ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 205

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
7. august 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 893/2007 af 23. juli 2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side

1

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side

3

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 894/2007 af 23. juli 2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

35

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

36

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/532/EF

 

*

Rådets afgørelse af 23. juli 2007 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

59

Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

61

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)

63

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

7.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/1


RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 893/2007

af 23. juli 2007

om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har med Republikken Kiribati forhandlet en fiskeripartnerskabsaftale på plads, der giver EF-fiskerfartøjer mulighed for at fiske i farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Kiribatis højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)

Som følge heraf paraferedes en ny fiskeripartnerskabsaftale den 19. juli 2006.

(3)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende nævnte aftale.

(4)

Der bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kiribati godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne forordning.

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til aftalen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

notfartøjer

Frankrig:

Spanien:

27 % af de disponible licenser

73 % af de disponible licenser

langlinefartøjer

Spanien:

Portugal:

6 fartøjer

6 fartøjer

Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke udnyttes fuldstændigt gennem licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen eventuelt tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.

Artikel 3

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til den aftale, der er omhandlet i stk. 1, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i Kiribatis fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (1).

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges hermed til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


(1)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.


FISKERIPARTNERSKABSAFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side

og

REPUBLIKKEN KIRIBATI, i det følgende benævnt »Kiribati«,

på den anden side

i det følgende tilsammen benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et nært samarbejde mellem Fællesskabet og Kiribati, bl.a. som led i Cotonou-aftalen, og at parterne har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne yderligere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at de to parter ønsker at fremme en ansvarlig udnyttelse af deres fiskeressourcer gennem samarbejde,

SOM HENVISER TIL De Forenede Nationers havretskonvention og De Forenede Nationers aftale om fiskebestande,

SOM ANERKENDER, at Kiribatis højhedsområde eller jurisdiktion omfatter farvandene ud til 200 sømil fra basislinjerne, jf. De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BEVIDST OM betydningen af principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om at skabe et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de levende marine ressourcer bevares på lang sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde bør baseres på, at initiativer og foranstaltninger, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, skal supplere hinanden, være forenelige med den fastlagte politik og skabe en synergieffekt,

SOM ER BESLUTTET PÅ med henblik herpå at indlede en dialog om den fiskeripolitik, som Kiribatis regering har vedtaget, at finde egnede metoder til at sikre, at politikken gennemføres effektivt, og at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i processen,

SOM ØNSKER at fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår for EF-fartøjers fiskeri i Kiribatis farvande og for EF-støtten til skabelse af et ansvarligt fiskeri i disse farvande,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at skabe et endnu snævrere økonomisk samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter ved at oprette og udbygge blandede selskaber, hvori der deltager virksomheder fra begge parter,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

Ved denne aftale fastsættes der principper, regler og procedurer for:

a)

økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde inden for fiskeriet med henblik på at skabe et ansvarligt fiskeri i Kiribatis farvande, så fiskeressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde, og at udvikle Kiribatis fiskerierhverv

b)

EF-fiskerfartøjers adgang til Kiribatis farvande

c)

samarbejde om fiskerikontrol i Kiribatis farvande med henblik på at sikre, at ovennævnte betingelser overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne bliver effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (UUU-fiskeri) bekæmpes

d)

partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»Kiribatis myndigheder«: Kiribatis regering

b)

»EF-myndigheder«: Europa-Kommissionen

c)

»Kiribatis farvande«: de farvande, der fiskerimæssigt hører under Kiribatis højhedsområde eller jurisdiktion

d)

»fiskeri«: faktisk eller forsøgt fiskeri efter eller fangst, udtagning, slagtning eller høst af fisk, herunder enhver anden aktivitet, som rimeligvis må forventes at resultere i faktisk eller forsøgt fiskeri efter eller fangst, udtagning, slagtning eller høst af fisk, eller enhver handling til støtte eller forberedelse af en af de ovennævnte aktiviteter

e)

»fiskerfartøj«: ethvert fartøj, der anvendes eller er udstyret til erhvervsfiskeri, herunder både, hjælpefartøjer, helikoptere og lette fly, der anvendes i forbindelse med fiskeri

f)

»EF-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet

g)

»blandet selskab«: et handelsselskab oprettet i Kiribati af redere eller virksomheder fra parterne med henblik på at udøve fiskeri eller tilknyttede aktiviteter

h)

»fælles komité«: en komité, der består af repræsentanter for Fællesskabet og Kiribati, og hvis opgaver er beskrevet i artikel 9 i denne aftale

i)

»omladning«: overførsel i havn af en del af eller hele fangsten om bord på et fiskerfartøj til et andet fiskerfartøj

j)

»reder«: enhver person, der er juridisk ansvarlig for et fiskerfartøj, og som har kommandoen eller kontrollen over fartøjet

k)

»AVS-sømand«: enhver sømand fra et ikke-europæisk land, der har undertegnet Cotonou-aftalen. En sømand fra Kiribati er således en AVS-sømand.

Artikel 3

Principper og mål for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Kiribatis farvande efter principperne i FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri og efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande, jf. dog aftaler mellem udviklingslande inden for samme geografiske område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

2.   Parterne samarbejder om at overvåge resultaterne af gennemførelsen af den fiskeripolitik, som Kiribatis regering har vedtaget, og indleder en politisk dialog om de fornødne reformer. De rådfører sig med hinanden med henblik på at træffe eventuelle foranstaltninger på dette område.

3.   Parterne samarbejder også om at evaluere foranstaltninger, programmer og aktioner, der gennemføres efter bestemmelserne i denne aftale. Resultaterne af evalueringen analyseres af Den Blandede Komité, jf. artikel 9.

4.   Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter principperne om god økonomisk og social styring med respekt for fiskebestandenes tilstand.

5.   Påmønstringen af søfolk fra Kiribati og/eller AVS-søfolk på EF-fartøjer sker på basis af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, som gælder umiddelbart for ansættelseskontrakter og generelle ansættelsesvilkår i den forbindelse. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde

1.   I aftalens gyldighedsperiode overvåger Fællesskabet og Kiribati udviklingen i ressourcernes tilstand i Kiribatis fiskerizone.

2.   På grundlag af konklusionerne fra det videnskabelige møde og den bedste videnskabelige rådgivning holder parterne samråd i Den Blandede Komité, jf. artikel 9, for i fællesskab i nødvendigt omfang at træffe foranstaltninger, som skal sikre, at fiskeressourcerne forvaltes bæredygtigt.

3.   Parterne holder samråd enten direkte eller i de relevante regionale og internationale organisationer med henblik på forvaltning og bevarelse af ressourcerne af stærkt vandrende arter i regionen og samarbejde om relevant videnskabelig forskning.

Artikel 5

EF-fartøjers adgang til fiskeri i Kiribatis farvande

1.   Kiribati forpligter sig til at give EF-fartøjer tilladelse til at fiske i sin fiskerizone i henhold til denne aftale, herunder protokollen med bilag.

2.   Fiskeri i henhold til denne aftale er undergivet Kiribatis lovgivning. Kiribatis myndigheder meddeler Fællesskabet enhver ændring af nævnte lovgivning og al anden lovgivning, som måtte have indvirkning på bestemmelserne på fiskeriområdet.

3.   Kiribati er ansvarlig for, at protokollens fiskerikontrolbestemmelser anvendes effektivt. EF-fartøjerne skal samarbejde med de kiribatiske myndigheder, der er ansvarlige for sådan kontrol. Foranstaltninger, som Kiribati træffer til regulering af fiskeriet med henblik på bevarelse af fiskeressourcerne, skal være baseret på objektive og videnskabelige kriterier, herunder forsigtighedsprincippet. De anvendes uden diskrimination på både EF-fartøjer, kiribatiske fartøjer og tredjelandsfartøjer, jf. dog eventuelle aftaler indgået mellem udviklingslande inden for samme geografiske region, herunder gensidige fiskeriaftaler.

4.   Fællesskabet forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at dets fartøjer overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskerilovgivningen for de farvande, der henhører under Kiribatis jurisdiktion.

Artikel 6

Licenser

1.   EF-fartøjer må kun fiske i Kiribatis fiskerizone, hvis de er i besiddelse af en gyldig fiskerilicens udstedt i henhold til denne aftale.

2.   Proceduren for ansøgning om fiskerilicens for et fartøj, de gældende afgifter og de nærmere bestemmelser for rederens betaling af disse afgifter er fastsat i bilaget til protokollen.

Artikel 7

Finansiel modydelse

1.   Kiribati modtager fra Fællesskabet en finansiel modydelse, jf. betingelserne i protokollen med bilag. Den finansielle modydelse beregnes ud fra to forbundne elementer, nemlig:

a)

EF-fartøjers adgang til at fiske i Kiribatis farvande, og

b)

Fællesskabets finansielle støtte til fremme af ansvarligt fiskeri og til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Kiribatis farvande.

2.   Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, bestemmes og forvaltes ud fra de mål, som parterne i fællesskab opstiller efter bestemmelserne i protokollen, og som skal nås som led i fiskeripolitikken udformet af Kiribatis regering, og den årlige og flerårige programmering, som de fastlægger for politikkens gennemførelse.

3.   Den finansielle modydelse fra Fællesskabet betales årligt som fastsat i protokollen, jf. dog aftalens og protokollens bestemmelser om eventuel ændring af beløbet på grund af:

a)

usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturbegivenheder, der gør det umuligt at fiske i Kiribatis farvande

b)

begrænsning, på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og efter fælles aftale, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når det af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

c)

udvidelse, på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og efter fælles aftale, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når ressourcernes tilstand tillader det

d)

revurdering af betingelserne for Fællesskabets finansielle støtte til gennemførelse af en fiskeripolitik i Kiribati, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan revurdering

e)

opsigelse af aftalen, jf. artikel 12

f)

suspension af aftalen, jf. artikel 13.

Artikel 8

Fremme af samarbejdet i erhvervslivet og civilsamfundet

1.   Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og teknisk samarbejde i fiskerisektoren og dermed forbundne sektorer. De skal holde samråd for at koordinere diverse foranstaltninger, der måtte blive truffet med henblik herpå.

2.   Parterne fremmer udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, opbevaringsmetoder og metoder til industriel forarbejdning af fiskevarer.

3.   Parterne bestræber sig for at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at fremme et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsvirksomhed og investeringer.

4.   Parterne forpligter sig til at gennemføre en handlingsplan for aktører fra Kiribati og Fællesskabet for at tilskynde EF-fartøjer til at lande deres fangster lokalt.

5.   Parterne tilskynder især til, at der i fælles interesse oprettes blandede selskaber under systematisk overholdelse af gældende lovgivning i såvel Kiribati som Fællesskabet.

Artikel 9

Den Blandede Komité

1.   Der oprettes en blandet komité, der skal kontrollere aftalens anvendelse. Den Blandede Komité har følgende opgaver:

a)

at overvåge gennemførelsen, fortolkningen og anvendelsen af aftalen og navnlig at fastlægge den årlige og flerårige programmering, jf. protokollens artikel 7, stk. 2, og at evaluere dens gennemførelse

b)

at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

c)

at fungere som et forum for mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til

d)

at revurdere fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den finansielle modydelse, hvis der er behov for det

e)

at udføre eventuelle andre opgaver, som parterne måtte aftale.

2.   Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i Fællesskabet og Kiribati eller et andet sted, som parterne aftaler, under formandskab af den part, der holder mødet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Artikel 10

Geografisk anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab anvendes, på de betingelser, der er fastlagt i traktaten, dels for Kiribatis område.

Artikel 11

Løbetid

Denne aftale gælder i seks år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den fornyes automatisk i yderligere perioder på seks år, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 12

Opsigelse

1.   Aftalen kan opsiges af en af parterne, hvis der indtræffer usædvanlige omstændigheder såsom nedfiskning af de pågældende bestande, ufuldstændig udnyttelse af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, eller manglende overholdelse af parternes forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2.   Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal mindst seks måneder inden den første periodes eller hver yderligere periodes udløbsdato skriftligt meddele den anden part, at den ønsker at opsige aftalen.

3.   Hvis der gives meddelelse om opsigelse som omhandlet i stk. 2, skal parterne holde samråd.

4.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 nedsættes for det år, hvor opsigelsen træder i kraft, forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 13

Suspension

1.   Aftalen kan på en parts initiativ suspenderes i tilfælde af alvorlig uenighed om anvendelsen af dens bestemmelser. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden skriftligt meddele den anden part, at den agter at suspendere aftalen. Efter modtagelsen af en sådan meddelelse skal parterne holde samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed.

2.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter suspensionens varighed.

Artikel 14

Protokol og bilag

Bilaget og protokollen er en integrerende del af aftalen.

Artikel 15

National lovgivning

EF-fiskerfartøjernes fiskeri i Kiribatis farvande er undergivet gældende lovgivning i Kiribati, medmindre andet er bestemt i aftalen, i protokollen og dens bilag og i tillæggene til bilaget.

Artikel 16

Revisionsklausul

I aftalens tredje anvendelsesår kan parterne tage aftalens bestemmelser op til revision og ændre dem, hvor det måtte være nødvendigt.

Artikel 17

Ophævelse

Denne aftale ophæver og erstatter ved ikrafttrædelsen aftalen af 16. september 2003 mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kiribati om fiskeri ud for Kiribati.

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og hvor hver tekst har samme gyldighed, træder i kraft på den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at de nødvendige procedurer i forbindelse med vedtagelsen er afsluttet.

PROTOKOL

om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kiribati om fiskeri ud for Kiribati, for perioden 16. september 2006-15. september 2012

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Kiribati udsteder årlige fiskerilicenser til EF-tunfiskerfartøjer, jf. aftalens artikel 6, inden for de grænser, der er fastsat i Palau-aftalen om forvaltning af notfiskeriet i det vestlige Stillehav, i det følgende benævnt »Palau-aftalen«.

2.   Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 fastsættes for en periode på seks år fra den 16. september 2006 således:

Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag I til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982)

notfartøjer: 4 fartøjer

langlinefartøjer: 12 fartøjer.

3.   Fra protokollens andet anvendelsesår kan antallet af fiskerilicenser til notfartøjer som fastsat i protokollens artikel 1, stk. 2, på Fællesskabets anmodning forhøjes, jf. dog aftalens artikel 9, litra d), og protokollens artikel 4, hvis ressourcerne tillader det, og i overensstemmelse med de årlige begrænsninger i Palau-aftalen og en behørig vurdering af tunbestanden baseret på objektive og videnskabelige kriterier, herunder »Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks«, som »Secretariat of the Pacific Community« offentliggør hvert år.

4.   Stk. 1, 2 og 3 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4 og 5.

5.   EF-fartøjer må kun fiske i Kiribatis farvande, hvis de er i besiddelse af en gyldig fiskerilicens udstedt i henhold til denne protokol i overensstemmelse med bilaget til samme protokol.

Artikel 2

Finansiel modydelse — Betalingsbetingelser

1.   Den finansielle modydelse omhandlet i aftalens artikel 7 består for perioden i artikel 1 dels af et årligt beløb på 416 000 EUR svarende til en referencemængde på 6 400 t pr. år, dels af et specifikt beløb på 62 400 EUR pr. år, der skal anvendes til at støtte gennemførelsen af initiativer som led i Kiribatis fiskeripolitik. Dette specifikke beløb er en integrerende del af den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalens artikel 7.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog protokollens artikel 4, 5 og 7.

3.   De to beløb i stk. 1, som tilsammen udgør 478 400 EUR, er, hvad Fællesskabet årligt skal betale i protokollens anvendelsesperiode.

4.   Hvis EF-fartøjernes samlede fangster i Kiribatis farvande overstiger 6 400 t pr. år, jf. protokollens artikel 2, stk. 1, forhøjes den finansielle modydelse (416 000 EUR), jf. protokollens artikel 2, stk. 1, med 65 EUR for hver ton yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som Fællesskabet skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 3 (956 800 EUR). Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger en mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

5.   Den finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 betales senest den 30. juni 2007 for det første år og senest den 30. juni 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 for de følgende år.

6.   Kiribatis myndigheder har enekompetence med hensyn til, hvordan den finansielle modydelse anvendes, jf. dog artikel 7.

7.   Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 7, stk. 1, indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 4 hos ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa (»Fisheries Development Fund«), som Kiribatis finansministerium har åbnet for den kiribatiske stat. Den resterende del af den finansielle modydelse indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 1 hos ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, som Kiribatis finansministerium har åbnet for den kiribatiske stat.

8.   Den finansielle modydelse vedrørende foranstaltninger fastsat i den tidligere protokols artikel 5, som ikke er blevet betalt, inden førstnævnte protokol udløber, vil blive betalt under nærværende protokol.

Artikel 3

Samarbejde om ansvarligt fiskeri — Årligt videnskabeligt møde

1.   De to parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Kiribatis farvande efter principperne i FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri og princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   I protokollens anvendelsesperiode overvåger Fællesskabet og Kiribati udviklingen i ressourcernes tilstand i Kiribatis fiskerizone.

3.   I henhold til aftalens artikel 4 holder parterne på basis af konklusionerne fra årsmødet for medlemmerne af Palau-aftalen og den årlige bestandsvurdering, som »Secretariat of the Pacific Community« foretager, samråd i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, eventuelt efter et videnskabeligt møde. Kiribati kan i samråd med Fællesskabet træffe foranstaltninger, der skal sikre bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, og som berører EF-fartøjernes fiskeri.

Artikel 4

Gensidig aftale om revision af fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne omhandlet i artikel 1 kan, hvis parterne er enige om det, udvides, hvis en sådan udvidelse efter konklusionerne fra årsmødet for medlemmerne af Palau-aftalen og den årlige bestandsvurdering, som »Secretariat of the Pacific Community« foretager, ikke bringer en bæredygtig forvaltning af Kiribatis fiskeressourcer i fare. I så fald forhøjes den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2, stk. 1, forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Fællesskabets samlede finansielle modydelse kan dog højst udgøre det dobbelte af beløbet i artikel 2, stk. 1. Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger det dobbelte af den mængde, der svarer til det det samlede årlige reviderede beløb, skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

2.   Hvis parterne til gengæld bliver enige om at træffe foranstaltninger, der medfører, at fiskerimulighederne i artikel 1 begrænses, nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis.

3.   Fordelingen af fiskerimuligheder mellem de forskellige fartøjskategorier kan ligeledes revideres efter gensidig aftale mellem parterne og under overholdelse af eventuelle henstillinger fra det videnskabelige møde, jf. artikel 3, om forvaltning af de bestande, der ville kunne blive berørt at en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af den finansielle modydelse, hvis en sådan omfordeling af fiskerimuligheder gør det berettiget.

Artikel 5

Fiskerimuligheder for andre arter end tun

1.   Hvis EF-fartøjer er interesseret i andet fiskeri end det, der er omhandlet i artikel 1, holder parterne samråd, inden Kiribatis myndigheder eventuelt giver tilladelse til sådant fiskeri. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de nye fiskerimuligheder og ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.

2.   Med henblik herpå rådfører de sig med hinanden, hvis en af parterne ønsker det, og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvilke arter forsøgsfiskeriet i Kiribatis farvande skal omfatte, og hvilke betingelser og andre parametre der skal gælde.

3.   Når parterne driver forsøgsfiskeri, skal det ske efter parametre, som de to parter eventuelt fastsætter i en administrativ aftale. Tilladelser til forsøgsfiskeri kan højst gælde i tre måneder.

4.   Hvis parterne konkluderer, at forsøgsfiskeriet har givet positive resultater, kan Kiribatis regering tildele EF-flåden fiskerimuligheder for de nye arter, indtil denne protokol udløber. I så fald forhøjes den finansielle modydelse omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 1.

Artikel 6

Suspension og revision af den finansielle modydelse som følge af force majeure

1.   Hvis usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i Kiribatis eksklusive økonomiske zone (EEZ), kan Fællesskabet suspendere betalingen af den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2, stk. 1, efter at de to parter har holdt samråd senest to måneder efter, at den ene part har anmodet herom, og forudsat at Fællesskabet har betalt ethvert beløb, det måtte skylde på suspensionstidspunktet, fuldt ud.

2.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, så snart parterne efter samråd beslutter, at de omstændigheder, der gjorde, at fiskeriet måtte indstilles, ikke længere består, og/eller at situationen igen tillader fiskeri.

3.   Gyldigheden af de licenser, som EF-fartøjerne har fået udstedt efter aftalens artikel 6, forlænges med en periode svarende til suspensionsperioden.

Artikel 7

Fremme af ansvarligt fiskeri i Kiribatis farvande

1.   30 % af den samlede finansielle modydelse fastsat i artikel 2 skal i det første år anvendes til at støtte gennemførelsen af initiativer som led i fiskeripolitikken udformet af Kiribatis regering. Andet år afsættes 40 % og i de efterfølgende år 60 %.

Kiribati forvalter det pågældende beløb i lyset af de mål, som de to parter opstiller i fællesskab, og den årlige og flerårige programmering med henblik på at nå disse mål.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 aftaler Fællesskabet og Kiribati hurtigst muligt efter denne protokols ikrafttræden og senest tre måneder efter ikrafttrædelsesdatoen i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser dertil, herunder navnlig:

a)

årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den procentdel af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, og de specifikke beløb til de initiativer, der skal gennemføres i 2007, skal anvendes

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, for at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Kiribatis nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på skabelsen af ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

kriterier og procedurer for evaluering af resultaterne for hvert år.

3.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram eller af anvendelsen af de specifikke beløb til de initiativer, der skal gennemføres i 2007, skal godkendes af begge parter i Den Blandede Komité.

4.   Kiribati anvender hvert år et beløb svarende til procentdelen omhandlet i stk. 1 til gennemførelse af det flerårige program. For det første år af protokollens anvendelsesperiode skal Fællesskabet underrettes om, hvordan beløbet anvendes, så snart det flerårige sektorprogram er godkendt i Den Blandede Komité. For hvert af de følgende år skal Kiribati senest den 1. marts i det pågældende år underrette Fællesskabet om, hvordan beløbet anvendes.

5.   Hvis den årlige evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram berettiger det, kan Fællesskabet anmode om, at den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 1, justeres for at bringe de faktiske midler, der er afsat til gennemførelse af programmet, i tråd med resultaterne.

Artikel 8

Tvister — Suspension af protokollen

1.   Ved enhver tvist mellem parterne om, hvordan protokollens skal fortolkes eller anvendes, holder parterne samråd i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, som om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.

2.   Protokollens anvendelse kan suspenderes af en af parterne, hvis tvisten mellem de to parter betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i Den Blandede Komité, som omhandlet i stk. 1, ikke har gjort det muligt at bilægge tvisten i mindelighed, jf. dog artikel 9.

3.   For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

4.   I tilfælde af suspension fortsætter parterne samrådet for at bilægge deres tvist i mindelighed. Hvis tvisten bilægges i mindelighed, anvendes protokollen på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter suspensionens varighed.

Artikel 9

Suspension af protokollen på grund af udebleven betaling

Hvis Fællesskabet ikke betaler som fastsat i artikel 2, kan protokollen suspenderes på følgende betingelser, jf. dog artikel 6:

a)

Kiribatis kompetente myndigheder sender Europa-Kommissionen en meddelelse om manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald det skyldige beløb senest 60 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.

b)

Hvis der inden for den frist, der er fastsat i denne protokols artikel 2, stk. 6, ikke er betalt eller givet en behørig begrundelse for den manglende betaling, har Kiribatis kompetente myndigheder ret til at suspendere protokollen. De underretter straks Europa-Kommissionen herom.

c)

Protokollen anvendes på ny, så snart den pågældende betaling har fundet sted.

Artikel 10

National lovgivning

EF-fiskerfartøjernes fiskeri i Kiribatis farvande er undergivet gældende kiribatisk lovgivning, medmindre andet er bestemt i aftalen, i protokollen med bilag og i tillæggene til bilaget.

Artikel 11

Revisionsklausul

Parterne kan i protokollens og bilagets og dets tillægs tredje anvendelsesår i givet fald tage bestemmelserne i protokollen og i bilaget og dets tillæg op til revision og ændre dem, hvor det måtte være nødvendigt.

Artikel 12

Ophævelse

Bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Kiribati om fiskeri ud for Kiribati udgår og erstattes af denne protokol.

Artikel 13

Ikrafttræden

1.   Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.

2.   Den anvendes fra den 16. september 2006.

BILAG

Betingelser for EF-fartøjers fiskeri i Kiribatis fiskerizone

KAPITEL I

REGISTRERING OG LICENSER

AFSNIT 1

Registrering

1.   EF-fartøjer skal for at kunne fiske i Kiribatis fiskerizone have tildelt et registreringsnummer af Kiribatis kompetente myndigheder.

2.   Ansøgninger om registrering udfærdiges på en formular, som de kiribatiske myndigheder med ansvar for fiskeri udleverer i dette øjemed, og som er vist i tillæg I.

3.   Registrering kan først finde sted, når de kiribatiske myndigheder har modtaget et 15 × 20 cm stort foto af det ansøgende fartøj og 600 EUR pr. fartøj i registreringsafgift, som indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 1 i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 7, idet alle gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med betalingen afholdes af indbetaleren.

