Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF)

 

RESUMÉ AF:

Paris-traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF)

HVAD VAR FORMÅLET MED TRAKTATEN?

HOVEDPUNKTER

Mål

Formålet med traktaten var, som anført i artikel 2, at bidrage til økonomisk ekspansion, beskæftigelse og højere levestandarder på basis af et fælles kul- og stålmarked. Institutionernes opgave blev derfor at sikre en regelmæssig forsyning af kul og stål til det fælles marked og ens adgang til produktionskilderne, samtidig med at priserne holdtes så lave som muligt, og arbejdstagernes forhold forbedredes. Sideløbende hermed skulle den internationale samhandel udvikles og produktionen moderniseres.

Ved oprettelse af et fælles marked indførte traktaten, at kul og stål skulle kunne omsættes frit, dvs. uden told og afgifter. Der blev indført forbud mod diskriminerende foranstaltninger og diskriminerende praksis, tilskud, statsstøtte og særlige statslige byrder samt restriktiv praksis.

Struktur

Traktaten var opdelt i 4 afsnit:

Den indeholdt desuden:

Institutioner

Traktaten oprettede den Høje Myndighed, en forsamling, et ministerråd og en domstol. EKSF havde status som juridisk person.

Den Høje Myndighed traf afgørelser, udarbejdede anbefalinger og afgav udtalelser. Den blev bistået af et rådgivende udvalg (forløberen for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg), som bestod af repræsentanter for producenter, arbejdstagere, forbrugere og forhandlere.

Opgaver

Finansiering

Produktion

EKSF spillede hovedsagelig en indirekte og sekundær rolle i kraft af samarbejdet med regeringerne og gennem prismæssige og handelspolitiske indgreb. I tilfælde af faldende efterspørgsel eller varemangel kunne den Høje Myndighed dog også iværksætte direkte foranstaltninger, enten ved at fastsætte kvoter med henblik på en organiseret produktionsbegrænsning eller i tilfælde af varemangel ved at fastsætte en prioritering af forbruget og herved fastsætte fordelingen af ressourcer og udførsler mellem fabrikationsprogrammerne.

Prisfastsættelse og konkurrence

Den Høje Myndighed kunne opløse karteller og virksomhedssammenslutninger, hvis de direkte eller indirekte forhindrede, indskrænkede eller fordrejede den frie konkurrence.

Arbejdstagere

Handelspolitik

HVORNÅR GJALDT TRAKTATEN FRA?

Traktaten gjaldt fra 1952. Den gjaldt i 50 år og udløb i 2002. Det fælles marked, der blev oprettet med traktaten, blev en realitet den 10. februar 1953 for kul, jernmalm og skrot, og den 1. maj 1953 for stål.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

seneste ajourføring 11.12.2017(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.