ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 1

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
4. januar 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2007 af 3. januar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2/2007 af 3. januar 2007 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater og spisedruer)

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/1/EF

 

*

Rådets afgørelse af 1. januar 2007 om udnævnelse af medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

4

 

 

2007/2/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 1. januar 2007 om udnævnelse af medlemmer af Revisionsretten

5

 

 

2007/3/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 1. januar 2007 om beskikkelse af bulgarske og rumænske medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

6

 

 

2007/4/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 1. januar 2007 om ændring af Rådets forretningsorden

9

 

 

2007/5/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 1. januar 2007 om rækkefølgen for udøvelse af formandshvervet for Rådet

11

 

 

2007/6/EF

 

*

Rådets afgørelse af 1. januar 2007 om beskikkelse af bulgarske og rumænske medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget

13

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2007/7/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater den 1. januar 2007 om udnævnelse af dommere ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

18

 

 

2007/8/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater den 1. januar 2007 om udnævnelse af dommere ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

19

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

4.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1/2007

af 3. januar 2007

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 3. januar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

68,1

TR

95,6

ZZ

81,9

0707 00 05

TR

123,2

ZZ

123,2

0709 90 70

MA

41,2

TR

93,0

ZZ

67,1

0805 10 20

EG

45,8

IL

55,2

MA

54,8

TR

57,9

ZZ

53,4

0805 20 10

MA

60,2

ZZ

60,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,1

TR

63,9

ZZ

64,5

0805 50 10

AR

35,5

TR

45,8

ZZ

40,7

0808 10 80

CA

99,2

CN

77,9

US

81,3

ZZ

86,1

0808 20 50

US

99,4

ZZ

99,4


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.


4.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2/2007

af 3. januar 2007

om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater og spisedruer)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (2), særlig artikel 6, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De vejledende mængder, for hvilke der kan udstedes eksportlicenser af type B, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1510/2006 (3).

(2)

I betragtning af de oplysninger, som Kommissionen råder over dags dato, er de vejledende mængder for tomater og spisedruer, som er fastsat for den igangværende eksportperiode, snart ved at blive overskredet. Denne overskridelse vil skade ordningen for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(3)

For at råde bod på denne situation bør der ske en afvisning af ansøgninger om licenser af type B for tomater og spisedruer, der udføres efter den 3. januar 2007, indtil udgangen af den igangværende eksportperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For tomater og spisedruer afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 1510/2006, og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter den 3. januar, men inden den 1. marts 2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 280 af 12.10.2006, s. 16.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

4.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 1. januar 2007

om udnævnelse af medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(2007/1/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, særlig artikel 45,

under henvisning til Europa-Parlamentets udtalelser,

efter fælles aftale med formanden for Kommissionen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

 

Meglena KUNEVA

 

Leonard ORBAN

udnævnes herved til medlemmer af Kommissionen for perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. oktober 2009.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. januar 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


4.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/5


RÅDETS AFGØRELSE

af 1. januar 2007

om udnævnelse af medlemmer af Revisionsretten

(2007/2/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 247, stk. 1, 2 og 3,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 160 B, stk. 3,

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, særlig artikel 47,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 47 i ovennævnte tiltrædelsesakt skal Revisionsretten udvides ved udnævnelse af yderligere to medlemmer med et mandat på seks år —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende udnævnes til medlemmer af Revisionsretten for en periode på seks år fra datoen for vedtagelsen af denne afgørelse:

 

Nadezhda SANDOLOVA

 

Ovidiu ISPIR.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. januar 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


4.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/6


RÅDETS AFGØRELSE

af 1. januar 2007

om beskikkelse af bulgarske og rumænske medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2007/3/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 259,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 167,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 12 og 48,

under henvisning til indstillinger fra Republikken Bulgariens og Rumæniens regeringer,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet beskikket for perioden 21. september 2006 til 20. september 2010 ved afgørelse 2006/524/EF, Euratom (1), 2006/651/EF, Euratom (2) og 2006/703/EF, Euratom (3).

