ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.227.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 227

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
23. august 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2012 af 24. juli 2012 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Langres (BOB)]

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 763/2012 af 22. august 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 764/2012 af 22. august 2012 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

5

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2012/22/EU af 22. august 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage DDA-carbonat som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

7

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/484/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. august 2012 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om, hvorvidt Den Østlige Republik Uruguay yder en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med automatisk behandling af personoplysninger (meddelt under nummer C(2012) 5704)  ( 1 )

11

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 742/2012 af 16. august 2012 om gennemførelse af artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (EUT L 219 af 17.8.2012)

15

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/478/FUSP af 16. august 2012 om gennemførelse af afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 219 af 17.8.2012)

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

23.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 762/2012

af 24. juli 2012

om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Langres (BOB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 behandlet Frankrigs ansøgning om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for betegnelsen "Langres", der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/1996 (2).

(2)

Eftersom den pågældende ændring ikke er af mindre omfang, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 510/2006, har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (3). Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør ændringen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af varebeskrivelsen, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUT C 247 af 25.8.2011, s. 11.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.3.   Oste

FRANKRIG

Langres (BOB)


23.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 763/2012

af 22. august 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

57,4

ZZ

57,4

0707 00 05

MK

66,1

TR

91,2

ZZ

78,7

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

93,9

CL

88,4

TR

95,0

UY

88,9

ZA

99,2

ZZ

93,1

0806 10 10

BA

61,1

CL

196,9

EG

199,0

TR

148,1

ZZ

151,3

0808 10 80

BR

88,1

CL

146,1

NZ

121,2

US

148,7

UY

68,3

ZA

107,8

ZZ

113,4

0808 30 90

AR

111,1

CN

61,3

TR

137,4

ZA

120,9

ZZ

107,7

0809 30

TR

163,7

ZZ

163,7

0809 40 05

BA

64,0

IL

106,3

ZZ

85,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


23.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 764/2012

af 22. august 2012

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2011/12 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 (3). Disse priser og beløb blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 759/2012 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter artikel 36 forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254 af 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 223 af 21.8.2012, s. 53.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 23. august 2012

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 12 10 (1)

38,09

0,00

1701 12 90 (1)

38,09

3,18

1701 13 10 (1)

38,09

0,00

1701 13 90 (1)

38,09

3,48

1701 14 10 (1)

38,09

0,00

1701 14 90 (1)

38,09

3,48

1701 91 00 (2)

44,19

4,21

1701 99 10 (2)

44,19

1,08

1701 99 90 (2)

44,19

1,08

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


DIREKTIVER

23.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/7


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/22/EU

af 22. august 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage DDA-carbonat som et aktivt stof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. januar 2007 modtog Kommissionen en henvendelse fra Lonza, som i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i direktiv 98/8/EF ansøgte om optagelse af det aktive stof DDA-carbonat i direktivets bilag I til anvendelse i produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF. På datoen i artikel 34, stk. 1, i direktiv 98/8/EF var DDA-carbonat ikke på markedet som aktivt stof i et biocidholdigt produkt.

(2)

Efter at have foretaget sin vurdering forelagde Det Forenede Kongerige den 11. november 2010 en rapport sammen med en henstilling for Kommissionen.

(3)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået rapporten i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 2. marts 2012 og resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport.

(4)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at biocidholdige produkter, der anvendes som træbeskyttelsesmidler og indeholder DDA-carbonat, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF. DDA-carbonat bør derfor optages til anvendelse i produkttype 8 i bilag I til nævnte direktiv.

(5)

Ikke alle potentielle anvendelser er blevet vurderet på EU-plan. F.eks. er anvendelse af ikke-professionelle brugere ikke vurderet. Derfor bør medlemsstaterne vurdere de anvendelser eller eksponeringsscenarier og de risici for befolkningsgrupper og delmiljøer, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan, og sikre, at der i forbindelse med udstedelse af produktgodkendelser træffes passende foranstaltninger eller stilles specifikke betingelser, som begrænser de identificerede risici til et acceptabelt omfang.

(6)

Som følge af de risici, der er peget på for menneskers sundhed, bør der for industrielle brugeres vedkommende stilles krav om, at der fastsættes sikre arbejdsprocedurer for produkter, og at sådanne produkter kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen om godkendelse af et produkt, at risiciene kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.

(7)

I betragtning af de påpegede risici for det akvatiske og terrestriske miljø bør det kræves, at industriel anvendelse gennemføres inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning, at nylig behandlet træ efter behandlingen skal lagres overdækket og/eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag, og at eventuelt spild fra produkter, der anvendes som træbeskyttelsesmidler og indeholder DDA-carbonat, opsamles til genbrug eller bortskaffelse.

