ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 142

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
30. april 2020


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2020/C 142/01

Meddelelse i henhold til artikel 34, stk. 7, litra a), nr. iii) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om afgørelser vedrørende bindende oplysninger truffet af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i toldnomenklaturen

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2020/C 142/02

Euroens vekselkurs — 29. april 2020

3

2020/C 142/03

Meddelelse fra Kommissionen offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag AT.40608 — Broadcom

4


DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

30.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/1


Meddelelse i henhold til artikel 34, stk. 7, litra a), nr. iii) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om afgørelser vedrørende bindende oplysninger truffet af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i toldnomenklaturen

(2020/C 142/01)

Toldmyndighederne tilbagekalder afgørelserne vedrørende bindende oplysninger fra dags dato, hvis de bliver uforenelige med fortolkningen af toldnomenklaturen, således som denne følger af følgende internationale toldforanstaltninger:

Tariferingsafgørelser, tariferingsudtalelser eller ændringer af de forklarende bemærkninger til nomenklaturen i det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, vedtaget af Toldsamarbejdsrådet (TSR-dokument nr. NC 2692 — referat fra 64. session i Komiteen for det Harmoniserede System):

ÆNDRINGER AF DE FORKLARENDE BEMÆRKNINGER GENNEMFØRES VED PROCEDUREN I ARTIKEL 8 I HS-KONVENTIONEN OG TARIFERINGSAFGØRELSER OG -UDTALELSER UDARBEJDET AF VERDENSTOLDORGANISATIONS HS-KOMITE

(64. SESSION I HS-KOMITEEN i september 2019)

Dokument NC2692

Ændringer til de forklarende bemærkninger til nomenklaturen, der er knyttet som bilag til HS-konventionen

21.06

P/10

Kap. 29 — bilag — 48

P/1

30.03

P/10

30.04

P/10

39.23

P/11

39.24

P/11

39.26

P/11

72.04

P/7

73.23

P/11

73.26

P/11

87.16

P/11

Tariferingsudtalelser godkendt af HS-Komiteen

2106.90/38

 

P/2

2309.90/8

 

P/2

2936.23/1

 

P/2

2936.28/2-3

 

P/2

2936.29/3

 

P/2

3003.20/1-2

 

P/3

3822.00/2

 

P/4

3921.90/4

 

P/5

3924.90/7

 

P/6

7323.99/1

 

P/6

9022.90/1

 

P/8

9403.90/1

 

P/9

Oplysninger om indholdet af disse foranstaltninger kan fås ved henvendelse til Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgien) eller downloades fra generaldirektoratets websted:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

30.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/3


Euroens vekselkurs (1)

29. april 2020

(2020/C 142/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,0842

JPY

japanske yen

115,52

DKK

danske kroner

7,4571

GBP

pund sterling

0,87378

SEK

svenske kroner

10,7338

CHF

schweiziske franc

1,0571

ISK

islandske kroner

159,50

NOK

norske kroner

11,2728

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

27,125

HUF

ungarske forint

355,55

PLN

polske zloty

4,5442

RON

rumænske leu

4,8435

TRY

tyrkiske lira

7,5767

AUD

australske dollar

1,6655

CAD

canadiske dollar

1,5129

HKD

hongkongske dollar

8,4029

NZD

newzealandske dollar

1,7831

SGD

singaporeanske dollar

1,5344

KRW

sydkoreanske won

1 321,59

ZAR

sydafrikanske rand

19,9836

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,6723

HRK

kroatiske kuna

7,5640

IDR

indonesiske rupiah

16 611,03

MYR

malaysiske ringgit

4,7136

PHP

filippinske pesos

54,763

RUB

russiske rubler

79,8210

THB

thailandske bath

35,150

BRL

brasilianske real

5,9318

MXN

mexicanske pesos

26,1528

INR

indiske rupee

82,0215


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


30.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/4


Meddelelse fra Kommissionen offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag AT.40608 — Broadcom

(2020/C 142/03)

1.   Indledning

(1)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (1) kan Kommissionen — når den agter at træffe en afgørelse, hvorefter en overtrædelse kræves bragt til ophør, og de deltagende virksomheder tilbyder at afgive tilsagn, der imødekommer de betænkeligheder, som Kommissionen har underrettet dem om i sin foreløbige vurdering — ved afgørelse gøre disse tilsagn bindende for virksomhederne. En sådan afgørelse kan vedtages for en bestemt periode, og i afgørelsen konkluderes det, at der ikke længere er grund til, at Kommissionen griber ind.

(2)

I henhold til samme forordnings artikel 27, stk. 4, skal Kommissionen, hvis den agter at træffe en afgørelse i henhold til artikel 9, offentliggøre et kort resumé af sagen og hovedindholdet af de afgivne tilsagn. Interesserede parter kan fremsætte deres bemærkninger hertil inden for en af Kommissionen fastsat frist.

