Roth-Behrendt for PSE-Gruppen, Jan Mulder for ELDR-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Francesco Fiori, Minerva Melpomeni Malliori, Alexander de Roo, Peter Liese, Neil Parish, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, James Nicholson, Albert Jan Maat, Robert William Sturdy, Raquel Cardoso, Eurig Wyn og David Byrne.

FORSÆDE: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

næstformand

Talere: Albert Jan Maat og Jan Mulder, der stillede spørgsmål til Kommissionen, David Byrne, som besvarede spørgsmålene, og Bruno Gollnisch, der ønskede at få oplyst, hvornår protokollen fra den foregående dag skulle godkendes (formanden svarede, at den skulle godkendes kl.15.00).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

5.   Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme [KOM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)] — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: John Bowis (A5-0038/2004).

David Byrne (medlem af Kommissionen) tog ordet.

John Bowis forelagde sin betænkning.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-DE-Gruppen, Minerva Melpomeni Malliori for PSE-Gruppen, Frédérique Ries for ELDR-Gruppen, Antonio Mussa for UEN-Gruppen, Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt, Eija-Riitta Anneli Korhola, Catherine Stihler, Peter Liese og David Byrne.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.23.

6.   Udviklingen i landbrugsindkomsterne i EU (forhandling)

Betænkning: Indkomstudviklingen inden for landbruget i Den Europæiske Union [2002/2258(INI)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Georges Garot (A5-0022/2004).

Georges Garot forelagde sin betænkning.

Talere: Elisabeth Jeggle for PPE-DE-Gruppen, Wolfgang Kreissl-Dörfler for PSE-Gruppen, Karl Erik Olsson for ELDR-Gruppen, Christel Fiebiger for GUE/NGL-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Liam Hyland for UEN-Gruppen, Véronique Mathieu for EDD-Gruppen, Dominique F.C. Souchet, løsgænger, Albert Jan Maat, María Izquierdo Rojo, Ioannis Patakis, Eurig Wyn, Rijk van Dam og Christos Folias.

FORSÆDE: Gérard ONESTA

næstformand

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf tog ordet for at beklage, at Franz Fischler (medlem af Kommissionen med ansvar for landbrugsspørgsmål) ikke var til stede (formanden meddelte, at han ville lade dette gå videre).

På grund af afstemningstiden blev forhandlingen afbrudt her og ville blive genoptaget om eftermiddagen (punkt 13).

7.   Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.

7.1.   Aftale EF/Kroatien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig [KOM(2003) 833 — C5-0033/2004 — 2003/0319(CNS)] — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme.

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0056)

7.2.   Aftale EF/Slovenien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Slovenien om det midlertidige pointsystem, som i perioden 1. januar 2004-30. april 2004 finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig [KOM(2003) 835 — C5-0034/2004 — 2003/0320(CNS)] — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme.

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0057)

7.3.   Administrativ ordning EF/Schweiz (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse en administrativ ordning i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig [KOM(2003) 836 — C5-0035/2004 — 2003/0322(CNS)] — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme.

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0058)

7.4.   Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig [KOM(2003) 837 — C5-0036/2004 — 2003/0323(CNS)] — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme.

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0059)

7.5.   Udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (kodificeret udgave) [KOM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD)] — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Giuseppe Gargani (A5-0030/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0060)

7.6.   International civil luftfart ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (kodificeret udgave) [KOM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD)] — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Giuseppe Gargani (A5-0032/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0061)

7.7.   De nye medlemsstaters indtræden i EØS *** (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks indtræden i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og fire hertil knyttede aftaler [11902/2003 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC)] — Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. Ordfører: Luis Berenguer Fuster (A5-0054/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0062)

7.8.   Udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (kodificeret udgave) [KOM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS)] — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Giuseppe Gargani (A5-0033/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0063)

7.9.   Den fælles markedsordning for svinekød * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for svinekød (kodificeret udgave) [KOM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS)] — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Giuseppe Gargani (A5-0031/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0064)

7.10.   Finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning ***II (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service [15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD)] — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Astrid Lulling (A5-0039/2004).

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 10)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P5_TA(2004)0065)

Indlæg til afstemningen:

Ordføreren tog ordet inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 110a, stk. 4.

7.11.   Udvalg for social beskyttelse * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse [KOM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS)] — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Bartho Pronk (A5-0037/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0066)

7.12.   Beskyttelse af Middelhavet mod forurening * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening om samarbejde om forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af forurening af Middelhavet i tilfælde af kritiske situationer [KOM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS)] — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Caroline F. Jackson (A5-0050/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 12)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0067)

7.13.   Fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav [KOM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS)] — Fiskeriudvalget. Ordfører: Struan Stevenson (A5-0011/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0068)

7.14.   Utilsigtede fangster af hvaler * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 [KOM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS)] — Fiskeriudvalget. Ordfører: Heinz Kindermann (A5-0020/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0069)

7.15.   Beskyttelsen af dybhavskoralrev nordvest for Skotland * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår beskyttelsen af dybhavskoralrev mod virkningen af trawling i et område nordvest for Skotland [KOM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS)] — Fiskeriudvalget. Ordfører: Elspeth Attwooll (A5-0019/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0070)

7.16.   Overførsel af kompetence til Retten i Første Instans * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Udkast til Rådets beslutning om ændring af artikel 51 og 54 i Domstolens statut med henblik på yderligere overførsel af kompetence fra Domstolen til Retten i Første Instans ved direkte søgsmål [6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS)] — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0046/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 16)

RÅDETS UDKAST, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0071)

7.17.   Domstolens statut * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Udkast til Rådets afgørelse om ændring af protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol [12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS)] — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Willi Rothley (A5-0049/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 17)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0072)

7.18.   International garantistillelse for mobilt udstyr * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 [SEK(2002)1308 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS)] — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Joachim Wuermeling (A5-0043/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 18)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0073)

7.19.   Den fælles markedsordning for hør og hamp * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion [KOM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Joseph Daul (A5-0029/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0074)

7.20.   Anmodning om ophævelse af Pannellas parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om beskyttelse af Marco Pannellas parlamentariske immunitet i en retssag ved retten i Rom [2003/2183(IMM)] — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: François Zimeray (A5-0051/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 20)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0075)

7.21.   Regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren [2003/2112(INI)] — Fiskeriudvalget. Ordfører: Margie Sudre (A5-0014/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0076)

7.22.   Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Betænkning: Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2003 [2003/2007(INI)] — Udvalget om Udvikling og Samarbejde. Ordfører: Colette Flesch (A5-0013/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P5_TA(2004)0077)

7.23.   Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme [KOM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)] — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: John Bowis (A5-0038/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 23)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P5_TA(2004)0078)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P5_TA(2004)0078)

7.24.   Forberedelser til den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 14. januar 2004(punkt 8 i Protokollen).

Forslag til beslutning B5-0050/2004.

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P5_TA(2004)0079)

FORSÆDE: Pat COX

formand

8.   Højtideligt møde

Fra 12.00 til 12.35 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af besøg af Colombias præsident, Álvaro Uribe.

Indlæg af Bruno Gollnisch (formanden fratog ham ordet).

FORSÆDE: Gérard ONESTA

næstformand

9.   Afstemningstid (fortsat)

9.1.   Kreditvurderingsinstitutter (afstemning)

Betænkning: Kreditvurderingsinstitutternes rolle og metoder [2003/2081(INI)] — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Giorgos Katiforis (A5-0040/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 25)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P5_TA(2004)0080)

Indlæg til afstemningen:

Ordføreren havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 8, som blev taget i betragtning.

9.2.   Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandene (afstemning)

Betænkning: Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet:

om reformen af de statsejede virksomheder i udviklingslandene med hovedvægten lagt på offentlige værker og anlæg: Det nødvendige i, at alle muligheder vurderes [KOM(2003) 326 — 2003/2158(INI)] og

om Det Europæiske Fællesskabs samarbejde med tredjelande: Kommissionens holdning til den fremtidige støtte til udvikling af erhvervssektoren [KOM(2003) 267 — 2003/2158(INI)] — Udvalget om Udvikling og Samarbejde. Ordfører: Hans Modrow (A5-0015/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P5_TA(2004)0081)

9.3.   Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (afstemning)

Betænkning: Fremskridtene i gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening [2003/2125(INI)] — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Marialiese Flemming (A5-0034/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 27)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P5_TA(2004)0082)

9.4.   Videnskabelig og teknisk rådgivning for EU's fiskeriforvaltning (afstemning)

Betænkning: Forbedring af den videnskabelige og tekniske rådgivning til brug for EU's fiskeriforvaltning [KOM(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI)] — Fiskeriudvalget. Ordfører: Carlos Lage (A5-0023/2004).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 28)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P5_TA(2004)0083)

10.   Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 137, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning Zimeray — A5-0051/2004

Carlo Fatuzzo

Betænkning Kindermann — A5-0020/2004

Catherine Stihler

Betænkning Flesch — A5-0013/2004

Carlo Fatuzzo

Betænkning Bowis — A5-0038/2004

Carlo Fatuzzo

Forslag til beslutning B5-0050/2004 — Forberedelser til den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission

Mario Borghezio

Betænkning Katiforis — A5-0040/2004

Carlo Fatuzzo

Betænkning Modrow — A5-0015/2004

Carlo Fatuzzo

11.   Stemmerettelser

Følgende medlemmer havde meddelt stemmerettelser:

Betænkning Modrow — A5-0015/2004

beslutning (som helhed)

for: Richard Corbett

Betænkning Lage — A5-0023/2004

ændringsforslag 1

for: Ioannis Patakis

(Mødet udsat kl. 13.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

næstformand

12.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Brigitte Wenzel-Perillo og Catherine Stihler havde gjort opmærksom på, at de havde været til stede, men at deres navne ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

13.   Udviklingen i landbrugsindkomsterne i EU (fortsat forhandling)

Talere: Ilda Figueiredo, Giacomo Santini, Avril Doyle, Francesco Fiori, Agnes Schierhuber og Peder Wachtmeister.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 11.2.2004, punkt 5.1.

14.   Landbrug og landbrugsforskning (forhandling)

Betænkning: Landbrug og landbrugsforskning i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik [2003/2052(INI)] — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf forelagde sin betænkning.

Franz Fischler (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Agnes Schierhuber for PPE-DE-Gruppen, María Izquierdo Rojo for PSE-Gruppen, Christel Fiebiger for GUE/NGL-Gruppen, og Liam Hyland for UEN-Gruppen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 11.2.2004, punkt 5.2.

15.   Genopretning af den nordlige kulmulebestand * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand [KOM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS)] — Fiskeriudvalget. Ordfører: Dominique F.C. Souchet (A5-0024/2004).

Franz Fischler (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Dominique F.C. Souchet forelagde sin betænkning.

Talere: Daniel Varela Suanzes-Carpegna for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Patricia McKenna for Verts/ALE-Gruppen, Rijk van Dam for EDD-Gruppen, Struan Stevenson, Inger Schörling, Manuel Pérez Álvarez, Joaquim Piscarreta og Franz Fischler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 11.2.2004, punkt 5.5.

(Mødet udsat kl. 16.25 i afventning af det fastsatte tidspunkt for næste punkt på dagsordenen og genoptaget kl. 16.30)

FORSÆDE: Pat COX

formand

16.   En overordnet politisk ramme for de kommende finansielle overslag: »Et Europa i vækst — politisk kalender og de budgetmæssige ressourcer for en udvidet Union 2007-2013«(redegørelse efterfulgt af forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: En overordnet politisk ramme for de kommende finansielle overslag: »Et Europa i vækst — politisk kalender og de budgetmæssige ressourcer for en udvidet Union 2007-2013«.

Romano Prodi (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Terence Wynn (ordfører for BUDG), James E.M. Elles for PPE-DE-Gruppen, Joan Colom i Naval for PSE-Gruppen, Graham R. Watson for ELDR-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen, Franz Turchi for UEN-Gruppen, Rijk van Dam for EDD-Gruppen, Gianfranco Dell'Alba løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Josu Ortuondo Larrea, Luís Queiró, Jens-Peter Bonde, Daniela Raschhofer, Françoise Grossetête, Emmanouil Mastorakis, Francesco Fiori, Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, Dick Roche (formand for Rådet), Romano Prodi og Michaele Schreyer (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Alonso José PUERTA

næstformand

17.   Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B5-0007/2004).

Første del

Olivier Dupuis tog ordet og protesterede imod, at det spørgsmål vedrørende Kroatiens tiltrædelse, som han havde stillet til mødeperioden i december 2003 (punkt 4 i Protokollen af 15.12.2003), og som var blevet udsat til mødeperioden i januar 2004 og derefter til denne mødeperiode (punkt 4 i Protokollen af 09.2.2004) ikke var blevet placeret, således at han kunne få et mundtligt svar. (Formanden svarede, at det var Kommissionen, der afgjorde, hvordan spørgsmålene skulle fordeles mellem de forskellige kommissærer).

Spørgsmål 34 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål 35 af Gerard Collins: Foranstaltninger til fremme af lavprisflyrejser.

Loyola de Palacio (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gerard Collins og Paul Rübig.

Spørgsmål 36 af Claude Moraes: Fri bevægelighed for arbejdskraft fra kandidatlandene.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes, Timothy Kirkhope og Paul Rübig.

Spørgsmål 37 af Bill Newton Dunn: Narkotikasmugling.

António Vitorino (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bill Newton Dunn og Lennart Sacrédeus.

Anden del

Spørgsmål 38 af Alexandros Alavanos: Driften af biologiske rensningsanlæg.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Mihail Papayannakis (for stilleren).

Spørgsmål 39 af Juan Manuel Ferrández Lezaun: Vandomledningsprojekt i forbindelse med Ebro-floden.

Michel Barnier besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Juan Manuel Ferrández Lezaun, María Antonia Avilés Perea og María Luisa Bergaz Conesa.

Spørgsmål 40 af Joan Vallvé: Grænseoverskridende regionalt samarbejde.

Michel Barnier besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Joan Vallvé og Josu Ortuondo Larrea.

Spørgsmål 41 til 44 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål 45 af Bart Staes: WSIS — civilsamfundet.

Erkki Liikanen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bart Staes og Malcolm Harbour.

Spørgsmål 46 af Reino Paasilinna: De offentlige hjemmesiders anvendelighed for handicappede.

Erkki Liikanen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Reino Paasilinna.

Spørgsmål 47 af Charlotte Cederschiöld: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed.

Erkki Liikanen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Charlotte Cederschiöld.

Spørgsmål 48 af Ewa Hedkvist Petersen: E-sikkerhedsprogrammet.

Erkki Liikanen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ewa Hedkvist Petersen og Malcolm Harbour.

Spørgsmål 49 og 50 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål 51 af Michael Gahler: Den ungarske finanskontrols uafhængighed (PSZÁF).

Günther Verheugen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Michael Gahler.

Spørgsmål 52 af Bernd Posselt: Lovgivning om restitution i Rumænien.

Günther Verheugen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål 53 af Monica Frassoni: Udelukkelse af vælgere fra de maltesiske valglister.

Günther Verheugen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Elisabeth Schroedter (for stilleren).

Spørgsmål 54 af Richard Howitt: Baku-Ceyhan-olierørledningen.

Günther Verheugen besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Richard Howitt og Geoffrey Van Orden.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt.

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 19.55 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: James L.C. PROVAN

næstformand

18.   Problemer med laks (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Problemer med laks.

David Byrne (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Françoise Grossetête, Catherine Stihler, Paavo Väyrynen, Patricia McKenna, Seán Ó Neachtain, Dominique F.C. Souchet, Struan Stevenson, formand for PECH, Ian Stewart Hudghton, Caroline Lucas og David Byrne.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

19.   Krise i stålindustrien (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Krise i stålindustrien.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Antonio Tajani for PPE-DE-Gruppen, Guido Sacconi for PSE-Gruppen, Giorgio Calò for ELDRGruppen, Luisa Morgantini GUE/NGL-Gruppen, Roberta Angelilli for UEN-Gruppen, Benedetto Della Vedova, løsgænger, Gérard Caudron og Anna Diamantopoulou.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 37, stk. 2):

Generoso Andria, Giorgio Lisi og Antonio Tajani for PPE-DE-Gruppen, om krisen i stålsektoren (B5-0093/2004)

Stephen Hughes, Pasqualina Napoletano, Giorgio Ruffolo, Guido Sacconi og Walter Veltroni for PSEGruppen om krisen i stålsektoren med særlig henvisning til Ast/TK i Terni (B5-0076/2004)

Giorgio Calò, Armando Cossutta, Antonio Di Pietro, Francesco Rutelli og Luciana Sbarbati om krisen i stålsektoren (AST/Thyssen Krupp) (B5-0089/2004)

Giorgio Celli og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen om krisen i stålsektoren (B5-0091/2004)

Sylviane H. Ainardi, Fausto Bertinotti, Gérard Caudron, Armando Cossutta og Luigi Vinci for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Terni og krisen i stålsektoren (B5-0090/2004)

Roberta Angelilli for UEN-Gruppen om lukningen af stålværket i Terrin (B5-0092/2004).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 12.2.2004, punkt 7.6.

20.   Den demografiske udvikling i EU (mundtlig forespørgsel med forhandling)

Mundtlig forespørgsel af Philip Bushill-Matthews og Bartho Pronk for PPE-DE-Gruppen, til Kommissionen: Den demografiske udvikling i EU (B5-0009/2004).

Philip Bushill-Matthews begrundede den mundtlige forespørgsel.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Regina Bastos for PPE-DE-Gruppen, Barbara Weiler for PSE-Gruppen, og Juan Manuel Ferrández Lezaun for Verts/ALE-Gruppen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

21.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 340.723/OJME).

22.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.35.

Julian Priestley

generalsekretær

Charlotte Cederschiöld

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, Raffaele Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Davies, De Clercq, Dehousse, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martelli, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sandersten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Sjöstedt, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observatører

Bagó, Balsai, Bastys, Beneš, Beňová, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Ciemniak, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Drzęźla, Ékes, Falbr, Fazakas, Filipek, Gałażewski, Gawłowski, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Gurmai, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kósėné Kovács, Kowalska, Kozlík, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Landsbergis, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liepiņa, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pasternak, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Rutkowski, Savi, Sefzig, Ševc, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wenderlich, Widuch, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Wittbrodt, Zėborská, Żenkiewicz, Žiak.


BILAG 1

AFSTEMNINGSRESULTATER

Tegnforklaring

+

vedtaget

-

forkastet

bortfaldt

R

taget tilbage

AN (..., ..., ...)

afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller)

VE (..., ..., ...)

elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller)

div

opdelt afstemning

vs

særskilt afstemning

æf

ændringsforslag

AC

kompromisændringsforslag

PC

tilsvarende tekstdel

S

tekstdel udgår

=

identiske ændringsforslag

§

punkt/stk.

art

artikel

cons

betragtning/punkt

PR

beslutningsforslag

PRC

fælles beslutningsforslag

SEC

hemmelig afstemning

1.   Aftale EF/Kroatien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *

Forenklet procedure (C5-0033/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

forslag til beslutning

 

+

 

2.   Aftale EF/Slovenien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *

Forenklet procedure (C5-0034/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

forslag til beslutning

 

+

 

3.   Administrativ ordning EF/Schweiz (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *

Forenklet procedure (C5-0035/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

forslag til beslutning

 

+

 

4.   Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *

Forenklet procedure (C5-0036/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

forslag til beslutning

 

+

 

5.   Udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I

Betænkning: GARGANI (A5-0030/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

6.   International civil luftfart ***I

Betænkning: GARGANI (A5-0032/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

7.   De nye medlemsstaters indtræden i EØS ***

Betænkning: BERENGUER FUSTER (A5-0054/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

8.   Udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik *

Betænkning: GARGANI (A5-0033/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

9.   Den fælles markedsordning for svinekød *

Betænkning: GARGANI (A5-0031/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

10.   Finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning ***II

Indstilling ved andenbehandling: LULLING (A5-0039/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

godkendelse uden afstemning

 

+

 

11.   Udvalg for social beskyttelse *

Betænkning: PRONK (A5-0037/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

12.   Beskyttelse af Middelhavet mod forurening *

Betænkning: JACKSON (A5-0050/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

13.   Fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav *

Betænkning: STEVENSON (A5-0011/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

14.   Utilsigtede fangster af hvaler *

Betænkning: KINDERMANN (A5-0020/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

15.   Beskyttelsen af dybhavskoralrev nordvest for Skotland *

Betænkning: ATTWOOL (A5-0019/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

16.   Overførsel af kompetence til Retten i Første Instans *

Betænkning: GIL-ROBLES GIL-DELGADO (A5-0046/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

17.   Domstolens statut *

Betænkning: ROTHLEY (A5-0049/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

18.   International garantistillelse for mobilt udstyr *

Betænkning: WUERMELING (A5-0043/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

Æf 1 vedrørte ikke alle sprogversioner og blev derfor ikke sat under afstemning (forretningsordenens artikel 140, stk. 1, litra d)).