(8)

Der er afdækket uacceptable risici for miljøet i scenarier, hvor træ, der er behandlet ved neddypning i DDA-carbonat, vedvarende er udsat for vejrliget eller udsat for jævnlig befugtning (brugsklasse 3, jf. OECD (2)), og hvor træ, der er behandlet med DDA-carbonat, benyttes i konstruktioner udendørs nær eller over vand (bro-scenariet i brugsklasse 3, jf. OECD (3)) eller er i kontakt med ferskvand (brugsklasse 4b, jf. OECD (4)). Det bør derfor kræves, at produkter ikke godkendes til behandling af træ, som agtes benyttet på den måde, medmindre der forelægges data til godtgørelse af, at produktet opfylder kravene i både artikel 5 og bilag VI i direktiv 98/8/EF, om nødvendigt med anvendelse af hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger.

(9)

Bestemmelserne i dette direktiv bør anvendes samtidigt i alle medlemsstaterne for at sikre ligebehandling af biocidholdige produkter i produkttype 8, som indeholder det aktive stof DDA-carbonat, på EU-markedet og også lette den korrekte funktion af markedet for biocidholdige produkter generelt.

(10)

Før et aktivt stof optages i bilag I til direktiv 98/8/EF, bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv.

(11)

Direktiv 98/8/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 98/8/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. januar 2013 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. februar 2013.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  OECD's serie af emissionsscenariedokumenter, nr. 2: Emission Scenario Document for Wood Preservatives, del 2, s. 64.

(3)  Ibid.

(4)  Ibid.


BILAG

Følgende punkt indsættes i bilag I til direktiv 98/8/EF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

identifikationsnr.

Minimumsrenhed af det biocide produkts aktive stof i den form, det markedsføres

Optagelsesdato

Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3 (undtagen for produkter, som indeholder mere end ét aktivstof — her er fristen for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, den frist, der fastsættes i den sidste af beslutningerne om optagelse af dets aktivstoffer)

Udløbsdato for optagelsen

Produkttype

Særlige bestemmelser (1)

»58

DDA-carbonat

Reaktionsblanding af N,N-didecyl-N,N-dimethylammoniumcarbonat og N,N-didecyl-N,N-dimethylammoniumbicarbonat

EF-nr.: 451-900-9

CAS-nr. 894406-76-9

Tørvægt: 740 g/kg

1. februar 2013

Ikke relevant.

31. januar 2023

8

Risikovurderingen på EU-plan omfatter ikke alle potentielle anvendelser; visse anvendelser, som f.eks. ikke-professionelles anvendelse, er udelukket. Ved behandlingen af en ansøgning om godkendelse af et produkt efter artikel 5 og bilag VI skal medlemsstaterne, når det er relevant for det pågældende produkt, vurdere de anvendelser eller eksponeringsscenarier og de risici for delmiljøer og befolkningsgrupper, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan.

Medlemsstaterne sikrer, at godkendelser gives på følgende betingelser:

(1)

Der skal for industrielle brugeres vedkommende opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produkter må kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen om godkendelse af et produkt, at risiciene kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.

(2)

Det skal blandt andet for godkendte produkter fremgå af etiketter og sikkerhedsdatablade, når sådanne foreligger, at industriel anvendelse skal gennemføres inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning, at nylig behandlet træ efter behandlingen lagres overdækket og/eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag, og at eventuelt spild fra produkter, der anvendes, skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.

(3)

Produkter må ikke godkendes til behandling af træ, som vil være i kontakt med ferskvand eller benyttes i konstruktioner udendørs nær eller over vand, eller træ, som er behandlet ved neddypning i DDA-carbonat og vedvarende er udsat for vejrliget eller udsat for jævnlig befugtning, medmindre der forelægges data til godtgørelse af, at produktet opfylder kravene i artikel 5 og bilag VI, om nødvendigt med anvendelse af hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger.«


(1)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


AFGØRELSER

23.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 21. august 2012

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om, hvorvidt Den Østlige Republik Uruguay yder en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med automatisk behandling af personoplysninger

(meddelt under nummer C(2012) 5704)

(EØS-relevant tekst)

(2012/484/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1), særlig artikel 25, stk. 6,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne skal i henhold til direktiv 95/46/EF fastsætte bestemmelser om, at videregivelse af personoplysninger til et tredjeland kun må finde sted, hvis det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og medlemsstaternes love til gennemførelse af direktivets øvrige bestemmelser overholdes inden videregivelsen.

