Trafiksikkerhed: Politiske retningslinjer for trafiksikkerheden 2011-20

RESUMÉ AF:

Europa-Kommissionens meddelelse (KOM (2010) 389 endelig) — På vej mod et europæisk trafiksikkerhedsområde 2011-2020

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE FRA EUROPA-KOMMISSIONEN?

Selvom der er gjort fremskridt inden for trafiksikkerhed under Den Europæiske Unions (EU) 3. europæiske handlingsprogram for trafiksikkerheden, som løb mellem 2003 og 2010, fremhæver Europa-Kommissionen, at bestræbelserne på at forbedre trafiksikkerheden skal udbygges yderligere.

HOVEDPUNKTER

De europæiske trafiksikkerhedspolitiske retningslinjer (2011-2020) har til formål at skabe en overordnet reguleringsramme og opstille udfordrende målsætninger, som bør være en rettesnor for de nationale og lokale strategier i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Inden for de overordnede rammer fremhæver Kommissionen behovet for at:

Principper og mål

Kommissionen opstiller 3 hovedprincipper:

I opfølgning af handlingsprogrammet for trafiksikkerheden 2003-10 foreslår Kommissionen at fastholde målet om at halvere det samlede antal trafikdræbte i EU mellem 2010 and 2020. Dette viser EU’s klare beslutsomhed med hensyn til trafiksikkerhed, og at og det at have et fælles mål har til formål at give EU-borgerne et mere ensartet trafiksikkerhedsniveau i EU. Kommissionen opfordrer de enkelte EU-lande til at bidrage til at nå dette fælles mål gennem deres egne nationale strategier for trafiksikkerhed.

Under den offentlige høring vedrørende disse politiske retningslinjer, der fandt sted mellem juli og december 2009, blev der foreslået et mål for reduktion af alvorlige trafikskader. Når der er fastsat en fælles definition for »alvorlige skader«, vil Kommissionen tilføje et fælles »mål for nedbringelse af antallet af skader« til disse europæiske trafiksikkerhedspolitiske retningslinjer frem til 2020.

Strategiske mål

Kommissionen har identificeret 7 mål, for hvilke der vil blive foreslået tiltag på både EU-plan og nationalt plan:

Gennemførelse af de europæiske trafiksikkerhedspolitiske retningslinjer for 2011-2020

Åbent samarbejde mellem EU-landene og Kommissionen letter gennemførelsen af EU-politik for trafiksikkerhed. Parallelt med dette har EU-landene også nationale trafiksikkerhedsplaner, der omfatter specifikke nationale mål, som passer til deres særlige situation.

Kommissionen vil fortsætte forbedringen af de eksisterende redskaber til indsamling og analyse af data, såsom CARE, EU-databasen vedrørende færdselsulykker oprettet i medfør af Rådets afgørelse 93/704/EF samt det europæiske overvågningsorgan for trafiksikkerhed (ERSO), som via internettet gør vejsikkerhedsdata og viden på europæisk plan offentligt tilgængelig.

BAGGRUND

Se Trafiksikkerhed på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — På vej mod et europæisk trafiksikkerhedsområde: politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020 (KOM(2010) 389 endelig af 20. juli 2010)

seneste ajourføring 09.05.2016