ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 106

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
19. april 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 598/2006 af 18. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2006 af 18. april 2006 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 600/2006 af 18. april 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 601/2006 af 18. april 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår formatet og proceduren for fremsendelse af data

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 602/2006 af 18. april 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår ajourføring af datakravene

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 603/2006 af 18. april 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

12

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 30. marts 2006 om nedsættelse af en ekspertgruppe vedrørende de europæiske værdipapirmarkeder, som kan give juridisk og økonomisk rådgivning om anvendelsen af EU’s værdipapirdirektiver

14

 

*

Kommissionens beslutning af 12. april 2006 om ændring af beslutning 1999/659/EF om den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af bevillinger fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for perioden 2000-2006 (meddelt under nummer K(2006) 1542)  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens beslutning af 18. april 2006 om ændring af beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at visse italienske regioner er officielt fri for kvægtuberkulose og enzootisk kvægleukose, og at Slovakiet er officielt fri for enzootisk kvægleukose (meddelt under nummer K(2006) 1551)  ( 1 )

21

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

19.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 598/2006

af 18. april 2006

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).


BILAG

til Kommissionens forordning af 18. april 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052

84,0

204

65,0

212

139,0

624

108,6

999

99,2

0707 00 05

052

117,8

204

47,4

999

82,6

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

98,5

204

54,1

999

76,3

0805 10 20

052

63,9

204

29,0

212

49,5

220

36,2

624

68,7

999

49,5

0805 50 10

624

60,8

999

60,8

0808 10 80

388

83,1

400

125,3

404

90,3

508

75,2

512

78,1

528

79,6

720

77,8

804

108,7

999

89,8

0808 20 50

052

75,0

388

92,6

512

106,9

528

74,8

720

76,1

999

85,1


(1)  Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.


19.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 599/2006

af 18. april 2006

om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96 kan der, for så vidt som det er nødvendigt for at muliggøre en økonomisk vigtig eksport, ydes eksportrestitutioner til varer, der eksporteres af Fællesskabet, dog under hensyntagen til de begrænsninger, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300.

(3)

Med henvisning til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 bør det sikres, at det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af denne grund og med henvisning til, at eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbetonet, bør de anslåede mængder pr. produkt fastsættes ved hjælp af nomenklaturen for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (3). Mængderne skal fordeles under hensyntagen til, at de pågældende produkter er mere eller mindre fordærvelige.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling i dels priserne for frugt og grøntsager på Fællesskabets marked og de disponible mængder, dels priserne i den internationale handel. Der bør ligeledes tages hensyn til afsætnings- og transportomkostningerne samt det økonomiske aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes priserne for Fællesskabets marked under hensyntagen til de priser, som med henblik på eksport viser sig at være de gunstigste.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav, der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet produkt alt efter produktets destination.

(7)

Tomater, appelsiner, citroner og æbler i kvalitetsklasse ekstra, I og II i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk set betydelig eksport.

(8)

For at sikre den mest effektive udnyttelse af de tilgængelige ressourcer bør der under hensyntagen til Fællesskabets eksportstruktur iværksættes en licitation, og de vejledende restitutionsbeløb og de anslåede mængder for den pågældende periode bør fastsættes.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen. De berørte produkter, perioden for afgivelse af bud, de vejledende restitutionssatser og de anslåede mængder er fastsat i bilaget.

2.   De licenser, der udstedes til fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (4), afskrives ikke på de restitutionsberettigede mængder, der er angivet i bilaget til denne forordning.

3.   Licenser af type A3 er gyldige i to måneder, jf. dog artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. maj 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).

(3)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2091/2005 (EUT L 343 af 24.12.2005, s. 1).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.


BILAG

Tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

Periode, hvor buddene skal fremsættes: 2.-3.5.2006

Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

Vejledende restitutionsbeløb

(EUR/t netto)

Anslåede mængder

(t)

0702 00 00 9100

F08

40

24 952

0805 10 20 9100

A00

49

38 757

0805 50 10 9100

A00

70

6 667

0808 10 80 9100

F09

43

76 161


(1)  Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87.

(2)  Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87. Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

F03

:

Alle bestemmelsessteder undtagen Schweiz.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica.

F08

:

Alle bestemmelsessteder undtagen Bulgarien.

F09

:

Følgende bestemmelsessteder:

Norge, Island, Grønland, Færøerne, Rumænien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Colombia

lande og territorier i Afrika, ekskl. Sydafrika

bestemmelsessteder, som er fastsat i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).