(2)

Som følge af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union bør Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udvides ved beskikkelse af 27 medlemmer, der repræsenterer de forskellige økonomiske og sociale grupper i civilsamfundet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer, hvis navne og stillingsbetegnelser er anført i bilaget, beskikkes som medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden indtil den 20. september 2010.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. januar 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


(1)  EUT L 207 af 28.7.2006, s. 30.

(2)  EUT L 269 af 28.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 291 af 21.10.2006, s. 33.


BILAG

REPUBLIKKEN BULGARIEN

 

Milena ANGELOVA

Executive Director of the Bulgarian Industrial Capital Association

 

Nansen BEHAR, PhD

Member of the Managing Board of the Union for Private Economic Enterprise

 

Bojidar DANEV

Chairman of the Bulgarian Industrial Association

 

Plamen DIMITROV

Vice President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Liubomir HADJIYSKI

Deputy Chairman of the Economic Commission at the Bulgarian Union of Private Entrepreneurs »Vuzrazdane«

 

Jeliazko HRISTOV

President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Dimitar MANOLOV

Vice President of the Confederation of Labour »Podkrepa«

 

Veselin MITOV

Head of the International Policy Department of the Confederation of Labour »Podkrepa«

 

Donka SOKOLOVA

Representative of the Democratic Union of Women

 

Ludmilla TODOROVA

Representative of the Bulgarian Farmers Association

 

Andriana TOSHEVA

Executive Director of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria

 

Plamen ZAHARIEV

Representative of the National Council of and for People with Disabilities

RUMÆNIEN

 

Lavinia ANDREI

Président,

Fondation Terra Mileniul IU

 

Ana BONTEA

Directrice du Département Juridique et Dialogue Social,

Conseil National des Petites et Moyennes Entreprises Privées de Roumanie

 

Petru Sarin DANDEA

Vice-président,

Confédération Nationale Syndicale »CartelALFA«

 

Dumitru FORNEA

Chef du Département Relations Internationales,

Confédération Syndicale Nationale MERIDIAN

 

Minel IVAȘCU

Vice-président,

Bloc National Syndical

 

Eugen LUCAN

Président,

Association Angel

 

Mihai MANOLIU

Secrétaire Général,

Alliance des Confédérations Patronales de Roumanie

 

Radu NICOSEVICI

Président,

Association Academia de Advocacy

 

Marius Eugen OPRAN

Président Exécutif,

Union Générale des Industriels de Roumanie — 1903 (UGIR — 1903)

 

Cristian PARVULESCU

Président,

Association Pro Democratia

 

Marius PETCU

Président,

Confédération Nationale des Syndicats Libres de Roumanie — FRĂȚIA

 

Aurel Laurențiu PLOȘCEANU

Vice-président,

Association Roumaine des Entrepreneurs de Bâtiments

 

Sabin RUSU

Secrétaire Général,

Confédération des Syndicats Démocratiques de Roumanie

 

Ionut SIBIAN

Directeur exécutif,

Fondation pour le Développement de la Société Civile

 

Ștefan VARFALVI

Président,

Association Permanente UGIR


4.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/9


RÅDETS AFGØRELSE

af 1. januar 2007

om ændring af Rådets forretningsorden

(2007/4/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 121, stk. 3,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1,

under henvisning til artikel 2, stk. 2, i bilag III i Rådets forretningsorden (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 11, stk. 5, i Rådets forretningsorden (i det følgende benævnt »forretningsordenen«) fastsætter, at når Rådet træffer en afgørelse, som kræver kvalificeret flertal, og hvis et medlem af Rådet kræver det, kontrolleres det, at de medlemsstater, der udgør dette kvalificerede flertal, repræsenterer mindst 62 % af Den Europæiske Unions samlede befolkning beregnet i overensstemmelse med befolkningstallene i artikel 1 i bilag III i forretningsordenen.