AFSNIT 2

Licenser

1.   Kun EF-fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt licens til fiskeri i Kiribatis fiskerizone i henhold til protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kiribati om fiskeri ud for Kiribati, for perioden fra aftalens ikrafttrædelsesdato og indtil den 15. september 2012.

2.   Et fartøj har kun lov til at fiske i Kiribati, hvis rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke har forbud mod at fiske der. De skal have opfyldt alle deres forpligtelser over for de kiribatiske myndigheder, dvs. de skal have afviklet alle tidligere forpligtelser som følge af deres fiskeri i Kiribati i henhold til fiskeriaftaler indgået med Fællesskabet.

3.   Ethvert EF-fartøj, for hvilket der ansøges om fiskerilicens, kan have en repræsentant med bopæl i Kiribati. Denne repræsentants navn og adresse anføres i licensansøgningen. Ethvert EF-fartøj, for hvilket der ansøges om fiskerilicens, og som ønsker at lande eller omlade fangster i kiribatisk havn, skal have en repræsentant med bopæl i Kiribati.

4.   Fællesskabets kompetente myndigheder indgiver senest 15 dage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse en ansøgning for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til aftalen, til Kiribatis ministerium med ansvar for fiskeri.

5.   Ansøgninger indgives til ministeriet med ansvar for fiskeri på en formular som vist i tillæg I.

6.   Sammen med hver licensansøgning indgives følgende dokumenter:

bevis for betaling af afgiften for licensens gyldighedsperiode

enhver anden form for dokument eller attest, der kræves efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. denne protokol.

7.   Afgiften indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 1 i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 7, idet alle gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med betalingen afholdes af indbetaleren.

8.   Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter og afgifter. Afgiften er eksklusiv havne- og omladningsafgifter samt udgifter til serviceydelser.

9.   Licenserne for alle fartøjer udstedes af Kiribatis ministerium med ansvar for fiskeri til rederne eller deres repræsentanter via Europa-Kommissionens delegation i Kiribati (i det følgende benævnt »delegationen«) senest 15 dage efter, at ministeriet har modtaget al dokumentation omhandlet i punkt 6.

10.   Hvis Europa-Kommissionens delegation er lukket på det tidspunkt, hvor licensen underskrives, kan licensen eventuelt sendes direkte til fartøjets repræsentant med kopi til delegationen.

11.   Licenser udstedes for et specifikt fartøj og kan ikke overdrages.

12.   I tilfælde af påvist force majeure kan et fartøjs licens på anmodning af Fællesskabet dog erstattes med en ny licens til et andet fartøj af samme kategori, uden at der skal betales afgift på ny. I så fald indgår de to fartøjers samlede fangster i beregningen af, om der eventuelt skal betales mere i afgift.

13.   For så vidt angår det fartøj, der skal erstattes, indgiver rederen eller dennes repræsentant den annullerede licens til Kiribatis ministerium med ansvar for fiskeri via delegationen.

14.   Den nye licens får virkning fra den dato, hvor rederen indgiver den annullerede licens til Kiribatis ministerium med ansvar for fiskeri. Europa-Kommissionens delegation i Kiribati skal underrettes om licensoverdragelsen.

15.   Licensen skal altid medføres om bord. Så snart Kiribatis myndigheder har fået meddelelse fra Europa-Kommissionen om, at forskuddet er betalt, opføres fartøjerne på en liste over fartøjer, der har tilladelse til at fiske, og denne liste sendes til Kiribatis myndigheder med ansvar for fiskeriinspektion. En kopi af licensen kan rekvireres pr. telefax i afventning af, at originalen når frem. Kopien medføres om bord.

AFSNIT 3

Gyldighed og afgifter

1.   Licenserne gælder ét år. De kan fornyes.

2.   Afgiften pr. ton fangst i Kiribatis fiskerizone er fastsat til 35 EUR for notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline.

3.   Licenserne udstedes efter indbetaling til de kompetente nationale myndigheder af følgende standardbeløb:

21 000 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri svarende til afgiften for en årlig fangst på 600 t stærkt vandrende arter og beslægtede arter

4 200 EUR pr. langlinefartøj med flydeline svarende til afgiften for en årlig fangst på 120 t stærkt vandrende arter og beslægtede arter.

4.   Europa-Kommissionen udarbejder senest den 30. juni i år n + 1 en endelig opgørelse over, hvor meget der skal betales i afgift for år n, på grundlag af redernes fangstopgørelser som bekræftet af de videnskabelige institutter i medlemsstaterne, som det påhviler at kontrollere fangstdataene, såsom IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) og SPC (Secretariat of the Pacific Community).

5.   Opgørelsen meddeles Kiribatis ministerium med ansvar for fiskeri og rederne samtidigt til kontrol og godkendelse. Kiribatis myndigheder kan med velunderbyggede argumenter senest 30 dage efter meddelelsen rejse indvendinger mod opgørelsen. I tilfælde af uenighed forelægges sagen for Den Blandede Komité. Hvis der inden for den fastsatte frist ikke er rejst indvendinger, godkendes opgørelsen.

6.   Rederne skal senest den 30. september foretage eventuelle yderligere betalinger til Kiribatis kompetente myndigheder ved at indbetale beløbet på den kiribatiske stats konto nr. 1 i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 7, idet alle gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med betalingen afholdes af indbetaleren.

7.   Hvis den endelige opgørelse giver et beløb, der er lavere end forskuddet omhandlet i dette afsnits punkt 3, får rederen dog ikke det overskydende beløb tilbagebetalt.

KAPITEL II

FISKERIZONER

1.   Fartøjerne har tilladelse til at fiske i Kiribatis fiskerizone, undtagen i de områder, der er angivet som lukkede områder på kort 83005-FLC, jf. den kiribatiske regerings »Fisheries Ordinance (Cap. 33)« og »Marine Zone (Declaration) Act«. Kiribati giver Kommissionen meddelelse om enhver ændring af de nævnte fiskerizoner, senest to måneder før ændringerne anvendes.

2.   Under alle omstændigheder er fiskeri forbudt i følgende områder:

inden for 12 sømil fra basislinjerne

inden for 3 sømil fra eventuelle fiskekoncentrationsanordninger, hvis position oplyses ved hjælp af geografiske koordinater.

3.   Hvad specielt angår notfartøjer, er fiskeri forbudt inden for 60 sømil fra øerne Tarawa, Kanton og Kiritimatis basislinjer.

KAPITEL III

FANGSTOPGØRELSESORDNINGER OG LANDINGSOPGØRELSER

1.   Fartøjsførerne skal pr. fax eller e-mail give fiskeridirektøren (Director of Fisheries) oplysninger om tid, position og fangst om bord på fiskeriberettigede fartøjer, jf. tillæg IV, efter følgende tidsplan:

mindst 24 timer før indsejling i og straks efter udsejling af Kiribatis fiskerizone

hver tirsdag, så længe fartøjerne befinder sig i Kiribatis fiskerizone, efter indsejlingsrapporten og den seneste ugentlige rapport

mindst 48 timer inden det forventede tidspunkt for ankomst til kiribatisk havn og straks efter afsejling fra kiribatisk havn

straks efter omladning af fangst til et godkendt køleskib, og

mindst 24 timer før bunkring fra et godkendt bunkringsfartøj.

Disse oplysninger sendes pr. fax til (686) 21120/22287 eller via e-mail til adressen flue@mfmrd.gov.ki

2.   Hvis det konstateres, at et fartøj fisker uden at have underrettet fiskeridirektøren, anses fartøjet for at have overtrådt Kiribatis nationale lovgivning.

Hvert år i licensens gyldighedsperiode anføres det i opgørelserne, hvilke fangster fartøjet har taget på hver fangstrejse i WCPFC-området. Efter hver omladning eller landing af fangster i WCPFC-området starter en ny fangstrejse.

3.1.   Fartøjer anfører deres fangster på den rette side i en logbog som vist i tillæg III A og III B. I ovennævnte logbog anføres »Uden for Kiribatis EEZ« eller navnet på den tilsvarende EEZ tilhørende en anden relevant kyststat i WCPFC-området for de perioder, hvor fartøjet ikke befinder sig i Kiribatis farvande.

4.   Ved anvendelsen af dette bilag forstås ved varigheden af et EF-fartøjs fangstrejse i Kiribatis farvande:

perioden mellem indsejling i og udsejling af Kiribatis fiskerizone, eller

perioden mellem indsejling i Kiribatis fiskerizone og omladning, eller

perioden mellem indsejling i Kiribatis fiskerizone og landing i Kiribati.

5.   Alle fartøjer, der har lov til at fiske i Kiribatis farvande i henhold til aftalen, skal rapportere deres fangster til Kiribatis ministerium med ansvar for fiskeri, så myndighederne kan kontrollere fangstmængderne, som valideres af de kompetente videnskabelige institutter efter proceduren i kapitel I, afsnit 3, punkt 4, i dette bilag. Der gælder følgende bestemmelser for rapportering af fangster:

Den originale logbog afleveres til Kiribatis lokale kompetente myndigheder eller sendes anbefalet eller pr. kurerpost til Kiribatis ministerium med ansvar for fiskeri senest 45 dage efter afslutningen af den sidste fangstrejse i den pågældende periode. Samtidig sendes der elektronisk eller pr. fax kopier til flagmedlemsstaten og Kiribatis ministerium med ansvar for fiskeri.

Logbøgerne skal udfyldes læseligt med blokbogstaver og underskrives af fartøjsføreren eller dennes repræsentant.

6.   Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder Kiribatis regering sig ret til at suspendere licensen for det fartøj, som har overtrådt bestemmelserne, indtil formaliteterne er bragt i orden, og til at idømme sanktioner efter gældende kiribatisk lovgivning.

7.   Fiskeridirektøren og rederne opbevarer en kopi af faxmeddelelser eller e-mails, indtil begge parter er enige om den endelige opgørelse over, hvor stor en afgift der skal betales, jf. kapitel I.

8.   Notfartøjsrederne fremlægger en kopi af landingsopgørelsen efter afslutningen af hver fangstrejse udelukkende eller delvis i Kiribatis fiskerizone. Hvis denne bestemmelse ikke overholdes, forbeholder fiskeridirektøren sig ret til at suspendere licensen for det fartøj, som har overtrådt bestemmelserne, indtil formaliteterne er bragt i orden, og til at idømme sanktioner efter gældende kiribatisk lovgivning.

KAPITEL IV

PÅMØNSTRING AF SØFOLK

1.   Med hensyn til notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline skal rederne påmønstre AVS-statsborgere, herunder kiribatiske statsborgere, idet der gælder følgende betingelser og begrænsninger:

flåden af notfartøjer til tunfiskeri skal påmønstre mindst seks AVS-søfolk i tunfangstsæsonen i Kiribatis fiskerizone

flåden af langlinefartøjer med flydeline skal påmønstre mindst fire AVS-søfolk i tunfangstsæsonen i Kiribatis fiskerizone.

2.   Rederne skal tilstræbe at påmønstre yderligere kiribatiske sømænd.

3.   Rederne vælger frit fra lister over søfolk tilsendt af de kompetente myndigheder i de pågældende AVS-lande, herunder Kiribati, hvilke søfolk de påmønstrer.

4.   Når der indgås kontrakter med kiribatiske statsborgere, jf. dette kapitels punkt 1, meddeler rederen eller dennes repræsentant Kiribatis kompetente myndigheder navnene på de lokale søfolk, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter, at de er opført på besætningslisten.

5.   Erklæringen fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EF-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

6.   De kiribatiske søfolks ansættelseskontrakter, jf. dette kapitels punkt 1, som de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side i samråd med Kiribatis søfartsmyndigheder. Underskriverne får en kopi. Disse kontrakter skal sikre, at søfolkene er medlem den socialsikringsordning, der er relevant for dem, og som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

7.   Søfolkenes hyre betales af rederne. Den aftales mellem rederne eller disses repræsentanter og myndighederne i det pågældende AVS-land, inden licenserne udstedes. De lokale søfolks lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for kiribatiske besætningsmedlemmer, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne.

8.   Enhver sømand, der er påmønstret et EF-fartøj, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

9.   Hvis de pågældende EF-fartøjers redere af andre grunde end den, der er nævnt i foregående punkt, undlader at påmønstre lokale søfolk, skal rederne for hver dag, fangstrejsen i det pågældende AVS-lands farvande varer, betale et standardbeløb på 20 EUR pr. dag. Betalingsfristen er som fastsat i kapitel I, afsnit 2, punkt 6, i dette bilag. Ved indsejlingen i Kiribatis EEZ meddeler rederne, hvor mange AVS-søfolk de har om bord.

10.   Beløbet anvendes til uddannelse af lokale havfiskere og indbetales på en konto anvist af myndighederne i det pågældende AVS-land.

KAPITEL V

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

EF-fiskerfartøjerne skal være i overensstemmelse med de foranstaltninger og henstillinger, som WCPFC har vedtaget for regionen med hensyn til fiskeredskaber og fiskeredskabers tekniske specifikationer, og alle andre tekniske foranstaltninger i forbindelse med fartøjernes fiskeri.

KAPITEL VI

OBSERVATØRER

1.   Ved fartøjsregistreringen skal alle EF-fartøjer indbetale 400 EUR til »Fisheries Observers Project Fund« på den kiribatiske stats konto nr. 4 i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 7, idet alle gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med betalingen afholdes af indbetaleren.

2.   Fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Kiribatis farvande i henhold til aftalen, skal tage observatører udpeget af WCPFC om bord på følgende vilkår:

EF-fartøjerne skal på anmodning af WCPFC tage en observatør om bord, der udpeges af organisationen, og som har til opgave at kontrollere fangsterne i Kiribatis farvande.

WCPFC opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de udpegede observatører. Disse lister skal holdes ajour. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.

WCPFC meddeler de pågældende redere eller deres repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på deres fartøj, samtidig med udstedelsen af licensen eller senest 15 dage inden den planlagte dato for observatørens ombordtagning.

3.   Observatøren skal forblive om bord den tid, en fangstrejse varer. På udtrykkelig anmodning af WCPFC kan en observatørs ophold om bord dog spredes over flere fangstrejser alt efter den gennemsnitlige varighed af et givet fartøjs fangstrejser. En sådan anmodning skal fremsættes af WCPFC, samtidig med at den meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle tages om bord på det pågældende fartøj.

4.   Vilkårene for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og WCPFC.

5.   Observatøren tages om bord i den havn, som rederen har udpeget, ved indledningen af den første fangstrejse i Kiribatis fiskerizone, efter at listen over udpegede fartøjer er blevet meddelt.

6.   De berørte redere meddeler inden to uger og senest ti dage i forvejen, på hvilken dato og i hvilken havn i underregionen observatøren tages om bord.

7.   Tages observatøren om bord i et land uden for underregionen, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et fartøj med en regional observatør om bord forlader de regionale farvande, træffes alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren for reders regning kommer tilbage så hurtigt som muligt.

8.   Hvis observatøren ikke er på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

9.   Observatøren behandles om bord som officer. Observatøren har til opgave:

at observere fartøjernes fiskeri

at kontrollere de fiskende fartøjers position

at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

at kontrollere logbogsoplysningerne om fangsterne i Kiribatis farvande

at kontrollere bifangstprocenterne og anslå omfanget af udsmid af salgbare fiskearter

at rapportere fangstdata, herunder mængden af fangster og bifangster om bord, én gang om ugen, når fartøjet fisker i Kiribatis farvande.

10.   Fartøjsføreren gør, hvad han kan for at beskytte observatøren mod fysiske eller psykiske overgreb under arbejdet.

11.   Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige, for at han kan udføre sit arbejde, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, som han må have adgang til for lettere at kunne udføre sit arbejde.

12.   Under sit ombordtagning og ophold om bord:

træffer observatøren alle passende forholdsregler til at sikre, at ombordtagningen og opholdet om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

behandler observatøren materiel og udstyr om bord med respekt, ligesom han skal respektere, at alle dokumenter vedrørende fartøjet er fortrolige.

13.   Når observationsperioden er slut udarbejder observatøren, inden han forlader fartøjet, en aktivitetsrapport, som han sender til WCPFC, og som han giver en kopi af til fartøjsføreren.

14.   Rederen afholder udgifterne til observatørernes kost og logi, som skal være af samme standard som officerernes, alt efter mulighederne om bord.

15.   Observatørens løn og sociale bidrag betales af WCPFC.

16.   De to parter holder hurtigst muligt samråd med relevante tredjeparter om fastlæggelse af en ordning med regionale observatører og om valg af kompetent regional fiskeriorganisation. Indtil der bliver indført en ordning med regionale observatører, tager de fartøjer, der har lov til at fiske i Kiribatis farvande i henhold til aftalen, observatører om bord, der er udpeget af Kiribatis kompetente myndigheder efter ovennævnte regler, i stedet for regionale observatører.

KAPITEL VII

KONTROL

1.   Fællesskabet fører en liste over de fartøjer, som har fået udstedt fiskerilicens i henhold til denne protokol, og sørger for altid at holde den ajourført. Denne liste meddeles Kiribatis fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

2.   Indsejling i og udsejling af zonen

EF-fartøjerne giver senest tre timer i forvejen Kiribatis fiskerikontrolmyndigheder meddelelse om, at de agter at sejle ind i eller ud af Kiribatis fiskerizone, jf. tillæg IV. De rapporterer desuden, hvor store samlede fangster de har om bord, og hvilke arter det drejer sig om.

Når fartøjer giver meddelelse om udsejling, oplyser de også deres position. Disse meddelelser skal fortrinsvis sendes pr. fax, idet fartøjer, der ikke er udstyret med fax, dog kan sende dem via radio eller pr. e-mail.

Hvis et fartøj afsløres i at fiske, uden at det har underrettet Kiribatis kompetente myndigheder herom, betragtes det som et fartøj, der fisker ulovligt.

Ved udstedelse af fiskerilicensen skal fartøjet også have oplyst faxnummer, telefonnummer og e-mail-adresse.

3.   Kontrolprocedurer

Førerne af EF-fartøjer, der fisker i Kiribatis farvande, skal lade kiribatiske tjenestemænd med ansvar for fiskeriinspektion og -kontrol komme om bord, hjælpe dem ved ombordtagningen og bistå dem i deres arbejde.

Tjenestemændene må ikke opholde sig længere om bord end nødvendigt for at udføre de pålagte opgaver.

Efter hver inspektion udstedes der en attest til fartøjsføreren.

4.   Mærkning af fartøjer

EF-fartøjer skal være forsynet med udvendig mærkning efter FAO-reglerne.

5.   Satellitovervågning

Alle EF-fartøjer, der fisker i henhold til denne aftale, satellitovervåges, jf. bestemmelserne i tillæg V. Disse bestemmelser træder i kraft på tiendedagen efter, at Kiribatis regering har meddelt delegationen, at det organ, der skal varetage satellitovervågningen af fiskerfartøjer i Kiribati, har påbegyndt sit arbejde.

6.   Bording

Kiribatis kompetente myndigheder skal inden 24 timer underrette flagstaten og Europa-Kommissionen om alle overtrædelser begået af og sanktioner idømt EF-fartøjer.

Flagstaten og Europa-Kommissionen modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til bordingen, under hvilken der blev konstateret en overtrædelse.

7.   Opbringningsrapport

Hvis Kiribatis kompetente myndigheder har skrevet rapport, underskrives rapporten af fartøjets fører.

En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvarsmuligheder, fartøjsføreren har i forbindelse med den formodede overtrædelse.

Føreren skal sejle sit fartøj til den havn, som Kiribatis myndigheder anviser. Ved en mindre overtrædelse kan Kiribatis kompetente myndigheder give det bordede fartøj tilladelse til at fortsætte fiskeriet.

8.   Behandling af opbringningssager

Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst ved en mæglingsprocedure. Denne procedure skal være afsluttet senest fem arbejdsdage efter ankomst i havn i forbindelse med bording.

I tilfælde af en mæglingsprocedure bestemmes bødestørrelsen efter kiribatisk lovgivning.

Hvis sagen ikke har kunnet løses ved en mæglingsprocedure og indbringes for en domstol, skal rederen i en bank anvist af Kiribatis kompetente myndigheder stille en sikkerhed, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til omkostningerne ved bordingen og størrelsen af de bøder og den erstatning, som de ansvarlige for overtrædelsen kan pålægges at betale.

Bankgarantien frigives først, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis fartøjet frifindes. Hvis der i tilfælde af domfældelse idømmes en bøde, der er mindre end den stillede sikkerhed, frigiver Kiribatis kompetente myndigheder saldoen.

Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:

efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

efter at den bankgaranti, der er omhandlet i tredje led, er stillet, og Kiribatis kompetente myndigheder har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.

9.   Omladning

Ethvert EF-fartøj, som ønsker at omlade fangster i Kiribatis farvande, skal gøre dette i kiribatisk havn.

Sådanne fartøjers redere skal senest 48 timer i forvejen meddele Kiribatis kompetente myndigheder oplysningerne i henhold til tillæg IV.

Omladning betragtes som udsejling af Kiribatis fiskerizone. Fartøjer skal derfor sende deres logbøger, jf. tillæg III A og III B, til Kiribatis kompetente myndigheder og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at forlade Kiribatis fiskerizone.

Enhver omladning af fangster i Kiribatis fiskerizone og enhver omladning, der ikke er omhandlet ovenfor, er forbudt i Kiribatis fiskerizone. Enhver, der overtræder denne bestemmelse, kan idømmes sanktioner efter gældende kiribatisk lovgivning.

10.   Førere af EF-fartøjer, der lander eller omlader fangster i kiribatisk havn, skal lade kiribatiske kontrollører kontrollere sådanne aktiviteter og lette dem kontrollen. Efter afsluttet kontrol får fartøjsføreren en kopi af kontrolrapporten.

Tillæg

I.

Republikken Kiribati — Formular til ansøgning om registrering af fiskerfartøj

II.

Formular til ansøgning om fiskerilicens

III A.

Regional logbog for notfiskeri i Det Sydlige Stillehav

III B.

Regional logbog for langlinefiskeri i Det Sydlige Stillehav

IV.

Rapportering

V.