19.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 600/2006

af 18. april 2006

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på grundlag af specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 486/2006 (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Produkt bestående af en mørkerød, ikke-skummende væske, uden bundfald. Det har et virkeligt alkoholindhold på ca. 16 % vol. Ifølge en laboratorieundersøgelse stammer mindst halvdelen af alkoholen ikke fra druer.

Produktet er fremstillet af druemost, der under gæringen er tilsat roesukker og ethanol fremstillet af majs.

Værdien af de forskellige parametre:

:

samlet sukkerindhold

:

169,7 g pr. liter

:

citronsyre

:

1,4 g pr. liter

:

vinsyre

:

1,4 g pr. liter

:

æblesyre

:

0,2 g pr. liter

:

eddikesyre

:

0,3 g pr. liter

Smagen er sød, let bitter, lidt syrlig, aromatisk og let krydret.

Produktet er beregnet til direkte fortæring som drikkevare. Det foreligger i flasker med indhold af 0,75 liter.

2206 00 59

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende fortolkningen af den kombinerede nomenklatur, supplerende bestemmelse 5 c) til kapitel 22 og teksten til KN-kode 2206 00 og 2206 00 59.

Produktet tariferes i pos. 2206, selv om det er forstærket ved tilsætning af alkohol, da det bevarer de karaktergivende træk for produkter henhørende under denne position (jf. forklarende bemærkninger til HS, pos. 2206, tredje afsnit).

Produktet kan ikke tariferes som »anden vin« under pos. 2204 på grund af det høje indhold af citronsyre og sukker, som ændrer karakteren af en vin af friske druer henhørende under pos. 2204.

Teksten til de forklarende bemærkninger til HS, pos. 2204, afsnit 1, punkt 4, angiver, at hedvin (dessertvin, likørvin) undertiden forstærkes ved tilsætning af alkohol. Produktet kan ikke betragtes som hedvin i betydningen i pos. 2204, da definitionen på hedvin, jf. supplerende bestemmelse 5 c) til kapitel 22, kun omfatter tilsætning af produkter fremkommet ved destillation af vin.


19.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 601/2006

af 18. april 2006

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår formatet og proceduren for fremsendelse af data

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 184/2005 fastlægger en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

(2)

Det er nødvendigt nærmere at fastlægge formatet og proceduren for fremsendelse af de krævede data for at gøre det muligt at producere data, der er sammenlignelige og harmoniserede medlemsstaterne imellem, at begrænse risikoen for fejl ved datafremsendelsen og fremskynde behandlingen af de indsamlede data og hurtigere gøre dem tilgængelige for brugerne. Der bør derfor fastsættes gennemførelsesbestemmelser som supplement til de anvisninger, der findes i Eurostats »Balance of Payments Vademecum«, der revideres hvert år.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Betalingsbalanceudvalget, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 184/2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fremsendelse af data

Medlemsstaterne fremsender data til Kommissionen (Eurostat) i elektronisk form gennem Kommissionens (Eurostats) centrale dataportal.

Kommissionen (Eurostat) stiller detaljeret dokumentation til rådighed om denne centrale dataportal og udsteder retningslinjer for, hvordan metoderne til fremsendelse af data gøres kompatible hermed.

Artikel 2

Dataformat

Medlemsstaterne anvender dataformatet »Gesmes« i overensstemmelse med de dataudvekslingsstandarder, der er fastsat af Kommissionen (Eurostat). Kommissionen (Eurostat) stiller detaljeret dokumentation til rådighed om disse standarder og udsteder retningslinjer for, hvordan standarderne gennemføres i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Der må ikke anvendes ophavsretligt beskyttede dataformater.

Artikel 3

Tekniske specifikationer for dataformatet

De tekniske specifikationer for datastrukturen skal være som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2006.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23.


BILAG

Tekniske specifikationer for datastrukturen

INDLEDNING

Det er vigtigt, at datasættenes struktur er standardiseret, hvis databehandlingen skal foregå effektivt. Standardisering er nødvendig, for at dataene kan være i overensstemmelse med de dataudvekslingsstandarder, der er fastsat af Kommissionen (Eurostat). Kun Gesmes-formatet kan anvendes ved fremsendelse af data om betalingsbalancestatistikkerne fra medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat).

DATASÆT

Følgende fem datasæt anvendes ved indberetning af betalingsbalancedata:

Datasætidentifikator

Beskrivelse

BOP_EUR_Q

euroindikatorer

BOP_FDI_A

udenlandske direkte investeringer

BOP_ITS_A

international handel med tjenester

BOP_POS_A

udenlandske direkte investeringer: positioner

BOP_Q_Q

kvartalsvise statistikker

DATASTRUKTUR, KODELISTER OG ATTRIBUTTER

Dette afsnit indeholder en oversigt over den datastruktur, de kodelister og de attributter, der skal anvendes. De gældende værdier for attributterne findes i seneste udgave af Eurostats »Balance of Payments Vademecum«.

