ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.083.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 83

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
22. marts 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 ( 1 )

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

22.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 83/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 231/2012

af 9. marts 2012

om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 14 og artikel 30, stk. 4, og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør vedtages specifikationer vedrørende oprindelse, renhedskriterier og andre nødvendige oplysninger for fødevaretilsætningsstoffer opført på EU-listerne i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(2)

I det øjemed bør de specifikationer, der hidtil er blevet udarbejdet for fødevaretilsætningsstoffer og er indeholdt i Kommissionens direktiv 2008/128/EF af 22. december 2008 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler (3), Kommissionens direktiv 2008/84/EF af 27. august 2008 om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (4) og Kommissionens direktiv 2008/60/EF af 17. juni 2008 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (5), opdateres og tages med i denne forordning. De pågældende direktiver bør derfor ophæves.

(3)

Det er nødvendigt at tage hensyn til farvestoffernes specifikationer og de tilhørende analysemetoder, som er fastsat i Codex Alimentarius af Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Tilsætningsstoffer i Levnedsmidler (i det følgende benævnt »JECFA«).

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) afgav udtalelse om sikkerheden ved at anvende basisk methacrylat-copolymer (6) som overfladebehandlingsmiddel. Dette fødevaretilsætningsstof er efterfølgende blevet godkendt på grundlag af specifikke anvendelser og har fået nummeret E 1205. Der bør derfor vedtages specifikationer for det pågældende fødevaretilsætningsstof.

(5)

Ifølge oplysninger fra fødevareproducenter anvendes fødevarefarvestofferne beta-apo-8'-carotensyre(C30)-ethylester (E 160f) og Brown FK (E 154) samt bærestoffet bentonit (E 558), som indeholder aluminium, ikke længere. De nuværende specifikationer for disse fødevaretilsætningsstoffer bør derfor ikke tages med i denne forordning.

(6)

Den 10. februar 2010 afgav autoriteten udtalelse om sikkerheden ved saccharoseestere af fedtsyrer (E 473) fremstillet af vinylestere af fedtsyrer (7). De nuværende specifikationer bør tilpasses i overensstemmelse hermed, især via en nedsættelse af grænseværdierne for urenheder, der er problematiske i forhold til sikkerheden.

(7)

De specifikke renhedskriterier, der gælder i dag, bør tilpasses, ved at grænseværdierne for de enkelte relevante tungmetaller sænkes, i det omfang det er muligt, og i det omfang JECFA's grænser er lavere end de grænser, der gælder i dag. I henhold til samme strategi bør grænseværdierne for kontaminanten 4-methylimidazol i ammonieret karamel (E 150c), sulfataske i beta-caroten (E 160a (i)) samt magnesium- og alkalisalte i calciumcarbonat (E 170) sænkes. Dette princip bør kun fraviges for tilsætningsstofferne trinatriumcitrat (E 331 (iii)) (blyindhold), carrageenan (E 407) og forarbejdet Eucheuma-tang (E 407a) (cadmiumindholdet), da producenterne har oplyst, at det ikke ville være teknisk muligt at overholde strengere EU-bestemmelser, som er i overensstemmelse med JECFA-grænserne. Bidraget til det samlede indtag af de to kontaminanter (bly og cadmium) via de pågældende tre enkelte fødevaretilsætningsstoffer anses ikke for at være signifikant. Til gengæld bør der, på baggrund af den seneste udvikling inden for de relevante fremstillingsprocesser, fastsættes nye grænseværdier for phosphater (E 338-E 341 og E 450-E 452), som er væsentligt lavere end dem, JECFA har angivet, således at der tages hensyn til autoritetens seneste anbefalinger vedrørende indtaget af arsen, især i uorganisk form (8). Desuden bør der af sikkerhedsmæssige årsager indføres en ny bestemmelse vedrørende arsen for glutaminsyre (E 620). Disse tilpasninger er samlet set til gavn for forbrugerne, idet grænseværdierne for tungmetaller generelt bliver mere restriktive for de fleste fødevaretilsætningsstoffer. Specifikationerne bør omfatte detaljerede oplysninger om fremstillingsprocessen og udgangsmaterialet for fødevaretilsætningsstoffet, så det bliver lettere at træffe beslutninger senere i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 1333/2008.

(8)

Specifikationerne bør ikke omfatte henvisninger til organoleptiske test for så vidt angår stoffets smag, eftersom kontrolmyndighederne ikke kan forventes at ville løbe den risiko, der er forbundet med at smage på et kemisk stof.

(9)

Specifikationerne bør ikke omfatte angivelse af grupper, eftersom der ikke er nogen merværdi forbundet med sådanne henvisninger.

(10)

Specifikationerne bør ikke omfatte henvisninger til den generelle parameter »tungmetaller«, da denne parameter ikke vedrører toksicitet, men snarere en ikke-specifik analysemetode. Parametrene vedrørende de enkelte tungmetaller er toksicitetsrelaterede og indgår i specifikationerne.

(11)

Visse fødevaretilsætningsstoffer (carboxymethylcellulose (E 466), tværbunden natriumcarboxymethylcellulose (E 468), enzymatisk hydrolyseret carboxymethylcellulose (E 469) og bivoks, hvidt og gult (E 901)) er i dag opført under flere forskellige navne i forskellige bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF (9). I de specifikationer, der fastsættes ved denne forordning, bør disse forskellige navne derfor anvendes.

(12)

De nuværende bestemmelser om polycykliske aromatiske carbonhydrider (PAH'er) er for generelle og ikke relevante i sikkerhedsmæssig henseende, og de bør derfor afløses af grænseværdier for de enkelte PAH'er, der er relevante for fødevaretilsætningsstofferne vegetabilsk kul (E 153) og mikrokrystallinsk voks (E 905). Der bør fastsættes tilsvarende grænseværdier for formaldehyd i carrageenan (E 407) for forarbejdet Eucheuma-tang (E 407a), for visse mikrobiologiske kriterier i agar (E 406) og for indholdet af Salmonella spp. i mannitol (E 421 (ii)) fremstillet ved fermentering.

(13)

Det bør være tilladt at anvende propan-2-ol (isopropanol, isopropylalkohol) til fremstilling af tilsætningsstofferne curcumin (E 100) og paprikaekstrakt (E 160c) i overensstemmelse med JECFA's specifikationer, eftersom autoriteten har vurderet, at denne anvendelse er sikker (10). Det bør være tilladt at anvende ethanol som erstatning for propan-2-ol til fremstilling af gellangummi (E 418), for så vidt det færdige produkt stadig overholder alle øvrige specifikationer og ethanol vurderes at være mindre problematisk i sikkerhedsmæssig henseende.

(14)

Den procentuelle andel af det farvende princip i carminer (carminsyre, cochenille) (E 120) bør angives nærmere, idet der skal gælde grænseværdier for mængden af det pågældende princip.

(15)

Nummereringssystemet for underkategorierne af carotener (E 160a) bør opdateres, så det bringes i overensstemmelse med Codex Alimentarius-nummereringssystemet.

(16)

Den faste form af mælkesyre (E 270) bør også inkluderes i specifikationerne, da det nu er muligt at fremstille stoffet i fast form, uden at det er problematisk i sikkerhedsmæssig henseende.

(17)

Den nuværende temperaturangivelse for tørringstab af mononatriumcitrat (E 331 (i)) i vandfri form bør tilpasses, idet stoffet nedbrydes under de betingelser, der gælder p.t. Tørringsbetingelserne for trinatriumcitrat (E 331 (iii)) bør ligeledes tilpasses med henblik på at forbedre reproducerbarheden for metoden.

(18)

Den nuværende specifikke absorptionsværdi for alfa-tocopherol (E 307) bør rettes, ligesom sublimationspunktet for sorbinsyre (E 200) bør afløses af en »opløselighedstest«, da førstnævnte værdi ikke er relevant. Specifikationen for bakteriekilder til fremstilling af nisin (E 234) og natamycin (E 235) bør opdateres i overensstemmelse med den nuværende taksonomiske nomenklatur.

(19)

Der er i dag adgang til nye, innovative produktionsmetoder, som gør det muligt at fremstille mindre forurenede fødevaretilsætningsstoffer, og på den baggrund bør forekomsten af aluminium i fødevaretilsætningsstoffer begrænses. For at styrke retssikkerheden og ikke-diskrimination bør producenterne af fødevaretilsætningsstoffer indrømmes en overgangsperiode, som giver dem mulighed for gradvist at indrette sig efter disse begrænsninger.

(20)

Der bør fastsættes grænseværdier for indholdet af aluminium i fødevaretilsætningsstoffer, i det omfang det er relevant, især for calciumphosphat (E 341 (i)-(iii)) bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn (11), i overensstemmelse med den relevante udtalelse, som Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler afgav den 7. juni 1996 (12). Der bør på denne baggrund også fastsættes en grænseværdi for aluminium i calciumcitrat (E 333).

(21)

Grænseværdierne for aluminium i calciumphosphat (E 341 (i)-(iii)), dinatriumdiphosphat (E 450 (i)) og calciumdihydrogendiphosphat (E 450 (vii)) bør være i tråd med autoritetens udtalelse af 22. maj 2008 (13). De nuværende grænseværdier bør sænkes, i det omfang det er teknisk muligt, og i det omfang bidraget til det samlede indtag af aluminium er signifikant. Inden for disse rammer bør aluminiumlakker af individuelle fødevarefarvestoffer kun være tilladt, hvis der er et teknisk behov for dem.

(22)

Bestemmelser om grænseværdier for indholdet af aluminium i dicalciumphosphat (E 341 (ii)), tricalciumphosphat (E 341 (iii)) og calciumdihydrogendiphosphat (E 450 (vii)) bør ikke skabe forstyrrelser på markedet via utilstrækkelige forsyninger/leverancer.

(23)

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 258/2010 af 25. marts 2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner (14) bør der fastsættes grænseværdier for kontaminanten pentachlorphenol i guargummi (E 412).

(24)

I betragtning 48 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (15) opfordres medlemsstaterne til at undersøge andre fødevarer for forekomst af 3-MCPD, så det kan vurderes, om der er behov for at fastsætte grænseværdier for den enkelte fødevare. De franske myndigheder har fremlagt oplysninger om høje koncentrationer af 3-MCPD i fødevaretilsætningsstoffet glycerol (E 422) og om det gennemsnitlige niveau for anvendelse af dette fødevaretilsætningsstof i forskellige fødevarekategorier. Der bør fastsættes grænseværdier for 3-MCPD i dette specifikke fødevaretilsætningsstof med henblik på at undgå, at den færdige fødevare forurenes i koncentrationer, der er større end de tilladte mængder, under hensyntagen til fortyndingsfaktoren.

(25)

I lyset af udviklingen inden for analysemetoder bør visse af de nuværende specifikationer opdateres. Den nuværende grænseværdi »ikke påviselig« knytter sig til udviklingen inden for analysemetoder og bør afløses af specifikke talværdier for tilsætningsstofferne syreestere af mono- og diglycerider (E 472a-f), polyglycerolestere af fedtsyrer (E 475) og propylenglycolestere af fedtsyrer (E 477).

(26)

Specifikationerne vedrørende fremstillingsprocessen bør opdateres for citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 472c), eftersom brugen af alkaliske baser er ved at være blevet afløst af anvendelsen af deres mildere salte.

(27)

Det nuværende kriterium »frie fedtsyrer« for tilsætningsstofferne citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 472c) og mono- og diacetylvinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 472e) er ikke relevant. Kriteriet bør afløses af værdien »syretal«, som i højere grad er udtryk for den titrimetriske skønsmæssige bestemmelse af de frie syregrupper. Dette er i tråd med den 71. rapport om fødevaretilsætningsstoffer fra JECFA (16), hvori netop denne ændring er foretaget for mono- og diacetylvinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 472e).

(28)

Den nuværende, fejlagtige beskrivelse af tilsætningsstoffet magnesiumoxid (E 530) bør rettes til på baggrund af oplysninger fra producenterne, så den bringes i overensstemmelse med Pharmacopoeia Europea (17). Den nuværende grænseværdi for reducerende stoffer i tilsætningsstoffet gluconsyre (E 574) bør ligeledes opdateres, da det ikke er teknisk muligt at overholde denne grænse. Den nuværende metode til beregning af vandindholdet i xylitol (E 967), som er baseret på »tørringstab«, bør afløses af en mere hensigtsmæssig metode.

(29)

Visse af de nuværende specifikationer for tilsætningsstoffet candelillavoks (E 902) bør ikke tages med i denne forordning, da de er af tilfældig karakter. For calciumdihydrogendiphosphat (E 450 (vii)) bør den nuværende linje vedrørende P2O5-indhold rettes.

(30)

I den nuværende linje »indhold« for thaumatin (E 957) bør en beregningsfaktor rettes. Faktoren skal anvendes efter Kjeldahl-metoden til skønsmæssig beregning af det samlede indhold af stoffet baseret på målingen af nitrogenindholdet. Beregningsfaktoren bør opdateres i overensstemmelse med den relevante offentliggjorte litteratur om thaumatin (E 957).

(31)

Autoriteten vurderede sikkerheden ved steviolglycosider som sødestof og afgav udtalelse herom den 10. marts 2010 (18). Anvendelsen af steviolglycosider, som har fået nummeret E 960, er efterfølgende blevet godkendt under visse nærmere definerede anvendelsesbetingelser. Der bør derfor vedtages specifikationer for dette fødevaretilsætningsstof.

(32)

På grund af en taksonomisk ændring bør de nuværende specifikationer for kildemateriale (gærsvampe), der anvendes til fremstilling af erythritol (E 968), opdateres.

(33)

For så vidt angår quillaiaekstrakt (E 999) bør den nuværende specifikation vedrørende pH-værdien tilpasses i overensstemmelse med JECFA-værdierne.

(34)

Det bør være tilladt at anvende en kombination af citronsyre og phosphorsyre (som p.t. hver især begge er godkendt til anvendelse ved fremstilling af tilsætningsstoffet polydextrose (E 1200)), forudsat at det færdige produkt stadig overholder renhedsspecifikationerne, eftersom gærsvampene forbedres, og der opnås bedre resultater i form af en mere kontrollerbar reaktionskinetik. En sådan ændring er ikke problematisk i sikkerhedsmæssig henseende.

(35)

Modsat det, der gør sig gældende for små molekyler, er polymerers molekylmasse ikke én unik værdi. En given polymer kan have en fordeling af molekyler med forskellig masse. Fordelingen kan afhænge af, hvordan polymeren er fremstillet. Polymerers fysiske egenskaber og opførsel hænger sammen med massen og med fordelingen af molekyler med en bestemt masse i blandingen. En gruppe matematiske modeller beskriver blandingen på forskellige måder for at præcisere, hvordan molekylerne fordeler sig i blandingen. Blandt de forskellige modeller, der er udviklet, anbefales det i faglitteraturen at anvende vægtmiddelmolekylvægten til at beskrive polymerer. Specifikationerne for polyvinylpyrrolidon (E 1201) bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(36)

Kriteriet »Destillationsinterval«, som indgår i de nuværende specifikationer for propylenglycol (E 1520), giver modstridende konklusioner i forhold til assayresultaterne (»Indhold«). Det pågældende kriterium bør derfor rettes til og kaldes »Destillationstest«.

(37)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer

Specifikationerne for de fødevaretilsætningsstoffer, herunder farvestoffer og sødestoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008, er fastlagt i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ophævelse

Direktiv 2008/60/EF, 2008/84/EF og 2008/128/EF ophæves med virkning fra den 1. december 2012.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

Fødevarer indeholdende fødevaretilsætningsstoffer, som er blevet markedsført lovligt inden den 1. december 2012, men ikke opfylder kravene i denne forordning, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. december 2012.

Specifikationerne i bilaget vedrørende tilsætningsstofferne steviolglycosider (E 960) og basisk methacrylat-copolymer (E 1205) finder dog anvendelse fra denne forordnings ikrafttrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 6 af 10.1.2009, s. 20.

(4)  EUT L 253 af 20.9.2008, s. 1.

(5)  EUT L 158 af 18.6.2008, s. 17.

(6)  Videnskabelig udtalelse fra EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer, efter anmodning fra Europa-Kommissionen, om anvendelse af basisk methacrylat-copolymer som fødevaretilsætningsstof. EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(7)  Videnskabelig udtalelse fra EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer, efter anmodning fra Europa-Kommissionen, om sikkerheden ved saccharoseestere af fedtsyrer fremstillet af vinylestere af fedtsyrer og om udvidet anvendelse af saccharoseestere af fedtsyrer i aromaer. EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(8)  Videnskabelig udtalelse fra EFSA's Panel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(9)  EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1.

(10)  Videnskabelig udtalelse fra EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer om revurdering af curcumin (E 100) som fødevaretilsætningsstof. EFSA Journal 2010; 8(9):1679.

(11)  Jf. definitionerne i Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (kodificeret udgave) (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16).

(12)  Udtalelse om tilsætningsstoffer i næringsstofpræparater til anvendelse i modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og overgangskost. Rapporter fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, 40. serie, s. 13-30 (1997).

(13)  Videnskabelig udtalelse fra Panelet for Tilsætningsstoffer, Smagsstoffer og Hjælpestoffer, der Kommer i Berøring med Fødevarer, efter anmodning fra Kommissionen, om sikkerheden ved aluminium ved indtag via kosten. EFSA Journal (2008) 754, 1-34.

(14)  EUT L 80 af 26.3.2010, s. 28.

(15)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.

(16)  WHO Technical Report Series, nr. 956, 2010.

(17)  EP 7.0 vol. 2, s. 2415-2416.

(18)  Videnskabelig udtalelse fra EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer om sikkerheden ved steviolglycosider til de foreslåede anvendelser som fødevaretilsætningsstof. EFSA Journal (2010); 8(4):1537.


BILAG

Bemærk: Ethylenoxid må ikke benyttes til sterilisering af fødevaretilsætningsstoffer

Aluminiumlakker til anvendelse i farvestoffer - kun tilladt, hvis dette udtrykkeligt er angivet.

