Nice-traktaten

 

RESUMÉ AF:

Nice-traktaten

HVAD ER FORMÅLET MED TRAKTATEN?

HOVEDPUNKTER

At gøre EU-institutionerne mere legitime og mere effektive i forbindelse med udvidelsen af EU

Andre vigtige ændringer indført med traktaten

HVORNÅR GÆLDER TRAKTATEN FRA?

Traktaten blev underskrevet den 26. februar 2001 og trådte i kraft den 1. april 2003. Visse regler blev dog først gennemført med en senere startdato.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Præjudiciel afgørelse: en afgørelse fra Den Europæiske Unions Domstol vedrørende et spørgsmål fra en national domstol om fortolkning eller gyldighed af europæisk lovgivning, som dermed bidrager til ensartet anvendelse af EU-retten.

HOVEDDOKUMENT

Nice-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter (EFT C 80 af 10.3.2001, s. 1-87)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Traktat om Den Europæiske Union — konsolideret udgave 1992 (EFT C 191 af 29.7.1992, s. 1-112)

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab — konsolideret udgave 2002 (EFT C 325 af 24.12.2002, s. 33-184)

seneste ajourføring 21.03.2018(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.