19.   Den fælles markedsordning for hør og hamp *

Betænkning: DAUL (A5-0029/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

20.   Anmodning om ophævelse af Pannellas parlamentariske immunitet

Betænkning: ZIMERAY (A5-0051/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

21.   Regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren

Betænkning: SUDRE (A5-0014/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

 

+

 

22.   Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003)

Betænkning: FLESCH (A5-0013/2004)

Angående

AN osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

enkelt afstemning

AN

+

494, 5, 15

23.   Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ***I

Betænkning: BOWIS (A5-0038/2004)

Angående

æf nr.

fra

AN, osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

teksten som helhed

Blok 1

korr. udvalg + 5 politiske grupper

 

+

 

Blok 2

korr. udv.

 

 

art 8

33

ELDR

 

-

 

34

ELDR

 

-

 

afstemning: ændret forslag

 

+

 

afstemning: lovgivningsmæssig beslutning

 

+

 

Blok nr. 1 = 87 æf fra ENVI og 5 politiske grupper (æf 2-4, 9-18, 21, 23-29, 32, 35-99)

Blok nr. 2 = 10 æf fra ENVI (æf 1, 5-8, 19, 20, 22, 30 og 31)

24.   Forberedelser til den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission

Forslag til beslutning: B5-0050/2004

Angående

æf nr.

fra

AN, osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

forslag til beslutning B5-0050/2004

(AFET)

efter § 13

7

GUE/NGL

VE

+

241, 231, 27

§ 14

9

Verts/ALE

 

-

 

§ 15

4

PPE-DE

 

+

 

8

Verts/ALE

 

+

 

§

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§§ 15

15

Verts/ALE + ELDR

 

+

 

§ 16

2

PPE-DE

VE

-

230, 269, 10

§ 18

11

Verts/ALE

 

-

 

efter § 18

12

Verts/ALE

VE

+

272, 235, 5

§ 19

5

PPE-DE

 

+

 

1

UEN

 

-

 

3

PPE-DE

 

-

 

§ 20

13

Verts/ALE

 

+

 

§ 24

14

GUE/NGL

VE

+

438, 32, 34

efter § 24

16

Verts/ALE

div

 

 

1

-

 

2

 

cons H

 

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

Ændringsforslag 6 og 10 var annulleret.

Anmodning om opdelt afstemning

PSE

§ 15

1. del: uden ordene »og Xinjiang«

2. del: disse ord

cons H

1. del: uden ordene »og Xinjiang«

2. del: disse ord

ELDR

æf 16

1. del: indtil »... sharia-lov«

2. del: resten

25.   Kreditvurderingsinstitutter

Betænkning: KATIFORIS (A5-0040/2004)

Angående

æf nr.

fra

AN, osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

efter § 4

6

PSE

VE

-

248, 253, 10

7

PSE

VE

-

183, 290, 32

8

PSE

 

+

ændret mundtligt

10

GUE/NGL

 

-

 

efter § 5

3

Verts/ALE

VE

-

213, 291, 7

§ 8

9

GUE/NGL

 

-

 

efter § 12

4

Verts/ALE

 

-

 

5

Verts/ALE

 

-

 

efter cons D

1

Verts/ALE

 

-

 

efter cons J

2

Verts/ALE

 

+

 

afstemning: beslutning (som helhed)

AN

+

453, 41, 43

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PSE: endelig afstemning

Diverse

Ordføreren havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 8 gående ud på at erstattee ordet »myndighed« med ordet »ordning«. Formanden havde konstateret, at der ikke var indsigelser mod at tage dette mundtlige ændringsforslag i betragtning.

26.   Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandene

Betænkning: MODROW (A5-0015/2004)

Angående

æf nr.

fra

AN, osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

§ 1

4

PPE-DE

 

+

 

§

originaltekst

vs

 

§ 2

5

PPE-DE

VE

+

272, 253, 2

§

originaltekst

 

 

§ 3

6

PPE-DE

VE

+

254, 246, 30

§

originaltekst

 

 

§ 4

 

originaltekst

vs/VE

+

290, 233, 5

§ 5

7

PPE-DE

VE

-

247, 237, 41

§ 6

12

ELDR

 

+

 

8

PPE-DE

 

 

§

originaltekst

vs

 

 

§ 7

9 S

PPE-DE

 

+

 

efter § 8

10

PPE-DE

 

+

 

§ 11

 

originaltekst

vs

+

 

§ 13

11

PPE-DE

 

+

 

§

originaltekst

 

 

§ 24

 

originaltekst

vs

-

 

§ 26

 

originaltekst

AN

-

232, 261, 41

§ 28

 

originaltekst

vs

-

 

§ 29

 

originaltekst

vs

-

 

cons B

1

PPE-DE

 

+

 

§

originaltekst

 

 

cons C

2

PPE-DE

VE

+

272, 247, 6

§

originaltekst

 

 

cons E

3

PPE-DE

 

+

 

afstemning: beslutning (som helhed)

AN

+

407, 58, 71

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PPE-DE: § 26, endelig afstemning

Anmodning om særskilt afstemning

PPE-DE: §§ 1, 4, 6, 11, 24, 28, 29

27.   Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening

Betænkning: FLEMMING (A5-0034/2004)

Angående

æf nr.

fra

AN, osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

§ 1

1

Verts/ALE

 

-

 

§

originaltekst

vs

+

 

§ 8

 

originaltekst

div

 

 

1

+

 

2

+

 

afstemning: beslutning (som helhed)

AN

+

514, 10, 10

Anmodning om afstemning ved navneopråb

PPE-DE: endelig afstemning

Anmodning om opdelt afstemning

Verts/ALE: § 1

Anmodning om opdelt afstemning

Verts/ALE

§ 8

1. del: indtil »... EU-emissionsgrænseværdier«

2. del: resten

28.   Videnskabelig og teknisk rådgivning for EU's fiskeriforvaltning

Betænkning: LAGE (A5-0023/2004)

Angående

æf nr.

fra

AN, osv.

resultat

AN/VE — bemærkninger

efter § 6

1

Verts/ALE

AN

+

494, 12, 18

afstemning: beslutning (som helhed)

 

+

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb

Verts/ALE: æf 1


BILAG II

RESULTAT AV AFSTEMNINGAR VED NAVNEOPRÅB

Betænkning Flesch A5-0013/2004

Beslutning

Ja-stemmer: 494

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-stemmer: 5

EDD: Booth, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

Hverken eller: 15

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Krivine, Patakis, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

Betænkning Katiforis A5-0040/2004

Beslutning

Ja-stemmer: 453

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Dary, Herzog, Koulourianos, Marset Campos, Naïr, Puerta, Scarbonchi

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Gahrton, Graefe zu Baringdorf, MacCormick, Nogueira Román, Sörensen, Voggenhuber, Wuori

Nej-stemmer: 41

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Brie, Cauquil, Fiebiger, Figueiredo, Laguiller, Manisco, Ribeiro

PPE-DE: von Wogau

PSE: Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Staes, Turmes, Wyn

Hverken eller: 43

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Stirbois

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Jonckheer

Betænkning Modrow A5-0015/2004

Punkt 26

Ja-stemmer: 232

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Dybkjær, Nordmann, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-stemmer: 261

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Malliori

UEN: Angelilli, Queiró

Verts/ALE: McKenna

Hverken eller: 41

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Krivine, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea, Speroni, Stirbois

PSE: Dehousse

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Gahrton, Lucas, Schörling

Betænkning Modrow A5-0015/2004

Beslutning

Ja-stemmer: 407

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Celli, Turmes

Nej-stemmer: 58

EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Callanan, Hannan

PSE: Carlotti, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Karlsson, Rocard, Roure, Sousa Pinto, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Hverken eller: 71

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Maat

PSE: Ferreira, Martin Hans-Peter, Mendiluce Pereiro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Betænkning Flemming A5-0034/2004

Beslutning

Ja-stemmer: 514

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-stemmer: 10

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

Hverken eller: 10

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud

Betænkning Lage A5-0023/2004

Nr. 1

Ja-stemmer: 494

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-stemmer: 12

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet, Varaut

PSE: Dehousse

Hverken eller: 18

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Patakis

NI: Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois


VEDTAGNE TEKSTER

 

P5_TA(2004)0056

Aftale EF/Kroatien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 833 — C5-0033/2004 — 2003/0319(CNS))

(Høringsprocedure)

Forslaget godkendt.

P5_TA(2004)0057

Aftale EF/Slovenien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Slovenien om det midlertidige pointsystem, som i perioden 1. januar 2004-30. april 2004 finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 835 — C5-0034/2004 — 2003/0320(CNS))

(Høringsprocedure)

Forslaget godkendt.

P5_TA(2004)0058

Administrativ ordning EF/Schweiz (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse en administrativ ordning i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 836 — C5-0035/2004 — 2003/0322(CNS))

(Høringsprocedure)

Forslaget godkendt.

P5_TA(2004)0059

Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 837 — C5-0036/2004 — 2003/0323(CNS))

(Høringsprocedure)

Forslaget godkendt.

P5_TA(2004)0060

Udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (kodificeret udgave) (KOM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 559) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, stk. 1 (C5-0448/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67, artikel 89 og artikel 158, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0030/2004),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0061

International civil luftfart ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (kodificeret udgave) (KOM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 524) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2 (C5-0425/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67, artikel 89 og artikel 158, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0032/2004),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0062

De nye medlemsstaters indtræden i EØS ***

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks indtræden i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og fire hertil knyttede aftaler (11902/2003 — KOM(2003) 439 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2003) 439) (1),

der henviser til indgåelsen af aftalen (11902/2003),

der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 310 (C5-0626/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 86, artikel 97, stk. 7, og artikel 158, stk. 1,

der henviser til henstilling fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0054/2004),

1.

afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af aftalen;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks regeringer og parlamenter.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0063

Udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (kodificeret udgave) (KOM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003) 298) (1),

der henviser til EF-traktaten, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0259/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67, artikel 89 og artikel 158, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0033/2004),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0064

Den fælles markedsordning for svinekød *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for svinekød (kodificeret udgave) (KOM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003) 297) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0308/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67, artikel 89 og artikel 158, stk. 1,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0031/2004),

1.

godkender Kommissionens forslag;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0065

Finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning ***II

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Rådets fælles holdning (15172/1/2003 — C5-0020/2004) (1),

der henviser til sin holdning ved førstebehandling (2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 242) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

der henviser til forretningsordenens artikel 78,

der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål (A5-0039/2004),

1.

godkender den fælles holdning;

2.

konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.

pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.

pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten for sit ansvarsområde og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Vedtagne tekster af 21.10.2003, P5_TA(2003)0436.

P5_TA(2004)0066

Udvalg for social beskyttelse *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse (KOM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003) 305) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 144, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0317/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder (A5-0037/2004),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

Artikel 1, stk. 2, litra a a (nyt)

 

aa)

i særlig grad at være opmærksom på fattigdomssituationer og udviklingen med hensyn til social integration i EU's medlemsstater og i tiltrædelseslandene

Ændring 2

Artikel 1, stk.2, litra c

c)

med forbehold af traktatens artikel 207 at udarbejde rapporter, afgive udtalelser eller iværksætte andre aktiviteter på de områder, der hører under dets kompetence, på Rådets eller Kommissionens anmodning eller på eget initiativ.

c)

med forbehold af traktatens artikel 207 at udarbejde en fælles årlig rapport om social beskyttelse, som skal forelægges Rådet og Europa-Parlamentet, og hvori der redegøres for de fælles mål, Rådet har vedtaget, udarbejde andre rapporter, afgive udtalelser eller iværksætte andre aktiviteter på de områder, der hører under dets kompetence, på Rådets eller Kommissionens anmodning eller på eget initiativ

Ændring 3

Artikel 1, stk. 2, afsnit 2 (nyt)

 

Udvalget skal under udførelsen af sine opgaver integrere kønsdimensionen på alle områder og aflægge rapport om de specifikke problemer, som kvinder står over for, især hvad angår feminiseringen af fattigdom og ændringerne i familiemodellerne. I den forbindelse bør udvalget udarbejde kønsopdelte indikatorer og fokusere på enkeltpersoner i stedet for husstande.

Ændring 4

Artikel 1, stk. 4

4.

Under udøvelsen af sit mandat etablerer udvalget hensigtsmæssige kontakter med arbejdsmarkedets parter.

4.

Under udøvelsen af sit mandat etablerer udvalget hensigtsmæssige kontakter med arbejdsmarkedets parter og tilstræber i givet fald mere strukturerede arbejdsmetoder i samarbejdet med alle relevante organer, f.eks. ngo'er, der arbejder med fattigdomsramte personer.

Ændring 5

Artikel 1, stk. 4 a (nyt)

 

4a.

Udvalget udarbejder i sine rapporter, udtalelser og andre dokumenter et særligt kapitel om Europa-Parlamentets holdninger til social beskyttelse.

Ændring 6

Artikel 1, stk. 4 b (nyt)

 

4b.

Der indføres en hensigtsmæssig effektiv informationsprocedure, så Europa-Parlamentet får mulighed for regelmæssigt at følge op på sager.

Ændring 7

Artikel 2, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

 

Der vil kun blive godtgjort udgifter for en repræsentant pr. medlemsstat.

Ændring 8

Artikel 2, stk. 1, afsnit 2

Medlemsstaterne og Kommissionen skal bestræbe sig på at sikre, at mænd og kvinder er ligeligt repræsenteret i delegationerne.

Mænd og kvinder er ligeligt repræsenteret i delegationerne. Medlemsstaterne og Kommissionen drager omsorg for, at dette sikres

Ændring 9

Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

 

2a.

Udvalget indfører en regelmæssig informering og høring af eksperter fra tiltrædelseslandene.

(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0067

Beskyttelse af Middelhavet mod forurening *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening om samarbejde om forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af forurening af Middelhavet i tilfælde af kritiske situationer (KOM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2003) 588) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 175, stk. 1, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0497/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67 og artikel 97, stk. 7,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0050/2004),

1.

godkender indgåelsen af protokollen;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0068

Fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (KOM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003) 349) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0284/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67,

der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A5-0011/2004),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

ARTIKEL 1 A (ny)

 

Artikel 1a

Senest ... (2) forelægger Kommissionen et forslag til forordning, der finder anvendelse på alle internationale fiskeriorganisationer, og som indeholder en klar definition af Fællesskabets beføjelser med hensyn til inspektion og kontrol.

Ændring 2

ARTIKEL 1 B (ny)

 

Artikel 1b

Senest ... (3) forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en ajourført oversigt over medlemsstaternes udgifter til inspektion og kontrol — med angivelse af den kompetente centrale myndighed og de regionale og lokale organer — og en evaluering af udgifterne til et fællesskabsorgan med de samme funktioner, som ovennævnte organer varetager på nuværende tidspunkt.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)   Et år efter denne forordnings ikrafttræden.

(3)   Et år efter denne forordnings ikrafttræden.

P5_TA(2004)0069

Utilsigtede fangster af hvaler *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (KOM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003) 451) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0358/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67,

der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A5-0020/2004),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

BETRAGTNING 1

(1)

Målet for den fælles fiskeripolitik, der er fastlagt i artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002, er at sikre, at de levende akvatiske ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig måde. Med henblik herpå skal Fællesskabet blandt andet begrænse fiskeriets indvirkning på de marine økosystemer mest muligt, ligesom den fælles fiskeripolitik skal være i overensstemmelse med andre EF-politikker, herunder navnlig miljøpolitikken.

(1)

Målet for den fælles fiskeripolitik, der er fastlagt i artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002, er at sikre, at de levende akvatiske ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig måde. Med henblik herpå skal Fællesskabet anvende en forsigtighedstilgang ved at træffe foranstaltninger til at beskytte og bevare de levende akvatiske ressourcer, sikre en bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og begrænse fiskeriets indvirkning på de marine økosystemer mest muligt. Desuden skal den fælles fiskeripolitik være i overensstemmelse med andre EF-politikker, herunder bl.a. miljøpolitikken.

Ændring 2

BETRAGTNING 4

(4)

Der er blevet udviklet nogle akustiske alarmer til at skræmme hvalerne væk fra fiskeredskaberne, og de har vist sig gode til at nedbringe bifangsterne af hvalarter i fiskerier med faststående garn. Anvendelse af sådanne alarmer bør derfor kræves i farvande og fiskerier, hvor man ved eller formoder, at der vil være store bifangster af små hvaler. Det er også nødvendigt at fastlægge tekniske specifikationer vedrørende effektiviteten af de akustiske alarmer, der skal anvendes i sådanne fiskerier.

(4)

Der er blevet udviklet nogle akustiske alarmer til at skræmme hvalerne væk fra fiskeredskaberne, og de har vist sig gode til på kort sigt at nedbringe bifangsterne af hvalarter i fiskerier med faststående garn. Anvendelse af sådanne alarmer bør derfor kræves i farvande og fiskerier, hvor man ved eller formoder, at der vil være store bifangster af små hvaler. Det er også nødvendigt at fastlægge tekniske specifikationer vedrørende effektiviteten af de akustiske alarmer, der skal anvendes i sådanne fiskerier. Under hensyntagen til resultaterne af overvågning og vurdering må der på længere sigt udvikles alternative metoder, der kan forhindre utilsigtede drab på små hvale.

Ændring 3

BETRAGTNING 4 a (ny)

 

(4a)

Fiskere og fartøjsejere kan inden for rammerne af Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) opnå fællesskabsstøtte til nødvendige investeringer til anskaffelse af akustiske alarmer.

Ændring 4

BETRAGTNING 5 a (ny)

 

(5a)

Der forskes allerede nu i alternative fiskeredskaber, der kan nedbringe de utilsigtede fangster af hvaler, herunder sorteringsvinduer, og det er vigtigt, at Kommissionen både tilskynder til en sådan forskning og reagerer hurtigt på dens resultater.

Ændring 5

BETRAGTNING 6 a (ny)

 

(6a)

Ud over denne observatørordning bør der hurtigst muligt bestilles EU-forskningsprojekter til videnskabeligt at følge de i denne forordning omhandlede foranstaltninger og navnlig undersøge virkningen af akustiske alarmer på populationen af hvaler og det marine økosystem, udviklingen af alternative fiskeredskaber og fangstmetoder og andre mulige årsager til tilbagegangen i populationen af hvaler.