FOS-protokol

Tillæg I

Republikken Kiribati — Formular til ansøgning om registrering af fiskerfartøj

Image

Image

Image

Tillæg II

Formular til ansøgning om fiskerilicens

Image

Tillæg III A

Regional logbog for notfiskeri i Det Sydlige Stillehav

Image

Tillæg III B

Regional logbog for langlinefiskeri i Det Sydlige Stillehav

Image

Tillæg IV

RAPPORTERING

RAPPORTER TIL DIRECTOR OF FISHERIES

Tlf. (686) 210 99 Fax (686) 211 20 E-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Rapportering af indsejling i fiskerizonen

24 timer før fartøjet sejler ind i fiskerizonen:

a)

Rapportkode (ZENT)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal

d)

Indsejlingsdato (DD-MM-ÅÅ)

e)

Indsejlingstidspunkt (GMT)

f)

Indsejlingsposition

g)

Samlet fangst om bord opdelt efter vægt pr. art:

 

BUGSTRIBET BONIT (SJ)___.__(t)

 

GULFINNET TUN (YF)___.__(t)

 

ANDRE (OT)___.__(t)

f.eks. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Rapportering af udsejling af fiskerizonen

Straks efter, at fartøjet er sejlet ud af fiskerizonen:

a)

Rapportkode (ZDEP)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal

d)

Udsejlingsdato

e)

Udsejlingstidspunkt (GMT)

f)

Udsejlingsposition

g)

Fangst om bord opdelt efter vægt pr. art:

 

BUGSTRIBET BONIT (SJ)___.__(t)

 

GULFINNET TUN (YF)___.__(t)

 

ANDRE (OT)___.__(t)

h)

Samlet fangst i zonen opdelt efter vægt pr. art (som for fangst om bord)

i)

Fiskedage i alt (det faktiske antal dage, hvor der blev udsat redskaber i zonen)

f.eks ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Ugentlig rapportering af position og fangst, mens fartøjet befinder sig i zonen

Hver tirsdag, så længe fartøjet befinder sig i fiskerizonen, efter indsejlingsrapport og seneste ugentlige rapport:

a)

Rapportkode (WPCR)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal

d)

WPCR-dato (DD:MM:ÅÅ)

e)

Rapporteringsposition

f)

Fangst siden sidste rapportering:

 

BUGSTRIBET BONIT (SJ)___.__(t)

 

GULFINNET TUN (YF)___.__(t)

 

ANDRE (OT)___.__(t)

g)

Antal fiskedage siden sidste rapportering:

f.eks. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Anløb af havn, herunder anløb med henblik på omladning, proviantering eller afmønstring af besætning eller på grund af en nødsituation

Mindst 48 timer før anløb af havn:

a)

Rapportkode (PENT)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal

d)

Rapporteringsdato (DD-MM-ÅÅ)

e)

Rapporteringsposition

f)

Navn på havn

g)

Anslået ankomsttidspunkt (LST) DDMM:hhmm

h)

Fangst om bord opdelt efter vægt pr. art:

 

BUGSTRIBET BONIT (SJ)___.__(t)

 

GULFINNET TUN (YF)___.__(t)

 

ANDRE (OT)___.__(t)

i)

Årsag til anløb af havn:

f.eks. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Udsejling fra havn

Straks efter udsejling fra havn:

a)

Rapportkode (PDEP)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal

d)

Rapporteringsdato (GMT) DD-MM-ÅÅ

e)

Navn på havn

f)

Dato og klokkeslæt for udsejling (LST) DD-MM:hhmm

g)

Fangst om bord opdelt efter vægt pr. art:

 

BUGSTRIBET BONIT (SJ)___.__(t)

 

GULFINNET TUN (YF)___.__(t)

 

ANDRE (OT)___.__(t)

h)

Næste bestemmelsessted

f.eks. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Indsejling i eller udsejling af et lukket område

Mindst 12 timer før fartøjet sejler ind i det lukkede område og straks efter, at det sejler ud af det:

a)

Rapporttype (ENCA for indsejling og DECA for udsejling)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal

d)

ENCA- eller DECA-dato

e)

ENCA- eller DECA-klokkeslæt (GMT) DD-MM-ÅÅ:hhmm

f)

ENCA- eller DECA-position (med et bueminuts nøjagtighed)

g)

Hastighed og kurs

h)

ENCA-årsag

f.eks. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Meddelelse om bunkring

Mindst 24 timer inden bunkring fra et godkendt tankskib:

a)

Rapporttype (FUEL)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal

d)

Rapporteringsdato (GMT)

e)

Position ved rapportering (med et bueminuts nøjagtighed)

f)

Ombordværende brændstofmængde (000 l)

g)

Forventet bunkringsdato

h)

Forventet bunkringsposition

i)

Navn på tankskib

f.eks. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Bunkringsrapport

Straks efter bunkring fra et godkendt tankskib.

a)

Rapporttype (BUNK)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal

d)

Bunkringsdato og -klokkeslæt (GMT) DD-MM-ÅÅ:hhmm

e)

Position ved bunkringens start

f)

Modtaget mængde brændstof i 000 l

g)

Tidspunkt for afslutning af bunkring (GMT)

h)

Position ved bunkringens afslutning

i)

Navn på tankskib

f.eks. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Omladningsrapport

Straks efter omladning i godkendt kiribatisk havn til et godkendt transportskib

a)

Rapporttype (TSHP)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal

d)

Losningsdato (DD-MM-ÅÅ)

e)

Losningshavn

f)

Omladet fangst i vægt pr. art

 

BUGSTRIBET BONIT (SJ)___.__(t)

 

GULFINNET TUN (YF)___.__(t)

 

ANDRE (OT)___.__(t)

g)

Navn på køleskib

h)

Bestemmelsessted for fangst

f.eks. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Afslutningsrapport

Senest 48 timer efter afslutning af en fangstrejse ved losning af fangst i andre fiskerihavne (uden for Kiribati), herunder basehavn eller hjemhavn.

a)

Rapporttype (COMP)

b)

Fartøjsnavn

c)

Licensnummer

d)

Kaldesignal

e)

Losningsdato (DD-MM-ÅÅ)

f)

Landet fangst pr. art

 

BUGSTRIBET BONIT (SJ)___.__(t)

 

GULFINNET TUN (YF)___.__(t)

 

ANDRE (OT)___.__(t)

g)

Navn på havn

f.eks. fx COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Tillæg V

FOS-protokol

om bestemmelser for satellitovervågning af EF-fiskerfartøjer, der fisker i Kiribatis EEZ

1.   Bestemmelserne i denne protokol kompletterer protokollen om fastsættelse for perioden 16. september 2006-15. september 2012 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kiribati om fiskeri ud for Kiribati, og anvendes i overensstemmelse med punkt 5 i »Kapitel VII — Kontrol« i bilaget til denne protokol.

2.   Alle fiskerfartøjer med en længde overalt på over 15 m, der fisker i henhold til fiskeriaftalen mellem Fællesskabet og Kiribati, vil blive satellitovervåget, når de befinder sig i Kiribatis EEZ.

Med henblik på satellitovervågning meddeler Kiribatis myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Kiribatis EEZ.

Kiribatis myndigheder sender disse oplysninger elektronisk, udtrykt i decimalgrader (WGS-84).

3.   Parterne udveksler oplysninger om X.25-adresser og specifikationer, der benyttes i de elektroniske meddelelser mellem deres kontrolcentre, jf. betingelserne i punkt 5 og 7. Disse oplysninger omfatter så vidt muligt navn, telefon-, telex- og faxnummer samt e-mailadresser (internet eller X.400), der kan benyttes ved almindelig kommunikation mellem kontrolcentrene.

4.   Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 500 m og med et konfidensinterval på 99 %.

5.   Når et fartøj, der fisker i henhold til aftalen og satellitovervåges efter EF-reglerne, sejler ind i Kiribatis EEZ, begynder flagstatens kontrolcenter straks og derefter med højst 3 timers mellemrum at sende positionsmeldinger (fartøjets ID, længde, bredde, kurs og hastighed) til Kiribatis fiskeriovervågningscenter (FOC). Disse meddelelser benævnes positionsmeldinger.

6.   De i punkt 5 omhandlede meddelelser overføres elektronisk i X.25-format eller via en anden sikker protokol. Meddelelserne fremsendes i realtid i formatet vist i skema II.

7.   Hvis der opstår en teknisk fejl i fiskerfartøjets udstyr til permanent satellitovervågning, eller det ikke fungerer, sørger fartøjsføreren for i tide at sende oplysningerne i punkt 5 til flagstatens kontrolcenter og Kiribatis FOC. I så fald skal der sendes en opsummerende positionsmelding hver 8. time. Denne opsummerende positionsmelding skal bestå af positionsmeldingerne som registreret af fartøjets fører hver 3. time, jf. betingelserne i punkt 5.

Flagstatens kontrolcenter sender straks disse meddelelser til Kiribatis FOC. Det defekte udstyr skal repareres eller udskiftes inden én måned. Efter udløbet af denne frist skal det pågældende fartøj forlade Kiribatis EEZ.

8.   Kontrolcentrene i flagstaterne overvåger deres fartøjers bevægelser i de kiribatiske farvande. Hvis fartøjerne ikke overvåges som fastsat, underrettes Kiribatis FOC straks herom, og proceduren i punkt 7 anvendes.

9.   Hvis Kiribatis FOC konstaterer, at flagstaten ikke meddeler oplysningerne i punkt 5, underrettes Europa-Kommissionens kompetente tjenestegrene straks herom.

10.   De overvågningsdata, der meddeles den anden part efter disse bestemmelser, er udelukkende beregnet på de kiribatiske myndigheders kontrol og overvågning af den EF-flåde, der fisker i henhold til fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kiribati. Sådanne data må under ingen omstændigheder meddeles andre.

11.   Satellitovervågningsudstyrets soft- og hardwarekomponenter skal være pålidelige, må ikke tillade forfalskning af positionsoplysninger og må ikke kunne manipuleres manuelt.

Systemet skal være fuldstændigt automatisk og konstant funktionsdygtigt uanset ydre forhold, herunder bl.a. vejrforhold. Det er forbudt at ødelægge eller beskadige satellitovervågningssystemet, at gøre det ufunktionsdygtigt eller på anden måde at foretage indgreb i det.

Fartøjsføreren sørger for:

at data ikke ændres på nogen måde

at satellitovervågningsudstyrets antenne eller antenner på ingen måde obstrueres

at strømforsyningen til satellitovervågningsudstyret ikke afbrydes

at satellitovervågningsudstyret ikke demonteres.

12.   Parterne er enige om på anmodning at udveksle oplysninger om det udstyr, der benyttes til satellitovervågning, for at kontrollere, om alle dele af udstyret er fuldt forenelige med den anden parts krav efter disse bestemmelser.

13.   Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser søges løst ved samråd mellem parterne i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9.

14.   Parterne er enige om at revidere disse bestemmelser, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Transmission af FOS-meddelelser til Kiribati

Positionsmelding

Dataelement

Kode

Obligatorisk/fakultativ

Kommentarer

Record start

SR

O

Systemdata — angiver, at record’en begynder

Adressat

AD

O

Meddelelsesdata — modtager. Landets alfa-3-ISO-kode

Afsender

FR

O

Meddelelsesdata — afsender. Landets alfa-3-ISO-kode

Flagstat

FS

F

 

Meddelelsestype

TM

O

Meddelelsesdata — meddelelsestype »POS«

Radiokaldesignal

RC

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

F

Fartøjsdata — den kontraherende parts entydige nummer (flagstatens alfa-3-ISO-kode efterfulgt af et nummer)

Eksternt registreringsnummer

XR

O

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet

Breddegrad

LA

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter N/S GGMM (WGS-84)

Længdegrad

LO

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter Ø/V GGGMM (WGS-84)

Kurs

CO

O

Positionsdata — fartøjets kurs på en 360°-skala

Hastighed

SP

O

Fartøjets fart i knob med én decimal

Dato

DA

O

Fartøjspositionsdata — dato for registrering af positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

O

Fartøjspositionsdata — klokkeslæt for registrering af positionen UTC (TTMM)

Record slut

ER

O

Systemdata — angiver, at record’en er slut

Tegnsæt: ISO 8859.1

Transmission af data struktureres således:

en dobbelt skråstreg (»//«) og en feltkode angiver transmissionens start

der anvendes en enkelt skråstreg (»/«) som separator mellem feltkode og data.

Fakultative data anføres mellem »record start« og »record slut«.

Afgrænsning af Kiribatis EEZ

Koordinater for Kiribatis EEZ

Kontaktoplysninger for Kiribatis FOC

Navn:

Tlf. FOC:

Fax FOC:

E-mail FOC:

Tlf. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Meddelelse om indsejling/udsejling


7.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/35


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 894/2007

af 23. juli 2007

om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300, stk. 2 og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe har forhandlet om og paraferet en fiskeripartnerskabsaftale, der giver EF-fiskere mulighed for at fiske i farvandene henhørende under Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende nævnte aftale.

(3)

Der bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne forordning.

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til aftalen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

Fiskerikategori

Fartøjstype

Medlemsstat

Licenser eller kvote

Tunfiskeri

Notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

Spanien

13

Frankrig

12

Tunfiskeri

Langlinefartøjer med flydeline

Spanien

13

Portugal

5

Hvis de fangstmuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke udnyttes fuldt ud med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra enhver anden medlemsstat i betragtning.

Artikel 3

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i São Tomé og Príncipes fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (1).

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


(1)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.


FISKERIPARTNERSKABSAFTALE

mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE,

i det følgende benævnt »São Tomé og Príncipe«,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

under ét i det følgende benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et nært samarbejde mellem Fællesskabet og São Tomé og Príncipe, bl.a. som led i Cotonou-aftalen, og at parterne har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne yderligere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at de to parter ønsker at fremme en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne gennem samarbejde,

SOM TAGER HENSYN TIL De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BESLUTTET PÅ at anvende de afgørelser og henstillinger, som vedtages af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet, i det følgende benævnt »ICCAT«,

SOM ER BEVIDST OM betydningen af principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om at skabe et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de biologiske ressourcer i havet bevares på lang sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde bør baseres på, at initiativer og foranstaltninger, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, supplerer hinanden, er forenelige med den fastlagte politik og skaber en synergieffekt,

SOM ER BESLUTTET PÅ med henblik herpå at indlede en dialog om den fiskeripolitik, som São Tomé og Príncipes regering har vedtaget, at finde egnede metoder til at sikre, at politikken gennemføres effektivt, og at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i processen,

SOM ØNSKER, at der fastsættes nærmere bestemmelser og vilkår for EF-fartøjernes fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande og for EF-støtten til skabelse af et ansvarligt fiskeri i disse farvande,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at skabe et endnu tættere økonomisk samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter ved at oprette og udbygge blandede selskaber, hvori der deltager virksomheder fra begge parter,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

I denne aftale fastlægges principper, regler og procedurer for:

økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde inden for fiskeriet med henblik på at skabe et ansvarligt fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande, så fiskeressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde, og at udvikle São Tomé og Príncipes fiskerierhverv

EF-fartøjers adgang til de São Tomé og Príncipes fiskerizone

samarbejde om fiskerikontrol i São Tomé og Príncipes farvande med henblik på at sikre, at ovennævnte betingelser overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne bliver effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bekæmpes

partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»São Tomé og Príncipes myndigheder«: São Tomé og Príncipes regering

b)

»EF-myndigheder«: Europa-Kommissionen

c)

»São Tomé og Príncipes fiskerizone«: de farvande, der fiskerimæssigt hører under São Tomé og Príncipes højhedsområde eller jurisdiktion

d)

»fiskerfartøj«: et fartøj, der er udstyret til erhvervsmæssig udnyttelse af levende akvatiske ressourcer

e)

»EF-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet

f)

»Den Blandede Komité«: en komité, der består af repræsentanter for Fællesskabet og São Tomé og Príncipe, jf. artikel 9 i denne aftale

g)

»omladning«: overførsel til havs eller i havn af en del af eller hele fangsten om bord på et fiskerfartøj til et andet fartøj

h)

»usædvanlige omstændigheder«: omstændigheder, bortset fra naturfænomener, som ingen af parterne har nævneværdig indflydelse på, og som gør det umuligt at fiske i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

i)

»AVS-sømand«: enhver sømand fra et ikke-europæisk land, der har undertegnet Cotonou-aftalen. En sømand fra São Tomé og Príncipe er således en AVS-sømand.

j)

»bifangster«: enhver fangst af de arter, der ikke er opført i bilag I til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982.

Artikel 3

Principper og mål for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande, jf. dog aftaler mellem udviklingslande inden for samme geografiske område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

2.   Parterne samarbejder om gennemførelsen af en fiskeripolitik, som São Tomé og Príncipes regering har vedtaget, og indleder med henblik herpå en politisk dialog om de fornødne reformer. De rådfører sig først med hinanden, inden de træffer eventuelle foranstaltninger på dette område.

3.   Parterne skal også samarbejde om såvel fælles som unilateral forhåndsevaluering, løbende evaluering og efterfølgende evaluering af foranstaltninger, programmer og aktioner, der gennemføres efter bestemmelserne i denne aftale.

4.   Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter princippet om god økonomisk og social styring og med respekt for fiskebestandenes tilstand.

5.   Påmønstringen af AVS-søfolk på EF-fartøjer sker på basis af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, som gælder umiddelbart for ansættelseskontrakter og generelle ansættelsesvilkår i den forbindelse. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde

1.   I aftalens gyldighedsperiode bestræber Fællesskabet og São Tomé og Príncipe sig for at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

2.   På basis af henstillinger og afgørelser vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og den bedste videnskabelige rådgivning rådfører de to parter sig med hinanden i Den Blandede Komité, jf. artikel 9, for eventuelt efter et videnskabeligt møde i fællesskab at træffe foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, der har indvirkning på EF-fartøjernes fiskeri.

3.   Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden enten direkte, også på subregionalt plan i COREP (Det Regionale Udvalg for Fiskeriet i Guineabugten), eller i relevante internationale organisationer for at sikre forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer i Atlanterhavet og for at samarbejde om den videnskabelige forskning i forbindelse hermed.

Artikel 5

EF-fartøjers adgang til fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande

1.   São Tomé og Príncipe forpligter sig til at give EF-fartøjer tilladelse til at fiske i dets fiskerizone i henhold til denne aftale, herunder protokol og bilag.

2.   Fiskeri i henhold til denne aftale er undergivet gældende love og bestemmelser i São Tomé og Príncipe. São Tomé og Príncipes myndigheder meddeler Kommissionen enhver ændring af nævnte love og bestemmelser.

3.   São Tomé og Príncipe forpligter sig til at træffe alle fornødne forholdsregler til at sikre, at protokollens fiskerikontrolbestemmelser anvendes effektivt. EF-fartøjerne skal samarbejde med de myndigheder i São Tomé og Príncipe, der er ansvarlige for sådan kontrol.

4.   Fællesskabet forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at dets fartøjer overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskeribestemmelserne for de farvande, der henhører under São Tomé og Príncipes jurisdiktion.

Artikel 6

Licenser

1.   EF-fartøjer må kun fiske i São Tomé og Príncipes fiskerizone, hvis de har fået udstedt fiskerilicens i henhold til denne aftale og tilhørende protokol.

2.   Proceduren for ansøgning om fiskerilicens for et fartøj og afgifterne og de nærmere bestemmelser for rederens betaling heraf er fastsat i bilaget til protokollen.

Artikel 7

Finansiel modydelse

1.   Fællesskabet udbetaler en finansiel modydelse til São Tomé og Príncipe, jf. betingelserne i protokol og bilag. Den finansielle modydelse beregnes ud fra to forbundne elementer, nemlig:

a)

EF-fartøjernes adgang til at fiske i São Tomé og Príncipes farvande

b)

Fællesskabets finansielle støtte til fremme af et ansvarligt fiskeri og til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i São Tomé og Príncipes farvande.

2.   Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, litra a), bestemmes og forvaltes ud fra de mål, som parterne i fællesskab opstiller efter bestemmelserne i protokollen, og som skal nås som led i fiskeripolitikken fastlagt af São Tomé og Príncipes regering, og den årlige og flerårige programmering i forbindelse med politikkens gennemførelse.

3.   Den finansielle modydelse fra Fællesskabet udbetales årligt efter de nærmere bestemmelser i protokollen, jf. dog aftalens og protokollens bestemmelser om eventuel justering af beløbet på grund af:

a)

usædvanlige omstændigheder

b)

begrænsning, på basis af den bedste videnskabelige rådgivning og efter fælles aftale, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når det af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

c)

udvidelse, på basis af den bedste videnskabelige rådgivning og efter fælles aftale, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når ressourcernes tilstand tillader det

d)

revurdering af betingelserne for finansielle støtte til gennemførelse af fiskeripolitikken i São Tomé og Príncipe, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan revurdering

e)

opsigelse af aftalen, jf. artikel 13

f)

suspension af aftalen, jf. artikel 12.

Artikel 8

Fremme af samarbejdet i erhvervslivet og civilsamfundet

1.   Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og teknisk samarbejde i fiskerisektoren og dermed forbundne sektorer. De rådfører sig med hinanden for at koordinere eventuelle foranstaltninger i den forbindelse.

2.   Parterne fremmer udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, opbevaringsmetoder og metoder til industriel forarbejdning af fiskevarer.

3.   Parterne bestræber sig for at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem deres virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at fremme et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsvirksomhed og investeringer.

4.   Parterne tilskynder især til, at der oprettes blandede selskaber i fælles interesse under systematisk overholdelse af gældende lovgivning i såvel São Tomé og Príncipe som Fællesskabet.

Artikel 9

Den Blandede Komité

1.   Der oprettes en blandet komité, der skal overvåge, at aftalens anvendes korrekt. Den Blandede Komité har til opgave:

a)

at overvåge, at aftalen gennemføres, fortolkes og anvendes korrekt, og navnlig at fastlægge den årlige og flerårige programmering, jf. protokollens artikel 7, stk. 2, og evaluere dens gennemførelse

b)

at sørge for den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse, især hvad angår statistisk analyse af fangstdata

c)

at fungere som et forum for mindelig bilæggelse af tvister, som den måde, aftalen fortolkes eller anvendes på, måtte medføre

d)

eventuelt at tage fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den finansielle modydelse op til fornyet overvejelse

e)

at udføre eventuelle andre opgaver, som parterne i fællesskab måtte aftale.

2.   Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i São Tomé og Príncipe og i Fællesskabet under formandskab af den part, der holder mødet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Artikel 10

Geografisk anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab anvendes, jf. betingelserne i denne traktat, dels for São Tomé og Príncipes område.

Artikel 11

Varighed

Denne aftale gælder i fire år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den fornyes stiltiende i yderligere perioder på fire år, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 13.

Artikel 12

Suspension

1.   Aftalen kan på en parts initiativ suspenderes i tilfælde af alvorlig uenighed om, hvordan dens bestemmelser skal anvendes. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden skriftligt meddele den anden part, at den agter at suspendere aftalen. Efter modtagelsen af en sådan meddelelse skal parterne holde samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed.

2.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter suspensionens længde.

Artikel 13

Opsigelse

1.   Aftalen kan opsiges af en af parterne, hvis der indtræffer usædvanlige omstændigheder, såsom at de berørte bestande decimeres, at de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, ikke udnyttes fuldt ud, eller at parterne ikke opfylder deres forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2.   Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal mindst seks måneder inden udløbet af den oprindelige gyldighedsperiode eller af hver yderligere gyldighedsperiode skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen.

3.   Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i stk. 2 skal parterne holde samråd.

4.   Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 for det år, hvor opsigelsen træder i kraft, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 14

Protokol og bilag

Protokollen og bilaget udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 15

Gældende national lovgivning

EF-fiskerfartøjernes fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande er undergivet gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe, medmindre andet er bestemt i aftalen eller i protokollen og dens bilag med tillæg.

Artikel 16

Ophævelse

Ved ikrafttrædelsen ophæver og erstatter denne aftale aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipes kyster, der trådte i kraft den 25. februar 1984.

Protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipes kyster, anvendes dog fortsat i den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i samme protokol, og udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og hvor hver tekst har samme gyldighed, træder i kraft på den dato, hvor parterne skriftligt meddeler hinanden meddelelse om, at de har afsluttet deres respektive nødvendige procedurer i forbindelse med vedtagelsen.

PROTOKOL

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og de finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab om fiskeri ud for São Tomé og Príncipe, for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 fastsættes for en periode på fire år fra den 1. juni 2006 således:

Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag I til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982):

notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 25 fartøjer

langlinefartøjer med flydeline: 18 fartøjer.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4 og 5.

3.   Fiskerfartøjer, der fører en EF-medlemsstats flag, må kun fiske i São Tomé og Príncipes fiskerizone, hvis de har fået udstedt en fiskerilicens i henhold til denne protokol og efter de nærmere bestemmelser i bilaget til denne protokol.

Artikel 2

Finansiel modydelse — Betalingsbetingelser

1.   Den finansielle modydelse omhandlet i aftalens artikel 7 består for perioden i artikel 1 dels af et årligt beløb på 552 500 EUR svarende til en referencemængde på 8 500 t pr. år, dels af et specifikt beløb på 1 105 000 EUR pr. år, der skal anvendes til at støtte gennemførelsen af initiativer som led i São Tomé og Príncipes fiskeripolitik. Dette specifikke beløb udgør en integrerende del af den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalens artikel 7.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4, 5 og 7.

3.   De to beløb i stk. 1, som tilsammen udgør 663 000 EUR, er, hvad Fællesskabet årligt betaler i protokollens anvendelsesperiode.

4.   Hvis EF-fartøjernes samlede fangster i São Tomé og Príncipes farvande overstiger 8 500 t pr. år, forhøjes de 552 500 EUR af den finansielle modydelse med 65 EUR/t yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som Fællesskabet skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af det beløb, der svarer til referencetonnagen (dvs. 1 105 000 EUR). Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger den mængde, der svarer til det dobbelte af den samlede årlige mængde (dvs. 17 000 t), skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

5.   Den finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 skal for det første år betales senest den 15. maj 2007 og for de følgende år senest den 31. juli 2007, 2008 og 2009.

6.   São Tomé og Príncipes myndigheder har enekompetence med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, jf. dog artikel 6.

7.   Den finansielle modydelse indbetales på en særlig konto, som São Tomé og Príncipes statskasse har oprettet i et pengeinstitut udpeget af São Tomé og Príncipes myndigheder.

Artikel 3

Samarbejde om ansvarligt fiskeri — Videnskabeligt samarbejde

1.   De to parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   Fællesskabet og São Tomé og Príncipe bestræber sig i protokollens anvendelsesperiode for at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

3.   De to parter forpligter sig til at fremme det subregionale samarbejde om ansvarligt fiskeri bl.a. i COREP.

4.   Efter aftalens artikel 4 rådfører parterne sig, på basis af henstillinger og afgørelser fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og den bedste videnskabelige rådgivning, med hinanden i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, for i givet fald og eventuelt efter et videnskabeligt møde på subregionalt plan i fællesskab at træffe foranstaltninger, der skal sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, og som har indvirkning på EF-fartøjernes fiskeri.

Artikel 4

Revision af fiskerimuligheder efter fælles aftale

1.   Fiskerimulighederne i artikel 1 kan efter fælles aftale udvides, hvis en sådan udvidelse ifølge konklusionerne fra det videnskabelige møde, jf. artikel 3, stk. 4, ikke er i strid med en bæredygtig forvaltning af São Tomé og Príncipes fiskeressourcer. I så fald forhøjes den del af den finansielle modydelse, der udgør 552 500 EUR, jf. artikel 2, stk. 1, forholdsmæssigt og pro rata temporis. Fællesskabets samlede finansielle modydelse for referencemængden kan dog højst udgøre det dobbelte af 552 500 EUR. Hvis EF-fartøjernes årlige fangster overstiger det dobbelte af 8 500 t (dvs. 17 000 t), skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

2.   Hvis parterne til gengæld bliver enige om at begrænse fiskerimulighederne i artikel 1, nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis.

3.   Parterne kan efter samråd aftale, at fordelingen af fiskerimuligheder mellem de forskellige fartøjskategorier også kan revideres for at efterkomme eventuelle henstillinger fra det videnskabelige møde, jf. artikel 3, for så vidt angår forvaltning af bestande, der kan blive berørt af en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af den finansielle modydelse, hvis omfordelingen af fiskerimuligheder gør det berettiget.