(2)

I henhold til artikel 2, stk. 2, i bilag III i forretningsordenen om gennemførelsesbestemmelserne til bestemmelserne vedrørende stemmevægtningen i Rådet tilpasser Rådet med virkning fra 1. januar hvert år de tal, der er nævnt i artikel 1, i overensstemmelse med de oplysninger, De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor har til rådighed pr. 30. september det foregående år.

(3)

Forretningsordenen bør derfor tilpasses —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 i bilag III i forretningsordenen affattes således:

»Artikel 1

Med henblik på anvendelsen af artikel 205, stk. 4, i EF-traktaten, artikel 118, stk. 4, i Euratom-traktaten samt artikel 23, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 34, stk. 3, i EU-traktaten fastsættes det samlede befolkningstal for hver medlemsstat for perioden 1. januar til 31. december 2007 således:

Medlemsstat

Befolkning

(× 1 000)

Tyskland

82 438,0

Frankrig

62 886,2

Det Forenede Kongerige

60 421,9

Italien

58 751,7

Spanien

43 758,3

Polen

38 157,1

Rumænien

21 610,2

Nederlandene

16 334,2

Grækenland

11 125,2

Portugal

10 569,6

Belgien

10 511,4

Den Tjekkiske Republik

10 251,1

Ungarn

10 076,6

Sverige

9 047,8

Østrig

8 265,9

Bulgarien

7 718,8

Danmark

5 427,5

Slovakiet

5 389,2

Finland

5 255,6

Irland

4 209,0

Litauen

3 403,3

Letland

2 294,6

Slovenien

2 003,4

Estland

1 344,7

Cypern

766,4

Luxembourg

459,5

Malta

404,3

I alt

492 881,2

Tærskel (62 %)

305 586,3«

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra den 1. januar 2007.

Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. januar 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2006/683/EF, Euratom af 15. september 2006 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 285 af 16.10.2006, s. 47).


4.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/11


RÅDETS AFGØRELSE

af 1. januar 2007

om rækkefølgen for udøvelse af formandshvervet for Rådet

(2007/5/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 203, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 116, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2005/902/EF, Euratom (1) har Rådet fastsat rækkefølgen for udøvelse af formandshvervet for Rådet for de stater, ader var medlemmer af EU pr. 1. januar 2006.

(2)

Den Europæiske Union bliver den 1. januar 2007 udvidet med to nye medlemsstater.

(3)

Rækkefølgen for udøvelse af formandshvervet for Rådet bør derfor fastsættes således, at de nye medlemsstater medtages, og der bør vedtages en ny afgørelse til erstatning for afgørelse 2005/902/EF, Euratom —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Rækkefølgen for medlemsstaternes udøvelse af formandshvervet fra 1. januar 2007 er fastsat i bilaget.

2.   Rådet kan med enstemmighed på forslag fra de berørte medlemsstater beslutte, at en medlemsstat udøver formandshvervet i en anden periode end den, der følger af bilaget.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra den 1. januar 2007.

Afgørelse 2005/902/EF, Euratom ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. januar 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


(1)  EUT L 328 af 15.12.2005, s. 60.


BILAG

Tyskland

januar-juni

2007

Portugal

juli-december

2007

Slovenien

januar-juni

2008

Frankrig

juli-december

2008

Den Tjekkiske Republik

januar-juni

2009

Sverige

juli-december

2009

Spanien

januar-juni

2010

Belgien

juli-december

2010

Ungarn

januar-juni

2011

Polen

juli-december

2011

Danmark

januar-juni

2012

Cypern

juli-december

2012

Irland

januar-juni

2013

Litauen

juli-december

2013

Grækenland

januar-juni

2014

Italien

juli-december

2014

Letland

januar-juni

2015

Luxembourg

juli-december

2015

Nederlandene

januar-juni

2016

Slovakiet

juli-december

2016

Malta

januar-juni

2017

Det Forenede Kongerige

juli-december

2017

Estland

januar-juni

2018

Bulgarien

juli-december

2018

Østrig

januar-juni

2019

Rumænien

juli-december

2019

Finland

januar-juni

2020


4.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/13


RÅDETS AFGØRELSE

af 1. januar 2007

om beskikkelse af bulgarske og rumænske medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget

(2007/6/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263, stk. 4,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 13 og 49,

under henvisning til indstillingerne fra Republikken Bulgariens og Rumæniens regeringer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2006/116/EF (1) er medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget blevet beskikket for perioden fra den 26. januar 2006 til den 25. januar 2010.

(2)

Som følge af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union skal Regionsudvalget udvides ved beskikkelse af 27 medlemmer og 27 suppleanter, der repræsenterer de regionale og lokale myndigheder i de nye medlemsstater, og som enten skal være valgt til en regional eller lokal myndighed eller skal være politisk ansvarlig over for en valgt forsamling —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende medlemmer og suppleanter beskikkes til Regionsudvalget for perioden til og med den 25. januar 2010:

Som medlemmer beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag I.

Som suppleanter beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag II.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. januar 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


BILAG I

MEDLEMMER

REPUBLIKKEN BULGARIEN

 

Mr Hasan AZIS

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kardjali

 

Mr Bogomil BELCHEV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gabrovo

 

Ms Katya DOYCHEVA

Mayor of Tvarditsa

 

Ms Antoaneta GEORGIEVA

Mayor of Pernik

 

Mr Vladimir KISYOV

Chair of Sofia Municipal Council

 

Mr Yoan KOSTADINOV

Mayor of Bourgas

 

Mr Yordan LECHKOV

Mayor of Sliven

 

Mr Krasimir MIREV

President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Targovishte

 

Ms Detelina NIKOLOVA

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Dobrich

 

Mr Kiril YORDANOV

Mayor of Varna

 

Mr Remzi YUSEINOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kubrat

 

Mr Veselin ZLATEV

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Shoumen

RUMÆNIEN

 

M. Cristian ANGHEL

Maire, Mairie de la Municipalité Baia Mare

 

M. Serghei Florin ANGHEL

Président, Conseil Départemental Prahova

 

M. Gheorghe BACIU

Maire, Mairie de la Ville Întorsura Buzăului

 

M. Doru Laurian BĂDULESCU

Président, Conseil Départemental Ilfov

 

M. Emil CALOTĂ

Maire, Mairie de la Municipalité Ploiești

 

M. Jenel COPILĂU

Président, Conseil Départemental Olt

 

M. Janos DEMETER

Président, Conseil Départemental Covasna

 

M. Liviu Nicolae DRAGNEA

Président, Conseil Départemental Teleorman

 

M. Emil DRĂGHICI

Maire, Mairie de la Commune Vulcana Băi

 

Mme Ileana Viorica ION

Maire, Mairie de la Ville Lehliu Gară

 

Mme Veronica IONIȚĂ

Maire, Mairie de la Commune Gorgota

 

M. Alin Adrian NICA

Maire, Mairie de la Commune Dudeștii Noi

 

M. Constantin OSTAFICIUC

Président, Conseil Départemental Timiș

 

M. Emil PROSCANU

Maire, Mairie de la Ville Mizil

 

M. Adriean VIDEANU

Maire genéral, Mairie Générale de la Municipalité București


BILAG II

SUPPLEANTER

REPUBLIKKEN BULGARIEN

 

Mr Ivan ASPARUHOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Mezdra

 

Mr Stanislav BLAGOV

Mayor of Svishtov

 

Ms Rumiana BOZUKOVA

Mayor of Simeonovgrad

 

Mr Dilyan ENKIN

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Troyan

 

Ms Shukran IDRIZ

Mayor of Kirkovo

 

Mr Nikola KOLEV

Mayor of Gorna Oryahovitsa

 

Ms Anastasia MLADENOVA

Chair of Municipal Council Peshtera

 