Ændring 6

BETRAGTNING 7 a (ny)

 

(7a)

På baggrund af oplysningerne i rapporterne fra medlemsstaterne og resultaterne af de bestilte forskningsprojekter bør den foreliggende forordning revideres senest i juni 2007. Desuden bør der som led i en rammeordning fastlægges en langsigtet strategi for bekæmpelse af bifangst af hvaler, der, hvis de på det pågældende tidspunkt foreliggende oplysninger giver mulighed for det, bør være baseret på minimumspopulationstørrelser for de respektive hvalarter.

Ændring 7

BETRAGTNING 8 a (ny)

 

(8a)

Fiskere og fartøjsejere kan inden for rammerne af FIUF opnå fællesskabsstøtte til udgifter i forbindelse med teknisk tilpasning som følge af forbudet mod anvendelse af drivgarn.

Ændring 8

BETRAGTNING 8 b (ny)

 

(8b)

For at forbudet mod anvendelse af drivgarn i Østersøen kan få fuld virkning, er det også nødvendigt at forbuddet indgår i de bilaterale aftaler med Rusland.

Ændring 9

ARTIKEL 2, STK. 3

3.

Som en undtagelse finder stk. 1 ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende foretages med henblik på videnskabelige undersøgelser, som gennemføres med tilladelse fra og under tilsyn af den eller de pågældende medlemsstaters myndigheder, og som tager sigte på udvikling af nye tekniske foranstaltninger, der kan nedbringe de utilsigtede fangster og drab af hvaler.

3.

Som en undtagelse finder stk. 1 ikke anvendelse på fiskeri, der udelukkende foretages med henblik på videnskabelige undersøgelser, som gennemføres med tilladelse fra og under tilsyn af den eller de pågældende medlemsstaters myndigheder, og som tager sigte på udvikling af nye tekniske foranstaltninger, der kan nedbringe de utilsigtede fangster og drab af hvaler. Fisk, der fanges i forbindelse med et sådant fiskeri med videnskabeligt sigte, må ikke afsættes kommercielt.

Ændring 10

ARTIKEL 6, STK. 2

2.

Årsberetningen skal på grundlag af observatørernes rapporter i henhold til artikel 5, stk. 3, og alle andre relevante data, herunder de oplysninger om fiskeriindsatsen, der er indsamlet i henhold til forordning (EF) nr. 1543/2000, indeholde skøn over de samlede utilsigtede fangster af hvaler i hvert af de pågældende fiskerier. Beretningen skal indeholde en vurdering af observatørrapporternes konklusioner og alle andre relevante oplysninger, herunder om eventuel forskning, der er foretaget i medlemsstaten med henblik på at nedbringe de utilsigtede fangster af hvaler i fiskeriet.

2.

Årsberetningen skal på grundlag af observatørernes rapporter i henhold til artikel 5, stk. 3, og alle andre relevante data, herunder de oplysninger om fiskeriindsatsen, der er indsamlet i henhold til forordning (EF) nr. 1543/2000, indeholde skøn over de samlede utilsigtede fangster af hvaler i hvert af de pågældende fiskerier. Beretningen skal indeholde en vurdering af observatørrapporternes konklusioner og alle andre relevante oplysninger, herunder om eventuel forskning, der er foretaget i medlemsstaterne med henblik på at nedbringe de utilsigtede fangster af hvaler i fiskeriet , navnlig hvad angår anvendelse af alternative fiskeredskaber såsom sorteringsvinduer, samt en vurdering af virkningen af anvendelse af akustiske alarmer. I årsberetningerne meddeler medlemsstaterne desuden, hvilke foranstaltninger de har truffet i medfør af artikel 4, stk. 2.

Ændring 11

ARTIKEL 7

Senest et år efter medlemsstaternes forelæggelse af deres anden årsberetning udarbejder Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning på baggrund af den vurdering, som Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri foretager af medlemsstaternes beretninger.

Senest i juni 2007 udarbejder Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning på baggrund af den vurdering, som Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri foretager af medlemsstaternes beretninger og fremsætter på grundlag af oplysninger fra årsberetningen og andre kilder forslag om tilpasning af den foreliggende forordning med henblik på udarbejdelse af en rammeforordning med en langsigtet bevarelsesstrategi. Hvis de videnskabelige oplysninger er omfattende nok, bør der som grundlag for denne strategi navnlig fastsættes minimumspopulationsstørrelser for de berørte hvalarter.

Ændring 12

ARTIKEL 7, STK. 1 a (nyt)

 

Såfremt der i en medlemsstats årsberetning omtales forskning, der er foretaget i medlemsstaten med henblik på at nedbringe de utilsigtede fangster af hvaler, meddeler Kommissionen disse oplysninger til Europa-Parlamentet og Rådet og fremlægger senest en måned herefter en foreløbig vurdering af forskningen. Kommissionen forelægger i givet fald ethvert forslag, den finder hensigtsmæssig i lyset af denne forskning .

Ændring 13

ARTIKEL 9

Artikel 8a, stk. 1 (forordning (EF) nr. 88/98)

1.

Fra den 1. januar 2007 er det forbudt at have drivgarn om bord eller at anvende drivgarn til fiskeri.

1.

Fra den 1. januar 2007 er det forbudt at have drivgarn om bord eller at anvende drivgarn til fiskeri. Fra ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. .../... (2) om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri er salg eller anden overdragelse af drivgarn til tredjelande forbudt. De kompetente myndigheder forestår destruktionen af sådanne net fra januar 2007 og træffer passende kompensationsforanstaltninger.

Ændring 14

BILAG III, LITRA b), TABEL, RÆKKE 3, KOLONNE 3

5 % (mindst 3 fartøjer) (fra april til november)

10 % (mindst 3 fartøjer) (fra april til november)

10 % (mindst 3 fartøjer) (fra december til marts)

15 % (mindst 3 fartøjer) (fra december til marts)


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)   EUT L ...

P5_TA(2004)0070

Beskyttelsen af dybhavskoralrev nordvest for Skotland *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår beskyttelsen af dybhavskoralrev mod virkningen af fiskeri med trawl i et område nordvest for Skotland (KOM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003) 519) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0446/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67,

der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A5-0019/2004),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

BETRAGTNING 2 A (ny)

 

(2a)

I henhold til forordning (EF) nr. 2371/2002 omfatter de principper om god forvaltningspraksis, som den nye fælles fiskeripolitik bør følge, »en beslutningsproces, der er baseret på sund videnskabelig rådgivning« samt »inddragelse af de berørte parter i alle stadier«.

Ændring 2

BETRAGTNING 3

(3)

Ifølge nyligt offentliggjorte videnskabelige rapporter, navnlig rapporterne fra Det Internationale Havundersøgelsesråd , er der fundet og lavet detaljerede kort over tætte forekomster af dybhavskoraller (Lophelia pertusa) i et område nordvest for Skotland, der hører under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion. Koralrevene , der er kendt under navnet »Darwin Mounds«, har tilsyneladende en god bevaringsstatus, men viser tegn på skade på grund af fiskeri med bundtrawl .

(3)

Ifølge 2002-rapporten fra Det Internationale Havundersøgelsesråds Rådgivende Udvalg for Økosystemer (ACE) , er der fundet og lavet kort over tætte forekomster af dybhavskoraller (Lophelia pertusa) i et område nordvest for Skotland, der hører under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion. I det i ACE's 2002- rapport identificerede udbredelsesområde for disse forekomster af koralrev , der er kendt under navnet »Darwin Mounds«, synes de med Lophelia-koraller bevoksede sandhøje (»Darwin Mounds«) at have en god bevaringsstatus, men nogle af dem viser dog tegn på skade forårsaget af fiskeredskaber .

Ændring 3

BETRAGTNING 6

(6)

Videnskabelige undersøgelser viser, at koraller, der er beskadiget af trawlredskaber, som trækkes hen over havbunden, slet ikke gendannes eller kun gendannes meget langsomt. Det bør derfor forbydes at anvende bundtrawl og lignende redskaber i området ved Darwin Mounds.

(6)

Videnskabelige undersøgelser viser, at koraller, der er beskadiget af trawlredskaber, som trækkes hen over havbunden, slet ikke gendannes eller kun gendannes meget langsomt. Det bør derfor forbydes at anvende fiskeredskaber, der kan forvolde egentlig skade på koralrevene i det område, hvor Darwin Mounds som beskrevet i ACE's 2002-rapport er beliggende.

Ændring 4

BETRAGTNING 6 A (ny)

 

(6a)

For at undgå enhver risiko for forskelsbehandling bør foranstaltningerne til beskyttelse af Darwin Mounds udelukkende omfatte fiskeredskaber, der kan forvolde egentlig skade på koralrevene.

Ændring 5

ARTIKEL 1 A (ny)

 

Artikel 1a

De regionale rådgivende råd høres om forvaltningen af fiskeriet i Darwin Mounds-området.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0071

Overførsel af kompetence til Retten i Første Instans *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets beslutning om ændring af artikel 51 og 54 i Domstolens statut med henblik på yderligere overførsel af kompetence fra Domstolen til Retten i Første Instans ved direkte søgsmål (6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til udkast til Rådets beslutning (6283/2003) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 245, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 160, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0057/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0046/2004),

1.

godkender udkastet til Rådets beslutning som ændret;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre udkastet i væsentlig grad;

4.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

RÅDETS UDKAST

ÆNDRINGER

Ændring 1

ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 51, stk. 2 (protokollen vedrørende statutten for Domstolen)

Ligeledes har Domstolen enekompetence i de søgsmål, som er omhandlet i de nævnte bestemmelser, og som er anlagt af en af fællesskabsinstitutionerne eller af Den Europæiske Centralbank, til prøvelse af en retsakt udstedt af Europa-Parlamentet, Rådet, de to institutioner i fællesskab eller af Kommissionen, eller til prøvelse af den omstændighed, at Europa-Parlamentet, Rådet, de to institutioner i fællesskab eller Kommissionen har undladt at træffe afgørelse, og det samme gælder søgsmål, som er anlagt af en af Fællesskabets institutioner til prøvelse af en retsakt udstedt af Den Europæiske Centralbank eller af, at Den Europæiske Centralbank har undladt at træffe afgørelse.

Ligeledes har Domstolen enekompetence i de søgsmål, som er omhandlet i de nævnte bestemmelser, og som er anlagt af en af fællesskabsinstitutionerne eller af Den Europæiske Centralbank, til prøvelse af en retsakt udstedt af Europa-Parlamentet, Rådet, de to institutioner i fællesskab eller af Kommissionen, eller til prøvelse af den omstændighed, at Europa-Parlamentet, Rådet, de to institutioner i fællesskab eller Kommissionen har undladt at træffe afgørelse, og det samme gælder søgsmål, som er anlagt af en af Fællesskabets institutioner til prøvelse af en retsakt udstedt af Den Europæiske Centralbank eller af, at Den Europæiske Centralbank har undladt at træffe afgørelse , eller som er anlagt af et medlem af Europa-Parlamentet til prøvelse af en retsakt udstedt af Europa-Parlamentet vedrørende udøvelsen af det pågældende medlems mandat .


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0072

Domstolens statut *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets afgørelse om ændring af protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol (12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12464/2003) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 245, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 160, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0450/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0049/2004),

1.

godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.

kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre udkastet i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0073

International garantistillelse for mobilt udstyr *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 (SEK(2002) 1308/2 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til forslag til Rådets afgørelse (SEK(2002) 1308/2) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 61, litra c), og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0086/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67 og artikel 97, stk. 7,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0043/2004),

1.

godkender indgåelsen af konventionen;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0074

Den fælles markedsordning for hør og hamp *

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (KOM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003) 701) (1),

der henviser til EF-traktatens artikel 37, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0596/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A5-0029/2004),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Ændring 1

ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 3, stk. 5 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1673/2000)

 

I artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 indsættes som stk. 5a:

» 5a.     Ved udløbet af hvert produktionsår fordeler Kommissionen uudnyttede nationale garantimængder for det pågældende år blandt de medlemsstater, hvor der er produceret mere end de nationale garantimængder. Denne omfordeling sker forholdsmæssigt under hensyntagen til de nationale garantimængder i de medlemsstater, hvor der har fundet en overskridelse sted. «

Ændring 2

ARTIKEL 1, NR. 1 B (nyt)

Artikel 9, led 10 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1673/2000)

 

I artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 indsættes som led 10a:

»—

betingelserne for, at en godkendt første forarbejdningsvirksomhed kan indgå aftale med en anden godkendt første forarbejdningsvirksomhed om at lade en del af det til førstnævnte virksomhed tilførte hør og hamp forarbejde af sidstnævnte virksomhed, «


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TA(2004)0075

Anmodning om ophævelse af Pannellas parlamentariske immunitet

Europa-Parlamentets afgørelse om anmodning om beskyttelse af Marco Pannellas parlamentariske immunitet i en retssag ved retten i Rom (2003/2183 (IMM))

Europa-Parlamentet,

der henviser til Marco Pannellas anmodning af 1. oktober 2003 om beskyttelse af hans parlamentariske immunitet i sag nr. 36591/01 RG for politiadvokat Pietro Saviotti ved retten i Rom, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 9. oktober 2003,

der henviser til artikel 9 i protokol af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter samt til artikel 4, stk. 2, i akt af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet,

der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols domme af 12. maj 1964 og 10. juli 1986 (1),

der henviser til forretningsordenens artikel 6 og 6a,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0051/2004),

A.

der henviser til, at Marco Panella blev valgt til medlem af Europa-Parlamentet under det femte direkte valg den 10.-13. juni 1999, og at Europa-Parlamentet prøvede hans mandat den 15. december 1999 (2),

B.

der henviser til, at Europa-Parlamentet samles for en femårig periode med kontinuerlige sessioner (3),

C.

der henviser til, at Europa-Parlamentets nuværende session slutter den 8. marts 2004, og at den følgende session begynder den 9. marts 2004 (4), og at det nuværende Europa-Parlament ophører med at fungere den 19. juli 2004,

D.

der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv,

E.

der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer har en forpligtelse til at deltage i den politiske debat i deres valgkredse, hvorfor det må anses for at være et led i udøvelsen af deres hverv, at de offentliggør artikler om kontroversielle emner på et internetsted,

1.

vedtager at beskytte Marco Pannellas parlamentariske immunitet;

2.

foreslår i henhold til artikel 9 i ovennævnte protokol og under behørig hensyntagen til procedurerne i den berørte medlemsstat at erklære, at den pågældende sag ikke kan videreføres, og opfordrer domstolen til at drage de nødvendige konklusioner;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og udvalgets betænkning til anklagemyndigheden ved retten i Rom i forbindelse med straffesag nr. 36591/01 RG.


(1)  Jf. Samling af Domstolens Afgørelser 1964, s. 397, sag 101/63 (Wagner mod Fohrmann og Krier), samt dom i sag 149/85 (Wybot mod Faure), Sml. 1986, s. 2403.

(2)  Europa-Parlamentets afgørelse om prøvelse af mandaterne efter det femte direkte valg til Europa-Parlamentet den 10.-13. juni 1999 (EFT C 296 af 18.10.2000, s. 93).

(3)  Artikel 3 og 10 i akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og sag 149/85 (Wybot mod Faure).

(4)  EF-traktatens artikel 196.

P5_TA(2004)0076

Regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren

Europa-Parlamentets beslutning om regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren (2003/2112(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til høringen den 9. september 2003 i Fiskeriudvalget om regionerne i EU's yderste periferi og reformen af den fælles fiskeripolitik,

der henviser til forretningsordenens artikel 163,

der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A5-0014/2004),

A.

der henviser til, at artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten indeholder en definition af regionerne i den yderste periferi og anerkender deres særlige status, idet der tages hensyn til kombinationen af de vedvarende eller langvarige ugunstige forhold og disse problemers særlige karakter,

B.

der henviser til, at regionerne i den yderste periferi har særlige strukturelle, sociale og økonomiske betingelser som følge af deres fjerne beliggenhed, status som øsamfund, lille areal, vanskelige topografiske og klimatiske forhold og økonomiske afhængighed af nogle få produkter,

C.

der henviser til, at reformen af den fælles fiskeripolitik, der blev gennemført i december 2002, vil få særlige konsekvenser for regionerne i den yderste periferi, hvilket stiller krav om en særlig indsats i form af en sammenhængende politik, der er udviklet til at tage højde for behovene i regionerne i den yderste periferi,

1.

mener, at retsgrundlaget for fiskeriforanstaltninger i disse regioner bør være artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten;

2.

mener, at tilpasningen af den fælles fiskeripolitik til de særlige krav i artikel 299, stk. 2, i EFtraktaten skal være systematisk og løbende, men underkastes regelmæssige justeringer;

3.

mener, at markedsordningen bør forbedres gennem en aktiv udnyttelse af eksisterende procedurer og ved at lade de instrumenter, som Kommissionen stiller til rådighed, omfatte et større antal nye fiskearter fra regionerne i den yderste periferi;

4.

mener, at der bør bevilliges en supplerende støtte i forbindelse med ordningen for godtgørelse af meromkostningerne ved afsætning af visse fiskerivarer fra regionerne i den yderste periferi, og at nyttiggørelsen af disse bevillinger skal forbedres; mener desuden, at gennemførelsen af disse bevillinger kan forbedres ved at tillade større fleksibilitet mellem regionerne, samtidig med af den fordelingsnøgle for de disponible midler, der er fastsat for de følgende år i Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003 (1), respekteres, og efter at det er kontrolleret, at muligheden for omfordeling inden for regioner, der tilhører en og samme medlemsstat, eller mellem arter ikke har medført, at samtlige de disponible midler er blevet opbrugt;

5.

kræver under henvisning til den nødvendige sammenhæng mellem de forskellige EF-interventioner i regionerne i den yderste periferi, at der ydes støtte til forvaltning af flåderne også efter 2006, og at der gennemføres forbedringer, som kan fremme investeringer; mener, at dette vil fremme investeringer i flåderne, og at det vil være nødvendigt med lånegarantier, navnlig særlige rentesatser og skatteforanstaltninger, for at bistå med at opnå denne målsætning;

6.

understreger, at der er et presserende behov for pålidelige og detaljerede data om fiskeressourcerne i regionerne i den yderste periferi; kræver forbedringer i de videnskabelige data om de maritime ressourcer i regionerne i den yderste periferi; mener, at det vil blive nødvendigt med særlige foranstaltninger for at udbygge undersøgelserne af de tilgængelige fiskeriressourcer;

7.

mener, at der bør oprettes et overvågningsorgan for fiskeriet i hver af regionerne i den yderste periferi, da et sådant organ vil sætte hver enkelt region i stand til at føre tilsyn med fiskeressourcernes tilstand og med miljøet; er af den opfattelse, at et sådant organ vil forbedre overvågningen af fiskeriet i hvert enkelt område, hvilket også gør det muligt at overvåge den økonomiske og sociale udvikling såvel som udviklingen på markederne;

8.

mener, at det er nødvendigt at forbedre uddannelse og videnskabelig kapacitet inden for styring af flådekapaciteten, og at der bør oprettes en budgetpost til udbredelse af nye teknologier og udvikling af videnskabelig ekspertise;

9.

slår til lyd for øget regionalt samarbejde og formel deltagelse i de regionale rådgivningsråd for regionerne i den yderste periferi; påpeger, at der er mange problemer, som kun kan løses ved, at regionerne i den yderste periferi arbejder tættere sammen med deres naboer;

10.

understreger, at det er afgørende at støtte regionerne i den yderste periferi i deres bestræbelser på at kontrollere ulovligt fiskeri, som er blevet en alvorligt problem i mange områder;

11.

kræver, at der oprettes et forum for samarbejde mellem eksperter fra Kommissionen og fra videnskabelige organer i regionerne i den yderste periferi, som skal have en afgørende indflydelse på forvaltningen af fiskeripolitikkerne i de berørte regioner;

12.

mener, at det for at sikre egne ressourcers bæredygtighed er afgørende at have en zone, som rækker ud over territorialfarvandene, og som er særligt forbeholdt fiskere fra de berørte nationer, hvis flåder fra regionerne i den yderste periferi skal have eneret til at udnytte ressourcerne i denne zone;

13.

mener desuden, at regionerne i den yderste periferi bør nyde en begunstiget behandling i forhandlinger med tredjelande, som har geografiske forbindelser med regionerne i den yderste periferi; en sådan begunstiget behandling bør gælde i spørgsmål om fiskeritilladelser, losningsfaciliteter og bemanding i forbindelse med fartøjer fra regionerne i den yderste periferi;

14.

mener, at det er nødvendigt at forbedre samordningen af forskning og udvikling inden for akvakultur, herunder teknologioverførsel og diversificering af arter, som kan opdrættes med godt udbytte i forskellige områder; påpeger, at akvakultur bør integreres bedre i miljøet gennem undersøgelser af miljøindvirkning og konsekvenserne for økosystemerne såvel som for turisme og andre relaterede aktiviteter;

15.

mener, at POSEI-programmerne, som er afgørende for disse regioners velfærd, og som dækker forskellige aspekter af den fælles fiskeripolitik, bør udbygges; opfordrer Kommissionen til at udarbejde et forslag herom;

16.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


(1)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 34.