Artikel 5

Nye fiskerimuligheder

Hvis EF-fiskerfartøjer er interesseret i fiskeri, der ikke er omhandlet i artikel 1, holder Fællesskabet samråd med São Tomé og Príncipe om eventuel tilladelse til sådant nyt fiskeri. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de nye fiskerimuligheder og ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.

Artikel 6

Suspension og revision af den finansielle modydelse som følge af usædvanlige omstændigheder

1.   Hvis usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone (EEZ), kan Fællesskabet suspendere betalingen af den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2, stk. 1. Beslutningen om suspension træffes efter samråd mellem de to parter senest to måneder efter, at den ene part har anmodet herom, og forudsat at Fællesskabet har betalt ethvert beløb, det måtte skylde på suspensionstidspunktet.

2.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, så snart parterne efter samråd fastslår, at de omstændigheder, der gjorde, at fiskeriet måtte indstilles, ikke længere foreligger, og/eller at forholdene igen tillader fiskeri.

3.   Gyldigheden af de licenser, som EF-fartøjerne har fået udstedt, og som er suspenderet sammen med betalingen af den finansielle modydelse, forlænges med en periode svarende til suspensionsperioden.

Artikel 7

Fremme af ansvarligt fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande

1.   Af den samlede finansielle modydelse (663 000 EUR) fastsat i artikel 2 anvendes 50 % (dvs. 331 500 EUR) til årlig støtte til gennemførelsen af initiativer som led i den fiskeripolitik, som São Tomé og Príncipes regering har udformet.

São Tomé og Príncipes forvaltning af det pågældende beløb baseres på, at de to parter i fællesskab og i overensstemmelse med den nuværende prioritering i São Tomé og Príncipes fiskeripolitik med henblik på at sikre bæredygtig og ansvarlig forvaltning af sektoren opstiller mål og fastlægger den årlige og flerårige programmering i forbindelse hermed, jf. stk. 2.

2.   På forslag af São Tomé og Príncipe og med henblik på gennemførelsen af stk. 1 aftaler Fællesskabet og São Tomé og Príncipe i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, senest tre måneder efter protokollens ikrafttræden et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder bl.a.:

a)

årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den procentdel af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, og de specifikke beløb til de årlige initiativer skal anvendes

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, for på sigt at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i São Tomé og Príncipes nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der har forbindelse med eller indvirkning på fremme af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

nødvendige kriterier og procedurer for årlig evaluering af resultaterne

d)

eventuel revision af, hvor stor en procentdel af den samlede finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 i denne artikel der skal anvendes i årene efter denne protokols første anvendelsesår.

3.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram eller af anvendelsen af de specifikke beløb til de årlige initiativer skal godkendes af de to parter i Den Blandede Komité.

4.   São Tomé og Príncipe anvender hvert år det beløb, der svarer til procentdelen omhandlet i stk. 1, til gennemførelse af det flerårige program. For det første år af protokollens anvendelsesperiode skal Fællesskabet underrettes om, hvordan beløbet anvendes, så snart det flerårige sektorprogram er godkendt i Den Blandede Komité. For hvert af de følgende år skal Fællesskabet underrettes om, hvordan beløbet anvendes, senest den 1. maj året før.

5.   Hvis den årlige evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram berettiger det, kan Fællesskabet anmode om, at den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 1, justeres for at bringe de faktiske midler, der er afsat til gennemførelse af programmet, i tråd med resultaterne.

Artikel 8

Tvister — Suspension af protokollens anvendelse

1.   Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens bestemmelser og om protokollens anvendelse holder parterne samråd i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, som om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.

2.   Protokollens anvendelse kan suspenderes af en af parterne, hvis tvisten mellem de to parter betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i Den Blandede Komité, jf. stk. 1, ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning, jf. dog artikel 9.

3.   For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

4.   I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Hvis der findes en mindelig løsning, anvendes protokollen straks på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 9

Suspension af protokollens anvendelse på grund af manglende betaling

Hvis Fællesskabet ikke betaler som fastsat i artikel 2, kan protokollens anvendelse suspenderes på følgende betingelser, jf. dog artikel 6:

a)

São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder sender Europa-Kommissionen en meddelelse om manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald det skyldige beløb senest 60 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.

b)

Hvis Fællesskabet inden for den frist, der er fastsat i denne protokols artikel 2, stk. 5, ikke har betalt eller givet behørig begrundelse for den manglende betaling, kan São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks Europa-Kommissionen herom.

c)

Protokollen anvendes på ny, så snart betaling har fundet sted.

Artikel 10

Gældende national lovgivning

EF-fiskerfartøjernes fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande er undergivet gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe, medmindre andet er bestemt i aftalen eller i protokollen og dens bilag med tillæg.

Artikel 11

Ophævelse

Bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipe ophæves og erstattes af bilaget til denne protokol.

Artikel 12

Ikrafttræden

1.   Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.

2.   De anvendes fra den 1. juni 2006.

BILAG

Betingelserne for EF-fartøjers fiskeri i São Tomé og Príncipes fiskerizone

KAPITEL I

BESTEMMELSER FOR ANSØGNING OM OG UDSTEDELSE AF LICENSER

AFSNIT 1

Udstedelse af licenser

1.   Kun EF-fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt licens til fiskeri i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

2.   For at et fartøj kan fiske i São Tomé og Príncipe, må rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke have forbud mod at fiske der. Fiskerfartøjerne må ikke have noget mellemværende med São Tomé og Príncipes myndigheder forstået på den måde, at fiskerfartøjerne skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i São Tomé og Príncipe i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med Fællesskabet.

3.   Fællesskabets kompetente myndigheder indgiver (elektronisk) senest 15 arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse en ansøgning for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til aftalen, til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri.

4.   Ansøgninger indgives til ministeriet med ansvar for fiskeri på en formular som vist i tillæg I. São Tomé og Príncipes myndigheder træffer alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at data modtaget i forbindelse med licensansøgninger behandles fortroligt. Sådanne data anvendes udelukkende som led i fiskeriaftalens gennemførelse.

5.   Sammen med hver licensansøgning indgives følgende dokumenter:

bevis for betaling af standardforskuddet for licensens gyldighedsperiode

(enhver anden form for dokument eller attest, der kræves efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. denne protokol).

6.   Afgiften indbetales på en konto anvist af São Tomé og Príncipes myndigheder, jf. protokollens artikel 2, stk. 7.

7.   Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter og afgifter bortset fra havneafgifter og udgifter til serviceydelser.

8.   Licenserne for alle fartøjer udstedes af São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri til rederne eller deres repræsentanter via Europa-Kommissionens delegation i Gabon senest 15 arbejdsdage efter, at ministeriet har modtaget al dokumentation omhandlet i punkt 5.

9.   Licensen udstedes i et givet fartøjs navn og kan ikke overdrages.

10.   I tilfælde af påvist force majeure kan et fartøjs licens på anmodning af Fællesskabet dog erstattes med en ny licens til et andet fartøj i samme kategori, jf. protokollens artikel 1, uden at der skal betales afgift på ny. I så fald lægges de to fartøjers samlede fangster til grund ved beregningen af, om der eventuelt skal betales mere i afgift.

11.   For så vidt angår det fartøj, der skal erstattes, indgiver rederen eller dennes repræsentant den annullerede licens til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri via Europa-Kommissionens delegation.

12.   Den nye licens gælder fra den dato, hvor rederen indgiver den annullerede licens til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri. Europa-Kommissionens delegation i Gabon skal underrettes om licensoverdragelsen.

13.   Licensen skal altid medføres om bord. Europa-Kommissionen sørger for at holde et udkast til en liste over de fartøjer, som har fået udstedt fiskerilicens efter bestemmelserne i denne protokol, ajourført. Dette udkast meddeles São Tomé og Príncipes myndigheder, så snart det er udarbejdet, og derefter hver gang det ajourføres. Straks efter, at São Tomé og Príncipes myndigheder har modtaget listeudkastet, og Europa-Kommissionens har meddelt samme myndigheder, at forskuddet er betalt, opføres fartøjet af São Tomé og Príncipes kompetente myndighed på en liste over fartøjer, der har tilladelse til at fiske, og denne liste meddeles derpå fiskerikontrolmyndighederne. Rederen kan anmode om at få en bekræftet kopi af denne liste, som så medføres om bord i stedet for fiskerilicensen, indtil en sådan er blevet udstedt.

AFSNIT 2

Licensbetingelser — Afgifter og forskud

1.   Licenserne gælder ét år. De kan fornyes.

2.   Afgiften pr. ton fangst i São Tomé og Príncipes fiskerizone er fastsat til 35 EUR for notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline.

3.   Licenserne udstedes efter indbetaling til de kompetente nationale myndigheder af følgende faste beløb:

5 250 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri svarende til afgiften for en årlig fangst på 150 t

1 925 EUR pr. langlinefartøj med flydeline svarende til afgiften for en årlig fangst på 55 t.

4.   Medlemsstaterne giver senest den 15. juni hvert år Europa-Kommissionen meddelelse om, hvor meget der er fanget i det forløbne år, som bekræftet af de videnskabelige institutter omhandlet i punkt 5.

5.   Europa-Kommissionen udarbejder senest den 31. juli i år n + 1 en endelig opgørelse over, hvor meget der skal betales i afgift for år n, på grundlag af de enkelte rederes fangstopgørelser som bekræftet af de videnskabelige institutter i medlemsstaterne, som det påhviler at kontrollere fangstdataene, såsom IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) og IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), via Europa-Kommissionens delegation.

6.   Opgørelsen meddeles São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri og rederne samtidigt.

7.   Rederne indbetaler eventuelt skyldige ekstrabeløb (for fangster ud over 150 t for notfartøjer til tunfiskeri og 55 t for langlinefartøjer), baseret på en afgift på 35 EUR pr. ton, til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder senest den 31. august i år n + 1 på den konto, der er omhandlet i afsnit 1, punkt 6, i dette kapitel.

8.   Hvis den endelige opgørelse giver et beløb, der er lavere end forskuddet omhandlet i dette afsnits punkt 3, får rederen dog ikke det overskydende beløb tilbagebetalt.

KAPITEL II

FISKERIZONER

1.   EF-fartøjerne, dvs. notfartøjerne til tunfiskeri og langlinefartøjerne med flydeline, kan fiske i farvandene uden for 12 sømil fra basislinjerne.

2.   Al fiskeri uden undtagelse er forbudt i den zone, der udnyttes i fællesskab af São Tomé og Príncipe og Nigeria, og som er afgrænset ved koordinaterne i tillæg 3.

KAPITEL III

FANGSTRAPPORTERING

1.   Ved anvendelsen af dette bilag forstås ved varigheden af et EF-fartøjs fangstrejse i São Tomé og Príncipes fiskerizone:

perioden mellem indsejling i og udsejling af São Tomé og Príncipes fiskerizone eller

perioden mellem indsejling i og São Tomé og Príncipes fiskerizone og omladning og/eller landing i São Tomé og Príncipe.

2.   Alle fartøjer, der har lov til at fiske i São Tomé og Príncipes farvande i henhold til aftalen, skal rapportere deres fangster til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri, så myndighederne kan kontrollere fangstmængderne, som valideres af de kompetente videnskabelige institutter efter proceduren i kapitel I, afsnit 2, punkt 4, i dette bilag. Der gælder følgende nærmere bestemmelser for rapportering af fangster:

2.1.

I licensgyldighedsperioden på ét år, jf. kapitel I, afsnit 2, i dette bilag, anføres det i fangstopgørelserne, hvilke fangster fartøjet har taget på hver fangstrejse. De originale fangstopgørelser i papirudgave sendes til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri senest 45 dage efter afslutningen af den sidste fangstrejse i den pågældende periode.

2.2.

Fartøjer anfører deres fangster på en logbogsformular som vist i tillæg 2. For de perioder, hvor fartøjet ikke har befundet sig i São Tomé og Príncipes farvande, anfører fartøjsføreren i logbogen »Uden for São Tomé og Príncipes fiskerizone«.

2.3.

Formularerne skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjsføreren eller dennes repræsentant.

3.   Den Blandede Komité kan på anmodning af en af parterne træde sammen for at sammenligne fiskeridata.

4.   Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder São Tomé og Príncipes regering sig ret til at suspendere licensen for et overtrædende fartøj, indtil formaliteterne er bragt i orden, og til at idømme det pågældende fartøjs reder sanktioner efter gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe. Europa-Kommissionen og flagmedlemsstaten underrettes herom.

KAPITEL IV

OMLADNING

De to parter samarbejder om at forbedre omladningsmulighederne i og ud for São Tomé og Príncipes havne.

1.   Omladning:

For EF-tunfiskerfartøjer, der frivilligt omlader i eller ud for en havn i São Tomé og Príncipe, nedsættes afgiften i kapitel I, afsnit 2, punkt 2, i dette bilag med 5 EUR/t fangst i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

Denne ordning, der gælder for alle EF-fartøjer for højst 50 % af fangsten som beregnet i den endelige fangstopgørelse (jf. kapitel III i dette bilag), anvendes fra det første år af denne protokols anvendelsesperiode.

2.   De nærmere bestemmelser for kontrol af de omladede mængder fastsættes på det første møde i Den Blandede Komité.

3.   Evaluering:

De finansielle incitamenter og maksimumsprocenten i den endelige fangstopgørelse justeres i Den Blandede Komité efter den socioøkonomiske virkning af omladningerne i det pågældende år.

KAPITEL V

PÅMØNSTRING AF SØFOLK

1.   Ejerne af tunfiskefartøjer og langlinefartøjer med flydeline påtager sig at påmønstre statsborgere fra AVS-landene på de vilkår og inden for de grænser, der er fastsat nedenfor:

for flåden af notfartøjer til tunfiskeri skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-søfolk

for flåden af langlinefartøjer med flydeline skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-søfolk.

2.   Rederne bestræber sig for at påmønstre yderligere søfolk fra São Tomé og Príncipe.

3.   ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EF-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

4.   AVS-søfolkenes ansættelseskontrakter, som de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. Disse kontrakter skal sikre, at søfolkene bliver medlem den socialsikringsordning, de hører ind under, og som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

5.   AVS-søfolkenes hyre betales af rederne. Den aftales mellem rederne eller disses repræsentanter på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. AVS-søfolkenes lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer i deres respektive lande, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne.

6.   Enhver sømand, der er påmønstret et EF-fartøj, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

7.   Hvis de pågældende EF-fartøjers redere af andre grunde end den, der er nævnt i foregående punkt, undlader at påmønstre lokale søfolk, skal rederne for hver dag, fangstrejsen i São Tomé og Príncipes farvande varer, betale et fast beløb på 20 USD pr. dag. Fristen for betaling af dette beløb er som fastsat i kapitel I, afsnit 2, punkt 7, i dette bilag.

KAPITEL VI

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

1.   EF-fiskerfartøjerne skal respektere de foranstaltninger og henstillinger, som ICCAT har vedtaget for området med hensyn til fiskeredskaber og disses tekniske specifikationer samt alle andre tekniske foranstaltninger i forbindelse med fiskeri.

2.   Notfartøjerne til tunfiskeri stiller deres eventuelle bifangster til rådighed for São Tomé og Príncipes fiskeridirektorat, som tager sig af håndtering og landing af dem.

3.   De to parter forpligter sig til i fællesskab at fastsætte bestemmelser, der sikrer, at punkt 2 gennemføres, eller at finde en alternativ løsning på det første møde i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9. I den forbindelse analyserer Den Blandede Komité enhver mulighed, herunder muligheden for at lade de pågældende notfartøjer betale et årligt bidrag svarende til en del af bifangstværdien til en fond, der skal forvaltes af fiskeridirektoratet i São Tomé og Príncipe, og hvis midler skal anvendes til at støtte det kystnære fiskeri.

KAPITEL VII

OBSERVATØRER

1.   Fartøjer, der har lov til at fiske i São Tomé og Príncipes farvande i henhold til aftalen, skal tage observatører udpeget af den kompetente regionale fiskeriorganisation (RFO) om bord på følgende vilkår:

1.1.

EF-fartøjerne skal på anmodning af den kompetente myndighed tage en observatør om bord, der udpeges af denne myndighed, og som har til opgave at kontrollere fangsterne i São Tomé og Príncipes farvande.

1.2.

Den kompetente myndighed opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget til at skulle om bord. Disse lister skal holdes ajour. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.

1.3.

Den kompetente myndighed meddeler de pågældende redere eller disses repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på fartøjet, samtidig med udstedelsen af licensen eller senest 15 dage inden den fastsatte dato for observatørens ombordtagning.

2.   Observatøren skal være om bord, så længe en fangstrejse varer. På udtrykkelig anmodning af São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder kan opholdet om bord dog spredes over flere fangstrejser alt efter den gennemsnitlige varighed af et givet fartøjs planlagte fangstrejser. En sådan anmodning skal fremsættes af den kompetente myndighed, samtidig med at den meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på det pågældende fartøj.

3.   Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og den kompetente myndighed.

4.   Observatøren tages om bord i en havn efter reders valg ved indledningen af den første fangstrejse i São Tomé og Príncipes fiskerizone efter meddelelse af listen over udpegede fartøjer.

5.   De berørte redere meddeler inden to uger og senest ti dage i forvejen, på hvilken dato og i hvilken havn i subregionen observatørerne tages om bord.

6.   Tages observatøren om bord i et land uden for subregionen, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et fartøj med en regional observatør om bord forlader den regionale fiskerizone, træffes alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren for reders regning kommer tilbage så hurtigt som muligt.

7.   Hvis observatøren ikke er på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

8.   Observatøren behandles om bord som officer. Så længe fartøjet befinder sig i São Tomé og Príncipes farvande har observatøren til opgave:

8.1.

at observere fartøjernes fiskeri

8.2.

at kontrollere de fiskende fartøjers position

8.3.

at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

8.4.

at notere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

8.5.

at kontrollere logbogsdataene for fangsterne i São Tomé og Príncipes farvande

8.6.

at kontrollere bifangstprocenterne og anslå størrelsen af udsmidet af salgbare fiskearter

8.7.

på passende måde at meddele fangstdata, herunder mængden af fangster og bifangster om bord, til sin kompetente myndighed.

9.   Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske eller psykiske sikkerhed under arbejdet.

10.   Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, som han må have adgang til for lettere at kunne udføre sit arbejde.

11.   Under sin ombordtagning og sit ophold om bord:

11.1.

træffer observatøren alle passende forholdsregler til at sikre, at ombordtagningen og tilstedeværelsen om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

11.2.

behandler observatøren materiel og udstyr om bord med respekt, ligesom han respekterer, at alle dokumenter, der tilhører fartøjet, er fortrolige.

12.   Når observationsperioden er slut, udarbejder observatøren, inden han forlader fartøjet, en aktivitetsrapport, der sendes til de kompetente myndigheder med kopi til Europa-Kommissionen. Han underskriver den i nærværelse af fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle relevante bemærkninger, der hver skal efterfølges af hans underskrift. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når observatøren går fra borde.

13.   Rederen afholder udgifterne til kost og logi til observatøren, idet observatørens kost og logi skal være af samme standard som officerernes, alt efter mulighederne om bord.

14.   Observatørens løn og sociale bidrag betales af den kompetente myndighed.

15.   De to parter holder hurtigst muligt samråd med de relevante tredjelande om oprettelse af en ordning med regionale observatører og om valg af den kompetente RFO. Indtil der bliver indført en ordning med regionale observatører, tager de fartøjer, der har lov til at fiske i São Tomé og Príncipes farvande i henhold til aftalen, observatører om bord, der er udpeget af São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder efter ovennævnte regler, i stedet for regionale observatører.

KAPITEL VIII

KONTROL

1.   I overensstemmelse med kapitel I, afsnit 1, punkt 13, i dette bilag sørger Fællesskabet for at holde et udkast til en liste, som de fører over fartøjer, som har fået udstedt fiskerilicens efter bestemmelserne i denne protokol, ajour. Denne liste meddeles São Tomé og Príncipes fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

2.   Straks efter, at São Tomé og Príncipes myndigheder har modtaget listeudkastet, og Europa-Kommissionens har meddelt kyststatens myndigheder, at forskuddet (jf. kapitel I, afsnit 2, punkt 3, i dette bilag) er betalt, opføres fartøjet af São Tomé og Príncipes kompetente myndighed på en liste over fartøjer, der har tilladelse til at fiske, og denne liste meddeles derpå fiskerikontrolmyndighederne. Rederen kan anmode om at få en bekræftet kopi af denne liste, som så medføres om bord i stedet for fiskerilicensen, indtil denne udstedes.

3.   Indsejling i og udsejling af zonen

3.1.

EF-fartøjerne skal senest tre timer i forvejen give São Tomé og Príncipes kompetente fiskerikontrolmyndigheder meddelelse om, at de agter at sejle ind i eller ud af São Tomé og Príncipes fiskerizone, og samtidig meddeler de, hvor store mængder i alt, og hvilke arter de har om bord.

3.2.

Når et fartøj giver meddelelse om udsejling oplyser det også sin position. Sådanne meddelelser gives fortrinsvis pr. fax (+ 239 222 828) eller e-mail (dpescas1@cstome.net), men ellers pr. radio (radiokaldesignal: om formiddagen i tidsrummet 8-10: 12,00 Hz, om eftermiddagen i tidsrummet 14-17: 8,634 Hz).

3.3.

Hvis et fartøj afsløres i at fiske, uden at det har underrettet São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder herom, betragtes det som et fartøj, der fisker ulovligt.

3.4.

Ved fiskerilicensens udstedelse meddeles også faxnummer, telefonnummer og e-mail-adresse.

4.   Kontrolprocedurer

4.1.

Førerne af EF-fartøjer, der fisker i São Tomé og Príncipes fiskerizone, skal tillade, at tjenestemænd fra São Tomé og Príncipe, der har til opgave at foretage fiskeriinspektion og -kontrol, aflægger besøg om bord, og skal hjælpe dem med at komme om bord og bistå dem i deres arbejde.

4.2.

Tjenestemændene må ikke opholde sig længere tid om bord end nødvendigt for, at de udføre deres arbejde.

4.3.

Efter hver inspektion og kontrol får fartøjsføreren udleveret en attest.

5.   Satellitovervågning

5.1.

Alle EF-fartøjer, der fisker i henhold til denne aftale, satellitovervåges efter bestemmelserne i tillæg 4. Disse bestemmelser træder i kraft på tiendedagen efter, at São Tomé og Príncipes regering har meddelt Europa-Kommissionens delegation i Gabon, at São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter (FOC) er taget i drift.

6.   Opbringning

6.1.

Hvis et EF-fartøj opbringes i São Tomé og Príncipes fiskerizone, eller hvis det idømmes sanktioner, underretter São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder flagstaten og Europa-Kommissionen herom inden 24 timer.

6.2.

Flagstaten og Europa-Kommissionen modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen.

7.   Opbringningsrapport

7.1.

Efter at São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder har optaget rapport, underskriver fartøjsføreren rapporten.

7.2.

En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvar, fartøjsføreren kan gøre gældende i forbindelse med den påståede overtrædelse. Nægter han at underskrive dokumentet, skal han skriftligt præcisere hvorfor, og inspektøren anfører »underskrift nægtet«.

7.3.

Føreren skal sejle sit fartøj til den havn, som São Tomé og Príncipes myndigheder anviser. Ved en mindre overtrædelse kan São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder give det opbragte fartøj tilladelse til at fortsætte fiskeriet.

8.   Samråd i tilfælde af opbringning

8.1.

Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartøjets fører, besætning, last eller udstyr, bortset fra foranstaltninger til sikring af beviser for den formodede overtrædelse, holdes der senest én arbejdsdag efter modtagelsen af ovennævnte oplysninger samråd mellem Europa-Kommissionen og São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder med eventuel deltagelse af en repræsentant for den pågældende medlemsstat.

8.2.

Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter og oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af dette samråd og om eventuelle foranstaltninger, som opbringelsen kan medføre.

9.   Behandling af opbringningssager

9.1.

Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst ved en mæglingsprocedure. Denne procedure afsluttes senest tre arbejdsdage efter opbringningen.

9.2.

Ved en mæglingsprocedure bestemmes bødestørrelsen efter São Tomé og Príncipes lovgivning.

9.3.

Hvis sagen ikke har kunnet løses ved en mæglingsprocedure og indbringes for en domstol, skal rederen hos en bank anvist af São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder stille en sikkerhed, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til omkostningerne ved opbringningen og størrelsen af de bøder og den erstatning, som de skyldige i overtrædelsen kan idømmes.

9.4.

Bankgarantien frigives først, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis fartøjet frifindes. Hvis der i tilfælde af domfældelse idømmes en bøde, der er mindre end den stillede sikkerhed, frigiver São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder saldoen.

9.5.

Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:

efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

efter at den bankgaranti, der er omhandlet i punkt 9.3, er stillet, og São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.

10.   Omladning

10.1.

Alle EF-fartøjer, som ønsker at omlade fangster i São Tomé og Príncipes farvande, skal omlade i og/eller ud for São Tomé og Príncipes havne.

10.2.

Sådanne fartøjers redere skal senest 24 timer i forvejen meddele São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder følgende oplysninger:

de omladende fiskerfartøjers navne

transportfartøjets navn, IMO-nummer og flagstat

omladningsmængde pr. art

omladningsdato og -sted.

