Fælles europæisk luftrum II

Reformen af det europæiske system til lufttrafikstyring tager udgangspunkt i den kraftige stigning i lufttrafikken, som forventes i de kommende år. Reformen har ligeledes til formål at øge sikkerheden samt at reducere omkostninger, forsinkelser og den effekt, som lufttrafikken har på miljøet.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 25. juni 2008: ”Fælles europæisk luftrum II: på vej mod en mere bæredygtig lufttrafik med forbedrede præstationer" [KOM(2008) 389 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionens forslag til reform af det fælles europæiske luftrum hviler på fire søjler - præstationsregulering, fælles rammer for sikkerhed, nye teknologier og kapacitetsstyring på landjorden.

Første søjle: Præstationsregulering

Kommissionen foreslår tre foranstaltninger på området:

Anden søjle: En fælles ramme for sikkerhed

Kommissionen understreger, at lufttrafikkens stadige vækst i Europa, overbelastning af luftrummet og flyvepladser samt den progressive udnyttelse af nye teknologier peger i retning af en fælleseuropæisk tilgang for at skabe en harmoniseret udvikling af sikkerhedsforskrifter og en effektiv gennemførelse af disse, så sikkerhedsniveauet i lufttrafikken fastholdes eller endog udbygges. På den baggrund foreslår Kommissionen, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASAs kompetenceområde udvides med de tilbageværende centrale sikkerhedsområder, nemlig flyvepladser og lufttrafikstyring/luftfartstjenester.

Tredje søjle: Døren åbnes for nye teknologier

Kommissionen bemærker, at det nuværende flyvekontrolsystem, som benytter forældede teknologier og lider under fragmentering, er spændt til det yderste. Derfor må Europa fremskynde udviklingen af sit kontrolsystem, særligt via implementeringen af SESAR, for at øge sikkerhedsniveauet og trafikhåndteringskapaciteten.

Fjerde søjle: Kapacitetsstyring på landjorden

Kommissionen finder det nødvendigt, at der foretages investeringer i lufthavnskapacitet, så den fortsat tilpasses ATM-kapaciteten og nettets effektivitet bevares, og fremhæver derfor foranstaltningerne foreslået i Handlingsplanen for kapacitet, effektivitet og sikkerhed i Europas lufthavne.

EU’s observatorium om lufthavnes kapacitet

Kommissionen vil oprette et observatorium bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, relevante myndigheder og interessenter, som får ansvar for at udveksle og overvåge data og oplysninger om den samlede lufthavnskapacitet, og som skal rådgive om opstillingen og gennemførelsen af Fællesskabets transportpolitik.

Eurocontrol

Derudover skal en intern reform af Eurocontrol sikre en tilpasning af organisationens forvaltningsstrukturer i forhold til det fælles europæiske luftrum. Idet det antages, at reformen gennemføres, har Kommissionen til hensigt at intensivere samarbejdet med Eurocontrol for at få sine politikker ført ud i livet.

Baggrund

Kommissionen kan konstatere, at indførelsen i 2004 af det fælles luftrum ikke har ført til de forventede resultater på væsentlige områder såsom processen til integration af funktionelle luftrumsblokke, flyvekontrollen og det europæiske lufttrafiknets samlede rentabilitet og effektivitet. Luftrumsbrugere og passagerer bærer en unødvendig omkostning i form af tid, brændstofforbrug og penge på grund af manglende effektivitet i luftfartskæden.

Kommissionen vurderer derfor, at det er nødvendigt at ændre de fire forordninger (549/2004, 550/2004, 551/2004 og 552/2004) om et fælles luftrum for at forbedre præstationerne i luftfarten og tilpasse lovgivningen til de ændringer, der er sket gennem de seneste år, så man derved kan levere et helstøbt og reelt ”fælles” luftrum.

See also

Læs mere på Europa-Kommissionens hjemmeside om et Fælles europæisk luftrum II (EN).

Seneste ajourføring: 10.09.2008