P5_TA(2004)0077

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003)

Europa-Parlamentets beslutning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2003 (2003/2007(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) (Cotonou-aftalen), som trådte i kraft den 1. april 2003,

der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's nye forretningsorden, som blev vedtaget i Brazzaville den 3. april 2003 (2),

der henviser til de beslutninger og den erklæring, som Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU vedtog på sin femte samling i Brazzaville (Republikken Congo) den 31. marts-3. april 2003 (3) og på sin sjette samling i Rom (Italien) den 11.-15. oktober 2003,

der henviser til EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter, som Rådet vedtog den 8. december 2003,

der henviser til Rådets fælles holdning 2002/145/FUSP af 18. februar 2002 om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (4), Rådets fælles holdning 2002/600/FUSP af 22. juli 2002 om ændring af fælles holdning 2002/145/FUSP (5), Rådets afgørelse 2002/754/FUSP af 13. september 2002 om gennemførelse af fælles holdning 2002/145/FUSP (6), Rådets fælles holdning 2003/115/FUSP af 18. februar 2003 om ændring og forlængelse af gyldigheden af fælles holdning 2002/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (7) og Rådets afgørelse 2003/112/EF af 18. februar 2003 om forlængelse af perioden for anvendelse af foranstaltningerne i afgørelse 2002/148/EF om afslutning af konsultationerne med Zimbabwe i henhold til artikel 96 i AVS-EU-partnerskabsaftalen (8),

der henviser til sine beslutninger af 14. marts 2002 (9), 16. maj 2002 (10), 4. juli 2002 (11), 5. september 2002 (12), 13. februar 2003 (13) og 5. juni 2003 (14) om Zimbabwe,

der henviser til forretningsordenens artikel 163,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde (A5-0013/2004),

A.

der henviser til, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's nye forretningsorden blev vedtaget og trådte i kraft i 2003,

B.

der henviser til, at den vigtigste bestemmelse i denne nye forretningsorden er nedsættelsen af tre stående udvalg, Udvalget om Politiske Spørgsmål, Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel og Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø,

C.

der henviser til, at disse udvalg straks påbegyndte deres arbejde og udarbejdede betænkninger, som blev forelagt for Forsamlingen under den sjette samling,

D.

der henviser til, at den normale arbejdsrytme nu er genoprettet, efter at samlingen i november 2002 blev aflyst,

E.

der henviser til, at der under den femte samling i Brazzaville (Republikken Congo) blev vedtaget 20 beslutninger og en »erklæring om krigen i Irak«, og at der efter den nye forretningsordens bestemmelser blev vedtaget fire beslutninger under den sjette samling i Rom (Italien),

F.

der henviser til, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU især takket være de stående udvalgs arbejde var i stand til at vedtage mere velforberedte beslutninger, der havde være drøftet mere indgående,

G.

der henviser til, at muligheden for at vedtage beslutningsforslag om uopsættelige spørgsmål sætter Forsamlingen i stand til at tage stilling til aktuelle spørgsmål som supplement til det mere langsigtede arbejde, der udføres i udvalgene,

H.

der henviser til, at nedsættelsen af de stående udvalg bidrager til den historiske udvikling af Forsamlingen til en egentlig parlamentarisk forsamling,

I.

der henviser til, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU fungerer som international model, hvad angår samarbejde og udvikling, og at den yder et afgørende bidrag til en åben dialog, hvor Nord og Syd deltager med samme rettigheder,

J.

der henviser til, at der fandt tre fælles delegationsrejser sted i 2003,

K.

der henviser til den vigtige rolle, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU spiller for etableringen af den politiske dialog, der er omhandlet i artikel 8 i Cotonou-aftalen, og især i forbindelse med beskyttelse af menneskerettighederne,

L.

der henviser til den rejse, som AVS-formanden og fire AVS-medlemmer foretog til Harare (Zimbabwe), og som resulterede i, at formanden for Zimbabwes AVS-delegation ikke længere er en person, der er omfattet af Rådets restriktive foranstaltninger i forbindelse med aktiviteter, der udgør en alvorlig krænkelse af demokratiet, menneskerettighederne og retsstaten,

M.

der henviser til, at der er tale om den første indrømmelse af denne art nogen sinde fra Mugaberegeringens side,

N.

der henviser til, at AVS-formanden personligt gjorde en indsats for at sikre, at det kun var lederen af Zimbabwes AVS-delegation, der fik lov at tale på møderne i Udvalget om Politiske Spørgsmål og i plenarforsamlingen under den sjette samling i Rom,

O.

der henviser til, at De Forenede Nationers vicegeneralsekretær og særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter deltog i den sjette samling, og at samarbejdet mellem Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og De Forenede Nationer generelt fungerer udmærket,

P.

der henviser til at, medlemmerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og især AVS-medlemmerne har givet udtryk for ønsket om, at Forsamlingen også får mulighed for at mødes uden for Europa-Parlamentets arbejdssteder,

Q.

der henviser til, at Kvindeforummet var en stor succes både under den femte samling i Brazzaville og under den sjette samling i Rom, og at forummet har nået sit mål med at få skabt en dialog med civilsamfundet og fremme de kvindelige AVS-medlemmers deltagelse og synlighed,

R.

der henviser til, at AVS-medlemmerne kan have visse problemer med at modtage dokumenter og andre meddelelser med tilknytning til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's arbejde,

S.

der henviser til forhandlingen om Den Internationale Straffedomstol, som fandt sted under den sjette samling i Rom,

T.

der henviser til spørgetiden under den sjette samling i Rom,

U.

der henviser til, at kommissær Nielson har lovet at støtte en forhøjelse af bevillingerne til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU,

1.

glæder sig over, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har vedtaget og gennemført en ny forretningsorden, som tager sigte på at rationalisere Forsamlingens aktiviteter, især igennem nedsættelse af tre stående udvalg — Udvalget om Politiske Spørgsmål, Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel og Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø — hvilket er et bidrag til den historiske udvikling af Forsamlingen til en egentlig parlamentarisk forsamling;

2.

understreger, at disse udvalg hurtigt og gnidningsløst optog deres arbejde, og at de derfor kunne forelægge en betænkning hver under den 6. samling;

3.

glæder sig over, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har genfundet sin normale arbejdsrytme, efter at samlingen i november 2002 blev aflyst, og at dialogstrukturen mellem Forsamlingens medlemmer er blevet styrket;

4.

glæder sig over, at vedtagelsen af den nye forretningsorden med dens bestemmelser om betænkninger udarbejdet i udvalg og om vedtagelse af beslutningsforslag om uopsættelige spørgsmål har resulteret i færre beslutninger, som imidlertid er mere velforberedte og har være drøftet mere indgående;

5.

opfordrer de politiske gruppers koordinatorer og AVS-repræsentanterne til at forbedre forberedelsen af kompromiser af beslutninger om uopsættelige spørgsmål for at undgå, at den endelige vedtagelse finder sted i adskilte kollegier;

6.

glæder sig over, at spørgetiden med Kommissionen i Rom var så livlig, og opfordrer Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's Præsidium til fremover at tilrettelægge spørgetiden med Rådet og Kommissionen på denne måde og gøre den mindre formel; foreslår med henblik herpå og af hensyn til en effektiv udnyttelse af tiden, at de første svar omdeles skriftligt på forhånd; understreger, at formålet med spørgsmålene er at give stilleren og andre medlemmer af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVSEU lejlighed til at krydsforhøre Kommissionens og Rådets repræsentanter, efter at de stillede spørgsmål er besvaret i første omgang;

7.

opfordrer indtrængende Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's Præsidium til at ændre dagsordenen for fremtidige samlinger, således at der bliver mere tid til indlæg fra salen og færre og kortere indlæg fra podiet;

8.

glæder sig over de stående udvalgs effektivitet, men beklager, at de faciliteter, der er til deres rådighed, er uhensigtsmæssige, og at det forhold, at deres møder lå to dage før åbningen af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's samling, forhindrede nogle medlemmer i at deltage;

9.

glæder sig i øvrigt over, at Udvalget om Politiske Spørgsmål har fået mulighed for at drøfte situationen i de forskellig lande eller regioner;

10.

opfordrer Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og dens organer til at fortsætte deres arbejde på menneskerettighedsområdet og på den måde bidrage til den politiske dialog, der er nævnt i artikel 8 i Cotonou-aftalen; opfordrer til, at civilsamfundet i højere grad inddrages i arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og dens stående udvalg, navnlig når Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's samlinger finder sted i AVS-lande;

11.

glæder sig over, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's dokumenter hurtigt stilles til rådighed på internettet, hvilket er en absolut forudsætning for, at en forsamling som Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, der er karakteriseret ved ekstrem stor geografisk afstand mellem medlemmerne, kan fungere tilfredsstillende;

12.

opfordrer Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og dens to sekretariater til at gøre systematisk brug af e-mail og internet til fremsendelse af dokumenter til de europæiske medlemmer og til AVS-landenes parlamenter og aktivt at fremme anvendelsen af internettet, hvor der er adgang til det;

13.

bifalder det regelmæssige opfølgningsarbejde, der udføres af Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel i forbindelse med de økonomiske AVS-EU-partnerskabsaftaler i samarbejde med Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og civilsamfundets aktører;

14.

lykønsker Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU med betænkningen om rettigheder for børn, herunder børnesoldater, som har givet genlyd i vide kredse og har fremmet Rådets vedtagelse af strategiske retningslinjer om børn i væbnede konflikter; støtter fuldt ud og tilslutter sig henstillingerne i denne betænkning og anmoder AVS-medlemmerne om at gøre ligeså;

15.

lykønsker også Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU med betænkningen om anvendelsen af Den Europæiske Udviklingsfond og de drøftelser, der er indledt om opførelsen på budgettet;

16.

lykønsker Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU med, at der er skabt bedre sammenhæng og større kontinuitet mellem de forskellige samlinger, og opfordrer den til at fortsætte i samme spor;

17.

bifalder initiativet fra AVS-formanden og fire AVS-medlemmer, som rejste til Harare (Zimbabwe) for at forberede en rejse for en blandet delegation og sikre, at der i Zimbabwes delegation til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU ikke mere indgår personer, der er omfattet af Rådets restriktive foranstaltninger i forbindelse med aktiviteter, der udgør en alvorlig krænkelse af demokratiet, menneskerettighederne og retsstaten;

18.

beklager, at der i Zimbabwes delegation til den sjette samling indgik en person, der var omfattet af disse restriktive foranstaltninger, men glæder sig over, at lederen af delegationen blev erstattet af en person, der ikke er omfattet af sanktioner, og takker AVS-formanden, fordi han sørgede for, at det kun var denne person, der talte på møderne;

19.

opfordrer Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's Præsidium til at gennemføre den blandede delegations rejse til Zimbabwe på betingelse af, at delegationen sammensættes frit af Præsidiet, og at den får mulighed for at bevæge sig frit omkring og selv bestemme, hvem den vil mødes med;

20.

udtrykker sin anerkendelse over for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's Præsidium, fordi det sendte en delegation til Côte d'Ivoire — sammen med Europa-Parlamentets delegation — som mødtes med den nationale samlingsregering og opfordrede denne til at fortsætte ad forsoningens vej; udtrykker også sin anerkendelse over for Præsidiet, fordi det sendte en delegation til Vestindien for at behandle handelsspørgsmålene, især sukkerprotokollen;

21.

bifalder det øgede samarbejde mellem Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og De Forenede Nationer og deres forskellige organer og opfordrer Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU til at fortsætte i samme spor;

22.

mener, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, efter at WTO-konferencen i Cancún er slået fejl, kunne spille en mere effektiv rolle som dialogforum for dette spørgsmål, der har afgørende betydning for udviklingslandene; støtter Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's deltagelse i den parlamentariske WTO-konference;

23.

noterer sig med tilfredshed, at Kvindeforummet har været en succes, og at det har nået sit mål med at få skabt en dialog med civilsamfundet og fremme de kvindelige AVS-medlemmers deltagelse og synlighed;

24.

gør Europa-Parlamentets Præsidium opmærksom på, at de arrangementer, der afholdes, og den gæstfrihed, der udvises over for medlemmerne fra AVS-staterne, når Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's samlinger finder sted i Europa, ikke bør være mindre omfattende og generøse, end det traditionelt er tilfældet i AVS-landene, når Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's samlinger afholdes dér, og at det bør overvejes at arrangere besøg på steder, der er eksempel på god praksis inden for emneområder, der behandles i forsamlingen;

25.

bekræfter, at forhandlingen i Rom om Den Internationale Straffedomstol var positiv og velfunderet;

26.

glæder sig over, at spørgetiden i Rom var så livlig, og mener, at der bør træffes foranstaltninger til fremover at sikre tilsvarende deltagelse i spørgetiden, især af AVS-medlemmerne;

27.

glæder sig over, at kommissær Nielson har lovet at støtte en forhøjelse af bevillingerne til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU op til ca. 6 mio. EUR i overensstemmelse med artikel 8 i finansprotokollen;

28.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til AVS-EF-Ministerrådet, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, AVS-staternes parlamenter og Kommissionen.


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT C 231 af 26.9.2003, s. 68.

(3)  EUT C 231 af 26.9.2003, s. 19.

(4)  EFT L 50 af 21.2.2002, s. 1.

(5)  EFT L 195 af 24.7.2002, s. 1.

(6)  EFT L 247 af 14.9.2002, s. 56.

(7)  EUT L 46 af 20.2.2003, s. 30.

(8)  EUT L 46 af 20.2.2003, s. 25.

(9)  EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 607.

(10)  EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 535.

(11)  EUT C 271 E af 12.11.2003, s. 608.

(12)  EUT C 272 E af 13.11.2003, s. 489.

(13)  P5_TA(2003)0066.

(14)  P5_TA(2003)0273.

P5_TA(2004)0078

Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (KOM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 441) (1),

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 152, stk. 4 (C5-0400/2003),

der henviser til forretningsordenens artikel 67,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Budgetudvalget (A5-0038/2004),

1.

godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.

mener, at finansieringsoversigten i Kommissionens forslag er forenelig med loftet i udgiftsområde 3 i de finansielle overslag via en omprogrammering af eksisterende politikker;

3.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

P5_TC1-COD(2003)0174

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet er forpligtet til at prioritere beskyttelse og forbedring af menneskers sundhed ved at forebygge sygdomme hos mennesker, navnlig overførbare sygdomme, og imødegå eventuelle sundhedstrusler for at sikre EU-borgerne et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. En effektiv indsats i tilfælde af sygdomsudbrud kræver en sammenhængende tilgang fra medlemsstaternes side og bidrag fra erfarne sundhedseksperter, koordineret på fællesskabsplan.

(2)

Fællesskabet bør træffe koordinerede og sammenhængende foranstaltninger til at afhjælpe EU-borgernes frygt for trusler mod folkesundheden. Da beskyttelse af sundheden kan indebære forskellige tiltag lige fra beredskab og kontrolforanstaltninger til forebyggelse af sygdomme hos mennesker, bør der være tale om en bred vifte af aktioner. Faren for forsætlig spredning af agenser kræver også en sammenhængende indsats fra Fællesskabet.

(3)

Medlemsstaterne indsender gennem de kompetente udpegede instanser og/eller myndigheder i overensstemmelse med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af 24. september 1998 om oprettelse af et net til epidemologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i Fællesskabet (3) oplysninger om overførbare sygdomme, som kræver rettidig videnskabelig analyse, således at der kan træffes effektive fællesskabsforanstaltninger.

(4)

I beslutning nr. 2119/98/EF opfordres der udtrykkeligt til at sikre bedre dækning og større effektivitet inden for de eksisterende specifikke netværk mellem medlemsstater til overvågning af overførbare sygdomme, som fællesskabsforanstaltningerne bør bygge på, og det fremhæves, at det er nødvendigt at sikre samarbejde med tredjelande og internationale organisationer, der har kompetence på folkesundhedsområdet, og navnlig fremme samarbejdet med Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Centret for forebyggelse af og kontrol med sygdomme bør derfor indføre klare procedurer for samarbejde med WHO.

(5)

Et uafhængigt agentur benævnt Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme bør fungere som en fællesskabskilde til uafhængig videnskabelig rådgivning, bistand og ekspertise fra uddannet medicinsk, videnskabeligt og epidemiologisk personale hentet fra egne ressourcer eller fra anerkendte kompetente organer, som handler på vegne af de myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for menneskers sundhed.

(6)

Denne forordning tillægger ikke centret regeludstedende beføjelser.

(7)

Centrets kommissorium bør være at identificere, vurdere og formidle oplysninger om eksisterende og nye sundhedsrisici for mennesker fra overførbare sygdomme. I tilfælde af sygdomsudbrud af ukendt oprindelse, som kan spredes inden for eller til Fællesskabet, bør centret have beføjelse til at handle på eget initiativ, indtil kilden til udbruddet er kendt, og derpå i samarbejde med de relevante kompetente myndigheder på nationalt plan eller på fællesskabsplan afhængigt af situationen.

(8)

På denne måde vil centret fremme den videnskabelige ekspertise i Fællesskabet og bidrage til Fællesskabets beredskabsplanlægning. Det bør støtte eksisterende aktiviteter, som f.eks. relevante fællesskabshandlingsprogrammer inden for folkesundhedssektoren, i forbindelse med forebyggelse af og kontrol med overførbare sygdomme, epidemiologisk overvågning, uddannelsesprogrammer og mekanismer til tidlig varsling og reaktion og bør fremme udveksling af god praksis og erfaring i forbindelse med vaccinationsprogrammer.

(9)

Da nye sundhedstrusler kan have sundhedskonsekvenser af både psykisk og fysisk karakter, bør centret inden for de områder, der henhører under dets kommissorium, indsamle og analysere data og informationer om nye trusler mod folkesundheden og udviklingstendenser for at beskytte folkesundheden i Fællesskabet via beredskab. Centret bør bistå og sørge for koordinering med medlemsstaterne i forbindelse med udvikling og bevarelse af muligheder for at reagere i tide. I nødsituationer, som udgør en trussel mod folkesundheden, bør centret indgå i et tæt samarbejde med Kommissionens tjenestegrene og andre agenturer, medlemsstater og internationale organisationer.