10.3.

Omladning betragtes som udsejling af São Tomé og Príncipes fiskerizone. Fartøjsførerne skal sende deres fangstopgørelser til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at forlade São Tomé og Príncipes fiskerizone.

10.4.

Enhver omladning, der ikke opfylder kravene i ovennævnte punkter, er forbudt i São Tomé og Príncipes fiskerizone. Ved overtrædelse af denne bestemmelse kan overtræderen idømmes sanktioner efter gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe.

11.   Førere af EF-fartøjer, der lander eller omlader fangster i en havn i São Tomé og Príncipe, skal tillade, at inspektører fra São Tomé og Príncipe kontrollerer sådan landing eller omladning, og lette dem kontrollen. Efter hver inspektion og kontrol i havn får fartøjsføreren udleveret en kopi af inspektions- og kontrolrapporten eller en attest.

Tillæg

1.

Licensansøgningsskema

2.

ICCAT-logbog

3.

Koordinater for fiskeriforbudszone

4.

Bestemmelser for satellitovervågning af fartøjer (FOS) og koordinater for São Tomé og Príncipes fiskerizone

Tillæg 1

Image

Image

Tillæg 2

ICCAT-LOGBOG FOR TUNFISKERI

Image

Tillæg 3

Breddegrad

Længdegrad

Grader

Minutter

Sekunder

Grader

Minutter

Sekunder

03

02

22

N

07

07

31

Ø

02

50

00

N

07

25

52

Ø

02

42

38

N

07

36

25

Ø

02

20

59

N

06

52

45

Ø

01

40

12

N

05

57

54

Ø

01

09

17

N

04

51

38

Ø

01

13

15

N

04

41

27

Ø

01

21

29

N

04

24

14

Ø

01

31

39

N

04

06

55

Ø

01

42

50

N

03

50

23

Ø

01

55

18

N

03

34

33

Ø

01

58

53

N

03

53

40

Ø

02

02

59

N

04

15

11

Ø

02

05

10

N

04

24

56

Ø

02

10

44

N

04

47

58

Ø

02

15

53

N

05

06

03

Ø

02

19

30

N

05

17

11

Ø

02

22

49

N

05

26

57

Ø

02

26

21

N

05

36

20

Ø

02

30

08

N

05

45

22

Ø

02

33

37

N

05

52

58

Ø

02

36

38

N

05

59

00

Ø

02

45

18

N

06

15

57

Ø

02

50

18

N

06

26

41

Ø

02

51

29

N

06

29

27

Ø

02

52

23

N

06

31

46

Ø

02

54

46

N

06

38

07

Ø

03

00

24

N

06

56

58

Ø

03

01

19

N

07

01

07

Ø

03

01

27

N

07

01

46

Ø

03

01

44

N

07

03

07

Ø

03

02

22

N

07

07

31

Ø

Tillæg 4

FOS-protokol

om bestemmelser for satellitovervågning af EF-fiskerfartøjer, der fisker i São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone (EEZ)

1.   Bestemmelserne i denne protokol kompletterer protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe, og anvendes i overensstemmelse med »Kapitel VIII — Kontrol«, punkt 5, i bilaget til nævnte protokol.

2.   Alle fiskerfartøjer med en længde overalt på over 15 m, der fisker i henhold til fiskeriaftalen mellem Fællesskabet og São Tomé og Príncipe, vil blive satellitovervåget, når de befinder sig i São Tomé og Príncipes EEZ.

Med henblik på satellitovervågning meddeler São Tomé og Príncipes myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for São Tomé og Príncipes EEZ.

São Tomé og Príncipes myndigheder sender disse oplysninger elektronisk, udtrykt i decimalgrader (WGS 84).

3.   Parterne udveksler oplysninger om X.25-adresser og specifikationer, der benyttes i den elektroniske kommunikation mellem deres kontrolcentre, jf. betingelserne i punkt 5 og 7. Disse oplysninger omfatter så vidt muligt navn, telefon-, telex- og faxnummer samt elektroniske adresser (internet eller X.400), der kan benyttes ved almindelig kommunikation mellem kontrolcentrene.

4.   Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 500 m og med et konfidensinterval på 99 %.

5.   Når et fartøj, der fisker i henhold til aftalen og satellitovervåges efter EF-reglerne, sejler ind i São Tomé og Príncipes EEZ, sender flagstatens kontrolcenter straks og derefter med højst 3 timers mellemrum positionsmeldinger (med angivelse af fartøjets id, længde, bredde, kurs og hastighed) til São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter (FOC). Disse meddelelser benævnes positionsmeldinger.

6.   De positionsmeldinger, der er omhandlet i punkt 5, overføres elektronisk i X.25-format eller via en anden sikker protokol. De sendes i realtid i formatet vist i skema II.

7.   Hvis der opstår en teknisk fejl eller et svigt i fiskerfartøjets udstyr til permanent satellitovervågning, sørger fartøjsføreren for i tide at sende oplysningerne i punkt 5 til flagstatens kontrolcenter og São Tomé og Príncipes FOC pr. fax. I så fald sendes der en opsummerende positionsmelding hver 9. time. Denne opsummerende positionsmelding skal bestå af positionsmeldingerne som registreret af fartøjets fører hver 3. time som fastsat i punkt 5.

Flagstatens kontrolcenter sender straks disse meddelelser til São Tomé og Príncipes FOC. Det defekte udstyr skal repareres eller udskiftes inden én måned. Hvis tidsfristen ikke overholdes, skal det pågældende fartøj forlade São Tomé og Príncipes EEZ.

8.   Kontrolcentrene i flagstaterne overvåger deres fartøjers bevægelser i São Tomé og Príncipes farvande. Hvis fartøjerne ikke overvåges som fastsat, skal São Tomé og Príncipes FOC straks underrettes herom, hvorpå proceduren i punkt 7 anvendes.

9.   Hvis São Tomé og Príncipes FOC konstaterer, at flagstaten ikke giver de oplysninger, der er omhandlet i punkt 5, underrettes Europa-Kommissionens kompetente tjenester straks herom.

10.   De overvågningsdata, der meddeles den anden part efter disse bestemmelser, er udelukkende beregnet på den kontrol og overvågning, som São Tomé og Príncipes myndigheder foretager af den EF-flåde, der fisker i henhold til fiskeriaftalen mellem Fællesskabet og São Tomé og Príncipe. Sådanne data må under ingen omstændigheder meddeles andre.

11.   Satellitovervågningsudstyrets soft- og hardwarekomponenter skal være pålidelige og må ikke på nogen måde kunne manipuleres, dvs. at der ikke må kunne lægges ukorrekte positionsoplysninger ind i systemet, og at data ikke må kunne ændres manuelt.

Systemet skal være fuldstændigt automatisk og konstant funktionsdygtigt uanset vejrforhold, mv. Det er forbudt at ødelægge eller beskadige satellitovervågningssystemet, at gøre det ufunktionsdygtigt eller på anden måde at foretage indgreb i det.

Fartøjsføreren sørger for:

at data ikke ændres

at satellitovervågningsudstyrets antenne eller antenner på ingen måde obstrueres

at strømforsyningen til satellitovervågningsudstyret ikke afbrydes

at satellitovervågningsudstyret ikke demonteres.

12.   Parterne er enige om på anmodning at udveksle oplysninger om det udstyr, der benyttes til satellitovervågning, for at kontrollere, om alle dele af udstyret er fuldt forenelige med den anden parts krav efter disse bestemmelser.

13.   Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser søges løst ved samråd mellem parterne i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9.

14.   Parterne er enige om at tage disse bestemmelser op til revision, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Transmission af FOS-meddelelser til São Tomé og Príncipe

Positionsmelding

Dataelement

Kode

Obligatorisk/Fakultativ

Bemærkninger

Start på record

SR

O

Systemdata — angiver, at record’en starter

Adressat

AD

O

Meddelelsesdata — modtager. Landets alfa-3-ISO-kode

Afsender

FR

O

Meddelelsesdata — afsender. Landets alfa-3-ISO-kode

Flagstat

FS

F

 

Meddelelsestype

TM

O

Meddelelsesdata — meddelelsestype »POS«

Radiokaldesignal

RC

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

F

Fartøjsdata — den kontraherende parts entydige identifikationsnummer (flagstatens alfa3-ISO-kode efterfulgt af et nummer)

Eksternt registreringsnummer

XR

O

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet

Breddegrad

LA

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter N/S GG, mmm (WGS 84)

Længdegrad

LO

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter Ø/V GGG, mmm (WGS 84)

Kurs

CO

O

Fartøjets kurs på en 360°-skala

Hastighed

SP

O

Fartøjets hastighed i knob med én decimal

Dato

DA

O

Fartøjspositionsdata — dato for registrering af positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

O

Fartøjspositionsdata — klokkeslæt for registrering af positionen UTC (TTMM)

Slut på record

ER

O

Systemdata — angiver, at record’en slutter

Tegnsæt: ISO 8859.1

Transmission af data struktureres således:

en dobbelt skråstreg (»//«) og en feltkode angiver transmissionens start

der anvendes en enkelt skråstreg (»/«) som separator mellem feltkode og data.

Fakultative data anføres mellem »Start på record« og »Slut på record«.

Afgrænsning af São Tomé og Príncipes EEZ

Koordinater for EEZ

Kontaktoplysninger for São Tomé og Príncipes FOC

Navn:

Tlf. SSN:

Fax SSN:

E-mail SSN:

Tlf. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X.25 =

Meddelelse om indsejling/udsejling:


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

7.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/59


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. juli 2007

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

(2007/532/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 300, stk. 2, sammenholdt med artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe har forhandlet og paraferet en fiskeripartnerskabsaftale, der giver EF-fiskere mulighed for at fiske i farvandene henhørende under Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)

Det bør sikres, at fiskeriet kan fortsætte fra det tidspunkt, hvor den foregående protokol om fastsættelse af fiskerimulighederne ud for São Tomé og Príncipe, udløber, og indtil den nye protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i nævnte partnerskabsaftale, træder i kraft.

(3)

Med henblik herpå har Fællesskabet og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe paraferet en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af den nye protokol.

(4)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende aftalen i form af brevveksling.

(5)

Der bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab, godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Aftalen anvendes midlertidigt fra den 1. juni 2006.

Artikel 3

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

Fiskerikategori

Fartøjstype

Medlemsstat

Licenser eller kvote

Tunfiskeri

Notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

Spanien

13

Frankrig

12

Tunfiskeri

Langlinefartøjer med flydeline

Spanien

13

Portugal

5

Hvis de fangstmuligheder, der er fastsat i protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen, ikke udnyttes fuldt ud med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra enhver anden medlemsstat i betragtning.

Artikel 4

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i São Tomé og Príncipes fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (1).

Artikel 5

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


(1)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.


AFTALE

i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

Hr. …,

Under henvisning til protokollen paraferet torsdag den 25. maj 2006 om fastsættelse af fiskerirettighederne og den finansielle modydelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010, har jeg den ære at meddele Dem, at Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe er rede til at anvende denne protokol midlertidigt fra den 1. juni 2006, indtil den træder i kraft i henhold til protokollens artikel 12, forudsat at Det Europæiske Fællesskab er rede til at gøre det samme.

Det er i så fald en forudsætning, at første rate af den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollens artikel 2, betales inden den 15. maj 2007.

Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De over for mig vil bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.

Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe

Hr. …,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:

»Under henvisning til protokollen paraferet torsdag den 25. maj 2006 om fastsættelse af fiskerirettighederne og den finansielle modydelse for perioden 1. juni 2006-31. maj 2010, har jeg den ære at meddele Dem, at Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe er rede til at anvende denne protokol midlertidigt fra den 1. juni 2006, indtil den træder i kraft i henhold til protokollens artikel 12, forudsat at Det Europæiske Fællesskab er rede til at gøre det samme.

Det er i så fald en forudsætning, at første rate af den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollens artikel 2, betales inden den 15. maj 2007.«

Jeg har den ære at bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.

Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

7.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/63


RÅDETS AFGØRELSE 2007/533/RIA

af 12. juni 2007

om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 30, stk. 1, litra a) og b), artikel 31, stk. 1, litra a) og b), og artikel 34, stk. 2, litra c),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Schengen-informationssystemet (SIS), der blev oprettet i medfør af bestemmelserne i afsnit IV i konventionen af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (2) (Schengen-konventionen) og dets videreudvikling SIS 1+, udgør et væsentligt værktøj for anvendelsen af bestemmelserne i Schengen-reglerne som en integreret del af EU.

(2)

Kommissionen fik til opgave at udvikle anden generation af SIS (SIS II) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 (3) og Rådets afgørelse 2001/886/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (4). SIS II skal erstatte det ved Schengen-konventionen indførte SIS.

(3)

Denne afgørelse udgør det nødvendige retsgrundlag for forvaltningen af SIS II for så vidt angår forhold, der er omfattet af anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (5) udgør det nødvendige retsgrundlag for forvaltningen af SIS II for så vidt angår forhold, der er omfattet af anvendelsesområdet for traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten).

(4)

Det forhold, at det nødvendige retsgrundlag for forvaltningen af SIS II består af særskilte instrumenter, berører ikke princippet om, at SIS II udgør ét enkelt informationssystem, der bør fungere som sådant. Visse bestemmelser i disse instrumenter bør derfor være identiske.

(5)

SIS II bør udgøre en kompensationsforanstaltning, der bidrager til at opretholde et højt sikkerhedsniveau inden for Den Europæiske Unions område med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at støtte det operationelle samarbejde mellem politimyndigheder og judicielle myndigheder i straffesager.

(6)

Det er nødvendigt at specificere målene for SIS II, systemets tekniske struktur og finansiering, at fastsætte bestemmelser vedrørende driften og brugen af systemet samt fastlægge ansvaret for det, de kategorier af oplysninger, der skal optages i systemet, formålet med og kriterierne for optagelsen af disse oplysninger, de myndigheder, der har adgang til oplysningerne, sammenkoblingen af indberetninger og yderligere regler for databehandling og beskyttelse af personoplysninger.

(7)

SIS II skal omfatte et centralt system (den centrale SIS II) og nationale applikationer. Udgifterne til driften af den centrale SIS II og den tilhørende kommunikationsinfrastruktur bør dækkes over EU's almindelige budget.

(8)

Det er nødvendigt at udarbejde en håndbog med detaljerede bestemmelser om udvekslingen af visse supplerende oplysninger om de forholdsregler, der skal træffes som følge af indberetningerne. De nationale myndigheder i hver medlemsstat bør sikre udvekslingen af sådanne oplysninger.

(9)

Kommissionen bør i en overgangsperiode have ansvaret for den operationelle forvaltning af den centrale SIS II og dele af kommunikationsinfrastrukturen. Den kan dog, navnlig for at sikre en gnidningsløs overgang til SIS II, delegere dette ansvar eller dele heraf til to nationale offentlige organer. På lang sigt og på grundlag af en konsekvensanalyse, der indeholder en grundig analyse af alternativerne set fra et finansielt, operationelt og organisatorisk synspunkt, og lovgivningsforslag fra Kommissionen bør der oprettes en forvaltningsmyndighed, der skal have ansvaret for disse opgaver. Overgangsperioden bør være på højst fem år fra den dato, fra hvilken denne afgørelse finder anvendelse.

(10)

SIS II skal indeholde indberetninger om eftersøgte personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering. Foruden indberetninger er det hensigtsmæssigt at give mulighed for udveksling af uddybende oplysninger, der er nødvendige for overgivelses- og udleveringsprocedurerne. Navnlig bør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8 i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (6), behandles i SIS II.

(11)

Det bør være muligt i SIS II at tilføje en oversættelse af de uddybende oplysninger, der er indlæst med henblik på overgivelse inden for rammerne af den europæiske arrestordre og med henblik på udlevering.

(12)

SIS II bør omfatte indberetninger om forsvundne personer for at sikre beskyttelsen af dem eller forebygge trusler, om personer, der er eftersøgt med henblik på retsforfølgning, om personer og genstande, der skal kontrolleres diskret eller målrettet, og om genstande, der skal beslaglægges eller anvendes som bevismateriale i straffesager.

(13)

Indberetninger bør ikke opbevares længere i SIS II end det er nødvendigt af hensyn til det formål, der lå til grund for indberetningen. Generelt bør indberetninger om personer automatisk slettes i SIS II efter tre år. Indberetninger om genstande, der skal kontrolleres diskret eller målrettet, bør automatisk slettes i SIS II efter fem år. Indberetninger om genstande, der skal beslaglægges eller anvendes som bevismateriale i straffesager, bør automatisk slettes i SIS II efter ti år. Beslutningerne om at opbevare indberetninger om personer bør baseres på en samlet individuel vurdering. Medlemsstaterne bør undersøge indberetninger om personer inden for undersøgelsesfristen og føre statistik over antallet af indberetninger om personer, hvis opbevaringstid er blevet forlænget.

(14)

SIS II bør gøre det muligt at behandle biometriske data for at sikre en pålidelig identifikation af de pågældende personer. SIS II bør i samme forbindelse også gøre det muligt at behandle oplysninger om personer, hvis identitet er blevet misbrugt, for derved at undgå de ulemper, en fejlidentifikation af dem giver, under hensyntagen til passende garantier, navnlig den pågældende persons samtykke og en streng begrænsning af de formål, hvortil sådanne oplysninger lovligt kan behandles.

(15)

Det bør være muligt for en medlemsstat at indsætte en anmærkning, en såkaldt påtegning, på en indberetning om, at de forholdsregler, der skal træffes på grundlag af indberetningen, ikke vil blive truffet på dens område. Når der foretages indberetninger med henblik på overgivelse, bør intet i denne afgørelse opfattes således, at det fraviger eller hindrer anvendelsen af bestemmelserne i rammeafgørelse 2002/584/RIA. Beslutningen om at indsætte en påtegning på en indberetning bør kun være baseret på de grunde til at afslå overgivelse, der er fastsat i nævnte rammeafgørelse.

(16)

Når der på en indberetning er blevet indsat en påtegning, og man får kendskab til opholdsstedet for den person, der begæres anholdt med henblik på overgivelse, bør opholdsstedet altid meddeles den indberettende retlige myndighed, som kan beslutte at fremsende en europæisk arrestordre til den kompetente retlige myndighed i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeafgørelse 2002/584/RIA.

(17)

Det bør være muligt for medlemsstaterne at sammenkoble indberetninger i SIS II. Det forhold, at en medlemsstat sammenkobler to eller flere indberetninger, bør ikke have indflydelse på de forholdsregler, der skal træffes, opbevaringstiden eller adgangen til indberetningerne.

(18)

Oplysninger, der behandles i SIS II i medfør af denne afgørelse, bør ikke overføres til eller stilles til rådighed for tredjelande eller internationale organisationer. Det er dog hensigtsmæssigt at styrke samarbejdet mellem EU og Interpol ved at fremme en effektiv udveksling af pasoplysninger. Når personoplysninger overføres fra SIS II til Interpol, bør de være garanteret et passende beskyttelsesniveau på grundlag af en aftale, der indeholder nøje garantier og betingelser.

(19)

Alle medlemsstaterne har ratificeret Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger. I konventionen er en række undtagelser og begrænsninger til de rettigheder og forpligtelser, der opstilles, mulige inden for visse grænser. De personoplysninger, der behandles i forbindelse med gennemførelsen af denne afgørelse, bør beskyttes i overensstemmelse med nævnte konventions principper. Principperne i konventionen bør om nødvendigt suppleres eller tydeliggøres i denne afgørelse.

(20)

Når personoplysninger i medfør af denne afgørelse behandles af politimyndigheder, bør der tages hensyn til principperne i anbefaling R(87) 15 fra Europarådets Ministerudvalg af 17. september 1987 om anvendelsen af personoplysninger i politisektoren.

(21)

Kommissionen har forelagt Rådet et forslag til en rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager, som ifølge forslaget bør være vedtaget inden udgangen af 2006, og som finder anvendelse på personoplysninger, der behandles inden for rammerne af anden generation af Schengen-informationssystemet og den dertil knyttede udveksling af supplerende oplysninger i henhold til denne afgørelse.

(22)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (7), særlig artiklerne heri vedrørende behandlingernes fortrolige karakter og behandlingssikkerhed, finder anvendelse på Fællesskabets institutioners eller organers behandling af personoplysninger, når denne behandling sker som led i institutionernes eller organernes varetagelse af deres opgaver som ansvarlige for den operationelle forvaltning af SIS II i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteter, der helt eller delvis falder ind under fællesskabsretten. En del af behandlingen af personoplysninger i SIS II falder ind under fællesskabsretten. En sammenhængende og ensartet anvendelse af reglerne for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder for så vidt angår behandling af personoplysninger forudsætter, at det præciseres, at når Kommissionen behandler personoplysninger i medfør af denne afgørelse, finder forordning (EF) nr. 45/2001 anvendelse. Principperne i forordning (EF) nr. 45/2001 bør i fornødent omfang suppleres eller tydeliggøres i denne afgørelse.

(23)

For så vidt angår fortrolighed bør de relevante bestemmelser i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne finde anvendelse på de tjenestemænd eller øvrige ansatte, der er ansat og arbejder i forbindelse med SIS II.

(24)

Det er hensigtsmæssigt, at nationale tilsynsmyndigheder overvåger, at medlemsstaternes behandling af personoplysninger er lovlig, mens Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der blev udnævnt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2004/55/EF af 22. december 2003 om udnævnelse af den uafhængige kontrolmyndighed, der skal oprettes i medfør af EF-traktatens artikel 286 (8), bør overvåge fællesskabsinstitutionernes og -organernes aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i betragtning af fællesskabsinstitutionernes og -organernes begrænsede opgaver vedrørende selve oplysningerne.

(25)

Både medlemsstaterne og Kommissionen bør udarbejde en sikkerhedsplan for at lette gennemførelsen af sikkerhedsforpligtelser og bør samarbejde indbyrdes for at behandle sikkerhedsspørgsmål ud fra et fælles perspektiv.

(26)

Bestemmelserne vedrørende databeskyttelse i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (9) (i det følgende benævnt »Europol-konventionen«) finder anvendelse på Europols behandling af SIS II-oplysninger, bl.a. hvad angår de beføjelser, den fælles kontrolinstans, der blev oprettet i medfør af Europol-konventionen, har til at føre tilsyn med Europols aktiviteter, og erstatningsansvaret for Europols eventuelle ulovlige behandling af personoplysninger.

(27)

Bestemmelserne vedrørende databeskyttelse i afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (10) finder anvendelse på Eurojusts behandling af SIS II-oplysninger, bl.a. hvad angår de beføjelser, den fælles kontrolinstans, der blev oprettet i medfør af nævnte afgørelse, har til at føre tilsyn med Eurojusts aktiviteter, og erstatningsansvaret for Eurojusts eventuelle ulovlige behandling af personoplysninger.

(28)

Af hensyn til gennemskueligheden bør Kommissionen eller, når denne er oprettet, forvaltningsmyndigheden hvert andet år udarbejde en rapport om den centrale SIS II's og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder om dens sikkerhed, og om udvekslingen af supplerende oplysninger. Kommissionen bør hvert fjerde år udsende en samlet vurdering.

(29)

Visse aspekter af SIS II såsom tekniske regler for optagelse af data, herunder af oplysninger, der er nødvendige for at foretage en indberetning, ajourføring, sletning, søgning, regler for indberetningernes kompatibilitet og prioritet, indsættelse af påtegninger, sammenkobling af indberetninger og udveksling af supplerende oplysninger kan på grund af disse aspekters tekniske art, detaljeringsgraden og behovet for regelmæssig ajourføring ikke dækkes udtømmende i denne afgørelses bestemmelser. Gennemførelsesbeføjelserne i forbindelse med disse aspekter bør derfor delegeres til Kommissionen. Der bør udformes tekniske regler for søgning af indberetninger med henblik på en tilfredsstillende afvikling af nationale applikationer. Efter en konsekvensanalyse fra Kommissionen bør der tages stilling til, i hvilket omfang forvaltningsmyndigheden kan få ansvaret for gennemførelsesforanstaltningerne, når den engang er oprettet.

(30)

Denne afgørelse bør fastsætte proceduren for vedtagelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for dens gennemførelse. Proceduren for vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger i medfør af denne afgørelse og forordning (EF) nr. 1987/2006 bør være den samme.

(31)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte overgangsbestemmelser vedrørende indberetninger foretaget i SIS 1+, som skal overføres til SIS II. Nogle af bestemmelserne i Schengen-reglerne bør fortsat finde anvendelse i et begrænset tidsrum, indtil medlemsstaterne har undersøgt, om disse indberetninger er kompatible med de nye retlige rammer. Undersøgelsen af kompatibiliteten af indberetninger om personer bør have førsteprioritet. Desuden bør enhver ændring, tilføjelse, rettelse eller ajourføring af en indberetning, der er overført fra SIS 1+ til SIS II, samt ethvert positivt søgningsresultat i forbindelse med en sådan indberetning, udløse en øjeblikkelig undersøgelse af dens forenelighed med denne afgørelses bestemmelser.

(32)

Det er nødvendigt at fastsætte særlige bestemmelser for den resterende del af det budget, der er afsat til de SIS-foranstaltninger, der ikke indgår som en del af EU's almindelige budget.