2.   Resumé af sagen

(3)

Den 26. juni 2019 indledte Kommissionen en procedure i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 (2), der handler om påstået konkurrencebegrænsende adfærd fra Broadcom Inc.'s side (»Broadcom«) i forbindelse med »Systems on a Chip« (»SoC'er«), »front-end-chips« og »wi-fi-chips« til modtagerbokse og »residential gateways« (»RG'er«). Samme dag sendte Kommissionen Broadcom en klagepunktsmeddelelse med Kommissionens foreløbige vurdering af de specifikke aspekter af Broadcoms adfærd, som var genstand for Kommissionens undersøgelse, og dens hensigt om i den forbindelse at pålægge foreløbige foranstaltninger, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 1/2003.

(4)

Kommissionen vedtog den 16. oktober 2019 en afgørelse i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1/2003, hvorved den pålagde Broadcom midlertidige foranstaltninger med henblik på at forhindre alvorlig og ubodelig skade på konkurrencen på grundlag af Kommissionens umiddelbare konstatering af, at Broadcom overtrådte artikel 102 i TEUF (»afgørelsen«).

(5)

I afgørelsen blev det konstateret, at Broadcom umiddelbart har en dominerende stilling på verdensmarkederne for SoC'er til modtagerbokse, SoC'er til xDSL-RG'er og SoC'er til fiber-RG'er (samlet benævnt de »relevante produkter«).

(6)

I afgørelsen blev det ligeledes konstateret, at Broadcom havde indgået seks aftaler (»aftalerne«) med producenter af originalt udstyr (»OEM'er«) om SoC'er til modtagerbokse og/eller RG'er. I afgørelsen blev det fastslået, at visse bestemmelser i aftalerne, der medførte eksklusivitet, umiddelbart udgjorde et misbrug af Broadcoms dominerende stilling:

a)

Eksklusivitets- og kvasieksklusivitetsordninger: forpligtelser til eller løfter om udelukkende eller næsten udelukkende at købe relevante produkter af Broadcom (3), eller bestemmelser, som alene giver visse pris- og ikkeprisrelaterede fordele, hvis kunden udelukkende eller næsten udelukkende køber relevante produkter af Broadcom

b)

Selvpromoverende restriktioner: bestemmelser, der udnytter Broadcoms umiddelbare markedsstyrke fra ét relevant produkt til at styrke et andet relevant produkt og/eller til SoC'er til kabel-RG'er.

(7)

I afgørelsen konkluderes det, at hvis Broadcoms umiddelbare misbrugsadfærd stilling fik lov til at fortsætte, ville den kunne føre til alvorlig og ubodelig skade på konkurrencen på markederne for SoC'er til modtagerbokse og SoC'er til RG'er inden for den periode, det ville tage Kommissionen at nå en endelig afgørelse i sagen. Det blev i afgørelsen konkluderet, at der var sandsynlighed for, at Broadcoms konkurrenter i stadig større grad ville blive marginaliseret eller træde ud af markedet inden for perioden, hvis adfærden fortsatte.

(8)

For at sikre enhver endelig afgørelses effektivitet i denne sag, blev Broadcom i afgørelsen pålagt ensidigt straks at ophøre med at anvende de bestemmelser, der medførte eksklusivitet, i aftalerne med de seks berørte OEM'er og at afholde sig fra at lade samme bestemmelser eller bestemmelser med tilsvarende formål eller virkning indgå i eventuelle fremtidige kontrakter med disse OEM'er. De midlertidige foranstaltninger gælder i tre år eller indtil den dato, hvor Kommissionen enten vedtager en endelig afgørelse i sagen eller afslutter sin undersøgelse (alt efter hvad der kommer først).

3.   Hovedindholdet i de afgivne tilsagn

(9)

Broadcom er ikke enig i Kommissionens vurdering, som fremgår af klagepunktsmeddelelsen, eller i Kommissionens afgørelse (4). Broadcom har ikke desto mindre tilbudt at afgive tilsagn, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003, for at imødekomme Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder.

(10)

Nedenfor gives et kort resumé af tilsagnene, som er offentliggjort i deres helhed på engelsk på Generaldirektoratet for Konkurrences websted:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(11)

Seneste en måned efter den dato, hvor Broadcom modtager formel meddelelse om Kommissionens afgørelse i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003, giver Broadcom tilsagn om:

i)

På verdensplan (undtagen i Kina) at:

a)

suspendere alle eksisterende aftaler og ikke indgå nye aftaler, hvori det kræves, at en OEM dækker mere end 50 % af sit behov af relevante produkter hos Broadcom, eller betinger ikkeprisrelaterede fordele eller retroaktive prisfordele (5) forbundet med relevante produkter af, at OEM'er dækker mere end 50 % af deres behov af disse produkter hos Broadcom

b)

suspendere alle eksisterende aftaler og ikke indgå nye aftaler, der betinger levering af eller tildeling af fordele ved et relevant produkt af, at en OEM dækker mere end 50 % af sine behov for andre relevante produkter eller for SoC'er til kabel-RG'er, front-end-chips til modtagerbokse og RG'er og/eller wi-fi-chips til modtagerbokse og RG'er (sidstnævnte samlet benævnt »andre produkter«) hos Broadcom.