Mr Vladimir MOSKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gotse Delchev

 

Mr Lachezar ROSSENOV

Municipal Councilor in Dobrich

 

Mr Mithat TABAKOV

Mayor of Dulovo

 

Mr Naiden ZELENOGORSKI

Mayor of Pleven

 

Mr Zlatko ZHIVKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Montana

RUMÆNIEN

 

M. Dumitru Teodor BANCIU

Maire, Mairie de la Ville Săliște

 

M. Dragoș BENEA

Président, Conseil Départemental Bacău

 

M. Corneliu BICHINEȚ

Président, Conseil Départemental Vaslui

 

M. Andrei CHILIMAN

Maire, Mairie du Secteur 1, Municipalité București

 

M. Nicușor Daniel CONSTANTINESCU

Président, Conseil Départemental Constanța

 

M. Alexandru CORCODEL

Maire, Mairie de la Ville Nehoiu

 

M. Alexandru DRĂGAN

Maire, Mairie de la Commune Tașca

 

M. Enache DUMITRU

Maire, Mairie de la Commune Stejaru

 

M. Răducu George FILIPESCU

Président, Conseil Départemental Călărași

 

M. Lucian FLAIȘER

Président, Conseil Départemental Iași

 

Mme Edita Emoke LOKODI

Président, Conseil Départemental Mureș

 

M. Mircia MUNTEAN

Maire, Mairie de la Municipalité Deva

 

M. Ion OPRESCU

Maire, Mairie de la Ville Băile Herculane

 

M. Tudor PENDIUC

Maire, Mairie de la Municipalité Pitești

 

Mme Ioana TRIFOI

Maire, Mairie de la Commune Botiza


Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

4.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/18


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER

den 1. januar 2007

om udnævnelse af dommere ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

(2007/7/EF, Euratom)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 223,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 139,

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, særlig artikel 46, stk. 1 og stk. 2, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 46, stk. 1 og stk. 2, første afsnit, i ovennævnte tiltrædelsesakt skal der udnævnes to dommere ved Domstolen. Mandatet for en af disse dommere udløber den 6. oktober 2009. Denne dommer udpeges ved lodtrækning. Den anden dommers mandat udløber den 6. oktober 2012.

(2)

Der bør derfor i overensstemmelse med nævnte artikel, og efter at den heri omhandlede lodtrækning har fundet sted, udnævnes yderligere to dommere ved De Europæiske Fællesskabers Domstol —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol for perioden 1. januar 2007 til 6. oktober 2009 udnævnes Camelia TOADER.

Artikel 2

Til dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol for perioden 1. januar 2007 til 6. oktober 2012 udnævnes Alexander ARABADJIEV.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra den 1. januar 2007.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. januar 2007.

W. SCHÖNFELDER

Formand


4.1.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/19


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER

den 1. januar 2007

om udnævnelse af dommere ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

(2007/8/EF, Euratom)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 224,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 140,

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, særlig artikel 46, stk. 1 og stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 46, stk. 1 og stk. 2, andet afsnit, i ovennævnte tiltrædelsesakt skal der udnævnes to dommere ved Retten i Første Instans. Mandatet for en af disse dommere udløber den 31. august 2007. Denne dommer udpeges ved lodtrækning. Den anden dommers mandat udløber den 31. august 2010.

(2)

Der bør derfor i overensstemmelse med nævnte artikel, og efter at den heri omhandlede lodtrækning har fundet sted, udnævnes yderligere to dommere ved Retten i Første Instans —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til dommer ved Retten i Første Instans for perioden 1. januar 2007 til 31. august 2007 udnævnes Theodore CHIPEV.

Artikel 2

Til dommer ved Retten i Første Instans perioden for 1. januar 2007 til 31. august 2010 udnævnes Valeriu CIUCĂ.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra den 1. januar 2007.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. januar 2007.

W. SCHÖNFELDER

Formand