(33)

Målene for den påtænkte handling, nemlig at oprette og regulere et fælles informationssystem, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på EU-plan; Rådet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5 og EU-traktatens artikel 2. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(34)

Denne afgørelse overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som er anerkendt bl.a. i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(35)

Det Forenede Kongerige deltager i denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til EU-traktaten og til EF-traktaten, og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (11).

(36)

Irland deltager i denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til EU-traktaten og til EF-traktaten, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (12).

(37)

Denne afgørelse berører ikke arrangementerne vedrørende Det Forenede Kongeriges og Irlands delvise deltagelse i Schengen-reglerne, som fastlagt i henholdsvis afgørelse 2000/365/EF og afgørelse 2002/192/EF.

(38)

For Islands og Norges vedkommende er denne afgørelse et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (13), der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (14) om visse gennemførelsesbestemmelser til ovennævnte aftale.

(39)

Der bør udarbejdes en ordning, der giver repræsentanter for Island og Norge mulighed for at deltage som associeret i arbejdet i de udvalg, der bistår Kommissionen ved udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser. En sådan ordning er omhandlet i den brevveksling mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge vedrørende udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser (15), der er knyttet som bilag til ovennævnte aftale.

(40)

For Schweiz' vedkommende er denne afgørelse et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/849/EF (16) og 2004/860/EF (17).

(41)

Der bør udarbejdes en ordning, der giver repræsentanter for Schweiz mulighed for at deltage som associeret i arbejdet i de udvalg, der bistår Kommissionen ved udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser. En sådan ordning er omhandlet i den brevveksling mellem Fællesskabet og Schweiz, der er knyttet som bilag til ovennævnte aftale.

(42)

Denne afgørelse udgør en udbygning af Schengen-reglerne eller har på anden måde forbindelse til dem, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005.

(43)

Denne afgørelse bør finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, Irland og Schweiz, fra datoer, der fastsættes efter procedurerne i de relevante instrumenter vedrørende anvendelsen af Schengen-reglerne på disse stater —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Oprettelse af SIS II og generelle formål

1.   Anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) oprettes hermed.

2.   SIS II har ved hjælp af oplysningerne i dette system til formål i overensstemmelse med denne afgørelse at sikre et højt sikkerhedsniveau inde for Den Europæiske Unions område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder at bevare den offentlige sikkerhed og den offentlige orden samt beskytte sikkerheden på medlemsstaternes område og at sikre anvendelsen af bestemmelserne i afsnit IV i tredje del af EF-traktaten om persontrafik på deres område.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   I denne afgørelse fastsættes betingelser og procedurer for optagelse og behandling af indberetninger om personer og genstande i SIS II og udveksling af supplerende og uddybende oplysninger til brug i politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager.

2.   I denne afgørelse fastsættes også bestemmelser vedrørende SIS II's tekniske struktur, medlemsstaternes og den i artikel 15 omhandlede forvaltningsmyndigheds ansvar, generel behandling af oplysninger, de berørte personers rettigheder samt erstatningsansvar.

Artikel 3

Definitioner

1.   I denne afgørelse forstås ved:

a)

»indberetning«: et sæt oplysninger, der indlæses i SIS II, således at de kompetente myndigheder kan identificere en person eller en genstand med henblik på at træffe en særlig forholdsregel

b)

»supplerende oplysninger«: oplysninger, der ikke lagres i SIS II, men har tilknytning til indberetninger til SIS II, og som udveksles:

i)

for at gøre det muligt for medlemsstaterne at konsultere og informere hinanden i forbindelse med indlæsning af en indberetning

ii)

når en søgning har givet et positivt resultat, således at de rette forholdsregler kan træffes

iii)

når den påkrævede forholdsregel ikke kan træffes

iv)

i spørgsmål vedrørende kvaliteten af SIS II-oplysningerne

v)

i spørgsmål vedrørende indberetningernes kompatibilitet og prioritet

vi)

i spørgsmål vedrørende retten til adgang til systemet

c)

»uddybende oplysninger«: oplysninger, der er lagret i SIS II og har tilknytning til indberetninger til SIS II, og som umiddelbart skal være til rådighed for de kompetente myndigheder, når personer, som der er indlæst oplysninger om i SIS II (den registrerede), lokaliseres ved søgning heri

d)

»personoplysninger«: enhver form for information om en identificeret eller identificérbar fysisk person (den registrerede); ved identificerbar person forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres

e)

»behandling af personoplysninger« (behandling): enhver operation eller række af operationer — med eller uden brug af elektronisk databehandling — som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udlæsning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring samt blokering, sletning eller tilintetgørelse.

2.   Enhver henvisning i denne afgørelse til bestemmelser i rammeafgørelse 2002/584/RIA skal forstås som omfattende de tilsvarende bestemmelser i aftaler indgået mellem Den Europæiske Union og tredjelande på grundlag af artikel 24 og 38 i EU-traktaten med henblik på overgivelse af personer på grundlag af en arrestordre, der foreskriver transmission af en sådan arrestordre via Schengen-informationssystemet.

Artikel 4

SIS II's tekniske struktur og driftsmåder

1.   SIS II består af:

a)

et centralt system (den centrale SIS II) bestående af:

en teknisk støttefunktion (CS-SIS), som indeholder en database, »SIS II-databasen«

en ensartet national grænseflade (NI-SIS)

b)

et nationalt system (N.SIS II) i hver enkelt medlemsstat, der består af de nationale datasystemer, der er i forbindelse med den centrale SIS II. En N.SIS II kan indeholde en datafil (national kopi), som indeholder en fuldstændig eller delvis kopi af SIS II-databasen

c)

en kommunikationsinfrastruktur mellem CS-SIS og NI-SIS (kommunikationsinfrastrukturen), der sørger for et krypteret virtuelt netværk forbeholdt SIS II-oplysninger og udveksling af oplysninger mellem Sirene-kontorer som omhandlet i artikel 7, stk. 2.

2.   SIS II-oplysninger indlæses, ajourføres, slettes og søges via de forskellige N.SIS II-systemer. Der kan søges elektronisk i en national kopi på de enkelte medlemsstaters område. Der kan ikke søges i andre medlemsstaters N.SIS II-filer.

3.   Den CS-SIS, der står for teknisk tilsyn og forvaltning, ligger i Strasbourg (Frankrig), og et backup-CS-SIS, der kan sikre alle funktioner i det overordnede CS-SIS i tilfælde af svigt, findes i Sankt Johann im Pongau (Østrig).

4.   CS-SIS stiller de tjenester til rådighed, som er nødvendige for optagelsen og behandlingen af SIS II-oplysninger, herunder for søgning i SIS II-databasen. For de medlemsstater, der anvender en national kopi, skal CS-SIS:

a)

sørge for online-ajourføring af de nationale kopier

b)

sikre synkroniseringen og sammenhængen mellem de nationale kopier og SIS II-databasen

c)

sørge for operationen med henblik på initialisering og genopretning af de nationale kopier.

Artikel 5

Udgifter

1.   Udgifterne i forbindelse med oprettelse, drift og vedligeholdelse af den centrale SIS II og kommunikationsinfrastrukturen afholdes over EU's almindelige budget.

2.   Disse udgifter omfatter også det arbejde med CS-SIS, der sikrer, at de tjenester, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, stilles til rådighed.

3.   Udgifterne til oprettelse, drift og vedligeholdelse af hver N.SIS II dækkes af den pågældende medlemsstat.

KAPITEL II

MEDLEMSSTATERNES ANSVAR

Artikel 6

Nationale systemer

Hver medlemsstat er ansvarlig for at oprette, drive og vedligeholde sin N.SIS II og for at forbinde sin N.SIS II med NI-SIS.

Artikel 7

N.SIS II-kontoret og Sirene-kontoret

1.   Hver medlemsstat udpeger en myndighed (»N.SIS II-kontoret«), der har det overordnede ansvar for dens N.SIS II.

Denne myndighed er ansvarlig for, at N.SIS II fungerer gnidningsløst og sikkert, sikrer, at de kompetente myndigheder har adgang til SIS II, og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre overholdelse af bestemmelserne i denne afgørelse.

Hver medlemsstat fremsender sine indberetninger via N.SIS II-kontoret.

2.   Hver medlemsstat udpeger den myndighed, der sikrer udvekslingen af alle supplerende oplysninger (»Sirene-kontoret«), i overensstemmelse med Sirene-Håndbogen, jf. artikel 8.

Disse kontorer samordner også kontrollen af kvaliteten af de oplysninger, der indlæses i SIS II. Med henblik herpå har de adgang til de oplysninger, der behandles i SIS II.

3.   Medlemsstaterne underretter forvaltningsmyndigheden om deres N.SIS II-kontor og deres Sirene-kontor. Forvaltningsmyndigheden offentliggør listen over kontorerne sammen med den liste, der er omhandlet i artikel 46, stk. 8.

Artikel 8

Udveksling af supplerende oplysninger

1.   Supplerende oplysninger udveksles i overensstemmelse med Sirene-Håndbogen og ved hjælp af kommunikationsinfrastrukturen. Hvis kommunikationsinfrastrukturen ikke er til rådighed, kan medlemsstaterne anvende andre tilstrækkeligt sikrede tekniske midler til at udveksle supplerende oplysninger.

2.   Supplerende oplysninger må kun anvendes til det formål, de blev meddelt til.

3.   Anmodninger fra en anden medlemsstat om supplerende oplysninger besvares snarest muligt.

4.   Der skal efter proceduren i artikel 67 vedtages detaljerede bestemmelser for udvekslingen af supplerende oplysninger i form af »Sirene-Håndbogen«, med forbehold af bestemmelserne i retsakten om oprettelse af forvaltningsmyndigheden.

Artikel 9

Overholdelse af tekniske krav

1.   For at sikre en hurtig og effektiv overførsel af oplysninger skal hver medlemsstat ved oprettelsen af sin N.SIS II overholde de protokoller og tekniske procedurer, der er fastsat for at sikre, at N-SIS II er kompatibel med CS-SIS. Disse protokoller og tekniske procedurer fastsættes efter proceduren i artikel 67, jf. dog bestemmelserne i retsakten om oprettelse af forvaltningsmyndigheden.

2.   Hvis en medlemsstat anvender en national kopi, skal den ved hjælp af de tjenester, som CS-SIS stiller til rådighed, sikre, at oplysninger, der er lagret i den nationale kopi, via automatiske ajourføringer, omhandlet i artikel 4, stk. 4, er identiske og i overensstemmelse med SIS II-databasen, og at en søgning i dens nationale kopi giver et søgeresultat, der svarer til resultatet af en søgning i SIS II-databasen.

Artikel 10

Sikkerhed — medlemsstater

1.   Hver medlemsstat træffer i relation til sin N.SIS II de nødvendige foranstaltninger, herunder en sikkerhedsplan, med henblik på:

a)

fysisk at beskytte oplysninger, bl.a. ved at udarbejde beredskabsplaner for beskyttelse af kritisk infrastruktur

b)

at forhindre, at uautoriserede får adgang til de anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med fysisk adgang til anlæggene)

c)

at forhindre, at databærerne kan læses, kopieres, ændres eller fjernes af uautoriserede personer (kontrol med databærere)

d)

at forhindre uautoriseret indlæsning af oplysninger samt uautoriseret læsning, ændring eller sletning af indlæste personoplysninger (kontrol med optagelse)

e)

at forhindre, at edb-systemerne kan benyttes af uautoriserede personer ved hjælp af datatransmissionsudstyr (brugerkontrol)

f)

at sikre, at autoriserede personer, hvad angår brugen af et edb-system, kun får adgang til de oplysninger, der henhører under deres kompetence, og kun ved hjælp af individuelle og entydige brugeridentiteter og fortrolige password (adgangskontrol)

g)

at sikre, at alle myndigheder med adgangsret til SIS II eller til anlæggene opretter profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er autoriseret til at få adgang til, indlæse, ajourføre, slette og søge i oplysningerne, og øjeblikkelig stiller disse profiler til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder, omhandlet i artikel 60, på deres anmodning (personaleprofiler)

h)

at sikre, at det er muligt at undersøge og fastslå, til hvilke myndigheder der kan videregives personoplysninger via datatransmissionsudstyr (kontrol med videregivelse)

i)

at sikre, at det er muligt efterfølgende at undersøge og fastslå, hvilke personoplysninger der er indlæst i edb-systemerne, hvornår, af hvem og med hvilket formål (efterfølgende kontrol med indlæsning)

j)

at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af personoplysninger i forbindelse med overførsel af oplysninger eller transport af databærere, navnlig ved hjælp af hensigtsmæssige krypteringsteknikker (kontrol med overførsler)

k)

at kontrollere effektiviteten af de sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i dette stykke, og træffe de nødvendige organisatoriske foranstaltninger vedrørende intern kontrol for at sikre overholdelsen af denne afgørelse (egenkontrol).

2.   Medlemsstaterne træffer foranstaltninger svarende til dem, der er omhandlet i stk. 1, for så vidt angår sikkerhed i forbindelse med udveksling af supplerende oplysninger.

Artikel 11

Fortrolighed — medlemsstater

Hver medlemsstat anvender i overensstemmelse med national lovgivning sine egne regler for tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav i forbindelse med alle personer og organer, der skal arbejde med SIS II-oplysninger og supplerende oplysninger. Denne pligt fortsætter med at bestå, efter at de pågældende personer er fratrådt deres stilling, eller det pågældende organs virksomhed er ophørt.

Artikel 12

Opbevaring af registreringer på nationalt plan

1.   Medlemsstater, der ikke anvender nationale kopier, påser, at hver adgang til og alle udvekslinger af personoplysninger inden for CS-SIS registreres i N.SIS II for at kontrollere, om søgningen er tilladt, og om databehandlingen er lovlig, samt for at udøve egenkontrol og derved sikre N.SIS II's korrekte funktion samt dataintegriteten og -sikkerheden.

2.   Medlemsstater, der anvender nationale kopier, påser, at hver adgang til og alle udvekslinger af SIS II-oplysninger registreres med henblik på de formål, der er omhandlet i stk. 1. Dette gælder ikke de i artikel 4, stk. 4, omhandlede tjenester.

3.   Registreringerne skal navnlig vise indberetningernes hidtidige forløb, dato og tidspunkt for overførslen af oplysninger, de oplysninger, der er anvendt til en søgning, en henvisning til de overførte oplysninger samt navnet på både den kompetente myndighed og den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

4.   Registreringerne må kun anvendes til det i stk. 1 og 2 omhandlede formål og slettes tidligst ét år og senest tre år efter deres oprettelse. De registreringer, der indeholder indberetningernes hidtidige forløb, slettes efter en periode på mellem et og tre år efter, at indberetningerne er slettet.

5.   Registreringerne kan opbevares længere, hvis der er brug for dem i forbindelse med kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

6.   De kompetente nationale myndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere, om søgningen er tilladt og om databehandlingen er lovlig, samt for at udøve egenkontrol og sikre N.SIS II's korrekte funktion samt dataintegriteten og -sikkerheden, skal inden for rammerne af deres beføjelser og på anmodning have adgang til disse registreringer, med henblik på at kunne udføre deres opgaver.

Artikel 13

Egenkontrol

Medlemsstaterne sikrer, at enhver myndighed, der har ret til adgang til SIS II-oplysninger, træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af denne afgørelse, og i nødvendigt omfang samarbejder med den nationale tilsynsmyndighed.

Artikel 14

Uddannelse af personalet

Før personale i myndigheder med adgangsret til SIS II får tilladelse til at behandle oplysninger, der er lagret i SIS II, modtager det den relevante uddannelse i datasikkerheds- og databeskyttelsesregler samt orienteres om relevante lovovertrædelser og sanktioner.

KAPITEL III

FORVALTNINGSMYNDIGHEDENS ANSVARSOMRÅDER

Artikel 15

Operationel forvaltning

1.   Efter en overgangsperiode, har en forvaltningsmyndighed (forvaltningsmyndigheden), der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, ansvaret for den operationelle forvaltning af den centrale SIS II. Forvaltningsmyndigheden sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at den bedste disponible teknologi, med forbehold af en cost-benefit-analyse, til enhver tid anvendes til den centrale SIS II.

2.   Forvaltningsmyndigheden har ligeledes ansvaret for følgende opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen:

a)

tilsyn

b)

sikkerhed

c)

koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og udbyderen.

3.   Kommissionen har ansvaret for alle andre opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen, navnlig

a)

opgaver i forbindelse med budgetgennemførelsen

b)

anskaffelse og fornyelse

c)

kontraktforhold.

4.   I en overgangsperiode, indtil den i stk. 1 omhandlede forvaltningsmyndighed indleder sin virksomhed, er Kommissionen ansvarlig for den operationelle forvaltning af den centrale SIS II. Kommissionen kan, i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (18), overlade denne forvaltningsopgave og budgetgennemførelsesopgaverne til nationale offentlige organer i to forskellige lande.

5.   Hvert nationalt offentligt organ som omhandlet i stk. 4 skal navnlig opfylde følgende udvælgelseskriterier:

a)

det skal godtgøre lang erfaring med at drive et stort informationssystem med de i artikel 4, stk. 4, omhandlede funktioner

b)

det skal råde over en betragtelig ekspertise inden for de service- og sikkerhedskrav, der knytter sig til et informationssystem indeholdende funktioner, der kan sammenlignes med de i artikel 4, stk. 4, omhandlede funktioner

c)

det skal have tilstrækkeligt og erfarent personale, der råder over den relevante faglige ekspertise og de relevante sproglige færdigheder, som er nødvendige for at kunne samarbejde i et internationalt miljø som det der kræves for SIS II

d)

det skal råde over en infrastruktur med en sikker og særligt indrettet facilitet, der især er i stand til at fungere som backup for og garantere en kontinuerlig drift af store it-systemer, og

e)

det skal virke i et administrativt miljø, der sætter det i stand til at udføre sine opgaver korrekt og undgå enhver form for interessekonflikt.

6.   Forud for enhver delegation af opgaver, som omhandlet i artikel 4, og med regelmæssige mellemrum derefter skal Kommissionen underrette Europa-Parlamentet og Rådet om betingelserne for delegationen, det nøjagtige omfang af delegationen samt de organer, hvortil der delegeres opgaver.

7.   Hvis Kommissionen i overgangsperioden uddelegerer sit ansvar i medfør af stk. 4, sikrer den, at denne delegation fuldt ud overholder de frister, der er fastsat af det institutionelle system, som er fastlagt i traktaten. Den sikrer navnlig, at denne delegation ikke negativt påvirker konkrete kontrolmekanismer i henhold til EU-lovgivningen, uanset om det er drejer sig om kontrol udøvet af Domstolen, Revisionsretten eller Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

8.   Den operationelle forvaltning af den centrale SIS II omfatter alle de opgaver, der er nødvendige for, at den centrale SIS II kan fungere døgnet rundt alle ugens dage i overensstemmelse med denne afgørelse, navnlig den vedligeholdelse og den tekniske udvikling, der er nødvendig for, at systemet kan fungere gnidningsløst.

Artikel 16

Sikkerhed

1.   Forvaltningsmyndigheden træffer i relation til den centrale SIS II og Kommissionen i relation til kommunikationsinfrastrukturen de nødvendige foranstaltninger, herunder en sikkerhedsplan, med henblik på:

a)

fysisk at beskytte oplysninger, bl.a. ved at udarbejde beredskabsplaner for beskyttelse af kritisk infrastruktur

b)

at forhindre, at uautoriserede får adgang til de anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med fysisk adgang til anlæggene)

c)

at forhindre, at databærerne kan læses, kopieres, ændres eller fjernes af uautoriserede personer (kontrol med databærere)

d)

at forhindre uautoriseret indlæsning af oplysninger samt uautoriseret læsning, ændring eller sletning af indlæste personoplysninger (kontrol med optagelse)

e)

at forhindre, at edb-systemerne kan benyttes af uautoriserede personer ved hjælp af datatransmissionsudstyr (brugerkontrol)

f)

at sikre, at autoriserede personer, hvad angår brugen af et edb-system, kun får adgang til de oplysninger, der henhører under deres kompetence, og kun ved hjælp af individuelle og entydige brugeridentiteter og fortrolige password (adgangskontrol)

g)

at oprette profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er autoriseret til at få adgang til oplysningerne eller anlæggene, og øjeblikkelig stille disse profiler til rådighed for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som omhandlet i artikel 61 på dennes anmodning (personaleprofiler)

h)

at sikre, at det er muligt at undersøge og fastslå, til hvilke myndigheder der kan videregives personoplysninger via datatransmissionsudstyr (kontrol med videregivelse)

i)

at sikre, at det er muligt efterfølgende at undersøge og fastslå, hvilke personoplysninger der er indlæst i edb-systemerne, hvornår og af hvem (efterfølgende kontrol med indlæsning)

j)

at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af personoplysninger i forbindelse med overførsel af oplysninger eller transport af databærere, navnlig ved hjælp af hensigtsmæssige krypteringsteknikker (kontrol med overførsler)

k)

at kontrollere effektiviteten af de sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i dette stykke, og træffe de nødvendige organisatoriske foranstaltninger vedrørende intern kontrol for at sikre overholdelsen af denne afgørelse (egenkontrol).

2.   Forvaltningsmyndigheden træffer foranstaltninger svarende til dem, der er omhandlet i stk. 1, for så vidt angår sikkerhed i forbindelse med udveksling af supplerende oplysninger gennem kommunikationsinfrastrukturen.

Artikel 17

Fortrolighed — forvaltningsmyndigheden

1.   Forvaltningsmyndigheden anvender de relevante regler for tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav i forhold til alt personale, der skal arbejde med SIS II-oplysninger, efter standarder svarende til dem, der er fastsat i denne afgørelses artikel 11, jf. dog artikel 17 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne pligt fortsætter med at bestå, efter at de pågældende personer er fratrådt deres stilling, eller deres virksomhed er ophørt.

2.   Forvaltningsmyndigheden træffer foranstaltninger svarende til dem, der er omhandlet i stk. 1, for så vidt angår fortrolighed i forbindelse med udveksling af supplerende oplysninger gennem kommunikationsinfrastrukturen.

Artikel 18

Opbevaring af registreringer på centralt plan

1.   Forvaltningsmyndigheden påser, at hver adgang til og alle udvekslinger af personoplysninger inden for CS-SIS registreres til de formål, der er fastsat i artikel 12, stk. 1 og stk. 2.

2.   Registreringerne skal navnlig vise indberetningernes hidtidige forløb, dato og tidspunkt for overførslen af oplysninger, de oplysninger, der er anvendt til en søgning, henvisning til de overførte oplysninger samt identiteten på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

3.   Registreringerne må kun anvendes til de i stk. 1 nævnte formål og slettes tidligst ét år og senest tre år efter deres oprettelse. De registreringer, der indeholder indberetningernes hidtidige forløb, slettes efter en periode på mellem et og tre år efter, at indberetningerne er slettet.

4.   Registreringerne kan opbevares længere, hvis der er brug for dem i forbindelse med kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

5.   De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere, om søgningen er tilladt, og om databehandlingen er lovlig, samt for at udøve egenkontrol, og sikre CS-SIS's korrekte funktion samt dataintegriteten og -sikkerheden, skal inden for rammerne af deres beføjelser og på anmodning have adgang til disse registreringer, således at de er i stand til at udføre deres opgaver.

Artikel 19

Oplysningskampagne

Ved idriftsættelsen af SIS II gennemfører Kommissionen i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, en oplysningskampagne, som informerer offentligheden om formålene, de lagrede oplysninger, de myndigheder, der har adgang, og personers rettigheder. Efter oprettelsen gentager forvaltningsmyndigheden i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sådanne kampagner regelmæssigt. Medlemsstaterne skal i samarbejde med deres nationale tilsynsmyndigheder udarbejde og gennemføre de nødvendige politikker for at orientere deres borgere om SIS II generelt.

KAPITEL IV

KATEGORIER AF OPLYSNINGER OG PÅTEGNINGER

Artikel 20

Kategorier af oplysninger

1.   SIS II indeholder udelukkende de kategorier af oplysninger, der meddeles af medlemsstaterne, og som er nødvendige til de formål, der er fastsat i artikel 26, 32, 34, 36 og 38, jf. dog artikel 8, stk. 1, denne afgørelses bestemmelser vedrørende lagring af supplerende oplysninger.

2.   Oplysningerne opdeles i følgende kategorier:

a)

indberettede personer

b)

genstande som omhandlet i artikel 36 og 38.

3.   Oplysningerne om indberettede personer må højst omfatte følgende:

a)

efternavn(e) og fornavn(e), fødenavn(e) og tidligere anvendte navne og eventuelle særskilt registrerede kaldenavne

b)

særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter

c)

fødested og fødselsdato

d)

køn

e)

fotografier

f)

fingeraftryk

g)

nationalitet(er)

h)

om vedkommende er bevæbnet, voldelig eller er flygtet

i)

indberetningsgrund

j)

myndighed, der har foretaget indberetningen

k)

en henvisning til den afgørelse, der ligger til grund for indberetningen

l)

forholdsregler

m)

sammenkobling med andre indberetninger, der er foretaget i SIS II, jf. artikel 52

n)

type af lovovertrædelse.