1)   Hyppighed

a)

Definition: datarækkernes hyppighed

b)

Kodelistens navn: CL_FREQ

c)

Format: AN1

2)   Referenceområde eller indberetter

a)

Definition: Det land eller den geografiske/politiske gruppe af lande, hvor det økonomiske fænomen måles. Denne enhed kaldes også »indberetter«

b)

Kodelistens navn: CL_AREA_EE

c)

Format: AN2

d)

Forkortelser for typer: COU land, ECO økonomisk område, GEO geografisk område, ORG international organisation

3)   Korrektionsindikator

a)

Definition: angiver, om der er blevet foretaget en sæsonkorrigering og/eller arbejdsdagskorrigering

b)

Kodelistens navn: CL_ADJUSTMENT

c)

Format: AN1

4)   Datatype

a)

Definition: beskriver typen af betalingsbalancestatistikdata, f.eks. lager, strøm

b)

Kodelistens navn: CL_DATA_TYPE_BOP

c)

Format: AN1

5)   Kodet betalingsbalancepost

a)

Definition: kodet post fra opdelingen af betalingsbalancen

b)

Kodelistens navn: CL_BOP_ITEM

c)

Format: AN8

d)

Forkortelser for typer: STD standardkategori, MEM memorandumpost, SUP supplerende oplysninger, XOE Eurostat/OECD — eller Eurostat-post, ECB-post, IIP kapitalbalancen over for udlandet

6)   Valutaopdeling

a)

Definition: vedrører transaktioners og positioners opdeling efter valutaer

b)

Kodelistens navn: CL_CURR_BRKDWN

c)

Format: AN1

7)   Partnerområde

a)

Definition: Det land eller den geografiske/økonomiske gruppe af lande, inden for hvilken referenceområdet eller indberetteren (ref_area) gennemførte transaktionen

b)

Kodelistens navn: CL_AREA_EE

c)

Format: AN2

8)   Rækkebetegnelse

a)

Definition: denomineringsvaluta (fælles valuta, f.eks. euro eller ECU eller USD eller national valuta osv.) eller særlige trækningsrettigheder

b)

Kodelistens navn: CL_SERIES_DENOM

c)

Format: AN1

9)   Resident økonomisk aktivitet

a)

Definition: resident økonomisk aktivitet

b)

Kodelistens navn: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Format: N4

10)   Ikke-resident økonomisk aktivitet

a)

Definition: ikke-resident økonomisk aktivitet

b)

Kodelistens navn: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Format: N4

11)   Observationsstatus (obligatorisk)

a)

Definition: oplysning om værdiens kvalitet eller om en usædvanlig eller manglende værdi

b)

Kodelistens navn: CL_OBS_STATUS

c)

Format: AN1

12)   Fortrolighed af observationen (frivillig)

a)

Definition: oplysning om, hvorvidt observationen kan offentliggøres uden for den modtagne institution eller ej

b)

Kodelistens navn: CL_OBS_CONF

c)

Format: AN1

13)   Afsenderorganisation

a)

Definition: enhed, som sender dataene

b)

Kodelistens navn: CL_ORGANISATION

c)

Format: AN3

14)   Modtager

a)

Definition: enhed, som modtager dataene

b)

Kodelistens navn: CL_ORGANISATION

c)

Format: AN3


19.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 602/2006

af 18. april 2006

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår ajourføring af datakravene

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (1), særlig artikel 10, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 184/2005 fastlægger en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

(2)

Det er nødvendigt regelmæssigt at ajourføre datakravene og at tilpasse opdelingsniveauet for at tage hensyn til økonomiske og tekniske ændringer.

(3)

Inden for porteføljeinvesteringer er det vanskeligt direkte at måle extra-EU-passiver. I praksis beregnes de ved fra de samlede passiver på verdensniveau at trække intra-EU-nettopassiver. Det er derfor nødvendigt at have data om intra-EU-nettopassiver for at kunne beregne extra-EU-passiver.

(4)

Nogle geografiske opdelinger bør ændres for at forbedre kvaliteten af betalingsbalancestatistikkerne og for i højere grad at tage hensyn til brugernes behov.