(2)

Kommissionen kan fastslå, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. I så fald kan der videregives personoplysninger fra medlemsstaterne, uden at yderligere garantier er påkrævet.

(3)

Vurderingen af, om beskyttelsesniveauet for personoplysninger er tilstrækkeligt, skal i henhold til direktiv 95/46/EF ske på grundlag af samtlige de forhold, der har indflydelse på en videregivelse eller en type videregivelse af oplysninger og under hensyntagen til en række faktorer som anført i direktivets artikel 25, der er relevante for den pågældende videregivelse.

(4)

Vurderingen af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, og vedtagelsen og gennemførelsen af afgørelser i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF skal på grund af tredjelandenes forskellige opfattelser af begrebet beskyttelse af personoplysninger foretages ud fra en række kriterier, der skal sikre, at der ikke vilkårligt eller uberettiget diskrimineres mod eller mellem tredjelande, hvor lignende forhold gør sig gældende, eller skabes skjulte handelshindringer under hensyntagen til Den Europæiske Unions nuværende internationale forpligtelser.

(5)

Den Østlige Republik Uruguays politiske forfatning, der blev vedtaget i 1967, omfatter ikke en udtrykkelig anerkendelse af retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Fortegnelsen over de grundlæggende rettigheder udgør imidlertid ikke en lukket liste, da det i forfatningens artikel 72 fastsættes, at de i forfatningen anførte rettigheder, forpligtelser og garantier ikke udelukker andre, som er affødt af den menneskelige personlighed, eller som afledes fra den republikanske regeringsform. I artikel 1 i lov nr. 18.331 af 11. august 2008 om beskyttelse af personoplysninger og »habeas data«-retsmidlet (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de »Habeas Data«) fastsættes det udtrykkeligt, at retten til beskyttelse af personoplysninger er iboende i mennesket, så denne er omfattet af artikel 72 i republikkens forfatning. I forfatningens artikel 332 fastsættes det, at de bestemmelser i forfatningen, som anerkender fysiske personers rettigheder, og de bestemmelser, der giver offentlige myndigheder rettigheder og pålægger dem forpligtelser, også finder anvendelse, selv om der ikke findes en specifik gennemførelsesforordning; i så tilfælde finder de bagved liggende principper i lignende love, de generelle retsprincipper og generelt accepterede doktriner anvendelse.

(6)

Retsreglerne for beskyttelse af personoplysninger i Den Østlige Republik Uruguay er i vid udstrækning baseret på reglerne i direktiv 95/46/EF og er fastsat i lov nr. 18.331 af 11. august 2008 om beskyttelse af personoplysninger og »habeas data«-retsmidlet (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de »Habeas Data«). De omfatter fysiske og juridiske personer.

(7)

Loven suppleres desuden af dekret nr. 414/009 af 31. august 2009, der blev vedtaget for at præcisere en række aspekter af loven og fastsætte detaljerede regler for datatilsynsmyndighedens organisation, beføjelser og funktion. I dekretets præambel fastsættes det, at det nationale retssystem på dette område bør tilpasses det mest accepterede, sammenlignelige retssystem, dvs. grundlæggende det niveau, der er indført i de europæiske lande med Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF.

(8)

Bestemmelserne om databeskyttelse er også indeholdt i en række særlove om oprettelse og regulering af databaser, nemlig love om regulering af visse offentlige registre (offentlige dokumenter, industriel ejendomsret og varemærker, personlige dokumenter, fast ejendom, minedrift eller kreditoplysninger). Lov nr. 18.331 finder desuden anvendelse på disse dokumenter i forbindelse med forhold, der ikke er reguleret ved disse specifikke retsinstrumenter, jf. forfatningens artikel 332.

(9)

De gældende retsregler om databeskyttelse i Den Østlige Republik Uruguay indeholder alle de grundlæggende principper, der er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for fysiske personer, og de indeholder også en række undtagelser og begrænsninger med henblik på at beskytte vigtige offentlige interesser. Disse retsregler om databeskyttelse og undtagelserne afspejler de principper, der er fastsat i direktiv 95/46/EF.

(10)

Anvendelsen af disse retsregler om databeskyttelse sikres gennem adgangen til domstolsprøvelse og administrative klagemuligheder, navnlig »habeas data«-retsmidlet, som giver den registrerede mulighed for at indbringe den registeransvarlige for retten for at håndhæve førstnævntes ret til indsigt i og berigtigelse og sletning af oplysninger, og ved den uafhængige kontrol, der foretages af tilsynsmyndigheden, enheden for regulering af og tilsyn med personoplysninger (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)), som har både undersøgelses- og interventionsbeføjelser i overensstemmelse med artikel 28 i direktiv 95/46/EF, og som fungerer i fuld uafhængighed. Desuden har enhver berørt part ret til at indgive søgsmål til domstolene med henblik på skadeserstatning som følge af ulovlig behandling af den pågældendes personoplysninger.