Definition

Aluminiumlakker fremstilles ved reaktion af farvestoffer, der opfylder renhedskriterierne i den pågældende specifikationsmonografi, med aluminiumoxid i vandigt miljø. Aluminiumoxiden er i reglen ikke-tørret materiale, der er frisk fremstillet ved reaktion mellem aluminiumsulfat eller -chlorid og natrium- eller calciumcarbonat eller -bicarbonat eller ammoniak. Efter lakdannelsen filtreres produktet, hvorefter det vaskes med vand og tørres. Det færdige produkt kan indeholde ureageret aluminiumoxid

HCl-uopløselige bestanddele

Ikke over 0,5 %

ΝaΟΗ-uopløselige bestanddele

Ikke over 0,5 %; kun til erythrosin (Ε 127)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % (i neutralt miljø)

De specifikke renhedskriterier for de tilsvarende farvestoffer gælder tillige

E 100 CURCUMIN

Synonymer

CI Natural Yellow 3; diferoylmethan

Definition

Curcumin fremstilles ved opløsningsmiddelekstraktion af gurkemeje, dvs. jordstængler af sorter af Curcuma longa L. Ved krystallisation af ekstraktet fremkommer et koncentreret curcuminpulver. Produktet består hovedsagelig af curcuminer, dvs. det farvende princip (1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion) og dets to demethoxyderivater i forskellige forhold. Der kan forekomme mindre mængder af olier og harpikser, der forekommer naturligt i gurkemeje.

Curcumin anvendes også som aluminiumlakken; indholdet af aluminium er mindre end 30 %.

Til ekstraktion må kun benyttes følgende opløsningsmidler: ethylacetat, acetone, carbondioxid, dichlormethan, n-butanol, methanol, ethanol, hexan og propan-2-ol

Colour Index-nummer

75300

Einecs-nummer

207-280-5

Kemisk navn

I.

1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

II.

1-(4-Hydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

III.

1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

Kemisk formel

I.

C21H20O6

II.

C20H18O5

III.

C19H16O4

Molekylvægt

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Indhold

Ikke under 90 % farvestof i alt

Formula1 607 ved ca. 426 nm i ethanol

Beskrivelse

Orangegult, krystallinsk pulver

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 426 nm i ethanol

Smeltepunktsinterval

179 °C-182 °C

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Ethylacetat

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Acetone

n-Butanol

Methanol

Ethanol

Hexan

Propan-2-ol

Dichlormethan: ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 10 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Synonymer

Lactoflavin

Definition

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

201-507-1

Kemisk navn

7,8-Dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridin-2,4(3H,10H)-dion; 7,8-dimethyl-10-(1′-D-ribityl)isoalloxazin

Kemisk formel

C17H20N4O6

Molekylvægt

376,37

Indhold

Ikke under 98 % på vandfri basis

Formula 328 ved ca. 444 nm i vandig opløsning

Beskrivelse

Gult til orangegult, krystallinsk pulver med svag lugt

Identifikation

Spektrometri

Forholdet A375/A267 er mellem 0,31 og 0,33

i vandig opløsning

Forholdet A444/A267 er mellem 0,36 og 0,39

Maksimum ved ca. 375 nm i vand

Specifik drejning

[α]D 20 mellem – 115° og – 140° i en 0,05 N natriumhydroxidopløsning

Renhed

Tørringstab

Ikke over 1,5 % (105 °C, 4 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Primære aromatiske aminer

Ikke over 100 mg/kg (beregnet som anilin)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-PHOSPHAT

Synonymer

Natrium-riboflavin-5′-phosphat

Definition

Disse specifikationer gælder for riboflavin-5′-phosphat med mindre mængder af frit riboflavin og riboflavindiphosphat

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

204-988-6

Kemisk navn

Mononatrium(2R,3R,4S)-5-(3′,10′-dihydro-7′,8′-dimethyl-2′,4′-dioxo-10′-benzo[g]pteridinyl)-2,3,4- trihydroxypentylphosphat; mononatriumsalt af 5′-monophosphatester af riboflavin

Kemisk formel

For dihydratformen: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Vandfrit: C17H20N4NaO9P

Molekylvægt

514,36

Indhold

Ikke under 95 % farvestof i alt, beregnet som C17H20N4NaO9P. 2H2O

Formula 250 ved ca. 375 nm i vandig opløsning

Beskrivelse

Gult til orange, krystallinsk, hygroskopisk pulver med svag lugt

Identifikation

Spektrometri

Forholdet A375/A267 er mellem 0,30 og 0,34

i vandig opløsning

Forholdet A444/A267 er mellem 0,35 og 0,40

Maksimum ved ca. 375 nm i vand

Specifik drejning

[α]D 20 mellem + 38° og + 42° i en 5 M HCl-opløsning

Renhed

Tørringstab

Ikke over 8 % (100 °C, 5 timer i vakuum over P2O5) for dihydratformen

Sulfataske

Ikke over 25 %

Uorganisk phosphat

Ikke over 1,0 % (beregnet som PO4 på vandfri basis)

Andre farvestoffer

Riboflavin (frit): ikke over 6 %

Riboflavindiphosphat: ikke over 6 %

Primære aromatiske aminer

Ikke over 70 mg/kg (beregnet som anilin)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

Synonymer

CI Food Yellow 4

Definition

Tartrazin fremstilles af 4-amino-benzensulfonsyre, som diazoteres med saltsyre og natriumnitrit. Diazoforbindelsen kobles derefter sammen med 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylsyre eller med methylesteren, ethylesteren eller et salt af denne carboxylsyre. Det farvestof, der fremkommer, renses og isoleres som natriumsalt. Tartrazin består hovedsagelig af trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)-4-(4-sulfonatophenylazo)-H-pyrazol-3-carboxylat og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele.

Beskrivelsen af tartrazin gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

19140

Einecs-nummer

217-699-5

Kemisk navn

Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)-4-(4-sulfonatophenylazo)-H-pyrazol-3-carboxylat

Kemisk formel

C16H9N4Na3O9S2

Molekylvægt

534,37

Indhold

Ikke under 85 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula 530 ved ca. 426 nm i vandig opløsning

Beskrivelse

Lyst orange pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Gul

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 426 nm i vand

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 1,0 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

4-Hydrazinobenzensulfonsyre

Ikke over 0,5 % tilsammen

4-Aminobenzen-1-sulfonsyre

5-Oxo-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazolin-3-carboxylsyre

4,4′-Diazoaminodi(benzensulfonsyre)

Tetrahydroxyravsyre

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % i neutralt miljø

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 104 QUINOLINGULT

Synonymer

CI Food Yellow 13

Definition

Quinolingult fremstilles ved sulfonering af 2-(2-quinolyl)indan-1,3-dion eller en blanding af ca. to tredjedele 2-(2-quinolyl)indan-1,3-dion og én tredjedel 2-(2-(6-methylquinolyl))indan-1,3-dion. Quinolingult består hovedsagelig af natriumsalte af en blanding af disulfonater (overvejende), monosulfonater og trisulfonater af ovennævnte forbindelser, andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele.

Beskrivelsen af quinolingult gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

47005

Einecs-nummer

305-897-5

Kemisk navn

Dinatriumsalt af disulfonaterne af 2-(2-quinolyl)indan-1,3-dion (hovedbestanddel)

Kemisk formel

C18H9N Na2O8S2 (hovedbestanddel)

Molekylvægt

477,38 (hovedbestanddel)

Indhold

Ikke under 70 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Quinolingult skal have følgende sammensætning:

Af det samlede indhold af farvestoffer kræves, at:

mindst 80 % er dinatrium-2-(2-quinolyl)indan-1,3-diondisulfonater

højst 15 % er natrium-2-(2-quinolyl)indan-1,3-dionmonosulfonater

højst 7,0 % er trinatrium-2-(2-quinolyl)indan-1,3-diontrisulfonater

Formula 865 (hovedbestanddelen) ved ca. 411 nm i vandig eddikesyreopløsning

Beskrivelse

Gult pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Gul

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 411 nm i vandig eddikesyreopløsning med pH 5

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 4,0 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

2-Methylquinolin

Ikke over 0,5 % tilsammen

2-Methylquinolinsulfonsyre

Phthalsyre

2,6-Dimethylquinolin

2,6-Dimethylquinolinsulfonsyre

2-(2-Quinolyl)indan-1,3-dion

Ikke over 4 mg/kg

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % i neutralt miljø

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Synonymer

CI Food Yellow 3; Orange Yellow S

Definition

Sunset Yellow FCF består hovedsagelig af dinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo)naphthalen-6-sulfonat og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele. Sunset Yellow FCF fremstilles ved diazotering af 4-aminobenzensulfonsyre med saltsyre og natriumnitrit eller svovlsyre og natriumnitrit. Diazoforbindelsen kobles sammen med 6-hydroxy-2-naphthalensulfonsyre. Farvestoffet isoleres som natriumsalt og tørres.

Beskrivelsen af Sunset Yellow FCF gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

15985

Einecs-nummer

220-491-7

Kemisk navn

Dinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo)naphthalen-6-sulfonat

Kemisk formel

C16H10N2Na2O7S2

Molekylvægt

452,37

Indhold

Ikke under 85 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula 555 ved ca. 485 nm i vandig opløsning ved pH 7

Beskrivelse

Orangerødt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Orange

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 485 nm i vand ved pH 7

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 5,0 %

1-(Phenylazo)-2-naphthalenol (Sudan I)

Ikke over 0,5 mg/kg

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

4-Aminobenzen-1-sulfonsyre

Ikke over 0,5 % tilsammen

3-Hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre

6-Hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre

7-Hydroxynaphthalen-1,3-disulfonsyre

4,4′-Diazoaminodi(benzensulfonsyre)

6,6′-Oxydi(naphthalen-2-sulfonsyre)

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % i neutralt miljø

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 120 CARMINER (CARMINSYRE, COCHENILLE)

Synonymer

CI Natural Red 4

Definition

Carminer og carminsyre fremstilles ud fra vandige, vandige alkoholiske eller alkoholiske ekstrakter af cochenille, der består af tørrede hunner af insektarten Dactylopius coccus Costa.

Det farvende princip er carminsyre.

Der kan dannes aluminiumlakker af carminsyre (carminer), som menes at bestå af en blanding af aluminium og carminsyre i molforholdet 1:2.

I handelsvaren findes det farvende princip sammen med ammonium-, calcium-, kalium- og/eller natriumkationer, og der kan være overskud af disse kationer.

Handelsvaren kan desuden indeholde insektproteiner fra udgangsmaterialet og derudover eventuelt frie carminater eller en lille rest af frie aluminiumkationer

Colour Index-nummer

75470

Einecs-nummer

Cochenille: 215-680-6; carminsyre: 215-023-3; carminer: 215-724-4

Kemisk navn

7-β-D-Glucopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxoanthracen-2-carboxylsyre (carminsyre); carmin er det hydratiserede aluminiumchelat af denne syre

Kemisk formel

C22H20O13 (carminsyre)

Molekylvægt

492,39 (carminsyre)

Indhold

Carminsyreholdige ekstrakter indeholder mindst 2,0 % carminsyre; chelater indeholder mindst 50 % carminsyre

Beskrivelse

Rødt til mørkerødt, smuldrende, fast stof eller pulver. Ekstrakt af cochenille er sædvanligvis en mørkerød væske, men kan også foreligge som tørret pulver

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 518 nm i vandig ammoniakalsk opløsning

For carminsyre: maksimum ved ca. 494 nm i fortyndet saltsur opløsning

Formula 139 ved toppe omkring ca. 494 nm i fortyndet saltsyre for carminsyre

Renhed

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 122 AZORUBIN (CARMOISIN)

Synonymer

CI Food Red 3

Definition

Azorubin består hovedsagelig af dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalen-1-sulfonat og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele.

Beskrivelsen af azorubin gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

14720

Einecs-nummer

222-657-4

Kemisk navn

Dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalen-1-sulfonat

Kemisk formel

C20H12N2Na2O7S2

Molekylvægt

502,44

Indhold

Ikke under 85 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula 510 ved ca. 516 nm i vandig opløsning

Beskrivelse

Rødt til rødbrunt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Rød

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 516 nm i vand

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 1 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

4-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre

Ikke over 0,5 % tilsammen

4-Hydroxynaphthalen-1-sulfonsyre

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % i neutralt miljø

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 123 AMARANTH

Synonymer

CI Food Red 9

Definition

Amaranth består hovedsagelig af trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalen-3,6-disulfonat og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele. Amaranth fremstilles ved at koble 4-amino-1-naphthalenesulfonsyre sammen med 3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonsyre.

Beskrivelsen af amaranth gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

16185

Einecs-nummer

213-022-2

Kemisk navn

Trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalen-3,6-disulfonat

Kemisk formel

C20H11N2Na3O10S3

Molekylvægt

604,48

Indhold

Ikke under 85 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula 440 ved ca. 520 nm i vandig opløsning

Beskrivelse

Rødligbrunt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Rød

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 520 nm i vand

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 3,0 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

4-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre

Ikke over 0,5 % tilsammen

3-Hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre

6-Hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre

7-Hydroxynaphthalen-1,3-disulfonsyre

7-Hydroxynaphthalen-1,3,6-trisulfonsyre

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % i neutralt miljø

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 124 PONCEAU 4R (COCHENILLERØD A)

Synonymer

CI Food Red 7; kochenillerødt A

Definition

Ponceau 4R består hovedsagelig af trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalen-6,8-disulfonat og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele. Ponceau 4R fremstilles ved at koble diazoteret naphthionsyre til G-syre (2-naphthol-6,8-disulfonsyre) og omdanne koblingsproduktet til trinatriumsalt.

Beskrivelsen af ponceau 4R gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

16255

Einecs-nummer

220-036-2

Kemisk navn

Trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalen-6,8-disulfonat

Kemisk formel

C20H11N2Na3O10S3

Molekylvægt

604,48

Indhold

Ikke under 80 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula 430 ved ca. 505 nm i vandig opløsning

Beskrivelse

Rødligt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Rød

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 505 nm i vand

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 1,0 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

4-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre

Ikke over 0,5 % tilsammen

7-Hydroxynaphthalen-1,3-disulfonsyre

3-Hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre

6-Hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre

7-Hydroxynaphthalen-1,3,6-trisulfonsyre

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % i neutralt miljø

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 127 ERYTHROSIN

Synonymer

CI Food Red 14

Definition

Erythrosin består hovedsagelig af dinatrium-2-(2,4,5,7-tetraiod-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoatmonohydrat og andre farvestoffer samt vand, natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele. Erythrosin fremstilles ved iodering af fluorescein, kondensationsproduktet af resorcinol og phthalanhydrid.

Beskrivelsen af erythrosin gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

45430

Einecs-nummer

240-474-8

Kemisk navn

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetraiod-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoatmonohydrat

Kemisk formel

C20H6I4Na2O5 H2O

Molekylvægt

897,88

Indhold

Ikke under 87 % farvestof i alt, beregnet som vandfrit natriumsalt

Formula1 100 ved ca. 526 nm i vandig opløsning ved pH 7

Beskrivelse

Rødt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Rød

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 526 nm i vand ved pH 7

Renhed

Uorganiske iodider

Ikke over 0,1 % (beregnet som natriumiodid)

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer (undtagen fluorescein)

Ikke over 4,0 %

Fluorescein

Ikke over 20 mg/kg

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

Triiodresorcinol

Ikke over 0,2 %

2-(2,4-Dihydroxy-3,5-diiodbenzoyl)benzoesyre

Ikke over 0,2 %

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % af en opløsning med pH 7-8

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 129 ALLURA RED AC

Synonymer

CI Food Red 17

Definition

Allura Red AC består hovedsagelig af dinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonato-phenylazo)naphthalen-6-sulfonat og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele. Allura Red AC fremstilles ved at koble diazoteret 5-amino-4-methoxy-2-toluensulfonsyre sammen med 6-hydroxy-2-naphthalensulfonsyre.

Beskrivelsen af Allura Red AC gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

16035

Einecs-nummer

247-368-0

Kemisk navn

Dinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenylazo)naphthalen-6-sulfonat

Kemisk formel

C18H14N2Na2O8S2

Molekylvægt

496,42

Indhold

Ikke under 85 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula 540 ved ca. 504 nm i vandig opløsning ved pH 7

Beskrivelse

Mørkerødt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Rød

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 504 nm i vand

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 3,0 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

Natrium-6-hydroxy-2-naphthalen-sulfonsyre

Ikke over 0,3 %

4-Amino-5-methoxy-2-methylbenzen-sulfonsyre

Ikke over 0,2 %

Dinatrium-6,6-oxybis-(2-naphthalensulfonat)

Ikke over 1,0 %

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % for en opløsning med pH 7

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 131 PATENT BLUE V

Synonymer

CI Food Blue 5

Definition

Patent Blue V består hovedsagelig af en forbindelse mellem calcium eller natrium og [4-(α-(4-diethylaminophenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfophenylmethyliden)-2,5-cyclohexadien-1-yliden]diethylammoniumhydroxid, indre salt, og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat og/eller calciumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele.

Kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

42051

Einecs-nummer

222-573-8

Kemisk navn

Forbindelse mellem calcium eller natrium og [4-(α-(4-diethylaminophenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfophenylmethyliden)-2,5-cyclohexadien-1-yliden]diethylammoniumhydroxid, indre salt

Kemisk formel

Calciumforbindelsen: C27H31N2O7S2Ca1/2

Natriumforbindelsen: C27H31N2O7S2Na

Molekylvægt

Calciumforbindelsen: 579,72

Natriumforbindelsen: 582,67

Indhold

Ikke under 85 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula2 000 ved ca. 638 nm i vandig opløsning ved pH 5

Beskrivelse

Mørkeblåt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Blå

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 638 nm i vand ved pH 5

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 2,0 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

3-Hydroxybenzaldehyd

Ikke over 0,5 % tilsammen

3-Hydroxybenzoesyre

3-Hydroxy-4-sulfobenzoesyre

N,N-Diethylaminobenzensulfonsyre

Leucobase

Ikke over 4,0 %

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % for en opløsning med pH 5

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 132 INDIGOTIN (INDIGOCARMIN)

Synonymer

CI Food Blue 1

Definition

Indigotin består hovedsagelig af en blanding af dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,5′-disulfonat og dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,7′-disulfonat og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele.

Beskrivelsen af indigotin gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt.