(5)

Der bør være korrekte og præcise definitioner af alle begreber, der er anvendt i bilaget til forordning (EF) nr. 184/2005, for at undgå fejlfortolkninger.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Betalingsbalanceudvalget, der er nedsat ved artikel 11 i forordning (EF) nr. 184/2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2006.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I tabel 2 »Kvartalsvise betalingsbalancestatistikker«, punkt III »Finansiel konto«, erstattes datakravene for porteføljeinvesteringer af følgende tekst:

 

Nettoaktiver

Nettopassiver

Netto

»Porteføljeinvesteringer

Intra-EU

Extra-EU

Verden«

 

2)

Vedrører kun den engelske udgave.

3)

I tabel 6 »Geografisk opdeling« indsættes følgende lande i spalten »Niveau 1« ud for de tilsvarende indgange i spalten »Niveau 2«:

a)

»RU

Rusland«

b)

»BR

Brasilien«

c)

»CN

Kina«

d)

»HK

Hongkong«

e)

»IN

Indien«.

4)

I tabel 7 »Aktivitetsopdeling«, spalten »Niveau 2«, erstattes beskrivelsen af hovedafdeling K, hovedgruppe 74, undergruppe 7414, 7415, af følgende tekst:

»Virksomhedsrådgivning, herunder ydet af holdingselskaber«.


19.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 603/2006

af 18. april 2006

om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2006 (4).

(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 100 af 8.4.2006, s. 10.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 19. april 2006

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

35,66

0,59

1701 11 90 (1)

35,66

4,21

1701 12 10 (1)

35,66

0,45

1701 12 90 (1)

35,66

3,91

1701 91 00 (2)

39,39

5,65

1701 99 10 (2)

39,39

2,52

1701 99 90 (2)

39,39

2,52

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(3)  Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.


II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

19.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/14


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 30. marts 2006

om nedsættelse af en ekspertgruppe vedrørende de europæiske værdipapirmarkeder, som kan give juridisk og økonomisk rådgivning om anvendelsen af EU’s værdipapirdirektiver

(2006/288/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fuldt integrerede og effektive finansmarkeder er en forudsætning for velfungerende moderne økonomier. Derfor er gennemførelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser en vigtig del af Lissabon-processens økonomiske reformer og afgørende for EU’s globale konkurrenceevne.

(2)

Hvidbogen om politikken for finansielle tjenesteydelser 2005-2010 (herefter benævnt »hvidbogen«) (1) præsenterer Europa-Kommissionens prioriteter for politikken for finansielle tjenesteydelser frem til 2010. En af målsætningerne med Kommissionens politik for finansielle tjenesteydelser er at gennemføre, håndhæve og løbende evaluere den eksisterende lovgivning og konsekvent anvende dagsordenen for bedre regulering på kommende initiativer.

(3)

Hvidbogen peger på en række praktiske skridt for at belyse, hvordan fællesskabsretten anvendes i praksis, og for at sikre, at den grad af retlig kohærens, markederne har brug for, faktisk bliver gennemført i overensstemmelse med Kommissionens dagsorden for bedre regulering. Da den første kontrol af ensartet anvendelse i forskellige sektorer vil finde sted på værdipapirområdet, har man besluttet at nedsætte en gruppe af aktører fra og eksperter i værdipapirmarkederne for at hjælpe Kommissionen med at analysere de største problemer på dette område. Dermed må man undersøge gennemførelsen og anvendelsen af fællesskabsretten i praksis og sikre, at der faktisk er tale om den grad af retlig kohærens, der er påkrævet for grænseoverskridende investeringstjenester og værdipapirmarkederne.

(4)

Ud over at få aktørernes råd om spørgsmål vedrørende den retlige evaluering af EU’s værdipapirdirektiver finder Kommissionen det vigtigt at høre ekspertgruppens analyse af den økonomiske virkning af EU’s værdipapirdirektiver og den praktiske gennemførelse og anvendelse i medlemsstaterne. Derfor vil ekspertgruppen også bistå Kommissionen med at udarbejde dens rapporter om anvendelsen af de forskellige bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (2), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (3), direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (4) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (5). Ekspertgruppen vil også give teknisk rådgivning, når Kommissionen anmoder herom, vedrørende spørgsmål af aktuel relevans på EU’s værdipapirmarkeder, som f.eks. kreditvurderingsinstitutter og finansanalytikere.

(5)

Ekspertgruppen skal bestå af personer med juridisk ekspertise eller direkte kommerciel erfaring i de emner, mandatet omfatter. Der skal være mulighed for at lade eksperter eller observatører fra andre ekspertgrupper eller forbruger-/investorsammenslutninger deltage.

(6)

Denne afgørelse er det konkrete udtryk for det tilsagn om at oprette ekspertgruppen, Kommissionen gav i hvidbogen, og fastlægger procedurerne for dens sammensætning og arbejdsmetoder.