(10)

Centret bør tilstræbe at sikre videnskabelig ekspertise til enhver tid ved hjælp af egne eksperter eller eksperter i medlemsstaterne og fostre, udvikle og styre undersøgelser vedrørende anvendt videnskab. På den måde bliver den videnskabelige ekspertise i Fællesskabet mere synlig og får større troværdighed. Endvidere bidrager centret til Fællesskabets beredskabsplanlægning, det styrker forbindelsen til og mellem de kliniske og folkesundhedsrelaterede sektorer, øger folkesundhedslaboratoriernes evne til hurtigt at stille diagnoser og støtter og koordinerer uddannelsesprogrammer.

(11)

Bestyrelsen bør udvælges således, at der sikres det højest mulige kompetenceniveau og et bredt udsnit af det relevante erfaringsgrundlag, der er til rådighed blandt medlemsstaternes, Kommissionens og Europa-Parlamentets repræsentanter.

(12)

Bestyrelsen bør have beføjelse til at opstille centrets budget og kontrollere dets gennemførelse, udarbejde interne regler, sikre overensstemmelse med Fællesskabets politikker, vedtage centrets finansforordning i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4), i det følgende benævnt »finansforordningen«, og udpege direktøren efter en høring af den indstillede kandidat i Europa-Parlamentet.

(13)

Et rådgivende forum bør bistå direktøren under arbejdet. Det bør sammensættes af repræsentanter for kompetente organer i medlemsstaterne, som varetager opgaver, der svarer til centrets, og repræsentanter for berørte parter på europæisk plan, f.eks. ikke-statslige organisationer, faglige organer eller akademiske kredse. Det rådgivende forum formidler udveksling af oplysninger om potentielle risici, fungerer som videnpulje og overvåger centrets arbejde for at sikre videnskabelig ekspertise og uafhængighed.

(14)

Det er af afgørende betydning, at Fællesskabets institutioner, den brede offentlighed og berørte parter har tillid til centret. Derfor må det sikres, at centret er kendetegnet ved uafhængighed, høj videnskabelig kvalitet, gennemsigtighed og effektivitet.

(15)

Da centret er uafhængigt og har til opgave at informere offentligheden, bør det på eget initiativ kunne kommunikere frit på de områder, der henhører under dets kommissorium, under hensyn til, at det har til formål at give objektive, pålidelige og let forståelige oplysninger, som kan øge tilliden i befolkningen.

(16)

Centret bør finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, uden at det berører de prioriteter, som budgetmyndigheden er nået til enighed om i de finansielle overslag. Fællesskabets budgetprocedure finder fortsat anvendelse på de tilskud, der afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget, og den årlige evaluering heraf. Endvidere bør regnskaberne revideres af Revisionsretten.

(17)

Det er nødvendigt at give lande, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, adgang til at deltage, hvis de har indgået aftaler, der forpligter dem til at gennemføre fællesskabsretten på det område, der omfattes af denne forordning.

(18)

Der bør føretages en uafhængig ekstern evaluering af centrets betydning i bestræbelserne på at forebygge og kontrollere sygdomme hos mennesker og det mulige behov for at udvide centrets kommissorium til andre relevante tiltag på fællesskabsniveau inden for folkesundheden, herunder navnlig sundhedsovervågning.

(19)

Centret bør også kunne iværksætte videnskabelige undersøgelser, som er nødvendige for dets arbejde, men skal samtidig via sine forbindelser til Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at dobbeltarbejde undgås. Det bør foregå på en åben og gennemsigtig måde, og centret bør tage hensyn til Fællesskabets allerede eksisterende ekspertise, instanser og agenturer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

1.   Ved denne forordning oprettes et uafhængigt europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme, og centrets kommissorium, opgaver og organisation fastlægges.

2.   Agenturet benævnes Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, i det følgende benævnt »centret«.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»kompetent organ«: instanser, institutter, agenturer eller andre videnskabelige organer, som medlemsstaternes myndigheder har anerkendt som værende i stand til at formidle uafhængig videnskabelig og teknisk rådgivning eller træffe foranstaltninger med henblik på forebyggelse af og kontrol med sygdomme hos mennesker

b)

»forebyggelse af og kontrol med sygdomme hos mennesker«: den række foranstaltninger, som medlemsstaternes kompetente myndigheder på folkesundhedsområdet har truffet for at forebygge og standse spredningen af sygdomme

c)

»specifikt overvågningsnet«: specifikt net vedrørende sygdomme eller specielle sundhedsspørgsmål, som er udvalgt med henblik på epidemiologisk overvågning blandt godkendte instanser og myndigheder i medlemsstaterne

d)

»overførbare sygdomme«: de kategorier af sygdomme, der er opregnet i bilaget til beslutning nr. 2119/98/EF

e)

»sundhedstrussel«: tilstand, agens eller hændelse, som direkte eller indirekte kan forårsage sygdom

f)

»epidemiologisk overvågning«: samme betydning som i beslutning nr. 2119/98/EF

g)

»EF-net«: samme betydning som i beslutning nr. 2119/98/EF

h)

»system for tidlig varsling og reaktion«: det net, der er oprettet ved beslutning nr. 2119/98/EF til forebyggelse af og kontrol med overførbare sygdomme, og som er oprettet ved at sætte Kommissionen og de kompetente myndigheder på sundhedsområdet i hver enkelt medlemsstat i permanent forbindelse med hinanden ved hjælp af relevante midler som omhandlet i Kommissionens beslutning 2000/57/EF af 22. december 1999 om systemet for tidlig varsling og reaktion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF med henblik på epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme (5).

Artikel 3

Centrets kommissorium og opgaver

1.   Med henblik på at sætte Fællesskabet og medlemsstaterne i stand til bedre at beskytte menneskers sundhed gennem forebyggelse af og kontrol med menneskelige sygdomme er centrets kommissorium at identificere, vurdere og formidle oplysninger om eksisterende og nye sundhedsrisici for mennesker fra overførbare sygdomme. I tilfælde af andre sygdomsudbrud af ukendt oprindelse, som kan spredes inden for eller til Fællesskabet, handler centret på eget initiativ, indtil kilden til udbruddet er kendt. Hvis det er klart, at et udbrud ikke skyldes en overførbar sygdom, handler centret kun i samarbejde med den kompetente myndighed på dennes anmodning. Centret tager i den forbindelse fuldt ud hensyn til det ansvar, der påhviler medlemsstaterne, Kommissionen og andre fællesskabsagenturer samt internationale organisationer, som beskæftiger sig med folkesundhedsspørgsmål, for på den måde at sikre en omfattende, sammenhængende og konsekvent indsats, hvor de enkelte tiltag supplerer hinanden.

2.   Inden for sit kommissorium har centret følgende opgaver:

a)

at søge, indsamle, sammenholde, evaluere og formidle relevante videnskabelige og tekniske data

b)

at afgive videnskabelige udtalelser og yde videnskabelig og teknisk bistand, herunder uddannelse

c)

at levere oplysninger rettidigt til Kommissionen, medlemsstaterne, fællesskabsagenturerne og internationale organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhedsspørgsmål

d)

at koordinere europæisk netværkssamarbejde mellem organer, der beskæftiger sig med områder, som hører under centrets kommissorium, herunder netværk, der oprettes i forbindelse med folkesundhedstiltag med støtte fra Kommissionen, og som står for specifikke overvågningsnet

e)

at udveksle informationer, ekspertise og god praksis og at lette udvikling og gennemførelse af fælles aktioner.

3.   Centret, Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder for at sikre, at der er sammenhæng mellem deres respektive aktiviteter.

Artikel 4

Medlemsstaternes forpligtelser

Medlemsstaterne

a)

forsyner rettidigt centret med de tilgængelige videnskabelige og tekniske data, der er relevante for centrets kommissorium

b)

videregiver meddelelser til centret, som sendes til EF-nettet via systemet for tidlig varsling og reaktion, og

c)

identificerer inden for de områder, der hører under centrets kommissorium, anerkendte kompetente organer og eksperter fra folkesundhedsområdet, som kan stilles til disposition i forbindelse med Fællesskabets reaktion på sundhedstrusler, f.eks. undersøgelser i marken i tilfælde af koncentration af sygdomstilfælde eller -udbrud.

KAPITEL 2

PROCEDURER FOR CENTRETS VIRKSOMHED

Artikel 5

Specifikke overvågningsnet og netværksaktiviteter

1.   Centret står for de specifikke overvågningsnetværk og yder teknisk og videnskabelig ekspertbistand til Kommissionen og medlemsstaterne og støtter derigennem netværksaktiviteter mellem kompetente organer, der er anerkendt af medlemsstaterne.

2.   Centret sikrer, at der ydes en integreret indsats af de specifikke overvågningsnetværk under myndigheder og instanser, som er udpeget i henhold til beslutning nr. 2119/98/EF, i givet fald med bistand fra et eller flere af de pågældende overvågningsnetværk. Centret skal navnlig:

a)

sørge for kvalitetssikring ved at overvåge og evaluere de specifikke overvågningsnetværks aktiviteter for på den måde at sikre en optimal funktion

b)

vedligeholde databaser for epidemiologisk overvågning

c)

formidle dataanalysernes resultater til EF-nettet og

d)

harmonisere og rationalisere arbejdsmetoderne.

3.   Ved at tilskynde til samarbejde mellem ekspertlaboratorier og referencelaboratorier sørger centret for at skabe tilstrækkelig kapacitet i Fællesskabet til diagnosticering, påvisning, identificering og karakterisering af smittebærere, der kan true folkesundheden. Centret vedligeholder og udvider et sådant samarbejde og støtter gennemførelsen af kvalitetssikringsordninger.

4.   Centret samarbejder med kompetente organer, som medlemsstaterne har anerkendt, navnlig om det forberedende arbejde i forbindelse med videnskabelige udtalelser, videnskabelig og teknisk bistand, indsamling af data og konstatering af nye sundhedstrusler.

Artikel 6

Videnskabelige udtalelser og undersøgelser

1.   Centret sørger for uafhængige, videnskabelige udtalelser, ekspertrådgivning, data og informationer.

2.   Centret tilstræber at sikre videnskabelig ekspertise til enhver tid ved hjælp af den bedst mulige ekspertise. Det kan oprette uafhængige ekspertpaneler på ad hoc-basis, hvis en uafhængig videnskabelig ekspertise ikke kan indhentes fra de eksisterende specifikke overvågningsnetværk.

3.   Centret kan fremme og tage initiativ til videnskabelige undersøgelser, der er nødvendige for varetagelsen af dets kommissorium, samt anvendte, videnskabelige undersøgelser og projekter vedrørende aktiviteternes gennemførlighed, udvikling og forberedelse. Centret undgår overlapning med medlemsstaternes eller Fællesskabets forskningsprogrammer.

4.   Centret rådfører sig med Kommissionen om planlægning og fastsættelse af prioriteter for forskning og undersøgelser på folkesundhedsområdet.

Artikel 7

Procedure for videnskabelige udtalelser

1.   Centret afgiver ekspertudtalelser:

a)

efter anmodning fra Kommissionen om et hvilket som helst spørgsmål, der hører under dets kommissorium, og i alle de tilfælde, hvor det i fællesskabslovgivningen er fastsat, at centret skal høres

b)

efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller en medlemsstat om spørgsmål, der hører under dets kommissorium, og

c)

på eget initiativ om forhold, der hører under dets kommissorium.

2.   De anmodninger, der omtales i stk. 1, ledsages af baggrundsoplysninger, hvori der gøres rede for det videnskabelige spørgsmål, der skal behandles, og Fællesskabets interesse heri.

3.   Centret afgiver ekspertudtalelser inden for en i fællesskab aftalt tidsfrist.

4.   Hvis der fremsættes forskellige anmodninger vedrørende de samme spørgsmål, eller hvis anmodningen ikke er i overensstemmelse med stk. 2 eller er uklar, kan centret enten afslå den eller foreslå ændringer til en anmodning om en udtalelse i samråd med den institution eller den/de medlemsstat(er), der har fremsat anmodningen. Afslag på en anmodning begrundes over for den institution eller den/de medlemsstat(er), der har fremsat anmodningen.

5.   Hvis centret allerede har afgivet en ekspertudtalelse om det specifikke emne i en anmodning, og det konkluderer, at der ikke er videnskabelige elementer, der berettiger til, at spørgsmålet tages op igen, gives der nærmere oplysninger til underbygning heraf til den institution eller den/de medlemsstat(er), der har fremsat anmodningen.

6.   I centrets interne regler fastsættes nærmere krav med hensyn til format, begrundelse og offentliggørelse af ekspertudtalelser.

Artikel 8

Systemet for tidlig varsling og reaktion

1.   Centret støtter og yder Kommissionen bistand med hensyn til driften af systemet for tidlig varsling og reaktion og til i samarbejde med medlemsstaterne at sikre, at der er kapacitet til at reagere på en koordineret måde.

2.   Centret undersøger indholdet af meddelelser, som sendes til det via systemet for tidlig varsling og reaktion. Centret sørger for information, ekspertise, rådgivning og risikovurderinger. Centret træffer også foranstaltninger for at sikre, at systemet for tidlig varsling og reaktion på effektiv måde sammenkædes med Fællesskabets andre varslingssystemer (f.eks. dyresundhed, fødevarer og foderstoffer samt beskyttelse af civilbefolkningen).

Artikel 9

Videnskabelig og teknisk bistand og uddannelse

1.   Centret yder videnskabelig og teknisk ekspertbistand til medlemsstaterne, Kommissionen og andre fællesskabsagenturer ved udarbejdelse, regelmæssig revision og opdatering af beredskabsplaner samt ved udarbejdelse af interventionsstrategier inden for de områder, der henhører under dets kommissorium.

2.   Kommissionen, medlemsstaterne, tredjelande og internationale organisationer (særlig WHO) kan anmode centret om videnskabelig eller teknisk bistand inden for et hvilket som helst område under centrets kommissorium. Videnskabelig og teknisk bistand fra centret er baseret på videnskabelige og tekniske beviser. Sådan bistand kan omfatte bistand til Kommissionen og medlemsstaterne med at udarbejde tekniske retningslinjer for god praksis og beskyttelsesforanstaltninger til brug i tilfælde af trusler mod menneskers sundhed, ydelse af ekspertbistand samt mobilisering og koordinering af undersøgelseshold. Centret yder denne bistand inden for rammerne af sine økonomiske muligheder og sit kommissorium.

3.   Ved anmodninger om videnskabelig eller teknisk bistand til centret fastsættes efter aftale med centret en frist.

4.   Såfremt centrets økonomiske muligheder ikke tillader det at reagere på en sådan anmodning fra Kommissionen, en medlemsstat, et tredjeland eller en international organisation, vurderer centret anmodningen og undersøger, hvilke muligheder der er for at reagere direkte eller gennem andre af Fællesskabets mekanismer.

5.   Centret orienterer omgående medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen om sådanne anmodninger inden for rammerne af det EF-net, som er oprettet ved beslutning nr. 2119/98/EF, og om, hvad det agter at foretage sig.

6.   Centret støtter og koordinerer efter behov uddannelsesprogrammer, således at medlemsstaterne og Kommissionen kan have tilstrækkeligt mange uddannede specialister til rådighed, navnlig inden for epidemiologisk overvågning og undersøgelser i marken, og er i stand til at definere sundhedsmæssige foranstaltninger til kontrol med sygdomsudbrud.

Artikel 10

Konstatering af nye sundhedstrusler

1.   Centret indfører inden for de områder, der henhører under dets kommissorium, i samarbejde med medlemsstaterne procedurer til systematisk søgning, indsamling, sammenholdelse og analyse af oplysninger og data med henblik på konstatering af nye sundhedstrusler, som både kan have fysiske og psykiske konsekvenser, og som kan påvirke Fællesskabet.

2.   Centret fremsender en årlig evaluering af bestående og nye sundhedstrusler i Fællesskabet til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

3.   Centret underretter så hurtigt som muligt Kommissionen og medlemsstaterne om konstateringer, som kræver deres omgående opmærksomhed.

Artikel 11

Indsamling og analyse af data

1.   Centret koordinerer indsamling, validering, analyse og formidling af data på fællesskabsplan, herunder om vaccinationsstrategier. Indsamlingen af statistiske data udvikles i samarbejde med medlemsstaterne, i givet fald ved brug af Fællesskabets statistiske program, for at fremme synergi og undgå overlapning.

2.   I overensstemmelse med stk. 1:

udvikler centret sammen med medlemsstaternes kompetente organer og Kommissionen hensigtsmæssige procedurer med henblik på at lette samråd og transmission af samt adgang til data

foretager det teknisk og videnskabelig evaluering af forebyggelses- og kontrolforanstaltninger på fællesskabsplan, og

indgår det i et tæt samarbejde med de kompetente organer i organisationer, som beskæftiger sig med dataindsamling fra Fællesskabet, tredjelande, WHO og andre internationale organisationer.

3.   Centret stiller relevante informationer, der indsamles som omhandlet i stk. 1 og 2, til rådighed for medlemsstaterne på en objektiv, pålidelig og lettilgængelig måde.

Artikel 12

Kommunikation fra centret om dets virksomhed

1.   Centret kan selv tage initiativ til kommunikation inden for sit ansvarsområde efter forudgående underretning af Kommissionen og medlemsstaterne. Det sikrer, at offentligheden og eventuelle berørte parter hurtigt får objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger vedrørende resultaterne af dets arbejde. Centret stiller informationsmateriale til rådighed for den brede offentlighed for at nå disse mål, bl.a. gennem et særligt websted. Centret offentliggør desuden sine udtalelser i henhold til artikel 6.

2.   Centret handler i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen for at fremme den nødvendige sammenhæng i risikokommunikationsprocessen vedrørende sundhedstrusler.

3.   Centret samarbejder i givet fald med de kompetente organer i medlemsstaterne og med andre berørte parter i forbindelse med offentlige informationskampagner.

KAPITEL 3

ORGANISATION

Artikel 13

Centrets organer

Centret omfatter:

a)

en bestyrelse

b)

en direktør med eget personale

c)

et rådgivende forum.

Artikel 14

Bestyrelsen

1.   Bestyrelsen består af et medlem udpeget af hver af medlemsstaterne, to medlemmer, som udpeges af Europa-Parlamentet, og tre medlemmer, der repræsenterer og udpeges af Kommissionen.

2.   Bestyrelsesmedlemmerne udpeges således, at der sikres det højest mulige kompetenceniveau og en bred vifte af relevant ekspertise.

Suppleanter, som repræsenterer medlemmerne i deres fravær, udpeges efter samme procedure.

Medlemmerne udpeges for en fireårig periode og kan genudpeges.

3.   Bestyrelsen vedtager centrets interne regler på grundlag af et forslag fra direktøren. Disse regler offentliggøres.

Bestyrelsen vælger sin formand blandt sine medlemmer for en toårig periode, der kan forlænges.

Bestyrelsen mødes mindst to gange om året efter indkaldelse fra formanden eller på anmodning af mindst en tredjedel af medlemmerne.

4.   Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

5.   Bestyrelsen:

a)

har disciplinær myndighed over direktøren og udnævner og afskediger ham i overensstemmelse med artikel 17

b)

påser, at centret varetager sit kommissorium og udfører de opgaver, det er pålagt, på de i denne forordning fastsatte betingelser, herunder på grundlag af regelmæssige uafhængige og eksterne evalueringer, der gennemføres hvert femte år

c)

udarbejder og offentliggør en fortegnelse over de kompetente organer, der er omhandlet i artikel 5

d)

vedtager inden den 31. januar hvert år centrets arbejdsprogram for det kommende år. Den vedtager også et flerårigt program, der kan revideres. Bestyrelsen påser, at disse programmer er i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivningsmæssige og politiske prioriteter på det område, som hører under centrets kommissorium. Bestyrelsen vedtager inden den 30. marts hvert år en almindelig beretning om centrets aktiviteter i det forløbne år

e)

vedtager finansforordningen for centret efter at have hørt Kommissionen. Denne finansforordning må ikke adskille sig fra Kommissionens forordning (EF,Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), medmindre det specifikt er nødvendigt for centrets drift og i så fald med forudgående samtykke fra Kommissionen

f)

fastlægger med enstemmighed blandt sine medlemmer bestemmelserne om, hvilke sprog centret skal anvende, herunder muligheden for en sondring mellem centrets interne arbejde og dets eksterne kommunikation, under hensyntagen til behovet for at sikre, at alle berørte parter i begge tilfælde har adgang til og kan deltage i centrets arbejde.