Indigocarmin fremstilles ved sulfonering af indigo. Dette gøres ved at opvarme indigo (eller en indigopasta) i tilstedeværelse af svovlsyre. Farvestoffet isoleres og renses

Colour Index-nummer

73015

Einecs-nummer

212-728-8

Kemisk navn

Dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,5′-disulfonat

Kemisk formel

C16H8N2Na2O8S2

Molekylvægt

466,36

Indhold

Ikke under 85 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,7′-disulfonat: ikke over 18 %

Formula 480 ved ca. 610 nm i vandig opløsning

Beskrivelse

Mørkeblåt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Blå

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 610 nm i vand

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Andre end dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,7′-disulfonat: ikke over 1,0 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

2,3-Dioxoindolin-5-sulfonsyre

Ikke over 0,5 % tilsammen

5-Sulfoanthranilsyre

Anthranilsyre

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % i neutralt miljø

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 133 BRILLIANT BLUE FCF

Synonymer

CI Food Blue 2

Definition

Brilliant Blue FCF består hovedsagelig af dinatrium-α-(4-(N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)phenyl)-α-(4-(N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)cyclohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonat og isomerer heraf og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele.

Beskrivelsen af Brilliant Blue FCF gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

42090

Einecs-nummer

223-339-8

Kemisk navn

Dinatrium-α-(4-(N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)phenyl)-α-(4-N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)cyclohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonat

Kemisk formel

C37H34N2Na2O9S3

Molekylvægt

792,84

Indhold

Ikke under 85 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula1 630 ved ca. 630 nm i vandig opløsning

Beskrivelse

Rødligblåt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Blå

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 630 nm i vand

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 6,0 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

2-, 3- og 4-Formylbenzensulfonsyrer tilsammen

Ikke over 1,5 %

3-((Ethyl)(4-sulfonphenyl)amino)-methylbenzensulfonsyre

Ikke over 0,3 %

Leucobase

Ikke over 5,0 %

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % ved pH 7

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 140 (i) CHLOROPHYLL

Synonymer

CI Natural Green 3; magnesiumphaeophytin

Definition

Chlorophyll fremstilles ved opløsningsmiddelekstraktion af sorter af spiseligt plantemateriale, græs, lucerne og nælder. Under den efterfølgende fjernelse af opløsningsmidlet kan en del af eller hele det naturlige indhold af koordineret magnesium forsvinde fra chlorophyllet, så der dannes de tilsvarende phaeophytiner. De vigtigste farvende stoffer er phaeophytiner og magnesiumchlorophyller. Ekstraktet, hvorfra opløsningsmidlet er fjernet, indeholder andre pigmenter som f.eks. carotenoider samt olier, fedtstoffer og vokser fra udgangsmaterialet. Til ekstraktion må kun benyttes følgende opløsningsmidler: acetone, methylethylketon, dichlormethan, carbondioxid, methanol, ethanol, propan-2-ol og hexan

Colour Index-nummer

75810

Einecs-nummer

Chlorophyller: 215-800-7, chlorophyll a: 207-536-6, chlorophyll b: 208-272-4

Kemisk navn

De vigtigste farvende principper er følgende:

Phytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxycarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]-porphyrin-17-yl)propionat, (phaeophytin a), eller magnesiumkomplekset (chlorophyll a)

Phytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxycarbonyl-2,12,18-trimethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]-porphyrin-17-yl)propionat, (phaeophytin b), eller magnesiumkomplekset (chlorophyll b)

Kemisk formel

Chlorophyll a (magnesiumkompleks): C55H72MgN4O5

Chlorophyll a: C55H74N4O5

Chlorophyll b (magnesiumkompleks): C55H70MgN4O6

Chlorophyll b: C55H72N4O6

Molekylvægt

Chlorophyll a (magnesiumkompleks): 893,51

Chlorophyll a: 871,22

Chlorophyll b (magnesiumkompleks): 907,49

Chlorophyll b: 885,20

Indhold

Ikke under 10 % chlorophyller og magnesiumkomplekser heraf i alt

Formula 700 ved ca. 409 nm i chloroform

Beskrivelse

Voksagtigt fast stof, hvis farve varierer fra olivengrøn til mørkegrøn, afhængigt af indholdet af koordineret magnesium

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 409 nm i chloroform

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Acetone

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

Propan-2-ol

Hexan

Dichlormethan

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 140 (ii) CHLOROPHYLLINER

Synonymer

CI Natural Green 5; natriumchlorophyllin; kaliumchlorophyllin

Definition

Alkalisalte af chlorophylliner fremstilles ved forsæbning af et opløsningsmiddelekstrakt af sorter af spiseligt plantemateriale, græs, lucerne og nælder. Ved forsæbningen fjernes methyl- og phytolestergrupperne, og cyclopentenylringen kan blive åbnet delvist. Syregrupperne danner salte med kalium og/eller natrium.

Til ekstraktion må kun benyttes følgende opløsningsmidler: acetone, methylethylketon, dichlormethan, carbondioxid, methanol, ethanol, propan-2-ol og hexan

Colour Index-nummer

75815

Einecs-nummer

287-483-3

Kemisk navn

De vigtigste farvende principper er på sur form følgende:

3-(10-carboxylato-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinylphorbin-7-yl)propionat (chlorophyllin a)

og

3-(10-carboxylato-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylphorbin-7-yl)propionat (chlorophyllin b)

Afhængigt af hydrolysegraden kan cyclopentenylringen være åbnet, således at der er dannet endnu en carboxylsyrefunktion.

Der kan også være magnesiumkomplekser til stede

Kemisk formel

Chlorophyllin a (sur form): C34H34N4O5

Chlorophyllin b (sur form): C34H32N4O6

Molekylvægt

Chlorophyllin a: 578,68

Chlorophyllin b: 592,66

Begge værdier kan øges med 18 dalton, hvis cyclopentenylringen er åbnet.

Indhold

Efter tørring ved ca. 100 °C i 1 time er det samlede indhold af chlorophylliner ikke under 95 %

Formula 700 ved ca. 405 nm i vandig opløsning ved pH 9

Formula 140 ved ca. 653 nm i vandig opløsning ved pH 9

Beskrivelse

Mørkegrønt til blåsort pulver

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 405 nm og ca. 653 nm i vandig phosphatbufferopløsning ved pH 9

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Acetone

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

Propan-2-ol

Hexan

Dichlormethan

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 10 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 141 (i) CHLOROPHYLL-KOBBER-KOMPLEKS

Synonymer

CI Natural Green 3; kobberphaeophytin

Definition

Chlorophyll-kobber-kompleks fremstilles ved tilsætning af et kobbersalt til det materiale, der er fremkommet ved opløsningsmiddelekstraktion af sorter af spiseligt plantemateriale, græs, lucerne og nælder. Produktet, hvorfra opløsningsmidlet er fjernet, indeholder andre pigmenter som f.eks. carotenoider samt fedtstoffer og vokser fra udgangsmaterialet. De vigtigste farvende stoffer er kobberphaeophytiner. Til ekstraktion må kun benyttes følgende opløsningsmidler: acetone, methylethylketon, dichlormethan, carbondioxid, methanol, ethanol, propan-2-ol og hexan

Colour Index-nummer

75810

Einecs-nummer

Kobberchlorophyll a: 239-830-5; kobberchlorophyll b: 246-020-5

Kemisk navn

[Phytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxycarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]-porphyrin-17-yl)propionat]kobber (II) (kobberchlorophyll a)

[Phytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxycarbonyl-2,12,18-trimethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]-porphyrin-17-yl)propionat]kobber (II) (kobberchlorophyll b)

Kemisk formel

Kobberchlorophyll a: C55H72Cu N4O5

Kobberchlorophyll b: C55H70Cu N4O6

Molekylvægt

Kobberchlorophyll a: 932,75

Kobberchlorophyll b: 946,73

Indhold

Ikke under 10 % kobberchlorophyller i alt

Formula 540 ved ca. 422 nm i chloroform

Formula 300 ved ca. 652 nm i chloroform

Beskrivelse

Voksagtigt fast stof, hvis farve varierer fra blågrøn til mørkegrøn afhængigt af udgangsmaterialet

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 422 nm og ved ca. 652 nm i chloroform

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Acetone

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

Propan-2-ol

Hexan

Dichlormethan

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Kobberioner

Ikke over 200 mg/kg

Kobber i alt

Ikke over 8,0 % af den samlede mængde kobberphaeophytiner

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 141 (ii) CHLOROPHYLLIN-KOBBER-KOMPLEKS

Synonymer

Natriumkobberchlorophyllin; kaliumkobberchlorophyllin; CI Natural Green 5

Definition

Alkalisalte af kobberchlorophylliner fremstilles ved tilsætning af kobber til det produkt, der fremkommer ved forsæbning af et opløsningsmiddelekstrakt af sorter af spiseligt plantemateriale, græs, lucerne og nælder. Ved forsæbningen fjernes methyl- og phytolestergrupperne, og cyclopentenylringen kan blive åbnet delvist. Efter tilsætning af kobber til de rensede chlorophylliner danner syregrupperne salte med kalium og/eller natrium.

Til ekstraktion må kun benyttes følgende opløsningsmidler: acetone, methylethylketon, dichlormethan, carbondioxid, methanol, ethanol, propan-2-ol og hexan

Colour Index-nummer

75815

Einecs-nummer

 

Kemisk navn

De vigtigste farvende principper er på sur form 3-(10-carboxylato-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinylphorbin-7-yl)propionat, kobberkompleks (kobberchlorophyllin a) og 3-(10-carboxylato-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylphorbin-7-yl)propionat, kobberkompleks (kobberchlorophyllin b)

Kemisk formel

Chlorophyllin a-kobber-kompleks (sur form): C34H32Cu N4O5

Chlorophyllin b-kobber-kompleks (sur form): C34H30Cu N4O6

Molekylvægt

Chlorophyllin a-kobber-kompleks: 640,20

Chlorophyllin b-kobber-kompleks: 654,18

Begge værdier kan øges med 18 dalton, hvis cyclopentenylringen er åbnet.

Indhold

Efter tørring ved 100 °C i 1 time er det samlede indhold af chlorophyllin-kobber-komplekser ikke under 95 %

Formula 565 ved ca. 405 nm i vandig phosphatbufferopløsning ved pH 7,5

Formula 145 ved ca. 630 nm i vandig phosphatbufferopløsning ved pH 7,5

Beskrivelse

Mørkegrønt til blåsort pulver

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 405 nm og ca. 630 nm i vandig phosphatbufferopløsning ved pH 7,5

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Acetone

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

Propan-2-ol

Hexan

Dichlormethan

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Kobberioner

Ikke over 200 mg/kg

Kobber i alt

Ikke over 8,0 % af den samlede mængde chlorophyllin- kobber-komplekser

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 142 GREEN S

Synonymer

CI Food Green 4; Brilliant Green BS

Definition

Green S består hovedsagelig af natrium-N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)methylen]-2,5-cyclohexadien-1-yliden]-N-methylmethanaminium og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede forbindelser.

Beskrivelsen af Green S gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

44090

Einecs-nummer

221-409-2

Kemisk navn

Natrium-N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)methylen]-2,5-cyclohexadien-1-yliden]-N-methylmethanaminium Natrium-5-[4-dimethylamino-α-(4-dimethyliminocyclohexa-2,5-dienyliden)benzyl]-6-hydroxy-7-sulfonatonaphthalen-2-sulfonat (alternativt kemisk navn)

Kemisk formel

C27H25N2NaO7S2

Molekylvægt

576,63

Indhold

Ikke under 80 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula1 720 ved ca. 632 nm i vandig opløsning

Beskrivelse

Mørkeblåt eller mørkegrønt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Blå eller grøn

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 632 nm i vand

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 1,0 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

4,4′-Bis(dimethylamino)benzhydrylalkohol

Ikke over 0,1 %

4,4′-Bis(dimethyl-amino)benzophenon

Ikke over 0,1 %

3-Hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre

Ikke over 0,2 %

Leucobase

Ikke over 5,0 %

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % i neutralt miljø

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 150a KARAMEL

Synonymer

Kaustisk karamel

Definition

Karamel fremstilles ved kontrolleret varmebehandling af carbohydrater (kommercielt tilgængelige nærende sødemidler af fødevarekvalitet, dvs. monomererne glucose og fructose og/eller polymerer heraf (f.eks. glucosesirup, saccharose og/eller invertsukkersirup og dextrose)). Der kan benyttes syrer, baser og salte, undtagen ammoniumforbindelser og sulfitter, til at fremme karamelliseringen

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Kemisk navn

 

Kemisk formel

 

Molekylvægt

 

Indhold

 

Beskrivelse

Mørkebrunt til sort flydende eller fast stof

Identifikation

 

Renhed

Farve bundet til DEAE-cellulose

Ikke over 50 %

Farve bundet til phosphorylcellulose

Ikke over 50 %

Farvestyrke (1)

0,01-0,12

Nitrogen i alt

Ikke over 0,1 %

Svovl i alt

Ikke over 0,2 %

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 150b KAUSTISK SULFITERET KARAMEL

Synonymer

Definition

Kaustisk sulfiteret karamel fremstilles ved kontrolleret varmebehandling af carbohydrater (kommercielt tilgængelige nærende sødemidler af fødevarekvalitet, dvs. monomererne glucose og fructose og/eller polymerer heraf (f.eks. glucosesirup, saccharose og/eller invertsukkersirup og dextrose)) med eller uden syrer eller baser, men i tilstedeværelse af sulfitforbindelser (svovlsyrling, kaliumsulfit, kaliumhydrogensulfit, natriumsulfit og natriumhydrogensulfit); der anvendes ingen ammoniumforbindelser

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Kemisk navn

 

Kemisk formel

 

Molekylvægt

 

Indhold

 

Beskrivelse

Mørkebrunt til sort flydende eller fast stof

Identifikation

 

Renhed

Farve bundet til DEAE-cellulose

Over 50 %

Farvestyrke (2)

0,05-0,13

Nitrogen i alt

Ikke over 0,3 % (3)

Svovldioxid

Ikke over 0,2 % (3)

Svovl i alt

0,3-3,5 % (3)

Svovl bundet til DEAE-cellulose

Over 40 %

Absorbansforhold for farve bundet til DEAE-cellulose

19-34

Absorbansforhold (A 280/560)

Over 50

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 150c AMMONIERET KARAMEL

Synonymer

Definition

Ammonieret karamel fremstilles ved kontrolleret varmebehandling af carbohydrater (kommercielt tilgængelige nærende sødemidler af fødevarekvalitet, dvs. monomererne glucose og fructose og/eller polymerer heraf (f.eks. glucosesirup, saccharose og/eller invertsukkersirup og dextrose)) med eller uden syrer eller baser, men i tilstedeværelse af ammoniumforbindelser (ammoniumhydroxid, ammoniumcarbonat, ammoniumhydrogencarbonat og ammoniumphosphat); der anvendes ingen sulfitforbindelser

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Kemisk navn

 

Kemisk formel

 

Molekylvægt

 

Indhold

 

Beskrivelse

Mørkebrunt til sort flydende eller fast stof

Identifikation

 

Renhed

Farve bundet til DEAE-cellulose

Ikke over 50 %

Farve bundet til phosphorylcellulose

Over 50 %

Farvestyrke (4)

0,08-0,36

Ammoniakkvælstof

Ikke over 0,3 % (5)

4-Methylimidazol

Ikke over 200 mg/kg (5)

2-Acetyl-4-tetrahydroxybutylimidazol

Ikke over 10 mg/kg (5)

Svovl i alt

Ikke over 0,2 % (5)

Nitrogen i alt

0,7-3,3 % (5)

Absorbansforhold for farve bundet til phosphorylcellulose

13-35

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 150d AMMONIERET SULFITERET KARAMEL

Synonymer

Definition

Ammonieret sulfiteret karamel fremstilles ved kontrolleret varmebehandling af carbohydrater (kommercielt tilgængelige nærende sødemidler af fødevarekvalitet, dvs. monomererne glucose og fructose og/eller polymerer heraf (f.eks. glucosesirup, saccharose og/eller invertsukkersirup og dextrose)) med eller uden syrer eller baser, men i tilstedeværelse af både sulfit- og ammoniumforbindelser (svovlsyrling, kaliumsulfit, kaliumhydrogensulfit, natriumsulfit, natriumhydrogensulfit, ammoniumhydroxid, ammoniumcarbonat, ammoniumhydrogencarbonat, ammoniumphosphat, ammoniumsulfat, ammoniumsulfit og ammoniumhydrogensulfit)

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Kemisk navn

 

Kemisk formel

 

Molekylvægt

 

Indhold

 

Beskrivelse

Mørkebrunt til sort flydende eller fast stof

Identifikation

 

Renhed

Farve bundet til DEAE-cellulose

Over 50 %

Farvestyrke (6)

0,10-0,60

Ammoniaknitrogen

Ikke over 0,6 % (7)

Svovldioxid

Ikke over 0,2 % (7)

4-Methylimidazol

Ikke over 250 mg/kg (7)

Nitrogen i alt

0,3-1,7 % (7)

Svovl i alt

0,8-2,5 % (7)

Nitrogen/svovl-forholdet i alkoholbundfald

0,7-2,7

Absorbansforhold for alkoholbundfald (8)

8-14

Absorbansforhold (A 280/560)

Ikke over 50

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 151 BLACK PN (BRILLIANT BLACK BN)

Synonymer

CI Food Black 1

Definition

Brilliant Black BN består hovedsagelig af tetranatrium-4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo)-1-naphthylazo]naphthalen-1,7-di-sulfonat og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele.