(7)

Da ekspertgruppens aktiviteter skal være af begrænset varighed, vil den indlede sit arbejde i 2006 og forsætte til udgangen af 2009, medmindre Kommissionen beslutter at forlænge dens mandat —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen nedsætter hermed en ekspertgruppe vedrørende de europæiske værdipapirmarkeder, herefter kaldet »gruppen«.

Artikel 2

Opgave

Gruppen skal:

rådgive Kommissionen i forbindelse med dens analyser af den retlige kohærens i EU-reglerne og i givet fald gennemførelsen heraf i national ret ved at kontrollere, om EU’s værdipapirdirektiver behandler alle sektorer ens, ved at gennemgå den relevante ret for at finde frem til punkter i lovgivningen, der skaber retsusikkerhed for de regulerede aktører og brugerne af værdipapirmarkederne og dermed gør disse markeder mindre velfungerende

bistå Kommissionen med rådgivning i forbindelse med dens udarbejdelse af rapporter om anvendelsen af de forskellige bestemmelser i direktiv 2004/39/EF, 2003/71/EF, 2004/109/EF og 2003/6/EF. Gruppens rådgivning vil desuden kræve en analyse af disse direktivers økonomiske virkning

give teknisk rådgivning, når Kommissionen anmoder herom, vedrørende spørgsmål af aktuel relevans på EU’s værdipapirmarkeder, som f.eks. kreditvurderingsinstitutter og finansanalytikere. Med hensyn til kreditvurderingsinstitutter vil Kommissionen indhente oplysninger om synspunkter blandt markedsaktørerne, navnlig købere af komplekse finansielle instrumenter, ved at bede gruppen om rådgivning om specifikke emner i forbindelse med kreditvurderingsinstitutternes arbejde. Med hensyn til finansanalytikere kan gruppen blive bedt om at udtale sig om, hvorvidt de eksisterende lovkrav er passende.

Gruppen rapporterer regelmæssigt til Kommissionen og giver en oversigt over sine analyser og rådgivning. Kommissionen er ikke bundet af gruppens rådgivning, og rådgivningen berører ikke rådgivning fra andre af Kommissionens ekspertgrupper om beslægtede emner, der er omfattet af mandatet. Gruppen sikrer passende koordinering med disse øvrige relevante ekspertgrupper for at undgå dobbeltarbejde.

Artikel 3

Sammensætning — Udpegelse

1.   Gruppen består af højst 20 medlemmer.

2.   Gruppens medlemmer udpeges af Kommissionen på grundlag af ansøgninger efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser fra fremtrædende eksperter med praktisk erfaring fra erhvervslivet, det akademiske miljø eller civilsamfundet, herunder repræsentanter for forbruger- eller investorsammenslutninger, der er involveret i sektoren for investeringstjenester og værdipapirer.

3.   Kommissionen vurderer egnetheden af de individuelle eksperter, der har tilkendegivet deres interesse, efter følgende kriterier:

dokumenteret ekspertise og nylig praktisk erfaring, blandt andet på europæisk eller internationalt plan, inden for områder, der er relevante for sektoren for investeringstjenester og værdipapirer, og/eller i virkningen af EU's værdipapirdirektiver på disse områder

den enkelte eksperts evne til at præge holdninger i erhvervslivet, det akademiske miljø og civilsamfundet inden for de områder, der er omfattet af mandatet

interessetilkendegivelser skal ledsages af dokumentation for, at den enkelte ekspert opfylder ovenstående betingelser

de enkelte eksperter skal desuden have et så indgående kendskab til et sprog, som er udbredt i finanskredse, at de kan bidrage til drøftelser og udarbejdelse af rapporter på dette sprog.

4.   Ved udvælgelsen af eksperter tager Kommissionen desuden hensyn til behovet for at inddrage ekspertise, der omfatter alle de relevante funktioner og produkter i værdipapirsektoren.

Endvidere skal Kommissionen sikre en bred geografisk repræsentation i gruppen af eksperter, som har direkte kendskab til en bred vifte af EU-markeder, herunder nationale markeder, i størst muligt omfang på grundlag af de modtagne interessetilkendegivelser.

5.   Der gælder følgende bestemmelser:

Medlemmerne udpeges personligt, og der er ikke mulighed for at lade stedfortrædere deltage i gruppens drøftelser, og medlemmerne skal rådgive Kommissionen uafhængigt af alle erhvervsmæssige forbindelser eller anden indflydelse udefra.

Medlemmerne udpeges for en toårig periode, der kan forlænges.