(11)

Databeskyttelsesmyndighederne i Uruguay har afgivet forklaringer og forsikringer med hensyn til fortolkningen af loven i Uruguay og har meddelt, at de uruguayske bestemmelser om databeskyttelse anvendes i overensstemmelse med denne fortolkning. Databeskyttelsesmyndighederne i Uruguay har bl.a. forklaret, at i henhold til forfatningens artikel 332 finder lov nr. 18.331 anvendelse i tillæg til særlove om oprettelse og regulering af særlige databaser med hensyn til de forhold, der ikke er reguleret af disse særlige retsinstrumenter. De har endvidere præciseret, at hvad angår de fortegnelser, som der henvises til i artikel 9, litra C), i lov nr. 18.331, og som ikke kræver den registreredes samtykke, for at der kan foretages databehandling, finder loven, nemlig proportionalitets- og finalitetsprincippet, også anvendelse på de registreredes rettigheder, og at de er omfattet af databeskyttelsesmyndighedens kontrol. Hvad angår princippet om gennemsigtighed har databeskyttelsesmyndighederne i Uruguay meddelt, at den registrerede i alle tilfælde skal have de nødvendige oplysninger. Hvad angår retten til aktindsigt, har databeskyttelsesmyndigheden præciseret, at det er tilstrækkeligt, at den registrerede på anmodning fremviser dokumentation for sin identitet. Databeskyttelsesmyndighederne i Uruguay har præciseret, at undtagelserne i forbindelse med princippet om internationale videregivelser af oplysninger som fastsat i artikel 23, stk. 1, i lov nr. 18.331 ikke kan tolkes således, at det finder bredere anvendelse end artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF.

(12)

I denne afgørelse tages der hensyn til disse forklaringer og forsikringer, og afgørelsen er baseret på dem.

(13)

Den Østlige Republik Uruguay er også part i den amerikanske menneskerettighedskonvention af 22. november 1969 (»San José de Costa Rica-pagten«), som trådte i kraft den 18. juli 1978 (3). I denne konventions artikel 11 fastsættes retten til privatlivets fred, og i artikel 30 fastsættes det, at de begrænsninger, der i henhold til konventionen kan indføres i nydelsen eller udøvelsen af de rettigheder eller friheder, der anerkendes i konventionen, ikke kan finde anvendelse undtagen i henhold til love, der vedtages af almene hensyn og i overensstemmelse med formålet med indførelsen af begrænsningerne (artikel 30). Den Østlige Republik Uruguay har desuden accepteret Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstols jurisdiktion. På det 1118. møde i Europarådets viceministerudvalg den 6. juli 2011 opfordrede viceministrene desuden Den Østlige Republik Uruguay til at tiltræde konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (ETS nr. 108) og tillægsprotokollen hertil (ETS nr. 118), efter at det relevante rådgivende udvalg havde afgivet en positiv udtalelse herom (4).

(14)

Den Østlige Republik Uruguay bør derfor betragtes som værende i stand til at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til direktiv 95/46/EF.

(15)

Denne afgørelse vedrører tilstrækkeligheden af den beskyttelse, som Den Østlige Republik Uruguay kan give med henblik på at opfylde kravene i artikel 25, stk. 1, i direktiv 95/46/EF. Den har ingen indvirkning på andre betingelser eller begrænsninger, der finder anvendelse ved gennemførelsen af andre bestemmelser i dette direktiv om behandling af personoplysninger i medlemsstaterne.

(16)

Af hensyn til åbenheden og for at sikre medlemsstaternes ansvarlige myndigheders beføjelser til at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger er det nødvendigt at specificere, under hvilke særlige omstændigheder det kan være berettiget at suspendere specifik videregivelse af personoplysninger, uanset om det konstateres, at beskyttelsen er tilstrækkelig.

(17)

Kommissionen bør overvåge, hvordan afgørelsen fungerer, og rapportere alle relevante resultater til det udvalg, der er oprettet i henhold til artikel 31 i direktiv 95/46/EF. Denne overvågning bør bl.a. omfatte Den Østlige Republik Uruguays ordning for videregivelse af oplysninger inden for rammerne af internationale traktater.

(18)

Gruppen vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, har afgivet positiv udtalelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, som er taget i betragtning ved gennemførelsen af denne afgørelse (5).

