Buspassagerers rettigheder

Passagerer, herunder handicappede og bevægelseshæmmede, som rejser med bus, har de samme rettigheder, uanset hvor de rejser i Den Europæiske Union (EU). Disse rettigheder, herunder retten til information eller kompensation i tilfælde af forsinkelse eller aflysning, supplerer lignende rettigheder for passagerer, der rejser med færge, fly og tog.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

RESUMÉ

Passagerer, herunder handicappede og bevægelseshæmmede, som rejser med bus, har de samme rettigheder, uanset hvor de rejser i Den Europæiske Union (EU). Disse rettigheder, herunder retten til information eller kompensation i tilfælde af forsinkelse eller aflysning, supplerer lignende rettigheder for passagerer, der rejser med færge, fly og tog.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen fastlægger regler for bustransport, hvad angår rutekørsel (*), for passagerer, der rejser i EU over afstande på 250 km eller mere. Nogle af bestemmelserne gælder for al kørsel, herunder over kortere afstande.

HOVEDPUNKTER

Ifølge forordningen skal der ved langdistancekørsel (dvs. over 250 km):

Desuden skal der ifølge forordningen ved kørsel på under 250 km:

Forordningen giver mulighed for fritagelser for indenlandsk rutekørsel og for rutekørsel, hvor en betydelig del af kørslen finder sted uden for EU.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 1. marts 2013.

BAGGRUND

Europa-Kommissionens websted om buspassagerers rettigheder.

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

VIGTIGE BEGREBER

(*) Rutekørsel: almindelig buskørsel med personbefordring med bus på fastsatte ruter, hvor på- og afstigning sker ved forud fastsatte stoppesteder.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 181/2011

20.3.2011

-

EUT L 55, 28.2.2011, s. 1-12

seneste ajourføring 02.06.2020