Medlemmerne forventes at tage aktivt del i gruppens møder og i mindst én af de undergrupper, der er nævnt i artikel 4, stk. 2.

Medlemmer, som ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til gruppens drøftelser, som træder ud, eller som ikke overholder betingelserne i denne artikel eller i artikel 287 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, kan erstattes af Kommissionen for den resterende mandatperiode.

Navnene på de medlemmer, Kommissionen har udpeget, vil blive offentliggjort på GD for Det Indre Marked og Tjenesteydelsers websted. Medlemmernes navne indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6).

Artikel 4

Arbejde

1.   Kommissionen tilrettelægger og leder gruppens møder. Gruppen mødes fire gange om året i plenum og flere gange i undergrupperne.

2.   Kommissionen kan nedsætte en eller flere undergrupper for at undersøge specifikke spørgsmål og fastlægge gruppernes kommissorium. Alle undergrupper skal opløses, så snart deres specifikke funktion er udført.

3.   Kommissionen udarbejder et arbejdsprogram for hvert kalenderår. Programmet fastlægger, hvilke emner gruppen eller en af dens undergrupper skal drøfte, og indeholder en tidsplan for drøftelser af rapportudkast på gruppens plenarmøder. Gruppens råd og analyser vil give Kommissionen mulighed for at foretage den fornødne vurdering.

4.   Kommissionen kan anmode eksperter eller observatører med specifik kompetence i et emne på dagsordenen om at deltage i gruppens eller en undergruppes drøftelser, hvis det er nyttigt eller påkrævet. Denne bestemmelse kan bruges til at invitere eksperter fra andre af Kommissionens ekspertgrupper eller observatører fra sammenslutninger, der repræsenterer forbrugere eller investorer.

5.   En ekspert eller observatør må ikke videregive oplysninger indhentet gennem deltagelse i gruppens eller en undergruppes drøftelser, hvis Kommissionen klassificerer disse oplysninger som fortrolige.

6.   Gruppen og dens undergrupper mødes normalt i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og efter den tidsplan, Kommissionen har fastlagt. Kommissionen varetager gruppens sekretariatsopgaver.

7.   Gruppen vedtager sine vedtægter på grundlag af et udkast, som Kommissionen forelægger.

8.   Kommissionen offentliggør gruppens konklusioner og rapporter samt sine egne og undergruppernes mødereferater på GD for Det Indre Marked og Tjenesteydelsers websted på det sprog, det pågældende dokument er udarbejdet på.

Artikel 5

Mødeudgifter

1.   Kommissionen refunderer medlemmernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med gruppens aktiviteter i henhold til Kommissionens gældende bestemmelser herom. Medlemmerne modtager ingen betaling for deres arbejde.

2.   Mødeudgifterne refunderes inden for bevillingsrammerne for den pågældende afdeling ved den årlige procedure for ressourcefordeling.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den gælder indtil udgangen af 2009, medmindre Kommissionen inden da beslutter at forlænge mandatet for gruppen eller en af de undergrupper, der kan være nedsat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  White Paper on Financial Services Policy (2005-2010), COM(2005) 629 final af 1.12.2005 (foreligger ikke på dansk).

(2)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget ved EUT L 45 af 16.2.2005, s. 18.

(3)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(4)  EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

(5)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


19.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/18


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. april 2006

om ændring af beslutning 1999/659/EF om den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af bevillinger fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for perioden 2000-2006

(meddelt under nummer K(2006) 1542)

(Kun de danske, tyske, græske, engelske, spanske, franske, italienske, nederlandske, portugisiske, finske og svenske udgaver er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2006/289/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (1), særlig artikel 46, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 1999/659/EF (2) tildelte Kommissionen medlemsstaterne de foreløbige bevillinger til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som EUGFL, Garantisektionen, medfinansierer for perioden 2000-2006.

(2)

Artikel 1, stk. 3, i beslutning 1999/659/EF begrænser det maksimale beløb, som er berettiget til EUGFL-finansiering for perioden fra 16. oktober til 31. december 2006. Ifølge overgangsforanstaltningerne i artikel 39, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (3) er denne bestemmelse ikke længere gældende.

(3)

Ifølge artikel 46, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1257/1999 justeres de foreløbige bevillinger på grundlag af de faktiske udgifter og reviderede overslag over udgifter, der forelægges af medlemsstaterne, under hensyntagen til programmålene.

(4)

Ifølge artikel 57, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2004 af 29. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (4) skal Kommissionen justere de foreløbige bevillinger pr. medlemsstat, der er fastsat i beslutning 1999/659/EF, inden for to måneder fra vedtagelsen af budgettet for det pågældende regnskabsår.