(19)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 31, stk. 1, i direktiv 95/46/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   For så vidt angår artikel 25, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, anses Den Østlige Republik Uruguay for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der videregives fra Den Europæiske Union.

2.   Den ansvarlige tilsynsmyndighed, der i Den Østlige Republik Uruguay har ansvaret for anvendelsen af retsreglerne om databeskyttelse i Den Østlige Republik Uruguay, er anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   De ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne kan, uden at dette berører deres beføjelser til at træffe foranstaltninger for at sikre overensstemmelse med nationale bestemmelser, der er udstedt i henhold til andre bestemmelser end artikel 25 i direktiv 95/46/EF, gøre brug af deres beføjelser til at suspendere den fortsatte videregivelse af oplysninger til en modtager i Den Østlige Republik Uruguay for at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger,

a)

når en ansvarlig myndighed i Uruguay fastslår, at den pågældende modtager overtræder de gældende beskyttelsesprincipper, eller

b)

når der er væsentlig sandsynlighed for, at beskyttelsesnormerne overtrædes; når der er grund til at antage, at den ansvarlige myndighed i Uruguay ikke tager eller ikke agter at tage passende og rettidige skridt for at bringe forholdet i orden; når en videre overførsel af personoplysninger vil kunne skabe overhængende risiko for alvorlig skade for de registrerede; og når de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne, forholdene taget i betragtning, på passende vis har søgt at underrette den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne i Den Østlige Republik Uruguay, og give vedkommende mulighed for at svare.

2.   Suspenderingen ophæves, når beskyttelsesprincipperne overholdes, og den ansvarlige myndighed i de berørte medlemsstater underrettes herom.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis der træffes foranstaltninger i henhold til artikel 2.

2.   Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor de organer, som er ansvarlige for håndhævelsen af beskyttelsesnormerne i Den Østlige Republik Uruguay, ikke sikrer denne overholdelse.

3.   Fremgår det af de oplysninger, der indhentes i medfør af artikel 2, og stk. 1 og 2 i denne artikel, at et organ, der har ansvaret for at sikre, at beskyttelsesnormerne i Den Østlige Republik Uruguay overholdes, ikke varetager sin opgave korrekt, underretter Kommissionen den ansvarlige myndighed i Uruguay herom og forelægger om nødvendigt et udkast til foranstaltninger på grundlag af proceduren i artikel 31, stk. 2, i direktiv 95/46/EF med henblik på at ophæve eller suspendere nærværende afgørelse eller begrænse dens anvendelsesområde.

Artikel 4

Kommissionen foretager en evaluering af anvendelsen af denne afgørelse og fremsender alt relevant materiale til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 31 i direktiv 95/46/EF, herunder materiale, der kan påvirke den vurdering, der foretages i henhold til artikel 1 i denne afgørelse, om, at beskyttelsen i Den Østlige Republik Uruguay er tilstrækkelig i henhold til artikel 25 i direktiv 95/46/EF, samt materiale, der viser, at afgørelsen gennemføres på diskriminerende måde.

Artikel 5

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse senest tre måneder efter at have fået meddelelse herom.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. august 2012.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Næstformand


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(2)  Brev af 31.8.2011.

(3)  Organisationen af amerikanske stater (O.A.S), Treaty Series, No 36, 1144 U.N.T.S. 123. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html/

(4)  Europarådet: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1118/10.3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864/

(5)  Udtalelse nr. 6/2010 om databeskyttelsesniveauet i Den Østlige Republik Uruguay. Kan ses på: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp177_en.pdf/


BILAG

Den ansvarlige tilsynsmyndighed, der henvises til i artikel 1, stk. 2, i denne afgørelse

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)

Andes 1365, Piso 8

Tel: +598 2901 2929 Int. 1352

11.100 Montevideo

URUGUAY

E-mail: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx

Onlineklager: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx

Websted: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx


Berigtigelser

23.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/15


Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 742/2012 af 16. august 2012 om gennemførelse af artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

( Den Europæiske Unions Tidende L 219 af 17. august 2012 )

Side 2, bilaget, tabellen, fjerde kolonne, under »Opført på listen den«:

I stedet for:

»16.8.2012«

læses:

»17.8.2012«.


23.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/15


Berigtigelse til Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/478/FUSP af 16. august 2012 om gennemførelse af afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

( Den Europæiske Unions Tidende L 219 af 17. august 2012 )

Side 22, bilaget, tabellen, fjerde kolonne, under »Opført på listen den«:

I stedet for:

»16.8.2012«

læses:

»17.8.2012«.