Skibsejeres erstatningsansvar ved ulykker

Passagerer involveret i ulykker på havet skal have et passende erstatningsniveau for enhver bortkomst eller beskadigelse. For at sikre dette skal skibsejere have passende forsikringsordninger.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

RESUMÉ

Passagerer involveret i ulykker på havet skal have et passende erstatningsniveau for enhver bortkomst eller beskadigelse. For at sikre dette skal skibsejere have passende forsikringsordninger.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger ensartede regler for erstatningsansvar og forsikring for rederier, der transporterer passagerer til søs. Den indarbejder bestemmelserne i Athenkonventionen fra 1974 angående transport af passagerer og deres bagage til søs og retningslinjerne fra Den Internationale Søfartsorganisation i EU-retten.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 29. maj 2009.

For yderligere oplysninger henvises til passagerrettigheder på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 392/2009

29.5.2009

-

EUT L 131 af 28.5.2009, s. 24-46

seneste ajourføring 30.09.2015