Maastricht-traktaten om Den Europæiske Union

 

RESUMÉ AF:

Traktaten om Den Europæiske Union

HVAD ER FORMÅLET MED TRAKTATEN?

HOVEDPUNKTER

De Europæiske Fællesskaber (første søjle)

Herunder hører de traditionelle aktiviteter, arbejds- og beslutningsprocedurer i de tre oprindelige EU-organisationer:

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (anden søjle)

Den har til formål at:

Samarbejde om retlige og indre anliggender (tredje søjle)

Dette afsnit har til formål at garantere befolkningen en høj grad af sikkerhed ved at:

Den Økonomiske og Monetære Union

EU-landene skal:

Den fælles valuta (euroen)

Den

Nye politikområder

EU tildeles ansvar for:

Protokol om social- og arbejdsmarkedspolitikken

EU-borgerskab

Statsborgere i alle EU-lande får retten til:

Ændringer vedrørende EU’s institutioner

De omfatter:

HVORNÅR GÆLDER TRAKTATEN FRA?

Traktaten blev underskrevet den 7. februar 1992. Den trådte i kraft den 1. november 1993.

BAGGRUND

Maastricht-traktatens officielle titel er Traktaten om Den Europæiske Union, og den indledte »en ny fase i etableringen af en tættere Union for befolkningerne i Europa« ved at udvide de hidtidige fællesskaber med en politisk dimension.

HOVEDDOKUMENT

Traktat om Den Europæiske Union (EFT C 191 af 29.7.1992, s. 1-112)

seneste ajourføring 21.03.2018(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.