Beskrivelsen af Brilliant Black BN gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

28440

Einecs-nummer

219-746-5

Kemisk navn

Tetranatrium-4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo)-1-naphthylazo]naphthalen-1,7-disulfonat

Kemisk formel

C28H17N5Na4O14S4

Molekylvægt

867,69

Indhold

Ikke under 80 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula 530 ved ca. 570 nm i vandig opløsning

Beskrivelse

Sort pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Blåligsort

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 570 nm i vand

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 4 % (udtrykt på basis af farveindholdet)

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

4-Acetamido-5-hydroxynaphthalen-1,7-disulfonsyre

Ikke over 0,8 % tilsammen

4-Amino-5-hydroxynaphthalen-1,7-disulfonsyre

8-Aminonaphthalen-2-sulfonsyre

4,4′-Diazoaminodi-(benzensulfonsyre)

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % i neutralt miljø

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 153 VEGETABILSK KUL

Synonymer

Vegetabilsk sort

Definition

Vegetabilsk aktivt kul fremstilles ved forkulning af plantemateriale som f.eks. træ, celluloseaffald, tørv og kokosnødskaller. Det aktive kul, der fremstilles på denne måde, formales på en valsemølle, og det fremkomne højaktive kul i pulverform behandles med cyklon. Den fine fraktion fra cyklonen renses ved vaskning med saltsyre, neutraliseres og tørres. Det er det produkt, som opnås med disse processer, der er almindeligt kendt som vegetabilsk sort. Produkter med større farveevne fremstilles af den fine fraktion ved hjælp af yderligere behandling i cyklon eller yderligere formaling, efterfulgt af syrevask, neutralisering og tørring. Materialet består hovedsagelig af fintfordelt kulstof. Det kan indeholde mindre mængder nitrogen, hydrogen og oxygen. Efter fremstillingen kan der være absorberet fugt på produktet

Colour Index-nummer

77266

Einecs-nummer

231-153-3

Kemisk navn

Carbon

Kemisk formel

C

Atomvægt

12,01

Indhold

Ikke under 95 % carbon på aske- og vandfri basis

Tørringstab

Ikke over 12 % (120 °C i 4 timer)

Beskrivelse

Sort, lugtløst pulver

Identifikation

Opløselighed

Uopløseligt i vand og organiske opløsningsmidler

Brænding

Brænder langsomt uden flamme efter opvarmning til rødglødhede

Renhed

Aske (i alt)

Ikke over 4,0 % (glødetemperatur: 625 °C)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

Benzo(a)pyren under 50 μg/kg i ekstraktet, der fremkommer ved ekstraktion af 1 g af produktet med 10 g ren cyclohexan ved kontinuerlig ekstraktion

Baseopløselige bestanddele

Filtratet fra kogning af 2 g af prøven med 20 ml N natriumhydroxid og efterfølgende filtrering skal være farveløst

E 155 BROWN HT

Synonymer

CI Food Brown 3

Definition

Brown HT består hovedsagelig af dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-phenylenbisazo)di(naphthalen-1-sulfonat) og andre farvestoffer samt natriumchlorid og/eller natriumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele.

Beskrivelsen af Brown HT gælder natriumsaltet. Calcium- og kaliumsaltet er også tilladt

Colour Index-nummer

20285

Einecs-nummer

224-924-0

Kemisk navn

Dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-phenylenbisazo)di(naphthalen-1-sulfonat)

Kemisk formel

C27H18N4Na2O9S2

Molekylvægt

652,57

Indhold

Ikke under 70 % farvestof i alt, beregnet som natriumsalt

Formula 403 ved ca. 460 nm i vandig opløsning ved pH 7

Beskrivelse

Rødligbrunt pulver eller granulat

Udseende af vandig opløsning

Brun

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 460 nm i vand ved pH 7

Renhed

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Ikke over 10 % (ved TLC)

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

4-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre

Ikke over 0,7 %

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % for en opløsning med pH 7

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 160a (i) BETA-CAROTEN

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Disse specifikationer gælder hovedsagelig alle transisomerer af β-caroten sammen med mindre mængder af andre carotenoider. Opløste og stabiliserede præparater kan have forskellige trans/cis-isomerforhold

Colour Index-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Kemisk navn

β-Caroten; β,β-caroten

Kemisk formel

C40H56

Molekylvægt

536,88

Indhold

Ikke under 96 % farvestof i alt (udtrykt som β-caroten)

Formula2 500 ved ca. 440 nm til 457 nm i cyclohexan

Beskrivelse

Røde til brunligrøde krystaller eller krystallinsk pulver

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved 453 nm til 456 nm i cyclohexan

Renhed

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Andre farvestoffer

Andre carotenoider end β-caroten: ikke over 3,0 % af farvestof i alt

Bly

Ikke over 2 mg/kg

E 160a (ii) PLANTECAROTENER

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Plantecarotener fremstilles ved opløsningsmiddelekstraktion af sorter af spiselige planter, gulerødder, vegetabilske olier, græs, lucerne og nælder.

Det primære farvende princip er carotenoider, hvoraf β-caroten er den vigtigste. Der kan forekomme α- og -caroten og andre pigmenter. Stoffet kan ud over farvepigmenterne indeholde olier, fedtstoffer og vokser, der forekommer naturligt i udgangsmaterialet.

Til ekstraktion må kun benyttes følgende opløsningsmidler: acetone, methylethylketon, methanol, ethanol, propan-2-ol, hexan (9), dichlormethan og carbondioxid

Colour Index-nummer

75130

Einecs-nummer

230-636-6

Kemisk navn

 

Kemisk formel

β-Caroten: C40H56

Molekylvægt

β-Caroten: 536,88

Indhold

Indeholder mindst 5 % carotener (beregnet som β-caroten). For produkter fremstillet ved ekstraktion af vegetabilske olier: mindst 0,2 % i spisefedt.

Formula2 500 ved ca. 440 nm til 457 nm i cyclohexan

Beskrivelse

 

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved 440 nm til 457 nm og 470 nm til 486 nm i cyclohexan

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Acetone

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Methylethylketon

Methanol

Propan-2-ol

Hexan

Ethanol

Dichlormethan

Ikke over 10 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

E 160a (iii) BETA-CAROTEN FRA Blakeslea trispora

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Fremstilles ved en fermenteringsproces under anvendelse af en blandet kultur af to køn (+) og (-) af stammer af svampen Blakeslea trispora. β-Caroten ekstraheres fra biomassen med ethylacetat eller isobutylacetat efterfulgt af propan-2-ol og krystalliseres. Det krystallinske produkt består hovedsagelig af trans-β-caroten. Som følge af den naturlige proces består ca. 3 % af produktet af blandede carotener, hvilket er specifikt for produktet

Colour Index-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Kemisk navn

β-Caroten; β,β-caroten

Kemisk formel

C40H56

Molekylvægt

536,88

Indhold

Ikke under 96 % farvestof i alt (udtrykt som β-caroten)

Formula2 500 ved ca. 440 nm til 457 nm i cyclohexan

Beskrivelse

Røde, brunligrøde eller purpurviolette krystaller eller krystallinsk pulver (farven varierer afhængigt af det anvendte opløsningsmiddel og krystalliseringbetingelserne)

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved 453 nm til 456 nm i cyclohexan

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Ethylacetat

Ikke over 0,8 %, hver for sig eller tilsammen

Ethanol

Isobutylacetat: ikke over 1,0 %

Propan-2-ol: ikke over 0,1 %

Sulfataske

Ikke over 0,2 %

Andre farvestoffer

Andre carotenoider end β-caroten: ikke over 3,0 % af farvestof i alt

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier

Skimmelsvampe

Ikke over 100 kolonier pr. gram

Gærsvampe

Ikke over 100 kolonier pr. g

Salmonella spp.

Ingen i 25 g

Escherichia coli

Ingen i 5 g

E 160a (iv) ALGECAROTENER

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Blandede carotener kan også fremstilles af stammer af algen Dunaliella salina, som dyrkes i store saltsøer i Whyalla, South Australia. β-Caroten ekstraheres med en flygtig olie. Præparatet består af en 20-30 % suspension i spiseolie. Trans/cis-isomerforholdet ligger mellem 50/50 og 71/29.

Det primære farvende princip er carotenoider, hvoraf β-caroten er den vigtigste. Der kan forekomme β-caroten, lutein, zeaxanthin og β-cryptoxanthin. Stoffet kan ud over farvepigmenterne indeholde olier, fedtstoffer og vokser, der forekommer naturligt i udgangsmaterialet

Colour Index-nummer

75130

Einecs-nummer

 

Kemisk navn

 

Kemisk formel

β-Caroten: C40H56

Molekylvægt

β-Caroten: 536,88

Indhold

Ikke under 20 % carotener (beregnet som β-caroten).

Formula2 500 ved ca. 440 nm til 457 nm i cyclohexan

Beskrivelse

 

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved 440 nm til 457 nm og 474 nm til 486 nm i cyclohexan

Renhed

Naturlige tocopheroler i spiseolie

Ikke over 0,3 %

Bly

Ikke over 2 mg/kg

E 160b ANNATTOEKSTRAKTER (BIXIN, NORBIXIN)

(I)   OPLØSNINGSMIDDELEKSTRAHERET BIXIN OG NORBIXIN

Synonymer

CI Natural Orange 4

Definition

Bixin fremstilles ved ekstraktion af skallen af frø fra annatto-træet (Bixa orellana L.) med et eller flere af følgende opløsningsmidler: acetone, methanol, hexan, dichlormethan eller carbondioxid, hvorefter opløsningsmidlet fjernes.

Norbixin fremstilles ved hydrolyse af det ekstraherede bixin i vandig base.

Bixin og norbixin kan indeholde andre stoffer, der er udtrukket af annatto-frøene.

Bixinpulver indeholder flere farvede bestanddele, hvoraf den vigtigste er bixin, som kan forekomme i både cis- og trans-formen. Der kan ligeledes forekomme produkter fra termisk nedbrydning af bixin.

Norbixinpulvers vigtigste farvende princip er hydrolyseprodukterne af bixin i form af natrium- eller kaliumsalte. Både cis- og trans-former kan forekomme

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4, annattoekstrakt: 289-561-2, bixin: 230-248-7

Kemisk navn

Bixin:

6′-Methylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapocaroten-6,6′-dioat

6′-Methylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapocaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-Diapocaroten-6,6′-disyre

9′-trans-6,6′-Diapocaroten-6,6′-disyre

Kemisk formel

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekylvægt

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Indhold

Bixinpulver indeholder mindst 75 % carotenoider i alt, beregnet som bixin

Norbixinpulver indeholder mindst 25 % carotenoider i alt, beregnet som norbixin

Bixin:

Formula

2 870 ved ca. 502 nm i chloroform

Norbixin:

Formula

2 870 ved ca. 482 nm i KOH-opløsning

Beskrivelse

Rødligbrun(t) pulver, opslæmning eller opløsning

Identifikation

Spektrometri

Bixin:

maksimum ved ca. 502 nm i chloroform

Norbixin:

maksimum ved ca. 482 nm i fortyndet KOH-opløsning

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Acetone

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Methanol

Hexan

Dichlormethan

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

(II)   BASEEKSTRAHERET ANNATTO

Synonymer

CI Natural Orange 4

Definition

Vandopløselig annatto fremstilles ved ekstraktion af skallen af frø fra annatto-træet (Bixa orellana L.) med vandig base (natrium- eller kaliumhydroxid).

Det vigtigste farvende princip i vandopløselig annatto er norbixin, der er et hydrolyseprodukt af bixin, som natrium- eller kaliumsalt. Både cis- og trans-former kan forekomme

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4, annattoekstrakt: 289-561-2, bixin: 230-248-7

Kemisk navn

Bixin:

6′-Methylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapocaroten-6,6′-dioat

6′-Methylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapocaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-Diapocaroten-6,6′-disyre

9′-trans-6,6′-Diapocaroten-6,6′-disyre

Kemisk formel

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekylvægt

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Indhold

Ikke under 0,1 % carotenoider totalt, udtrykt som norbixin

Norbixin:

Formula

2 870 ved ca. 482 nm i KOH-opløsning

Beskrivelse

Rødligbrun(t) pulver, opslæmning eller opløsning

Identifikation

Spektrometri

Bixin:

maksimum ved ca. 502 nm i chloroform

Norbixin:

maksimum ved ca. 482 nm i fortyndet KOH-opløsning

Renhed

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

(III)   OLIEEKSTRAHERET ANNATTO

Synonymer

CI Natural Orange 4

Definition

Annattoekstrakter i olie (opslæmning eller opløsning) fremstilles ved ekstraktion af skallen af frø fra annatto-træet (Bixa orellana L.) med vegetabilsk spiseolie. Annattoekstrakt i olie indeholder flere farvede bestanddele, hvoraf den vigtigste er bisin, som kan forekomme både i cis- og trans-form. Der kan ligeledes forekomme produkter fra termisk nedbrydning af bixin

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4, annattoekstrakt: 289-561-2, bixin: 230-248-7

Kemisk navn

Bixin:

6′-Methylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapocaroten-6,6′-dioat

6′-Methylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapocaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-Diapocaroten-6,6′-disyre

9′-trans-6,6′-Diapocaroten-6,6′-disyre

Kemisk formel

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekylvægt

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Indhold

Ikke under 0,1 % carotenoider totalt, udtrykt som bixin

Bixin:

Formula

2 870 ved ca. 502 nm i chloroform

Beskrivelse

Rødligbrun(t) pulver, opslæmning eller opløsning

Identifikation

Spektrometri

Bixin:

maksimum ved ca. 502 nm i chloroform

Norbixin:

maksimum ved ca. 482 nm i fortyndet KOH-opløsning

Renhed

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 160c PAPRIKAEKSTRAKT (CAPSANTHIN, CAPSORUBIN)

Synonymer

Paprikaoleoresin

Definition

Paprikaekstrakt fremstilles ved opløsningsmiddelekstraktion af sorter af paprika, som består af de knuste frugtkapsler, med eller uden frø, fra Capsicum annuum L., og indeholder de vigtigste farvende principper fra dette krydderi. De vigtigste farvende principper er capsanthin og capsorubin. Det vides, at der tillige er en række andre farvede forbindelser til stede.

Til ekstraktion må kun benyttes følgende opløsningsmidler: methanol, ethanol, acetone, hexan, dichlormethan, ethylacetat, propan-2-ol og carbondioxid

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

Capsanthin: 207-364-1, capsorubin: 207-425-2

Kemisk navn

Capsanthin: (3R,3′S,5′R)-3,3′-dihydroxy-β,κ-caroten-6-on

Capsorubin: (3S,3′S,5R,5R′)-3,3′-dihydroxy-κ,κ-caroten-6,6′-dion

Kemisk formel

Capsanthin:

C40H56O3

Capsorubin:

C40H56O4

Molekylvægt

Capsanthin:

584,85

Capsorubin:

600,85

Indhold

Paprikaekstrakt: mindst 7,0 % carotenoider

Capsanthin/capsorubin: mindst 30 % af carotenoidindholdet i alt

Formula2 100 ved ca. 462 nm i acetone

Beskrivelse

Mørkerød, tyktflydende væske

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 462 nm i acetone

Farvereaktion

Ved tilsætning af 1 dråbe svovlsyre til 1 dråbe prøve opløst i 2-3 dråber chloroform dannes der en dybblå farve

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Ethylacetat

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Methanol

Ethanol

Acetone

Hexan

Propan-2-ol

Dichlormethan

Ikke over 10 mg/kg

Capsaicin

Ikke over 250 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 160d LYCOPEN

(I)   SYNTETISK LYCOPEN

Synonymer

Lycopen fremstillet ved kemisk syntese

Definition

Syntetisk lycopen er en blanding af geometriske isomerer af lycopener og fremstilles ved Wittig-kondensation af syntetiske mellemprodukter, der er almindeligt anvendt i fremstillingen af andre carotenoider, der anvendes i fødevarer. Syntetisk lycopen består hovedsagelig af all-trans-lycopen sammen med 5-cis-lycopen og mindre mængder af andre isomerer. Kommercielt tilgængelige lycopenpræparater, som er bestemt til anvendelse i fødevarer, formuleres som suspensioner i spiseolier eller som vanddispergerbart eller vandopløseligt pulver

Colour Index-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemisk navn

ψ,ψ-Caroten, all-trans-lycopen, (all-E)-lycopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylvægt

536,85

Indhold

Ikke under 96 % lycopener i alt (mindst 70 % all-trans-lycopen)

Formula3 450 ved 465-475 nm i hexan (for 100 % rent all-trans-lycopen)

Beskrivelse

Rødt, krystallinsk pulver

Identifikation

Spektrofotometri

En opløsning i hexan viser en maksimal absorption ved ca. 470 nm

Test for carotenoider

Farven på en opløsning af prøven i acetone forsvinder efter successive tilsætninger af en 5 % opløsning af natriumnitrit og 1 N svovlsyre

Opløselighed

Uopløseligt i vand, let opløseligt i chloroform

Egenskaber for 1 % opløsning i chloroform

Klar og med en intensiv rød-orange farve

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (40 °C i 4 timer ved 20 mm Hg)

Apo-12'-lycopenal

Ikke over 0,15 %

Triphenylphosphinoxid

Ikke over 0,01 %

Opløsningsmiddelrester

Methanol: ikke over 200 mg/kg

Hexan, propan-2-ol: ikke over 10 mg/kg hver især

Dichlormethan: ikke over 10 mg/kg (kun i kommercielt tilgængelige præparater)

Bly

Ikke over 1 mg/kg

(II)   LYCOPEN FRA RØDE TOMATER

Synonymer

Natural Yellow 27

Definition

Lycopen fremstilles ved opløsningsmiddelekstraktion af røde tomater (Lycopersicum esculentum L.), hvorefter opløsningsmidlet fjernes. Til ekstraktion må kun benyttes følgende opløsningsmidler: carbondioxid, ethylacetat, acetone, propan-2-ol, methanol, ethanol og hexan. Det vigtigste farvende stof i tomater er lycopen, men også mindre mængder af andre carotenoidpigmenter kan være til stede. Herudover kan produktet indeholde olier, fedtstoffer, vokser og aromastoffer, der forekommer naturligt i tomater

Colour Index-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemisk navn

ψ,ψ-Caroten, all-trans-lycopen, (all-E)-lycopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylvægt

536,85

Indhold

Formula3 450 ved 465-475 nm i hexan (for 100 % rent all-trans-lycopen).

