Passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje

Passagerer, herunder handicappede og bevægelseshæmmede, der rejser til søs eller på indre vandveje har samme rettigheder, uanset hvor de rejser i Den Europæiske Union (EU). Disse rettigheder, herunder ret til information og kompensation i tilfælde af forsinkelse eller aflysning, supplerer lignende rettigheder for passagerer, der rejser med fly, tog og bus.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004.

RESUMÉ

Passagerer, herunder handicappede og bevægelseshæmmede, der rejser til søs eller på indre vandveje har samme rettigheder, uanset hvor de rejser i Den Europæiske Union (EU). Disse rettigheder, herunder ret til information og kompensation i tilfælde af forsinkelse eller aflysning, supplerer lignende rettigheder for passagerer, der rejser med fly, tog og bus.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter rettighederne for alle passagerer, herunder handicappede og bevægelseshæmmede, der rejser til søs eller på indre vandveje i EU.

HOVEDPUNKTER

Disse rettigheder gælder passagerer, der rejser i EU med store færger og krydstogtskibe på havet, floder, søer eller kanaler.

De omfatter:

Siden 31. december 2012 dækker forordning (EF) nr. 392/2009 også transportørers erstatningsansvar i tilfælde af tab eller skader, der skyldes ulykker under søtransport af passagerer.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 18. december 2012.

BAGGRUND

Europa Kommissionens websted om passagerrettigheder - søtransport.

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1177/2010

6.1.2011

-

EUT L 334, 17.12.2010, s. 1-16

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer (Den Europæiske Unions Tidende L 131 af 28.5.2009, s. 24-46).

seneste ajourføring 02.06.2020