6.   Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og varetager sekretariatsforretningerne.

Artikel 15

Afstemning

1.   Bestyrelsen træffer afgørelse med simpelt flertal. Der kræves et flertal på to tredjedele af alle medlemmer for vedtagelse af dets forretningsorden, centrets interne forretningsgange, budgettet, det årlige arbejdsprogram samt udnævnelse og afskedigelse af direktøren.

2.   Hvert medlem har én stemme. Centrets direktør stemmer ikke.

3.   Hvis et medlem ikke er til stede, har suppleanten stemmeret.

4.   Forretningsordenen indeholder de nærmere afstemningsregler, navnlig betingelserne for at et medlem kan handle på et andet medlems vegne.

Artikel 16

Direktøren

1.   Centret ledes af direktøren, som skal være fuldstændig uafhængig i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver, uden at det berører Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser.

2.   Direktøren er centrets repræsentant i retlig henseende. Han er ansvarlig for

a)

den daglige ledelse af centret

b)

udarbejdelse af udkast til arbejdsprogrammer

c)

forberedelse af drøftelser i bestyrelsen

d)

gennemførelse af arbejdsprogrammerne og af de beslutninger, der træffes af bestyrelsen

e)

ydelse af passende videnskabelig, teknisk og administrativ bistand til det rådgivende forum

f)

sikring af, at centret udfører sine opgaver i overensstemmelse med brugernes krav, navnlig med hensyn til aktiviteternes og udtalelsernes høje videnskabelige niveau og uafhængighed, ydelsernes tilstrækkelighed og tidsforbruget

g)

udarbejdelse af indtægts- og udgiftsoversigten og gennemførelse af centrets budget

h)

alle personalespørgsmål, navnlig udøvelsen af de beføjelser, der er omhandlet i artikel 29, stk. 2.

3.   Hvert år forelægger direktøren med henblik på bestyrelsens godkendelse:

a)

et udkast til almindelig beretning om alle centrets aktiviteter i det forløbne år

b)

udkast til arbejdsprogrammer

c)

et udkast til årsregnskab for det forløbne år

d)

et udkast til budget for det kommende år.

4.   Direktøren fremsender senest den 15. juni og efter bestyrelsens vedtagelse den årlige beretning om centrets aktiviteter til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Centret tilsender hvert år budgetmyndigheden eventuelle informationer, som er relevante for det resultat, evalueringsprocedurerne fører frem til.

5.   Direktøren aflægger beretning om centrets aktiviteter til bestyrelsen.

Artikel 17

Udnævnelse af direktøren

1.   Direktøren udnævnes af bestyrelsen for en femårig periode, der kan forlænges én gang med yderligere en periode på op til fem år, på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår efter en almindelig udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af interessetilkendegivelser både i Den Europæiske Unions Tidende og andre steder.

2.   Inden udnævnelsen indbydes den af bestyrelsen indstillede kandidat straks til at afgive en redegørelse over for Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.

Artikel 18

Det rådgivende forum

1.   Det rådgivende forum består af medlemmer af teknisk kompetente organer i medlemsstaterne, som har opgaver svarende til centrets, idet hver medlemsstat udpeger én repræsentant med anerkendt videnskabelig kompetence, samt af tre medlemmer uden stemmeret, som udpeges af Kommissionen som repræsentanter for berørte parter på europæisk plan, f.eks. ikke-statslige organisationer, der optræder på vegne af patienter, faglige organer eller akademiske kredse. Repræsentanterne kan lade sig repræsentere af suppleanter, som udnævnes samtidigt.

2.   Medlemmer af det rådgivende forum kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

3.   Det rådgivende forum bistår direktøren med at sikre, at centrets aktiviteter og udtalelser bliver af højeste videnskabelige kvalitet og uafhængige.

4.   Det rådgivende forum formidler udveksling af oplysninger om sundhedsfarer og fungerer som videnpulje. Det sikrer tæt samarbejde mellem centret og de kompetente organer i medlemsstaterne især:

a)

om sammenhæng mellem centrets og medlemsstaternes videnskabelige undersøgelser

b)

i de tilfælde, hvor centret og et nationalt organ samarbejder

c)

om fremme, opstart og overvågning af europæiske net inden for områder, der hører under centrets kommissorium

d)

når centret eller en medlemsstat konstaterer en ny trussel mod folkesundheden

e)

når centret opretter ekspertpaneler

f)

om videnskabelige og folkesundhedsmæssige prioriteter, der skal behandles i arbejdsprogrammet.

5.   Det rådgivende forum har direktøren som formand eller, i dennes fravær, en stedfortræder fra centret. Det mødes regelmæssigt efter indkaldelse fra direktøren eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af dets medlemmer, dog mindst fire gange om året. Procedurer for forummets virksomhed fastsættes i centrets interne regler og offentliggøres.

6.   Repræsentanter fra Kommissionens tjenestegrene kan deltage i det rådgivende forums arbejde.

7.   Centret yder det rådgivende forum den nødvendige tekniske og logistiske bistand og varetager sekretariatsfunktionen i forbindelse med møderne.

8.   Direktøren kan indbyde eksperter eller repræsentanter for faglige eller videnskabelige organer eller ikke-statslige organisationer med anerkendt ekspertise af relevans for centrets arbejde til at samarbejde om bestemte opgaver og til at deltage i de relevante aktiviteter i det rådgivende forum.

KAPITEL 4

ÅBENHED OG TAVSHEDSPLIGT

Artikel 19

Interesseerklæring

1.   Medlemmerne af bestyrelsen, medlemmerne af det rådgivende forum, ekspertpaneler og direktøren forpligter sig til at handle i almenhedens interesse.

2.   Medlemmerne af bestyrelsen, direktøren, medlemmerne af det rådgivende forum samt eksterne eksperter, der deltager i ekspertpaneler, udfærdiger i det øjemed en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller at de har visse direkte eller indirekte interesser, der kan anses at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer, der skal være skriftlige, afgives hvert år.

3.   Direktøren, medlemmerne af det rådgivende forum samt eksterne eksperter, der deltager i ekspertpaneler, gør på hvert møde opmærksom på eventuelle interesser, som kan anses for at ville berøre deres uafhængighed i relation til de punkter, der er på dagsordenen. I sådanne tilfælde skal disse personer erklære sig inhabile i forhold til de relevante drøftelser og afgørelser.

Artikel 20

Åbenhed og beskyttelse af informationer

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (7) finder anvendelse på dokumenter, som centret er i besiddelse af.

2.   Bestyrelsen vedtager gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

3.   Beslutninger, som centret træffer i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til ombudsmanden eller indbringes for De Europæiske Fællesskabers Domstol efter bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230.

4.   Personoplysninger behandles eller videregives ikke med undtagelse af tilfælde, hvor gennemførelsen af centrets kommissorium gør det strengt nødvendigt. I sådanne tilfælde finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (8) anvendelse.

Artikel 21

Tavshedspligt

1.   Med forbehold af artikel 20 må centret ikke til tredjemand videregive fortrolige oplysninger, som det modtager, og for hvilke der foreligger en begrundet begæring om, at de behandles fortroligt, medmindre omstændighederne gør det påkrævet at offentliggøre oplysningerne af hensyn til beskyttelse af folkesundheden. Uden at det berører beslutning nr. 2119/98/EF, må fortrolige oplysninger, der er blevet forelagt af en medlemsstat, ikke videregives uden den pågældende medlemsstats forudgående samtykke hertil.

2.   Bestyrelsesmedlemmer, direktøren samt eksterne eksperter, som deltager i ekspertpanelerne, medlemmer af det rådgivende forum og centrets ansatte er, selv efter at deres hverv er ophørt, undergivet tavshedspligt som fastsat i traktatens artikel 287.

3.   Konklusionerne af de videnskabelige udtalelser, der afgives af centret vedrørende de påregnede sundhedsmæssige virkninger, må under ingen omstændigheder behandles fortroligt.

4.   Centret fastsætter i sine interne regler bestemmelser om, hvordan de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om tavshedspligt gennemføres i praksis.

KAPITEL 5

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 22

Budgettets opstilling

1.   Der udarbejdes overslag over alle centrets indtægter og udgifter for hvert regnskabsår, der svarer til kalenderåret, og disse poster opføres på centrets budget.

2.   Indtægterne og udgifterne på centrets budget skal balancere.

3.   Centrets indtægter omfatter, bortset fra andre indtægtskilder:

a)

et tilskud fra Fællesskabet, som opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektion: Kommissionen)

b)

betaling for tjenesteydelser

c)

eventuelle finansielle bidrag fra de kompetente organer, der er omhandlet i artikel 5

d)

eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne.

4.   Centrets udgifter omfatter bl.a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter, driftsudgifter og udgifter i forbindelse med kontrakter indgået med institutionerne eller tredjemand.

5.   Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et udkast fra direktøren et overslag over centrets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen sender senest den 31. marts overslaget, som skal omfatte en foreløbig stillingsfortegnelse, til Kommissionen.

6.   Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter benævnt »budgetmyndigheden «) sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions budget.

7.   På grundlag af overslaget opfører Kommissionen de beløb i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget, som den anser for nødvendige i forbindelse med stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der ydes over det almindelige budget, og forelægger det for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

8.   Budgetmyndigheden fastsætter de bevillinger, der er til rådighed i form af tilskud til centret. Budgetmyndigheden vedtager centrets stillingsfortegnelse.

9.   Bestyrelsen vedtager centrets budget. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Det tilpasses om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

10.   Bestyrelsen underretter snarest muligt budgetmyndigheden om eventuelle projekter, som den har til hensigt at gennemføre, og som kan få væsentlige finansielle følger for finansieringen af centrets budget, navnlig projekter, som vedrører fast ejendom, såsom leje eller køb af lokaler. Den underretter Kommissionen herom.

Hvis en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den har til hensigt at afgive udtalelse, fremsendes udtalelsen til bestyrelsen i løbet af seks uger fra den dag, der gives underretning om projektet.

Artikel 23

Gennemførelse af centrets budget

1.   Direktøren gennemfører centrets budget.

2.   Centrets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige regnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med finansforordningens artikel 128.

3.   Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører centrets foreløbige regnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes også til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.   Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til centrets foreløbige regnskab opstiller direktøren, i henhold til finansforordningens artikel 129, på eget ansvar centrets endelige regnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om centrets endelige regnskab.

6.   Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige regnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.   Det endelige regnskab offentliggøres.

8.   Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. finansforordningens artikel 146, stk. 3.

10.   Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.

Artikel 24

Finansforordningens anvendelse

Finansforordningens artikel 185 finder anvendelse på decharge for centrets budget, dets revision og regnskabsregler.

Artikel 25

Bekæmpelse af svig

1.   Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for bekæmpelse af Svig (OLAF) (9), finder ubegrænset anvendelse på centret i forbindelse med bekæmpelse af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.

2.   Centret tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (10), og udsteder straks de tilsvarende bestemmelser, som finder anvendelse på samtlige centrets medarbejdere.

3.   I afgørelser om ydelse af tilskud samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsættes det udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra centret og de organer, som fordeler disse.

KAPITEL 6

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 26

Retlig status og privilegier

1.   Centret har status som juridisk person. Centret har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og kan optræde som part i retssager.

2.   Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for centret.

Artikel 27

Erstatningsansvar

1.   Centrets ansvar i kontraktforhold bestemmes af den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende aftale. De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse, som indeholdes i en af centret indgået aftale.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter centret i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af centret eller af dets ansatte under udøvelsen af deres hverv. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i tvister vedrørende sådanne skadeserstatninger.

3.   De ansattes personlige ansvar over for centret fastsættes i de ansættelsesvilkår, der gælder for centrets personale.

Artikel 28

Prøvelse af lovligheden

1.   Enhver udtrykkelig eller stiltiende disposition fra centret kan forelægges Kommissionen af enhver medlemsstat, ethvert medlem af bestyrelsen eller enhver tredjeperson, som umiddelbart og individuelt berøres deraf, med henblik på prøvelse af denne dispositions lovlighed.

2.   Sagen skal forelægges for Kommissionen inden for en frist på femten dage fra den dag, da vedkommende fik kendskab til den pågældende disposition.

3.   Kommissionen træffer afgørelse inden for en frist på en måned. Foreligger der ingen afgørelse ved denne frists udløb, anses klagen for forkastet.

4.   Der kan anlægges sag ved Domstolen i henhold til traktatens artikel 230 med påstand om annullation af Kommissionens udtrykkelige eller stiltiende afgørelse som omhandlet i stk. 3 om at forkaste klagen.

Artikel 29

Personale

1.   Centrets personale er underlagt de regler og forskrifter, der gælder for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

2.   I forhold til sit eget personale udøver centret de beføjelser, som er tillagt ansættelsesmyndigheden.

3.   Der gøres en indsats for at fremme udstationering af eksperter fra folkesundhedsområdet, herunder epidemiologer, til centret i en bestemt periode til at løse bestemte og specificerede opgaver inden for rammerne af de gældende bestemmelser.

Artikel 30

Tredjelandes deltagelse

1.   Centret skal være åben for deltagelse af lande, der har indgået en aftale med Fællesskabet, hvorved de har vedtaget, at lovgivning svarende til fællesskabslovgivningen skal finde anvendelse på det område, der er omfattet af denne forordning.

2.   I de relevante bestemmelser i sådanne aftaler fastsættes de nærmere bestemmelser om bl.a. karakteren, omfanget og udformningen af disse landes deltagelse i centrets arbejde, herunder bestemmelser om deltagelse i centrets netværk, optagelse i fortegnelsen over kompetente organisationer, der kan tildeles visse opgaver af centret, finansielle bidrag og personale.

KAPITEL 7

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

Revisionsklausul

1.   Senest den ... (11) lader centret foretage en uafhængig ekstern evaluering af sine resultater på grundlag af de rammer, der er fastlagt af bestyrelsen efter aftale med Kommissionen. Evalueringen omfatter:

a)

det eventuelle behov for at udvide centrets kommissorium til andre relevante aktiviteter på fællesskabsplan inden for folkesundhed, især sundhedsovervågning, og

b)

fastlæggelse af tidspunkterne for yderligere revisioner af denne karakter.

Denne evaluering tager hensyn til centrets opgaver, arbejdsgange og centrets indvirkning på forebyggelse af og kontrol med sygdomme hos mennesker og omfatter en analyse af synergivirkningerne og de finansielle følger af en sådan udvidelse. I evalueringen tages der hensyn til de berørte parters synspunkter, både på fællesskabsplan og på nationalt plan.

2.   Bestyrelsen gennemgår evalueringens konklusioner og retter i givet fald henstillinger til Kommissionen om ændringer i centret, dets arbejdsgange og dets kommissorium. Kommissionen sender evalueringsrapporten og henstillingerne til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggør dem. Efter at have analyseret evalueringsrapporten og henstillingerne kan Kommissionen forelægge de forslag om ændring af denne forordning, som den finder nødvendige.

Artikel 32

Påbegyndelse af centrets virksomhed

Centret skal være operationelt senest den ... (12).

Artikel 33

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand


(1)  EUT C 32 af 5.2.2004, s. 57.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 10.2.2004.

(3)  EFT L 268 af 3.10.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

(5)  EFT L 21 af 26.1.2000, s. 32.

(6)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(8)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(9)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(10)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(11)  Tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

(12)  Tolv måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

P5_TA(2004)0079

Forberedelser til den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission

Europa-Parlamentets beslutning om EU's rettigheder, prioriteter og henstillinger med henblik på den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission i Genève (15. marts-23. april 2004)

Europa-Parlamentet,

der henviser til den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission (UNCHR), som finder sted i Genève fra 15. marts til 23. april 2004,

der henviser til EU-traktaten og dens bestemmelser om menneskerettigheder,

der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om, hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande (KOM(2001) 252) og sin beslutning af 25. april 2002 (1) om denne meddelelse,

der henviser til sin beslutning af 4. september 2003 om menneskerettighederne i verden i 2002 og EU's menneskerettighedspolitik (2),

der henviser til sine tidligere beslutninger siden 1996 om FN's Menneskerettighedskommission,

der henviser til sin beslutning af 29. januar 2004 om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og De Forenede Nationer (3),

der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 2,

A.

der henviser til, at et af Den Europæiske Unions vigtigste mål må være at bevare princippet om, at menneskerettighederne — herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder — er universelle, udelelige, indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige,

B.

der henviser til, at beskyttelse og fremme af menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder indgår i Unionens mest grundlæggende principper,

C.

der henviser til, at fremme og forsvar af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincipperne har en høj prioritet for Den Europæiske Union i alle dens forbindelser med tredjelande, især som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og dens udviklings- og samarbejdspolitik,

D.

der udtrykkeligt fordømmer drabet på højkommissæren for Menneskerettigheder, Sérgio Vieira de Mello, sammen med medlemmer af FN's stab i Baghdad den 19. august 2003,

E.

der henviser til, at UNCHR er det vigtigste FN-organ for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i verden,

F.

der bifalder Den Europæiske Unions initiativer, som blev forelagt på den 59. samling i UNCHR, herunder 11 resolutioner om enkelte lande og to tematiske resolutioner, samt de talrige resolutioner, som den støttede, hvilket gjorde EU til en af de mest aktive deltagere i UNCHR,

G.

der bifalder genfremsættelsen af resolutionerne om Den Demokratiske Republik Congo, Burma, Burundi, Timor-Leste, Mellemøstkonflikten (4) og Colombia samt nye initiativer vedtaget om Belarus, Nordkorea og Turkmenistan,

H.

der er bekymret over, at der ikke blev vedtaget resolutioner om følgende lande, som Europa-Parlamentet havde opfordret Den Europæiske Union til at forelægge eller støtte tekster om: Kina — især med henblik på situationen i Tibet og Xinjiang, Algeriet, Tunesien, Libyen, Saudiarabien, Indonesien, Den Centralafrikanske Republik, Côte d'Ivoire, Iran og Nepal,

I.

der er bekymret over, at resolutionerne om Sudan, Tjetjenien og Zimbabwe, der blev støttet af EU, blev forkastet på den 59. samling i UNCHR,

J.

der især er bekymret over forslaget til »ikke-aktion« om Zimbabwe, der blev vedtaget på Sydafrikas initiativ, og over, at der i resolutionen om Cuba savnes en henvisning til de 78 fredelige forkæmpere for demokrati, der i april 2003 blev idømt lange fængselsstraffe,

K.

der bifalder, at den 59. samling i UNCHR eftertrykkeligt fordømte dødsstraf og gjorde det klart, at henrettelse af mindreårige er strengt forbudt i henhold til folkeretten,

L.

der glæder sig over den enstemmige afgørelse om at forny mandatet for den særlige repræsentant for FN's generalsekretær angående menneskerettighedsforkæmpere,

M.

der henviser til, at ingen regering bør bruge kampen imod terrorisme til at hindre den legitime udøvelse af de grundlæggende menneskerettigheder og demokratiske principper og i sidste instans skal bidrage til at styrke retssystemet og disse grundlæggende principper,

N.