4.   De tekniske bestemmelser, der er nødvendige for at indlæse, ajourføre, slette og søge i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 og 3, fastsættes efter proceduren i artikel 67, med forbehold af bestemmelserne i retsakten om oprettelse af forvaltningsmyndigheden.

5.   De tekniske bestemmelser, der er nødvendige for at søge i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, skal være enslydende med henblik på søgninger i CS-SIS, i nationale kopier og i tekniske kopier omhandlet i artikel 46, stk. 2.

Artikel 21

Proportionalitet

Forud for udstedelsen af en indberetning, undersøger medlemsstaten, om det pågældende tilfælde er så egnet, relevant og vigtigt, at indberetningen bør optages i SIS II.

Artikel 22

Særlige regler for fotografier og fingeraftryk

Brug af fotografier og fingeraftryk, jf. artikel 20 stk. 3, litra e) og f), sker på følgende betingelser:

a)

fotografier og fingeraftryk må kun indlæses efter en særlig kvalitetskontrol for at sikre, at en minimumsstandard for datakvalitet er opfyldt. Specifikationen for den særlige kvalitetskontrol fastsættes efter proceduren i artikel 67, med forbehold af bestemmelserne i retsakten om oprettelse af forvaltningsmyndigheden

b)

fotografier og fingeraftryk må kun anvendes til at bekræfte identiteten af en person, der er lokaliseret som følge af en alfanumerisk søgning i SIS II

c)

så snart det er teknisk muligt, kan fingeraftryk også anvendes til at identificere en person på grundlag af vedkommendes biometriske identifikator. Inden denne funktion implementeres i SIS II, forelægger Kommissionen en rapport om den nødvendige teknologis tilgængelighed og umiddelbare anvendelighed, som forelægges Europa-Parlamentet til høring.

Artikel 23

Minimumsoplysninger for optagelse af en indberetning

1.   Indberetninger om personer kan ikke foretages uden de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20 stk. 3, litra a), d) og l), og, hvor det er relevant, litra k).

2.   I det omfang de er til rådighed indlæses alle de andre oplysninger, der er anført i artikel 20, stk. 3.

Artikel 24

Almindelige bestemmelser om påtegning

1.   Hvis en medlemsstat finder, at det ikke er foreneligt med dens nationale lovgivning, dens internationale forpligtelser eller væsentlige nationale hensyn, at lade en indberetning, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 26, 32 eller 36 få virkning, kan den, efter at indberetningen er foretaget, anmode om, at indberetningen forsynes med en påtegning om, at de forholdsregler, der skal træffes på grundlag af indberetningen, ikke vil blive truffet på dens område. Påtegningen indsættes af Sirene-kontoret i den medlemsstat, der har foretaget indberetningen.

2.   For at sætte medlemsstaterne i stand til at kræve, at der indsættes en påtegning på en indberetning foretaget i overensstemmelse med artikel 26, får alle medlemsstater automatisk besked om nye indberetninger i denne kategori via udveksling af supplerende oplysninger.

3.   Hvis den medlemsstat, der foretager indberetningen, i særligt hastende og alvorlige tilfælde anmoder om, at de nødvendige forholdsregler bliver truffet, undersøger den medlemsstat, der fuldbyder indberetningen, om den kan tillade, at den påtegning, der er indsat på dens forlangende, trækkes tilbage. Hvis dette er tilfældet, tager den fuldbyrdende medlemsstat de nødvendige skridt til at sikre, at forholdsreglerne træffes øjeblikkeligt.

Artikel 25

Påtegning på indberetninger om anholdelse med henblik på overgivelse

1.   Når rammeafgørelse 2002/584/RIA finder anvendelse, kan en påtegning, der forhindrer anholdelse, kun indsættes på en indberetning om anholdelse med henblik på overgivelse, såfremt den judicielle myndighed, der i henhold til national lovgivning er kompetent for fuldbyrdelsen af en europæisk arrestordre, har nægtet at fuldbyrde en sådan, fordi der foreligger en grund til at afslå fuldbyrdelse, og såfremt påtegningen er krævet indsat.

2.   En påtegning kan dog på forlangende af en i henhold til national lovgivning kompetent judiciel myndighed på grundlag af en generel instruks eller i et specifikt tilfælde også kræves indsat på en indberetning om anholdelse med henblik på overgivelse, hvis det står klart, at fuldbyrdelsen af den europæiske arrestordre vil skulle afslås.

KAPITEL V

INDBERETNINGER VEDRØRENDE PERSONER, DER BEGÆRES ANHOLDT MED HENBLIK PÅ OVERGIVELSE ELLER UDLEVERING

Artikel 26

Formål med og betingelser for at foretage indberetninger

1.   Oplysninger om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag af en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering, optages i systemet efter anmodning fra den indberettende medlemsstats judicielle myndigheder.

2.   Oplysninger om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse, optages også i systemet på grundlag af arrestordrer udstedt i overensstemmelse med aftaler indgået mellem Den Europæiske Union og tredjelande på grundlag af EU-traktatens artikel 24 og 38 med henblik på overgivelse af personer på grundlag af en arrestordre, der foreskriver transmission af en sådan arrestordre via Schengen-informationssystemet.

Artikel 27

Uddybende oplysninger om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse

1.   Hvis en person begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag af en europæisk arrestordre, skal den indberettende medlemsstat indlæse en kopi af den originale europæiske arrestordre i SIS II.

2.   Den indberettende medlemsstat kan indlæse en kopi af en oversættelse af den europæiske arrestordre til et eller flere af EU-institutionernes officielle sprog.

Artikel 28

Supplerende oplysninger om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse

Den medlemsstat, der har foretaget indberetningen i SIS II om anholdelse med henblik på overgivelse, skal meddele de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i rammeafgørelse 2002/584/RIA, til alle medlemsstater ved udveksling af supplerende oplysninger.

Artikel 29

Supplerende oplysninger om personer, der begæres anholdt med henblik på udlevering

1.   Den medlemsstat, der har indlæst indberetningen i SIS II med henblik på udlevering, skal ved udveksling af supplerende oplysninger til alle medlemsstaterne afgive følgende oplysninger:

a)

hvilken myndighed der har anmodet om anholdelsen

b)

om der foreligger arrestordre eller en anden beslutning med samme retskraft eller en eksigibel dom

c)

hvilken strafbar handling der er tale om og henvisning til den relevante straffebestemmelse

d)

en beskrivelse af, under hvilke omstændigheder den strafbare handling er begået, herunder tidspunkt, sted og omfang af den indberettede persons deltagelse heri

e)

så vidt muligt følgerne af den strafbare handling

f)

eller andre oplysninger, der kan være nyttige eller nødvendige for at efterkomme indberetningen.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger meddeles ikke, hvis de i artikel 27 eller 28 omhandlede oplysninger allerede er meddelt og betragtes som tilstrækkelige til at den berørte medlemsstat kan efterkomme indberetningen.

Artikel 30

Konvertering af indberetninger om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering

Hvis den anmodede medlemsstat ikke kan foretage anholdelse, enten fordi den afslår efter procedurerne om påtegning i artikel 24 eller 25, eller, i tilfælde af en indberetning om anholdelse med henblik på udlevering, fordi undersøgelsen endnu ikke er afsluttet, skal den anmodede medlemsstat behandle indberetningen som en anmodning om meddelelse af den pågældende persons opholdssted.

Artikel 31

Iværksættelse af forholdsregler på grundlag af en indberetning om en person, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering

1.   En indberetning, der optages i SIS II i overensstemmelse med artikel 26 sammenholdt med de uddybende oplysninger, der er omhandlet i artikel 27, udgør og har samme virkning som en europæisk arrestordre udstedt i overensstemmelse med rammeafgørelse 2002/584/RIA når denne rammeafgørelse finder anvendelse.

2.   Når rammeafgørelse 2002/584/RIA ikke finder anvendelse, sidestilles en indberetning i SIS II i overensstemmelse med artikel 26 og 29 med en begæring om foreløbig anholdelse og fængsling i henhold til artikel 16 i den europæiske konvention om udlevering af 13. december 1957 eller artikel 15 i Benelux-traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager.

KAPITEL VI

INDBERETNINGER OM FORSVUNDNE PERSONER

Artikel 32

Formål med og betingelser for at foretage indberetninger

1.   Oplysninger om forsvundne personer, der bør tages i varetægt, og/eller hvis opholdssted skal fastslås, optages i SIS II på anmodning af den indberettende medlemsstats kompetente myndighed.

2.   Der kan optages følgende kategorier af forsvundne personer:

a)

forsvundne personer, der bør tages i varetægt

i)

af hensyn til deres egen sikkerhed

ii)

med henblik på forebyggelse af trusler

b)

forsvundne personer, der ikke bør tages i varetægt.

3.   Stk. 2, litra a), gælder kun personer, der skal tvangsanbringes på grundlag af en afgørelse truffet af en kompetent myndighed.

4.   Stk. 1, 2 og 3 gælder i særdeleshed mindreårige.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne i SIS II angiver, under hvilken af de i stk. 2 omhandlede kategorier den forsvundne person henhører.

Artikel 33

Iværksættelse af forholdsregler på grundlag af en indberetning

1.   Når en person, der er omhandlet i artikel 32, lokaliseres, underretter de kompetente myndigheder den indberettende medlemsstat om personens opholdssted, jf. dog stk. 2. De kan i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra a), tage den pågældende i varetægt for at forhindre vedkommende i at fortsætte sin rejse, hvis den nationale lovgivning tillader det.

2.   Oplysninger om forsvundne personer, der er lokaliseret, og som er myndige, må, bortset fra mellem kompetente myndigheder, kun videregives med de pågældendes samtykke. De kompetente myndigheder kan dog give den berørte person, der meldte den pågældende forsvundet, meddelelse om, at indberetningen er blevet slettet, fordi personen er lokaliseret.

KAPITEL VII

INDBERETNINGER OM PERSONER, DER EFTERSØGES MED HENBLIK PÅ AT YDE BISTAND I FORBINDELSE MED RETSFORFØLGNING

Artikel 34

Formål med og betingelser for at foretage indberetninger

Med henblik på videregivelse af oplysninger om opholdssted eller bopæl optager medlemsstaterne på anmodning af en kompetent myndighed oplysninger i SIS II om:

a)

vidner

b)

personer, der er indstævnet, eller som eftersøges med henblik på at blive indstævnet for en domstol som led i en straffesag på grund af handlinger, som de retsforfølges for

c)

personer, der skal have forkyndt en strafferetlig dom eller andre dokumenter som led i en straffesag på grund af handlinger, som de retsforfølges for

d)

personer, der skal have forkyndt en tilsigelse til afsoning af en frihedsstraf.

Artikel 35

Iværksættelse af forholdsregler på grundlag af en indberetning

De ønskede oplysninger videregives til den anmodende medlemsstat ved udveksling af supplerende oplysninger.

KAPITEL VIII

INDBERETNINGER OM PERSONER OG GENSTANDE MED HENBLIK PÅ DISKRET KONTROL ELLER MÅLRETTET KONTROL

Artikel 36

Formål med og betingelser for at foretage indberetninger

1.   Under overholdelse af den indberettende medlemsstats lovgivning optages oplysninger om personer eller motorkøretøjer, både, luftfartøjer og containere med henblik på diskret kontrol eller målrettet kontrol i overensstemmelse med stk. 37, stk. 4.

2.   En sådan indberetning kan foretages med henblik på retsforfølgning af strafbare handlinger og på forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed,

a)

når der foreligger konkrete indicier for, at en person er i færd med eller har til hensigt at begå en grov strafbar handling, såsom de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelse 2002/584/RIA, eller

b)

når det ud fra en samlet vurdering af en person, navnlig under hensyn til tidligere begåede strafbare handlinger, såsom de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelse 2002/584/RIA, må formodes, at vedkommende også i fremtiden vil begå grove strafbare handlinger.

3.   En indberetning kan endvidere foretages i overensstemmelse med national lovgivning på anmodning af de instanser, der har ansvaret for statens sikkerhed, når der foreligger konkrete indicier for, at de oplysninger, der er nævnt i stk. 37, stk. 1, er nødvendige for at forebygge en alvorlig trussel fra den pågældendes side eller andre alvorlige trusler mod statens sikkerhed indadtil eller udadtil. Den medlemsstat, der foretager indberetningen i henhold til dette stykke, giver de andre medlemsstater underretning herom. Hver medlemsstat træffer afgørelse om, hvilke myndigheder der skal modtage disse oplysninger.

4.   Indberetninger om motorkøretøjer, både, luftfartøjer og containere kan foretages, når der foreligger konkrete indicier for, at de har tilknytning til de grove strafbare handlinger, der er omhandlet i stk. 2, eller de alvorlige trusler, der er omhandlet i stk. 3.

Artikel 37

Iværksættelse af forholdsregler på grundlag af en indberetning

1.   Som led i en diskret kontrol eller en specifik kontrol kan alle eller en del af følgende oplysninger indsamles og videregives til den indberettende myndighed til brug for grænsekontrollen eller for anden politi- og toldkontrol inde i en medlemsstat:

a)

oplysning om, at den indberettede person eller det/den indberettede motorkøretøj, båd, luftfartøj eller container er lokaliseret

b)

sted og tidspunkt for kontrollen samt årsagen hertil

c)

rejserute og mål

d)

ledsagere eller passagerer, der med rimelighed kan formodes at være tilknyttet de pågældende personer

e)

benyttet motorkøretøj, båd, luftfartøj eller container

f)

medbragte genstande

g)

under hvilke omstændigheder den pågældende person, båd eller container eller det pågældende motorkøretøj eller luftfartøj er lokaliseret.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, videregives ved udveksling af supplerende oplysninger.

3.   Med henblik på indsamling af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for ikke at skade kontrollens diskrete karakter.

4.   I forbindelse med den målrettede kontrol kan der i overensstemmelse med national lovgivning foretages undersøgelser af personer, motorkøretøjer, både, luftfartøjer, containere og medbragte genstande med de i artikel 36 omhandlede formål. Hvis målrettet kontrol ikke er tilladt ifølge en medlemsstats nationale lovgivning, ændres den automatisk i denne medlemsstat til diskret kontrol.

KAPITEL IX

INDBERETNINGER OM GENSTANDE, DER SKAL BESLAGLÆGGES ELLER ANVENDES SOM BEVISMIDLER I STRAFFESAGER

Artikel 38

Formål med og betingelser for at foretage indberetninger

1.   Oplysninger om genstande, der eftersøges med henblik på beslaglæggelse eller anvendelse som bevismidler i straffesager, optages i SIS II.

2.   Der optages oplysninger om følgende kategorier af let identificerbare genstande:

a)

motorkøretøjer med et slagvolumen på over 50 cc, både og luftfartøjer

b)

påhængsvogne med en egenvægt på over 750 kg, campingvogne, industriudstyr, påhængsmotorer og containere

c)

skydevåben

d)

stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne blankodokumenter

e)

stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldiggjorte udstedte identitetspapirer såsom pas, identitetskort, kørekort, opholdstilladelser og rejsedokumenter

f)

stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldiggjorte registreringsbeviser og nummerplader til køretøjer

g)

pengesedler (med registrerede numre)

h)

stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldiggjorte værdipapirer og betalingsmidler såsom checks, kreditkort, obligationer og aktier.

3.   De tekniske bestemmelser, der er nødvendige for at indlæse, ajourføre, slette og søge i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, fastsættes efter proceduren i artikel 67, med forbehold af bestemmelserne i retsakten om oprettelse af forvaltningsmyndigheden.

Artikel 39

Iværksættelse af forholdsregler på grundlag af en indberetning

1.   Hvis der ved en søgning viser sig at foreligge en indberetning om en lokaliseret genstand, tager den myndighed, der har konstateret dette, kontakt til den indberettende myndighed for at aftale, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Med henblik herpå kan der også videregives personoplysninger efter bestemmelserne i denne afgørelse.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, meddeles ved udveksling af supplerende oplysninger.

3.   Den medlemsstat, som har lokaliseret den pågældende genstand, træffer foranstaltninger i overensstemmelse med national lovgivning.

KAPITEL X

RET TIL ADGANG TIL OG OPBEVARING AF INDBERETNINGER

Artikel 40

Myndigheder med adgang til indberetninger

1.   Adgang til oplysninger, der er optaget i SIS II samt ret til direkte søgning i disse oplysninger eller i en kopi af SIS II-oplysningerne, er forbeholdt myndigheder med ansvar for:

a)

grænsekontrol i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (19)

b)

anden politi- og toldkontrol inde i den berørte medlemsstat og de udpegede myndigheders koordinering heraf.

2.   De nationale judicielle myndigheder, herunder myndigheder med ansvar for indledning af offentlig retsforfølgning i straffesager og retslig efterforskning inden tiltale, samt deres koordinerende myndigheder har dog også ret til adgang til oplysninger, der er optaget i SIS II, samt ret til direkte søgning i disse oplysninger i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver som fastsat i national lovgivning.

3.   De i denne artikel omhandlede myndigheder skal optages på den liste, der er omhandlet i artikel 46, stk. 8.

Artikel 41

Europols adgang til SIS II-oplysninger

1.   Den Europæiske Politienhed (Europol) har inden for rammerne af sit mandat adgang til og ret til direkte søgning i oplysninger, der er optaget i SIS II i overensstemmelse med artikel 26, 36 og 38.

2.   Såfremt en søgning foretaget af Europol viser, at der findes en indberetning i SIS II, underretter Europol ad de kanaler, der er fastlagt i Europol-konventionen, den indberettende medlemsstat.

3.   Brug af oplysninger, der er tilvejebragt gennem søgning i SIS II, kan kun finde sted med den pågældende medlemsstats samtykke. Hvis medlemsstaten giver tilladelse til at benytte sådanne oplysninger, skal behandlingen heraf finde sted i overensstemmelse med Europol-konventionen. Europol kan kun meddele tredjelande og eksterne organisationer sådanne oplysninger med den pågældende medlemsstats samtykke.

4.   Europol kan anmode den pågældende medlemsstat om yderligere oplysninger i overensstemmelse med Europol-konventionens bestemmelser.

5.   Europol:

a)

registrerer ethvert besøg og enhver søgning, den foretager, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12

b)

må ikke forbinde dele af SIS II eller overføre de deri indeholdte oplysninger, som det har adgang til, til noget computersystem til dataindsamling og databehandling, der anvendes i eller af Europol, eller downloade eller på anden måde kopiere nogen del af SIS II, jf. dog bestemmelserne i stk. 3 og 4

c)

begrænser adgangen til oplysninger i SIS II til særligt bemyndiget Europol-personale

d)

vedtager og anvender foranstaltningerne omhandlet i artikel 10 og 11

e)

tillader Den Fælles Kontrolinstans, jf. artikel 24 i Europol-konventionen, at overvåge Europols virksomhed, når den udøver sin ret til adgang til og søgning i oplysninger i SIS II.

Artikel 42

Eurojusts adgang til SIS II-oplysninger

1.   De nationale medlemmer af Eurojust og de personer, der bistår dem, skal inden for deres respektive kompetence have ret til adgang og til søgning i oplysninger, der er optaget i SIS II i overensstemmelse med artikel 26, 32, 34 og 38.

2.   Såfremt en søgning foretaget af et nationalt medlem af Eurojust viser, at der findes en indberetning i SIS II, underretter den pågældende den indberettende medlemsstat. Videregivelse af oplysninger, der er skaffet ved en sådan søgning, må kun ske til tredjelande og eksterne organisationer med den indberettende medlemsstats samtykke.

3.   Intet i denne artikel må fortolkes som en indskrænkning af bestemmelserne i afgørelse 2002/187/RIA for så vidt angår databeskyttelse og det ansvar, som de nationale medlemmer af Eurojust eller de personer, der bistår dem, har for uautoriseret eller ukorrekt behandling af sådanne data, eller som en indskrænkning af de beføjelser, der er tillagt Den Fælles Kontrolinstans, der er oprettet i henhold til ovennævnte afgørelse.

4.   Ethvert besøg og enhver søgning foretaget af et nationalt medlem af Eurojust eller en person, der bistår det, registreres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12, og enhver anvendelse af oplysninger, de har fået adgang til, registreres.

5.   Ingen del af SIS II eller de heri indeholdte oplysninger, som de nationale medlemmer eller de personer, der bistår dem, har adgang til, må overføres til noget computersystem til dataindsamling og databehandling, der anvendes i eller af Eurojust, eller på anden måde downloades.

6.   Adgangen til oplysninger, der er optaget i SIS II, er begrænset til de nationale medlemmer af Eurojust og de personer, der bistår dem, og må ikke udvides til at omfatte Eurojust-personale.

7.   Der træffes og gennemføres foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed som omhandlet i artikel 10 og 11.

Artikel 43

Rækkevidden af adgangen

Brugerne samt Europol, de nationale medlemmer af Eurojust og de personer, der bistår dem, har kun adgang til de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af deres opgaver.

Artikel 44

Opbevaringstid for indberetninger om personer

1.   Indberetninger om personer, der er optaget i SIS II i medfør af denne afgørelse, opbevares kun, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for indberetningen.

2.   En medlemsstat, der foretager en sådan indberetning til SIS II, skal inden tre år efter, den har foretaget indberetningen, undersøge behovet for en fortsat opbevaring. For så vidt angår indberetninger om personer i medfør af artikel 36 er denne frist et år.

3.   Hver enkelt medlemsstat fastsætter, hvor det er relevant, kortere undersøgelsesfrister i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

4.   Inden udløbet af undersøgelsesfristen kan den indberettende medlemsstat efter en samlet individuel vurdering, der skal registreres, beslutte fortsat at opbevare indberetningen, hvis dette er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for indberetningen. I så fald finder stk. 2 anvendelse. Hvis det besluttes at opbevare indberetningen længere, skal det meddeles CS-SIS.

5.   Indberetninger slettes automatisk, når den i stk. 2 nævnte undersøgelsesfrist er udløbet. Dette gælder ikke, hvis den medlemsstat, der har foretaget indberetningen, har meddelt CS-SIS, at indberetningen opbevares længere, jf. stk. 4. CS-SIS underretter automatisk med fire måneders varsel medlemsstaterne om en planlagt sletning af oplysninger.

6.   Medlemsstaterne fører statistik over antallet af indberetninger, hvis opbevaringstid er blevet forlænget i overensstemmelse med stk. 4.

Artikel 45

Opbevaringstid for indberetninger om genstande

1.   Indberetninger om genstande, der er optaget i SIS II i medfør af denne afgørelse, opbevares kun, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for indberetningen.

2.   Indberetninger om genstande, der er optaget i overensstemmelse med artikel 36, opbevares i højst fem år.

3.   Indberetninger om genstande, der er optaget i overensstemmelse med artikel 38, opbevares i højst ti år.

4.   De opbevaringstider, der er nævnt i stk. 2 og 3, kan forlænges, hvis det viser sig nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for indberetningen. I så fald finder stk. 2 og 3 anvendelse også med hensyn til forlængelsen.

KAPITEL XI

GENERELLE REGLER FOR BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Artikel 46

Behandling af SIS II-oplysninger

1.   Medlemsstaterne må kun behandle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, 26, 32, 34, 36 og 38, til de formål, der er fastsat for hver kategori af indberetninger, der er omhandlet i disse artikler.

2.   Oplysningerne må kun kopieres til tekniske formål, når dette er nødvendigt for, at de myndigheder, der er nævnt i artikel 40, kan foretage en direkte søgning. Bestemmelserne i denne afgørelse finder anvendelse på sådanne kopier. En anden medlemsstats indberetninger må ikke kopieres fra N.SIS II til andre nationale datafiler.

3.   Tekniske kopier, jf. stk. 2, som fører til offline-databaser, må kun eksistere i højst 48 timer. Dette tidsrum kan forlænges i nødsituationer, indtil nødsituationen ophører.

Medlemsstaterne opbevarer en ajourført oversigt over disse kopier, stiller denne oversigt til rådighed for deres nationale tilsynsmyndighed, og sikrer, at bestemmelserne i denne afgørelse, herunder navnlig dem, der er omhandlet i artikel 10, anvendes på disse kopier.

4.   Der gives kun adgang til SIS II-oplysninger inden for rammerne af den nationale myndigheds beføjelser, omhandlet i artikel 40, og til behørigt autoriseret personale.

5.   For så vidt angår de indberetninger, der er nævnt i artikel 26, 32, 34, 36 og 38 i denne afgørelse, er det kun tilladt at behandle oplysningerne deri til andre formål end dem, hvortil de er optaget i SIS II, hvis der er en sammenhæng med en specifik sag, og hvis det er nødvendigt for at forebygge en overhængende, alvorlig trussel mod den offentlige orden og sikkerhed, af tungtvejende hensyn til statens sikkerhed eller til forebyggelse af en grov strafbar handling. I så fald skal der forinden indhentes tilladelse fra den indberettende medlemsstat.

6.   Oplysningerne må ikke anvendes til administrative formål.

7.   Enhver anvendelse af oplysninger i strid med stk. 1-6 betragtes som misbrug efter bestemmelserne i den enkelte medlemsstats nationale lovgivning.