ii)

På EØS-plan at:

a)

suspendere alle eksisterende aftaler og ikke indgå nye aftaler, hvori det kræves, at en OEM dækker mere end 50 % af sit behov i EØS af relevante produkter hos Broadcom, eller betinger ikkeprisrelaterede fordele eller retroaktive prisfordele forbundet med relevante produkter af, at OEM'er dækker mere end 50 % af deres behov i EØS af disse produkter hos Broadcom

b)

suspendere alle eksisterende aftaler og ikke indgå nye aftaler, hvori der stilles betingelser om, i) at levering af et relevant produkt til en OEM forudsætter, at der købes et andet relevant produkt eller et andet produkt af Broadcom, eller ii) at tildeling af en fordel ved et relevant produkt forudsætter, at en OEM også køber eller tilbyder et andet relevant produkt eller et andet produkt fra Broadcom

c)

suspendere alle eksisterende aftaler og ikke indgå nye aftaler, hvori det kræves, at en OEM kun tilbyder apparater, der er baseret på relevante produkter fra Broadcom, eller det stilles som betingelse for en fordel forbundet med relevante produkter, at en OEM kun tilbyder apparater, der er baseret på relevante produkter fra Broadcom.

Såfremt visse specifikke betingelser er opfyldt, må Broadcom gerne tildele fordele i relation til individuelle EØS-udbud, afhængigt af det specifikke udbud.

d)

sætte alle eksisterende aftaler i bero og ikke indgå nye aftaler, hvori en EØS-udbyder (6) i) skal eller gives incitament til gennem ikkeprisrelaterede fordele eller retroaktive prisfordele at opfylde mere end 50 % af sit behov for modtagerbokse, fiber-RG'er eller xDSL-RG'er med apparater baseret på relevante produkter fra Broadcom, ii) skal eller gives incitament til at bede OEM'er om kun at tilbyde apparater baseret på relevante produkter fra Broadcom eller iii) skal eller gives incitament til samtidig at indkøbe et relevant produkt fra Broadcom med et andet relevant produkt fra Broadcom og/eller et andet produkt fra Broadcom.

(12)

Tilsagnene vil gælde i fem år fra den dato, hvor Broadcom modtager formel meddelelse af Kommissionens afgørelse i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003.

(13)

Broadcom må ikke på nogen måde omgå eller forsøge at omgå tilsagnene.

(14)

For så vidt angår kontrol med gennemførelsen af tilsagnene forpligter Broadcom sig til at sende Kommissionen en fortrolig rapport om deres gennemførelse inden for to uger fra den dato, hvor de er blevet gennemført, og én gang om året derefter så længe tilsagnene er gældende.

4.   Opfordring til at fremsætte bemærkninger

(15)

Med forbehold for resultaterne af markedstesten agter Kommissionen at vedtage en afgørelse i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003, hvorved de tilsagn, der er sammenfattet ovenfor og offentliggjort på hjemmesiden for Generaldirektoratet for Konkurrence, erklæres for bindende.

(16)

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i forordning nr. 1/2003 opfordrer Kommissionen hermed interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til de foreslåede tilsagn. Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest seks uger efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. Alle, der fremsætter bemærkninger, anmodes om tillige at indsende en ikkefortrolig version af deres bemærkninger, hvori enhver oplysning, som de anser for at være en forretningshemmelighed, og andre fortrolige oplysninger er slettet og efter omstændighederne erstattet af et ikkefortroligt sammendrag eller af ordene »forretningshemmelighed« eller »fortroligt«.

(17)

Bemærkningerne bør være begrundede og indeholde alle relevante oplysninger og omstændigheder. Hvis der peges på et problem i forbindelse med nogen af de foreslåede tilsagn, bedes der desuden gives et forslag til, hvordan det kan løses.

(18)

Bemærkninger kan med angivelse af sagsnummer AT.40608 — Broadcom sendes til Kommissionen pr. e-mail til COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu og COMP-C1-MAIL@ec.europa.eu.

(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Med virkning fra 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 81 og 82 blevet til henholdsvis artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF«).

(2)  EUT 123 af 27.4.2004, s. 18.

(3)  Herunder forpligtelser til udelukkende at tilbyde apparater baseret på Broadcoms teknologi i tjenesteyderes udbud.

(4)  Den 23. december 2019 indbragte Broadcom afgørelsen for Retten med påstand om annullering (sag T-876/19).

(5)  Begge termer er defineret i tilsagnene.

(6)  Udbydere af telekommunikation og kabeltjenesteudbydere, der leverer modtagerbokse og/eller fiber-RG'er og/eller xDSL-RG'er til slutbrugere.