der henviser til, at en igangværende menneskerettighedsdialog mellem EU og et tredjeland hverken bør forhindre EU i at stille forslag om en resolution om menneskerettighedssituationen i det pågældende land eller i at støtte et initiativ, der er taget af tredjelandet,

O.

der henviser til, at en permanent og konstruktiv interinstitutionel dialog mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet er af afgørende betydning for at skabe konsekvens og sammenhæng i Den Europæiske Unions indsats på den 60. samling i UNCHR,

P.

der glæder sig over Sana-erklæringen om demokrati, menneskerettigheder og Den Internationale Straffedomstols rolle, som for ganske nylig blev vedtaget af repræsentanter fra alle de arabiske lande og landene på Afrikas Horn,

1.

bekræfter, at respekt for og fremme og sikring af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske regelværk og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet;

2.

opfordrer Rådet og Kommissionen til at arbejde for universel ratifikation af samtlige menneskerettighedsinstrumenter;

3.

glæder sig over det arbejde, som Den Europæiske Union har gjort til fordel for den universelle ratifikation af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol samt den fælles holdning, der blev vedtaget i juni 2003 (5) og opfordrer Unionen til at fortsætte sin indsats;

4.

opfordrer formandskabet og medlemsstaterne til som en forudsætning for medlemskab af UNCHR at kræve, at regeringerne skal have ratificeret de vigtigste menneskerettighedstraktater, opfyldt deres forpligtelser til at indberette, udstedt åbne indbydelser til FN-menneskerettighedseksperter og ikke af UNCHR være blevet dømt for menneskerettighedskrænkelser;

5.

opfordrer i betragtning af den rolle, som EU og medlemsstaterne har spillet i gennemførelsen af Sana-konferencen, EU's medlemsstater til i samarbejde med de stater, som har vedtaget Sana-erklæringen, at forelægge en resolution, der har til hensigt at støtte erklæringens indhold og fremme den nødvendige opfølgning;

6.

opfordrer især nye medlemmer af UNCHR til at bruge deres medlemskab til at demonstrere deres engagement til fordel for menneskerettigheder;

7.

opfordrer Rådet og Kommissionen til at støtte FN i udsendelsen af særlige rapportører om menneskerettigheder til de lande, hvor der foregår menneskerettighedskrænkelser, især de lande, der har tætte bånd til EU;

8.

opfordrer formandskabet og medlemsstaterne til at forelægge eller støtte en resolution for at styrke de særlige procedurer i UNCHR, blandt andet ved at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at støtte deres effektive funktion;

9.

understreger sin bekymring over, at værdien af FN's Menneskerettighedskommission risikerer at blive væsentligt forringet på grund af dens beklagelige tendens til en høj grad af politisering; beklager, at debatter og resolutioner i de senere år ikke har afspejlet menneskerettighedssituationen, men derimod mobiliseringen af støtte til lande, som var anklaget for menneskerettighedskrænkelser, og at de ofte er blevet efterfulgt af forslag om »ikke-aktion«, hvilket har ført til, at de pågældende lande har ført højprofilerede kampagner; opfordrer kraftigt til enhver nødvendig reform, der kan vende den politiserende proces og derved bevare dette vigtige forums troværdighed;

10.

opfordrer formandskabet til at forelægge eller støtte en resolution om oprettelse af et effektivt system til overvågning og vurdering af regeringernes gennemførelse af henstillinger fra Kommissionen og de særlige procedurer med henblik på at øge staternes ansvarlighed;

11.

understreger behovet for øget samråd, samarbejde og koordination mellem EU og FN, især UNCHR;

12.

gentager sin henstilling om sammen med Rådet og Kommissionen at tage skridt til at gøre det muligt for Europa-Parlamentets formand at fremsætte en politisk erklæring på Europa-Parlamentets vegne på den 60. samling;

13.

opfordrer EU til at støtte et initiativ i Menneskerettighedsdomstolen til håndtering af den yderst alvorlige situation, hvad angår den russiske retsstat, som er blevet synlig gennem de russiske myndigheders alarmerende opførsel over for Khodorkovski og andre anklagede i Yukos-sagen samt gennem alle de overtrædelser, der er begået i forbindelse med retssager;

14.

opfordrer EU til at støtte et konkret initiativ i FN's Menneskerettighedskommission vedrørende den yderst alvorlige situation i de palæstinensiske territorier med henblik på at nå frem til en retfærdig og holdbar løsning på konflikten og at bringe besættelsen, undertrykkelsen og opførelsen af muren, som udgør overtrædelser af folkeretten, til ophør;

15.

opfordrer Rådet, medlemsstaterne og Kommissionen til at styrke aktiviteterne i FN's Menneskerettighedskommission og i FN's Arbejdsgruppe om Fremme og Beskyttelse af Menneskerettighederne, som arbejder med emner, der har at gøre med oprindelige befolkninger, især Arbejdsgruppen om Oprindelige Befolkninger;

16.

opfordrer EU, idet det tager i betragtning, at den følgende liste ikke er udtømmende, at omstændighederne varierer væsentligt fra land til land, og at situationen i nogle lande er forbedret, til at forelægge eller støtte resolutioner om Kina (især vedrørende situationen i Tibet og Xinjiang og undertrykkelsen af Falun Gong-bevægelsen), Iran, Pakistan, Indien (især vedrørende situationen i Gujarat), Indonesien (især vedrørende situationen i Aceh og Papua Ny Guinea), Nepal, Nordkorea, Vietnam, Colombia, Cuba, Haiti, Irak, de israelsk besatte områder og området under Den Palæstinensiske Myndighed, Algeriet, Tunesien, Marokko, Libyen, Liberia, Saudi-Arabien, Den Centralafrikanske Republik, Côte d'Ivoire, Cameroun, Den Demokratiske Republik Congo, Togo, Zimbabwe, Sudan, Tjetjenien, Belarus, Turkmenistan og Usbekistan;

17.

opfordrer Rådet til at respektere den beslutning, som Europa-Parlamentet vedtog med et overvældnede flertal den 18. december 2003 (6), hvori det opfordrede til at opretholde EU's embargo over for Kina;

18.

beklager i denne forbindelse, at EU indtil videre ikke har udvist den nødvendige politiske vilje til at lede initiativet til fordel for det generelle moratorium for dødsstraf i FN's Generalforsamling, sådan som Europa-Parlamentet flere gange har opfordret til, og som det italienske formandskab bebudede; understreger, at denne forsømmelighed kun svækker EU's samlede position og mindsker chancerne for en vellykket gennemførelse af et initiativ, der længe har været nødvendigt;

19.

opfordrer samtlige stater, der stadigvæk har dødsstraf, til at efterkomme resolution 2003/67, som blev vedtaget på den 59. samling i UNCHR;

20.

opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage behørigt hensyn til spørgsmålet om straffrihed, hvad angår krænkelser af de internationale menneskerettigheder og de humanitære bestemmelser;

21.

opfordrer EU til fuldt ud at støtte fuld integrering af kønsaspektet overalt i De Forende Nationers system;

22.

opfordrer formandskabet til at forelægge eller støtte resolutioner om menneskerettigheder og terrorisme, straffrihed, domstoles uafhængighed, retspleje, tortur og tilbageholdelse, forsvindinger og summariske henrettelser, barnets rettigheder og især det alvorlige problem med børn i væbnede konflikter, kvinders rettigheder (herunder især reproduktive rettigheder), menneskerettighedsforkæmpere, pressefrihed og beskyttelse af journalister, beskyttelse af fordrevne personer, religiøs tolerance, oprindelige befolkninger, moderne former for slaveri og seksuel orientering;

23.

opfordrer formandskabet til at forelægge en resolution om, at USA omgående afklarer situationen for fangerne i Guantanamo, idet det respekterer de internationale menneskerettighedsstandarder og humanitære bestemmelser, og derefter enten stille de pågældende for retten eller løslade dem; gentager sin opfordring til, at der oprettes en uafhængig FN-overvågningsmekanisme med henblik på at overvåge og analysere antiterrorforanstaltningernes virkninger for menneskerettighederne i samtlige lande; opfordrer EU til at støtte oprettelsen heraf og give den allerhøjeste prioritet;

24.

opfordrer EU til at forelægge en resolution, hvori USA anmodes om at garantere en rettergang for Saddam Hussein, der er i overensstemmelse med de internationale retslige standarder for åbenhed og retfærdighed, f.eks. ved en international domstol;

25.

opfordrer EU til at forelægge en resolution om daliternes situation samt om medgiftsrelaterede drab på kvinder i Asien;

26.

opfordrer især formandskabet til at støtte det brasilianske initiativ om diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet ved at undertegne og indhente støtte fra andre lande til den resolution, der er fremlagt af Brasilien, og til at sikre, at emnet forbliver på dagsordenen;

27.

opfordrer formandskabet, Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere henvendelserne til alle de berørte parter og FN's kompetente organer med henblik på frigivelse af alle de marokkanske krigsfanger, som tilbageholdes af Polisario-fronten og alle vestsahariske krigsfanger, der tilbageholdes af Marokko; opfordrer Marokko og Polisario-fronten til at samarbejde med Det Internationale Røde Kors for at opklare situationen for mennesker, hvis skæbne siden konfliktens begyndelse er ukendt, i overensstemmelse med resolution 1459 (2003) fra FN's Sikkerhedsråd og med de gentagne appeller fra det internationale samfund;

28.

understreger atter nødvendigheden af en koordineret, samordnet og velforberedt strategi fra Den Europæiske Unions side op til, under og efter den 60. samling i UNCHR for at sikre et effektivt og virkningsfuldt bidrag til det dermed forbundne arbejde;

29.

opfordrer Europa-Parlamentets Formandskonference til at oprette en ad hoc-delegation af medlemmer af Europa-Parlamentet, der skal deltage i den 60. samling i UNCHR;

30.

opfordrer Rådet og Kommissionen til senest i maj 2004 på plenarmødet at aflægge fuldstændig beretning for Europa-Parlamentet om resultatet af UNCHR-samlingen; understreger, at denne beretning i detaljer skal redegøre for ikke alene de spørgsmål, hvor EU og EU's medlemsstater har fremsat eller støttet resolutioner, og de initiativer, som EU tog på UNCHR-samlingen, men også for, hvornår og hvorfor der ikke blev fremsat resolutioner;

31.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Europarådet og regeringerne i de lande, der er nævnt i denne beslutning.


(1)  EUT C 131 E af 5.6.2003, s. 147.

(2)  P5_TA(2003)0375.

(3)  P5_TA(2004)0037.

(4)  Situationen i det besatte Palæstina (2003/3), menneskerettighederne i det besatte syriske Golan (2003/5), spørgsmål om krænkelser af menneskerettigheder i de besatte arabiske territorier, herunder Palæstina (2003/6), israelske bosættelser i de besatte arabiske territorier (2003/7), menneskerettighedssituationen for de libanesiske tilbageholdte i Israel (2003/8).

(5)  EUT L 150 af 18.6.2003, s. 67.

(6)  P5_TA(2003)0599.

P5_TA(2004)0080

Kreditvurderingsinstitutter

Europa-Parlamentets beslutning om kreditvurderingsinstitutters roller og metoder (2003/2081(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til Den Internationale Børstilsynsorganisations (IOSCO) (1) principerklæring om kreditvurderingsinstitutters aktiviteter,

der henviser til gennemførelsen af den fælles handlingsplan for finansielle tjenester, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (2), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (3) og Kommissionens direktiv 2003/125/EF af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger og oplysning om interessekonflikter (4),

der henviser til offentliggørelsen fra det amerikanske børstilsyn (SEC — Security and Exchange Commission) med titlen »Rating Agencies and the Use of Credit Ratings Under the Federal Securities Laws« fra 4. juni 2003,

der henviser til bemærkningerne fra Forum for Finansiel Stabilitet,

der henviser til forretningsordenens artikel 163,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål (A5-0040/2004),

A.

der henviser til, at kreditvurderingsinstitutter i det store og hele har etableret et solidt omdømme med hensyn til ansvarlighed, objektivitet, og effektivitet i deres vurdering af kreditværdigheden for låntagere på de finansielle markeder,

B.

der henviser til, at kreditvurderingsinstitutter i nogle få særlige tilfælde er blevet kritiseret for at have givet ukorrekte kreditvurderinger eller for at have bidraget til destabilisering af markedet,

C.

der henviser til, at kreditvurderingssektoren er stærkt koncentreret, både globalt og lokalt,

D.

der henviser til, at der er påvist potentielle interessekonflikter i forbindelse med vederlag, vilkårene for adgang til intern information og i kreditvurderingsinstitutters andre forretninger,

E.

der henviser til, at kreditvurderingsinstitutter hovedsagelig er amerikansk ejet og rent forretningsmæssigt er koncentreret om USA,

F.

der henviser til, at SEC har erklæret en række udvalgte institutter for nationalt anerkendte kreditvurderingsinstitutter (NRSRO — Nationally Recognised Statistical Ratings Organisations) og dermed har skabt et hierarki af kreditvurderingsinstitutter, hvilket har alvorlige konsekvenser for reguleringen og smager af protektionisme,

G.

der henviser til, at sondringen mellem »investment grade ratings« (lav risiko) og »speculative grade ratings« (høj risiko) kun har konsekvenser, når de relevante risikovurderinger udstedes af NRSRO'er,

H.

der henviser til, at SEC ikke formelt er bundet af bestemte kriterier, når det udpeger et kreditvurderingsinstitut som NRSRO,

I.

der henviser til, at der i EU ikke findes en kontrolmyndighed, der svarer til SEC,

J.

der henviser til, at de europæiske kapitalmarkeder kan se frem til en stadig større anvendelse af kreditvurderinger i erhvervsøjemed og til reguleringsformål,

K.

der henviser til, at der findes et voksende antal kreditvurderingsinstitutter, der udarbejder ratings på grundlag af ikke-finansielle kriterier, såsom etiske, sociale eller miljømæssige kriterier, og at disse ratings sandsynligvis vil få en voksende indflydelse på private og professionelle investorers investeringsbeslutninger,

L.

der henviser til, at kreditvurdering, som den praktiseres af kreditvurderingsinstitutter, er en fortløbende vurderingsproces, der indebærer både opgradering og nedgradering af debitorer,

M.

der henviser til, at nedgradering har konsekvenser, både hvad angår regulering (når bestemte værdipapirer ikke længere kommer i betragtning for institutionelle porteføljer) og omkostninger (yderligere sikkerhedsstillelse, tilpasning af kuponsatser eller fremskyndet indfrielse af gæld),

N.

der henviser til, at alle, der blev hørt under Parlamentets offentlige høring den 24. november 2003, bortset fra repræsentanten for en offentlig kontrolmyndighed, erklærede, at regulering var unødvendig og kunne virke mod hensigten; der dog må bemærke, at de personer, som Parlamentet havde indbudt, ikke udgjorde et statistisk kontrolleret tilfældigt udsnit af deltagerne på markedet, hvortil kommer, at nogle af dem kan have ladet sig påvirke af den meget store indflydelse, som kreditvurderingsinstitutterne har på meningsdannelsen på markedet,

1.

er klar over, at kreditvurderingsinstitutternes vurdering af debitorers kreditværdighed og deres afvisning af andre end finansielle kriterier er nyttig for udstedere, investorer og kontrolmyndigheder, men at der også er farer forbundet med en så stor afhængighed af disse vurderinger;

2.

erkender, at kreditvurderingsinstitutterne er med til at nedbringe kapitalomkostningerne, da de mindsker skævheden i informationsniveauet mellem markedets parter og giver en fornemmelse af større sikkerhed med hensyn til opfyldelse af gældsforpligtelser;

3.

fastslår, at enkeltstående tilfælde af misligholdelse, navnlig når de skyldes svig, i sig selv ikke er bevis på, at et kreditvurderingsinstitut ikke har slået til, eftersom kreditvurderinger afspejler risikoen eller sandsynligheden for misligholdelse af lån; henviser til, at kun hvis antallet af misligholdelser afviger markant fra benchmarken for den pågældende kreditvurderingsklasse, eller hvis grundene til mistanke om svig i specifikke ekstreme tilfælde var så indlysende, at de ikke unne overses, kan man sige, at systemet ikke har fungeret;

4.

følger med interesse den kritiske vurdering af kreditvurderingsinstitutternes aktiviteter, som de amerikanske myndigheder har indledt, navnlig i anledning af Enrons bankerot;

5.

opfordrer Kommissionen til at træffe alle fornødne foranstaltninger, herunder navnlig at foretage en cost-benefit-analyse af virkningerne på de europæiske kapitalmarkeder, med henblik på at oprette en hensigtsmæssig europæisk registreringsordning under Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR), som skal registrere kreditvurderingsinstitutter i Europa på grundlag af veldefinerede, offentliggjorte kriterier, der omfatter troværdighed i forhold til markedsdeltagere, objektivitet, uafhængighed, personalets ekspertviden, tilstrækkelig dækning, passende procedurer til at identificere og løse konflikter samt åbenhed omkring transaktionerne; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at holde nær kontakt med andre myndigheder, der regulerer værdipapirmarkedet, samt Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) for at sikre, at alle udviklinger på dette område er konsistente på verdensplan; opfordrer ligeledes Kommissionen til senest den 31. juli 2005 og derefter med regelmæssige mellemrum at underrette Parlamentet om relevante udviklinger;

6.

opfordrer Kommissionen og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) til at etablere og opretholde en tæt kontakt med de amerikanske myndigheder om gennemførelsen og resultatet af deres undersøgelse og at orientere Parlamentet om reguleringsforanstaltninger, der vedtages i USA;

7.

opfordrer til fremme af kreditvurderingsinstitutter i Europa, der i højere grad end de eksisterende kreditvurderingsinstitutter kan tage hensyn til små og mellemstore virksomheders specifikke forhold og behov;

8.

mener, at specialisering inden for en bestemt markedssektor eller inden for specifikke områder hos dem, der vurderes, ikke må være til hinder for, at myndighederne behandler et sådant institut på lige fod med de mere bredtfavnende kolleger;

9.

opfordrer Kommissionen, CESR og Det Europæiske Bankudvalg (EBC) til — i lyset af konklusionerne fra Forum for Finansiel Stabilitet, IOSCO-rapporten om kreditvurderingsinstitutter og SEC's erfaringer i forbindelse med reform af godkendelsen af kreditvurderingsinstitutter — at fremsætte specifikke anbefalinger med hensyn til de kriterier, der er nødvendige for at sikre større gennemskuelighed i forbindelse med kreditvurderingsinstitutters virksomhed, og med hensyn til behovet for gennemgang af en kontrolmekanisme senest den 31. juli 2005 og derefter regelmæssigt;

10.

mener, at målsætningen om klare ansvarsforhold i lyset af kreditvurderingsinstitutternes målsætninger om at arbejde i offentlighedens interesse bør forfølges, og at institutterne bør være forpligtet til at aflægge såvel årsberetninger som beretning om den finansielle side af deres kreditvurderingsaktiviteter alene; mener endvidere, at kreditvurderingsinstitutterne under hensyntagen til de principper, der er fastlagt i IOSCO-rapporten, bør opfordres til at drøfte oprettelse af et frivilligt organ for sektoren, som skal fastlægge bedste praksis, fremme uddannelse og udarbejde en procedure for bilæggelse af tvister for udstedere og investorer, der er utilfredse med et kreditvurderingsinstituts beslutningsprocedure;

11.

mener, at kreditvurderingsinstitutterne er forpligtet til at omgående at oplyse markedet om alle de tilfælde af uopfordrede kreditvurderinger de er involveret i, og at være rede til på opfordring at give markedet en fyldestgørende forklaring på enhver væsentlig forskel mellem uopfordrede og senere opfordrede kreditvurderinger af den samme gæld eller den vurderede enhed, hvis der er en sådan forskel;

12.

afviser på det bestemteste ethvert forsøg på regulering, der griber ind i selve de standpunkter, som kreditvurderingsinstitutterne giver udtryk for i deres kreditvurderinger og andre erklæringer om de pågældende debitorers kreditværdighed, eller i tidspunktet for offentliggørelsen af sådanne kreditvurderinger; understreger, at det er nødvendigt at kreditvurderingsinstitutter har fuld ytringsfrihed og er uafhængige af såvel politisk indflydelse som påvirkning fra erhvervslivet;

13.

er klar over, at det kan blive svært at holde regulering af proceduren adskilt fra regulering af indhold og standpunkt; anser dette for at være et vægtigt argument, som skal tages med i overvejelserne om en lovgivningsløsning; bemærker endvidere, at også statslige udstederes gæld bliver vurderet, og at administrative krav fra tilsynsmyndigheder derfor kan anvendes til at udøve indirekte pres med det formål at opnå en bedre kreditvurdering af statsgæld;

14.

mener, at udstedere eller andre debitorer, som vælger at få deres gæld kreditvurderet, er forpligtet til hele tiden at give kreditvurderingsinstitutter alle relevante oplysninger og at efterkomme specifikke anmodninger fra kreditvurderingsinstitutterne med det formål at øge gennemskueligheden på markedet;

15.

mener, at der påhviler kreditvurderingsinstitutterne tilsvarende forpligtelser med hensyn til gennemskuelighed for så vidt angår deres metoder, de anvendte modeller og gebyraspektet af deres forhold til udstedere;

16.

mener, at kreditvurderingsbrugere både inden for den private og den offentlige sektor er forpligtet til at anvende kreditvurderinger under behørig hensyntagen til de finansielle markeders stabilitet enten ved at oplyse om klausuler i låneaftaler, der kan udløse en ny kreditvurdering, eller risikere, at sådanne klausuler erklæres ugyldige;

17.

opfordrer EU's konkurrencemyndigheder til at undersøge den koncentration, som i øjeblikket gør sig gældende inden for kreditvurderingssektoren, og på grundlag heraf vurdere, om der er tale om et oligopol;

18.

opfordrer Kommissionen til senest den 31. juli 2005 at forelægge sin vurdering af behovet for lovgivningsforslag til løsning af de problemer, der refereres til i denne beslutning, og at sikre, at eventuelle vedtagne bestemmelser er i overensstemmelse med reglerne for anerkendelse af kreditvurderingsinstitutter i høringspapiret fra Kommissionens tjenestegrene af 1. juli 2003 om en gennemgang af bankers og investeringsselskabers kapitalgrundlag (Basel II);

19.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, det amerikanske børstilsyn (SEC) og Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO).