Ikke under 5 % farvestof i alt

Beskrivelse

Mørkerød, tyktflydende væske

Identifikation

Spektrofotometri

Maksimum ved ca. 472 nm i hexan

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Propan-2-ol

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Hexan

Acetone

Ethanol

Methanol

Ethylacetat

Sulfataske

Ikke over 1 %

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

(III)   LYCOPEN FRA BLAKESLEA TRISPORA

Synonymer

Natural Yellow 27

Definition

Lycopen fra Blakeslea trispora ekstraheres fra svampens biomasse og oprenses ved krystallisation og filtrering. Det består hovedsagelig af all-trans-lycopen. Det indeholder også mindre mængder af andre carotenoider. Propan-2-ol og isobutylacetat er de eneste opløsningsmidler, der anvendes ved fremstillingen. Kommercielt tilgængelige lycopenpræparater, som er bestemt til anvendelse i fødevarer, formuleres som suspensioner i spiseolier eller som vanddispergerbart eller vandopløseligt pulver

Colour Index-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemisk navn

ψ,ψ-Caroten, all-trans-lycopen, (all-E)-lycopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylvægt

536,85

Indhold

Ikke under 95 % lycopener i alt og ikke under 90 % all-trans-lycopen af alle farvestoffer

Formula3 450 ved 465-475 nm i hexan (for 100 % rent all-trans-lycopen)

Beskrivelse

Rødt, krystallinsk pulver

Identifikation

Spektrofotometri

En opløsning i hexan viser en maksimal absorption ved ca. 470 nm

Test for carotenoider

Farven på en opløsning af prøven i acetone forsvinder efter successive tilsætninger af en 5 % opløsning af natriumnitrit og 1 N svovlsyre

Opløselighed

Uopløseligt i vand, let opløseligt i chloroform

Egenskaber for 1 % opløsning i chloroform

Klar og med en intensiv rød-orange farve

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (40 °C i 4 timer ved 20 mm Hg)

Andre carotenoider

Ikke over 5 %

Opløsningsmiddelrester

Propan-2-ol: ikke over 0,1 %

Isobutylacetat: ikke over 1,0 %

Dichlormethan: ikke over 10 mg/kg (kun i kommercielt tilgængelige præparater)

Sulfataske

Ikke over 0,3 %

Bly

Ikke over 1 mg/kg

E 160e BETA-APO-8′-CAROTENAL(C30)

Synonymer

CI Food Orange 6

Definition

Disse specifikationer gælder fortrinsvis for all-trans-isomeren af β-apo-8′-carotenal sammen med mindre mængder af andre carotenoider. Fortyndede og stabiliserede former fremstilles af β-apo-8′-carotenal, der opfylder disse specifikationer, og omfatter opløsninger eller opslæmninger af β-apo-8′-carotenal i spisefedt eller -olie, emulsioner og vanddispergerbare pulvere. Sådanne præparater kan have et andet cis/trans-forhold

Colour Index-nummer

40820

Einecs-nummer

214-171-6

Kemisk navn

β-Apo-8′-carotenal; trans-β-apo-8′-carotenaldehyd

Kemisk formel

C30H40O

Molekylvægt

416,65

Indhold

Ikke under 96 % farvestof i alt

Formula2 640 ved 460-462 nm i cyclohexan

Beskrivelse

Mørkviolette krystaller med metalglans eller krystallinsk pulver

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved 460-462 nm i cyclohexan

Renhed

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Andre farvestoffer

Andre carotenoider end β-apo-8'-carotenal:

ikke over 3,0 % af farvestof i alt

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 161b LUTEIN

Synonymer

Blandede carotenoider; xanthophyl

Definition

Lutein fremstilles ved opløsningsmiddelekstraktion af sorter af spiselige frugter og planter, græs, lucerne og Tagetes erecta. Det vigtigste farvende princip er carotenoider, hvoraf lutein og fedtsyreestere heraf udgør hovedparten. Produktet indeholder tillige en variabel mængde carotener. Lutein kan indeholde fedtstoffer, olier og vokser, der forekommer naturligt i plantematerialet.

Til ekstraktion må kun benyttes følgende opløsningsmidler: methanol, ethanol, propan-2-ol, hexan, acetone, methylethylketon og carbondioxid

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

204-840-0

Kemisk navn

3,3′-Dihydroxy-d-caroten

Kemisk formel

C40H56O2

Molekylvægt

568,88

Indhold

Ikke under 4,0 % farvestof i alt, beregnet som lutein

Formula2 550 ved ca. 445 nm in chloroform/ethanol (10:90) eller hexan/ethanol/acetone (80:10:10)

Beskrivelse

Mørk, gulligbrun væske

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 445 nm i chloroform/ethanol (1:9)

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Acetone

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

Propan-2-ol

Hexan

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 3 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 161g CANTHAXANTHIN

Synonymer

CI Food Orange 8

Definition

Disse specifikationer gælder for et produkt overvejende af all-trans-isomeren af canthaxanthin, men også indeholdende mindre mængder af andre carotenoider. Fortyndede og stabiliserede former fremstilles af canthaxanthin, der opfylder disse specifikationer, og omfatter opløsninger eller opslæmninger af canthaxanthin i spisefedt eller -olie, emulsioner og vanddispergerbare pulvere. Sådanne præparater kan have et andet cis/trans-forhold

Colour Index-nummer

40850

Einecs-nummer

208-187-2

Kemisk navn

β-Caroten-4,4'-dion; canthaxanthin; 4,4'-dioxo-β-caroten

Kemisk formel

C40H52O2

Molekylvægt

564,86

Indhold

Ikke under 96 % farvestof i alt (udtrykt som canthaxanthin)

Formula

2 200

ved ca. 485 nm i chloroform

ved 468-472 nm i cyclohexan

ved 464-467 nm i petroleumsether

Beskrivelse

Dybviolette krystaller eller krystallinsk pulver

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 485 nm i chloroform

Maksimum ved 468-472 nm i cyclohexan

Maksimum ved 464-467 nm i petroleumsether

Renhed

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Andre farvestoffer

Andre carotenoider end canthaxanthin: ikke over 5,0 % af farvestof i alt

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 162 RØDBEDEFARVE (BETANINER)

Synonymer

Betanin

Definition

Rødbedefarve fremstilles ud fra rødbedesorter (Beta vulgaris L. var. rubra) ved presning af knuste rødbeder eller vandig ekstraktion af snittede rødbeder efterfulgt af opkoncentrering af de farvende stoffer. Farven indeholder forskellige pigmenter, der alle tilhører betalain-gruppen. Det vigtigste farvende princip er betacyaniner (rødt), hvoraf betanin udgør 75-95 %. Der kan forekomme mindre mængder af betaxanthin (gult) og nedbrydningsprodukter af betalainer (lysebrune).

Saft og ekstrakt indeholder ud over farvepigmenterne sukkerarter, salte og/eller proteiner, der forekommer naturligt i rødbeder. Der kan ske koncentrering af opløsningen eller raffinering af nogle produkter, hvorved størsteparten af sukkerarter, salte og proteiner fjernes

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

231-628-5

Kemisk navn

[S-(R′,R′)]-4-[2-[2-Carboxy-5(β-D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indol-1-yl]ethenyl]-2,3-dihydro-2,6-pyridindicarboxylsyre; 1-[2-(2,6-dicarboxy-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridyliden)ethyliden]-5-β-D-glucopyranosyloxy)-6-hydroxyindolium-2-carboxylat

Kemisk formel

Betanin: C24H26N2O13

Molekylvægt

550,48

Indhold

Ikke under 0,4 % rød farve (udtrykt som betanin)

Formula1 120 ved ca. 535 nm i vandig opløsning ved pH 5

Beskrivelse

Rød eller mørkerød væske, pasta, pulver eller fast stof

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 535 nm i vand ved pH 5

Renhed

Nitrat

Ikke over 2 g nitration pr. g rød farve (beregnet ud fra farveindholdet)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 163 ANTHOCYANINER

Synonymer

Definition

Anthocyaniner fremstilles ved udblødning eller ekstraktion af sorter af grøntsager og spiselige frugter med sulfitholdigt vand, syreholdigt vand, carbondioxid, methanol eller ethanol, efterfulgt af koncentration og/eller rensning, hvis det er nødvendigt. Det produkt, der derved opnås, kan omdannes til pulver ved hjælp af en industriel tørringsproces. Anthocyaniner indeholder almindelige bestanddele fra udgangsmaterialet, dvs. anthocyanin, organiske syrer, garvestoffer, sukkerarter, mineraler m.v., men ikke nødvendigvis i samme forhold som i udgangsmaterialet. Ethanol kan være naturligt til stede som følge af udblødningsprocessen. Det farvende princip er anthocyanin. Produkterne markedsføres i overensstemmelse med deres farvestyrke i henhold til assayresultaterne (»Indhold«). Farveindholdet udtrykkes ikke i kvantitative enheder

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

208-438-6 (cyanidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delphinidin); 211-403-8 (maldivin); 205-127-7 (pelargonidin); 215-849-4 (petunidin)

Kemisk navn

3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavyliumchlorid (cyanidin)

3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′-methoxyflavyliumchlorid (peonidin)

3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′,5′-dimethoxyflavyliumchlorid (malvidin)

3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5,trihydroxyphenyl)-1-benzopyryliumchlorid (delphinidin)

3,3′4′,5,7-Pentahydroxy-5'-methoxyflavyliumchlorid (petunidin)

3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyriliumchlorid (pelargonidin)

Kemisk formel

Cyanidin: C15H11O6Cl

Peonidin: C16H13O6Cl

Malvidin: C17H15O7Cl

Delphinidin: C15H11O7Cl

Petunidin: C16H13O7Cl

Pelargonidin: C15H11O5Cl

Molekylvægt

Cyanidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delphinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Indhold

Formula

300 ved 515-535 nm ved pH 3,0 for det rene pigment

Beskrivelse

Purpurrødlig væske, pulver eller pasta med en svag, karakteristisk lugt

Identifikation

Spektrometri

Maksimum i methanol med 0,01 % konc. HCI:

Cyanidin: 535 nm

Peonidin: 532 nm

Malvidin: 542 nm

Delphinidin: 546 nm

Petunidin: 543 nm

Pelargonidin: 530 nm

Renhed

Opløsningsmiddelrester

Methanol

Ikke over 50 mg/kg

Ethanol

Ikke over 200 mg/kg

Svovldioxid

Ikke over 1 000 mg/kg pr. procent pigment

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 170 CALCIUMCARBONAT

Synonymer

CI Pigment White 18; kridt

Definition

Calciumcarbonat er det produkt, der fremstilles ved formaling af kalksten eller fældning af calciumioner med carbonationer

Colour Index-nummer

77220

Einecs-nummer

Calciumcarbonat: 207-439-9

Kalksten: 215-279-6

Kemisk navn

Calciumcarbonat

Kemisk formel

CaCO3

Molekylvægt

100,1

Indhold

Ikke under 98 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk eller amorft pulver uden lugt og smag

Identifikation

Opløselighed

Praktisk taget uopløseligt i vand og i alkohol. Opløses under luftudvikling i fortyndet eddikesyre, fortyndet saltsyre og fortyndet salpetersyre, og efter kogning reagerer opløsningerne positivt ved test for calcium

Renhed

Tørringstab

Ikke over 2,0 % (200 °C, 4 timer)

Syreuopløselige bestanddele

Ikke over 0,2 %

Magnesium- og alkalisalte

Ikke over 1 %

Fluorid

Ikke over 50 mg/kg

Antimon (som Sb)

Ikke over 100 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Kobber (som Cu)

Chrom (som Cr)

Zink (som Zn)

Barium (som Ba)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 171 TITANDIOXID

Synonymer

CI Pigment White 6

Definition

Titandioxid består hovedsagelig af rent anatas- og/eller rutil-titandioxid, som kan være coated med små mængder af aluminiumoxid og/eller siliciumdioxid til forbedring af produktets teknologiske egenskaber.

Anatasekvaliteterne af pigmentært titandioxid kan kun fremstilles under anvendelse af sulfatprocessen, hvorunder der frembringes en stor mængde svovlsyre som biprodukt. Til fremstilling af rutilt titandioxid anvendes typisk chloridprocessen.

Visse rutil-titandioxidkvaliteter fremstilles under anvendelse af glimmer (kaldes også kaliumaluminiumsilicat) som skabelon til fremstilling af den grundlæggende pladestruktur. Glimmerets overflade coates med titandioxid efter en særlig, patenteret fremgangsmåde.

Rutil-titaniumdioxid i pladeform fremstilles ved at underkaste glimmer (perlemorpigment), der er coated med (rutil-)titandioxid, ekstraktionsopløsning i syre, efterfulgt af ekstraktionsopløsning i base. Alt glimmer fjernes i denne proces, og det produkt, der fremkommer, er rutil-titandioxid i pladeform

Colour Index-nummer

77891

Einecs-nummer

236-675-5

Kemisk navn

Titandioxid

Kemisk formel

TiO2

Molekylvægt

79,88

Indhold

Ikke under 99 % på aluminiumoxid- og siliciumdioxidfri basis

Beskrivelse

Hvidt til svagt farvet pulver

Identifikation

Opløselighed

Uopløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. Opløses langsomt i flussyre og i varm koncentreret svovlsyre

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (105 °C, 3 timer)

Glødetab

Ikke over 1,0 %, beregnet på grundlag af indholdet af ikke-flygtige bestanddele (800 °C)

Aluminiumoxid og/eller siliciumdioxid

Ikke over 2,0 % tilsammen

Bestanddele, der er opløselige i 0,5 N HCI

Ikke over 0,5 %, beregnet på aluminiumoxid- og siliciumdioxidfri basis; for produkter, der indeholder aluminiumoxid og/eller siliciumdioxid, tillige højst 1,5 % på basis af handelsvaren

Vandopløselige bestanddele

Ikke over 0,5 %

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg efter ekstraktion med 0,5 N HCl

Antimon

Ikke over 2 mg/kg efter ekstraktion med 0,5 N HCl

Arsen

Ikke over 1 mg/kg efter ekstraktion med 0,5 N HCl

Bly

Ikke over 10 mg/kg efter ekstraktion med 0,5 N HCl

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg efter ekstraktion med 0,5 N HCl

E 172 JERNOXIDER OG JERNHYDROXIDER

Synonymer

Jernoxidgult: CI Pigment Yellow 42 og 43

Jernoxidrødt: CI Pigment Red 101 og 102

Jernoxidsort: CI Pigment Black 11

Definition

Jernoxider og jernhydroxider fremstilles syntetisk og består hovedsagelig af vandfrie og/eller hydratiserede jernoxider. Farveskalaen går fra gult over rødt og brunt til sort. Jernoxider af fødevarekvalitet adskiller sig først og fremmest fra den tekniske kvalitet ved et lavere indhold af forurening med andre metaller. Dette opnås ved udvælgelse og kontrol af udgangsmaterialet og/eller ved omfanget af den kemiske oprensning under fremstillingsprocessen

Colour Index-nummer

Jernoxidgult:

77492

Jernoxidrødt:

77491

Jernoxidsort:

77499

Einecs-nummer

Jernoxidgult:

257-098-5

Jernoxidrødt:

215-168-2

Jernoxidsort:

235-442-5

Kemisk navn

Jernoxidgult: hydratiseret ferrioxid, hydratiseret jern(III)oxid

Jernoxidrødt: vandfrit ferrioxid, vandfrit jern(III)oxid

Jernoxidsort: ferroferrioxid, jern(II,III)oxid

Kemisk formel

Jernoxidgult:

FeO(OH) · H2O

Jernoxidrødt:

Fe2O3

Jernoxidsort:

FeO.Fe2O3

Molekylvægt

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Indhold

Gult: ikke under 60 %; rødt og sort: ikke under 68 % jern i alt, udtrykt som jern

Beskrivelse

Pulver af gul, rød, brun eller sort farve

Identifikation

Opløselighed

Uopløseligt i vand og i organiske opløsningsmidler

Opløseligt i koncentrerede mineralsyrer

Renhed

Vandopløselige bestanddele

Ikke over 1,0 %

ved fuldstændig opløsning

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Chrom

Ikke over 100 mg/kg

Kobber

Ikke over 50 mg/kg

Bly

Ikke over 10 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Nikkel

Ikke over 200 mg/kg

Zink

Ikke over 100 mg/kg

E 173 ALUMINIUM

Synonymer

CI Pigment Metal

Definition

Aluminiumpulver består af fintfordelte aluminiumpartikler. Formalingen kan eventuelt ske i tilstedeværelse af vegetabilske spiseolier og/eller fedtsyrer af fødevarekvalitet. Produktet indeholder ikke andre tilsætninger end vegetabilske spiseolier og/eller spisefedtsyrer af fødevarekvalitet.

Colour Index-nummer

77000

Einecs-nummer

231-072-3

Kemisk navn

Aluminium

Kemisk formel

Al

Atomvægt

26,98

Indhold

Ikke under 99 %, beregnet som Al på oliefri basis

Beskrivelse

Sølvgråt pulver eller flager

Identifikation

Opløselighed

Uopløseligt i vand og i organiske opløsningsmidler. Opløseligt i fortyndet saltsyre

Test for aluminium

En prøve opløst i fortyndet saltsyre består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (105 °C, til konstant vægt)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 10 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

E 174 SØLV

Synonymer

Argentum

Definition

Colour Index-nummer

77820

Einecs-nummer

231-131-3

Kemisk navn

Sølv

Kemisk formel

Ag

Atomvægt

107,87

Indhold

Ikke under 99,5 % Ag

Beskrivelse

Sølvfarvet pulver eller flager

Identifikation

 

Renhed

 

E 175 GULD

Synonymer

Pigment Metal 3; Au

Definition

Colour Index-nummer

77480

Einecs-nummer

231-165-9

Kemisk navn

Guld

Kemisk formel

Au

Atomvægt

197,0

Indhold

Ikke under 90 % Au

Beskrivelse

Guldfarvet pulver eller flager

Identifikation

 

Renhed

Sølv

Ikke over 7 %

efter fuldstændig opløsning

Kobber

Ikke over 4 %

E 180 RUBINPIGMENT BK (LITHOLRUBIN BK)

Synonymer

CI Pigment Red 57; carmin 6B

Definition

Rubinpigment BK består hovedsagelig af calcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)-2-naphthalencarboxylat og andre farvestoffer samt vand, calciumchlorid og/eller calciumsulfat som de vigtigste ufarvede bestanddele

Colour Index-nummer

15850:1

Einecs-nummer

226-109-5

Kemisk navn

Calcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)-2-naphthalencarboxylat

Kemisk formel

C18H12CaN2O6S

Molekylvægt

424,45

Indhold

Ikke under 90 % farvestof i alt

Formula 200 ved ca. 442 nm i dimethylformamid

Beskrivelse

Rødt pulver

Identifikation

Spektrometri

Maksimum ved ca. 442 nm i dimethylformamid

Renhed

Andre farvestoffer

Ikke over 0,5 %

Andre organiske forbindelser end farvestoffer:

 

2-Amino-5-methylbenzensulfonsyre, calciumsalt

Ikke over 0,2 %

3-Hydroxy-2-naphthalencarboxylsyre, calciumsalt

Ikke over 0,4 %

Ikke-sulfonerede primære aromatiske aminer

Ikke over 0,01 % (udtrykt som anilin)

Ether-ekstraherbare bestanddele

Ikke over 0,2 % for en opløsning med pH 7

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 1 mg/kg

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof.