(5)

Ved justeringerne af de foreløbige bevillinger skal der tages hensyn til medlemsstaternes finansielle gennemførelse i årene 2000-2005 og de reviderede overslag for 2006, der blev forelagt før den 1. oktober 2005. Det fremgår af udgiftsoverslagene for 2006, at nogle af budgetbevillingerne for 2006 ikke vil blive udnyttet, jf. artikel 55, stk. 1, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2004. Ifølge artikel 46, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1257/1999 skal Kommissionen omfordele de ubrugte midler til medlemsstater, der påregner at anvende hele deres rammebeløb for programmeringsperioden 2000-2006, ved anvendelse af den fordelingsnøgle for de foreløbige tildelinger, der findes i beslutning 1999/659/EF.

(6)

Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (5) fastsætter, at de beløb, der følger af gradueringen, stilles til rådighed som yderligere fællesskabsstøtte til foranstaltninger inden for landdistriktsudviklingen finansieret under EUGFL, Garantisektionen, i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999.

(7)

Ved Kommissionens beslutning K(2005) 5314 af 19. december 2005 (6) er de beløb, der er en følge af gradueringen efter artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003, blevet tildelt medlemsstaterne. Disse tildelinger er blevet lagt til tildelingerne for budgetåret 2006 til medlemsstaterne som fastsat ved beslutning 1999/659/EF.

(8)

Beslutning 1999/659/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 1999/659/EF foretages følgende ændringer:

a)

artikel 1, stk. 3, udgår

b)

bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik. Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2223/2004 (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 1).

(2)  EFT L 259 af 6.10.1999, s. 27. Senest ændret ved beslutning 2005/361/EF (EUT L 118 af 5.5.2005, s. 35).

(3)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(4)  EUT L 153 af 30.4.2004, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1360/2005 (EUT L 214 af 19.8.2005, s. 55).

(5)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2183/2005 (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 56).

(6)  Berigtiget ved beslutning K(2006) 311.


BILAG

Støtte til udvikling af landdistrikter fra EUGFL, Garantisektionen (2000-2006)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (1)

2006

Hele perioden (revideret tildeling uden graduering)

Samlet rammebeløb »Berlin«

Hele perioden (revideret tildeling med graduering)

Afholdte udgifter

Foreløbig tildeling

Overslag (2)

Revideret tildeling (uden graduering)

Revideret tildeling (med graduering) (3)

Belgien

25,9

31,7

47,9

46,2

49,1

56,1

54,3

67,8

67,8

75,9

324,7

379,0

332,8

Danmark

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

46,2

63,9

57,7

57,7

74,4

313,4

348,8

330,1

Tyskland

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

803,8

781,3

784,1

835,4

940,6

5 359,9

5 308,6

5 465,1

Grækenland

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

157,3

178,1

191,5

201,1

228,5

1 003,0

993,4

1 030,4

Spanien

395,3

539,8

448,5

500,1

512,0

533,9

542,6

551,4

585,2

692,2

3 514,8

3 481,0

3 621,8

Frankrig

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

879,5

1 105,3

1 048,5

1 048,5

1 197,0

5 361,6

5 763,4

5 510,1

Irland

344,4

326,6

333,0

341,0

350,0

357,5

337,3

336,4

359,8

378,4

2 412,3

2 388,9

2 430,9

Italien

755,6

658,7

649,9

652,5

635,1

679,8

474,0

480,7

524,3

592,6

4 555,9

4 512,3

4 624,2

Luxembourg

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

16,0

13,9

12,9

13,9

14,5

92,0

91,0

92,6

Nederlandene

59,8

54,8

48,9

69,4

67,6

63,5

48,5

53,0

57,1

71,1

421,1

417,0

435,1

Østrig

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

479,1

450,0

449,6

480,5

500,1

3 239,0

3 208,1

3 258,6

Portugal

132,1

197,8

167,7

153,1

193,9

178,9

254,1

229,2

229,2

252,1

1 252,7

1 516,8

1 275,6

Finland

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

336,9

219,9

216,4

237,9

247,8

2 220,8

2 199,3

2 230,7

Sverige

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

170,7

140,2

140,1

150,9

164,2

1 140,7

1 129,9

1 154,0

Det Foren. Kon.

151,2

180,5

162,3

148,7

156,0

155,6

188,6

202,8

213,9

288,8

1 168,2

1 168,0

1 243,1

Ikke tildelt

 

 

 

 

 

 

167,8

 

 

 

 

 

 

I alt

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 702,4

4 751,1

4 914,8

5 019,8

4 822,1

5 063,2

5 718,2

32 380,1

32 905,5

33 035,1

 

 

 

 

 

 

 

43,4

Fremførsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 063,2

 

 

 

 

 

 


(1)  Udgiftsdata for 2005 før regnskabsafslutning.