(1)  International Organisation of Governmental Securities Commissions.

(2)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(3)  EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

(4)  EUT L 339 af 24.12.2003, s. 73.

P5_TA(2004)0081

Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandene

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om reformen af de statsejede virksomheder i udviklingslandene med hovedvægten lagt på offentlige værker og anlæg: Det nødvendige i, at alle muligheder vurderes (KOM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) og om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om Det Europæiske Fællesskabs samarbejde med tredjelande: Kommissionens holdning til den fremtidige støtte til udvikling af erhvervssektoren (KOM(2003) 267 — 2003/2158(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens meddelelse (KOM(2003) 326),

der henviser til Kommissionens meddelelse (KOM(2003) 267),

der henviser til sin beslutning af 3. september 2002 om handel og udvikling med henblik på fødevaresikkerhed og udryddelse af fattigdom (1),

der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 2, og artikel 163,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde og udtalelse fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0015/2004),

A.

der henviser til, at konceptet om udvikling af erhvervssektoren i de mindre udviklede lande i starten af 1980'erne ændrede fokus fra statslig styring af erhvervs- og markedsplanlægningen over mod liberalisering, konkurrence og afvikling af handelsrestriktioner,

B.

der henviser til, at dette paradigmeskift er blevet støttet af det internationale donorsamfund og den af Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og EU førte politik,

C.

der henviser til, at Bretton Woods-institutionerne og donorlandene siden starten af 1980'erne har gennemført strukturtilpasningsprogrammer i overensstemmelse med liberaliseringen af erhvervssektoren, som sigtede mod en udfasning af statens erhvervsaktiviteter og indførelsen af mere kvalificeret styring af de pågældende erhvervssektorer,

D.

der henviser til, at fattigdomsbekæmpelse er det overordnede mål for EU's udviklingsarbejde,

E.

der henviser til, at reformen af statslige virksomheder udgør en væsentlig del af liberaliseringsprocessen, og at økonomisk effektivitet kræver, at alle disponible ressourcer sættes ind for at øge produktiviteten i disse virksomheder med henblik på at øge deres værdi og således bidrage til fattigdomsbekæmpelsen på passende vis,

F.

der henviser til, at udviklingslandenes erfaringer med liberalisering, strukturtilpasningsprogrammer og reformering og privatisering af statsejede virksomheder er meget forskellige, også med hensyn til de økonomiske resultater, hvor enten positive eller negative aspekter er fremherskende,

G.

der henviser til, at EU's udviklingssamarbejde inddrager den private sektor, og at de forskellige regionale programmer omfatter vigtige tiltag i forbindelse med den private sektor,

H.

der henviser til, at Cotonou-partnerskabsaftalen inddrager den private sektor som deltager i AVSEU-samarbejdet og betragter investeringer og udviklingen af den private sektor som centrale elementer i den økonomiske udvikling,

1.

bifalder Kommissionens meddelelser om reform af statsejede virksomheder i udviklingslande samt Kommissionens koncept om fremtidig udviklingsstøtte til erhvervssektoren i tredjelande;

2.

understreger, at EU må være neutral med hensyn til ejerforhold omkring virksomheder, jf. EFtraktatens artikel 295, som der også henvises til i Kommissionens meddelelse, og at en mere aktiv rolle fra EU's side med støtte til reform af statsejede virksomheder derfor må være begrænset til rådgivning og hjælp til beslutningstagning desangående i udviklingslandene og udelukke enhver udøvelse af pression;

3.

bifalder Kommissionens tilløb til reform af statsejede virksomheder, som ikke fortier uklarheder og usikkerheder ved processen, især ikke de konflikter, der er opstået som følge af privatiseringstiltag for at sikre billig adgang til grundlæggende forsyningspligtydelser, og som tydeliggør Kommissionens indsats for objektivitet;

4.

er enig med Kommissionen i, at en reform af de statsejede virksomheder i udviklingslandene ikke bør begrænse sig til privatiseringsforanstaltninger, men at alternativerne skal bedømmes individuelt i hvert enkelt tilfælde, og at der så objektivt som muligt bør træffes afgørelse om, hvilken form reformerne bør antage; anmoder Kommissionen om at tage behørigt hensyn til, hvor vigtig adgangen til forsyningspligtydelser til overkommelige priser er i udviklingslandene, og at det er nødvendigt at beskytte denne adgang i tilfælde af privatisering, idet vandforsyning, kloakering, energiforsyning, uddannelse og sundhedstjenester er vigtige for at dække grundlæggende behov;

5.

understreger, at de forskellige muligheder for reform af statsejede virksomheder skal sidestilles, at en objektiv vurdering ikke må påvirkes af ideologisk forudindtagethed, og at der bør tilstræbes en nuanceret og pragmatisk strategi ved reform af statsejede virksomheder på grundlag af en undersøgelse af de resultater, de forskellige alternativer har givet de seneste år;

6.

anbefaler Kommissionen at arbejde for reform- og privatiseringskoncepter, der i vidt omfang inddrager indenlandske investorer, og at der rettes særlig fokus mod »små« decentrale løsninger, som udformes af udviklingslandene med henblik på de små og mellemstore virksomheder (SMV) og mikrovirksomhederne, som tegner sig for en væsentlig del af den økonomiske udvikling i udviklingslandene og i vidt omfang bidrager til at skabe arbejdspladser og til udvikling af samfundsøkonomien, mens de »store« løsninger, som sigter mod at lade multinationale selskaber overtage statsejede virksomheder, kan have negative følgevirkninger, med mindre de er i overensstemmelse med FN-initiativet »Global Compact«, som Kofi Annan indledte i 1999 på det verdensøkonomiske forum i Davos, OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder og Parlamentets beslutning af 15. januar 1999 om en adfærdskodeks for europæiske virksomheder i udviklingslandene (2);

7.

påpeger, at privatisering af en statsejet virksomhed ikke må være et mål i sig selv, men at det overordnede mål derimod må være bekæmpelse af fattigdom ved at forbedre serviceydelserne for befolkningen og styrke landets samfundsøkonomiske situation, herunder skabelse af virkelige, dvs. økonomisk bæredygtige arbejdspladser, hvilket forudsætter en vedvarende forbedring af virksomhedens økonomiske situation; erindrer om, at det kan være en nyttig metode at kombinere moderne offentlige ydelser med private selskaber, og at privatisering ikke må føre til, at et statsligt monopol afløses af et privat, idet en sammenhængende strategi, der øger mulighederne for private investeringer, er en væsentlig forudsætning for udviklingsmodellers succes;

8.

anerkender de transnationale selskabers dominerende rolle i den multilaterale handel (de tegner sig for 70 % af verdenshandelen), og er opmærksom på, at de 200 største transnationale selskaber har en samlet omsætning på over en fjerdedel af hele verdensøkonomien, hvilket svarer til ca. 28,3 % af verdens BNP, og beklager, at de politiske beslutningstagere ikke anerkender den afgørende rolle, som de ville have mulighed for at spille;

9.

minder om, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU for nylig på sin samling i Rom opfordrede Kommissionen til såvel inden for rammerne af den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) som inden for rammerne af regionale og bilaterale aftaler at undlade at stille krav om privatisering af vandforsyningssektoren i udviklingslandene;

10.

konstaterer, at markedsøkonomierne afhænger af et bredt spektrum af ikke-markedsorienterede institutioner, der varetager regulerende, stabiliserende og legitimiserende opgaver, og at kvaliteten af et lands offentlige institutioner, foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og bedre regulering er af afgørende betydning for et lands udvikling på lang sigt;

11.

er derfor — i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse — overbevist om, at privatisering kun må finde sted, såfremt visse rammebetingelser er opfyldt, navnlig en klar definition fra regeringen af mål og prioriteringer, undersøgelse af alle valgmuligheder, sikring af gennemsigtighed i hele processen, fastlæggelse af passende lovgivning, sideløbende reform af den finansielle sektor og sikring af reformprocessen via egnede sociale tiltag, og såfremt organisationerne i civilsamfundet, navnlig fagforeninger og forbrugerorganisationer, inddrages ved udarbejdelsen og kontrollen af de beslutninger, der skal træffes; mener, at en reform skal respektere visse betingelser, såsom en klar regeringstilkendegivelse af mål og prioriteter, behandling af alle alternativer, åbenhed, en passende retlig ramme og passende sociale garantier, herunder høring af det civile samfund;

12.

mener, at forvaltningen af offentlige tjenesteydelser fortsat bør være underlagt de offentlige organers kontrol uanset ejerskab, og at Kommissionen skal være behjælpelig med at udvikle passende offentlige tilsynsmekanismer, der er baseret på principperne om uafhængig regulering og offentligt ansvar;

13.

understreger, at de historiske data på det offentlige serviceområde fra alle uafhængige udviklingslande gennem de sidste 50 år viser, at specielt vandforsyning, energiforsyning, dræning samt uddannelse og sundhed ikke har fungeret i de lande, hvor disse tjenester udelukkende leveredes af staten, hvilket har ført til en endemisk forøgelse af fattigdommen og forsinkelse af udviklingen med hensyn til såvel uddannelsesmuligheder som den industrielle og den økonomiske infrastruktur;

14.

opfordrer Kommissionen til at tilskynde udviklingslandene til at støtte såvel hjemlig som international privat investering inden for rammerne af partnerskab med statsejede virksomheder samt til at øge sin deltagelse i partnerskaber for at udfylde de huller, hvor statsejede virksomheder, når de står alene, ikke råder over investeringskapacitet, teknologisk kapacitet og knowhow, revisions- og finanskontrolmuligheder, anti-korruptions- og anti-affaldskontrol samt andre mekanismer, der kan øge produktiviteten og effektiviteten;

15.

understreger, at udviklingslandene skal tilskyndes til at skabe de retlige og økonomiske forudsætninger, således at der kan etableres kooperative sammenslutninger samt halvstatslige virksomhedsformer og virksomheder med blandede ejerskabsforhold, som ligeledes bør have mulighed for at overtage de statsejede virksomheders opgaver;

16.

anbefaler, især med henblik på fattigdomsbekæmpelse, støtteforanstaltninger til fordel for den uformelle sektor, der kan lette overgangen for denne sektors virksomheder til den formelle erhvervssektor;

17.

understreger, at Kommissionen bør hjælpe udviklingslandene med at diversificere den finansielle sektor og banksektoren, således at der også kan ydes små- og mikrokreditter, som ofte er en forudsætning for små virksomheders selvstændighed og udvikling;

18.

påpeger, at opmærksomheden i den forbindelse især bør rettes mod forbedring af kvinders adgang til små- og mikrolån, eftersom de spiller en væsentlig rolle i den lokale økonomi;

19.

erkender, at den private sektor kan spille en positiv rolle i forbindelse med den økonomiske udvikling i tredjelande og bekæmpelse af fattigdom; støtter tanken om at gennemføre EU-bistand til erhvervssektoren i udviklingslandene via mellemled;

20.

konstaterer i lighed med Kommissionen, at der i nogle år har »været lagt hårdt pres på udviklingslandene for at få dem til at reformere de statsejede virksomheder«, og deler Kommissionens synspunkt, at der ved reformeringen af statsvirksomhederne skal tages hensyn de enkelte landes kapacitet og ressourcer, og at disse ligeledes skal kunne bevare rådigheden over redskaber, der er af afgørende betydning for deres udvikling, herunder bl.a. energi, vand, havne- eller transportfaciliteter;

21.

fremhæver, at virksomhedssektoren i tredjelande bør støttes med hovedvægt på områderne politisk dialog, ansvarlig regeringsføring, institutionsopbygning og rådgivning, støtte til SMV og kooperative virksomhedsformer gennem rådgivning vedrørende tjenesteydelser, kvalificering og virksomhedsmodernisering, samt støtte til mikrovirksomheder, navnlig ved at lette adgangen til offentlige goder og kreditter;

22.

minder Kommissionen om det standpunkt, som Parlamentet flere gange har givet udtryk for, nemlig at tydelige definitioner af og en god samordning mellem programmer er afgørende for en virkelig sammenhængende politisk ramme;

23.

opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge beretning til Europa-Parlamentet om støtten til den offentlige sektor, den blandede sektor (partnerskaber) og den private sektor i udviklingslandene, således at Europa-Parlamentet har mulighed for at afgive en udtalelse;

24.

opfordrer til, at disse udvalg for etiske investeringer får til opgave at identificere virksomhedsudviklingsprojekter som modregningsprojekter, som disse virksomheder kan investere i; mener, at disse udvalg for etiske investeringer bør operere i samarbejde med ngo'er og andre samfundsaktører, så projekter forbindes med den lokale opbygning af kapacitet på det sociale, miljømæssige og industrielle område, hvilket vil føre til udryddelse af fattigdom og fremme forsyningen med rent vand og sanitet samt grundlæggende uddannelse og sundhedspleje;

25.

glæder sig over den holdning, som Kommissionen har indtaget i sin netop udsendte meddelelse om genoptagelse af Doha-udviklingsrunden (KOM(2003) 734), og fastholder, at EU i både multilaterale, regionale og bilaterale forhandlinger skal være lydhør over for udviklingslandenes bekymringer med hensyn til investeringsaftaler;

26.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, AVS-EU-Rådet, De Forenede Nationer, Verdenshandelsorganisationen, Verdensbanken, Den Internationale Valutafond samt Den Europæiske Unions Handelskammer og medlemsstaternes EU-handelskamre.


(1)  EUT C 272 E af 13.11.2003, s. 277.

(2)  EUT C 104 af 14.4.1999, s. 180.

P5_TA(2004)0082

Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening

Europa-Parlamentets beslutning om fremskridtene i gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (KOM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens meddelelse: På vej mod bæredygtig produktion — Status over gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (KOM(2003) 354),

der henviser til Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (1),

der henviser til Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (2) og Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (3),

der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 2, og artikel 163,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget for Andragender (A5-0034/2004),

A.

der henviser til, at opfyldelsen af målsætningerne i direktiv 96/61/EF er en af de vigtigste forudsætninger for, at europæisk industri kan opnå gode resultater på miljøområdet,

B.

der henviser til, at direktivet er en stor udfordring, men også en stor chance for europæisk industri,

C.

der henviser til, at direktivets mål kun kan nås, dersom de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen, gør sig alle de nødvendige anstrengelser,

D.

der henviser til, at der i nogle medlemsstater er opstået forsinkelser ved gennemførelsen af direktivet i national ret,

E.

der henviser til, at medlemsstaterne inden udgangen af oktober 2003 skal udfylde et spørgeskema med udførlige oplysninger om deres gennemførelse af direktivet,

F.

der henviser til, at eksisterende anlæg ifølge direktiv 96/61/EF først skal leve op til direktivets krav pr. 30. oktober 2007,

G.

der henviser til, at ti nye lande i maj 2004 tiltræder EU, og at direktiv 96/61/EF allerede er fuldt ud omsat til lov i 8 af de 13 kandidatlande,

H.

der henviser til de store vanskeligheder, der må forventes i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 96/61/EF i kandidatlandene,

I.

der påpeger, at de uklarheder, Kommissionen har nævnt, for så vidt angår fortolkningen af direktiv 96/61/EF, i praksis kan føre til stor usikkerhed ved gennemførelsen af direktivet,

J.

der henviser til, at subsidiaritetsprincippet principielt finder anvendelse, men at det kan vise sig, at myndighedernes bestræbelser i forbindelse med gennemførelsen ikke er tilstrækkelige, og at man derfor bør overveje mere harmoniserede løsninger som f.eks. indførelse af samme emissionsgrænseværdier i hele Fællesskabet for bestemte skadelige stoffer (som f.eks. dioxin),

K.

der finder, at samme type anlæg bør have samme betegnelse i alle direktiver,

L.

der finder, at man bør se kritisk på, at de luftforurenende stoffer, som er omfattet af ordningen med emissionshandel, undtages fra anvendelsesområdet for direktiv 96/61/EF,

M.

der henviser til, at en af en driftsleders grundlæggende forpligtelser er gennem anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT — Best Available Techniques), at tage alle egnede forebyggende forholdsregler mod forurening, men at der findes forskellige definitioner af BAT,

N.

der henviser til, at især mindre virksomheder ikke altid har den nødvendige viden og de personalemæssige og finansielle ressourcer til at foretage nødvendige eller ønskelige tilpasninger,

1.

kræver, at man på nuværende tidspunkt fra EU's side ikke supplerer eller udvider retsforskrifterne, så de nationale myndigheder får mere tid til at arbejde sig ind i den nuværende lovgivning;

2.

henviser til undertegnelsen i december 2003 af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (4), hvis mål bl.a. omfatter klarhed og gennemsigtighed i lovgivningen, og som indeholder bestemmelser vedrørende gennemførelse og kontrol, som institutionerne er nået til enighed om;

3.

understreger, at alle muligheder for støtte til de berørte virksomheder bør styrkes yderligere for at forbedre gennemførelsen af direktiv 96/61/EF;

4.

opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for at klarlægge definitionerne af begrebet »anlæg« og bilag I, idet industrien nødvendigvis må inddrages i denne proces;

5.

opfordrer til, at sådanne retningslinjer kommer til at indeholde en afklaring, for så vidt angår gennemførelse