E 200 SORBINSYRE

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

203-768-7

Kemisk navn

Sorbinsyre; trans,trans-2,4-hexadiensyre

Kemisk formel

C6H8O2

Molekylvægt

112,12

Indhold

Ikke under 99 % på vandfri basis

Beskrivelse

Farveløse nåle eller hvidt, fritflydende pulver med en svag, karakteristisk lugt, og som ikke udviser nogen farveændring efter opvarmning i 90 minutter ved 105 °C

Identifikation

Smeltepunktsinterval

Mellem 133 °C og 135 °C efter tørring i 4 timer under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

Spektrometri

En propan-2-olopløsning (1:4 000 000) har absorbansmaksimum ved 254 ± 2 nm

Test for dobbeltbindinger

Består testen

Opløselighed

Tungt opløseligt i vand, opløseligt i ethanol

Renhed

Vandindhold

Ikke over 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataske

Ikke over 0,2 %

Aldehyder

Ikke over 0,1 % (som formaldehyd)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

246-376-1

Kemisk navn

Kaliumsorbat; kalium-(E,E)-2,4,-hexadienoat; kaliumsalt af trans,trans-2,4-hexadiensyre

Kemisk formel

C6H7O2K

Molekylvægt

150,22

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver, som ikke viser nogen farveændring efter opvarmning i 90 minutter ved 105 °C

Identifikation

Smeltepunktsinterval for sorbinsyre

Smeltepunktsinterval for den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede sorbinsyre: 133 °C-135 °C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

Test for kalium

Består testen

Test for dobbeltbindinger

Består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 1,0 % (105 °C, 3 timer)

Syregrad eller alkalinitet

Ikke over ca. 1,0 % (som sorbinsyre eller K2CO3)

Aldehyder

Ikke over 0,1 %, beregnet som formaldehyd

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 203 CALCIUMSORBAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-321-6

Kemisk navn

Calciumsorbat; calciumsalt af trans,trans-2,4-hexadiensyre

Kemisk formel

C12H14O4Ca

Molekylvægt

262,32

Indhold

Ikke under 98 % efter tørring

Beskrivelse

Fint, hvidt, krystallinsk pulver, som ikke viser nogen farveændring efter opvarmning ved 105 °C i 90 minutter

Identifikation

Smeltepunktsinterval for sorbinsyre — ekssikkator over svovlsyre

Smeltepunktsinterval for den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede sorbinsyre: 133 °C-135 °C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

Test for calcium

Består testen

Test for dobbeltbindinger

Består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 2,0 %, bestemt ved tørring i 4 timer under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

Aldehyder

Ikke over 0,1 % (som formaldehyd)

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 210 BENZOESYRE

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

200-618-2

Kemisk navn

Benzoesyre; benzencarboxylsyre; phenylcarboxylsyre

Kemisk formel

C7H6O2

Molekylvægt

122,12

Indhold

Ikke under 99,5 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

Smeltepunktsinterval

121,5 °C-123,5 °C

Sublimationstest

Består testen

Test for benzoat

Består testen

pH

Ca. 4 (opløsning i vand)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (3 timer, over svovlsyre)

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

Organisk bundet chlor

Ikke over 0,07 % udtrykt som chlorid, svarende til 0,3 % udtrykt som monochlorbenzoesyre

Let oxiderbare stoffer

Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet med 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Hertil må højst forbruges 0,5 ml

Stoffer, som let forkulles

En kold opløsning af 0,5 g benzoesyre i 5 ml 94,5-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid-TSC (10), 0,3 ml ferrichlorid-TSC (11), 0,1 ml kobbersulfat-TSC (12) og 4,4 ml vand

Polycykliske syrer

Ved fraktioneret fældning med syre af en neutraliseret benzoesyreopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunkt

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 211 NATRIUMBENZOAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

208-534-8

Kemisk navn

Natriumbenzoat; natriumsalt af benzencarboxylsyre; natriumsalt af phenylcarboxylsyre

Kemisk formel

C7H5O2Na

Molekylvægt

144,11

Indhold

Ikke under 99 % C7H5O2Na efter tørring ved 105 °C i 4 timer

Beskrivelse

Hvidt, næsten lugtløst krystallinsk pulver eller granulat

Identifikation

Opløselighed

Let opløseligt i vand, svagt opløseligt i ethanol

Smeltepunktsinterval for benzoesyre

Smeltepunktsinterval for den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede benzoesyre: 121,5 °C-123,5 °C i en prøve, der er tørret i ekssikkator over svovlsyre

Test for benzoat

Består testen

Test for natrium

Består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 1,5 % (105 °C, 4 timer)

Let oxiderbare stoffer

Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet med 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Hertil må højst forbruges 0,5 ml

Polycykliske syrer

Ved fraktioneret fældning med syre af en i givet fald neutraliseret natriumbenzoatopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval

Organisk bundet chlor

Ikke over 0,06 % udtrykt som chlorid, svarende til 0,25 % udtrykt som monochlorbenzoesyre

Syregrad eller alkalinitet

1 g natriumbenzoat må ikke behøve mere end 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,25 ml 0,1 N HCl til neutralisering i tilstedeværelse af phenolphthalein

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 212 KALIUMBENZOAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

209-481-3

Kemisk navn

Kaliumbenzoat, kaliumsalt af benzencarboxylsyre; kaliumsalt af phenylcarboxylsyre

Kemisk formel

C7H5KO2·3H2O

Molekylvægt

214,27

Indhold

Ikke under 99 % C7H5KO2 efter tørring til konstant vægt ved 105 °C

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

Smeltepunktsinterval for benzoesyre

Smeltepunktsinterval for den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede benzoesyre: 121,5 °C-123,5 °C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

Test for benzoat

Består testen

Test for kalium

Består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 26,5 % (105 °C, 4 timer)

Organisk bundet chlor

Ikke over 0,06 % udtrykt som chlorid, svarende til 0,25 % udtrykt som monochlorbenzoesyre

Let oxiderbare stoffer

Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet med 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Hertil må højst forbruges 0,5 ml

Stoffer, som let forkulles

En kold opløsning af 0,5 g benzoesyre i 5 ml 94,5-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid-TSC, 0,3 ml ferrichlorid-TSC, 0,1 ml kobbersulfat-TSC og 4,4 ml vand

Polycykliske syrer

Ved fraktioneret fældning med syre af en i givet fald neutraliseret kaliumbenzoatopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval

Syregrad eller alkalinitet

1 g kaliumbenzoat må ikke behøve mere end 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,25 ml 0,1 N HCl til neutralisering i tilstedeværelse af phenolphthalein

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 213 CALCIUMBENZOAT

Synonymer

Monocalciumbenzoat

Definition

Einecs-nummer

218-235-4

Kemisk navn

Calciumbenzoat; calciumdibenzoat

Kemisk formel

Vandfrit:

C14H10O4Ca

Monohydrat:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydrat:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekylvægt

Vandfrit:

282,31

Monohydrat:

300,32

Trihydrat:

336,36

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring ved 105 °C

Beskrivelse

Hvide eller farveløse krystaller eller hvidt pulver

Identifikation

Smeltepunktsinterval for benzoesyre

Smeltepunktsinterval for den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede benzoesyre: 121,5 °C-123,5 °C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

Test for benzoat

Består testen

Test for calcium

Består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 17,5 % (105 °C, til konstant vægt)

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,3 %

Organisk bundet chlor

Ikke over 0,06 % udtrykt som chlorid, svarende til 0,25 % udtrykt som monochlorbenzoesyre

Let oxiderbare stoffer

Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet med 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Hertil må højst forbruges 0,5 ml

Stoffer, som let forkulles

En kold opløsning af 0,5 g benzoesyre i 5 ml 94,5-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid-TSC, 0,3 ml ferrichlorid-TSC, 0,1 ml kobbersulfat-TSC og 4,4 ml vand

Polycykliske syrer

Ved fraktioneret fældning med syre af en i givet fald neutraliseret calciumbenzoatopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval

Syregrad eller alkalinitet

1 g calciumbenzoat må ikke behøve mere end 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,25 ml 0,1 N HCl til neutralisering i tilstedeværelse af phenolphthalein

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 214 ETHYL-p-HYDROXYBENZOAT

Synonymer

Ethylparaben; ethyl-p-oxybenzoat

Definition

Einecs-nummer

204-399-4

Kemisk navn

Ethyl-p-hydroxybenzoat; ethylester af p-hydroxybenzoesyre

Kemisk formel

C9H10O3

Molekylvægt

166,8

Indhold

Ikke under 99,5 % efter tørring i 2 timer ved 80 °C

Beskrivelse

Næsten lugtløse, små, farveløse krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

Smeltepunktsinterval

115 °C-118 °C

Test for p-hydroxybenzoat

Smeltepunktsinterval for den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede p-hydroxybenzoesyre: 213 °C-217 °C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

Test for alkohol

Består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (80 °C, 2 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

p-Hydroxybenzoesyre og salicylsyre

Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 215 ETHYL-p-HYDROXYBENZOAT, NATRIUMSALT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

252-487-6

Kemisk navn

Natriumethyl-p-hydroxybenzoat; natriumforbindelse af ethylesteren af p-hydroxybenzoesyre

Kemisk formel

C9H9O3Na

Molekylvægt

188,8

Indhold

Indhold af ethylester af p-hydroxybenzoesyre ikke under 83 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk, hygroskopisk pulver

Identifikation

Smeltepunktsinterval

115 °C-118 °C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovlsyre

Test for p-hydroxybenzoat

Smeltepunktsintervallet for p-hydroxybenzoesyre afledt af prøven er 213 °C-217 °C

Test for natrium

Består testen

pH

9,9-10,3 (0,1 % vandig opløsning)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 5 % (bestemt ved tørring under vakuum i ekssikkator over svovlsyre)

Sulfataske

37-39 %

p-Hydroxybenzoesyre og salicylsyre

Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 218 METHYL-p-HYDROXYBENZOAT

Synonymer

Methylparaben; methyl-p-oxybenzoat

Definition

Einecs-nummer

243-171-5

Kemisk navn

Methyl-p-hydroxybenzoat; methylester af p-hydroxybenzoesyre

Kemisk formel

C8H8O3

Molekylvægt

152,15

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 80 °C

Beskrivelse

Næsten lugtløse, små, farveløse krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

Smeltepunktsinterval

125 °C-128 °C

Test for p-hydroxybenzoat

Smeltepunktsinterval for p-hydroxybenzoesyre afledt af prøven er 213 °C-217 °C efter tørring i 2 timer ved 80 %

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (80 °C, 2 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

p-Hydroxybenzoesyre og salicylsyre

Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 219 METHYL-p-HYDROXYBENZOAT, NATRIUMSALT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

 

Kemisk navn

Natriummethyl-p-hydroxybenzoat; natriumforbindelse af methylester af p-hydroxybenzoesyre

Kemisk formel

C8H7O3Na

Molekylvægt

174,15

Indhold

Ikke under 99,5 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt, hygroskopisk pulver

Identifikation

Smeltepunktsinterval

Det hvide bundfald, der dannes ved fældning med saltsyre af en 10 % (w/v) vandig opløsning af natriumderivatet af methyl-p-hydroxybenzoat (lakmuspapir anvendt som indikator), skal, efter udvaskning med vand og tørring ved 80 °C i to timer, have et smeltepunktsinterval på 125 °C-128 °C

Test for natrium

Består testen

pH

9,7-10,3 (0,1 % opløsning i carbondioxidfrit vand)

Renhed

Vandindhold

Ikke over 5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataske

40-44,5 % på vandfri basis

p-Hydroxybenzoesyre og salicylsyre

Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 220 SVOVLDIOXID

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-195-2

Kemisk navn

Svovldioxid; svovlsyreanhydrid

Kemisk formel

SO2

Molekylvægt

64,07

Indhold

Ikke under 99 %

Beskrivelse

Farveløs, ikke-antændelig gas med en kraftig, stikkende, kvælende lugt

Identifikation

Test for svovlholdige stoffer

Består testen

Renhed

Vandindhold

Ikke over 0,05 % (Karl Fischer-metoden)

Ikke-flygtig rest

Ikke over 0,01 %

Svovltrioxid

Ikke over 0,1 %

Selen

Ikke over 10 mg/kg

Andre gasser, som ikke normalt er til stede i luften

Intet spor

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-821-4

Kemisk navn

Natriumsulfit (vandfrit eller heptahydrat)

Kemisk formel

Vandfrit:

Na2SO3

Heptahydrat:

Na2SO37H2O

Molekylvægt

Vandfrit:

126,04

Heptahydrat:

252,16

Indhold

Vandfrit:

Ikke under 95 % Na2SO3 og ikke under 48 % SO2

Heptahydrat:

Ikke under 48 % Na2SO3 og ikke under 24 % SO2

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver eller farveløse krystaller

Identifikation

Test for sulfit

Består testen

Test for natrium

Består testen

pH

8,5-11,5 (vandfrit: 10 % opløsning; heptahydrat: 20 % opløsning)

Renhed

Thiosulfat

Ikke over 0,1 % baseret på SO2-indholdet

Jern

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 5 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 222 NATRIUMHYDROGENSULFIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-921-4

Kemisk navn

Natriumbisulfit; natriumhydrogensulfit

Kemisk formel

NaHSO3 i vandig opløsning

Molekylvægt

104,06

Indhold

Ikke under 32 % w/w NaHSO3

Beskrivelse

Klar, farveløs til gul opløsning

Identifikation

Test for sulfit

Består testen

Test for natrium

Består testen

pH

2,5-5,5 (10 % vandig opløsning)

Renhed

Jern

Ikke over 10 mg/kg Na2SO3 baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 5 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 223 NATRIUMDISULFIT

Synonymer

Pyrosulfit; natriumpyrosulfit

Definition

Einecs-nummer

231-673-0

Kemisk navn

Natriumdisulfit; dinatriumpentaoxodisulfat

Kemisk formel

Na2S2O5

Molekylvægt

190,11

Indhold

Ikke under 95 % Na2S2O5 og ikke under 64 % SO2

Beskrivelse

Hvide krystaller eller krystallinsk pulver

Identifikation

Test for sulfit

Består testen

Test for natrium

Består testen

pH

4,0-5,5 (10 % vandig opløsning)

Renhed

Thiosulfat

Ikke over 0,1 % baseret på SO2-indholdet

Jern

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 5 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 224 KALIUMDISULFIT

Synonymer

Kaliumpyrosulfit

Definition

Einecs-nummer

240-795-3

Kemisk navn

Kaliumdisulfit; kaliumpentaoxodisulfat

Kemisk formel

K2S2O5

Molekylvægt

222,33

Indhold

Ikke under 90 % K2S2O5 og ikke under 51,8 % SO2, idet resten næsten udelukkende består af kaliumsulfat

Beskrivelse

Farveløse krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

Test for sulfit

Består testen

Test for kalium

Består testen

Renhed

Thiosulfat

Ikke over 0,1 % baseret på SO2-indholdet

Jern

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 5 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 226 CALCIUMSULFIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

218-235-4

Kemisk navn

Calciumsulfit

Kemisk formel

CaSO3·2H2O

Molekylvægt

156,17

Indhold

Ikke under 95 % CaSO3·2H2O og ikke under 39 % SO2

Beskrivelse

Hvide krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

Test for sulfit

Består testen

Test for calcium

Består testen

Renhed

Jern

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 5 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 227 CALCIUMHYDROGENSULFIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

237-423-7

Kemisk navn

Calciumbisulfit; calciumhydrogensulfit

Kemisk formel

Ca(HSO3)2

Molekylvægt

202,22

Indhold

6-8 % (w/v) svovldioxid og 2,5-3,5 % (w/v) calciumdioxid, svarende til 10-14 % (w/v) calciumhydrogensulfit [Ca(HSO3)2]

Beskrivelse

Klar, grønliggul, vandig opløsning med en udtalt lugt af svovldioxid

Identifikation

Test for sulfit

Består testen

Test for calcium

Består testen

Renhed

Jern

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 5 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 228 KALIUMHYDROGENSULFIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-870-1

Kemisk navn

Kaliumbisulfit; kaliumhydrogensulfit

Kemisk formel

KHSO3 i vandig opløsning

Molekylvægt

120,17

Indhold

Ikke under 280 g KHSO3 pr. liter (eller 150 g SO2 pr. liter)

Beskrivelse

Klar, farveløs, vandig opløsning

Identifikation

Test for sulfit

Består testen

Test for kalium

Består testen

Renhed

Jern

Ikke over 10 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Selen

Ikke over 5 mg/kg baseret på SO2-indholdet

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 234 NISIN

Synonymer

Definition

Nisin består af adskillige nært beslægtede polypeptider produceret af stammer af Lactococcus lactis subsp. lactis

Einecs-nummer

215-807-5

Kemisk navn

 

Kemisk formel

C143H230N42O37S7

Molekylvægt

3 354,12

Indhold

Nisinkoncentrat indeholder ikke under 900 enheder pr. mg i en blanding af fedtfrit mælketørstof og et mindsteindhold af natriumchlorid på 50 %

Beskrivelse

Hvidt pulver

Identifikation

 

Renhed

Tørringstab

Ikke over 3 % (102 °C-103 °C, til konstant vægt)

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonymer

Pimaricin

Definition

Natamycin er et fungicid af den polyene macrolidgruppe og produceres af stammer af Streptomyces natalensis og andre relevante stammer

Einecs-nummer

231-683-5

Kemisk navn

En stereoisomer af 22-(3-amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyloxy)-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyclo[22.3.1.05,7]octacosa-8,14,16,18,20-pentaen-25-carboxylsyre