(2)  Maksimalt støtteberettiget beløb som følge af anvendelsen af artikel 55, stk.1, litra b), i forordning (EF) nr. 817/2004.

(3)  Tildeling inkl. omfordeling af 197,7 mio. EUR (disponibelt overskud efter omfordeling indtil 100 % af Berlin-loftet) + 43,4 mio. EUR fra overførslen + 655 mio. EUR som følge af gradueringen efter artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003.


19.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. april 2006

om ændring af beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at visse italienske regioner er officielt fri for kvægtuberkulose og enzootisk kvægleukose, og at Slovakiet er officielt fri for enzootisk kvægleukose

(meddelt under nummer K(2006) 1551)

(EØS-relevant tekst)

(2006/290/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig bilag A, afsnit I, punkt 4, og bilag D, kapitel I, punkt E, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF foreskriver, at medlemsstater eller områder eller regioner i medlemsstater kan erklæres officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose for så vidt angår kvægbesætninger, under forudsætning af at visse betingelser i direktivet er opfyldt.

(2)

Listerne over regioner i medlemsstaterne, der er erklæret fri for kvægtuberkulose, kvægbrucellose og enzootisk kvægleukose, findes i Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (2).

(3)

Italien har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at de relevante betingelser i direktiv 64/432/EØF er opfyldt for så vidt angår regionen Friuli-Venezia Giulia, så den pågældende region kan erklæres officielt fri for tuberkulose for så vidt angår kvægbesætninger.

(4)

Italien har ligeledes forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at de relevante betingelser i direktiv 64/432/EØF er opfyldt for så vidt angår regionen Molise, så den pågældende region kan erklæres officielt fri for enzootisk kvægleukose for så vidt angår kvægbesætninger.

(5)

Slovakiet har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at de relevante betingelser i direktiv 64/432/EØF er opfyldt, så hele Slovakiets område kan erklæres officielt fri for enzootisk kvægleukose for så vidt angår kvægbesætninger.

(6)

På grundlag af den dokumentation, der er fremlagt af Italien, bør regionerne Friuli-Venezia Giulia og Molise erklæres officielt fri for henholdsvis kvægtuberkulose og enzootisk kvægleukose.

(7)

På grundlag af den dokumentation, der er fremlagt af Slovakiet, bør hele denne medlemsstats område erklæres officielt fri for enzootisk kvægleukose.

(8)

Beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I og III til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1/2005 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

(2)  EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74. Senest ændret ved beslutning 2006/169/EF (EUT L 57 af 28.2.2006, s. 35).


BILAG

I bilag I og III til beslutning 2003/467/EF foretages følgende ændringer:

1.

Kapitel 2 i bilag I affattes således:

»KAPITEL 2

Regioner i medlemsstaterne, der er officielt fri for tuberkulose

I Italien:

regionen Abruzzo: provinsen Pescara

regionen Friuli-Venezia Giulia

regionen Lombardiet: provinserne Bergamo, Como, Lecco og Sondrio

regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno

regionen Toscana: provinserne Grosseto og Prato

regionen Trentino-Alto Adige: provinserne Bolzano og Trento.«

2.

Kapitel 1 i bilag III affattes således:

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der er officielt fri for enzootisk kvægleukose

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

ES

Spanien

FR

Frankrig

IE

Irland

CY

Cypern

LU

Luxembourg

NL

Nederlandene

AT

Østrig

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige

UK

Det Forenede Kongerige«

3.

Kapitel 2 i bilag III affattes således:

»KAPITEL 2

Regioner i medlemsstaterne, der er officielt fri for enzootisk kvægleukose

I Italien:

regionen Abruzzo: provinsen Pescara

regionen Emilia-Romagna: provinserne Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia og Rimini

regionen Friuli-Venezia Giulia

regionen Lazio: provinserne Frosinone og Rieti

regionen Ligurien: provinsen Imperia

regionen Lombardiet: provinserne Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio og Varese

regionen Marche: provinserne Ancona, Ascoli Piceno, Macerata og Pesaro

regionen Molise

regionen Piemonte: provinserne Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania og Vercelli

regionen Toscana: provinserne Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato og Siena

regionen Trentino-Alto Adige: provinserne Bolzano og Trento

regionen Umbrien: provinserne Perugia og Terni

regionen Valle d'Aosta: provinsen Aosta.«