8.   Hver medlemsstat indgiver til forvaltningsmyndigheden en liste over sine kompetente myndigheder, der har tilladelse til direkte søgning i oplysningerne i SIS II i henhold til denne afgørelse, og ændringer af denne liste. For hver myndighed på denne liste skal det angives, hvilke oplysninger den må søge og til hvilke formål. Forvaltningsmyndigheden sørger for, at listen hvert år offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

9.   For så vidt EU-lovgivningen ikke fastsætter særlige bestemmelser, finder den enkelte medlemsstats lovgivning anvendelse på oplysningerne i dens N.SIS II.

Artikel 47

SIS II-oplysninger og nationale filer

1.   Artikel 46, stk. 2, berører ikke en medlemsstats ret til i sine nationale filer at opbevare SIS II-oplysninger, i forbindelse med hvilke der er truffet forholdsregler på dens område. Sådanne oplysninger opbevares i nationale filer i højst tre år, medmindre der i national lovgivning findes særlige bestemmelser om en længere opbevaringstid.

2.   Artikel 46, stk. 2, berører ikke en medlemsstats ret til i sin nationale fil at opbevare oplysninger indeholdt i en bestemt indberetning, som den pågældende medlemsstat har foretaget til SIS II.

Artikel 48

Oplysninger i tilfælde af manglende gennemførelse af en indberetning

Hvis en krævet forholdsregel ikke kan iværksættes, underretter den anmodede medlemsstat straks den indberettende medlemsstat herom.

Artikel 49

Kvaliteten af de oplysninger, der behandles i SIS II

1.   En indberettende medlemsstat har ansvaret for at sikre, at oplysningerne er korrekte og aktuelle, samt at de er lovligt indlæst i SIS II.

2.   Kun den indberettende medlemsstat må ændre, supplere, rette, ajourføre eller slette de oplysninger, den har indberettet.

3.   Hvis en af de medlemsstater, som ikke har foretaget indberetningen, er i besiddelse af indicier, der lader formode, at en oplysning er ukorrekt eller er blevet ulovligt lagret, meddeler medlemsstaten ved udveksling af supplerende oplysninger den indberettende medlemsstat dette ved førstgivne lejlighed og senest ti dage, efter at den fik kendskab til disse indicier; den indberettende medlemsstat kontrollerer denne meddelelse og retter eller sletter om nødvendigt omgående oplysningen.

4.   Hvis medlemsstaterne ikke kan nå til enighed inden to måneder, forelægger den medlemsstat, der ikke har foretaget indberetningen, sagen for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der skal fungere som mægler sammen med de berørte nationale tilsynsmyndigheder.

5.   Medlemsstaterne udveksler supplerende oplysninger, hvis en person hævder ikke at være den person, der er eftersøgt i en indberetning. Hvis resultatet af undersøgelsen er, at der faktisk er to forskellige personer, skal denne person underrettes om de i artikel 51 omhandlede bestemmelser.

6.   Når der allerede findes en indberetning om en given person i SIS II, aftaler den medlemsstat, der foretager en ny indberetning, nærmere om optagelsen af indberetningen med den medlemsstat, der foretog den første indberetning. Aftalen indgås på grundlag af en udveksling af supplerende oplysninger.

Artikel 50

Sondring mellem personer med kendetegn, der ligner hinanden

Når det i forbindelse med optagelsen af en ny indberetning viser sig, at der i SIS II allerede figurerer en person med samme identitetskriterium, skal følgende procedure følges:

a)

Sirene-kontoret tager kontakt til den anmodende myndighed for at afklare, om det drejer sig om samme person.

b)

Hvis undersøgelsen viser, at det faktisk drejer sig om samme person som den person, der allerede er indberettet i SIS II, iværksætter Sirene-kontoret proceduren for optagelse af flere indberetninger om samme person, jf. artikel 49, stk. 6. Hvis undersøgelsen viser, at det faktisk drejer sig om to forskellige personer, godkender Sirene-kontoret anmodningen om optagelse af en anden indberetning ved at tilføje de nødvendige oplysninger for at forhindre fejlidentifikationer.

Artikel 51

Uddybende oplysninger med henblik på håndtering af misbrug af identitet

1.   Når der kan opstå forveksling mellem den person, der reelt er omfattet af en indberetning, og en person, hvis identitet er blevet misbrugt, skal den medlemsstat, der foretog indberetningen, med den pågældende persons udtrykkelige samtykke tilføje oplysninger vedrørende sidstnævnte i indberetningen for at undgå de negative følger af fejlidentifikation.

2.   Oplysninger vedrørende en person, hvis identitet er blevet misbrugt, må kun anvendes til følgende formål:

a)

at gøre det muligt for den kompetente myndighed at skelne mellem den person, hvis identitet er blevet misbrugt, og den person, der reelt er omfattet af indberetningen

b)

at gøre det muligt for den person, hvis identitet er blevet misbrugt, at bevise sin identitet og fastslå, at vedkommendes identitet er blevet misbrugt.

3.   Ved anvendelse af denne artikel må kun følgende personoplysninger optages og behandles yderligere i SIS II:

a)

efternavn(e) og fornavn(e), fødenavn(e) og tidligere anvendte navne og eventuelt særskilt registrerede kaldenavne

b)

særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter

c)

fødested og fødselsdato

d)

køn

e)

fotografier

f)

fingeraftryk

g)

nationalitet(er)

h)

identitetsdokumenters nummer og udstedelsesdato.

4.   De tekniske bestemmelser, der er nødvendige for at indlæse, ajourføre og slette de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, fastsættes efter proceduren i artikel 67, med forbehold af bestemmelserne i retsakten om oprettelse af forvaltningsmyndigheden.

5.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, slettes samtidig med den tilsvarende indberetning eller tidligere, hvis den pågældende person anmoder herom.

6.   Kun de myndigheder, der har ret til adgang til den tilsvarende indberetning, har adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, og udelukkende med henblik på at undgå fejlidentifikation.

Artikel 52

Sammenkobling af indberetninger

1.   En medlemsstat kan sammenkoble indberetninger, den foretager til SIS II. Virkningen heraf er at skabe en forbindelse mellem to eller flere indberetninger.

2.   Sammenkoblingen påvirker ikke de særlige forholdsregler, der skal træffes på grundlag af hver enkelt sammenkoblet indberetning, eller det tidsrum, hver af dem skal opbevares.

3.   Sammenkoblingen påvirker ikke retten til adgang til systemet som fastsat i denne afgørelse. Myndigheder, der ikke har ret til adgang til bestemte kategorier af indberetninger, må ikke kunne se forbindelsen til en indberetning, som de ikke har adgang til.

4.   En medlemsstat må kun sammenkoble indberetninger, når der er et klart operationelt behov.

5.   En medlemsstat kan kun foretage en sammenkobling i overensstemmelse med sin nationale lovgivning, forudsat at de principper, der er fastsat i denne artikel, overholdes.

6.   Når en medlemsstat finder, at det er i strid med dens nationale lovgivning eller internationale forpligtelser, at en anden medlemsstat sammenkobler indberetninger, kan den træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der ikke er adgang til de sammenkoblede indberetninger fra dens område eller for dens myndigheder etableret uden for dens område.

7.   De tekniske bestemmelser om sammenkobling af indberetninger vedtages efter proceduren i artikel 67 med forbehold af bestemmelserne i retsakten om oprettelse af forvaltningsmyndigheden.

Artikel 53

Formålet med de supplerende oplysninger og opbevaringstid herfor

1.   Medlemsstaterne opbevarer en henvisning til de afgørelser, der giver anledning til en indberetning, i Sirene-kontoret for at støtte udvekslingen af supplerende oplysninger.

2.   Personoplysninger, som Sirene-kontoret opbevarer i filer som følge af en udveksling af oplysninger, opbevares kun, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev givet. De skal under alle omstændigheder slettes senest et år efter, at den pågældende indberetning er slettet i SIS II.

3.   Stk. 2 berører ikke en medlemsstats ret til i nationale filer at opbevare oplysninger om en bestemt indberetning, som den pågældende medlemsstat har foretaget, eller om en indberetning, i forbindelse med hvilken der er truffet forholdsregler på dens område. Bestemmelserne om, hvor længe sådanne oplysninger må opbevares i disse filer, er undergivet national lovgivning.

Artikel 54

Overførsel af personoplysninger til tredjeparter

Oplysninger, der er behandlet i SIS II i medfør af denne afgørelse, må ikke overføres eller stilles til rådighed for tredjelande eller internationale organisationer.

Artikel 55

Udveksling af oplysninger om stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldige pas med Interpol

1.   Uanset artikel 54 kan oplysninger om pasnummer, udstedelsesland og dokumenttype i forbindelse med stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldige pas, der er indlæst i SIS II, udveksles med medlemmer af Interpol ved etablering af en forbindelse mellem SIS II og Interpol-databasen over stjålne eller mistede rejsedokumenter, forudsat at der indgås en aftale mellem Interpol og Den Europæiske Union. Aftalen skal fastsætte, at overførsel af oplysninger, som er indlæst af en medlemsstat, kun kan ske med denne medlemsstats samtykke.

2.   Den i stk. 1 omhandlede aftale skal indeholde en bestemmelse om, at kun medlemmer af Interpol fra lande, der sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, kan få adgang til de udvekslede oplysninger. Inden Rådet indgår aftalen, skal det indhente en udtalelse fra Kommissionen om, hvorvidt der er tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger og respekt for de grundlæggende rettigheder og friheder i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger hos Interpol og i de lande, der er medlemmer af Interpol.

3.   Den i stk. 1 omhandlede aftale kan også indeholde en bestemmelse om, at medlemsstaterne gennem SIS II kan få adgang til Interpols database om stjålne eller mistede rejsedokumenter i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne afgørelse om indberetninger om stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldige pas, der er indlæst i SIS II.

KAPITEL XII

DATABESKYTTELSE

Artikel 56

Behandling af følsomme kategorier af oplysninger

Behandling af de kategorier af oplysninger, der er anført i artikel 6, første punktum, i Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, er forbudt.

Artikel 57

Anvendelse af Europarådets databeskyttelseskonvention

Personoplysninger, der behandles i medfør af denne afgørelse, er beskyttet i overensstemmelse med Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger og senere ændringer til denne.

Artikel 58

Ret til indsigt, rettelse af ukorrekte oplysninger og sletning af ulovligt lagrede oplysninger

1.   En persons ret til indsigt i oplysninger om sig selv, som er indlæst i SIS II i overensstemmelse med denne afgørelse, er undergivet lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område denne ret gøres gældende.

2.   Hvis den nationale lovgivning tillader det, afgør den nationale tilsynsmyndighed om oplysningerne skal videregives og på hvilken måde.

3.   En medlemsstat må ikke videregive oplysninger om en indberetning, den ikke selv har foretaget, medmindre den forinden har givet den indberettende medlemsstat lejlighed til at udtale sig herom. Dette skal ske ved udveksling af supplerende oplysninger.

4.   Den registrerede nægtes indsigt i oplysningerne, hvis dette er nødvendigt for varetagelsen af en lovlig opgave i tilknytning til indberetningen eller for beskyttelsen af tredjemands rettigheder og frihedsrettigheder.

5.   Enhver person har ret til at få rettet oplysninger om sig selv, der er ukorrekte, eller få slettet oplysninger om sig selv, der lagres ulovligt.

6.   Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end 60 dage fra den dato, hvor vedkommende ansøger om indsigt eller tidligere, hvis der er fastsat en kortere frist i national lovgivning.

7.   Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end tre måneder fra den dato, hvor vedkommende ansøger om rettelse eller sletning af oplysninger, om udfaldet af udøvelsen af denne ret til rettelse eller sletning eller tidligere, hvis der er fastsat en kortere frist i national lovgivning.

Artikel 59

Klager

1.   Enhver indberettet person kan indbringe et spørgsmål for den domstol eller myndighed, der er kompetent ifølge den nationale lovgivning i enhver medlemsstat, med påstand om rettelse eller sletning af oplysningerne, aktindsigt eller skadeserstatning.

2.   Medlemsstaterne forpligter sig gensidigt til at fuldbyrde endelige afgørelser, der er truffet af de domstole eller myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, jf. dog artikel 64.

3.   Kommissionen evaluerer klagereglerne i denne artikel senest den 23. august 2009.

Artikel 60

Tilsyn med N.SIS II

1.   Hver enkelt medlemsstat sikrer, at en uafhængig myndighed (»den nationale tilsynsmyndighed«) uafhængigt overvåger lovligheden af behandlingen af SIS II-personoplysninger på eller fra deres område og overførslen heraf fra deres område, samt udveksling og yderligere behandling af supplerende oplysninger.

2.   Den nationale tilsynsmyndighed sikrer, at der foretages en audit af databehandlingsaktiviteterne i N.SIS II i overensstemmelse med internationale standarder for audit mindst hvert fjerde år.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale tilsynsmyndighed har tilstrækkelige ressourcer til at udføre de opgaver, der er pålagt den ved denne afgørelse.

Artikel 61

Tilsyn med forvaltningsmyndigheden

1.   Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kontrollerer, at forvaltningsmyndighedens behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med denne afgørelse. De opgaver og beføjelser, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001, finder tilsvarende anvendelse.

2.   Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der foretages en audit af forvaltningsmyndighedens behandling af personoplysninger i overensstemmelse med internationale standarder for audit mindst hvert fjerde år. En rapport om en sådan audit sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, forvaltningsmyndigheden, Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder. Forvaltningsmyndigheden skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden rapporten vedtages.

Artikel 62

Samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

1.   De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder aktivt inden for rammerne af deres ansvarsområder og sikrer samordnet tilsyn med SIS II.

2.   De udveksler inden for deres respektive beføjelser relevante oplysninger, bistår hinanden med at gennemføre audit og inspektioner, undersøger vanskeligheder med fortolkningen eller anvendelsen af denne afgørelse, undersøger problemer med udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller i forbindelse med udøvelsen af den registreredes rettigheder, udarbejder harmoniserede forslag til fælles løsninger på eventuelle problemer og fremmer bevidstheden om databeskyttelsesrettigheder alt efter behov.

3.   De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse mødes med dette formål mindst to gange om året. Udgifter og service i forbindelse med disse møder påhviler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Forretningsordenen vedtages på det første møde. De øvrige arbejdsmetoder udvikles i fællesskab efter behov. Der sendes en fælles aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og forvaltningsmyndigheden hvert andet år.

Artikel 63

Databeskyttelse i overgangsperioden

Såfremt Kommissionen i overgangsperioden delegerer sit ansvar i medfør af artikel 15, stk. 4, sikrer den, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har ret til og mulighed for fuldt ud at udføre sine opgaver, herunder mulighed for at udføre kontrol på stedet eller udøve enhver anden beføjelse, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ved artikel 47 i forordning (EF) nr. 45/2001.

KAPITEL XIII

ERSTATNINGSANSVAR OG SANKTIONER

Artikel 64

Erstatningsansvar

1.   Hver medlemsstat er ansvarlig i overensstemmelse med den nationale lovgivning for enhver skade, der tilføjes en person i forbindelse med brugen af N.SIS II. Dette gælder også, hvis skaden forvoldes af den indberettende medlemsstat, fordi denne har indlæst ukorrekte oplysninger eller lagret oplysninger ulovligt.

2.   Hvis den medlemsstat, mod hvilken der rejses sag, ikke er den samme som den indberettende medlemsstat, skal den indberettende medlemsstat efter anmodning godtgøre de beløb, der er udbetalt i skadeserstatning, medmindre den medlemsstat, der anmoder om godtgørelse, har benyttet oplysningerne i strid med denne afgørelse.

3.   Hvis en medlemsstats manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne afgørelse volder skade på SIS II, holdes den pågældende medlemsstat ansvarlig for skaden, medmindre forvaltningsmyndigheden eller en anden medlemsstat, der deltager i SIS II, ikke har truffet rimelige foranstaltninger til at forhindre skaden i at ske eller til at begrænse dens omfang.

Artikel 65

Sanktioner

Medlemsstaterne sikrer, at misbrug af SIS II-oplysninger og udveksling af supplerende oplysninger i strid med denne afgørelse straffes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning i overensstemmelse med national lovgivning.

KAPITEL XIV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 66

Overvågning og statistik

1.   Forvaltningsmyndigheden sørger for, at der indføres procedurer til kontrol af, hvordan SIS II fungerer set i forhold til de mål, der er fastlagt for resultater, omkostningseffektivitet, sikkerhed og tjenestens kvalitet.

2.   Med henblik på den tekniske vedligeholdelse, rapportering og statistik har forvaltningsmyndigheden adgang til de nødvendige oplysninger vedrørende behandlingsprocesserne i den centrale SIS II.

3.   Forvaltningsmyndigheden offentliggør hvert år statistikker, der viser henholdsvis antallet af registeroplysninger pr. kategori af indberetning, antallet af positive søgningsresultater pr. kategori af indberetning samt det antal gange, der er givet adgang til SIS II, såvel samlet som for hver enkelt medlemsstat.

4.   To år efter at SIS II er bragt i funktion og derefter hvert andet år, forelægger forvaltningsmyndigheden Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om den centrale SIS II's og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder dens sikkerhed, og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne.

5.   Tre år efter at SIS II er bragt i funktion og derefter hvert fjerde år, foretager Kommissionen en overordnet evaluering af den centrale SIS II og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne. Denne overordnede evaluering skal omfatte en undersøgelse af de opnåede resultater i forhold til målene og en vurdering af de grundlæggende princippers fortsatte gyldighed, anvendelsen af denne afgørelse for så vidt angår den centrale SIS II, sikkerheden i den centrale SIS II og eventuelle konklusioner for fremtidige foranstaltninger. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

6.   Medlemsstaterne sender forvaltningsmyndigheden og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de rapporter, der er omhandlet i stk. 3, 4 og 5.

7.   Forvaltningsmyndigheden sender Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at foretage de overordnede evalueringer, der er omhandlet i stk. 5.

Artikel 67

Forskriftsudvalg

1.   Når der henvises til denne artikel, bistås Kommissionen af et forskriftsudvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i artikel 205, stk. 2, i EF-traktaten for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

2.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden efter forslag fra formanden på grundlag af den standardforretningsorden, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Kommissionen vedtager de planlagte foranstaltninger, hvis de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse. Hvis de planlagte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke afgives nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes.

4.   Rådet kan træffe afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden for to måneder fra datoen for forslagets forelæggelse for Rådet. Hvis Rådet inden for denne frist med kvalificeret flertal har tilkendegivet, at det er imod forslaget, behandler Kommissionen forslaget på ny. Den kan forelægge Rådet et ændret forslag, forelægge sit forslag på ny eller fremsætte forslag til en retsakt. Hvis Rådet ved udløbet af denne frist hverken har vedtaget den foreslåede gennemførelsesretsakt eller tilkendegivet, at det er imod forslaget til gennemførelsesforanstaltninger, vedtager Kommissionen den foreslåede gennemførelsesretsakt.

5.   Det i stk. 1 omhandlede udvalg udøver sin funktion fra den 23. august 2007.

Artikel 68

Ændring af bestemmelserne i Schengen-reglerne

1.   I forhold, der er omfattet af EU-traktatens anvendelsesområde, erstatter denne afgørelse på den dato, der er omhandlet i artikel 71, stk. 2, bestemmelserne i artikel 64 og artikel 92-119 i Schengen-konventionen med undtagelse af artikel 102 A.

2.   I forhold, der er omfattet af EU-traktatens anvendelsesområde, erstatter denne afgørelse på den dato, der er omhandlet i artikel 71, stk. 2, følgende bestemmelser i Schengen-reglerne om gennemførelse af disse artikler (20):

a)

Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om finansieringsordningen for oprettelses- og driftsudgifter for Schengen-informationssystemet (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16)

b)

Eksekutivkomitéens afgørelse af 7. oktober 1997 om udvikling af SIS (SCH/Com-ex (97) 24)

c)

Eksekutivkomitéens afgørelse af 15. december 1997 om ændring af finansieringsordningen for C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35)

d)

Eksekutivkomitéens afgørelse af 21. april 1998 om C.SIS med 15/18 tilslutninger (SCH/Com-ex (98) 11)

e)

Eksekutivkomitéens afgørelse af 25. april 1997 om indgåelse af en aftale om forundersøgelsen vedrørende SIS II (SCH/Com-ex (97) 2, rev 2)

f)

Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om udgifter til oprettelse af C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4)

g)

Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om ajourføring af Sirene-Håndbogen (SCH/Com-ex (99) 5)

h)

Eksekutivkomitéens erklæring af 18. april 1996 om definition af begrebet udlænding (SCH/Com-ex (96) decl. 5)

i)

Eksekutivkomitéens erklæring af 28. april 1999 om SIS' struktur (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.)

j)

Eksekutivkomitéens afgørelse af 7. oktober 1997 om Norges og Islands andel i udgifterne til oprettelse og drift af C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   I forhold, der er omfattet af EU-traktatens anvendelsesområde, anses henvisninger til de erstattede artikler i Schengen-konventionen og relevante bestemmelser i Schengen-reglerne om gennemførelse af disse artikler, som henvisninger til denne afgørelse.

Artikel 69

Ophævelse

Afgørelse 2004/201/RIA, afgørelse 2005/211/RIA, afgørelse 2005/719/RIA, afgørelse 2005/727/RIA, afgørelse 2006/228/RIA, afgørelse 2006/229/RIA og afgørelse 2006/631/RIA ophæves på den dato, der er omhandlet i artikel 71, stk. 2.

Artikel 70

Overgangsperiode og budget

1.   Indberetninger overføres fra SIS 1+ til SIS II. Medlemsstaterne, der giver indberetninger om personer førsteprioritet, sørger for, at indholdet af de indberetninger, der overføres fra SIS 1+ til SIS II, opfylder bestemmelserne i denne afgørelse snarest muligt og senest tre år efter den dato, der er omhandlet i artikel 71, stk. 2. Medlemsstaterne kan i denne overgangsperiode fortsat anvende bestemmelserne i artikel 94, 95 og 97-100 i Schengen-konventionen på indholdet af indberetninger, der er overført fra SIS 1+ til SIS II, efter følgende regler:

a)

Når der foretages en ændring af, tilføjelse til eller berigtigelse eller ajourføring af indholdet af en indberetning, der er overført fra SIS 1+ til SIS II, skal medlemsstaterne sikre, at indberetningen opfylder bestemmelserne i denne afgørelse fra og med tidspunktet for denne ændring, tilføjelse, rettelse eller ajourføring.

b)

Når der forekommer et hit på en indberetning, der er overført fra SIS 1+ til SIS II, undersøger medlemsstaterne øjeblikkelig foreneligheden af denne indberetning med denne afgørelses bestemmelser, uden dog at forsinke den handling, der skal udføres på grundlag af denne indberetning.

2.   Det beløb, der på den dato, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 71, stk. 2, resterer på det budget, som er blevet godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 119 i Schengen-konventionen, tilbagebetales til medlemsstaterne. De beløb, der skal tilbagebetales, beregnes på grundlag af medlemsstaternes bidrag som fastsat i Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om finansieringsordningen for oprettelses- og driftsudgifter for Schengen-informationssystemet.

3.   I den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4, anses henvisninger i denne afgørelse til forvaltningsmyndigheden som henvisninger til Kommissionen.

Artikel 71

Ikrafttræden, anvendelse og migration

1.   Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den finder anvendelse på de medlemsstater, der deltager i SIS 1+, fra datoer, der fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed blandt de medlemmer, der repræsenterer regeringerne for de medlemsstater, der deltager i SIS 1+.

3.   De datoer, der er omhandlet i stk. 2, fastsættes, når:

a)

de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger er vedtaget

b)

alle medlemsstater, der deltager fuldt ud i SIS 1+, har meddelt Kommissionen, at de har truffet de nødvendige tekniske og retlige foranstaltninger til behandling af SIS II-oplysninger og udveksling af supplerende oplysninger

c)

Kommissionen har erklæret, at der med tilfredsstillende resultat er gennemført en samlet test af SIS II udført af Kommissionen i fællesskab med medlemsstaterne, og Rådets forberedende organer har godkendt det foreslåede testresultat. Denne godkendelse skal bekræfte, at SIS II's ydelsesniveau er mindst lige så højt som det, der opnås med SIS 1+

d)

Kommissionen har truffet de nødvendige tekniske foranstaltninger, der gør det muligt at koble den centrale SIS II til N.SIS II i de berørte medlemsstater.

4.   Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet resultaterne af den test, der gennemføres i henhold til stk. 3, litra c).

5.   Enhver afgørelse, som Rådet træffer i overensstemmelse med stk. 2, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. juni 2007.

På Rådets vegne

W. SCHÄUBLE

Formand


(1)  Udtalelse af 25.10.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1160/2005 (EUT L 191 af 22.7.2005, s. 18).

(3)  EFT L 328 af 13.12.2001, s. 4.

(4)  EFT L 328 af 13.12.2001, s. 1.

(5)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.

(6)  EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1.

(7)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(8)  EUT L 12 af 17.1.2004, s. 47.

(9)  EFT C 316 af 27.11.1995, s. 2.

(10)  EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(11)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(12)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(13)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(14)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(15)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 53.

(16)  Rådets afgørelse 2004/849/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 368 af 15.12.2004, s. 26).

(17)  Rådets afgørelse 2004/860/EF af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78).

(18)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(19)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.

(20)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 439.