Kemisk formel

C33H47O13N

Molekylvægt

665,74

Indhold

Ikke under 95 % efter tørring

Beskrivelse

Hvidt til cremefarvet, krystallinsk pulver

Identifikation

Farvereaktioner

Ved tilsætning af nogle få krystaller natamycin på en glasplade til en dråbe af

 

koncentreret saltsyre udvikles en blå farve

 

koncentreret phosphorsyre udvikles en grøn farve, som ændrer sig til blegrødt efter nogle få minutter

Spektrometri

En 0,0005 % w/v opløsning i en 1 % methanoleddikesyreopløsning har absorptionsmaksima ved ca. 290 nm, 303 nm og 318 nm, en skulder ved ca. 280 nm og har minima ved ca. 250 nm, 295,5 nm og 311 nm

pH

5,5-7,5 (1 % w/v opløsning i en forud neutraliseret blanding af 20 dele dimethylformamid og 80 dele vand)

Specifik drejning

[α]D 20 + 250° til + 295° (en 1 % w/v opløsning i iseddikesyre ved 20 °C og beregnet på tørstofbasis)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 8 % (over P2O5 under vakuum ved 60 °C, til konstant vægt)

Sulfataske

Ikke over 0,5 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier

Totalkimtal

Ikke over 100 kolonier pr. gram

E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN

Synonymer

Hexamin; methenamin

Definition

Einecs-nummer

202-905-8

Kemisk navn

1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]-decan, hexamethylentetramin

Kemisk formel

C6H12N4

Molekylvægt

140,19

Indhold

Ikke under 99 % på vandfri basis

Beskrivelse

Farveløst eller hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

Test for formaldehyd

Består testen

Test for ammoniak

Består testen

Sublimeringspunkt

Ca. 260 °C

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (under vakuum over P2O5 i 2 timer ved 105 °C)

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

Sulfater

Ikke over 0,005 %, udtrykt som SO4

Chlorider

Ikke over 0,005 %, udtrykt som Cl

Ammoniumsalte

Ikke påviselige

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 242 DIMETHYLDICARBONAT

Synonymer

DMDC; dimethylpyrocarbonat

Definition

Einecs-nummer

224-859-8

Kemisk navn

Dimethyldicarbonat; pyrocarbonsyredimethylester

Kemisk formel

C4H6O5

Molekylvægt

134,09

Indhold

Ikke under 99,8 %

Beskrivelse

Farveløs væske, spaltes i opløsning i vand. Den er ætsende for hud og øjne og giftig ved indånding og indtagelse

Identifikation

Spaltning

Efter fortynding positive test for CO2 og for methanol

Smeltepunkt

17 °C

Kogepunkt

172 °C med spaltning

Massefylde ved 20 °C

Ca. 1,25 g/cm3

IR-spektrum

Maksima ved 1 156 og 1 832 cm–1

Renhed

Dimethylcarbonat

Ikke over 0,2 %

Chlor, i alt

Ikke over 3 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 249 KALIUMNITRIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-832-4

Kemisk navn

Kaliumnitrit

Kemisk formel

KNO2

Molekylvægt

85,11

Indhold

Ikke under 95 % på vandfri basis (14)

Beskrivelse

Hvidt eller svagt gult, opløseligt granulat

Identifikation

Test for nitrit

Består testen

Test for kalium

Består testen

pH

6,0-9,0 (5 % opløsning)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 3 % (4 timer, over silicagel)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 250 NATRIUMNITRIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-555-9

Kemisk navn

Natriumnitrit

Kemisk formel

NaNO2

Molekylvægt

69,00

Indhold

Ikke under 97 % på vandfri basis (15)

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver eller gullige klumper

Identifikation

Test for nitrit

Består testen

Test for natrium

Består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,25 % (4 timer, over silicagel)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAT

I.   FAST NATRIUMNITRAT

Synonymer

Chilesalpeter; natronsalpeter

Definition

Einecs-nummer

231-554-3

Kemisk navn

Natriumnitrat

Kemisk formel

NaNO3

Molekylvægt

85,00

Indhold

Ikke under 99 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt, svagt hygroskopisk, krystallinsk pulver

Identifikation

Test for nitrat

Består testen

Test for natrium

Består testen

pH

5,5-8,3 (5 % opløsning)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 2 % (105 °C, 4 timer)

Nitritter

Ikke over 30 mg/kg, udtrykt som NaNO2

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

II.

FLYDENDE NATRIUMNITRAT

Synonymer

Definition

Flydende natriumnitrat er en vandig opløsning af natriumnitrat som det direkte resultat af den kemiske reaktion mellem natriumhydroxid og salpetersyre i støkiometriske mængder uden efterfølgende krystallisering. Det er tilladt, at standardiserede former fremstillet af flydende natriumnitrat, der opfylder specifikationerne, indeholder for meget salpetersyre, hvis det fremgår klart af mærkningen eller på anden vis

Einecs-nummer

231-554-3

Kemisk navn

Natriumnitrat

Kemisk formel

NaNO3

Molekylvægt

85,00

Indhold

Mellem 33,5 % og 40,0 % NaNO3

Beskrivelse

Klar, farveløs væske

Identifikation

Test for nitrat

Består testen

Test for natrium

Består testen

pH

1,5-3,5

Renhed

Fri salpetersyre

Ikke over 0,01 %

Nitritter

Ikke over 10 mg/kg, udtrykt som NaNO2

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 0,3 mg/kg

Denne specifikation vedrører en 35 % vandig opløsning

E 252 KALIUMNITRAT

Synonymer

Chilesalpeter; natronsalpeter

Definition

Einecs-nummer

231-818-8

Kemisk navn

Kaliumnitrat

Kemisk formel

KNO3

Molekylvægt

101,11

Indhold

Ikke under 99 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver eller gennemsigtige prismer med en kølig, saltagtig, skarp smag

Identifikation

Test for nitrat

Består testen

Test for kalium

Består testen

pH

4,5-8,5 (5 % opløsning)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 1 % (105 °C, 4 timer)

Nitritter

Ikke over 20 mg/kg, udtrykt som KNO2

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 260 EDDIKESYRE

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

200-580-7

Kemisk navn

Eddikesyre; ethanolsyre

Kemisk formel

C2H4O2

Molekylvægt

60,05

Indhold

Ikke under 99,8 %

Beskrivelse

Klar, farveløs væske med en stikkende, karakteristisk lugt

Identifikation

Kogepunkt

118 °C ved et tryk på 760 mm (kviksølv)

Massefylde

Ca. 1,049

Test for acetat

En opløsning i forholdet 1:3 giver positive test for acetat

Størkningspunkt

Ikke under 14,5 °C

Renhed

Ikke-flygtig rest

Ikke over 100 mg/kg

Myresyre, formiater og andre oxiderbare stoffer

Ikke over 1 000 mg/kg, udtrykt som myresyre

Let oxiderbare stoffer

2 ml af prøven fortyndes i en beholder med glasprop, som indeholder 10 ml vand, hvorefter der tilsættes 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganat. Den rosa farve må ikke ændres til brun inden for 30 minutter

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 0,5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 261 KALIUMACETAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

204-822-2

Kemisk navn

Kaliumacetat

Kemisk formel

C2H3O2K

Molekylvægt

98,14

Indhold

Ikke under 99 % på vandfri basis

Beskrivelse

Farveløse, udflydende krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver, lugtløst eller med en svag, eddikesur lugt

Identifikation

pH

7,5-9,0 (5 % vandig opløsning)

Test for acetat

Består testen

Test for kalium

Består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 8 % (150 °C, 2 timer)

Myresyre, formiater og andre oxiderbare stoffer

Ikke over 1 000 mg/kg, udtrykt som myresyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 262 (i) NATRIUMACETAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

204-823-8

Kemisk navn

Natriumacetat

Kemisk formel

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 eller 3)

Molekylvægt

Vandfrit:

82,03

Trihydrat:

136,08

Indhold

Indhold (både i vandfri og trihydrat form) ikke under 98,5 % på vandfri basis

Beskrivelse

Vandfrit:

Hvidt, lugtløst, granuleret, hygroskopisk pulver

Trihydrat:

Farveløse, gennemsigtige krystaller eller et granuleret, krystallinsk pulver, lugtløst eller med en svag, eddikesur lugt. Forvitrer i varm, tør luft

Identifikation

pH

8,0-9,5 (1 % vandig opløsning)

Test for acetat

Består testen

Test for natrium

Består testen

Renhed

Tørringstab

Vandfrit:

Ikke over 2 % (120 °C, 4 timer)

Trihydrat:

Mellem 36 og 42 % (120 °C, 4 timer)

Myresyre, formiater og andre oxiderbare stoffer

Ikke over 1 000 mg/kg, udtrykt som myresyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIACETAT

Synonymer

Definition

Natriumdiacetat er en molekylforbindelse af natriumacetat og eddikesyre

Einecs-nummer

204-814-9

Kemisk navn

Natriumhydrogendiacetat

Kemisk formel

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 eller 3)

Molekylvægt

142,09 (vandfrit)

Indhold

39-41 % fri eddikesyre og 58-60 % natriumacetat

Beskrivelse

Hvidt, hygroskopisk, krystallinsk fast stof med en eddikesur lugt

Identifikation

pH

4,5-5,0 (10 % vandig opløsning)

Test for acetat

Består testen

Test for natrium

Består testen

Renhed

Vandindhold

Ikke over 2 % (Karl Fischer-metoden)

Myresyre, formiater og andre oxiderbare stoffer

Ikke over 1 000 mg/kg, udtrykt som myresyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 263 CALCIUMACETAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

200-540-9

Kemisk navn

Calciumacetat

Kemisk formel

Vandfrit:

C4H6O4Ca

Monohydrat:

C4H6O4Ca·H2O

Molekylvægt

Vandfrit:

158,17

Monohydrat:

176,18

Indhold

Ikke under 98 % på vandfri basis

Beskrivelse

Vandfrit calciumacetat er et hvidt, hygroskopisk, voluminøst, krystallinsk fast stof med en let bitter smag. Der vil kunne spores en svag lugt af eddikesyre. Monohydratet kan være i form af nåle, granulat eller pulver

Identifikation

pH

6,0-9,0 (10 % vandig opløsning)

Test for acetat

Består testen

Test for calcium

Består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 11 % (155 °C, til konstant vægt, for monohydratet)

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,3 %

Myresyre, formiater og andre oxiderbare stoffer

Ikke over 1 000 mg/kg, udtrykt som myresyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 270 MÆLKESYRE

Synonymer

 

Definition

Består af en blanding af mælkesyre (C3H6O3) og mælkesyrelactat (C6H10O5). Den fremkommer ved mælkesyrefermentering af sukkerarter eller fremstilles syntetisk.

Mælkesyre er hygroskopisk, og når den koncentreres ved kogning, kondenserer den til mælkesyrelactat, som ved fortynding og opvarmning hydrolyserer til mælkesyre

Einecs-nummer

200-018-0

Kemisk navn

Mælkesyre: 2-hydroxypropionsyre; 1-hydroxyethan-1-carboxylsyre

Kemisk formel

C3H6O3

Molekylvægt

90,08

Indhold

Ikke under 76 %

Beskrivelse

Farveløs eller gullig, næsten lugtløs, sirupsagtig væske til fast stof

Identifikation

Test for lactat

Består testen

Renhed

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Chlorid

Ikke over 0,2 %

Sulfat

Ikke over 0,25 %

Jern

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

NB: Denne specifikation svarer til en 80 % vandig opløsning; for svagere vandige opløsninger beregnes værdier svarende til deres mælkesyreindhold.

E 280 PROPIONSYRE

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

201-176-3

Kemisk navn

Propionsyre; propanonsyre

Kemisk formel

C3H6O2

Molekylvægt

74,08

Indhold

Ikke under 99,5 %

Beskrivelse

Farveløs eller svagt gullig, olieagtig væske med en svagt stikkende lugt

Identifikation

Smeltepunkt

– 22 °C

Destillationsinterval

138,5 °C-142,5 °C

Renhed

Ikke-flygtig rest

Ikke over 0,01 % efter tørring ved 140 °C til konstant vægt

Aldehyder

Ikke over 0,1 %, udtrykt som formaldehyd

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

205-290-4

Kemisk navn

Natriumpropionat; natriumpropanoat

Kemisk formel

C3H5O2Na

Molekylvægt

96,06

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 105 °C

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk, hygroskopisk pulver eller fint, hvidt pulver

Identifikation

Test for propionat

Består testen

Test for natrium

Består testen

pH

7,5-10,5 (10 % vandig opløsning)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 4 % (105 °C, 2 timer)

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,1 %

Jern

Ikke over 50 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 282 CALCIUMPROPIONAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

223-795-8

Kemisk navn

Calciumpropionat

Kemisk formel

C6H10O4Ca

Molekylvægt

186,22

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 105 °C

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

Test for propionat

Består testen

Test for calcium

Består testen

pH

6,0-9,0 (10 % vandig opløsning)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 4 % (105 °C, 2 timer)

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,3 %

Jern

Ikke over 50 mg/kg

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

206-323-5

Kemisk navn

Kaliumpropionat; kaliumpropanoat

Kemisk formel

C3H5KO2

Molekylvægt

112,17

Indhold

Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 105 °C

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver

Identifikation

Test for propionat

Består testen

Test for kalium

Består testen

Renhed

Tørringstab

Ikke over 4 % (105 °C, 2 timer)

Vanduopløselige bestanddele

Ikke over 0,1 %

Jern

Ikke over 30 mg/kg

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 284 BORSYRE

Synonymer

Orthoborsyre; borofax

Definition

Einecs-nummer

233-139-2

Kemisk navn

 

Kemisk formel

H3BO3

Molekylvægt

61,84

Indhold

Ikke under 99,5 %

Beskrivelse

Farveløse, lugtløse, gennemsigtige krystaller eller hvidt granulat eller pulver, svagt salveagtig ved berøring; forekommer i naturen som mineralet sassolit

Identifikation

Smeltepunkt

Ved ca. 171 °C

Flammetest

Brænder med en smuk, grøn flamme

pH

3,8-4,8 (3,3 % vandig opløsning)

Renhed

Peroxider

Der udvikles ingen farve ved tilsætning af KI-opløsning

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAT (BORAKS)

Synonymer

Natriumborat

Definition

Einecs-nummer

215-540-4

Kemisk navn

Natriumtetraborat; natriumdiborat; natriumpyroborat; vandfrit tetraborat

Kemisk formel

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekylvægt

201,27

Indhold

 

Beskrivelse

Pulver eller glasagtige plader, som bliver uigennemsigtige i luft; opløses langsomt i vand

Identifikation

Smeltepunktsinterval

Mellem 171 °C og 175 °C med spaltning

Renhed

Peroxider

Der udvikles ingen farve ved tilsætning af KI-opløsning

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 290 CARBONDIOXID

Synonymer

Kuldioxidgas; tøris (fast form); kulsyreanhydrid

Definition

Einecs-nummer

204-696-9

Kemisk navn

Carbondioxid

Kemisk formel

CO2

Molekylvægt

44,01

Indhold

Ikke under 99 % v/v på gasformig basis

Beskrivelse

En farveløs gas under normale miljøbetingelser med en svag, stikkende lugt. Kommercielt tilgængelig carbondioxid forhandles som en væske i trykflasker eller lagertanke under tryk eller i form af faste blokke af »tøris«. De faste former (tøris) indeholder sædvanligvis tilsætningsstoffer såsom propylenglycol eller mineralolie som bindemidler

Identifikation

Fældning

Når en strøm af prøven sendes gennem en opløsning af bariumhydroxid, dannes et hvidt bundfald, som opløses under brusning i fortyndet eddikesyre

Renhed

Syregrad

Ved gennembobling af 915 ml gas gennem 50 ml frisk udkogt vand må dette ikke medføre, at dette vand udviser en højere syregrad over for methylorange end 50 ml frisk udkogt vand, der er tilsat 1 ml 0,01 N saltsyre

Reducerende stoffer, hydrogenphosphid og -sulfid

Gennembobling af 915 ml gas gennem 25 ml reagens, bestående af ammoniaksølvnitrat med tilsætning af 3 ml ammoniak må hverken føre til uklarhed eller sværtning

Carbonmonoxid

Ikke over 10 μl/l

Olie

Ikke over 5 mg/kg

E 296 ÆBLESYRE

Synonymer

L-Æblesyre

Definition

Einecs-nummer

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Kemisk navn

Hydroxybutandisyre; hydroxyravsyre

Kemisk formel

C4H6O5

Molekylvægt

134,09

Indhold

Ikke under 99,0 %

Beskrivelse

Hvidt eller næsten hvidt, krystallinsk pulver eller granulat

Identifikation

Smeltepunktsinterval

127 °C-132 °C

Test for malat

Består testen

Renhed

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Fumarsyre

Ikke over 1,0 %

Maleinsyre

Ikke over 0,05 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 297 FUMARSYRE

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

203-743-0

Kemisk navn

trans-Butendisyre; trans-1,2-ethylen-dicarboxylsyre

Kemisk formel

C4H4O4

Molekylvægt

116,07

Indhold

Ikke under 99,0 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk pulver eller granulat

Identifikation

Smeltepunktsinterval

286 °C-302 °C (lukket kapillarrør, hurtig opvarmning)

Test for dobbeltbindinger

Består testen

Test for 1,2-dicarboxylsyre

Består testen

pH

3,0-3,2 (0,05 % opløsning ved 25 °C)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (120 °C, 4 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Maleinsyre

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 300 ASCORBINSYRE

Synonymer

L-xylo-Ascorbinsyre; L-ascorbinsyre

Definition

Einecs-nummer

200-066-2

Kemisk navn

L-Ascorbinsyre; ascorbinsyre; 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton; 3-keto-L-gulofuranolacton

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylvægt

176,13

Indhold

Ikke under 99 % C6H8O6 efter tørring under vakuum i ekssikkator over svovlsyre i 24 timer

Beskrivelse

Hvidt til bleggult, lugtløst, krystallinsk pulver

Smeltepunktsinterval

Mellem 189 °C og 193 °C med spaltning

Identifikation

Test for ascorbinsyre

Består testen

pH

Mellem 2,4 og 2,8 (2 % vandig opløsning)

Specifik drejning

[α]D 20 mellem + 20,5o og + 21,5o (10 % w/v vandig opløsning)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,4 % (under vakuum over svovlsyre i 24 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 301 NATRIUMASCORBAT

Synonymer

Natrium-L-ascorbat; L-ascorbinsyremononatriumsalt

Definition

Einecs-nummer

205-126-1

Kemisk navn

Natriumascorbat; natrium-L-ascorbat; 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactonnatriumenolat; 3-keto-L-gulofurano-lactonnatriumenolat

Kemisk formel

C6H7O6Na

Molekylvægt

198,11

Indhold

Efter tørring under vakuum i ekssikkator over svovlsyre i 24 timer indeholder natriumascorbat mindst 99 % C6H7O6Na

Beskrivelse

Hvidt eller næsten hvidt, lugtløst, krystallinsk pulver, som mørkfarves ved udsættelse for lys

Identifikation

Test for ascorbat

Består testen

Test for natrium

Består testen

pH

Mellem 6,5 og 8,0 (10 % vandig opløsning)

Specifik drejning

[α]D 20 mellem + 103° og + 106° (10 % w/v vandig opløsning)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,25 % (under vakuum over svovlsyre i 24 timer)

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 302 CALCIUMASCORBAT

Synonymer

Calciumascorbatdihydrat

Definition

Einecs-nummer

227-261-5

Kemisk navn

Calciumascorbatdihydrat; calciumsalt af 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactondihydrat

Kemisk formel

C12H14O12Ca·2H2O

Molekylvægt

426,35

Indhold

Ikke under 98 %, beregnet på grundlag af indholdet af ikke-flygtige bestanddele

Beskrivelse

Hvidt til svagt bleggråligt-gult, lugtløst, krystallinsk pulver

Identifikation

Test for ascorbat

Består testen

Test for calcium

Består testen

pH

Mellem 6,0 og 7,5 (10 % vandig opløsning)

Specifik drejning

[α]D 20 mellem + 95° og + 97° (5 % w/v vandig opløsning)

Renhed

Fluorid

Ikke over 10 mg/kg (udtrykt som fluor)

Flygtige bestanddele

Ikke over 0,3 %, bestemt ved tørring ved stuetemperatur i 24 timer i en ekssikkator indeholdende svovlsyre eller phosphorpentoxid

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 304 (i) ASCORBYLPALMITAT

Synonymer

L-Ascorbylpalmitat

Definition

Einecs-nummer

205-305-4

Kemisk navn

Ascorbylpalmitat; L-ascorbylpalmitat; 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-palmitat; 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolacton

Kemisk formel

C22H38O7

Molekylvægt

414,55

Indhold

Ikke under 98 % efter tørring

Beskrivelse

Hvidt eller gullighvidt pulver med en citruslignende lugt

Identifikation

Smeltepunktsinterval

Mellem 107 °C og 117 °C

Specifik drejning

[α]D 20 mellem + 21° og + 24° (5 % w/v i methanolopløsning)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 2,0 % (vakuumovn, 56 °C-60 °C, 1 time)

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 304 (ii) ASCORBYLSTEARAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

246-944-9

Kemisk navn

Ascorbylstearat; L-ascorbylstearat; 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-stearat; 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolacton

Kemisk formel

C24H42O7

Molekylvægt

442,6

Indhold

Ikke under 98 %

Beskrivelse

Hvidt eller gullighvidt pulver med en citruslignende lugt

Identifikation

Smeltepunkt

Omkring 116 °C

Renhed

Tørringstab

Ikke over 2,0 % (vakuumovn, 56 °C-60 °C, 1 time)

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 306 TOCOPHEROLRIG EKSTRAKT

Synonymer

 

Definition

Produkt fremstillet ved dampdestillation under vakuum af spiselige vegetabilske olieprodukter, herunder koncentrerede tocopheroler og tocotrienoler.

Indeholder tocopheroler såsom d-α-, d-β-, d-γ- og d-δ-tocopheroler

Einecs-nummer

 

Kemisk navn

 

Kemisk formel

 

Molekylvægt

430,71 (d-α-tocopherol)

Indhold

Ikke under 34 % tocopheroler i alt

Beskrivelse

Brunligrød til rød, klar, tyktflydende olie med en mild, karakteristisk lugt og smag. Kan vise en svag udskillelse af vokslignende bestanddele i mikrokrystallinsk form

Identifikation

Ved en egnet gas-væske-kromatografimetode

 

Specifik drejning

[α]D 20 mindst + 20°

Opløselighed

Uopløseligt i vand. Opløseligt i ethanol. Blandbart med ether

Renhed

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 307 ALFA-TOCOPHEROL

Synonymer

dl-α-Tocopherol, (all-rac)-α-tocopherol

Definition

Einecs-nummer

233-466-0

Kemisk navn

DL-5,7,8-Trimethyltocol; DL-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Kemisk formel

C29H50O2

Molekylvægt

430,71

Indhold

Ikke under 96 %

Beskrivelse

Svagt gullig til ravfarvet, næsten lugtløs, klar, tyktflydende olie, som oxideres og mørkfarves ved udsættelse for luft eller lys

Identifikation

Opløselighed

Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol, blandbart med ether

Spektrofotometri

I absolut ethanol er den maksimale absorption ca. 292 nm

Specifik drejning

[α]D 25 0° ± 0,05° (1:10-opløsning i chloroform)

Renhed

Brydningsindeks

[n]D 20 1,503-1,507

Specifik absorption i ethanol

Formula (292 nm) 71-76

(0,01 g i 200 ml absolut ethanol)

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Bly

Ikke over 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOCOPHEROL

Synonymer

dl-γ-Tocopherol

Definition

Einecs-nummer

231-523-4

Kemisk navn

2,7,8-Trimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Kemisk formel

C28H48O2

Molecular weight

416,69

Indhold

Ikke under 97 %

Beskrivelse

Klar, tyktflydende, bleggul olie, som oxideres og mørkfarves ved udsættelse for luft eller lys

Identifikation

Spektrometri

Maximumabsorptioner i absolut ethanol ved ca. 298 nm og 257 nm

Renhed

Specifik absorption i ethanol

Formula (298 nm) mellem 91 og 97

Formula (257 nm) mellem 5,0 og 8,0

Brydningsindeks

[n]D 20 1,503-1,507

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 309 DELTA-TOCOPHEROL

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

204-299-0

Kemisk navn

2,8-Dimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Kemisk formel

C27H46O2

Molekylvægt

402,7

Indhold

Ikke under 97 %

Beskrivelse

Klar, tyktflydende, bleggullig eller orangefarvet olie, som oxideres og mørkfarves ved udsættelse for luft eller lys

Identifikation

Spektrometri

Maximumabsorptioner i absolut ethanol ved ca. 298 nm og 257 nm

Renhed

Specifik absorption i ethanol

Formula (298 nm) mellem 89 og 95

Formula (257 nm) mellem 3,0 og 6,0

Brydningsindeks

[n]D 20 1,500-1,504

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 310 PROPYLGALLAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

204-498-2

Kemisk navn

Propylgallat; propylester af gallusgarvesyre; n-propylester af 3,4,5-trihydroxybenzoesyre

Kemisk formel

C10H12O5

Molekylvægt

212,20

Indhold

Ikke under 98 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt til cremefarvet, krystallinsk, lugtløst fast stof

Identifikation

Opløselighed

Tungt opløseligt i vand, let opløseligt i ethanol, ether og propan-1,2-diol

Smeltepunktsinterval

Mellem 146 °C og 150 °C efter tørring ved 110 °C i 4 timer

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (110 °C, 4 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,1 %

Fri syre

Ikke over 0,5 % (som gallusgarvesyre)

Chloreret organisk forbindelse

Ikke over 100 mg/kg (som Cl)

Specifik absorption i ethanol

Formula

(275 nm) ikke under 485 og ikke over 520

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 311 OCTYLGALLAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

213-853-0

Kemisk navn

Octylgallat; octylester af gallusgarvesyre; n-octylester af 3,4,5-trihydroxybenzoesyre

Kemisk formel

C15H22O5

Molekylvægt

282,34

Indhold

Ikke under 98 % efter tørring ved 90 °C i 6 timer

Beskrivelse

Hvidt til cremefarvet, lugtløst fast stof

Identifikation

Opløselighed

Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol, ether og propan-1,2-diol

Smeltepunktsinterval

Mellem 99 °C og 102 °C efter tørring ved 90 °C i 6 timer

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (90 °C, 6 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

Fri syre

Ikke over 0,5 % (som gallusgarvesyre)

Chloreret organisk forbindelse

Ikke over 100 mg/kg (som Cl)

Specifik absorption i ethanol

Formula

(275 nm) ikke under 375 og ikke over 390

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 312 DODECYLGALLAT

Synonymer

Laurylgallat

Definition

Einecs-nummer

214-620-6

Kemisk navn

Dodecylgallat; n-dodecyl (eller lauryl) ester af 3,4,5- trihydroxybenzoesyre; dodecylester af gallusgarvesyre

Kemisk formel

C19H30O5

Molekylvægt

338,45

Indhold

Ikke under 98 % efter tørring ved 90 °C i 6 timer

Beskrivelse

Hvidt eller cremefarvet, lugtløst fast stof

Identifikation

Opløselighed

Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol og ether

Smeltepunktsinterval

Mellem 95 °C og 98 °C efter tørring ved 90 °C i 6 timer

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,5 % (90 °C, 6 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,05 %

Fri syre

Ikke over 0,5 % (som gallusgarvesyre)

Chloreret organisk forbindelse

Ikke over 100 mg/kg (som Cl)

Specifik absorption i ethanol

Formula

(275 nm) ikke under 300 og ikke over 325

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 315 ERYTHORBINSYRE

Synonymer

Isoascorbinsyre; D-araboascorbinsyre

Definition

Einecs-nummer

201-928-0

Kemisk navn

D-erythro-Hex-2-en-syre-γ-lacton; isoascorbinsyre; D-isoascorbinsyre

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylvægt

176,13

Indhold

Ikke under 98 % på vandfri basis

Beskrivelse

Hvidt til svagt gulligt, krystallinsk fast stof, som gradvis mørkfarves ved udsættelse for lys

Identifikation

Smeltepunktsinterval

Ca. 164 °C-172 °C med spaltning

Test for ascorbinsyre/farvereaktion

Består testen

Specifik drejning

[α]D 25 10 % (w/v) vandig opløsning mellem – 16,5° og – 18,0°

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,4 % efter tørring (under nedsat tryk på silicagel i 3 timer)

Sulfataske

Ikke over 0,3 %

Oxalat

Til en opløsning af 1 g i 10 ml vand tilsættes 2 dråber iseddikesyre og 5 ml 10 % calciumacetatopløsning. Opløsningen skal forblive klar

Bly

Ikke over 2 mg/kg

E 316 NATRIUMERYTHORBAT

Synonymer

Natriumisoascorbat

Definition

Einecs-nummer

228-973-9

Kemisk navn

Natriumisoascorbat; natrium-D-isoascorbinsyre; natriumsalt af 2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lacton; 3-keto-D-gulofurano-lacton-natriumenolatmonohydrat

Kemisk formel

C6H7O6Na·H2O

Molekylvægt

216,13

Indhold

Ikke under 98 % efter tørring under vakuum i ekssikkator over svovlsyre i 24 timer udtrykt på monohydratbasis

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk fast stof

Identifikation

Opløselighed

Let opløseligt i vand, meget tungt opløseligt i ethanol

Test for ascorbinsyre/farvereaktion

Består testen

Test for natrium

Består testen

pH

5,5-8,0 (10 % vandig opløsning)

Specifik drejning

[α]D 25 mellem + 95° og + 98° (10 % w/v vandig opløsning)

Renhed

Tørringstab

Ikke over 0,25 % efter tørring (under vakuum over svovlsyre i 24 timer)

Oxalat

Til en opløsning af 1 g i 10 ml vand tilsættes 2 dråber iseddikesyre og 5 ml 10 % calciumacetatopløsning. Opløsningen skal forblive klar

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 319 TERT-BUTYLHYDROQUINON (TBHQ)

Synonymer

TBHQ

Definition

Einecs-nummer

217-752-2

Kemisk navn

tert-Butyl-1,4-benzendiol; 2-(1,1-dimethylethyl)-1,4-benzendiol

Kemisk formel

C10H14O2

Molekylvægt

166,22

Indhold

Ikke under 99 % C10H14O2

Beskrivelse

Hvidt, krystallinsk fast stof med en karakteristisk lugt

Identifikation

Opløselighed

Praktisk taget uopløseligt i vand; opløseligt i ethanol

Smeltepunkt

Ikke under 126,5 °C

Phenolforbindelser

Ca. 5 mg af prøven opløses i 10 ml methanol, og der tilsættes 10,5 ml dimethylaminopløsning (1:4). Der fremkommer en rød til rosa farve

Renhed

tert-Butyl-p-benzoquinon

Ikke over 0,2 %

2,5-Di-tert-butylhydroquinon

Ikke over 0,2 %

Hydroxyquinon

Ikke over 0,1 %

Toluen

Ikke over 25 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

E 320 BUTYLHYDROXYANISOL (BHA)

Synonymer

BHA

Definition

Einecs-nummer

246-563-8

Kemisk navn

3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol; en blanding af 2-tert-butyl-4-hydroxyanisol og 3-tert-butyl-4-hydroxyanisol

Kemisk formel

C11H16O2

Molekylvægt

180,25

Indhold

Ikke under 98,5 % C11H16O2 og ikke under 85 % 3-tert-butyl-4-hydroxyanisolisomer

Beskrivelse

Hvide eller svagt gullige flager eller et voksagtigt fast stof med en svagt aromatisk lugt

Identifikation

Opløselighed

Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol

Smeltepunktsinterval

Mellem 48 °C og 63 °C

Farvereaktion

Består test for phenolgrupper

Renhed

Sulfataske

Ikke over 0,05 % efter calcinering ved 800 ± 25 °C

Phenolurenheder

Ikke over 0,5 %

Specifik absorption

Formula (290 nm) ikke under 190 og ikke over 210

Formula (228 nm) ikke under 326 og ikke over 345

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 321 BUTYLHYDROXYTOLUEN (BHT)

Synonymer

BHT

Definition

Einecs-nummer

204-881-4

Kemisk navn

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol; 4-methyl-2,6-di-tert-butylphenol

Kemisk formel

C15H24O

Molekylvægt

220,36

Indhold

Ikke under 99 %

Beskrivelse

Hvidt, fast stof, krystallinsk eller i form af flager, lugtløst eller med en karakteristisk, svagt aromatisk lugt

Identifikation

Opløselighed

Uopløseligt i vand og propan-1,2-diol

Let opløseligt i ethanol

Smeltepunkt

Ved 70 °C

Spektrometri

Absorptionen i området 230-320 nm af et 2 cm lag af en 1:100 000 opløsning i vandfri ethanol udviser kun et maksimum ved 278 nm

Renhed

Sulfataske

Ikke over 0,005 %

Phenolurenheder

Ikke over 0,5 %

Specifik absorption i ethanol

Formula

(278 nm) ikke under 81 og ikke over 88

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 322 LECITHINER

Synonymer

Phosphatider; phospholipider

Definition

Lecithiner er blandinger eller fraktioner af phosphatider opnået ved fysiske metoder fra animalske eller vegetabilske fødevarer; de omfatter også hydrolyserede produkter opnået ved anvendelse af uskadelige og egnede enzymer. Det færdige produkt må ikke vise tegn på residual enzymaktivitet.

Lecithiner kan afbleges svagt i vandigt medium ved hjælp af hydrogenperoxid. Denne oxidation må ikke ændre lecitinphosphatiderne kemisk

Einecs-nummer

232-307-2

Kemisk navn

 

Kemisk formel

 

Molekylvægt

 

Indhold

Lecithiner: ikke under 60,0 % stoffer, som er uopløselige i acetone

Hydroliserede lecithiner: ikke under 56,0 % stoffer, som er uopløselige i acetone

Beskrivelse

Lecithiner: brun væske eller tyktflydende pasta eller pulver

Hydroliserede lecithiner: lysebrun til brun, tyktflydende væske eller pasta

Identifikation

Test for cholin

Består testen

Test for phosphor

Består testen

Test for fedtsyrer

Består testen

Test for hydrolyseret lecitin

Til et 800 ml bægerglas tilsættes 500 ml vand (30-35 °C). Derefter tilsættes langsomt 50 ml af prøven under konstant omrøring. Hydrolyseret lecithin vil danne en homogen emulsion. Ikke-hydrolyseret lecithin vil danne en sammenhængende masse på ca. 50 g

Renhed

Tørringstab

Ikke over 2,0 % (105 °C, 1 time)

Toluen-uopløselige bestanddele

Ikke over 0,3 %

Syretal

Lecithiner: ikke over 35 mg kaliumhydroxid pr. gram

Hydroliserede lecithiner: ikke over 45 mg kaliumhydroxid pr. gram

Peroxidtal

Lig med eller mindre end 10

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

E 325 NATRIUMLACTAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

200-772-0

Kemisk navn

Natriumlactat; natrium-2-hydroxypropanoat

Kemisk formel

C3H5NaO3

Molekylvægt

112,06 (vandfrit)

Indhold

Ikke under 57 % og ikke over 66 %

Beskrivelse

Farveløs, gennemsigtig væske. Lugtløs eller med en svag, karakteristisk lugt

Identifikation

Test for lactat

Består testen

Test for kalium

Består testen

pH

6,5-7,5 (20 % vandig opløsning)

Renhed

Syreindhold

Ikke over 0,5 % efter tørring, udtrykt som mælkesyre

Arsen

Ikke over 3 mg/kg

Bly

Ikke over 2 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Reducerende stoffer

Ingen reduktion af Fehlings væske

NB: Denne specifikation vedrører en 60 % vandig opløsning.

E 326 KALIUMLACTAT

Synonymer

 

Definition

Einecs-nummer

213-631-3

Kemisk navn

Kaliumlactat; kalium-2-hydroxypropanoat

Kemisk formel

C3H5O3K

Molekylvægt

128,17 (vandfrit)

Indhold

Ikke under 57 % og ikke over 66 %

Beskrivelse

Noget tyktflydende, næsten lugtløs, klar væske. Lugtløs eller med en svag, karakteristisk lugt

Identifikation